ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 144

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
3 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/897 на Комисията от 12 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на включването в приложение I на основана на риска проверка на съответствието и въвеждането на изисквания за опазване на околната среда ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/898 на Комисията от 29 май 2019 година за разрешаване на употребата на препарат от евгенол като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешението Lidervet SL) ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/899 на Комисията от 29 май 2019 година за подновяване на разрешението за употреба на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 като фуражна добавка за агнета за угояване, млекодайни кози, млекодайни овце, млекодайни биволици, коне и прасета за угояване и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1447/2006, (ЕО) № 188/2007, (ЕО) № 232/2009, (ЕО) № 186/2007 и (ЕО) № 209/2008 (притежател на разрешението S.I. Lesaffre) ( 1 )

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/900 на Комисията от 29 май 2019 година за разрешаване на употребата на 8-меркапто-p-ментан-3-он и p-мент-1-ен-8-тиол като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/901 на Комисията от 29 май 2019 година за разрешаване на употребата на рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984) (източници на витамин B2), като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/902 на Комисията от 28 май 2019 година относно мярка, предприета от Швеция в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за забрана на пускането на пазара на ножичен подемник за превозни средства (модел TL530LF), произведен от TWA Equipment S.r.l. (нотифицирано под номер С(2019) 3886)  ( 1 )

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/903 на Комисията от 29 май 2019 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение за третия референтен период, започващ на 1 януари 2020 г. и приключващ на 31 декември 2024 г. ( 1 )

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

3.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/897 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на включването в приложение I на основана на риска проверка на съответствието и въвеждането на изисквания за опазване на околната среда

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 19, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 77 от Регламент (ЕС) 2018/1139 Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (наричана по-долу „Агенцията“) изпълнява от името на държавите членки функциите и задълженията на държавата на проектиране, производство или регистрация, които се отнасят до сертифицирането на проекти. В съответствие с член 77, параграф 1, буква а) във връзка с член 62, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1139 Агенцията получава и извършва оценка на подадените до нея заявления и издава съответните сертификати. За тази цел Агенцията определя и съобщава на заявителя основанието за сертифициране, приложимите изисквания за опазване на околната среда и основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност.

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (2) заявителят получава сертификат, издаден от Агенцията, след като бъде доказано, че продуктът за сертифициране отговаря на приложимото основание за сертифициране, включително на приложимите сертификационни спецификации за летателна годност и изискванията за опазване на околната среда. Заявителите на тези сертификати трябва да докажат пълно съответствие с всички аспекти на установеното основание за сертифициране. Съгласно член 83 от Регламент (ЕС) 2018/1139 Агенцията извършва пряко или посредством национални въздухоплавателни органи или квалифицирани органи разследванията, които са ѝ необходими, за да изпълнява своите задачи по сертифициране. Агенцията извършва оценка на заявленията, но не е длъжна да провежда изчерпателно разследване във всички случаи съгласно член 83 от Регламент (ЕС) 2018/1139. Следователно за по-резултатното намаляване на рисковете за безопасността, породени от тази избирателност при разследванията, и за повече ефективност, прозрачност и предвидимост в процеса на сертифициране, следва да се посочат някои критерии за подбор, които да позволяват да се определя кои доказателства за съответствие и в каква степен следва да бъдат проверявани от Агенцията. Тези критерии следва да се основават на принципите за надзор и управление на безопасността, определени в приложение 19 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване („Чикагската конвенция“).

(3)

Освен това съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012 притежателите на одобрение за проектантска организация имат право да взимат някои решения за сертифициране вместо Агенцията в рамките на условията за одобрение и съгласно съответните процедури на системата за осигуряване на съответствие с проекта. Въз основа на придобития опит с тези вече съществуващи права и с цел да се намали административната тежест, като същевременно се отчитат рисковете за авиационната безопасност и изискванията за опазване на околната среда, притежателите на одобрения за проектантска организация следва също така да имат правото да сертифицират някои значителни промени в типовите сертификати и да издават някои допълнителни типови сертификати. За да се ограничат рисковете за авиационната безопасност и предвид изискванията за опазване на околната среда, тези нови права следва да се отнасят единствено до сертифицирането на значителни промени с ограничена степен на новост и да се предоставят само на притежателите, които са способни правилно да упражняват тези нови права. Тази тяхна способност трябва да бъде доказана чрез задоволителната им работа при предишни подобни значителни промени с участието на Агенцията.

(4)

От съображения за яснота приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да бъде изменено така, че в раздел А от него да се определят единствено изискванията спрямо заявителите за сертификат или притежателите на сертификат, издаден или подлежащ на издаване в съответствие с посоченото приложение, а в раздел Б от него да се определят изискванията спрямо компетентните органи, в това число и Агенцията.

(5)

Авиационните оператори трябва да извършват проверовъчни полети след извършено техническо обслужване, за да се гарантира правилното функциониране на някои системи на въздухоплавателното средство, които не могат да бъдат проверени на земята. Минали произшествия или сериозни инциденти по време на тези полети показват, че някои проверовъчни полети след техническо обслужване не следва да се извършват по силата на сертификат за летателна годност (или ограничен сертификат за летателна годност), а за тях следва да се изисква разрешение за полет. Поради това полетите за отстраняване на неизправности или за проверка на функционирането на една или повече системи, части или оборудване след извършено техническо обслужване следва да се добавят в списъка на полетите, за които се изисква разрешение за полет.

(6)

Следва да се поправят някои несъответствия на Регламент (ЕС) № 748/2012 с Регламент (ЕС) 2018/1139 по отношение на съдържанието на основанието за типово сертифициране и процедурата за уведомление.

(7)

С член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1139 се изисква, що се отнася до шума и емисиите, тези въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване да отговарят на изискванията за опазване на околната среда, които се съдържат в изменение 12 на том I, в изменение 9 на том II и в първоначалната редакция на том III от приложение 16 към Чикагската конвенция във вида, в който са приложими към 1 януари 2018 г.

(8)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да бъде адаптирано, за да се отразят изискванията за опазване на околната среда, съдържащи се в приложение 16 към Чикагската конвенция. Освен това тъй като в приложение 16 от Чикагската конвенция се предвиждат изключения от изискванията за опазване на околната среда за определени двигатели или въздухоплавателни средства, в Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да се предвиди възможността производствените организации да представят пред своите компетентни органи заявления за изключения от екологичните изисквания.

(9)

В допълнение, за да се отстранят техническите проблеми, възникващи при прилагането на стандартите и препоръчителните практики и свързаните с тях насоки за сертифициране на въздухоплавателни средства и двигатели, някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да се изменят с цел постигане на по-голяма яснота.

(10)

Поради това Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Необходимо е да се предостави достатъчно време на всички засегнати страни да се адаптират към изменената регулаторна рамка, създадена в резултат на мерките, определени в настоящия регламент.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на становища 07/2016 (3), 01/2017 (4) и 09/2017 (5), дадени от Агенцията в съответствие с член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1)

В член 1, параграф 2 се добавя следната буква к):

„к)

„данни за експлоатационната годност (ДОГ)“ означава данни, които са част от типов сертификат за въздухоплавателно средство, ограничен типов сертификат или допълнителен типов сертификат и съдържат цялата информация по-долу:

i)

минималната програма за обучение на пилоти за придобиване на квалификационен клас за тип, включително определяне на квалификационния клас за тип;

ii)

определение за обхвата на изходните данни за съответствието на въздухоплавателното средство в помощ на обективното оценяване на тренажорите или предварителните данни в помощ на тяхната междинна квалификация;

iii)

минималната програма за обучение на персонал по сертифициране на техническото обслужване за придобиване на квалификационен клас за тип, включително определяне на квалификационния клас за тип;

iv)

определяне на тип или вариант за кабинния екипаж и специфичните за типа данни за кабинния екипаж;

v)

базовия списък на минималното оборудване.“

2)

В член 9 се добавя следният параграф 4:

„4.   Чрез дерогация от параграф 1 производствената организация може да подаде пред компетентния орган заявление за изключения от екологичните изисквания, посочени в член 9, параграф 2, първата алинея от Регламент (ЕС) 2018/1139 (*1).

(*1)  Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).“"

3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [до Службата за публикации: моля, въведете датата — 9 месеца след датата на влизането му в сила], с изключение на член 1, параграф 2 и точка 11, точки 13 и 14, точки 23—26, точка 28, точка 30, точка 21.Б.85 в точка 40 и точка 43 от приложението, които се прилагат от [до Службата за публикации: моля, въведете датата на влизане в сила].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).

(3)  Становище 07/2016: Включване на изискване за степен на участие в част 21.

(4)  Становище 01/2017: Полети за проверка на техническо обслужване.

(5)  Становище 09/2017: Прилагане на правилата CAEP/10 относно изменението на климата, емисиите и шума.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I (Част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 се изменя, както следва:

1)

съдържанието се заменя със следното:

Съдържание

21.1.   Общи разпоредби

РАЗДЕЛ А —   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А —   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21.А.1

Приложно поле

21.А.2

Задължение на лице, различно от заявителя или от притежателя на сертификата

21.А.3A

Повреди, неправилно функциониране и дефекти

21.А.3Б

Насоки за летателна годност

21.А.4

Координиране между проектирането и производството

ПОДЧАСТ Б —   ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.11

Приложно поле

21.A.13

Приемливост

21.A.14

Доказване на капацитет

21.А.15

Заявление

21.А.19

Промени, за които се изисква нов типов сертификат

21.А.20

Доказване на съответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и с изискванията за опазване на околната среда

21.А.21

Изисквания за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

21.А.31

Типов проект

21.А.33

Проверки и тестове

21.А.35

Полетни тестове

21.А.41

Типов сертификат

21.А.44

Задължения на притежателя

21.А.47

Условия за прехвърляне

21.А.51

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.55

Архивиране

21.А.57

Наръчници

21.А.61

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.62

Достъпност на данните за експлоатационната годност

(ПОДЧАСТ В —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г—   ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.90А

Приложно поле

21.А.90Б

Стандартни промени

21.А.91

Класификация на промените в типов сертификат

21.А.92

Приемливост

21.А.93

Заявление

21.А.95

Изисквания за одобрение на малка промяна

21.А.97

Изисквания за одобрение на значителна промяна

21.А.101

Основание за типово сертифициране, основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изисквания за опазване на околната среда при значителна промяна в типов сертификат

21.А.105

Архивиране

21.А.107

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.108

Достъпност на данните за експлоатационната годност

21.А.109

Задължения и EPA маркировка

ПОДЧАСТ Д —   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.111

Приложно поле

21.A.112A

Приемливост

21.А.112Б

Доказване на капацитет

21.А.113

Заявление за допълнителен типов сертификат

21.А.115

Изисквания за одобряване на значителни промени под формата на допълнителен типов сертификат

21.А.116

Условия за прехвърляне

21.А.117

Промени в частта на продукта, обхваната от допълнителния типов сертификат

21.А.118А

Задължения и EPA маркировка

21.А.118Б

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.119

Наръчници

21.А.120А

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.120Б

Достъпност на данните за експлоатационната годност

ПОДЧАСТ Е —   ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.А.121

Приложно поле

21.А.122

Приемливост

21.А.124

Заявление

21.А.125А

Издаване на документ за съгласие

21.А.125Б

Констатации

21.А.125В

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.126

Система за проверка на производството

21.А.127

Тестове: въздухоплавателно средство

21.А.128

Тестове: двигатели и витла

21.А.129

Задължения на производителя

21.А.130

Декларация за съответствие

ПОДЧАСТ Ж —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.А.131

Приложно поле

21.A.133

Приемливост

21.А.134

Заявление

21.А.135

Издаване на одобрение за производствена организация

21.А.139

Система за качество

21.А.143

Наръчник за производствена организация

21.А.145

Изисквания за одобрение

21.А.147

Промени в одобрената производствена организация

21.А.148

Промени на местоположение

21.А.149

Условия за прехвърляне

21.А.151

Условия за одобрение

21.А.153

Промени в условията за одобрение

21.А.157

Разследвания

21.А.158

Констатации

21.А.159

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.163

Права

21.А.165

Задължения на притежателя

ПОДЧАСТ З —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21.А.171

Приложно поле

21.А.172

Приемливост

21.А.173

Класификация

21.А.174

Заявление

21.А.175

Език

21.А.177

Изменение или модификация

21.А.179

Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите членки

21.А.180

Проверки

21.А.181

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.182

Идентификация на въздухоплавателното средство

ПОДЧАСТ И —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ШУМ

21.А.201

Приложно поле

21.A.203

Приемливост

21.А.204

Заявление

21.А.207

Изменение или модификация

21.А.209

Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите членки

21.А.210

Проверки

21.А.211

Срок на действие и продължаваща валидност

ПОДЧАСТ Й —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

21.А.231

Приложно поле

21.А.233

Приемливост

21.А.234

Заявление

21.А.235

Издаване на одобрение за проектантска организация

21.А.239

Система за осигуряване на съответствие с проекта

21.А.243

Данни

21.А.245

Изисквания за одобрение

21.А.247

Промени в системата за осигуряване на съответствие с проекта

21.А.249

Условия за прехвърляне

21.А.251

Условия за одобрение

21.А.253

Промени в условията за одобрение

21.А.257

Разследвания

21.А.258

Констатации

21.А.259

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.263

Права

21.А.265

Задължения на притежателя

ПОДЧАСТ К —   ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21.А.301

Приложно поле

21.А.303

Съответствие с приложимите изисквания

21.А.305

Одобрение на части и оборудване

21.А.307

Пускане на части и оборудване за монтаж

(ПОДЧАСТ Л —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М —   РЕМОНТИ

21.А.431А

Приложно поле

21.А.431Б

Стандартни ремонти

21.A.432A

Приемливост

21.А.432Б

Доказване на капацитет

21.А.432В

Заявление за одобрение на проект за ремонт

21.А.433

Изисквания за одобрение на проект за ремонт

21.А.435

Класификация и одобрение на проекти за ремонт

21.А.439

Производство на части за ремонт

21.А.441

Реализация на ремонта

21.А.443

Ограничения

21.А.445

Непоправени щети

21.А.447

Архивиране

21.А.449

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.451

Задължения и EPA маркировка

(ПОДЧАСТ Н —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О —   РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

21.А.601

Приложно поле

21.A.602A

Приемливост

21.А.602Б

Доказване на капацитет

21.А.603

Заявление

21.А.604

Разрешение ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU)

21.А.605

Изисквани документи

21.А.606

Изисквания за издаване на разрешение ETSO

21.А.607

Права по силата на разрешението ETSO

21.А.608

Декларация за проект и производителност (ДПП)

21.А.609

Задължения на притежателите на разрешение ETSO

21.А.610

Одобрение за отклонение

21.А.611

Промени в проекта

21.А.613

Архивиране

21.А.615

Проверки от Агенцията

21.А.619

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.621

Условия за прехвърляне

ПОДЧАСТ П —   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21.А.701

Приложно поле

21.А.703

Приемливост

21.А.705

Компетентeн орган

21.А.707

Заявление за разрешение за полет

21.А.708

Условия за полет

21.А.709

Заявление за одобрение на условия за полет

21.А.710

Одобрение на условия за полет

21.А.711

Издаване на разрешение за полет

21.А.713

Промени

21.А.715

Език

21.А.719

Условия за прехвърляне

21.А.721

Проверки

21.А.723

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.725

Подновяване на разрешение за полет

21.А.727

Задължения на притежателя на разрешение за полет

21.А.729

Архивиране

ПОДЧАСТ Р —   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21.А.801

Идентификация на продукти

21.А.803

Боравене с идентификационна информация

21.А.804

Идентификация на части и оборудване

21.А.805

Идентификация на критични части

21.А.807

Идентификация на ETSO предмети

РАЗДЕЛ Б —   ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А —   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21.Б.5

Приложно поле

21.Б.20

Задължения на компетентния орган

21.Б.25

Изисквания за организация на компетентния орган

21.Б.30

Документирани процедури

21.Б.35

Промени в организацията и процедурите

21.Б.40

Разрешаване на спорове

21.Б.45

Докладване/координация

21.Б.55

Архивиране

21.Б.60

Насоки за летателна годност

ПОДЧАСТ Б —   ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.Б.70

Сертификационни спецификации

21.Б.75

Специални условия

21.Б.80

Основание за типово сертифициране за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

21.Б.82

Основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство

21.Б.85

Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации за типов сертификат или ограничен типов сертификат

21.Б.100

Степен на участие

21.Б.103

Издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

(ПОДЧАСТ В —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г—   ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.Б.105

Основание за типово сертифициране, изисквания за опазване на околната среда и основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за значителна промяна в типовия сертификат

21.Б.107

Издаване на одобрение за промяна в типов сертификат

ПОДЧАСТ Д —   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.Б.109

Основание за типово сертифициране, изисквания за опазване на околната среда и основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за издаване на допълнителен типов сертификат

21.Б.111

Издаване на допълнителен типов сертификат

ПОДЧАСТ Е —   ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.Б.120

Разследване

21.Б.125

Констатации

21.Б.130

Издаване на документ за съгласие

21.Б.135

Запазване в сила на документа за съгласие

21.Б.140

Изменения на документа за съгласие

21.Б.145

Ограничаване, спиране на действието и отнемане на документа за съгласие

21.Б.150

Архивиране

ПОДЧАСТ Ж —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.Б.220

Разследване

21.Б.225

Констатации

21.Б.230

Издаване на сертификат

21.Б.235

Продължаващо наблюдение

21.Б.240

Изменения на одобрение за производствена организация

21.Б.245

Спиране на действието и отнемане на одобрение за производствена организация

21.Б.260

Архивиране

ПОДЧАСТ З —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21.Б.320

Разследване

21.Б.325

Издаване на сертификат за летателна годност

21.Б.326

Сертификат за летателна годност

21.Б.327

Ограничен сертификат за летателна годност

21.Б.330

Спиране на действието и отнемане на сертификати за летателна годност и ограничени сертификати за летателна годност

21.Б.345

Архивиране

ПОДЧАСТ И —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ШУМ

21.Б.420

Разследване

21.Б.425

Издаване на сертификати за шум

21.Б.430

Спиране на действието и отнемане на сертификати за шум

21.Б.445

Архивиране

ПОДЧАСТ Й —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДЧАСТ К —   ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

(ПОДЧАСТ Л —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М —   РЕМОНТИ

21.Б.450

Основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда за одобрение на проект за значителен ремонт

21.Б.453

Издаване на одобрение на проект за ремонт

(ПОДЧАСТ Н —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О —   РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

21.Б.480

Издаване на разрешение ETSO

ПОДЧАСТ П —   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21.Б.520

Разследване

21.Б.525

Издаване на разрешения за полет

21.Б.530

Отнемане на разрешения за полет

21.Б.545

Архивиране

ПОДЧАСТ Р —   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

Допълнения

Допълнение I —

Формуляр 1 на EASA— Сертификат за пускане в експлоатация;

Допълнение II —

Формуляр 15а на EASA — Сертификат за преглед на летателната годност;

Допълнение III —

Формуляр 20а на EASA — Разрешение за полет;

Допълнение IV —

Формуляр 20б на EASA — Разрешение за полет (издадено от одобрени организации);

Допълнение V —

Формуляр 24 на EASA — Ограничен сертификат за летателна годност;

Допълнение VI —

Формуляр 25 на EASA — Сертификат за летателна годност;

Допълнение VII —

Формуляр 45 на EASA — Сертификат за шум;

Допълнение VIII —

Формуляр 52 на EASA — Декларация за съответствие на въздухоплавателното средство;

Допълнение IX —

Формуляр 53 на EASA — Сертификат за пускане в експлоатация;

Допълнение X —

Формуляр 55 на EASA — Сертификат за одобрение на производствена организация;

Допълнение XI —

Формуляр 65 на EASA — Документ за съгласие за производство без одобрение на производствена организация;

Допълнение XII —

Категории полетни тестове и свързани с тях квалификации 85 на екипажа, участващ в полетни тестове.“;

2)

точка 21.A.14 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Заявителят за типов сертификат или ограничен типов сертификат доказва своя капацитет чрез получаване на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст Ѝ.“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

Чрез дерогация от буква а), заявителят може да докаже своя капацитет като получи съгласието на Агенцията да приеме неговата програма за сертифициране, изготвена в съответствие с точка 21.A.15, буква б), когато подлежащият на сертифициране продукт е:

1.

въздухоплавателно средство ELA1; или

2.

двигател или витло, инсталиран(о) във въздухоплавателно средство ELA1.“;

3)

точка 21.A.15 се изменя, както следва:

а)

букви б), в) и г) се заменят със следното:

„б)

Заявлението за типов сертификат или ограничен типов сертификат включва, като минимум, предварителни описателни данни на продукта, предназначението на продукта и вида експлоатация, за който се иска сертифициране. Освен това то включва, или към него трябва да се добави след първоначалното заявление, програма за сертифициране за доказването на съответствие съгласно точка 21.A.20, която се състои от:

1.

подробно описание на типовия проект, включително всички конфигурации, които предстои да бъдат сертифицирани;

2.

предлаганите експлоатационни характеристики и ограничения;

3.

предназначението на продукта и вида експлоатация, за който се иска сертифициране;

4.

предложение за основание за първоначално типово сертифициране, основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изисквания за опазване на околната среда, изготвено в съответствие с изискванията и вариантите, посочени в точки 21.Б.80, 21.Б.82 и 21.Б.85;

5.

предложение за разбивка на програмата за сертифициране на значими групи от дейности и данни за доказване на съответствие, включително предложение относно средствата за постигане на съответствие и свързаните с тях документи за съответствие;

6.

предложение за оценка на значимите групи от дейности и данни за доказване на съответствие по отношение на вероятността за неидентифицирано несъответствие с основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност или изискванията за опазване на околната среда и по отношение на потенциалното въздействие на въпросното несъответствие върху безопасността на продукта и опазването на околната среда. Предложената оценка отчита най-малко елементите, предвидени в точка 21.Б.100, буква а), подточки 1—4. Въз основа на тази оценка заявлението включва предложение за участие на Агенцията в проверката на дейностите и данните за доказване на съответствие; и

7.

график на проекта, включващ основните етапни цели.

в)

След като представи на Агенцията първоначалната програма за сертифициране, заявителят я актуализира, когато се внасят промени в проекта за сертифициране, засягащи която и да е от подточки 1—7 от буква б).

г)

Заявлението за типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство включва, или към него трябва да се добави след първоначалното заявление, допълнение към заявлението за одобрение на данните за експлоатационната годност.“;

б)

добавят се следните букви д) и е):

„д)

Заявлението за типов сертификат или ограничен типов сертификат за големи самолети или големи витлокрили е валидно пет години, а заявлението за всеки друг типов сертификат или ограничен типов сертификат е валидно три години, освен ако заявителят докаже при подаването му, че неговият продукт изисква по-дълъг период от време за доказване и деклариране на съответствие и Агенцията одобри въпросния по-дълъг период от време.

е)

В случай, че типов сертификат или ограничен типов сертификат не е издаден или е очевидно, че няма да бъде издаден в срока, посочен в буква д), заявителят може:

1.

да подаде ново заявление при спазване на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени и сведени до знанието му от Агенцията в съответствие с точки 21.Б.80, 21.Б.82 и 21.Б.85 към датата на подаване на новото заявление; или

2.

да подаде заявление за удължаване на срока, предвиден в буква д), като предложи нова дата за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат. В такъв случай, заявителят трябва да отговаря на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данни за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени и сведени до знанието му от Агенцията в съответствие с точки 21.Б.80, 21.Б.82 и 21.Б.85 към избрана от заявителя дата. Същевременно при заявление за типов сертификат за голям самолет или за голям витлокрил тази дата не може да предхожда с повече от пет години предложената от заявителя нова дата за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат, а при заявление за какъвто и да било друг типов сертификат или ограничен типов сертификат — с повече от три години.“;

4)

точка 21.A.16A се заличава;

5)

точка 21.А.16Б се заличава;

6)

точка 21.A.17A се заличава;

7)

точка 21.А.17Б се заличава;

8)

точка 21.A.18 се заличава;

9)

точки 21.A.20 и 21.A.21 се заменят със следното:

„21.А.20   Доказване на съответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и с изискванията за опазване на околната среда

а)

След като Агенцията приеме програмата за сертифициране, заявителят доказва съответствие с основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени и сведени до знанието му от Агенцията в съответствие с точки 21.Б.80, 21.Б.82, 21.Б.85, и представя на Агенцията средствата, с които е доказано това съответствие.

б)

Заявителят докладва до Агенцията за всякакви трудности или събития, с които се е сблъскал в процеса на доказване на съответствие, които биха могли да засегнат в значителна степен оценката на риска по точка 21.A.15, буква б), подточка 6 или програмата за сертифициране, или другояче биха могли да наложат промяна в степента на участие на Агенцията, за което заявителят е бил предварително уведомен в съответствие с точка 21.Б.100, буква в).

в)

Заявителят вписва обосновката на съответствието в документите за съответствие съгласно програмата за сертифициране.

г)

След приключване на всички доказвания на съответствие съгласно програмата за сертифициране, включително на всякакви проверки и тестове в съответствие с точка 21.A.33, и след всички полетни тестове в съответствие с точка 21.A.35, заявителят декларира, че:

1.

е доказал съответствие с основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени и сведени до знанието му от Агенцията, при следване на програмата за сертифициране, приета от Агенцията; и

2.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

д)

Заявителят представя на Агенцията декларацията за съответствие, посочена в буква г). Когато заявителят притежава подходящо одобрение за проектантска организация, декларацията за съответствие се изготвя съгласно разпоредбите на подчаст Й и се представя на Агенцията.

21.А.21   Изисквания за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

а)

За да му бъде издаден типов сертификат за продукт или ограничен сертификат за въздухоплавателно средство, когато въздухоплавателното средство не отговаря на съществените изисквания, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139, заявителят:

1.

доказва своя капацитет в съответствие с точка 21.А.14;

2.

доказва съответствие с точка 21.A.20;

3.

доказва, че двигателят и витлото, ако са монтирани на въздухоплавателното средство:

А)

имат типов сертификат, издаден или определен в съответствие с настоящия регламент; или

Б)

са с доказано съответствие с установеното основание за типово сертифициране на въздухоплавателно средство и с изискванията за опазване на околната среда, зададени и сведени до знанието му от Агенцията като необходими за осигуряване на безопасен полет на въздухоплавателното средство.

б)

Чрез дерогация от буква а), подточка 2, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), заявителят има право да му бъде издаден типов сертификат за въздухоплавателно средство или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство, преди да е доказал съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че докаже такова съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.“;

10)

точка 21.А.23 се заличава;

11)

в точка 21.А.31, буква а) подточка 4 се заменя със следното:

„4.

всякакви други данни, позволяващи чрез сравнение да се определят летателната годност и ако е приложимо — екологичните характеристики на последващите продукти от същия тип.“;

12)

точка 21.А.33 се заменя със следното:

„21.А.33   Проверки и тестове

а)

(Запазено)

б)

Преди да бъде предприет всеки един тест по време на доказването на съответствие, изисквано съгласно точка 21.A.20, заявителят трябва да е проверил и потвърдил:

1.

за изпитвания образец:

i)

че материалите и способите отговарят адекватно на спецификациите за предлагания типов проект;

ii)

че частите от продукта отговарят адекватно на чертежите в предложения типов проект; и

iii)

че производствените способи, конструкцията и сглобяването отговарят адекватно на тези, посочени в типовия проект; и

2.

по отношение на изпитателното и измервателното оборудване, използвано при теста: че те са адекватни за целите на теста и са надлежно калибровани.

в)

На основата на проверките, извършени в съответствие с буква б), заявителят издава декларация за съответствие, в която се изброяват всички потенциални несъответствия, заедно с аргументация, че те няма да се отразят на резултатите от тестовете, и разрешава на Агенцията да извърши такава проверка, каквато счете за необходима за потвърждаване на валидността на тази декларация.

г)

Заявителят разрешава на Агенцията:

1.

да преглежда всякакви данни и информация, имащи отношение към доказването на съответствие; и

2.

да наблюдава или провежда всякакви тестове или проверки, извършвани за целите на доказването на съответствие.

д)

За всички тестове и проверки, наблюдавани или провеждани от Агенцията в съответствие с буква г), подточка 2:

1.

заявителят представя на Агенцията декларация за съответствие, каквато се предвижда в буква в); и

2.

в изпитвания образец, в изпитателното или в измервателното оборудване, от момента на издаване на декларацията за съответствие по буква в) до момента на представяне на Агенцията на изпитвания образец за извършване на теста, не се правят никакви промени, които биха могли да засегнат валидността на декларацията за съответствие.“;

13)

точка 21.A.41 се заменя със следното:

„21.А.41   Типов сертификат

Типовият сертификат и ограниченият типов сертификат включват типовия проект, експлоатационните ограничения, набора от данни на типовия сертификат за летателна годност и емисии, приложимото основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда, с които Агенцията отчита съответствие, както и всяко друго условие или ограничение, предписано за продукта в приложимите сертификационни спецификации и изисквания за опазване на околната среда. Типовият сертификат за въздухоплавателно средство и ограниченият типов сертификат включват освен това приложимото основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност, данните за експлоатационната годност и набора от данни на типовия сертификат за шум. Типовият сертификат за въздухоплавателно средство и ограниченият типов сертификат включват запис за съответствие с емисиите на CO2, а наборът от данни на типовия сертификат за двигателя включва запис за съответствие с емисиите на отработили газове.“;

14)

точка 21.A.91 се заменя със следното:

„21.А.91   Класификация на промените в типов сертификат

Промените в типов сертификат се класифицират като малки и значителни. „Малка промяна“ е такава, която няма забележим ефект върху масата, баланса, здравината на структурата, надеждността, експлоатационните характеристики, данните за експлоатационната годност или други характеристики, влияещи върху летателната годност на продукта или екологичните му характеристики. Без да засяга точка 21.А.19, съгласно настоящата подчаст всички други промени са „значителни промени“. Малките и значителните промени се одобряват в съответствие с точки 21.А.95 или 21.А.97, според случая, и се идентифицират адекватно.“;

15)

точка 21.A.93 се заменя със следното:

„21.А.93   Заявление

а)

Заявлението за одобряване на промяна в типов сертификат се изготвя във форма и по начин, установени от Агенцията.

б)

Заявлението включва, или към него трябва да се добави след първоначалното заявление, програма за сертифициране за доказването на съответствие съгласно точка 21.A.20, която се състои от:

1.

описание на промяната, посочващо:

i)

конфигурацията(ите) на продукта в типовия сертификат, по който се прави промяната;

ii)

всички области на продукта в типовия сертификат, включително одобрените наръчници, които се изменят или са засегнати от промяната; и

iii)

когато промяната засяга данните за експлоатационната годност, всяка необходима промяна в данните за експлоатационната годност;

2.

посочване на всякакви повторни разследвания, необходими за доказване на съответствие на промяната и областите, засегнати от нея, с основанието за типовото сертифициране, основанието за сертифициране на данни за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда; и

3.

за значителна промяна в типов сертификат:

i)

предложение за основанието за първоначално типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, изготвено в съответствие с изискванията и вариантите, посочени в точка 21.A.101;

ii)

предложение за разбивка на програмата за сертифициране на значими групи от дейности и данни за доказване на съответствие, включително предложение относно средствата за постигане на съответствие и свързаните с тях документи за съответствие;

iii)

предложение за оценка на значимите групи от дейности и данни за доказване на съответствие по отношение на вероятността за неидентифицирано несъответствие с основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност или изискванията за опазване на околната среда и по отношение на потенциалното въздействие на въпросното несъответствие върху безопасността на продукта и опазването на околната среда. Предложената оценка отчита най-малко елементите, предвидени в точка 21.Б.100, буква а), подточки 1—4. Въз основа на тази оценка заявлението включва предложение за участие на Агенцията в проверката на дейностите и данните за доказване на съответствие; и

iv)

график на проекта, включващ основните етапни цели.

в)

Заявлението за промяна в типовия сертификат на голям самолет или голям витлокрил е валидно пет години, а заявлението за всеки друг типов сертификат е валидно три години. В случай, че промяната не е одобрена или е очевидно, че няма да бъде одобрена в срока, посочен в настоящата точка, заявителят може:

1.

да подаде ново заявление за промяна в типовия сертификат при спазване на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101 и сведени до знанието му в съответствие с точка 21.Б.105 към датата на подаване на новото заявление; или

2.

да подаде заявление за удължаване на срока за първоначалното заявление, предвиден в първото изречение на буква в), като предложи нова дата за издаване на одобрението. В такъв случай, заявителят трябва да отговаря на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101 и сведени до знанието му в съответствие с точка 21.Б.105, към избрана от заявителя дата. Същевременно при заявление за типов сертификат или за ограничен типов сертификат за голям самолет или за голям витлокрил тази дата не може да предхожда с повече от пет години предложената от заявителя нова дата за издаване на одобрение, а при заявление за какъвто и да било друг типов сертификат или ограничен типов сертификат — с повече от три години.“;

16)

точки 21.A.95, 21.A.97 и 21.A.101 се заменят със следното:

„21.А.95   Изисквания за одобрение на малка промяна

а)

Малки промени в типов сертификат се класифицират и одобряват от:

1.

Агенцията; или

2.

одобрена проектантска организация в обхвата на нейните права, посочени в точка 21.A.263, буква в), подточки 1 и 2, според посоченото в условията на нейното одобрение.

б)

Малка промяна в типов сертификат се одобрява само:

1.

когато е доказано, че промяната и областите, засегнати от нея, отговарят на основанието за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда, включени чрез препратка в типовия сертификат;

2.

в случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, когато е доказано, че необходимите промени в данните за експлоатационната годност спазват основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, включено чрез препратка в типовия сертификат;

3.

когато е декларирано съответствие с основанието за типово сертифициране, приложимо в съответствие с подточка 1, а обосновките за съответствие са вписани в документите за съответствие; и

4.

когато не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

в)

Чрез дерогация от буква б), подточка 1, сертификационни спецификации, станали приложими след включените чрез препратка в типовия сертификат, могат да бъдат използвани за одобрение на малка промяна, при условие че не засягат доказването на съответствие.

г)

Чрез дерогация от буква а), по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), малка промяна в типов сертификат на въздухоплавателно средство може да бъде одобрена, преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят докаже въпросното съответствие преди датата, към която въпросните данни се използват на практика.

д)

Заявителят представя на Агенцията данните в подкрепа на промяната и декларация за доказано съответствие по смисъла на буква б).

е)

Одобряването на малка промяна в типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася промяната.

21.А.97   Изисквания за одобрение на значителна промяна

а)

Значителни промени в типов сертификат се класифицират и одобряват от:

1.

Агенцията; или

2.

одобрена проектантска организация в обхвата на нейните права, посочени в точка 21.A.263, буква в), подточки 1 и 8, според посоченото в условията на нейното одобрение.

б)

Значителна промяна в типов сертификат се одобрява само:

1.

когато бъде доказано, че промяната и областите, засегнати от нея, отговарят на основанието за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда, установени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101;

2.

в случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, когато бъде доказано, че необходимите промени в данните за експлоатационната годност спазват основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, установени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101; и

3.

когато съответствието с подточки 1 и 2 бъде доказано съгласно точка 21.A.20 като приложимо спрямо промяната.

в)

Чрез дерогация от буква б), подточки 2 и 3, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), значителна промяна в типов сертификат на въздухоплавателно средство може да бъде одобрена преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят доказва въпросното съответствие преди датата, към която въпросните данни се използват на практика.

г)

Одобряването на значителна промяна в типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася промяната.

21.А.101   Основание за типово сертифициране, основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изисквания за опазване на околната среда при значителна промяна в типов сертификат

а)

Значителната промяна в типовия сертификат и областите, засегнати от промяната, трябва да отговарят на сертификационните спецификации, приложими спрямо променяния продукт към датата на подаване на заявлението за промяна, или на сертификационните спецификации, станали приложими след тази дата в съответствие с буква е) по-долу. Валидността на заявлението се определя в съответствие с точка 21.А.93, буква в). Освен това, променяният продукт трябва да отговаря на изискванията за опазване на околната среда, определени от Агенцията в съответствие с точка 21.Б.85.

б)

Чрез дерогация от буква а), по-ранно изменение на сертификационната спецификация, посочена в буква а), както и на всяка друга пряко свързана сертификационна спецификация, може да се използва във всеки от следните случаи, освен ако въпросното по-ранно изменение не е влязло в сила преди датата, към която е влязла в сила съответната сертификационна спецификация, включена чрез препратка в типовия сертификат:

1.

Промяна, която Агенцията смята за незначителна. За да определи дали дадена промяна е значителна или не, Агенцията оценява промяната в контекста на всички предишни съотносими промени в проекта и на свързаните с тях промени в приложимите сертификационни спецификации, включени чрез препратка в типовия сертификат на продукта. Промени, които отговарят на един от следните критерии, автоматично се считат за значителни:

i)

не се запазват общата конфигурация или принципите на конструкцията;

ii)

допусканията, използвани за сертифициране на продукта, който се променя, престават да са валидни;

2.

Всяка област, система, част или оборудване, които Агенцията смята за незасегнати от промяната;

3.

Всяка област, система, част или оборудване, засегнати от промяната, за които Агенцията смята, че съответствието със сертификационните спецификации, посочени в буква а), не допринася съществено за равнището на безопасност на променяния продукт или би било трудно осъществимо.

в)

Чрез дерогация от буква а), в случай на промяна на въздухоплавателно средство, различно от витлокрил, с максимално тегло, не по-голямо от 2 722 kg (6 000 фунта), или витлокрил без турбина с максимално тегло, не по-голямо от 1 361 kg (3 000 фунта), промяната и засегнатите от нея области трябва да отговарят на основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат. Същевременно, ако Агенцията смята промяната в някоя област за значителна, тя може да изиска промяната и областите, засегнати от нея, да отговарят на поправка в сертификационната спецификация на основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат, и на всяка друга пряко свързана сертификационна спецификация, освен ако Агенцията не сметне, че съответствието с това изменение не допринася съществено за равнището на безопасност на променяния продукт или би било трудно осъществимо.

г)

Ако Агенцията смята, че валидните към датата на заявлението за промяна сертификационни спецификации не осигуряват адекватни стандарти по отношение на предлаганата промяна, то промяната и засегнатите от нея области трябва също да отговарят на всички специални условия, както и на измененията в тези специални условия, предписани от Агенцията съгласно точка 21.Б.75, за да се осигури равнище на безопасност, еквивалентно с установеното в сертификационните спецификации, приложими към датата на подаване на заявлението за промяна.

д)

Чрез дерогация от букви а), б) и в), промяната и засегнатите от нея области могат да съответстват на алтернатива на сертификационната спецификация, определена от Агенцията, ако заявителят предложи такава алтернатива, при условие че Агенцията счита, че алтернативата осигурява равнище на безопасност, което е:

1.

в случай на типов сертификат:

i)

еквивалентно на зададеното по силата на сертификационните спецификации, определени от Агенцията съгласно букви а), б) или в) по-горе; или

ii)

отговарящо на съществените изисквания, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139;

2.

в случай на ограничен типов сертификат — адекватно на предназначението.

е)

Ако заявителят избира да се съобрази със сертификационна спецификация, посочена в изменение, което влиза в сила след подаването на заявление за промяна в типовия сертификат, промяната и засегнатите от нея области трябва също така да са съобразени с всяка друга сертификационна спецификация, имаща пряка връзка с тях.

ж)

Когато заявлението за промяна в типов сертификат за въздухоплавателно средство съдържа или след първоначалното му подаване е допълнено с промени в данните за експлоатационната годност, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност се определя в съответствие с букви а) до е) по-горе.“;

17)

точка 21.A.103 се заличава;

18)

точки 21.A.111 и 21.A.112A се заменят със следното:

„21.А.111   Приложно поле

С настоящата подчаст се установява процедурата за одобряване на значителни промени в типов сертификат съгласно процедурите за допълнителен типов сертификат и се определят правата и задълженията на заявителите и притежателите на тези сертификати. В настоящата подчаст всяко позоваване на типови сертификати включва типови сертификати и ограничени типови сертификати.

21.A.112A   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице, което е доказало или е в процес на доказване на капацитета си съгласно точка 21.А.112Б може да подаде заявление за допълнителен типов сертификат съгласно условията, установени в настоящата подчаст.“;

19)

точка 21.A.112B се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Всеки заявител на допълнителен типов сертификат доказва своя капацитет чрез притежаване на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст ѝ.“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

Чрез дерогация от буква а), в случай на продукти, упоменати в точка 21.A.14, буква в), заявителят може да докаже своя капацитет като получи одобрение от Агенцията за своята програма за сертифициране, изготвена в съответствие с точка 21.A.93, буква б).“;

20)

точка 21.A.113 се изменя, както следва:

а)

буква б) се заменя със следното:

„б)

Когато подава заявление за допълнителен типов сертификат, заявителят:

i)

включва в заявлението информацията, която се изисква съгласно точка 21.A.93, буква б);

ii)

посочва конкретно дали сертификационните данни са или ще бъдат изготвени изцяло от заявителя или въз основа на договореност със собственика на данните за типово сертифициране.“;

б)

добавя се следната буква в):

„в)

Точка 21.A.93, буква в) се прилага по отношение на изискванията за сроковете на валидност на заявлението, както и по отношение на изискванията относно необходимостта от актуализация на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, когато промяната не е била одобрена или е очевидно, че няма да бъде одобрена в определения срок.“;

21)

точка 21.A.114 се заличава;

22)

точка 21.A.115 се заменя със следното:

„21.А.115   Изисквания за одобряване на значителни промени под формата на допълнителен типов сертификат

а)

Допълнителни типови сертификати се издават от:

1.

Агенцията; или

2.

одобрена проектантска организация в обхвата на нейните права, посочени в точка 21.A.263, буква в), подточки 1 и 9, според посоченото в условията на нейното одобрение.

б)

Допълнителен типов сертификат се издава само:

1.

когато заявителят е доказал своя капацитет в съответствие с точка 21.A.112Б;

2.

когато бъде доказано, че промяната в типовия сертификат и областите, засегнати от нея, отговарят на основанието за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда, установени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101;

3.

в случай на допълнителен типов сертификат, засягащ данните за експлоатационната годност, когато бъде доказано, че необходимите промени в данните за експлоатационната годност отговарят на основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, установени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101;

4.

когато съответствието с подточки 2 и 3 бъде доказано съгласно точка 21.A.20 като приложимо спрямо промяната; и

5.

когато заявителят е посочил, че предоставя сертификационни данни въз основа на договореност със собственика на данните за типово сертифициране в съответствие с точка 21.A.113, буква б):

i)

притежателят на типовия сертификат е посочил, че няма технически възражения по отношение на информацията, представена съгласно точка 21.A.93; и

ii)

притежателят на типов сертификат е съгласен да сътрудничи с притежателя на допълнителния типов сертификат, за да осигури изпълнението на всички задължения за продължаваща летателна годност на променяния продукт чрез съответствие с точки 21.A.44 и 21.A.118A.

в)

Чрез дерогация от буква б), подточки 3 и 4, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), заявителят има право да му бъде издаден допълнителен типов сертификат за въздухоплавателно средство, преди да е доказал съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че докаже такова съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.

г)

Допълнителният типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася съответната значителна промяна.“;

23)

в точка 21.А.130 буква б) се заменя със следното:

„б)

Декларацията за съответствие включва всички посочени по-долу елементи:

1.

за всеки продукт, част и оборудване — декларация, че този продукт, част или оборудване отговаря на одобрените проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация;

2.

за всяко въздухоплавателно средство — декларация, че въздухоплавателното средство е преминало наземна и полетна проверка в съответствие с точка 21.А.127, буква а);

3.

за всеки двигател или витло с променлива стъпка — декларация, че двигателят или витлото с променлива стъпка са били подложени на окончателен функционален тест от производителя в съответствие с точка 21.А.128;

4.

допълнително за екологичните изисквания:

i)

декларация, че завършеният двигател е в съответствие с приложимите изисквания за емисии на отработили газове от двигателя към датата на производство на двигателя; и

ii)

декларация, че завършеният самолет е в съответствие с приложимите изисквания за емисии на CO2 към датата на издаване на неговия първи сертификат за летателна годност.“;

24)

в точка 21.А.145 букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

по отношение на всички необходими данни за летателна годност и за околната среда:

1.

производствената организация получава такива данни от Агенцията и от притежателя на или заявителя за типов сертификат, ограничен типов сертификат или одобрение на проект, включително всяко предоставено изключение от изискванията за ограничаване на емисиите на CO2 при производството, за да определи съответствие с приложимите проектни данни;

2.

производствената организация е създала процедура, която гарантира, че данните за летателна годност и за околната среда са правилно инкорпорирани в производствените ѝ данни; и

3.

тези данни се актуализират и са достъпни за целия персонал, който се нуждае от достъп до такива данни за изпълнение на своите задължения;

в)

по отношение на управлението и персонала:

1.

ръководителят е предложен от производствената организация и е отговорен пред компетентния орган. Неговите отговорности в рамките на организацията се състоят в осигуряването на това, че цялата продукция се изпълнява по изискваните стандарти и че производствената организация е постоянно в съответствие с данните и процедурите, идентифицирани в наръчника, посочен в точка 21.А.143;

2.

лице или група от лица са определени от производствената организация да гарантират, че организацията съответства на изискванията на настоящото приложение (част 21), и са идентифицирани заедно с обхвата на техните правомощия. Такива лица действат под прякото ръководство на отговорния ръководител, посочен в точка 1. Определените лица са способни да покажат подходящи знания, образование и опит да изпълняват своите отговорности;

3.

персоналът на всички нива има необходимите правомощия, за да изпълнява възложените му отговорности, и съществува пълна и ефективна координация в рамките на производствената организация по отношение на данните за летателна годност и за околната среда.“;

25)

в точка 21.А.147 буква а) се заменя със следното:

„а)

След издаване на одобрение на производствена организация всяка промяна в одобрената производствена организация, която има значение за демонстрирането на съответствие или за летателната годност и екологичните характеристики на продукта, частта или оборудването, по-специално промени в системата за качество, се одобряват от компетентния орган. Заявлението за одобрение се представя в писмен вид на компетентния орган и организацията демонстрира на компетентния орган преди осъществяване на промяната, че тя съответства на настоящата подчаст.“;

26)

в точка 21.А.174 буква б) се заменя със следното:

„б)

Всяко заявление за сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност включва:

1.

клас на сертификата за летателна годност, за който се подава заявление;

2.

по отношение на нови въздухоплавателни средства:

i)

декларация за съответствие:

издадена съгласно точка 21.А.163, буква б), или

издадена съгласно точка 21.А.130 и потвърдена от компетентния орган, или

за внесено въздухоплавателно средство — декларация, подписана от орган по експорта за това, че въздухоплавателното средство отговаря на проект, одобрен от Агенцията;

ii)

доклад за тегло и баланс с приложена схема за товарене; и

iii)

ръководство за летателна експлоатация, когато се изисква от приложимите сертификационни спецификации за конкретното въздухоплавателно средство;

3.

по отношение на употребявано въздухоплавателно средство:

i)

произхождащо от държава членка — сертификат за преглед на летателната годност, издаден в съответствие с част М;

ii)

произхождащо от държава, която не е членка на ЕС:

декларация от компетентен орган на държавата, където въздухоплавателното средство е или е било регистрирано, отразяваща статута на летателната годност на въздухоплавателното средство в неговия регистър към момента на прехвърляне,

доклад за тегло и баланс с приложена схема за товарене,

ръководство за летателна експлоатация, когато се изисква от приложимия код за летателна годност за конкретното въздухоплавателно средство,

архиви за изграждане на стандарти за производство, модификация и поддръжка на въздухоплавателното средство, включително всички ограничения, свързани с ограничен сертификат за летателна годност съгласно точка 21.Б.327,

препоръка за издаване на сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност и сертификат за преглед на летателната годност, след преглед на летателната годност в съответствие с част М, и

датата, на която е издаден първият сертификат за летателна годност, и ако се прилагат стандартите от приложение 16, том III — данните за метричната стойност на CO2.“;

27)

точка 21.A.231 се заменя със следното:

„21.А.231   Приложно поле

В настоящата подчаст се установява процедурата за издаване на одобрение за проектантски организации и правилата, уреждащи правата и задълженията на заявителите за такива одобрения и притежателите на такива одобрения. В настоящата подчаст всяко позоваване на типови сертификати включва типови сертификати и ограничени типови сертификати.“;

28)

точка 21.A.251 се заменя със следното:

„21.А.251   Условия за одобрение

В условията за одобрение се установяват видовете проектантска работа, категориите продукти, части или оборудване, за които проектантската организация притежава одобрение за проектантска организация, както и функциите и задълженията, които организацията е одобрена да изпълнява по отношение на летателната годност, експлоатационната годност и екологичните характеристики на продукта. За одобрения на проектантски организации, покриващи типово сертифициране или разрешение според европейските технически стандарти (ETSO) за бордови спомагателни силови установки (APU), условията за одобрение съдържат допълнително списък на продуктите или APU. Тези условия се издават като част от одобрението за проектантска организация.“;

29)

точка 21.A.258 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Когато при разследванията, упоменати в точки 21.A.257 и 21.Б.100, бъдат констатирани обективни данни, доказващи несъответствие на притежателя на одобрение за проектантска организация с приложимите изисквания по настоящото приложение, констатациите се класифицират, както следва:

1.

констатация „от първо ниво“ е всяко несъответствие с изискванията по настоящото приложение, което може да доведе до неконтролирано несъответствие с приложимите изисквания, засягащи безопасността на въздухоплавателното средство;

2.

констатация „от второ ниво“ е всяко несъответствие с изискванията по настоящото приложение, което не се класифицира като констатация „от първо ниво“.“;

б)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

След получаване на уведомление за констатации съгласно установена от Агенцията приложима административна процедура:

1.

в случай на констатация „от първо ниво“, притежателят на одобрение за проектантска организация доказва по начин, удовлетворяващ Агенцията, че е предприел адекватни коригиращи действия в срок до 21 работни дни след писмено потвърждение на констатацията;

2.

в случай на констатации „от второ ниво“, притежателят на одобрение за проектантска организация доказва по начин, удовлетворяващ Агенцията, че е предприел адекватни коригиращи действия в срок, определен от Агенцията, който е подходящ за естеството на констатацията и първоначално не надвишава три месеца. Агенцията може да удължава първоначалния срок, когато счете, че естеството на констатациите допуска такова удължение, и когато заявителят е представил план за коригиращи действия, който Агенцията счита за удовлетворителен; и

3.

констатация „от трето ниво“ не изисква незабавни действия от притежателя на одобрение за проектантска организация.

г)

В случаи на констатации „от първо ниво“ и „от второ ниво“, действието на одобрението на проектантската организация може временно да бъде частично или изцяло спряно или одобрението да бъде отнето съгласно приложимата административна процедура, възприета от Агенцията. В такъв случай притежателят на одобрение за проектантска организация своевременно потвърждава получаването на уведомлението за временното спиране на действието на одобрението за проектантска организация или за неговото отнемане.“;

30)

точка 21.A.263 се заменя със следното:

„21.А.263   Права

а)

(Запазено)

б)

(Запазено)

в)

Притежателят на одобрение за проектантска организация има право, в обхвата на условията на одобрението, предоставено от Агенцията, и при спазване на съответните процедури за осигуряване на съответствие с проекта:

1.

да класифицира промени в типов сертификат или в допълнителен типов сертификат и проекти за ремонти като „значителни“ или „малки“;

2.

да одобрява малки промени в типов сертификат или в допълнителен типов сертификат, както и проекти за малки ремонти;

3.

(Запазено)

4.

(Запазено)

5.

да одобрява проекти за определени значителни ремонти съгласно подчаст М на продукти или бордови спомагателни силови установки (APU);

6.

да одобрява за определени въздухоплавателни средства условията за полет, при които може да се издаде разрешение за полет съгласно точка 21.A.710, буква а), подточка 2, с изключение на разрешения за полет, издавани за целите на точка 21.A.701, буква а), подточка 15;

7.

да издава разрешения за полет в съответствие с точка 21.A.711, буква б) за въздухоплавателно средство, което той е проектирал или модифицирал, или за което е одобрил, в съответствие с точка 21.A.263, буква в), подточка 6, условията за полет, при които може да се издаде разрешение за полет, и при условие че притежателят на одобрение за проектантска организация лично:

i)

контролира конфигурацията на въздухоплавателното средство, и

ii)

удостоверява съответствие с одобрените за полета проектни условия;

8.

да одобрява определени значителни промени в типов сертификат съгласно подчаст Г; и

9.

да издава определени допълнителни типови сертификати съгласно подчаст Д и да одобрява определени значителни промени по въпросните сертификати.“;

31)

точка 21.A.265 се заменя със следното:

„21.А.265   Задължения на притежателя

Притежателят на одобрение за проектантска организация, в обхвата на условията на одобрението, предоставено от Агенцията:

а)

поддържа наръчника, изискван съгласно точка 21.A.243, съгласно системата за осигуряване на съответствие с проекта;

б)

осигурява използването на този наръчник или на съответните процедури, включени чрез препратка, като основен работен документ в рамките на организацията;

в)

определя дали проектите на продукти или промените, или ремонтите по тях отговарят на приложимите спецификации и изисквания и нямат опасни свойства;

г)

представя на Агенцията декларации и свързаната с тях документация, потвърждаващи съответствие с буква в), освен при процедури на одобрение, извършвани в съответствие с точка 21.A.263, буква в);

д)

предоставя на Агенцията данни и информация относно действията, изисквани съгласно точка 21.A.3Б;

е)

определя, в съответствие с точка 21.A.263, буква в, подточка 6, условията за полет, при които може да се издаде разрешение за полет;

ж)

преди издаване на разрешение за полет на въздухоплавателно средство, установява, съгласно точка 21.A.263, буква в), подточка 7, съответствие с точка 21.A.711, букви б) и д);

з)

определя данните и информацията, които се издават съгласно правомощията на одобрената проектантска организация в обхвата на условията на нейното одобрение, предоставено от Агенцията със следната декларация: „Техническото съдържание на този документ е одобрено съгласно правомощието на DOA реф. № EASA. 21.Й.[XXXX].“.“;

32)

точка 21.A.431A се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

В настоящата подчаст се установява процедурата за издаване на одобрение за проект за ремонт на продукт, част или оборудване и се определят правата и задълженията на заявителите за такива одобрения и притежателите на такива одобрения.“;

б)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

„Ремонт“ означава отстраняване на повреда и/или възстановяване в състояние на летателна годност след първоначалното пускане в експлоатация от производителя на продукт, част или оборудване.

г)

Отстраняването на повреда чрез подмяна на част или оборудване, без да е необходима проектантска дейност, се счита за задача по техническото обслужване и следователно не изисква одобрение съгласно настоящото приложение.“;

в)

добавя се следната буква е):

„е)

В настоящата подчаст всяко позоваване на типови сертификати включва типови сертификати и ограничени типови сертификати.“;

33)

точка 21.A.432Б се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Заявителят за одобрение на проект за значителен ремонт доказва своя капацитет чрез притежание на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст ѝ.“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

Чрез дерогация от буква а), в случай на продукти, упоменати в точка 21.A.14, буква в), заявителят може да докаже своя капацитет като получи одобрение от Агенцията за своята програма за сертифициране, изготвена в съответствие с точка 21.A.432В, буква б).“;

34)

добавя се следната точка 21.A.432В:

„21.А.432В   Заявление за одобрение на проект за ремонт

а)

Заявлението за одобрение на значителен ремонт се изготвя във форма и по начин, установени от Агенцията.

б)

Заявлението за одобрение на проект за значителен ремонт включва, или към него трябва да се добави след първоначалното заявление, програма за сертифициране, която да съдържа:

1.

описание на повредата и проекта за ремонт, идентифициращо конфигурацията на типовия проект, по който се извършва ремонтът;

2.

посочване на всички области на типовия проект и одобрените наръчници, които се променят или са засегнати от проекта за ремонт;

3.

посочване на всички повторни разследвания, необходими за доказване на съответствие на проекта за ремонт и засегнатите от проекта за ремонт области с основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат, допълнителния типов сертификат или разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU), според случая;

4.

всички предлагани изменения в основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат, допълнителния типов сертификат или разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU), според случая;

5.

предложение за разбивка на програмата за сертифициране на значимите групи от дейности и данни за доказване на съответствие, включително предлаганите средства и процедурата, които да се спазват, за да бъде доказано съответствие с точка 21.A.433, буква а), подточка 1, и препратки към свързаните с тях документи за съответствие;

6.

предложение за оценка на значимите групи от дейности и данни за доказване на съответствие по отношение на вероятността за неидентифицирано несъответствие с основанието за типово сертифициране и по отношение на потенциалното въздействие на въпросното несъответствие върху безопасността на продукта. Предложената оценка отчита най-малко елементите, предвидени в точка 21.Б.100, буква а), подточки 1—4. Въз основа на тази оценка заявлението включва предложение за участие на Агенцията в проверката на дейностите и данните за доказване на съответствие; и

7.

уточнение дали сертификационните данни са изготвени изцяло от заявителя или въз основа на договореност със собственика на данните за типово сертифициране.“;

35)

точки 21.A.433 и 21.A.435 се заменят със следното:

„21.А.433   Изисквания за одобрение на проект за ремонт

а)

Проект за ремонт се одобрява само:

1.

когато бъде доказано, при спазване на програмата за сертифициране, посочена в точка 21.A.432В, буква б), че проектът за ремонт отговаря на основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат, допълнителния типов сертификат или разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU), според случая, както и на всякакви изменения, направени и обявени от Агенцията в съответствие с точка 21.Б.450;

2.

когато е декларирано съответствие с основанието за типово сертифициране, приложимо в съответствие с буква а), подточка 1, а обосновките за съответствие са вписани в документите за съответствие;

3.

когато не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране; и

4.

когато заявителят е посочил конкретно, че предоставя сертификационни данни въз основа на договореност със собственика на данните за типово сертифициране в съответствие с точка 21.A.432В, буква б), подточка 7:

i)

когато притежателят е посочил, че няма технически възражения по отношение на информацията, представена съгласно буква а), подточка 2; и

ii)

когато притежателят е съгласен да сътрудничи с притежателя на одобрение на проект за ремонт, за да осигури изпълнението на всички задължения за продължаваща летателна годност на променяния продукт чрез съответствие с точка 21.A.451.

б)

Заявителят представя пред Агенцията декларацията, посочена в буква а), подточка 2, а по искане на Агенцията — и всички необходими допълнителни данни.

21.А.435   Класификация и одобрение на проекти за ремонт

а)

Даден проект за ремонт се класифицира като „значителен“ или „малък“ в съответствие с критериите, посочени в точка 21.A.91 за промяна в типов сертификат.

б)

Проект за ремонт се класифицира и одобрява само от:

1.

Агенцията; или

2.

одобрена проектантска организация в обхвата на нейните права, посочени в точка 21.A.263, буква в), подточки 1, 2 и 5, според посоченото в условията на нейното одобрение.“;

36)

точка 21.A.437 се заличава;

37)

точки 21.A.604, 21.A.605 и 21.A.606 се заменят със следното:

„21.А.604   Разрешение ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU)

По отношение на разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка:

а)

чрез дерогация от точки 21.А.603, 21.А.610 и 21.А.615 се прилагат следните точки: 21.А.15, 21.А.20, 21.А.21, 21.А.31, 21.А.33, 21.А.44, 21.Б.75 и 21.Б.80. Същевременно, в съответствие с точка 21.A.606, вместо типов сертификат се издава разрешение ETSO;

б)

чрез дерогация от точка 21.A.611, изискванията по подчаст Г се прилагат при одобряването на промени в проекта от притежателя на разрешение ETSO за APU, а изискванията на подчаст Д се прилагат при одобряването на промени в проекта от други заявители. Когато се прилагат изискванията на подчаст Д, се издава отделно разрешение ETSO вместо допълнителен типов сертификат; и

в)

при одобряване на проекти за ремонт се прилагат изискванията на подчаст М.

21.А.605   Изисквани документи

а)

Заявителят представя на Агенцията следните документи:

1.

програма за сертифициране за разрешението ETSO, определяща средствата за доказване на съответствие с точка 21.A.606, буква б);

2.

декларация за съответствие, удостоверяваща, че заявителят отговаря на изискванията на настоящата подчаст;

3.

декларация за проект и производителност (ДПП), в която се заявява, че заявителят е доказал, че предметът съответства на приложимите ETSO в съответствие с програмата за сертифициране;

4.

копие от техническите данни, които се изискват в приложимите ETSO;

5.

наръчник за производствена организация или препратка към наръчника за производствена организация, посочен в точка 21.А.143, за целите на получаване на подходящо одобрение за производствена организация съгласно подчаст Ж, или наръчника, или препратка към наръчника, посочен в точка 21.А.125A, буква б), за целите на производство съгласно подчаст Е без одобрение за производствена организация;

6.

за бордова спомагателна силова установка — наръчника или препратка към наръчника, посочен в точка 21.А.243, за целите на получаване на подходящо одобрение за производствена организация съгласно подчаст ѝ;

7.

за всички други предмети — процедурите или позоваване на процедурите, посочени в точка 21.А.602Б, буква б), подточка 2.

б)

Заявителят докладва пред Агенцията за всякакви трудности или събития, с които се е сблъскал в процеса на одобряване, които биха могли да имат съществено отражение върху разрешението ETSO.

21.А.606   Изисквания за издаване на разрешение ETSO

За да му бъде издадено разрешение ETSO, заявителят:

а)

доказва капацитета си в съответствие с точка 21.A.602Б;

б)

доказва, че предметът съответства на техническите условия на приложимите ETSO или на одобрени в съответствие с точка 21.A.610 отклонения от тях, ако има такива;

в)

спазва изискванията на настоящата подчаст; и

г)

декларира, че не са установени свойства и характеристики, които да правят предмета опасен за целите, за които се иска сертифициране.“;

38)

в точка 21.A.701 се добавя подточка 16:

„16.

полет на въздухоплавателно средство за отстраняване на неизправности или за проверка на функционирането на една или повече системи, части или оборудване след проведено техническо обслужване.“;

39)

в точка 21.Б.5 буква а) се заменя със следното:

„а)

В настоящия раздел се установява процедурата за компетентния орган при изпълняване на неговите задачи и отговорности, свързани с издаване, поддържане, изменяне, спиране на действието или отнемане на сертификати, одобрения и разрешения, посочени в настоящото приложение I.“;

40)

в раздел Б подчаст Б се заменя със следното:

„ПОДЧАСТ Б —   ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.Б.70   Сертификационни спецификации

Агенцията, в съответствие с член 76, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1139, издава сертификационни спецификации и други подробни спецификации, включително сертификационни спецификации за летателна годност, данни за експлоатационната годност и опазване на околната среда, които компетентните органи, организации и персонал могат да използват за доказване на съответствието на продукти, части и оборудване със съответните съществени изисквания съгласно приложения II, IV и V към посочения регламент, както и с изискванията за опазване на околната среда по член 9, параграф 2 и приложение III към посочения регламент. Тези спецификации са достатъчно подробни и конкретни и посочват на заявителите условията, при които сертификатите ще бъдат издавани, изменяни или допълвани.

21.Б.75   Специални условия

а)

Агенцията предписва за даден продукт специални подробни технически спецификации, наречени „специални условия“, ако съответните сертификационни спецификации не съдържат адекватни или подходящи стандарти за безопасност на продукта, понеже:

1.

продуктът притежава нови или необичайни проектни характеристики по отношение на проектантските практики, на които се основават приложимите сертификационни спецификации;

2.

предназначението на продукта е необичайно; или

3.

опитът с други подобни използвани продукти или продукти с подобни проектни характеристики или новоидентифицирани опасности е показал, че могат да възникнат условия, които не са безопасни.

б)

Специалните условия съдържат такива стандарти за безопасност, каквито Агенцията счете за необходими за постигане на равнище на безопасност, еквивалентно на това на приложимите сертификационни спецификации.

21.Б.80   Основание за типово сертифициране за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

Агенцията определя основанието за типово сертифициране и го свежда до знанието на заявителя на типов сертификат или ограничен типов сертификат. Основанието за типово сертифициране се състои от:

а)

сертификационните спецификации за летателна годност, посочени от Агенцията измежду приложимите по отношение на продукта към датата на подаване на заявление за въпросния сертификат, освен ако:

1.

заявителят избере да спазва, или от него се изисква да спазва, в съответствие с точка 21.A.15, буква е), сертификационни спецификации, станали приложими след датата на подаване на заявлението. Ако заявителят избере да спазва сертификационна спецификация, станала приложима след датата на подаване на заявлението, Агенцията включва в основанието за типово сертифициране всяка друга сертификационна спецификация, имаща пряко отношение; или

2.

Агенцията приеме която и да било алтернатива на определена невъзможна за спазване сертификационна спецификация, за която е констатирано, че са налице компенсиращи фактори, които осигуряват еквивалентно равнище на безопасност; или

3.

Агенцията приема и предписва други средства, които:

i)

в случай на типов сертификат: доказват съответствие със съществените изисквания на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139; или

ii)

в случай на ограничен типов сертификат — осигуряват равнище на безопасност, адекватно на предназначението; и

б)

всяко специално условие, предписано от Агенцията в съответствие с точка 21.Б.75, буква а).

21.Б.82   Основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство

Агенцията определя основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и го свежда до знанието на заявителя на типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство. Основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност се състои от:

а)

сертификационните спецификации за данните за експлоатационната годност, посочени от Агенцията измежду приложимите по отношение на въздухоплавателното средство към датата на подаване на заявление или към датата на подаване на допълнение към заявлението за данни за експлоатационната годност, в зависимост от това коя е по-късната дата, освен ако:

1.

заявителят избере да спазва, или ако в съответствие с точка 21.A.15, буква е) е длъжен да спазва, сертификационни спецификации, станали приложими след датата на подаване на заявлението. Ако заявителят избере да спазва сертификационна спецификация, станала приложима след датата на подаване на заявлението, Агенцията включва в основанието за типово сертифициране всяка друга сертификационна спецификация, имаща пряко отношение; или

2.

Агенцията приема или предписва други средства за доказване на съответствие със съответните съществени изисквания съгласно приложения II, IV и V към Регламент (ЕС) 2018/1139;

б)

всяко специално условие, предписано от Агенцията в съответствие с точка 21.Б.75, буква а).

21.Б.85   Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации за типов сертификат или ограничен типов сертификат

а)

Агенцията определя и свежда до знанието на заявителя на типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство, на допълнителен типов сертификат или на значителна промяна в типов сертификат или в допълнителен типов сертификат, приложимите изисквания за шум, установени в том I, част II, глава 1 от приложение 16 към Чикагската конвенция, и:

1.

за дозвукови реактивни самолети — в глави 2, 3, 4 и 14;

2.

за витлови самолети — в глави 3, 4, 5, 6, 10 и 14;

3.

за хеликоптери— в глави 8 и 11;

4.

за свръхзвукови самолети — в глава 12; и

5.

за въздухоплавателни средства с накланящо се носещо витло — в глава 13.

б)

Агенцията определя и свежда до знанието на заявителя, посочен в буква а), приложимите изисквания за емисии за предотвратяването на умишлено изпускане на гориво за въздухоплавателни средства, установени в том II, част II, глави 1 и 2 от приложение 16 към Чикагската конвенция.

в)

Агенцията определя и свежда до знанието на заявителя, посочен в буква а), приложимите изисквания към димните и газообразните емисии и емисиите на прахови частици от двигателите, установени в том II, част III, глава 1 от приложение 16 към Чикагската конвенция и

1.

за димни и газообразни емисии от турбореактивни и турбовентилаторни двигатели, предназначени за задвижване само при дозвукови скорости — в глава 2;

2.

за димни и газообразни емисии от турбореактивни и турбовентилаторни двигатели, предназначени за задвижване при свръхзвукови скорости — в глава 3; и

3.

за емисии на прахови частици от турбореактивни и турбовентилаторни двигатели, предназначени за задвижване само при дозвукови скорости — в глава 4.

г)

Агенцията определя и свежда до знанието на заявителя, посочен в буква а), приложимите изисквания към емисиите на CO2 от самолети, установени в том III, част II, глава 1 от приложение 16 към Чикагската конвенция и

1.

за дозвукови реактивни самолети — в глава 2; и

2.

за дозвукови витлови самолети — в глава 2.

21.Б.100   Степен на участие

а)

Агенцията определя степента на участието си в проверката на дейностите и данните за доказване на съответствие, свързани със заявлението за типов сертификат, ограничен типов сертификат, одобрение на значителни промени, допълнителен типов сертификат, одобрение на проект за значителен ремонт или разрешение ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU). Тя прави това въз основа на оценка на значими групи от дейности и данни за доказване на съответствие от програмата за сертифициране. Оценката разглежда:

вероятността за неидентифицирано несъответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност или с изискванията за опазване на околната среда, и

потенциалното въздействие на въпросното несъответствие върху безопасността на продукта или опазването на околната среда,

и проучва най-малкото следните елементи:

1.

нови или необичайни характеристики на проекта за сертифициране, включващи експлоатационни и организационни аспекти и такива, свързани с управление на знанието;

2.

сложност на проекта и/или доказването на съответствие;

3.

изключителна значимост на проекта или технологията и свързаните с нея рискове за безопасността и околната среда, включително рисковете, идентифицирани при други подобни проекти; и

4.

резултати и опит на проектантската организация на заявителя в съответната област.

б)

За одобрението на проект за малък ремонт, за малка промяна или разрешение ETSO, различно от това за APU, Агенцията определя участието си на нивото на целия проект за сертифициране, отчитайки всякакви нови или необичайни характеристики, сложността на проекта и/или доказването на съответствие, изключителната значимост на проекта или технологията, както и резултатите и опита на проектантската организация на заявителя.

в)

Агенцията уведомява заявителя за степента на своето участие и актуализира тази степен на участие, когато това е продиктувано от постъпила информация от определящо значение за предходно осъществената оценка на риска съгласно букви а) или б). Агенцията уведомява заявителя относно промяната в степента на участие.

21.Б.103   Издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

а)

Агенцията издава типов сертификат за въздухоплавателно средство, двигател или витло, или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство, при условие че:

1.

заявителят е изпълнил изискванията по точка 21.A.21;

2.

Агенцията, при своите проверки на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, не е констатирала никакво несъответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, където това е приложимо съгласно точка 21.Б.82, и с изискванията за опазване на околната среда; и

3.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

б)

Чрез дерогация от буква а), по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), Агенцията може да издаде типов сертификат за въздухоплавателно средство, преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят докаже въпросното съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.“;

41)

в раздел Б подчаст Г се заменя със следното:

„21.Б.105   Основание за типово сертифициране, изисквания за опазване на околната среда и основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за значителна промяна в типовия сертификат

Агенцията определя приложимото основание за типов сертификат, изискванията за опазване на околната среда, а в случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, и основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност в съответствие с точка 21.A.101, и свежда това до знанието на заявителя на значителна промяна в типов сертификат.

21.Б.107   Издаване на одобрение за промяна в типов сертификат

а)

Агенцията издава одобрение за промяна в типов сертификат, при условие че:

1.

заявителят за одобрение изпълнява изискванията на:

i)

точка 21.A.95 за малка промяна; или

ii)

точка 21.A.97 за значителна промяна;

2.

Агенцията, при своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква а) или б), не е констатирала никакво несъответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, където това е приложимо съгласно точка 21.Б.82, и с изискванията за опазване на околната среда; и

3.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

б)

В случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, чрез дерогация от буква а), подточки 1 и 2, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), Агенцията може да одобри промяна в типов сертификат за въздухоплавателно средство, преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят докаже въпросното съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.

в)

Одобрението на промяна в данните за експлоатационната годност се включва в одобрението на промяна в типовия сертификат.

г)

Одобрението на промяна в типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася промяната.“;

42)

в раздел Б подчаст Д се заменя със следното:

„В настоящата подчаст позоваванията на типови сертификати включват типови сертификати и ограничени типови сертификати.

21.Б.109   Основание за типово сертифициране, изисквания за опазване на околната среда и основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за издаване на допълнителен типов сертификат

Агенцията определя приложимото основание за типов сертификат, изискванията за опазване на околната среда, а в случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, и основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност в съответствие с точка 21.A.101, и свежда това до знанието на заявителя на допълнителен типов сертификат.

21.Б.111   Издаване на допълнителен типов сертификат

а)

Агенцията издава допълнителен типов сертификат, при условие че:

1.

заявителят е изпълнил изискванията по точка 21.A.115, буква б);

2.

Агенцията, при своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква а), не е констатирала никакво несъответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, където това е приложимо съгласно точка 21.Б.82, и с изискванията за опазване на околната среда; и

3.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

б)

В случай на допълнителен типов сертификат, засягащ данните за експлоатационната годност, чрез дерогация от буква а), подточки 1 и 2, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), Агенцията може да издаде допълнителен типов сертификат, преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят докаже въпросното съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.

в)

Одобрението на промяна в данните за експлоатационната годност се включва в допълнителния типов сертификат.

г)

Допълнителният типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася съответната значителна промяна.“;

43)

точка 21.Б.326 се заменя със следното:

„21.Б.326   Сертификат за летателна годност

Компетентният орган на държавата членка по регистрация издава сертификат за летателна годност за:

а)

ново въздухоплавателно средство:

1.

при представяне на документацията, изисквана съгласно точка 21.А.174, буква б), подточка 2;

2.

когато компетентният орган на държавата членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва проверки от компетентния орган на държавата членка по регистрация; и

3.

когато компетентният орган на държавата членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство е в съответствие с приложимите изисквания за емисии на CO2 към датата на издаване на първия сертификат за летателна годност;

б)

употребявано въздухоплавателно средство:

1.

при представяне на документацията, изисквана съгласно точка 21.А.174, буква б), подточка 3, показваща, че:

i)

въздухоплавателното средство съответства на типов проект, одобрен съгласно типов сертификат или допълнителен типов сертификат, промяна или ремонт, одобрени в съответствие с настоящото приложение I (част 21); и

ii)

отговаря на приложимите насоки за летателна годност; и

iii)

въздухоплавателното средство е било инспектирано в съответствие с приложимите разпоредби на приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003; и

iv)

въздухоплавателното средство е било в съответствие с приложимите изисквания за емисии на CO2 към датата на издаване на първия сертификат за летателна годност;

2.

когато компетентният орган на държавата членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва проверки от компетентния орган на държавата членка по регистрация; и

3.

когато компетентният орган на държавата членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство е било в съответствие с приложимите изисквания за емисии на CO2 към датата на издаване на първия сертификат за летателна годност.“;

44)

в раздел Б подчаст М се заменя със следното:

„21.Б.450   Основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда за одобрение на проект за ремонт

Агенцията определя всички изменения в основанието за типово сертифициране, включени чрез препратка, според случая, в типовия сертификат, в допълнителния типов сертификат или в разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка, които Агенцията счита за необходими за поддържане на равнище на безопасност, равно на установеното до момента, и свежда това до знанието на заявителя на проект за ремонт.

21.Б.453   Издаване на одобрение на проект за ремонт

а)

Агенцията издава одобрение на проект за значителен ремонт, при условие че:

1.

заявителят е доказал своя капацитет в съответствие с точка 21.A.432Б;

2.

заявителят е изпълнил изискванията по точка 21.A.433;

3.

Агенцията, при своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква а), не е констатирала никакво несъответствие с основанието за типово сертифициране и с изискванията за опазване на околната среда; и

4.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

б)

Агенцията издава одобрение на проект за малък ремонт, при условие че заявителят е изпълнил изискванията по буква а), точки 2 и 4, и при условие че Агенцията, при своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква б), не е открила никакви несъответствия с основанието за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда.“;

45)

в раздел Б подчаст О се заменя със следното:

„21.Б.480   Издаване на разрешение ETSO

Агенцията издава разрешение ETSO, при условие че:

а)

заявителят е изпълнил изискванията по точка 21.A.606;

б)

При своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква б), Агенцията не е открила никакви несъответствия с техническите условия на приложимите ETSO или с одобрени в съответствие с точка 21.A.610 отклонения от тях, ако има такива; и

в)

не са установени свойства и характеристики, които да правят предмета опасен за целите, за които се иска одобрение.“


3.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/898 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2019 година

за разрешаване на употребата на препарат от евгенол като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешението Lidervet SL)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешение за употребата на евгенол. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(3)

Заявлението се отнася до издаването на разрешение за употребата на препарат от евгенол като фуражна добавка за пилета за угояване, която да бъде класифицирана в категорията добавки „зоотехнически добавки“.

(4)

В становищата си от 21 октомври 2015 г. (2) и 4 юли 2017 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението, че при предложените условия на употреба евгенол не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве и околната среда. Органът заключи, че добавката се счита за ефикасна за подобряването на зоотехническите показатели при пилета за угояване. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от евгенол беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на евгенол следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015;13(11):4273.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4931.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „други зоотехнически добавки“ (подобряване на зоотехническите показатели).

4d18

Lidervet SL

Препарат от евгенол

Състав на добавката

Препарат от:

евгенол 5 %;

глицерил полиетиленгликол рицинолеат 55 — 56 %;

аморфен силициев диоксид — 33 %;

поли(метакрилова киселина-съ-етилов акрилат) 6 %.

В гранулиран вид

Характеристика на активното вещество

Евгенол (2-метокси-4-(2-пропенил)фенол, 4-алил-2-метоксифенол, 4-алилгвайакол (99,5 %);

CAS № 97-53-0

C10H12O2

Метод за анализ  (1)

За количественото определяне на евгенол във фуражната добавка и във фуражите:

газова хроматография в съчетание с пламъчнойонизационен детектор (GC-FID)

Пилета за угояване

100

100

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

За потребителите на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства.

3.

Не се разрешава смесване с други източници на евгенол.

23 юни 2029 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/899 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2019 година

за подновяване на разрешението за употреба на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 като фуражна добавка за агнета за угояване, млекодайни кози, млекодайни овце, млекодайни биволици, коне и прасета за угояване и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1447/2006, (ЕО) № 188/2007, (ЕО) № 232/2009, (ЕО) № 186/2007 и (ЕО) № 209/2008 (притежател на разрешението S.I. Lesaffre)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1447/2006 на Комисията (2) бе разрешена употребата на Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 за срок от 10 години като фуражна добавка за агнета за угояване, с Регламент (ЕО) № 186/2007 на Комисията (3) — за коне, с Регламент (ЕО) № 188/2007 на Комисията (4) — за млекодайни кози и млекодайни овце, с Регламент (ЕО) № 209/2008 на Комисията (5) — за прасета за угояване и с Регламент (ЕО) № 232/2009 на Комисията (6) — за млечни биволици.

(3)

В съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 притежателят на разрешенията подаде заявления за подновяване на разрешението за употреба на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (преди това NCYC Sc 47) като фуражна добавка за агнета за угояване, млекодайни кози, млекодайни овце, млекодайни биволици, прасета за угояване и коне с искане добавката да се класифицира в категорията „зоотехнически добавки“. Посочените заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 13 юни 2018 г. (7) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че заявителят е предоставил данни, доказващи, че добавката отговаря на условията за разрешаване.

(5)

При оценката на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това разрешението за употреба на посочената добавка следва да бъде подновено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Вследствие на подновяването на разрешението за употреба на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 като фуражна добавка при условията, определени в приложението към настоящия регламент, регламенти (ЕО) № 1447/2006, (ЕО) № 186/2007, (ЕО) № 188/2007, (ЕО) № 209/2008 и (ЕО) № 232/2009 следва да бъдат отменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешението за употреба на посочената в приложението добавка, която принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, когато се употребява за агнета за угояване, млекодайни кози, млекодайни овце, млекодайни биволици и прасета за угояване, и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, когато се употребява за коне, се подновява при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 като фуражна добавка при условията, определени в приложението към настоящия регламент и в регламенти (ЕО) № 1447/2006, (ЕО) № 186/2007, (ЕО) № 188/2007, (ЕО) № 209/2008 и (ЕО) № 232/2009, и съдържащите я премикси и комбинирани фуражи, етикетирани в съответствие с посочените регламенти преди влизането в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Регламенти (ЕО) № 1447/2006, (ЕО) № 186/2007, (ЕО) № 188/2007, (ЕО) № 209/2008 и (ЕО) № 232/2009 се отменят.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕО) № 1447/2006 на Комисията от 29 септември 2006 г. относно разрешаването на нова употреба на препарата Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) като фуражна добавка (ОВ L 271, 30.9.2006 г., стр. 28).

(3)  Регламент (ЕО) № 186/2007 на Комисията от 21 февруари 2007 г. за разрешаване на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) като фуражна добавка (ОВ L 63, 1.3.2007 г., стр. 6).

(4)  Регламент (ЕО) № 188/2007 на Комисията от 23 февруари 2007 г. относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) като фуражна добавка (ОВ L 57, 24.2.2007 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕО) № 209/2008 на Комисията от 6 март 2008 г. относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) като фуражна добавка (ОВ L 63, 7.3.2008 г., стр. 3).

(6)  Регламент (ЕО) № 232/2009 на Комисията от 19 март 2009 г. относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 като фуражна добавка за млечни биволици (титуляр на разрешителното — Société Industrielle Lesaffre) (ОВ L 74, 20.3.2009 г., стр. 14).

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(7):5339.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „стабилизатори на чревната флора“.

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Състав на добавката:

Препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 с минимална концентрация 5 × 109 CFU/g.

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество:

Жизнеспособни изсушени клетки от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Метод за анализ  (1)

Преброяване: метод на разлятата среда чрез използване на агар с хлорамфеникол, глюкоза и екстракт от дрожди (EN 15789:2009).

Идентификация: метод на полимеразната верижна реакция (PCR) CEN/TS 15790:2008.

Агнета за угояване

1,4 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Препоръчителни дози (CFU/животно/ден) за:

млекодайни кози: 3 × 109

млекодайни овце: 2 × 109

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително защитни очила и предпазна дихателна маска.

23 юни 2029 г.

Млекодайни кози и млекодайни овце

7 × 108

Прасета за угояване

1,25 × 109

Млекодайни биволици

5 × 108

 

 


Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“.

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Състав на добавката:

Препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 с минимална концентрация 5 × 109 CFU/g.

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество:

Жизнеспособни изсушени клетки от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Метод за анализ  (2)

Преброяване: метод на разлятата среда чрез използване на агар с хлорамфеникол, глюкоза и екстракт от дрожди (EN 15789:2009).

Идентификация: метод на полимеразната верижна реакция (PCR) CEN/TS 15790:2008.

Коне

8 × 108

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Препоръчителни дози (CFU/животно/ден) за:

коне: 1,25 × 1010 - 6 × 1010

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително защитни очила и предпазна дихателна маска.

23 юни 2029 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/900 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2019 година

за разрешаване на употребата на 8-меркапто-p-ментан-3-он и p-мент-1-ен-8-тиол като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на 8-меркапто-p-ментан-3-он и p-мент-1-ен-8-тиол като фуражни добавки за всички видове животни. Впоследствие посочените продукти бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на 8-меркапто-p-ментан-3-он и p-мент-1-ен-8-тиол като фуражни добавки за всички видове животни. Заявителят поиска добавките да бъдат класифицирани в категорията „сензорни добавки“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 27 ноември 2018 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба във фуражи 8-меркапто-p-ментан-3-он и p-мент-1-ен-8-тиол не оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че и двете съединения са дразнещи за дихателните пътища и че не могат да бъдат направени заключения относно опасността от кожна сенсибилизация. Поради това Комисията счита, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Освен това Органът стигна до заключението, че тъй като двете разглеждани вещества се използват в храни, а функцията им във фуражите е същата като в храните, не е необходимо допълнително доказване на ефикасността им във фуражи.

(5)

Следва да се предвидят ограничения и условия, за да се постигне по-добър контрол. За 8-меркапто-p-ментан-3-он и p-мент-1-ен-8-тиол върху етикета на добавката следва да бъде посочено препоръчително съдържание. Ако препоръчителното съдържание е надвишено, при етикетиране на премиксите, комбинираните фуражи и фуражните суровини следва да бъде посочена определена информация.

(6)

Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(7)

При оценката на разглежданите вещества беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на тези вещества следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(8)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като фуражни добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 23 декември 2019 г. в съответствие с правилата, приложими преди 23 юни 2019 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 23 юни 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 23 юни 2019 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 23 юни 2021 г. в съответствие с правилата, приложими преди 23 юни 2019 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019; 17(1):5530.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.

2b12038

8-меркапто-p-ментан-3-он

Състав на добавката

8-меркапто-p-ментан-3-он

Характеристика на активното вещество

8-меркапто-p-ментан-3-он

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 97 %

Химична формула: C10H18OS

CAS № 38462-22-5

FLAVIS 12.038

Метод за анализ  (1)

За определянето на 8-меркапто-p-ментан-3-он във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Всички видове животни

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 0,05 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 0,05 mg/kg.

5.

За потребителите на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите установяват процедури за безопасна работа и предвиждат организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

23 юни 2029 г.

2b12085

p-мент-1-ен-8-тиол

Състав на добавката

p-мент-1-ен-8-тиол

Характеристика на активното вещество

p-мент-1-ен-8-тиол

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 98 %

Химична формула: C10H18OS

CAS № 71159-90-5

FLAVIS 12.085

Метод за анализ  (1)

За определянето на p-мент-1-ен-8-тиол във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Всички видове животни

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 0,05 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 0,05 mg/kg.

5.

За потребителите на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите установяват процедури за безопасна работа и предвиждат организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

23 юни 2029 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/901 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2019 година

за разрешаване на употребата на рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984) (източници на витамин B2), като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), като източници на витамин B2 бяха разрешени безсрочно за използване като фуражни добавки за всички видове животни. Посочените добавки бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент, бяха подадени две заявления за извършване на повторна оценка на рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), за всички видове животни, с искане добавките да се класифицират в категорията „хранителни добавки“. Едното от заявленията се отнася за рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), а другото — за рибофлавин и рибофлавин 5′-фосфат естер, мононатриева сол, получени от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984). Посочените заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 с едно от двете заявление се искаше също така разрешаването на рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), като фуражни добавки за всички видове животни за използване във вода за пиене. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 за използването във вода за пиене.

(5)

В становищата си от 3 декември 2015 г. (3) и 13 юни 2018 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и здравето на потребителите, нито върху околната среда. Органът заключи също така че добавките, съдържащи рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), не дразнят кожата и очите. Поради липсата на данни Органът не може да направи заключение относно опасността от кожна сенсибилизация. Рибофлавинът е признат за фотосенсибилизатор, който може да предизвика фотоалергична реакция на кожата и очите. При работа с рибофлавин и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, работниците могат да бъдат изложени на респирабилен прах; поради липсата на данни във връзка с инхалационната токсичност Органът не може да направи заключение относно евентуалния риск при вдишване. Поради това Комисията счита, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати въздействието върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Освен това Органът заключи, че рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), са ефикасни източници на витамин B2 с оглед на удовлетворяването на хранителните потребности на животните. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери докладите относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите и, когато е приложимо — във водата, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), бе установено, че условията за разрешаване, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са удовлетворени за използването във фуражи, а за рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984) — и за използването във вода за пиене. Поради това употребата на тези добавки следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“, като добавки при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 23 юни 2019 г. в съответствие с правилата, приложими преди 23 юни 2019 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до 23 декември 2019 г.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 23 юни 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 23 юни 2019 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 23 юни 2021 г. в съответствие с правилата, приложими преди 23 юни 2019 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(1):4349.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(7):5337.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“.

3a825i

„Рибофлавин“ или „Витамин B2

Състав на добавката

Рибофлавин, получен от Ashbya gossypii DSM 23096

Характеристика на активното вещество

Рибофлавин

C17H20N4O6

CAS №: 83-88-5

Рибофлавин в твърдо състояние, получен от Ashbya gossypii DSM 23096

Критерии за чистота: мин. 80 % рибофлавин

Метод за анализ  (1)

За определяне на рибофлавин във фуражната добавка: спектрофотометрия при 444 nm

За определяне на рибофлавин в премиксите: високоефективна течна хроматография, комбинирана с UV-детекция (HPLC-UV) (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

За определяне на рибофлавин във фуражи: високоефективна течна хроматография с флуоресцентна детекция (HPLC-FLD) (EN 14152)

Всички видове животни

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

За потребителите на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите установяват процедури за безопасна работа и предвиждат организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

23 юни 2029 г.

3a825ii

„Рибофлавин“ или „Витамин B2

Състав на добавката

Рибофлавин

Характеристика на активното вещество

Рибофлавин

C17H20N4O6

CAS №: 83-88-5

Рибофлавин в твърда форма, получен от Bacillus subtilis DSM 17339 и/или DSM 23984

Критерии за чистота: мин. 96 %,

Метод за анализ  (1)

За определяне на рибофлавин във фуражната добавка: спектрофотометрия при 444 nm (Ph.Eur.6.0, метод 01/2008:0292)

За определяне на рибофлавин в премиксите: високоефективна течна хроматография, комбинирана с UV-детекция (HPLC-UV) (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

За определяне на рибофлавин във фуражи и във вода: високоефективна течна хроматография с флуоресцентна детекция (HPLC-FLD) (EN 14152)

Всички видове животни

1.

Рибофлавинът може да бъде пускан на пазара и употребяван като добавка, състояща се от препарат.

2.

Може да се използва във вода за пиене.

3.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

4.

За потребителите на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите установяват процедури за безопасна работа и предвиждат организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

23 юни 2029 г.

3a 826

 

„Рибофлавин 5′-фосфат, мононатриева сол“ или „Витамин B2

Състав на добавката

Рибофлавин 5′-фосфат естер, мононатриева сол

Характеристика на активното вещество

Рибофлавин 5′-фосфат, мононатриева сол

C17H22N4O9PNa

CAS №: 130-40-5

Рибофлавин 5′-фосфат естер, мононатриева сол, в твърдо състояние, получен чрез фосфорилиране на рибофлавин 98 %, получен от Bacillus subtilis DSM 17339 и/или DSM 23984.

Критерии за чистота: мин. 65 %,

Метод за анализ  (1)

За определяне на рибофлавин 5′-фосфат, мононатриева сол, във фуражната добавка: спектрофотометрия при 444 nm (Ph.Eur.6.0, метод 01/2008:0786)

За определяне на рибофлавин в премиксите: високоефективна течна хроматография, комбинирана с UV-детекция (HPLC-UV) (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

За определяне на рибофлавин 5′-фосфат, мононатриева сол, (изразен като общо количество витамин B2) във фуражите и във водата: високоефективна течна хроматография с флуоресцентна детекция (HPLC-FLD) (EN 14152)

Всички видове животни

1.

Може да се използва във вода за пиене.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

За потребителите на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите установяват процедури за безопасна работа и предвиждат организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

23 юни 2029 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


РЕШЕНИЯ

3.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/902 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2019 година

относно мярка, предприета от Швеция в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за забрана на пускането на пазара на ножичен подемник за превозни средства (модел TL530LF), произведен от TWA Equipment S.r.l.

(нотифицирано под номер С(2019) 3886)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (1), и по-специално член 11, параграф 3, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 20 юли 2017 г. Швеция уведоми Комисията за мярка, която е предприела съгласно член 11, параграф 1 от Директива 2006/42/ЕО за забрана на пускането на пазара на ножичен подемник за превозни средства (модел TL530LF), произведен от TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Италия (наричано по-долу „производителят“), и разпространяван от Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Швеция (наричани по-долу „Carpart“).

(2)

Швеция е предприела мярката, защото е сметнала, че ножичният подемник за превозни средства не отговаря на съществените изисквания за здраве и безопасност, определени в раздел 4.1.2.6, буква в) от приложение I към Директива 2006/42/ЕО. Тази разпоредба изисква механизмите на машините да бъдат проектирани и изработени така, че товарите да не могат да се приплъзват опасно или да падат свободно и неочаквано, дори в случай на частичен или общ отказ на енергозахранването или при прекратяване на действията на оператора по задействане на машината. Швеция обоснова предприетата от нея мярка с това, че предпазният клапан не функционира добре, което засяга безопасното функциониране на пълнителите и в резултат създава потенциално сериозни рискове за безопасността. Освен това Швеция твърди, че някои елементи за безопасност се деактивират (а именно клапаните с регулиране по налягане) при спускането на подемника с бутона „спускане докрай“, което може да доведе до неравности по трасето.

(3)

След като получи уведомлението за защитната мярка, предприета от Швеция, Комисията започна консултации със заинтересованите страни, за да изслуша становищата им. На 12 август 2017 г. Комисията изпрати писмо до производителя, на което той не отговори. Въз основа на информацията, съобщена на Комисията от шведските органи, Carpart вече не доставя въпросния продукт на шведския пазар. Освен това Carpart отбеляза, че е в процес на замяна на фабрично инсталираните предпазни клапани с подобрени предпазни клапани на ножичните подемници за превозни средства TWA модел TL530LF, които вече са били доставени в Швеция. Шведските органи приветстваха действията, предприети от Carpart за подобряване на безопасността на модел TL530LF.

(4)

Поясненията, представени от Швеция, документацията, с която разполага Комисията, показват, че ножичният подемник за превозни средства модел TL530LF не отговаря на съществените изисквания за здраве и безопасност, определени в раздел 4.1.2.6, буква в) от приложение I към Директива 2006/42/ЕО.

(5)

Мярката, предприетата от Швеция, е необходима, за да се гарантира, че ножичният подемник за превозни средства модел TL530LF не поражда потенциално сериозни рискове за безопасността поради неправилно функциониране на предпазния клапан или деактивирането на някои елементи за безопасност. Само забрана ще гарантира, че продуктът няма да се пуска на пазара, докато не бъдат спазени съответните съществени изисквания за здраве и безопасност.

(6)

Следователно защитната мярка, предприета от Швеция, е подходяща, необходима и съразмерна с целта и следва да се счита за обоснована,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мярката, предприета от Швеция за забрана на пускането на пазара на ножичен подемник за превозни средства (модел TL530LF), произведен от TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE),, Италия, и разпространяван от Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Швеция, е оправдана.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2019 година.

За Комисията

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.


3.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/49


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/903 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2019 година

за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение за третия референтен период, започващ на 1 януари 2020 г. и приключващ на 31 декември 2024 г.

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (1), и по-специално член 11, параграф 3, буква а) от него,

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 549/2004 изисква Комисията да приеме за всеки референтен период валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключови за ефективността области — безопасност, околна среда, капацитет и разходна ефективност. Правила за прилагане във връзка с тези цели бяха изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 на Комисията (2). По-специално, в член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/317 се изисква, заедно с приемането на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност, Комисията да приеме следните стойности: „базова стойност за установените разходи“, валидна за целия Европейски съюз, „базова стойност за установените единични разходи“, валидна за целия Европейски съюз, алармени прагове, над които държавите членки могат да поискат преразглеждане на целите за ефективност, съдържащи се в плановете за ефективност, както и групите за сравнение на доставчиците на аеронавигационно обслужване със сходна оперативна и икономическа среда. Определянето на установени разходи се основава на член 15 от Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност за третия референтен период („РП3“), който обхваща календарните години 2020—2024 включително, валидните за целия Европейски съюз базови стойности, алармените прагове и групите за сравнение следва да бъдат определени преди 1 юни 2019 г., за да се осигури време за изготвянето на планове за ефективност, които следва да бъдат представени за оценка на Комисията до 1 октомври 2019 г.

(3)

На 16 декември 2016 г. Комисията определи орган за преглед на ефективността на инициативата „Единно европейско небе“ в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004 и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2296 на Комисията (4), който да оказва подкрепа в прилагането на схемата за отчитане на ефективността.

(4)

За да се улесни приемането на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност, за целите на РП3 органът за преглед на ефективността проведе от името на Комисията консултация със заинтересованите страни между 20 юни 2018 г. и 16 януари 2019 г. Тя обхвана всички заинтересовани страни, изброени в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 549/2004, включително ползватели на въздушното пространство, доставчици на аеронавигационно обслужване и професионални представителни органи, по въпроси като примерни диапазони на целите за ефективност и подхода и методиката за определяне на цели за ефективност, както и на други стойности.

(5)

Органът за преглед на ефективността представи на Комисията своя окончателен доклад на 22 февруари 2019 г. В този доклад са взети предвид промените, които бяха въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, съответните коментари от заинтересованите страни и последните статистически и прогнозни данни за РП3, предоставени на разположение от Службата за статистически данни и прогнозиране („STATFOR“) на Евроконтрол. В доклада на органа за преглед на ефективността са описани направените допускания и логиката, използвана за определяне на предложените цели, както и на базовите стойности, алармените прагове и групите за сравнение.

(6)

Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, описани в настоящото решение, вземат под внимание входящите данни, предоставени от органа за преглед на ефективността, управителния орган на мрежата, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („EASA“) и националните надзорни органи. Комисията също така организира през януари и февруари 2019 г. срещи и обмени с държавите членки, националните надзорни органи, управителния орган на мрежата и органа за преглед на ефективността, за да сподели най-новата информация, свързана с определянето на целите за ефективност. В рамките на тези дискусии държавите членки бяха поканени да актуализират първоначалните данни за разходите и прогнозната информация за въздушното движение. Целите за ефективност, описани в настоящото решение, са съобразени с тази информация.

(7)

Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност и базови стойности се основават на данни, покриващи географския обхват на държавите членки, Норвегия и Швейцария, и използват прогнозите за въздушното движение при прелитане, изразено като движения по правилата за полети по прибори (ППП) и в единици обслужване въз основа на базовите прогнозни данни на STATFOR на Евроконтрол от 18 февруари 2019 г. Тези прогнози за въздушното движение при прелитане съответстват на 10 534 000 движения по правилата за полети по прибори (ППП) и 139 141 000 единици обслужване за 2019 г., 10 824 000 движения по ППП и 143 878 000 единици обслужване за 2020 г., 10 996 000 движения по ППП и 146 980 000 единици обслужване за 2021 г., 11 191 000 движения по ППП и 150 398 000 единици обслужване за 2022 г., 11 355 000 движения по ППП и 153 368 000 единици обслужване за 2023 г. и 11 523 000 движения по ППП и 156 359 000 единици обслужване за 2024 г.

(8)

При определянето на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност следва да се вземат под внимание съображения, свързани с икономиката, безопасността, околната среда и оперативните изисквания. Необходим е баланс, за да се гарантира, че недостатъците или комбинацията от недостатъци няма да вземат превес над очакваните ползи. Поради това валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност за РП3 следва да вземат под внимание взаимните зависимости или компромиси между ключовите за ефективността области. Всъщност целите за ефективност в ключовите за ефективността области „разходна ефективност“ и „капацитет“ следва да вземат под внимание отношението между разходите за предоставяне на допълнителен капацитет и подобренията, които могат да бъдат постигнати с тези разходи. Целите за ефективност в ключовата за ефективността област „околна среда“ следва да вземат под внимание факта, че оперативните мерки за управление на въздушното движение (УВД), целящи свеждане до минимум на разхода на гориво и следователно намаляване на емисиите, не винаги могат да бъдат приложени на практика. Това се дължи на оперативните ограничения, свързани по-специално с безопасната сепарация на въздухоплавателните средства и наличния капацитет за УВД. И накрая, целите за ефективност в ключовата за ефективността област „безопасност“ следва да вземат под внимание факта, че предоставянето на аеронавигационно обслужване по безопасен начин е първостепенна цел и че безопасността следва да залегне в пълна степен в планирането на дейността на доставчиците на аеронавигационно обслужване.

(9)

Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, определени в настоящото решение, отразяват амбициите за ефективност на мрежата като цяло. В съответствие с членове 14 и 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 Комисията взема предвид местните обстоятелства, когато оценява съгласуваността на националните цели за ефективност или целите за ефективност, определени на равнище функционални блокове въздушно пространство („ФБВП“), съдържащи се в проектоплановете за ефективност, с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, съдържащи се в настоящото решение.

(10)

Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „безопасност“, разработени в сътрудничество с EASA, следва да се измерват като минималното равнище на ефективност на управлението на безопасността, което трябва да бъде постигнато от доставчиците на аеронавигационно обслужване, сертифицирани да предоставят обслужване на въздушното движение. Тези цели за ефективност следва да вземат под внимание също така действителната и целевата ефективност през втория референтен период и да надхвърлят изпълнението на минималните изисквания към елементите на системата за управление на безопасността. Освен това Комисията възложи на EASA задачата да актуализира материалите относно средствата за спазване на изискванията и съответните указания с цел да се наблюдава и гарантира правилното прилагане на показателите за безопасност, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, приложение I, раздел 1, точка 1 и раздел 2, точка 1. В резултат на това рамката, използвана за измерване на равнищата на ефективност на управлението за безопасност, е по-строга, отколкото през втория референтен период, като това е отразено във възприетия подход за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „безопасност“ за РП3. Тези цели следва също така да вземат под внимание последствията за управлението на безопасността от промените в УВД, насърчени с изпълнението на проектите по SESAR, посочени в член 15а, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 550/2004, чрез фокусиране върху управленските цели в областите „управление на рисковете за безопасността“ и „осигуряване на безопасност“.

(11)

Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „околна среда“, измерени като средната хоризонтална полетна ефективност по маршрута за действителната траектория, следва да вземат под внимание равнището на ефективност, постигнато през втория референтен период, приложените мерки за оптимизиране на операциите по УВД и съответните входящи данни, предоставени от органа за преглед на ефективността, управителния орган на мрежата и националните надзорни органи.

(12)

Въздействието на въздухоплаването върху околната среда се увеличава, но с по-малки темпове от очакваното, като се има предвид нарастването на броя на полетите през втория референтен период. Допълнителните емисии на CO2„от врата до врата“, дължащи се на неефективността на мрежата за УВД, изчислени чрез сравняване на маршрута по действителните траектории и маршрута по траекториите в периоди на слабо движение за всички европейски полети, се задържаха на устойчиво равнище от около 6 % през последните шест години въпреки нарастването на броя на полетите, благодарение на оптимизирането на операциите по УВД, свързани с проектирането, планирането и управлението на потока на въздушното движение и капацитета на европейската мрежа за УВД. Неефективността на хоризонтален полет по маршрута като цяло намалява и се очаква целта за ефективност, заложена за втория референтен период, да бъде постигната.

(13)

Подобренията в ключовата за ефективността област „околна среда“ се дължат главно на въвеждането на свободно трасово въздушно пространство („FRA“), което позволява по-кратки маршрути и по-ефективно използване на европейското въздушно пространство. Очаква се FRA да бъде въведено в по-голямата част от европейското въздушно пространство до края на 2019 г. и изцяло до 2022 г. В комбинация с постепенното въвеждане на трансгранични дейности в свободно трасово въздушно пространство, това може да доведе до по-пряко маршрутизиране и да намали броя на прелетените морски мили и емисиите, причинени от въздушното движение, като по този начин се подкрепи устойчивото намаляване на въглеродния интензитет на въздухоплаването. Следователно постепенното въвеждане обуславя подобряването на хоризонталната полетна ефективност по маршрута до 2022 г. След 2022 г. хоризонталната полетна ефективност по маршрута следва да се запази стабилна. С оглед на предвидените понастоящем мерки и като се има предвид, че въздухоплавателните средства трябва да избягват все по-често срещаните неблагоприятни метеорологични условия и опасни зони, както и че операциите по УВД трябва да гарантират минимална сепарация между въздухоплавателните средства, не се очаква по-нататъшно подобряване на хоризонталната полетна ефективност по маршрута през 2023 г. и 2024 г.

(14)

Валидната за целия Европейски съюз цел за ефективност в ключовата за ефективността област „капацитет“, измерена като средното закъснение в управлението на потока на въздушното движение (УПВД) по маршрута за полет, което може да се дължи на аеронавигационното обслужване, следва да взема под внимание равнището на ефективност, постигнато през втория референтен период, и съответните входящи данни, предоставени от органа за преглед на ефективността, управителния орган на мрежата и националните надзорни органи.

(15)

Както е документирано от управителния орган на мрежата, въздушното движение в Европа е нараснало значително през втория референтен период и в момента е достигнало рекордна регистрирана стойност. Движенията по ППП са нараснали с 13 % през първите четири години на втория референтен период и средното закъснение в УПВД по маршрута се е увеличило от 0,73 минути на полет през 2015 г. на 1,73 минути на полет през 2018 г., което представлява увеличение на закъснението от 137 %. В някои области на Съюза, по-специално в ограничен брой районни контролни центрове в централната част на Европа и в съседни райони в Централна Европа, капацитетът за УВД не е бил достатъчен, за да поеме това нарастване на движението. Пет районни контролни центъра са отговорни за повече от половината от общото закъснение в УПВД по маршрута, дължащо се на капацитета и числеността на персонала за управление на въздушното движение (УВД) в Европа, а някои от тези центрове не са спазили плановете относно капацитета, договорени в Плана за мрежови операции („ПМО“). В следствие на това валидната за целия Европейски съюз цел за ефективност за втория референтен период от 0,5 минути закъснение в УПВД на полет не е изпълнена. Очаква се недостигът на капацитет да се влоши през следващите години.

(16)

Като се имат предвид прогнозите за въздушното движение за РП3, според управителния орган на мрежата и органа за преглед на ефективността се очаква повечето от доставчиците на аеронавигационно обслужване да бъдат в състояние да изпълнят приложимите към тях изисквания за капацитет за РП3. Въпреки това, според информацията, предадена от националните надзорни органи, се очаква качеството на услугите, предлагано от доставчиците на аеронавигационно обслужване в ПМО, да остане проблематично за някои районни контролни центрове поради недостатъчната числеността на персонала, особено през първите три години на РП3. В резултат на това постигането на оптималното за цялата система средно закъснение в УПВД на полет от 0,5 минути може да се очаква едва в края на РП3. С цел преодоляване на недостига на капацитет и постигане на целите, определени в настоящото решение, управителният орган на мрежата и органът за преглед на ефективността препоръчват на доставчиците на аеронавигационно обслужване да предприемат конкретни действия на равнището на засегнатите районни контролни центрове.

(17)

Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „разходна ефективност“ за всяка година от референтния период следва да бъдат изразени като процент, отразяващ годишното изменение в средната стойност за целия Съюз на установените единични разходи („УЕР“) за аеронавигационно обслужване по маршрута. Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „разходна ефективност“ следва да вземат предвид равнището на ефективност, постигнато през първия и втория референтен период, както и съответните входящи данни, предоставени от органа за преглед на ефективността и националните надзорни органи.

(18)

На равнището на Съюза от началото на първия референтен период през 2012 г. действителните разходи по маршрута, изразени в евро по стойности от 2017 г., остават непроменени въпреки значителното увеличение на движението. Действителните разходи през първите три години от втория референтен период са под съответните установени разходи. В резултат на това съвкупният излишък на доставчиците на аеронавигационно обслужване на равнището на ЕС е бил по-висок от планираното. Това, заедно с анализа, извършен от органа за преглед на ефективността, дава индикация, че повечето доставчици на аеронавигационно обслужване могат да постигнат по-нататъшни подобрения на разходната ефективност през РП3, като същевременно с това посрещнат нуждите от капацитет. В същото време въздушното движение и закъсненията в УПВД по маршрута са се увеличили значително през последните години, което може да показва, че през втория референтен период в мрежата не са били инвестирани достатъчно ресурси. Целите за ефективност на разходите за РП3 следва да са насочени към подобрения на разходната ефективност, като същевременно се гарантира, че тези подобрения не са в ущърб на осигуряването на достатъчен капацитет.

(19)

Ползвателите на въздушното пространство изразиха безпокойство относно отменени или забавени инвестиционни проекти за осигуряване на необходимия капацитет. Разходите, произтичащи от такива проекти, често са били частично или изцяло включени в определените разходи за предходните референтни периоди и следователно са включени в таксите. В случаите, когато доставчиците на аеронавигационно обслужване са генерирали част от излишъка си от неизпълнението или забавеното изпълнение на необходимите инвестиции, тези излишъци биха могли да послужат за финансиране на необходимите инвестиции през РП3, ако не са били изплатени като дивиденти на акционерите или внесени в държавния бюджет. Освен това, при определяне на лихвените проценти за целите на изчисляването на капиталовите разходи, доставчиците на аеронавигационно обслужване следва да вземат предвид ограниченията на рисковете за доставчиците на аеронавигационно обслужване в рамките на механизмите за поделяне на риска, свързан с въздушното движение и с разходите, и благоприятните като цяло условия на финансиране.

(20)

Очакваното подобрение на разходната ефективност за РП3 следва да се изчислява, като се започне от валидната за целия Европейски съюз базова стойност за установените единични разходи, която се получава, като базовата стойност за установените разходи се раздели на прогнозираното въздушно движение, изразено в единици обслужване за 2019 г. Валидната за целия Европейски съюз базова стойност за установените разходи се изчислява чрез линеен регресионен анализ, като се използват действителните разходи за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., и се коригира, за да се вземат предвид последните налични разчети на разходите, колебанията във въздушното движение и връзката им с разходите.

(21)

Установените разходи на равнището на Съюза за РП3 следва да се повишат съвсем малко над базовата стойност за установените разходи през третия референтен период. Това е оправдано с цел подобряване на качеството на услугите, по-специално чрез преодоляване на недостига на капацитет в европейското въздушно пространство. За период от време, обхващащ както РП3, така и втория референтен период, годишното изменение в средната стойност за целия Съюз на установените единични разходи за аеронавигационно обслужване по маршрута следва да възлиза на –2,7 % годишно.

(22)

В допълнение към валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, следва да бъдат определени алармени прагове, над които държавите членки могат да поискат преразглеждане на целите за ефективност, съдържащи се в плановете за ефективност. В Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 са предвидени три различни вида прагове въз основа на следните параметри: отклоненията на реалното въздушно движение от прогнозираното въздушно движение за дадена календарна година, изразено като процент от движенията по ППП; отклоненията на реалното въздушно движение от прогнозираното въздушно движение за дадена календарна година, изразено като процент от единиците обслужване; и изменението на референтните стойности в резултат на сезонните актуализации на ПМО. Измененията в основните фактори за тези алармени прагове могат да окажат значително въздействие върху предоставянето на аеронавигационно обслужване, от страна както на действителните приходи, така и на очакванията по отношение на предоставянето на капацитет.

(23)

При определянето на алармените прагове следва да бъдат взети предвид диапазоните на прогнозираното въздушно движение от гледна точка на единиците обслужване по маршрута и движенията по ППП, от ниските до високите темпове на нарастване, въз основа на данните, предоставени от STATFOR на Евроконтрол. Дългият период на прогнозиране до края на 2024 г. води до известна степен на несигурност, свързана по-специално с икономическия растеж, намерението на Обединеното кралство да напусне Съюза, геополитическите рискове, които могат да доведат до затваряне на въздушното пространство, и променливостта на потоците въздушно движение, която се наблюдава по време на втория референтен период, както и развитието на икономическите връзки с развиващите се пазари. Тези рискове се вземат предвид при изготвянето на прогнозите, като се основават на наличната информация до февруари 2019 г. Икономическите перспективи обаче остават несигурни и тежестта на риска варира в голяма степен.

(24)

В допълнение към валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, следва да се определят групи за сравнение на доставчиците на аеронавигационно обслужване със сходна оперативна и икономическа среда за целите на оценката на целите за ефективност в ключовата за ефективността област „ефективност на разходите“. При определянето на тези групи следва да бъдат взети предвид сложността на въздушното пространство, равнищата на изменчивост на въздушното движение, издръжката на живота, както и единичните разходи за наемане на работа на ръководители на полети за всеки доставчик на аеронавигационно обслужване.

(25)

Стойностите на валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност и онези за алармените прагове, определени в момента на приемане на настоящото решение за изпълнение, не трябва да се изменят, дори ако на по-късна дата правото на Съюза престане да се прилага за Обединеното кралство, без да е влязло в сила споразумение за оттегляне. Всъщност това възможно събитие няма да повлияе значително на определянето на тези стойности. Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „безопасност“ се определят от фактори, които не зависят от броя на държавите членки. Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „околна среда“ зависят от траекториите, но това дали тези траектории преминават през въздушното пространство само на държави членки, или също и на трети държави, е без значение. За валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовите за ефективността области „капацитет“ и „разходна ефективност“ изчисленията показват, че въздействието от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза би било пренебрежимо и следователно и при двата сценария няма да са необходими промени в тези цели. Въпреки това базовата стойност за установените разходи, базовата стойност за установените единични разходи и групите за сравнение следва да зависят от това дали на датата на влизане в сила на настоящото решение за изпълнение за Обединеното кралство се прилага правото на Съюза или споразумение за оттегляне, или не се прилага нито един от тези два сценария.

(26)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложно поле

Настоящото решение се прилага към третия референтен период, посочен в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317.

Член 2

Валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „безопасност“

За валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „безопасност“, както са посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, приложение I, раздел 1, точка 1.1, които трябва да бъдат постигнати до края на 2024 г. от доставчиците на аеронавигационно обслужване, сертифицирани да предоставят обслужване, са определени следните равнища на ефективност на управлението на безопасността:

а)

най-малко равнище В за целите на управлението на безопасността „култура на безопасност“, „политика и цели за безопасност“, „осигуряване на безопасност“ и „насърчаване на безопасността“;

б)

най-малко равнище Г за целта на управлението на безопасността „управление на риска за безопасността“.

Член 3

Валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „околна среда“

Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „околна среда“, както са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, приложение I, раздел 1, точка 2.1, се изразяват като средната ефективност на хоризонтален полет по маршрута за действителната траектория и се измерват като средното допълнително прелетяно разстояние в сравнение с ортодромическото разстояние и не трябва да надхвърлят следните проценти: 2,53 % през 2020 г., 2,47 % през 2021 г., 2,40 % през 2022 г., 2,40 % през 2023 г. и 2,40 % през 2024 г.

Член 4

Валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „капацитет“

Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „капацитет“ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, приложение I, раздел 1, точка 3.1 представляват средното закъснение в УПВД по маршрута, което може да се дължи на аеронавигационното обслужване, с максимален размер от 0,9 минути на полет през 2020 г., 0,9 минути на полет през 2021 г., 0,7 минути на полет през 2022 г., 0,5 минути на полет през 2023 г. и 0,5 минути на полет през 2024 г.

Член 5

Валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „разходна ефективност“

1.   Валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност в ключовата за ефективността област „разходна ефективност“, както са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, приложение I, раздел 1, точка 4.1, представляват годишното изменение в средната стойност за целия Съюз на установените единични разходи за аеронавигационно обслужване при прелитане в размер на –1,9 % за 2020 г., –1,9 % за 2021 г., –1,9 % за 2022 г., –1,9 % за 2023 г. и –1,9 % за 2024 г. Годишното изменение се изчислява, като се започва от базовата стойност за установените единични разходи, определена в параграф 3.

2.   Размерът на базовата стойност за установените разходи се определя като:

а)

6 245 065 000 EUR по стойност на еврото от 2017 г., в случай че правото на Съюза престане да се прилага за Обединеното кралство на дата, предшестваща датата на влизане в сила на настоящото решение за изпълнение, и до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство;

б)

7 047 092 000 EUR по стойност на еврото от 2017 г. във всички останали случаи.

3.   Размерът на базовата стойност за установените единични разходи се определя като:

а)

49,29 EUR по стойност на еврото от 2017 г., в случай че правото на Съюза престане да се прилага за Обединеното кралство на дата, предшестваща датата на влизане в сила на настоящото решение за изпълнение, и до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство.

б)

50,65 EUR по стойност на еврото от 2017 г. във всички останали случаи.

Член 6

Алармени прагове

1.   Държавите членки могат да поискат преразглеждане на една или повече от целите за ефективност, съдържащи се в плановете за ефективност, в съответствие с член 18, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, когато:

а)

за дадена календарна година действителното въздушно движение, документирано от Евроконтрол, се отклонява от прогнозните стойности за въздушното движение, определени в плана за ефективност, приет в съответствие с член 16 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, с най-малко 10 % от движенията по ППП;

б)

за дадена календарна година действителното въздушно движение, документирано от Евроконтрол, се отклонява от прогнозните стойности за въздушното движение, определени в плана за ефективност, приет в съответствие с член 16 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, с най-малко 10 % от единиците обслужване.

2.   Държавите членки могат да поискат преразглеждане на една или повече цели за ефективност, съдържащи се в плановете за ефективност, в съответствие с член 18, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317, когато изменението на референтните стойности в резултат на сезонните актуализации на ПМО в съответствие с член 9, параграф 4, буква а) и член 9, параграф 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 на Комисията (5) в сравнение с референтните стойности от последната версия на ПМО, налична към момента на изготвяне на плана за ефективност, представлява най-малко:

а)

0,05 минути закъснение в УПВД по маршрута, ако референтната стойност от последната версия на ПМО, налична към момента на изготвяне на плана за ефективност, е по-малко от 0,2 минути закъснение в УПВД по маршрута; или

б)

0,04 минути закъснение в УПВД по маршрута, увеличено с 5 % от референтната стойност от последната версия на ПМО, налична към момента на изготвяне на плана за ефективност, ако референтната стойност е по-голяма от или равна на 0,2 минути закъснение в УПВД по маршрута.

Член 7

Групи за сравнение

Групите за сравнение на доставчиците на аеронавигационно обслужване със сходна оперативна и икономическа среда за целите на оценката на целите за ефективност в ключовата за ефективността област „ефективност на разходите“ се определят, както следва:

а)

в случай че правото на Съюза престане да се прилага за Обединеното кралство на дата, предшестваща датата на влизане в сила на настоящото решение за изпълнение, и до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство:

i)

Група А: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Германия, Франция, Испания и Италия;

ii)

Група Б: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Ирландия;

iii)

Група В: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Чехия, Хърватия, Словения, Унгария, Словакия, България, Полша, Румъния и Португалия;

iv)

Група Г: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Кипър, Малта, Естония, Латвия, Литва и Гърция;

v)

Група Д: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Австрия, Швейцария, Белгия — Люксембург и Нидерландия.

б)

във всички останали случаи:

i)

Група А: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Германия, Обединеното кралство, Франция, Испания и Италия;

ii)

Група Б: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Ирландия;

iii)

Група В: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Чехия, Хърватия, Словения, Унгария, Словакия, България, Полша, Румъния и Португалия;

iv)

Група Г: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Кипър, Малта, Естония, Латвия, Литва и Гърция;

v)

Група Д: доставчиците на аеронавигационно обслужване от Австрия, Швейцария, Белгия — Люксембург и Нидерландия.

Член 8

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден от публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 на Комисията от 11 февруари 2019 г. за определяне на схема за ефективност и за таксуване в Единното европейско небе и за отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013 (ОВ L 56, 25.2.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2296 на Комисията от 16 декември 2016 г. за създаване на независима група от експерти, назначена като орган за преглед на ефективността на Единното европейско небе (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 92).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 на Комисията от 24 януари 2019 г. за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията (ОВ L 28, 31.1.2019 г., стр. 1).