ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
14 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/757 на Съвета от 13 май 2019 година за прилагане на член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕС) 2019/759 на Комисията от 13 май 2019 година за установяване на преходни мерки за прилагането на изискванията във връзка с общественото здраве при вноса на храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход (съставни продукти) ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/760 на Комисията от 13 май 2019 година за разрешаване на пускането на пазара на биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/761 на Съвета от 13 май 2019 година за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

16

 

*

Решение (ОВППС) 2019/762 на Съвета от 13 май 2019 година за изменение на Решение 2014/219/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)

18

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2019/763 на Съвета от 13 май 2019 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1926 на Комисията от 31 май 2017 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания ( ОВ L 272, 21.10.2017 г. )

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

14.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/757 НА СЪВЕТА

от 13 май 2019 година

за прилагане на член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 10 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 224/2014.

(2)

На 18 април 2019 г. комитетът към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, създаден съгласно Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, актуализира информацията за едно лице, за което се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 224/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 224/2014 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 май 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 70, 11.3.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част A (Лица) от приложение I към Регламент (EС) № 224/2014 вписването относно посоченото по-долу лице се заменя със следното:

„12.   Abdoulaye HISSENE (известен още като: a) Abdoulaye Issène; б) Abdoulaye Hissein; в) Hissene Abdoulaye; г) Abdoulaye Issène Ramadane; д) Abdoulaye Issène Ramadane; е) Issene Abdoulaye)

Дата на раждане: а) 1967 г.; б) 1 януари 1967 г.

Месторождение: а) Ndele, Bamingui-Bangoran, Централноафриканска република; б) Haraze Magueigne, Чад

Гражданство: а) Централноафриканска република; б) Чад

Номер на паспорта: Централноафрикански дипломатически паспорт № D00000897, издаден на 5 април 2013 г. (валиден до 4 април 2018 г.)

Национален идентификационен номер: Чадска национална лична карта № 103-00653129-22, издадена на 21 април 2009 г. (срокът на валидност изтича на 21 април 2019 г.)

Адрес: а) PK5, Банги, Централноафриканска република; б) Nana-Grebizi, Централноафриканска република; в) Ndjari, Ndjamena, Чад

Дата на посочване от ООН:17 май 2017 г.

Други сведения: Hissène е бивш министър на младежта и спорта в кабинета на бившия президент на Централноафриканската република Michel Djotodia. Преди това е ръководител на политическата партия Конвенция на патриотите за справедливост и мир. Освен това той се е утвърдил като лидер на въоръжените милиции в Банги, по-специално в квартала PK5 (3-ти район). Името на баща му е Abdoulae. Името на майка му е Absita Moussa. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Връзка към специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdoulaye Hissène е включен в списъка на 17 май 2017 г. в съответствие с точка 16 и точка 17, буква ж) от Резолюция 2339 (2017) заради „участие или подкрепа за действия, подкопаващи мира, стабилността и сигурността в Централноафриканската република, включително действия, които застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход или процеса на стабилизиране и помирение, или подклаждат насилие;“ и „участие в планирането, ръководенето, финансирането или извършването на нападения срещу мисии на ООН или международни сили за сигурност, включително MINUSCA, мисиите на Европейския съюз и френските операции, които им оказват подкрепа.“

Допълнителни сведения:

Abdoulaye Hissène и други членове на бившата Селека си сътрудничат с размирници от Антибалака, които са съюзници на бившия президент на Централноафриканската република (ЦАР) François Bozizé, включително на Maxime Mokom, в подстрекаването на съпътствани от насилие протести и сблъсъци през септември 2015 г., като част от неуспешен опит за сваляне на правителството, докато тогавашният временен президент Catherine Samba-Panza присъства на Общото събрание на ООН през 2015 г. Mokom, Hissène и други са обвинени от правителството на ЦАР в различни престъпления, включително убийство, палеж, изтезания и грабежи, произтичащи от неуспешния опит за преврат.

От 2015 г. насам Hissène се превръща в един от главните ръководители на въоръжените милиции, разположени в квартала РК5 в Банги, състоящи се от над 100 души. Като такъв, той възпрепятства свободата на движение и на възстановяването на държавната власт в тази област, включително чрез незаконно данъчно облагане на транспортните и търговските дейности. През втората половина на 2015 г. Hissène действа като представител на „найробистите“ от бившата Селека в Банги, работили в условия на сближаване с бойците от Антибалака под ръководството на Mokom. Въоръжени мъже под контрола на Haroun Gaye и Hissène участват в актовете на насилие, извършени между 26 септември и 3 октомври 2015 г. в Банги.

Членовете на групата на Hissène са заподозрени в участие в нападение на 13 декември 2015 г. — датата на референдума за конституция — над превозното средство на Mohamed Moussa Dhaffane, лидер на бившата Селека. Hissène е обвинен в организиране на насилието в квартала PK5 в Банги, при което са убити петима души, ранени са двадесет и жителите са препятствани да гласуват на референдума за конституция. Hissène излага изборите на риск чрез създаване на поредица от ответни нападения между различните групи.

На 15 март 2016 г. Hissène е задържан от полицията на летище „М'Поко“ в Банги и е предаден на отдела за проверки и разследвания към националната жандармерия. Впоследствие неговата групировка го освобождава, като използва сила и отнема едно оръжие, преди това предадено от MINUSCA като част от искане за освобождаване, одобрено от Комитета.

На 19 юни 2016 г., след арестуването на мюсюлманските търговци от вътрешните сили за сигурност към PK12, милициите на Gaye и Hissène отвличат в Банги петима полицаи от националната жандармерия. На 20 юни MINUSCA прави опит да освободи полицаите. Въоръжени мъже под контрола на Hissène и Gaye влизат в престрелка с мироопазващите сили, които се опитват да освободят заложниците. В резултат на това са убити най-малко шестима души и е ранен един член на мироопазващите сили.

На 12 август 2016 г. Hissène поема ръководството на конвой от 6 превозни средства с тежковъоръжени лица. Конвоят, който бяга от Банги, е заловен от MINUSCA на юг от Sibut. Докато пътува на север, конвоят влиза в престрелка с вътрешните сили за сигурност на няколко контролни пункта. Накрая конвоят е спрян от MINUSCA на 40 km южно от Sibut. След множество престрелки MINUSCA залавя 11 от мъжете, но Hissène и няколко други успяват да избягат. Арестуваните лица посочват на MINUSCA, че Hissène е ръководил конвоя, чиято цел е била да стигнат до Bria и да участват в събрание на бившите групи на Селека, организирано от Nourredine Adam.

През август и септември 2016 г. експертната група пътува два пъти до Sibut, за да обследва вещите на конвоя на Hissène, Gaye и Hamit Tidjani, иззети от MINUSCA на 13 август. Освен това експертната група обследва и боеприпасите, конфискувани в къщата на Hissène на 16 август. От шестте превозни средства и от задържаните лица е иззето смъртоносно и несмъртоносно военно оборудване. На 16 август 2016 г. Централната жандармерия претърсва дома на Hissène в Банги. Открити са над 700 оръжия.

На 4 септември 2016 г. група от участници в бившата Селека, идващи от Kaga-Bandoro на шест мотоциклета, за да вземат Hissène и свързаните с него лица, откриват огън срещу MINUSCA в близост до Dékoa. По време на този инцидент е убит един боец от бившата Селека и са ранени двама членове на мироопазващите сили и едно цивилно лице.“


14.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/4


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/758 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2019 година

за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 45, параграф 7 от нея,

като имат предвид, че:

(1)

От кредитните и финансовите институции се изисква да установят, оценят и управляват риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, на който те са изложени, особено когато са създали клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия в трети държави или понеже обмислят създаването на клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия в трети държави. Поради това Директива (ЕС) 2015/849 определя стандарти за ефективна оценка и управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма на равнище група.

(2)

Последователното прилагане на политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на групата като цяло е от ключово значение за стабилното и ефективно управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в рамките на групата.

(3)

Съществуват обаче обстоятелства, при които групата има клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия в трета държава, чието право не позволява прилагането на политиките и процедурите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на групата като цяло. Такъв например може да бъде случаят, когато правото на третата държава в областта на защитата на данните или банковата тайна ограничава способността на групата за достъп, обработка или обмен на информация, свързана с клиенти на клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия в третата държава.

(4)

При тези обстоятелства, както и в ситуации, когато способността на компетентните органи да осъществяват ефективно надзор над спазването от групата на Директива (ЕС) 2015/849 е възпрепятствана, тъй като компетентните органи нямат достъп до съответна информация, съхранявана в клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия в трети държави, са необходими допълнителни политики и процедури за ефективно управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Тези допълнителни политики и процедури могат да включват получаването на съгласие от клиентите, което може да послужи за преодоляването на някои правни пречки пред прилагането на политиките и процедурите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на групата като цяло в трети държави, когато другите възможности са ограничени.

(5)

Необходимостта да се гарантира последователен отговор на равнището на Съюза на правните пречки пред прилагането на политиките и процедурите на групата като цяло обосновава налагането на специфични, минимални действия, които кредитните и финансовите институции следва да предприемат в посочените ситуации. Тези допълнителни политики и процедури следва обаче да се основават на оценка на риска.

(6)

Кредитните и финансовите институции следва да могат да докажат пред своя компетентен орган, че обхватът на предприетите от тях допълнителни мерки е подходящ с оглед на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Когато компетентният орган счете обаче, че предприетите от кредитна или финансова институция допълнителни мерки са недостатъчни за управлението на посочения риск, компетентният орган следва да може да нареди на кредитната или финансовата институция да предприеме специфични мерки, за да се гарантира, че кредитната или финансовата институция спазва задълженията си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(7)

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) оправомощават, съответно, Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да издават съвместни насоки за гарантиране на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза. При спазването на разпоредбите на настоящия регламент кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид съвместните насоки, издадени съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно опростена и задълбочена комплексна проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценяване на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързан с индивидуални делови отношения и случайни сделки, и да полагат всички усилия за спазването на тези насоки.

(8)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да не засягат задължението на компетентните органи на държавата членка по произход да извършва допълнителни надзорни действия, предвидени в член 45, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849, в случаите, в които прилагането на допълнителни мерки, определени от настоящия регламент, се окаже недостатъчно.

(9)

Разпоредбите на настоящия регламент следва също така да не засягат мерките за разширена комплексна проверка, които кредитните и финансовите институции се изисква/са задължени да предприемат в отношенията си с физически лица или правни образувания, установени в държави, определени от Комисията като високорискови в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2015/849.

(10)

На кредитните и финансовите институции следва да се предостави достатъчно време, за да адаптират своите политики и процедури в съответствие с изискванията на настоящия регламент. За тази цел е целесъобразно прилагането на настоящия регламент да бъде отложено с три месеца, считано от датата на влизането му в сила.

(11)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, разработени от европейските надзорни органи (Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари) и представени на Комисията.

(12)

Европейските надзорни органи проведоха открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, на които се основава настоящият регламент, анализираха произтичащите потенциални разходи и ползи и поискаха становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се определя набор от допълнителни мерки, включително минимални действия, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат за ефективното справяне с риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, когато правото на трета държава не позволява прилагането на политиките и процедурите на групата като цяло, както е посочено в член 45, параграфи 1 и 3 от Директива (ЕС) 2015/849, на равнището на клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, които са част от групата и са установени в третата държава.

Член 2

Общи задължения във връзка с всяка трета държава

Във връзка с всяка трета държава, в която са създали клон или са мажоритарен собственик на дъщерно предприятие, кредитните и финансовите институции най-малкото:

а)

извършват оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма по отношение на своята група, записват тази оценка, актуализират я и я съхраняват, за да могат да я обменят със своя компетентен орган;

б)

гарантират, че рискът, посочен в буква а), е отразен съответно в техните политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на групата като цяло;

в)

получават одобрението на висшето ръководство на равнището на групата за оценката на риска, посочена в буква а), и политиките и процедурите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на групата като цяло, посочени в буква б);

г)

предоставят на съответните служители в третата държава целенасочено обучение, което ще им позволи да идентифицират показателите за риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма, и гарантират ефективността на обучението.

Член 3

Индивидуални оценки на риска

1.   Когато правото на трета държава забранява или ограничава прилагането на правила и процедури, които са необходими, за да се установи и оцени адекватно рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с делови взаимоотношения или случайна сделка, поради ограничения за достъп до информация относно съответните клиенти и действителни собственици или ограничения за използването на тази информация за комплексна проверка на клиента, кредитните или финансовите институции най-малкото:

а)

информират компетентния орган на държавата членка по произход своевременно и във всеки случай не по-късно от 28 календарни дни след идентифициране на третата държава за следното:

i)

наименованието на съответната трета държава;

ii)

по какъв начин прилагането на правото на третата държава забранява или ограничава прилагането на политиките и процедурите, необходими за установяването и оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с клиент;

б)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, определят дали може да бъде използвано съгласие на техните клиенти и, когато е приложимо, действителните собственици на клиентите, за да бъдат законно преодолени ограниченията или забраните, посочени в буква а), подточка ii);

в)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, изискват от своите клиенти и, когато е приложимо, действителните собственици на клиентите да дадат съгласие за преодоляване на ограниченията или забраните, посочени в буква а), подточка ii), доколкото това е съвместимо с правото на третата държава.

2.   Когато получаването на съгласието, посочено в параграф 1, буква в), не е осъществимо, кредитните и финансовите институции предприемат, наред със своите стандартни мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, допълнителни мерки за управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Тези допълнителни мерки включват допълнителната мярка, посочена в член 8, буква в), и една или повече от мерките, посочени в букви а), б), г), д) и е) от същия член.

Когато кредитна или финансова институция не може да управлява ефективно риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма чрез прилагането на мерките, посочени в параграфи 1 и 2, тя:

а)

гарантира, че клонът или мажоритарно притежаваното дъщерно предприятие прекратява деловите взаимоотношения;

б)

гарантира, че клонът или мажоритарно притежаваното дъщерно предприятие не извършва случайната сделка;

в)

преустановява някои или всички операции, извършвани от нейния клон и нейното мажоритарно притежавано дъщерно предприятие, установени в третата държава.

3.   Кредитните и финансовите институции определят обхвата на допълнителните мерки, посочени в параграфи 2 и 3, като отчитат риска, и трябва да са в състояние да докажат пред своя компетентен орган, че обхватът на допълнителните мерки е подходящ с оглед на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Член 4

Обмен и обработка на данни на клиент

1.   Когато правото на трета държава забранява или ограничава обмена или обработката на данни на клиент за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на групата, кредитните и финансовите институции най-малкото:

а)

информират компетентния орган на държавата членка по произход своевременно и във всеки случай не по-късно от 28 дни след идентифициране на третата държава за следното:

i)

наименованието на съответната трета държава;

ii)

по какъв начин прилагането на правото на третата държава забранява или ограничава обмена или обработката на данни на клиент за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

б)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, определят дали може да бъде използвано съгласие на техните клиенти и, когато е приложимо, действителните собственици на клиентите, за да бъдат законно преодолени ограниченията или забраните, посочени в буква а), подточка ii);

в)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, изискват от своите клиенти и, когато е приложимо, действителните собственици на клиентите да предоставят съгласие за преодоляване на ограниченията или забраните, посочени в буква а), подточка ii), доколкото това е съвместимо с правото на третата държава.

2.   В случаите, в които получаването на съгласието, посочено в параграф 1, буква в), не е осъществимо, кредитните и финансовите институции предприемат, наред със своите стандартни мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, допълнителни мерки за управление на риска. Тези допълнителни мерки включват допълнителната мярка, посочена в член 8, буква а), или допълнителните мерки, посочени в буква в) от същия член. Когато рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма е достатъчен, за да се изискват допълнителни мерки, кредитните и финансовите институции прилагат една или повече от останалите допълнителни мерки, посочени в член 8, букви а) — в).

3.   Когато кредитна или финансова институция не може да управлява ефективно риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма чрез прилагането на мерките, посочени в параграфи 1 и 2, тя преустановява някои или всички операции, извършвани от нейния клон и мажоритарно притежавано дъщерно предприятие, установени в третата държава.

4.   Кредитните и финансовите институции определят обхвата на допълнителните мерки, посочени в параграфи 2 и 3, като отчитат риска, и трябва да са в състояние да докажат пред своя компетентен орган, че обхватът на допълнителните мерки е подходящ с оглед на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Член 5

Оповестяване на информация, свързана със съмнителни сделки

1.   Когато правото на трета държава забранява или ограничава обмена на информация, посочена в член 33, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, от клонове и мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, с други субекти в тяхната група, кредитните и финансовите институции най-малкото:

а)

информират компетентния орган на държавата членка по произход своевременно и във всеки случай не по-късно от 28 дни след идентифициране на третата държава за следното:

i)

наименованието на съответната трета държава;

ii)

по какъв начин прилагането на правото на трета държава забранява или ограничава обмена или обработката на съдържанието на информацията, посочена в член 33, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, което е определено от клон и мажоритарно притежавано дъщерно предприятие, установени в третата държава, с други субекти в тяхната група;

б)

изискват от клона или мажоритарно притежаваното дъщерно предприятие да предостави съответна информация на висшето ръководство на кредитната или финансовата институция, така че то да е в състояние да направи оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с функционирането на този клон или мажоритарно притежавано дъщерно предприятие, и въздействието, оказвано от този риск върху групата, като например:

i)

броя на съмнителните сделки, докладвани в рамките на определен период;

ii)

агрегирани статистически данни, които дават общ поглед върху обстоятелствата, довели до съмнение.

2.   Кредитните и финансовите институции предприемат, наред със своите стандартни мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, посочени в параграф 1, допълнителни мерки за управление на риска.

Тези допълнителни мерки включват една или повече от допълнителните мерки, посочени в член 8, букви а) — в) и букви ж) — и).

3.   Когато кредитни и финансови институции не могат да управляват ефективно риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма чрез прилагането на мерките, посочени в параграфи 1 и 2, те преустановяват някои или всички операции, извършвани от техния клон и мажоритарно притежавано дъщерно предприятие, установени в третата държава.

4.   Кредитните и финансовите институции определят обхвата на допълнителните мерки, посочени в параграфи 2 и 3, като отчитат риска, и трябва да са в състояние да докажат пред своя компетентен орган, че обхватът на допълнителните мерки е подходящ с оглед на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Член 6

Предаване на данни на клиент на държави членки

Когато правото на трета държава забранява или ограничава предаването на държава членка на данни, свързани с клиенти на клон и мажоритарно притежавано дъщерно предприятие, установени в трета държава членка, за целите на надзора за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм, кредитните и финансовите институции най-малкото:

а)

информират компетентния орган на държавата членка по произход своевременно и във всеки случай не по-късно от 28 календарни дни след идентифициране на третата държава за следното:

i)

наименованието на съответната трета държава;

ii)

по какъв начин прилагането на правото на третата държава забранява или ограничава предаването на данни, свързани с клиенти, за целите на надзора за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм;

б)

извършват задълбочени прегледи, включително, когато това съответства на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с функционирането на клона или мажоритарно притежаваното дъщерно предприятие, установено в трета държава, проверки на място или независими одити, за да се уверят, че клонът или мажоритарно притежаваното дъщерното предприятие прилага ефективно политиките и процедурите на групата като цяло и че установява, оценява и управлява адекватно рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

в)

предоставят при поискване резултатите от прегледите, посочени в буква б), на компетентния орган на държавата членка по произход;

г)

изискват от клона или мажоритарно притежаваното дъщерно предприятие, установено в третата държава, да предоставя редовно съответна информация на висшето ръководство на кредитната или финансовата институция, включително най-малко следното:

i)

броя на високорисковите клиенти и агрегирани статистически данни, даващи общ поглед върху причините, поради които клиентите са класифицирани като високорискови, като например статус на видни политически личности;

ii)

броя на установените и докладвани съмнителни сделки, както и агрегирани статистически данни, даващи общ поглед върху обстоятелствата, довели до съмнение;

д)

предоставят при поискване информацията, посочена в буква б), на компетентния орган на държавата членка по произход.

Член 7

Съхраняване на информация

1.   Когато правото на трета държава забранява или ограничава прилагането на мерки за съхраняване на информация, еквивалентни на посочените в глава V от Директива (ЕС) 2015/849, кредитните и финансовите институции най-малкото:

а)

информират компетентния орган на държавата членка по произход своевременно и във всеки случай не по-късно от 28 дни след идентифициране на третата държава за следното:

i)

наименованието на съответната трета държава;

ii)

по какъв начин прилагането на правото на третата държава забранява или ограничава прилагането на мерки за съхраняване на информация, еквивалентни на определените в Директива (ЕС) 2015/849;

б)

установяват дали може да бъде използвано съгласие на техните клиенти и, когато е приложимо, действителните собственици на клиентите, за да бъдат законно преодолени ограниченията или забраните, посочени в буква а), подточка ii);

в)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, изискват от клиенти и, когато е приложимо, действителните собственици на клиентите да предоставят съгласие за преодоляване на ограниченията или забраните, посочени в буква а), подточка ii), доколкото това е съвместимо с правото на третата държава.

2.   В случаите, в които получаването на съгласието, посочено в параграф 1, буква в), не е осъществимо, кредитните и финансовите институции предприемат, наред със своите стандартни мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, посочени в параграф 1, допълнителни мерки за справяне с риска. Тези допълнителни мерки включват една или повече от допълнителните мерки, посочени в член 8, букви а) — в) и буква и).

3.   Кредитните и финансовите институции определят обхвата на допълнителните мерки, посочени в параграф 2, като отчитат риска, и трябва да са в състояние да докажат пред своя компетентен орган, че обхватът на допълнителните мерки е подходящ с оглед на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Член 8

Допълнителни мерки

Кредитните и финансовите институции предприемат следните допълнителни мерки съгласно съответно член 3, параграф 2, член 4, параграф 2, член 5, параграф 2 и член 7, параграф 2:

а)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, ограничават естеството и вида на финансовите продукти и услуги, предоставяни от клона или мажоритарно притежаваното дъщерно предприятие в третата държава, до тези, които представляват малък риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма и имат слабо въздействие върху рисковата експозиция на групата;

б)

гарантират, че другите субекти от същата група не разчитат на мерки за комплексна проверка на клиента, извършена от клон или мажоритарно притежавано дъщерно предприятие, установено в трета държава, а вместо това извършват комплексна проверка на всеки клиент на клон или мажоритарно притежавано дъщерно предприятие, установено в трета държава, който желае да му бъдат предоставени продукти или услуги от тези други субекти от същата група дори ако са изпълнени условията, предвидени в член 28 от Директива (ЕС) 2015/849;

в)

извършват задълбочени прегледи, включително, когато това съответства на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с функционирането на клона или мажоритарно притежаваното дъщерно предприятие, установено в трета държава, проверки на място или независими одити, за да се уверят, че клонът или мажоритарно притежаваното дъщерното предприятие ефективно установява, оценява и управлява рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

г)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в трета държава, искат одобрението на висшето ръководство на кредитната или финансовата институция за установяването и поддържането на делови взаимоотношения с по-висок риск или за извършването на случайна сделка с по-висок риск;

д)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в трета държава, определят произхода и, когато е приложимо, предназначението на средствата, които ще се използват в деловите взаимоотношения или случайната сделка;

е)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в трета държава, извършват засилено постоянно наблюдение върху деловите взаимоотношения, включително засилено наблюдение на сделки, докато клоновете или мажоритарно притежаваните дъщерни предприятия бъдат основателно убедени, че разбират риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с деловите взаимоотношения;

ж)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, обменят с кредитната или финансовата институция информацията, върху която почива докладването на съмнителни сделки, довела до знание, съмнение или основания за съмнение за опит за изпиране на пари и финансиране на тероризма или за тяхното извършване, като например факти, сделки, обстоятелства и документи, на които се основават съмненията, включително лична информация, доколкото това е възможно съгласно правото на третата държава;

з)

извършват засилено постоянно наблюдение на клиента и, когато е приложимо, действителния собственик на клиента на клон или мажоритарно притежавано дъщерни предприятие, установено в трета държава, за когото е известно, че е бил предмет на доклади за съмнителни сделки, съставени от други субекти от същата група;

и)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, разполагат с ефективни системи и механизми за контрол, които служат за установяване и докладване на съмнителни сделки;

й)

гарантират, че техните клонове или мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, поддържат актуални и сигурни рисковия профил и информацията от комплексната проверка, свързани с клиент на клон или мажоритарно притежавано дъщерно предприятие, установено в третата държава, за толкова дълго, колкото е правно възможно, и при всички случаи поне за времетраенето на деловите взаимоотношения.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 септември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(4)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


14.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/759 НА КОМИСИЯТА

от 13 май 2019 година

за установяване на преходни мерки за прилагането на изискванията във връзка с общественото здраве при вноса на храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход (съставни продукти)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 9, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се предвиждат значителни промени в правилата и процедурите на общественото здраве (безопасност на храните), които трябва да бъдат спазвани от стопанските субекти в областта на храните. По-специално в него се определят някои условия за вноса в Съюза на храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход (съставни продукти).

(2)

С Регламент (ЕС) 2017/185 на Комисията (2) са предвидени преходни мерки за дерогация от посочените правила по отношение на стопански субекти в областта на храните, които внасят храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход (съставни продукти), без посочените в член 3, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията (3), за които условията, свързани с общественото здраве при вноса на храни в Съюза, все още не са установени на равнището на Съюза. Тази дерогация се прилага до 31 декември 2020 г.

(3)

С Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета („Закон за здравеопазването на животните“) (4) се установяват правила за превенция и контрол на болестите по животните, които се предават на животни или на хора. Той се прилага по отношение на продукти от животински произход и следователно по отношение на съставни продукти съгласно определението им в член 2, буква а) от Решение 2007/275/ЕО на Комисията (5). След като започне да се прилага, регламентът ще определи изисквания за влизането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави и територии. Регламентът се прилага от 21 април 2021 г.

(4)

За да се гарантира правната сигурност и последователността и да се улеснят стопанските субекти и компетентните органи при прехода им към новите правила, необходимо е да се въведе единна дата на прилагане на новите условия на внос на съставни продукти, попадащи в приложното поле на член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004. Поради това срокът на тези преходни мерки се удължава до 20 април 2021 г.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 853/2004 за преходен период от 1 януари 2021 г. до 20 април 2021 г.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент „съставен продукт“ е съставен продукт съгласно определението в член 2, буква а) от Решение 2007/275/ЕО.

Член 3

Дерогация относно изискванията във връзка с общественото здраве при внос на храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход

Чрез дерогация от член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 стопанските субекти в областта на храните, извършващи внос на храни, които съдържат както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход, без посочените в член 3, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 28/2012, са освободени от изискванията, предвидени в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004.

При вноса на такива продукти се спазват изискванията за внос, свързани с общественото здраве, в държавата членка на внос.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г. до 20 април 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/185 на Комисията от 2 февруари 2017 г. за определяне на преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 29, 3.2.2017 г., стр. 21).

(3)  Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията от 11 януари 2012 г. за установяване на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване през територията на Съюза и за изменение на Решение 2007/275/ЕО и Регламент (ЕО) № 1162/2009 (ОВ L 12, 14.1.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(5)  Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9).


14.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/760 НА КОМИСИЯТА

от 13 май 2019 година

за разрешаване на пускането на пазара на биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пускани на пазара в рамките на Съюза.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2) за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията трябва да представи проект на акт за изпълнение за разрешаване на пускането на пазара на Съюза на нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза.

(4)

На 10 април 2017 г. в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (3) дружеството Skotan S.A. („заявителят“) подаде до компетентния орган на Полша заявление за пускане на пазара на Съюза на биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica като нова храна по смисъла на член 1, параграф 2, буква г) от посочения регламент. Заявлението се отнася до употреба на биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica в хранителни добавки. Максималните нива на употреба, предложени от заявителя, са 3 g дневно за деца на възраст от 3 до 9 години и 6 g на ден за лица над тази възраст.

(5)

На 15 ноември 2017 г. компетентният орган на Полша представи доклада си за първоначална оценка. В посочения доклад органът стигна до заключението, че биомасата от дрожди Yarrowia lipolytica отговаря на установените в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97 критерии за нови храни.

(6)

Съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 всяко искане за пускане на нова храна на пазара в рамките на Съюза, подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, по което не е взето окончателно решение преди 1 януари 2018 г., се разглежда като заявление, подадено съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283.

(7)

Макар че заявлението за пускане на пазара на Съюза на биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica като нова храна беше подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, то отговаря също на изискванията, определени в Регламент (ЕС) 2015/2283.

(8)

В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на 22 юни 2018 г. Комисията проведе консултации с Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), като поиска от него да извърши оценка и да предостави научно становище относно биомасата от дрожди Yarrowia lipolytica като нова храна.

(9)

На 17 януари 2019 г. Органът прие научно становище относно безопасността на биомасата от дрожди Yarrowia lipolytica като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 (Scientific Opinion on the safety of Yarrowia lipolytica yeast biomass as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283) (4). Становището е в съответствие с изискванията на член 11 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(10)

Становището на Органа дава достатъчно основания да се приеме, че при предложените вид и нива на употреба и когато се използва като съставка в хранителни добавки, биомасата от дрожди Yarrowia lipolytica е в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(11)

С Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) се установяват изискванията относно хранителните добавки. Употребата на биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica следва да бъде разрешена, без да се засягат изискванията на посочената директива.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Биомасата от дрожди Yarrowia lipolytica, описана в приложението към настоящия регламент, се включва в списъка на Съюза на разрешените нови храни, установен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470.

2.   Вписването в списъка на Съюза, посочено в параграф 1, включва условията за употреба и изискванията за етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.

3.   Предвиденото в настоящия член разрешение не засяга разпоредбите на Директива 2002/46/ЕО.

Член 2

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019;17(2):5594.

(5)  Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:

1)

В таблица 1 (Разрешени нови храни) се вмъква по азбучен ред следното вписване:

„Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „Термично умъртвена биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica“.“

 

Хранителни добавки съгласно определението в Директива 2002/46/ЕО, с изключение на хранителни добавки за кърмачета и малки деца

6 g/ден за деца на възраст над 10 години, подрастващи и възрастни

3 g/ден за деца на възраст от 3 до 9 години

2)

В таблица 2 (Спецификации) се вмъква по азбучен ред следното вписване:

„Разрешена нова храна

Спецификация

Биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica

Описание/определение:

Новата храна представлява изсушена и термично умъртвена биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica.

Характеристики/състав:

Белтък: 45—55 g/100 g

Хранителни влакнини: 24—30 g/100 g

Захари: < 1,0 g/100 g

Мазнини: 7—10 g/100 g

Общо пепел: ≤ 12 %

Съдържание на вода: ≤ 5 %

Съдържание на сухо вещество: ≥ 95 %

Микробиологични критерии:

Общ брой аеробни микроорганизми: ≤ 5 × 103 CFU/g

Общо брой дрожди и плесени: ≤ 102 CFU/g

Жизнеспособни клетки от Yarrowia lipolytica  (1): < 10 CFU/g (т.е. граница на откриване)

Колиформи: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: да не се открива в 25 g


(1)  Да се изследва непосредствено след етапа на термичната обработка. Мерки, които трябва да се въведат, за да се избегне кръстосаното замърсяване с жизнеспособни клетки от Yarrowia lipolytica по време на опаковането и/или съхранението на новата храна.“


РЕШЕНИЯ

14.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/16


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/761 НА СЪВЕТА

от 13 май 2019 година

за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/486/ОВППС (1) относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine).

(2)

На 20 ноември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/2161 (2) за удължаване на мандата на EUAM Ukraine до 31 май 2019 г. и за определяне на референтна сума за същия период. На 18 декември 2017 г. тази референтна сума беше увеличена с Решение (ОВППС) 2017/2371 на Съвета (3).

(3)

На 5 март 2019 г., след стратегическия преглед на EUAM Ukraine, Комитетът по политика и сигурност препоръча срокът на EUAM Ukraine да бъде удължен до 31 май 2021 г.

(4)

Поради това срокът на действие на Решение 2014/486/ОВППС следва да бъде удължен до 31 май 2021 г.

(5)

EUAM Ukraine ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, предвидени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/486/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 14, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 юни 2019 г. до 31 май 2021 г., е в размер на 54 138 700 EUR.“

2)

В член 19 втората алинея се заменя със следното:

„Прилага се до 31 май 2021 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 13 май 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42).

(2)  Решение (ОВППС) 2017/2161 на Съвета от 20 ноември 2017 г. за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 304, 21.11.2017 г., стр. 48).

(3)  Решение (ОВППС) 2017/2371 на Съвета от 18 декември 2017 г. за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 337, 19.12.2017 г., стр. 34).


14.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/18


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/762 НА СЪВЕТА

от 13 май 2019 година

за изменение на Решение 2014/219/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 април 2014 г. Съветът прие Решение 2014/219/ОВППС (1) относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali).

(2)

На 21 февруари 2019 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2019/312 (2) за удължаване на EUCAP Sahel Mali и предвиди за нея референтна сума до 14 януари 2021 г.

(3)

На 25 юни 2018 г. в заключенията си относно Сахел/Мали Съветът подчерта „значението на регионализацията на ОПСО в Сахел, с цел засилване според случая на гражданската и военната подкрепа за трансграничното сътрудничество, структурите за регионално сътрудничество — по-специално тези от Г-5 от Сахел, както и за капацитета и ангажираността на страните от Г-5 за преодоляване на предизвикателствата в областта на сигурността в региона“.

(4)

На 15 февруари 2019 г. министърът на външните работи на Ислямска република Мавритания приветства предвиденото разполагане на EUCAP Sahel Mali в подкрепа на националните способности на Г-5 от Сахел и Мавритания.

(5)

На 18 февруари 2019 г. Съветът одобри съвместна гражданско-военна концепция за операциите във връзка с регионализацията на действията по линия на ОПСО в Сахел.

(6)

Решение 2014/219/ОВППС следва поради това да бъде съответно изменено.

(7)

EUCAP Sahel Mali ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/219/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 2 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Без да се засяга основният ѝ мандат в Мали, EUCAP Sahel Mali допринася за регионализацията на действията по линия на ОПСО в Сахел, като допринася за подобряване на оперативната съвместимост и координацията между силите за вътрешна сигурност на държавите от Г-5 от Сахел, както и като подкрепя трансграничното сътрудничество и структурите за регионално сътрудничество и като допринася за подобряване на националните способности на държавите от Г-5 от Сахел. EUCAP Sahel Mali може да извършва тези дейности в държавите от Г-5 от Сахел. За тази цел EUCAP Sahel Mali предлага обучения, консултации и други специфични форми на подкрепа на държавите от Г-5 от Сахел според своите средства и способности, при поискване от съответната държава, като отчита ситуацията от гледна точка на сигурността.

4.   За постигането на своята цел EUCAP Sahel Mali действа съгласно стратегическите оперативни насоки, определени в концепцията за управление на кризи, одобрена от Съвета на 17 март 2014 г., и изложени в одобрените от Съвета документи за оперативно планиране, включително съвместната гражданско-военна концепция за операциите във връзка с регионализацията на действията по линия на ОПСО в Сахел. Преди започването на нова дейност в нова държава от Г-5 от Сахел, Комитетът по политика и сигурност се информира за това.“

2)

В член 14, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUCAP Sahel Mali разходи за периода от 1 март 2019 г. до 14 януари 2021 г., е в размер на 68 150 000,00 EUR.“

3)

Член 14а се заменя със следното:

„1.   В рамките на EUCAP Sahel Mali се създава регионално консултативно и координационно звено (РККЗ).

2.   РККЗ включва персонала към EUCAP Sahel Mali и експертите по вътрешна сигурност и отбрана (ЕВСО), намиращи се в делегациите на Съюза в Буркина Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер. Постепенно РККЗ преразполага персонала от Бамако в Нуакшот в съответствие с параграф 7 и като отчита ситуацията от гледна точка на сигурността.

3.   Целите на РККЗ са, като работи в тясно сътрудничество с делегациите на Съюза и с действащите мисии по линия на ОПСО в Сахел:

а)

да допринася за ситуационната осведоменост на Съюза относно нуждите и пропуските в областта на сигурността и отбраната на държавите от Г-5 от Сахел, имащи отношение към регионалното трансгранично сътрудничество и свързани с предизвикателства пред сигурността;

б)

да оказва подкрепа на структурите и държавите от Г-5 от Сахел, за да се засилят регионалното сътрудничество и оперативните способности в областта на отбраната и сигурността в съответствие с международното право, правата на човека и Стратегическия подход на ЕС по въпросите на жените, мира и сигурността, определен от Съвета в заключенията му от 10 декември 2018 г.;

в)

да улеснява организирането на обучения, консултации и други специфични форми на подкрепа от мисиите на Съюза по линия на ОПСО в Сахел за държавите от Г-5 от Сахел, и по-специално организирането на курсове за обучение на участници в областта на сигурността и отбраната от тези държави.

4.   ЕВСО събират информация, свързана с въпросите на сигурността и отбраната в своите приемащи държави. Те предоставят тази информация и когато е целесъобразно, отправят препоръки към ръководителя на РККЗ. Те информират надлежно ръководителя на делегацията на Съюза на мястото, в което се намират.

5.   Командващият гражданските операции осъществява командване и контрол на РККЗ на стратегическо ниво под политическия контрол и стратегическото ръководство на КПС и под общото ръководство на ВП. Чрез дерогация от член 6, параграф 1 ръководителят на РККЗ е пряко подчинен на командващия гражданските операции и действа в съответствие с неговите указания. Ръководителят на РККЗ дава указания на целия персонал на РККЗ.

6.   Ръководителят на мисията има правомощия над персонала на РККЗ в приложение на член 6, параграфи 2–4 и член 11, без да се засяга параграф 7 от настоящия член.

7.   EUCAP Sahel Mali сключва необходимите административни договорености с делегациите на Съюза в Буркина Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер относно подкрепата, която трябва да се оказва на персонала ѝ.

Тези административни договорености по-специално:

а)

осигуряват на членовете на персонала на EUCAP Sahel Mali, и по-конкретно на РККЗ, логистичната подкрепа и подкрепата от гледна точка на сигурността, необходими за изпълнението на техните задачи;

б)

предвиждат ръководителите на делегациите да имат правомощия над персонала на EUCAP Sahel Mali, и по-конкретно на РККЗ, в съответната им делегация на Съюза, по-специално за целите на изпълнението на техните задължения за дължима грижа, за осигуряване на спазването на приложимите изисквания за сигурност и за подпомагането на упражняването на дисциплинарен контрол, както и да бъдат информирани надлежно от членовете на този персонал за техните дейности;

в)

предвиждат задължението ръководителите на делегациите да гарантират същите привилегии и имунитети на членовете на персонала на EUCAP Sahel Mali, и по-конкретно на РККЗ, когато се намират в делегация на Съюза, както на останалите служители на тази делегация на Съюза.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 13 май 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2014/219/ОВППС на Съвета от 15 април 2014 г. относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (ОВ L 113, 16.4.2014 г., стр. 21).

(2)  Решение (ОВППС) 2019/312 на Съвета от 21 февруари 2019 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2014/219/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (ОВ L 51, 22.2.2019 г., стр. 29).


14.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/21


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2019/763 НА СЪВЕТА

от 13 май 2019 година

за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (1), и по-специално член 2в от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 23 декември 2013 г. Съветът прие Решение 2013/798/ОВППС.

(2)

На 18 април 2019 г. комитетът към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, създаден съгласно Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, актуализира информацията за едно лице, за което се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2013/798/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2013/798/ОВППС се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 май 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част A (Лица) от приложението към Решение 2013/798/ОВППС вписването относно посоченото по-долу лице се заменя със следното:

„12.   Abdoulaye HISSENE (известен още като: a) Abdoulaye Issène; б) Abdoulaye Hissein; в) Hissene Abdoulaye; г) Abdoulaye Issène Ramadane; д) Abdoulaye Issène Ramadane; е) Issene Abdoulaye)

Дата на раждане: а) 1967 г.; б) 1 януари 1967 г.

Месторождение: а) Ndele, Bamingui-Bangoran, Централноафриканска република; б) Haraze Magueigne, Чад

Гражданство: а) Централноафриканска република; б) Чад

Номер на паспорта: Централноафрикански дипломатически паспорт № D00000897, издаден на 5 април 2013 г. (валиден до 4 април 2018 г.)

Национален идентификационен номер: Чадска национална лична карта № 103-00653129-22, издадена на 21 април 2009 г. (срокът на валидност изтича на 21 април 2019 г.)

Адрес: а) PK5, Банги, Централноафриканска република; б) Nana-Grebizi, Централноафриканска република; в) Ndjari, Ndjamena, Чад

Дата на посочване от ООН:17 май 2017 г.

Други сведения: Hissène е бивш министър на младежта и спорта в кабинета на бившия президент на Централноафриканската република Michel Djotodia. Преди това е ръководител на политическата партия Конвенция на патриотите за справедливост и мир. Освен това той се е утвърдил като лидер на въоръжените милиции в Банги, по-специално в квартала PK5 (3-ти район). Името на баща му е Abdoulae. Името на майка му е Absita Moussa. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Връзка към специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdoulaye Hissène е включен в списъка на 17 май 2017 г. в съответствие с точка 16 и точка 17, буква ж) от Резолюция 2339 (2017) заради „участие или подкрепа за действия, подкопаващи мира, стабилността и сигурността в Централноафриканската република, включително действия, които застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход или процеса на стабилизиране и помирение, или подклаждат насилие;“ и „участие в планирането, ръководенето, финансирането или извършването на нападения срещу мисии на ООН или международни сили за сигурност, включително MINUSCA, мисиите на Европейския съюз и френските операции, които им оказват подкрепа.“

Допълнителни сведения:

Abdoulaye Hissène и други членове на бившата Селека си сътрудничат с размирници от Антибалака, които са съюзници на бившия президент на Централноафриканската република (ЦАР) François Bozizé, включително на Maxime Mokom, в подстрекаването на съпътствани от насилие протести и сблъсъци през септември 2015 г., като част от неуспешен опит за сваляне на правителството, докато тогавашният временен президент Catherine Samba-Panza присъства на Общото събрание на ООН през 2015 г. Mokom, Hissène и други са обвинени от правителството на ЦАР в различни престъпления, включително убийство, палеж, изтезания и грабежи, произтичащи от неуспешния опит за преврат.

От 2015 г. насам Hissène се превръща в един от главните ръководители на въоръжените милиции, разположени в квартала РК5 в Банги, състоящи се от над 100 души. Като такъв, той възпрепятства свободата на движение и на възстановяването на държавната власт в тази област, включително чрез незаконно данъчно облагане на транспортните и търговските дейности. През втората половина на 2015 г. Hissène действа като представител на „найробистите“ от бившата Селека в Банги, работили в условия на сближаване с бойците от Антибалака под ръководството на Mokom. Въоръжени мъже под контрола на Haroun Gaye и Hissène участват в актовете на насилие, извършени между 26 септември и 3 октомври 2015 г. в Банги.

Членовете на групата на Hissène са заподозрени в участие в нападение на 13 декември 2015 г. — датата на референдума за конституция — над превозното средство на Mohamed Moussa Dhaffane, лидер на бившата Селека. Hissène е обвинен в организиране на насилието в квартала PK5 в Банги, при което са убити петима души, ранени са двадесет и жителите са препятствани да гласуват на референдума за конституция. Hissène излага изборите на риск чрез създаване на поредица от ответни нападения между различните групи.

На 15 март 2016 г. Hissène е задържан от полицията на летище „М'Поко“ в Банги и е предаден на отдела за проверки и разследвания към националната жандармерия. Впоследствие неговата групировка го освобождава, като използва сила и отнема едно оръжие, преди това предадено от MINUSCA като част от искане за освобождаване, одобрено от Комитета.

На 19 юни 2016 г., след арестуването на мюсюлманските търговци от вътрешните сили за сигурност към PK12, милициите на Gaye и Hissène отвличат в Банги петима полицаи от националната жандармерия. На 20 юни MINUSCA прави опит да освободи полицаите. Въоръжени мъже под контрола на Hissène и Gaye влизат в престрелка с мироопазващите сили, които се опитват да освободят заложниците. В резултат на това са убити най-малко шестима души и е ранен един член на мироопазващите сили.

На 12 август 2016 г. Hissène поема ръководството на конвой от 6 превозни средства с тежковъоръжени лица. Конвоят, който бяга от Банги, е заловен от MINUSCA на юг от Sibut. Докато пътува на север, конвоят влиза в престрелка с вътрешните сили за сигурност на няколко контролни пункта. Накрая конвоят е спрян от MINUSCA на 40 km южно от Sibut. След множество престрелки MINUSCA залавя 11 от мъжете, но Hissène и няколко други успяват да избягат. Арестуваните лица посочват на MINUSCA, че Hissène е ръководил конвоя, чиято цел е била да стигнат до Bria и да участват в събрание на бившите групи на Селека, организирано от Nourredine Adam.

През август и септември 2016 г. експертната група пътува два пъти до Sibut, за да обследва вещите на конвоя на Hissène, Gaye и Hamit Tidjani, иззети от MINUSCA на 13 август. Освен това експертната група обследва и боеприпасите, конфискувани в къщата на Hissène на 16 август. От шестте превозни средства и от задържаните лица е иззето смъртоносно и несмъртоносно военно оборудване. На 16 август 2016 г. Централната жандармерия претърсва дома на Hissène в Банги. Открити са над 700 оръжия.

На 4 септември 2016 г. група от участници в бившата Селека, идващи от Kaga-Bandoro на шест мотоциклета, за да вземат Hissène и свързаните с него лица, откриват огън срещу MINUSCA в близост до Dékoa. По време на този инцидент е убит един боец от бившата Селека и са ранени двама членове на мироопазващите сили и едно цивилно лице.“


Поправки

14.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/24


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1926 на Комисията от 31 май 2017 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания

( Официален вестник на Европейския съюз L 272 от 21 октомври 2017 г. )

На страница 12, приложението, точка 1.3, буква а):

вместо:

„Подробен отговор на запитвания относно общите стандартни и специални тарифи“,

да се чете:

„Запитване относно подробните общи стандартни и подробните специални тарифи“.