ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 120

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
8 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/702 на Съвета от 15 април 2019 година относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна

1

 

*

Решение (ЕС) 2019/703 на Съвета от 8 октомври 2014 година за подписване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

3

 

*

Решение (ЕС) 2019/704 на Съвета от 15 април 2019 година за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

4

 

 

Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

5

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/705 на Комисията от 2 май 2019 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/706 на Комисията от 7 май 2019 година за подновяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на одобрението на активното вещество карвон и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/707 на Комисията от 7 май 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, диурон, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, металаксил-m, метиокарб, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, s-метолахлор и тебуконазол ( 1 )

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2019/708 на Комисията от 15 февруари 2019 година за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021—2030 година ( 1 )

20

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/709 на Комисията от 6 май 2019 година за назначаване на управителен орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) (нотифицирано под номер С(2019) 3228)

27

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2019 на Комитета за асоцииране ЕС — Украйна в състав Търговия от 25 март 2019 година за утвърждаване на списъка на арбитри в съответствие с член 323, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна [2019/710]

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/702 НА СЪВЕТА

от 15 април 2019 година

относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

От името на Европейската общност и на държавите членки Комисията проведе преговори за Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна („Споразумението“), в изпълнение на съответното решение на Съвета, упълномощаващо Комисията да започне тези преговори.

(2)

Споразумението бе подписано на 17 и 18 декември 2009 г., при условие че бъде сключено на по-късна дата, в съответствие с Решение 2010/417/ЕО на Съвета и на Представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета (2).

(3)

Споразумението е ратифицирано от всички държави членки, с изключение на Република Хърватия. Предвидено е Република Хърватия да се присъедини към Споразумението в съответствие с член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено сега от името на Европейския съюз.

(5)

В членове 3 и 4 от Решение 2010/417/ЕО се съдържат разпоредби относно вземането на решения и представителството във връзка с различни уредени в Споразумението въпроси. С оглед на Решението на Съда на Европейския съюз от 28 април 2015 г. по дело C-28/12 обаче прилагането на тези разпоредби следва да се преустанови. Като се имат предвид Договорите, не са необходими нови разпоредби по тези въпроси, както и разпоредби за задължения на държавите членки за предоставяне на информация, подобни на разпоредбите, формулирани в член 5 от Решение 2010/417/ЕО. Следователно членове 3, 4 и 5 от Решение 2010/417/ЕО следва да престанат да бъдат прилагани от датата на влизане в сила на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се одобрява от името на Съюза Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (3).

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза уведомлението, предвидено в член член 23 от Споразумението, за да изрази съгласието на Съюза за обвързване със Споразумението (4), и прави следното уведомление:

„Като следствие от влизането в сила на 1 декември 2009 г. на Лисабонския договор, Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Поради това позоваванията на „Европейската общност“ в текста на Споразумението, където е целесъобразно, трябва да се четат като „Европейският съюз“.“

Член 3

Членове 3, 4 и 5 от Решение 2010/417/ЕО престават да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 15 април 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Съгласие от 2 октомври 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение 2010/417/ЕО на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета от 30 ноември 2009 г. за подписването и временното прилагане на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 30).

(3)  Споразумението беше публикувано в ОВ L 207 от 6 август 2010 г., стр. 32, заедно с решението за подписването му.

(4)  Датата на влизане в сила на Споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/3


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/703 НА СЪВЕТА

от 8 октомври 2014 година

за подписване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 14 септември 2012 г. Съветът оправомощи Комисията да започне преговори от името на Съюза, неговите държави членки и Република Хърватия, с цел сключването на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки (1), за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (наричан по-долу „протоколът“).

(2)

Тези преговори приключиха успешно на 16 октомври 2013 г.

(3)

Протоколът следва да бъде подписан от името на Съюза и на неговите държави членки, при условие че бъде сключен на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (2), се разрешава от името на Съюза и неговите държави членки, при условие на сключването на протокола.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза и на неговите държави членки.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 8 октомври 2014 година.

За Съвета

Председател

M. LUPI


(1)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 32.

(2)  Текстът на Протокола ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/4


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/704 НА СЪВЕТА

от 15 април 2019 година

за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение (EC) 2019/703 на Съвета (2) при условие на сключването му бе подписан Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки (3), за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (наричан по-долу „протоколът“).

(2)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия, се одобрява от името на Съюза и неговите държави членки.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза и неговите държави членки акта за одобрение, предвиден в член 3 от протокола (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 15 април 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Одобрение от 12 септември 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2019/703 на Съвета от 8 октомври 2014 г. за подписването от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 32.

(4)  Датата на влизане в сила на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/5


ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

КАНАДА,

от една страна, и

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

като страни по Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз и като държави — членки на Европейския съюз (наричани по-долу „държави членки“), и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз на 1 юли 2013 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Република Хърватия е страна по Споразумението за въздушен транспортмежду Канада и Европейската общност и нейните държави членки (1), подписано на 17 декември 2009 г. (наричано по-долу „споразумението“).

Член 2

Текстът на споразумението на хърватски език (2) е автентичен при същите условия като версиите на другите езици.

Член 3

Настоящият протокол се одобрява от всяка една от страните съгласно нейните собствени процедури. Той влиза в сила на датата на влизане в сила на споразумението. В случай че настоящият протокол бъде одобрен от страните след датата на влизане в сила на споразумението, той влиза в сила, в съответствие с член 23, параграф 1 от споразумението, един месец след датата на последната дипломатическа нота, в която страните потвърждават, че всички необходими процедури за влизане в сила на настоящия протокол са изпълнени.

Съставено в Бюксел, в два еднообразни екземпляра, на двадесет и седми януари две хиляди и седемнадесета година на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични.

За държавите членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

За Канада

Por Canadá

Za Kanadu

For Canada

Für Kanada

Kanada nimel

Για τον Καναδά

For Canada

Pour le Canada

Za Kanadu

Per il Canada

Kanādas vārdā –

Kanados vardu

Kanada részéről

Għall-Kanada

Voor Canada

W imieniu Kanady

Pelo Canadá

Pentru Canada

Za Kanadu

Za Kanado

Kanadan puolesta

För Kanada

Image 3


(1)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 32.

(2)  Текстът на споразумението на хърватски език ще бъде публикуван в специално издание на Официален вестник по-късно.


РЕГЛАМЕНТИ

8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/705 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2019 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класификация

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Пумпал, изработен от пластмаса, с изстрелвачка и шнур за изстрелване.

Пумпалът се задвижва с изстрелвачката и шнура. Той може да се използва самостоятелно за забавление. Като алтернатива може да се използват две или повече изделия от двама или повече души (изстрелват се в специална арена с форма на купа (представена отделно), които се състезават с цел да елиминират пумпала на съперника.

Вж. изображението (*1)

9503 00 95

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 9503 00 и 9503 00 95 .

Изделието е пумпал, което се счита за играчка от позиция 9503 00 (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 9503 , буква Г, подточка 19). То има обективните характеристики на играчка за забавление.

Макар че изделието може да се използва за състезание между двама или повече души, такава употреба не е присъща на обективните характеристики на изделието, когато то се представя отделно (без специалната арена). Затова се изключва класирането му в позиция 9504 като „артикул за колективни игри“.

Следователно то трябва да бъде класирано в код по КН 9503 00 95 като „други играчки от пластмаси“.

Image 4

(*1)  Изображението е само за информация.


8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/706 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2019 година

за подновяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на одобрението на активното вещество карвон и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2008/44/ЕО на Комисията (2) карвон бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество карвон, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 юли 2019 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на активното вещество карвон.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012. Според държавата членка докладчик заявлението е пълно.

(6)

Държавата членка докладчик изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 31 май 2017 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването до заявителя и до държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Той също така направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 12 юли 2018 г. Органът предаде на Комисията заключенията си (6) за това дали може да се очаква карвон да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 24 януари 2019 г. Комисията представи на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите първоначален проект на доклад във връзка с подновяването на одобрението на карвон.

(9)

На заявителя бе дадена възможност да представи забележките си по проекта на доклад във връзка с подновяването на одобрението.

(10)

По отношение на новите критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, въведени с Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията (7), в заключението на Органа се посочва, че няма вероятност карвон да е вещество, нарушаващо функциите на ендокринната система посредством въздействие върху естрогенните, андрогенните и стероидогенните функции. Освен това наличните данни и научната оценка на риска, извършена от Органа, сочат, че няма вероятност карвон да оказва отрицателно въздействие върху функциите на ендокринната система. Поради това Комисията счита, че карвон не трябва да се разглежда като вещество със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

(11)

Бе установено, че критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество карвон.

(12)

Оценката на риска във връзка с подновяването на одобрението на карвон се основава на ограничен брой представителни видове употреба, но това не ограничава видовете употреба, за които могат да бъдат разрешени продуктите за растителна защита, съдържащи карвон. Поради това е целесъобразно да отпадне ограничението за употребата му като регулатор на растежа при растенията. Следователно е целесъобразно одобрението на карвон да бъде подновено.

(13)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Настоящият регламент следва да се прилага от деня след датата на изтичане на срока на одобрението на активното вещество карвон.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество карвон, посочено в приложение I, се подновява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2008/44/ЕО на Комисията от 4 април 2008 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на бентиаваликарб, боскалид, карвон, флуоксастробин, Paecilomyces lilacinus и протиоконазол като активни вещества (ОВ L 94, 5.4.2008 г., стр. 13).

(3)  Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(7):5390. ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2018. Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество карвон като пестицид. Той е достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система. (ОВ L 101, 20.4.2018 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Карвон

244-16-8 (d-карвон = S-карвон = (+)-карвон)

Карвон: 602

d-карвон: не е определен

(S)-5-изопропенил-2-метилциклохекс-2-ен-1-он

или

(S)-p-мента-6,8-диен-2-он

923 g/kg d-карвон

1 август 2019 г.

31 юли 2034 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на карвон, и по-специално допълнения I и II към посочения регламент.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират също, че условията за употреба включват използването на подходящи средства за лична защита.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска. По-специално, следва да се обърне внимание на необходимия период от време преди влизане в складовите помещения след прилагането на продукти за растителна защита, съдържащи карвон.

Заявителят предоставя на Комисията, държавите членки и Органа потвърждаваща информация относно:

въздействието на процесите на пречистване на водите върху естеството на остатъците, намиращи се в повърхностните и подпочвените води, когато от повърхностните води се черпи питейна вода.

Заявителят предоставя тази информация в срок от две години от дата, на която Комисията е публикувала ръководството за оценка на въздействието на процесите на пречистване на водите върху естеството на остатъците, намиращи се в повърхностните и подпочвените води.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада във връзка с подновяването.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията се изменя, както следва:

1)

в част А вписване 165 за карвон се заличава;

2)

в част Б се добавя следното вписване:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„135

Карвон

244-16-8 (d-карвон = S-карвон = (+)-карвон)

Карвон: 602

d-карвон: не е определен

(S)-5-изопропенил-2-метилциклохекс-2-ен-1-он

или

(S)-p-мента-6,8-диен-2-он

923 g/kg d-карвон

1 август 2019 г.

31 юли 2034 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на карвон, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират също, че условията за употреба включват използването на подходящи средства за лична защита.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска. По-специално, следва да се обърне внимание на необходимия период от време преди влизане в складовите помещения след прилагането на продукти за растителна защита, съдържащи карвон.

Заявителят предоставя на Комисията, държавите членки и Органа потвърждаваща информация относно:

въздействието на процесите на пречистване на водите върху естеството на остатъците, намиращи се в повърхностните и подпочвените води, когато от повърхностните води се черпи питейна вода.

Заявителят предоставя тази информация в срок от две години от датата на публикуването от Комисията на ръководство за оценка на въздействието на процесите за пречистване на водите върху естеството на остатъците, намиращи се в повърхностните и подпочвените води.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада във връзка с подновяването.


8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/707 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, диурон, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, металаксил-m, метиокарб, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, s-метолахлор и тебуконазол

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/917 на Комисията (3) беше удължен срокът на одобренията на активните вещества фамоксадон, флумиоксазин и металаксил-m до 30 юни 2019 г. В съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията (4) бяха подадени заявления за подновяване на включването на активните вещества фамоксадон, флумиоксазин и металаксил-m в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (5).

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/917 беше удължен срокът на одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, етефон, етоксазол, фенамифос, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, метиокарб, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол и s-метолахлор до 31 юли 2019 г.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1262 на Комисията (6) беше удължен срокът на одобрението на активното вещество диурон до 30 септември 2019 г.

(5)

Срокът на одобрението на активното вещество тебуконазол ще изтече на 31 август 2019 г. (7)

(6)

Заявленията за подновяване на одобренията на веществата, посочени в съображения 3—5, бяха подадени в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (8).

(7)

Поради факта, че оценката на веществата е била забавена по независещи от заявителите причини, е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече, преди да е взето решение за тяхното подновяване. Поради това е необходимо срокът на техните одобрения да бъде удължен.

(8)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009, в случаите, в които Комисията следва да приеме регламент, с който не се подновява одобрението на активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобрение, Комисията следва да посочи като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизане в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество. В случаите, в които Комисията следва да приеме регламент, с който се подновява одобрението на активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, Комисията се стреми да определи, по целесъобразност според обстоятелствата, най-ранната възможна дата на прилагане.

(9)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/917 на Комисията от 27 юни 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, карвон, хлорпрофам, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, дикват, етефон, етопрофос, етоксазол, фамоксадон, фенамидон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, Gliocladium catenulatum, щам: J1446, изоксафлутол, металаксил-m, мeтиокарб, метоксифенозид, метрибузин, милбемектин, оксасулфурон, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, пиметрозин и s-метолахлор (ОВ L 163, 28.6.2018 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията от 7 декември 2010 г. за установяване на процедурата за подновяване на включването на втора група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за съставяне на списък на тези вещества (ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 1).

(5)  Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 10).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1262 на Комисията от 20 септември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, кломазон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, диурон, флудиоксонил, флуфенацет, флуртамон, фостиазат, индоксакарб, MCPA, MCPB, просулфокарб, тиофанат-метил и трибенурон (ОВ L 238, 21.9.2018 г., стр. 62).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 35 — „Фамоксадон“, датата се заменя с „30 юни 2020 г.“;

2)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 37 — „Металаксил-М“, датата се заменя с „30 юни 2020 г.“;

3)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 39 — „Флумиоксазин“, датата се заменя с „30 юни 2020 г.“;

4)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 44 — „Форамсулфурон“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

5)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 46 — „Циазофамид“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

6)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 83 — „Алфа-циперметрин“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

7)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 84 — „Беналаксил“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

8)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 85 — „Бромоксинил“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

9)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 86 — „Десмедифам“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

10)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 88 — „Фенмедифам“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

11)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 97 — „S-метолахлор“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

12)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 99 — „Етоксазол“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

13)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 109 — „Бифеназат“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

14)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 110 — „Милбемектин“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“

15)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 141 — „Фенамифос“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

16)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 142 — „Етефон“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

17)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 145 — „Каптан“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

18)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 146 — „Фолпет“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

19)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 147 — „Форметанат“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

20)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 148 — „Мeтиокарб“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

21)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 149 — „Диметоат“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

22)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 150 — „Диметоморф“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

23)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 152 — „Метрибузин“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

24)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 153 — „Фосмет“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

25)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 154 — „Пропамокарб“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

26)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 156 — „Пиримифос-метил“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

27)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 158 — „Бефлубутамид“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

28)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 163 — „Бентиаваликарб“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

29)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 164 — „Боскалид“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

30)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 166 — „Флуоксастробин“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

31)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 167 — „Paecilomyces lilacinus, щам 251“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

32)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 168 — „Протиоконазол“, датата се заменя с „31 юли 2020 г.“;

33)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 192 — „Диурон“, датата се заменя с „30 септември 2020 г.“;

34)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 268 — „Тебуконазол“, датата се заменя с „31 август 2020 г.“.


РЕШЕНИЯ

8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/20


ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/708 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2019 година

за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021—2030 година

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10б, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2003/87/ЕО се постановява, че провеждането на търг е основният принцип при разпределянето на квоти за емисии на парникови газове в обхвата на системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза(СТЕ на ЕС).

(2)

Европейският съвет от октомври 2014 г. прецени, че безплатното разпределение не следва да бъде преустановено и че съществуващите мерки следва да продължат и след 2020 г., за да се предотврати рискът от изместване на въглеродни емисии вследствие на политиката в областта на климата, докато в други големи икономики не бъдат положени сравними усилия. За да се запазят екологичните ползи от намаляването на емисиите в Съюза, докато мерките на трети държави не осигурят на сектора сравними стимули за намаляване на емисиите, безплатното разпределяне на квоти в преходния период следва да продължи да се прилага за инсталации в отрасли и подотрасли, които са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии.

(3)

Натрупаният опит от действието на СТЕ на ЕС потвърждава, че някои отрасли и подотрасли са изложени в различна степен на риск от изместване на въглеродни емисии, както и че безплатното разпределяне на квоти предотвратява такова изместване. Докато за някои отрасли и подотрасли може да се счита, че са изложени на по-висок риск от изместване на въглеродни емисии, други имат възможност да прехвърлят значителна част от разходите за квотите по покриване на своите емисии в цените на продукцията, без при това да губят пазарен дял, и по този начин понасят само останалата част от разходите за квоти, така че при тях рискът от изместване на въглеродни емисии е малък. С цел смекчаване на риска от изместване на въглеродни емисии в член 10б, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО се предвижда Комисията да определи списък на отраслите и подотраслите, за които се смята, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии (наричан по-нататък „списъкът във връзка с изместването на въглеродни емисии“). Тези отрасли и подотрасли следва да получават безплатни квоти в размер на 100 % от количеството, определено в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО.

(4)

Със своето Решение 2014/746/ЕС (2) Комисията определи списък във връзка с изместването на въглеродни емисии за периода 2015—2019 г. С Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета (3) валидността на списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии бе продължена до 31 декември 2020 г.

(5)

В член 10б от Директива 2003/87/ЕО се съдържат критериите за оценките въз основа на наличните данни за последните три календарни години. В това отношение Комисията използва данни от 2013, 2014 и 2015 г., тъй като по време на оценката данни от 2016 г. бяха налични само за някои от параметрите.

(6)

С цел да състави списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии за периода 2021—2030 г. Комисията направи оценка на риска от изместване на въглеродни емисии в отрасли и подотрасли за ниво NACE-4 на статистическата класификация на икономическите дейности в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4). Ниво NACE-4 е нивото с оптимална наличност на данни, на което отраслите се определят прецизно. Отраслите се обозначават с 4-цифрен код от класификацията NACE, а подотраслите се обозначават с код на ниво Продком (6 или 8 цифри), т.е. в класификацията на стоките, използвана за статистически данни за промишленото производство в Съюза, която следва пряко от класификацията NACE.

(7)

Оценката на изместването на въглеродни емисии бе извършена на две стъпки: За количествената оценка на първо ниво по NACE-4 даден отрасъл се счита за изложен на опасност от изместване на въглеродни емисии, ако „показателят за изместване на въглеродни емисии“ превишава прага от 0,2, определен в член 10б, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. За ограничен брой случаи, които покриват ясно установени критерии за допустимост, посочени в член 10б, параграфи 2 и 3 от Директива 2003/87/ЕО, беше извършена „оценка на второ ниво“ — или като качествена оценка по конкретни критерии, или като количествена оценка на дезагрегирано ниво.

(8)

В съответствие с член 10б от Директива 2003/87/ЕО показателят за изместване на въглеродни емисии беше изчислен чрез умножаване на интензивността на търговията на отрасъла с трети държави с неговата емисионна интензивност.

(9)

В съответствие с член 10б от Директива 2003/87/ЕО интензивността на търговията с трети държави беше изчислена като отношение между общата стойност на износа в трети държави плюс стойността на вноса от трети държави и общия пазарен обем в Европейското икономическо пространство (годишния оборот плюс общия внос от трети държави). Комисията оцени интензивността на търговията за всеки отрасъл и подотрасъл въз основа на данни, докладвани от Евростат в базата данни Comext. Комисията счита, че това са най-пълните и най-надеждни данни за общите стойности на износа в трети държави и вноса от трети държави, както и за общия годишен оборот на Съюза.

(10)

Интензитетът на емисиите беше изчислен като сумата от преките и непреките емисии за съответния отрасъл, разделена на брутната добавена стойност, и се измерва в kg CO2, разделени на евро. Комисията счита, че Дневникът на Европейския съюз за трансакциите е най-точният и прозрачен източник на данни за емисии на CO2 на ниво инсталации, поради което данните му са използвани за изчисляване на преките емисии за отраслите. Инсталациите са причислени към отраслите на ниво NACE-4 въз основа на информацията за инсталациите, предоставена от държавите членки в националните мерки за изпълнение съгласно член 11 от Директива 2003/87/ЕО и Решение 2011/278/ЕС на Комисията (5). Що се отнася до прогнозирането на брутната добавена стойност на отраслово равнище, са използвани данни от структурната стопанска статистика на Евростат, тъй като се смята, че тя е най-точният източник.

(11)

За определяне на непреките емисии данните за консумацията на електрическа енергия, събрани директно от държавите членки, се считат за най-надежден източник поради липсата на данни на равнище ЕС-28. За преобразуване на консумацията на електрическа енергия в непреки емисии се използва емисионният фактор за електроенергията. Като референтна стойност Комисията използва средния микс на произвежданата електроенергия. Той се основава на общото в Съюза годишно количество на емисиите от отрасъла на електроенергията, представляващо всички източници за производство на електроенергия в Европа, разделено на съответстващото количество произведена електроенергия. Емисионният фактор за електроенергията бе актуализиран, за да се вземат предвид декарбонизацията на електроенергийната система и увеличаващият се дял на възобновяемите енергийни източници. Като референтна за новата стойност следва да се използва стойността за 2015 г., която е в съответствие с данните за трите последни налични календарни години (2013—2015 г.). Актуализираната стойност е 376 грама въглероден диоксид за kWh.

(12)

В член 10б, параграфи 2 и 3 от Директива 2003/87/ЕО се предвиждат подробни разпоредби за допустимост на определени отрасли и подотрасли за втора оценка, в случай че не отговарят на основния свързан с изместването на въглеродни емисии критерий за включване в списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии. В случаите, когато показателят за изместване на въглеродни емисии беше между 0,15 и 0,2, от отрасъла можеше да бъде поискано извършването на качествена оценка в съответствие с критериите, посочени в член 10б, параграф 2 от споменатата директива. В съответствие с член 10б, параграф 3 отраслите и подотраслите с емисионна интензивност над 1,5 имаха право да подават заявление или за качествена оценка, или за количествена оценка на дезагрегирано ниво (ниво Продком — 6 или 8 цифри). Отраслите и подотраслите, за които безплатното разпределение на квоти се изчислява въз основа на показателите за рафинерии, също имаха право да подават заявление и за двата вида оценки. Онези отрасли и подотрасли, които са изброени в точка 1.2 от приложението към Решение 2014/746/ЕС, отговаряха на условията за подаване на заявления за количествена оценка на дезагрегирано ниво.

(13)

От ноември 2017 г. до февруари 2018 г. бе проведена онлайн консултация, за която заинтересованите страни бяха приканени да представят своите становища относно избора на методика за определяне на списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии. Респондентите като цяло подкрепиха оценки на второ ниво, които биха били толкова устойчиви, безпристрастни и прозрачни както и количествените оценки на първо ниво, и изразиха подкрепа за единна рамка за оценка с участие на заинтересованите страни. Между февруари и май 2018 г. се проведоха четири заседания с държавите членки и заинтересованите страни, за да се подготвят списъкът във връзка с изместването на въглеродни емисии и по-нататъшната работа по отношение на необходимите оценки.

(14)

Беше извършена оценка на въздействието (6), за да се гарантира, че оценките на първо ниво и тези на второ ниво за списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии за периода 2021—2030 г. се провеждат по съпоставим начин, т.е., че двете оценки гарантират, че се включват само отраслите, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии. Оценката на въздействието беше съсредоточена върху оперативните варианти, свързани с рамката за оценки на второ ниво.

(15)

На 8 май 2018 г. беше публикуван предварителен списък във връзка с изместването на въглеродни емисии за периода 2021—2030 г. (7), заедно с рамкови ръководства на Комисията за качествени оценки и количествени оценки на дезагрегирано ниво (8).

(16)

Оценки въз основа на критериите, заложени в член 10б, параграфи 2 и 3 от Директива 2003/87/ЕО, са проведени в редица отрасли, за които не се смята, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии въз основа на количествените критерии, заложени в член 10б, параграф 1.

(17)

Комисията оцени общо 245 промишлени отрасъла, класифицирани в разделите „Добивна промишленост“ и „Преработваща промишленост“ на класификацията NACE. Отраслите и подотраслите, изброени в точка 1 от приложението към настоящото решение, отговарят на критериите, изложени в член 10б, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, и следва да се считат за изложени на риск от изместване на въглеродни емисии.

(18)

За редица отрасли бяха проведени качествени оценки въз основа на критериите, посочени в член 10б, параграфи 2 и 3 от Директива 2003/87/ЕО. В случая на отраслите „Добив на сол“ (код по NACE 0893), „Облагородяване на прежди, платове и облекло“ (код по NACE 1330), „Производство на лекарствени вещества“ (код по NACE 2110), „Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали“ (код по NACE 2341), „Производство на санитарна керамика“ (код по NACE 2342) и „Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина, за строителството“ (код по NACE 2332) се стигна до заключението, че добавянето на тези отрасли към списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии е оправдано. Следователно посочените отрасли следва да се считат за изложени на риск от изместване на въглеродни емисии през периода 2021—2030 г.

(19)

В случая на отрасъла „Добив на кафяви и лигнитни въглища“ (код по NACE 0520) при извършената качествена оценка бяха установени редица недостатъци, например фактът, че отрасълът не може да се счита за повлиян от преки разходи във връзка с емисиите, и съмненията дали има връзка между конкуренцията в рамките на Съюза от други източници на горива и изместването на въглеродни емисии. Беше показано, че има известна регионална конкуренция от електроцентрали на лигнитни въглища в държави извън Съюза, оценката за целия ЕС обаче потвърждава, че отрасълът е изложен на външната конкуренция само в изключително ограничена степен. Това доведе до заключението, че добавянето на този отрасъл към списъка на отраслите и подотраслите, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии, не е оправдано.

(20)

Три заявления бяха получени от отрасли, които не са включени в предварителния списък във връзка с изместването на въглеродни емисии: „Добив на природен газ“ (код по NACE 0620), „Производство на изделия от гипс за строителството“ (код по NACE 2362) и „Леене на леки метали“ (код по NACE 2453). Оценката на тези заявления беше съсредоточена върху допустимостта им да бъдат включени в списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии въз основа на количествена оценка на първо ниво — ниво NACE-4. Официалните данни, използвани за извършване на оценките на първо ниво, бяха съобщени на заинтересованите страни и счетени за достатъчно устойчиви за публикуването на предварителния списък във връзка с изместването на въглеродни емисии. Комисията разгледа допълнителната информация, предоставена в заявленията от трите отрасъла, и счита, че тя не оправдава промяна на нейната първоначална позиция. Продължава да се смята, че тези отрасли не са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, тъй като съответните показатели на изместване на въглеродни емисии не превишават прага от 0,2, определен в член 10б, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. Освен това тези отрасли все още не отговарят на критериите за допустимост по отношение на допълнителни оценки съгласно член 10б, параграфи 2 и 3 от Директива 2003/87/ЕО.

(21)

За редица подотрасли бяха проведени количествени оценки на дезагрегирано ниво въз основа на критериите, посочени в член 10б, параграфи 1 и 3 от Директива 2003/87/ЕО. По отношение на подотраслите „Каолин и други каолинови глини“ (код по Продком 08.12.21), „Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (включително картофи, термично обработени или частично термично обработени в мазнина и след това замразени), замразени“ (код по Продком 10.31.11.30), „Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи“ (код по Продком 10.31.13.00), „Доматено пюре и каша, концентрирани“ (код по Продком 10.39.17.25), „Обезмаслено мляко на прах“ (код по Продком 10.51.21), „Пълномаслено мляко на прах“ (код по Продком 10.51.22), „Казеини“ (код по Продком 10.51.53), „Лактоза и сироп от лактоза“ (код по Продком 10.51.54), „Суроватка и видоизменена суроватка на прах, гранули или други твърди форми, дори концентрирана или с прибавка на подсладители“ (код по Продком 10.51.55.30), „Хлебни маи“ (код по Продком 10.89.13.34), „Остъкляващи емайли и гланцове, ангоби и подобни препарати за керамичната, емайловата или стъкларската промишленост“ (код по Продком 20.30.21.50), „Течни лустра и подобни препарати; фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи“ (код по Продком 20.30.21.70) и „Открито щамповани железни части за трансмисионни валове, гърбични валове, колянови валове и колена“ (код по Продком 25.50.11.34) се стигна до заключението, че добавянето на тези подотрасли към списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии е обосновано. Следователно посочените подотрасли следва да се считат за изложени на риск от изместване на въглеродни емисии през периода 2021—2030 г.

(22)

При извършените количествени оценки на дезагрегирано ниво за подотраслите „Какаова маса, дори обезмаслена“ (код по Продком 10.82.11), „Масло, мазнина и течно масло, от какао“ (код по Продком 10.82.12) и „Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители“ (код по Продком 10.82.13) бяха установени редица отклонения от хармонизираната методика, което води до риска от значително завишаване на показателя за изместване на въглеродни емисии. Поради това се стигна до заключението, че добавянето на тези подотрасли към списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии не е оправдано.

(23)

Тъй като се предвижда списъкът във връзка с изместването на въглеродни емисии да е валиден за периода 2021—2030 г., настоящото решение следва да се прилага от 1 януари 2021 г. година,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За отраслите и подотраслите, изброени в приложението, се смята, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии през периода 2021—2030 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2021 г.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Решение 2014/746/ЕС на Комисията от 27 октомври 2014 г. за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2015—2019 година (ОВ L 308, 29.10.2014 г., стр. 114)

(3)  Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814, ОВ L 76, 19.3.2018 г., стр. 3.

(4)  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области(ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)  Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 130, 17.5.2011 г., стр. 1).

(6)  Работен документ на службите на Комисията SWD(2019) 22.

(7)  Известие на Комисията – Предварителен списък във връзка с изместването на въглеродни емисии, 2021—2030 г. (ОВ C 162, 8.5.2018 г., стр. 1).

(8)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_qualitative_assessments.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_disaggregated_assessments.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отрасли и подотрасли, за които съгласно член 10б от Директива 2003/87/ЕО се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии

1.   Въз основа на критериите, заложени в член 10б, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО

Код по NACE

Описание

0510

Добив на антрацитни и черни въглища

0610

Добив на нефт

0710

Добив на железни руди

0729

Добив на руди на цветни метали

0891

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

0899

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

1041

Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

1062

Производство на нишесте и нишестени продукти

1081

Производство на захар

1106

Производство на малц

1310

Подготовка и предене на текстилни влакна

1395

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

1411

Производство на облекло от обработени меки кожи

1621

Производство на фурнир и дървесни плочи

1711

Производство на влакнести полуфабрикати

1712

Производство на хартия и картон

1910

Производство на кокс и продукти на коксуването

1920

Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

2011

Производство на промишлени газове

2012

Производство на багрила и пигменти

2013

Производство на други основни неорганични химични вещества

2014

Производство на други основни органични химични вещества

2015

Производство на азотни съединения и торове

2016

Производство на полимери в първични форми

2017

Производство на синтетичен каучук в първични форми

2060

Производство на изкуствени и синтетични влакна

2311

Производство на необработено плоско стъкло

2313

Производство на опаковки и домакинско стъкло

2314

Производство на стъклени влакна

2319

Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

2320

Производство на огнеупорни изделия

2331

Производство на керамични плочки

2351

Производство на цимент

2352

Производство на вар и гипс

2399

Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде

2410

Производство на чугун, стомана и феросплави

2420

Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях, от стомана

2431

Студено изтегляне на пръти

2442

Производство на алуминий

2443

Производство на олово, цинк, калай

2444

Производство на мед

2445

Производство на други цветни метали

2446

Преработка на ядрено гориво

2451

Леене на чугун

2.   Въз основа на критериите, заложени в член 10б, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО

Код по NACE

Описание

0893

Добив на сол

1330

Облагородяване на прежди, платове и облекло

2110

Производство на лекарствени вещества

2341

Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

2342

Производство на санитарна керамика

3.   Въз основа на критериите, заложени в член 10б, параграф 3, първа алинея от Директива 2003/87/ЕО

Код по NACE

Описание

2332

Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина, за строителството

4.   Въз основа на критериите, заложени в член 10б, параграф 3, пета алинея от Директива 2003/87/ЕО

Код по Продком

Описание

081221

Каолин и други каолинови глини

10311130

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (включително картофи, термично обработени или частично термично обработени в мазнина и след това замразени), замразени

10311300

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи

10391725

Доматено пюре и каша, концентрирани

105121

Обезмаслено мляко на прах

105122

Пълномаслено мляко на прах

105153

Казеини

105154

Лактоза и сироп от лактоза

10515530

Суроватка и видоизменена суроватка на прах, гранули или други твърди форми, дори концентрирана или с прибавка на подсладители

10891334

Хлебни маи

20302150

Остъкляващи емайли и гланцове, ангоби и подобни препарати за керамичната, емайловата или стъкларската промишленост

20302170

Течни лустра и подобни препарати, фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи

25501134

Открито щамповани железни части за трансмисионни валове, гърбични валове, колянови валове и колена и др.


8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/709 НА КОМИСИЯТА

от 6 май 2019 година

за назначаване на управителен орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД)

(нотифицирано под номер С(2019) 3228)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (1), и по-специално член 6, параграф 2, буква б) от него,

след консултации с Комитета за единно небе,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004 държавите членки са поверили на Евроконтрол осъществяването на управлението на потоците въздушно движение чрез Централното бюро за управление на потоците (CFMU).

(2)

Със свое решение C(2011) 4130 final от 7 юли 2011 г. Комисията определи Евроконтрол като управителен орган на мрежата за изпълнението на задачите, необходими за мрежовите функции на УВД на единното европейско небе в периода между юли 2011 г. и декември 2019 г.

(3)

Комисията извършваше редовен преглед на ефективността на изпълнението на тези функции от Евроконтрол в периода между 2011 и 2016 г. Комисията стигна до заключението, че Евроконтрол е изпълнявал тези функции задоволително от оперативна гледна точка.

(4)

През 2017 г. Комисията направи преглед на управлението, механизмите за финансиране, базата на разходите- и икономическата ефективност на мрежовите функции на УВД и стигна до заключението, че управителният орган на мрежата следва да се ползва от по-голяма автономия при управлението. С Решение № XI/91 (2017) от 1 ноември 2017 г. (2) генералният- директор на Евроконтрол предостави такава автономия на директора на управителния орган на мрежата, който изпълнява задачите на управителен орган на мрежата в Евроконтрол.

(5)

Комисията стигна също така до заключението, че мрежовите функции на УВД следва да се изпълняват в засилен и по-ефективен от гледна точка на разходите начин в сравнение с периода 2011—2016 г., по-специално като се избягва всяко дублиране на усилията и по-този начин се изискват по-малко, или поне не повече, финансови и човешки ресурси за изпълнение на тези функции в държавите членки.

(6)

Предвид цялостната положителна оценка на разходоефективното изпълнение на задачите от управителния орган на мрежата от Евроконтрол в първия и втория референтен период на схемата за ефективност, определени в член 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 (3), както и необходимостта да се осигури непрекъснатост в изпълнението на мрежовите функции на УВД, на 17 юли 2018 г. Комисията прикани Евроконтрол да представи предложение. Комисията поиска от Евроконтрол да уточни своето желание и способност да бъде отново назначен за управителен орган на мрежата съгласно критериите, предвидени в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 551/2004. Тя също така поиска Евроконтрол да опише как ще изпълни условията, предвидени в член 4, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 (4), и да посочи как след назначаването си ще изпълни изискванията, определени в член 4, параграф 4 от посочения регламент.

(7)

В предложението си от 17 декември 2018 г. Евроконтрол представи информация по отношение на изискванията, определени в член 4, параграфи 3 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 на Комисията.

(8)

В отговор на последващо искане от Комисията Евроконтрол предостави допълнителни разяснения.

(9)

Комисията направи оценка на елементите, представени от Евроконтрол, и установи, че изискванията на член 4, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 са изпълнени.

(10)

В предложението си, позовавайки се особено на резултатите, които е постигнал в качеството си на управителен орган на мрежата по време на първия и втория референтен период, Евроконтрол разглежда въпросите, посочени в член 4, параграф 3, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123. Предложението доказва убедително компетентността и способността на Евроконтрол за изпълнение на задачите, определени в член 7 от посочения регламент.

(11)

Съгласно член 4, параграф 3, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123, в предложението си Евроконтрол описа количествено и качествено основните цели, които планира да постигне по отношение на управлението на мрежовите функции и как смята да осигури добро качество на услугите, предоставяни на оперативните заинтересовани страни.

(12)

В съответствие с член 4, параграф 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 и като се позовава наред с другото на наученото през първия и втория референтен период, Евроконтрол описа подхода и средствата, които възнамерява да използва в качеството си на управителен орган на мрежата.

(13)

Когато управителният орган на мрежата извършва и дейности, различни от свързаните с изпълнението на мрежовите функции, съгласно член 4, параграф 3, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 от него се изисква да докаже, че тези различни дейности ще се извършват независимо от задачите на управителния орган на мрежата, определени в член 7. В предложението си Евроконтрол посочи, че задачите на управителния орган на мрежата, свързани с изпълнението на мрежовите функции, ще се извършват от дирекцията на управителния орган на мрежата, и че дейностите на тази част от неговата организация ще бъдат отделени по подходящ начин от другите дейности.

(14)

Освен изпълнението на изискванията на член 4, параграф 3, Евроконтрол предложи да продължи да подобрява разходната ефективност при изпълнението на задачите на управителния орган на мрежата за периода на назначението си.

(15)

Поради това Евроконтрол следва да бъде назначен за управителен орган на мрежата.

(16)

Това назначение следва да обхваща третия и четвъртия референтен период, посочени в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 на Комисията (5), предвид инвестициите, необходими за внедряването на модерна система за подпомагане на изпълнението на мрежовите функции на УВД и необходимостта да се гарантира непрекъснатост на мрежовите операции.

(17)

Съгласно член 4, параграф 4, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 управителният орган на мрежата следва да бъде сертифициран от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз преди началото на третия референтен период.

(18)

За да се осигури автономността на управителния орган на мрежата е важно да има адекватно разделяне на дейностите в рамките на организацията, назначен за управителен орган на мрежата. В съответствие с член 4, параграф 3, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123, Евроконтрол следва да извършва своите дейности като управителен орган на мрежата независимо от която и да било друга дейност, включително по отношение на дейности, свързани с работата на международните организации.

(19)

За да се осигури справедливост по отношение на държавите членки и трети държави, на които управителният орган на мрежата предоставя услугите си, управителният орган на мрежата следва да разполага с подходящи механизми за финансиране и изразходване на средства и да спазва специалните правила за управление на сметките,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначаване на управителния орган на мрежата

1.   Евроконтрол се назначава за управителен орган на мрежата.

2.   Посоченото в параграф 1 назначение обхваща третия и четвъртия референтен период, определени в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317.

Член 2

Задачи на управителния орган на мрежата

1.   Евроконтрол в качеството си на управителен орган на мрежата изпълнява задачите, необходими за изпълнението на мрежовите функции на УВД, посочени в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123.

2.   Евроконтрол в качеството си на управителен орган на мрежата изпълнява задачите си в съответствие с изискванията, определени в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123.

Член 3

Сертифициране

Преди да поеме възложените му задачи, до 2 януари 2020 г. Евроконтрол в качеството си на управителен орган на мрежата ще бъде сертифициран от Агенцията в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията (6).

Член 4

Управителен орган на мрежата и управителен съвет на мрежата

1.   Ръководен служител на управителния орган на мрежата, посочен в член 18, параграф 4, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123, е директорът на дирекцията на управителния орган на мрежата в Евроконтрол.

2.   Представителят на Евроконтрол, посочен в член 18, параграф 4, буква е) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123, е Генералният директор на Евроконтрол.

3.   Управителният орган на мрежата поема разходите, свързани с административната подкрепа на председателя на управителния съвет на мрежата.

Член 5

Участие в консултиране с държавите членки

По искане на Комисията управителният орган на мрежата участва в консултирането с държавите членки, както е посочено в член 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123.

Член 6

Независимо изпълнение на задачите

В съответствие с член 4, параграф 3, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123, Евроконтрол изпълнява своите задачи като управителен орган на мрежата независимо от която и да било друга дейност, включително по отношение на дейности, свързани с работата на международните организации.

Член 7

Механизми на управителния орган на мрежата за финансиране и изразходване на средства и разделяне на сметките

1.   Без да се засягат разпоредбите на споразуменията, посочени в член 24, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123, управителният орган на мрежата създава механизми, които да гарантират, че държавите членки и трети държави, посочени в член 24, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, имат справедливо и пропорционално финансово участие за изпълнението на задачите, поверени на управителния орган на мрежата. При управлението на сметките си управителният орган спазва параграфи 3 и 4.

2.   Управителният орган на мрежата гарантира, че плащанията от държавите членки в съответствие с член 25, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 не се използват за финансиране на разходи за дейности, различни от попадащите в обхвата на задачите, посочени в член 7 от същия регламент, или възникнали поради участието на трети държави съгласно член 24, параграфи 3 и 4 от посочения регламент.

3.   Съгласно член 25, параграф 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123, задачите на Евроконтрол като управителен орган на мрежата са обхванати от отделна сметка в бюджета на Евроконтрол.

4.   В посочената в параграф 3 сметка управителният орган на мрежата показва отделно възникналите разходи и извършените плащания във връзка със споразуменията за сътрудничество, посочени в член 24, параграфи 3 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 6 май 2019 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(2)  Решение относно делегирането на директора на управителния орган на мрежата на правомощия и/или правомощия за подписване по въпроси, засягащи помощните услуги от други звена на агенцията, бюджетния процес на управителния орган на мрежата, техническите срещи в рамките на социалния диалог на оперативния персонал на управителния орган на мрежата, както и на оперативните и технически споразумения, необходими за изпълнението от страна на Евроконтрол на мрежовите функции.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 от 24 януари 2019 г. за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията (ОВ L 28, 31.1.2019 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 на Комисията от 11 февруари 2019 г. за определяне на схема за ефективност и за таксуване в Единното европейско небе и за отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013 (ОВ L 56, 25.2.2019 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011 (ОВ L 62, 8.3.2017 г., стр. 1).


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/31


РЕШЕНИЕ № 1/2019 НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — УКРАЙНА В СЪСТАВ„ТЪРГОВИЯ“

от 25 март 2019 година

за утвърждаване на списъка на арбитри в съответствие с член 323, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна [2019/710]

КОМИТЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ В СЪСТАВ „ТЪРГОВИЯ“,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1), подписано в Брюксел на 27 юни 2014 г. (наричано по-долу „споразумението“), и по-специално член 323, параграф 1 и член 465, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 323, параграф 1 от споразумението не по-късно от шест месеца от влизането на споразумението в сила Комитетът за асоцииране, заседаващ в състав „Търговия“ (наричан по-долу „Комитетът по търговия“), утвърждава списък с лица, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри.

(2)

Съюзът предложи пет лица, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри, а Украйна предложи четири лица. Съюзът и Украйна се споразумяха относно пет лица, които не са граждани на никоя от страните и които ще изпълняват функцията на председател на арбитражния комитет.

(3)

С цел да бъде избегнато допълнително забавяне при утвърждаването на списъка на лицата, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри, както и с цел да се гарантира правилното действие на споразумението, и по-специално на дял IV, глава 14 от него, Комитетът по търговия следва да одобри този списък въз основа на представените предложения.

(4)

Във възможно най-кратки срокове Украйна следва да представи на Комитета по търговия своето предложение за пети кандидат,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Списъкът на лицата, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри в съответствие с член 323, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, се съдържа в приложението към настоящото решение.

2.   Във възможно най-кратки срокове Украйна трябва да представи на Комитета по търговия своето предложение за пети кандидат, който желае и може да изпълнява функцията на арбитър.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Киев на 25 март 2019 година.

За Комитета за асоцииране, заседаващ в състав „Търговия“

Председател

Petros SOURMELIS

Секретари

За Украйна

Oleksandra NECHYPORENKO

За Европейския съюз

Christian FRIGAARD RASMUSSEN


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК С АРБИТРИ

СЪГЛАСНО ЧЛЕН 323, ПАРАГРАФ 1 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО

Арбитри, предложени от Съюза:

1.

Claus–Dieter EHLERMANN

2.

Giorgio SACERDOTI

3.

Jacques BOURGEOIS

4.

Pieter Jan KUIJPER

5.

Ramon TORRENT

Арбитри, предложени от Украйна:

1.

Serhiy HRYSHKO

2.

Taras KACHKA

3.

Victor MURAVYOV

4.

Yuriy RUDYUK

Председатели, избрани от страните:

1.

William DAVEY (САЩ)

2.

Helge SELAND (Норвегия)

3.

Maryse ROBERT (Канада)

4.

Christian HÄBERLI (Швейцария)

5.

Merit JANOW (САЩ)