ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 115

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
2 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Изявление, представено в секретариата на Договора за Енергийната харта (ДЕХ) в съответствие с член 26, параграф 3, буква б), подточка ii) от ДЕХ, заменящо изявлението от 17 ноември 1997 г. от името на Европейските общности

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/680 на Комисията от 30 април 2019 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2019/681 на Комисията от 30 април 2019 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/682 на Съвета от 9 април 2019 година за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни

7

 

*

Решение (ЕС) 2019/683 на Съвета от 9 април 2019 година за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218)

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/684 на Комисията от 25 април 2019 година относно признаването на правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на Япония за трансакциите с деривати под надзора на Японската агенция по финансовите услуги за еквивалентни на изискванията за оценка, разрешаване на спорове и допълнително обезпечение по член 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ( 1 )

11

 

*

Решение (ЕС) 2019/685 на Европейската централна банка от 18 април 2019 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година (ЕЦБ/2019/10)

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

2.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/1


Изявление, представено в секретариата на Договора за Енергийната харта (ДЕХ) в съответствие с член 26, параграф 3, буква б), подточка ii) от ДЕХ, заменящо изявлението от 17 ноември 1997 г. от името на Европейските общности

Европейският съюз, Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и техните държави членки правят следното изявление:

„1.

Европейският съюз и Евратом са регионални организации за икономическа интеграция по смисъла на Договора за Енергийната харта. Европейският съюз и Евратом упражняват компетентностите, предоставени им от техните държави членки, чрез автономни институции за вземане на решения и съдебни институции.

2.

Европейският съюз, Евратом и техните държави членки носят международна отговорност за изпълнението на задълженията, съдържащи се в Договора за Енергийната харта, в съответствие с предоставените им компетентности.

3.

На 23 юли 2014 г. беше приет Регламент (ЕС) № 912/2014 (1) на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна (наричан по-нататък „Регламент № 912/2014“) (2). Регламентът се прилага при спорове между инвеститор и държава, образувани по инициатива на ищец от трета държава съгласно Договора за Енергийната харта. Регламентът предвижда по-специално:

А.   В съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент № 912/2014, в случай на спорове относно третиране от страна на институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, Съюзът се явява като ответник.

Б.   В случай на спорове относно третиране, изцяло или частично, от страна на държава членка член 8 от Регламент № 912/2014 предвижда следното:

1.

Когато Комисията получи уведомление от ищеца, с което той заявява намерението си да започне арбитражно производство, в съответствие с дадено споразумение, тя незабавно уведомява съответната държава членка. Когато ищец заяви намерението си да започне арбитражно производство срещу Съюза или държава членка, Комисията в рамките на 15 работни дни от получаването на уведомлението съобщава на Европейския парламент и Съвета името на ищеца, разпоредбите от споразумението, за които се твърди, че са нарушени, засегнатия икономически сектор, третирането, за което се твърди, че е в нарушение на споразумението, и размера на исканото обезщетение за вреди.

2.

Когато държава членка получи уведомление, с което ищецът заявява намерението си да започне арбитражно производство, тя незабавно уведомява Комисията за това.

Освен това член 9 от Регламент № 912/2014 предвижда следното:

1.

Съответната държава членка се явява ответник, с изключение на случаите, когато възникне която и да е от следните ситуации:

а)

Комисията, след като проведе консултации по член 6, е взела решение съгласно параграфи 2 или 3 от настоящия член в срок от 45 дни от получаването на уведомлението, посочено в член 8; или

б)

държавата членка, след като проведе консултации по член 6, е потвърдила писмено пред Комисията намерението си да не се яви като ответник в срок от 45 дни от получаването на уведомлението, посочено в член 8.

Ако възникне някоя от посочените в букви а) или б) ситуации, като ответник се явява Съюзът.

2.

Комисията посредством актове за изпълнение може да реши, въз основа на изчерпателен и балансиран основан на факти анализ и правна обосновка, предоставени на държавите членки в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 22, параграф 2, Съюзът да се яви като ответник, когато са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

а)

Съюзът поема цялата или поне част от потенциалната финансова отговорност, произтичаща от спора, в съответствие с критериите, предвидени в член 3, или

б)

спорът се отнася също и до третиране от страна на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

3.

Комисията посредством актове за изпълнение може да реши, въз основа на изчерпателен и балансиран основан на факти анализ и правна обосновка, предоставени на държавите членки в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 3, Съюзът да се яви като ответник, когато подобно третиране се оспорва в свързан иск срещу Съюза пред СТО, когато вече е създадена експертна група и искът се отнася до същия правен въпрос, и когато е необходимо да се гарантира последователност на аргументацията по делото пред СТО.

[…]

5.

Веднага след получаване на уведомлението, посочено в член 8, Комисията и съответната държава членка започват консултации съгласно член 6 относно воденето на случая в съответствие с настоящия член. Комисията и съответната държава членка гарантират спазването на всички срокове, определени в споразумението.

В.   След като определи кой се явява като ответник по даден спор в съответствие с горепосочените разпоредби на Регламент № 912/2014, Европейският съюз информира ищеца в срок от 60 дни от датата, на която същият е уведомил за намерението си да образува спор. Това не засяга разделението на компетентностите между Европейския съюз и държавите членки в областта на инвестициите.

4.

В качеството си на съдебната институция на Европейския съюз и Евратом Съдът на Европейския съюз е компетентен за разглеждането на всички въпроси, свързани с прилагането и тълкуването на учредителните договори и актовете, приети в съответствие с тях, включително международните споразумения, сключени от Европейския съюз и Евратом, позоваване на които може да бъде правено, при определени условия, пред Съда на Европейския съюз.

5.

Всяко дело, заведено пред Съда на Европейския съюз от ищец от друга договаряща се страна, която не е членка на ЕС, при прилагане на формите на действие, предвидени в учредителните договори на Съюза, попада в обхвата на член 26, параграф 2, буква а) от Договора за Енергийната харта (3). Тъй като правната система на Съюза предвижда средства за такова действие, нито Европейският съюз, нито Евратом са дали безусловно съгласие за отнасянето на спор за международен арбитраж или помирение.

6.

По отношение на международния арбитраж следва да се посочи, че разпоредбите на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави (ICSID) не позволяват на Европейския съюз и Евратом да бъдат страни по нея. Разпоредбите на допълнителния механизъм на ICSID също не позволяват Европейският съюз и Евратом да се ползват от него. Всяко арбитражно решение срещу Европейския съюз и Евратом се изпълнява от институциите на Съюза в съответствие със задължението им съгласно член 26, параграф 8 от Договора за Енергийната харта.“

(1)  Регламент (ЕС) № 912/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 121-134).

(2)  От съображения за по-голяма сигурност целта на настоящото изявление е справянето с последиците от приемането на Регламент № 912/2014 във връзка с производства, образувани съгласно Договора за Енергийната харта по инициатива на ищец от договаряща се страна, която не е членка на ЕС. Споровете между инвеститор от държава членка и държава членка съгласно Договора за Енергийната харта не попадат в обхвата на настоящото изявление. ЕС и неговите държави членки могат да решат този въпрос на по-късен етап.

(3)  Член 26, параграф 2, буква а) се прилага и в случай, когато от Съда на Европейския съюз може да бъде поискано да разгледа прилагането или тълкуването на Договора за Енергийната харта въз основа на искане за преюдициално заключение, отправено от юрисдикция на държава членка в съответствие с член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


РЕГЛАМЕНТИ

2.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/680 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2019 година

за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) заключи в становището си от 30 юли 2018 г. (2) („становището на НКБП“), че Phenylene Bis-Diphenyltriazine е безопасен за употреба като UV-филтър в слънцезащитни продукти и други козметични продукти при максимална концентрация 5 %, както и че употребата му е безопасна само в продукти за прилагане върху кожата, но не и в продукти, които могат да доведат до експозиция чрез вдишване.

(2)

С оглед на становището на НКБП и с цел да бъде отчетен научният и техническият напредък употребата на Phenylene Bis-Diphenyltriazine като UV-филтър в козметични продукти следва да бъде разрешена при максимална концентрация 5 %, с изключение на приложения, които могат да доведат до експозиция на белите дробове на крайния ползвател чрез вдишване.

(3)

Поради това приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  НКБП/1594/18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се добавя следното вписване:

 

Идентификация на веществото

Условия

 

Референтен номер

Химично наименование/INN/XAN

Общоприето наименование съгласно справочника на съставките

CAS номер

EO номер

Вид на продукта, части на тялото

Максимална концентрация в готовия за употреба препарат

Други

Формулировка на условията за употреба и предупрежденията

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

„31

3,3′-(1,4-фенилен)бис(5,6-дифенил-1,2,4-триазин)

Phenylene Bis-Diphenyltriazine

55514-22-2

700-823-1

 

5 %

Да не се използва в приложения, които могат да доведат до експозиция на белите дробове на крайния ползвател чрез вдишване.“

 


2.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/681 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2019 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Веществото 2-Chloro-p-Phenylenediamine, включително неговите сулфати и дихидрохлориди, се използва в препарати за боядисване на вежди и мигли в максимална концентрация от 4,6 %. Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) заяви в становището си от 19 септември 2013 г. (2) (наричано по-нататък „становището на НКБП“), че не може да се изведе достатъчна граница на безопасност за употребата на 2-Chloro-p-Phenylenediamine в препарати за боядисване на коса с окислител, предназначени за вежди и мигли, в концентрация от максимум 4,6 %. НКБП заяви също така, че въз основа на наличните данни и поради липсата на подходящо in vivo изпитване за индуциране на генна мутация не е възможно да се направи заключение относно генотоксичния потенциал на 2-Chloro-p-Phenylenediamine. Поради това НКБП не счете, че употребата на 2-Chloro-p-Phenylenediamine е безопасна за потребителите. НКБП впоследствие уточни, че становището му е, че със сулфатите и дихидрохлоридите на 2-Chloro-p-Phenylenediamine следва да се борави със същата предпазливост като с 2-Chloro-p-Phenylenediamine, докато бъде доказано, че са безопасни, тъй като имат еднаква основна структура с 2-Chloro-p-Phenylenediamine, включително генотоксичен потенциал. Освен това НКБП поясни, че обхватът на становището на НКБП и заключението в него може да бъде разширен така, че да се отнася и до косата на главата (3).

(2)

Предвид становището на НКБП и последвалото уточнение от страна на НКБП, съществува потенциален риск за здравето на човека, произтичащ от употребата на 2-Chloro-p-Phenylenediamine и неговите сулфати и дихидрохлориди в продуктите за боядисване на вежди и мигли. По отношение на продуктите за боядисване на косата на главата експозицията на веществото е дори още по-висока, тъй като тези продукти се нанасят върху по-голяма повърхност от тялото. Въз основа на това и предвид уточнението от страна на НКБП, съществува и потенциален риск за здравето на човека, произтичащ от употребата на 2-Chloro-p-Phenylenediamine и неговите сулфати и дихидрохлориди в продукти за боядисване на косата на главата. Поради това 2-Chloro-p-Phenylenediamine и неговите сулфати и дихидрохлориди следва да бъдат забранени в продуктите за боядисване на косата, включително продуктите за боядисване на вежди и продукти за боядисване на мигли, и да бъдат добавени в списъка на забранените вещества в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009.

(3)

Целесъобразно е да бъдат предвидени разумни срокове с цел промишлеността да се приспособи към новата забрана. При определянето на продължителността на тези срокове интересите на икономическите оператори следва да бъдат балансирани с установените специфични рискови фактори за здравето.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

От 22 ноември 2019 г. продуктите за боядисване на коса, включително продуктите за боядисване на вежди и продуктите за боядисване на мигли, съдържащи забранените с настоящия регламент вещества, не може да се пускат на пазара на Съюза.

От 22 февруари 2020 г. продуктите за боядисване на коса, включително продуктите за боядисване на вежди и продуктите за боядисване на мигли, съдържащи забранените с настоящия регламент вещества, не може да се предоставят на пазара на Съюза.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  SCCS/1510/13.

(3)  Протокол от пленарното заседание на НКБП от 21—22 юни 2018 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се добавя следното вписване:

Референтен номер

Химично наименование/INN

CAS номер

EO номер

„1384

2-хлоробензен-1,4-диамин (2-Chloro-p-Phenylenediamine) и неговите сулфати и дихидрохлориди (*1), използвани като вещество в продукти за боядисване на коса, включително продукти за боядисване на вежди и продукти за боядисване на мигли

615-66-7

61702-44-1 (сулфат)

615-46-3 (дихидрохлорид)

210-441-2

262-915-3

210-427-6


(*1)  От 22 ноември 2019 г. продуктите за боядисване на коса, включително продуктите за боядисване на вежди и продуктите за боядисване на мигли, съдържащи тези вещества, не се пускат на пазара на Съюза. От 22 февруари 2020 г. продуктите за боядисване на коса, включително продуктите за боядисване на вежди и продуктите за боядисване на мигли, съдържащи тези вещества, не се предоставят на пазара на Съюза.“


РЕШЕНИЯ

2.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/7


РЕШЕНИЕ (EС) 2019/682 НА СЪВЕТА

от 9 април 2019 година

за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 6 юни 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да участва от името на Съюза в преговорите по осъвременяването на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (ETS № 108) („Конвенция № 108“) и по условията и начините за присъединяване на Съюза към изменената Конвенция № 108.

(2)

Протоколът за изменение на Конвенция № 108 („протокол за изменение“) беше приет от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 18 май 2018 г.

(3)

Протоколът за изменение има за цел да се разшири обхватът, да се увеличи равнището и да се подобри ефективността на защитата на данните, предоставена съгласно Конвенция № 108.

(4)

Разпоредбите на изменената Конвенция № 108 обхващат както дейности, попадащи в приложното поле на правото на Съюза, така и дейности, излизащи извън неговото приложно поле, като национална сигурност и отбрана.

(5)

Разпоредбите на изменената Конвенция № 108, доколкото се прилагат за обработването на лични данни в контекста на дейностите, попадащи в приложното поле на правото на Съюза, могат да засегнат общи правила или да променят техния обхват по смисъла на член 3, параграф 2 от Договора, тъй като тези разпоредби са основани на същите принципи както в Регламент (ЕС) 2016/679 (1) и в Директива (ЕС) 2016/680 (2) на Европейския парламент и на Съвета.

(6)

Като се има предвид, че изменената Конвенция № 108 ще съдържа гаранции, основани на същите принципи както тези, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679 и в Директива (ЕС) 2016/680, влизането ѝ в сила ще допринесе за популяризиране на стандартите на Съюза за защита на данните в световен мащаб, ще улесни потоците от данни между Съюза и страните по Конвенция № 108 извън Съюза, ще гарантира спазването от страна на държавите членки на техните международни задължения съгласно Конвенция № 108 и ще позволи бъдещото присъединяване на Съюза към Конвенция № 108.

(7)

Съюзът не може да подпише или да ратифицира протокола за изменение, тъй като в Конвенция № 108 е предвидено, че страни по нея могат да бъдат само държави.

(8)

Следователно държавите членки следва да бъдат упълномощени да ратифицират протокола за изменение, като действат съвместно в интерес на Съюза, доколкото разпоредбите на посочения протокол попадат в рамките на изключителната компетентност на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки се упълномощават да ратифицират, в интерес на Съюза, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (ETS № 108), доколкото неговите разпоредби попадат в рамките на изключителната компетентност на Съюза.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 9 април 2019 година.

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(2)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).


2.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/9


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/683 НА СЪВЕТА

от 9 април 2019 година

за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 87, параграф 1 във връзка член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и член 218, параграф 8 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (наричана по-долу „конвенцията“) е съставена в Сен Дени на 3 юли 2016 г. и е открита за подписване и ратифициране от същата дата.

(2)

Конвенцията има за цел да осигури безопасна, сигурна и гостоприемна среда по време на футболни срещи и други спортни прояви.

(3)

Член 11, параграфи 2, 3 и 4 от конвенцията, който има за предмет националните футболни информационни звена, може да засегне общите правила или да промени техния обхват по смисъла на член 3, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като тези разпоредби съвпадат с някои от задълженията, съдържащи се в Решение 2002/348/ПВР на Съвета (2).

(4)

Подкрепата на Съюза за конвенцията е важна за борбата с насилието, свързано със спортни прояви, и ще допълни вече положените усилия в тази област чрез подкрепата на проекти в рамките на посветената на спорта глава от програма „Еразъм+“, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(5)

Съюзът не може да стане страна по конвенцията, тъй като страни по нея могат да бъдат само държави.

(6)

Поради това държавите членки следва да бъдат оправомощени да подпишат и ратифицират конвенцията, като действат съвместно в интерес на Съюза, по отношение на частите на конвенцията, попадащи в изключителната компетентност на Съюза.

(7)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани с Решение 2002/348/ПВР и поради това вземат участие в приемането на настоящото решение.

(8)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки се оправомощават да станат страни по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218) във връзка с член 11, параграфи 2, 3 и 4 от нея.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 9 април 2019 година.

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Одобрение от 12 март 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение 2002/348/ПВР на Съвета от 25 април 2002 г. относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение (ОВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).


2.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/11


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/684 НА КОМИСИЯТА

от 25 април 2019 година

относно признаването на правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на Япония за трансакциите с деривати под надзора на Японската агенция по финансовите услуги за еквивалентни на изискванията за оценка, разрешаване на спорове и допълнително обезпечение по член 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

след консултация с Европейския комитет по ценни книжа,

като има предвид, че:

(1)

В член 13 от Регламент (ЕС) № 648/2012 се предвижда механизъм за гарантиране на съгласуваност между установените от Съюза правни, надзорни и правоприлагащи разпоредби и тези на трети държави в приложното поле на посочения регламент. Комисията е оправомощена да приема решения за еквивалентност, с които правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на трета държава се обявяват за еквивалентни на изискванията, установени в членове 4, 9, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012, така че когато контрагенти встъпват в трансакции, попадащи в обхвата на посочения регламент, и поне един от контрагентите е установен в тази трета държава, следва да се счита, че те са изпълнили горепосочените изисквания, ако са спазени изискванията, посочени в правния режим на тази трета държава. Чрез предоставянето на статут на еквивалентност се избягва прилагането на дублиращи се или противоречащи си правила. Освен това предоставянето на статут на еквивалентност допринася за постигане на крайната цел на Регламент (ЕС) № 648/2012, а именно да се намали системният риск и да се подобри прозрачността на пазара на деривати чрез осигуряване на последователно прилагане на международно равнище на принципите, договорени с трети държави и предвидени в посочения регламент.

(2)

С член 11, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, допълнен с Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията (2) и Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията (3), се установяват правните изисквания на Съюза по отношение на своевременното потвърждаване на условията на договорите за извънборсови деривати, извършването на компресиране на портфейл и условията, при които портфейлите се съгласуват във връзка с договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент („ЦК“). Освен това в посочените параграфи се определят задълженията за оценка и разрешаване на спорове, приложими по отношение на тези договори („техники за намаляване на операционния риск“), както и задълженията за размяна на обезпечения („допълнителни обезпечения“) между контрагентите.

(3)

За да може правният, надзорният и правоприлагащият режим на дадена трета държава да се счита за еквивалентен на режима на Съюза по отношение на техниките за намаляване на операционния риск и изискванията за допълнителни обезпечения, резултатите по същество от приложимите правни, надзорни и правоприлагащи разпоредби следва да бъдат еквивалентни на изискванията на Съюза по член 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и да гарантират защита на професионалната тайна, която е равностойна на предвидената в този регламент; освен това правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби следва да се изпълняват ефективно и да се прилагат по справедлив и ненарушаващ конкуренцията начин, за да се гарантира ефективен надзор и правоприлагане в тази трета държава. Поради това целта на настоящата оценка на еквивалентността е да се провери дали правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на Япония гарантират, че договорите за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК и при които поне един от контрагентите е установен в трета държава, не излагат финансовите пазари в Съюза на по-високо равнище на риска и следователно не създават неприемливи равнища на системен риск за Съюза.

(4)

На 1 септември 2013 г. Комисията получи техническото становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) относно правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби в Япония (4) включително, наред с другото, приложимите техники за намаляване на операционния риск за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК. В своето техническо становище ЕОЦКП установи, че няма правно обвързващи изисквания по отношение на своевременното потвърждаване на условията на договор за извънборсови деривати, условията за извършване на съгласуване на портфейл, извършването на компресиране на портфейл, оценката на портфейл и задължението за разрешаване на спорове или за размяна на обезпечения между контрагентите по договори за извънборсови деривати в Япония. ЕОЦКП също така отбеляза, че еквивалентността между режимите за двустранни допълнителни обезпечения не е могла да бъде оценена своевременно, тъй като по това време все още не са били разработени техническите стандарти, с които се установяват правилата относно двустранните допълнителни обезпечения в Съюза.

(5)

При своята оценка Комисията взе под внимание техническото становище на ЕОЦКП, както и междувременно настъпилите промени в нормативната уредба. Настоящото решение се основава не само на сравнителен анализ на приложимите в Япония правни, надзорни и правоприлагащи изисквания, но и на оценка на резултатите от тези изисквания, както и на тяхната целесъобразност за намаляване на рисковете, произтичащи от договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК, по начин, считан за еквивалентен на резултатите от изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

(6)

Приложимите в Япония правни, надзорни и правоприлагащи разпоредби за договорите за извънборсови деривати са изложени в Закона за финансовите инструменти и фондовата борса, № 25 от 1948 г. („FIEA“), и се прилагат за работещите с финансови инструменти бизнес оператори („FIBO“) и регистрираните финансови институции („RFI“), които включват регулирани банки, кооперации, застрахователни дружества, пенсионни фондове и инвестиционни фондове. Японската агенция по финансовите услуги („JFSA“) има широки правомощия за прилагане на FIEA и разполага с Наредба на Министерския съвет, Насоки за надзор и Публични уведомления (наричани заедно „правилата на Япония за извънборсовите деривати“). JFSA разполага с компетентност по отношение на извънборсовите деривати по смисъла на член 2, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012, с изключение на извънборсовите деривати върху стоки, които са под юрисдикцията на японското Министерство на икономиката, търговията и промишлеността („METI“) и японското Министерство на земеделието, горското стопанство и рибарството („MAFF“).

(7)

Предвидените в правилата на Япония за извънборсовите деривати техники за намаляване на операционния риск за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК, продължават да бъдат недостатъчни в сравнение със задълженията, предвидени в член 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013, по отношение на своевременното потвърждаване на условията на договор за извънборсови деривати, извършването на компресиране на портфейл и условията, при които портфейлите се съгласуват. Поради това настоящото решение следва да обхваща само правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби относно задълженията за оценка и разрешаване на спорове, предвидени в член 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013, както и разпоредбите относно изискванията за допълнително обезпечение, предвидени в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251.

(8)

По отношение на изискванията за оценка на трансакциите и за разрешаване на спорове, приложими за извънборсовите деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК, правилата на Япония за извънборсовите деривати съдържат подобни задължения като предвидените в член 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012. По-специално, раздел IV-2-4 от Насоките за надзор съдържа конкретни изисквания за разрешаването на спорове, приложими по отношение на договорите за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК, а в член 123 от Наредбата на Министерски съвет се определят изискванията за извършване на ежедневни оценки за целите на размяната на допълнителни обезпечения.

(9)

Що се отнася до допълнителните обезпечения за договорите за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК, правно обвързващите изисквания на Япония се състоят от набор от приети от JFSA окончателни разпоредби, публикувани на 31 март 2016 г. и влезли в сила на 1 септември 2016 г. Тези разпоредби се състоят от Наредба № 52 на Министерския съвет от 6 август 2007 г. относно работещите с финансови инструменти предприятия, включително допълнителните разпоредби, Съобщения № 15, 16 и 17 от 31 март 2016 г. и № 33 от 25 август 2017 г. на Агенцията по финансовите услуги, преразгледаните Цялостни насоки за надзора на големите банки и др., преразгледаните Цялостни насоки за надзора на малките, средните и регионалните финансови институции, преразгледаните Цялостни насоки за надзора на кооперативните банки, преразгледаните Цялостни насоки за надзора на работещите с финансови инструменти бизнес оператори и др., преразгледаните Цялостни насоки за надзора на застрахователните дружества и преразгледаните Цялостни насоки за надзора на дружествата за доверително управление и др. Правилата, приложими за извънборсовите деривати върху стоки под юрисдикцията на METI и MAFF, възпроизвеждат набора от приети от JFSA окончателни разпоредби (наричани заедно „правилата на Япония за допълнителното обезпечение“).

(10)

Както е посочено в правилата на Япония за допълнителното обезпечение, финансовите институции, които за определен период от време имат обща условна стойност на главницата по извънборсови деривати, не по-малка от 300 млрд. JPY, трябва да разменят ежедневно вариационен маржин съгласно FIEA, докато финансовите институции под този праг трябва да разменят вариационен маржин „достатъчно често“. Тъй като в Регламент (ЕС) № 648/2012 се изисква всички контрагенти по трансакции с извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК, да разменят вариационен маржин ежедневно, настоящото решение следва да се обвърже с условието за ежедневна размяна на вариационен маржин за трансакции, извършени с FIBO и RFI, чиято средна обща условна стойност на главницата по извънборсови деривати за едногодишен период, от месец април две години преди годината, през която се изисква изчислението (или една година, ако изчислението е през декември), е под 300 млрд. JPY.

(11)

Подобно на изискванията, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, съгласно правилата на Япония за допълнителното обезпечение всички финансови институции, които обобщават условните стойности на извънборсовите деривати, за които не е извършен клиринг, извънборсовите деривати върху стоки, за които не е извършен клиринг, и валутните форуърди и валутните суапове със сетълмент с физическа доставка на консолидирана група, с изключение на вътрешногруповите трансакции, за месеците март, април и май една година преди годината, през която изчислението надвишава 1.1 трилиона JPY, трябва да разменят подробна информация за първоначалния маржин. Правилата на Япония за допълнителното обезпечение предвиждат също така комбиниран минимален размер на прехвърляемите средства за първоначалните и вариационните маржини от 70 млн. JPY, докато прагът по член 25 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 е 500 000 EUR. Като се има предвид незначителната разлика в стойността на тези валути, тези размери следва да се считат за еквивалентни.

(12)

Правилата на Япония за допълнителното обезпечение се прилагат за почти всички договори за извънборсови деривати в съответствие с определението в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012, с изключение на валутните форуърди и валутните суапове със сетълмент с физическа доставка, за които липсват изисквания по правилата на Япония за допълнителното обезпечение. Валутните трансакции, свързани с размяна на плащания по главница посредством кръстосани валутни суапове, са освободени от изискванията за първоначален маржин. Освен това правилата на Япония за допълнителното обезпечение не предвиждат каквото и да било специално третиране за структурирани продукти, включително покрити облигации и секюритизации. Съгласно условията по Регламент (ЕС) № 648/2012 само валутните суапове и валутните форуърди са освободени от изискванията за първоначален маржин, а само дериватите, свързани с покрити облигации за целите на хеджирането, са освободени от всички изисквания за допълнително обезпечение. Поради това настоящото решение следва да се прилага само за договорите за извънборсови деривати, които подлежат на изискванията за допълнително обезпечение по Регламент (ЕС) № 648/2012 и правилата на Япония за допълнителното обезпечение.

(13)

Изискванията в правилата на Япония за допълнителното обезпечение по отношение на изчисляването на първоначалния маржин са еквивалентни на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012. Подобно на стандартизирания метод за изчисляване на първоначалния маржин, определен в приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, правилата на Япония за допълнителното обезпечение позволяват използването на стандартизиран модел, еквивалентен на определения в горепосоченото приложение. Като алтернатива, за целите на изчисляването на първоначалния маржин могат да бъдат използвани вътрешни модели или модели на трета страна, ако тези модели съдържат някои специфични параметри, включително минималните доверителни интервали и рисковите маржин периоди, както и някои данни за минали периоди, включително кризисни периоди. Контрагентите трябва да уведомят JFSA, METI или MAFF, в зависимост от случая, за намерението си да използват тези вътрешни модели или модели на трети страни и да оповестяват всички необходими допускания, хипотези и промени в тях.

(14)

Изискванията в правилата на Япония за допълнителното обезпечение по отношение на допустимото обезпечение и на начините, по които обезпечението се държи и отделя, са еквивалентни на установените в Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251. Правилата на Япония за допълнителното обезпечение съдържат и еквивалентен списък с допустими обезпечения и изискват от FIBO и RFI да диверсифицират в разумна степен обезпечението, което събират, включително чрез ограничаване на ценните книжа с ниска ликвидност, за да се избегне концентрация на обезпечението. Изискванията в правилата на Япония за допълнителното обезпечение, които са приложими по отношение на оценката на обезпечението, са подобни на изискванията, определени в член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251.

(15)

По отношение на еквивалентното равнище на защита на професионалната тайна в Япония съхраняваната от JFSA информация е подчинена на политиката на JFSA за информационна сигурност, а за служителите на JFSA се прилага Законът за националната публична служба, който забранява на служителите да разкриват информация, която им е станала известна при изпълнението на задълженията им. Следователно както Законът за националната публична служба, така и политиката на JFSA за информационна сигурност дават гаранции за запазването на професионалната тайна, включително за защитата на търговски тайни, споделени от компетентните органи с трети страни, като тези гаранции са еквивалентни на посочените в дял VIII от Регламент (ЕС) № 648/2012. Поради това следва да се счита, че Законът за националната публична служба заедно с политиката на JFSA за информационна сигурност осигуряват еквивалентно равнище на защита по отношение на професионалната тайна като предвиденото в Регламент (ЕС) № 648/2012.

(16)

На последно място, по отношение на ефективното изпълнение и правоприлагане по справедлив и ненарушаващ конкуренцията начин с цел да се гарантира ефективен надзор и правоприлагане в тази трета държава, JFSA разполага с широки правомощия за разследване и надзор, за да оцени спазването на изискванията за допълнително обезпечение, приложими за договорите за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК. JFSA може да предприеме широк набор от надзорни мерки, за да предотврати нарушение на приложимите изисквания, като например нареждане за подобряване на дейността въз основа на член 51 от FIEA и други надзорни мерки въз основа на член 52 от FIEA. Поради това следва да се счита, че тези мерки осигуряват по справедлив и ненарушаващ конкуренцията начин ефективното прилагане на съответните правни, регулаторни и правоприлагащи разпоредби съгласно правилата на Япония за извънборсовите деривати, за да се гарантира ефективен надзор и правоприлагане.

(17)

Настоящото решение се основава на свързаните с договорите за извънборсови деривати правно обвързващи изисквания, приложими към момента на приемането му. Комисията, в сътрудничество с ЕОЦКП, следва да продължи редовно да наблюдава развитието на правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби за тези договори за извънборсови деривати и тяхното последователно и ефективно прилагане по отношение на своевременното потвърждаване, компресирането и съгласуването на портфейли, оценяването, разрешаването на спорове и изискванията за допълнително обезпечение, приложими за договорите за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК, въз основа на които разпоредби е взето настоящото решение. Това не следва да засяга възможността за отделен преглед по всяко време от страна на Комисията, когато съответните промени налагат тя да преразгледа предоставения с настоящото решение статут на еквивалентност. Това преразглеждане може да доведе до отмяна на настоящото решение, в резултат на което контрагентите автоматично отново биха подлежали на всички изисквания, определени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

(18)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на Япония за целите на оценяването и разрешаването на спорове, които се прилагат за трансакциите, регулирани като извънборсови деривати от Японската агенция по финансовите услуги („JFSA“) или като извънборсови деривати върху стоки от японското Министерство на икономиката, търговията и промишлеността („METI“) и японското Министерство на земеделието, горското стопанство и рибарството („MAFF“) и за които не е извършен клиринг чрез ЦК, се считат за еквивалентни на съответните изисквания, определени в член 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, когато поне един от контрагентите по тези трансакции е установен в Япония и е регистриран в JFSA като работещ с финансови инструменти бизнес оператор („FIBO“) или регистрирана финансова институция („RFI“).

Член 2

За целите на член 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на Япония за размяна на обезпечения, които се прилагат за трансакциите, регулирани като извънборсови деривати от JFSA или като извънборсови деривати върху стоки от METI и MAFF и за които не е извършен клиринг чрез ЦК, се считат за еквивалентни на изискванията по член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, когато са изпълнени следните условия:

а)

поне един от контрагентите по тези трансакции е установен в Япония и е регистриран в JFSA като FIBO или RFI и този контрагент подлежи на правилата на Япония за допълнителното обезпечение;

б)

трансакциите се оценяват по пазарни цени, а вариационният маржин се разменя ежедневно, когато за установените в Япония контрагенти по тези трансакции средната обща условна стойност на главницата по извънборсови деривати за едногодишен период от месец април две години преди годината, през която се изисква изчислението (или една година, ако изчислението е през декември), е под 300 млрд. JPY.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг, задължението за клиринг, публичния регистър, достъпа до място за търговия, нефинансовите контрагенти и техниките за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, които не са преминали през клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 11).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията от 4 октомври 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 340, 15.12.2016 г., стр. 9).

(4)  ESMA/2013/BS/1158, Техническо становище относно еквивалентността на нормативната уредба на трети държави съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура — Япония, Окончателен доклад, Европейски орган за ценни книжа и пазари (Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Japan, Final report, European Securities and Markets Authority), 1 септември 2013 г.


2.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/16


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/685 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 април 2019 година

относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година (ЕЦБ/2019/10)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (2), и по-специално член 3, параграф 1 и член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общата сума на годишните надзорни такси, налагани съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), следва да покрива, но без да надхвърля, направените от Европейската централна банка (ЕЦБ) разноски, свързани с надзорните ѝ задачи, през съответния период на таксуване. Тези разноски се състоят от разходи, които са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за прекия надзор над значимите лица, наблюдението на надзора над по-малко значимите лица и осъществяването на хоризонталните задачи и специализираните услуги. Те също така включват разходи, които не са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за услугите, предоставени от подпомагащите структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси, административни услуги, бюджетиране и контрол, счетоводство, правни услуги, услуги в областта на комуникациите и превода, вътрешен одит, услуги в областта на статистиката и информационните технологии.

(2)

За да се изчислят годишните надзорни такси, дължими по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи, както и по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи, общата сума на разходите следва да се раздели въз основа на разпределението на разноските към съответните функционални звена, които извършват прекия надзор над значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи и непрекия надзор над по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи.

(3)

Общата сума на годишните надзорни такси за 2019 г. следва да се изчисли като сбор от: а) прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2019 г., изчислени въз основа на одобрения бюджет на ЕЦБ за 2019 г., и като се вземат предвид всякакви известни към момента на приемане на решението промени в прогнозните годишни разходи, които се очаква да бъдат направени от ЕЦБ; и б) излишъка или дефицита за 2018 г.

(4)

Излишъкът или дефицитът следва да се определи чрез приспадане на действителните годишни разходи по надзорните задачи, направени през 2018 г., както са отразени в годишния отчет за 2018 г. (3), от прогнозните годишни разходи, заложени за 2018 г., както са изложени в приложението към Решение (ЕС) 2018/667 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/12) (4).

(5)

В съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) в прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2019 г. следва да бъдат взети предвид и сумите от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми, получените плащания за лихви в съответствие с член 14 и сумите, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от същия регламент, ако има такива,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (5) и в Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41).

Член 2

Обща сума на годишните надзорни такси за 2019 г.

1.   Общата сума на годишните надзорни такси за 2019 г. е 576 020 336 EUR, изчислена по показания в приложение I начин.

2.   Всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи заплаща следната обща сума на годишните надзорни такси:

а)

по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи: 524 196 987 EUR;

б)

по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи: 51 823 349 EUR.

Разпределянето на общата сума на дължимите годишни надзорни такси за 2019 г. по отношение на всяка категория е изложено в приложение II.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 април 2019 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23.

(3)  Публикуван на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu през февруари 2019 г.

(4)  Решение (ЕС) 2018/667 на Европейската централна банка от 19 април 2018 г. относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година (ЕЦБ/2018/12) (ОВ L 111, 2.5.2018 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изчисляване на общата сума на годишните надзорни такси за 2019 г.

(EUR)

Прогнозни годишни разходи за 2019 г.

559 007 136

Заплати и компенсации

264 525 116

Наем и поддръжка на сгради

58 866 157

Други оперативни разходи

235 615 863

Излишък/дефицит за 2018 г.

15 332 187

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

1 681 013

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 9 626

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

1 690 639

ОБЩО

576 020 336


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разпределяне на общата сума на годишните надзорни такси за 2019 г.

(EUR)

 

По отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи

По отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи

Общо

Прогнозни годишни разходи за 2019 г.

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Излишък/дефицит за 2018 г.

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

0

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

1 556 121

134 518

1 690 639

ОБЩО

524 196 987

51 823 349

576 020 336