ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 113

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
29 април 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/667 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178 с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати ( 1 )

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/668 на Съвета от 15 април 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на деветото заседание на Конференцията на страните във връзка с включването на някои химични вещества в приложение III към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

4

 

*

Решение (ЕС) 2019/669 на Европейската централна банка от 4 април 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/9)

6

 

*

Решение (ЕС) 2019/670 на Европейската централна банка от 9 април 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/8 за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор Държавно управление от национални централни банки (ЕЦБ/2019/8)

9

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2019/671 на Европейската централна банка от 9 април 2019 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) (ЕЦБ/2019/7)

11

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 г. за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 71, 14.3.2018 г. )

18

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

29.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/667 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178 с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията (2), Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията (3) и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията (4) наред с другото са посочени датите, на които задължението за клиринг поражда действие за договорите, принадлежащи към класовете извънборсови деривати, изброени в приложенията към посочените регламенти.

(2)

В тези регламенти са определени датите за отложено прилагане на задължението за клиринг на договорите за извънборсови деривати, сключени между контрагенти от една и съща група, като единият контрагент е установен в трета държава, а другият — в Съюза. Както е посочено в съответните съображения на изброените регламенти, датите на прилагане на задължението за клиринг са били отложени, за да се гарантира, че за посочените договори за извънборсови деривати задължението не се прилага, докато не бъде приет акт за изпълнение в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(3)

Към днешна дата такъв акт за изпълнение по член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 не е приет във връзка със задължението за клиринг. Поради това прилагането на задължението за клиринг на договорите за извънборсови деривати следва отново да бъде отложено за определен период или докато не бъдат приети посочените актове за изпълнение.

(4)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Първоначалните дати на отлагане на прилагането, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, бяха съобразени с датата на прилагане на задължението за клиринг за контрагентите от категория 4. Тъй като отлагането следва да бъде удължено, удължаването също следва да се прилага за субектите от категория 4.

(6)

Като се имат предвид първоначалните дати на отлагане и за да се осигури съгласуваност при прилагането на задължението за клиринг за вътрешногруповите сделки спрямо датата на прилагане на настоящия регламент, настоящият акт за изменение следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(8)

Той проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторните технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните свързани с тях разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205

В член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 първата алинея се заменя със следното:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на договорите, отнасящи се до клас извънборсови деривати, посочен в приложението, и сключени между контрагенти, които са част от една и съща група, като единият контрагент е установен в трета държава, а другият контрагент е установен в Съюза, задължението за клиринг влиза в сила на:

а)

21 декември 2020 г., в случай че по отношение на съответната трета държава не е прието решение относно еквивалентността в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент; или

б)

по-късната от следните дати, в случай че по отношение на съответната трета държава е прието решение относно еквивалентността в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент:

i)

60 дни след датата на влизане в сила на решението по отношение на съответната трета държава, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент;

ii)

датата, на която задължението за клиринг влиза в сила в съответствие с параграф 1.“

Член 2

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/592

В член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 първата алинея се заменя със следното:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на договорите, отнасящи се до клас извънборсови деривати, посочен в приложението, и сключени между контрагенти, които са част от една и съща група, като единият контрагент е установен в трета държава, а другият контрагент е установен в Съюза, задължението за клиринг поражда действие на:

а)

21 декември 2020 г., в случай че по отношение на съответната трета държава не е прието решение относно еквивалентността в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент; или

б)

по-късната от следните дати, в случай че по отношение на съответната трета държава е прието решение относно еквивалентността в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент:

i)

60 дни след датата на влизане в сила на решението по отношение на съответната трета държава, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент;

ii)

датата, на която задължението за клиринг поражда действие в съответствие с параграф 1.“

Член 3

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178

В член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 първата алинея се заменя със следното:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на договорите, отнасящи се до клас извънборсови деривати, посочен в приложението, и сключени между контрагенти, които са част от една и съща група, като единият контрагент е установен в трета държава, а другият контрагент е установен в Съюза, задължението за клиринг поражда действие на:

а)

21 декември 2020 г., в случай че по отношение на съответната трета държава не е прието решение относно еквивалентността в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент; или

б)

по-късната от следните дати, в случай че по отношение на съответната трета държава е прието решение относно еквивалентността в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент:

i)

60 дни след датата на влизане в сила на решението по отношение на съответната трета държава, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент;

ii)

датата, на която задължението за клиринг поражда действие в съответствие с параграф 1.“

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията от 1 март 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 5).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задължението за клиринг (ОВ L 195, 20.7.2016 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


РЕШЕНИЯ

29.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/4


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/668 НА СЪВЕТА

от 15 април 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на деветото заседание на Конференцията на страните във връзка с включването на някои химични вещества в приложение III към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1, член 207, параграф 3 и член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди („Конвенцията“) влезе в сила на 24 февруари 2004 г. и беше сключена от Съюза с Решение 2006/730/ЕО на Съвета (1).

(2)

С Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) Конвенцията се прилага в рамките на Съюза.

(3)

В съответствие с член 7 от Конвенцията Конференцията на страните може да включва химични вещества в приложение III към Конвенцията по препоръка на Комитета за преглед на химичните вещества.

(4)

За да се гарантира, че страните вносители се ползват от защитата, предвидена в Конвенцията, и тъй като всички съответни критерии по нея са изпълнени, е необходимо и целесъобразно да се подкрепи препоръката на Комитета за преглед на химичните вещества по отношение на включването в приложение III към Конвенцията на: ацетохлор; карбосулфан; хризотилен азбест; фентион (формулации със свръхниски обеми (СНО), съдържащи 640 g/L или повече активно вещество); хексабромоциклододекан; форат; и течни формулации (емулгиращ концентрат и разтворим концентрат), съдържащи 276 g/L или повече паракват дихлорид, съответстващ на 200 g/L или повече паракват йон. Освен това тези химични вещества вече са забранени или строго ограничени в Съюза и следователно са предмет на изисквания към износа съгласно Регламент (ЕС) № 649/2012, които надхвърлят тези по Конвенцията.

(5)

На деветото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията се очаква да се реши дали да се включат посочените химични вещества в приложение III към Конвенцията.

(6)

Тъй като включването на някои химични вещества в приложение III ще бъде обвързващо за Съюза, е целесъобразно да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на деветото заседание на Конференцията на страните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на деветото заседание на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди („Конвенцията“), е в подкрепа на включването в приложение III на: ацетохлор; карбосулфан; хризотилен азбест; фентион (формулации със свръхниски обеми (СНО), съдържащи 640 g/L или повече активно вещество); хексабромоциклододекан; форат и течни формулации (емулгиращ концентрат и разтворим концентрат), съдържащи 276 g/L или повече паракват дихлорид, съответстващ на 200 g/L или повече паракват йон.

Член 2

Представителите на Съюза могат — в зависимост от промените в обстоятелствата в рамките на деветото заседание на Конференция на страните и като се консултират с държавите членки по време на координационните срещи на място — да изразяват съгласие по незначителни промени в позицията, посочена в член 1, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 15 април 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Решение 2006/730/ЕО на Съвета от 25 септември 2006 г. за сключване, от името на Европейската общност, на Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 23).

(2)  Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).


29.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/6


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/669 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 април 2019 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/9)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 19 април 2013 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) прие Решение ЕЦБ/2013/10 (1), което установи редица технически стандарти, за да обхване настоящите и бъдещите серии евробанкноти и допълнително изясни някои от правилата и процедурите по отношение на евробанкнотите.

(2)

ЕЦБ реши да направи изменения на втората серия евробанкноти, известна като серията „Европа“. Ширината на банкнотите с купюри от 100 и 200 евро следва да се намали.

(3)

На 4 май 2016 г. Управителният съвет реши да изключи банкнотите с купюри от 500 евро от серията „Европа“.

(4)

Освен това присъединяването на Хърватия през 2013 г. изисква добавяне на инициалите на ЕЦБ на хърватски на купюрите от 50, 100 и 200 евро от втората серия евробанкноти. Те следва да бъдат добавени към елемента на дизайна, който включва официалните езикови варианти на Европейския съюз.

(5)

От съображения за съгласуваност прагът за изискването за предоставяне на документация относно произхода на евробанкнотите и идентификация на клиента или, когато е приложимо, на действителния собственик съгласно определеното в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (2) следва да бъде увеличен на 10 000 EUR. Това увеличение ще го хармонизира с прага за лица, търгуващи със стоки, доколкото са извършени или получени плащания в брой в размер на 10 000 EUR или повече съгласно Директива (ЕС) 2015/849.

(6)

Необходимо е да се поясни, че замяната на повредени банкноти може да се извършва чрез замяна на банкноти на същата стойност във всякакви купюри или чрез прехвърляне или записване на стойността по сметка на заявителя. Следва да се уточни, че таксата за замяна на истински евробанкноти, повредени от средства против кражба, също така се прилага когато заявителят иска националната централна банка (НЦБ) да прехвърли или да запише стойността на съответните банкноти по сметка.

(7)

Поради това Решение ЕЦБ/2013/10 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение ЕЦБ/2013/10 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Евробанкнотите от първата серия включват седем купюри — от пет до петстотин евро. Евробанкнотите от втората серия включват шест купюри — от пет до двеста евро. Евробанкнотите изобразяват „Европейски епохи и стилове“ със следните основни спецификации:

Купюра (EUR)

Размери (първа серия)

Размери (втора серия)

Доминиращ цвят

Дизайн

5

120 × 62 мм

120 × 62 мм

Сив

Класически

10

127 × 67 мм

127 × 67 мм

Червен

Римски

20

133 × 72 мм

133 × 72 мм

Син

Готически

50

140 × 77 мм

140 × 77 мм

Оранжев

Ренесансов

100

147 × 82 мм

147 × 77 мм

Зелен

Барок и рококо

200

153 × 82 мм

153 × 77 мм

Жълто-кафяв

Архитектура от стомана и стъкло

500

160 × 82 мм

Не се включва във втората серия

Пурпурен

Модерна архитектура от XX век“;

б)

параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

инициалите на ЕЦБ на официалните езици на Европейския съюз;

i)

за първата серия евробанкноти инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните пет официални езикови варианта: BCE, ECB, EZB, EKT и EKP;

ii)

за втората серия евробанкноти: 1) за купюрите от 5, 10 и 20 евро инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните девет официални езикови варианта: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE и EBC; 2) за купюрите от 50, 100 и 200 евро инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните десет официални езикови варианта: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE и EBC;“.

2.

В член 3, параграф 2 буква з) се заменя със следното:

„з)

когато институции и стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, предявяват за замяна с една или повече трансакции повредени истински евробанкноти на стойност най-малко 10 000 EUR, тези институции и стопански субекти предоставят документация за произхода на банкнотите и идентификация на клиента или, когато е приложимо, на действителния собственик съгласно определеното в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (*1). Това задължение също така се прилага в случай на съмнение по отношение на това дали е достигната стойността на прага от 10 000 EUR. Правилата, установени в настоящия параграф, не засягат по-строгите изисквания за идентифициране и отчетност, приети от държавите членки при транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849.

(*1)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).“"

3.

В член 3 се добавя следният параграф 4:

„4.   НЦБ могат да извършват замяна чрез предоставяне в брой на стойността на банкнотите във всякакви купюри, чрез прехвърляне на стойността на банкнотите по банкова сметка на заявителя, която може да бъде недвусмислено идентифицирана с международен идентификатор на номер на платежна сметка (IBAN) съгласно определеното в член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета (*2), или чрез записване на стойността на банкнотите по сметка на заявителя при НЦБ, ако се счете за подходящо от НЦБ.

(*2)  Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009(ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).“"

4.

В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   НЦБ начисляват такса на институциите и стопанските субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, когато съгласно член 3 те предявят пред НЦБ за замяна истински евробанкноти, повредени от средства против кражба. Тази такса се прилага независимо от това дали НЦБ извършва замяната в брой или чрез прехвърляне или записване на стойността на банкнотите по сметка.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 април 2019 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение ЕЦБ/2013/10 от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

(2)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).


29.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/9


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/670 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 април 2019 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2014/8 за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки (ЕЦБ/2019/8)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 132, параграф 1, второ тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 34.1, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

За подпомагане дейността на Управителния съвет при наблюдаването на спазването на забраната за парично финансиране съгласно член 123 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с Решение EЦБ/2014/8 (1) се определят пазарните лихвени проценти, които служат като горни граници за олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ и на публичните органи, държани в съответната им национална централна банка.

(2)

За запазване на интегритета на единната парична политика е необходимо съответните пазарни лихвени проценти да бъдат допълнително уточнени и актуализирани.

(3)

Поради това Решение ЕЦБ/2014/8 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

Решение ЕЦБ/2014/8 се изменя, както следва:

 

Член 1 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следната буква аа):

„аа)

„депозит“ е кредитно салдо в евро или друга парична единица, което се получава в резултат на средства, държани по сметка в НЦБ, или от временни положения, произтичащи от други услуги, предоставяни от НЦБ, пораждащи задължение, вписано в баланса на тази НЦБ, и което тази НЦБ трябва да изплати съгласно приложимите договорни или регулаторни условия, включително овърнайт депозити и срочни депозити;“

б)

буква в) се заменя със следния текст:

„в)

„пазарен лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити“ означава: i) по отношение на овърнайт депозити в евро — индексът на средни лихвени проценти по овърнайт депозити в евро (EONIA) или след преустановяването на EONIA, индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR); и ii) по отношение на овърнайт депозити във валути, различни от еврото — съпоставим лихвен процент;“

в)

буква г) се заменя със следния текст:

„г)

„пазарен лихвен процент по обезпечени депозити“ означава: i) по отношение на срочните депозити в евро — срочният индекс „STOXX EUR GC Pooling“ със съпоставим матуритет или негов еквивалент, ако е преустановен или повече не се счита за бенчмарк; и ii) по отношение на срочните депозити във валути, различни от еврото — съпоставим лихвен процент;“.

Член 2

Влизане в сила

1.   Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   То се прилага от 1 октомври 2019 година.

Съставено във Франкфурт на Майн на 9 април 2019 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение ЕЦБ/2014/8 от 20 февруари 2014 г. за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 54).


НАСОКИ

29.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/11


НАСОКИ (ЕС) 2019/671 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 април 2019 година

относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) (ЕЦБ/2019/7)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 12.1 и 14.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2014/9 (1) претърпяха две съществени изменения. Предвид необходимостта от допълнителни изменения тези насоки следва да бъдат преработени от съображения за яснота.

(2)

Успешното провеждане на единната парична политика изисква Европейската централна банка (ЕЦБ) да посочва основните принципи, които трябва да бъдат следвани от НЦБ при извършването на операции с активи и пасиви по тяхна инициатива, като тези операции не трябва да възпрепятстват единната парична политика.

(3)

Ограниченията върху олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“, държани в НЦБ като фискални агенти съгласно член 21.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, трябва да бъдат посочени, за да се запази интегритетът на единната парична политика и да се предоставят стимули за пласиране на депозитите на сектор „Държавно управление“ на пазара, така че да се улесни управлението на ликвидността на Евросистемата и провеждането на паричната политика. В допълнение към това въвеждането на горна граница за това олихвяване на базата на лихвени проценти на паричния пазар улеснява мониторинга за изпълнението от НЦБ на забраната за парично финансиране, осъществяван от ЕЦБ в съответствие с член 271, буква г) от Договора.

(4)

Предвид специфичните институционални обстоятелства Управителният съвет счита, че олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“, свързани с програма за корекции, не възпрепятства единната парична политика в степен, съпоставима с олихвяването на други депозити на сектор „Държавно управление“.

(5)

Докато олихвяването на депозити, различни от депозитите на сектор „Държавно управление“, държани в НЦБ, не може да бъде предмет на забраната за парично финансиране, то също така трябва да бъде посочено, за да се запази интегритетът на единната парична политика. При различните институционални изисквания отделните горни граници на олихвяване могат да се различават, по-специално по отношение на депозитите от вътрешни източници, които могат да бъдат разглеждани като подобни на потребителски сметки или като обслужващи административни цели.

(6)

Сделки, извършвани от НЦБ от името на трети лица, които не са вписани в балансите на НЦБ и които не засягат условията за ликвидност на централните банки, не са предмет на настоящите насоки. По отношение обаче на свързани с това организационни въпроси, тези сделки следва да бъдат предмет на мерки, сравними с мерките, посочени в настоящите насоки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Приложно поле

Настоящите насоки се прилагат по отношение на сделки, в които участват НЦБ и които са деноминирани в евро, както и по отношение на депозити, които не са свързани с паричната политика, при условие че във всеки един случай са вписани в баланса и не са някоя от следните:

а)

сделки, сключени от НЦБ за осъществяване на единната парична политика, доколкото е решено от Управителния съвет;

б)

сделки, уредени от насоки, приети въз основа на член 31.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка;

в)

сключени сделки и приети депозити в контекста на услугите на Евросистемата за управление на резерви съгласно установеното в Насоки (ЕС) 2018/797 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/14) (2);

г)

операции, свързани с предоставяне на спешна помощ за осигуряване на ликвидност съгласно определеното в Споразумението за спешна помощ за осигуряване на ликвидност.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки:

1)

„НЦБ“ е национална централна банка на държава членка, чиято парична единица е еврото;

2)

„лихвен процент по депозитно улеснение“ е лихвеният процент, приложим към депозитното улеснение на Евросистемата;

3)

„депозит“ е кредитно салдо в евро или друга парична единица, което е породено от средства, държани по сметка в НЦБ, или от временни ситуации, произтичащи от услуги, предоставяни от НЦБ, което води до задължение, вписано в баланса на тази НЦБ, и което тази НЦБ е задължена да изплати съгласно приложимите договорни или регулаторни условия, включително овърнайт депозити и срочни депозити;

4)

„сектор“ Държавно управление„“ са всички публичноправни субекти на държава членка или всеки от публичноправните субекти на Съюза, посочени в член 123 от Договора, както се тълкува в контекста на Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета (3), с изключение на кредитните институции, които са публична собственост и които при предоставянето на резерви от НЦБ се третират от НЦБ и от ЕЦБ като частни кредитни институции;

5)

„депозити на сектор“ Държавно управление„“ са депозити, които не са свързани с паричната политика, приемани от НЦБ от сектор „Държавно управление“;

6)

„депозити на сектор“ Държавно управление„, свързани с програма за корекции“ са депозити на:

а)

средства, разпределени от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), органи на Съюза или Международния валутен фонд (МВФ) на сектор „Държавно управление“ на държава членка, чиято парична единица е еврото, ползваща се от европейска програма за финансова помощ и/или програма за финансова помощ на МВФ, чиято договорна или друга правна уредба изисква тези средства да бъдат държани от сектор „Държавно управление“ на държавата членка в НЦБ на държавата членка;

б)

средства, които съответстват на натрупаните печалби на Евросистемата от гръцки държавни облигации, държани по Програмата за пазарите на ценни книжа (ППЦК), които са прехвърлени от сектори „Държавно управление“ от еврозоната по специална сметка на ЕМС; или

в)

средства, които са държани от сектор „Държавно управление“ на държава членка, която се ползва или се е ползвала от европейска програма за финансова помощ и/или програма за финансова помощ на МВФ, в НЦБ на държавата членка и които са предназначени за разпределяне на кредиторите по такава програма или за тях се изисква от договорна или друга правна уредба, свързана с програмата или с надзора след приключване на програмата, да бъдат държани в тази НЦБ. За тази цел „предназначени“ включва предпазни парични буфери, които хазните са задължени да поддържат съгласно договорните или другите правни уредби, свързани с надзора след приключване на програмата, или в резултат на освобождаване, издадено от един или повече кредитори на програма за финансова помощ при предсрочно погасяване по отношение на друг кредитор на програмата за финансова помощ;

7)

„брутен вътрешен продукт“ (БВП) е стойността на общото производство на стоки и услуги на икономиката, минус междинното потребление, плюс нетните данъци върху продуктите и вноса, през определен период;

8)

„депозити, които не са свързани с паричната политика“ са депозити, приети от НЦБ от сектор „Държавно управление“ и други външни източници, които са вписани в балансови позиции, различни от позиция от пасива L2 („Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро“), съгласно определеното в контекста на хармонизирания баланс на Евросистемата. Депозити, които не са свързани с паричната политика, от други външни източници не включват сметки № 1 и № 2 на МВФ съгласно решеното от Управителния съвет или депозити от вътрешни източници, т.е. депозити от настоящ или бивш персонал, клонове или дъщерни дружества на съответната НЦБ, отвъдморски парични органи, свързани със съответната НЦБ и разположени в страни и територии, посочени в член 198 от Договора;

9)

„пазарен лихвен процент по обезпечени депозити“ е: а) по отношение на срочните депозити в евро — срочният индекс „STOXX EUR GC Pooling“ със съпоставим матуритет или негов еквивалент, ако е преустановен или повече не се счита за бенчмарк; и б) по отношение на срочните депозити във валути, различни от еврото — съпоставим лихвен процент;

10)

„пазарен лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити“ е: а) по отношение на овърнайт депозити в евро — индексът на средни лихвени проценти по овърнайт депозити в евро (EONIA) или след преустановяването на EONIA, индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR); и б) по отношение на овърнайт депозити във валути, различни от еврото — съпоставим лихвен процент;

11)

„окончателна сделка“ е покупка, продажба или погасяване на ценна книга, което е вписано в балансова позиция, различна от позиция от актива A7.1 („Ценни книжа, държани за целите на паричната политика“), съгласно определеното в контекста на хармонизирания баланс на Евросистемата;

12)

„ценни книжа“ означава следните видове ценни книжа: а) дългови ценни книжа; б) котирани акции; и в) акции/дялови единици в инвестиционни фондове;

13)

„сделка за финансиране с ценни книжа“ е сделка, която отговаря на определението на член 3, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (4) и която включва ценни книжа, които са вписани в балансова позиция, различна от позиция от актива A7.1 („Ценни книжа, държани за целите на паричната политика“), съгласно определеното в контекста на хармонизирания баланс на Евросистемата, и обхваща:

а)

„кредитна сделка“ е сделка за финансиране с ценни книжа, която се извършва от НЦБ с последица предоставяне на ценни книжа; или

б)

„заемна сделка“ е сделка за финансиране с ценни книжа, която се извършва от НЦБ с последица получаване на ценни книжа;

14)

„двустранно споразумение за ликвидност“ е споразумение, което НЦБ сключва с централна банка извън еврозоната или паричен орган с цел извършване на сделки за размяна на парични наличности в евро с непарично обезпечение в евро.

Член 3

Организационни въпроси

1.   НЦБ предприемат необходимите мерки, за да се предостави възможност на контрагентите да разграничават сделките, извършвани съгласно настоящите насоки, и сделките, извършвани от НЦБ при провеждане на единната парична политика.

2.   НЦБ предприемат необходимите мерки, за да се осигури, че при извършване на сделки съгласно настоящите насоки, не се използва поверителна информация за паричната политика.

3.   НЦБ предприемат мерки, подобни на установените в съответствие с параграфи 1 и 2, също така по отношение на сделки, извършвани от НЦБ от името на трети лица, които не са вписани в балансите на НЦБ и които не засягат условията за ликвидност на централните банки.

4.   НЦБ уведомяват ежегодно ЕЦБ за мерките, установени в съответствие с настоящия член.

Член 4

Ограниченията върху олихвяването на депозити, които не са свързани с паричната политика

1.   По отношение на олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ се прилагат следните горни граници:

а)

За овърнайт депозити — пазарният лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити; за срочни депозити — пазарният лихвен процент по обезпечени депозити със съпоставим матуритет или, ако такъв не е наличен, пазарният лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити.

б)

На всеки календарен ден общата сума на всички депозити на сектор „Държавно управление“, различни от депозитите на сектор „Държавно управление“, свързани с програма за корекции, държани в една НЦБ, която надвишава по-голямото от: i) равностойността на 200 милиона евро; или ii) 0,04 % от БВП на държавата членка, в която е седалището на НЦБ, се олихвява с лихвен процент до следното равнище:

1.

в случай на депозити, деноминирани в евро:

i)

ако лихвеният процент по депозитното улеснение на съответния календарен ден е нула или по-висок — с 0 % лихвен процент;

ii)

ако лихвеният процент по депозитното улеснение на съответния календарен ден е отрицателен — с лихвен процент, не по-висок от лихвения процент по депозитното улеснение.

2.

в случай на депозити, деноминирани в други валути: прилага се подход, който е съпоставим за съответната валута с подхода, установен за депозити, деноминирани в евро, съгласно посоченото в точка 1, подточки i) и ii) по-горе.

За целите на определяне на прага, посочен в настоящата буква, БВП се базира на годишната есенна икономическа прогноза, публикувана от Европейската комисия предишната година. Всяка НЦБ взема решение относно разпределянето на различните депозити на сектор „Държавно управление“ под и над прага.

в)

На всеки календарен ден, ако лихвеният процент, приложим съгласно буква б) е по-висок от съответния пазарен лихвен процент, посочен в буква а), всички депозити на сектор „Държавно управление“ се олихвяват с този лихвен процент.

г)

Спрямо депозитите на сектор „Държавно управление“, свързани с програма за корекции, се прилагат процентите на олихвяване, посочени в буква а), или 0 %, което от тях е с по-висока стойност, но без да се отчита прагът, посочен в буква б).

2.   При олихвяването на депозити, които не са свързани с паричната политика, различни от депозити на сектор „Държавно управление“, се вземат предвид принципите на пропорционалност, пазарен неутралитет и равнопоставеност. Олихвяването на депозити, които не са свързани с паричната политика, различни от депозити на сектор „Държавно управление“, не може да надвишава лихвения процент по депозитното улеснение.

3.   Отрицателният лихвен процент налага задължение за плащане от страна на вложителя в полза на съответната НЦБ, включително право на тази НЦБ да дебитира съответната депозитна сметка съобразно с това.

Член 5

Предварителни задължения

1.   НЦБ отчитат предварително пред ЕЦБ общия нетен ефект върху ликвидността на сделките, обхванати от настоящите насоки, в контекста на общата рамка за управление на ликвидността на Евросистемата. Освен това НЦБ осигуряват чрез подходящи мерки, че тези сделки не водят до ефекти върху ликвидността, които не могат да бъдат точно прогнозирани.

2.   НЦБ искат предварително одобрение, ако сделки, обхванати от настоящите насоки, които се извършват по собствена инициатива на НЦБ, водят до нетен ефект върху ликвидността на датата на сетълмента, който е по-голям от 500 милиона евро.

3.   НЦБ искат предварителното одобрение на Управителния съвет преди сключването на двустранни споразумения за ликвидност.

Член 6

Последващо отчитане

НЦБ извършват последващо отчитане пред ЕЦБ веднъж на календарно тримесечие относно:

а)

окончателни сделки;

б)

сделки за финансиране с ценни книжа;

в)

средни неизплатени суми по депозити, които не са свързани с паричната политика и които са извършвани или наблюдавани през предходното календарно тримесечие.

Член 7

Наблюдение

1.   Веднъж годишно ЕЦБ изготвя оценка на прилагането на настоящите насоки през предходната година и я представя на Управителния съвет.

2.   В допълнение към прага за ежедневни агрегирани нетни ефекти върху ликвидността, посочени в член 5, параграф 2, ЕЦБ може при извънредни обстоятелства да определя и прилага допълнителни прагове през даден период от време по отношение на сделките на НЦБ, обхванати от настоящите насоки.

3.   Ако съгласно отчетността се окаже, че сделки, обхванати от настоящите насоки, не съответстват на изискванията на единната парична политика, ЕЦБ може да дава конкретни указания по отношение на дейността по управление на активи и пасиви на съответните НЦБ.

Член 8

Поверителност

Цялата информация и всички данни, обменяни в контекста на настоящите насоки, се третират поверително.

Член 9

Отмяна

1.   Настоящите насоки отменят Насоки ЕЦБ/2014/9, изменени от посочените в приложение I насоки, считано от 1 октомври 2019 г.

2.   Позоваванията на отменените насоки се считат за позовавания на настоящите насоки и се четат съгласно таблицата на съответствията в приложение II.

Член 10

Действие и изпълнение

1.   Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която НЦБ бъдат уведомени за тях.

2.   НЦБ вземат необходимите мерки, за да изпълнят настоящите насоки и ги прилагат от 1 октомври 2019 г. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с мерките, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2, най-късно до 1 юли 2019 г.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящите насоки са НЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 9 април 2019 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки ЕЦБ/2014/9 от 20 февруари 2014 г. относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 56).

(2)  Насоки (ЕС) 2018/797 на Европейската централна банка от 3 май 2018 г. относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации (ЕЦБ/2018/14) (ОВ L 136, 1.6.2018 г., стр. 81).

(3)  Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. за уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора (ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отменени насоки и списък с измененията им

(посочени в член 9)

Насоки ЕЦБ/2014/9

Насоки ЕЦБ/2014/22 (1)

Насоки (ЕС) 2015/1575 на Европейската централна банка (ECB/2015/28) (2)


(1)  Насоки ЕЦБ/2014/22 от 5 юни 2014 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешни операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 118).

(2)  Насоки (ЕС) 2015/1575 на Европейската централна банка от 4 септември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки ЕЦБ/2015/28 (ОВ L 245, 22.9.2015 г, стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Насоки ЕЦБ/2014/9

Настоящите насоки

Член 1, параграф 1

Член 1

Член 1, параграф 2

 

Член 1, параграф 3

 

Член 1, параграф 4

 

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

 

Член 5, параграф 1, букви а) и б)

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 5, параграф 2

Член 4, параграф 1, буква б) и параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква г)

Член 6, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 6

Член 6, параграф 3

Член 7, параграф 3

Член 7, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 3

 

Член 8

 

Член 9, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 9, параграф 2

 

Член 10

Член 8

Член 11

 

Член 12

Член 10

Член 13

Член 11


Поправки

29.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/18


Поправка на Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 г. за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 71 от 14 март 2018 г. )

На страница 15, в приложение I точка 20:

вместо:

„20.

„споразумение за сух лизинг“ (wet lease agreement) означава споразумение между оператори, съгласно което аеростатът се експлоатира под отговорността на лизингодателя;“

да се чете:

„20.

„споразумение за мокър лизинг“ (wet lease agreement) означава споразумение между оператори, съгласно което аеростатът се експлоатира под отговорността на лизингодателя;“.