ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 103

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
12 април 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/593 на Съвета от 8 април 2019 година относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

1

 

*

Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/594 на Комисията от 8 април 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (ЗГУ)

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/595 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1635/2006 за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета поради оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/596 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/597 на Съвета от 9 април 2019 година за създаване на Група на високо равнище от експерти по европейската финансова архитектура за развитие

26

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2019/598 на Съвета от 9 април 2019 година относно преходните разпоредби за назначаването на европейски прокурори за и по време на първия мандат съгласно предвиденото в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939

29

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/599 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложението към Решение 2007/453/ЕО по отношение на статуса на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, по отношение на СЕГ (нотифицирано под номер С(2019) 2830)  ( 1 )

31

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/600 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС по отношение на одобряването на плановете, представени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и териториите, зависими от Британската корона, в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 2831)  ( 1 )

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/601 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2019) 2832)  ( 1 )

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/602 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение I към Решение 2006/168/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на ембриони от едър рогат добитък (нотифицирано под номер C(2019) 2833)  ( 1 )

41

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/603 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложенията към Решение 2006/766/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави и територии, от които е разрешено въвеждането в Съюза на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2019) 2834)  ( 1 )

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/604 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъците на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (нотифицирано под номер C(2019) 2838)  ( 1 )

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/605 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2019) 2840)  ( 1 )

50

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/606 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение I към Решение 2012/137/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на свинете (нотифицирано под номер C(2019) 2841)  ( 1 )

53

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/607 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата Traces (нотифицирано под номер C(2019) 2900)  ( 1 )

56

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1922 на Комисията от 10 октомври 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ( ОВ L 319, 14.12.2018 г. )

60

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/461 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 80, 22.3.2019 г. )

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/593 НА СЪВЕТА

от 8 април 2019 година

относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 209, параграф 2 и член 212, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение (ЕС) 2016/1873 на Съвета (2) Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК („споразумението“) беше подписано на 25 октомври 2016 г., при условие че бъде сключено на по-късна дата.

(2)

Чрез споразумението Фондацията ЕС—ЛАК ще бъде създадена като международна организация с правосубектност съгласно международното публично право.

(3)

Когато действат в рамките на Фондацията ЕС—ЛАК, Съюзът и неговите държави членки следва да координират своите позиции в съответствие с Договорите и с принципа на лоялно сътрудничество.

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да депозира от името на Съюза инструмента за ратификация, предвиден в член 24 от споразумението.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 8 април 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Одобрение от 4 октомври 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2016/1873 на Съвета от 10 октомври 2016 г. относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК (ОВ L 288, 22.10.2016 г., стр. 1).


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/3


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ ЕС—ЛАК

Страните по настоящото споразумение,

КАТО ПРИПОМНЯТ стратегическото партньорство, установено между Латинска Америка и Карибите (ЛАК) и Европейския съюз (ЕС) през юни 1999 г. в рамките на първата среща на върха ЕС—ЛАК в Рио де Жанейро;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД инициативата, приета от държавните и правителствените ръководители на държавите от ЛАК и от ЕС по време на петата среща на върха ЕС—ЛАК, проведена в Лима, Република Перу, на 16 май 2008 г.;

КАТО ПРИПОМНЯТ решението за създаване на Фондацията ЕС—ЛАК, прието от държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС и от ЛАК, председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията на шестата среща на върха ЕС—ЛАК, проведена в Мадрид, Испания, на 18 май 2010 г.;

КАТО ПРИПОМНЯТ създаването през 2011 г. на преходна фондация във Федерална република Германия, която ще приключи дейността си и ще бъде закрита с влизането в сила на Международното учредително споразумение за Фондацията ЕС—ЛАК;

КАТО ИЗТЪКВАТ ОТНОВО необходимостта от създаване на международна организация с междуправителствен характер, по отношение на която се прилага международното публично право, посредством „международно учредително споразумение за Фондацията ЕС—ЛАК, основано на общите условия, приети на среща на министрите в рамките на Шестата среща на върха ЕС—ЛАК, проведена в Мадрид“, която международна организация допринася за укрепването на съществуващите връзки между латиноамериканските и карибските държави, ЕС и държавите — членки на ЕС,

СЕ СПОРАЗУМЯХА за следното:

Член 1

Предмет

1.   С настоящото споразумение се създава международната Фондация ЕС—ЛАК („Фондацията“ или „Фондацията ЕС—ЛАК“).

2.   В настоящото споразумение се определят целите на Фондацията и общите правила и насоки, които служат за уреждане на нейната дейност, структура и функциониране.

Член 2

Естество и седалище

1.   Фондацията ЕС—ЛАК е международна организация с междуправителствен характер, създадена по реда на международното публично право. Тя е съсредоточена върху засилването на двурегионалното партньорство между ЕС и неговите държави членки и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC).

2.   Седалището на Фондацията ЕС—ЛАК се намира в свободния и ханзейски град Хамбург във Федерална република Германия.

Член 3

Членове на фондацията

1.   Тъй като латиноамериканските и карибските държави, държавите — членки на ЕС, и ЕС изразиха съгласие да бъдат обвързани от настоящото споразумение, съгласно вътрешните си правни процедури, те стават единствени членове на Фондацията ЕС—ЛАК.

2.   Във Фондацията ЕС—ЛАК може да участва също Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC).

Член 4

Правосубектност

1.   Фондацията ЕС—ЛАК притежава международна правосубектност и правоспособността, необходима за изпълнението на нейните цели и дейности, на територията на всеки от нейните членове в съответствие с националното им законодателство.

2.   Фондацията може също да сключва договори, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да образува съдебни производства.

Член 5

Цели на фондацията

1.   Фондацията ЕС—ЛАК:

а)

допринася за укрепването на двурегионалното партньорство между CELAC и ЕС, което включва участие и принос на гражданското общество и други участници от социалната сфера;

б)

насърчава допълнително взаимното опознаване и разбирателство между двата региона;

в)

засилва взаимната видимост на двата региона, както и на самото двурегионално партньорство.

2.   По-специално Фондацията ЕС—ЛАК:

а)

насърчава и координира ориентираните към постигането на резултати дейности, подкрепящи отношенията между двата региона и насочени към изпълнението на приоритетите, набелязани на срещите на върха между CELAC и ЕС;

б)

насърчава дебатите относно общите стратегии, насочени към изпълнението на гореупоменатите приоритети, чрез стимулиране на научните изследвания и проучванията;

в)

способства ползотворните обмени и новите възможности за създаване на контакти между гражданското общество и други участници от социалната сфера.

Член 6

Критерии за дейностите

1.   С цел постигане на целите, определени в член 5 от настоящото споразумение, дейностите на Фондацията ЕС—ЛАК:

а)

се основават на приоритетите и темите, разгледани на равнището на държавните и правителствените ръководители по време на срещите на върха, като се съсредоточават върху идентифицираните нужди в подкрепа на отношенията между двата региона;

б)

включват, доколкото е възможно и в рамките на дейностите на Фондацията, гражданското общество и други участници от социалната сфера, като например академичните институции, и вземат под внимание техния принос, без да имат задължението да го правят. За тази цел всеки член може да посочи подходящи институции и организации, които работят за подобряване на диалога между двата региона на национално равнище;

в)

добавят стойност към съществуващите инициативи;

г)

осигуряват видимост на партньорството, като се съсредоточават по-специално върху дейностите с мултиплициращ ефект.

2.   Когато започва или участва в дейности, Фондацията ЕС—ЛАК е насочена към действие, динамична и ориентирана към постигането на резултати.

Член 7

Дейности на фондацията

1.   За да постигне целите, определени в член 5, Фондацията ЕС—ЛАК предприема, наред с другото, следните дейности:

а)

насърчава дебатите посредством семинари, конференции, работни срещи, групи за размисъл, курсове, изложби, публикации, презентации, професионално обучение и обмен на най-добри практики и на специални знания;

б)

насърчава и подпомага прояви, свързани с теми, разгледани на срещите на върха между CELAC и ЕС, и с приоритетите на заседанията на висшите служители (ЗВС) на CELAC и ЕС;

в)

стартира двурегионални програми и инициативи за повишаване на осведомеността, включително обмени в набелязаните приоритетни сфери;

г)

насърчава проучвания по откритите от двата региона проблеми;

д)

достига и предлага нови възможности за контакт, като специално взема под внимание лицата или институциите, които не са запознати с двурегионалното партньорство между CELAC и ЕС;

е)

създава интернет платформа и/или издава електронна публикация.

2.   Фондацията ЕС—ЛАК може да предприема инициативи в сътрудничество с публични и частни институции, с институциите на ЕС, с международни и регионални институции, с латиноамериканските и карибските държави и с държавите — членки на ЕС.

Член 8

Структура на фондацията

Фондацията ЕС—ЛАК се състои от:

а)

управителен съвет;

б)

председател; и

в)

изпълнителен директор.

Член 9

Управителен съвет

1.   В състава на управителния съвет влизат представители на членовете на Фондацията ЕС—ЛАК. Управителният съвет заседава на равнище висши служители и ако е уместно, на равнище министри на външните работи по време на срещите на върха между CELAC и ЕС.

2.   Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) се представлява в управителния съвет от временното председателство, без да се засяга участието на съответната държава в капацитета ѝ на държава.

3.   Изпълнителното бюро на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) се приканва да назначи един представител от всеки регион като наблюдател в управителния съвет.

4.   Съвместната парламентарна асамблея на Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и ЕС се приканва да назначи един представител от ЕС и един от Карибите като наблюдатели в управителния съвет.

Член 10

Председателство на управителния съвет

Управителният съвет има двама председатели — един представител от ЕС и един представител от латиноамериканските и карибските държави.

Член 11

Правомощия на управителния съвет

Управителният съвет на Фондацията ЕС—ЛАК упражнява следните правомощия:

а)

назначава председателя и изпълнителния директор на Фондацията;

б)

приема общите насоки за работата на Фондацията и определя оперативните ѝ приоритети и правилника за нейната дейност, както и подходящите мерки за гарантиране на прозрачността и отчетността, що се отнася по-специално до външното финансиране;

в)

одобрява сключването на Споразумението за седалището, както и всяко друго споразумение или договореност, които Фондацията може да сключи с латиноамериканските и карибските държави и държавите — членки на ЕС, във връзка с привилегиите и имунитетите;

г)

приема правилник за бюджета и правилник за персонала въз основа на предложение на изпълнителния директор;

д)

одобрява измененията на организационната структура на Фондацията въз основа на предложение на изпълнителния директор;

е)

приема многогодишна работна програма, включително многогодишен разчет на бюджета, по принцип за период от четири години, въз основа на проекта, представен от изпълнителния директор;

ж)

приема годишната работна програма, включително проектите и дейностите за следващата година, въз основа на проект, представен от изпълнителния директор и в рамките на многогодишната програма;

з)

приема годишния бюджет за следващата година;

и)

одобрява критериите за мониторинга и одитирането на проектите на Фондацията, както и за докладването за тези проекти;

й)

приема годишния доклад и финансовите отчети на Фондацията за предходната година;

к)

дава насоки и съвети на председателя и на изпълнителния директор;

л)

предлага на страните изменения на настоящото споразумение;

м)

оценява развитието на дейностите на Фондацията и предприема действия въз основа на докладите, представени от изпълнителния директор;

н)

урежда споровете, които могат впоследствие да възникнат между страните във връзка с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение и във връзка с измененията на това споразумение;

о)

отменя назначението на председателя и/или на изпълнителния директор;

п)

одобрява създаването на стратегически партньорства;

р)

одобрява сключването на споразумение или правен инструмент, договорени в съответствие с член 15, параграф 4, подточка i).

Член 12

Заседания на управителния съвет

1.   Управителният съвет провежда две обикновени заседания годишно. Те съвпадат със заседанията на висшите служители (ЗВС) на CELAC и ЕС.

2.   Управителният съвет провежда извънредни заседания по искане на един от председателите, на изпълнителния директор или на поне една трета от своите членове.

3.   Функциите на секретариат на управителния съвет се извършват под надзора на изпълнителния директор на Фондацията.

Член 13

Вземане на решения от управителния съвет

Управителният съвет действа в присъствието на над половината от своите членове от всеки регион. Решенията се вземат с консенсус на присъстващите членове.

Член 14

Председател на фондацията

1.   Управителният съвет избира председател измежду кандидатите, предложени от членовете на Фондацията ЕС—ЛАК. Председателят се назначава за срок от четири години, който може да бъде подновен еднократно.

2.   Председателят е известно и ползващо се с голямо уважение лице както в Латинска Америка и Карибите, така и в ЕС. Председателят изпълнява задълженията си на доброволен принцип, но има право на възстановяване на всички необходими и надлежно обосновани разходи.

3.   Длъжността на председателя се заема, чрез редуване, от гражданин на държава — членка на ЕС, и гражданин на държава от Латинска Америка или Карибите. Ако назначеното за председател лице е от държава — членка на ЕС, назначеното за изпълнителен директор лице е от държава от Латинска Америка или Карибите, и обратно.

4.   Председателят:

а)

представлява Фондацията във външните ѝ отношения, като осигурява видима и представителна роля чрез контакти на високо равнище с органи на латиноамериканските и карибските държави, на ЕС и на държавите — членки на ЕС, както и с други партньори;

б)

докладва на срещите на министрите на външните работи, други срещи на министерско равнище, управителния съвет и ако е необходимо, на други важни срещи;

в)

съветва изпълнителния директор при изготвянето на проекта на многогодишна и годишна работна програма и на проектобюджета, които трябва да бъдат одобрени от управителния съвет;

г)

изпълнява други задачи, договорени от управителния съвет.

Член 15

Изпълнителен директор на фондацията

1.   Фондацията се управлява от изпълнителен директор, който се назначава от управителния съвет за срок от четири години, който може да се поднови еднократно, и се избира, след като членовете на Фондацията ЕС—ЛАК представят кандидатури.

2.   Без да се засягат правомощията на управителния съвет, изпълнителният директор не търси и не получава инструкции от никое правителство и от никой друг орган.

3.   Длъжността изпълнителен директор е длъжност, за която се получава възнаграждение. Тя се заема, чрез редуване, от гражданин на държава — членка на ЕС, и гражданин на държава от Латинска Америка или Карибите. Ако назначеното за изпълнителен директор лице е от държава — членка на ЕС, назначеното за председател лице е от държава от Латинска Америка или Карибите, и обратно.

4.   Изпълнителният директор е законният представител на Фондацията и изпълнява следните функции:

а)

подготвя многогодишната работна програма, годишната работна програма и бюджета на Фондацията, като се консултира с председателя;

б)

назначава и ръководи персонала на Фондацията, като гарантира, че персоналът изпълнява целите на Фондацията;

в)

изпълнява бюджета;

г)

представя на управителния съвет за приемане периодични и годишни доклади за дейността и финансови отчети, като поддържа прозрачни процедури и правилно разпространение на информацията относно всички дейности, осъществявани или подкрепяни от Фондацията, включително актуализиран списък на идентифицираните на национално равнище институции и организации, както и на институциите и организациите, които участват в дейностите на Фондацията;

д)

внася доклада по член 18;

е)

подготвя заседанията и подпомага управителния съвет;

ж)

когато е необходимо, се консултира със съответните представители на гражданското общество и други участници от социалната сфера, и по-специално институциите, които може да са идентифицирани от членовете на Фондацията ЕС—ЛАК, в зависимост от повдигнатия въпрос и конкретните нужди, като държи управителния съвет в течение за резултатите от тези контакти с цел допълнителното им разглеждане;

з)

провежда консултации и преговори с държавата, в която се намира седалището на Фондацията, и с другите страни по настоящото споразумение във връзка с информацията за условията, които Фондацията ще ползва в тези държави;

и)

провежда преговори по всяко споразумение или правен инструмент, имащи последици в международен аспект, с международни организации, държави и публични или частни институции по въпроси, които надхвърлят административното, ежедневно функциониране на Фондацията, след надлежно провеждане на консултации с управителния съвет и надлежното му уведомяване за началото и очакваното приключване на тези преговори, както и периодични консултации за съдържанието и обхвата на преговорите и вероятния резултат от тях;

й)

докладва на управителния съвет за съдебните производства, в които участва Фондацията.

Член 16

Финансиране на фондацията

1.   Финансовите вноски се правят на доброволен принцип, без да се засяга участието в управителния съвет.

2.   Фондацията се финансира предимно от своите членове. Като спазва баланса между двата региона, управителният съвет може да обмисли възможността за използване на други начини за финансиране на дейностите на Фондацията.

3.   В специфични случаи след предварително уведомяване на управителния съвет и консултации с него с цел получаване на одобрението му Фондацията може да осигури допълнителни ресурси чрез външно финансиране от публични и частни институции, включително чрез изготвянето на доклади и анализи при поискване. Тези ресурси се използват единствено за дейностите на Фондацията.

4.   Федерална република Германия осигурява, за своя сметка и в рамките на финансовата си вноска за Фондацията, подходящо обзаведени помещения, предназначени за ползване от Фондацията, както и поддръжка, комунални услуги и охрана за тези помещения.

Член 17

Одит и публикуване на счетоводната отчетност

1.   Управителният съвет назначава независими одитори за проверка на счетоводната отчетност на Фондацията.

2.   Одитираните от независими одитори отчети за активите, пасивите, приходите и разходите на Фондацията се предоставят на нейните членове възможно най-скоро след края на всяка финансова година, но не по-късно от шест месеца след тази дата. Управителният съвет разглежда тези отчети на най-ранното си следващо заседание с цел да ги одобри.

3.   Публикува се обобщение на одитираната счетоводна отчетност и на счетоводния баланс.

Член 18

Оценка на фондацията

От датата на влизане в сила на настоящото споразумение изпълнителният директор представя на всеки четири години на управителния съвет доклад за дейностите на Фондацията. Управителният съвет прави цялостна оценка на тези дейности и взема решение относно бъдещите дейности на Фондацията.

Член 19

Стратегически партньорства

1.   Фондацията има четири първоначални стратегически партньора: L'Institut des Amériques във Франция и Regione Lombardia в Италия за ЕС и Глобалната фондация за демокрация и развитие (Global Foundation for Democracy and Development — FUNGLODE) в Доминиканската република и Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибския басейн (ИКЛАК) за Латинска Америка и Карибите.

2.   За да изпълнява целите си, Фондацията ЕС—ЛАК може да установи бъдещи стратегически партньорства с междуправителствени организации, държави и публични или частни институции от двата региона, като винаги съблюдава принципа на баланс между двата региона.

Член 20

Привилегии и имунитети

1.   Естеството и правосубектността на Фондацията са определени в членове 2 и 4.

2.   Статутът, привилегиите и имунитетите на Фондацията, на управителния съвет, на председателя, на изпълнителния директор, на членовете на персонала и на представителите на членовете на територията на Федерална република Германия с цел упражняване на техните функции се уреждат от споразумение за седалището, сключено между правителството на Федерална република Германия и Фондацията.

3.   Споразумението за седалището по параграф 2 от настоящия член е независимо от настоящото споразумение.

4.   Фондацията може да сключва с една или повече латиноамерикански и карибски държави и държави — членки на ЕС, други споразумения, които подлежат на одобрение от управителния съвет, във връзка с привилегиите и имунитетите, необходими за правилното функциониране на Фондацията на съответните им територии.

5.   В рамките на официалните си дейности Фондацията и нейните активи, приходи и друга собственост се освобождават от всички преки данъци. Фондацията не се освобождава от заплащане на предоставени услуги.

6.   Изпълнителният директор и персоналът на Фондацията се освобождават от национални данъци върху заплатите и възнагражденията, изплащани от Фондацията.

7.   Членове на персонала на Фондацията са всички членове на персонала, назначени от изпълнителния директор, с изключение на лицата, наети на място и на които се заплаща почасово.

Член 21

Езици, на които работи фондацията

Работните езици на Фондацията са езиците, използвани от стратегическото партньорство между Латинска Америка и Карибите и Европейския съюз от създаването на това партньорство през юни 1999 г.

Член 22

Уреждане на спорове

Всеки спор, който може да възникне между страните във връзка с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение и на неговите изменения, се подлага на преки преговори между тях с цел да бъде своевременно уреден. Ако спорът не бъде уреден по този начин, по отношение на него взема решение управителният съвет.

Член 23

Изменения

1.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно по инициатива на управителния съвет на Фондацията ЕС—ЛАК или по искане на една от страните. Предложенията за изменение се изпращат на депозитаря, който уведомява за тях всички страни с цел те да разгледат и проведат преговори по тези предложения за изменение.

2.   Измененията се приемат с консенсус и влизат в сила тридесет дни след датата на получаване от депозитаря на последната нотификация, че всички необходими за тази цел формалности са приключени.

3.   Депозитарят уведомява всички страни за влизането в сила на измененията.

Член 24

Ратифициране и присъединяване

1.   Настоящото споразумение може да бъде подписано от всички латиноамерикански и карибски държави, от държавите — членки на ЕС, и от ЕС от 25 октомври 2016 г. до датата на влизането му в сила. То подлежи на ратифициране. Инструментите за ратификация се депозират при депозитаря.

2.   Към настоящото споразумение могат да се присъединят ЕС и латиноамериканските и карибските държави и държавите — членки на ЕС, които не са го подписали. Съответните инструменти за присъединяване се депозират при депозитаря.

Член 25

Влизане в сила

1.   Настоящото споразумение влиза в сила тридесет дни, след като осем страни по Споразумението от всеки регион, включително Федерална република Германия и ЕС, депозират при депозитаря инструментите си за ратификация или присъединяване. За останалите латиноамерикански и карибски държави и държави — членки на ЕС, които депозират своите инструменти за ратификация или присъединяване след датата на влизане в сила, настоящото споразумение влиза в сила тридесет дни след депозирането от тези латиноамерикански и карибски държави, и държавите — членки на ЕС, на техните инструменти за ратификация или присъединяване.

2.   Депозитарят уведомява всички страни по Споразумението за получаването на инструментите за ратифициране или присъединяване и съобщава датата на влизане в сила на настоящото споразумение в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Член 26

Срок на действие и денонсиране

1.   Настоящото споразумение е безсрочно.

2.   Всяка от страните може да денонсира настоящото споразумение чрез писмена нотификация, адресирана до депозитаря по дипломатически канали. Денонсирането поражда действие дванадесет месеца след датата на получаване на нотификацията.

Член 27

Закриване и ликвидация

1.   Фондацията се закрива:

а)

ако всички членове на Фондацията или всички членове на Фондацията без един са денонсирали Споразумението; или

б)

ако членовете на Фондацията решат да прекратят дейността ѝ.

2.   При прекратяване Фондацията съществува единствено за целите на своята ликвидация. Дейността ѝ се прекратява от ликвидаторите, които пристъпват към продажба на активите на Фондацията и към погасяване на нейните задължения. Остатъкът се разпределя между членовете пропорционално на съответните им финансови вноски.

Член 28

Депозитар

Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз изпълнява функцията на депозитар за настоящото споразумение.

Член 29

Резерви

1.   При подписването или ратифицирането на настоящото споразумение или при присъединяването към него страните могат да формулират резерви и/или декларации по отношение на неговия текст, при условие че те не са несъвместими с предмета и целта на Споразумението.

2.   Формулираните резерви и декларации се изпращат на депозитаря, който уведомява за тях другите страни по Споразумението.

Член 30

Преходни разпоредби

От влизането в сила на настоящото споразумение преходната фондация, създадена през 2011 г. съобразно законодателството на Федерална република Германия, приключва своите дейности и се закрива. Активите и пасивите, ресурсите, средствата и другите договорни задължения на преходната фондация се прехвърлят на Фондация ЕС—ЛАК, създадена по силата на настоящото споразумение. За тази цел Фондацията ЕС—ЛАК и преходната фондация сключват необходимите правни инструменти с Федерална република Германия и изпълняват съответните правни изисквания.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за целта лица, положиха подписите си под настоящото споразумение, изготвено в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен, който се депозира в архивите на Съвета на Европейския съюз, който изпраща заверено, вярно с оригинала копие на всички страни.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Santo Domingo на 25 октомври 2016 г. и след това, от 1 ноември 2016 г. до датата на влизането му в сила, в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 25. října 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu v platnost v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016 til datoen for dens ikrafttrædelse i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum Tag seines Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejärel 1. novembrist 2016 kuni selle jõustumise kuupäevani Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στο Σάντο Ντομίνγκο στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εν συνεχεία, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the date of its entry into force at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1er novembre 2016 à la date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo sarà aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, dal 1o novembre 2016 alla data di entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.

Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od 1. studenoga 2016. do datuma njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u Bruxellesu.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2016. gada 25. oktobrī Santodomingo (Santo Domingo) un pēc tam no 2016. gada 1. novembra līdz tā spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā Briselē.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki jo įsigaliojimo dienos, Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november 1-jétől a hatálybalépésének időpontjáig Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar f'Santo Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta' Novembru 2016 sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie te Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r., a następnie od 1 listopada 2016 r. do dnia wejścia w życie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de 1 de novembro de 2016 até à data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, începând cu 1 noiembrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.

Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do začetka njegove veljavnosti v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 ja sen jälkeen 1 päivästä marraskuuta 2016 sen voimaantulopäivään asti Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och därefter vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel från och med den 1 november 2016 till och med dagen för dess ikraftträdande.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image 2

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 3

Image 4

Za Českou republiku

Image 5

Image 6

For Kongeriget Danmark

Image 7

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 8

Eesti Vabariigi nimel

Image 9

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 10

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 11

Por el Reino de España

Image 12

Pour la République française

Image 13

Za Republiku Hrvatsku

Image 14

Image 15

Per la Repubblica italiana

Image 16

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image 17

Latvijas Republikas vārdā –

Image 18

Lietuvos Respublikos vardu

Image 19

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 20

Magyarország részéről

Image 21

Għar-Repubblika ta' Malta

Image 22

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 23

Für die Republik Österreich

Image 24

Image 25

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 26

Pela República Portuguesa

Image 27

Pentru România

Image 28

Za Republiko Slovenijo

Image 29

Image 30

Za Slovenskú republiku

Image 31

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 32

För Konungariket Sverige

Image 33

Image 34

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 35

For Antigua and Barbuda

Por la República Argentina

Image 36

For the Commonwealth of the Bahamas

Image 37

For Barbados

For Belize

Image 38

Por el Estado Plurinacional de Bolivia

Image 39

Pela República Federativa do Brasil

Image 40

Por la República de Chile

Image 41

Por la República de Colombia

Image 42

Por la República de Costa Rica

Image 43

Por la República de Cuba

Image 44

Image 45

For the Commonwealth of Dominica

Image 46

Image 47

Por la República de Dominicana

Image 48

Por la República de Ecuador

Image 49

Por la República de El Salvador

Image 50

For Grenada

Image 51

Image 52

Por la República de Guatemala

Image 53

For the Cooperative Republic of Guyana

Image 54

Pour la République d'Haïti

Image 55

Por la República de Honduras

Image 56

For Jamaica

Image 57

Por los Estados Unidos Mexicanos

Image 58

Por la República de Nicaragua

Image 59

Por la República de Panamá

Image 60

Por la República de Paraguay

Image 61

Por la República del Perú

Image 62

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Image 63

Image 64

For Saint Lucia

For Saint Vincent and the Grenadines

Image 65

Image 66

Voor de Republiek Suriname

Image 67

For the Republic of Trinidad and Tobago

Por la República Oriental del Uruguay

Image 68

Por la República Bolivariana de Venezuela

Image 69


РЕГЛАМЕНТИ

12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/594 НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2019 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343 от 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.)

(3)  ОВ C 441 от 7.12.2018 г., стр. 20.


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/595 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1635/2006 за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета поради оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 733/2008 на Съвета от 15 юли 2008 г. относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети държави след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) изпрати уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след обявеното намерение, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок. Тогава Обединеното кралство ще стане трета държава.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията (2) се изисква от държавите членки да направят необходимото, за да могат компетентните органи на третите държави, засегнати от аварията в Чернобил, да издават сертификати за износ, с които се удостоверява, че продуктите, които сертификатите придружават, отговарят на максимално допустимите нива по Регламент (ЕО) № 733/2008. Конкретните трети държави са посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1635/2006.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/370 на Комисията (3) бе изменен Регламент (ЕО) № 1635/2006 с цел Обединеното кралство да бъде включено в приложение II към посочения регламент. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/370 трябва да започне да се прилага от деня след този, на който по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, освен ако до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне или ако не е бил удължен двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

(4)

По искане на Обединеното кралство, на 22 март 2019 г. Европейският съвет реши да удължи срока, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Следователно условията за прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/370, посочени в член 2 от същия регламент, вече не могат да бъдат изпълнени.

(5)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1635/2006 следва да бъде съответно изменено и следва да бъдат определени условията за прилагане на изменението.

(6)

Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1635/2006 се добавя следният текст:

„Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня, следващ този, в който законодателството на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 г. за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети страни след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил (ОВ L 306, 7.11.2006 г., стр. 3).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/370 на Комисията от 7 март 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1635/2006 за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета поради оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (ОВ L 68, 8.3.2019 г., стр. 1).


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/596 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96 (1), и по-специално член 11, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 са изброени институциите, корпорациите и агенциите, физическите и юридическите лица, органи и образувания от предишното правителство на Ирак, обхванати от предвиденото в същия регламент замразяване на финансови средства и икономически ресурси, които са се намирали извън Ирак към 22 май 2003 г.

(2)

На 8 април 2019 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да заличи тринадесет вписвания от списъка на лицата и образуванията, по отношение на които следва да се прилага замразяването на финансови средства и на икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се изменя в съответствие с посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003, стp. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се заличават следните вписвания:

„9.

AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Адрес: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Ирак.“

„34.

DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (или DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Адреси: а) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Ирак; б) P.O. Box 15, Diwaniyah, Ирак.“

„37.

FINE TEXTILE STATE COMPANY. Адрес: P.O. Box 2, Hilla, Ирак.“

„51.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (или WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Адрес: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Ирак.“

„70.

IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (или IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Адрес: Al Nawab Street, Khadhumiya, PO Box 9106, Baghdad, Ирак.“

„73.

KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (или a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, б) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Адреси: а) P.O. Box 25, Kut, Ирак; Kut Opp, Al-Zahra Town, Ирак; б) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Ирак.“

„86.

MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Адрес: P.O. Box 18, Mosul, Ирак.“

„97.

NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Адрес: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Ирак.“

„138.

STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (или HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Адрес: Al Nasir Square, Arbil, Ирак.“

„141.

STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (или STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Адрес: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Ирак.“

„191.

STATE SEWING COMPANY. Адрес: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Ирак.“

„203.

WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (или WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Адрес: P.O. Box 101, Arbil, Ирак.

204.

WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (или WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Адрес: P.O. Box 108, Nassiriyah, Ирак.“


РЕШЕНИЯ

12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/26


РЕШЕНИЕ (EС) 2019/597 НА СЪВЕТА

от 9 април 2019 година

за създаване на Група на високо равнище от експерти по европейската финансова архитектура за развитие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 240, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската финансова архитектура за развитие е необходимо да се разгледа задълбочено. За целта следва да бъде създадена Група на високо равнище от експерти по европейската финансова архитектура за развитие („групата експерти“).

(2)

Групата експерти следва да представи на Съвета независим доклад, в който да направи преглед на предизвикателствата и възможностите за подобряване и рационализиране на европейската финансова архитектура за развитие, както и да предложи сценарии за нейната еволюция в съответствие с целите на европейската политика, с което да насочи обсъжданията на Съвета по този въпрос,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване и задачи

1.   Създава се Група на високо равнище от експерти по европейската финансова архитектура за развитие („групата експерти“) в рамките на Генералния секретариат на Съвета.

2.   Задачата на групата експерти е да представи на Съвета независим доклад в съответствие с мандата, предвиден в приложението към настоящото решение. Групата експерти се създава до изпълнение на задачите й, както са определени в мандата й и в съответствие с посочените в него срокове.

Член 2

Членове

1.   Г-н Thomas WIESER се назначава за председател на групата експерти.

2.   Г-н José Antonio ALONSO, г-жа Monique BARBUT, г-н Erik BERGLÖF, г-н Jacek DOMINIK, г-н Nanno D. KLEITERP, г-н Norbert KLOPPENBURG, г-н Franco PASSACANTANDO и г-жа Susan ULBÆK се назначават за членове на групата експерти.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 9 април 2019 година.

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРУПА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ОТ ЕКСПЕРТИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ФИНАНСОВА АРХИТЕКТУРА ЗА РАЗВИТИЕ

МАНДАТ

1.   Групата експерти

1.1.   Състав

Групата експерти е съставена от шест до осем независими и безпристрастни експерти. Те се назначават въз основа на професионален и технически опит и познания в областта на финансите, развитието и свързания с тях институционален контекст. Съставът на групата експерти зачита баланса между половете и географския баланс. Той отразява широк спектър от тези критерии и отчита институционалното многообразие сред държавите членки. Председателят и членовете на групата експерти декларират при назначаването си, че не са в положение на конфликт на интереси и че са независими и безпристрастни.

1.2.   Подбор

Съветът назначава председателя и членовете на групата експерти, след като разгледа кандидатурите, предложени от Корепер. Председателят отговаря за представянето на ограничена група експерти, като се ръководи от принципите, посочени в точка 1.1. На държавите членки се представят подробни биографии на всички предложени кандидати преди разглеждането им от Корепер.

1.3.   Финансови разпоредби

Членовете на групата експерти, които трябва да пътуват извън мястото си на пребиваване, за да изпълнят задълженията си в Брюксел, имат право на възстановяване на пътните им разноски и на надбавка в съответствие с Решение № 21/2009 на заместник генералния секретар на Съвета на Европейския съюз относно възстановяването на разходите за командировки на лица, които не са длъжностни лица на Съвета на Европейския съюз. Разходите се поемат от Съвета.

2.   График

Скоро след назначаването си групата експерти представя работната си програма на Корепер. В срок от три месеца от създаването си групата експерти информира Корепер за актуалното състояние на своята работа. Компетентните органи на Съвета, в т.ч. Работната група на финансовите съветници, работна група „Сътрудничество за развитие“ и Работната група ad hoc относно Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, получават редовно актуална информация от групата експерти при поискване.

Групата експерти представя окончателния доклад на Съвета шест месеца след назначаването си. Целта на доклада и евентуалните препоръки, отправени в изпълнение на мандата на групата експерти, е да бъде информиран и подпомаган Съветът при обсъжданията и възможното вземане на решения. При никакви обстоятелства докладът или евентуалните препоръки не могат да бъдат тълкувани като позиция на Съвета, включително по отношение на текущите законодателни процедури. Съветът взема решение относно последващите действия във връзка с доклада. Трябва да се осигури участието и сътрудничеството на Съвета по икономически и финансови въпроси и Съвета по външни работи (развитие).

3.   Мандат

За целите на настоящия мандат европейската финансова архитектура за развитие включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и финансовите инструменти, управлявани от Комисията. Групата експерти извършва анализ на европейската финансова архитектура за развитие от гледна точка на цялостната система.

С цел да се избегне дублирането на вече съществуващи дейности и да се стимулират възможностите за по-нататъшно сътрудничество с други ключови участници в областта на развитието, групата експерти по-специално обмисля начините за максимално увеличаване на добавената стойност на европейската финансова архитектура за развитие в контекста на многообразието от национални органи в държавите членки — като националните финансови институции и агенции за развитие, и на международните и многостранните институционални структури — като Банката за развитие към Съвета на Европа или Световната банка. Групата експерти разглежда и общите тенденции и потребности, оформили световната финансова архитектура за развитие с течение на времето, както и начина, по който световната финансова архитектура се е приспособила към тези тенденции и потребности.

Групата експерти описва предизвикателствата и възможностите за рационализиране на европейската финансова архитектура за развитие, като поставя особен акцент върху ролята съответно на ЕИБ и на ЕБВР. Групата експерти препоръчва сценарии за еволюцията на европейската финансова архитектура за развитие, включително препоръки за ясно определяне на приоритетите и последователността на действията, като се вземат предвид свързаните с тях потенциални разходи, въз основа на:

оценка на способността на настоящата европейска финансова архитектура за развитие да допринесе за изпълнението на приоритетите на политиките на Съюза в областта на външната дейност и развитието, по-специално от гледна точка на въздействието върху развитието, ефективността, допълняемостта, припокриванията между дейностите и съотношението между качество и цена;

анализ на силните и слабите страни на мандатите и инструментите на всички участници, включително структурите за управление на риска, управление, дялово участие и стимулиране, с които разполагат ЕИБ и ЕБВР;

преглед на представените от ЕИБ, ЕБВР и Комисията стратегии за доразвиване на техните мандати, с цел да бъде засилено развитието на частния сектор и отпускането на държавни заеми, включително, по целесъобразност, в най-слаборазвитите и нестабилните страни.

4.   Консултации

Групата експерти може да се консултира с компетентните институции и органи на Съюза, включително Европейския парламент, Комисията и ЕИБ, наред със съответните национални органи в държавите членки като националните финансови институции и агенции за развитие. Тя може също да се консултира с ЕБВР. При необходимост групата експерти може да кани други органи, включително от страните бенефициери, да представят писмени становища или да вземат участие в заседанията ѝ.

Групата експерти гарантира прозрачността на процеса на консултации, като публикува списък на всички проведени консултации в допълнение към своя доклад.

5.   Секретариат

Генералният секретариат на Съвета осигурява секретариата на групата експерти. Той предоставя административната подкрепа, необходима за функционирането на групата експерти, включително във връзка с публикуването на документи. Съответните разходи, включително тези, свързани с организацията и заседанията, се поемат от Съвета.


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) 2019/598 НА СЪВЕТА

от 9 април 2019 година

относно преходните разпоредби за назначаването на европейски прокурори за и по време на първия мандат съгласно предвиденото в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (1), и по-специално член 16, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 европейските прокурори трябва да се назначават от Съвета с мандат от шест години, който не се подновява и който в края на шестгодишния срок може да бъде удължен най-много с три години.

(2)

Съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на всеки три години трябва да се осъществява частична подмяна на една трета от европейските прокурори. Съветът, като действа с обикновено мнозинство, трябва да приеме преходни разпоредби за назначаването на европейските прокурори за и по време на първия мандат.

(3)

Тези преходни разпоредби следва да гарантират правилното прилагане на принципа на периодична подмяна на европейските прокурори, назначени за първи път в Европейската прокуратура, с цел да се осигури приемственост на работата на колегията на Европейската прокуратура. Едновременно с това тези разпоредби следва да отчитат специалните потребности на Европейската прокуратура през първите години след нейното създаване и започването на дейността ѝ.

(4)

За тези цели следва да бъдат предвидени специални разпоредби относно продължителността на мандата на европейските прокурори, назначени за първи път след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1939.

(5)

С цел да се гарантира пълна прозрачност и безпристрастност при определянето на онези европейски прокурори през първия мандат, чийто мандат ще бъде три, а не шест години, следва да се възприеме система, основана на тегленето на жребий. Тази система ще гарантира също така, че изборът на европейските прокурори, чийто мандат ще бъде по-кратък, ще бъде неутрален от географска гледна точка.

(6)

На 15 януари 2019 г. Комисията представи предложение за решение за изпълнение на Съвета относно преходните разпоредби за назначаването на европейски прокурори за и по време на първия мандат,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се уреждат преходните разпоредби за назначаването на европейските прокурори за и по време на първия мандат след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1939.

Член 2

1.   Преди назначаването на европейските прокурори се определя група, състояща се от една трета от броя на участващите държави членки към датата на прилагането на тези преходни разпоредби, като определянето става чрез теглене на жребий.

2.   Ако броят на участващите държави членки към датата на прилагане на тези преходни разпоредби не се дели на три, броят на държавите членки, които трябва да бъдат включени в групата, се закръглява до най-близкото по-голямо цяло число.

3.   Генералният секретариат на Съвета предприема, в тясно сътрудничество с Комисията, необходимите мерки за прилагането на процедурата по теглене на жребий.

Член 3

Мандатът на европейските прокурори от държавите членки, включени в групата, определена съгласно член 2, е три години. Този мандат не може да бъде подновяван.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 9 април 2019 година.

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/31


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/599 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложението към Решение 2007/453/ЕО по отношение на статуса на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, по отношение на СЕГ

(нотифицирано под номер С(2019) 2830)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 5, параграф 2, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В Регламент (ЕО) № 999/2001 е предвидено, че държавите членки, третите държави или техните региони се класифицират съгласно статуса им по отношение на спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) в една от следните три категории: незначителен риск от СЕГ, контролиран риск от СЕГ и неопределен риск от СЕГ.

(3)

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия внесе в Комисията заявление за определяне на статуса му по отношение на СЕГ, в което се посочва, че то обхваща и териториите, зависими от Британската корона. Посоченото заявление беше придружено от съответната информация за посочената държава и за териториите, зависими от Британската корона, по критериите и потенциалните рискови фактори, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(4)

Понастоящем Шотландия е класифицирана в категорията за незначителен риск, но на 18 октомври 2018 г. в този регион на Обединеното кралство беше потвърден нов случай на СЕГ. Поради това Шотландия вече не отговаря на изискванията, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 999/2001 по отношение на категорията за незначителен риск. Поради това Шотландия следва да бъде класифицирана в категорията за контролиран риск.

(5)

Що се отнася до статуса по отношение на СЕГ на Северна Ирландия, може да се счита, че той е на незначителен риск, докато за останалата част на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и за териториите, зависими от Британската корона, може да се счита, че са със статус на контролиран риск от СЕГ.

(6)

Поради това, като се отчита конкретната информация, посочена по-горе, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Северна Ирландия следва да бъде включена в списъка на регионите на трети държави в точка А от приложението към Решение 2007/453/ЕО на Комисията (3), а останалата част от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в точка Б от посоченото приложение по отношение на класификацията на държавите или регионите според техния статус по отношение на СЕГ. Поради това приложението към посоченото решение следва да бъде съответно изменено.

(7)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г. То обаче следва да не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2007/453/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение 2007/453/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 г. относно установяване статуса по отношение на СЕГ на държави членки, на трети държави или на региони от тях в съответствие с риска от поява на СЕГ (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2007/453/ЕО се изменя, както следва:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ ИЛИ РЕГИОНИТЕ

А.   Държави или региони с незначителен риск от СЕГ

Държави членки

Белгия

България

Чешка република

Дания

Германия

Естония

Хърватия

Италия

Кипър

Латвия

Литва

Люксембург

Унгария

Малта

Нидерландия

Австрия

Полша

Португалия

Румъния

Словения

Словакия

Испания

Финландия

Швеция

Държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

Швейцария

Трети държави

Аржентина

Австралия

Бразилия

Чили

Колумбия

Коста Рика

Индия

Израел

Япония

Намибия

Нова Зеландия

Панама

Парагвай

Перу

Сингапур

Съединени щати

Уругвай

Региони на трети държави

Северна Ирландия

Б.   Държави или региони с контролиран риск от СЕГ

Държави членки

Ирландия

Гърция

Франция

Трети държави

Канада

Гърнзи

Остров Ман

Джърси

Мексико

Никарагуа

Южна Корея

Тайван

Обединеното кралство, с изключение на региона Северна Ирландия

В.   Държави или региони с неопределен риск от СЕГ

Държави или региони, които не са изброени в буква А или Б.


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/35


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/600 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на Решение 2011/163/ЕС по отношение на одобряването на плановете, представени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и териториите, зависими от Британската корона, в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2019) 2831)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В член 29 от Директива 96/23/ЕО се изисква третите държави, от които на държавите членки е разрешено да внасят животни и животински продукти, обхванати от посочената директива, да представят планове за наблюдение на остатъците, които дават необходимите гаранции („плановете“). Плановете следва да обхващат най-малко групите вещества и остатъци от вещества, изброени в приложение I към посочената директива.

(3)

С Решение 2011/163/ЕС на Комисията (3) се одобряват плановете, представени от някои трети държави по отношение на конкретни животни и животински продукти, посочени в приложението към същото решение.

(4)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия представиха на Комисията плановете за своята държава и за териториите, зависими от Британската корона, по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, овце/кози, свине, еднокопитни, домашни птици, аквакултури, мляко, яйца, зайци, дивеч, дивеч, отглеждан в стопанства, и мед. Посочените планове дават достатъчни гаранции и следва да бъдат одобрени.

(5)

Поради това, с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в списъка на третите държави в Решение 2011/163/ЕС, чиито планове са одобрени. Поради това приложението към Решение 2011/163/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се изменя, както следва:

1)

между вписванията за Фарьорските острови и Грузия се добавя следното вписване:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

2)

между вписванията за Грузия и Гана се добавя следното вписване:

„GG

Гърнзи

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

3)

между вписванията за Израел и Индия се добавя следното вписване:

„IM

Остров Ман

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

4)

между вписванията за Иран и Ямайка се добавя следното вписване:

„JE

Джърси

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/38


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/601 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък

(нотифицирано под номер С(2019) 2832)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък (1), и по-специално член 8, параграф 1, член 10, параграф 2, първа алинея и член 11, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на Комисията (3) се съдържа списък на третите държави или частите от тях, от които държавите членки разрешават вноса на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък.

(3)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Решение за изпълнение 2011/630/ЕС относно въвеждането в Съюза на пратки със сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(4)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместения в приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС списък на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък.

(5)

Поради това приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 194, 22.7.1988 г., стр. 10.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г. относно вноса в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 247, 24.9.2011 г., стр. 32).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС се изменя, както следва:

а)

след вписването за Чили се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

 

 

GG

Гърнзи“

 

 

б)

след вписването за Исландия се добавя следният ред:

„JE

Джърси“

 

 


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/41


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/602 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложение I към Решение 2006/168/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на ембриони от едър рогат добитък

(нотифицирано под номер C(2019) 2833)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (1), и по-специално член 7, параграф 1 и член 9, параграф 1, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В приложение I към Решение 2006/168/ЕО на Комисията (3) се съдържа списък на третите държави, от които държавите членки разрешават вноса на ембриони от едър рогат добитък.

(3)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Решение 2006/168/ЕО относно въвеждането в Съюза на пратки с ембриони от едър рогат добитък, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(4)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместения в приложение I към Решение 2006/168/ЕО списък на третите държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с ембриони от едър рогат добитък.

(5)

Поради това приложение I към Решение 2006/168/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2006/168/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение 2006/168/ЕО на Комисията от 4 януари 2006 г. за установяване на изисквания за здравно и ветеринарно сертифициране при внос в Общността на ембриони от едър рогат добитък и за отмяна на Решение 2005/217/ЕО (ОВ L 57, 28.2.2006 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в приложение I към Решение 2006/168/ЕО се изменя, както следва:

а)

след вписването за Швейцария се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

GG

Гърнзи

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ IV“

б)

след вписването за Израел се добавя следният ред:

„JE

Джърси

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ IV“


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/603 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложенията към Решение 2006/766/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави и територии, от които е разрешено въвеждането в Съюза на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти за консумация от човека

(нотифицирано под номер С(2019) 2834)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (1), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В Регламент (ЕО) № 854/2004 се предвижда, че продукти от животински произход се внасят само от трета държава или част от трета държава, която фигурира в списък, изготвен в съответствие с посочения регламент.

(3)

В Решение 2006/766/ЕО на Комисията (3) са изброени третите държави, които отговарят на критериите, посочени в Регламент (ЕО) № 854/2004 и следователно могат да гарантират, че износът на тези продукти за Съюза отговаря на санитарните условия, определени в законодателството на Съюза с цел опазване здравето на потребителите.

(4)

По-специално с приложение I към посоченото решение се установява списък на трети държави, от които е разрешено въвеждането на двучерупчести мекотели, ципести, бодлокожи и морски коремоноги, а с приложение II към същото решение се установява списък на трети държави и територии, от които е разрешен вносът на рибни продукти за консумация от човека. В списъците са посочени и ограниченията по отношение на такъв внос от някои трети държави.

(5)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 854/2004 относно въвеждането в Съюза на пратки с двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти за консумация от човека, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(6)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместените в Решение 2006/766/ЕО списъци на третите държави и териториите, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти за консумация от човека.

(7)

Поради това приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение 2006/766/ЕО на Комисията от 6 ноември 2006 г. за установяване на списъци с трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти (ОВ L 320, 18.11.2006 г., стр. 53).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО се изменят, както следва:

(1)

Таблицата в приложение I към Решение 2006/766/ЕО се изменя, както следва:

а)

след вписването за Чили се добавят следните редове:

„GB

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

 

GG

ГЪРНЗИ“

 

б)

след вписването за Гренландия се добавя следният ред:

„JE

ДЖЪРСИ“

 

(2)

Таблицата в приложение II към Решение 2006/766/ЕО се изменя, както следва:

а)

след вписването за Габон се добавя следният ред:

„GB

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ“

 

б)

след вписването за Грузия се добавя следният ред:

„GG

ГЪРНЗИ“

 

в)

след вписването за Иран се добавя следният ред:

„JE

ДЖЪРСИ“

 


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/604 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъците на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите

(нотифицирано под номер C(2019) 2838)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), и по-специално член 17, параграф 2, буква б), член 17 параграф 3, член 18, параграф 1, първо тире и член 19, буква б), уводното изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В приложението I към Решение 2010/472/ЕС на Комисията (3) се съдържа списък на третите държави или частите от тях, от които държавите членки разрешават вноса на сперма от животни от рода на овцете и козите, а в приложение III към същото решение — списък на третите държави или частите от тях, от които държавите членки разрешават вноса на яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите.

(3)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Решение 2010/472/ЕС относно въвеждането в Съюза на пратки със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(4)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместените в приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС списъци на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите.

(5)

Поради това приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение 2010/472/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. относно вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 74).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС се изменят, както следва:

(1)

Таблицата в приложение I към Решение 2010/472/ЕС се изменя, както следва:

а)

след вписването за Чили се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

 

 

GG

Гърнзи“

 

 

б)

след вписването за Исландия се добавя следният ред:

„JE

Джърси“

 

 

(2)

Таблицата в приложение III към Решение 2010/472/ЕС се изменя, както следва:

а)

след вписването за Чили се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

 

 

GG

Гърнзи“

 

 

б)

след вписването за Исландия се добавя следният ред:

„JE

Джърси“

 

 


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/605 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека

(нотифицирано под номер C(2019) 2840)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, член 8, параграф 1, първа алинея и параграф 4 и член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В Решение 2007/777/ЕО на Комисията (3) са определени, inter alia, условията за въвеждане в Съюза на пратки с определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, преминали една от обработките, посочени в част 4 от приложение II към посоченото решение („посочените стоки“), включително списък на третите държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на посочените стоки.

(3)

В част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се съдържа списъкът на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на посочените стоки, при условие че са преминали съответната обработка, посочена в същата част на приложение II. Посочените обработки имат за цел премахването на някои рискове за здравето на животните, свързани с посочените стоки. В част 4 от посоченото приложение е посочена неспецифична обработка „А“ и специални обработки „B“ — „F“, изброени в низходящ ред според тежестта на риска за здравето на животните, свързан с посочените стоки.

(4)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Решение 2007/777/ЕО относно въвеждането в Съюза на пратки с посочените стоки за консумация от човека с обработка „А“, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(5)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместения в част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО списък на третите държави и частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с посочените стоки.

(6)

Поради това приложение II към Решение 2007/777/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя, както следва:

а)

след вписването за Етиопия се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Гърнзи

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“

б)

след вписването за Исландия се добавя следният ред:

„JE

Джърси

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/53


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/606 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложение I към Решение 2012/137/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на свинете

(нотифицирано под номер C(2019) 2841)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете (1), и по-специално член 7, параграф 1, член 9, параграфи 2 и 3 и член 10, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В приложение I към Решение за изпълнение 2012/137/ЕС на Комисията (3) се съдържа списък на третите държави или частите от тях, от които държавите членки разрешават вноса на сперма от домашни животни от рода на свинете.

(3)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Решение за изпълнение 2012/137/ЕС относно въвеждането в Съюза на пратки със сперма от домашни животни от рода на свинете, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(4)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместените в приложение I към Решение за изпълнение 2012/137/ЕС списъци на третите държави, териториите и частите от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на пратки със сперма от домашни животни от рода на свинете.

(5)

Поради това приложение I към Решение за изпълнение 2012/137/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение за изпълнение 2012/137/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение 2012/137/ЕС на Комисията от 1 март 2012 г. относно вноса в Съюза на сперма от домашни животни от рода на свинете (ОВ L 64, 3.3.2012 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата в приложение I към Решение за изпълнение 2012/137/ЕС след вписването за Швейцария се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

 

GG

Гърнзи

 

JE

Джърси“

 


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/56


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/607 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата Traces

(нотифицирано под номер C(2019) 2900)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 20, параграфи 1 и 3 от нея,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (2), и по-специално член 6, параграф 4, втора алинея, второ изречение и член 6, параграф 5 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (3), и по-специално член 6, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет прие Решение (ЕС) 2019/476 (4) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС в съгласие с Обединеното кралство. В съответствие с посоченото решение, в случай че най-късно до 29 март 2019 г. Камарата на общините не одобри Споразумението за оттегляне, срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се продължава до 12 април 2019 г. Тъй като до 29 март 2019 г. Споразумението за оттегляне не беше одобрено, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“) правото на Съюза престава да се прилага спрямо и във Обединеното кралство.

(2)

С Решение 2009/821/ЕО на Комисията (5) се установява списъкът на граничните инспекционни пунктове, одобрени в съответствие с директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО, и списъкът на централните, регионалните и местните единици в интегрираната компютризирана ветеринарна система (Traces). Посочените списъци са установени съответно в приложение I и приложение II към същото решение.

(3)

След отправеното от Белгия предложение следва да бъде разширен обхватът на одобрението на граничните инспекционни пунктове на пристанището в Antwerpen и на пристанището в Zeebrugge, така че да се включат и неопаковани продукти за консумация от човека. Поради това е целесъобразно списъкът на вписванията за посочената държава членка в приложение I към Решение 2009/821/ЕО да бъде съответно изменен.

(4)

След отправеното от Дания предложение в списъка следва да бъде включен нов център за инспекция на граничния инспекционен пункт на пристанището в Esbjerg за проверка на опаковани продукти. Поради това е целесъобразно списъкът на вписванията за посочената държава членка в приложение I към Решение 2009/821/ЕО да бъде съответно изменен.

(5)

След отправеното от Ирландия предложение следва да бъде разширен обхватът на одобрението на граничния инспекционен пункт на пристанището в Дъблин, така че да се включат и животни и неопаковани продукти за консумация от човека, а на пристанището в Rosslare следва да бъде одобрен нов граничен инспекционен пункт за животни и продукти. Поради това е целесъобразно списъкът на вписванията за посочената държава членка в приложение I към Решение 2009/821/ЕО да бъде съответно изменен.

(6)

След отправеното от Испания предложение следва да бъде одобрен нов граничен инспекционен пункт на пристанището във Ferrol за опаковани продукти. Освен това временното спиране на граничния инспекционен пункт на пристанището в Santander и на един от центровете за инспекция на граничния инспекционен пункт на пристанището във Vigo следва да бъде отменено. Поради това е целесъобразно списъкът на вписванията за посочената държава членка в приложение I към Решение 2009/821/ЕО да бъде съответно изменен.

(7)

След отправеното от Франция предложение следва да бъдат одобрени — за някои категории продукти или за някои категории животни — нови гранични инспекционни пунктове на пристанището в Caen-Ouistreham, пристанището и жп линията в Calais, както и пристанищата в Cherbourg, Dieppe, Roscoff и Saint-Malo. Поради това е целесъобразно списъкът на вписванията за посочената държава членка в приложение I към Решение 2009/821/ЕО да бъде съответно изменен.

(8)

След отправеното от Нидерландия предложение в списъка следва да бъде включен нов център за инспекция на граничния инспекционен пункт на пристанището в Rotterdam за проверка на опаковани продукти за консумация от човека. Поради това е целесъобразно списъкът на вписванията за посочената държава членка в приложение I към Решение 2009/821/ЕО да бъде съответно изменен.

(9)

Поради това приложения I и II към Решение 2009/821/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължава да се прилага спрямо и във Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и II към Решение 2009/821/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължава да се прилага спрямо и във Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(3)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(4)  Решение (ЕС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(5)  Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2009/821/ЕО се изменят, както следва:

1)

приложение I се изменя, както следва:

a)

към особените забележки се добавят следните бележки:

„(16)

=

С изключение на кланични трупове от копитни животни.

(17)

=

Само за пратки, транспортирани с пътни превозни средства през железопътната линия през Евротунела“

б)

Частта относно Белгия се изменя, както следва:

i)

вписването за пристанището в Antwerpen се заменя със следното:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC“

 

ii)

вписването за пристанището в Zeebrugge се заменя със следното:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)“

 

в)

в частта относно Дания вписването за пристанището в Esbjerg се заменя със следното:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)“

 

г)

частта относно Ирландия се изменя, както следва:

i)

вписването за пристанището в Дъблин се заменя със следното:

„Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O“

ii)

след вписването за пристанището в Rosslare се вмъква следното вписване за пристанището в Дъблин:

„Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O“

д)

частта относно Испания се изменя, както следва:

i)

след вписването за пристанището във Ferrol се вмъква следното вписване за Ciudad Real:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)“

 

ii)

вписването за пристанището в Santander се заменя със следното:

„Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT“

 

iii)

вписването за пристанището във Vigo се заменя със следното:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

е)

частта относно Франция се изменя, както следва:

i)

след вписването за Brest се вмъкват следните вписвания за пристанището в Caen-Ouistreham и за пристанището и жп линията в Calais:

„Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O“


Calais

FR CQF 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

U(8), E, O(14)


Calais

FR CQF 2

F(17)

Eurotunnel

HC(1), NHC

U(8), E

STEF

HC(1)(3)“

 

ii)

след вписването за пристанището в Châteauroux-Déols се вмъква следното вписване за пристанището в Cherbourg:

„Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8), O(14)“

iii)

след вписването за пристанището в Deauville се вмъква следното вписване за пристанището в Dieppe:

„Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8)“

iv)

след вписването за пристанището в Roissy Charles-de-Gaulle се вмъква следното вписване за пристанището в Roscoff:

„Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1), NHC“

 

v)

след вписването за пристанището в Rouen се вмъква следното вписване за пристанището в Saint-Malo:

„Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

E, O“

ж)

в частта относно Нидерландия вписването за пристанището в Rotterdam се заменя със следното:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland

HC(2)“

 

з)

частта относно Обединеното кралство се заличава.

2)

В приложение II частта относно Обединеното кралство се заличава.


Поправки

12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/60


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1922 на Комисията от 10 октомври 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

( Официален вестник на Европейския съюз L 319 от 14 декември 2018 година )

На стр. 129 под вписване 3B001.f. подравняването на точки 3 и 4 се променя, както следва:

вместо:

„3.

Оборудване, специално проектирано за изработване на маски, притежаващо всички изброени по-долу характеристики:

a.

Отклонен фокусиран електронен лъч, йонен лъч или "лазерен" лъч; и

b.

С която и да е от следните характеристики:

1.

Размер на пълната широчина на светлинното петно при половината от максимума (full-width half-maximum — FWHM) под 65 nm и позициониране на изображението под 17 nm (средна стойност + 3 sigma); или

2.

Не се използва;

3.

Отклонение в покритието при втория слой на маската под 23 nm (средна стойност + 3 сигма);

4.

Оборудване, проектирано за обработка на устройства, използващо методи за директен печат и имащо всички изброени по-долу характеристики:

a.

Отклонен фокусиран електронен лъч; и

b.

С която и да е от следните характеристики:

1.

Минимален размер на светлинния лъч, равен или по-малък от 15 μm; или

2.

Отклонение в покритието под 27 nm (средна стойност + 3 сигма);“

да се чете:

„3.

Оборудване, специално проектирано за изработване на маски, притежаващо всички изброени по-долу характеристики:

a.

Отклонен фокусиран електронен лъч, йонен лъч или "лазерен" лъч; и

b.

С която и да е от следните характеристики:

1.

Размер на пълната широчина на светлинното петно при половината от максимума (full-width half-maximum — FWHM) под 65 nm и позициониране на изображението под 17 nm (средна стойност + 3 sigma); или

2.

Не се използва;

3.

Отклонение в покритието при втория слой на маската под 23 nm (средна стойност + 3 сигма);

4.

Оборудване, проектирано за обработка на устройства, използващо методи за директен печат и имащо всички изброени по-долу характеристики:

a.

Отклонен фокусиран електронен лъч; и

b.

С която и да е от следните характеристики:

1.

Минимален размер на светлинния лъч, равен или по-малък от 15 μm; или

2.

Отклонение в покритието под 27 nm (средна стойност + 3 сигма);“


12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/61


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/461 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 80 от 22 март 2019 г. )

На страница 10 в заглавието

вместо:

„Делегиран регламент (ЕС) 2019/461 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета“

да се чете:

„Делегиран регламент (ЕС) 2019/461 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и Министерството на финансите на Обединеното кралство от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета“.

На страница 10 в съображение 6

вместо:

„(6)

Вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга няма, при липсата на специални разпоредби, да се ползват повече от съществуващото освобождаване, освен ако не бъдат включени в списъка с освободените централни банки и институции за управление на дълга на трети държави.“

да се чете:

„(6)

Вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза Английската централна банка и Министерството на финансите на Обединеното кралство няма, при липсата на специални разпоредби, да се ползват повече от съществуващото освобождаване, освен ако не бъдат включени в списъка с освободените централни банки и институции за управление на дълга на трети държави.“

На страница 10 в съображение 7, третото изречение

вместо:

„Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга следва съответно да бъдат включени в списъка на освободените публични субекти, установен в Делегиран регламент (ЕС) 2016/522.“

да се чете:

„Английската централна банка и Министерството на финансите на Обединеното кралство следва съответно да бъдат включени в списъка на освободените публични субекти, установен в Делегиран регламент (ЕС) 2016/522.“

На страница 12 в приложението, в изменението на точка 13 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2016/522

вместо:

„13.

Обединеното кралство:

Английска централна банка;

Служба на Обединеното кралство за управление на дълга.“

да се чете:

„13.

Обединеното кралство:

Английска централна банка;

Министерство на финансите на Обединеното кралство.“