ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 83

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
25 март 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/472 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за създаване на многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 на Съвета

1

 

*

Регламент (ЕС) 2019/473 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно Европейската агенция за контрол на рибарството

18

 

*

Регламент (ЕС) 2019/474 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза

38

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2019/475 на Съвета от 18 февруари 2019 година за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на включването на община Кампионе д'Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО

42

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

25.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/472 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 март 2019 година

за създаване на многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването на популациите на подлежащите на улов видове на равнища, на които може да се постигне максимален устойчив улов (МУУ).

(2)

На проведената през 2015 г. в Ню Йорк среща на високо равнище на Организацията на обединените нации по въпросите на устойчивото развитие Съюзът и неговите държави членки поеха ангажимент до 2020 г. да постигнат ефективно регулиране на улова, да прекратят свръх улова, незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да прилагат научнообосновани планове за управление с цел възможно най-бързото възстановяване на рибните запаси поне до равнища, осигуряващи МУУ в съответствие с биологичните характеристики на запасите.

(3)

С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се установяват правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в съответствие с международните задължения на Съюза. Целта на ОПОР е да допринася за защитата на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането до 2020 г. на добро екологично състояние съгласно предвиденото в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(4)

Целите на ОПОР са, inter alia, да се гарантира, че риболовът и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход към управлението на рибарството.

(5)

За постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни целесъобразни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, както и определяне и разпределяне на възможности за риболов.

(6)

Съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове се основават на научни, технически и икономически становища. В съответствие с тези разпоредби многогодишният план, установен с настоящия регламент („планът“) следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, предназначени за избягване и намаляване на нежелания улов и за намаляване до минимум на въздействието върху морската среда, по-специално върху уязвимите местообитания и защитените видове.

(7)

Настоящият регламент следва да взема предвид ограниченията, свързани с размера на корабите за непромишлен и крайбрежен риболов, използвани в най-отдалечените региони.

(8)

Изразът „най-добри налични научни становища“ следва да се разбира като отнасящ се до публично достъпни и подкрепени от най-актуалните научни данни и методи научни становища, които са били издадени или прегледани от независим научен орган, признат в Европейския съюз или на международно равнище.

(9)

Комисията следва да получи най-добрите налични научни становища за запасите, попадащи в обхвата на плана. За тази цел тя сключва меморандуми за разбирателство с Международния съвет за изследване на морето (ICES). Научните становища, по-специално на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, следва да се основават на планa и да посочват по-специално диапазоните на FМУУ и референтните равнища на биомасата, т.е. МУУ Btrigger и Blim. Тези стойности следва да бъдат посочени в становищата за съответните запаси и когато е уместно, в други публично достъпни научни становища, включително например в становища, по-специално на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, за смесен риболов.

(10)

В регламенти (ЕО) № 811/2004 (5), (ЕО) № 2166/2005 (6), (ЕО) № 388/2006 (7), (ЕО) № 509/2007 (8) и (ЕО) № 1300/2008 (9) се определят правилата за експлоатацията на северния запас от мерлуза, запасите на хек и норвежки омар в Кантабрийско море и на запад от Иберийския полуостров, на морски език в Бискайския залив, морски език в Западния Ламанш, херинга на запад от Шотландия и на треска в Категат, Северно море, на запад от Шотландия и в Ирландско море. Тези и други дънни запаси са обект на улов в рамките на смесения риболов. Поради това е целесъобразно да се създаде единен многогодишен план, в който са отчетени тези технически взаимодействия.

(11)

Освен това този многогодишен план следва да се прилага за дънните запаси и свързаните с тях риболовни дейности в западните води, които се състоят от северозападните води и югозападните води. Това са видовете кръгли, калканоподобни и хрущялни риби, както и норвежки омар (Nephrops norvegicus), които живеят на дъното на водния стълб или в близост до него.

(12)

Някои дънни запаси се експлоатират както в западните води, така и в съседните на тях води. Във връзка с това обхватът на разпоредбите на плана, свързани с измеримите цели и предпазните мерки по отношение на запасите, които се експлоатират предимно в западните води, следва да се разшири така, че в него да попаднат и съответните зони извън западните води. Освен това за запасите, които присъстват и в западните води, но се експлоатират предимно извън тях, е необходимо да се установят измерими цели и предпазни мерки в многогодишни планове за зоните извън западните води, където тези запаси предимно се експлоатират, като обхватът на тези многогодишни планове се разшири, така че той да обхваща и западните води.

(13)

Географският обхват на планa следва да се основава на географското разпределение на запасите, посочено в най-новите научни становища по-специално на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище по отношение на запасите. В бъдеще може да се наложат промени в посоченото в плана географско разпределение на запасите, което може да се дължи на подобрена научна информация или на миграция на запасите. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за адаптиране на посоченото в плана географско разпределение на запасите, ако в научното становище по-специално на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, се указва промяна в географското разпределение на запасите.

(14)

Когато запаси от общ интерес се експлоатират съвместно с трети държави, Съюзът следва да поддържа отношения с тези трети държави, за да гарантира, че тези запаси се управляват устойчиво в съответствие с целите на Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално с член 2, параграф 2, както и с целите на настоящия регламент. В случай че няма постигнато официално споразумение, Съюзът следва да полага всички усилия за постигането на общи договорености за риболова на тези запаси, което да позволи устойчивото им управление, като по този начин насърчава установяването на еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза.

(15)

Този план следва да допринесе за постигане на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси и насърчаването на добър жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се вземат предвид аспектите на крайбрежния риболов и социално-икономическите аспекти. Освен това той следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се намали отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема. Той следва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г. (в съответствие с Директива 2008/56/ЕО) и с целите на Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета (11). В плана следва също така да се уточнят подробностите за изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза — западните води, по отношение на всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(16)

В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с целите, посочени в член 2, параграф 2 от него, и при спазване на количествено измеримите цели, сроковете и границите, определени в многогодишните планове.

(17)

Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които съответстват на целта за постигане и поддържане на MУУ, като диапазони от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ (FМУУ). Тези диапазони, основани на най-добрите налични научни становища, са необходими с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазоните на FМУУ следва да се изчисляват, по-специално от ICES, особено в неговите периодични становища за улова, или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище. Въз основа на плана те следва да бъдат получени така, че да водят до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Горната граница на диапазона следва да бъде ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim да не е повече от 5 %. Освен това тази горна граница следва да съответства на т. нар. „консултативно правило“ на ICES, което гласи, че когато биомасата на репродуктивния запас или изобилието е в лошо състояние, F следва да се намали до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FМУУ, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас или изобилието за годината, за която се определя общ допустим улов (ОДУ), разделена на МУУ Btrigger. ICES отчита тези съображения и консултативното правило при предоставянето на научно становище относно възможностите за улов и смъртност от риболов.

(18)

С оглед определянето на възможностите за риболов следва да е налице таван за диапазоните на FМУУ при нормална употреба, а ако се счита, че съответният запас е в добро състояние — таван за определени случаи. Възможностите за риболов следва да могат да се определят единствено до тавана, ако въз основа на научно становище или доказателство това е необходимо за постигането на целите, установени в настоящия регламент в случай на смесен риболов, или ако е необходимо, за да се избегне увреждане на запасите, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове, или за да се ограничат годишните промени във възможностите за риболов.

(19)

Съответен консултативен съвет следва да може да препоръча на Комисията управленски подход, който има за цел да ограничи годишните промени във възможностите за риболов на определен запас, изброени в настоящия регламент. Съветът следва да може да взема предвид всички такива препоръки при определянето на възможностите за риболов, при условие че тези възможности за риболов са в съответствие с целите и предпазните мерки съгласно плана.

(20)

За запасите, за които са налични цели, свързани с МУУ, и за целите на прилагането на предпазните мерки е необходимо да се установят референтни равнища на опазване, изразени като прагови равнища на биомасата на репродуктивния запас за рибните запаси и като прагови равнища на изобилието за норвежкия омар.

(21)

В случай че размерът на запаса спадне под тези равнища, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Те следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според научните становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от посочения регламент.

(22)

Следва да е възможно да се определи ОДУ за норвежкия омар в четири конкретни зони на управление като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици във всяка зона на управление. Това обаче следва да не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.

(23)

С цел да се приложи регионален подход към опазването и устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси е целесъобразно да се предвиди възможността да се вземат технически мерки по отношение на всички запаси в западните води.

(24)

Режимът на ограничаване на риболовното усилие за морски език в Западния Ламанш се доказа като ефикасен инструмент за управление, допълващ определянето на възможностите за риболов. Поради това такова ограничаване на риболовното усилие следва да бъде запазено в рамките на плана.

(25)

Когато смъртността, причинена от любителски риболов, оказва значително въздействие върху запас, управляван въз основа на МУУ, Съветът следва да може да определи недискриминационни ограничения за рибарите любители. Съветът следва да се позовава на прозрачни и обективни критерии при определянето на тези ограничения. По целесъобразност, държавите членки следва да вземат необходимите и пропорционални мерки за целите на контрола и събирането на данни за осъществяването на надеждна оценка на действителните нива на улова от любителски риболов.

(26)

С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, които да се уточнят допълнително в съответствие с член 18 от посочения регламент.

(27)

Срокът за представяне на съвместните препоръки от държавите членки с пряк управленски интерес следва да бъде установен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(28)

В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент въз основа на научни становища. Планът подлежи на оценка до 27 март 2024 г. и на всеки пет години след това. Този период позволява да се изпълни изцяло задължението за разтоварване, да се приемат и приложат мерки за регионализация, както и да се прояви тяхното въздействие върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.

(29)

С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел изменение или допълване на настоящия регламент по отношение на корекции, свързани със запасите, попадащи в обхвата на настоящия регламент вследствие на промени в географското разпределение на запасите, коригиращи мерки, изпълнение на задължението за разтоварване и ограничения на общия капацитет на флотите на съответните държави членки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (12). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)

С цел да се осигури правна сигурност е целесъобразно да се поясни, че мерките за временно преустановяване, които са приети с оглед постигане на целите на плана, могат да се считат за допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(31)

Прилагането на динамични референтни равнища към диапазоните на FМУУ и референтните равнища на опазване гарантира, че тези параметри, които са от съществено значение за определянето на възможностите за риболов, не остаряват и че Съветът винаги може да използва най-добрите налични научни становища. Освен това подходът, състоящ се в осигуряването на динамични препратки към най-добрите налични научни препоръки, следва да се прилага за управлението на запасите в Балтийско море. Следва също така да се уточни, че задължението за разтоварване не се прилага по отношение на любителския риболов в зоните, обхванати от многогодишния план за риболов в Балтийско море. Поради това Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета (14) следва да бъде изменен.

(32)

Минималният референтен размер за опазване на норвежки омар следва да бъде преразгледан в Скагерак и Категат. Следва също така да се уточни, че задължението за разтоварване не се прилага по отношение на любителския риболов в зоните, обхванати от многогодишния план за риболов в Северно море. Поради това Регламент (ЕС) 2018/973 на Европейския парламент и на Съвета (15) следва да бъде изменен.

(33)

Регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 следва да бъдат отменени.

(34)

В съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 преди окончателното завършване на плана надлежно бе оценено вероятното му икономическо и социално въздействие,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се установява многогодишен план („планът“) за дънните запаси, изброени по-долу, включително дълбоководните запаси, в западните води, и — когато тези запаси се прострат отвъд западните води — в съседните им води и за видовете риболов, експлоатиращи тези запаси:

1)

афанопус (Aphanopus carbo) в подзони 1, 2, 4, 6—8, 10 и 14 на ICES и участъци 3a, 5a, 5b, 9а и 12b на ICES;

2)

гренадир (Coryphaenoides rupestris) в подзони 6 и 7 и участък 5b на ICES;

3)

лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 4b, 4c, 7a, 7d–h, 8а и 8б на ICES;

4)

лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 6a, 7b и 7j на ICES;

5)

лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 8c и 9a на ICES;

6)

атлантическа треска (Gadus morhua) в участък 7a на ICES;

7)

атлантическа треска (Gadus morhua) в участъци 7e—k на ICES;

8)

мегрим (Lepidorhombus spp.) в участъци 4а и 6a на ICES;

9)

мегрим (Lepidorhombus spp.) в участък 6b на ICES;

10)

мегрим (Lepidorhombus spp.) в участъци 7b—k, 8a, 8b и 8d на ICES;

11)

мегрим (Lepidorhombus spp.) в участъци 8c и 9a на ICES;

12)

морски дяволи (Lophiidae) в участъци 7b—k, 8a, 8b и 8d на ICES;

13)

морски дяволи (Lophiidae) в участъци 8c и 9а на ICES;

14)

пикша (Melanogrammus aeglefinus) в участък 6b на ICES;

15)

пикша (Melanogrammus aeglefinus) в участък 7а на ICES;

16)

пикша (Melanogrammus aeglefinus) в участъци 7b—k на ICES;

17)

меджид (Merlangius merlangus) в участъци 7b, 7c и 7e—k на ICES;

18)

меджид (Merlangius merlangus) в подзона 8 и участък 9a на ICES;

19)

мерлуза (Merluccius merluccius) в подзони 4, 6 и 7, както и участъци 3a, 8a, 8b и 8d на ICES;

20)

мерлуза (Merluccius merluccius) в участъци 8с и 9а на ICES;

21)

синя молва (Molva dypterygia) в подзони 6 и 7 и участък 5b на ICES;

22)

норвежки омар (Nephrops norvegicus) по функционални единици в подзона 6 и участък 5b на ICES:

в North Minch (FU 11),

в South Minch (FU 12),

във firth of Clyde (FU 13),

в участък 6a извън функционалните единици (на запад от Шотландия);

23)

норвежки омар (Nephrops norvegicus) по функционални единици в подзона 7 на ICES:

в Ирландско море - изток (FU 14),

в Ирландско море - запад (FU 15),

в Porcupine banks (FU 16),

в Aran grounds (FU 17),

в Ирландско море (FU 19),

в Келтско море (FU 20-21),

в Бристолски Ламанш (FU 22),

извън функционалните единици (южно Келтско море, югозападно от Ирландия);

24)

норвежки омар (Nephrops norvegicus) по функционални единици в участъци 8a, 8b, 8d и 8e на ICES:

в северната и централната част на Бискайския залив (FU 23—24);

25)

норвежки омар (Nephrops norvegicus) по функционални единици в подзони 9 и 10 на ICES и зона 34.1.1 на CECAF:

в източната част на водите на Атлантическия океан около Иберийския полуостров, в западната част на Галиция и Северна Португалия (FU 26—27),

в източната и югозападната част на водите на Атлантическия океан около Иберийския полуостров и Южна Португалия (FU 28—29),

в източната част на водите на Атлантическия океан около Иберийския полуостров и в залива Кадис (FU 30);

26)

червенопер пагел (Pagellus bogaraveo) в подзона 9 на ICES;

27)

морска писия (Pleuronectes platessa) в участък 7d на ICES;

28)

морска писия (Pleuronectes platessa) в участък 7e на ICES;

29)

сребриста сайда (Pollachius pollachius) в подзони 6 и 7 на ICES;

30)

обикновен морски език (Solea solea) в подзони 5, 12 и 14 на ICES и участък 6b;

31)

обикновен морски език (Solea solea) в участък 7d на ICES;

32)

обикновен морски език (Solea solea) в участък 7e на ICES;

33)

обикновен морски език (Solea solea) в участъци 7f и 7g на ICES;

34)

обикновен морски език (Solea solea) в участъци 7h, 7j и 7k на ICES;

35)

обикновен морски език (Solea solea) в участъци 8a и 8b на ICES;

36)

обикновен морски език (Solea solea) в участъци 8c и 9а на ICES.

Когато в научните становища, по-специално в становище на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, има указание за промяна в географското разпределение на запасите, изброени в настоящия параграф, първа алинея, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за изменение на настоящия регламент чрез адаптиране на зоните, посочени в първа алинея от настоящия параграф, за да отрази тази промяна. С тези адаптации зоните на разпространение на запасите не може да бъдат разширени извън водите на Съюза от подзони 4—10 на ICES и зоните 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF.

2.   Когато Комисията — въз основа на научни становища — счете, че списъкът на запасите, посочен в параграф 1, първа алинея, трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменение на списъка.

3.   По отношение на съседните води, попадащи в обхвата на настоящия член, параграф 1, се прилагат само членове 4 и 7 и мерките, свързани с възможностите за риболов, съгласно член 8 от настоящия регламент.

4.   Настоящият регламент се прилага и за прилова, уловен в западните води при риболов за посочените в параграф 1 запаси. Ако обаче за тези запаси са установени диапазони на FМУУ и предпазни мерки, свързани с биомасата, в рамките на други правни актове на Съюза за създаване на многогодишни планове, се прилагат тези диапазони и предпазни мерки.

5.   В настоящия регламент се уточняват и подробните параметри на изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западните води по отношение на всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

6.   В член 9 от настоящия регламент се предвиждат технически мерки, приложими в западните води по отношение на всички запаси.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения в допълнение към определенията по член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (16) и член 3 от Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета (17):

1)

„западни води“ означава северозападните води (подзони 5 (с изключение на участък 5а и само водите на Съюза от участък 5b), 6 и 7 на ICES) и югозападните води (подзони 8, 9 и 10 на ICES (водите около Азорските острови) и зони 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF (водите около Мадейра и Канарските острови);

2)

„диапазон на FМУУ“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ) при даден модел на риболов и при настоящите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5 %;

3)

„МУУ Flower“ означава най-ниската стойност в рамките на диапазона на FМУУ;

4)

„МУУ Fupper“ означава най-високата стойност в рамките на диапазона на FМУУ;

5)

„стойност на FМУУ“ е стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболов и при настоящите средни екологични условия води до максималния улов в дългосрочен план.

6)

„долна част на диапазона на FМУУ“ означава диапазон, който съдържа стойности от МУУ Flower до стойността на FМУУ;

7)

„Горна част на диапазона на FМУУ“ означава диапазон, който съдържа стойности от стойността на FМУУ до МУУ Fupper;

8)

„Blim“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, посочена в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, под която възпроизводителната способност може да бъде намалена;

9)

„MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, или в случая на норвежки омар—референтното равнище на изобилието, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план.

ГЛАВА II

ЦЕЛИ

Член 3

Цели

1.   Планът допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

2.   Планът спомага за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, които подлежат на ограничения на улова и за които се прилага настоящият регламент.

3.   Планът прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.

4.   По-специално планът има за цел:

а)

да гарантира, че са изпълнени условията по дескриптор 3 от приложение I към Директива 2008/56/ЕО;

б)

да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение; и

в)

да допринесе за постигането на целите, предвидени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО, по-специално за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху уязвимите местообитания и защитените видове.

5.   Мерките съгласно плана се предприемат в съответствие с най-добрите налични научни становища. Когато няма достатъчно данни, се цели постигането на сравнима степен на опазване на съответните запаси.

ГЛАВА III

ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ

Член 4

Измерими цели

1.   Целевото равнище на смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на FМУУ, определени в член 2, се постига за запасите, посочени в член 1, параграф 1, възможно най-скоро, чрез постепенно постъпателно нарастване до 2020 г., след което това равнище се поддържа в диапазоните на FМУУ в съответствие с настоящия член.

2.   Диапазоните на FМУУ, основаващи се на плана, се изискват по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.

3.   В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Съветът определя възможностите за риболов за даден запас в рамките на долната част на диапазона на FМУУ, налична към този момент за съответния запас.

4.   Независимо от параграфи 1 и 3 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени на равнища, които са по-ниски от диапазоните на FМУУ.

5.   Независимо от параграфи 3 и 4 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с горната част на диапазона на FМУУ, налична към този момент за съответния запас, при условие че запасът, посочен в член 1, параграф 1, е над МУУ Btrigger:

а)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

б)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

в)

за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %.

6.   Когато поради липса на подходяща научна информация не могат да бъдат определени диапазоните на FМУУ за запасите, изброени в член 1, параграф 1, посоченият запас се управлява в съответствие с член 5, докато бъдат постигнати диапазоните на FМУУ съгласно параграф 2 от настоящия член.

7.   Възможностите за риболов при всички случаи се определят по такъв начин, че да се гарантира, че има по-малко от 5 % вероятност биомасата на репродуктивния запас да спадне под Blim.

Член 5

Управление на запасите от прилова

1.   Мерките за управление на запасите, посочени в член 1, параграф 4, включително, когато е целесъобразно, възможностите за риболов се определят, като се вземат предвид най-добрите налични научни становища и в съответствие с целите, установени в член 3.

2.   Когато няма подходяща научна информация, запасите, посочени в член 1, параграф 4, се управляват съгласно подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и в съответствие с член 3, параграф 5 от настоящия регламент.

3.   В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при управлението на смесен риболов по отношение на запасите, посочени в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, се отчита трудността МУУ да бъде спазен едновременно за всички запаси, особено в ситуации, в които това води до преждевременна забрана на риболова.

Член 6

Ограничаване на промените във възможностите за риболов на даден запас

Съответният консултативен съвет може да препоръча на Комисията управленски подход, който има за цел да ограничи годишните промени във възможностите за риболов на определен запас, изброени в член 1, параграф 1.

Съветът може да взема предвид всички такива препоръки при определянето на възможностите за риболов, при условие че тези възможности за риболов са в съответствие с членове 4 и 8.

ГЛАВА IV

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Член 7

Референтни равнища на опазване

Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, въз основа на плана, се изискват по-специално от ICES, или сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище:

а)

MУУ Btrigger за запасите, посочени в член 1, параграф 1;

б)

Blim за запасите, посочени в член 1, параграф 1.

Член 8

Предпазни мерки

1.   Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас, а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси, е под МУУ Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, която е намалена под горната част на диапазона на FМУУ, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

2.   Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас, а в случая на норвежки омар — изобилието на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси, е под Blim, се предприемат допълнителни коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над равнището, позволяващо МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, тези коригиращи мерки може да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас или функционална единица и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

3.   Корективните мерки, посочени в настоящия член, могат да включват:

а)

спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

мерки съгласно член 9 от настоящия регламент.

4.   Изборът на мерки, посочени в настоящия член, се извършва в съответствие с характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас, а в случая на норвежки омар, изобилието, е под равнищата, посочени в член 7.

ГЛАВА V

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Член 9

Технически мерки

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел допълването на настоящия регламент във връзка със следните технически мерки:

а)

спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

б)

спецификации на измененията или на допълнителните устройства на риболовните уреди, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

в)

ограничения или забрана на употребата на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или периоди, за да се защити хвърляща хайвер риба, риба, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелеви видове, или за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата; и

г)

определянето на минимални референтни размери за опазване на всеки от запасите, за които се прилага настоящият регламент, с цел да се осигури защитата на младите екземпляри морски организми.

2.   Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3.

ГЛАВА VI

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 10

Възможности за риболов

1.   При разпределяне на наличните възможности за риболов в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки вземат предвид вероятния състав на улова на корабите, които участват в смесен риболов.

2.   След уведомяване на Комисията държавите членки могат да разменят изцяло или частично разпределените им възможности за риболов по силата на член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.   Без да се засяга член 8, ОДУ за запасите на норвежки омар в западните води може да се определи за зоните на управление, съответстващи на всяка от зоните, определени в член 1, параграф 1, първа алинея, точки 22 – 25. В такъв случай, ОДУ за дадена зона на управление може да се определи като сбор от ограниченията на улова на тези функционалните единици и на статистическите квадранти извън функционалните единици.

Член 11

Любителски риболов

1.   Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва сериозно въздействие върху равнището на смъртност, причинена от риболов, на конкретен запас, посочен в член 1, параграф 1, Съветът може да определя недискриминационни ограничения за рибарите любители.

2.   При определянето на ограниченията, посочени в параграф 1, Съветът се основава на прозрачни и обективни критерии, включително критерии от екологичен, социален и икономически характер. Критериите, които се използват, може да включват по-специално въздействието на любителския риболов върху околната среда, общественото значение на тази дейност и нейния принос към икономиката в крайбрежните територии.

3.   По целесъобразност държавите членки вземат необходимите и пропорционални мерки за целите на контрола и събирането на данни за осъществяването на надеждна оценка на действителните нива на любителския улов.

Член 12

Ограничаване на риболовното усилие за морски език в Западния Ламанш

1.   ОДУ за морски език в Западния Ламанш (участък 7е на ICES) по плана се допълва от ограничения на риболовното усилие.

2.   При определянето на възможностите за риболов, Съветът взема ежегодно решения относно максималния брой дни в открито море за съдове, намиращи се в Западния Ламанш и използващи „бим“ трални мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 80 mm, и за съдове в Западния Ламанш, използващи статични мрежи с размер на окото равен на или по-малък от 220 mm.

3.   Максималният брой дни в открито море, посочен в параграф 2, се променя в същото съотношение като промяната в причинената от риболов смъртност, съответстваща на промяната на ОДУ.

ГЛАВА VII

РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

Член 13

Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване във водите на Съюза в западните води

1.   За всички запаси от видовете в западните води, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел допълване на настоящия регламент чрез уточняване на подробните параметри на това задължение, предвидени в член 15, параграф 5, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   Задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се прилага за улова от любителски риболов, включително в случаите, когато Съветът определя ограничения в съответствие с член 11 от настоящия регламент.

ГЛАВА VIII

ДОСТЪП ДО ВОДИТЕ И РЕСУРСИТЕ

Член 14

Разрешения за риболов и тавани на капацитета

1.   За всяка зона на ICES, посочена в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, всяка държава членка издава разрешения за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на кораби, плаващи под нейното знаме и които участват в риболовни дейности в тази зона. В тези разрешения за риболов държавите членки могат също така да ограничат общия капацитет на плавателните съдове, които ползват определен уред.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел допълване на настоящия регламент, чрез определяне на ограничения на общия капацитет на флотовете на засегнатите държави членки, за да се улесни постигането на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент.

3.   Всяка държава членка съставя и поддържа списък на корабите, притежаващи разрешението за риболов, посочено в параграф 1, и го прави достъпен на своя официален уебсайт за Комисията и останалите държави членки.

ГЛАВА IХ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

Член 15

Принципи и цели на управлението на запаси от общ интерес за Съюза и за трети държави

1.   Когато запаси от общ интерес се експлоатират съвместно с трети държави, Съюзът поддържа отношения с тези трети държави, за да гарантира, че тези запаси се управляват устойчиво в съответствие с целите, посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално в член 2, параграф 2 от него, и с целите на настоящия регламент. В случай че няма постигнато официално споразумение, Съюзът полага всички усилия за постигането на общи договорености за риболова на тези запаси, което да позволи устойчивото им управление, като по този начин насърчава установяването на еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза.

2.   В случай на съвместно управление на запасите, които се споделят с трети държави, Съюзът може да обменя възможности за риболов с трети държави в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА X

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Член 16

Регионално сътрудничество

1.   Към мерките, посочени в членове 9, 13 и член 14, параграф 2 от настоящия регламент, се прилага член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес в северозападните води могат да представят съвместни препоръки за северозападните води и държавите членки с пряк управленски интерес в югозападните води могат да представят съвместни препоръки за югозападните води. Тези държави членки могат също така заедно да представят съвместни препоръки за всички тези води. Посочените препоръки се представят в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от 27 март 2020 г., а за следващите препоръки — 12 месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 17 от настоящия регламент. Съответните държави членки могат също да представят такива препоръки, когато е необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент, или за преодоляване на спешни ситуации, установени от най-новите научни становища. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година.

3.   Правомощията, предоставени съгласно членове 9 и 13 и член 14, параграф 2 от настоящия регламент, не засягат правомощията, предоставени на Комисията съгласно други разпоредби от правото на Съюза, включително съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА ХI

ОЦЕНКА И ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Оценка на плана

До 27 март 2024 г., а след това — на всеки пет години, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите и въздействието на плана върху запасите, за които се прилага настоящият регламент, и върху видовете риболов, които експлоатират тези запаси, по-специално по отношение на постигането на целите, посочени в член 3.

Член 18

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 1, членове 9, 13 и член 14, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 март 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 1, членове 9, 13 и член 14, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 1, членове 9, 13 и член 14, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА ХII

ПОДПОМАГАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Член 19

Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

ГЛАВА ХIII

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) 2016/1139 И (ЕС) 2018/973

Член 20

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/1139

Регламент (ЕС) 2016/1139 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 2 от Регламент (ЕО) № 2187/2005. Наред с това се прилагат следните определения:

1)

„пелагични запаси“ означава запасите, изброени в член 1, параграф 1, букви в) — з) от настоящия регламент, и всяка комбинация от тях;

2)

„диапазон на FМУУ“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ), предвид даден модел на риболов и при настоящите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5 %;

3)

„МУУ Flower“ означава най-ниската стойност в рамките на диапазона на FМУУ;

4)

„МУУ Fupper“ означава най-високата стойност в рамките на диапазона на FМУУ;

5)

„стойност на FМУУ“ означава стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболов и при настоящите средни екологични условия води до максималния улов в дългосрочен план;

6)

„долна част на диапазона на FМУУ“ означава диапазон, който съдържа стойности от МУУ Flower до стойността на FМУУ;

7)

„горна част на диапазона на FМУУ“ означава диапазон, който съдържа стойности от стойността на FМУУ до МУУ Fupper;

8)

„Blim“ означава референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, под което възпроизводителната способност може да бъде намалена;

9)

„MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под което се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план;

10)

„съответни държави членки“ означава държавите членки с пряк управленски интерес, а именно Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция.“

2)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Измерими цели

1.   Целевото равнище на смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на FМУУ, определени в член 2, се постига възможно най-скоро за запасите, посочени в член 1, параграф 1, чрез постепенно постъпателно нарастване до 2020 г., след което това равнище се поддържа в диапазоните на FМУУ в съответствие с настоящия член.

2.   Диапазоните на FМУУ, основаващи се на плана, се изискват по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.

3.   В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Съветът определя възможностите за риболов за даден запас в рамките на долната част на диапазона на FМУУ, налична към този момент за съответния запас.

4.   Независимо от параграфи 1 и 3 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, които са по-ниски от диапазоните на FМУУ.

5.   Независимо от параграфи 3 и 4 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с горната част на диапазона на FМУУ, налична към този момент за съответния запас, при условие че запасът, посочен в член 1, параграф 1, е над МУУ Btrigger:

а)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

б)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

в)

за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %.

6.   Възможностите за риболов при всички случаи се определят по такъв начин, че да се гарантира, че има по-малко от 5 % вероятност биомасата на репродуктивния запас да спадне под Blim.“

3)

В глава III след член 4 се добавя следният член:

„Член 4а

Референтни равнища на опазване

Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, въз основа на плана, се изискват по-специално от ICES, или от сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище:

а)

MУУ Btrigger за запасите, посочени в член 1, параграф 1;

б)

Blim за запасите, посочени в член 1, параграф 1.“

4)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Предпазни мерки

1.   Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси е под МУУ Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас до равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, която е намалена под горната част на диапазона на FМУУ, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

2.   Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси е под Blim, се предприемат допълнителни корективни мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас до равнища над равнището, позволяващо МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, тези корективни мерки може да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

3.   Корективните мерки, посочени в настоящия член, могат да включват:

а)

спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

мерки съгласно членове 7 и 8 от настоящия регламент.

4.   Изборът на мерки, посочени в настоящия член, се извършва в съответствие с характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас е под равнищата, посочени в член 4а.“

5)

В член 7 се добавя следният параграф:

„3.   Задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се прилага за улова от любителски риболов, включително в случаите, когато Съветът определя ограничения за рибарите любители.“

6)

Приложения I и II се заличават.

Член 21

Изменения на Регламент (ЕС) 2018/973

Регламент (ЕС) 2018/973 се изменя, както следва:

1)

В член 9 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от приложение XII към Регламент (ЕО) № 850/98, минималният референтен размер за опазване за норвежки омар (Nephrops norvegicus) в участък 3a на ICES се определя на 105 mm.

Настоящият параграф се прилага до датата, на която спира да се прилага приложение XII към Регламент (ЕО) № 850/98.“

2)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване във водите на Съюза в Северно море

1.   По отношение на всички запаси от видове в Северно море, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел допълване на настоящия регламент чрез уточняване на подробностите на това задължение съгласно предвиденото в член 15, параграф 5, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   Задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се прилага за улова от любителски риболов, включително в случаите, когато Съветът определя ограничения за любителския риболов в съответствие с член 10, параграф 4 от настоящия регламент.“

ГЛАВА ХIV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Отмяна

1.   Следните регламенти се отменят:

а)

Регламент (ЕО) № 811/2004;

б)

Регламент (ЕО) № 2166/2005;

в)

Регламент (ЕО) № 388/2006;

г)

Регламент (ЕО) № 509/2007;

д)

Регламент (ЕО) № 1300/2008;

2.   Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 23

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 171.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 5 март 2019 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

(5)  Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 г. относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза (ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и западната част на Иберийския полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5).

(7)  Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета от 23 февруари 2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7).

(9)  Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6).

(10)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(11)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(12)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(13)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) 2018/973 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, които експлоатират тези запаси, за уточняване на подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване в Северно море, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 676/2007 и (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (ОВ L 179, 16.7.2018 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).


Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Европейският парламент и Съветът възнамеряват да отменят правомощията за приемане на технически мерки посредством делегирани актове съгласно член 8 от настоящия регламент, когато приемат нов регламент за техническите мерки, който да включва правомощие за същите мерки.


25.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/473 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 март 2019 година

относно Европейската агенция за контрол на рибарството

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета (3) е бил неколкократно и съществено изменян (4). От съображения за яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) съдържа изискването държавите членки да осигурят ефективен контрол и инспекция и да наложат изпълнението на правилата на общата политика в областта на рибарството, като за тази цел си сътрудничат помежду си и с трети държави.

(3)

За да изпълнят тези задължения, държавите членки е необходимо да координират своите дейности по контрол и инспекция в границите на сухопътните си територии, във водите на съюзa и в международни води в съответствие с международното право, и по-специално със задълженията на съюзa в рамките на членството му в регионални риболовни организации и съгласно споразумения с трети държави.

(4)

Никоя схема за инспекция не може да бъде ефективна от гледна точка на разходите, без да бъдат предвидени инспекции на сухопътни участъци. По тази причина сухопътната територия следва да бъде включена в обхвата на съвместните планове за разполагане.

(5)

Това сътрудничество, посредством оперативната координация на дейностите по контрол и инспекция, следва да допринесе за устойчивата експлоатация на живите водни ресурси, както и за осигуряване на равни възможности за риболовния отрасъл, участващ в експлоатацията на тези ресурси, като по този начин се намаляват нарушенията на конкуренцията.

(6)

Ефективният контрол и инспекция в рибарството се смятат за жизненоважни за борбата с незаконния, недеклариран и нерегламентиран риболов.

(7)

Без да се засягат отговорностите на държавите членки по Регламент (ЕС) № 1380/2013, съществува потребност от технически и административен орган на съюзa, който да организира сътрудничеството и координацията между държавите членки по отношение на контрола и инспекцията в рибарството.

(8)

Европейската агенция за контрол на рибарството (наричана по-нататък „Агенцията“) следва да може да подпомага еднаквото прилагане на системата за контрол на общата политика в областта на рибарството, да гарантира организирането на оперативното сътрудничество, да предоставя подкрепа на държавите членки и да сформира група за спешни действия, когато бъде констатирана сериозна опасност за общата политика в областта на рибарството. Тя следва също така да може да се снабдява с необходимото ѝ оборудване, за да изпълнява съвместни планове за разполагане, и да сътрудничи при прилагането на интегрираната морска политика на ЕС.

(9)

необходимо е Агенцията, по искане на Комисията, да бъде в състояние да подпомага Съюза и държавите членки във взаимоотношенията им с трети държави, с регионални риболовни организации или и с трети държави, и с регионални риболовни организации, както и да сътрудничи с техните компетентни органи в рамките на международните задължения на съюзa.

(10)

Освен това съществува необходимост да се работи в посока на ефективно прилагане на процедурите за инспекция на съюзa. С течение на времето Агенцията би могла да стане референтен източник на научна и техническа помощ за осъществяването на контрол и инспекция в рибарството.

(11)

За да изпълни целите на общата политика в областта на рибарството, а именно да се осигури устойчива експлоатация на живите водни ресурси в контекста на устойчивото развитие, съюзът приема мерки относно опазването, управлението и експлоатацията на живите водни ресурси.

(12)

С цел да се гарантира правилното изпълнение на тези мерки, е необходимо държавите членки да използват адекватни средства за контрол и изпълнение. За да се осигури по-голяма ефективност и ефикасност на контрола и изпълнението, е уместно Комисията, съгласно процедурата по член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и съвместно със заинтересованите държави членки, да приеме специални програми за контрол и инспекция.

(13)

Координацията от страна на Агенцията на оперативното сътрудничество между държавите членки следва да бъде предприета въз основа на съвместни планове за разполагане, с които се организира употребата на наличните средства за контрол и инспекция на заинтересованите държави членки, за да бъдат изпълнени програмите за контрол и инспекция. Дейностите по контрол и инспекция нарибарството, предприети от държавите членки, следва да бъдат изпълнявани в съответствие с общите критерии, приоритети, етапни цели и процедури по отношение на дейностите по контрол и инспекция въз основа на такива програми.

(14)

Приемането на програма за контрол и инспекция задължава държавите членки да предоставят реално необходимите ресурси за изпълнението на програмата. Необходимо е държавите членки незабавно да уведомяват Агенцията за средствата за контрол и инспекция, с които възнамеряват да изпълнят всяка програма. В съвместните планове за разполагане не следва да се предвиждат допълнителни задължения с оглед на контрола, инспекцията и изпълнението или във връзка с осигуряването на необходимите ресурси в този контекст.

(15)

Агенцията следва да състави съвместен план за разполагане само ако такъв е предвиден в работната програма.

(16)

Работната програма следва да бъде приета от административния съвет, който следи за постигането в достатъчна степен на консенсус, включително относно съответствието на задачите, възложени на Агенцията в работната програма, с ресурсите, които са на разположение на Агенцията, въз основа на информацията, предоставена от държавите членки.

(17)

Ключовата задача на изпълнителния директор в процеса на консултациите му с членовете на съвета и държавите членки следва да се състои в гарантиране, че целите, заложени в работната програма за всяка година, са подсигурени с достатъчно ресурси, предоставени на Агенцията от държавите членки за изпълнението на работната програма.

(18)

Изпълнителният директор следва по-специално да съставя точни планове за разполагане, като използва заявените ресурси от държавите членки за изпълнението на всяка програма за контрол и инспекция и като спазва правилата и целите, установени в специалната програма за контрол и инспекция, на която се основава съвместният план за разполагане, както и с други относими правила, като тези относно инспекторите на съюзa.

(19)

В този контекст е необходимо изпълнителният директор да управлява графика по такъв начин, че да предостави на държавите членки достатъчно време, за да изготвят своите коментари, като се основават на оперативните си експертни ресурси, като същевременно се придържа към работния план на Агенцията и сроковете, предвидени в настоящия регламент. Необходимо е изпълнителният директор да отчете интереса на заинтересованите държави членки в рибарските дейности, обхванати във всеки отделен план. За осигуряване на ефективна и навременна координация на съвместните дейности по контрол и инспекция е необходимо да се предвиди процедура, даваща възможност за вземане на решения относно приемането на плановете, когато не може да бъде постигнато съгласие между заинтересованите държави членки.

(20)

Редът за съставяне и приемане на съвместни планове за разполагане извън водите на съюзa следва да бъде сходен с този за водите на съюзa. Основата за такива съвместни планове за разполагане следва да бъде международната програма за контрол и инспекция, чрез която се изпълняват международни задължения във връзка с контрола и инспекцията, които са с обвързваща сила за съюзa.

(21)

За изпълнението на съвместни планове за разполагане заинтересованите държави членки следва да обединяват и разпределят средствата за контрол и инспекция, които са заделили за тези планове. Агенцията следва да прецени дали наличните средства за контрол и инспекция са достатъчни, и когато е уместно, да уведоми заинтересованите държави членки и Комисията, че средствата не са достатъчни за изпълнението на задачите, поставени в програмата за контрол и инспекция.

(22)

При все че държавите членки следва да спазват задълженията си във връзка с осъществяването на инспекция и контрол, по-специално съгласно специалната програма за контрол и инспекция, приета съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013, Агенцията следва да не разполага с правомощието да налага допълнителни задължения посредством съвместни планове за разполагане или да санкционира държавите членки.

(23)

Агенцията следва периодично да извършва преглед на ефективността на съвместните планове за разполагане.

(24)

Целесъобразно е да бъде предвидена възможността за приемане на специални правила за прилагане с оглед на приемането и одобрението на съвместните планове за разполагане. Може да се окаже полезно да се използва тази възможност, след като Агенцията е започнала дейността си и ако изпълнителният директор счете, че в правото на съюзa следва да бъдат предвидени такива правила.

(25)

Агенцията следва да бъде оправомощена в случаите, когато е постъпило такова искане, да предоставя и договорни услуги във връзка със средствата за контрол и инспекция, които да бъдат използвани за съвместно разполагане от заинтересованите държави членки.

(26)

С цел изпълнение на задачите на Агенцията Комисията, държавите членки и Агенцията обменят информация от значение относно осъществявания контрол и инспекция посредством информационна мрежа.

(27)

Статутът и структурата на Агенцията следва да съответстват на обективния характер на резултатите, към постигането на които е насочена дейността ѝ, и да ѝ позволяват да изпълнява функциите си в тясно сътрудничество с държавите членки и Комисията. Следователно Агенцията следва да получи правна, финансова и административна автономност, като същевременно поддържа тесни връзки с институциите на съюзa и с държавите членки. За тази цел е необходимо и уместно Агенцията да бъде орган на съюзa със собствена правосубектност, който да упражнява правомощията, предоставени му с настоящия регламент.

(28)

За договорната отговорност на Агенцията, която се урежда от приложимото право към договорите, сключени от Агенцията, Съдът на Европейския съюз следва да бъде компетентен съгласно евентуални арбитражни клаузи, съдържащи се в договора. Съдът следва да бъде компетентен по спорове относно обезщетяването на вреди, произтичащи от извъндоговорната отговорност на Агенцията в съответствие с основните принципи на правото, които са общи за държавите членки.

(29)

Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в административния съвет, на който ще бъде възложено да следи за правилното и ефективно функциониране на Агенцията.

(30)

Доколкото Агенцията трябва да изпълнява задълженията на съюзa и — по искане на Комисията — да осъществява сътрудничество с трети държави и регионални риболовни организации в рамките на международните задължения на съюзa, е уместно председателят на административния съвет да бъде избран измежду представителите на Комисията.

(31)

Правилата относно гласуването в административния съвет следва да са съобразени с интересите на държавите членки и Комисията от ефективното функциониране на Агенцията.

(32)

Следва да бъде създаден консултативен съвет, който да консултира изпълнителния директор и да осигурява тясно сътрудничество с представителите на заинтересованите страни.

(33)

Уместно е да се предвиди участие в обсъжданията на административния съвет на представител на консултативния съвет без право на глас.

(34)

Необходимо е да се предвидят разпоредби за назначаване и освобождаване на изпълнителния директор на Агенцията, както и правилата, уреждащи упражняването на функциите му.

(35)

С цел насърчаване на прозрачното функциониране на Агенцията Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и Съвета (6) следва да се прилага без ограничения спрямо Агенцията.

(36)

В интерес на защитата на личния живот на физическите лица Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (7) следва да се прилага спрямо настоящия регламент.

(37)

За да се гарантира функционалната автономност и независимост на Агенцията, следва да ѝ бъде отпуснат автономен бюджет, приходите в който да идват от приноса от съюзa, както и от плащания за договорни услуги, предоставени от Агенцията. Бюджетната процедура на съюзa следва да е приложима в този случай, доколкото се отнася за приноса на съюзa и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Европейския съюз. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(38)

С цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и Съвета (8) следва да се прилагат без ограничения спрямо Агенцията, която следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (9).

(39)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (10),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ЦЕЛ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Цел

С настоящия регламент се създава Европейска агенция за контрол на рибарството (наричана по-нататък „Агенцията“), чиято цел е да организира оперативната координация на дейностите по контрол и инспекция на рибарството от държавите членки и да ги подпомага при взаимното им сътрудничество, насочено към постигане на съответствие с правилата на общата политика в областта на рибарство с оглед на осигуряването на нейното ефективно и еднакво прилагане.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„контрол и инспекция“ означават всякакви мерки, предприети от държавите членки, по-специално съгласно членове 5, 11, 71, 91 и 117 и дял VII от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (11), за контролиране и инспектиране на рибарските дейности, попадащи в обхвата на общата политика в областта на рибарството, включително дейности по надзор и мониторинг като сателитни системи за мониторинг на плавателните съдове и схеми за наблюдатели;

б)

„средства за контрол и инспекция“ означават плавателни съдове, въздухоплавателни средства, сухопътни превозни средства за надзор и други материални ресурси, както и инспектори, наблюдатели и други човешки ресурси, използвани от държавите членки за осъществяване на контрол и инспекция;

в)

„съвместен план за разполагане“ означава план, излагащ оперативни правила за разполагането на наличните средства за контрол и инспекция;

г)

„международна програма за контрол и инспекция“ означава програма, която определя целите, общите приоритети и процедури за извършване на дейности по контрол и инспекция за изпълнение на международни задължения на съюзa, свързани с контрола и инспекцията;

д)

„специална програма за контрол и инспекция“ означава програма, която определя целите, общите приоритети и процедури за извършване на дейности по контрол и инспекция, утвърдена в съответствие с член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

е)

„рибарство“ означава риболовните дейности, определени в член 4, параграф 1, точка 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

ж)

„инспектори на съюзa“ означава инспекторите, включени в списъка, посочен в член 79 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

ГЛАВА II

МИСИЯ И ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

Член 3

Мисия

Мисията на Агенцията е:

а)

да координира контрола и инспекцията, осъществявани от държавите членки във връзка със задълженията на съюзa за контрол и инспекция;

б)

да координира използването на националните средства за контрол и инспекция, обединени от заинтересованите държави членки в съответствие с настоящия регламент;

в)

да подпомага държавите членки при докладването на информация относно риболовните дейности и дейностите по контрол и инспекция пред Комисията и трети лица;

г)

в рамките на своята компетентност — да подпомага държавите членки да изпълняват своите задачи и задължения съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

д)

да подпомага държавите членки и Комисията при хармонизацията на прилагането на общата политика в областта на рибарството в целия съюз;

е)

да допринася за работата на държавите членки и Комисията по проучването и развитието на техники за контрол и инспекция;

ж)

да допринася за координацията на обучението на инспектори и обмяната на опит между държавите членки;

з)

да координира действията за борба с незаконния, недеклариран и нерегламентиран (ННН) риболов в съответствие с правилата на съюзa;

и)

да подпомага еднаквото прилагане на системата за контрол на общата политика в областта на рибарството, което включва по-специално:

организация на оперативната координация на дейностите по контрол на държавите членки за прилагането на специални програми за контрол и инспекция, програми за контрол, свързани с ННН риболов, и международни програми за контрол и инспекция,

инспекции, необходими за изпълнението на задачите на Агенцията в съответствие с член 19;

й)

да си сътрудничи с Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета (12) и с Европейската агенция за морска безопасност, създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета (13), като всяка действа в рамките на своите правомощия с цел подпомагане на националните органи, изпълняващи функции за брегова охрана съгласно член 8 от настоящия регламент, като предоставя услуги, информация, оборудване и обучение, както и като координира многоцелеви операции.

Член 4

Задачи, свързани с международните задължения на Съюза за контрол и инспекция

1.   Агенцията, по искане на Комисията:

а)

подпомага съюзa и държавите членки в техните отношения с трети държави и регионални международни риболовни организации, на които съюзът е член;

б)

сътрудничи с компетентните органи на регионалните международни риболовни организации по отношение на задълженията за контрол и инспекция на съюзa в контекста на работните споразумения, сключени с такива органи.

2.   Агенцията може, по искане на Комисията, да сътрудничи с компетентните органи на трети държави по въпроси, свързани с контрола и инспекцията, в рамките на сключените споразумения между съюзa и тези трети държави.

3.   Агенцията може, в рамките на своята компетентност, да изпълнява от името на държавите членки задачи по международни риболовни споразумения, по които съюзът е страна.

Член 5

Задачи във връзка с оперативната координация

1.   Оперативната координация от страна на Агенцията обхваща контрола на дейностите в рамките на общата политика в областта на рибарството.

2.   За целите на оперативната координация Агенцията съставя съвместни планове за разполагане и организира оперативната координация на контрола и инспекцията от страна на държави членки в съответствие с глава III.

3.   За целите на разширената оперативна координация между държавите членки Агенцията може да разработи заедно със заинтересованите държави членки оперативни планове и да координира тяхното прилагане.

Член 6

Предоставяне на договорни услуги на държавите членки

Агенцията може да предоставя договорни услуги на държавите членки, по тяхно искане, относно контрола и инспекцията във връзка с техните задължения по отношение на рибарските дейности във водите на съюзa и/или в международни води, включително чартъра, експлоатацията и снабдяването с персонал на платформите за контрол и инспекция и осигуряването на наблюдатели за съвместни операции от заинтересованите държави членки.

Член 7

Помощ за Комисията и държавите членки

Агенцията подпомага Комисията и държавите членки, за да осигури висока степен на еднакво и ефективно изпълнение на техните задължения съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството, включително във връзка с борбата с ННН риболов, и ги подпомага в техните отношения с трети държави. Агенцията по-специално:

а)

разработва и развива основна програма за обучение на инструкторите от инспекторатите по рибарство на държавите членки и осигурява допълнителни курсове за обучение и семинари за тези длъжностни лица и други членове на персонала, които извършват дейности по контрол и инспекция;

б)

разработва и доразвива основна програма за обучение на инспекторите на съюзa преди първото им разполагане и осигурява редовно актуализирано допълнително обучение и семинари за тези длъжностни лица;

в)

по искане на държавите членки организира съвместното снабдяване със стоки и услуги, свързани с дейностите по контрол и инспекция, извършвани от държавите членки, както и подготовката и координацията на изпълнението на съвместни пилотни проекти от държавите членки;

г)

разработва съвместни оперативни процедури във връзка със съвместните дейности по контрол и инспекция, предприети от две или повече държави членки;

д)

разработва критерии за обмена на средства за контрол и инспекция между държавите членки и между държавите членки и трети държави, както и за предоставянето на такива средства от държавите членки;

е)

извършва анализи на риска въз основа на данни за улова, разтоварването на суша и риболовното усилие, както и анализ на риска от недокладвани разтоварвания на суша, като наред с други дейности сравнява данните за улова и вноса с данните за износа и националното потребление;

ж)

разработва, по искане на Комисията или държава членка, обща методика и процедури за инспекции;

з)

подпомага държавите членки, по тяхно искане, при изпълнението на задълженията им, произтичащи от правото на съюзa, на международните им задължения, включително борбата с ННН риболов, и на задълженията им, поети в рамките на регионални организации за управление на рибарството;

и)

насърчава и координира разработването на единни методики за управление на риска в рамките на нейната компетентност;

й)

координира и насърчава сътрудничеството между държавите членки, както и утвърждаването на общите стандарти за разработка на планове за статистически извадки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 8

Европейско сътрудничество при изпълнението на функциите за брегова охрана

1.   Агенцията, в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция за морска безопасност, подпомага националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана на национално равнище и на равнището на Съюза, както и, ако е целесъобразно, на международно равнище чрез:

а)

споделяне, обединяване и анализ на информацията, налична в системите за докладване от кораби и други информационни системи, поддържани от агенциите или достъпни за тях, в съответствие със съответните им основни правни актове и без да се засяга собствеността на държавите членки върху данните;

б)

предоставяне на услуги за наблюдение и комуникации въз основа на най-съвременна технология, включително космическа и наземна инфраструктура и датчици, монтирани върху всякакви платформи;

в)

изграждане на капацитет чрез изготвяне на насоки и препоръки и чрез установяване на най-добри практики, както и чрез осигуряване на обучение и обмен на персонал;

г)

засилване на обмена на информация и на сътрудничеството в областта на функциите за брегова охрана, включително чрез анализ на оперативните предизвикателства и нововъзникващите рискове в морската област;

д)

споделяне на капацитет чрез планиране и осъществяване на многоцелеви операции и чрез споделяне на активи и други възможности, доколкото тези дейности се координират от тези агенции и се осъществяват със съгласието на компетентните органи на заинтересованите държави членки.

2.   Конкретните форми на сътрудничество между Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейската агенция за морска безопасност във връзка с функциите за брегова охрана се определят в работна договореност съгласно съответните им правомощия и финансовите правила, приложими за тях. Тази договореност се одобрява от административния съвет на Агенцията, управителния съвет на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и управителния съвет на Европейската агенция за морска безопасност.

3.   Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейската агенция за морска безопасност, изготвя практическо ръководство относно европейското сътрудничество във връзка с функциите за брегова охрана. Това ръководство съдържа насоки, препоръки и най-добри практики за обмен на информация. Комисията приема ръководството под формата на препоръка.

ГЛАВА III

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

Член 9

Изпълнение на задълженията на съюзa във връзка с контрола и инспекцията

1.   Агенцията, по искане на Комисията, координира дейностите на държавите членки по контрол и инспекция въз основа на международните програми за контрол и инспекция, като съставя съвместни планове за разполагане.

2.   Агенцията може да придобива или да наема оборудването, необходимо за изпълнение на съвместните планове за разполагане, посочени в параграф 1.

Член 10

Изпълнение на специални програми за контрол и инспекция

1.   Агенцията координира изпълнението на специалните програми за контрол и инспекция, утвърдени в съответствие с член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, чрез съвместни планове за разполагане.

2.   Агенцията може да придобива или да наема оборудването, необходимо за изпълнение на съвместните планове за разполагане, посочени в параграф 1.

Член 11

Съдържание на съвместните планове за разполагане

Всеки съвместен план за разполагане:

а)

отговаря на изискванията на съответстващата му програма за контрол и инспекция;

б)

прилага критериите, етапните цели, приоритетите и общите процедури за инспекция, определени от Комисията в програмите за контрол и инспекция;

в)

е насочен към съчетаване на съществуващите национални средства за контрол и инспекция, съобщени съгласно член 12, параграф 2, със съответстващите им нужди и организира тяхното разполагане;

г)

организира използването на човешки и материални ресурси, като взема предвид сроковете и зоните, в които те трябва да бъдат разположени, включително работата на екипи от инспектори на съюзa от една или повече държави членки;

д)

взема под внимание съществуващите задължения на заинтересованите държави членки по отношение на други съвместни планове за разполагане, както и всякакви други регионални или местни ограничения;

е)

определя условията, при които средствата за контрол и инспекция на държава членка могат да бъдат влизат във водите под суверенитета и юрисдикцията на друга държава членка.

Член 12

Съобщаване на средствата за контрол и инспекция

1.   Преди 15 октомври всяка година държавите членки съобщават на Агенцията средствата за контрол и инспекция, с които те разполагат за целите на извършването на контрол и инспекция през следващата година.

2.   Всяка държава членка съобщава на Агенцията средствата, с които възнамерява да изпълни международната програма за контрол и инспекция или специалната програма за контрол и инспекция, която се отнася до нея, не по-късно от един месец, след като на държавите членки е било съобщено решението за съставяне на такава програма.

Член 13

Ред за приемане на съвместните планове за разполагане

1.   Въз основа на съобщенията, предвидени в член 12, параграф 2, и в срок от три месеца от получаването им изпълнителният директор на Агенцията съставя проект за съвместен план за разполагане, като се консултира със заинтересованите държави членки.

2.   Проектът за съвместен план за разполагане посочва средствата за контрол и инспекция, които могат да бъдат обединени с оглед на изпълнението на програмата за контрол и инспекция, за която се отнася планът, въз основа на интересите на заинтересованите държави членки от съответната рибарска дейност.

Интересът на държава членка от определена рибарска дейност се оценява съгласно следните критерии, чиято относителна тежест зависи от конкретните особености на всеки план:

а)

относителната степен, в която водите под неин суверенитет или юрисдикция, ако има такива, са предмет на съвместния план за разполагане;

б)

количеството уловена риба, разтоварено на нейна територия през определен референтен период, като дял от общото количество на разтоварения на сушата улов от рибарската дейност, предмет на съвместния план за разполагане;

в)

относителният брой на риболовните съдове на съюзa, плаващи под негово знаме (мощност на двигателя и брутен тонаж), които извършват рибарската дейност, предмет на съвместния план за разполагане, в съотношение с общия брой на съдовете, извършващи рибарска дейност;

г)

относителният размер на разпределената ѝ квота или при липса на квота, общото количество на нейния улов от тази рибарска дейност през определен референтен период.

3.   Ако в процеса на съставяне на проекта за съвместен план за разполагане стане очевидно, че наличните средства за контрол и инспекция не са достатъчни за изпълнението на изискванията на съответната програма за контрол и инспекция, изпълнителният директор незабавно уведомява за това заинтересованите държави членки и Комисията.

4.   Изпълнителният директор съобщава проекта на съвместния план за разполагане на заинтересованите държави членки и Комисията. Ако в срок от 15 работни дни от съобщението заинтересованите държави членки или Комисията не повдигнат възражения, изпълнителният директор одобрява плана.

5.   Ако една или повече заинтересовани държави членки или Комисията са повдигнали възражения, изпълнителният директор отнася въпроса до Комисията. Комисията може да внася всички необходими поправки в плана и да го приеме по реда на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

6.   Всеки съвместен план за разполагане подлежи на ежегоден преглед от Агенцията, която се консултира със заинтересованите държави членки, за да бъдат взети предвид новите програми за контрол и инспекция, които заинтересованите държави членки са задължени да изпълняват, и всички приоритети, определени от Комисията в програмите за контрол и инспекция.

Член 14

Изпълнение на съвместните планове за разполагане

1.   Съвместните дейности по контрол и инспекция се извършват въз основа на съвместните планове за разполагане.

2.   Държавите членки, заинтересовани от определен съвместен план за разполагане:

а)

предоставят средствата за контрол и инспекция, които са заделени за съвместния план за разполагане;

б)

определят един национален център за контакти/координатор, на който да бъдат възложени достатъчно правомощия, за да има възможност да отговаря своевременно на исканията на Агенцията, отнасящи се до изпълнението на съвместния план за разполагане, и уведомяват Агенцията за това;

в)

разполагат обединените си средства за контрол и инспекция в съответствие със съвместния план за разполагане и с изискванията, посочени в параграф 4;

г)

предоставят на Агенцията интернет достъп до необходимата информация за изпълнението на съвместния план за разполагане;

д)

сътрудничат с Агенцията за изпълнението на съвместния план за разполагане;

е)

гарантират, че всички средства за контрол и инспекция, свързани с определен съвместен план за разполагане на Съюзасе използват в съответствие с правилата на общата политика в областта на рибарството.

3.   Без да се засягат задълженията на държавите членки в рамките на даден съвместен план за разполагане, съставен съгласно член 13, управлението и контролът над средствата за контрол и инспекция, заделени за изпълнението на определен съвместен план за разполагане, са задължение на компетентните национални органи в съответствие с националното право.

4.   Изпълнителният директор може да определи изисквания за изпълнението на съвместен план за разполагане, приет съгласно член 13. Тези изисквания остават в рамките на съответния план.

Член 15

Оценка на съвместните планове за разполагане

Агенцията извършва ежегодна оценка на ефективността на всеки съвместен план за разполагане, както и анализ, въз основа на наличните данни, на съществуващия риск от това риболовните дейности да не съответстват на приложимите контролни мерки. Тези оценки незабавно се съобщават на Европейския парламент, Комисията и държавите членки.

Член 16

Рибарски дейности, които не са предмет на програмите за контрол и инспекция

Две или повече държави членки могат да поискат от Агенцията да координира разполагането на техните средства за контрол и инспекция по отношение на рибарска дейност или зона, за която не се прилага никоя от програмите за контрол и инспекция. Тази координация се осъществява в съответствие със съгласуваните между заинтересованите държави членки критерии за контрол и инспекция и приоритети.

Член 17

Информационна мрежа

1.   Комисията, Агенцията и компетентните органи на държавите членки обменят съответната информация, с която разполагат относно съвместните дейности по контрол и инспекция въвводите на съюзa и в международните води.

2.   Всеки компетентен национален орган предприема мерки съобразно приложимото законодателство на съюзa за осигуряване на подходяща поверителност, в съответсвтвие с членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, на информацията, получена от него съгласно параграф 1 от настоящия член.

Член 18

Подробни правила

Подробни правила за прилагането на настоящата глава могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Тези правила могат да се отнасят по-специално за процедурите за съставяне и приемане на проектите за съвместни планове за разполагане.

ГЛАВА IV

КОМПЕТЕНТНОСТ НА АГЕНЦИЯТА

Член 19

Назначаване на длъжностни лица на Агенцията за инспектори на съюзa

Длъжностни лица на Агенцията могат да бъдат назначавани за инспектори на съюзa в международни води в съответствие с член 79 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 20

Мерки, предприемани от Агенцията

Когато е подходящо, Агенцията:

а)

приема ръководства за хармонизираните стандарти за инспекции;

б)

разработва насоки, отразяващи най-добрите практики във връзка с контрола на общата политика в областта на рибарството, включително за обучение на служители по контрола, и ги актуализира редовно;

в)

предоставя на Комисията необходимата техническа и административна подкрепа за изпълнението на нейните задачи.

Член 21

Сътрудничество

1.   Държавите членки и Комисията сътрудничат с Агенцията и ѝ оказват необходимата подкрепа за изпълнение на нейната мисия.

2.   Като отчита съответно различните правни системи в отделните държави членки, Агенцията подпомага сътрудничеството между държавите членки и между тях и Комисията при разработката на хармонизирани стандарти за контрол в съответствие със законодателството на съюзa и с оглед на най-добрите практики в държавите членки и на международните стандарти.

Член 22

Група за спешни действия

1.   Ако Комисията, по собствена инициатива или по искане на най-малко две държави членки, констатира наличието на ситуация, криеща сериозен пряк, непряк или потенциален риск за общата политика в областта на рибарството и този риск не може да бъде предотвратен, отстранен или намален чрез наличните средства и не може да бъде управляван по подходящ начин, Агенцията трябва да бъде информирана незабавно.

2.   В отговор на подобно уведомление от страна на Комисията или по собствена инициатива Агенцията сформира незабавно група за спешни действия и информира Комисията за това.

Член 23

Задачи на групата за спешни действия

1.   Групата за спешни действия, сформирана от Агенцията, отговаря за събирането и оценката на цялата относима информация и за набелязването на съществуващите възможности за най-ефективно и бързо предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска за общата политика в областта на рибарството.

2.   Групата за спешни действия може да иска помощ от всеки публичноправен или частноправен субект, чийто експертен опит счита за необходим за ефективната реакция в извънредната ситуация.

3.   Агенцията осигурява необходимата координация за осигуряване на адекватна и своевременна реакция във възникналата извънредна ситуация.

4.   Ако е целесъобразно, групата за спешни действия информира обществеността за съответните рискове и за предприетите мерки.

Член 24

Многогодишна работна програма

1.   Многогодишната работна програма на Aгенцията определя нейните общи цели, правомощия, задачи, показатели за напредък и приоритети за всяка дейност на Агенцията за срок от пет години. Тя включва представяне на плана за политика относно персонала и прогноза на бюджетните кредити, необходими за постигане на целите за този петгодишен срок.

2.   Многогодишната работна програма се представя в съответствие със системата за основано на дейностите управление и разработената от Комисията методика. Тя се приема от административния съвет.

3.   Работната програма, посочена в член 32, параграф 2, буква в), се основава на многогодишната работна програма. Тя ясно посочва допълненията, промените или заличаванията в сравнение с програмата за предходната година, както и напредъка при постигането на общите цели и приоритети на многогодишната работна програма.

Член 25

Сътрудничество в областта на морското дело

Агенцията допринася за прилагането на интегрираната морска политика на ЕС, и по-специално за сключването на административни договорености с други органи по въпроси от обхвата на настоящия регламент след одобрение от административния съвет. Изпълнителният директор информира Комисията и държавите членки за това в ранния етап на преговорите.

Член 26

Подробни правила

Подробни правила за прилагане на настоящата глава се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Тези правила могат да обхващат по-специално изработването на планове в отговор на спешни ситуации, създаването на група за спешни действия и практическите процедури, които да се приложат.

ГЛАВА V

ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ

Член 27

Правно положение и седалище

1.   Агенцията е орган на съюзa със собствена правосубектност.

2.   Във всяка от държавите членки Агенцията притежава най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно националната им правна система. Тя може по-специално да придобива или да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да бъде страна по съдебни производства.

3.   Агенцията се представлява от нейния изпълнителен директор.

4.   Седалището на Агенцията е във Виго, Испания.

Член 28

Персонал

1.   Към персонала на Агенцията се прилага Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (14), и правилата, приети съвместно от институциите на Европейския съюз за целите на прилагането на посочените правилник и условия за работа. Административният съвет, съгласувано с Комисията, приема необходимите подробни правила за прилагане.

2.   Без да се засяга член 39, правомощията, възложени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се упражняват от Агенцията по отношение на собствения персонал.

3.   Персоналът на Агенцията се състои от длъжностни лица, временно назначени или командировани от Комисията, и от други служители, наети от Агенцията съобразно потребностите от изпълнение на нейните задачи.

В Агенцията може да работят и длъжностни лица, временно командировани от държавите членки.

Член 29

Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се прилага и за Агенцията.

Член 30

Отговорност

1.   Договорната отговорност на Агенцията се урежда от приложимото право спрямо въпросния договор.

2.   Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решения съгласно арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Агенцията.

3.   В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи на правото, които са общи за държавите членки, Агенцията поправя всяка вреда, причинена от нея или от нейните служители при изпълнението на техните задължения. Съдът е компетентен по всеки спор относно обезщетяването на такива вреди.

4.   Личната отговорност пред Агенцията на нейните служители се урежда от разпоредбите на Правилника за длъжностните лица или Условията за работа, приложими към тях.

Член 31

Езици

1.   Разпоредбите на Регламент № 1 на Съвета (15) се прилагат спрямо Агенцията.

2.   Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

Член 32

Създаване и правомощия на административния съвет

1.   Агенцията има административен съвет.

2.   Административният съвет:

а)

назначава и освобождава изпълнителния директор съгласно член 39;

б)

приема, до 30 април всяка година, общия доклад на Агенцията за предходната година и го предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и държавите членки. Докладът се оповестява публично;

в)

приема до 31 октомври всяка година и като взема предвид становището на Комисията и на държавите членки, работната програма на Агенцията за предстоящата година и я изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и държавите членки.

Работната програма съдържа приоритетите на Агенцията. В нея се дава приоритет на задълженията на Агенцията по програмите за контрол и надзор. Приема се, без да се засяга годишната бюджетна процедура на съюзa. В случай че в срок от 30 дни от датата на приемане на работната програма Комисията изрази своето несъгласие с тази програма, административният съвет я преразглежда и приема, с евентуални изменения, в срок от два месеца, на второ четене;

г)

приема окончателния бюджет на Агенцията преди началото на финансовата година, като го адаптира, когато е необходимо, съобразно приноса на съюзa и всеки друг приход на Агенцията;

д)

изпълнява задълженията си по отношение на бюджета на Агенцията в съответствие с членове 44, 45 и 47;

е)

упражнява дисциплинарна власт над изпълнителния директор;

ж)

установява процедурни правила, които могат при необходимост да предвиждат създаването на подкомитети на административния съвет;

з)

приема процедурите, необходими за изпълнението на задачите на Агенцията.

Член 33

Състав на административния съвет

1.   Административният съвет се състои от представители на държавите членки и шестима представители на Комисията. Всяка държава членка има право да назначава по един член. Държавите членки и Комисията назначават по един заместник на всеки член, който представлява този член в негово отсъствие.

2.   Членовете на съвета се назначават въз основа на степента на придобития от тях относим опит и експертни познания в областта на контрола и инспекцията в рибарството.

3.   Мандатът на всеки член е пет години, считано от датата на назначаване. Мандатът може да бъде подновяван.

Член 34

Председателство на административния съвет

1.   Административният съвет избира председател измежду представителите на Комисията. Административният съвет избира свой заместник-председател измежду всичките си членове. Заместник-председателят автоматично заема мястото на председателя, ако той е възпрепятстван да изпълнява задълженията си.

2.   Мандатът на председателя и на заместник-председателя е три години и изтича, когато престанат да бъдат членове на административния съвет. Мандатът им може да се подновява само веднъж.

Член 35

Заседания

1.   Заседанията на административния съвет се свикват от неговия председател. Дневният ред се определя от председателя, който взема предвид предложенията на членовете на административния съвет и на изпълнителния директор на Агенцията.

2.   Изпълнителният директор и представителят, определен от консултативния съвет, участват в дебатите без право на глас.

3.   Административният съвет провежда редовно заседание най-малко веднъж годишно. Освен това съветът заседава по инициатива на председателя, по искане на Комисията или на една трета от държавите членки, представени в него.

4.   Когато въпросът е поверителен или свързан с конфликт на интереси, административният съвет може да вземе решение да разгледа конкретни точки от дневния ред в отсъствието на представителя, определен от консултативния съвет. В процедурния правилник могат да бъдат предвидени подробни правила за приложението на настоящата разпоредба.

5.   Административният съвет може да покани всяко лице, чието становище би представлявало интерес, да участва в заседанията му като наблюдател.

6.   Членовете на административния съвет могат, при спазване на неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти.

7.   Секретариатът на административния съвет се осигурява от Агенцията.

Член 36

Гласуване

1.   Административният съвет взема решенията си с абсолютно мнозинство от гласовете.

2.   Всеки член има право на един глас. В отсъствието на някой от членовете заместникът му има право да упражнява неговото право на глас.

3.   Процедурният правилник съдържа по-подробни разпоредби относно гласуването, по-специално условията, при които някой от членовете може да действа от името на друг член, както и изисквания по отношение на кворума, когато е целесъобразно.

Член 37

Декларация за интерес

Членовете на административния съвет съставят декларация за интерес, указваща или отсъствието на каквито и да било интереси, които биха могли да накърнят тяхната независимост, или наличието на всякакви преки или косвени интереси, които биха могли да бъдат считани за накърняващи тяхната независимост. Тези декларации се съставят веднъж годишно в писмен вид или по всяко време, когато възникне конфликт на интереси във връзка с точките от дневния ред. В последния случай заинтересованите членове нямат право на глас по такава точка от дневния ред.

Член 38

Задължения и правомощия на изпълнителния директор

1.   Агенцията се управлява от изпълнителен директор. Без да се засяга съответната компетентност на Комисията и административния съвет, изпълнителният директор не може да търси, нито да приема указания от правителствен или какъвто и да било друг орган.

2.   При осъществяване на своите задачи изпълнителният директор прилага принципите на общата политика в областта на рибарството.

3.   Изпълнителният директор има следните задължения и правомощия:

а)

изготвя проекта за работна програма и го представя на административния съвет след консултация с Комисията и държавите членки. Изпълнителният директор предприема необходимите стъпки за изпълнението на работната програма, в рамките на ограниченията, посочени в настоящия регламент, правилата за прилагането му и всяка друга приложима правна норма;

б)

предприема всички необходими мерки, включително приемането на вътрешните административни инструкции и публикуването на обявления, за да осигури организацията и функционирането на Агенцията в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

в)

предприема всички необходими стъпки, включително приемането на решения относно задълженията на Агенцията съгласно глави II и III, включително чартъра и експлоатацията на средства за контрол и инспекция и функционирането на информационна мрежа;

г)

отговаря на искания от страна на Комисията и на искания за помощ от страна на държава членка съгласно членове 6, 7 и 16;

д)

организира ефективна система за мониторинг, за да има възможност да сравнява постиженията на Агенцията с поставените ѝ оперативни цели. На тази основа изпълнителният директор всяка година подготвя проект за общ доклад и го представя на административния съвет. Изпълнителният директор въвежда редовни процедури за оценяване, които отговарят на признати професионални стандарти;

е)

по отношение на персонала упражнява пълномощията по член 28, параграф 2;

ж)

съставя прогнозата за приходите и разходите на Агенцията в съответствие с член 44 и изпълнява бюджета в съответствие с член 45.

4.   Изпълнителният директор е отговорен за своите действия пред административния съвет.

Член 39

Назначаване и освобождаване на изпълнителния директор

1.   Изпълнителният директор се назначава от административния съвет на основание на заслуги и относим опит, доказан с документи, в сферата на общата политика в областта на рибарството и контрола и инспекцията на рибарството, от списък с най-малко двама кандидати, предложени от Комисията след процедура за подбор, вследствие на обявяване на свободната длъжност в Официален вестник на Европейския съюз, и — на друго място — на покана за изразяване на интерес.

2.   Администратияният съвет разполага с правомощието да освобождава изпълнителния директор. Съветът провежда дебати по този въпрос по искане на Комисията или на една трета от своите членове.

3.   Административният съвет взема решението по параграфи 1 и 2 с мнозинство от две трети от членовете.

4.   Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Мандатът може да бъде удължен веднъж за срок от още пет години по предложение на Комисията и това удължаване трябва да бъде одобрено с мнозинство от две трети от членовете на административния съвет.

Член 40

Консултативен съвет

1.   Консултативният съвет е съставен от представители на консултативните съвети, предвидени в член 43 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, въз основа на принципа за назначаване на един представител от всеки консултативен съвет. Представителите могат да бъдат замествани от заместници, назначени по същото време.

2.   Членовете на консултативния съвет нямат право да бъдат членове на административния съвет.

Консултативният съвет определя един от своите членове да взема участие в дебатите на административния съвет без право на глас.

3.   По искане на изпълнителния директор консултативният съвет го консултира при изпълнението на задълженията му по настоящия регламент.

4.   Консултативният съвет се председателства от изпълнителния директор. Съветът заседава по покана на председателя не по-рядко от веднъж годишно.

5.   Агенцията предоставя необходимата логистична подкрепа на консултативния съвет и осигурява секретариат за провеждане на заседанията му.

6.   Членовете на административния съвет имат право да присъстват на заседанията на консултативния съвет.

Член 41

Прозрачност и комуникация

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 се прилага за документите, съхранявани от Агенцията.

2.   Административният съвет, в срок от шест месеца от датата на първото си заседание, приема практическите разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.   Агенцията може да осъществява комуникация по своя собствена инициатива в областите от обхвата на нейната мисия. Агенцията гарантира, по-специално, че обществеността и всяко друго заинтересовано лице бързо получават обективна, надеждна и лесно разбираема информация относно нейната работа.

4.   Административният съвет установява необходимите вътрешни правила за прилагането на параграф 3.

5.   Приетите от Агенцията решения съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 могат да представляват основание за подаване на жалба пред Европейския омбудсман или да бъдат предмет на иск пред Съда съгласно членове 228 и 263 от Договора за фукционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

6.   За информацията, събрана от Комисията и Агенцията в съответствие с настоящия регламент, се прилага Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 42

Поверителност

1.   Членовете на административния съвет, изпълнителният директор и членовете на персонала на Агенцията, дори и след прекратяване на техните задължения, са подчинени на изискванията за поверителност съгласно член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   Административният съвет установява вътрешни правила относно практическите разпоредби за приложение на изискванията за поверителност, посочени в параграф 1.

Член 43

Достъп до информация

1.   Комисията има пълен достъп до цялата информация, събрана от Агенцията. Агенцията предоставя всяка информация, заедно с оценка на тази информация, на Комисията по нейно искане и във формата, посочена от нея.

2.   Държавите членки, заинтересовани от някое конкретно действие на Агенцията, имат достъп до информацията, събрана от Агенцията по отношение на такива действия, при спазване на условията, които могат да бъдат установени в съответствие с процедурата по член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА VI

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44

Бюджет

1.   Приходите на Агенцията се състоят от:

а)

принос от съюзa, включен в общия бюджет на Европейския съюз (раздел за Комисията);

б)

такси за предоставени услуги от Агенцията на държавите членки съгласно член 6;

в)

такси за публикации, обучение и/или всякакви други услуги, предоставени от Агенцията.

2.   Разходите на Агенцията включват разходи за персонала, административни, инфраструктурни и оперативни разходи.

3.   Изпълнителният директор съставя проект за прогноза на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година и го изпраща на административния съвет, заедно с проект за щатно разписание.

4.   Приходите и разходите трябва да са балансирани.

5.   Всяка година административният съвет, въз основа на проекта за прогнозата на приходите и разходите, изготвя прогноза на приходите и разходите за Агенцията за следващата финансова година.

6.   Най-късно до 31 март административния съвет изпраща на Комисията прогнозата за приходите и разходите, посочена в параграф 5, която включва проекта за щатно разписание, заедно с временната работна програма.

7.   Комисията препраща с прогнозата за приходите и разходите на Европейския парламент и Съвета (наричани по-нататък „бюджетният орган“), заедно с предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз.

8.   Въз основа на прогнозата за приходите и разходите Комисията вписва в предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз прогнозите, които счете за необходими за целите на плана на щата, и размера на субсидията, която ще бъде начислена от общия бюджет, и го представя на вниманието на бюджетния орган съгласно член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

9.   Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за субсидията в полза на Агенцията. Бюджетният орган приема щатното разписание на Агенцията.

10.   Бюджетът се приема от административния съвет. Бюджетът става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Когато е уместно, в него се внасят съответните корекции.

11.   Административният съвет уведомява бюджетния орган във възможно най-кратък срок за намеренията си да изпълни всеки проект, който може да има чувствително финансово отражение върху финансирането на бюджета, по-специално всякакви проекти, свързани с режима на собственост, като наем или покупка на сгради. Той уведомява Комисията за това.

12.   В случаите, когато клон на бюджетния орган е обявил намерението си да приеме становище, той изпраща становището си на административния съвет в срок от шест седмици от датата на уведомлението за проекта.

Член 45

Изпълнение и контрол на бюджета

1.   Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Агенцията.

2.   Най-късно до 1 март след края на всяка финансова година счетоводителят на Агенцията запознава счетоводител на Комисията с временните счетоводни отчети, заедно с доклад за бюджетното и финансово управление за изтеклата финансова година. Счетоводителят на Комисията консолидира временните счетоводни отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 245 от Регламент (ЕC, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (16) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“).

3.   Най-късно до 31 март след края на всяка финансова година счетоводителят на Комисията изпраща временните счетоводни отчети на Агенцията на Сметната палата, заедно с доклад за бюджетното и финансово управление за изтеклата финансова година. Докладът за бюджетното и финансовото управление за изтеклата финансова година се изпраща и на Европейския парламент и на Съвета.

4.   При получаването на бележките на Сметната палата за временните счетоводни отчети на Агенцията, съгласно член 246 от Финансовия регламент, изпълнителният директор съставя окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията, за който отговаря, и го изпраща на административния съвет за становище.

5.   Административният съвет приема становище по отношение на окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията.

6.   Най-късно до 1 юли следващата година изпълнителният директор изпраща окончателния годишен счетоводен отчет, заедно със становището на административния съвет, на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата.

7.   Окончателният годишен счетоводен отчет се публикува.

8.   В Агенцията се обособява функция по вътрешен одит, който сe осъществява при спазване на съответните международни стандарти.

9.   Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните бележки най-късно до 30 септември. Той изпраща този отговор и на административния съвет.

10.   Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за гладкото прилагане на процедурата за освобождаване от отговорност за съответната финансова година, както е предвидено в член 261, параграф 3 от Финансовия регламент.

11.   Преди 30 април на втората последваща финансова година, Европейският парламент, по препоръка от Съвета, освобождава изпълнителния директор на Агенцията от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета за съответната година.

Член 46

Борба с измамите

1.   С цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности, разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 се прилагат без ограничения спрямо Агенцията.

2.   Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, извършвани от OLAF, и издава незабавно подходящите разпоредби за всички членове на персонала си.

3.   В решенията относно финансирането и споразуменията за изпълнение и инструментите, свързани с тях, трябва да се предвижда изрично, че Сметната палата и OLAF могат при необходимост да извършват проверки на място на получателите на финансиране от Агенцията и на агентите, отговарящи за разпределянето на това финансиране.

Член 47

Финансови разпоредби

Административният съвет, след като получи съгласието на Комисията и становището на Сметната палата, приема финансовите правила на Агенцията. Тези правила не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (17), освен ако това не се изисква изрично за дейността на Агенцията и с предварителното съгласие на Комисията.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 48

Оценка

1.   В срок от пет години от датата, на която Агенцията поема задълженията си, и на всеки пет години след това, административният съвет възлага изготвянето на независима външна оценка на прилагането на настоящия регламент. Комисията предоставя на разположение на Агенцията всяка информация, за която Агенцията счита, чее от значение заоценката.

2.   Всяка оценка преценява въздействието на настоящия регламент, полезността, уместността и ефективността на Агенцията и нейните работни практики, както и степента, в която тя допринася за постигане на високо равнище на съответствие с възприетите правила на общата политика в областта на рибарството. Административният съвет отправя конкретни препоръки в съгласие с Комисията, след консултации с участващите страни.

3.   Административният съвет получава оценката и отправя до Комисията препоръки за изменения в настоящия регламент, в Агенцията и нейните работни практики. Комисията изпраща заключенията по оценката, заедно с препоръките, на Европейския парламент и на Съвета и ги оповестява публично.

Член 49

Отмяна

Регламент (ЕО) № 768/2005 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 50

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 5 март 2019 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).

(4)  Вж. приложение I.

(5)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(6)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(7)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(10)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(11)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за Европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1).

(14)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(15)  Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58).

(16)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(17)  Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последващи изменения

Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета

(ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета

(ОВ L 343, 22.11.2009 г., стр. 1)

Единствено член 120

Регламент (ЕС) 2016/1626 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 80)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 768/2005

Настоящият регламент

Членове 1 – 7

Членове 1 – 7

Член 7а

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 17а

Член 19

Член 17б

Член 20

Член 17в

Член 21

Член 17г

Член 22

Член 17д

Член 23

Член 17е

Член 24

Член 17ж

Член 25

Член 17з

Член 26

Член 18

Член 27

Член 19

Член 28

Член 20

Член 29

Член 21

Член 30

Член 22

Член 31

Член 23

Член 32

Член 24

Член 33

Член 25

Член 34

Член 26

Член 35

Член 27

Член 36

Член 28

Член 37

Член 29

Член 38

Член 30

Член 39

Член 31

Член 40

Член 32

Член 41

Член 33

Член 42

Член 34

Член 43

Член 35

Член 44

Член 36

Член 45

Член 37

Член 46

Член 38

Член 47

Член 39

Член 48

Член 40

Член 41

Член 49

Член 42

Член 50

Приложение I

Приложение II


25.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/474 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 март 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33, 114 и 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се създава Митнически кодекс на Съюза (наричан по-нататък „Кодексът“) и се установяват общи правила и процедури, приложими за стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза или се извеждат от нея.

(2)

Италианската община Кампионе д'Италия, която е италиански ексклав на територията на Швейцария, и италианските води на езерото Лугано следва да бъдат включени в митническата територия на Съюза, тъй като историческите причини, обосновали изключването на тези територии — като например тяхната изолация и икономически затруднения, вече не са приложими. По същите причини тези територии следва да бъдат включени в общия режим на облагане с акциз, но да продължават да бъдат изключени от общата система на данъка върху добавената стойност. С цел да се гарантира, че тези промени се прилагат едновременно и последователно, включването на тези територии в митническата територия на Съюза следва да се прилага от 1 януари 2020 г.

(3)

Кодексът следва да бъде изменен, за да се поясни, че титулярят на решение за обвързваща тарифна информация (наричано по-нататък „решение ОТИ“) може да го използва за срок до шест месеца след отмяната на решението ОТИ, ако отмяната се дължи на факта, че въпросното решение не съответства на митническото законодателство или условията за издаването на решението ОТИ не са били или вече не са изпълнени.

(4)

Временното складиране следва да бъде включено в списъка на митническите формалности, които попадат в обхвата на разпоредбата от Кодекса, съгласно която митническото задължение, възникнало поради неизпълнение, се погасява, ако нарушението не е имало значително въздействие върху правилното прилагане на съответната процедура, не е представлявало опит за измама и впоследствие положението на стоките е било уредено. В тези случаи, за целите на погасяването на митническото задължение временното складиране следва да не се третира различно от митнически режим. Следва да бъде изменено и делегирането на правомощия на Комисията за допълване на посочената разпоредба от Кодекса, за да може временното складиране да бъде включено в списъка.

(5)

Когато митническите органи трябва да анулират обобщена декларация за въвеждане поради факта, че стоките, обхванати от декларацията, не са въведени на митническата територия на Съюза, обобщената декларация за въвеждане следва да бъде анулирана без забавяне 200 дни след подаването ѝ, а не в рамките на 200 дни, тъй като това е срокът, в рамките на който стоките трябва да бъдат въведени на митническата територия на Съюза.

(6)

За да могат митническите органи да извършват надлежен анализ на риска и подходящи, основани на анализ на риска проверки, е необходимо да се гарантира, че икономическите оператори им представят данните и информацията по отношение на несъюзните стоки преди тяхното пристигане под формата на обобщена декларация за въвеждане. Когато обобщената декларация за въвеждане не е била подадена, преди стоките да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, и задължението за нейното подаване не е било отменено, икономическите оператори следва да представят данните и информацията, които обичайно се включват в обобщените декларации за въвеждане, в своите митнически декларации или в декларациите си за временно складиране. За целта възможността за подаване на митническа декларация или на декларация за временно складиране вместо обобщена декларация за въвеждане следва да се предоставя само след разрешение от страна на митническите органи, пред които се представят стоките. Когато митническите органи трябва да анулират декларация за временно складиране поради факта, че стоките, обхванати от декларацията, не са били представени пред митниците, декларацията следва да бъде анулирана без забавяне, след като изминат 30 дни от подаването ѝ, а не в рамките на 30 дни, тъй като това е срокът, в рамките на който стоките трябва да бъдат представени пред митниците.

(7)

Пълно освобождаване от вносни мита следва да се предвиди за стоките, които са били поправени или променени под режим пасивно усъвършенстване в държава или територия, с която Съюзът има сключено международно споразумение, предвиждащо такова освобождаване, за да се гарантира, че Съюзът изпълнява международните си ангажименти в това отношение. Тъй като обхватът на посоченото освобождаване е ограничен до вноса на продукти, които са поправени или променени в съответната държава или територия, той не следва да включва вноса на поправени или променени продукти, получени от еквивалентни стоки, нито вноса на заместващи продукти при системата на стандартен обмен. Поради това освобождаването от вносни мита не следва да се прилага за тези стоки и продукти.

(8)

Когато митническите органи трябва да анулират обобщена декларация за напускане или уведомление за реекспорт поради факта, че съответните стоки не са изведени от митническата територия на Съюза, декларацията или уведомлението следва да бъдат анулирани без забавяне, след като изминат 150 дни от подаването им, а не в рамките на 150 дни, тъй като това е срокът, в рамките на който стоките трябва да бъдат изведени от митническата територия на Съюза.

(9)

В съответствие с принципа на пропорционалност, за постигането на основните цели за ефективното функциониране на митническия съюз и с оглед на прилагането на общата търговска политика, е необходимо и подходящо да се коригират редица технически несъвършенства, установени при прилагането на Кодекса след влизането му в сила, да се включат две територии на държава членка в рамките на митническата територия на Съюза и Кодексът да се приведе в съответствие с международни споразумения, които не са били в сила към момента на приемането му. В съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(10)

Поради това Регламент (ЕС) № 952/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 952/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 4, параграф 1 дванадесетото тире се заменя със следното:

„—

територията на Италианската република с изключение на община Ливиньо,“;

2)

В член 34, параграф 9 първата алинея се заменя със следното:

„9.   Когато валидността на решение ОТИ или ОИП се прекратява в съответствие с параграф 1, буква б) или с параграф 2 или то е отменено в съответствие с параграф 5, 7 или 8, решението ОТИ или ОИП може все пак да се използва по отношение на обвързващи договори, които се основават на решението и са сключени преди прекратяване на неговата валидност или преди неговата отмяна. Това продължено използване не се прилага, когато дадено решение ОИП е издадено за стоки, които са за износ.“;

3)

В член 124, параграф 1, буква з), подточка i) се заменя със следното:

„i)

нарушението, породило възникването на митническото задължение, не е оказало значително въздействие върху правилното прилагане на временното складиране или съответния митнически режим и не е представлявало опит за измама;“

4)

Член 126 се заменя със следното:

„Член 126

Делегиране на правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 284 с цел да се определи списъкът с нарушенията, които не оказват значително въздействие върху правилното прилагане на временното складиране или съответния митнически режим, и да се допълни член 124, параграф 1, буква з), подточка i).“;

5)

В член 129 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато стоките, за които е подадена обобщена декларация за въвеждане, не са въведени на митническата територия на Съюза, митническите органи анулират без забавяне тази декларация във всеки един от следните случаи:

а)

по заявление на декларатора; или

б)

след като изминат 200 дни от подаването на декларацията.“;

6)

В член 139 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато несъюзни стоки, представени на митницата, не са обхванати от обобщена декларация за въвеждане, и с изключение на случаите на освобождаване от задължението за подаване на такава декларация, едно от лицата, посочени в член 127, параграф 4, незабавно подава такава декларация, без да се засяга член 127, параграф 6, или, ако митническите органи разрешат, подава вместо това митническа декларация или декларация за временно складиране. Когато при такива обстоятелства се подава митническа декларация или декларация за временно складиране, тя трябва да съдържа най-малко данните, които са необходими за обобщената декларация за въвеждане.“;

7)

В член 146 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато стоките, за които е подадена декларация за временно складиране, не са представени на митницата, митническите органи анулират без забавяне декларацията във всеки един от следните случаи:

а)

по заявление на декларатора; или

б)

след като изминат 30 дни от подаването на декларацията.“;

8)

Вмъква се следният член:

„Член 260a

Стоки, поправени или променени съгласно международни споразумения

1.   Пълно освобождаване от вносни мита се предоставя на преработените продукти, които са получени от стоки, поставени под режим пасивно усъвършенстване, когато се докаже по удовлетворителен за митническите органи начин, че:

а)

стоките са били поправени или променени в държава или територия извън митническата територия на Съюза, с която Съюзът е сключил международно споразумение, предвиждащо такова освобождаване; и

б)

са изпълнени условията за освобождаване от вносни мита, предвидени в споразумението по буква а).

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на преработените продукти, получени от еквивалентни стоки по член 223, и по отношение на заместващите продукти, посочени в членове 261 и 262.“;

9)

В член 272 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато стоките, за които е подадена обобщена декларация за напускане, не са изведени от митническата територия на Съюза, митническите органи анулират без забавяне тази декларация във всеки един от следните случаи:

а)

по заявление на декларатора; или

б)

след като изминат 150 дни от подаването на декларацията.“;

10)

В член 275 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато стоките, за които е подадено уведомление за реекспорт, не са изведени от митническата територия на Съюза, митническите органи анулират без забавяне това уведомление във всеки един от следните случаи:

а)

по заявление на декларатора; или

б)

след като изминат 150 дни от подаването на уведомлението.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 1 се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 39.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 февруари 2019 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


ДИРЕКТИВИ

25.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/42


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/475 НА СЪВЕТА

от 18 февруари 2019 година

за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на включването на община Кампионе д'Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

С писмо от 18 юли 2017 г. Италия поиска италианската община Кампионе д'Италия и италианските води на езерото Лугано да бъдат включени в митническата територия на Съюза, определена в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), както и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО на Съвета (4) за целите на акциза, като същевременно тези територии останат извън териториалния обхват на Директива 2006/112/ЕО на Съвета (5) за целите на данъка върху добавената стойност.

(2)

Италианската община Кампионе д'Италия, която е територия извън италианските държавни граници, разположена на територията на Швейцария, и италианските води на езерото Лугано следва да бъдат включени в митническата територия на Съюза, тъй като историческите причини, обосновали изключването на тези територии — като например тяхната изолация и икономически затруднения, вече са отпаднали. Поради същите причини посочените територии следва да бъдат включени в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО.

(3)

Италия обаче иска тези територии да продължат да бъдат изключени от териториалния обхват на Директива 2006/112/ЕО, тъй като това е от основно значение за поддържането на условия на равнопоставеност между установените в Швейцария икономически оператори и тези, установени в италианската община Кампионе д'Италия, посредством прилагането на местен режим за косвено данъчно облагане, съобразен с швейцарската система за данъка върху добавената стойност.

(4)

Настоящата директива следва да бъде тясно свързана с Регламент 2019/474 на Европейския парламент и на Съвета (6). Ето защо националните мерки за транспониране, необходими за съобразяване с настоящата директива, следва да се прилагат от началната дата на прилагане на посочения регламент.

(5)

Поради това директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В Директива 2006/112/ЕО член 6 се изменя, както следва:

1)

В параграф 1 се добавят следните букви:

„е)

Кампионе д'Италия;

ж)

италианските води на езерото Лугано.“

2)

В параграф 2 се заличават букви е) и ж).

Член 2

В член 5, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО се заличават букви е) и ж).

Член 3

1.   Държавите членки приемат и публикуват до 31 декември 2019 г. разпоредбите, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2020 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2019 година.

За Съвета

Председател

N. BĂDĂLĂU


(1)  Становище от 2 октомври 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 11 юли 2018 г. (ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 117).

(3)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(4)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).

(5)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2019/474 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (вж. стp. 38 от настоящия брой на Официален вестник).