ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 81

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
22 март 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на подробната информация за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК), докладвана на регистрите на трансакции ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно достъпа до съхраняваните в регистрите на трансакции данни за сделките за финансиране с ценни книжа ( 1 )

22

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно събирането, проверката, обобщаването, сравняването и публикуването на данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на трансакции ( 1 )

30

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции ( 1 )

45

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/360 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции ( 1 )

58

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/361 на Комисията от 13 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 по отношение на достъпа до данните, съхранявани в регистрите на трансакции ( 1 )

69

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/362 на Комисията от 13 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции ( 1 )

74

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията от 13 декември 2018 година за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формàта и честотата на докладите с данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) пред регистрите на трансакции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията по отношение на използването на кодове за докладването на договори за деривати ( 1 )

85

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/364 на Комисията от 13 декември 2018 година за установяване, по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за формàта на заявленията на регистрите на трансакции за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията ( 1 )

125

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/365 на Комисията от 13 декември 2018 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмен на информация относно санкции, мерки и разследвания в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

128

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/356 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на подробната информация за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК), докладвана на регистрите на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 4, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

За увеличаване на ефикасността и предвид сходствата при докладването на дериватите и на сделките за финансиране с ценни книжа („СФЦК“), задължението по член 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365 за представяне на информация за СФЦК пред регистрите на трансакции следва да бъде приведено в съответствие със задължението за представяне на информация за сделките с деривати пред регистрите на трансакции в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2). Ето защо изискванията, с които се уточняват докладваните данни за СФЦК, следва да бъдат подобни на изискванията, с които се уточняват докладваните данни за договорите за деривати.

(2)

С цел да се гарантира ефективността и полезността на докладваната информация относно СФЦК, докладваните специфични данни за СФЦК следва да бъдат съобразени с различните видове СФЦК, установени в Регламент (ЕС) 2015/2365. Що се отнася до предоставянето на информация за маржин заемни сделки, целта на Регламент (ЕС) 2015/2365 е да бъдат отразени тези операции, които имат същото предназначение както репо сделките, сделките за покупка с условие за последваща продажба или сделките за предоставяне в заем на ценни книжа, и следователно пораждат сходни рискове за финансовата стабилност, като създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта, процикличността и взаимосвързаността на финансовите пазари или като допринасят за трансформацията на ликвидност и падежи. Ето защо, въпреки че този вид заеми включват сделки, предмет на маржин споразумения между финансови институции и техни клиенти, по които финансовите институции предоставят основни брокерски услуги на своите клиенти, те не включват други заеми, като например заеми с цел корпоративно преструктуриране, които макар че могат да бъдат свързани с ценни книжа, не увеличават обхванатите от Регламент (ЕС) 2015/2365 системни рискове.

(3)

Подробната информация за всяка преминала централен клиринг СФЦК е нужно да бъде докладвана точно и да може да бъде лесно установена, независимо дали СФЦК е преминала централен клиринг на датата, на която е била сключена, или на по-късна дата.

(4)

За да се гарантира изчерпателността на докладваната информация, ако в деня на сделката не са известни конкретните данни за обезпечението, контрагентите следва да актуализират информацията относно обезпечението веднага след като я получат, но не по-късно от работния ден, следващ вальора на тази СФЦК.

(5)

За да могат органите, имащи достъп до данните за СФЦК в регистрите на трансакции, да разполагат с възможно най-полезната информация, контрагентите следва да докладват на регистрите на трансакции международния идентификационен номер на ценните книжа („ISIN“) на всяка използвана от тях кошница от обезпечения по СФЦК, ако има такъв номер.

(6)

Често, когато контрагентите предоставят обезпечение въз основа на нетната експозиция, произтичаща от приспадането на няколко СФЦК между двама контрагенти, не е възможно обезпечението да бъде разпределено към отделна СФЦК и следователно разпределението на обезпеченията няма да бъде известно. В тези случаи контрагентите следва да могат да докладват обезпеченията, независимо от съответния основен заем.

(7)

Настоящият регламент се основава на проектите за регулаторни технически стандарти, предоставени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) съгласно процедурата по член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(8)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по този проект на регулаторни технически стандарти, анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от банковия сектор към ЕОЦКП, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Докладвани данни за СФЦК

1.   Изготвеният съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 доклад включва изчерпателните и точни данни за съответната СФЦК, посочени в таблици 1, 2, 3 и 4 от приложението.

2.   Когато докладва сключването на СФЦК, контрагентът посочва вид действие „нов“ в поле 98 на таблица 2 от приложението към настоящия регламент. При всяко последващо докладване на данни за тази СФЦК, в поле 98 на таблица 2 от приложението към настоящия регламент се посочва съответният вид действие за тази СФЦК.

Член 2

СФЦК, чийто клиринг се извършва от централни контрагенти

1.   СФЦК, чиито данни са били докладвани в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 и която впоследствие е преминала през централен клиринг, се докладва след клиринга като прекратена, като в поле 98 на таблица 2 от приложението се посочва вид дейност „прекратяване/предсрочно прекратяване“ и се докладват произтичащите от клиринга нови СФЦК.

2.   СФЦК, сключена на място на търговия и в същия ден преминала централен клиринг, се докладва едва след нейния клиринг.

3.   По отношение на маржина, предоставен или получен за преминала клиринг СФЦК, контрагентът докладва данните по таблица 3 от приложението към настоящия регламент и определя съответния вид действия по поле 20 на таблицата от приложението.

Член 3

Докладване на обезпеченията

1.   Контрагентите, които са се договорили да не се заделя обезпечение по сделка за предоставяне в заем на ценни книжа или стоки или по сделка за получаване в заем на ценни книжа или стоки, посочват това в поле 72 на таблица 2 от приложението.

2.   Когато обезпечението по СФЦК е обвързано с отделен заем и подробните данни за това обезпечение са известни на контрагента преди крайния срок за докладване, при докладването на тази СФЦК за първи път с вид действие „нов“ в поле 98 на таблица 2 от приложението контрагентът посочва изчерпателните и точни данни за всички отделни компоненти на обезпечението по тази СФЦК в полета 75—94 на таблица 2 от приложението.

3.   Когато обезпечението по СФЦК е обвързано с отделен заем, но подробните данни за това обезпечение не са известни на контрагента преди крайния срок за докладване, контрагентът посочва — с вид действие „актуализиране на обезпечението“ в поле 98 на таблица 2 от приложението, изчерпателните и точни данни за всички отделни компоненти на обезпечението по тази СФЦК в полета 75—94 на таблица 2 от приложението веднага след като тези данни станат известни, но не по-късно от работния ден, следващ посочения в поле 13 на таблица 2 от приложението вальор.

4.   Контрагент, който заделя по една или повече СФЦК кошница от обезпечения, за която има определен международен идентификационен номер на ценните книжа („ISIN“), посочва този ISIN в поле 96 на таблица 2 от приложението, когато докладва СФЦК с вид действие „нов“ в поле 98 на таблица 2 от приложението.

5.   Контрагент, който заделя по една или повече СФЦК кошница от обезпечения, за която няма определен ISIN, посочва код „NTAV“ в поле 96 на таблица 2 от приложението, когато докладва СФЦК с вид действие „нов“ в поле 98 на таблица 2 от приложението.

6.   За целите на параграфи 4 и 5 контрагентът също така посочва — с вид действие „актуализиране на обезпечението“ в поле 98 на таблица 2 от приложението, изчерпателните и точни данни за всички отделни компоненти на обезпечението по тази СФЦК в полета 75—94 на таблица 2 от приложението веднага след като тези данни станат известни, но не по-късно от работния ден, следващ посочения в поле 13 на таблица 2 от приложението вальор.

7.   Контрагент, предоставящ обезпечение по няколко СФЦК въз основа на нетната експозиция, въвежда стойност „true“ в поле 73 на таблица 2 от приложението. Този контрагент също така посочва — с вид действие „актуализиране на обезпечението“ в поле 98 на таблица 2 от приложението, изчерпателните и точни данни за всички отделни компоненти на обезпечението по тези СФЦК в полета 75—94 на таблица 2 от приложението веднага след като тези данни станат известни, но не по-късно от работния ден, следващ посочения в поле 13 на таблица 2 от приложението вальор.

Член 4

Докладване на повторното използване на обезпечение

1.   Контрагент, получил един или няколко финансови инструмента като обезпечение по СФЦК, посочва изчерпателните и точни данни за всяко повторно използване на всеки от тези финансови инструменти в полета 7, 8 и 9 на таблица 4 от приложението.

2.   Контрагент, получил парични средства като обезпечение по СФЦК, посочва по валути изчерпателните и точни данни за всички реинвестирани парични обезпечения в полета 11, 12 и 13 на таблица 4 от приложението.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Данни за контрагента

Поле

Докладвани данни

Репо сделка

Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB)

Сделка по предоставяне в заем на ценни книжа (SL)

Маржин заемна сделка (ML)

1

Дата и час на доклада

Дата и час на подаване на доклада пред регистър на трансакции

Да

Да

Да

Да

2

Субект, който подава доклада

Единен код за идентифициране на подаващия доклада субект. Ако подаването на доклада е било делегирано на трето лице или на друг контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този субект.

Да

Да

Да

Да

3

Докладващ контрагент

Единен код за идентифициране на докладващия контрагент.

Да

Да

Да

Да

4

Естество на докладващия контрагент

Посочва се дали докладващият контрагент е финансов или нефинансов контрагент.

Да

Да

Да

Да

5

Сектор на докладващия контрагент

Един или повече кодове за класифициране на естеството на стопанската дейност на докладващия контрагент.

Когато докладващият контрагент е финансов контрагент, се посочват всички съответни кодове, включени в таксономията на финансовите контрагенти и приложими по отношение на този контрагент.

Когато докладващият контрагент е нефинансов контрагент, се посочват всички съответни кодове, включени в таксономията на нефинансовите контрагенти и приложими по отношение на този контрагент.

Когато се докладва повече от една дейност, кодовете се попълват по реда на относителната важност на съответните дейности.

Да

Да

Да

Да

6

Допълнителна секторна класификация

Когато докладващият контрагент е предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или алтернативен инвестиционен фонд (АИФ), се посочва код, показващ дали той е борсово търгуван фонд (БТФ), или фонд на паричния пазар (ФПП).

Когато докладващият контрагент е алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) или нефинансов контрагент, осъществяващ финансова и застрахователна дейност или операции с недвижими имоти, се посочва код, показващ дали той е фонд за инвестиции в недвижимо имущество.

Да

Да

Да

Да

7

Клон на докладващия контрагент

Когато докладващият контрагент сключва СФЦК посредством клон, се посочва кодът за идентифициране на клона.

Да

Да

Да

Да

8

Клон на другия контрагент

Когато другият контрагент сключва СФЦК посредством клон, се посочва кодът за идентифициране на клона.

Да

Да

Да

Да

9

Роля на контрагента

Посочва се дали докладващият контрагент е обезпечител или обезпечено лице в съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията (1).

Да

Да

Да

Да

10

Субект, отговарящ за доклада

Когато за докладването от името на другия контрагент отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (2) финансов контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този финансов контрагент.

Когато за докладването от името на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) отговаря съгласно член 4, параграф 3 от посочения регламент управляващо дружество, се посочва единният код за идентифициране на това управляващо дружество.

Когато за докладването от името на алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), се посочва единният код за идентифициране на това ЛУАИФ.

Да

Да

Да

Да

11

Друг контрагент

Единният код за идентифициране на субекта, с когото докладващият контрагент е сключил СФЦК. Когато става въпрос за частно физическо лице, се посочва код на клиента, който се използва последователно.

Да

Да

Да

Да

12

Държава на другия контрагент

Кодът на държавата, в която се намира седалището на другия контрагент, или кодът на държавата на пребиваване, в случай че другият контрагент е физическо лице.

Да

Да

Да

Да

13

Бенефициер

Ако бенефициерът по договора не е контрагент по същия договор, докладващият контрагент трябва да посочи този бенефициер чрез единен код или, когато става дума за частни физически лица — чрез използван последователно код на клиента, определен от юридическото лице, използвано от това физическо лице.

Да

Да

Да

Не

14

Трето лице — посредник

Единният код за идентифициране на третото лице, на което докладващият контрагент е възложил обработката след сключването на СФЦК (ако е приложимо).

Да

Да

Да

Не

15

Брокер

Единният код на субекта, който действа като посредник за докладващия контрагент, без самият той да бъде контрагент по СФЦК. „Брокер“ не включва посредника при заема за сделките за предоставяне в заем на ценни книжа.

Да

Да

Да

Не

16

Клирингов член

Когато сделката преминава клиринг, се посочва единният код за идентифициране на съответния клирингов член на докладващия контрагент.

Да

Да

Да

Не

17

Участник или индиректен участник в централен депозитар на ценни книжа (ЦДЦК)

Единният код на участник или индиректен участник в ЦДЦК на докладващия контрагент.

Когато в сделката участват както участникът, така и индиректният участник в ЦДЦК, се посочва само кодът на индиректния участник.

Това поле не се попълва за стоки.

Да

Да

Да

Не

18

Посредник при заема

Единният код на посредника при заема, участващ в сделката за предоставяне в заем на ценни книжа.

Да

Не

Да

Не


Таблица 2

Данни за заема и обезпечението

Поле

Докладвани данни

Репо сделка

Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB)

Сделка по предоставяне в заем на ценни книжа (SL)

Маржин заемна сделка (ML)

1

Уникален търговски идентификатор (УТИ)

Уникален референтен номер на СФЦК за идентифициране на сделката.

Да

Да

Да

Да

2

Номер за проследяване на доклада

При трансакции вследствие на клиринг се докладва първоначалният УТИ, т.е. УТИ на първоначалната двустранна трансакция. Централните контрагенти (ЦК), които са извършили клиринг на СФЦК, обаче не трябва да докладват първоначалния УТИ.

СФЦК, сключена на място на търговия и преминала клиринг в същия ден, се идентифицира чрез уникален номер, генериран от мястото на търговия.

Да

Да

Да

Не

3

Дата на събитието

Датата, на която подлежащото на докладване и отразено в доклад събитие във връзка със СФЦК е настъпило. При вид действие „актуализиране на оценката“, „актуализиране на обезпечението“, „актуализиране на повторната употреба“ и „актуализиране на маржина“ се посочва датата, за която е представена съдържащата се в доклада информация.

Да

Да

Да

Да

4

Вид СФЦК

Вид на СФЦК съгласно определението в член 3, параграфи 7 — 10 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

Да

Да

Да

Да

5

Извършен клиринг

Посочва се дали е бил извършен централен клиринг.

Да

Да

Да

Не

6

Дата и час на клиринга

Часът и датата на извършване на клиринг.

Да

Да

Да

Не

7

ЦК

При договор, който е преминал през клиринг, се посочва единният код за ЦК, който е извършил клиринг на този договор.

Да

Да

Да

Не

8

Място на търговия

Единен код за идентифициране на мястото на изпълнение на СФЦК.

Когато СФЦК е сключена извънборсово и е допусната до търговия, се използва MIC код „XOFF“.

Когато СФЦК е сключена извънборсово и не е допусната до търговия, се използва MIC код „XXXX“.

Да

Да

Да

Не

9

Вид на рамковия договор

Посочва се видът на рамковия договор, по силата на който контрагентите сключват СФЦК.

Да

Да

Да

Не

10

Друг вид рамков договор

Наименование на рамковия договор. Това поле се попълва само когато в поле 9 е докладвано „OTHR“.

Да

Да

Да

Не

11

Версия на рамковия договор

Посочва се годината на рамковия договор, уреждащ докладваната сделка, ако е приложимо.

Да

Да

Да

Не

12

Дата и час на изпълнението

Дата и час на изпълнение на СФЦК.

Да

Да

Да

Да

13

Вальор (начална дата)

Договорената между контрагентите дата за размяната на парични средства, ценни книжа или стоки срещу обезпечение по откриващото (спот) рамо на СФЦК.

Да

Да

Да

Не

14

Падеж (крайна дата)

Договорената между контрагентите дата за размяната на парични средства, ценни книжа или стоки срещу обезпечение по закриващото (форуърд) рамо на СФЦК. Тази информация не се докладва за безсрочни репо сделки.

Да

Да

Да

Не

15

Дата на прекратяване

Дата на прекратяване, в случай че СФЦК бъде изцяло прекратена предсрочно.

Да

Да

Да

Да

16

Минимален срок за предизвестие

Минималният брой работни дни, които трябва да бъдат спазени, когато един от контрагентите информира другия за прекратяването на сделката.

Да

Не

Не

Не

17

Най-ранна дата за обратно изискване или прекратяване

Най-ранна дата, на която заемодателят има право да изиска обратно част от средствата или да прекрати сделката.

Да

Не

Не

Не

18

Индикатор за общо обезпечение

Посочва се дали СФЦК е обект на договор за общо обезпечение. При сделки за предоставяне в заем на ценни книжа това поле се отнася за ценните книжа, предоставени като обезпечение, а не за ценните книжа, предоставени в заем

Код „SPEC“ се посочва, когато СФЦК е обект на договор за общо обезпечение. „Договор за общо обезпечение“ представлява договор за обезпечение по сделка, при която обезпечителят може да избере ценните книжа, които се предоставят като обезпечение, сред сравнително широк кръг от ценни книжа, които отговарят на предварително определени критерии.

Код „SPEC“ се посочва, когато СФЦК е обект на договор за конкретно обезпечение. „Договор за конкретно обезпечение“ представлява договор за обезпечение по сделка, при която обезпеченото лице изисква от обезпечителя да му представи конкретен международен идентификационен номер на ценните книжа („ISIN“).

Да

Да

Да

Не

19

Индикатор за доставка по стойност (Delivery By Value - DBV)

Посочва се дали сделката е била уредена чрез механизъм DBV.

Да

Не

Да

Не

20

Използван метод за предоставяне на обезпечението

Посочва се дали обезпечението по СФЦК е предмет на споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие, споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог или на споразумение за финансово обезпечение с право на ползване.

Когато за предоставяне на обезпечението е използван повече от един метод, в това поле се посочва основното споразумение за финансово обезпечение.

Да

Не

Да

Да

21

Безсрочна

Посочва се дали СФЦК е безсрочна (без определен падеж) или срочна с договорно определен падеж.

За безсрочните СФЦК се посочва код „true“, за срочните СФЦК —„false“.

Да

Не

Да

Не

22

Възможности за прекратяване

Посочва се дали СФЦК се удължава автоматично или е с възможност за удължаване.

Да

Не

Да

Не

При маржин заемни сделки полета 23—34 се повтарят и попълват за всяка валута, използвана при сделката.

23

Фиксиран лихвен процент

При репо сделки се посочва лихвеният процент на годишна база по главницата на репо сделката в съответствие с конвенцията за отчитане на дните.

При маржин заемни сделки се посочва лихвеният процент на годишна база по стойността на заема, който заемополучателят плаща на заемодателя.

Да

Не

Не

Да

24

Конвенция за отчитане на дните

Метод на изчисляване на натрупаната лихва върху главницата за съответния лихвен процент.

Да

Не

Не

Да

25

Плаващ лихвен процент

Посочва се използваният референтен лихвен процент, който се преразглежда на предварително определени интервали от време в зависимост от референтен пазарен лихвен процент, ако е приложимо.

Да

Не

Не

Да

26

Референтен период на плаващия лихвен процент — период

Период, отразяващ референтния период на плаващия лихвен процент.

Да

Не

Не

Да

27

Референтен период на плаващия лихвен процент — множител

Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент, посочен в поле 26.

Да

Не

Не

Да

28

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент — период

Период, отразяващ периодичността на плащанията по плаващия лихвен процент.

Да

Не

Не

Да

29

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по плаващия лихвен процент, посочен в поле 28.

Да

Не

Не

Да

30

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — период

Период, отразяващ периодичността на преразглеждането на плаващия лихвен процент.

Да

Не

Не

Да

31

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на преразглеждането на плаващия лихвен процент, посочен в поле 30.

Да

Не

Не

Да

32

Спред

Брой на базисните пунктове, които при определяне на лихвения процент по заема се добавят или изваждат от плаващия лихвен процент.

Да

Не

Не

Да

33

Парична стойност на маржин заема

Стойността на маржин заема в съответната валута.

Не

Не

Не

Да

34

Валута на маржин заема

Валутата на маржин заема.

Не

Не

Не

Да

Полета 35 и 36 се повтарят и попълват за всяка корекция на плаващия лихвен процент.

35

Коригиран лихвен процент

Процент, определен според съответния лихвен график.

Да

Не

Не

Не

36

Дата на лихвения процент

Дата, от която влиза в сила лихвеният процент.

Да

Не

Не

Не

37

Размер на главницата на вальора

Парична стойност, която трябва да бъде уредена на вальора на сделката.

Да

Да

Не

Не

38

Размер на главницата на падежа

Парична стойност, която трябва да бъде уредена на падежа на сделката.

Да

Да

Не

Не

39

Валута на главницата

Валутата на главницата.

Да

Да

Не

Не

40

Вид на актива

Посочва се видът на актива, предмет на СФЦК.

Не

Не

Да

Не

41

Идентификационен код на ценната книга

Посочва се идентификационният код на ценната книга, предмет на СФЦК.

Това поле не се попълва за стоки.

Не

Не

Да

Не

42

Класификация на ценната книга

Посочва се кодът съгласно Класификацията на финансовите инструменти (CFI код), предмет на СФЦК.

Това поле не се попълва за стоки.

Не

Не

Да

Не

Когато в заем е била предоставена или получена стока, в полета 43, 44 и 45 се посочва класификацията на тази стока.

43

Основен продукт

Основен продукт съгласно класификацията на стоките в таблица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363.

Не

Не

Да

Не

44

Подпродукт

Подпродукт съгласно класификацията на стоките в таблица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363.

Това поле изисква да бъде попълнен основен продукт в поле 43.

Не

Не

Да

Не

45

Допълнителен подпродукт

Допълнителен подпродукт съгласно таблицата за класификация на стоките.

Това поле изисква да бъде попълнен подпродукт в поле 44.

Не

Не

Да

Не

46

Количество или номинална стойност

Количеството или номиналната стойност на ценната книга или стоката, предмет на СФЦК.

При облигации, общата номинална стойност, т.е. броят на емитираните облигации умножен по тяхната номинална стойност.

При други ценни книжа или стоки, тяхната номинална стойност.

Не

Не

Да

Не

47

Мерна единица

Мерната единица, в която е изразено количеството. Това поле се попълва за стоки.

Не

Не

Да

Не

48

Валута на номиналната стойност

Валутата на докладваната номиналната стойност.

Не

Не

Да

Не

49

Цена на ценната книга или стоката

При предоставяне и получаване в заем на ценни книжа или стоки, използваната за изчисляване на стойността на заема цена на ценната книга или стоката.

При сделки за покупка с условие за последваща продажба, цената на ценната книга или стоката, използвана за изчисляване на стойността на спот рамото по сделката за покупка с условие за последваща продажба.

Не

Да

Да

Не

50

Валута на цената

Валутата на цената на ценната книга или стоката.

Не

Не

Да

Не

51

Качество на ценната книга

Код, определящ кредитния риск на ценната книга.

Не

Не

Да

Не

52

Падеж на ценната книга

Падеж на ценната книга.

Това поле не се попълва за стоки.

Не

Не

Да

Не

53

Юрисдикция на емитента

Юрисдикция на емитента на ценната книга. При ценни книжа, емитирани от чуждестранно дъщерно дружество, се посочва юрисдикцията на крайното дружество майка, или, ако това не е известно, юрисдикцията на дъщерното дружество.

Това поле не се попълва за стоки.

Не

Не

Да

Не

54

ИКПС на емитента

ИКПС на емитента на ценната книга.

Това поле не се попълва за стоки.

Не

Не

Да

Не

55

Вид на ценната книга

Код, определящ вида на ценната книга.

Не

Не

Да

Не

56

Стойност на заема

Стойността на заема, т.е. количеството или номиналната стойност на заема, умножени по цената в поле 49.

Не

Не

Да

Не

57

Пазарна стойност

Пазарната стойност на ценните книжа или стоките, предоставени или получени в заем.

Не

Не

Да

Не

58

Фиксиран процент на възнаграждението (rebate)

Фиксираният лихвен процент (договореният процент, който заемодателят плаща за реинвестираните парични обезпечения, минус таксата за заемането), плащан по салдото на предоставеното парично обезпечение от заемодателя на ценните книжа или стоките на заемополучателя (положителен процент на възнаграждението) или от заемополучателя на заемодателя (отрицателен процент на възнаграждението).

Не

Не

Да

Не

59

Плаващ процент на възнаграждението

Посочва се референтният лихвен процент, използван за изчисляване на процента на възнаграждението (договореният процент, който заемодателят плаща за реинвестираните парични обезпечения, минус таксата за заемането), плащан по салдото на предоставеното парично обезпечение от заемодателя на ценните книжа или стоките на заемополучателя (положителен процент на възнаграждението) или от заемополучателя на заемодателя (отрицателен процент на възнаграждението).

Не

Не

Да

Не

60

Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — период

Период, отразяващ референтния период на плаващия лихвен процент на възнаграждението.

Не

Не

Да

Не

61

Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — множител

Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент на възнаграждението, посочен в поле 60.

Не

Не

Да

Не

62

Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — период

Период, отразяващ периодичността на плащанията по плаващия лихвен процент на възнаграждението.

Не

Не

Да

Не

63

Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по плаващия лихвен процент на възнаграждението, посочен в поле 62.

Не

Не

Да

Не

64

Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — период

Период, отразяващ периодичността на преразглеждането на плаващия лихвен процент на възнаграждението.

Не

Не

Да

Не

65

Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на преразглеждането на плаващия лихвен процент на възнаграждението, посочен в поле 64.

Не

Не

Да

Не

66

Спред на процента на възнаграждението

Спредът на плаващия процент на възнаграждението, изразена в базисни пунктове.

Не

Не

Да

Не

67

Такса за заемането

Таксата, която получателят на ценните книжа или стоките плаща на заемодателя.

Не

Не

Да

Не

68

Договорености за изключителни права за достъп до заемните средства

При предоставяне и получаване в заем на ценни книжа се посочва дали заемополучателят има изключителни права за получаване в заем на ценни книжа от портфейла на заемодателя.

Това поле не се попълва за стоки.

Не

Не

Да

Не

69

Непогасен маржин заем

Общият размер на маржин заемите, в основната валута.

Не

Не

Не

Да

70

Основна валута на непогасения маржин заем

Основната валута на непогасените маржин заеми.

Не

Не

Не

Да

71

Пазарна стойност на късата позиция

Пазарната стойност на късата позиция, в основната валута.

Не

Не

Не

Да

Данни за обезпечението

72

Знак за необезпечена сделка по предоставяне в заем на ценни книжа (SL)

Посочва се дали сделката по предоставяне в заем на ценни книжа е необезпечена.

Това поле не се попълва, когато контрагентите са договорили обезпечаването на сделката, но все още не е известно конкретното разпределение на обезпечението.

Не

Не

Да

Не

73

Обезпечаване на нетна експозиция

Посочва се дали обезпечението е предоставено за нетна експозиция, а не за отделна сделка.

Да

Да

Да

Не

74

Вальор на обезпечението

Когато сделките са били обезпечени въз основа на нетната експозиция, последният вальор в нетиращата съвкупност от СФЦК, като се вземат предвид всички операции, за които е било предоставено обезпечението.

Да

Да

Да

Не

Когато се използва обезпечение, полета 75—94 се повтарят и попълват за всеки компонент на обезпечението, когато е приложимо.

75

Вид на компонента на обезпечението

Посочва се видът на компонента на обезпечението.

Да

Да

Да

Да

Когато като обезпечение са използвани парични средства, това се посочва в полета 76 и 77.

76

Стойност на паричното обезпечение

Стойността на средствата, предоставени като обезпечение за получаването в заем на ценни книжа или стоки.

Да

Да

Да

Не

77

Валута на паричното обезпечение

Валутата на паричното обезпечение.

Да

Да

Да

Не

78

Идентификация на ценната книга, използвана като обезпечение

Посочва се ценната книга, използвана като обезпечение.

Това поле не се попълва за стоки.

Да

Да

Да

Да

79

Класификация на ценната книга, използвана като обезпечение

Посочва се CFI кодът на ценната книга, използвана като обезпечение,

Това поле не се попълва за стоки.

Да

Да

Да

Да

Когато като обезпечение е използвана стока, в полета 80, 81 и 82 се посочва класификацията на тази стока.

80

Основен продукт

Основен продукт съгласно класификацията на стоките в таблица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363.

Да

Да

Да

Не

81

Подпродукт

Подпродукт съгласно класификацията на стоките в таблица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363. Това поле изисква да бъде попълнен основен продукт в поле 80.

Да

Да

Да

Не

82

Допълнителен подпродукт

Допълнителен подпродукт съгласно класификацията на стоките в таблица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363. Това поле изисква да бъде попълнен подпродукт в поле 81.

Да

Да

Да

Не

83

Количество или номинална стойност на обезпечението

Количеството или номиналната стойност на ценната книга или стоката, използвана като обезпечение.

При облигации се посочва общата номинална стойност, т.е. броят на емитираните облигации умножен по тяхната номинална стойност.

При други ценни книжа или стоки се посочва тяхната номинална стойност.

Да

Да

Да

Да

84

Мерни единици на обезпечението

Мерната единица, в която е изразено количеството на обезпечението. Това поле се отнася за стоки.

Да

Да

Да

Не

85

Валута на номиналната стойност на обезпечението

Валутата на докладваната номиналната стойност на обезпечението.

Да

Да

Да

Да

86

Валута на цената

Валутата на цената на компонента на обезпечението.

Да

Да

Да

Да

87

Единична цена

Единичната цена по отношение на компонента на обезпечението, включително начислената лихва за лихвоносни ценни книжа, използвана за оценяване на ценната книга или стоката.

Да

Да

Да

Да

88

Пазарна стойност на обезпечението

Пазарната стойност на индивидуалния компонент на обезпечението, изразена във валута на цената.

Да

Да

Да

Да

89

Процентно намаление или допълнително обезпечение

При репо сделки и сделки за покупка с условие за последваща продажба, всяко процентно намаление на стойността на обезпечението се посочва чрез позоваване на всяка мярка за контрол на риска, която се прилага спрямо базовото обезпечение, на равнище ISIN, като стойността на базовите обезпечения се изчислява, като пазарната стойност на активите се намали с определен процент.

При сделки за предоставяне в заем на ценни книжа, всяко процентно намаление на стойността на обезпечението се посочва чрез позоваване на всяка мярка за контрол на риска, която се прилага спрямо базовото обезпечение, на равнище ISIN или портфейл, като стойността на базовите обезпечения се изчислява, като пазарната стойност на активите се намали с определен процент.

При маржин заемни сделки се посочва процентът на изисквания маржин, който се прилага за целия портфейл от обезпечения, държани в сметката на клиента за основни брокерски услуги.

В това поле се посочват действителните, а не прогнозни или номинални стойности.

Да

Да

Да

Да

90

Качество на обезпечението

Код, определящ риска на ценната книга, използвана като обезпечение.

Да

Да

Да

Да

91

Падеж на ценната книга

Падежът на ценната книга, използвана като обезпечение.

Това поле не се попълва за стоки.

Да

Да

Да

Да

92

Юрисдикция на емитента

Юрисдикцията на емитента на ценната книга, използвана като обезпечение. При ценни книжа, емитирани от чуждестранно дъщерно дружество, се посочва юрисдикцията на крайното дружество майка, или, ако това не е известно, юрисдикцията на дъщерното дружество.

Това поле не се попълва за стоки.

Да

Да

Да

Да

93

ИКПС на емитента

ИКПС на емитента на ценната книга, използвана като обезпечение.

Това поле не се попълва за стоки.

Да

Да

Да

Да

94

Вид обезпечение

Код, определящ вида на ценната книга, използвана като обезпечение.

 

 

 

 

95

Възможност за повторно използване на обезпечението

Посочва се дали обезпеченото лице може да използва повторно ценните книжа, предоставени като обезпечение.

Да

Да

Да

Да

Поле 96 се попълва, когато е използвана кошница от обезпечения. Когато е налично, подробното разпределение на обезпеченията по СФЦК, сключени срещу пул от обезпечения, се посочва в полета 75—94.

96

Идентификационен код на кошницата от обезпечения

ISIN кодът на кошницата от обезпечения, когато такъв съществува.

Когато за кошницата от обезпечения няма определен ISIN, в това поле се посочва код „NTAV“.

Да

Да

Да

Не

97

Код на портфейла

Когато сделката е преминала клиринг и е включена в портфейл от сделки, маржините по които се обменят, за портфейла се посочва определеният от докладващия контрагент единен код.

Когато портфейлът от сделки включва също и договори за деривати, които се докладват съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, кодът на портфейла трябва да бъде същият като докладвания в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012.

Да

Да

Да

Не

98

Вид действие

Докладва се един от следните видове действие:

а)

„ново“ — когато СФЦК се докладва за първи път;

б)

„изменение“ — когато вече докладвана СФЦК се изменя. Включва също актуализиран доклад, който показва позицията с цел да се отразят новите сделки, включени в тази позиция;

в)

„актуализиране на оценката“ — когато се оценяват ценните книжа или стоките, обект на сделка за предоставяне в заем на ценни книжа или стоки;

г)

„актуализиране на обезпечението“ — когато се изменят данните за обезпечението, включително неговата оценка;

д)

„грешка“ — когато се отменя погрешно предаден цялостен доклад, в случай че СФЦК изобщо не е била сключена или не е подлежала на изисквания за докладване, но е била докладвана пред регистър на трансакции по погрешка;

е)

„корекция“ — когато се коригират погрешно подадени полета в предишен доклад;

ж)

„прекратяване/предсрочно прекратяване“ — когато се прекратява безсрочна СФЦК или се прекратява предсрочно срочна СФЦК;

з)

„компонент на позиция“ — когато СФЦК трябва да бъде докладвана като нова сделка и също така да бъде включена в отделен доклад за позицията през същия ден.

Да

Да

Да

Да

99

Равнище

Посочва се дали докладът е съставен на равнище трансакция или на равнище позиция.

Докладът на равнище позиция може да се използва само като допълнение към докладването на равнище трансакция с цел докладване на събития, настъпили след сделката, и само ако индивидуалните сделки със заменяеми продукти са били заменени с позицията.

Да

Да

Да

Не


Таблица 3

Данни за маржина

Поле

Докладвани данни

Репо сделка

Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB)

Сделка по предоставяне в заем на ценни книжа (SL)

Маржин заемна сделка (ML)

1

Дата и час на доклада

Дата и час на подаване на доклада пред регистър на трансакции

Да

Да

Да

Не

2

Дата на събитието

Датата, на която подлежащото на докладване и отразено в доклад събитие във връзка със СФЦК е настъпило. При вид действие „актуализиране на оценката“, „актуализиране на обезпечението“, „актуализиране на повторната употреба“ и „актуализиране на маржина“ се посочва датата, за която е представена съдържащата се в доклада информация.

Да

Да

Да

Не

3

Субект, който подава доклада

Единен код за идентифициране на подаващия доклада субект. Ако подаването на доклада е било делегирано на трето лице или на друг контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този субект.

Да

Да

Да

Не

4

Докладващ контрагент

Единен код за идентифициране на докладващия контрагент.

Да

Да

Да

Не

5

Субект, отговарящ за доклада

Когато за докладването от името на другия контрагент отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 финансов контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този финансов контрагент.

Когато за докладването от името на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 управляващо дружество, се посочва единният код за идентифициране на това управляващо дружество.

Когато за докладването от името на алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), се посочва единният код за идентифициране на това ЛУАИФ.

Да

Да

Да

Да

6

Друг контрагент

Единният код за идентифициране на субекта, с когото докладващият контрагент е сключил СФЦК.

Да

Да

Да

Не

7

Код на портфейла

За портфейл от сделки, маржините по които се обменят, се посочва определеният от докладващия контрагент единен код.

Когато портфейлът от сделки включва също и договори за деривати, които се докладват съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, кодът на портфейла трябва да бъде същият като докладвания в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012.

Да

Да

Да

Не

8

Предоставен първоначален маржин

Стойност на първоначалния маржин, предоставен от докладващия контрагент на другия контрагент.

Когато първоначалният маржин е предоставен на база портфейл, в това поле се посочва стойността на първоначалния маржин, предоставен за портфейла.

Да

Да

Да

Не

9

Валута на предоставения първоначален маржин

Валутата на предоставения първоначален маржин.

Да

Да

Да

Не

10

Предоставен вариационен маржин

Стойност на вариационния маржин, включително стойността на уреденото парично плащане, предоставен от докладващия контрагент на другия контрагент.

Когато вариационният маржин е предоставен на база портфейл, това поле включва общата стойност на всички предоставени за портфейла вариационни маржини.

Да

Да

Да

Не

11

Валута на предоставения вариационен маржин

Валутата на предоставения вариационен маржин.

Да

Да

Да

Не

12

Получен първоначален маржин

Стойност на първоначалния маржин, предоставен на докладващия контрагент от другия контрагент.

Когато първоначалният маржин е получен на база портфейл, това поле включва общата стойност на всички получени за портфейла първоначални маржини.

Да

Да

Да

Не

13

Валута на получения първоначален маржин

Валутата на получения първоначален маржин.

Да

Да

Да

Не

14

Получен вариационен маржин

Стойност на получения от докладващия контрагент вариационен маржин, включително стойността на уреденото парично плащане, от другия контрагент.

Когато вариационният маржин е получен на база портфейл, това поле включва общата стойност на всички получени за портфейла вариационни маржини.

Да

Да

Да

Не

15

Валута на получения вариационен маржин

Валутата на получения вариационен маржин.

Да

Да

Да

Не

16

Излишък по предоставеното обезпечение

Стойност на обезпечението, предоставено над изискваното обезпечение.

Да

Да

Да

Не

17

Валута на излишъка по предоставеното обезпечение

Валутата на излишъка по предоставеното обезпечение.

Да

Да

Да

Не

18

Излишък по полученото обезпечение

Стойност на обезпечението, получено над изискваното обезпечение.

Да

Да

Да

Не

19

Валута на излишъка по полученото обезпечение

Валутата на излишъка по полученото обезпечение.

Да

Да

Да

Не

20

Вид действие

Докладва се един от следните видове действие:

а)

„ново“ — когато се докладва ново салдо на маржина;

б)

„актуализиране на маржина“ — когато се изменят данните за маржините;

в)

„грешка“ — когато се отменя погрешно предаден цялостен доклад;

г)

„корекция“ — когато се коригират неправилно подадени полета в предишен доклад;

Да

Да

Да

Не


Таблица 4

Данни за повторно използваните обезпечения, реинвестираните парични средства и източниците на финансиране

Поле

Докладвани данни

Репо сделка

Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB)

Сделка по предоставяне в заем на ценни книжа (SL)

Маржин заемна сделка (ML)

1

Дата и час на доклада

Дата и час на подаване на доклада пред регистър на трансакции

Да

Да

Да

Да

2

Дата на събитието

Датата, на която подлежащото на докладване и отразено в доклад събитие във връзка със СФЦК е настъпило. При вид действие „актуализиране на оценката“, „актуализиране на обезпечението“, „актуализиране на повторната употреба“ и „актуализиране на маржина“ се посочва датата, за която е представена съдържащата се в доклада информация.

Да

Да

Да

Да

3

Субект, който подава доклада

Единен код за идентифициране на подаващия доклада субект. Ако подаването на доклада е било делегирано на трето лице или на друг контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този субект.

Да

Да

Да

Да

4

Докладващ контрагент

Единен код за идентифициране на докладващия контрагент.

Да

Да

Да

Да

5

Субект, отговарящ за доклада

Когато за докладването от името на другия контрагент отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 финансов контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този финансов контрагент.

Когато за докладването от името на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 управляващо дружество, се посочва единният код за идентифициране на това управляващо дружество.

Когато за докладването от името на алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), се посочва единният код за идентифициране на това ЛУАИФ.

Да

Да

Да

Да

Поле 6 се повтаря и попълва за всеки компонент на обезпечението.

6

Вид на компонента на обезпечението

Посочва се видът на компонента на обезпечението.

Да

Да

Да

Да

Полета 7, 8, 9 и 10 се повтарят и попълват за всяка ценна книга.

7

Компонент на обезпечението

Посочва се ценната книга, използвана като обезпечение.

Да

Да

Да

Да

8

Стойност на повторно използваното обезпечение

Общата стойност на повторно използваното обезпечение, когато може да бъде изчислена на равнището СФЦК.

Да

Да

Да

Да

9

Очаквана стойност на повторно използваното обезпечение

Когато действителната стойност на повторно използваното обезпечение е неизвестна или не може да бъде изчислена, се изчислява очакваната стойност на повторно използвания отделен финансов инструмент съгласно посоченото в доклада на СФС „Превръщане на банкирането в сянка в устойчиво пазарно финансиране, Повторно използване на непарични обезпечения, Изчисляване и показатели“ (Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics) от 25 януари 2017 г.

Да

Да

Да

Да

10

Валута на повторно използваното обезпечение

Валутата на действителната или очакваната стойност на повторно използваното обезпечение.

Да

Да

Да

Да

11

Процент по реинвестицията

Среден лихвен процент, получен от реинвестираните от заемодателя парични обезпечения.

Не

Не

Да

Не

Полета 12, 13 и 14 се повтарят и попълват за всяка инвестиция, при която паричното обезпечение е реинвестирано, и във всяка валута.

12

Вид на реинвестираните парични средства

Вид на реинвестицията.

Не

Не

Да

Не

13

Стойност на реинвестираните парични средства

Стойността на реинвестираните парични средства в съответната валута.

Не

Не

Да

Не

14

Валута на реинвестираните парични средства

Валутата на реинвестираните парични средства.

Не

Не

Да

Не

При маржин заемни сделки контрагентът повтаря и попълва полета 15, 16 и 17 за всеки източник на финансиране, като предоставената в тези полета информация е на равнище дружество.

15

Източници на финансиране

Източниците, използвани за финансиране на маржин заеми.

Не

Не

Не

Да

16

Пазарна стойност на източниците на финансиране

Пазарна стойност на източниците на финансиране, посочени в поле 15.

Не

Не

Не

Да

17

Валута на източниците на финансиране

Валутата на пазарната стойност на източниците на финансиране.

Не

Не

Не

Да

18

Вид действие

Докладва се един от следните видове действие:

а)

„ново“ — когато се докладва ново салдо по повторно използваните обезпечения;

б)

„актуализиране на повторното използване“ — когато се изменят данните за повторно използваните обезпечения;

в)

„грешка“ — когато се отменя погрешно предаден цялостен доклад;

г)

„корекция“ — когато се коригират неправилно подадени полета в предишен доклад.

Да

Да

Да

Да


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията от 13 декември 2018 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формàта и честотата на докладите с данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) пред регистрите на трансакции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията по отношение на използването на кодове за докладването на договори за деривати (вж. страница 85 от настоящия брой на Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).


22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/22


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/357 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно достъпа до съхраняваните в регистрите на трансакции данни за сделките за финансиране с ценни книжа

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 12, параграф 3, букви в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 се изисква изброените в посочения член образувания да имат достъп до данните за СФЦК, които са им необходими за изпълнението на своите отговорности и мандати. Поради това е от съществено значение регистрите на трансакции да могат точно да идентифицират съответните контрагенти и сделки. Предоставяният от регистрите на трансакции достъп следва да включва достъп до данните за СФЦК, сключени от даден контрагент, независимо дали е дружество майка или дъщерно дружество на друго предприятие, или дали тази информация се отнася до сделки, сключени чрез даден клон на контрагента, при условие че поисканият достъп се отнася до информация, която е необходима за изпълнението на отговорностите и мандатите на съответното образувание.

(2)

Голяма част от изброените в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 образувания имат няколко различни мандата, и съответно — потребности. За да се избегне необходимостта регистрите на трансакции непрекъснато да проверяват съответните мандати и конкретните цели, съгласно които образуванието заявява достъп, а по този начин да се избегне и ненужната административна тежест за регистрите на трансакции, е уместно да им се даде възможност да предоставят на всяко образувание единен достъп, който да обхване неговите мандати и конкретните му потребности.

(3)

Мандатите и отговорностите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) спрямо регистрите на трансакции са определени в членове 5 — 11 от Регламент (ЕС) 2015/2365 и, наред с другото, включват регистрацията и надзора на регистрите на трансакции. За да осъществява ефективен надзор, ЕОЦКП се нуждае от пълен достъп до всички данни за СФЦК, съхранявани във всички регистри на трансакции.

(4)

Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският съвет за системен риск (ЕССР) са част от Европейската система за финансов надзор и техните мандати и отговорности във връзка с финансовата стабилност и системния риск са много сходни с тези на ЕОЦКП. Ето защо е важно тези образувания, както и ЕОЦКП, да разполагат с достъп до всички данни за всички СФЦК.

(5)

Поради тясната връзка, която съществува между СФЦК и паричната политика, е необходимо членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), както е посочено в член 12, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) 2015/2365, да имат достъп до всички данни за СФЦК, свързани с емитираната от съответния член валута, и по-конкретно до всички данни за СФЦК, при които заемът или обезпечението са деноминирани във валутата, емитирана от съответния член на ЕСЦБ.

(6)

Някои от посочените в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 образувания отговарят за наблюдението на системните рискове за финансовата стабилност. Надлежното изпълнение на техните задачи, свързани със стабилността на финансовата система, налага те да имат достъп до данни за възможно най-широк набор от пазарни участници и места на търговия, както и до възможно най-всеобхватните и подробни данни за СФЦК, касаещи техните правомощия, които в зависимост от съответното образувание могат да обхващат дадена държава членка, еврозоната или Съюза.

(7)

С Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (2) бе създаден единният надзорен механизъм. Регистърът на трансакции следва да гарантира, че Европейската централна банка (ЕЦБ) има достъп до данните за всички СФЦК, сключени от контрагент, който, в рамките на единния надзорен механизъм, подлежи на надзор от страна на ЕЦБ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(8)

Мандатът и конкретните потребности на органите за ценни книжа и пазари в Съюза, посочени в член 12, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) 2015/2365, налагат тези органи да имат достъп до всички данни за СФЦК, които представляват трансакции или се отнасят до пазарите, ценните книжа, предоставени/получени в заем или предоставени като обезпечение, използваните референтни показатели, както и до контрагентите, попадащи в обхвата на надзорните отговорности и мандати на съответния орган.

(9)

По силата на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) органите за преструктуриране следва да разполагат с ефективни механизми за действие по отношение на субектите по член 1, параграф 1 от посочената директива, за да се предотврати разпространението на съответните проблеми. Следователно всеки орган за преструктуриране следва да има достъп до данните за СФЦК, докладвани от тези субекти.

(10)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4) Единният съвет за преструктуриране отговаря за ефективното и съгласувано функциониране на Единния механизъм за преструктуриране, включително посредством плановете за преструктуриране, които изготвя за субектите, посочени в член 2 от същия регламент. За изготвянето им е необходимо Единният съвет за преструктуриране да получи от регистъра на трансакции достъп до данните за СФЦК, сключени от контрагенти, попадащи в обхвата на приложение на Регламент (ЕС) № 806/2014.

(11)

Образуванията, посочени в член 12, параграф 2, буква м) от Регламент (ЕС) 2015/2365, включват, наред с другото, органите, компетентни по отношение единния надзорен механизъм и пруденциалния надзор върху кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните и презастрахователните дружества, ПКИПЦК, ЛУАИФ, професионалните пенсионни фондове, централните депозитари на ценни книжа и нефинансовите контрагенти. За ефективното упражняване на отговорностите и мандатите си тези органи следва да имат достъп до данните за СФЦК, докладвани от контрагенти, попадащи в обхвата на техните правомощия.

(12)

Образуванията, посочени в член 12, параграф 2, буква м) от Регламент (ЕС) 2015/2365, включват, наред с другото, компетентните органи, отговарящи за лицензирането и надзора на централните контрагенти. За да могат тези органи да изпълняват ефективно своите задачи, те следва да имат достъп до данните за СФЦК, свързани с централните контрагенти под техен надзор.

(13)

За да се гарантира стандартизиране и последователност при предоставянето на достъп до данните за СФЦК и за да се намали административната тежест както за органите, които имат достъп до тези данни, така и за регистрите на трансакции, които ги съхраняват, регистрите на трансакции следва да приложат специална процедура, за да определят реда и условията за предоставяне на достъп, по-конкретно регламентирането на този достъп и определянето на текущите оперативни разпоредби.

(14)

С цел осигуряване на поверителността на данните за СФЦК обменът на данни между регистрите на трансакции и съответните органи следва да се извършва посредством защитена междумашинна връзка, като се използват протоколи за криптиране на данни.

(15)

За да се даде възможност за ефективно и ефикасно съпоставяне и обобщаване на съдържащите се в различните регистри на трансакции данни за СФЦК, за предоставянето на достъп до тези данни, както и за целите на комуникацията между органите и регистрите на трансакции, следва да се използват образци в XML формат и XML съобщения, съставени в съответствие с методиката по ISO 20022.

(16)

За да могат образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, да извършват целенасочени проверки, е от съществено значение да се улесни прекият и незабавен достъп до определени набори от данни и по този начин да се създаде поредица от ad hoc запитвания, позволяващи комбиниране помежду им, относно контрагентите по СФЦК, видовете СФЦК, периода на изпълнение, падежа и прекратяването на СФЦК, както и относно етапа от жизнения цикъл на СФЦК.

(17)

С цел осигуряването на възможност за пряк и незабавен достъп до данните за СФЦК и с цел съответните образувания и регистрите на трансакции да бъдат улеснени при планирането на вътрешните процедури относно данните, сроковете, в които регистрите на трансакции следва да предоставят на образуванията достъп до тези данни за СФЦК, следва да бъдат хармонизирани.

(18)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторните технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП по реда на процедурата в член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(19)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по този проект на регулаторни технически стандарти, анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от банковия сектор към ЕОЦКП, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Данни за СФЦК, до които се предоставя достъп

Регистърът на трансакции гарантира, че данните за СФЦК, до които всяко от изброените в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 образувания има достъп в съответствие с член 3, включват следната информация:

а)

докладите за СФЦК, докладвани в съответствие с таблици 1—4 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията (6), включително най-актуалните данни за позициите по СФЦК, чийто падеж не е настъпил или за които не са подадени доклади с вид действие „Грешка“, „Приключване/Ранно приключване“ или „Компонент на позицията“, както е посочено в поле 98 на таблица 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията (7);

б)

съответната информация относно отхвърлените от регистъра на трансакции доклади за СФЦК, включително докладите, отхвърлени предишния работен ден, и мотивите за отхвърлянето им, както е определено в съответствие с таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията (8);

в)

състоянието от гледна точка на равнението на всички докладвани СФЦК, за които регистърът на трансакции е извършил равнение в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/358, с изключение на СФЦК, които са прекратени или за които са получени доклади с вид действие „Грешка“, „Приключване/Ранно приключване“ или „Компонент на позицията“ повече от месец преди датата на равнението.

Член 2

Единен достъп

Регистърът на трансакции предоставя на образуванията, които съгласно член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 имат няколко вида отговорности или мандати, единен достъп до данните за всички СФЦК, до които се отнасят тези отговорности и мандати.

Член 3

Достъп до данни за СФЦК в съответствие с мандата и конкретните потребности на съответното образувание

1.   Регистърът на трансакции предоставя на ЕОЦКП достъп до всички данни за всички СФЦК за целите на упражняването на надзорните му правомощия в съответствие с неговите отговорности и мандати.

2.   Регистърът на трансакции предоставя на ЕБО, ЕОЗППО и ЕССР достъп до всички данни за всички СФЦК.

3.   Регистърът на трансакции предоставя на органа, осъществяващ надзор на местата на търговия, достъп до данните за всички СФЦК, изпълнени на тези места на търговия.

4.   Регистърът на трансакции предоставя на член на ЕСЦБ, в чиято държава членка паричната единица е еврото, и на ЕЦБ достъп до данните за всички СФЦК:

а)

когато предоставените/получените в заем или предоставените като обезпечение ценни книжа са емитирани от или са предложени от името на субект, установен в държава членка, чиято парична единица е еврото;

б)

когато предоставените/получените в заем или предоставените като обезпечение ценни книжа са държавни дългови инструменти на държава членка, чиято парична единица е еврото;

в)

когато предоставената/получената в заем или предоставената като обезпечение валута е еврото.

5.   Регистърът на трансакции предоставя на член на ЕСЦБ, в чиято държава членка паричната единица не е еврото, достъп до данните за всички СФЦК:

а)

когато предоставените/получените в заем или предоставените като обезпечение ценни книжа са емитирани от или са предложени от името на субект, установен в държавата членка на члена на ЕСЦБ;

б)

когато предоставените/получените в заем или предоставените като обезпечение ценни книжа са държавни дългови инструменти на държавата членка на члена на ЕСЦБ;

в)

когато предоставената/получената в заем или предоставената като обезпечение валута е валутата, емитирана от члена на ЕСЦБ.

6.   Регистърът на трансакции предоставя на посочено в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 образувание, което наблюдава системните рискове за финансовата стабилност в еврозоната, достъп до данните за всички СФЦК, сключени на места на търговия или от контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на съответното образувание, свързани с наблюдението на системните рискове за финансовата стабилност в еврозоната. Регистърът на трансакции предоставя на това образувание също така достъп до данните за СФЦК на всички клонове на установените в трета държава контрагенти, които извършват дейност в държава членка, чиято парична единица е еврото.

7.   Регистърът на трансакции предоставя на посочено в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 образувание, което наблюдава системните рискове за финансовата стабилност и в чиято държава членка паричната единица не е еврото, достъп до данните за всички СФЦК, сключени на места на търговия или от контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на съответното образувание, свързани с наблюдението на системните рискове за финансовата стабилност в държава членка, чиято парична единица не е еврото. Регистърът на трансакции предоставя на това образувание също така достъп до данните за всички СФЦК на всички клонове на установените в трета държава контрагенти, които извършват дейност в държавата членка на образуванието.

8.   Регистърът на трансакции предоставя на ЕЦБ, що се отнася до надзорните ѝ функции в рамките на единния надзорен механизъм съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013, достъп до данните за всички СФЦК, сключени от контрагент, който в рамките на единния надзорен механизъм подлежи на надзор от страна на ЕЦБ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013.

9.   Регистърът на трансакции предоставя на орган от трета държава, по отношение на който е приет акт за изпълнение в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, достъп до данните за всички СФЦК, попадащи в обхвата на мандата и отговорностите на органа от третата държава в съответствие с разпоредбите на посочения акт за изпълнение.

10.   Регистърът на трансакции предоставя на органа, определен съгласно член 4 от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), достъп до данните за всички СФЦК, за които ценните книжа, предоставени/получени в заем или предоставени като обезпечение, са емитирани от дружество, което отговаря на едно или повече от следните условия:

а)

дружеството е допуснато до търговия на регулиран пазар, установен на територията на държавата членка на този орган, и предложенията за поглъщане по отношение на ценните книжа на това дружество попадат в обхвата на надзорните отговорности и мандати на този орган;

б)

седалището или главното управление на дружеството се намира в държавата членка на този орган и предложенията за поглъщане по отношение на ценните книжа на това дружество попадат в обхвата на надзорните отговорности и мандати на този орган;

в)

дружеството е в качеството си на предложител съгласно определението по член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2004/25/ЕО по отношение на дружествата, посочени в букви а) или б), и предлаганата от него престация включва ценни книжа.

11.   Регистърът на трансакции предоставя на посочено в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 образувание достъп до данните за всички СФЦК, които представляват трансакции или се отнасят до пазарите, ценните книжа, предоставени/получени в заем или предоставени като обезпечение, използваните референтни показатели, както и до контрагентите, попадащи в обхвата на надзорните отговорности и мандати на съответното образувание. Регистърът на трансакции предоставя на това образувание също така достъп до данните за СФЦК на всички клонове на установените в трета държава контрагенти, които извършват дейност в държавата членка на образуванието.

12.   Регистърът на трансакции предоставя на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) достъп до данните за всички СФЦК, при които предоставената/получената в заем или предоставената като обезпечение стока е енергия.

13.   Регистърът на трансакции предоставя на орган за преструктуриране, посочен в член 12, параграф 2, буква к) от Регламент (ЕС) 2015/2365, достъп до данните за всички СФЦК, сключени от:

а)

контрагент, който попада в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган;

б)

клон на контрагент, установен в трета държава, който извършва дейност в държавата членка на този орган за преструктуриране и попада в обхвата на неговите отговорности и мандати.

14.   Регистърът на трансакции предоставя на Единния съвет за преструктуриране достъп до данните за всички СФЦК, сключени от контрагент, който попада в приложното поле на Регламент (ЕС) № 806/2014.

15.   Регистърът на трансакции предоставя на компетентен орган, посочен в член 12, параграф 2, буква м) от Регламент (ЕС) 2015/2365, достъп до данните за всички СФЦК, сключени от:

а)

контрагент, който попада в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган;

б)

клон на контрагент, установен в трета държава, който извършва дейност в държавата членка на този компетентен орган и попада в обхвата на неговите отговорности и мандати.

16.   Регистърът на трансакции предоставя на орган, осъществяващ надзор върху централен контрагент (ЦК), както и на члена на ЕСЦБ, осъществяващ надзор върху този ЦК, достъп до данните за всички СФЦК, които са сключени или чийто клиринг е извършен от този ЦК.

Член 4

Регламентиране на достъпа до данни за СФЦК

1.   Регистърът на трансакции:

а)

определя лицето или лицата, които отговарят за комуникацията с образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365;

б)

публикува на интернет страницата си указания за осъществяване на достъпа до данните за СФЦК от страна на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365;

в)

предоставя на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, формуляра по параграф 2;

г)

регламентира достъпа на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, до данните за СФЦК единствено въз основа на посочена във формуляра информация;

д)

осигурява техническите условия, необходими за достъпа до данните за СФЦК от страна на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, в съответствие с член 5;

е)

предоставя на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, пряк и незабавен достъп до данните за СФЦК в срок от тридесет календарни дни след като съответното образувание е подало искане за достъп.

2.   Регистърът на трансакции изготвя формуляр, който изброените в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 образувания да използват при подаването на искане за достъп до данните за СФЦК. Този формуляр съдържа следната информация:

а)

наименованието на образуванието;

б)

лицето за контакт на образуванието;

в)

правните отговорности и мандати на образуванието;

г)

списъка с потребителите, упълномощени да осъществяват достъп до поисканите данни за СФЦК;

д)

средствата за сигурност за установяване на защитена SSH FTP връзка;

е)

друга техническа информация, свързана с достъпа на образуванието до данните за СФЦК;

ж)

дали обхватът на компетентност на образуванието включва контрагенти в неговата държава членка, в еврозоната или в Съюза;

з)

видовете контрагенти, попадащи в обхвата на компетентност на образуванието съгласно класификацията в таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363;

и)

видовете СФЦК, предмет на надзор от страна на образуванието;

й)

всички държави членки, в които емитентът на получените/предоставените в заем или предоставените като обезпечение ценни книжа е обект на надзор от страна на образуванието, ако има такива;

к)

всички държави членки, в които получените/предоставените в заем или предоставените като обезпечение стоки са предмет на надзор от страна на образуванието, ако има такива;

л)

местата на търговия, които са обект на надзор от страна на образуванието, ако има такива;

м)

ЦК, които са обект на надзор или контрол от страна на образуванието, ако има такива;

н)

валутата, емитирана от образуванието, ако има такава;

о)

използваните в Съюза референтни показатели, чийто администратор е лице, попадащо в обхвата на компетентност на образуванието, ако има такива.

Член 5

Оперативни разпоредби за достъп до данни за СФЦК

1.   Регистърът на трансакции осигурява и поддържа необходимите технически условия, за да могат образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, да се свържат с регистъра на трансакции посредством сигурен междумашинен интерфейс.

За целите на първата алинея регистърът на трансакции трябва да използва протокол SSH File Transfer Protocol, както и стандартизирани съобщения във формат XML, съставени в съответствие с методиката по ISO 20022, за да осъществява комуникация чрез този интерфейс.

2.   Регистърът на трансакции осигурява и поддържа необходимите технически условия, за да могат образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, да отправят, в съответствие с членове 1 – 3, предварително определени периодични искания за достъп до данните за СФЦК, които са им необходими за изпълнението на техните отговорности и мандати.

3.   При поискване регистърът на трансакции, в съответствие с член 3, предоставя на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, достъп до данни за всички СФЦК, попадащи в обхвата на техните отговорности и мандати, въз основа на която и да е комбинация от следните полета, както е посочено в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363:

а)

дата и час на доклада;

б)

докладващ контрагент;

в)

друг контрагент;

г)

клон на докладващия контрагент;

д)

клон на другия контрагент;

е)

сектор на докладващия контрагент;

ж)

вид на докладващия контрагент;

з)

брокер;

и)

субект, който подава доклада;

й)

получател;

к)

вид СФЦК;

л)

вид на компонента на обезпечението;

м)

място на търговия;

н)

дата и час на изпълнение;

о)

дата на падежа;

п)

дата на прекратяване;

р)

ЦК;

с)

вид действие.

4.   Регистърът на трансакции осигурява и поддържа техническите условия за предоставяне на пряк и незабавен достъп до данните за СФЦК, необходими на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, за изпълнението на техните мандати и отговорности. Достъпът до тези данни за СФЦК се предоставя в съответствие със следните срокове:

а)

когато се иска достъп до данни за СФЦК, по които има открити позиции, или за СФЦК, които са с настъпил падеж или за които са получени доклади с вид дейност „Грешка“, „Приключване/Ранно приключване“ или „Компонент на позицията“, както е посочено в поле 98 на таблица 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 не повече от една година преди датата на подаване на искането: не по-късно от 12:00 ч. координирано универсално време на първия календарен ден от месеца след деня на подаване на искането за достъп;

б)

когато се иска достъп до данни за СФЦК, които са с настъпил падеж или за които са получени доклади с вид дейност „Грешка“, „Приключване/Ранно приключване“ или „Компонент на позицията“, както е посочено в поле 98 на таблица 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 повече от една година преди датата на подаване на искането: не по-късно от три работни дни след подаването на искането за достъп;

в)

когато се иска достъп до данни за СФЦК, попадащи в обхвата на разпоредбите както на буква а), така и на буква б): не по-късно от три работни дни след подаването на искането за достъп.

5.   Регистърът на трансакции потвърждава и проверява верността и пълнотата на всяко искане за достъп до данни за СФЦК, подадено от образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, и ги уведомява за резултата от проверката не по-късно от шестдесет минути след подаването на искането.

6.   Регистърът на трансакции използва електронен подпис и протоколи за криптиране на данни, за да осигури поверителността, неприкосновеността и защитата на данните, предоставяни на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(3)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(4)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на подробната информация за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК), докладвана на регистрите на трансакции (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията от 13 декември 2018 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формàта и честотата на докладите с данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) пред регистрите на трансакции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията по отношение на използването на кодове за докладването на договори за деривати (вж. страница 85 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно събирането, проверката, обобщаването, сравняването и публикуването на данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на трансакции (вж. страница 30 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане (ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12).


22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/30


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/358 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно събирането, проверката, обобщаването, сравняването и публикуването на данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 5, параграф 7, буква а) и член 12, параграф 3, букви а) и б) от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се уверяват във високото качество на докладваните им данни за СФЦК, регистрите на трансакции следва да проверяват идентификационните данни на подаващите доклади образувания, логическата последователност, в която се докладват данните за СФЦК, както и изчерпателността и точността на тези данни за СФЦК.

(2)

По същата причина регистрите на трансакции следва да равняват данните от всеки получен доклад за СФЦК. Този процес следва да бъде стандартизиран, за да могат регистрите на трансакции да извършват равняването по последователен начин и да се намали вероятността данните за СФЦК да не бъдат равнени. Поради особеностите на технологичните системи, използвани от подаващите доклади образувания, е възможно обаче някои от данните за СФЦК да не са тъждествени. Следователно е необходимо да бъдат прилагани определени допустими отклонения, така че незначителните различия в докладваните данни за СФЦК да не възпрепятстват органите да анализират тези данни с подходящата гаранционна вероятност.

(3)

Може да се очаква, че с течение на времето образуванията ще докладват все по-качествено, както от гледна точка на намаление на броя на отхвърлените доклади, така и от гледна точка на равнението на данните в докладите. Все пак на образуванията следва да се предостави достатъчно време, за да се адаптират към изискванията за докладване, най-вече с оглед да се избегне натрупването на неравнени сделки непосредствено след като задължението за докладване започне да се прилага. Поради това е целесъобразно първоначално да бъдат равнявани само данните от ограничен брой полета.

(4)

Подаващите доклади образувания и по целесъобразност образуванията, отговорни за докладването, следва да могат да следят дали спазват своите задължения за докладване по Регламент (ЕС) 2015/2365. Следователно те следва да имат ежедневен достъп до определена информация във връзка с тези доклади, включително резултатите от проверката на тези доклади и напредъка по равняването на докладваните данни. Ето защо е необходимо да се уточни информацията, която регистърът на трансакции следва да предоставя на тези образувания в края на всеки работен ден.

(5)

За по-голяма достоверност на данните за СФЦК прекият и незабавен достъп, предвиден в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, следва да бъде осигурен по хармонизиран и последователен начин. С оглед стандартизиране на докладването, свеждане до минимум на разходите за сектора и осигуряване на съпоставимост и последователно обобщаване на данните между регистрите на трансакции е целесъобразно за всички изходящи доклади и за обмена на данни да се използват образци във формат XML и да се следва методика, широко използвана във финансовия сектор.

(6)

Достъпът до данни на ниво позиция относно експозициите между два контрагента е от основно значение, за да могат образуванията, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, да определят потенциалните източници на системни или несистемни рискове за финансовата стабилност.

(7)

За да се осигури необходимото равнище на прозрачност за обществеността по отношение на СФЦК, използваните за обобщаване на данните за позициите критерии следва да позволят на широката общественост да разбере начина, по който функционират пазарите на СФЦК, без да се застраши поверителността на данните, докладвани на регистрите на трансакции. Нивото на подробност на обобщените данни за позициите, публикувани от регистрите на трансакции съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, и честотата на публикуването им следва да бъдат определени по начин, основаващ се на съответната нормативна уредба на договорите за деривати, установена с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(8)

Настоящият регламент се основава на проектите за регулаторни технически стандарти, предоставени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) съгласно процедурата по член 10 от Регламент (ЕО) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(9)

Разпоредбите в настоящия регламент установяват оперативните стандарти за събиране, обобщаване и сравняване на данни от регистрите на трансакции, както и процедурите, които регистрите на трансакции трябва да прилагат за проверка на изчерпателността и точността на докладваните им данни за СФЦК. За да се гарантира съгласуваност между тези разпоредби и да се осигури възможност за цялостен поглед за регистрите на трансакции, е желателно съответните регулаторни технически стандарти да бъдат включени в един регламент.

(10)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по тези проекти на регулаторни технически стандарти, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите към ЕОЦКП, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1095/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Проверка на докладите за СФЦК от страна на регистрите на трансакции

1.   Регистърът на трансакции проверява всеки от следните елементи в получен доклад за СФЦК:

а)

идентификационните данни на подаващото доклада образувание съгласно посоченото в поле 2 на таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията (4);

б)

съответствието на образеца във формат XML, използван за докладването на СФЦК, с методиката по ISO 20022 съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363;

в)

дали подаващото доклада образувание, ако е различно от докладващия контрагент съгласно посоченото в поле 3 на таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363, е надлежно оправомощено да докладва от името на докладващия контрагент, освен в предвидения по член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 случай;

г)

дали същият доклад за СФЦК не е бил подаден преди това;

д)

дали доклад за СФЦК с вид действие „Изменение“ се отнася за подаден преди това доклад за СФЦК;

е)

дали доклад за СФЦК с вид действие „Изменение“ не се отнася за СФЦК, която е била докладвана като отменена;

ж)

дали докладът за СФЦК не включва вид действие „Ново“ по отношение на СФЦК, която вече е била докладвана;

з)

дали докладът за СФЦК не включва вид действие „Компонент на позицията“ по отношение на СФЦК, която вече е била докладвана;

и)

дали докладът за СФЦК няма за цел да измени данните на подаващото доклада образувание, на докладващия контрагент и на другия контрагент по вече докладвана СФЦК;

й)

дали докладът за СФЦК няма за цел да измени съществуващ доклад за СФЦК, като определя по-късен вальор от докладвания падеж на СФЦК;

к)

точността и изчерпателността на доклада за СФЦК.

2.   Регистърът на трансакции проверява дали информацията за обезпечението е била докладвана в полета 73—96 на таблица 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 за СФЦК, за които в поле 72 „Знак за необезпечена сделка по предоставяне в заем на ценни книжа“ е посочено „невярно“. Регистърът на трансакции уведомява в съответствие с член 3 от настоящия регламент подаващото доклада образувание, докладващия контрагент, както и по целесъобразност образуванието, отговорно за докладването, за резултатите от проверката.

3.   Регистърът на трансакции отхвърля доклад за СФЦК, който не отговаря на някое от посочените в параграф 1 изисквания, и го отнася към една от категориите на отхвърляне, посочени в таблица 2 от приложение I към настоящия регламент.

4.   В рамките на шестдесет минути, след като е получил доклад за СФЦК, регистърът на трансакции предоставя на подаващото доклада образувание, на докладващия контрагент, както и по целесъобразност на образуванието, отговорно за докладването, подробна информация относно резултатите от посочената в параграф 1 проверка на данните. Регистърът на трансакции предоставя тези резултати във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022. В съответните случаи резултатите включват конкретните причини за отхвърлянето на доклада за СФЦК в съответствие с параграф 3.

Член 2

Равняване на данните от регистрите на трансакции

1.   Регистърът на трансакции се стреми чрез посочените в параграф 2 стъпки да равни докладваните данни за СФЦК, при условие че е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

регистърът на трансакции е завършил проверките, посочени в член 1, параграфи 1 и 2;

б)

и двамата контрагенти по СФЦК имат задължение за докладване;

в)

регистърът на трансакции не е получил последващ доклад с вид действие „Грешка“ по отношение на докладваната СФЦК.

2.   Когато са изпълнени всички условия по параграф 1, регистърът на трансакции предприема следните стъпки, като същевременно използва последната докладвана стойност за всяко от полетата в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент:

а)

регистърът на трансакции, получил доклад за СФЦК, проверява дали е получил съответния доклад за СФЦК от другия контрагент, или от негово име;

б)

регистърът на трансакции, който не е получил съответния доклад за СФЦК, посочен в буква а), се опитва да установи кой е регистърът на трансакции, който е получил съответния доклад за СФЦК, като съобщава на всички регистрирани регистри на трансакции стойностите на следните полета за докладваната СФЦК: „Уникален идентификационен код на сделката“, „Докладващ контрагент“, „Друг контрагент“ и „Вид на рамковия договор“;

в)

регистър на трансакции, който установи, че друг регистър на трансакции е получил съответния доклад за СФЦК, посочен в буква а), обменя с този регистър на трансакции данните за докладваната СФЦК във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022;

г)

при спазване на разпоредбите на буква д) регистърът на трансакции третира докладвана СФЦК като равнена, когато данните за тази СФЦК отговарят на данните от съответния доклад за СФЦК, посочен в буква а) от настоящия параграф;

д)

регистърът на трансакции се стреми да равни поотделно полетата, свързани с данните за заема, и полета, свързани с данните за обезпечението, на докладваната СФЦК в съответствие с допустимите отклонения и съответните дати на прилагане, посочени в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент;

е)

впоследствие регистърът на трансакции определя стойности за различните категории на равнение за всяка докладвана СФЦК, както е посочено в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

ж)

регистърът на трансакции изпълнява определените в букви а) — е) от настоящия параграф стъпки във възможно най-кратък срок, но не предприема никакви стъпки след 18:00 ч. по координирано универсално време (UTC) в даден работен ден;

з)

регистър на трансакции, който не може да равни докладвана СФЦК, се стреми да равни данните за докладваната СФЦК на следващия работен ден. Регистърът на трансакции преустановява усилията по равняване на докладвана СФЦК, след като са изминали тридесет календарни дни от отчетения падеж на СФЦК или след като регистърът на трансакции е получил отнасящ се за нея доклад с вид действие „Прекратяване“ или „Компонент на позицията“.

3.   В края на всеки работен ден всеки регистър на трансакции потвърждава общия брой на равнените от него докладвани СФЦК пред всеки друг регистър на трансакции, с който е извършвал такова равнение.

4.   Не по-късно от шестдесет минути след приключването на процедурата по равняване съгласно параграф 2, буква ж) регистърът на трансакции предоставя на подаващото доклада образувание, на докладващия контрагент, както и по целесъобразност на образуванието, отговорно за докладването, резултатите от извършената от регистъра на трансакции процедура на равняване на докладваните СФЦК. Регистърът на трансакции предоставя тези резултати във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022, включително информация за полетата, които не са били равнени.

Член 3

Механизми за реагиране в края на деня

До края на всеки работен ден регистърът на трансакции предоставя на подаващото доклада образувание, на докладващия контрагент, както и по целесъобразност на образуванието, отговорно за докладването, следната информация относно съответните СФЦК във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022:

а)

докладваните през този ден СФЦК;

б)

най-актуалните данни за СФЦК, чийто падеж не е настъпил или за които не са били подадени доклади с вид действие „Грешка“, „Прекратяване“ или „Компонент на позицията“;

в)

уникалните идентификационни кодове на сделката (UTI) на СФЦК, за които в поле 72 на таблица 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 е посочено „невярно“ и все още не е докладвана информация относно обезпечението в полета 73—96 от същата таблица;

г)

докладите за СФЦК, които са били отхвърлени през този ден;

д)

състоянието от гледна точка на равнението на всички докладвани СФЦК, с изключение на тези СФЦК, които са прекратени или за които са получени доклади за СФЦК с вид действие „Прекратяване“ или „Компонент на позицията“ преди повече от месец от този работен ден.

Член 4

Достъп до данните за СФЦК

Регистрите на трансакции предоставят на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, пряк и незабавен достъп, включително когато е налице делегиране по член 28 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, до данните за СФЦК в електронен и машинночитаем вид в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията (5).

За целите на първа алинея регистрите на трансакции използват формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022.

Член 5

Изчисляване на данните на ниво позиция и достъп до тях

1.   Регистърът на трансакции изчислява данните на ниво позиция за експозициите между контрагенти по заеми и обезпечения. Данните на ниво позиция се изчисляват въз основа на следните критерии:

а)

стойностите за различните категории на равнение съгласно таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

б)

вида на СФЦК;

в)

сектора на контрагентите;

г)

състоянието от гледна точка на клиринга;

д)

сключването на или извън място на търговия;

е)

вида на обезпечението;

ж)

валутата на паричното рамо;

з)

падежната група;

и)

групата според процентите за намаляване на стойността на обезпечението;

й)

регистрите на трансакции, на които другият контрагент е докладвал данни за СФЦК.

2.   Регистрите на трансакции гарантират, че образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, имат достъп до данните на ниво позиция в съответствие с достъпа до данните, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/357.

3.   Данните на ниво позиция по параграф 1 се предоставят в електронен и машинночитаем вид, във формат XML, по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022.

4.   Достъпът по параграф 2 се предоставя във възможно най-кратък срок и не по-късно от работния ден след получаването на доклада за СФЦК съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

5.   Регистрите на трансакции предоставят на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, достъп до обобщените данни в съответствие с достъпа до данните, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 и изчислени в съответствие с общоприетите стандарти и процедури за глобално събиране и обобщаване на данни за СФЦК.

Член 6

Изчисляване на обобщените данни за позициите с цел публикуване

1.   Регистърът на трансакции обобщава данните за позициите в съответствие с критериите, посочени в параграфи 2 и 3, по отношение на следните стойности:

а)

размера на главницата по репо споразумения, сделките за покупка с условие за последваща продажба и сделките за продажба с условие за последващо обратно изкупуване, обобщения обем на ценните книжа или стоките, предоставени или получени в заем, и размера на маржин заемите;

б)

броя на уникалните идентификационни кодове на сделката, отнасящи се до съответната СФЦК;

в)

пазарната стойност на обезпечението.

2.   Регистърът на трансакции обобщава данните за позициите за всички СФЦК, докладвани с вид действие „Ново“ между събота, 00:00:00 UTC, и петък, 23:59:59 UTC, въз основа на следните критерии и съответните стойности, посочени в таблица 1 от приложение II към настоящия регламент:

а)

местоположението на докладващия контрагент или – според случая – на съответния клон;

б)

местоположението на другия контрагент или – според случая – на съответния клон;

в)

вида на СФЦК;

г)

състоянието от гледна точка на равнението на СФЦК съгласно посоченото в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

д)

вида на мястото, на което е била сключена СФЦК;

е)

дали СФЦК е преминала клиринг, или не;

ж)

метода, чрез който е било прехвърлено обезпечението;

з)

всеки референтен индекс, използван при СФЦК, търгувана на място на изпълнение, различно от „XXXX“, когато общата номинална сума, докладвана на регистъра на трансакции по индекса, е по-голяма от 5 милиарда евро и когато има най-малко шест различни контрагента, които са докладвали съответните СФЦК на регистъра на трансакции.

3.   Регистърът на трансакции обобщава данните за позициите за всички СФЦК, чийто падеж не е настъпил или за които не са били подадени доклади с вид действие „Грешка“, „Прекратяване“ или „Компонент на позицията“ до петък, 23:59:59 UTC, въз основа на следните критерии и съответните стойности, посочени в таблица 1 от приложение II към настоящия регламент:

а)

местоположението на докладващия контрагент или – според случая – на съответния клон;

б)

местоположението на другия контрагент или – според случая – на съответния клон;

в)

вида на СФЦК;

г)

състоянието от гледна точка на равнението на СФЦК съгласно посоченото в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

д)

вида на мястото, на което е била сключена СФЦК;

е)

дали СФЦК е преминала клиринг, или не;

ж)

метода, чрез който е било прехвърлено обезпечението;

з)

всеки референтен индекс, използван при СФЦК, търгувана на място на изпълнение, различно от „XXXX“, когато общата номинална сума, докладвана на регистъра на трансакции по индекса, е по-голяма от 5 милиарда евро и когато има най-малко шест различни контрагента, които са докладвали съответните СФЦК на регистъра на трансакции.

4.   Регистърът на трансакции въвежда процедури за установяване на необичайните стойности при обобщените данни за позициите.

5.   Регистърът на трансакции въвежда процедури за извършване и съобщаване на корекции на обобщените данни за позициите, включително такива, които произтичат от доклади с вид действие „Грешка“, както и за публикуване на първоначалните и коригираните обобщавания на данни.

Член 7

Публикуване на обобщените данни за позициите

1.   Регистърът на трансакции публикува на своя уебсайт обобщените данни за позициите, изчислени в съответствие с член 6, всяка седмица и най-късно във вторник на обяд за СФЦК, докладвани до 23:59:59 UTC в предходния петък.

2.   Регистърът на трансакции публикува всички обобщени данни за позициите в евро, като използва обменните курсове, публикувани на уебсайта на ЕЦБ в предхождащия публикуването на тези данни петък.

3.   Регистърът на трансакции осигурява публикуването на обобщените данни за позициите в табличен формат, позволяващ изтеглянето на данните, съгласно посоченото в приложение II към настоящия регламент.

4.   Обобщените данни за позициите, които регистърът на трансакции е публикувал на своя уебсайт, остават на този уебсайт за най-малко 104 седмици.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1)

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията от 13 декември 2018 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формàта и честотата на докладите с данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) пред регистрите на трансакции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията по отношение на използването на кодове за докладването на договори за деривати (вж. страница 85 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно достъпа до съхраняваните в регистрите на трансакции данни за сделките за финансиране с ценни книжа (вж. страница 22 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1

Полета, допустими отклонения и начална дата на равнението

Таблица

Раздел

Поле

Отклонение

Начална дата, посочена във:

Данни за контрагента

Не е приложимо

Докладващ контрагент

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за контрагента

Не е приложимо

Роля на контрагента

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за контрагента

Не е приложимо

Друг контрагент

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Уникален идентификационен код на сделката (UTI)

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Вид на СФЦК

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Извършен клиринг

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Дата и час на клиринга

Един час

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

ЦК

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Място на търговия

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Вид на рамковия договор

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Дата и час на изпълнението

Един час

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Вальор (начална дата)

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Падеж (крайна дата)

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Дата на прекратяване

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Минимален срок за предизвестие

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Най-ранна дата за обратно изискване или прекратяване

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Индикатор за общо обезпечение

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Индикатор за доставка по стойност (Delivery By Value - DBV)

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Използван метод за предоставяне на обезпечението

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Безсрочна

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Възможности за прекратяване

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Фиксиран лихвен процент

До третата цифра след десетичната запетая

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Правило за отчитане на дните

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Плаващ лихвен процент

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Референтен период на плаващия лихвен процент — период

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Референтен период на плаващия лихвен процент — множител

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Периодичност (честота) на плащанията с плаващ лихвен процент — период

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент — множител

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — период

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — множител

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Спред

До третата цифра след десетичната запетая

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Парична стойност на маржин заема

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Валута на маржин заема

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Коригиран лихвен процент

До третата цифра след десетичната запетая

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Дата на лихвения процент

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Размер на главницата на вальора

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Размер на главницата на падежа

0,0005 %

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Валута на главницата

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Вид на актива

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Идентификационен код на ценната книга

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Класификация на ценната книга

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Основен продукт

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Подпродукт

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Допълнителен подпродукт

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Количество или номинална стойност

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Мерна единица

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Валута на номиналната стойност

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Цена на ценната книга или стоката

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Валута на цената

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Качество на ценната книга

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Падеж на ценната книга

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Юрисдикция на емитента

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

ИКПС на емитента

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Вид на ценната книга

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Стойност на заема

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Пазарна стойност

0,0005 %

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Фиксиран процент на възнаграждението (rebate)

До третата цифра след десетичната запетая

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Плаващ процент на възнаграждението

До третата цифра след десетичната запетая

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — период

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — множител

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — период

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — множител

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — период

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — множител

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Спред на процента на възнаграждението

До третата цифра след десетичната запетая

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Такса за заемането

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Договорености за изключителни права за достъп до заемните средства

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Заем

Непогасен маржин заем

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Основна валута на непогасения маржин заем

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Пазарна стойност на късата позиция

0,0005 %

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Знак за необезпечена сделка по предоставяне в заем на ценни книжа (SL)

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Обезпечаване на нетна експозиция

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Вальор на обезпечението

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Вид на компонента на обезпечението

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Стойност на паричното обезпечение

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Валута на паричното обезпечение

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Идентификация на ценната книга, използвана като обезпечение

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Класификация на ценната книга, използвана като обезпечение

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Основен продукт

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Обезпечение

Подпродукт

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Обезпечение

Допълнителен подпродукт

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Обезпечение

Количество или номинална стойност на обезпечението

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Мерни единици на обезпечението

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Обезпечение

Валута на номиналната стойност на обезпечението

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Валута на цената

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Обезпечение

Единична цена

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Обезпечение

Пазарна стойност на обезпечението

0,0005 %

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

+ 24 месеца

Данни за сделката

Обезпечение

Процентно намаление или допълнително обезпечение

До третата цифра след десетичната запетая

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Качество на обезпечението

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Падеж на ценната книга

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Юрисдикция на емитента

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

ИКПС на емитента

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Вид обезпечение

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Възможност за повторно използване на обезпечението

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Обезпечение

Идентификационен код на кошницата от обезпечения

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365

Данни за сделката

Заем

Равнище

Не

Член 33, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2015/2365


Таблица 2

Причини за отхвърляне на доклад за СФЦК

Категории на отхвърляне

Причина

Схема

СФЦК е била отхвърлена поради неотговаряща на изискванията схема

Разрешение

СФЦК е била отхвърлена, тъй като подаващото доклада образувание не е получило разрешение да докладва от името на докладващия контрагент

Логическа

СФЦК е била отхвърлена, тъй като видът действие за СФЦК не е логически верен

Дейност

СФЦК е била отхвърлена, тъй като не отговаря на едно или повече от изискванията за утвърждаване на съдържанието.


Таблица 3

Резултати от процедурата по равнение

Категории на равнение

Стойности за равнение

Вид докладване

Едностранно/Двустранно

Изискване за докладване за двамата контрагенти

Да/Не

Състояние от гледна точка на съчетаването

Съчетани/Несъчетани

Състояние от гледна точка на равнението на заема

Равнени/Неравнени

Състояние от гледна точка на равнението на обезпечението

Равнени/Неравнени

Допълнителни изменения

Да/Не


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица 1

Публични данни

Таблица А. Обобщаване

Дата

РТ

Вид обобщаване

Вид място

Местоположение на докладващия контрагент

Местоположение на другия контрагент

Равнение

Вид СФЦК

Извършен клиринг

Метод за прехвърляне на обезпечението

Референтни индекси (1)

Общ размер на отпуснатите назаем суми

Общ брой на сделките

Обща стойност на обезпечението

20161007

ЕС РТ

Докладвано

XXXX

ЕИП

ЕИП

Двустранно, равнен заем, неравнено обезпечение

Репо сделка

Да

TTCA (споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие)

 

 

Предстоящо

XOFF

Извън ЕИП

Извън ЕИП

Двустранно, равнен заем, равнено обезпечение

Сделка за покупка с условие за последваща продажба/сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване

Не

SICA (споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог)

 

 

идентификационен код на пазара — ЕИП

Едностранно ЕИП, равнен заем, равнено обезпечение

Предоставяне и получаване в заем на ценни книжа или стоки

SIUR (споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог с право на използване)

 

 

идентификационен код на пазара — извън ЕИП

Маржин заем

 

 

 


(1)  Вписват се съответните индекси, включени в поле 25 на таблица 2 „Данни за заема и обезпечението“ от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363.


22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/45


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/359 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 5, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат установени разпоредби за определяне на информацията, която трябва да бъде представяна на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) във всяко заявление за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции.

(2)

Обстойното и надеждно уреждане на регистрирането и разширяването на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции е от съществено значение за постигането на целите на Регламент (ЕС) 2015/2365 и за ефективното предоставяне на услугите на регистър на трансакции.

(3)

С цел да се сведат до минимум допълнителните оперативни разходи за пазарните участници, нормите и стандартите за регистрирането и за разширяването на обхвата на регистрацията на регистрите на трансакции за целите на Регламент (ЕС) 2015/2365 следва да се основават на вече наличните инфраструктури, оперативни процеси и формати, въведени с оглед на докладването пред регистрите на трансакции на информация за договорите за деривати.

(4)

Опитът в прилагането на разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията (2) показа, че разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012 относно регистрирането на регистрите на трансакции представляват солидна основа за уреждането с Регламент (ЕС) 2015/2365 на регистрацията на регистрите на трансакции. С цел по-нататъшното укрепване на тази уредба настоящият регламент се стреми да отрази развитието на сектора.

(5)

Всяко заявление за регистрация като регистър на трансакции следва да съдържа информация за структурата на звената за вътрешен контрол и независимостта на управителните органи на регистъра на трансакции, за да може ЕОЦКП да прецени дали такава управленска структура осигурява независимостта на дадения регистър на трансакции и дали тази структура и отчетните практики са достатъчна гаранция за спазването на посочените в Регламент (ЕС) 2015/2365 изисквания спрямо регистрите на трансакции. Заявлението за регистрация следва да съдържа подробна информация за съответните механизми и структури за вътрешен контрол, за функцията по вътрешен одит и за плана във връзка с одитите, за да може ЕОЦКП да прецени как тези фактори допринасят за ефикасното функциониране на регистъра на трансакции.

(6)

Макар че клоновете, чрез които регистър на трансакции извършва дейност, не се считат за отделни юридически лица, за тях следва да се представя отделна информация, за да може ЕОЦКП ясно да определи мястото им в организационната структура на регистъра на трансакции, да оцени квалификацията и надеждността на висшия им ръководен състав и да прецени дали механизмите за контрол, звеното за спазване на нормативните изисквания и другите създадени звена са достатъчно надеждни, за да установяват, измерват и управляват адекватно рисковете пред клоновете.

(7)

С цел ЕОЦКП да може да прецени репутацията, опита и уменията на членовете на управителния орган и на висшето ръководство на подалия заявление регистър на трансакции, последният следва да предостави съответната информация за тези лица — автобиографии, подробни сведения за всички евентуални наказателни присъди, собствени декларации за добра репутация и декларации за потенциалните конфликти на интереси.

(8)

Всяко заявление за регистрация следва да съдържа информация, с която да се докаже, че заявителят разполага с финансовите средства, необходими за непрекъснатото изпълнение на функциите си, и с адекватни правила за осигуряване на непрекъснатостта на дейността.

(9)

По силата на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 от регистрите на трансакции се изисква да проверяват изчерпателността и верността на данните, докладвани съгласно член 4 от него. За да бъдат регистрирани или да бъде разширен обхватът на регистрацията им по Регламент (ЕС) 2015/2365 регистрите на трансакции следва да докажат, че са въвели системи и процедури, които им позволяват да проверяват изчерпателността и верността на информацията за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК).

(10)

Използването на общи ресурси в регистъра на трансакции между, от една страна, услугите за докладване на СФЦК, и от друга — допълнителните услуги или услугите за докладване на дериватите може да породи разпространяване на операционния риск между различните услуги. Предвид факта, че валидирането, равнението, обработването и поддържането на данните могат да изискват ефективно оперативно разделяне с цел да се избегне такова разпространение на риска, практики като използването на общ интерфейс на системите, на общ портал за достъп до данните за органите или на един и същ персонал за продажбите, спазването на нормативните изисквания и помощта за клиенти биха могли да бъдат по-малко уязвими на такова разпространение и следователно не биха непременно налагали оперативно разделяне. В тази връзка регистрите на трансакции следва да определят необходимата степен на оперативно разделяне на ресурсите, системите и процедурите, използвани при различните дейности, включително когато тези дейности се състоят в предоставянето на услуги съгласно законодателството на Съюза или на трета държава, и да се уверят, че в заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията са предоставили на ЕОЦКП подробна и ясна информация за допълнителните услуги или за другите дейности, които ще предлагат извън основната си дейност на предоставяне на услуги на регистър на трансакции по Регламент (ЕС) 2015/2365.

(11)

Надеждните, устойчивите и защитените информационни системи на регистрите на трансакции са ключов елемент с оглед на целите на Регламент (ЕС) 2015/2365. Поради това регистрите на трансакции следва да предоставят изчерпателна и подробна информация за тези системи, така че ЕОЦКП да може да оценява стабилността и устойчивостта на тези техни информационни системи. Когато предоставянето на дадени услуги на регистър на трансакции се възлага на трети страни — принадлежащи или не към същата група, регистърът на трансакции следва да предоставя подробна информация за съответните споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители, така че да може да се прецени спазването на условията за регистрация, включително информация за евентуалните споразумения за качествено изпълнение, както и за показателите и за начина, по който тези показатели са адекватно проследявани. На последно място регистрите на трансакции следва да предоставят информация за въведените механизми и контролни средства за ефективно управление на потенциалните рискове за кибернетичната сигурност и за защита на съхраняваните данни от кибернетични атаки.

(12)

Различни видове ползватели могат да докладват данните, които регистрите на трансакции поддържат, както и да правят справка с тях или да ги променят. Регистрите на трансакции следва ясно да определят характеристиките, както и правата и задълженията на различните видове ползватели; заявлението за регистрация следва да съдържа тези сведения. Информацията, предоставена от регистрите на трансакции, следва ясно да посочва различните категории за достъп. С цел да се гарантира поверителността на данните, а и достъпа до тях на трети страни, регистрите на трансакции следва да предоставят информация за това как гарантират, че трети лица имат достъп само до данните, за предоставянето на които съответните контрагенти са дали съгласието си изрично, неотменимо и по собствена преценка. На последно място регистрите на трансакции следва в заявлението си да предоставят информация за каналите и механизмите, които използват, за да оповестяват публично информация за своите правила за достъп, така че ползвателите на услугите им да могат да взимат информирани решения.

(13)

Информацията за таксите за предоставяните от регистрите на трансакции услуги е изключително съществена, за да могат пазарните участници да правят информиран избор, поради което следва да се съдържа в заявлението им за регистрация.

(14)

Като се има предвид, че пазарните участници и органите разчитат на данните, поддържани от регистрите на трансакции, в заявлението за регистрация като регистър на трансакции следва да има ясна информация за строгите и ефективни механизми за оперативната дейност и за боравенето с докладваната информация. В заявлението за регистрация трябва да се посочи, че е създаден регистър на докладваните данни с цел да се покаже, че е осигурена поверителността и защитата на поддържаните от регистъра на трансакции данни, както и тяхната проследимост.

(15)

С оглед на целите на Регламент (ЕС) 2015/2365 по отношение на прозрачността при СФЦК, регистрите на трансакции следва да докажат, че прилагат процедурата за реда и условията на достъп съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията (3), че е осигурена целостта на предоставените на органите данни, както и че са в състояние да предоставят достъп до данните в съответствие със съответните изисквания на Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията (4).

(16)

Ефективното плащане на регистрационните такси от регистрите на трансакции към момента на подаване на заявлението е от съществено значение за покриване на необходимите разходи на ЕОЦКП, свързани с регистрацията или с разширяването на обхвата на регистрацията на даден регистър на трансакции.

(17)

С цел да се позволи на регистрите на трансакции, регистрирани по Регламент (ЕС) № 648/2012, да разширят по Регламент (ЕС) 2015/2365 обхвата ѝ, следва да се въведе опростена процедура за разширяване на обхвата на регистрацията. С цел да не се дублират изискванията, информацията, която регистър на трансакции трябва да предостави в рамките на процедурата по разширяване на обхвата на регистрацията, следва да съдържа подробни сведения за необходимите адаптации с оглед на спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2365.

(18)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, представен от ЕОЦКП на Европейската комисия по реда на член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (5).

(19)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по този проект на регулаторни технически стандарти, анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи и поиска становището на създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Идентифициране, правна форма и видове сделки за финансиране с ценни книжа

1.   За целите на член 5, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) 2015/2365, заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

фирма, седалище и адрес на заявителя в рамките на Съюза;

б)

извлечение от съответния търговски или съдебен регистър или друго официално доказателство за мястото на учредяване и за предмета на дейност на заявителя, валидно към датата на заявлението;

в)

информация за видовете сделки за финансиране с ценни книжа, за които заявителят желае да бъде регистриран;

г)

информация за това дали заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен, и в такъв случай — наименованието на органа и всеки свързан с лиценза или регистрацията справочен номер;

д)

учредителния акт и — в съответните случаи — други изисквани по закон документи, от които е видно, че заявителят ще извършва услуги на регистър на трансакции;

е)

протокола от събранието, на което управителният съвет на заявителя е одобрил заявлението;

ж)

името и данните за контакт на лицето или лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания от страна на регистъра на трансакции, или на други служители, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания;

з)

план за дейността, в т.ч. информация за мястото, където се извършват основните стопански дейности;

и)

идентификационни данни на клоновете (ако има такива) и — в съответните случаи — информация за структурата на групата;

й)

услугите, които заявителят предоставя или възнамерява да предоставя извън регистрирането на трансакции;

к)

информация за евентуални висящи съдебни, административни, арбитражни или други производства по уреждане на спорове (независимо от характера им), по които заявителят е страна, особено по данъчни въпроси и въпроси, свързани с несъстоятелност, и при риск от възникване на значителни финансови или свързани с репутацията разходи, или за други приключени производства, които може все още да оказват значителен ефект върху разходите на регистрите на трансакции.

2.   По искане на ЕОЦКП заявителите му предоставят допълнителна информация по време на разглеждането на заявлението за регистрация, когато такава информация е нужна, за да бъде оценена способността на заявителя да спазва изискванията по глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365 и за да може ЕОЦКП надлежно да разтълкува и анализира документите, които ще бъдат или вече са били предадени.

3.   Когато заявителят смята, че определено изискване от настоящия регламент не е приложимо за него, в заявлението си той ясно посочва това изискване и разяснява защо то не е приложимо за него.

Член 2

Правила и процедури

Когато при подаването на заявление предоставя информация за правилата и процедурите заявителят се уверява, че заявлението съдържа следните елементи:

а)

указание, че съветът одобрява политиките, както и че висшето ръководство одобрява процедурите и отговаря за прилагането и поддържането на тези правила и процедури;

б)

описание на начина, по който заявителят е организирал вътрешната комуникация по политиките и процедурите, както и на начина, по който заявителят е осигурил и ежедневно контролира спазването на политиките; посочват се и отговорните в тази връзка лица;

в)

всички документи, с които се доказва, че общият и специализираният персонал познават правилата и процедурите;

г)

мерките, които се предприемат при нарушение на правилата и процедурите;

д)

процедурата за уведомяване на ЕОЦКП за съществени нарушения на правилата или процедурите, които могат да доведат до неспазване на условията за първоначалната регистрация.

Член 3

Собственици на регистъра на трансакции

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа:

а)

списък с имената или наименованията на всички физически или юридически лица, които пряко или косвено притежават 5 % или повече от капитала на заявителя или от правата му на глас или които поради притежавания от тях дял имат възможност да упражняват значително влияние върху управлението на заявителя;

б)

списък на всички дружества, в които всяко от лицата по буква а) притежава 5 % или повече от капитала или от правата на глас или в които упражнява значително влияние върху управлението.

2.   Когато заявителят има дружество майка, той посочва:

а)

седалището на дружеството майка;

б)

дали дружеството майка е лицензирано или регистрирано и дали е поднадзорно лице; ако това е така, се посочват евентуалните справочни номера на дружеството и наименованието на компетентния надзорен орган.

Член 4

Схема на собствеността

1.   Всяко заявление за регистрация като регистър на трансакции съдържа схема, която показва отношенията на собственост между дружеството майка, дъщерните дружества и евентуалните други свързани лица или клонове.

2.   В схемата по параграф 1 се посочват пълната фирма, правната форма, седалището и адреса на дружествата.

Член 5

Органиграма

1.   Всяко заявление за регистрация като регистър на трансакции съдържа органиграма, която показва организационната структура на заявителя, вкл. звената, предоставящи допълнителни услуги (ако има такива).

2.   В органиграмата се посочват лицата, които отговарят за изпълнението на всяка значима функция, в т.ч. членовете на висшето ръководство и лицата, които управляват дейността на клоновете.

Член 6

Управление на дружеството

1.   Всяко заявление за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за вътрешните правила на заявителя за управление на дружеството и за процедурите и правомощията на висшето му ръководство, в т.ч. на ръководния съвет, на членовете на ръководния съвет без изпълнителни функции и на комитетите (ако има такива).

2.   Тази информация включва описание на подбирането, назначаването, оценяването на резултатите и отстраняването на членовете на висшето ръководство и на ръководния съвет.

3.   Ако заявителят е подписал признат етичен кодекс за управление на дружествата, в заявлението за регистрация като регистър на трансакции се посочва този кодекс и се описват случаите, в които заявителят би се отклонил от предписанията му.

Член 7

Вътрешен контрол

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа подробна информация за системата за вътрешен контрол на заявителя, в т.ч. информация за звеното за спазване на нормативните изисквания, за оценяването на риска и за механизмите за вътрешен контрол, и както и информация за правилата за звеното за вътрешен одит.

2.   Подробната информация по параграф 1 съдържа следните сведения:

а)

политиките за вътрешен контрол на заявителя и съответните процедури, свързани с последователното и ефективното прилагане на тези политики;

б)

всички политики, процедури и наръчници за наблюдение и оценяване на адекватността и ефективността на системите на заявителя;

в)

всички политики, процедури и наръчници за контрол и защита на системите на заявителя за обработка на информация;

г)

кои са вътрешните органи, отговарящи за оценката на констатациите от вътрешния контрол.

3.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за дейността на звеното на заявителя за вътрешен одит:

а)

състава на комитета по вътрешен одит и неговите правомощия и задачи;

б)

хартата, методиките, стандартите и процедурите на звеното за вътрешен одит;

в)

как се изготвят и прилагат хартата, методиките и процедурите за вътрешен одит според характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове;

г)

работен план за период от три години от датата на прилагане с оглед на характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове.

Член 8

Спазване на нормативните изисквания

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за правилата и процедурите на заявителя, осигуряващи спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2365:

а)

описание на функциите на лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания, и на другите лица, които участват в оценяването на спазването на нормативните изисквания, в т.ч. описание на средствата, с които се гарантира независимостта на дейността по спазване на нормативните изисквания от другите дейности на заявителя;

б)

вътрешните правила и процедури, с които се гарантира, че заявителят, в т.ч. ръководителите и служителите му, спазват всички разпоредби на Регламент (ЕС) 2015/2365, в т.ч. описание на функциите на ръководния съвет и на висшето ръководство;

в)

когато има такъв — последният вътрешен доклад, изготвен от лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания, или от други служители, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания.

Член 9

Висше ръководство и членове на ръководния съвет

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за всеки член на висшето ръководство и на ръководния съвет, включително:

а)

копие от автобиографията на лицето;

б)

подробни сведения за познанията и опита в областта на управлението, функционирането и разработването на информационни технологии;

в)

подробни сведения за издадени присъди за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби, по-специално под формата на официално свидетелство, ако такова се издава в съответната държава членка;

г)

собственоръчна декларация за добрата репутация във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги, в която всеки член на висшето ръководство или на ръководния съвет заявява следното:

i)

дали е бил осъждан за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби;

ii)

дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по производства за дисциплинарни нарушения от страна на регулаторен орган, държавен орган или ведомство и дали спрямо него има открити такива производства, които още не са приключили;

iii)

дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни производства във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за неправомерно поведение или измама при управлението на стопанска дейност;

iv)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, чиято регистрация е била прекратена или чийто лиценз е бил отнет от регулаторен орган;

v)

дали му е било отказвано правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или лиценз от регулаторен орган;

vi)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, което е било обявено в несъстоятелност или ликвидация по времето, когато е имал отношения с дружеството, или до една година след прекратяването на отношенията му с дружеството;

vii)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, по отношение на което е постановено неблагоприятно решение или наказание от страна на регулаторен орган;

viii)

дали са му били налагани глоби, дали му е била налагана временна забрана да упражнява професията или дейността си, дали е бил лишен от правото да упражнява професията или дейността си или дали са му били налагани други наказания от страна на държавни, регулаторни или браншови органи за измама или злоупотреба във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги;

ix)

дали е бил лишен от правото да заема длъжността на директор или други управленски длъжности, дали е бил освобождаван от заеманата длъжност в дружество в резултат на правонарушения или злоупотреби.

д)

декларация за възможните конфликти на интереси, в които членовете на висшето ръководство и на ръководния съвет могат да изпаднат при изпълнението на задълженията си, и за начина на управление на тези конфликти на интереси.

Член 10

Политика и процедури за набиране на персонал

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

копие от политиката на възнаграждение на висшето ръководство, на членовете на ръководния съвет и на служителите, работещи в звеното по риска и в контролното звено на заявителя;

б)

описание на мерките, въведени от заявителя за намаляване на риска от прекомерно разчитане на отделни служители.

Член 11

Квалификация и надеждност

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за служителите на заявителя:

а)

общ списък на преките служители на регистъра на трансакции, с функциите им и квалификациите за всяка функция;

б)

специфично описание на преките служители на регистъра на трансакции, които са специалисти в областта на информационните технологии и са наети за предоставяне на услугите на регистър на трансакции, с функциите и квалификациите за всеки служител;

в)

описание на функциите и квалификациите на всеки служител, който отговаря за вътрешния одит, вътрешния контрол, спазването на нормативните изисквания и оценяването на риска;

г)

кои са служителите, които изцяло отговарят за определена дейност, и служителите, които работят по споразумение за възлагане на дейности на външен изпълнител;

д)

подробни сведения за обучението и повишението на квалификацията във връзка с политиките и процедурите на заявителя, както и с дейността на регистъра на трансакции, в т.ч. изпитите или другите видове официално оценяване, които трябва да премине дадено лице във връзка с предоставянето на услуги на регистър на трансакции.

Описанието по буква б) съдържа писмени доказателства от университетската диплома и такива за опита в областта на информационните технологии на поне един висш служител, отговарящ за въпросите, свързани с информационните технологии.

Член 12

Финансови отчети и финансово-икономически планове

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната финансова и икономическа информация за заявителя:

а)

пълен набор от финансови отчети, които са изготвени по международните стандарти, приети по член 3 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (6);

б)

когато финансовите отчети на заявителя подлежат на задължителен одит по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), във финансовите отчети се включва одитният доклад за годишния и консолидирания финансов отчет;

в)

ако заявителят подлежи на задължителен одит, се посочват името или наименованието на външния одитор и националният му регистрационен номер.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа финансово-икономически план, в който се разглеждат различни икономически сценарии за предоставянето на услуги на регистър на трансакции за най-малко три годишен базов период и който включва следната допълнителна информация:

а)

очакваните докладвани трансакции, в брой трансакции;

б)

разчет на съответните постоянни и променливи разходи за предоставянето на услуги на регистър на трансакции по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365;

в)

разчет на положителните и отрицателните отклонения от базовия сценарий за дейността, които възлизат най-малко на 20 %.

3.   Когато посочената в параграф 1 финансова информация за минали периоди не е на разположение, заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за заявителя:

а)

разчет, който показва, че заявителят ще разполага с достатъчно средства, и отразява очакваното му финансово-икономическо състояние шест месеца след регистрацията му;

б)

междинен финансов отчет, когато финансовите отчети за изисквания период не са готови;

в)

отчет за финансовото състояние, например счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци и пояснителни приложения, съдържащи обобщена информация за счетоводната политика и друга пояснителна информация.

4.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа одитираните годишни финансови отчети на дружеството майка за трите финансови години преди датата на заявлението.

5.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа и следната финансова информация за заявителя:

а)

сведения за евентуалните планове за учредяване на дъщерни дружества и местоположението им;

б)

описание на дейността, която заявителят планира да извършва, вкл. дейността на дъщерните дружества и клоновете.

Член 13

Управление на конфликтите на интереси

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за въведените от заявителя правила и процедури за управление на конфликтите на интереси:

а)

правилата и процедурите за установяване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси и описание на процеса, който се използва, за да се гарантира, че съответните лица познават правилата и процедурите;

б)

други мерки и контролни механизми, които са въведени, за да се осигури спазването на изискванията за управление на конфликтите на интереси по буква а).

Член 14

Поверителност

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за вътрешните правила и механизми, с които се предотвратява употребата на информацията, поддържана в бъдещия регистър на трансакции, в следните случаи:

а)

за незаконни цели;

б)

за разкриване на поверителна информация;

в)

за търговски цели, когато такава употреба не е разрешена.

2.   Вътрешните политики, процедури и механизми включват вътрешните процедури за издаване на разрешения на служителите за използване на пароли за достъп до данни, като се посочва целта на справката от съответния служител, обхватът на прегледаните данни и евентуалните ограничения за използването на данните, както и подробна информация за евентуалните механизми и контролни средства за ефективно управление на потенциалните рискове за кибернетичната сигурност и за защита на поддържаните данни от кибернетични атаки.

3.   Заявителите представят на ЕОЦКП информация за процесите, използвани за поддържането на дневник с информация за всеки извършващ справка с данните служител, за датата и часа на справката, за естеството на данните — обект на справката, и за целта на справката.

Член 15

Проучване и разрешаване на конфликтите на интереси

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа резултатите от актуално към датата на заявлението проучване на съществуващите значими конфликти на интереси във връзка с допълнителни или други свързани услуги, предоставяни от заявителя, и описание на начина на управление на тези конфликти на интереси.

2.   Когато заявителят е част от група дружества, в резултатите от проучването се посочват всички значими конфликти на интереси, свързани с други дружества от същата група, и описание на начина на управление на тези конфликти на интереси.

Член 16

Информационни ресурси и възлагане на дейности на външни изпълнители

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за информационните ресурси:

а)

подробно описание на информационната система, включително съответните изисквания с оглед на стопанската дейност, функционалните и техническите спецификации, архитектурното и техническото проектиране на системата, модела на данни и потоците от данни, както и нейното функциониране и административните процедури и ръководства;

б)

потребителските приложения, разработени от заявителя с оглед на предоставянето на услуги на съответните клиенти, с копие на ръководството за употреба и вътрешните процедури;

в)

инвестиционната политика на заявителя и политиката му за обновяване на информационните ресурси;

г)

сключените от заявителя споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители, включително:

i)

подробно определяне на предоставяните услуги с посочване на измеримия обхват на тези услуги, детайлно описание на дейностите, както и посочване на условията, при които тези дейности се изпълняват и графика за изпълнението им;

ii)

споразуменията за нивото на обслужване с ясно определени роли и отговорности, показатели и цели за всяко ключово изискване на регистъра на трансакции, чието изпълнение се възлага на външен изпълнител, използваните методи за контрол на качеството на извършваните от външен изпълнител дейности, както и мерките или действията, които се налагат в случай на несъобразяване със заложените качествени цели;

iii)

копие от договорите, с които се уреждат тези споразумения за нивото на обслужване.

Член 17

Допълнителни услуги

Когато заявител, дружество от неговата група или дружество, с което заявителят има споразумение, отнасящо се до предоставяне на услуги, свързани със сключването на сделка, или на услуги след сключването на сделка, предлага или планира да предлага допълнителни услуги, заявлението му за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

описание на допълнителните услуги, извършвани от заявителя или от дружеството в неговата група, и споразуменията, които регистърът на трансакции е сключил с дружества, предлагащи услуги, свързани със сключването на сделка, услуги след сключването на сделка или други подобни услуги, както и копия от тези споразумения;

б)

процедурите и правилата за осигуряване на необходимата степен на оперативно разделяне на ресурсите, системите и процедурите между предоставяните от заявителя услуги на регистър на трансакции по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 и другите му дейности, включително такива, които се състоят в предоставянето на услуги съгласно законодателството на Съюза или на трета държава, без значение дали дадена такава дейност се извършва от регистъра на трансакции, от дъщерно дружество на неговия холдинг или от друго дружество, с което той има споразумение за услугите, свързани със сключването на сделка, за услугите след сключването на сделка или за друга дейност.

Член 18

Прозрачност на правилата за достъп

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

политиките и процедурите за различните видове ползватели за докладване на трансакциите и за достъп до данните в регистъра на трансакции, в т.ч. евентуалните процедури за съответните потребители за достъп, справка или промяна на информацията, поддържана от регистъра на трансакции;

б)

копие от условията, които определят правата и задълженията на различните видове ползватели във връзка с информацията, поддържана от регистъра на трансакции;

в)

описание на различните категории достъп за ползвателите;

г)

правилата и процедурите за достъп, съгласно които други доставчици на услуги могат да получат при равноправни условия достъп до информацията, поддържана от регистъра на трансакции, когато съответните контрагенти са дали писмено, доброволно и неотменимо съгласието си за това;

д)

описание на каналите и механизмите, използвани от регистъра на трансакции за публично оповестяване на информацията за достъп до своите данни.

2.   Информацията по параграф 1, букви а), б) и в) се уточнява за следните видове ползватели:

а)

вътрешни ползватели;

б)

докладващи контрагенти;

в)

субекти, предоставящи докладвани данни;

г)

субекти, натоварени с докладването;

д)

недокладващи контрагенти;

е)

недокладващи трети страни;

ж)

субектите, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365;

з)

други видове ползватели, когато е приложимо.

Член 19

Проверка на изчерпателността и верността на данните

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

процедурите за удостоверяване на идентичността на ползвателите с достъп до регистъра на трансакции, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

б)

процедурите за проверка на използването на образец във формат XML в съответствие с методиката на ISO 20022, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

в)

процедурите за проверка на лиценза и на предоставеното от информационните системи разрешение на субекта, докладващ от името на докладващия контрагент, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

г)

процедурите за проверка, че неотклонно се поддържа логическата последователност на докладваните данни за СФЦК, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

д)

процедурите за проверка на изчерпателността и верността на докладваната информация за СФЦК, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

е)

процедурите за равнение на данните между регистрите на трансакции, ако контрагентите докладват на различни регистри на трансакции, съгласно член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

ж)

процедурите за предоставяне на обратна информация на контрагентите по СФЦК или на докладващите от тяхно име трети страни за извършваните по силата на букви а) — д) проверки и за резултата от равнението по буква е), съгласно член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358.

Член 20

Прозрачност на правилата за ценообразуване

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа описание на:

а)

правилата на заявителя за ценообразуване, в т.ч. предоставяните отбиви и отстъпки и условията за ползването им;

б)

тарифата на заявителя за предоставяните услуги на регистър на трансакции и допълнителни услуги, в т.ч. разчети за разходите за услугите на регистър на трансакции и за допълнителните услуги, както и подробни сведения за методите, използвани за отчитане на отделните разходи, които могат да възникнат за заявителя при предоставянето на услуги на регистър на трансакции и на допълнителни услуги;

в)

методите, използвани за предоставянето на всички видове ползватели на публичен достъп до информацията, в т.ч копие от тарифата, в която поотделно са посочени таксите за услугите на регистър на трансакции и таксите за допълнителните услуги.

Член 21

Операционен риск

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа:

а)

подробно описание на наличните ресурси и процедурите за установяване и намаляване на операционния риск и на всеки друг съществен риск, на който заявителят е изложен, включително копия от съответните политики, методики, вътрешни процедури и наръчници;

б)

описание на нетните ликвидни активи, финансирани чрез собствен капитал за покриване на потенциални икономически загуби с цел да се продължи предоставянето на услуги като действащо предприятие, както и оценка за поне шест месеца напред на достатъчността на финансовите средства за покриване на оперативните загуби при прекратяване или реорганизация на най-важните дейности и услуги;

в)

плана на заявителя за непрекъснатост на дейността и политиката за актуализирането му, включително следните елементи:

i)

всички свързани с дейността процеси, ресурси, процедури за управление на кризи и свързаните с тях системи, които са от ключово значение за осигуряване от заявителя на услугите на регистър на трансакции, в т.ч. значимите дейности, възложени на външни изпълнители, както и стратегията, политиката и целите на регистъра на трансакции за осигуряване на непрекъснатостта на тези процеси;

ii)

договореностите с други доставчици на инфраструктурни услуги на финансовите пазари, в т.ч. с други регистри на трансакции;

iii)

механизмите за осигуряване на минимално равнище на действие на функциите от ключово значение и очакваните срокове за пълното възстановяване на тези процеси;

iv)

максимално допустимия срок за възстановяване на свързаните с дейността процеси и системи, като се имат предвид срокът за докладване пред регистрите на трансакции, посочен в член 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365 и обемът на данните, които регистърът на трансакции трябва да обработи в съответния еднодневен срок;

v)

процедурите за записването на инцидентите в дневник и разглеждането им;

vi)

програмата за извършване на тестове и резултатите от тези тестове;

vii)

броя на наличните заместващи технически и операционни обекти, местоположението им, ресурсите им в сравнение с главния обект и въведените процедури за непрекъснатост на дейността при необходимост от използване на заместващите обекти;

viii)

информация за достъпа до второстепенен обект на дружеството, за да могат служителите да осигурят непрекъснатост на дейността, когато основният обект не може да бъде използван;

ix)

плановете, процедурите и системите за разглеждане на извънредни ситуации и осигуряване на безопасността на персонала;

x)

плановете, процедурите и механизмите за управление на кризи, включително координацията на всички действия за осигуряване на непрекъснатост на дейността и нейното своевременно и ефективно активизиране в рамките на определен целеви срок за възстановяване;

xi)

плановете, процедурите и механизмите за възстановяването на системата и приложните и инфраструктурните компоненти на заявителя в определения целеви срок за възстановяване;

г)

описание на механизмите за осигуряване на дейността на заявителя като регистър на трансакции при срив и участието на ползвателите на услугите на регистър на трансакции и на трети лица в тях.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за процедурите за организирано заместване на първоначалния регистър на трансакции при искане от докладващ контрагент или от трета страна, която докладва от името на недокладващи контрагенти, или когато такова заместване е резултат от отмяна на регистрацията; в заявлението се съдържа и информация за процедурите за прехвърляне на данните и пренасочване на потоците докладвани данни към друг регистър на трансакции.

Член 22

Политика за боравене с докладваната информация

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за получаването и управлението на данни, в т.ч. за правилата и процедурите, въведени от заявителя за осигуряване на следното:

а)

своевременно и точно регистриране на докладваната информация;

б)

съхраняване в регистър на докладваните данни на всички предоставени сведения във връзка със сключването, изменението или прекратяването на СФЦК;

в)

поддържане онлайн и офлайн на данните;

г)

подходящо копиране на данните с оглед на непрекъснатостта на дейността.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за използваните системи, правила и процедури за докладваната информация, така че промяната на данните да се извършва по подходящ начин, а позициите да се изчисляват вярно съгласно съответните законови или подзаконови изисквания.

Член 23

Механизми за осигуряване на достъп до данните

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа описание на ресурсите, методите и каналите, които заявителят използва, за да предостави достъп до информацията по член 12, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365; това заявление съдържа и следната информация:

а)

процедура за изчисляване на съвкупните позиции, съгласно член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358, както и описание на ресурсите, методите и каналите, които регистърът на трансакции ще използва, за да улесни по силата на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 публичния достъп до съхраняваните при него данни, а също така и описание на периодичността на актуализация на данните, заедно с копие от евентуалните специални наръчници и вътрешни правила;

б)

описание на ресурсите, методите и средствата, които регистърът на трансакции използва, за да улесни по силата на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 достъпа на съответните органи до съхраняваните при него данни, на периодичността на актуализация на данните, както и на контрола и проверките, които регистърът на трансакции може да въведе, за да филтрира достъпа, заедно с копие от съответните наръчници и вътрешни процедури;

в)

процедура и описание на ресурсите, методите и каналите, които регистърът на трансакции използва, за да улесни своевременно структурираното и изчерпателното събиране на данни от контрагентите, достъпа, в съответствие с член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/2365 и член 80, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012, до неговата информация от контрагентите по СФЦК, заедно с копие от съответните наръчници и вътрешни правила.

Член 24

Пряк и незабавен достъп до данните от страна на органите

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за следното:

а)

реда и условията, при които органите, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, имат пряк и незабавен достъп до характеристиките на СФЦК, поддържани в регистъра на трансакции в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/357;

б)

процедурата, по която органите по буква а) имат пряк и незабавен достъп до характеристиките на СФЦК, поддържани в регистъра на трансакции в съответствие с членове 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

в)

процедурата за гарантиране на целостта на данните, до които тези органи са имали достъп.

Член 25

Плащане на таксите

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа доказателство за платени съответни регистрационни такси, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/360 на Комисията (8).

Член 26

Информация, която се предоставя при разширяване на обхвата на регистрацията

За целите на член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/2365, заявлението за разширяване на обхвата на съществуваща регистрация съдържа информацията, посочена в следните разпоредби:

а)

член 1, с изключение на параграф 1, буква к);

б)

член 2;

в)

член 5;

г)

член 7, с изключение на параграф 2, буква г);

д)

член 8, буква б);

е)

член 9, букви б) и д);

ж)

член 11;

з)

член 12, параграф 2;

и)

член 13;

й)

член 14, параграф 2;

к)

член 15;

л)

член 16, с изключение на буква в);

м)

член 17;

н)

член 18;

о)

член 19;

п)

член 20;

р)

член 21;

с)

член 22;

т)

член 23;

у)

член 24;

ф)

член 25;

х)

член 27.

Член 27

Удостоверяване на точността и пълнотата на заявлението

1.   Всяка информация, представена на ЕОЦКП по време на процеса по регистрация, се придружава от писмо, което е подписано от член на ръководния съвет и на висшето ръководство на регистъра на трансакции и с което съответното лице удостоверява, че доколкото му е известно представената информация е точна и изчерпателна към датата на предаването ѝ.

2.   В съответните случаи информацията се придружава и от дружествени документи, удостоверяващи точността на данните.

Член 28

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 25).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно достъпа до съхраняваните в регистрите на трансакции данни за сделките за финансиране с ценни книжа (вж. страница 22 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно събирането, проверката, обобщаването, сравняването и публикуването на данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на трансакции (вж. страница 30 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(6)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(7)  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/360 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции (вж. страница 58 от настоящия брой на Официален вестник).


22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/58


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/360 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 62 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда, че приходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) се състоят както от вноските на националните публични органи и от субсидия на Съюза, така и от таксите, заплащани на ЕОЦКП в предвидените в законодателството на Съюза случаи.

(2)

Регистрите на трансакции, установени в Съюза, следва да заплащат такса за регистрация, която покрива разходите на ЕОЦКП по обработката на заявлението за регистрация.

(3)

Разходите на ЕОЦКП за обработката на заявленията за регистрация ще бъдат по-високи, когато регистърът на трансакции предоставя допълнителни услуги. Предоставянето на такива допълнителни услуги е показател за очаквания голям оборот и за увеличени разходи, свързани с оценката на заявлението за регистрация. Следователно за целите на начисляване на таксите за регистрация регистрите на трансакции следва да бъдат класифицирани в две различни категории на очакван общ оборот (голям и малък очакван общ оборот), за които следва да се прилагат различни такси за регистрация в зависимост от това дали регистърът възнамерява да предоставя допълнителни услуги.

(4)

Когато даден регистър на трансакции, които вече е регистриран съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3), подаде заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, разходите за точното оценяване и разглеждане на заявлението ще бъдат по-ниски, отколкото за нова регистрация, тъй като ЕОЦКП вече разполага със съответната информация за подаващия заявлението регистър на трансакции. Затова регистърът на трансакции, подаващ заявление, следва да плати по-ниска такса. В случай че регистър на трансакции, който все още не е регистриран съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, едновременно подаде заявление за регистрация по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/2365, разходите за точната оценка и разглеждане на заявленията също биха били по-ниски поради ползите от еднократното разглеждане на едни и същи документи. В случай на едновременно подаване на заявления регистърът на трансакции следва да заплати пълния размер такса за регистрация, дължима съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, и намалената такса за разширяване на обхвата на регистрацията, дължима по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365.

(5)

Ако след регистрацията регистърът на трансакции започне да предлага допълнителни услуги и по този начин попадне в по-висока категория по отношение на очаквания общ оборот, регистърът на трансакции следва да заплати разликата между първоначално платената такса за регистрация и таксата за регистрация, съответстваща на категорията на очаквания по-голям оборот. В обратния случай, когато след регистрацията регистърът на трансакции престане да предлага допълнителни услуги, ЕОЦКП не следва да му възстановява част от платената такса, тъй като по време на регистрацията са направени разходи за оценка на заявлението на регистър на трансакции с по-голям оборот.

(6)

За да се избегне подаването на неоснователни заявления, регистрационните таксите не следва да бъдат възстановявани, ако даден регистър на трансакции оттегли заявлението си в процеса на регистриране или ако му бъде отказана регистрация.

(7)

С оглед на ефективното използване на бюджета на ЕОЦКП и за да се намали финансовата тежест за държавите членки и Съюза е необходимо да се въведе изискване регистрите на трансакции да покриват поне всички разходи, свързани с техния надзор. Надзорните такси следва да се определят така, че да се избегне значително натрупване на дефицит или излишък за дейностите, свързани с регистрите на трансакции. При бюджетен дефицит ЕОЦКП не следва да изисква от регистрите на трансакции да покрият дефицита. При значителен дефицит ЕОЦКП следва да анализира причините и да измени своите проформа надзорни разходи за следващия бюджетен период. При бюджетен излишък излишъците от събраните такси не следва да се възстановяват на регистрите на трансакции.

(8)

С оглед на справедливото и ясно разпределение на таксите, което същевременно отразява реалните административни усилия, насочени към всеки поднадзорен субект, надзорната такса следва да се изчислява въз основа на оборота, генериран от основните дейности на регистъра на трансакции и от предлаганите от него допълнителни услуги. За целите на изчисляването на приложимия оборот е необходимо да се разграничат допълнителните услуги, пряко свързани с предоставянето на основните услуги по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 (като например агент по отпускането на кредити и управление на обезпечения), и услугите, свързани с централизираното събиране и поддържане на данни за СФЦК и деривати (съпоставяне на трансакции, потвърждаване на трансакции, оценяване на обезпечения и докладване от трета страна). Начисляваните на даден регистър на трансакции надзорни такси следва да бъдат пропорционални на дейността на този регистър на трансакции спрямо цялата дейност на всички регистрирани и контролирани регистри на трансакции в рамките на дадена година. Предвид наличието обаче на фиксирани административни разходи по надзора на регистрите на трансакции следва да бъде определена минимална годишна надзорна такса. Тази сума не е свързана с плащането на надзорните такси по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012.

(9)

С цел да бъдат покрити разходите по признаване и годишните административни разходи по надзора следва да бъдат предвидени и правила за таксите, начислявани на регистрите на трансакции от трети държави, които подават заявление за признаване в Съюза по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365. В тази връзка таксата за признаване следва да включва два компонента: разходите по обработването от ЕОЦКП на заявлението за признаване на регистрите на трансакции от тези трети държави – по силата на член 19, параграф 4 от посочения регламент, и разходите, свързани със сключването по силата на член 20 от посочения регламент на споразумения за сътрудничество с компетентните органи на третата държава, в която е регистриран подалият заявление регистър на трансакции. Разходите, свързани със сключването на споразумения за сътрудничество, следва да се поделят от признатите регистри на трансакции от една и съща трета държава. Освен това регистрите на трансакции от трети държави заплащат годишна надзорна такса.

(10)

Когато регистър на трансакции от трета държава, който вече е бил признат съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, подаде заявление за разширяване на обхвата на регистрацията му на признаване, разходите за обработката на заявлението следва да са по-ниски от разходите за обработката на ново заявление поради припокриване на дейностите по режимите, предвидени в Регламент (ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2365. Следователно компонентът на таксата за признаване, свързан с обработката на заявлението, следва да бъде намален. От друга страна, сключването на споразумение за сътрудничество води до разходи за привеждане в съответствие с нормативните изисквания, които са специфични за Регламент (ЕС) 2015/2365. Следователно компонентът на таксата за признаване, свързан със споразуменията за сътрудничество, следва да не се влияе от наличието на споразумения за сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012.

(11)

Надзорните функции, упражнявани от ЕОЦКП по отношение на признатите регистри на трансакции от трети държави, са свързани предимно с изпълнението на споразуменията за сътрудничество, включително ефективния обмен на данни между съответните органи. Разходите за изпълнение на тези функции следва да се покриват от годишните надзорни такси, начислявани на признатите регистри на трансакции. Тъй като тези разходи ще бъдат много по-ниски от разходите на ЕОЦКП за упражняване на пряк надзор над регистрираните регистри на трансакции в Съюза, надзорните таксите на признатите регистри на трансакции следва да бъдат значително по-ниски от минималната надзорна такса, начислявана на регистрираните регистри на трансакции, които са пряко поднадзорни на ЕОЦКП.

(12)

Националните компетентни органи понасят разходи при изпълнението на задачите по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 и в резултат на делегирането от ЕОЦКП на задачи по силата на член 74 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365. Таксите, начислявани от ЕОЦКП на регистрите на трансакции, следва да покриват и тези разходи. С цел да се избегне понасянето на загуба или реализирането на печалба от компетентните органи при изпълнението на делегираните задачи или при оказване на съдействие на ЕОЦКП, ЕОЦКП следва да възстановява на националния компетентен орган понесените от него действителен разходи.

(13)

Тъй като в годината на регистриране на регистъра на трансакции данните за неговата дейност ще бъдат ограничени, следва да се предвиди временна надзорна такса, изчислявана въз основа на прогнозна оценка на разходите по надзора на този регистър на трансакции през първата година. Точният начин на изчисляване на таксата следва да отразява датата на регистриране на регистъра на трансакции, както и датата, от която се прилага задължението за докладване по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, така че точно да се отрази необходимият надзор от ЕОЦКП. Ако за даден регистър на трансакции задължението за докладване започва да се прилага едва през годината след годината, в която е регистриран, временната надзорна такса за годината, в която е извършена регистрацията, следва да се основава на регистрационната такса. Това е така, тъй като разходите по надзора на регистрите на трансакции, които все още не докладват, са съпоставими с разходите за обработване на заявлението за регистрация. В зависимост от времето между регистрацията и края на годината сумата ще се коригира пропорционално, като се приема, че регистрационната процедура отнема обикновено 150 работни дни. Ако за даден регистър на трансакции задължението за докладване започва да се прилага през първите шест месеца на годината, в която е регистриран, междинната надзорна такса следва да се изчислява въз основа на приложимия оборот, който отразява приходите на регистъра на трансакции за първото полугодие. Ако за даден регистър на трансакции задължението за докладване започва да се прилага през вторите шест месеца на годината, в която е регистриран, междинната надзорна такса следва да се изчислява въз основа на размера на регистрационната такса на регистъра на трансакции. Това се дължи на факта, че ще има само ограничени данни за приложимия оборот.

(14)

Регистрите на трансакции, регистрирани през 2019 г., няма да започнат да предоставят услуги по докладване преди края на 2019 г. и тяхната дейност през 2019 г. вероятно ще бъде пренебрежимо малка. По тази причина тяхната годишна надзорна такса за 2020 г. следва да бъде изчислена въз основа на приложимия оборот през първата половина на 2020 г.

(15)

Настоящият регламент следва да представлява правното основание за правото на ЕОЦКП да начислява такси на регистрите на трансакции,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Пълно възстановяване на надзорните разходи

Таксите, които се събират от регистрите на трансакции, покриват:

а)

всички разходи, свързани с регистрацията и надзора на регистрите на трансакции от страна на ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365, включително разходите, произтичащи от признаването на регистрите на трансакции, както и разходите, произтичащи от разширяване на обхвата на регистрацията или разширяване на обхвата на признаване на регистри на трансакции, които вече са регистрирани или признати съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012;

б)

всички разходи, които трябва да бъдат възстановени на компетентните органи за дейността, която са извършили по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 и в резултат на делегиране на задачи в съответствие с член 74 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и член 9 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

Член 2

Приложим оборот

1.   Регистрите на трансакции, регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365, съхраняват за целите на настоящия регламент само заверени финансови отчети, в които се прави разграничение между:

а)

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

б)

приходите, генерирани от допълнителните услуги, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържането на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365.

Приложимите приходи от допълнителните услуги на регистъра на трансакции за определена година „n“ са равни на приходите от услугите, определени по буква б).

2.   Регистрите на трансакции, регистрирани по силата както на Регламент (ЕС) 2015/2365, така и на Регламент (ЕС) № 648/2012, съхраняват заверени финансови отчети за целите на настоящия регламент, в които се прави разграничение между най-малко следното:

а)

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

б)

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за деривати съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012;

в)

приходите, генерирани от допълнителни услуги, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържането на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

г)

приходите, генерирани от допълнителни услуги, които са пряко свързани както с централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365, така и с централизираното събиране и поддържане на данни за деривати съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012.

Приложимите приходи от допълнителни услуги на регистъра на трансакции за определена година „n“ са равни на сбора от

приходите по буква в), и

част от приходите по буква г).

Частта от приходите по буква г) трябва да бъде равна на приходите по буква а), разделена на сбора от

приходите по буква а), и

приходите по буква б).

3.   Приложимият оборот на даден регистър на трансакции за определена година „n“ е равен на сбора от

неговите приходи, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365, на базата на заверените финансови отчети за предходната година „n-1“, и

неговите приложими приходи от допълнителни услуги, определени в съответствие с параграфи 1 и 2, според случая, на базата на заверените финансови отчети за предходната година „n-1“,

разделен на сбора от

общите приходи на всички регистрирани регистри на трансакции, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365, на базата на заверените финансови отчети за предходната година „n-1“, и

общите приложими приходи от допълнителни услуги на всички регистрирани регистри на трансакции, определени в съответствие с параграфи 1 и 2, според случая, на базата на заверените финансови отчети за предходната година „n-1“.

Приложимият оборот на даден регистър на трансакции („РТ“ във формулата по-долу) се изчислява, както следва:

Formula

когато приходите от СФЦК = приходите от основните услуги, свързани с СФЦК + приложимите приходи от допълнителни услуги.

4.   Ако регистърът на трансакции не е извършвал дейност през цялата предходна година „n-1“, неговият приложим оборот се изчислява по формулата от параграф 3, като стойността, изчислена за броя на месеците, през които регистърът на трансакции е извършвал дейност през година „n-1“, се екстраполира за цялата година „n-1“.

Член 3

Промяна на таксите

Размерът на таксите, начислявани за дейностите на ЕОЦКП, свързани с регистрите на трансакции, се определя така, че да се избегне значителното натрупване на дефицит или излишък.

В случай на периодично повтарящ се значителен излишък или дефицит Комисията преразглежда размера на таксите.

ГЛАВА II

ТАКСИ

Член 4

Видове такси

1.   Регистрите на трансакции, установени в Съюза, които подават заявление за регистрация в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплащат следните видове такси:

а)

такси за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията в съответствие с член 5;

б)

годишна надзорна такса в съответствие с член 6.

2.   Регистрите на трансакции, установени в трети държави, които подават заявление за признаване в съответствие с член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплащат следните видове такси:

а)

такси за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията в съответствие с член 7, параграфи 1 и 2;

б)

годишна надзорна такса за признати регистри на трансакции в съответствие с член 7, параграф 3.

Член 5

Такса за регистрация и такса за разширяване на обхвата на регистрацията

1.   Таксата за регистрация, дължима от всеки регистър на трансакции, подаващ заявление за регистрация, отразява разходите, свързани с точната оценка и разглеждане на заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията, като се вземат предвид услугите, които ще се предоставят от регистъра на трансакции, включително всякакви допълнителни услуги.

2.   Счита се, че регистърът на трансакции предлага допълнителни услуги във всяка от следните ситуации:

а)

когато пряко предлага допълнителни услуги;

б)

когато даден субект, принадлежащ към същата група като регистъра на трансакции, предоставя допълнителни услуги;

в)

когато даден субект, с когото регистърът на трансакции е сключил споразумение за сътрудничество при предоставянето на услуги в контекста на верига от услуги или на стопанска дейност, свързана със сключването на сделките или с услугите след сключването на сделките, предлага допълнителни услуги.

3.   Когато регистърът на трансакции не предоставя допълнителни услуги, както е посочено в параграф 2, се счита, че този регистър на трансакции има очакван малък общ оборот и заплаща такса за регистрация в размер на 65 000 евро.

4.   Когато регистърът на трансакции предоставя допълнителни услуги, както е посочено в параграф 2, се счита, че регистърът на трансакции има очакван голям общ оборот и заплаща такса за регистрация в размер на 100 000 евро.

5.   Когато регистър на трансакции подава заявление за регистрация и вече е регистриран съгласно дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012, регистърът на трансакции заплаща такса за разширяване на обхвата на регистрацията в размер на:

а)

50 000 евро за регистрите на трансакции, които предоставят допълнителни услуги, както е посочено в параграф 2;

б)

32 500 евро за регистрите на трансакции с очакван малък оборот, които не предоставят допълнителни услуги, както е посочено в параграф 2.

6.   Ако регистър на трансакции, който все още не е регистриран по Регламент (ЕС) № 648/2012, едновременно подаде заявление за регистрация по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/2365, този регистър на трансакции заплаща пълната регистрационна такса, дължима по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012, и таксата за разширяване на обхвата на регистрацията по параграф 5.

7.   В случай на съществена промяна в условията на регистрация, както е посочено в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, в резултат на която регистърът на трансакции дължи по силата на параграфи 3, 4 и 5 по-висока такса за регистрация съгласно параграфи 3, 4 и 5 в сравнение с първоначално платената, регистърът на трансакции заплаща разликата между първоначално платената такса за регистрация и по-високата приложима такса за регистрация, произтичаща от настъпилата съществена промяна.

Член 6

Годишни надзорни такси за регистрираните регистри на трансакции и регистрите на трансакции, които са разширили своята регистрация

1.   Регистрираният регистър на трансакции заплаща годишна надзорна такса.

2.   Общата годишна надзорна такса и годишната надзорна такса на даден регистър на трансакции за дадена година „n“ се изчисляват, както следва:

а)

общият размер на годишната надзорна такса за дадена финансова година „n“ е равен на прогнозираните разходи — както са включени в бюджета на ЕОЦКП за същата година, по надзора, по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365, на дейностите на регистрите на трансакции;

б)

годишната надзорна такса, която регистърът на трансакции заплаща за дадена година „n“, е равна на общата годишна надзорна такса, определена съгласно буква а), разделена между всички регистри на трансакции, регистрирани през годината „n-1“, пропорционално на техния приложим оборот, изчислен в съответствие с член 2, параграф 3.

3.   Годишната надзорна такса, която заплаща регистър на трансакции, подаващ по силата на член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365 заявление за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията, не може в никакъв случай да бъде по-малка от 30 000 евро.

Член 7

Такси за регистри на трансакции от трети държави

1.   Регистър на трансакции, който подава заявление за признаване съгласно член 19, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплаща такса за признаване, изчислена като сбора от следното:

а)

20 000 евро;

б)

частното от 35 000 евро, разделено на общия брой регистри на трансакции от една и съща трета държава, които са признати от ЕОЦКП или са подали заявление за признаване, но все още не са били признати.

2.   Регистър на трансакции, който подава заявление за разширяване на обхвата на регистрацията съгласно член 19, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплаща такса за признаване, изчислена като сбора на 10 000 евро и сумата, изчислена в съответствие с параграф 1, буква б).

3.   Регистърът на трансакции, който е признат в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплаща годишна надзорна такса в размер на 5 000 евро.

ГЛАВА III

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ

Член 8

Общи условия за извършването на плащане

1.   Всички такси се заплащат в евро. Те се заплащат, както е посочено в членове 9, 10 и 11.

2.   Върху просрочените плащания се начислява дневна глоба в размер на 0,1 % от дължимата сума.

Член 9

Плащане на регистрационните такси

1.   Регистрационните такси по член 5 се заплащат в пълен размер в момента, в който регистърът на трансакции подава заявлението си за регистрация по силата на член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

2.   Регистрационната такса не се възстановява, ако регистърът на трансакции оттегли своето заявление за регистрация преди ЕОЦКП да е приел мотивирано решение за регистриране или за отказ от регистриране, или да е отказал регистрация.

Член 10

Плащане на годишните надзорни такси

1.   Посочената в член 6 годишна надзорна такса за дадена година се заплаща на две вноски.

Първата вноска е дължима на 28 февруари на съответната година и възлиза на пет шести от прогнозираната годишна надзорна такса. Ако все още липсват данни за приложимия оборот, изчислен в съответствие с член 2, изчисляването на оборота се извършва въз основа на данните за последния приложим оборот, изчислен в съответствие с член 2.

Втората вноска е дължима на 31 октомври. Размерът ѝ е равен на годишната надзорна такса, изчислена в съответствие с член 6, намалена с размера на първата вноска.

2.   ЕОЦКП изпраща на регистрите на трансакции искане за плащане на вноските най-малко 30 дни преди съответната дата на плащане.

Член 11

Плащане на такси от регистрите на трансакции от трети държави

1.   Таксите за признаване по член 7, параграфи 1 и 2 се заплащат в пълен размер в момента, в който регистърът на трансакции подава заявление за признаване по силата на член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365. Те не се възстановяват.

2.   При всяко ново заявление за признаване на регистър на трансакции от трета държава, подадено съгласно член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, ЕОЦКП преизчислява сумата по член 7, параграф 1, буква б).

ЕОЦКП възстановява разликата между сумата, начислена съгласно член 7, параграф 1, буква б), и сумата, получена след преизчислението, поравно между вече признатите регистри на трансакции от тази трета държава. Тази разлика се възстановява или чрез директно плащане, или чрез намаляване на таксите, дължими следващата година.

3.   Годишната надзорна такса за признат регистър на трансакции е дължима до края на февруари всяка година. Най-малко 30 дни преди тази дата ЕОЦКП изпраща на признатия регистър на трансакции искане за плащане.

Член 12

Възстановяване на разходите на компетентните органи

1.   Единствено ЕОЦКП начислява такси на регистрите на трансакции за тяхната регистрация, разширяване на обхвата на регистрацията, надзор и признаване съгласно настоящия регламент.

2.   ЕОЦКП възстановява на съответния компетентен орган действителните разходи, направени при изпълнение на задачи съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 и в резултат на делегиране от страна на ЕОЦКП на задачи съгласно член 74 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Изчисляване на междинните надзорни такси

1.   Когато задължението за докладване по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 започва да се прилага по силата на член 33, параграф 2, буква а) от същия регламент през годината, следваща годината, в която регистърът на трансакции е регистриран съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365, регистърът на трансакции заплаща в годината на регистрацията си междинна надзорна такса, изчислена в съответствие с част 1 от приложението.

2.   Когато задължението за докладване по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 започва да се прилага по силата на член 33, параграф 2, буква а) от същия регламент през първите шест месеца на годината, в която е регистриран регистърът на трансакции съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365, регистърът на трансакции заплаща в годината на регистрацията си междинна надзорна такса, изчислена в съответствие с част 2 от приложението.

3.   Когато задължението за докладване по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 започва да се прилага по силата на член 33, параграф 2, буква а) от същия регламент през вторите шест месеца на годината, в която е регистриран регистърът на трансакции съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365, регистърът на трансакции заплаща в годината на регистрацията си междинна надзорна такса, изчислена в съответствие с част 3 от приложението.

Член 14

Плащане през 2019 г. на таксите за регистрация и таксите за регистрите на трансакции от трети държави

1.   Регистрите на трансакции, които подават заявление за регистрация съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365 през 2019 г., плащат посочената в член 6 такса за регистрация в пълен размер 30 дни след влизането в сила на настоящия регламент или на датата на подаване на заявлението за регистрация, която от двете дати настъпи по-късно.

2.   Регистрите на трансакции от трети държави, които подават през 2019 г. заявление за признаване съгласно член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, плащат посочената в член 7, параграф 1 или 2, според случая, такса за признаване в пълен размер 30 дни след влизането в сила на настоящия регламент или на датата на подаване на заявлението, която от двете дати настъпи по-късно.

3.   Регистрите на трансакции от трети държави, признати през 2019 г. по член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплащат годишна надзорна такса за 2019 г. по силата на член 7, параграф 3 в пълен размер 60 дни след влизането в сила на настоящия регламент или 30 дни, след като ЕОЦКП е уведомил регистъра на трансакции за посоченото в член 19, параграф 7 решение за признаване, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 15

Годишна надзорна такса за 2020 г. за регистрите на трансакции, които през 2019 г. са били регистрирани или са разширили обхвата на регистрацията си

1.   Надзорната такса, която регистърът на трансакции заплаща за 2020 г., е равна на общата годишна надзорна такса, определена в съответствие с член 6, параграф 2, буква а), разпределена между всички регистри на трансакции, регистрирани през 2019 г., пропорционално на приложимия оборот, изчислен в съответствие с параграф 2.

2.   За целите на изчисляването в съответствие с член 6 на годишната надзорна такса за 2020 г. за регистрите на трансакции, регистрирани през 2019 г. по член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365, приложимият оборот на даден регистър на трансакции е сборът от

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК, за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г., и

приложимите приходи от допълнителни услуги по член 2, параграфи 1 и 2 на регистъра на трансакции за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г.

разделен на сбора от

общите приходи, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК, за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. на всички регистрирани регистри на трансакции, и

приложимите приходи от допълнителни услуги по член 2, параграфи 1 и 2 за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. на всички регистрирани регистри на трансакции.

3.   Годишната надзорна такса за 2019 г. за регистрите на трансакции, регистрирани през 2018 г., се заплаща на две вноски.

Първата вноска е дължима на 28 февруари 2020 г. и е равна на платената от регистъра на трансакции през 2019 г. регистрационна такса по силата на член 5.

Втората вноска е дължима на 31 октомври 2020 г. Размерът ѝ е равен на годишната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1, намалена с размера на първата вноска.

Когато сумата, платена от регистъра на трансакции при първата вноска, е по-висока от годишната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1, ЕОЦКП възстановява на регистъра на трансакции разликата между сумата, платена с първата вноска, и годишната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1.

4.   Най-малко 30 дни преди датата на плащането ЕОЦКП изпраща на регистрираните през 2019 г. регистри на трансакции исканията за плащане на вноските на годишната надзорна такса за 2020 г.

5.   Когато заверят финансовите си отчети за 2020 г. регистрираните през 2019 г. регистри на трансакции докладват на ЕОЦКП всяка промяна в приложимия оборот, изчислен в съответствие с параграф 2, произтичаща от разликата между окончателните данни за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. и предварителните данни, използвани за изчислението по параграф 2.

Регистрите на трансакции заплащат разликата между действително платената по силата на параграф 1 годишна надзорна такса за 2020 г. и годишната надзорна такса за 2020 г., дължима в резултат на промяна в приложимия оборот, както е посочено в първа алинея.

Най-малко 30 дни преди съответната дата на плащане ЕОЦКП изпраща на регистрите на трансакции посоченото в предходната алинея искане за допълнително плащане.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДИННИ НАДЗОРНИ ТАКСИ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА

Част 1

Междинна надзорна такса за годината на регистриране на регистъра на трансакции, когато задължението за докладване започва да се прилага през следващата година

1.

Междинната надзорна такса на регистъра на трансакции е равна на по-малката от следните стойности:

а)

таксата за регистрация на регистъра на трансакции, дължима по силата на член 5 от настоящия регламент;

б)

регистрационната такса на регистъра на трансакции, дължима по силата на член 5 от настоящия регламент, умножена по отношението на работните дни от датата на регистрация до края на годината към 150 работни дни.

Изчислението се прави, както следва:

Междинна надзорна такса на регистър на трансакции = Min (регистрационна такса, регистрационна такса * коефициент)

Formula

2.

Междинната надзорна такса се плаща в пълен размер 60 дни след влизането в сила на настоящия регламент или 30 дни след уведомлението, посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-късно.

Част 2

Междинна надзорна такса за годината на регистриране на регистъра на трансакции, когато задължението за докладване започва да се прилага в първите шест месеца от същата година

1.

Междинната надзорна такса на регистъра на трансакции е равна на общата годишна надзорна такса, изчислена в съответствие с член 6, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, разделена между всички регистри на трансакции, регистрирани през съответната година, пропорционално на приложимия оборот, изчислен съгласно параграф 2.

2.

За целите на изчисляване на междинната надзорна такса приложимият оборот на регистъра на трансакции е сборът от

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК, за периода от 1 януари до 30 юни на годината, в която е регистриран регистърът на трансакции, и

приложимите приходи от допълнителни услуги на регистъра на трансакции, съгласно предвиденото в член 2, параграф 1 или 2 от настоящия регламент – според случая, за периода от 1 януари до 30 юни на годината на регистриране на регистъра на трансакции,

разделен на общите приходи, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК, и приложимите приходи от допълнителни услуги на всички регистрирани регистри на трансакции, съгласно предвиденото в член 2, параграф 1 или 2 от настоящия регламент – според случая, за периода от 1 януари до 30 юни на съответната година.

3.

Междинната надзорна такса се заплаща на две вноски.

Първата вноска е дължима 30 дни след уведомлението, посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, и е равна на таксата за регистрация на регистъра на трансакции, предвидена в член 5 от настоящия регламент.

Втората вноска е дължима на 31 октомври. Размерът ѝ е равен на междинната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1, намалена с размера на първата вноска.

Когато сумата, платена от регистъра на трансакции при първата вноска, е по-висока от междинната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1, ЕОЦКП възстановява на регистъра на трансакции разликата между сумата, платена с първата вноска, и междинната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1.

4.

Когато са налични заверените финансови отчети за годината на регистрацията, регистрите на трансакции докладват на ЕОЦКП всяка промяна в приложимия оборот, изчислен в съответствие с параграф 1, произтичаща от разликата между окончателните данни за периода от 1 януари до 30 юни и предварителните данни, използвани за изчислението съгласно параграф 1.

Регистрите на трансакции заплащат разликата между годишната надзорна такса за годината на регистрацията, действително платена съгласно параграф 3, и годишната надзорна такса за годината на регистрацията, дължима в резултат на промяна в приложимия оборот, както е посочено в първа алинея.

5.

Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 4, междинната надзорна такса не може да бъде по-ниска от 15 000 евро.

Част 3

Междинна надзорна такса за годината на регистриране на регистъра на трансакции, когато задължението за докладване започва да се прилага през вторите шест месеца на същата година

1.

Междинната надзорна такса на регистъра на трансакции е равна на общата годишна надзорна такса, изчислена в съответствие с член 6, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, разпределена между всички регистри на трансакции, пропорционално на съотношението на регистрационната такса, платена на ЕОЦКП от регистъра на трансакции, към общия размер на всички регистрационни такси, платени на ЕОЦКП за съответната година от регистрите на трансакции.

2.

Таксата, определена в съответствие с параграф 1, е дължима 30 дни след уведомлението, посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/69


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/361 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 по отношение на достъпа до данните, съхранявани в регистрите на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 81, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 32, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (2) бе изменен член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, като бе разширен списъкът на субектите, на които регистрите на трансакции трябва да предоставят информация за дериватите и по този начин да им позволят да изпълняват своите отговорности и мандати. Поради това тези субекти следва да бъдат включени и в Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията (3), като следва да се предвидят параметрите на информацията, както и редът и условията на достъп до данните за дериватите. Възможността за регистрите на трансакции точно да идентифицират съответните контрагенти и сделки е следователно от първостепенно значение. Предоставяният от регистрите на трансакции достъп следва да включва достъп до данните за сделките с деривати, сключени от даден контрагент, независимо дали контрагентът е дружество майка или дъщерно дружество, стига поисканият достъп да се отнася до информация, която е необходима на съответния субект, за да изпълнява отговорностите и мандатите си.

(2)

Голяма част от изброените в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 субекти имат няколко — и различни — отговорности и мандати. С цел да се премахне за регистрите на трансакции ненужната административна тежест от непрекъснатото проверяване по какъв мандат и за каква цел даден субект заявява достъп, е уместно да им се позволи да предоставят на всеки субект единен достъп с оглед на неговите отговорности и мандати.

(3)

Следователно от първостепенно значение е на субектите, посочени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, да се осигури достъп до всички данни за дериватите, в т.ч. до данните за деривати, които не са били приети от даден регистър на трансакции, както и до данните, получени в резултат на равняването на данните, посочено в член 19 от Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията (4), така че тези субекти да са в състояние да изпълняват своите отговорности и мандати.

(4)

Някои от посочените в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 субекти са натоварени с наблюдението на системните рискове за финансовата стабилност. За да изпълняват надлежно задачите си те трябва да имат достъп до данни за възможно най-широк набор от пазарни участници и места на търговия, както и до възможно най-всеобхватните и обстойни данни за деривати от областта на техните правомощия, които според случая могат да обхващат държава членка, еврозоната или Съюза.

(5)

Поради връзките между пазарите на деривати и паричната политика, членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) по смисъла на член 81, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да имат достъп до данните за позициите в деривати, изразени в емитираната от тях парична единица. Данните за позициите следва да включват данни за дериватите, обобщени по критерии — базов инструмент, продукт и матуритет за отделните контрагенти.

(6)

Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският съвет за системен риск (ЕССР) са част от Европейската система за финансов надзор и техните мандати и отговорности във връзка с финансовата стабилност и системния риск са много сходни с тези на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Поради това е важно тези субекти да разполагат, както и ЕОЦКП, с достъп до всички данни за сделките с деривати.

(7)

С Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (5) бе създаден Единният надзорен механизъм (ЕНМ). В резултат на това регистрите на трансакции следва да осигурят на Европейската централна банка (ЕЦБ) достъп до данните за всички сделки с деривати, сключени от контрагент, който, в рамките на Единния надзорен механизъм, е поднадзорен на ЕЦБ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(8)

По силата на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6) органите за преструктуриране следва да разполагат с ефективни механизми за действие по отношение на субектите по член 1, параграф 1 от посочената директива, за да се предотврати разпространяването на възникнали проблеми. Поради това всеки орган за преструктуриране следва да има достъп до докладваните от тези субекти данни за сделките с деривати.

(9)

По силата на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7) Единният съвет за преструктуриране е натоварен с ефективното и съгласувано функциониране на Единния механизъм за преструктуриране, в т.ч. като изготвя планове за преструктуриране на субектите по член 2 от същия регламент. За изготвянето на такива планове Единният съвет за преструктуриране следва да получава от регистъра на трансакции достъп до данните за сделките с деривати, сключени от контрагент, обхванат от Регламент (ЕС) № 806/2014.

(10)

За да могат органите по член 81, параграф 3, букви о) и п) от Регламент (ЕС) № 648/2012 да изпълняват своите отговорности и мандати, те следва да имат достъп до данните, докладвани от контрагентите, които попадат в обхвата на техните отговорности и мандати.

(11)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Европейската комисия от ЕОЦКП.

(12)

Преди да предаде проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, ЕОЦКП се консултира със съответните органи и членовете на ЕСЦБ. ЕОЦКП проведе също така открити обществени консултации, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (8) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите.

(13)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 се заменя със следния текст:

„Член 2

Достъп до данните за деривати с оглед на отговорностите и мандата на съответния субект

1.   Регистърът на трансакции осигурява, съгласно параграфи 3—17 от настоящия член, на всеки от посочените в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 субекти достъп до данните за сделките с деривати, в т.ч. до следните данни:

а)

докладите на дериватите, докладвани в съответствие с таблици 1 и 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 (*1), в т.ч. най-актуалните данни за позициите в деривати с ненастъпил падеж или които не са били предмет на доклади с вид дейност — посочена в поле 93 на таблица 2 от приложението към делегиран регламент (ЕС) № 148/2013: „Грешка“, „Предсрочно прекратяване“, „Компресиране“ или „Компонент на позиция;

б)

съответните данни от отхвърлените от регистъра на трансакции доклади за деривати — в т.ч. докладите, отхвърлени предишния работен ден, както и мотивите за отхвърлянето им;

в)

при всички докладвани деривати, чиито данни са равнени от регистъра на трансакции по силата на член 19 от делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 — статуса им от гледна точка на това равняване.

2.   Регистърът на трансакции предоставя на субектите, за които в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 са предвидени няколко вида отговорности или мандати, единен достъп до данните за всички деривати, обхванати от тези отговорности и мандати.

3.   Регистърът на трансакции предоставя на ЕОЦКП достъп до всички данни за сделките с деривати, за да може органът да упражнява надзорните си правомощия в съответствие със своите отговорности и мандати.

4.   Регистърът на трансакции предоставя на Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейския съвет за системен риск (ЕССР) достъп до всички данни за сделките с деривати.

5.   Регистърът на трансакции предоставя на Агенцията за сътрудничество между регулаторните органи в енергетиката (ACER) достъп до всички данни за сделките с деривати, по които базовият инструмент е енергия.

6.   Регистърът на трансакции предоставя на надзорния орган на местата на търговия достъп до данните за всички изпълнени на тези места на търговия сделки с деривати.

7.   Регистърът на трансакции предоставя на определения в изпълнение на член 4 от Директива 2004/25/ЕО контролен орган достъп до всички данни за сделките с деривати, по които базовият инструмент е ценна книга, емитирана от дружество, което удовлетворява някое от следните условия:

а)

дружеството е допуснато до търговия на регулиран пазар, установен на територията на държавата членка на този орган, и предложенията за поглъщане чрез ценните книжа на това дружество попадат в обхвата на контролните отговорности и мандати на този орган;

б)

седалището или главното управление на дружеството се намира в държавата членка на този орган и предложенията за поглъщане чрез ценните книжа на това дружество попадат в обхвата на контролните отговорности и мандати на този орган;

в)

дружеството е предложител по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2004/25/ЕО за дружествата по буква а) или б) и предлаганата от него престация включва ценни книжа.

8.   Регистърът на трансакции предоставя на органа, посочен в член 81, параграф 3, буква й) от Регламент (ЕС) № 648/2012, достъп до всички данни за сделките с деривати, отнасящи се до пазарите, договорите, базовите инструменти, референтните показатели и контрагентите, които попадат в обхвата на контролните отговорности и мандати на този орган.

9.   Регистърът на трансакции предоставя на член на ЕСЦБ, в чиято държава членка паричната единица е еврото, достъп до:

а)

всички данни за дериватите, по които референтното дружество на деривата е установено в държавата членка на този член на ЕСЦБ или в държава членка, чиято парична единица е еврото, и попада в обхвата на контролните отговорности и мандати на този член, или когато референтното задължение е държавен дълг на държавата членка на този член на ЕСЦБ или на държава членка, чиято парична единица е еврото;

б)

данните за позициите в деривати в евро.

10.   Регистърът на трансакции предоставя на посочен в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 орган, който наблюдава системните рискове за финансовата стабилност и в чиято държава членка паричната единица е еврото, достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени на места на търговия или от централни контрагенти и контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган по наблюдаване на системните рискове за финансовата стабилност в еврозоната.

11.   Регистърът на трансакции предоставя на член на ЕСЦБ, в чиято държава членка паричната единица не е еврото, достъп до:

а)

всички данни на равнище сделка за дериватите, по които референтното дружество на деривата е установено в държавата членка на този член на ЕСЦБ и попада в обхвата на контролните отговорности и мандати на този член, или когато референтното задължение е държавен дълг на държавата членка на този член на ЕСЦБ;

б)

данните за позициите в деривати в емитираната от дадения член на ЕСЦБ парична единица.

12.   Регистърът на трансакции предоставя на посочен в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 орган, който наблюдава системните рискове за финансовата стабилност и в чиято държава членка паричната единица не е еврото, достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени на места на търговия или от централни контрагенти и контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган по наблюдаване на системните рискове за финансовата стабилност в държава членка, чиято парична единица не е еврото.

13.   Регистърът на трансакции предоставя на ЕЦБ, с оглед на надзорните ѝ функции в рамките на Единния надзорен механизъм по Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени от контрагент, който по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013 (*2) е поднадзорен на ЕЦБ в рамките на Единния надзорен механизъм.

14.   Регистърът на трансакции предоставя на компетентния орган по член 81, параграф 3, букви о) и п) от Регламент (ЕС) № 648/2012 достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени от контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган.

15.   Регистърът на трансакции предоставя на органа за преструктуриране по член 81, параграф 3, буква м) от Регламент (ЕС) № 648/2012 достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени от контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган.

16.   Регистърът на трансакции предоставя на Единния съвет за преструктуриране достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени от контрагенти, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 806/2014.

17.   Регистърът на трансакции предоставя на компетентния орган, упражняващ надзор над ЦК, и по целесъобразност — на съответния член на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), упражняващ контрол над този ЦК, достъп до всички данни за сделките с деривати, чиито клиринг е извършил този ЦК.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи данните, които се публикуват и предоставят от регистрите на трансакции, и оперативните стандарти за обобщаване, сравняване и достъп до данните (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 33).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 25).

(5)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(6)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(7)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/74


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/362 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 56, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Опитът при прилагането на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията (2) показа, че разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012 относно регистрацията на регистрите на трансакции представляват солидна основа за нормативното уреждане на регистрацията на регистрите на трансакции. Регламент (ЕС) № 150/2013 следва да отразява динамичния характер на сектора, така че тази нормативна уредба да бъде ефективна.

(2)

Съгласуваното уреждане на регистрацията и на разширяването на обхвата на регистрацията на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (3) е от съществено значение за постигането на еднакви условия на конкуренция между регистрите на трансакции и за ефективното предоставяне на услугите на регистър на трансакции.

(3)

Функцията за проверка, с която трябва да разполагат регистрите на трансакции, е от първостепенно значение за осигуряването на прозрачност на пазарите на деривати и на качество на данните. Поради това регистрите на трансакции следва да покажат, че са въвели подходящи системи и процедури за проверка на изчерпателността и точността на данните за договорите за деривати. Тези системи и процедури следва да бъдат доуточнени, за да се укрепи нормативното уреждане на регистрацията. В тях следва да се определят начините, по които регистрите на трансакции да проверяват самоличността на ползвателите, да валидират схемата на данните, да разрешават регистрирането на данни, да одобряват логиката и съдържанието на данните, да равняват данните за дериватите и да предоставят обратна информация на своите ползватели.

(4)

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции следва да включва по-подробна информация за съответните механизми и структури за вътрешен контрол, за звеното за вътрешен одит и за одитния работен план, така че ЕОЦКП да може да оцени как тези фактори допринасят за ефикасното функциониране на регистъра на трансакции.

(5)

С цел ЕОЦКП да може да оцени репутацията, опита и уменията на членовете на управителния орган и на висшето ръководство, както и на висшите служители на подаващия заявлението регистър на трансакции, последният следва да предостави допълнителна информация за тези лица, в т.ч. за познанията и опита им в областта на управлението, функционирането и разработването на информационни технологии.

(6)

Използването на общи ресурси в регистъра на трансакции между, от една страна, услугите за докладване на дериватите, и от друга — допълнителните услуги или услугите за докладване на сделките за финансиране с ценни книжа, може да породи разпространяване на операционния риск между тези услуги. Валидирането, равнението, обработването и поддържането на данните могат да изискват ефективно оперативно обособяване с цел да се избегне такова разпространение на риска. От друга страна някои практики като използването на общ интерфейс на системите, на общ портал за достъп до данните за органите или на един и същ персонал по продажбите, както и спазването на нормативните изисквания и помощта за клиенти биха могли да бъдат по-малко уязвими на такова разпространение и следователно не налагат непременно оперативно обособяване. Поради това регистрите на трансакции следва да определят подходящо равнище на оперативно обособяване на ресурсите, системите или процедурите, използвани в различните свои дейности. Дейностите по предоставяне на услуги, обхванати от друго законодателство на Съюза или от законодателството на трети държави, следва да бъдат обособени. С обособяването следва също така да се постигне подробно и ясно описание в заявлението за регистрация на допълнителните услуги или на другите видове дейност, които регистърът на трансакции възнамерява да предлага извън основната си дейност на предоставяне на услуги на регистър на трансакции по Регламент (ЕС) № 648/2012.

(7)

Надеждните, устойчивите и защитените информационни системи на регистрите на трансакции са ключов елемент с оглед на целите на Регламент (ЕС) № 648/2012. Поради това регистрите на трансакции следва да предоставят изчерпателна и подробна информация за тези свои информационни системи, което ще позволи на ЕОЦКП да оцени тяхната стабилност и устойчивост. Когато предоставянето на дадени услуги на регистър на трансакции се възлага на трети лица — принадлежащи или не към същата група, регистрите на трансакции следва да предоставят подробна информация за съответните споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители, така че ЕОЦКП да може да прецени спазването на условията за регистрация, включително информация за евентуалните споразумения за качествено изпълнение, както и за показателите и за начина, по който тези показатели са адекватно проследявани. Накрая, регистрите на трансакции следва да предоставят информация за въведените механизми и контролни средства за ефективно управление на потенциалните рискове за кибернетичната сигурност и за защита на данните от кибернетични атаки.

(8)

С оглед на по-успешното реализиране на целите на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на прозрачността на пазара на деривати, регистрите на трансакции следва да докажат, че прилагат реда и условията за достъп до съхраняваните от тях данни в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията (4). Тези ред и условия следва да осигуряват целостта на данните, предоставени на органите, и да позволяват на регистрите на трансакции да предоставят достъп до данните в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013. В заявлението за регистрация следва да бъдат подробно описани правилата и процедурите, с които регистърът на трансакции регламентира за различните видове ползватели достъпа до съхраняваните от него данни и докладването на данните. По същата причина в заявлението за регистрация следва да бъдат описани използваните канали и механизми за публично оповестяване на правилата за достъп до съхраняваните от регистъра на трансакции данни. Регистрите на трансакции следва да предоставят и по-подробна информация за своите процедури за проверка на изчерпателността и точността на данните.

(9)

Таксите за предоставяните от регистрите на трансакции услуги са съществена информация, която е нужна на пазарните участници, за да направят информиран избор. Поради това тези такси следва да бъдат посочени в заявлението за регистрация като регистър на трансакции.

(10)

С цел да се позволи на ЕОЦКП да определи базовите изисквания за капацитет и ефективност на регистрите на трансакции, в регистрите на трансакции следва да покажат в заявленията си за регистрация, че разполагат с необходимите финансови ресурси, за да предоставят непрекъснато услугите на регистър на трансакции. Поради същата причина, в заявленията за регистрация следва да се съдържат ефективни правила за осигуряване на непрекъснатост на дейността. По-специално регистрите на трансакции следва да предоставят информация за своите планове, процедури и правила за управление на извънредни ситуации и кризи, в т.ч. процедури за осигуряване на безпроблемно заместване на първоначалния регистър на трансакции, в случай че регистрацията на този регистър бъде отменена или докладващ контрагент реши да докладва пред друг регистър на трансакции.

(11)

Пазарните участници и органите разчитат на съхраняваните от регистрите на трансакции данни, поради което в заявленията си за регистрация регистрите на трансакции следва да опишат ясно оперативните си правила и правилата за боравене с докладваната информация — които трябва да бъдат строги и ефективни. В заявленията за регистрация следва да е изрично посочено, че ще се създаде регистър на докладваните данни, посредством който регистрите на трансакции да осигуряват поверителността и защитата на поддържаните от тях данни, както и проследимостта на тези данни.

(12)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, представен от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на Европейската комисия по реда на член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(13)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по този проект на регулаторни технически стандарти, анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Група на участниците от банковия сектор.

(14)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013

1)

в член 1 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа по-специално следната информация:

а)

фирма, седалище и адрес на заявителя в рамките на Съюза;

б)

извлечение от съответния търговски или съдебен регистър или друго официално доказателство за мястото на учредяване и за предмета на дейност на заявителя, валидно към датата на заявлението;

в)

информация за класовете деривати, за които регистърът на трансакции подава заявление за регистрация;

г)

информация за това дали заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен, и в такъв случай — наименованието на органа и всеки свързан с лиценза или регистрацията справочен номер;

д)

учредителния акт на заявителя и — в съответните случаи — други изисквани по закон документи, от които е видно, че заявителят ще извършва услуги като регистър на трансакции;

е)

протокола от събранието, на което управителният съвет на заявителя е одобрил заявлението;

ж)

името и данните за контакт на лицето или лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания от страна на регистъра на трансакции, или на други служители на регистъра на трансакции, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания;

з)

план за дейността, в т.ч. информация за мястото, където се извършват основните стопански дейности;

и)

идентификационни данни на клоновете (ако има такива) и — в съответните случаи — информация за структурата на групата;

й)

услугите, които заявителят предоставя или възнамерява да предоставя извън регистрирането на трансакции;

к)

информация за евентуални висящи съдебни, административни, арбитражни или други производства по уреждане на спорове (независимо от характера им), по които заявителят е страна, особено по данъчни въпроси и въпроси, свързани с несъстоятелност, и при риск от възникване на значителни финансови или свързани с репутацията разходи, или за други приключени производства, които може все още да оказват значителен ефект върху разходите на регистрите на трансакции.“;

2)

член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Правила и процедури

Когато при подаването на заявление заявителят предоставя информация за правилата и процедурите, той се уверява, че заявлението съдържа следните елементи:

а)

указание, че съветът одобрява политиките, както и че висшето ръководство одобрява процедурите и отговаря за прилагането и поддържането на тези правила и процедури;

б)

описание на начина, по който заявителят е организирал вътрешната комуникация по политиките и процедурите и по който ще осигури и ежедневно ще контролира спазването на политиките; посочват се и отговорните в тази връзка лица;

в)

всички документи, с които се доказва, че общият и специализираният персонал познават правилата и процедурите;

г)

мерките, които се предприемат при нарушение на правилата и процедурите;

д)

процедурата за уведомяване на ЕОЦКП за съществени нарушения на правилата или процедурите, които могат да доведат до неспазване на условията за първоначалното регистриране.“;

3)

в член 3 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Когато заявителят има дружество майка, той посочва:

а)

седалището на дружеството майка;

б)

дали дружеството майка е лицензирано или регистрирано и дали е поднадзорно лице; ако това е така, се посочва евентуалният справочен номер и наименованието на компетентния надзорен орган.“;

4)

член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Вътрешен контрол

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа подробна информация за системата за вътрешен контрол на заявителя, в т.ч. информация за звеното за спазване на нормативните изисквания, за оценяването на риска и за механизмите за вътрешен контрол, както и информация за функционирането на звеното за вътрешен одит.

2.   Подробната информация по параграф 1 съдържа следните сведения:

а)

политиките за вътрешен контрол на заявителя и съответните процедури, свързани с последователното и ефективното прилагане на тези политики;

б)

всички политики, процедури и наръчници за наблюдение и оценяване на адекватността и ефективността на системите на заявителя;

в)

всички политики, процедури и наръчници за контрол и защита на системите на заявителя за обработка на информацията;

г)

кои са вътрешните органи, натоварени с оценяването на констатациите от вътрешния контрол.

3.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за дейността на звеното на заявителя за вътрешен одит:

а)

състава на комитета за вътрешен одит и неговите правомощия и задачи;

б)

хартата, методиките, стандартите и процедурите на звеното за вътрешен одит;

в)

как се изготвят и прилагат хартата, методиките и процедурите за вътрешен одит според характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове;

г)

работен план за период от три години от датата на прилагане с оглед на характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове.“;

5)

член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Висше ръководство и членове на ръководния съвет

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за всеки член на висшето ръководство и на ръководния съвет, включително:

а)

копие от автобиографията на лицето;

б)

подробни сведения за познанията и опита в областта на управлението, функционирането и разработването на информационни технологии;

в)

подробни сведения за издадени присъди за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби, по-специално под формата на официално свидетелство, ако такова се издава в съответната държава членка;

г)

собственоръчна декларация за добрата репутация във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги, в която всеки член на висшия ръководен състав или на ръководния съвет заявява следното:

i)

дали е бил осъждан за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби;

ii)

дали регулаторен орган, държавен орган или ведомство е постановявал спрямо него неблагоприятни решения по производства за дисциплинарни нарушения и дали спрямо него има висящи такива производства;

iii)

дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни производства във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за неправомерно поведение или измама при управлението на стопанска дейност;

iv)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, чиято регистрация е била прекратена или чийто лиценз е бил отнет от регулаторен орган;

v)

дали му е било отказвано правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или лиценз от регулаторен орган;

vi)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, което е било обявено в несъстоятелност или ликвидация по времето, когато е имал отношения с дружеството, или до една година след прекратяването на отношенията му с дружеството;

vii)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, по отношение на което регулаторен орган е постановил неблагоприятно решение или санкция;

viii)

дали са му били налагани глоби, дали му е била налагана временна забрана да упражнява професията или дейността си, дали е бил лишаван от правото да упражнява професията или дейността си или дали са му били налагани други наказания от страна на държавни, регулаторни или браншови органи за измама или злоупотреба във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги;

ix)

дали е бил лишаван от правото да заема длъжността на директор или други управленски длъжности, дали е бил освобождаван от заеманата длъжност в дружество в резултат на правонарушения или злоупотреби;

д)

декларация за възможните конфликти на интереси, в които членовете на висшето ръководство и на ръководния съвет могат да изпаднат при изпълнението на задълженията си, и за начина на управление на тези конфликти на интереси.“;

6)

член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Квалификация и надеждност

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за служителите на заявителя:

а)

общ списък на преките служители на регистъра на трансакции, с функциите им и квалификациите за всяка функция;

б)

подробно описание на преките служители на регистъра на трансакции, които са специалисти в областта на информационните технологии и са наети за предоставяне на услугите на регистър на трансакции, с функциите и квалификациите за всеки служител;

в)

описание на функциите и квалификациите на всеки служител, който отговаря за вътрешния одит, вътрешния контрол, спазването на нормативните изисквания и оценяването на риска;

г)

кои са служителите, които изцяло отговарят за определена дейност, и служителите, които работят по споразумение за възлагане на дейности на външен изпълнител;

д)

подробни сведения за обученията, които заявителят провежда във връзка със своите политики и процедури, както и с дейността на регистър на трансакции, в т.ч. изпитите или другите видове официално оценяване, които трябва да преминат служителите във връзка с дейността по предоставяне на услуги на регистър на трансакции.

Описанието по буква б) съдържа писмени доказателства от университетската диплома и такива за опита в областта на информационните технологии на поне един висш служител, отговарящ за въпросите, свързани с информационните технологии.“;

7)

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Финансови отчети и финансово-икономически планове

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната финансова и икономическа информация за заявителя:

а)

пълен набор от финансови отчети, които са изготвени по международните стандарти, приети по силата на член 3 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

б)

ако финансовите отчети на заявителя подлежат на задължителен одит по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*2), в предоставената финансова информация се включва одитният доклад за годишния и консолидирания финансов отчет;

в)

ако заявителят подлежи на задължителен одит, се посочват името или наименованието на външния одитор и националният му регистрационен номер.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа финансово-икономически план, в който се разглеждат различни икономически сценарии за предоставянето на услуги на регистър на трансакции за най-малко тригодишен базов период и който съдържа следната допълнителна информация:

а)

очакваните докладвани трансакции, в брой трансакции;

б)

разчет на съответните постоянни и променливи разходи за предоставянето на услуги на регистър на трансакции по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012;