ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 079I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
21 март 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

21.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 79/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/452 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 март 2019 година

за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Преките чуждестранни инвестиции допринасят за растежа в Съюза, като повишават конкурентоспособността му, създават работни места и икономии от мащаба, внасят капитали, технологии, иновации и експертен опит и отварят нови пазари за износа на Съюза. Те подкрепят целите на Плана за инвестиции за Европа и допринасят за други проекти и програми на Съюза.

(2)

В член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се посочва, че в отношенията си с останалата част от света Съюзът утвърждава и насърчава своите ценности и интереси и допринася за защитата на своите граждани. Освен това Съюзът и държавите членки имат отворена инвестиционна среда, залегнала в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и въплътена в международните ангажименти на Съюза и неговите държави членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции.

(3)

В съответствие с международните ангажименти, поети в рамките на Световната търговска организация (СТО), в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в търговските и инвестиционни споразумения, сключени с трети държави, Съюзът и държавите членки имат възможността, при спазване на определени изисквания, да приемат ограничителни мерки, свързани с преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Рамката, създадена с настоящия регламент, се отнася до преките чуждестранни инвестиции в Съюза. Изходящите инвестиции и достъпа до пазара на трети държави са предмет на други инструменти на търговската и инвестиционната политика.

(4)

Настоящият регламент не засяга правото на държавите членки да прилагат дерогации по отношение на свободното движение на капитали съгласно предвиденото в член 65, параграф 1, буква б) от ДФЕС. Няколко държави членки са въвели мерки, в съответствие с които могат да ограничават това движение на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Тези мерки отразяват целите и опасенията на държавите членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции и би могло да доведат до редица механизми, които са с различен обхват и различни процедури. Държавите членки, които желаят да въведат такива механизми в бъдеще, биха могли да вземат предвид функционирането, опита и добрите практики от съществуващите механизми.

(5)

В момента няма всеобхватна рамка на равнището на Съюза за скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, макар че основните търговски партньори на Съюза вече са разработили такива рамки.

(6)

Преките чуждестранни инвестиции попадат в областта на общата търговска политика. В съответствие с член 3, параграф 1, буква д) от ДФЕС Съюзът има изключителна компетентност в областта на общата търговска политика.

(7)

Важно е да бъде осигурена правна сигурност за механизмите за скрининг на държавите членки на основания, свързани със сигурността или обществения ред, и да бъдат гарантирани координация и сътрудничество в рамките на целия Съюз по отношение на скрининга на преките чуждестранни инвестиции, които има вероятност да засегнат сигурността или обществения ред. Тази обща рамка не засяга отговорността на държавите членки за опазването на тяхната национална сигурност, която се носи единствено от тях, както е предвидено в член 4, параграф 2 от ДЕС. Тя не засяга и закрилата на основните интереси на тяхната сигурност в съответствие с член 346 от ДФЕС.

(8)

Рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции и за сътрудничество следва да предостави на държавите членки и на Комисията средства за всеобхватен отговор на рисковете за сигурността или обществения ред и за адаптиране към променящите се обстоятелства, като същевременно се запазва необходимата гъвкавост, така че държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността и обществения ред, като вземат предвид националните си условия и специфики. Решението дали да се създаде механизъм за скрининг или да се извършва скрининг на определени преки чуждестранни инвестиции остава единствено в рамките на отговорността на съответната държава членка.

(9)

Настоящият регламент следва да обхваща широк кръг от инвестиции, при които се създават или поддържат трайни и преки връзки между инвеститорите от трети държави, включително държавни субекти, и предприятия, извършващи стопанска дейност в дадена държава членка. Той обаче следва да не обхваща портфейлните инвестиции.

(10)

Държавите членки, които имат въведен механизъм за скрининг следва да предвиждат необходимите мерки, в съответствие с правото на Съюза, за предотвратяване на заобикалянето на техните механизми за скрининг и скрининговите решения. Тези мерки следва да обхващат инвестициите от рамките на Съюза, направени чрез изкуствени схеми, които не са обосновани от икономически съображения и чрез които се заобикалят механизмите за скрининг и скрининговите решения, докато инвеститорът в крайна сметка е собственост на физическо лице или предприятие от трета държава или се контролира от тях. Мерките не засягат свободата на установяване и свободното движение на капитали, залегнали в ДФЕС.

(11)

Следва да е възможно държавите членки да оценяват рисковете за сигурността или обществения ред, които произтичат от значителни промени в структурата на собствеността или от основните характеристики на даден чужд инвеститор.

(12)

С цел на държавите членки и на Комисията да се предоставят насоки за прилагането на настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди списък на фактори, които биха могли да бъдат взети под внимание при определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред. Този списък освен това ще повиши прозрачността на механизмите за скрининг на държавите членки за инвеститорите, които възнамеряват да направят или вече са направили преки чуждестранни инвестиции в Съюза. Списъкът на факторите, които биха могли да засегнат сигурността или обществения ред, следва да остане неизчерпателен.

(13)

При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция може да засегне сигурността или обществения ред следва да е възможно държавите членки и Комисията да вземат предвид всички относими фактори, включително отражението върху критичната инфраструктура, технологиите (включително главните базови технологии) и суровините, които са от съществено значение за сигурността или за поддържането на обществения ред и чието прекъсване, неизпълнение, загуба или унищожение би имало значително отражение в дадена държава членка или в Съюза. В това отношение следва да е възможно също така държавите членки и Комисията да вземат предвид контекста и обстоятелствата на пряката чуждестранна инвестиция, по-специално дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено контролиран, например посредством значително финансиране, включително субсидии, от правителството на трета държава или осъществява ръководени от държавата външни проекти или програми.

(14)

Държавите членки или Комисията, според случая, биха могли да решат, че съответната информация, получена от икономическите оператори, организациите на гражданското общество или социалните партньори, като например синдикалните организации, във връзка с пряка чуждестранна инвестиция, има вероятност да засегне сигурността или обществения ред.

(15)

Целесъобразно е да бъдат определени основните елементи от рамката за скрининг на преки чуждестранни инвестиции от страна на държава членка, за да се даде възможност на инвеститорите, Комисията и другите държави членки да получат информация по какъв начин се очаква да бъдат подлагани на скрининг такива инвестиции. Тези елементи следва най-малкото да включват срокове за скрининга и възможност чуждестранните инвеститори да предявяват иск срещу скрининговите решения. Правилата и процедурите, свързани с механизмите за скрининг, следва да бъдат прозрачни и недискриминационни спрямо различните трети държави.

(16)

Следва да се създаде механизъм, който дава възможност на държавите членки да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно, когато пряка чуждестранна инвестиция в една държава членка би могла да засегне сигурността или обществения ред в други държави членки. Следва да е възможно държавите членки да представят коментари до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена такава инвестиция, независимо от това дали съответната държава членка има въведен механизъм за скрининг или извършва скрининг на такава инвестиция. Исканията за информация, отговорите и коментарите на държавите членки следва да се изпращат и на Комисията. Следва да е възможно, когато това е целесъобразно, Комисията да издава становище по смисъла на член 288 от ДФЕС до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията. Следва да е възможно държава членка да поиска Комисията да издаде становище или другите държави членки да представят коментари във връзка с пряка чуждестранна инвестиция, осъществявана на нейна територия.

(17)

Когато някоя държава членка получи коментари от другите държави членки или становище от Комисията, тя следва надлежно да вземе под внимание такива коментари или становище посредством мерки, с които разполага по силата на своето национално право, когато е уместно, или в своята по-обща политика, в съответствие с нейното задължение за лоялно сътрудничество, установено в член 4, параграф 3 от ДЕС.

Окончателното решение във връзка с всяка пряка чуждестранна инвестиция, подложена на скрининг, или всяка мярка, предприета във връзка с пряка чуждестранна инвестиция, неподложена на скрининг, остава единствено в рамките на отговорността на държавата членка, в която е планирана или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

(18)

Механизмът за сътрудничество следва да бъде използван само с цел защита на сигурността или обществения ред. По тази причина държавите членки следва надлежно да мотивират всяко искане на информация във връзка с определена пряка чуждестранна инвестиция в друга държава членка, както и всякакви коментари, които те изпращат към тази държава членка. Същите изисквания следва да се прилагат, когато Комисията иска информация във връзка с определена пряка чуждестранна инвестиция или издава становище до някоя държава членка. Спазването на тези изисквания е важно и в случаите, когато инвеститор в някоя държава членка се конкурира с инвеститори от трети държави за реализирането на инвестиция в друга държава членка като придобиването на активи.

(19)

Освен това следва да е възможно Комисията да представи становище по смисъла на член 288 от ДФЕС във връзка с преки чуждестранни инвестиции, които е вероятно да засегнат проекти и програми от интерес за Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Така Комисията ще разполага със средство за защита на проектите и програмите, които са в полза на Съюза като цяло и имат важен принос за неговия икономически растеж, заетост и конкурентоспособност. Тук следва да се включват по-специално проекти и програми, в които има значително финансиране от Съюза или които са създадени на основание правото на Съюза във връзка с критична инфраструктура, критични технологии или критични суровини. Тези проекти или програми от интерес за Съюза следва да бъдат посочени в настоящия регламент. Становището, което се изпраща на дадена държава членка, следва да бъде изпратено едновременно с това и на другите държави членки.

Държавите членки следва да вземат предвид приоритетно становището, получено от Комисията, посредством мерки, с които разполагат по силата на националното право, когато е уместно, или в по-общата си политика, и да представят на Комисията обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ, в съответствие с тяхното задължение за лоялно сътрудничество съгласно член 4, параграф 3 от ДЕС. Окончателното решение във връзка с всяка пряка чуждестранна инвестиция, подложена на скрининг, или всяка мярка, предприета във връзка с пряка чуждестранна инвестиция, неподложена на скрининг, остава единствено в рамките на отговорността на държавата членка, в която е планирана или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция..

(20)

За да се вземат предвид промените, свързани с проекти и програми от интерес за Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за да изменя списъка на проекти и програми от интерес за Съюза, поместен в приложението към настоящия регламент. От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната работа, включително на експертно равнище, и тези консултации да се проведат в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (4). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(21)

С цел да се предостави по-голяма сигурност за инвеститорите, държавите членки следва да имат възможност да правят коментари, а Комисията следва да разполага с възможността да издаде становище по отношение на реализирани инвестиции, неподложени на скрининг, в срок до 15 месеца след приключване на преките чуждестранни инвестиции. Механизмът за сътрудничество следва да не се прилага за преките чуждестранни инвестиции, реализирани преди 10 април 2019 г.

(22)

Държавите членки следва да уведомяват Комисията за своите механизми за скрининг и евентуалните им изменения и редовно да докладват за прилагането им на годишна основа, включително за решенията за разрешаване, забрана или подлагане на преките чуждестранни инвестиции на условия или на смекчаващи мерки и за решенията относно преките чуждестранни инвестиции, които има вероятност да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза. Всички държави членки следва да докладват за преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат. С цел да се подобри качеството и съпоставимостта на информацията, предоставяна от държавите членки, както и за да се улесни спазването на задълженията за уведомяване и докладване, Комисията следва да предостави стандартизирани формуляри, като се имат предвид, inter alia, съответните формуляри, използвани за докладване на Евростат, когато е целесъобразно.

(23)

За да се гарантира ефективността на механизма за сътрудничество, е важно да се гарантира и минимално равнище на информация и координация по отношение на преките чуждестранни инвестиции, попадащи в обхвата на настоящия регламент, във всички държави членки. Тази информация следва да се предоставя от държавите членки за преките чуждестранни инвестиции, подложени на скрининг, както и за останалите преки чуждестранни инвестиции при поискване. Съответната информация следва да включва аспекти като структурата на собствеността на чуждестранния инвеститор и финансирането на планираната или извършена инвестиция, включително, когато е налична, информация за субсидиите, предоставени от трети държави. Държавите членки следва да се стремят да предоставят точна, пълна и надеждна информация.

(24)

По искане на държава членка, в която е планирана или вече е направена пряка чуждестранна инвестиция, чуждестранният инвеститор или съответното предприятие следва да предоставят исканата информация. В изключителни случаи, когато въпреки всички възможни усилия държавата членка не е в състояние да получи такава информация, тя следва да уведоми незабавно засегнатите държави членки или Комисията. В такъв случай следва да е възможно всеки коментар, направен от друга държава членка, или всяко издадено от Комисията становище в рамките на механизма за сътрудничество, да бъдат направени въз основа на информацията, с която разполагат.

(25)

Когато предоставят исканата информация, държавите членки спазват правото на Съюза и националното право, което съответства на правото на Съюза.

(26)

Комуникацията и сътрудничеството на равнището на държавите членки и на Съюза следва да бъдат насърчавани чрез създаването на звено за контакт за прилагането на настоящия регламент във всяка държава членка и в Комисията.

(27)

Звената за контакт, създадени от държавите членки и от Комисията, следва да бъдат подходящо разположени в рамките на съответната администрация и следва да разполагат с квалифициран персонал и с необходимите правомощия за изпълнение на функциите си съгласно механизма за координация, както и да гарантират правилното третиране на поверителната информация.

(28)

Разработването и прилагането на всеобхватни и ефективни политики следва да бъдат подкрепяни от експертната група на Комисията за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз, създадена съгласно Решение на Комисията от 29.11.2017 г. (5), съставена от представители на държавите членки. Тази група следва да обсъжда, по-специално, въпроси, свързани със скрининга на преките чуждестранни инвестиции, да споделя най-добри практики и извлечени поуки и да обменя мнения относно тенденции и въпроси от общ интерес, свързани с преките чуждестранни инвестиции. Комисията следва да обмисли възможността да иска становището на групата по системни въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент. Комисията следва да се консултира с експертната група относно проектите за делегирани актове в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

(29)

Държавите членки и Комисията следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат с отговорните органи на трети държави със сходни възгледи по въпроси, свързани със скрининга на преките чуждестранни инвестиции, които има вероятност да засегнат сигурността или обществения ред. Такова административно сътрудничество следва да има за цел повишаване на ефективността на рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции от държавите членки и на сътрудничеството между държавите членки и Комисията в съответствие с настоящия регламент. Следва да е възможно освен това Комисията да наблюдава развитията по отношение на механизмите за скрининг в трети държави.

(30)

Държавите членки и Комисията следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на поверителната информация в съответствие с, по-специално, Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията (6), Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията (7) и Споразумението между държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно защитата на класифицирана информация, която се обменя в интерес на Европейския съюз (8). Това включва по-специално задължението да не се понижава нивото на класификация или декласифицира класифицираната информация без предварителното писмено съгласие на създателя на информацията (9). Всяка некласифицирана чувствителна информация или информация, която се предоставя на поверителна основа, следва да се третира като такава от органите.

(31)

Всяка обработка на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се извършва при зачитане на приложимите правила за защита на личните данни. Обработката на лични данни от звената за контакт и други субекти в държавите членки следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (10). Обработката на лични данни от Комисията следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(32)

Въз основа, inter alia, на годишните доклади, предадени от всички държави членки, и като се зачита надлежно поверителният характер на част от съдържащата се в тях информация, Комисията следва да изготвя годишен доклад за прилагането на настоящия регламент и да го представя на Европейския парламент и на Съвета. За по-голяма прозрачност докладът следва да бъде публично оповестяван.

(33)

Европейският парламент следва да може да покани Комисията на заседание на своята комисия, компетентна да представи и разясни системни въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

(34)

До 12 октомври 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията следва да прави оценка на функционирането и ефективността на настоящия регламент и да представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад следва да включва оценка дали настоящият регламент се нуждае от изменение. Когато в доклада се препоръчва изменение на настоящия регламент, той може да е придружен от съответното законодателно предложение.

(35)

Прилагането на настоящия регламент от Съюза и държавите членки следва да съответства на приложимите изисквания за налагане на ограничителни мерки на основания, свързани със сигурността и обществения ред, в споразуменията на СТО, включително по-специално член ХIV, буква а) и член ХIVа от Генералното споразумение за търговията с услуги (12) (ГАТС). То следва освен това да е съобразено с правото на Съюза и да е в съответствие с ангажиментите, поети съгласно други търговски и инвестиционни споразумения, по които Съюзът или държавите членки са страни, и търговски и инвестиционни договорености, в които Съюзът или държавите членки участват.

(36)

Когато пряка чуждестранна инвестиция представлява концентрация, попадаща в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (13), прилагането на настоящия регламент следва да не засяга прилагането на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004. Настоящият регламент и член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 следва да се прилагат по последователен начин. Доколкото съответното приложно поле на тези два регламента се припокрива, основанията за скрининг, посочени в член 1 от настоящия регламент, и понятието за законни интереси по смисъла на член 21, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕО) № 139/2004 следва да се тълкуват по последователен начин, без да се засяга оценката на съвместимостта на националните мерки, насочени към защитата на тези интереси, с общите принципи и други разпоредби на правото на Съюза.

(37)

Настоящият регламент не засяга правилата на Съюза за пруденциална оценка на придобиванията на квалифицирано участие във финансовия сектор, което е отделна процедура с конкретна цел (14).

(38)

Настоящият регламент е в съответствие с другите процедури за уведомяване и скрининг, предвидени в секторното законодателство на Съюза, без да ги засяга,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се създава рамка за скрининг от държавите членки на преките чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, и за механизъм за сътрудничество между държавите членки и между държавите членки и Комисията, във връзка с преките чуждестранни инвестиции, които има вероятност да засегнат сигурността или обществения ред. Той включва възможността Комисията да издава становища за такива инвестиции.

2.   Настоящият регламент не засяга отговорността на всяка държава членки за опазване на своята национална сигурност, която се носи единствено от нея, както е предвидено в член 4, параграф 2 от ДЕС, нито правото на всяка държава членка да закриля основните интереси на своята сигурност в съответствие с член 346 от ДФЕС.

3.   Нищо в настоящия регламент не ограничава правото на всяка държава членка да решава дали да извърши или да не извърши скрининг на конкретна пряка чуждестранна инвестиция съгласно настоящия регламент.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„преки чуждестранни инвестиции“ означава инвестиция от всякакъв вид от страна на чуждестранен инвеститор, имаща за цел установяването или поддържането на трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на когото или на което е предоставен капиталът, за да извършва стопанска дейност в държава членка, включително инвестиции, които дават възможност за ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо стопанска дейност;

2)

„чуждестранен инвеститор“ означава физическо лице от трета държава или предприятие от трета държава, което възнамерява да направи или е направило пряка чуждестранна инвестиция;

3)

„скрининг“ означава процедура, която дава възможност да бъдат оценени, проучени, разрешени, обвързани с условия, забранени или прекратени преки чуждестранни инвестиции;

4)

„механизъм за скрининг“ означава инструмент с общо приложение, например закон или друг нормативен акт и придружаващите го административни изисквания, правила за приложение или насоки, в които се определят условията, редът и процедурите за оценка, проучване, разрешаване, обвързване с условия, забрана или прекратяване на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред;

5)

„пряка чуждестранна инвестиция, подложена на скрининг“ означава пряка чуждестранна инвестиция, подложена на официална оценка или проучване съгласно механизъм за скрининг;

6)

„скринингово решение“ означава мярка, приета в хода на прилагането на механизъм за скрининг;

7)

„предприятие от трета държава“ означава предприятие, учредено или организирано по друг начин съгласно законовата уредба на трета държава.

Член 3

Механизми за скрининг на държавите членки

1.   В съответствие с настоящия регламент държавите членки могат да запазват, изменят или приемат механизми за скрининг на преките чуждестранни инвестиции на своя територия на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

2.   Правилата и процедурите, свързани с механизмите за скрининг, включително със съответните графици, са прозрачни и недискриминационни спрямо различните трети държави. Държавите членки определят по-специално обстоятелствата, при които се преминава към скрининг, основанията за скрининг и приложимите подробни процедурни правила.

3.   Държавите членки прилагат графици в рамките на своите механизми за скрининг. Механизмите за скрининг позволяват на държавите членки да вземат предвид коментарите на други държави членки, посочени в членове 6 и 7, и становищата на Комисията, посочени в членове 6, 7 и 8.

4.   Поверителната информация, включително търговската информация с чувствителен характер, предоставена на държавата членка, предприела скрининга, е защитена.

5.   Засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия разполагат с възможността да предявяват иск срещу скрининговите решения на националните органи.

6.   Държавите членки, които вече са въвели механизъм за скрининг, запазват, изменят или приемат мерките, необходими за идентифициране и предотвратяване на заобикалянето на механизмите за скрининг и скрининговите решения.

7.   Държавите членки уведомяват Комисията за своите съществуващи механизми за скрининг до 10 май 2019 г. Държавите членки уведомяват Комисията за всеки новоприет механизъм за скрининг или за всяко изменение на съществуващ механизъм за скрининг не по-късно от 30 дни след влизането в сила на новоприетия механизъм за скрининг или на всяко изменение на съществуващ механизъм за скрининг.

8.   Не по-късно от три месеца след получаване на уведомяването, посочено в параграф 7, Комисията предоставя на разположение на обществеността списък на механизмите за скрининг на държавите членки. Комисията поддържа този списък актуален.

Член 4

Фактори, които могат да бъдат взети под внимание от държавите членки или от Комисията

1.   При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид нейното потенциално въздействие, върху, inter alia:

а)

критична инфраструктура, била тя физическа или виртуална, включително свързана с енергетиката, транспорта, водите, здравеопазването, комуникациите, медиите, обработката или съхраняването на данни, въздухоплаването, отбраната, изборна или финансова инфраструктура, чувствителни съоръжения, както и земя и недвижимо имущество, които са от решаващо значение за използването на такава инфраструктура;

б)

критични технологии и изделия с двойна употреба съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (15), включително изкуствен интелект, роботика, полупроводници, киберсигурност, въздухоплавателни и отбранителни технологии, технологии за съхраняване на енергията, квантови и ядрени технологии, както и нанотехнологии и биотехнологии;

в)

доставката на критични ресурси, включително на енергия или суровини, както и върху продоволствената сигурност;

г)

достъпа до чувствителна информация, включително лични данни, или способността да се контролира такава информация; или

д)

свободата и плурализма на медиите.

2.   Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията може освен това да вземат предвид, по-специално:

а)

дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено контролиран от правителството, включително от държавните органи или въоръжените сили на трета държава, включително чрез структурата на собствеността или значително финансиране;

б)

дали чуждестранният инвеститор вече е участвал в дейности, засягащи сигурността или обществения ред в дадена държава членка; или

в)

дали има сериозен риск чуждестранният инвеститор да участва в незаконни или престъпни дейности.

Член 5

Годишни доклади

1.   До 31 март всяка година държавите членки предоставят на Комисията годишен доклад, който обхваща предходната календарна година и включва обобщена информация за преките чуждестранни инвестиции, извършени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат, както и обобщена информация за исканията, получени от други държави членки съгласно член 6, параграф 6 и член 7, параграф 5.

2.   За всеки отчетен период държавите членки, които поддържат механизми за скрининг, освен посочената в параграф 1 информация, предоставят обобщена информация за прилагането на своите механизми за скрининг.

3.   Комисията представя годишен доклад относно прилагането на настоящия регламент на Европейския парламент и на Съвета. Докладът се оповестява публично.

4.   Европейският парламент може да покани Комисията на заседание на своята комисия, компетентна да представи и разясни системни въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Член 6

Механизъм за сътрудничество във връзка с преки чуждестранни инвестиции, подложени на скрининг

1.   Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки за всяка пряка чуждестранна инвестиция на своя територия, която е подложена на скрининг, като предоставят възможно най-бързо информацията, посочена в член 9, параграф 2 от настоящия регламент. Уведомлението може да включва списък на държавите членки, чиято сигурност или обществен ред се счита, че има вероятност да бъдат засегнати. Като част от уведомлението, и където е приложимо, извършващата скрининга държава членка се стреми да посочи дали счита, че има вероятност пряка чуждестранна инвестиция, подложена на скрининг, да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004.

2.   Когато дадена държава членка счита, че пряка чуждестранна инвестиция, подложена на скрининг в друга държава членка, има вероятност да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, или разполага с информация, която има отношение към такъв скрининг, тя може да предостави коментари на държавата членка, предприела скрининга. Предоставящата коментари държава членка изпраща тези коментари едновременно и до Комисията.

Комисията уведомява другите държави членки, че са били предоставени коментари.

3.   Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция, подложена на скрининг, да засегне сигурността или обществения ред в повече от една държава членка, или разполага с информация, която има отношение към тази пряка чуждестранна инвестиция, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, предприела скрининга. Комисията може да издаде становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари. Комисията може да издаде становище в резултат на коментарите от други държави членки. Комисията издава такова становище, когато е оправдано, след като поне една трета от държавите членки считат, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне сигурността или обществения им ред.

Комисията уведомява другите държави членки, че е било издадено становище.

4.   Държава членка, която основателно счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция на нейна територия да засегне сигурността или обществения ѝ ред, може да поиска Комисията да издаде становище или другите държави членки да предоставят коментари.

5.   Коментарите, посочени в параграф 2, и становището, посочено в параграф 3, са надлежно обосновани.

6.   Не по-късно от 15 календарни дни след получаването на посочената в параграф 1 информация другите държави членки и Комисията уведомяват държавата членка, предприела скрининга, за своето намерение да предоставят коментари съгласно параграф 2 или становище съгласно параграф 3. Уведомлението може да включва искане на допълнителна информация освен посочената в параграф 1.

Всяко искане на допълнителна информация е надлежно обосновано, ограничено до необходимата информация за предоставянето на коментарите съгласно параграф 2 или за издаването на становище съгласно параграф 3, пропорционално на целите на искането и не прекалено обременяващо за държавата членка, предприела скрининга. Исканията за информация и отговорите, предоставени от държавите членки, се изпращат едновременно и до Комисията.

7.   Коментарите, посочени в параграф 2 или становищата, посочени в параграф 3 се адресират до държавата членка, предприела скрининга, и ú се изпращат в разумен срок, но във всички случаи не по-късно от 35 календарни дни след получаването на информацията, посочена в параграф 1.

Независимо от първата алинея, ако е била поискана допълнителна информация съгласно параграф 6, такива коментари и становища се издават не по-късно от 20 календарни дни след получаването на допълнителната информация или на уведомлението съгласно член 9, параграф 5.

Независимо от параграф 6 Комисията може да издаде становище в резултат на коментарите от други държави членки, когато е възможно в рамките на сроковете, посочени в настоящия параграф, но във всички случаи не по-късно от пет календарни дни след изтичането на тези срокове.

8.   В изключителни случаи, когато предприелата скрининга държава членка счита, че нейната сигурност или обществен ред изискват незабавни действия, тя уведомява другите държави членки и Комисията за своето намерение да приеме скринингово решение преди посочения в параграф 7 срок и надлежно обосновава необходимостта от незабавни действия. Останалите държави членки се стремят да представят коментари, а Комисията да издаде становище експедитивно.

9.   Държавата членка, предприела скрининга, надлежно взема под внимание коментарите на другите държави членки, посочени в параграф 2, и становището на Комисията, посочено в параграф 3. Окончателното скринингово решение се взема от държавата членка, предприела скрининга.

10.   Сътрудничеството в съответствие с настоящия член се осъществява чрез звената за контакт, установени в съответствие с член 11.

Член 7

Механизъм за сътрудничество по отношение на преки чуждестранни инвестиции, неподложени на скрининг

1.   Когато дадена държава членка счита, че планирана или вече направена в друга държава членка пряка чуждестранна инвестиция, която не е подложена на скрининг в тази държава членка, има вероятност да засегне нейната сигурност или обществен ред, или разполага с информация, която има отношение към тази пряка чуждестранна инвестиция, тя може да предостави коментари на тази друга държава членка. Предоставящата коментари държава членка изпраща тези коментари едновременно и до Комисията.

Комисията уведомява другите държави членки, че са били предоставени коментари.

2.   Когато Комисията счита, че дадена планирана или вече направена в държава членка пряка чуждестранна инвестиция, която не е подложена на скрининг в тази държава членка, има вероятност да засегне сигурността или обществения ред в повече от една държава членка, или разполага с информация, която има отношение към тази пряка чуждестранна инвестиция, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която е планирана или вече направена пряката чуждестранна инвестиция. Комисията може да издаде становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари. Комисията може да издаде становище в резултат на коментарите от други държави членки. Комисията издава такова становище, когато е оправдано, след като поне една трета от държавите членки считат, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне сигурността или обществения им ред.

Комисията уведомява другите държави членки, че е било издадено становище.

3.   Държава членка, която основателно счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция на нейна територия да засегне сигурността или обществения ѝ ред, може да поиска Комисията да издаде становище или другите държави членки да предоставят коментари.

4.   Коментарите, посочени в параграф 1, и становищата, посочени в параграф 2, са надлежно обосновани.

5.   Когато дадена държава членка или Комисията счита, че дадена пряка чуждестранна инвестиция, която не е подложена на скрининг, има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, посочени в параграф 1 или 2, тя може да поиска от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, информацията, посочена в член 9.

Всяко искане на информация е надлежно обосновано, ограничено до необходимата информация за предоставянето на коментари съгласно параграф 1 или за издаването на становище съгласно параграф 2, пропорционално на целите на искането и не прекалено обременяващо за държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

Исканията за информация и отговорите, предоставени от държавите членки, се изпращат едновременно и до Комисията.

6.   Коментарите съгласно параграф 1 или становищата в съответствие с параграф 2 се адресират до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, и се изпращат в разумен срок, но във всички случаи не по-късно от 35 календарни дни след получаването на информацията, посочена в параграф 5, или на уведомлението съгласно член 9, параграф 5. В случаи, когато становището на Комисията се издава след коментари от другите държави членки, Комисията разполага с допълнителни 15 календарни дни за издаването на това становище.

7.   Държава членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряка чуждестранна инвестиция, надлежно взема под внимание коментарите на другите държави членки и становището на Комисията.

8.   Държавите членки може да предоставят коментари съгласно параграф 1, а Комисията може да даде становище в съответствие с параграф 2 не по-късно от 15 месеца след като е направена пряката чуждестранна инвестиция.

9.   Сътрудничеството съгласно настоящия член се осъществява чрез звената за контакт, установени в съответствие с член 11.

10.   Настоящият член не се прилага за преките чуждестранни инвестиции, реализирани преди 10 април 2019 г.

Член 8

Преки чуждестранни инвестиции, които има вероятност да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза

1.   Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

2.   Процедурите, определени в членове 6 и 7, се прилагат mutatis mutandis, при спазване на следните изменения:

а)

като част от уведомлението, посочено в член 6, параграф 1, или от коментарите, посочени в член 6, параграф 2 и член 7, параграф 1, държавата членка може да посочи дали счита, че дадена пряка чуждестранна инвестиция би могла да повлияе на проекти или програми от интерес за Съюза;

б)

становището на Комисията се изпраща до другите държави членки;

в)

държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, вземат в най-голяма степен под внимание становището на Комисията и ѝ представят обяснения, ако не се съобразят със становището ѝ.

3.   За целите на настоящия член, проектите или програмите от интерес за Съюза включват онези проекти и програми, при които има значително по размер или значително като дял финансиране от Съюза, или за които се прилага правото на Съюза относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини, които са от съществено значение за сигурността или за обществения ред. Списъкът на проектите или програмите от интерес за Съюза е поместен в приложението.

4.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 16, за да изменя списъка на проектите или програмите от интерес за Съюза.

Член 9

Изисквания за предоставянето на информация

1.   Държавите членки гарантират, че информацията, съобщена съгласно член 6, параграф 1, или поискана от Комисията и другите държави членки в съответствие с член 6, параграф 6 и член 7, параграф 5, се предоставя на Комисията и на държавите членки, поискали информация, без неоснователно забавяне.

2.   Посочената в параграф 1 информация включва:

а)

структурата на собствеността на прекия чуждестранен инвеститор и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, включително информация за крайния инвеститор и участието в капитала;

б)

приблизителната стойност на пряката чуждестранна инвестиция;

в)

продуктите, услугите и стопанската дейност на прекия чуждестранен инвеститор и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция;

г)

държавите членки, в които прекият чуждестранен инвеститор и предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, извършват съответната стопанска дейност;

д)

финансирането на инвестицията и нейния източник, въз основа на най-добрата информация, с която разполага държавата членка;

е)

датата, на която се планира да бъде направена или е направена пряката чуждестранна инвестиция.

3.   Държавите членки се стремят да предоставят без неоснователно забавяне всяка допълнителна информация, освен посочената в параграфи 1 и 2, ако разполагат с такава, на поискалите я държави членки и на Комисията.

4.   Държавата членка, в която се планира да бъде направена или е направена пряката чуждестранна инвестиция, може да поиска чуждестранният инвеститор или предприятието, в което се планира да бъде направена или е направена пряката чуждестранна инвестиция, да предоставят посочената в параграф 2 информация. Съответният чуждестранен инвеститор или предприятието предоставят поисканата информация без неоснователно забавяне.

5.   Държавата членка уведомява без ненужно забавяне Комисията и другите заинтересовани държави членки, ако в изключителни случаи, въпреки всички възможни усилия, не е в състояние да получи информацията, посочена в параграф 1. В уведомлението тази държава членка надлежно обосновава причините, поради които не предоставя тази информация, и излага положените от нея усилия, за да получи исканата информация, включително искане съгласно параграф 4.

Ако не бъде предоставена информация, всеки коментар, направен от друга държава членка, или всяко издадено от Комисията становище може да се основава на информацията, с която разполагат.

Член 10

Поверителност на предадената информация

1.   Информацията, получена в резултат от прилагането на настоящия регламент, се използва само за целите, за които е поискана.

2.   Държавите членки и Комисията гарантират защитата на поверителната информация, получена при прилагането на настоящия регламент в съответствие с правото на Съюза и относимото национално право.

3.   Държавите членки и Комисията гарантират, че не се понижава нивото на класификация или декласифицира класифицираната информация, предоставена или обменена съгласно настоящия регламент, без предварителното писмено съгласие на създателя на информацията.

Член 11

Звена за контакт

1.   Всяка държава членка и Комисията установяват звено за контакт за прилагането на настоящия регламент. Държавите членки и Комисията ангажират тези звена за контакт по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

2.   Комисията осигурява защитена и криптирана система с цел подкрепа на прякото сътрудничество и обмена на информация между звената за контакт.

Член 12

Група от експерти за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

Групата от експерти за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз, която предоставя консултации и експертен опит на Комисията, ще продължи да обсъжда въпроси, свързани със скрининга на преките чуждестранни инвестиции, да споделя най-добри практики и извлечени поуки и да обменя мнения относно тенденции и въпроси от общ интерес, свързани с преките чуждестранни инвестиции. Освен това Комисията обмисля и възможността да иска становището на тази група по системни въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Разискванията в тази група са поверителни.

Член 13

Международно сътрудничество

Държавите членки и Комисията може да си сътрудничат с отговорните органи на трети държави по въпроси, свързани със скрининга на преките чуждестранни инвестиции, във връзка със сигурността или обществения ред.

Член 14

Обработване на лични данни

1.   Всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725 и само доколкото е необходимо за скрининга на преки чуждестранни инвестиции от държавите членки и за гарантиране на ефективността на сътрудничеството, предвидено в настоящия регламент.

2.   Личните данни, свързани с прилагането на настоящия регламент, се съхраняват само за времето, необходимо за постигане на целите, за които са били събрани.

Член 15

Оценка

1.   До 12 октомври 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията прави оценка на функционирането и ефективността на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Държавите членки вземат участие в извършването на оценката и ако е необходимо, предоставят на Комисията допълнителна информация за изготвянето на доклада.

2.   Когато в доклада се препоръчват изменения на настоящия регламент, той може да е придружен от съответното законодателно предложение.

Член 16

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 10 април 2019 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага, считано от 11 октомври 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 94.

(2)  ОВ C 247, 13.7.2018 г., стр. 28.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 5 март 2019 г.

(4)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(5)  Решение на Комисията от 29.11.2017 г. за създаване на експертната група за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (непубликувано в Официален вестник), C(2017) 7866 окончателен.

(6)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

(7)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

(8)  ОВ C 202, 8.7.2011 г., стр. 13.

(9)  Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението между държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно защитата на класифицирана информация, която се обменя в интерес на Европейския съюз и член 4, параграф 2 от Решение (ЕС, Евратом) 2015/444.

(10)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(12)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 191.

(13)  Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

(14)  Въведени с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338); Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1); Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(15)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на проектите или програмите от интерес за Съюза, посочени в член 8, параграф 3

1.   Европейски програми по ГНСС („Галилео“ и EGNOS):

Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 1).

2.   „Коперник“:

Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

3.   „Хоризонт 2020“:

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104), включително действията по него във връзка с главните базови технологии, например изкуствен интелект, роботика, полупроводникови материали и киберсигурност.

4.   Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T):

Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

5.   Трансевропейска енергийна мрежа (TEN-E):

Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).

6.   Трансевропейски мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура:

Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14).

7.   Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната:

Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (ОВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 30).

8.   Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС):

Решение (ОВППС) 2018/340 на Съвета от 6 март 2018 г. за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (ОВ L 65, 8.3.2018 г., стр. 24).


Изявление на Комисията

След искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия се ангажира:

да предостави на Европейския парламент стандартизираните формуляри, които Европейската комисия ще изготви, за да улесни спазването от страна на държавите членки на задълженията за представяне на годишни доклади съгласно член 5 от регламента, след като те бъдат финализирани, и

да предоставя на Европейския парламент тези стандартизирани формуляри всяка година, едновременно с представянето пред Европейския парламент и Съвета на годишния доклад, в съответствие с член 5, параграф 3 от регламента.