ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 74

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
18 март 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно подписването и временното прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/423 на Комисията от 13 март 2019 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

2

 

*

Регламент (ЕС) 2019/424 на Комисията от 15 март 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране на сървъри и продукти за съхранение на данни съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията ( 1 )

46

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/425 на Съвета от 12 март 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност

67

 

*

Решение (ЕС) 2019/426 на Съвета от 12 март 2019 година за назначаване на един член и двама заместник-членове, предложени от Кралство Белгия, в Комитета на регионите

100

 

*

Решение (ЕС) 2019/427 на Съвета от 12 март 2019 година за назначаване на член и заместник-член, предложени от Обединеното кралство, в Комитета на регионите

101

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

18.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/1


Информация относно подписването и временното прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Посоченият по-горе протокол беше подписан в Брюксел на 20 декември 2018 г.


РЕГЛАМЕНТИ

18.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/423 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2019 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 44, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 август 2015 г. SCC GmbH подаде от името на Novadan ApS заявление по член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за разрешаване на употребата на група биоциди „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ („групата биоциди“) от продуктов тип 3 съгласно описанието в приложение V към посочения регламент. Компетентният орган на Дания се съгласи да направи оценка на заявлението съгласно предвиденото в член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-YV019394-00.

(2)

Групата биоциди съдържа йод, включително поливинилпиролидон-йод, като активно вещество, което е включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества. Предвид характерните свойства на активното вещество и установените в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията (2) научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, Комисията ще прецени дали е необходимо да се преразгледа одобрението на йода, включително на поливинилпиролидон-йода, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 528/2012. След това, в зависимост от резултата от това преразглеждане, Комисията ще прецени дали разрешенията на Съюза за употреба на продукти, съдържащи активното вещество, трябва да бъдат преразгледани в съответствие с член 48 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

На 11 април 2018 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган представи доклада за оценката и заключенията от нея на Европейската агенция по химикали („Агенцията“).

(4)

На 31 октомври 2018 г. Агенцията представи пред Комисията становище (3), в т.ч. проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите от групатата биоциди и окончателния доклад за оценката на групата биоциди, в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012. В становището се стига до заключението, че групата биоциди попада в обхвата на определението за „група биоциди“ по член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(5)

На 17 януари 2019 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(6)

Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което счита, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за групата биоциди.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Novadan ApS се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0019757-0000 за групата биоциди „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“.

Разрешението на Съюза е валидно от 7 април 2019 г. до 31 март 2029 г.

Разрешението на Съюза е обвързано със спазването на изложеното в приложението обобщение на характеристиките на биоцидите.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията от 4 септември 2017 г. за установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 301, 17.11.2017 г., стр. 1).

(3)  Становище на ECHA от 6 юли 2018 г. относно разрешението на Съюза за „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ (ECHA/BPC/215/2018).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

Вид продукт 3 — Ветеринарна хигиена (Дезинфекциращи средства)

Номер на разрешението: EU-0019757-0000

Номер на актив R4BP: EU-0019757-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.   Наименование на групата

Наименование

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

1.2.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

1.3.   Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението

Име

Novadan ApS

Адрес

Platinvej 21, 6000 Kolding, Дания

Номер на разрешението

EU-0019757-0000

Номер на актив R4BP

EU-0019757-0000

Дата на издаване на разрешението

7 април 2019 г.

Дата на изтичане срока на валидност на разрешението

31 март 2029 г.

1.4.   Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

Novadan ApS

Адрес на производителя

Platinvej 21, 6000 Kolding Дания

Местонахождение на производствените обекти

Platinvej 21, 6000 Kolding Дания

1.5.   Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

Polyvinylpyrrolidone iodine

Име на производителя

Marcus Research Laboratory, Inc.

Адрес на производителя

Delmar Blvd., 63103-1789 Saint Louis, Missouri САЩ

Местонахождение на производствените обекти

Delmar Blvd., 63103-1789 Saint Louis, Missouri САЩ


Активно вещество

Йод

Име на производителя

Cosayach Nitratos S.A.

Адрес на производителя

Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Чили

Местонахождение на производствените обекти

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Чили


Активно вещество

Йод

Име на производителя

ACF Minera S.A.

Адрес на производителя

San Martin № 499, 1100000 Iquique Чили

Местонахождение на производствените обекти

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Чили


Активно вещество

Йод

Име на производителя

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

Адрес на производителя

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Чили

Местонахождение на производствените обекти

Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Чили

2.   СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1.   Качествени и количествени данни за състава на групата

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

0,714

3,57

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,75

2.2.   Вид(ове) формулация

Формулация(и)

SL - Разтворим концентрат

AL - Всяка друга течност

EW - Емулсия, масло във вода

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО — МЕТА SPC

МЕТА SPC 1

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 1

1.1.   Идентификатор на мета SPC 1

Идентификатор

meta-SPC 1

1.2.   Последната част от номера на разрешението

Номер

1-1

1.3.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.   СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

3,57

3,57

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,75

0,75

2.2.   Вид (видове) рецептура на мета SPC 1

Формулация(и)

SL - Разтворим концентрат

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1

Категория на опасност

Може да бъде корозивно за металите.

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява извън обсега на деца.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

Да се изхвърли съда в изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната нормативна уредба.

Да се изхвърли съдържанието в изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната нормативна уредба.

4.   РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

4.1.   Описание за използване

Таблица 1. Употреба # 1 – ръчно потапяне след издояване (концентрат)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Bacteria

Няма данни

Дрожди

Yeasts

Няма данни

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно потапяне (концентрат)

Напълнете контейнера с разредения концентрат и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването стиснете контейнера и поставете чашката за потапяне под вимето и се уверете, че цялото е потопено в дезинфектанта. Допълнете с чист дезинфектант, като при необходимост стиснете контейнера.

След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и чашката за потапяне, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

разреден разтвор 20 %

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.2.   Описание за използване

Таблица 2. Употреба # 2 – след издояване, ръчно напръскване, ръчен пулверизатор (концентрат)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно напръскване, ръчен пулверизатор (концентрат)

Напълнете контейнера с разредения концентрат и завинтете върха на ръчния пулверизатор върху него.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването напръскайте вимето с дезинфектант, използвайки ръчния пулверизатор, като се уверите, че вимето е покрито с дезинфектант. При необходимост допълнете контейнера с чист дезинфектант.

След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и пулверизатора, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

разреден разтвор 20 %

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.2.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.2.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Когато нанасяте продукта, носете защитни химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението)- чрез ръчно напръскване.

4.2.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.2.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.2.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.3.   Описание за използване

Таблица 3. Употреба # 3 – ръчно напръскване след издояване с използване на електронен пулверизатор (концентрат)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Не е релевантно.

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно напръскване, електронен пулверизатор (концентрат)

Отворете контейнера, съдържащ разредения концентрат, и поставете смукателната тръба на електронния пулверизатор.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването напръскайте вимето с дезинфектант, използвайки електронния пулверизатор, като се уверите, че вимето е покрито с дезинфектант. При необходимост заменете празния контейнер с нов. След дезинфекцията поставете системата със засмукващата тръбичка в кофа с вода и изплакнете пулверизатора, като изпомпвате водата през него.

Степен и честота на приложение

разреден разтвор 20 %

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.3.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.3.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Когато нанасяте продукта, носете защитни химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението)- чрез ръчно напръскване.

4.3.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.3.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.3.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.4.   Описание за използване

Таблица 4. Употреба # 4 – автоматизирано потапяне след издояване (концентрат)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано потапяне (концентрат)

Отворете контейнер, съдържащ разредения концентрат, и поставете смукателната тръба на автоматизираната система за потапяне.

Преди издояване почистете внимателно вимето чрез автоматизирана процедура или ръчно.

След издояването вакуумът се изолира и дезинфектантът за виме се инжектира в една от чашите на доилния апарат. Вимето се покрива с 2 – 4 ml дезинфектант, когато чашката се отстранява от Автоматичното отстраняване на клъстъри (ACR). След отстраняването на ACR всяка част от автоматизираната система за потапяне се изплаква изцяло с вода и се изсушава със сгъстен въздух. Като последна стъпка по почистване след всяко издояване на стадото уплътненията се дезинфекцират (например с продукт на хлорна основа) и отново се изсушават със сгъстен въздух. След това системата за издояване е готова за следващото издояване. Целият процес е автоматизиран.

Степен и честота на приложение

разреден разтвор 20 %

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.4.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.4.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.4.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.4.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.4.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.5.   Описание за използване

Таблица 5. Употреба # 5 – автоматизирано напръскване от робот след издояване (концентрат)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано напръскване от робот (концентрат)

Отворете контейнера, съдържащ разредения концентрат, и поставете смукателната тръба на роботизираното устройство за издояване.

Вимето се почиства от робот с автоматични четки. След издояването с робот 2 – 4 ml от дезинфектанта се пръска автоматично върху вимето от рамото на клъстъра. Изплакването на пулверизатора е автоматично.

Степен и честота на приложение

разреден разтвор 20 %

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.5.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.5.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.5.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.5.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.5.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (1) НА МЕТА SPC 1

5.1.   Инструкции за употреба

Разредете концентрирания продукт с преливане или помпане. Напълнете контейнера с разредения концентрат и завинтете чашката за потапяне най-отгоре. Концентратът следва да се разреди в съотношение 1:4. Концентрираните продукти в meta-SPC 1 съдържат общо 0,89 % йод и се разреждат в съотношение 1:4 на разтвора за употреба, съдържащ общо 0,178 % йод. Това съответства на 20 % (w/w) разреден разтвор.

Препоръчва се използването на помпа за дозиране при пълнене на продукта в оборудването за нанасяне.

Продуктите трябва да достигнат температура над 20 °C преди употреба.

За да се гарантира достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде преместен след използване. Оставете продукта по вимето и дръжте животните в изправено положение за поне пет минути след нанасянето за дезинфекция след издояване.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издояването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издояването.

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Описание на мерките за първа помощ

Общо правило: Преместете пострадалия далеч от източника на замърсяване.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При контакт с кожата: Изплакнете с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появи кожна реакция или дискомфорт.

При контакт с очите: Промийте незабавно с вода (поне 15 минути). Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При поглъщане: Незабавно се обадете на специалист по токсикология, ако се появят симптоми и/или при контакт на устата с големи количества. Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане при нарушено съзнание; сложете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ.

Ако е необходим лекарски съвет, пазете контейнера или етикета на продукта на лесно за откриване място.

Спешни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте продуктът да попадне в тръбите, канализацията или водните пътища

Информирайте съответните органи, ако продуктът причини замърсяване на околната среда (канализация, водни пътища, почва или въздух)

Преградете, за да съберете по-големи разливи на течности

Преградете и/или попийте разлятото с инертен материал, след което го сложете в затворен и подходящ съд за изхвърляне в съответствие с разпоредбите

Не връщайте разлети продукти обратно в оригиналните им опаковки

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Начин на изхвърляне: Изхвърлете неизползвания продукт и опаковката му в съответствие с местните изисквания. Използваният продукт може да бъде излят в обществената канализация или изхвърлен на местата за съхранение на тор, в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изпускане в индивидуална станция за третиране на отпадни води.

Празните контейнери се изплакват с много вода и се изхвърлят с обикновените или търговските отпадъци.

Хартиените кърпи, използвани за почистване на вимето, се изхвърлят с обикновените отпадъци.

Продукт, класифициран като опасен отпадък: Не

Опаковка, класифицирана като опасен отпадък: Не

Код по Европейския каталог на отпадъците: 0706 отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

Друга информация: При работа с отпадъци трябва да се обмислят мерките за безопасност, които се отнасят до работата с продукта. Кодът за отпадъците се отнася за остатъци от продукти в чист вид.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Споменати в информационния лист за безопасност: Да се съхранява в оригиналната опаковка. Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина в непрозрачни контейнери. Дръжте далеч от храна, фуражи, торове и други чувствителни материали. Да се съхранява над точката на замръзване.

Температура на съхранение: 0 – 30 °C

Срок на годност: 24 месеца.

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

обхват на meta-SPC 1: 4 – 5

7.   ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1

7.1.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Nova Dip

IO Dip

Udder Des 1:4 Jod

Ewodip

Jodopax vet

Fova Dip 1:4

Tehotippi

Номер на разрешението

EU-0019757-0001 1-1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

3,57

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,75

МЕТА SPC 2

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 2

1.1.   Идентификатор на мета SPC 2

Идентификатор

meta-SPC 2

1.2.   Последната част от номера на разрешението

Номер

1-2

1.3.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.   СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

1,0

1,42

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,298

2.2.   Вид (видове) рецептура на мета SPC 2

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2

Категория на опасност

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява извън обсега на деца.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Да се изхвърли съда в изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната нормативна уредба.

Да се изхвърли съдържанието в изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната нормативна уредба.

4.   РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2

4.1.   Описание за използване

Таблица 6. Употреба # 1 – ръчно потапяне след издояване (в готовност за използване)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно потапяне (в готовност за използване)

Напълнете контейнера с готов за използване продукт и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването стиснете контейнера и поставете чашката за потапяне под вимето и се уверете, че цялото е потопено в дезинфектанта. Допълнете с чист дезинфектант, като при необходимост стиснете контейнера. След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и чашката за потапяне, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.2.   Описание за използване

Таблица 7. Употреба # 2 – автоматизирано потапяне след издояване (в готовност за използване)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано потапяне (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на автоматизираната система за потапяне.

Преди издояване почистете внимателно вимето чрез автоматизирана процедура или ръчно.

След издояването вакуумът се изолира и дезинфектантът за виме се инжектира в една от чашите на доилния апарат. Вимето е покрито с 2 – 4 ml дезинфектант, когато чашката се отстранява от Автоматичното отстраняване на клъстъри (ACR). След отстраняването на ACR всяка част от автоматизираната система за потапяне се изплаква изцяло с вода и се изсушава със сгъстен въздух. Като последна стъпка по почистване след всяко издояване на стадото уплътненията се дезинфекцират (например с продукт на хлорна основа) и отново се изсушават със сгъстен въздух. След това системата за издояване е готова за следващото издояване. Целият процес е автоматизиран.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.2.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.2.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.2.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.2.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.2.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (2) НА МЕТА SPC 2

5.1.   Инструкции за употреба

Продуктите трябва да достигнат температура над 20 °C преди употреба.

Препоръчва се използването на помпа за дозиране при пълнене на продукта в оборудването за нанасяне.

За да се гарантира достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде преместен след използване. Оставете продукта по вимето и дръжте животните в изправено положение за поне пет минути след нанасянето за дезинфекция след издояване.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издояването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издояването.

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Описание на мерките за първа помощ

Общо правило: Преместете пострадалия далеч от източника на замърсяване.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При контакт с кожата: Изплакнете с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появи кожна реакция или дискомфорт.

При контакт с очите: Промийте незабавно с вода (поне 15 минути). Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При поглъщане: Незабавно се обадете на специалист по токсикология, ако се появят симптоми и/или при контакт на устата с големи количества. Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане при нарушено съзнание; сложете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ.

Ако е необходим лекарски съвет, пазете контейнера или етикета на продукта на лесно за откриване място.

Спешни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте продуктът да попадне в тръбите, канализацията или водните пътища

Информирайте съответните органи, ако продуктът причини замърсяване на околната среда (канализация, водни пътища, почва или въздух)

Преградете, за да съберете по-големи разливи на течности

Преградете и/или попийте разлятото с инертен материал, след което го сложете в затворен и подходящ съд за изхвърляне в съответствие с разпоредбите

Не връщайте разлети продукти обратно в оригиналните им опаковки

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Начин на изхвърляне: Изхвърлете неизползвания продукт и опаковката му в съответствие с местните изисквания. Използваният продукт може да бъде излят в обществената канализация или изхвърлен на местата за съхранение на тор, в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изпускане в индивидуална станция за третиране на отпадни води.

Празните контейнери се изплакват с много вода и се изхвърлят с обикновените или търговските отпадъци.

Хартиените кърпи, използвани за почистване на вимето, се изхвърлят с обикновените отпадъци.

Продукт, класифициран като опасен отпадък: Не

Опаковка, класифицирана като опасен отпадък: Не

Код по Европейския каталог на отпадъците: 0706 отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

Друга информация: При работа с отпадъци трябва да се обмислят мерките за безопасност, които се отнасят до работата с продукта. Кодът за отпадъците се отнася за остатъци от продукти в чист вид.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Споменати в информационния лист за безопасност: Да се съхранява в оригиналната опаковка. Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина в непрозрачни контейнери. Дръжте далеч от храна, фуражи, торове и други чувствителни материали. Да се съхранява над точката на замръзване.

Температура на съхранение: 0 – 30 °C

Срок на годност: 24 месеца.

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

обхват на meta-SPC 2: 4 – 5

7.   ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 2

7.1.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Jopo Film

IO Super Dip

Barrera Dip

Номер на разрешението

EU-0019757-0002 1-2

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

1.42

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0.298

МЕТА SPC 3

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 3

1.1.   Идентификатор на мета SPC 3

Идентификатор

meta-SPC 3

1.2.   Последната част от номера на разрешението

Номер

1-3

1.3.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.   СЪСТАВ НА МЕТА SPC 3

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

0,82

0,99

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,172

0,208

2.2.   Вид (видове) рецептура на мета SPC 3

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3

Категория на опасност

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява извън обсега на деца.

4.   РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3

4.1.   Описание за използване

Таблица 8. Употреба # 1 – ръчно потапяне след издояване (в готовност за използване)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно потапяне (в готовност за използване)

Напълнете контейнера с готов за използване продукт и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването стиснете контейнера и поставете чашката за потапяне под вимето и се уверете, че цялото е потопено в дезинфектанта. Допълнете с чист дезинфектант, като при необходимост стиснете контейнера. След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и чашката за потапяне, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване)

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.2.   Описание за използване

Таблица 9. Употреба # 2 – автоматизирано потапяне след издояване (готов за употреба)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано потапяне (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на автоматизираната система за потапяне.

Преди издояване почистете внимателно вимето чрез автоматизирана процедура или ръчно.

След издояването вакуумът се изолира и дезинфектантът за виме се инжектира в една от чашите на доилния апарат. Вимето е покрито с 2 – 4 ml дезинфектант, когато чашката се отстранява от Автоматичното отстраняване на клъстъри (ACR). След отстраняването на ACR всяка част от автоматизираната система за потапяне се изплаква изцяло с вода и се изсушава със сгъстен въздух. Като последна стъпка по почистване след всяко издояване на стадото уплътненията се дезинфекцират (например с продукт на хлорна основа) и отново се изсушават със сгъстен въздух. След това системата за издояване е готова за следващото издояване. Целият процес е автоматизиран.

Степен и честота на приложение

крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване)

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.2.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба

4.2.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.2.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.2.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.2.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (3) НА МЕТА SPC 3

5.1.   Инструкции за употреба

Напълнете контейнера с готов за използване продукт и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Продуктите трябва да достигнат температура над 20 °C преди употреба.

Препоръчва се използването на помпа за дозиране при пълнене на продукта в оборудването за нанасяне

За да се гарантира достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде преместен след използване. Оставете продукта по вимето и дръжте животните в изправено положение за поне пет минути след нанасянето за дезинфекция след издояване.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издояването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издояването.

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Описание на мерките за първа помощ

Общо правило: Преместете пострадалия далеч от източника на замърсяване.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При контакт с кожата: Изплакнете с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появи кожна реакция или дискомфорт.

При контакт с очите: Промийте незабавно с вода (поне 15 минути). Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При поглъщане: Незабавно се обадете на специалист по токсикология, ако се появят симптоми и/или при контакт на устата с големи количества. Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане при нарушено съзнание; сложете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ.

Ако е необходим лекарски съвет, пазете контейнера или етикета на продукта на лесно за откриване място.

Спешни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте продуктът да попадне в тръбите, канализацията или водните пътища

Информирайте съответните органи, ако продуктът причини замърсяване на околната среда (канализация, водни пътища, почва или въздух)

Преградете, за да съберете по-големи разливи на течности

Преградете и/или попийте разлятото с инертен материал, след което го сложете в затворен и подходящ съд за изхвърляне в съответствие с разпоредбите

Не връщайте разлети продукти обратно в оригиналните им опаковки

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Начин на изхвърляне: Изхвърлете неизползвания продукт и опаковката му в съответствие с местните изисквания. Използваният продукт може да бъде излят в обществената канализация или изхвърлен на местата за съхранение на тор, в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изпускане в индивидуална станция за третиране на отпадни води.

Празните контейнери се изплакват с много вода и се изхвърлят с обикновените или търговските отпадъци.

Хартиените кърпи, използвани за почистване на вимето, се изхвърлят с обикновените отпадъци.

Продукт, класифициран като опасен отпадък: Не

Опаковка, класифицирана като опасен отпадък: Не

Код по Европейския каталог на отпадъците: 0706 отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

Друга информация: При работа с отпадъци трябва да се обмислят мерките за безопасност, които се отнасят до работата с продукта. Кодът за отпадъците се отнася за остатъци от продукти в чист вид.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Споменати в информационния лист за безопасност: Да се съхранява в оригиналната опаковка. Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина в непрозрачни контейнери. Дръжте далеч от храна, фуражи, торове и други чувствителни материали. Да се съхранява над точката на замръзване.

Температура на съхранение: 0 – 30 °C

Срок на годност: 18 месеца.

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

обхват на meta-SPC 3: 4 – 5

7.   ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 3

7.1.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Nova Dip Barriere

IO Multi Dip

Номер на разрешението

EU-0019757-0003 1-3

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

0,82

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,172

МЕТА SPC 4

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 4

1.1.   Идентификатор на мета SPC 4

Идентификатор

meta-SPC 4

1.2.   Последната част от номера на разрешението

Номер

1-4

1.3.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.   СЪСТАВ НА МЕТА SPC 4

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

0,714

0,99

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,208

2.2.   Вид (видове) рецептура на мета SPC 4

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4

Категория на опасност

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява извън обсега на деца.

4.   РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4

4.1.   Описание за използване

Таблица 10. Употреба # 1 – ръчно потапяне след издояване (готов за употреба)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно потапяне (в готовност за използване)

Напълнете контейнера с готов за използване продукт и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването стиснете контейнера и поставете чашката за потапяне под вимето и се уверете, че цялото е потопено в дезинфектанта. Допълнете с чист дезинфектант, като при необходимост стиснете контейнера. След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и чашката за потапяне, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.2.   Описание за използване

Таблица 11. Употреба # 2 – след издояване, ръчно напръскване, ръчен пулверизатор (готов за употреба)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно напръскване, ръчен пулверизатор (в готовност за използване)

Напълнете контейнера с готовия за използване продукт и завинтете върха на ръчния пулверизатор върху него.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването напръскайте вимето с дезинфектант, използвайки ръчния пулверизатор, като се уверите, че вимето е покрито с дезинфектант. При необходимост допълнете контейнера с чист дезинфектант. След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и ръчния пулверизатор, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.2.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.2.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Когато нанасяте продукта чрез ръчно напръскване, носете защитни химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението).

4.2.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.2.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.2.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.3.   Описание за използване

Таблица 12. Употреба # 3 – ръчно напръскване след издояване с използване на електронен пулверизатор (готов за употреба)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно напръскване, електронен пулверизатор (в готовност за използване)

Отворете контейнера, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на електронния пулверизатор.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването напръскайте вимето с дезинфектант, използвайки електронния пулверизатор, като се уверите, че вимето е покрито с дезинфектант. При необходимост заменете празния контейнер с нов. След дезинфекцията поставете системата със засмукващата тръбичка в кофа с вода и изплакнете пулверизатора, като изпомпвате водата през него.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.3.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.3.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Когато нанасяте продукта чрез ръчно напръскване, носете защитни химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението).

4.3.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.3.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.3.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.4.   Описание за използване

Таблица 13. Употреба # 4 – автоматизирано потапяне след издояване (в готовност за използване)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано потапяне (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на автоматизираната система за потапяне.

Преди издояване почистете внимателно вимето чрез автоматизирана процедура или ръчно.

След издояването вакуумът се изолира и дезинфектантът за виме се инжектира в една от чашите на доилния апарат. Вимето е покрито с 2 – 4 ml дезинфектант, когато чашката се отстранява от Автоматичното отстраняване на клъстъри (ACR). След отстраняването на ACR всяка част от автоматизираната система за потапяне се изплаква изцяло с вода и се изсушава със сгъстен въздух. Като последна стъпка по почистване след всяко издояване на стадото уплътненията се дезинфекцират (например с продукт на хлорна основа) и отново се изсушават със сгъстен въздух. След това системата за издояване е готова за следващото издояване. Целият процес е автоматизиран.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.4.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.4.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.4.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.4.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.4.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.5.   Описание за използване

Таблица 14. Употреба # 5 – автоматизирано напръскване от робот след издояване (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано напръскване от робот (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на роботизираното устройство за издояване.

Вимето се почиства от робот с автоматични четки. След издояването с робот 2 – 4 ml от дезинфектанта се пръска автоматично върху вимето от рамото на клъстъра. Изплакването на пулверизатора е автоматично.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.5.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.5.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.5.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.5.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.5.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (4) НА МЕТА SPC 4

5.1.   Инструкции за употреба

Напълнете контейнера с готов за използване продукт и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Продуктите трябва да достигнат температура над 20 °C преди употреба.

Препоръчва се използването на помпа за дозиране при пълнене на продукта в оборудването за нанасяне.

За да се гарантира достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде преместен след използване. Оставете продукта по вимето и дръжте животните в изправено положение за поне пет минути след нанасянето за дезинфекция след издояване.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издояването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издояването.

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Описание на мерките за първа помощ

Общо правило: Преместете пострадалия далеч от източника на замърсяване.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При контакт с кожата: Изплакнете с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появи кожна реакция или дискомфорт.

При контакт с очите: Промийте незабавно с вода (поне 15 минути). Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При поглъщане: Незабавно се обадете на специалист по токсикология, ако се появят симптоми и/или при контакт на устата с големи количества. Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане при нарушено съзнание; сложете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ.

Ако е необходим лекарски съвет, пазете контейнера или етикета на продукта на лесно за откриване място.

Спешни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте продуктът да попадне в тръбите, канализацията или водните пътища

Информирайте съответните органи, ако продуктът причини замърсяване на околната среда (канализация, водни пътища, почва или въздух)

Преградете, за да съберете по-големи разливи на течности

Преградете и/или попийте разлятото с инертен материал, след което го сложете в затворен и подходящ съд за изхвърляне в съответствие с разпоредбите

Не връщайте разлети продукти обратно в оригиналните им опаковки

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Начин на изхвърляне: Изхвърлете неизползвания продукт и опаковката му в съответствие с местните изисквания. Използваният продукт може да бъде излят в обществената канализация или изхвърлен на местата за съхранение на тор, в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изпускане в индивидуална станция за третиране на отпадни води.

Празните контейнери се изплакват с много вода и се изхвърлят с обикновените или търговските отпадъци.

Хартиените кърпи, използвани за почистване на вимето, се изхвърлят с обикновените отпадъци.

Продукт, класифициран като опасен отпадък: Не

Опаковка, класифицирана като опасен отпадък: Не

Код по Европейския каталог на отпадъците: 0706 отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

Друга информация: При работа с отпадъци трябва да се обмислят мерките за безопасност, които се отнасят до работата с продукта. Кодът за отпадъците се отнася за остатъци от продукти в чист вид.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Споменати в информационния лист за безопасност: Да се съхранява в оригиналната опаковка. Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина в непрозрачни контейнери. Дръжте далеч от храна, фуражи, торове и други чувствителни материали. Да се съхранява над точката на замръзване.

Температура на съхранение: 0 – 30 °C

Срок на годност: 24 месеца.

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

обхват на meta-SPC 4: 4 – 5

7.   ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4

7.1.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Jopo Spray

IO Spray

Barrera Spray

Agro Teat Spray

Nova Dip Ready for Use

Номер на разрешението

EU-0019757-0004 1-4

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

0,714

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,15

МЕТА SPC 5

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 5

1.1.   Идентификатор на мета SPC 5

Идентификатор

meta-SPC 5

1.2.   Последната част от номера на разрешението

Номер

1-5

1.3.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.   СЪСТАВ НА МЕТА SPC 5

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 5

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

1,0

1,46

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,307

2.2.   Вид (видове) рецептура на мета SPC 5

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 5

Категория на опасност

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява извън обсега на деца.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Да се изхвърли съда в изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната нормативна уредба.

Да се изхвърли съдържанието в изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната нормативна уредба.

4.   РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 5

4.1.   Описание за използване

Таблица 15. Употреба # 1 – ръчно потапяне след издояване (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно потапяне (в готовност за използване)

Напълнете контейнера с готов за използване продукт и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването стиснете контейнера и поставете чашката за потапяне под вимето и се уверете, че цялото е потопено в дезинфектанта. Допълнете с чист дезинфектант, като при необходимост стиснете контейнера.. След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и чашката за потапяне, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.2.   Описание за използване

Таблица 16. Употреба # 2 – след издояване, ръчно напръскване, ръчен пулверизатор (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно напръскване, ръчен пулверизатор (в готовност за използване)

Напълнете контейнера с готовия за използване продукт и завинтете върха на ръчния пулверизатор върху него.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването напръскайте вимето с дезинфектант, използвайки ръчния пулверизатор, като се уверите, че вимето е покрито с дезинфектант. При необходимост допълнете контейнера с чист дезинфектант.

След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и ръчния пулверизатор, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.2.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.2.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Когато нанасяте продукта чрез ръчно напръскване, носете защитни химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението).

4.2.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.2.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.2.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.3.   Описание за използване

Таблица 17. Употреба # 3 – ръчно напръскване след издояване с използване на електронен пулверизатор (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Не е релевантно.

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно напръскване, електронен пулверизатор (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на електронния пулверизатор.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването напръскайте вимето с дезинфектант, използвайки електронния пулверизатор, като се уверите, че вимето е покрито с дезинфектант. При необходимост заменете празния контейнер с нов. След дезинфекцията поставете системата със засмукващата тръбичка в кофа с вода и изплакнете пулверизатора, като изпомпвате водата през него.

Степен и честота на приложение

крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.3.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.3.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Когато нанасяте продукта чрез ръчно напръскване, носете защитни химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението).

4.3.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.3.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.3.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.4.   Описание за използване

Таблица 18. Употреба # 4 – автоматизирано потапяне след издояване (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Не е релевантно.

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано потапяне (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на автоматизираната система за потапяне.

Преди издояване почистете внимателно вимето чрез автоматизирана процедура или ръчно.

След издояването вакуумът се изолира и дезинфектантът за виме се инжектира в една от чашите на доилния апарат. Вимето е покрито с 2 – 4 ml дезинфектант, когато чашката се отстранява от Автоматичното отстраняване на клъстъри (ACR). След отстраняването на ACR всяка част от автоматизираната система за потапяне се изплаква изцяло с вода и се изсушава със сгъстен въздух. Като последна стъпка по почистване след всяко издояване на стадото уплътненията се дезинфекцират (например с продукт на хлорна основа) и отново се изсушават със сгъстен въздух. След това системата за издояване е готова за следващото издояване. Целият процес е автоматизиран.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.4.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.4.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.4.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.4.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.4.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.5.   Описание за използване

Таблица 19. Употреба # 5 – автоматизирано напръскване от робот след издояване (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано напръскване от робот (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на роботизираното устройство за издояване.

Вимето се почиства от робот с автоматични четки. След издояването с робот 2 – 4 ml от дезинфектанта се пръска автоматично върху вимето от рамото на клъстъра. Изплакването на пулверизатора е автоматично.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.5.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.5.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.5.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.5.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.5.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (5) НА МЕТА SPC 5

5.1.   Инструкции за употреба

Напълнете контейнера с готов за използване продукт и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Продуктите трябва да достигнат температура над 20 °C преди употреба.

Препоръчва се използването на помпа за дозиране при пълнене на продукта в оборудването за нанасяне.

За да се гарантира достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде преместен след използване. Оставете продукта по вимето и дръжте животните в изправено положение за поне пет минути след нанасянето за дезинфекция след издояване.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издояването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издояването.

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Описание на мерките за първа помощ

Общо правило: Преместете пострадалия далеч от източника на замърсяване.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При контакт с кожата: Изплакнете с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появи кожна реакция или дискомфорт.

При контакт с очите: Промийте незабавно с вода (поне 15 минути). Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При поглъщане: Незабавно се обадете на специалист по токсикология, ако се появят симптоми и/или при контакт на устата с големи количества. Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане при нарушено съзнание; сложете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ.

Ако е необходим лекарски съвет, пазете контейнера или етикета на продукта на лесно за откриване място.

Спешни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте продуктът да попадне в тръбите, канализацията или водните пътища

Информирайте съответните органи, ако продуктът причини замърсяване на околната среда (канализация, водни пътища, почва или въздух)

Преградете, за да съберете по-големи разливи на течности

Преградете и/или попийте разлятото с инертен материал, след което го сложете в затворен и подходящ съд за изхвърляне в съответствие с разпоредбите

Не връщайте разлети продукти обратно в оригиналните им опаковки

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Начин на изхвърляне: Изхвърлете неизползвания продукт и опаковката му в съответствие с местните изисквания. Използваният продукт може да бъде излят в обществената канализация или изхвърлен на местата за съхранение на тор, в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изпускане в индивидуална станция за третиране на отпадни води.

Празните контейнери се изплакват с много вода и се изхвърлят с обикновените или търговските отпадъци.

Хартиените кърпи, използвани за почистване на вимето, се изхвърлят с обикновените отпадъци.

Продукт, класифициран като опасен отпадък: Не

Опаковка, класифицирана като опасен отпадък: Не

Код по Европейския каталог на отпадъците: 0706 отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

Друга информация: При работа с отпадъци трябва да се обмислят мерките за безопасност, които се отнасят до работата с продукта. Кодът за отпадъците се отнася за остатъци от продукти в чист вид.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Споменати в информационния лист за безопасност: Да се съхранява в оригиналната опаковка. Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина в непрозрачни контейнери. Дръжте далеч от храна, фуражи, торове и други чувствителни материали. Да се съхранява над точката на замръзване.

Температура на съхранение: 0 – 30 °C

Срок на годност: 24 месеца.

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

обхват на meta-SPC 5: 4 – 5

7.   ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 5

7.1.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Nova Dip Spray 3000

IO Spray Plus

PV-Plus 3000

Tehotippi Soft Plus

F 6 Robo V

Номер на разрешението

EU-0019757-0005 1-5

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

1,46

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,307

МЕТА SPC 6

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 6

1.1.   Идентификатор на мета SPC 6

Идентификатор

meta-SPC 6

1.2.   Последната част от номера на разрешението

Номер

1-6

1.3.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.   СЪСТАВ НА МЕТА SPC 6

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 6

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

1,0

1,43

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,3

2.2.   Вид (видове) рецептура на мета SPC 6

Формулация(и)

EW - Емулсия, масло във вода

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 6

Категория на опасност

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява извън обсега на деца.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Да се изхвърли съда в изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната нормативна уредба.

Да се изхвърли съдържанието в изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната нормативна уредба.

4.   РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 6

4.1.   Описание за използване

Таблица 20. Употреба # 1 – ръчно потапяне след издояване (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно потапяне (в готовност за използване)

Напълнете контейнера с готов за използване продукт и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.

След издояването стиснете контейнера и поставете чашката за потапяне под вимето и се уверете, че цялото е потопено в дезинфектанта. Допълнете с чист дезинфектант, като при необходимост стиснете контейнера. След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и чашката за потапяне, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.2.   Описание за използване

Таблица 21. Употреба # 2 – след издояване, ръчно напръскване, ръчен пулверизатор (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно напръскване, ръчен пулверизатор (в готовност за използване)

Напълнете контейнера с готовия за използване продукт и завинтете върха на ръчния пулверизатор върху него.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба преди издояването. След издояването напръскайте вимето с дезинфектант, използвайки ръчния пулверизатор, като се уверите, че вимето е покрито с дезинфектант. При необходимост допълнете контейнера с чист дезинфектант. След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и ръчния пулверизатор, като изплакнете с вода.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.2.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.2.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Когато нанасяте продукта чрез ръчно напръскване, носете защитни химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението).

4.2.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.2.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.2.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.3.   Описание за използване

Таблица 22. Употреба # 3 – ръчно напръскване след издояване с използване на електронен пулверизатор (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

ръчно напръскване, електронен пулверизатор (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на електронния пулверизатор.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба преди издояването. След издояването напръскайте вимето с дезинфектант, използвайки електронния пулверизатор, като се уверите, че вимето е покрито с дезинфектант. При необходимост заменете празния контейнер с нов. След дезинфекцията поставете системата със засмукващата тръбичка в кофа с вода и изплакнете пулверизатора, като изпомпвате водата през него.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.3.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.3.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Когато нанасяте продукта чрез ръчно напръскване, носете защитни химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението).

4.3.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.3.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.3.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.4.   Описание за използване

Таблица 23. Употреба # 4 – автоматизирано потапяне след издояване (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано потапяне (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на автоматизираната система за потапяне.

Преди издояване почистете внимателно вимето чрез автоматизирана процедура или ръчно.

След издояването вакуумът се изолира и дезинфектантът за виме се инжектира в една от чашите на доилния апарат. Вимето е покрито с 2 – 4 ml дезинфектант, когато чашката се отстранява от Автоматичното отстраняване на клъстъри (ACR). След отстраняването на ACR всяка част от автоматизираната система за потапяне се изплаква изцяло с вода и се изсушава със сгъстен въздух. Като последна стъпка по почистване след всяко издояване на стадото уплътненията се дезинфекцират (например с продукт на хлорна основа) и отново се изсушават със сгъстен въздух. След това системата за издояване е готова за следващото издояване. Целият процес е автоматизиран.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.4.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.4.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.4.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.4.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.4.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.5.   Описание за използване

Таблица 24. Употреба # 5 – автоматизирано напръскване от робот след издояване (готов за употреба продукт)

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии

Дрожди

Област на употреба

На закрито

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ ЦЕЛИ: продукт за дезинфекция на вимето при млекодайни животни (крави, биволици, овце, кози) за употреба след издояване.

Метод(и) на прилагане

автоматизирано напръскване от робот (в готовност за използване)

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на роботизираното устройство за издояване.

Вимето се почиства от робот с автоматични четки. След издояването с робот 2 – 4 ml от дезинфектанта се пръска автоматично върху вимето от рамото на клъстъра. Изплакването на пулверизатора е автоматично.

Степен и честота на приложение

Крави и биволици: 4 ml/животно на нанасяне; овце: 2 ml/животно на нанасяне; кози: 3 ml/животно на нанасяне.

Използване след издояването: 1 – 3 пъти на ден (използвайте след всяко издояване).

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон, HDPE: 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Пластмасов бидон, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Непрозрачни контейнери.

4.5.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите указания за употреба.

4.5.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употреба.

4.5.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.5.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.5.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (6) НА МЕТА SPC 6

5.1.   Инструкции за употреба

Напълнете контейнера с готов за използване продукт и завинтете чашката за потапяне най-отгоре.

Продуктите трябва да достигнат температура над 20 °C преди употреба.

Препоръчва се използването на помпа за дозиране при пълнене на продукта в оборудването за нанасяне.

За да се гарантира достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде преместен след използване. Оставете продукта по вимето и дръжте животните в изправено положение за поне пет минути след нанасянето за дезинфекция след издояване.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издояването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издояването.

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Описание на мерките за първа помощ

Общо правило: Преместете пострадалия далеч от източника на замърсяване.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При контакт с кожата: Изплакнете с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появи кожна реакция или дискомфорт.

При контакт с очите: Промийте незабавно с вода (поне 15 минути). Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

При поглъщане: Незабавно се обадете на специалист по токсикология, ако се появят симптоми и/или при контакт на устата с големи количества. Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане при нарушено съзнание; сложете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ.

Ако е необходим лекарски съвет, пазете контейнера или етикета на продукта на лесно за откриване място.

Спешни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте продуктът да попадне в тръбите, канализацията или водните пътища

Информирайте съответните органи, ако продуктът причини замърсяване на околната среда (канализация, водни пътища, почва или въздух)

Преградете, за да съберете по-големи разливи на течности

Преградете и/или попийте разлятото с инертен материал, след което го сложете в затворен и подходящ съд за изхвърляне в съответствие с разпоредбите

Не връщайте разлети продукти обратно в оригиналните им опаковки

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Начин на изхвърляне: Изхвърлете неизползвания продукт и опаковката му в съответствие с местните изисквания. Използваният продукт може да бъде излят в обществената канализация или изхвърлен на местата за съхранение на тор, в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изпускане в индивидуална станция за третиране на отпадни води.

Празните контейнери се изплакват с много вода и се изхвърлят с обикновените или търговските отпадъци.

Хартиените кърпи, използвани за почистване на вимето, се изхвърлят с обикновените отпадъци.

Продукт, класифициран като опасен отпадък: Не

Опаковка, класифицирана като опасен отпадък: Не

Код по Европейския каталог на отпадъците: 0706 отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

Друга информация: При работа с отпадъци трябва да се обмислят мерките за безопасност, които се отнасят до работата с продукта. Кодът за отпадъците се отнася за остатъци от продукти в чист вид.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Споменати в информационния лист за безопасност: Да се съхранява в оригиналната опаковка. Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина в непрозрачни контейнери. Дръжте далеч от храна, фуражи, торове и други чувствителни материали. Да се съхранява над точката на замръзване.

Температура на съхранение: 0 – 30 °C

Срок на годност: 24 месеца.

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

обхват на meta-SPC 6: 4 – 5

7.   ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 6

7.1.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Jopo Winterspray

IO Winterspray

Jodopax RTU

Barrera W

Номер на разрешението

EU-0019757-0006 1-6

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Активно вещество

25655-41-8

 

1.43

Йод

 

Активно вещество

7553-56-2

231-442-4

0.3


(1)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 1.

(2)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 2.

(3)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 3.

(4)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 4.

(5)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 5.

(6)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 6.


18.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/424 НА КОМИСИЯТА

от 15 март 2019 година

за определяне на изисквания за екопроектиране на сървъри и продукти за съхранение на данни съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултации с Консултативния форум по член 18 от Директива 2009/125/ЕО,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията трябва да определи изисквания за екопроектиране на свързани с енергопотреблението продукти, които представляват значителен обем от продажбите и търговията, които имат значително въздействие върху околната среда и които показват значителен потенциал за подобрение от гледна точка на тяхното въздействие върху околната среда, без това да води до прекомерни разходи.

(2)

Комисията извърши предварително проучване с цел да анализира техническите, екологичните и икономическите аспекти на сървърите и продуктите за съхранение на данни, които обикновено се използват с търговско предназначение. Проучването беше проведено съвместно със заинтересовани лица и страни от Съюза и трети държави, а до резултатите беше осигурен публичен достъп.

(3)

Обикновено сървърите и продуктите за съхранение на данни се пускат на пазара за използване в центрове за данни и в офисна и корпоративна среда.

(4)

Екологичните аспекти на сървърите и продуктите за съхранение на данни, които са определени като значими за целите на настоящия регламент, са потреблението на енергия във фазата на използване и ефективността на използване на ресурсите, и по-специално аспектите, свързани с възможностите за ремонт, повторно използване, потенциал за надграждане и рециклиране с оглед на сигурността на доставките.

(5)

Изискванията за потреблението на енергия и ефективността на използване на ресурсите по отношение на сървърите и продуктите за съхранение на данни в целия Съюз следва да бъдат хармонизирани чрез изискванията за екопроектиране, за да може вътрешният пазар да функционира по-добре и с цел подобряване на екологичните характеристики на тези продукти.

(6)

Очаква се годишното потребление на енергия, пряко свързано със сървъри, да възлезе на 48 TWh през 2030 г., като тази стойност нараства до 75 TWh, когато се включи и годишното потребление на енергия, свързано с инфраструктурата (напр. охлаждащи системи и непрекъсваеми захранващи системи). Очаква се годишното потребление на енергия на продуктите за съхранение на данни през 2030 г. да бъде 30 TWh, като стойността достига 47 TWh, когато се включи и потреблението на инфраструктурата. Предварителното проучване показва, че потреблението на енергия от сървъри и продукти за съхранение на данни може да бъде значително намалено във фазата на използване.

(7)

Според оценките предвидените в настоящия регламент изисквания за екопроектиране ще доведат през 2030 г. до годишни икономии на енергия в размер на около 9 TWh (приблизително колкото годишното потребление на електрическа енергия на Естония през 2014 г.). По-конкретно според оценките предвидените в настоящия регламент изисквания за екопроектиране на сървъри ще доведат през 2030 г. до преки годишни икономии на енергия от около 2,4 TWh и непреки (т.е. свързани с инфраструктурата) годишни икономии на енергия от 3,7 TWh, което прави общи икономии в размер на 6,1 TWh, съответстващи общо на 2,1 Mt еквивалент на CO2. Според оценките предвидените в настоящия регламент изисквания за екопроектиране на продукти за съхранение на данни ще доведат през 2030 г. до преки годишни икономии на енергия от около 0,8 TWh и непреки (т.е. свързани с инфраструктурата) годишни икономии на енергия от 2 TWh, което прави общи икономии в размер на 2,8 TWh, съответстващи на 0,9 Mt еквивалент на CO2.

(8)

В съответствие с плана за действие на ЕС за кръговата икономика (2) Комисията следва да направи така, че при установяването или преразглеждането на критерии за екопроектиране да се обръща специално внимание на аспектите, свързани с кръговата икономика, като трайността и възможностите за ремонт. Поради това следва да се определят изисквания към аспектите, които не са свързани с потреблението на енергия, в това число извличане на ключови компоненти и основни суровини (ОС), наличие на функционални възможности за сигурно заличаване на данните и предоставяне на последната налична версия на базовото програмно осигуряване (фърмуер).

(9)

Очаква се, че с изискването за извличане на ключови компоненти ще се насърчат възможностите за ремонт и надграждане на сървърите и продуктите за съхранение на данни, и по-специално от трети страни (като доставчици на резервни части за ремонти и поддръжка).

(10)

Възможността за включване на основните суровини в разпоредби за екопроектиране (включително за корпоративни сървъри) е упомената в скорошния работен документ на службите на Комисията „Доклад относно основните суровини и кръговата икономика“ (3).

(11)

Изискването за функционални възможности за сигурно заличаване на данните би могло да се приложи чрез технически решения като например (но не само) функционална възможност, заложена в базовото програмно осигуряване, обикновено в базовата система за вход/изход (BIOS), или включена в софтуер, който е част от автономна среда за стартиране и се предоставя чрез носител за стартиране — CD, DVD или USB устройство за съхранение на данни, който се предоставя заедно с продукта, или пък е включена в софтуер, който се инсталира в поддържаните операционни системи и се предоставя заедно с продукта.

(12)

Очаква се изискванията по отношение на аспекти, които не са свързани с потреблението на енергия, да допринесат за удължаването на жизнения цикъл на сървърите, като се улесни тяхната модернизация и повторно използване, а едновременно с това се запази съответствието с принципите на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, както са заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(13)

Потреблението на енергия от сървърите и продуктите за съхранение на данни би могло да бъде намалено чрез прилагането на съществуващи технологии, които не са обект на индустриална собственост, без да се увеличава общият размер на разходите за закупуване и експлоатация на тези продукти.

(14)

Изискванията за екопроектиране не следва да влияят на функционалните възможности или на ценовата достъпност на сървърите и продуктите за съхранение на данни от гледна точка на крайния потребител и не следва да влияят отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда.

(15)

Настоящият регламент следва да се прилага без да се засягат изискванията на законодателството на Съюза в областта на безопасността и здравето, и по-специално Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5), която обхваща всички рискове за здравето и безопасността, произтичащи от електрически съоръжения, работещи с променливо напрежение между 50 и 1000 V и постоянно напрежение между 75 и 1500 V.

(16)

Въвеждането на изискванията за екопроектиране следва да осигури на производителите достатъчно време да препроектират продуктите си, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Графикът следва да е съобразен с отражението върху разходите на производителите, по-специално за малките и средните предприятия, и същевременно да осигурява своевременното постигане на целите на настоящия регламент.

(17)

Параметрите на продуктите следва да бъдат измервани и изчислявани по надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните и изчислителните методи, включително и с хармонизираните стандарти, когато има такива, приети от европейските организации по стандартизация по искане на Комисията в съответствие с процедурите, определени в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(18)

Съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО с настоящия регламент се установяват процедурите, които се прилагат за оценяване на съответствието.

(19)

С цел улесняване на проверките за съответствие производителите следва да предоставят информацията, която се съдържа в техническата документация съгласно приложения IV и V към Директива 2009/125/ЕО, доколкото тази информация се отнася до изискванията, предвидени в настоящия регламент.

(20)

В допълнение към правно обвързващите изисквания, установени в настоящия регламент, следва да бъдат определени базови стойности за сравнение с най-добрите налични технологии с цел да се гарантира, че информацията относно екологичните характеристики през жизнения цикъл на сървърите и продуктите за съхранение на данни е широко разпространена и лесно достъпна.

(21)

Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията (7) следва да бъде изменен, за да бъдат изключени компютърните сървъри от неговия обхват, с цел да се предотврати всякакво припокриване със същите продукти в обхвата на настоящия регламент.

(22)

Определенията в настоящия регламент по отношение на продукти за съхранение на данни съответстват на терминологията, разработена по линия на инициативата за екологосъобразно съхранение на Асоциацията за мрежови технологии за съхранение (SNIA) и определена в таксономията SNIA Emerald.

(23)

По-специално определението на понятието „продукти за съхранение на малък обем данни“ съответства на оборудване „online 1“, както е посочено в таксономията SNIA Emerald, а определението на „продукти за съхранение на голям обем данни“ съответства на оборудване „online 5“ и „online 6“, както е посочено в таксономията SNIA Emerald.

(24)

Определенията в настоящия регламент по отношение на продуктовите типове, ефективността, производителността и максималната мощност на сървърите са в съответствие с терминологията, приета в стандарта EN 303 470:2018. Методите за измерване и изчисляване на ефективността на сървъра са в съответствие с методите, приети в стандарта EN 303 470:2018.

(25)

Класовете работни условия и техните характеристики съответстват на класификацията, определена в Насоките за температурните условия при обработката на данни (Thermal Guidelines for Data Processing Environments) на Американското дружество на инженерите в областта на топлотехниката, хладилната техника и климатизацията. По-специално граничните условия за всеки клас работни условия (като например температура и влажност) съответстват на допустимите екологични обхвати, посочени в Насоките за температурните условия при обработката на данни, в рамките на които производителите изпитват своето оборудване, за да проверят дали то ще функционира в тези граници.

(26)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя изискванията за екопроектиране относно пускането на пазара и пускането в употреба на сървъри и продукти за съхранение на данни онлайн.

2.   Настоящият регламент не се прилага за следните продукти:

а)

сървъри, предназначени за вградени приложения;

б)

сървъри, класифицирани като „малки сървъри“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 617/2013;

в)

сървъри с повече от четири процесорни гнезда;

г)

сървърни устройства;

д)

мощни сървъри;

е)

напълно устойчиви на отказ сървъри;

ж)

мрежови сървъри;

з)

продукти за съхранение на малък обем данни;

и)

продукти за съхранение на голям обем данни.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„сървър“ означава компютърен продукт, който предоставя услуги и управлява мрежовите ресурси на клиентски терминали, като настолни компютри, преносими компютри, опростени настолни терминали, телефони с интернет протокол, смартфони, таблети, телекомуникационни, автоматизирани системи или други сървъри, достъпът до които се осъществява преди всичко чрез мрежови връзки, а не чрез преки потребителски входни устройства, като клавиатура или мишка, и има следните характеристики:

а)

проектиран е да поддържа операционни системи (ОС) за сървъри и/или хипервайзъри и е предназначен да изпълнява инсталирани от потребителя корпоративни приложения;

б)

поддържа код за коригиране на грешки и/или буферирана памет (включително буферирани модули DIMM и конфигурации от вида „буфер върху платката“);

в)

всички процесори имат достъп до споделена системна памет и са независимо достъпни за отделна ОС или хипервайзър;

2)

„сървър с повече от четири процесорни гнезда“ означава сървър, който съдържа повече от четири интерфейса, проектирани за монтирането на процесор. При многовъзловите сървъри този термин се отнася за сървър с повече от четири процесорни гнезда във всеки сървърен възел;

3)

„вградено приложение“ означава софтуерно приложение, което е трайно инсталирано в промишлено или потребителско устройство, обичайно съхранявано в енергонезависима памет като памет само за четене или флаш-памет;

4)

„сървърно устройство“ означава сървър, който не е предназначен да изпълнява доставен от потребителя софтуер, предоставя услуги в една или повече мрежи, обикновено се управлява през интернет или чрез интерфейс за набиране на команди и се доставя с предварително инсталирана ОС и приложен софтуер, който се използва за изпълнение на специализирана функция или набор от тясно свързани функции;

5)

„устойчив сървър“ означава сървър, проектиран с висока степен на надеждност, достъпност, пригодност за обслужване и възможности за избор на мащаба, които са интегрирани в микроархитектурата на системата, централния процесор (CPU) и набора от интегрални схеми;

6)

„мощен сървър“ означава устойчив сървър, който се доставя като предварително интегрирана/предварително изпитана система, поместена в една или повече цели рамки (един или повече цели шкафове), и включва подсистема с висока входно-изходна свързаност с минимум 32 специализирани входно-изходни конектора;

7)

„многовъзлов сървър“ означава сървър, който е проектиран с два или повече независими сървърни възела, които са разположени в обща кутия и имат едно или повече захранващи устройства. В един многовъзлов сървър мощността се разпределя до всички възли чрез общи захранващи устройства. Сървърните възли в многовъзлов сървър не са проектирани с възможност за оперативна замяна без прекъсване на работата;

8)

„сървър с пълна отказоустойчивост“ означава сървър, който е проектиран с пълно хардуерно осигуряване на резервиране (за едновременно и многократно изпълнение на една задача с цел постоянна готовност във важни приложения), в който всеки изчислителен компонент е дублиран между два възела, изпълняващи идентични и едновременни задачи (т.е. ако единият възел откаже или има нужда от ремонт, вторият възел може да изпълни задачата самостоятелно, за да се избегне спиране);

9)

„мрежови сървър“ означава мрежови продукт, който съдържа същите компоненти като сървъра и освен това повече от 11 мрежови порта с обща пропускателна способност на линията от 12 Gb/s или повече, способност за динамично преконфигуриране на портовете и скоростта, както и поддръжка за виртуализирана мрежова среда чрез софтуерно дефинирана мрежа;

10)

„продукт за съхранение на данни“ означава запаметяваща система с пълна функционалност, която предоставя услуги по съхраняване на данни за клиенти и устройства, свързани директно или по мрежа. Компоненти и подсистеми, които са неразделна част от архитектурата на продукта за съхранение на данни (напр. за осигуряване на вътрешна комуникация между контролерите и дисковите устройства) се считат за част от продукта за съхранение на данни. От друга страна, компоненти, които нормално се асоциират със среда за съхранение на ниво „изчислителен център“ (напр. устройства, необходими за функционирането на външна мрежа (от устройства) за съхранение на данни), не се считат за част от продукта за съхранение на данни. Продуктът за съхранение на данни може да се състои от интегрирани контролери за съхранение, устройства за съхранение на данни, вградени мрежови елементи, софтуер и други устройства;

11)

„твърд диск“ (HDD) означава устройство за съхранение на данни, което чете и записва върху един или повече въртящи се магнитни дискове;

12)

„полупроводников (статичен) диск“ (SSD) означава устройство за съхранение на данни, което чете и записва върху енергонезависима полупроводникова памет вместо върху въртящи се магнитни дискове за съхранение на данни;

13)

„устройство за съхранение на данни“ означава устройство, осигуряващо енергонезависимо съхранение на данни, с изключение на агрегиращи елементи за съхранение като подсистеми на масив от взаимозаменяеми независими дискове, роботизирани лентови библиотеки, филтри и файлови сървъри и устройства за съхранение, които не са пряко достъпни чрез приложните програми на крайните потребители, а вместо това се използват като форма на вътрешна свръхоперативна (кеш) памет;

14)

„продукт за съхранение на данни онлайн“ означава продукт за съхранение на данни, предназначен за пряк достъп онлайн до данни, достъпни в произволен или последователен режим, с максимално време за получаване на първите данни под 80 милисекунди;

15)

„продукт за съхранение на малък обем данни“ означава продукт за съхранение на данни, съдържащ най-много три устройства за съхранение на данни;

16)

„продукт за съхранение на голям обем данни“ означава продукт от висок клас или мейнфрейм продукт за съхранение на данни, който при максимална конфигурация поддържа повече от 400 устройства за съхранение на данни и притежава следните задължителни атрибути: без точка на общосистемен отказ, пригодност за обслужване без прекъсване на работата и интегриран контролер за съхранение.

2.   В приложение I са посочени допълнителни определения за целите на приложения II—V.

Член 3

Изисквания за екопроектиране и график

1.   Изискванията за екопроектиране на сървъри и продукти за съхранение на данни онлайн са определени в приложение II.

2.   От 1 март 2020 г. сървърите изпълняват изискванията за екопроектиране, посочени в приложение II, точки 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 и 3.4.

3.   От 1 март 2020 г. продуктите за съхранение на данни онлайн изпълняват изискванията за екопроектиране, посочени в приложение II, точки 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 3.3 и 3.4.

а)

От 1 март 2021 г. сървърите и продуктите за съхранение на данни онлайн изпълняват изискването за екопроектиране, посочено в приложение II, точка 1.2.3.

б)

От 1 януари 2023 г. сървърите и продуктите за съхранение на данни онлайн изпълняват изискванията за екопроектиране, посочени в приложение II, точка 1.1.2.

в)

Съответствието с изискванията за екопроектиране се определя и се изчислява по методите, посочени в приложение III.

Член 4

Оценяване на съответствието

1.   Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, е системата на вътрешния проектен контрол, установена в приложение IV към директивата, или системата за управление, установена в приложение V към същата директива.

2.   За целите на оценяване на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, техническата документация съдържа информацията, посочена в точка 3.4 от приложение II към настоящия регламент.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение IV към настоящия регламент, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО.

Член 6

Заобикаляне

Производителят или вносителят не пускат на пазара продукти, които са проектирани така, че да могат да разпознават дали са в процес на изпитване (например чрез разпознаване на условията на изпитване или на изпитвателния цикъл) и да реагират по специален начин, като автоматично изменят своята производителност по време на изпитване, с цел да постигнат по-благоприятни показатели за някой от параметрите, обявени от производителя или вносителя в техническата документация или включени в някой от придружаващите документи.

Член 7

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение с наличните на пазара сървъри и продукти за съхранение на данни с най-добри показатели към 7 април 2019 г. са дадени в приложение V.

Член 8

Преразглеждане

Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя нейните резултати, включително, ако е целесъобразно, проектопредложение за преразглеждане, на Консултативния форум до март 2022 г. В оценката се прави преглед на изискванията в светлината на техническия напредък и се оценява по-специално дали е целесъобразно:

а)

да се актуализират специфичните изисквания за екопроектиране относно ефективността на сървъри в активен режим;

б)

да се актуализират специфичните изисквания за екопроектиране относно мощността на сървъри в режим на готовност;

в)

да се актуализират определенията или обхватът на регламента;

г)

да се актуализират изискванията относно материалната ефективност на сървъри и продукти за съхранение на данни, включително изискванията за предоставяне на информация за допълнителни основни суровини (тантал, галий, диспросий и паладий), като се вземат предвид потребностите на предприятията за рециклиране;

д)

да се изключат от обхвата на регламента сървърните устройства, мощните сървъри, напълно устойчивите на отказ сървъри и мрежовите сървъри;

е)

да се освободят устойчивите сървъри, високопроизводителните (HPC) сървъри и сървърите с интегрирани APA от изискванията за екопроектиране, формулирани в приложение II, точки 2.1 и 2.2;

ж)

да се определят специални изисквания за екопроектиране по отношение на функциите за управление на енергопотреблението на процесора на сървъри;

з)

да се определят специални изисквания за екопроектиране по отношение на класа работни условия;

и)

да се определят специални изисквания за екопроектиране по отношение на ефективността, производителността и енергопотреблението на продуктите за съхранение на данни.

Член 9

Изменение на Регламент (ЕС) № 617/2013

Регламент (ЕС) № 617/2013 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Настоящият регламент определя изискванията за екопроектиране за пускането на компютри на пазара.“;

б)

в параграф 2 се заличава буква з);

в)

в параграф 3 се заличават букви а) — г);

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 2 се заличава;

б)

точка 4 се заменя със следния текст:

„4)

„Вътрешно захранващо устройство“ означава компонент, който е проектиран да преобразува променливото напрежение от електрическата мрежа в постоянно(и) напрежение(я) за целите на захранването на компютъра и има следните характеристики:

а)

поместено е в кутията на компютъра, но е отделено от дънната платка на компютъра;

б)

захранващото устройство се свързва към електрическата мрежа посредством един-единствен кабел без междинни вериги между захранващото устройство и електрическата мрежа; както и

в)

всички връзки за подаване на енергия от захранващото устройство към компонентите на компютъра, с изключение на постояннотоковата връзка към екрана на интегриран настолен компютър, са вътре в кутията на компютъра.

Вътрешните преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение, използвани за преобразуване на единично постоянно напрежение от външно захранващо устройство в множество напрежения за компютъра, не се считат за вътрешни захранващи устройства.“;

в)

точки 12—16 се заличават;

г)

точка 22 се заменя със следния текст:

„22)

„Тип на продукта“ означава настолен компютър, интегриран настолен компютър, преносим компютър, опростен настолен терминал, работна станция, мобилна работна станция, малък сървър, конзола за видеоигра, док-станция, вътрешно захранващо устройство или външно захранващо устройство.“

3.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране на компютри са определени в приложение II.

Съответствието на компютрите с приложимите изисквания за екопроектиране се определя съгласно методите, посочени в приложение III.“

4.

В член 7 втора алинея се заменя със следния текст:

„Проверката на компютрите за спазване на приложимите изисквания за екопроектиране се извършва в съответствие с процедурата за проверка, определена в точка 2 от приложение III към настоящия регламент.“

5.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

точка 5.2 се заличава;

б)

заглавието на точка 7.3 се заменя със следния текст:

„Работна станция, мобилна работна станция, опростен настолен терминал и малък сървър“.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9 обаче се прилага от 1 март 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(2)  СОМ(2015) 614 final.

(3)  Работен документ на службите на Комисията SWD (2018) 36 final.

(4)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(5)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

(6)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(7)  Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, използвани в приложения II—V

За целите на приложения II—V се прилагат следните определения:

1)

„сървър с едно или две процесорни гнезда“ означава сървър, съдържащ един или два интерфейса, предназначени за монтирането на процесор. При многовъзловите сървъри този термин се отнася за сървър с едно или две процесорни гнезда във всеки сървърен възел;

2)

„входно-изходно устройство“ означава устройство, което осигурява възможност за предаване и приемане на данни между сървър или продукт за съхранение на данни и други устройства. Входно-изходното устройство може да бъде неделима част от дънната платка на сървъра или да бъде свързано към дънната платка чрез разширителни слотове (напр. PCI, PCI-Е);

3)

„дънна платка“ означава основната платка на сървъра. За целите на настоящия регламент дънната платка включва съединители за присъединяване на допълнителни платки и обикновено включва следните компоненти: процесор, памет, базова система за вход/изход (BIOS) и разширителни слотове;

4)

„процесор“ означава съвкупността от логически електронни схеми, които изпълняват и обработват основните команди за управление на сървъра. По смисъла на настоящия регламент, процесор е централният процесор (CPU) на сървъра. Обикновено централният процесор е интегрална схема с физически корпус за монтаж върху дънната платка на сървъра чрез гнездо или директно закрепване чрез припой. Централният процесор може да включва едно или няколко процесорни ядра;

5)

„памет“ означава част от сървъра, която е извън процесора и в която се съхранява информация за непосредствено използване от процесора; капацитетът ѝ се изразява в гигабайтове (GB);

6)

„разширителна карта“ означава вътрешен компонент, свързан чрез периферно съединение по общ/стандартен интерфейс като PCI-Е, осигуряващ допълнителна функционалност;

7)

„графична карта“ означава разширителна карта, съдържаща един или повече графични процесори с интерфейс на контролер за управление на локална памет и локална графична памет;

8)

„буфериран канал за удвоена скорост на предаване на данните (DDR)“ означава канал или порт за памет, свързващ контролер за управление на памет към определен брой запаметяващи устройства в сървър. Един типичен сървър може да съдържа множество контролери за управление на памет, които от своя страна могат да осигуряват възможност за работа с един или повече буферирани канали с удвоена скорост на предаване на данните (DDR). Като такъв, всеки буфериран канал с удвоена скорост на предаване на данните (DDR) обслужва само част от цялото адресируемо място в паметта на сървъра;

9)

„свръхкомпактен модулен сървър“ означава сървър, който е проектиран за работа в шаси за свръхкомпактни модули. Свръхкомпактният модулен сървър (блейд сървър) е устройство с висока степен на компактност, което работи като независим сървър и включва поне един процесор и системна памет, но за да работи е зависимо от общите ресурси на шасито за свръхкомпактни модули (напр. захранващи блокове, охлаждане). Процесорен или запаметяващ модул не се счита за свръхкомпактен модулен сървър, ако в техническата документация на продукта не е посочено, че той увеличава капацитета на самостоятелен сървър;

10)

„шаси за свръхкомпактни модули“ означава кутия, която съдържа споделени ресурси за работата на свръхкомпактни модулни сървъри, свръхкомпактни модулни устройства за съхранение на данни и други устройства с конструктивните параметри на свръхкомпактни модули. Споделените ресурси, които се осигуряват посредством шасито за свръхкомпактни модулни сървъри, може да включват захранващи устройства, устройства за съхранение на данни, апаратната част за разпределяне на постояннотоковата мощност, регулиране на температурата, системно управление и мрежови услуги;

11)

„сървър за високопроизводителни изчисления (HPC сървър)“ означава сървър, който е проектиран и оптимизиран да изпълнява високопаралелни приложения за по-високоскоростни изчисления или приложения на основата на дълбочинно обучение на изкуствен интелект. HPC сървърите трябва да отговарят на всеки от следните критерии:

а)

те се състоят от множество изчислителни възли, групирани основно за увеличаване на изчислителните възможности;

б)

те включват високоскоростни междупроцесорни връзки между възлите;

12)

„продуктово семейство сървъри“ означава обобщаващо описание на група сървъри с една и съща комбинация шаси/дънна платка, която може да съдържа повече апаратни и софтуерни конфигурации. Всички конфигурации в рамките на едно продуктово семейство сървъри трябва да се характеризират със следните общи параметри:

а)

да бъдат от една и съща линия модели или тип машина;

б)

да имат едни и същи конструктивни решения (т.е. за монтаж в шкаф, свръхкомпактни модули, пиедестални) или да имат една и съща механична и електрическа конструкция само с незначителни механични разлики, позволяващи конструкцията да е съвместима с множество конструктивни решения;

в)

да споделят или процесори от една и съща определена серия, или процесори, които се монтират в общ тип гнездо;

г)

да използват един(и) и същ(и) захранващ(и) блок(ове);

д)

имат еднакъв брой налични процесорни гнезда и еднакъв брой заети налични процесорни гнезда;

13)

„захранващ блок“ (PSU) означава устройство, което преобразува променливо (AC) или постоянно (DC) входно напрежение в едно или няколко различни постоянни изходни напрежения за целите на захранването на сървър или продукт за съхранение на данни. Захранващият блок на сървър или на продукт за съхранение на данни трябва да бъде автономен и физически отделим от дънната платка и да бъде свързан към системата чрез разединяема или постоянна електрическа връзка;

14)

„фактор на мощността“ означава отношението на реалното енергопотребление във ватове към пълната мощност, изразена във волт-ампери;

15)

„захранващ блок с един изход“ означава захранващ блок, който е проектиран да подава голямата част от своята номинална изходна мощност на един основен изход с постоянен ток за захранване на сървър или продукт за съхранение на данни. Захранващите блокове с един изход могат да осигуряват един или повече изходи в „готовност“, които остават активни и когато на входа им е свързан захранващ източник. Общата номинална изходна мощност от всички допълнителни изходи на захранващия блок, които не са основни изходи или изходи в готовност, не трябва да надвишава 20 W. Захранващи блокове, които осигуряват множество изходи със същото напрежение като това на основния изход, се считат за захранващи блокове с един изход, освен ако тези изходи:

а)

се осигуряват от отделни преобразуватели или имат отделни изходни изправителни стъпала; или

б)

имат независими ограничения на тока;

16)

„захранващ блок с много изходи“ означава захранващ блок, който е проектиран да подава голямата част от своята номинална мощност на повече от един главен изход с постоянен ток за целите на захранването на сървър или продукт за съхранение на данни. Захранващите блокове с много изходи могат да осигуряват един или повече изходи в „готовност“, които остават активни, когато на входа им бъде свързан захранващ източник. Общата номинална изходна мощност от всички допълнителни изходи на захранващия блок, които не са основни изходи или изходи в готовност, не трябва да надвишава 20 W;

17)

„сървър на постоянен ток“ означава сървър, който е проектиран да работи само с източник на захранване с постоянен ток;

18)

„продукт за съхранение на данни на постоянен ток“ означава продукт за съхранение на данни, който е проектиран да работи само с източник на захранване с постоянен ток;

19)

„режим на готовност“ означава работното състояние, в което зареждането на операционната система и друг софтуер е приключило, сървърът е в състояние да изпълнява задачи, но от системата не са заявени и не предстоят активни действия по изпълнението на задачи (т.е. сървърът работи, но не извършва полезна работа). За сървъри, за които се прилагат стандартите „Advanced Configuration and Power Interface“, режимът на готовност отговаря само на ниво на системата S0;

20)

„мощност в режим на готовност“ (Pidle) представлява мощността в режим на готовност, измерена във ватове;

21)

„конфигурация с най-ниска производителност“ на продуктово семейство сървъри означава комбинация от две устройства за съхранение на данни, процесор с най-ниското възможно произведение от броя ядра и честотата (в GHz) и с капацитет на паметта (в GB), който е поне равен на произведението от броя на каналите памет и най-ниския предлаган за сървъра капацитет на модул памет DIMM (в GB), която представлява модела на продукта с най-ниска производителност в рамките на продуктовото семейство сървъри. Всички канали памет трябва да са заети с DIMM модули с еднаква базова конструкция и еднакъв капацитет;

22)

„конфигурация с най-висока производителност“ на продуктово семейство сървъри означава комбинация от две устройства за съхранение на данни, процесор с най-високото възможно произведение от броя ядра и честотата и капацитет на паметта (в GB), който е равен на или по-голям от умноженото по 3 произведение от броя на централните процесори, ядрата и хардуерните потоци, която представлява модела на продукта с най-висока производителност в рамките на продуктовото семейство; Всички канали памет трябва да са заети с DIMM модули с еднаква базова конструкция и еднакъв капацитет;

23)

„хардуерен поток“ означава хардуерните ресурси в ядрото на централния процесор за изпълнението на поредица команди от софтуера. Ядрото на централния процесор може да разполага с ресурсите за изпълнение на повече от един поток едновременно;

24)

„ефективност в активен режим“ (Effserver) означава числена стойност за ефективността на сървъра, измерена и изчислена в съответствие с приложение III, точка 3;

25)

„активен режим“ означава работното състояние, в което сървърът извършва работа в отговор на предшестващи или текущи външни заявки (напр. команда по мрежата). Активният режим включва както активна обработка на данни, така и търсене/четене на данни от памет, буферна памет или вътрешно/външно устройство за съхранение в очакване на получаването на нови данни по мрежата;

26)

„производителност на сървър“ означава броят на операциите за единица време, извършвани от сървъра в рамките на стандартизирано изпитване на компонентите на дискретна система (напр. процесори, памет и съхранение) и подсистеми (напр. RAM и CPU);

27)

„максимална мощност“ (Pmax) означава най-високата стойност на мощността, във ватове, регистрирана сред резултатите на единадесетте отделни задания съгласно стандарта;

28)

„производителност на централния процесор (PerfCPU)“ означава броят на операциите за единица време, извършвани от сървъра при стандартизирано изпитване на подсистемата централен процесор;

29)

„спомагателен процесорен ускорител“ (APA) означава специализиран процесор и свързана с него подсистема, осигуряващи увеличаване на изчислителната мощност, като например графични процесори или програмируема логическа интегрална схема от типа FPGA. APA не може да работи в сървър без централен процесор. APA може да се монтират в сървър или на графични карти, или на допълнителни разширителни карти, монтирани в допълнително вградени разширителни слотове с общо предназначение или интегрирани в даден сървърен компонент като например дънната платка;

30)

„разширителен APA“ означава APA, поместен на допълнителна разширителна карта, монтирана в допълнително вграден разширителен слот. Допълнителната разширителна карта с APA може да включва един или повече APA и отделни превключватели със специално предназначение, които могат да бъдат отстранени;

31)

„интегриран APA“ означава APA, интегриран в дънната платка или корпуса на централния процесор;

32)

„тип на продукта“ означава проектното решение на сървъра или на продукта за съхранение на данни, в това число шасито (шкаф, стелаж или за свръхкомпактни модули), броят на гнездата и, що се отнася до сървъри, дали това е устойчив сървър, свръхкомпактен модулен сървър, многовъзлов сървър, HPC сървър, сървър с интегрирани APA, сървър на постоянен ток или сървър, непринадлежащ към нито една от предходните категории;

33)

„демонтиране“ означава процес, чрез който даден елемент се разглобява по такъв начин, че впоследствие може да бъде отново монтиран и да работи;

34)

„базово програмно осигуряване (фърмуер)“ означава система, хардуер, компонент или външно програмиране, което се предоставя с продукта, за да дава основни команди за функционирането на хардуера, включително всички приложими софтуерни и хардуерни актуализации;

35)

„сигурно заличаване на данни“ означава ефективно изтриване на всички следи на съществуващи данни от устройство за съхранение на данни, при което данните се заменят по такъв начин, че достъпът до първоначалните данни или до части от тях става невъзможен при дадено ниво на усилия.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания за екопроектиране

1.   СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ НА СЪРВЪРИ И ПРОДУКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

1.1.   Изисквания за коефициента на полезно действие (КПД) и фактора на мощността на захранващия блок

1.1.1.   От 1 март 2020 г. за сървъри и продукти за съхранение на данни онлайн, с изключение на сървърите на постоянен ток и продуктите за съхранение на данни на постоянен ток, КПД на захранващия блок при 10 %, 20 %, 50 % и 100 % от нивото на номинално натоварване и факторът на мощността при 50 % от нивото на номинално натоварване са не по-ниски от стойностите, посочени в таблица 1.

Таблица 1

Минимални изисквания за КПД и фактора на мощността на захранващия блок от 1 март 2020 г.

 

Минимален КПД на захранващия блок

Минимален фактор на мощността

Процент от номиналното натоварване

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

С много изходи

88 %

92 %

88 %

0,90

С един изход

90 %

94 %

91 %

0,95

1.1.2.   От 1 януари 2023 г. за сървъри и продукти за съхранение на данни онлайн, с изключение на сървърите на постоянен ток и продуктите за съхранение на данни на постоянен ток, КПД на захранващия блок при 10 %, 20 %, 50 % и 100 % от нивото на номинално натоварване и факторът на мощността при 50 % от нивото на номинално натоварване са не по-ниски от стойностите, посочени в таблица 2.

Таблица 2

Минимални изисквания за КПД и фактора на мощността на захранващия блок от 1 януари 2023 г.

 

Минимален КПД на захранващия блок

Минимален фактор на мощността

Процент от номиналното натоварване

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

С много изходи

90 %

94 %

91 %

0,95

С един изход

90 %

94 %

96 %

91 %

0,95

1.2.   Изисквания за ефективно използване на материалите

1.2.1.   От 1 март 2020 г. производителите гарантират, че техниките за съединяване, закрепване или пломбиране не възпрепятстват демонтирането с цел ремонт или повторна употреба на следните компоненти, когато са налице:

а)

устройства за съхранение на данни;

б)

памет;

в)

централен процесор (CPU);

г)

дънна платка;

д)

разширителна карта/графична карта;

е)

захранващ блок;

ж)

шаси;

з)

акумулатори.

1.2.2.   От 1 март 2020 г. се предоставя функционалност за сигурно заличаване на данни с цел заличаване на данни, съдържащи се във всички устройства за съхранение на данни на даден продукт.

1.2.3.   От 1 март 2021 г. последната налична версия на базовото програмно осигуряване (фърмуер) се предоставя след изтичане на две години от пускането на пазара на първия продукт от даден модел за период, продължаващ най-малко осем години след пускането на пазара на последния продукт от въпросния модел, безплатно или на справедлива, прозрачна и недискриминационна цена. Последната налична актуализация, засягаща сигурността на базовото програмно осигуряване (фърмуер) се предоставя от момента на пускане на даден модел на продукт на пазара за период, продължаващ най-малко осем години след пускането на пазара на последния продукт от въпросния модел, безплатно.

2.   СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ САМО ЗА СЪРВЪРИ С ЕДНО ИЛИ ДВЕ ПРОЦЕСОРНИ ГНЕЗДА

2.1.   Мощност в режим на готовност

От 1 март 2020 г. мощността на сървърите в режим на готовност (Pidle ), с изключение на устойчиви сървъри, HPC сървъри и сървъри с интегриран APA, не надвишава стойността, изчислена с помощта на следното уравнение:

Pidle = Pbase + ΣPadd_i

където Pbase е базовата допустима мощност в режим на готовност съгласно таблица 3, а ΣPadd_i е сумата от допустимите мощности в режим на готовност за приложимите допълнителни компоненти, както е определено в таблица 4. За свръхкомпактни модулни сървъри Pidle се изчислява като общата измерена мощност се раздели на броя на инсталираните свръхкомпактни модулни сървъри в изпитваното шаси за свръхкомпактни модули. За многовъзлови сървъри броят на гнездата се определя за възел, а Pidle се изчислява, като общата измерена мощност се раздели на броя на инсталираните възли в изпитваната кутия.

Таблица 3

Базови допустими мощности в режим на готовност

Тип на продукта

Базова допустима мощност в режим на готовност, Pbase (W)

Сървъри с 1 гнездо (които не са свръхкомпактни модулни или многовъзлови сървъри)

25

Сървъри с 2 гнезда (които не са свръхкомпактни модулни или многовъзлови сървъри)

38

Свръхкомпактни модулни или многовъзлови сървъри

40


Таблица 4

Допустими увеличения на мощността за допълнителни компоненти в режим на готовност

Системна характеристика

Важи за

Допустимо увеличение на мощността в режим на готовност

Производителност на централния процесор

Всички сървъри

с 1 гнездо: 10 × PerfCPU W

с 2 гнезда: 7 × PerfCPU W

Допълнителни захранващи блокове

Захранващи блокове монтирани изрично за осигуряване на резервиране на захранването

10 W на захранващ блок

Дискове (HDD или SSD)

На монтиран HDD или SSD

5,0 W на HDD или SSD

Допълнителна памет

Монтирана памет над 4 GB

0,18 W на GB

Допълнителен буфериран канал с удвоена скорост (DDR)

Инсталирани буферирани канали с удвоена скорост (DDR), над 8 канала

4,0 W на буфериран канал с удвоена скорост (DDR)

Допълнителни входно-изходни устройства

Инсталирани устройства с повече от два порта ≥ 1 Gbit, Ethernet върху самата платка

< 1 Gb/s: без допустимо увеличение

= 1 Gb/s: 2,0 W/активен порт

> 1 Gb/s и < 10 Gb/s: 4,0 W/активен порт

≥ 10 Gb/s и < 25 Gb/s: 15,0 W/активен порт

≥ 25 Gb/s и < 50 Gb/s: 20,0 W/активен порт

≥ 50 Gb/s 26,0 W/активен порт

2.2.   Ефективност в активен режим

От 1 март 2020 г. ефективността на сървърите в активен режим (Effserver), с изключение на устойчиви сървъри, HPC сървъри и сървъри с интегрирани APA, не е по-ниска от стойностите, посочени в таблица 5.

Таблица 5

Изисквания към ефективността в активен режим

Тип на продукта

Минимална ефективност в активен режим

Сървъри с 1 гнездо

9,0

Сървъри с 2 гнездо

9,5

Свръхкомпактни модулни или многовъзлови сървъри

8,0

3.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

3.1.   От 1 март 2020 г. година, с изключение на специално изработени сървъри, произвеждани в единични екземпляри, следната продуктова информация за сървърите се предоставя чрез указанията за ползване на лицата, извършващи монтажа, и на крайните ползватели, както и чрез свободно достъпните уебсайтове на производителите, техните упълномощени представители и вносители, от момента, в който даден модел продукт се пуска на пазара, за период, продължаващ най-малко осем години след пускането на пазара на последния продукт от въпросния модел:

а)

тип на продукта;

б)

наименование на производителя, регистрирано търговско наименование и регистриран търговски адрес за връзка;

в)

номер на модела на продукта, и ако е приложимо, номерата на конфигурациите с най-ниска и най-висока производителност;

г)

година на производство;

д)

ефективност на захранващия блок при 10 % (ако е приложимо), 20 %, 50 % и 100 % от номиналната изходна мощност, с изключение на сървъри за постоянен ток, изразена в проценти, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

е)

фактор на мощността при 50 % от нивото на номинално натоварване, с изключение на сървъри за постоянен ток, закръглен до третия знак след десетичната запетая;

ж)

номинална изходна мощност на захранващия блок (изразена във ватове), закръглена до най-близкото цяло число. Ако даден модел на продукт е част от продуктово семейство сървъри, всички захранващи блокове, предлагани в това продуктово семейство, се докладват, като се предоставя информацията, посочена в букви д) и е);

з)

мощността в режим на готовност, изразена във ватове и закръглена до първия знак след десетичната запетая;

и)

списък на всички компоненти за допустимо увеличение на мощността в режим на готовност, ако има такива (допълнителни захранващи устройства, дискове HDD или SSD, допълнителна памет, допълнителни буферирани канали с удвоена скорост (DDR), допълнителни входно-изходни устройства);

й)

максималната мощност, изразена във ватове и закръглена до първия знак след десетичната запетая;

к)

деклариран клас на работни условия, подробно описани в таблица 6;

л)

мощност за режим на готовност (ватове) при по-висока гранична температура на декларирания клас на работни условия;

м)

ефективността и производителността на сървъра в активен режим;

н)

информация за функционалността за сигурно заличаване на данни, посочена в точка 1.2.2 от настоящото приложение, включително инструкции как да се използва функционалността, използваните техники и поддържания(те) стандарт(и) за сигурно заличаване на данни, ако има такива;

о)

за свръхкомпактни модулни сървъри, списък на препоръчваните комбинации със съвместими шасита;

п)

ако даден модел на продукт е част от продуктово семейство сървъри, се представя списък на всички конфигурации, представени от този модел.

Ако даден модел на продукт е част от продуктово семейство сървъри, продуктовата информация, която се изисква по точка 3.1, букви д) — м), се докладва за конфигурациите с най-ниска и най-висока производителност на продуктовото семейство сървъри.

3.2.   От 1 март 2020 г. година, с изключение на специално изработени продукти за съхранение на данни, произвеждани в единични екземпляри, следната продуктова информация за продуктите за съхранение на данни онлайн се предоставя чрез указанията за ползване на лицата, извършващи монтажа, и на крайните ползватели, както и чрез свободно достъпните уебсайтове на производителите, техните упълномощени представители и вносители, от момента, в който даден модел продукт се пуска на пазара, за период, продължаващ най-малко осем години след пускането на пазара на последния продукт от въпросния модел:

а)

тип на продукта;

б)

наименование на производителя, регистрирано търговско наименование и регистриран търговски адрес за връзка;

в)

номер на модела на продукта;

г)

година на производство;

д)

ефективност на захранващия блок при 10 % (ако е приложимо), 20 %, 50 % и 100 % от номиналната изходна мощност, с изключение на продукти за съхранение на данни онлайн за постоянен ток, изразена в проценти, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

е)

фактор на мощността при 50 % от нивото на номинално натоварване, с изключение на продукти за съхранение на данни онлайн за постоянен ток, закръглен до третия знак след десетичната запетая;

ж)

деклариран клас на работни условия, подробно описани в таблица 6; трябва да бъде отбелязано също така, че „Този продукт е изпитван, за да се потвърди, че функционира в границите (като температура и влажност) на декларирания клас на работни условия“;

з)

информация за инструмента(ите) за сигурно заличаване на данни, посочен в точка 1.2.2 от настоящото приложение, включително указания как да се използват функциите, използваните техники и поддържания(те) стандарт(и) за сигурно заличаване на данни, ако има такива.

3.3.   От 1 март 2020 г. следната продуктова информация за сървъри и продукти за съхранение на данни онлайн се предоставя, от момента, в който даден модел продукт се пуска на пазара, за период, продължаващ най-малко осем години след пускането на пазара на последния продукт от въпросния модел, безплатно от производителите, техните упълномощени представители и вносителите на трети страни, които се занимават с поддръжка, ремонт, повторно използване, рециклиране и надграждане на сървъри (включително посредници, специалисти по възстановяване на резервни части, доставчици на резервни части, предприятия за рециклиране и трети страни, предоставящи услуги по поддръжка), когато заинтересованата трета страна се регистрира на предоставения уебсайт:

а)

ориентировъчен диапазон за теглото (под 5 g, между 5 g и 25 g, над 25 g) на ниво компонент, за следните основни суровини:

а)

кобалт в батериите;

б)

неодим в HDD;

б)

указания за операциите по демонтиране, посочени в точка 1.2.1 от настоящото приложение, в това число за всяка необходима операция и компонент:

а)

видът на операцията;

б)

видът и броят на способа(ите) за закрепване, които подлежат на освобождаване;

в)

нужен(и) инструмент(и).

Що се отнася до сървъри, ако даден модел на продукт е част от продуктово семейство сървъри, продуктовата информация, която се изисква по точка 3.3, букви а) и б), се докладва или за модела на продукта, или алтернативно за конфигурациите с най-ниска и най-висока производителност на продуктовото семейство сървъри.

3.4.   От 1 март 2020 г. следната продуктова информация за сървъри и продукти за съхранение на данни онлайн се предоставя в техническата документация за целите на оценяване на съответствието съгласно член 4:

а)

за сървъри — информацията, посочена в точки 3.1 и 3.3;

б)

за продукти за съхранение на данни — информацията, посочена в точки 3.2 и 3.3.

Таблица 6

Класове на работни условия

 

Температура по сух термометър (°C)

Диапазон на влажността, без кондензация

 

 

Клас на работни условия

Допустим обхват

Препоръчителен обхват

Допустим обхват

Препоръчителен обхват

Макс. температура на оросяване (°C)

Максимална скорост на промяна (°C/hr)

A1

15—32

18—27

– 12 °C температура на оросяване (DP) и 8 % относителна влажност (RH)

17 °C DP и 80 % RH

– 9 °C DP до

15 °C DP и 60 % RH

17

5/20

A2

10—35

18—27

– 12 °C DP и 8 % RH до

21 °C DP и 80 % RH

Същото като A1

21

5/20

A3

5—40

18—27

– 12 °C DP и 8 % RH до

24 °C DP и 85 % RH

Същото като A1

24

5/20

A4

5—45

18—27

– 12 °C DP и 8 % RH до

24 °C DP и 90 % RH

Същото като A1

24

5/20


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Измервания и изчисления

1.

За целите на съответствието и проверката на съответствието с приложимите изисквания по настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, като се използват хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или се използват надеждни, точни и възпроизводими методи, при които се взема предвид общопризнатото съвременно техническо равнище и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност.

2.

Сървърите трябва да се изпитват в конфигурацията на отделния модел на продукта, или — за сървъри, които са част от продуктово семейство сървъри — в конфигурациите с най-ниска и най-висока производителност, обявени в приложение II, точка 3.1, буква п), като това включва както конфигурацията на апаратната част, така и системните настройки, освен ако не е посочено друго.

Всички конфигурации, предлагани в рамките на дадено продуктово семейство сървъри, трябва да имат еднакъв брой заети процесорни гнезда, използвани по време на изпитването. Дадено продуктово семейство сървъри може да бъде определено за сървър със само частично заети гнезда (напр. един процесор, монтиран в сървър с две гнезда), когато конфигурацията(ите) се изпитва(т) като отделно продуктово семейство сървъри, ако това се изисква, и отговарят на едни същи изисквания относно броя на заетите гнезда в рамките на даденото продуктово семейство сървъри.

При сървъри с разширителен APA изпитваното устройство се изпитва при отстранен разширителен APA, когато се измерва мощността в режим на готовност, ефективността в активен режим и производителността на сървъра в активен режим. Когато комуникацията между APA и централния процесор се основава на отделен интерфейс Peripheral Component Interconnect Express (PCIE), отделните PCIE карти или адаптери се отстраняват за изпитването в активен режим и режим на готовност при всички конфигурации.

При многовъзлови сървъри изпитваното устройство се изпитва за установяване на енергопотреблението на всеки възел при изцяло запълнена конфигурация на шасито. Всички многовъзлови сървъри в многовъзловото шаси трябва да са с една и съща конфигурация (еднородни).

При свръхкомпактни модулни сървъри изпитваното устройство се изпитва за установяване на енергопотреблението на свръхкомпакния модулен сървър при наполовина запълнена конфигурация на шасито, а шасито се запълва, както следва:

1)

Индивидуална конфигурация на свръхкомпактен модулен сървър

а)

всички индивидуални свръхкомпактни модулни сървъри, монтирани в шасито, са еднакви и използват една и съща конфигурация.

2)

Наполовина запълнено шаси

а)

изчислява се броят на свръхкомпактните модулни сървъри, необходими, за да се запълни половината от слотовете с нормална широчина за свръхкомпактните модулни сървъри, налични в шасито на свръхкомпактната модулна система;

б)

при свръхкомпактни модулни шасита, които имат множество „области“ на захранване, се избира броят „области“ на захранване, който е най-близо до запълване на половината от шасито. В случай че има две възможности за избор, които са еднакво близо до запълване на половината от шасито, изпитването се извършва с „областта“ или комбинацията от „области“, при която се използва по-голям брой свръхкомпактни модулни сървъри;

в)

спазват се всички указания от ръководството за потребителя или препоръките на производителя за частично запълване на шасито, като те могат да включват разединяване на част от електрозахранващите блокове и вентилаторите за незапълнените „области“ на захранване;

г)

когато в ръководството за потребителя няма препоръки или те са непълни, се използват следните указания:

i)

запълват се изцяло отделните „области“ на захранване;

ii)

разединяват се захранващите блокове и вентилаторите за незапълнените „области“ на захранване, ако е възможно;

iii)

всички празни гнезда се запълват със закриващи панели или еквивалентни ограничители на въздушния поток за времето на изпитването.

3.

Данните за изчисляване на ефективността в активен режим (Effserver) и мощността в режим на готовност (Pidle ) се измерват по време на едно и също изпитване съгласно приложимия стандарт, когато мощността в режим на готовност може да се измерва преди или след провеждането на част от изпитването за ефективност в активен режим.

Ефективността в активен режим на сървъри се изчислява, както следва:

Effserver = exp [Wcpu × ln (Effcpu ) + WMemory × ln (EffMemory ) + WStorage × ln (EffStorage )]

където: WCPU , WMemory и WStorage са тегловните коефициенти, прилагани съответно към заданията за централния процесор, паметта и устройствата за съхранение на данни, както следва:

WCPU е тегловният коефициент, определен за заданията за централния процесор = 0,65,

WMemory е тегловният коефициент, определен за заданията за паметта = 0,30,

WStorage е тегловният коефициент, определен за заданията за устройствата за съхранение на данни = 0,05

и

Formula

където:

i = 1 за задание Compress;

i = 2 за задание LU;

i = 3 за задание SOR;

i = 4 за задание Crypto;

i = 5 за задание Sort;

i = 6 за задание SHA256;

i = 7 за задание Hybrid SSJ;

Formula

където:

i = 1 за задание Flood3;

i = 2 за задание Capacity3;

Formula

където:

i = 1 за задание Sequential;

i = 2 за задание Random;

и

Formula

където:

:

Perfi

:

средната геометрична стойност на нормализираните измервания на производителността в интервала,

:

Pwri

:

средната геометрична стойност на измерените стойности на активната мощност в интервала.

С цел да се създаде единен показател за енергийна ефективност на даден сървър стойностите за ефективността в интервала за всички отделни задания се обединяват с помощта на следната процедура:

а)

обединяват се стойностите за ефективността в интервала за отделните задания, като се използва функцията за средна геометрична стойност, за да се получат отделните стойности за ефективност на заданието;

б)

обединяват се резултатите за ефективността на заданието, като се използва функцията за средна геометрична стойност за отделните видове натоварване (процесор, памет, устройства за съхранение на данни), за да се получи стойност за всеки вид натоварване;

в)

обединяват се трите вида натоварване, като се използва функцията за средна геометрична стойност, за да се получи една единствена, обща стойност за ефективността на сървъра.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения се отнасят само до проверка на параметрите, измерени от органите на държавите членки, и не се използват от производителя или вносителя като допустимо отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при тълкуване на тези стойности с оглед постигането на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри технически показатели.

Когато даден модел продукт е проектиран така, че да може да разпознава дали е в процес на изпитване (например чрез разпознаване на условията на изпитване или на изпитвателния цикъл) и да реагира по специален начин, като автоматично изменя своята производителност по време на изпитване, с цел да постигне по-благоприятни показатели за някой от параметрите, посочени в настоящия регламент или включени в техническата документация или някой от придружаващите документи, моделът се счита за несъответстващ.

За целите на проверката на съответствието на даден модел на продукт с изискванията, определени в настоящия регламент съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат описаната по-долу процедура.

1.

Органите на държавата членка проверяват само един екземпляр от модела, или, в случай че производителят докладва за продуктово семейство сървъри, на конфигурацията на модела. Ако проверката се извършва върху конфигурацията с най-ниска производителност или конфигурацията с най-висока производителност, обявените стойности трябва да са стойностите за съответната конфигурация. Ако проверката се извършва върху избрана на случаен принцип или поръчана от клиента конфигурация на модела, обявените стойности трябва да са стойностите за конфигурацията с най-висока производителност.

2.

За модела или конфигурацията на модела се смята, че отговарят на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя, отколкото резултатите от съответните измервания, извършени съгласно буква ж) от същата точка; както и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания, установени в настоящия регламент, като в никоя от изискваните информации за продукта, публикувани от производителя или вносителя, не се съдържат стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя, отколкото обявените стойности; както и

в)

когато органите на държавите членки изпитват екземпляр от съответния модел или, като алтернатива, в случай че производителят е декларирал, че сървърът ще бъде представляван от продуктово семейство сървъри, от конфигурацията с най-ниска или най-висока производителност на продуктовото семейство сървъри, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 7.

3.

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички негови конфигурации, които са обхванати в същата информация за продукта (съгласно приложение II, точка 3.1, буква п), не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4.

Ако резултатът, посочен в точка 2, буква в), не е постигнат:

а)

за модели или конфигурации на модели от продуктово семейство сървъри, произвеждани в количества под пет броя годишно, се смята, че съответният модел и всички негови конфигурации, които са обхванати в същата информация за продукта (съгласно приложение II, точка 3.1, буква п)), не съответстват на изискванията в настоящия регламент;

б)

за модели, произвеждани в количества от пет или повече броя годишно, органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни екземпляра от същия модел или, като алтернатива, в случай че производителят е декларирал, че сървърът ще бъде представляван от продуктово семейство сървъри, по един екземпляр от конфигурациите с най-ниска и най-висока производителност.

5.

Смята се, че моделът или конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, ако за тези три бройки средноаритметичните стойности на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 7.

6.

Ако не е постигнат резултатът по точка 4, буква б), се смята, че съответният модел и всички негови конфигурации, които са обхванати в същата информация за продукта (съгласно приложение II, точка 3.1, буква п), не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7.

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение III.

Органите на държавите членки прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 7 от настоящото приложение, и използват само процедурата, описана в точки 1—7, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания. Други допустими отклонения не трябва да се прилагат.

Таблица 7

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

КПД на захранващия блок (%)

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 2 %.

Фактор на мощността

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 10 %.

Мощност в режим на готовност, Pidle, и максимална мощност (W)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

Ефективност и производителност в активен режим

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 10 %.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Базови стойности за сравнение, посочени в член 6

Следните базови стойности за сравнение са установени за целите на част 3, точка 2 от приложение I към Директива 2009/125/ЕО.

Те се отнасят до най-добрите налични технологии към 7 април 2019 г.

Базовите стойности за сравнение за най-добрите налични технологии на пазара на сървъри и продукти за съхранение на данни онлайн са следните.

Таблица 8

Базови стойности за сравнение за мощността в режим на готовност, ефективността на сървъра и работните условия

Тип на продукта

Мощност в режим на готовност, W

Ефективност в активен режим

Клас на работни условия

Сървър тип „кула“, с 1 гнездо

21,3

17

A3

Сървър в шкаф, с 1 гнездо

18

17,7

A4

Сървър в шкаф, с 2 гнезда, нископроизводителен

49,9

18

A4

Сървър в шкаф, с 2 гнезда, високопроизводителен

67

26,1

A4

Сървър в шкаф, с 4 гнезда

65,1

34,8

A4

Свръхкомпактен модулен сървър, с 2 гнезда

75

47,3

A3

Свръхкомпактен модулен сървър, с 4 гнезда

63,3

21,9

A3

Устойчив сървър, с 2 гнезда

222

9,6

A3

Продукти за съхранение на данни

Не е приложимо

Не е приложимо

A3


Таблица 9

Базова стойност за сравнение за КПД на захранващия блок при 10 %, 20 %, 50 % и 100 % от нивото на натоварване и фактор на мощността при 20 % или 50 % от нивото на натоварване

Паспортна мощност на захранващия блок

10 %

20 %

50 %

100 %

< 750 W

91,17 %

93,76 %

94,72 %

Фактор на мощността > 0,95

94,14 %

≥ 750 W

95,02 %

95,99 %

Фактор на мощността > 0,95

96,09 %

94,69 %


РЕШЕНИЯ

18.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/67


РЕШЕНИЕ (EС) 2019/425 НА СЪВЕТА

от 12 март 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (1) („споразумението“) беше сключено от Съюза с Решение (ЕС) 2018/1089 на Съвета (2) и влезе в сила на 1 септември 2018 г.

(2)

Споразумението осигурява стабилна правна рамка за сътрудничество в борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност. Това сътрудничество ще се ползва от същите инструменти, които понастоящем използват държавите членки за административно сътрудничество и събиране на вземания, като например електронните платформи и електронните формуляри.

(3)

Създаденият със споразумението Съвместен комитет трябва да отправя препоръки и да приема решения, за да осигурява правилното действие и изпълнение на споразумението.

(4)

На своето първо заседание Съвместният комитет трябва да приеме правилника за дейността си, процедурата за сключване на споразуменията за нивото на услугите и други решения, имащи отношение към правилното изпълнение и действие на споразумението.

(5)

Уместно е да се установи позицията, която да се заеме от името на Съюза в Съвместния комитет, тъй като споразуменията за нивото на услугите и други решения ще бъдат обвързващи за Съюза.

(6)

В Съвместния комитет Съюзът се представлява от Комисията в съответствие с член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по време на първото заседание на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност, се основава на проекторешенията на Съвместния комитет, които са приложени към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 март 2019 година.

За Съвета

Председател

E.O. TEODOROVICI


(1)  ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 3.

(2)  Решение (ЕС) 2018/1089 на Съвета от 22 юни 2018 г. за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № 1/2019 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БОРБАТА С ИЗМАМИТЕ И СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

от …

за приемане на неговия правилник за дейността

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (1) („споразумението“), и по-специално член 41, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 41, параграф 1 от споразумението е създаден Съвместен комитет, съставен от представители на страните.

(2)

В съответствие с член 41, параграф 3 от споразумението Съвместният комитет следва да приеме свой правилник за дейността,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приема се поместеният в приложението към настоящото решение правилника за дейността на Съвместния комитет.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Съвместния комитет

Председател


(1)  ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Правилник за дейността на Съвместния комитет, създаден със споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност

Член 1

Състав и председателство

1.   Съвместният комитет се състои от представители на Европейския съюз и на Кралство Норвегия (наричани заедно по-долу „страните по споразумението“).

2.   Европейският съюз („Съюзът“) се представлява от Европейската комисия. Кралство Норвегия се представлява от […].

3.   Съвместният комитет се председателства от всяка от страните по споразумението в продължение на две календарни години с редуване. Първият период на председателство приключва на 31 декември в годината след годината на влизане в сила на споразумението. Първият председател ще бъде Съюзът.

Член 2

Наблюдатели и експерти

1.   Представители на държавите — членки на Съюза, могат да участват в заседанията в качеството на наблюдатели.

2.   Съвместният комитет може да допуска на заседанията си и други лица в качеството на наблюдатели.

3.   Председателят може да разреши на наблюдателите да участват в разискванията и да предоставят експертен опит и знания. Те обаче нямат право на глас и не участват в изготвянето на решенията и препоръките на Съвместния комитет.

4.   Във връзка с конкретни точки от дневния ред може да бъдат канени и експерти със специални опит и знания.

Член 3

Свикване на заседание

1.   Заседанията на Съвместния комитет се свикват от председателя най-малко веднъж на две години. Всяка страна по споразумението може да поиска свикване на заседание.

2.   Датата и мястото на всяко заседание се определят и договарят между страните по споразумението.

3.   Заседанията може да се провеждат също чрез телеконферентна/видеоконферентна връзка.

4.   Председателят отправя поканата за заседанието до другата страна по споразумението, до наблюдателите съгласно член 2, параграф 2 и до експертите съгласно член 2, параграф 4 най-малко 15 работни дни преди провеждането му. Европейската комисия кани представителите на държавите — членки на Съюза, съгласно член 2, параграф 1.

5.   Заседанията не са публични, освен ако е уговорено друго. Разискванията на Съвместния комитет са поверителни.

Член 4

Дневен ред

1.   Председателят изготвя предварителния дневен ред за всяко заседание и го представя на страните по споразумението най-малко шест месеца преди заседанието. Окончателният дневен ред се съгласува между страните по споразумението най-късно 15 работни дни преди заседанието и се разпространява от председателя.

2.   Справочните материали и придружаващите документи се изпращат на страните по споразумението най-късно на датата на изпращане на предварителния дневен ред.

3.   За точките от дневния ред, свързани с решения на Съвместния комитет, искането за включване в дневния ред и всички свързани документи се изпращат на Съвместния комитет най-малко седем месеца преди заседанието.

Член 5

Секретариат

1.   Задачите на секретариат на Съвместния комитет се изпълняват от председателството. Цялата кореспонденция до Съвместния комитет, включително исканията за включване на точки в дневния ред или премахването им от същия, се изпраща до председателя.

2.   Без оглед на посоченото в парграф 1 от настоящия член Комисията изпълнява функциите на секретариат за целите на предаването на статистически данни, предвидено в членове 20 и 39 от споразумението.

Член 6

Протоколи от заседанията

1.   Протоколът от всяко заседание се изготвя от председателя. Председателят разпространява протокола своевременно, но във всеки случай не по-късно от един месец след заседанието. Протоколът подлежи на взаимно одобрение от страните по споразумението.

2.   Председателят изпраща приетия протокол на другата страна по споразумението.

Член 7

Приемане на решения и препоръки

1.   Всички решения и препоръки на Съвместния комитет подлежат на предварително обсъждане между страните по споразумението.

2.   Решенията и препоръките на Съвместния комитет се приемат по време на неговите заседания с единодушие.

3.   Решения и препоръки могат да се приемат с писмена процедура, ако и двете страни по споразумението са съгласни.

При писмената процедура председателят изпраща проектите на решения и препоръки до страните по споразумението и определя срок за изразяване на становищата им. Ако никоя страна по споразумението не възрази срещу проекта на решение или препоръка преди изтичането на този срок, се приема, че това решение или препоръка е било прието с мълчаливо съгласие.

Председателят информира своевременно страните по споразумението за резултата от писмената процедура, но във всеки случай не по-късно от 14 календарни дни след изтичането на срока, посочен във втората алинея.

Член 8

Разходи

Всяка от страните по споразумението, а ако е приложимо — и всеки наблюдател и експерт, покрива собствените си разходи за участието си в заседанията на Съвместния комитет.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № 2/2019 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БОРБАТА С ИЗМАМИТЕ И СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

от …

относно стандартните формуляри за предоставяне на информация, предаването на информация чрез мрежата CCN/CSI и практическите ред и условия за организирането на връзките между централните звена за връзка и отделите за връзка

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ

като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (1) („споразумението“), и по-специално член 41, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Административното сътрудничество в рамките на споразумението включва взаимен обмен на информация.

(2)

В контекста на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета (2) и Директива 2010/24/ЕС на Съвета (3) вече са въведени инструменти за предоставянето на информация, като например стандартни формуляри и системи за електронна комуникация, които са напълно съвместими с рамката за административно сътрудничество на споразумението.

(3)

Необходимо е да се приемат практическите ред и условия за изпълнението на член 41, параграф 2, букви г), д), ж) и з) от споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Стандартни формуляри за предоставяне на информация

Съгласно член 21, параграф 1 и член 40, параграф 1 от споразумението, за целите на предоставянето на информация по дял II и дял III от споразумението компетентните органи използват стандартните формуляри, приети за изпълнението на Регламент (ЕС) № 904/2010 и Директива 2010/24/ЕС.

Структурата и оформлението на стандартните формуляри могат да се приспособяват към евентуални нови изисквания и възможности на системите за комуникация и обмен на информация, при условие съдържащите се в тях данни и информация да не се променят съществено.

Член 2

Предаване на информация чрез мрежата CCN/CSI

Цялата информация, предавана съгласно дял II и дял III от споразумението, се изпраща само по електронен път чрез Общата комуникационна мрежа/общ системен интерфейс CCN/CSI, освен ако това е неприложимо по технически причини.

Член 3

Организиране на връзките между централните звена за връзка и отделите за връзка

1.   За да организират връзките между централните звена за връзка и отделите за връзка, посочени в член 4, параграф 2, буква б) и член 4, параграф 3, буква б) от споразумението, компетентните органи прилагат правилата, приети за изпълнението на Директива 2010/24/ЕС.

2.   Централните звена за връзка, определени съгласно член 4, параграф 2 от споразумението, редовно обновяват списъка с отдели за връзка и компетентни длъжностни лица, определени съгласно член 4, параграфи 3 и 4, и го предоставят на останалите централни звена за връзка по електронен път.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Съвместния комитет

Председател


(1)  ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 3.

(2)  Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).

(3)  Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № 3/2019 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БОРБАТА С ИЗМАМИТЕ И СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

от …

относно процедурата за сключване на споразумения за нивото на услугите

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ

като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (1) („споразумението“), и по-специално член 41, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5 от споразумението, в съответствие с установената от Съвместния комитет процедура, следва да се сключи споразумение за нивото на услугите, с което се осигурява техническото качество и количество на услугите за работата на системите за комуникация и обмен на информация. По практически съображения обаче е целесъобразно да се сключат две отделни споразумения за нивото на услугите, всяко от които включва различни аспекти на системите за комуникация и обмен на информация.

(2)

Необходимо е да се приемат практическите ред и условия за изпълнението на член 5 от споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Споразуменията за нивото на услугите, посочени в приложения I и II към настоящото решение, се сключват между Европейската комисия, представляваща Европейския съюз, и Кралство Норвегия и са обвързващи за страните по споразумението от деня след одобряването им от Съвместния комитет.

2.   Всяка от страните по споразумението може да поиска преразглеждане на споразуменията за нивото на услугите, като отправи искане до председателя на Съвместния комитет. Докато Съвместният комитет не вземе решение относно предложените промени, остават в сила разпоредбите на последното сключено споразумение за нивото на услугите.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Съвместния комитет

Председател


(1)  ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Споразумение за нивото на услугите за системите и приложенията за административно сътрудничество и събиране на вземания в областта на ДДС

1.   ПРИЛОЖИМИ АКТОВЕ И СПРАВОЧНИ ДОКУМЕНТИ

1.1.   ПРИЛОЖИМИ АКТОВЕ

Настоящото споразумение за нивото на услугите (наричано „СНУ“) взема предвид списъка със споразумения и приложими решения по-долу.

Таблица 1

Приложими актове

[AD.1.]

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност („споразумението“) (ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 3).

[AD.2.]

Решение №2/2019 на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност от … [дата] относно стандартните формуляри за предоставянето на информация, предоставянето на информация чрез мрежата CCN/CSI и практическите ред и условия за организирането на контактите между централните звена за връзка и отделите за връзка

1.2.   СПРАВОЧНИ ДОКУМЕНТИ

Настоящото СНУ взема предвид информацията, представена в следните справочни документи. Действащите версии на документите са публикувани в платформата CIRCABC или интернет портала ITSM.

Таблица 2

Справочни документи

[RD.1.]

Ръководство на потребителя за CCN Mail III за национални администрации (уебпортал ITSM)

[RD.2.]

CCN Intranet — ръководство за администратори на локална мрежа (уебпортал ITSM)

[RD.3.]

Статистика — насоки и указания (версия 1 на ПРИЛОЖЕНИЕ) към SCAC № 560

[RD.4.]

Електронни формуляри за ДДС — функционални спецификации

[RD.5.]

Електронни формуляри за ДДС — технически спецификации

[RD.6.]

Електронни формуляри за събиране на вземания — функционални спецификации

[RD.7.]

Електронни формуляри за събиране на вземания — технически спецификации

[RD.8.]

Обща политика за сигурност на CCN/CSI (уебпортал ITSM)

[RD.9.]

Процедури за управление на CCN Gateway (уебпортал ITSM)

[RD.10.]

Основен контролен списък за сигурност на CCN/CSI (уебпортал ITSM)

2.   ТЕРМИНОЛОГИЯ

2.1.   СЪКРАЩЕНИЯ

Таблица 3

Съкращения

СЪКРАЩЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CCN/CSI

Обща комуникационна мрежа/общ системен интерфейс

ЦЕВ

Централноевропейско време

CIRCABC

Комуникационен и информационен ресурсен център за администрации, предприятия и граждани

ГД

Генерална дирекция

ОФ

Обмен на формуляри

ITIL (1)

Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии

ITSM

Управление на услугите в областта на информационните технологии

Страна

По смисъла на настоящото СНУ „страна“ означава Норвегия или Комисията.

ДДС

Данък върху добавената стойност

2.2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таблица 4

Определения

ИЗРАЗ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЦЕВ

Централноевропейско време, т.е. GMT+1 час, а при лятно часово време — GMT+2 часа.

Работни дни и работно време (бюро за обслужване на ITSM)

от 7:00 до 20:00 ч. (ЦЕВ), 5 дни в седмицата (от понеделник до петък, включително по празници)

3.   ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ се състои от СНУ между Кралство Норвегия („Норвегия“) и Европейската комисия („Комисията“), наричани заедно „страните по СНУ“.

3.1.   ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА СНУ

В член 5 от споразумението се посочва, че „се сключва споразумение за нивото на услугите, с което се осигурява техническото качество и количество на услугите за работата на системите за комуникация и обмен на информация.“

С настоящото СНУ се уреждат отношенията между Норвегия и Комисията във връзка с използването на системите и приложенията за административно сътрудничество и събиране на вземания в областта на ДДС, и между Норвегия и държавите членки във връзка с обмена на формуляри.

Функционират следните системи, които са предмет на разпоредбите на СНУ:

Обмен на формуляри (OФ);

Наблюдение, статистика и изпитване.

Комисията направлява процеса за постигане на споразумение за административно сътрудничество чрез информационни технологии. Това включва стандарти, процедури, инструменти, технологии и инфраструктура. На Норвегия се предоставя съдействие с цел осигуряване на експлоатационната готовност и правилното прилагане на системите за обмен на данни. Наблюдението, надзорът и оценката на цялостната система се осигуряват от Комисията. Освен това Комисията предоставя на Норвегия насоки, които да се спазват във връзка с този обмен на информация.

Всички посочени в СНУ целеви стойности са приложими единствено при нормални работни условия.

В случай на непреодолима сила СНУ за Норвегия спира да се прилага, докато са налице съответните форсмажорни обстоятелства.

Непреодолимата сила представлява непредвидимо събитие или явление, над което Норвегия и Комисията нямат контрол и което не може да се отдаде на действие или бездействие на отговорната страна. Тези събития или явления включват правителствени действия, война, пожар, взрив, наводнение, налагане на правила или ембарго за внос или износ, както и трудови спорове.

Страната, която се позовава на непреодолима сила, незабавно уведомява другата страна за невъзможността да предоставя услуги или да изпълнява целевите стойности по СНУ поради инциденти в резултат на непреодолима сила, като в уведомлението си посочва засегнатите услуги и целеви стойности. Когато обстоятелствата с естество на непреодолима сила изчезнат, засегнатата страна също уведомява другата страна незабавно.

3.2.   СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

СНУ е обвързващо за страните от деня след одобрението му от Съвместния комитет, създаден съгласно член 41 от споразумението („Съвместния комитет“).

4.   ОТГОВОРНОСТИ

Целта на настоящото СНУ е да се осигури качеството и количеството на услугите, които да се предоставят от Комисията и от Норвегия с цел посочените системи и приложения за административно сътрудничество и събиране на вземания в областта на ДДС да бъдат на разположение на Норвегия и на Комисията.

4.1.   УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КОМИСИЯТА НА НОРВЕГИЯ

Комисията предоставя следните услуги:

Оперативни услуги, както следва:

Бюро за помощ и оперативна дейност:

а)

поддръжка от бюро за помощ;

б)

справяне с инциденти;

в)

наблюдение и уведомяване;

г)

обучение;

д)

управление на сигурността;

е)

докладване и статистика;

ж)

консултиране.

Справочен център:

а)

управление на информацията;

б)

център за документация (CIRCABC).

С оглед на предоставянето на тези услуги Комисията поддържа следните приложения:

статистически приложения;

CIRCABC;

инструмент — бюро за обслужване.

4.2.   УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НОРВЕГИЯ НА КОМИСИЯТА

Норвегия прави следното:

предава на Комисията всяка налична информация, отнасяща се до прилагането на споразумението;

съобщава на Комисията за всички извънредни обстоятелства;

ежегодно предоставя статистическите данни, свързани с предоставянето на информация съгласно член 20 от споразумението.

5.   ОБЗОР НА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ

В настоящата глава се съдържа подробно описание на количествените и качествените аспекти на услугите, които да се предоставят от Комисията и от Норвегия съгласно описаното по-горе.

5.1.   НИВА НА УСЛУГИТЕ НА КОМИСИЯТА

5.1.1.   Бюро за обслужване

5.1.1.1.   Споразумение

Комисията предоставя бюро за обслужване с цел отговаряне на евентуалните въпроси и сигнализиране на евентуалните проблеми, които среща Норвегия със системите и приложенията за административно сътрудничество и събиране на вземания в областта на ДДС или с който и да е компонент, който би могъл да ги засяга. Работата на бюрото за обслужване се осигурява от ITSM и работното му време е същото като това на ITSM.

Гарантира се бюрото за обслужване на ITSM да е на разположение през най-малко 95 % от работното време. В рамките на работното време на ITSM всички въпроси и сигнали за проблеми могат да се отправят към бюрото за обслужване по телефон, по факс и по електронна поща, а извън работното време — по електронна поща и по факс. Ако въпросите и сигналите за проблеми са изпратени извън работното време на ITSM, те автоматично се считат за получени в 8:00 ч. ЦЕВ на следващия работен ден.

Бюрото за обслужване вписва и класифицира исканията за обслужване в инструмент за управление на услугите и уведомява подалата сигнала страна за всяка промяна в статуса на нейното искане за обслужване.

ITSM предоставя първа линия на поддръжка на потребителите и съответно препраща всяко искане за обслужване, което е отговорност на друго лице (напр. екипа от разработчици, ангажираните от ITSM изпълнители), в определения срок. ITSM осигурява спазване на сроковете за регистриране в най-малко 95 % от случаите, възникнали в рамките на един отчетен месец.

ITSM следи процедурата по разрешаване на всички искания за обслужване и дава начало на процедура по ескалация, като уведомява Комисията, ако е надхвърлен срокът за разрешаване, предварително определен за съответния вид проблем.

Приоритетният ред определя както срока за реакция, така и срока за разрешаване. Той се посочва от ITSM, но държавите членки или Комисията могат да поискат конкретен приоритетен ред.

Срокът за регистриране е максималният промеждутък от време, който се допуска между момента на получаване на съобщението по електронна поща и момента на изпращане на потвърждаващото получаването съобщение по електронна поща.

Срокът за разрешаване е промеждутъкът от време между регистрирането на инцидента и изпращането на информация за разрешаването до отправилото сигнала лице. Това включва и времето за приключване на инцидента.

Тези срокове не са абсолютни, тъй като те отчитат единствено времето, през което ITSM работи по искането за обслужване. Когато някое искане за обслужване бъде препратено до Норвегия, Комисията или друго лице (напр. екипа от разработчици, ангажираните от ITSM изпълнители), това време не представлява част от времето за разрешаване на ITSM.

ITSM осигурява спазването на сроковете за регистриране и разрешаване в най-малко 95 % от случаите, възникнали в рамките на един отчетен месец.

Таблица 5

Срокове за регистриране и разрешаване (работни часове/дни)

ПРИОРИТЕТ

СРОК ЗА РЕГИСТРИРАНЕ

СРОК ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

П1: Критичен

0,5 ч.

4 ч.

П2: Висок

0,5 ч.

13 ч. (1 ден)

П3: Среден

0,5 ч.

39 ч. (3 дни)

П4: Нисък

0,5 ч.

65 ч. (5 дни)

5.1.1.2.   Докладване

Комисията докладва по всички искания за обслужване, свързани със системите и приложенията за административно сътрудничество и събиране на вземания в областта на ДДС, както следва:

всички приключени през месеца искания за обслужване за Норвегия;

всички създадени през месеца искания за обслужване за Норвегия;

всички искания за обслужване за Норвегия, неприключени към датата и часа на докладване.

5.1.2.   Статистически услуги

5.1.2.1.   Споразумение

Комисията генерира статистически данни за броя обменени формуляри в областта на ДДС и събирането на вземания чрез CCN/Mail, които са достъпни в уебпортала ITSM.

5.1.2.2.   Докладване

Комисията изготвя доклад за изпитванията за съответствие, ако е приложимо, и го предоставя на Норвегия.

5.1.3.   Обмен на формуляри

5.1.3.1.   Споразумение

В таблицата по-долу е показан максималният срок за предаване или отговор за обмена на формуляри съгласно определеното в законодателството.

Таблица 6

Ефективност на ОИ

Пощенска кутия в CCN/Mail

Формуляр

Краен срок

VIESCLO

Обмен на информация съгласно членове 7, 10, 12 и 18 от споразумението

Общ обмен

Срокът за предоставяне на информация е възможно най-кратък, но във всеки случай не по-дълъг от 3 месеца след датата на искането (член 8 от споразумението).

Ако обаче запитаният орган вече разполага със съответната информация, максималният срок е един месец (член 8 от споразумението).

VIESCLO

Обмен на информация съгласно членове 7, 10, 12 и 18 от споразумението

Искане за уведомяване

Искане за уведомяване с незабавен отговор (член 12 от споразумението).

TAXFRAUD

Обмен на информация съгласно членове 7, 10, 12 и 18 от споразумението

Обмен в областта на борбата с измамите

Липсващата информация за търговци се изпраща веднага щом стане налична.

TAXAUTO

Автоматичен обмен

Категориите информация, подлежаща на автоматичен обмен в съответствие с член 11 от споразумението, се определят от Съвместния комитет.

REC-A-CUST; REC-B-VAT;

REC-C-EXCISE;

REC-D-INCOME-CAP;

REC-E-INSUR;

REC-F-INHERIT-GIFT;

REC-G-NAT-IMMOV;

REC-H-NAT-TRANSP;

REC-I-NAT-OTHER;

REC-J-REGIONAL;

REC-K-LOCAL; REC-L-OTHER; REC-M-AGRI

Искане за информация съгласно член 22 от споразумението

Искане за уведомяване съгласно член 25 от споразумението

Искане за събиране на вземания съгласно член 27 от споразумението

Искане за обезпечителни мерки съгласно член 33 от споразумението

Искане за информация:

потвърждение на получаването в срок до 7 календарни дни;

актуализация при изтичането на 6 месеца след датата на потвърждението

Искане за уведомяване:

потвърждение на получаването в срок до 7 календарни дни;

Искане за събиране на вземания и искане за обезпечителни мерки:

потвърждение на получаването в срок до 7 календарни дни;

актуализация при изтичането на всеки 6 месеца след датата на потвърждението

5.1.3.2.   Докладване

Норвегия също предоставя ежегодно на Комисията статистически данни по електронна поща относно предоставянето на информация съгласно членове 20 и 39 от споразумението [RD.3.].

5.1.4.   Управление на проблеми

5.1.4.1.   Споразумение

Норвегия поддържа подходящ механизъм за регистриране (2) и проследяване на всякакви проблеми, засягащи нейните хост приложение, системен софтуер, данни и приложен софтуер.

Евентуалните проблеми с която и да било част от мрежата CCN (портали и/или сървъри Exchange Mail) се докладват на ITSM незабавно.

5.1.4.2.   Докладване

Норвегия уведомява ITSM, ако има вътрешен проблем с техническата инфраструктура, свързана със собствените ѝ системи и приложения за административно сътрудничество и събиране на вземания в областта на ДДС.

Ако Норвегия смята, че не се предприемат действия за разрешаване на докладван до ITSM проблем или предприетите действия или решението не са удовлетворителни, тя докладва на Комисията възможно най-скоро.

5.1.5.   Управление на сигурността

5.1.5.1.   Споразумение (3)

Норвегия осигурява защита на своите системи и приложения за административно сътрудничество и събиране на вземания в областта на ДДС срещу нарушения на сигурността и води регистър на всички нарушения на сигурността и на всички направени подобрения на сигурността.

Норвегия прилага препоръките и/или изискванията за сигурност, посочени в следните документи:

Таблица 7

Препоръки за сигурност

Наименование

Версия

Дата

Препоръки за сигурност на достъпа до CCN/Mail III Webmail чрез https — вж. Ръководство на потребителя за CCN Mail III за национални администрации

3.0

15.6.2012 г.

Препоръки за сигурност на достъпа до CCN/Mail III Webmail — вж. CCN Intranet — ръководство за администратори на локална мрежа

4.0

11.9.2008 г.

5.1.5.2.   Докладване

При необходимост Норвегия докладва до Комисията относно всички нарушения на сигурността и предприети мерки.

5.2.   НИВА НА УСЛУГИТЕ НА НОРВЕГИЯ

5.2.1.   Всички области на управление на услугите

5.2.1.1.   Споразумение

Норвегия регистрира всички проблеми и промени, свързани с липса на техническа, функционална и организационна готовност (4) на системите и приложенията на Норвегия за административно сътрудничество и събиране на вземания в областта на ДДС.

5.2.1.2.   Докладване

При необходимост Норвегия уведомява ITSM за всички проблеми и промени, свързани с липса на техническа, функционална и организационна готовност на системата ѝ. ITSM следва винаги да получава информация за всички промени, свързани с обслужващия системата персонал (оператори, системни администратори).

5.2.2.   Бюро за обслужване

5.2.2.1.   Споразумение

Норвегия предоставя бюро за обслужване, което да реагира на възложени на Норвегия инциденти, да оказва помощ и да извършва изпитвания. Работното време на това бюро за обслужване трябва да е същото като работното време на бюрото за обслужване към ITSM в работните дни на ITSM. Бюрото за обслужване на Норвегия работи най-малко между 10:00 и 16:00 ЦЕВ в работни дни, с изключение на националния празник. Препоръчва се бюрото за обслужване на Норвегия да следва насоките за поддръжка на услугите на ITIL при обработването на въпросите и инцидентите.

5.2.2.2.   Докладване

При необходимост Норвегия уведомява ITSM във връзка с евентуални проблеми с експлоатационната готовност, засягащи нейното бюро за обслужване.

6.   ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

6.1.   СПОРАЗУМЕНИЕ

Комисията оценява докладите (доклади за дейности, генерирани от ITSM, уведомления, статистически данни, друга информация), получени от ITSM и Норвегия, определя степените на спазване на настоящото СНУ и в случай на проблеми се обръща към Норвегия за разрешаването им и за осигуряване съответствието на качеството на услугите с настоящото споразумение.

6.2.   ДОКЛАДВАНЕ

Комисията ежемесечно докладва на Норвегия нивото на услугите съгласно точка 5.1.2.

7.   ОДОБРЯВАНЕ НА СНУ

За да бъде приложимо, споразумението за нивото на услугите трябва да бъде одобрено от Съвместния комитет.

8.   ПРОМЕНИ В СНУ

Споразумението за нивото на услугите се преразглежда по писмено искане, отправено от Комисията или Норвегия до Съвместния комитет.

Докато Съвместният комитет не вземе решение относно предложените изменения, остават в сила разпоредбите на последното СНУ. Съвместният комитет изпълнява функциите на орган, вземащ решенията по отношение на настоящото споразумение.

9.   ЗВЕНО ЗА ВРЪЗКА

При въпроси и забележки относно този документ можете да се свържете с:

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИТЕ — БЮРО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

support@itsmtaxud.europa.eu


(1)  ITIL: http://www.itil-officialsite.com

http://www.best-management-practice.com/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf

(2)  Свързан с процесите на управление на проблемите и промените на ITIL.

(3)  Това са версиите на документите, налични към момента на изготвяне на настоящото СНУ. Насърчаваме читателите да проверяват за следващи актуализации на портала на CCN/CSI (http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal/DesktopDefault.aspx?tabid=1).

(4)  Препоръчва се прилагане на описаните в ITIL принципи на управление на инциденти.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Споразумение за нивото на услугите за общата комуникационна мрежа/общия системен интерфейс („СНУ за CCN/CSI“)

1.   ПРИЛОЖИМИ АКТОВЕ И СПРАВОЧНИ ДОКУМЕНТИ

1.1.   ПРИЛОЖИМИ АКТОВЕ

Настоящото СНУ за CCN/CSI взема предвид списъка със споразумения и приложими решения по-долу.

Таблица 1

Приложими актове

[AD.1.]

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност („споразумението“) (ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 3).

[AD.2.]

Решение №2/2019 на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност от … [дата] относно стандартните формуляри за предоставянето на информация, предаването на информация чрез мрежата CCN/CSI и практическите ред и условия за организирането на контактите между централните звена за връзка и отделите за връзка

1.2.   СПРАВОЧНИ ДОКУМЕНТИ

Настоящото СНУ ЗА CCN/CSI взема предвид информацията, представена в следните справочни документи. Приложими са версиите на документите, налични към момента на подписване на настоящото споразумение.

Таблица 2

Справочни документи

ИДЕНТИФИКАТОР

РЕФ. КОД

ЗАГЛАВИЕ

ВЕРСИЯ

RD1

CCN-COVW-GEN

Обзор на системите CCN/CSI & SPEED2

EN18.01

RD2

CCN-CMPR-GW

Процедури за управление на порталите на CCN

EN19.20

RD3

CCN-CSEC-POL

Обща политика за сигурност на CCN/CSI

EN05.00

RD4

CCN-CSEC-BSCK

Основен контролен списък за сигурност на CCN/CSI

EN03.00

RD5

CCN-CLST-ROL

Описание на ролите в CCN/CSI

EN02.10

RD6

CCN-CNEX-031

Външна бележка 031 — процедура за преместване на обект на CCN/CSI

EN06.20

RD7

CCN-CNEX-060

Външна бележка 060 — инсталиране на нов обект на CCN

EN02.20

RD8

CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB

Ръководство за приложно програмиране CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB (език C)

EN11.00

2.   ТЕРМИНОЛОГИЯ

2.1.   СЪКРАЩЕНИЯ

Таблица 3

Съкращения

СЪКРАЩЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ACT

Инструмент за конфигуриране на приложения

AIX

Операционна система IBM Unix

CCN

Обща комуникационна мрежа

CCN/CSI

Обща комуникационна мрежа/общ системен интерфейс

CCN/WAN

Рамкова услуга за предоставяне на мрежови услуги на CCN

CI

Конфигурационен елемент

CIRCABC

Комуникационен и информационен ресурсен център за администрации, предприятия и граждани

COTS

Готово решение

CPR

Рутер в клиентски помещения

CSA

Администратор за сигурността на CCN

CSI

Общ системен интерфейс

ГД

Генерална дирекция

ДМЗ

Демилитаризирана зона

EC

Европейска комисия

HPUX

Операционна система Hewlett Packard Unix

HTTP

Протокол за пренос на хипертекст

HTTPS

Протокол за пренос на хипертекст — защитен

HVAC

Отопление, вентилация и климатизация

HW

Хардуер

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

IMAP

Интернет протокол за достъп до съобщения

IP

Интернет протокол

ITCAM

IBM Tivoli Composite Application Manager

ITSM

Управление на услугите в областта на информационните технологии

LAN

Локална мрежа

АЛМ

Администратор на локална мрежа

MQ

Софтуер от серията IBM MQ

MVS

Множествено виртуално съхранение

НА

Национална администрация

OBS

Orange Business Services

ОС

Операционна система

OSP

Задължения на доставчика на услугите

OSR

Задължения на заявителя на услугите

PoP

Точка на присъствие

QA

Осигуряване на качеството

RAP

Отдалечен API прокси сървър

RD

Справочен документ

SMTP

Прост протокол за обмен на електронна поща

SQI

Показател за качество на услугите

SSG

Защитени портали за услуги (инструмент за криптиране Juniper Encryption)

SW

Софтуер

TAXUD

Данъчно облагане и митнически съюз

TCP

Протокол за управление на обмена на информация

UPS

Източник на непрекъсваемо електрическо захранване

WAN

Глобална мрежа

2.2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОНЯТИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СНУ ЗА CCN/CSI

Таблица 4

Определения

ПОНЯТИЕ

ОПИСАНИЕ

Период на докладване

Един изтекъл месец.

Работен ден

Работните дни съвпадат с работните дни на бюрото за обслужване на доставчика на услугите. Това означава 7 дни в седмицата, включително официалните празници.

Работно време

Работното време съвпада с работното време на бюрото за обслужване на доставчика на услугите. Това означава 24 часа в денонощието в работните дни.

Време за дежурство

Времето за дежурство на доставчика на услугите представлява часовете, в които е обезпечено функционирането на бюрото за обслужване. Бюрото за обслужване на доставчика на услугите е дежурно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително официалните празници.

В зависимост от прозореца за обслужване на конфигурационния елемент действията се предприемат незабавно (24/7) или се насрочват за следващия ден. Искания, отправени с писмо, по факс, електронна поща и чрез други електронни средства (чрез портала ITSM), се приемат по всяко време. Входящите искания се регистрират като „искания за обслужване“ в системата за управление на бюрото за обслужване на доставчика на услугите.

3.   ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ е съставен от споразумение за нивото на услугите за общата комуникационна мрежа/общия системен интерфейс („СНУ ЗА CCN/CSI“) между Европейската комисия („доставчик на услугите“) и Кралство Норвегия („заявител на услугите“), наричани заедно „страните по СНУ“.

В смисъла на понятието „доставчик на услугите“ се включват по-специално следните организационни звена на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“:

Звено DG TAXUD B2, координиращо всички дейности, свързани със CCN/CSI;

Звено ITSM3 Operations, предоставящо оперативни услуги;

Звено CCN2DEV, предоставящо софтуер за CCN (услуги за коригираща и насочена към доразработване поддръжка);

Доставчик на трансевропейската опорна мрежа (CCN/WAN, понастоящем — OBS).

Доставчикът на услугите, който да изпълни съответната задача, се определя съобразно с естеството на поисканата услуга.

„Заявителят на услугите“ е националната данъчна администрация (НА) на Кралство Норвегия. Имащите отношение организационни звена в НА са:

Националният център за поддръжка на CCN, отговарящ за поддръжката и управлението на оборудването от инфраструктурата на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN, разположено в помещения на НА, както и националната инфраструктура, поддържаща приложенията, работещи с инфраструктурата на CCN/CSI;

Националният център за поддръжка на приложения, отговарящ за националната поддръжка на приложенията на ЕК, работещи в националния домейн и ползващи услугите на инфраструктурата на CCN/CSI;

Националните екипи за разработка на приложения, отговарящи за разработването на приложения, ползващи услугите на инфраструктурата на CCN/CSI, включително подизпълнителите на тези екипи.

3.1.   ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА СНУ ЗА CCN/CSI

В член 5 от споразумението се посочва, че „се сключва споразумение за нивото на услугите, с което се осигурява техническото качество и количество на услугите за работата на системите за комуникация и обмен на информация.“

Настоящото СНУ за CCN/CSI урежда отношенията между Комисията (доставчика на услугите) и Кралство Норвегия (заявителя на услугите) във връзка с оперативната фаза на системата на общата комуникационна мрежа/общия системен интерфейс („системата на CCN/CSI“).

С него се определя изискваното ниво на услугите, предоставяни на заявителя на услугите. Освен това с него се предвижда взаимно разбиране на очакванията относно нивото на услугите и отговорностите на страните по СНУ.

В настоящия документ се описват услугите, предоставяни понастоящем от доставчика на услугите, и техните нива.

Всички упоменати в СНУ за CCN/CSI целеви стойности са приложими единствено при нормални работни условия.

В случай на непреодолима сила никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако това неизпълнение е следствие от природно бедствие (включително пожар, наводнение, земетресение, буря, ураган и др.), война, нахлуване, действия на чуждестранни врагове, военни действия (независимо дали има обявена война или не), гражданска война, бунт, революция, метеж, военна или узурпирана власт или конфискация, терористична дейност, национализация, държавни санкции, блокада, ембарго, трудов спор, стачка, локаут, прекъсване или дългосрочна повреда на обществената електропреносна мрежа.

3.2.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ НА CCN/CSI

Общата комуникационна мрежа/общият системен интерфейс представлява инструмент за обмен на данъчна информация между националните администрации в областта на данъчното облагане и борбата с измамите. Основните характеристики на системната инфраструктура на CCN/CSI са изброени по-долу:

Таблица 5

Характеристики на услугите, предоставяни от CCN/CSI

ТРАНСЕВРОПЕЙСКО ПОКРИТИЕ

CCN/CSI предлага на заявителите на услугите глобален WAN достъп чрез множество точки на присъствие (PoP) във всяка държава членка, държавите в процес на присъединяване и Кралство Норвегия. Опорната мрежа на CCN/CSI предлага необходимите възможности и устойчивост за осигуряване на висок коефициент на експлоатационна готовност за заявителите на услугите.

ПОДДРЪЖКА НА МНОЖЕСТВО ПЛАТФОРМИ

Осигурява оперативна съвместимост между разнородни платформи (Windows, Linux, Solaris, AIX, HPUX, SVR4, IBM MVS и др.) чрез силно приспособим комуникационен стак (общ системен интерфейс), инсталиран на стандартните национални приложни платформи.

ПОДДРЪЖКА НА МНОЖЕСТВО ПРОТОКОЛИ

Поддържа множество различни протоколи и модели на обмен:

протокол на CSI, който поддържа асинхронни и синхронни (заявка/реакция) комуникационни модели (канал на CCN/CSI);

протокол HTTP/S за интерактивен достъп до услугите на вътрешната мрежа на CCN (канал на CCN Intranet);

протоколи POP, IMAP, SMTP за обмен на електронна поща между потребителите в НА, а също и между приложения (канал CCN Mail III).

ЗАЩИТА

Обменът на информация по мрежата CCN/CSI е защитен с цел осигуряване на оптимална поверителност и неприкосновеност на данните. Услугите за защита включват:

256-битово криптиране IPSec „от обект до обект“ и защита срещу нежелан достъп чрез „защитна стена“/криптиращи устройства във всеки обект на CCN/CSI;

Механизми за контрол на достъпа (идентифициране, оправомощаване и отчетност) на ниво обект, прилагани в порталите към CCN и поддържани с местни инструменти за администриране (ADM3G);

Защита на всяка сесия чрез криптиране на всяко съобщение (CSI secure), взаимно идентифициране и криптиране чрез SSL v.3 (HTTPS), POP-S и IMAP-S (защитен пренос на електронна поща).

УПРАВЛЕНИЕ

Инфраструктурата на CCN/CSI предоставя на заявителите на услугите и управление на услуги, включително:

централно наблюдение;

водене на регистър на събитията;

извеждане на статистически данни за обмена на съобщения по CSI и CCN Mail III (размер, брой на съобщенията, матрица) и статистически данни за порталите към CCN и CCN Mail III;

администриране на потребителите (ADM3G) и справочни услуги;

валидиране на стаковете на CSI;

портални услуги:

Портал на CCN: онлайн достъп до статистически данни, онлайн управление на отдалечени API прокси сървъри (RAP);

Портал на ITSM: онлайн бюлетин, онлайн документация и пакети от стакове на CSI, често задавани въпроси (ЧЗВ) за CCN;

ACT (Инструмент за конфигуриране на приложения);

проследяване на исканията за обслужване и онлайн поддръжка.

3.3.   СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

СНУ ЗА CCN/CSI е задължително за страните от деня, следващ датата на одобрението му от Съвместния комитет, създаден съгласно член 41 от споразумението („Съвместния комитет“).

4.   ОТГОВОРНОСТИ

4.1   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ (OSP)

Доставчикът на услугите:

Таблица 6

Задължения на доставчика на услугите (OSP)

[OSP1]

Експлоатира инфраструктурата на мрежата CCN/CSI с оглед постигане на нивата на услугите, описани в раздел 8.

[OSP2]

Подбира различните инфраструктурни и софтуерни компоненти на CCN/CSI.

[OSP3]

Осигурява хардуерна и софтуерна поддръжка на инфраструктурното оборудване на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN (напр. портали към CCN), инсталирано в помещения на заявителите на услугите, както и централните сървъри CCN Mail III.

[OSP4]

Осигурява наблюдение на инфраструктурното оборудване на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN, инсталирано в помещения на заявителите на услугите.

[OSP5]

Управлява записите на одити на CCN/CSI.

[OSP6]

Управлява плана за работа със CCN/CSI.

[OSP7]

Спазва правилата и препоръките, заложени в „Документите за сигурност“:

Обща политика за сигурност на CCN/CSI RD3;

Основен контролен списък за сигурност на CCN/CSI RD4;

[OSP8]

Необходимо е заявителят на услугите да предприема необходимите мерки, за да гарантира ненамалена достъпност на мрежата при периодична профилактика или други очаквани причини за липса на достъп. Ако се очаква намалена достъпност, заявителят на услугите уведомява доставчика на услугите най-малко 1 месец по-рано. Ако заявителят на услугите не може да спази това предизвестие, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ ще бъде арбитър за разрешаване на създалото се положение.

[OSP9]

Всички лицензи за софтуер, работещ на порталите към CCN, се предоставят от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

[OSP10]

Спазва политиката за резервно обезпечаване на обектите на CCN/CSI (вж. RD2).

[OSP11]

Одитира системата съгласно определеното в RD2.

[OSP12]

Редовно извършва проверка за сигурност на системата съгласно определеното в RD2

4.2.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ НА УСЛУГИТЕ (OSR)

Заявителят на услугите:

Таблица 7

Задължения на заявителите на услугите (OSR)

Техническо и инфраструктурно ниво

[OSR1]

Помещава предоставеното от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ инфраструктурно оборудване на CCN и осигурява подходящи:

пространство за монтаж/съхранение;

електрозахранване;

отопление, вентилация и климатизация;

[OSR2]

Осигурява електрическото свързване на компонентите на CCN/CSI с източника на непрекъсваемо електрическо захранване. Заявителят на услугите осигурява необходимото специфично приспособяване към местните стандарти (напр. адаптери за контакти).

Оперативно и организационно ниво

[OSR3]

Определя персонал, който да отговаря за изпълнението на ролите съгласно RD5.

[OSR4]

Осигурява присъствие извън обичайното работно време винаги когато бъде сметнато за необходимо и поискано от доставчика на услугите.

За някои действия, извършвани от доставчика на опорната мрежа или от доставчика на услугите, може да бъде изискано съгласуване и/или присъствие от страна на АЛМ от потребителя на услугите. За целите на планирането на тези действия ще се предоставя най-малко едномесечно предизвестие; необходимо е пълно съдействие с оглед на сложното планиране, дължащо се на броя обекти.

[OSR5]

В никакъв случай не спира който и да било елемент от инфраструктурното оборудване на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN без официално разрешение от доставчика на услугите.

[OSR6]

Иска от доставчика на услугите официално разрешение, преди да инсталира на инфраструктурното оборудване на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN допълнителни хардуерни или софтуерни компоненти, които не принадлежат към стандартно доставяния пакет.

[OSR7]

Предоставя ясно описание на инцидентите или данните за инциденти, за които съобщава заявителят на услугите.

[OSR8]

Активно си сътрудничи с доставчика на услугите и/или негови представители, когато това е необходимо за доставката на услугите.

Комуникационно ниво

[OSR9]

Използва само и единствено звената за връзка на доставчика на услугите и в рамките на собствената си организация.

[OSR10]

Уведомява доставчика на услугите за евентуални отсъствия на звената за връзка в работното време на доставчика на услугите или най-малко осигурява резервно решение, което може ефективно да замести звената за връзка.

[OSR11]

Уведомява доставчика на услугите за всички промени в собствените си звена за връзка най-малко 5 работни дни преди влизането в сила на промяната.

[OSR12]

Уведомява доставчика на услугите за всяка планова профилактика на ИНФРАСТРУКТУРА, която потенциално би могла да засегне инфраструктурното оборудване на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN, помещавано при потребителя на услугите (най-малко една седмица по-рано за всяко оборудване).

Например: планово спиране на електрозахранването или на мрежовата инфраструктура, преместване на контролер на домейн, промяна на IP адрес и др.

[OSR13]

Уведомява доставчика на услугите за всякакви външни проблеми, например спиране на електрозахранването, които засягат доброто функциониране на порталите към CCN и приложните платформи.

[OSR14]

Уведомява доставчика на услугите чрез официално искане, най-малко шест месеца по-рано, за всяко преместване на инфраструктурно оборудване на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN. Заявителят на услугите покрива разходите по преместването. Вж. RD6 за повече подробности относно процедурата.

[OSR15]

Уведомява доставчика на услугите за всяко прекъсване на защитените връзки между инфраструктурата на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN и заявителя на услугите (НА или съответна ГД).

[OSR16]

Уведомява доставчика на услугите за всяко спиране на приложните платформи.

[OSR28]

Заявителят на услугите се насърчава да съобщава за всяко планово спиране на местния контролер на домейн/компютърна зала (вкл. WAN) 1 (една) работна седмица по-рано. Това е необходимо, за да може ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ да изпрати необходимите съобщения до евентуално засегнатите други заинтересовани лица.

Ниво на сигурност и управление на потребителите

[OSR17]

Управлява профилите на местните потребители в портала към CCN (вж. RD2).

[OSR18]

При поискване предоставя разрешение за физически достъп на оборудването и персонала, посочени за целта от доставчика на услугите.

[OSR19]

Оправомощава съответните TCP портове в мрежата на потребителя на услугите (национален домейн) (вж. RD2).

[OSR20]

Осигурява разполагането на мрежовите криптиращи устройства (понастоящем - Juniper SSG) на обекта на заявителя на услугите в зона с контрол на достъпа.

[OSR21]

Ограничава достъпа до всички устройства от инфраструктурата на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN само сред оправомощения персонал. Достъпът се позволява само при поискване от CSA. Нежеланият достъп до тези устройства може да застраши сигурността или най-малко да предизвика спиране на мрежата.

[OSR22]

Спазва правилата и препоръките, заложени в „Документите за сигурност“:

Обща политика за сигурност на CCN/CSI RD5;

Основен контролен списък за сигурност на CCN/CSI RD6.

Управление и разработване на приложения

[OSR27]

Заявителят на услугите носи цялата отговорност за разработването, поддръжката и управлението на своите приложения. Те трябва да съответстват на правилата, определени в RD8.

4.3.   УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

4.3.1.   Бюро за ИТ обслужване

Доставчикът на услугите предлага консолидирано бюро за ИТ обслужване с управление на инциденти и проблеми. Бюрото за ИТ обслужване разширява набора от класически услуги на бюро за помощ и предлага по-глобален подход, при който бизнес процесите могат да се интегрират в управлението на услугите на CCN/CSI.

Бюрото за ИТ обслужване всъщност се занимава не само с инциденти, проблеми и въпроси, но и осигурява интерфейс за други дейности, например обработване на искания за промени, договори за поддръжка, софтуерни лицензи, управление на нивото на услугите, управление на конфигурации, управление на експлоатационната готовност, управление на сигурността и управление на общността за ИТ услуги.

Освен това бюрото за ИТ обслужване предоставя спонтанно на заявителя на услугите всякаква спешна информация и по този начин изпълнява ролята на разпределителен информационен център за заявителя на услугите.

Уведомление се определя като отправено от доставчика на услугите съобщение, с което заявителят на услугите се предупреждава за събитие, което би могло да засегне функционирането на CCN/CSI: недостъпност на портал, спиране на система, неизправности, профилактика на инфраструктура или актуализация на софтуер.

Интерфейсът на бюро за ИТ обслужване на заявителя на услугите се постига чрез звеното за връзка на доставчика на услугите или чрез уебпортала ITSM, който предоставя онлайн услуги на заявителя на услугите, например проследяване развитието по искания за обслужване; ACT и уебпортала на CCN, в който е предоставено пространство за изтегляне на пакети CSI, достъп до статистически данни и информация от наблюдението и др.

4.3.1.1.   Управление на инциденти и проблеми

Тази услуга е насочена към справяне с инциденти, произтичащи от потребители на бюрото за обслужване (включително системна експлоатация). Инцидент може да бъде всякакво събитие — от обикновено искане за информация или разяснение до сигнал за неизправно поведение на конкретен компонент.

Инцидент се определя като неочаквано събитие, което не е част от стандартната експлоатация на инфраструктурата, или неизправност, която влошава работеща услуга на CCN/CSI. Решение на инцидента настъпва, когато услугата бъде възстановена.

Инцидентът може да бъде свързан със следните конфигурационни елементи (CI):

хардуера, за който отговаря доставчикът на услугите: портали към CCN, устройства за защита, рутери в клиентски помещения (CPR) и други мрежови устройства в локалната мрежа на EuroDomain (инфраструктурата на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN);

софтуер, работещ на криптиращи устройства;

системния софтуер, работещ на порталите: операционна система, основен комуникационен софтуер като TCP/IP и др.;

софтуер на трети лица, работещ на порталите - например Tuxedo, MQSeries, Sun ONE Directory Server, PostgreSQL, Apache и др.;

CCN Mail III;

софтуера на CCN/CSI, работещ на порталите;

софтуера за CSI, работещ на приложните платформи;

SIAP (Secure Internet Access Point) — единна защита.

Проблем се установява въз основа на единичен инцидент с крайно неблагоприятно въздействие върху предоставяната на потребителя услуга, причината за който е неизвестна, или на голям брой инциденти, проявяващи общи симптоми. Проблемът е решен, когато причината е установена и отстранена.

В случай на инцидент се провежда проучване с цел възстановяване функционирането на услугите на CCN/CSI (ако е необходимо) и установяване на първопричината за инцидента. Доставчикът на услугите помага за разрешаването на инциденти с приложния софтуер на НА, на нивото на интерфейса с CCN/CSI, доколкото това не оказва въздействие върху останалите услуги, които следва да се предоставят от доставчика на услугите. Помощта от доставчика на услугите се състои в предоставяне на информация за правилното ползване на CCN/CSI. Тя не включва участие в отстраняването на грешки в приложния софтуер на НА.

4.3.2.   Инструменти в подкрепа на управлението на услугите

Наблюдението на порталната инфраструктура на CCN, приложенията и опашките от чакащи заявки в CCN се поддържа от семейството продукти IBM® Tivoli Monitoring (Tivoli Monitoring) и IBM Tivoli Composite Application Manager (ITCAM).

Услугата Tivoli за наблюдение и сигнализиране в CCN, основана на пакета IBM Tivoli Monitoring, обезпечава следните функции:

наблюдение на опашките от чакащи заявки в приложенията на порталите към CCN (WebSphere MQ);

наблюдение на статута на операционните системи на порталите към CCN;

използване на процесори, дисково пространство, памет, мрежа, процеси;

наблюдение на хардуер по метода „Out of Band“;

наблюдение на текущите процеси, изпълнявани в компонентите на CCN, разположени в порталите към CCN;

наблюдение на инфраструктурата CCN Mail III;

обзор за потребителите на Tivoli в CCN на наблюдаваната преди това информация;

генериране на предварително дефинирани сигнали относно наблюдаваните преди това компоненти;

предоставяне на доклади въз основа на събрани данни за минали периоди (CCN Tivoli Data Warehouse);

предоставяне на информация относно експлоатационната готовност и ефективността на работата на инфраструктурата на CCN/CSI във времето, отчитане на важни тенденции по последователен и интегриран начин.

4.3.3.   Управление и работа на ИКТ инфраструктура

Доставчикът на услугите се призовава да инсталира, експлоатира и поддържа оперативната инфраструктура на CCN/CSI по такъв начин, че да гарантира договорените нива на експлоатационна готовност.

Оперативната инфраструктура на CCN/CSI се състои от комуникационните устройства на EuroDomain (портали към CCN), устройства за защита, рутери в клиентски помещения и далекосъобщения.

Тази услуга обхваща:

управление на експлоатационната готовност;

управление на непредвидени ситуации;

управление на конфигурационни данни на приложения;

управление на сигурността.

Тя включва също:

съгласуване на преместванията на оборудване на CCN/CSI;

съгласуване на разгръщането на нови обекти;

планиране на капацитета на инфраструктурата на CCN;

проследяване на гореизброените искани дейности по време на ежемесечната среща за отчитане на напредъка. Тези срещи са обект на качествен контрол и в тях участват всички договарящи се страни, участващи в услугите на CCN/CSI;

способстване за изпълнението на искания за „замразяване“. Такива искания могат да се подават единствено от оправомощени потребители към специално длъжностно лице на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“;

проектиране, планиране, внедряване, експлоатация, техническа поддръжка и извеждане от експлоатация на хардуер, софтуер и готови решения;

мрежови услуги;

услуги, свързани с хардуер, софтуер и готови решения;

резервно обезпечаване и възстановяване;

услуги по управление на задачи;

изготвяне и поддръжка на планове, свързани с управлението на ИКТ инфраструктура, напр. план за ИКТ инфраструктура, план за експлоатационната готовност, план за капацитета, план за приемственост;

предварителни проучвания, свързани с инфраструктурата.

4.3.3.1.   Управление на експлоатационната готовност

Основната услуга, която следва да предоставя доставчикът на услугите, е гарантиране изправността и експлоатацията на системата на CCN/CSI на изискваното равнище на експлоатационна готовност.

Доставчикът на услугите следи за това всички обекти на CCN/CSI да бъдат свързани помежду си чрез глобална мрежа (WAN), предлагаща необходимата устойчивост и капацитет за осигуряване правилното функциониране на критични бизнес приложения, използващи инфраструктурата и услугите на CCN/CSI.

Услугата по управление на експлоатационната готовност включва следните елементи:

глобален достъп във всички свързани НА;

осигуряване на локален кръг (+ резервна линия) между местната точка за достъп до WAN (PoP) и помещенията на националната администрация;

инсталация, конфигуриране и поддръжка на рутер в клиентски помещения (CPR);

инсталация и поддръжка на устройство за защита (напр. криптиращо устройство SSG/„защитна стена“);

комуникационни портали, разположени в ДМЗ, във всеки местен обект (напр. портали към CCN);

централната система CCN Mail III.

Доставчикът на услугите предоставя също статистическа информация относно експлоатационната готовност, събирана в условия на експлоатация, както и услуга по наблюдение, с цел изпреварващо решаване на проблеми и със статистическа цел.

4.3.3.2.   Управление на непредвидени ситуации

Доставчикът на услугите отговаря за компонентите на CCN/CSI, разположени в инфраструктурата на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN във всеки обект на CCN/CSI.

Услугата за управление на непредвидени ситуации има за цел възстановяване на договорените нива на услугите в договорен срок в случай на частично или напълно нарушено функциониране или унищожаване на системата CCN/CSI чрез предоставяне за заявителите на услугите на помощ и елементи като:

софтуерно резервно обезпечаване на порталите към CCN (във всеки обект);

централно резервно обезпечаване на CCN;

редундантни криптиращи устройства;

функция за превключване между обичайните и резервните портали;

резервни елементи за хардуерни устройства;

двойни телекомуникационни линии за достъп до опорната мрежа на CCN (на всеки обект);

съдействие за инсталирането и конфигурирането на елементите на CCN/CSI в инфраструктурата на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за CCN;

процедури за възстановяване.

4.3.3.3.   Управление на конфигурационни данни на приложения

Тази услуга засяга управлението на конфигурационни данни, изисквани от приложенията на CCN/CSI, от доставчика на услугите.

Тези конфигурационни данни се съхраняват в централната директория на CCN/CSI. Управлението на централната директория на CCN/CSI е споделено между доставчика на услугите и националните администрации. Всяка национална администрация отговаря за управлението на своите местни потребители на CCN/CSI. Всичко останало се управлява от доставчика на услугите.

Примерите за конфигурации, подлежащи на искане за администраторски услуги, включват:

определяне на местен администраторски профил;

регистрация на приложна услуга;

регистрация на опашка от заявки в приложение;

регистрация на тип съобщение;

валидиране на конфигурационни данни на приложение;

регистрация на администраторски роли;

управление на списък с връзки.

4.3.4.   Управление на сигурността

Тази услуга засяга управлението на елементите за сигурност, изисквани от средата на CCN/CSI, от доставчика на услугите.

Сигурността се управлява също на нивото на използваното сървърно (ОС) и мрежово оборудване, както и на оперативно ниво.

Обменът на информация по мрежата CCN/CSI е защитен с цел осигуряване на оптимална поверителност и неприкосновеност на данните.

Услугите за защита включват:

криптиране „от обект до обект“ и защитата срещу нежелан достъп чрез „защитна стена“/криптиращи устройства;

механизми за контрол на достъпа (идентифициране, оправомощаване и отчетност) на ниво обект, прилагани в порталите към CCN и поддържани с местни инструменти за администриране (ADM3G);

защита на всяка сесия чрез криптиране на всяко съобщение (CSI secure), взаимно идентифициране и криптиране чрез SSL (HTTPS и NJCSI), POP-S и IMAP-S (защитен пренос на електронна поща);

единен защитен механизъм SIAP за защитен достъп до услугите на CCN чрез интернет.

4.3.5.   Управление на документация

Доставчикът на услугите поддържа актуалността на цялата техническа документация на CCN/CSI (т.е. технически документи, ръководства за потребители, отговори на често задавани въпроси, бюлетини, предстоящи събития и пр.) и функционира като документационен център.

Това включва документацията, свързана с инфраструктурата на CCN/CSI: Oracle-Tuxedo, IBM-MQ, портали към CCN, CCN Mail III, софтуер на CSI, процедури, доклади, история на комуникацията с партньорите и др.

Доставчикът на услугите води списък на документацията във връзка със CCN/CSI, която може да се изпраща до заявителя на услугите. Тези документи са достъпни в CIRCABC и в портала ITSM.

Доставчикът на услугите автоматично актуализира списъка с новоодобрената версия на документите.

4.3.6.   Докладване и статистика

Доставчикът на услугите предоставя на заявителя на услугите следните комуникационни средства чрез CCN и интернет портала ITSM:

стойности за онлайн експлоатационна готовност за портали към CCN и сървъри CCN Mail III;

онлайн бюлетини;

статистика за обмена чрез CCN/CSI.

Също така доставчикът на услугите редовно провежда технически срещи по темите на ИТ и инфраструктурата, на които се представят отчетни и статистически данни.

4.3.7.   Обучение

Доставчикът на услугите изготвя курсове и провежда обучения за техническите аспекти на системата CCN/CSI. Стандартните курсове се организират в учебни пакети, разделени на модули. По правило обучения се организират ежегодно. Стандартните учебни пакети се разпространяват два пъти годишно чрез ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ и са достъпни чрез интернет на портала ITSM.

5.   ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ

5.1.   НИВО НА УСЛУГИТЕ

Нивото на услугите е мярка за качеството на услугите, предоставяни от доставчика на услугите. Изчислява се чрез „показател за качество на услугите“ (или SQI).

За постигането на договореното ниво на услугите се очаква заявителят на услугите да изпълнява своите задължения (вж. §4.2).

5.2.   ПРИЛОЖИМИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

5.2.1.   Експлоатационна готовност на отделни обекти на CCN/CSI

С този SQI се посочва най-ниската измерена експлоатационна готовност на отделен обект през „пълния период“, т.е. 24/7, за даден месец. Ограничението по СНУ за CCN/CSI се определя, както следва:

ОГРАНИЧЕНИЕ

>= 97,0 % експлоатационна готовност

5.2.2.   SQI на времето за дежурство

Времето за дежурство на доставчика на услугите представлява часовете, в които е обезпечено функционирането на бюрото за обслужване. Доставчикът на услугите осигурява дежурство 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително официалните празници.

В зависимост от прозореца за обслужване на конфигурационния елемент действията се предприемат незабавно (24/7) или се насрочват за следващия прозорец за обслужване. Искания, отправени с писмо, по факс, електронна поща и чрез други електронни средства (чрез портала ITSM), се приемат по всяко време. Входящите искания се регистрират като „искания за обслужване“ в системата за управление на бюрото за обслужване на доставчика на услугите.

Ограничението по СНУ се определя, както следва:

ОГРАНИЧЕНИЕ

Бюрото за обслужване не може да бъде недостъпно през времето за дежурство повече от 2 пъти на месец

5.2.3.   SQI на услугата за уведомяване

Доставчикът на услугите предоставя услуги за уведомяване на заявителя на услугите.

Съществуват два вида уведомления — спешни и обичайни:

—   СПЕШНИ УВЕДОМЛЕНИЯ (когато няма достатъчно време, за да се уведомят лицата в средата на CCN/CSI най-малко 7 календарни дни по-рано): уведомленията се разпространяват сред съответната аудитория не по-късно от 2 часа след получаване на искане за спешно уведомление.

—   ОБИЧАЙНИ УВЕДОМЛЕНИЯ (планови мерки): уведомленията се разпространяват сред съответната аудитория най-малко една седмица (7 календарни дни) преди мерките, като поне 24 часа преди тях се изпраща и напомнящо съобщение.

С този показател се измерва спазването на срока за обявяване (чрез масово разпращане на електронна поща) на плановите прекъсвания на експлоатационната готовност.

5.2.4.   SQI на управлението на непредвидени ситуации

„Студена готовност“ (процедура за превключване, резервно обезпечаване и възстановяване или CCN чрез интернет)

Подходящият вид превключване се определя след цялостен анализ на конкретната организация в националната администрация и възникналия проблем.

Максималният срок за превключване от обичайния портал на националната администрация към подходящ резервен портал на CCN се определя, както следва:

ОГРАНИЧЕНИЕ

Не повече от 5 работни часа след уговорката със заявителя на услугите за извършване на превключването

5.2.5.   SQI на управлението на конфигурационните данни на приложенията

Максималният срок за изпълнение на искане за конфигуриране на приложение чрез ACT (Инструмент за конфигуриране на приложения) за единичен обект се определя, както следва:

ОГРАНИЧЕНИЕ

5 работни дни

5.2.6.   SQI на срока за потвърждение

Максималният срок от момента на получаване на искане в бюрото за обслужване и момента на изпращане на потвърждение (т.е. отреждане на номер на искането за услуги) до заявителя на обслужването се определя, както следва:

ОГРАНИЧЕНИЕ

30 минути

Инцидентите се класифицират според техния приоритетен ред.

Приоритетният ред на всеки инцидент се изразява със стойност от 1 до 4:

Таблица 8

Приоритет на инцидентите

1

КРИТИЧЕН

2

ВИСОК

3

СРЕДЕН

4

НИСЪК

5.2.7.   SQI на срока за разрешаване

Срокът за разрешаване е промеждутъкът от момента на потвърждаване на инцидента от доставчика на услугите до момента на отстраняване на първопричината за инцидента или прилагане на временно решение от доставчика на услугите.

Според приоритетния ред срокът за разрешаване се определя, както следва:

Таблица 9

Срокове за разрешаване

ПРИОРИТЕТ

СРОК ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

КРИТИЧЕН

5 работни часа

ВИСОК

13 работни часа

СРЕДЕН

39 работни часа

НИСЪК

65 работни часа


Таблица 10

Ограничение на сроковете за разрешаване на инциденти

ПРИОРИТЕТ

ОГРАНИЧЕНИЕ

КРИТИЧЕН

>= 95,00 % от инцидентите с КРИТИЧЕН приоритет трябва да се разрешават в договорения срок за разрешаване (5 работни часа).

ВИСОК

>= 95,00 % от инцидентите с ВИСОК приоритет трябва да се разрешават в договорения срок за разрешаване (13 работни часа).

СРЕДЕН

>= 95,00 % от инцидентите със СРЕДЕН приоритет трябва да се разрешават в договорения срок за разрешаване (39 работни часа).

6.   ОДОБРЯВАНЕ НА СНУ

За да бъде приложимо, споразумението за нивото на услугите трябва да се одобри от Съвместния комитет.

7.   ПРОМЕНИ В СНУ

СНУ за CCN/CSI се преразглежда по писмено искане, отправено от Комисията или Кралство Норвегия до Съвместния комитет.

Докато Съвместният комитет не вземе решение относно предложените изменения, остават в сила разпоредбите на последното действащо СНУ за CCN/CSI. Съвместният комитет изпълнява функциите на орган, вземащ решенията по отношение на актуалното СНУ за CCN/CSI.

8.   ЗВЕНО ЗА ВРЪЗКА

Ролята на единно звено за връзка за всички оперативни услуги се изпълнява от звеното ITSM3 Operations. Данните му за връзка са:

ITSM3 Operations — IBM

Image 1 Безплатен телефон: + 800 7777 4477

Image 2 Платен телефон: + 40 214 058 422

Image 3 support@itsmtaxud.europa.eu

Image 4 http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal

(Уебпортал на CCN — за регистрирани потребители на CCN)

Image 5 https://itsmtaxud.europa.eu/smt/ess.do

(Уебпортал ITSM — за искания за обслужване)


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № 4/2019 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БОРБАТА С ИЗМАМИТЕ И СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

от …

за определяне на размера и условията по отношение на финансовата вноска, която Норвегия трябва да направи в общия бюджет на Съюза във връзка с разходите, възникващи поради участието ѝ в европейските информационни системи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ

като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (1) („споразумението“), и по-специално член 41, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определят правилата за разработване, експлоатация и поддръжка на европейските информационни системи, посочени в буква A от приложението към посочения регламент.

(2)

Общата комуникационна мрежа / общият системен интерфейс (CCN/CSI) и електронните формуляри, които следва да бъдат приети съгласно член 41, параграф 2, буква г) от споразумението, са компоненти на Съюза в европейските информационни системи.

(3)

Съгласно член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1286/2013 използването на компонентите на Съюза в европейските информационни системи от неучастващи държави е предмет на споразумения с тези държави, които се сключват в съответствие с член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(4)

Необходимо е да се приемат практическите ред и условия за изпълнението на член 41, параграф 2, буква е) от споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разходи за инсталация

Първоначалната сума, която трябва да се заплати от Кралство Норвегия за осигуряването на достъпа до виртуалната частна мрежа, възлиза на 20 000 EUR.

Сумата се заплаща в срок до 60 дни след приемането на настоящото решение.

Член 2

Годишна финансова вноска

Годишната финансова вноска на Кралство Норвегия в общия бюджет на Съюза възлиза на 20 000 EUR. Сумата се заплаща в срок до 1 септември всяка година.

С вноската се покриват разходите, свързани с разработването, поддръжката и обновяването на информационно-технологични решения (CCN/CSI, електронни формуляри и т.н.).

Член 3

Начин на плащане

Вноските по членове 1 и 2 се заплащат в евро по банковата сметка в евро на Комисията, която е посочена в дебитното известие.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Съвместния комитет

Председател


(1)  ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 3.

(2)  Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 25).


18.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/100


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/426 НА СЪВЕТА

от 12 март 2019 година

за назначаване на един член и двама заместник-членове, предложени от Кралство Белгия, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Белгия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Michel LEBRUN се освободи едно място за член на Комитета на регионите.

(3)

След изтичането на мандатите на г-жа Anne-Marie CORBISIER и г-н Antoine TANZILLI се освободиха две места за заместник-членове на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

а)

за член:

г-н Willy BORSUS, Conseiller communal de Marche-en-Famenne,

б)

за заместник-членове:

г-н Laurent HACKEN, Conseiller communal à Forest,

г-н Etienne SERMON, Conseiller communal d'Andenne.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 март 2019 година.

За Съвета

Председател

E.O. TEODOROVICI


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).


18.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/101


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/427 НА СЪВЕТА

от 12 март 2019 година

за назначаване на член и заместник-член, предложени от Обединеното кралство, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Обединеното кралство,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

В резултат на кончината на г-н Paul WATSON се освободи едно място за член на Комитета на регионите.

(3)

След изтичането на мандата на г-жа Suzanne Ellen GROCOTT се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от настоящия мандат, а именно до 25 януари 2020 г., или до датата на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, в зависимост от това коя от тези две дати е първа:

а)

за член:

г-н Simon BLACKBURN, Councillor, Blackpool Council,

и

б)

за заместник-член:

г-жа Joanne LABAN, Councillor, Enfield Council.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 март 2019 година.

За Съвета

Председател

E.O. TEODOROVICI


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).