ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 41

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
12 февруари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/225 на Комисията от 6 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 по отношение на операторите на въздухоплавателни средства, за които Обединеното кралство е посочено като администрираща държава членка ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2019/226 на Комисията от 6 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка ( 1 )

100

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

12.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/225 НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 по отношение на операторите на въздухоплавателни средства, за които Обединеното кралство е посочено като администрираща държава членка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 18а, параграф 3, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след посочената нотификация, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши с единодушие да продължи този срок.

(2)

В приложението към Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията (2) Обединеното кралство е посочено като администрираща държава членка за определени оператори на въздухоплавателни средства. При липсата на някакви специални разпоредби оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза би означавало, че Обединеното кралство вече няма да може да се счита за администрираща държава членка за целите на член 18а от Директива 2003/87/ЕО. В случай че с Обединеното кралство не бъде сключено споразумение за оттегляне, ще бъде необходимо приложението към Регламент (ЕО) № 748/2009 да се измени, за да се определят администриращите държави членки за тези оператори на въздухоплавателни средства.

(3)

Промените в списъка на операторите на въздухоплавателни средства се основават на най-новите данни, предоставени от Евроконтрол.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 748/2009 следва да бъде съответно изменен.

(5)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (3) прекратяването на прилагането на актове с определена дата възниква при изтичането на последния час на деня с тази дата. Поради това настоящият регламент следва да се прилага от деня след датата, на която Регламент (ЕО) № 748/2009 престане да се прилага спрямо и в рамките на Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

(6)

Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага само при липсата на сключено с Обединеното кралство споразумение за оттегляне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 748/2009 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след датата, на която Регламент (ЕО) № 748/2009 престане да се прилага спрямо и в рамките на Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Настоящият регламент обаче няма да се прилага, ако до посочената дата влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка (ОВ L 219, 22.8.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕЛГИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

1905

3M COMPANY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38484

AEROTRANSCARGO

МОЛДОВА, РЕПУБЛИКА

41049

AHS AIR INT

ПАКИСТАН

45375

AIR BELGIUM SA

БЕЛГИЯ

7649

AIRBORNE EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

ГАНА

33612

ALLIED AIR LIMITED

НИГЕРИЯ

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

БЕЛГИЯ

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

ТАДЖИКИСТАН

30020

AVIASTAR-TU CO.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

123

Abelag Aviation NV

БЕЛГИЯ

38941

BMI REGIONAL LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

908

BRUSSELS AIRLINES

БЕЛГИЯ

f200001

British Midland Regional Limited

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25996

CAIRO AVIATION

ЕГИПЕТ

4369

CAL CARGO AIRLINES

ИЗРАЕЛ

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

НИДЕРЛАНДИЯ

7526

CIGNA Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11336

CORPORATE WINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32909

CRESAIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32432

EGYPTAIR CARGO

ЕГИПЕТ

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32486

FAYARD ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

13457

Flying Partners CVBA

БЕЛГИЯ

29427

Flying Service N.V.

БЕЛГИЯ

24578

GAFI GENERAL AVIAT

МАВРИЦИЙ

34865

GARUDA AVIATION

АВСТРАЛИЯ

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

ЛЮКСЕМБУРГ

f12983

GREEN DIESEL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29980

HAINAN AIRLINES (2)

КИТАЙ

23700

HEWA BORA AIRWAYS

КОНГО

28582

INTER WETAIL AG

ШВЕЙЦАРИЯ

9542

INTL PAPER CY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24997

JET AIRWAYS INDIA

ИНДИЯ

27709

KALITTA AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28087

LAS VEGAS CHARTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32303

MASTER TOP LINHAS

БРАЗИЛИЯ

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

БЕЛГИЯ

35776

MERIDIAN (GHANA)

ГАНА

1084

MIL BELGIUM

БЕЛГИЯ

31207

N604FJ LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11462

N907WS AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

20472

NCC SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26688

NEWELL RUBBERMAID

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10341

OfficeMax Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31660

RIPPLEWOOD AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2344

SAUDIA

САУДИТСКА АРАБИЯ

29222

SILVERBACK CARGO

РУАНДА

30241

SKYBLUE AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

39079

SOLARIUS AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35334

SONOCO PRODUCTS CO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26784

SOUTHERN AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38995

STANLEY BLACK&DECKER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27769

Sea Air

БЕЛГИЯ

f10971

THOMAS William H.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36184

TNT EXPRESS (UK)

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34920

TRIDENT AVIATION SVC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30011

TUI AIRLINES - JAF

БЕЛГИЯ

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

20065

V L M

БЕЛГИЯ

8962

VALERO SERVICES, INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

13603

VF CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36269

VF INTERNATIONAL

ШВЕЙЦАРИЯ

37064

VIPER CLASSICS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

28453

VLM Airlines NV

БЕЛГИЯ

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25432

Wal-Mart Stores

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37549

YILTAS GROUP

ТУРЦИЯ


БЪЛГАРИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

33329

AERO POWER LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27698

AEROVISTA

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

26520

AIR LIBYA 2

ЛИБИЯ

39180

ALK JSC

БЪЛГАРИЯ

36020

ARARAT INTERNATIONAL

АРМЕНИЯ

34563

ASIA AIRWAYS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

24508

BALTIC AIRLINES UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

28445

BH AIR

БЪЛГАРИЯ

43451

BUL AIR LTD.

БЪЛГАРИЯ

29056

BULGARIA AIR

БЪЛГАРИЯ

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

БЪЛГАРИЯ

25981

CARGO AIR LTD.

БЪЛГАРИЯ

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

КАЗАХСТАН

36884

FLY ADJARA

ГРУЗИЯ

36995

GR AVIA S.A.

ГВИНЕЯ

25134

INTERNAL MINISTRY UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА

31721

JORDAN INT AIR CARGO

ЙОРДАНИЯ

28246

KOKSHETAU AIRLINE

КАЗАХСТАН

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

УКРАЙНА

38939

KRUNK AVIATION 2

УКРАЙНА

1703

LEARJET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

БЪЛГАРИЯ

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35530

PAMIR AIRWAYS

АФГАНИСТАН

30622

PMT AIR

КАМБОДЖА

37661

RGB ENTERPRISES LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

УКРАЙНА

1830

SENEGALAIR

СЕНЕГАЛ

32347

TABAN AIR

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА

37793

UKRSPECEXPORT

УКРАЙНА

37987

YAK AIR

ГРУЗИЯ

35082

ZAGROS AIRLINES

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА


ЧЕХИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

30560

ABS JETS INC.

ЧЕХИЯ

7824

ACL SLOVACKY

ЧЕХИЯ

35387

ACS SA

ИСПАНИЯ

f11874

AEG Air A.V.V.

АРУБА

16895

AERO VODOCHODY

ЧЕХИЯ

f11813

AERSALE INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38060

AIR NAVIGATION LK

ЧЕХИЯ

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ЧЕХИЯ

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31433

ALANDIA AIR AB

ФИНЛАНДИЯ

30203

ATMA AIRLINES

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

34057

AVTN SPECIALTIES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35333

AXIS AVIATION GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34052

BDK AIR LIMITED

КАНАДА

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ЧЕХИЯ

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

КИПЪР

859

CZECH AIRLINES

ЧЕХИЯ

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ЧЕХИЯ

33327

EARTH ONE LIMITED

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10182

Executive Flight Services, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35214

FLYDUBAI

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36242

GEORGIAN INTERNATION

ГРУЗИЯ

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

ЛИБИЯ

36746

HOLIDAY CZECH

ЧЕХИЯ

35825

HYUNDAI MOTOR CO

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

32231

ILIN AIRCOMPANY

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

КИПЪР

27908

JOB AIR SRO

ЧЕХИЯ

39009

JUMP TANDEM

ЧЕХИЯ

30825

LETS FLY SRO

ЧЕХИЯ

38713

LITTLE AVIATION LTD

АВСТРАЛИЯ

24616

LR AIRLINES

ЧЕХИЯ

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ЧЕХИЯ

30743

NORSE AIR CHARTER

ЮЖНА АФРИКА

29976

NOVA CHEMICALS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35361

OKAY HOLDING AS

ЧЕХИЯ

24121

PETROPAVLOVSK AIR

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

44173

PLORISTA LIMITED

КИПЪР

f13500

Prime Aviation

СИНГАПУР

36763

RETENTURA LTD.

КИПЪР

2276

ROCKWELL AUTOMATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10379

Red.Com

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10894

SCB Falcon, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32812

SKY DIVING FOR FUN

СЛОВАКИЯ

27292

SKY GEORGIA

ГРУЗИЯ

31351

SKY KG AIRLINES

ТАДЖИКИСТАН

32157

SKYDIVE LK

ЧЕХИЯ

24903

SMARTWINGS A.S.

ЧЕХИЯ

37554

SOVEREIGN EXPRESS

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

13702

STEVENS EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13143

Timber LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25890

UKRAINIAN PILOT

УКРАЙНА

32721

VIDEOTAPE CENTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38948

VIETJET AIR

ВИЕТНАМ

39695

YANAIR

УКРАЙНА


ДАНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

35753

A/S MAERSK AVIATION

ДАНИЯ

33185

AIR ALPHA A/C SALES

ДАНИЯ

3456

AIR ALSIE

ДАНИЯ

22466

AIR GREENLAND

ДАНИЯ

37856

AIR PANAMA

ПАНАМА

34774

ALIGAP A/S

ДАНИЯ

142

ATLANTIC AIRWAYS

ДАНИЯ

36122

AVIATION HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39508

BGR I/S

ДАНИЯ

36842

BRASILIA JET CENTER

БРАЗИЛИЯ

18736

BRUEL, N

ДАНИЯ

32921

CANYON GATE FLT SVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

ФРАНЦИЯ

4018

Campbell Sales Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34630

DIRECT AVIATION MNGT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ДАНИЯ

366

Danish Air Transport A/S

ДАНИЯ

f10500

Duchossois Industries, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25431

ELMAGAL AVIATION

СУДАН

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ДАНИЯ

35478

FIRST GREENWICH

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10218

GCTPA, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ДАНИЯ

37052

GENCHART B.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

32364

GLOBAL TRANSERVICE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32595

GRAAKJAER A/S

ДАНИЯ

38120

HUNNU AIR

МОНГОЛИЯ

36297

JET FLEET INTL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32158

JET TIME A/S

ДАНИЯ

34892

JJO Invest ApS

ДАНИЯ

33518

KIRKBI INVEST

ДАНИЯ

31243

KIRKBI TRADING

ДАНИЯ

f11022

LAKE CAPITAL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34672

LAO CAPRICORN AIR

ЛАОСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

38155

MOENS, G

НИДЕРЛАНДИЯ

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

9914

NILAN A/S

ДАНИЯ

12230

Nordic Aviation Capital A/S

ДАНИЯ

34830

OLGA LEASING LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

f14391

Oaktree Capital Management

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33803

PARTNERSELSKABET

ДАНИЯ

23090

PHARMA NORD

ДАНИЯ

33115

POTASH CORP ( 2 )

КАНАДА

35196

PRIMERA AIR SCAND

ДАНИЯ

29123

RHEINLAND AIR SERV.

ГЕРМАНИЯ

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

РУМЪНИЯ

9918

STAR AIR

ДАНИЯ

36191

SUN WAY GEORGIA

ГРУЗИЯ

4357

SUN-AIR of Scandinavia

ДАНИЯ

31527

SYMPHONY MILLENIUM

СИНГАПУР

21484

THOMAS COOK SCAND.

ДАНИЯ

38112

VINCENT AVIATION LTD

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

32655

VIP PARTNERFLY

ДАНИЯ

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ДАНИЯ


ГЕРМАНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

31485

328 SUPPORT SERVICES

ГЕРМАНИЯ

26507

AAA AVIATION & AIRCR

ГЕРМАНИЯ

34963

ACG AIR CARGO

ГЕРМАНИЯ

17942

ACH HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

24933

ADVANCE AIR LFG

ГЕРМАНИЯ

38865

AERO BEE AIRLINES

КАНАДА

150

AERODIENST

ГЕРМАНИЯ

32334

AEROFLOT CARGO

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

27739

AEROMEDICAL EVAC

САУДИТСКА АРАБИЯ

171

AEROWEST GMBH (HAN)

ГЕРМАНИЯ

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

ГЕРМАНИЯ

31799

AGRATA AVIATION

ЕСТОНИЯ

27692

AHSEL HAVA

ТУРЦИЯ

36719

AIR 1 AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

ГЕРМАНИЯ

22484

AIR ALLIANCE GMBH

ГЕРМАНИЯ

36344

AIR ARABIA EGYPT

ЕГИПЕТ

29576

AIR ARMENIA

АРМЕНИЯ

201

AIR CANADA

КАНАДА

35195

AIR CHINA BUSINESS

КИТАЙ

36986

AIR FINKENWERDER

ГЕРМАНИЯ

36989

AIR FUHLSBUETTEL

ГЕРМАНИЯ

32268

AIR HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

237

AIR INDIA

ИНДИЯ

22378

AIR KUBAN

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

5663

AIR NAMIBIA

НАМИБИЯ

29743

AIR NATIONAL CORP

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

17595

AIR SERVICE BERLIN

ГЕРМАНИЯ

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

ГЕРМАНИЯ

17794

AIRBUS HELICOPTERS

ГЕРМАНИЯ

32484

AIRCASTLE ADVISOR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

ЮЖНА АФРИКА

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

ГЕРМАНИЯ

32868

AIRCRAFT GENERAL

ИТАЛИЯ

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ШВЕЙЦАРИЯ

37424

AIRCRAFT PARTNER

ГЕРМАНИЯ

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ЧЕХИЯ

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

ЛЮКСЕМБУРГ

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

МАКЕДОНИЯ, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

ИНДИЯ

24283

AIRPHIL EXPRESS

ФИЛИПИНИ

34629

AIRVIP LTD.

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

33836

AJWA AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

30361

AL HOKAIR

ШВЕЙЦАРИЯ

36165

AL SAHAB LIMITED

БАХРЕЙН

5165

ALPLA AIR CHARTER

АВСТРИЯ

38135

ALSCO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ИРЛАНДИЯ

32684

AMJET AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

4944

ANHEUSER BUSCH

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25743

ANSCHUTZ

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31290

AOP AIR OPERATING

ШВЕЙЦАРИЯ

34337

API HOLDING

ГЕРМАНИЯ

33706

ARCAS AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

38283

ARIRANG IOM AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27073

ARTOC Group for Investment and Development

ЕГИПЕТ

38398

ASG AVIATION

ГЕРМАНИЯ

35310

ASIA CONTINENT AVIA

КАЗАХСТАН

25551

ASIA CONTINENTAL

КАЗАХСТАН

24940

ASIA TODAY LTD

КИТАЙ

8272

ASL AIRLINES SWISS

ШВЕЙЦАРИЯ

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

40316

ATA CONCEPT GMBH

ШВЕЙЦАРИЯ

30698

ATG SWISS FIRST

ШВЕЙЦАРИЯ

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

ГЕРМАНИЯ

29122

AURON LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

31787

AV8JET

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38338

AVANTHA HOLDING LTD

ИНДИЯ

38352

AVAZ D.O.O.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

37650

AVIANDO SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31551

AVIATION CAP GRP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35968

AVIATION INVESTMENT

ГЕРМАНИЯ

35708

AVIATION JOLINA SEC

КАНАДА

33093

AVIATION PARTNERS S

ХОНДУРАС

38617

AZT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

44626

AZURAIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

f10001

Academy of Art University

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

6802

Aero Personal s.a de c.v.

МЕКСИКО

156

Aeroflot - Russian Airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35126

Aerologic GmbH

ГЕРМАНИЯ

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

ГЕРМАНИЯ

28844

Air Astana JSC

КАЗАХСТАН

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

ГЕРМАНИЯ

33133

Air China Cargo Co., Ltd

КИТАЙ

786

Air China Limited

КИТАЙ

1562

Air Serbia

СЪРБИЯ

22317

Air-Service GmbH

ГЕРМАНИЯ

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

ГЕРМАНИЯ

8901

Archer Daniels Midland Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

19480

Asiana Airlines

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

20979

Atlas Air, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27868

Atlasjet Airlines

ТУРЦИЯ

31878

B&D AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30586

BALL CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32840

BARBEDOS GROUP LTD

НИГЕРИЯ

37657

BARBICAN HOLDINGS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

509

BASF SE

ГЕРМАНИЯ

29137

BATAVIA AIR

ИНДОНЕЗИЯ

35233

BAVARIA INTERNATION

ГЕРМАНИЯ

30306

BEDO BETEILIGUNGS

ГЕРМАНИЯ

17395

BEECHCRAFT BERLIN

ГЕРМАНИЯ

38554

BERATEX GROUP LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32764

BHARAT FORGE

ИНДИЯ

11312

BIZAIR FLUG GMBH

ГЕРМАНИЯ

3166

BLACK & DECKER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28042

BLUE SKY GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37860

BLUEJETS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

14658

BMW AG

ГЕРМАНИЯ

38111

BOEKHOORN M&A

НИДЕРЛАНДИЯ

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36062

BORAJET HAVACILIK

ТУРЦИЯ

37261

BOSTON POST LEASING

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

680

BURDA REISEFLUG

ГЕРМАНИЯ

29107

BZL Bermuda Limited

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

ГЕРМАНИЯ

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

ГЕРМАНИЯ

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13674

Blackhorse, LLC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23956

Blue Sky Airservice GmbH

ГЕРМАНИЯ

29389

Bombardier PreOwned

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31614

Bombardier Transportation GmbH

ГЕРМАНИЯ

37196

Bournemouth Handling Ltd

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34852

BremenFly

ГЕРМАНИЯ

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

ГЕРМАНИЯ

32874

Business Jet Ltd

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

19823

CA „Air Moldova“ IS

МОЛДОВА, РЕПУБЛИКА

33282

CANJET AIRLINES

КАНАДА

34985

CAPE CHAMONIX WINE

ЮЖНА АФРИКА

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

43019

CARGOLOGICAIR LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32482

CARSON AIR LTD

КАНАДА

5800

CATHAY PACIFIC

КИТАЙ

26021

CEBU PACIFIC AIR

ФИЛИПИНИ

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

КАНАДА

28482

CFFI VENTURES INC

КАНАДА

35194

CHONGQING AIRLINES

КИТАЙ

28178

CIRRUS AVIATION

ГЕРМАНИЯ

35527

CLASSIC SERVICES INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36157

CLUB SAAB 340

ШВЕЙЦАРИЯ

4782

COMFORT AIR

ГЕРМАНИЯ

23741

COMMANDER MEXICANA

МЕКСИКО

33189

CONTINENT AIRLINE UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31333

CORP JET SVCS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34548

CORPORATE JET REALI.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

39156

CSM MINING SUPPLIES

ЮЖНА АФРИКА

24481

CTL LOGISTICS S.A.

ПОЛША

f11401

CVS/Caremark Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10103

Canadian Utilities Limited

КАНАДА

35021

Chai Ltd.

ШВЕЙЦАРИЯ

35418

Challenge Aero AG

УКРАЙНА

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

ГЕРМАНИЯ

f10709

Colgan Air Services

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10778

Computer Sciences Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

824

Condor Flugdienst GmbH

ГЕРМАНИЯ

30922

DAIDALOS AVIATION

УКРАЙНА

34179

DAO AVIATION

ДАНИЯ

967

DAS DIRECT AIR

ГЕРМАНИЯ

28800

DATELINE OVERSEAS

КИПЪР

30651

DAUAIR

ГЕРМАНИЯ

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

ГЕРМАНИЯ

26466

DC Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

f10558

DCS Management Services

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30996

DEERE & COMPANY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38547

DEKALB FARMERS MARK.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37580

DERMAPHARM

ГЕРМАНИЯ

f10774

DFZ, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10589

DH Flugcharter GmbH

ГЕРМАНИЯ

35715

DHL Air Ltd.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25139

DIETZ AG

ГЕРМАНИЯ

37808

DIETZ AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

ГЕРМАНИЯ

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

ГЕРМАНИЯ

37798

DO-TEC GMBH

ГЕРМАНИЯ

27181

DONAVIA JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35451

DORNIER NO LIMITS

ГЕРМАНИЯ

28795

DULCO HANDEL GMBH

ГЕРМАНИЯ

968

DUSSMANN P

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

АРУБА

4484

Delta Air Lines, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8980

Delta Technical Services Ltd

ГЕРМАНИЯ

1776

Deutsche Lufthansa AG

ГЕРМАНИЯ

2044

Dr. August Oetker KG

ГЕРМАНИЯ

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34736

EAST UNION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

36121

EAT LEIPZIG GMBH

ГЕРМАНИЯ

34657

EEA GMBH

ГЕРМАНИЯ

29883

EFB AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

996

EGYPTAIR

ЕГИПЕТ

31615

EICHSFELD AIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

9807

EMIRATES INTL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

35749

EON AVIATION

ИНДИЯ

31041

EPC HOLDINGS 644

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36507

ERSTE ASSET INVEST.

ГЕРМАНИЯ

19629

ESCHMANN H D

ГЕРМАНИЯ

29929

ETIHAD AIRWAYS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

34011

EURO AIR CHARTER

ГЕРМАНИЯ

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

ГЕРМАНИЯ

2034

EUROWINGS GMBH

ГЕРМАНИЯ

3639

EVERGREEN AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32264

EXECUJET ASIA

СИНГАПУР

36357

EXECUJET AVIATION

ЮЖНА АФРИКА

39161

EXECUTIVE JET SERV.

КОНГО

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

12213

Emil Capital Partners, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10180

Epps Air Service, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22523

FAA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

ГЕРМАНИЯ

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

ФРАНЦИЯ

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ШВЕЙЦАРИЯ

12811

FEGOTILA LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

35937

FINKCAS

ГЕРМАНИЯ

27700

FIRST DATA CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

МАЛАЙЗИЯ

22238

FLIGHT CALIBRATION

ГЕРМАНИЯ

6705

FLM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

42260

FLYEGYPT

ЕГИПЕТ

38804

FLYING TECHNOLOGY

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

26843

FMG-FLUGSCHULE

ГЕРМАНИЯ

11369

FORD EUROPE LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

1595

FRENZEL G

ГЕРМАНИЯ

4232

FRONTIER AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38973

FUENFTE XR-GMBH

ГЕРМАНИЯ

14557

Firma Steiner-Film

ГЕРМАНИЯ

f10193

Five Star Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36945

Flights Holdings Limited

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

ГЕРМАНИЯ

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

ГЕРМАНИЯ

25111

G-92 KFT

УНГАРИЯ

33827

GABINETTE (ANG)

АНГОЛА

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

ГЕРМАНИЯ

33821

GE CAPITAL B.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ШВЕЙЦАРИЯ

25027

GEKO TRADE

ГЕРМАНИЯ

3349

GENERAL MOTORS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

ГЕРМАНИЯ

39230

GEORGE TOLOFARI

НИГЕРИЯ

31914

GERMAN SKY AIRLINES

ГЕРМАНИЯ

38591

GERMANIA EXPRESS

ГЕРМАНИЯ

35803

GHASSAN AHMED AL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

34848

GLOBAL A/C CONSULT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

38372

GLOBO AVIACAO

БРАЗИЛИЯ

23743

GOMEL AIRLINES

БЕЛАРУС

22366

GOVERNMENT CROATIA

ХЪРВАТИЯ

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

МАКЕДОНИЯ, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА

38832

GREENWAY JETS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2395

GROB AIRCRAFT AG

ГЕРМАНИЯ

32172

GULF JET

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

ГЕРМАНИЯ

28944

Germanwings GmbH

ГЕРМАНИЯ

34841

Gibbs International, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38737

Green Bay Packaging Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

315

Gruss & Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10984

Guitar Center, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37030

HAMBURG AIRWAYS

ГЕРМАНИЯ

26105

HANSGROHE SE

ГЕРМАНИЯ

32580

HASLBERGER FINANZ.

ГЕРМАНИЯ

33302

HAVERFORD SUISSE

ШВЕЙЦАРИЯ

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25435

HBK HOLDING COMPANY

КАТАР

35307

HELIJET CHARTER

ГЕРМАНИЯ

31103

HOMAC AVIATION AG

ЛЮКСЕМБУРГ

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

ГЕРМАНИЯ

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

ТУРЦИЯ

28618

Haworth Transport

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32953

HeidelbergCement AG

ГЕРМАНИЯ

f11187

Herc Management Services LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

f10240

Hess Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27301

ICA GLOBAL SERVICES LLC

СИНГАПУР

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35785

IFM Traviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

39551

IKAR LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

25785

ILYUSHIN AVIATION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

1528

IRANAIR

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

ИРАК

37529

ISE INFORMATION SYS.

ГЕРМАНИЯ

24664

Intermap Technologies

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35760

JEJU AIR

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

39559

JESWALT INTL

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

11307

JET EXECUTIVE INT.

ГЕРМАНИЯ

27505

JET GROUP LTD

ИЗРАЕЛ

21727

JET LINK

ИЗРАЕЛ

2200

JETAIR FLUG GMBH

ГЕРМАНИЯ

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ШВЕЙЦАРИЯ

3328

JETS EXECUTIVOS

МЕКСИКО

36889

JETSTAR PACIFIC

ВИЕТНАМ

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

21462

JOHNSON CONTROLS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36272

JORDAN INTNL

КИТАЙ

11646

JULIUS BERGER

НИГЕРИЯ

32107

JUNEYAO AIRLINES

КИТАЙ

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ЧЕХИЯ

21723

Joint Stock Company Ural airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

1610

KARMANN GMBH

ГЕРМАНИЯ

31171

KAZAVIASPAS

КАЗАХСТАН

22239

KIEV AVIATION PLANT

УКРАЙНА

33034

KINGS AIRLINES (2)

НИГЕРИЯ

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

СЪРБИЯ

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

33039

KUBASE AVIATION

ИНДИЯ

1673

KUWAIT AIRWAYS

КУВЕЙТ

23758

Kimberly-Clark Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25800

Knauf Astra Ltd.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32568

Kompass GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

4335

Kraft Foods Global Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36476

LANARA LTD

КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

ГЕРМАНИЯ

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

ГЕРМАНИЯ

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

ГЕРМАНИЯ

28576

LIBRA TRAVEL

ШВЕЙЦАРИЯ

42192

LIEBHERR AVIATION

ГЕРМАНИЯ

f12832

LINCARE LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32192

LONDON CORPORATE JET

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

1767

LTU LUFTTRANSPORT

ГЕРМАНИЯ

26498

LUFT AVTN CHARTER

АВСТРАЛИЯ

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

ГЕРМАНИЯ

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

ГЕРМАНИЯ

45016

LYNXJET

ИЗРАЕЛ

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

15456

Luftfahrt-Bundesamt

ГЕРМАНИЯ

3857

Lufthansa Cargo AG

ГЕРМАНИЯ

27838

Lufthansa Technik AG

ГЕРМАНИЯ

f13551

M-BJEP Ltd.

ОСТРОВ МАН

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

21072

MAHAN AIR

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

МАКЕДОНИЯ, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА

12521

MARXER ANLAGEN

ГЕРМАНИЯ

36372

MAT AIRWAYS

МАКЕДОНИЯ, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА

38074

MENA AEROSPACE (OB)

БАХРЕЙН

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

ТУРЦИЯ

31538

MERLIN AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

444

MHS Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

9082

MIDWEST AVIATION NE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37975

MILLENNIUM AVIATION

АВСТРИЯ

37426

MINERALOGY PTY LTD.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА

28438

MLW AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

ТУРЦИЯ

3057

MOELLERS MASCHINEN

ГЕРМАНИЯ

36267

MONACO SPORTS MNGMT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

28473

MOONSTAR AVIATION

ТУРЦИЯ

31348

MORGAN STANLEY MGMT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27187

MW AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

31944

MYN AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

38209

MZ TRANSPORTATION

ГЕРМАНИЯ

f13119

Mariner Air LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38512

Microstrategy Services Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13307

Miklos Services Corp.

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

24270

Montenegro Airlines

ЧЕРНА ГОРА

f10785

N16FX Trust

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12724

N250RG LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26118

NASA AMES CENTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33963

NATIONAL LEGACY

КУВЕЙТ

7853

NATURAL ENVIRONMENT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

ГЕРМАНИЯ

38835

NEBULA III LTD UAE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

ГЕРМАНИЯ

15551

NEW YORKER GROUP

ГЕРМАНИЯ

24661

NORTH AMERICAN JET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29267

NOVELLUS SYSTEMS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31791

NOVESPACE

ФРАНЦИЯ

35125

Nasser Ltd.

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

f13922

Newlead Limited

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

12218

Nike, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

567

OBO JET-CHARTER GMBH

ГЕРМАНИЯ

33138

OCA INTERNATIONAL

ГЕРМАНИЯ

5485

OHLAIR

ГЕРМАНИЯ

22820

OMAN AIR

ОМАН

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

ОМАН

2061

OMNIPOL

ЧЕХИЯ

17692

ONUR AIR

ТУРЦИЯ

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

НИДЕРЛАНДИЯ

8236

OWENS CORNING CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25059

Omni Air International

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23244

Open Joint Stock Company „Rossiya Airlines“ JSC „Rossiya Airlines“

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

3343

P&P PROMOTION

ГЕРМАНИЯ

852

PARAGON RANCH

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36875

PATRONUS AVIATION

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ШВЕЙЦАРИЯ

34044

PD AIR OPERATION LTD

ГЕРМАНИЯ

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

ТУРЦИЯ

22294

PENSKE JET, INC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

19475

PETERS GMBH

ГЕРМАНИЯ

37609

PETROPAVLOVSK MC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5225

PHOENIX AIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

3085

PICTON II LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

22309

POLET

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30230

POLET ACFT MNGT

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

36251

POLLARD ACFT SALES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37040

PREISS-DAIMLER

ГЕРМАНИЯ

34505

PRINCESS AVIATION

ЛИВАН

29307

PRIVATAIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

34553

PRIVATE JET HOLD.

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

12196

PRIVATE WINGS

ГЕРМАНИЯ

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

ГЕРМАНИЯ

3751

PROCTER&GAMBLE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

ПАКИСТАН

29731

Parc aviation

ИРЛАНДИЯ

775

Pentastar Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2196

QANTAS AIRWAYS

АВСТРАЛИЯ

21912

QATAR AIRWAYS

КАТАР

39255

RA DR. JAN PLATHNER

ГЕРМАНИЯ

37057

RADIC AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

30124

RAE - REGIONAL AIR

ГЕРМАНИЯ

32083

RAY ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30485

RC AVIATION LLP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

ГЕРМАНИЯ

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

30938

RIKSOS TURIZM LT

ТУРЦИЯ

5547

RJR WINSTON SALEM

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

ГЕРМАНИЯ

32723

RSG RENTAL SERVICES

ГЕРМАНИЯ

29927

RUAG AEROSPACE SERV

ГЕРМАНИЯ

37464

RUAG SWITZERLAND

ШВЕЙЦАРИЯ

36233

RUIZ, L

МЕКСИКО

38246

RUSAERO

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

9200

RYAN INTL AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29352

Rentair UK Ltd

ГЕРМАНИЯ

27446

Rhema Bible Church

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

606

Robert Bosch GmbH

ГЕРМАНИЯ

22593

S BRUNEI SULTAN

БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ

f10788

SAP America Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

18991

SAP SE

ГЕРМАНИЯ

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

ГЕРМАНИЯ

5031

SCHWARZMUELLER

АВСТРИЯ

30971

SEARAY BD100

ЮЖНА АФРИКА

35352

SEGRAVE AVIATION INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31846

SG FINANS A/S NORGE

ШВЕЦИЯ

27571

SHANGHAI AIRLINES

КИТАЙ

22814

SHARJAH RULERS FLT

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

29540

SHENZHEN AIRLINES

КИТАЙ

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

ТУРЦИЯ

38681

SILK WAY WEST

АЗЕРБАЙДЖАН

2463

SINGAPORE AIRLINES

СИНГАПУР

1034

SIRTE OIL

ЛИБИЯ

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

МЕКСИКО

7867

SIXT

ГЕРМАНИЯ

32179

SKIPPERS AVIATION

АВСТРАЛИЯ

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

СИНГАПУР

2477

SKY JET

ШВЕЙЦАРИЯ

37940

SKY SWALLOWS LTD.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37740

SKYBIRD AIR LTD

НИГЕРИЯ

34392

SKYBUS

КАЗАХСТАН

32816

SKYBUS AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

19819

SKYPLAN SERVICES

КАНАДА

31870

SM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

43591

SMALL PLANET

ГЕРМАНИЯ

45991

SMALL PLANET (2)

ГЕРМАНИЯ

32544

SMS Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

33747

SOMON AIR

ТАДЖИКИСТАН

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

ЮЖНА АФРИКА

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36224

SPECTRA ENERGY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26725

SPIRIT AIRLINES 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28904

SPX FLOW

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5216

SRILANKAN AIRLINES

ШРИ ЛАНКА

36094

SSP AVIATION

ИНДИЯ

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

КИПЪР

32446

STAR AVIATION SRVCS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

29368

STAR AVIATION UG

ГЕРМАНИЯ

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

УКРАЙНА

32361

STRONG AVIATION

КУВЕЙТ

30086

SUMMIT AIR

КАНАДА

44422

SUNDAIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

ГЕРМАНИЯ

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ШВЕЙЦАРИЯ

28494

SWISS GLOBAL AIR LINES AG

ШВЕЙЦАРИЯ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ШВЕЙЦАРИЯ

f12122

Safeway, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

МЕКСИКО

21734

Siberia Airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

9354

SkyWork Airlines AG

ШВЕЙЦАРИЯ

f12005

Spiral, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29841

Spirit of Spices GmbH

ГЕРМАНИЯ

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

ТУРЦИЯ

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ИЗРАЕЛ

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

ГЕРМАНИЯ

36760

T'WAY AIR CO LTD

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

8360

TACA

ЕЛ САЛВАДОР

35978

TATHRA INTERNATIONAL

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32576

TB INVEST GROUP

ЧЕХИЯ

31566

TEAM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

АВСТРИЯ

36210

TESLA AIR

ШВЕЙЦАРИЯ

42391

TEXTRON AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35936

TIGER HERCULES CORP

ТАЙВАН

f12990

TOKECO INCORPORATED

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

21908

TOKOPH D P

ЮЖНА АФРИКА

f14958

TPS Group Holding Inc.

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

33923

TREK-AIR B.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

37070

TREVO AVIATION LTD

ГЕРМАНИЯ

1389

TUIfly GmbH

ГЕРМАНИЯ

33495

TURBOJET KFT

УНГАРИЯ

33979

TURKUAZ AIRLINES

ТУРЦИЯ

7971

TW AIR

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

2681

Thai Airways International Public Company Limited

ТАЙЛАНД

f10445

Thomas H. Lee Partners

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

ГЕРМАНИЯ

31353

Tidnish Holdings Limited

КАНАДА

f11873

Tillford Limited

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

2758

Turkish Airlines THY

ТУРЦИЯ

f12479

Tyremax Pty Ltd

АВСТРАЛИЯ

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

УГАНДА

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

УКРАЙНА

24948

UKSATSE

УКРАЙНА

4692

US Airways, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29839

USA 3000 AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34914

USA JET AIRLINES 3

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

43007

USAA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26886

UTair Aviation, jsc

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

УЗБЕКИСТАН

2782

United Airlines, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8960

United Parcel Service Co

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35921

United Therapeutics

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31984

VARIG LOGISTICA SA

БРАЗИЛИЯ

37759

VENTURE AVTN GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5198

VHM SCHUL & CHARTER

ГЕРМАНИЯ

31758

VIVAT TRUST LTD.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

2840

VOLKSWAGEN AG

ГЕРМАНИЯ

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

ГЕРМАНИЯ

2812

VRG Linhas Aereas S/A

БРАЗИЛИЯ

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

31669

Vacuna Jets Limited

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

30637

Vale S/A

БРАЗИЛИЯ

f10791

Vecellio Management Service

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

36235

WATERLOO AVIATION

КАНАДА

24113

WEBER MANAGEMENT

ГЕРМАНИЯ

1323

WEKA Flugdienst GmbH

ГЕРМАНИЯ

35535

WELLS FARGO BANK (2)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34391

WHS CONSULTING AG

ШВЕЙЦАРИЯ

10834

WIKING HELIKOPTER

ГЕРМАНИЯ

33317

WINAIR AUSTRIA

АВСТРИЯ

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

УКРАЙНА

37044

WOELBERN FLIGHT 01

ГЕРМАНИЯ

36967

WOELBERN FLIGHT 02

ГЕРМАНИЯ

2930

WORLD AIRWAYS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30605

Wheels Aviation Ltd.

ГЕРМАНИЯ

27514

Wirtgen BgmbH

ГЕРМАНИЯ

32609

XIAMEN AVIATION AVV

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31769

XL Airways Germany GmbH

ГЕРМАНИЯ

36920

XR-GMBH

ГЕРМАНИЯ

32403

XRS Holdings, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34976

YH AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34953

ZENITH CAPITAL LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

33948

ZEUS TAXI AÉREO

БРАЗИЛИЯ

38977

ZWEITE XR-GMBH

ГЕРМАНИЯ

5960

Zeman FTL

ГЕРМАНИЯ

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ


ЕСТОНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

34613

ABELIA TRADING LTD

КИПЪР

22213

ENIMEX

ЕСТОНИЯ

38113

FL TECHNICS AB

ЛИТВА

22574

MIL JAPAN

ЯПОНИЯ

10937

MIL RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

1117

MIL SWITZERLAND

ШВЕЙЦАРИЯ

35109

NORTH WIND AIRLINES

ЕСТОНИЯ

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ЕСТОНИЯ

30036

ULS Airlines Cargo

ТУРЦИЯ

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ЗИМБАБВЕ


ИРЛАНДИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

34931

Blue Nightingale Trading

ЮЖНА АФРИКА

32901

142955 ONTARIO LTD

КАНАДА

37435

921BE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27726

994748 ONTARIO INC

КАНАДА

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27976

ABCO Aviation Incorporated

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35023

ACFT FINANCE TRUST

ИРЛАНДИЯ

31510

ACP JETS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11447

ADC AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10775

ADP Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

132

AER LINGUS

ИРЛАНДИЯ

29293

AERO TIMBER PARTNERS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23714

AERO TOY STORE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28752

AEROMANAGMENT GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

ИРЛАНДИЯ

32813

AIR BLESSING

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

7057

AIR SHAMROCK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32218

AIR TAHOMA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28432

AIR TREK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33141

AIRTIME LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12838

ALEDO SUB LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26140

ALLTECH

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12957

AMC 50 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27173

APACHE CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38618

AR INVESTMENTS LLC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34018

ARKIVA LTD.

ИРЛАНДИЯ

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

ИРЛАНДИЯ

29280

ASTOR STREET ASSET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35166

AT&T Management Services, L.P.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33136

ATLANTIC AV KTEB

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33008

AVIA PARTNER DENMARK

ДАНИЯ

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

ИРЛАНДИЯ

f11798

AVION SALES LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27087

AVIONETA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29670

Aero Ways Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10007

Air Reese, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10765

Alaska Eastern Partners

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36324

Altis

ИРЛАНДИЯ

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26369

B&G LEASING

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

КАНАДА

31686

BARNARD AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1537

BAXTER HEALTH CARE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34487

BAZIS INTL INC.

КАНАДА

33090

BEACON AVIATION

ИРЛАНДИЯ

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25114

BECKER GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

6890

BECTON DICKINSON

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32660

BEDEK AVIATION

ИЗРАЕЛ

38915

BEL AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36482

BGST LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12964

BLATTI AVIATION INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11410

BORG HOLDINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31975

BOULDER US

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32952

BPG PROPERTIES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

ТАЙЛАНД

f12103

Benson Football, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35372

Bindley Capital Partners

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12682

Bombardier New Aircraft

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36888

Boston Scientific Corp

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11899

C C Media Holdings Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35160

C. Dot Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36790

C2C AIR CHARTERS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37117

CA, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32717

CAMERON HENKIND

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

ИРЛАНДИЯ

34153

CAYLEY AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

30896

CCA AIR CHARTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36333

CELLO AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29250

CENTURION AVTN SRVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36860

CESSNA FINANCE CORP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11418

CESSNA FINANCE CORP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5078

CINTAS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37889

CIRRUS AVIATION (US)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

21455

CITYJET

ИРЛАНДИЯ

36082

CMC GROUP INC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

44856

CONCIERGE U LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33877

CORACLE AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

19036

CORPORATE JETS PA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

9248

CRANE COMPANY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28444

CROSS AVTN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13609

Center for Disease Detection LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

3769

Chevron U.S.A.Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12458

Codale Electric Supply Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11882

Colson & Colson General Contractor

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13788

Constellation Productions

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30753

Covidien

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10987

Cozzens and Cudahy Air

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10650

DARBY HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31690

DELTA JET USA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24235

DENISTON ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35507

DIAMOND AIR CHARTER

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

30715

DMB Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35370

DOMINOS PIZZA (2)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12713

DSS214 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

6064

DUBAI AIR WING

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

45097

Dreamline Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35072

EAC AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8339

EATON

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1009

ELI LILLY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23828

EMC IRELAND

ИРЛАНДИЯ

23627

EMERCOM RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

33649

ENCORE 684 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10176

Energy Corporation of America

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33361

FAGEN INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29521

FAIRMONT AVIATION SE

КАНАДА

35375

FALCON 50 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33587

FANAR AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32271

FAST LINK EGYPT

ЕГИПЕТ

34792

FASTNET JET ALLIANCE

ИРЛАНДИЯ

21578

FEDERAL MOGUL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28181

FERRO CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30469

FIRST VIRTUAL AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

18781

FJ900

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

9532

FL Aviation Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31774

FLYING SQUIRREL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

10276

FLYNN FINANCIAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

6573

FOUR STAR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

ИРЛАНДИЯ

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

3826

FRIEDKIN INTL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22293

FRONTLINER INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12666

Falcon Fifty LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35797

Felham Enterprises Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23081

Fertitta Enterprises

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10208

Flightstar Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10877

Fortune Brands, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

21858

Frost Administrative Services, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11889

Futura Travels Limited

ИНДИЯ

39022

GAUGHAN FLYING LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38550

GC INTERNATIONAL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

ИРЛАНДИЯ

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

ИРЛАНДИЯ

26624

GENERAL MILLS SALES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38543

GEORGE GUND 3

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12778

GIV EXEC JET LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23814

GLOBAL WINGS LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

3964

GOODYEAR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10230

GPAir Limited

КАНАДА

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26847

GREENHILL AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11239

GameStop, Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33031

Gemini Ltd

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13449

General Dynamics Land Systems

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12159

Gilead Sciences

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22958

Group Holdings

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13612

Guthy Renker Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28219

HARLEY-DAVIDSON

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

21857

HARSCO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31054

HEAVYLIFT INT.

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

1423

HERSHEY COMPANY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26380

HERTZ CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24776

HOME DEPOT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

ИРЛАНДИЯ

5170

HUMANA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29387

Harbert Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

42446

Hormel Foods Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11193

IAMAW

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24747

IFFTG

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32500

ILFC IRELAND LTD

ИРЛАНДИЯ

21409

IRVING AIR SERVICE

КАНАДА

28726

International Jet Management

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36005

Irving Oil Transport Inc.

КАНАДА

32671

JANNAIRE LLP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35830

JAPC INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10275

JELD-WEN, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27861

JEP LEASING

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22094

JEPPESEN UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32549

JET CLIPPER JOHNNY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35926

JET LOGISTICS INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35981

JET SHARES ONLY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32652

JET SMART INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30210

JET-A-WAY CHARTERS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36494

JETSELECT, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26509

JOLUK AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39282

James S Offield

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31850

Jarden Corp

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10276

Jepson Associates Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34314

Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25/02/2009)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10282

John M. Connors, Jr.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1584

Johnson&Johnson

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35520

Jones International Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8180

KELLOGG

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32210

KLEIN TOOLS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

20894

KOHLER CO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10286

Kansas City Life Insurance Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10287

Kenair, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10713

Konfara Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31706

LCG ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35616

LEONARD GREEN & PART

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

12275

LIBERTY MUTUAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32207

LISBON LIMITED

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28852

LONDON CITY JET

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35829

LOWES COMPANIES INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

40196

LP 221 LC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37926

LUGHNASA MGMT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36958

LUNA ENTERTAINMENT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10295

Leco Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29729

Letica Leasing LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36957

Level 3 Communications

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38901

M&M AVIATION GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36961

MAGELLAN A/C SVCS

ИРЛАНДИЯ

30454

MAJJEC JHETT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26422

MANDAN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38653

MANHAG AG

ШВЕЙЦАРИЯ

31670

MATTHEWS JOHN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29444

MC Group

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

12177

MELLON BANK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27630

MERCURY ENGINEERING

ИРЛАНДИЯ

11068

MGM Resorts Aviation Corp

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30050

MHS TRAVEL & CHTR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37895

MID SOUTH JETS INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26475

MIDAMERICAN ENERGY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13615

MIDES SEM DE CV

ЕЛ САЛВАДОР

1104

MIL IRELAND

ИРЛАНДИЯ

f10317

MMB Management Advisory Services

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31703

MMRB SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

40770

MRTV LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32479

MVA AVIATION LTD.

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

20548

Maine Aviation Aircraft Charter, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12230

Mannco LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27893

Merck & Co., Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10507

Midland Financial Co.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10968

Mozart Investments, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12769

N48KZ LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39276

N583KD LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

18796

N728LW LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10324

NASCAR, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10328

NCR Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

18352

NESTLE PURINA PETCAR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29867

NEXT FLIGHT JETS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32930

NINETY EIGHT AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33473

NOK AIR

ТАЙЛАНД

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26985

NORTH STAR AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

42956

NORWEGIAN AIR INTL

ИРЛАНДИЯ

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36522

New Orion Air Group

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

43372

Noble Energy, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10334

Noel Group Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12013

Norfolk Southern Corp.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12093

Nustar Logistics

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32397

OFFICE DEPOT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37310

OKAY AIRWAYS

КИТАЙ

9116

OMEGA AIR (USA)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11444

OPA LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

7079

ORBIS INTL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35897

OSLO EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2079

OWENS ILLINOIS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

10012

P & E PROPERTIES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33261

PACIFIC SKY

КАНАДА

8792

PALMER A

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10642

PAM Management Serv. LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36792

PB AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29783

PEGASUS AVIATION CA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36816

PHILLIPS EDISON & CO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32055

PIONEER ADVENTURES

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

39139

PITCH LINK LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10361

PNC Financial Services Group

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10729

PPD Development, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32096

PRIME AVIATION JSC

КАЗАХСТАН

34180

PROFESSIONAL CARE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10351

Paramount Pictures Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

3252

PepsiCo, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10918

Pilgrim Air

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10979

Pinjet Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31045

PrivateSky Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

7076

Project ORBIS International, Inc.

ФРАНЦИЯ

26605

QUEST AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29692

RABBIT RUN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32706

RBGT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10978

REAUD MORGAN QUINN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31234

RED BARN FARMS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37662

REYNOLDS JET MGMT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35940

RIZON JET UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38890

RKK Management, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31650

ROBINSON AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11777

ROBINSON LEASING INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23899

ROLLINS INC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29788

RORO 212

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31502

ROTOR TRADE (ARC)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2292

ROWAN COMPANIES PLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30090

RUSAVIATION

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

39971

RUUD LIGHTING INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8651

Ryanair DAC

ИРЛАНДИЯ

28054

SAFEWAY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34898

SD VERMOGENSVERWALT

ГЕРМАНИЯ

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11250

SGSF Capital Venture LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32093

SHEARWATER AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24869

SIERRA PACIFIC IND

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36640

SIM SAS

ФРАНЦИЯ

f12817

SITRICK AND CO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

МЕКСИКО

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

42170

STA JETS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30500

STANDARD & POORS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31823

STARSHIP ENTERPRISE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

131

STOBART AIR

ИРЛАНДИЯ

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10397

Select Management Resources, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10824

Seminole Tribe of Florida

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f14029

Signature Group LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13116

Standridge Color Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36081

Starbucks Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10501

Sunoco Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35071

T2 Aviation Mgmt.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

3696

TEXAS INSTRUMENTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11309

THIRD SECURITY LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13842

TLS Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12991

TONY DOWNS FOODS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

9788

TRANSIT AIR SRVC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29623

TRICYCLE AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38625

Tashi Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11003

Tendencia Asset Management

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

25363

The Boeing Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10441

The Sherwin-Williams Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10446

Tour Air, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12231

Translatin S.A.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

45090

UNICORP AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

4090

UNITED COMPANY THE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2797

UNITED STATES STEEL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10462

US Bank NA Trustee

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10460

Unisys Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

9275

VALLEJO INVESTMENTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11803

VALLEY JET LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29120

VEN AIR

ИРЛАНДИЯ

32119

VIA FELIZ II

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28043

VILLAGE EQUIPMENT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36447

VTB LEASING (EUROPE)

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

f10591

Vulcan Materials Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35911

WALLAN AVIATION 2

САУДИТСКА АРАБИЯ

38924

WAR ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5187

WELDBEND

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35439

WELLS FARGO BANK NW

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31125

WESTON LTD

ИРЛАНДИЯ

22445

WHITE CLOUD

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38797

WILDGOOSE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

ИРЛАНДИЯ

33542

WING FINANCIAL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28282

WINGEDFOOT AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38212

WINGS AVIATION (DE)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29233

WRENAIR

ИРЛАНДИЯ

36499

Warner Chilcott

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10815

Washington Penn Plastic Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10792

Werner Enterprises Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25465

WestJet

КАНАДА

f10784

Wilmington Trust

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

32454

XJET USA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10485

Xerox Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31649

Z1 HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

44261

ZALA GROUP LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

ГИБРАЛТАР

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ


ГЪРЦИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

24601

AERO-KAMOV

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

23232

AEROSVIT

УКРАЙНА

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

КЕНИЯ

39537

AIR CANADA rouge LP

КАНАДА

30742

AIR COLUMBUS

УКРАЙНА

40237

AIR LEISURE

ЕГИПЕТ

29972

AIR LINK INTL (CY)

КИПЪР

44218

AIR MEDITERRANEAN

ГЪРЦИЯ

37802

AIR TRAFFIC LTD

КЕНИЯ

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

ЛИВАН

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ИЗРАЕЛ

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31252

AMREF FLYING DOCTORS

КЕНИЯ

37966

ASPAMIA LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34238

ASTRA AIRLINES

ГЪРЦИЯ

38330

AVIATION SCIENCES CO

САУДИТСКА АРАБИЯ

23359

AVIATRANS K LTD

УКРАЙНА

20514

Aegean Airlines

ГЪРЦИЯ

375

American International Group

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12684

Avenge Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34069

BELRESCUEAVIA

БЕЛАРУС

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

ГЪРЦИЯ

20501

BLUE BIRD AVIATION

КЕНИЯ

29396

BOOTH CREEK MGMT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

КИТАЙ

35729

CASSEL INVEST LTD

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

31895

CENTAVIA

СЪРБИЯ

31412

COMERAVIA

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

36113

CONQUISTADOR HELO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

19644

COSTAIR LTD

ГЪРЦИЯ

29987

CRIMEA UNIVERSAL

УКРАЙНА

33761

DAL GROUP (SUDAN)

СУДАН

36466

DESINENCE LTD

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

25895

DONBASSAERO

УКРАЙНА

32795

DOVE AIR INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11403

DRAGON LEASING CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30350

EAGLE AIR LTD

УГАНДА

35299

ELITE AIRLINES

ГЪРЦИЯ

40100

ELLINAIR

ГЪРЦИЯ

36585

ELTANIN AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37223

ENGALY LTD

ИРЛАНДИЯ

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ИТАЛИЯ

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

АВСТРАЛИЯ

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

КАТАР

35228

FIRST AIRWAYS

ГЪРЦИЯ

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

АВСТРАЛИЯ

31722

GAINJET AVIATION

ГЪРЦИЯ

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

42395

GERMANIA FLUG AG

ШВЕЙЦАРИЯ

31659

GHALAYINI I

ЕГИПЕТ

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

ЮЖНА АФРИКА

36785

GLOBAL ELITE JETS

САУДИТСКА АРАБИЯ

29050

GOLIAF AIR

САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29777

GREECE AIRWAYS

ГЪРЦИЯ

17957

GREENLEAF

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38025

GRYPHON AIRLINES

КУВЕЙТ

f10233

GS 150-217 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11417

GS200 INC TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

23443

HCAA

ГЪРЦИЯ

38724

HEAD START AVTN SYS

КИПЪР

25221

HELOG AG

ШВЕЙЦАРИЯ

36373

HERITAGE ACFT LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36043

HERITAGE AVTN DEV.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f12006

Hanwha Chemical Corporation

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

38831

INTAKA MANAGE PTY

ЮЖНА АФРИКА

38792

INTER ILES AIR

МАДАГАСКАР, КОМОРСКИ ОСТРОВИ, РЕЮНИОН

32668

INTERISLAND AIRLINES

ФИЛИПИНИ

26787

INTRACOM

ГЪРЦИЯ

31881

INTRALOT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36434

ISLANDSITE INVEST.

ЮЖНА АФРИКА

31621

JADAYEL AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

31622

JET AIRLINES JSC

КАЗАХСТАН

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

КИТАЙ

33768

JP AIR OU

ЕСТОНИЯ

32238

JUBILANT ENPRO PVT

ИНДИЯ

30724

KAIZEN AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

ГЪРЦИЯ

33560

Kenrick Ltd.

ИЗРАЕЛ

35938

Knightsdene Limited

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29979

LAO AIRLINES

ЛАОСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

29995

LEXATA

ГЪРЦИЯ

35265

LINAIR LTD.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25549

MACEDONIAN AIRLINES

ГЪРЦИЯ

32732

MCKINLEY CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29201

MERPATI NUSANTARA 2

ИНДОНЕЗИЯ

1099

MIL GREECE

ГЪРЦИЯ

21948

MINAIR

ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

БРАЗИЛИЯ

40473

N.Z. VOYAGES

ФРАНЦИЯ

35475

NORDSTAR AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34624

OLYMPIC AIR

ГЪРЦИЯ

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

ГЪРЦИЯ

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

ГЪРЦИЯ

24067

ORASCOM

ЕГИПЕТ

22404

OXY USA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10342

Olayan Financing Company

САУДИТСКА АРАБИЯ

2055

Olympic Airlines

ГЪРЦИЯ

30316

PAKISTAN STATE

ПАКИСТАН

37162

PALADIN ENERGY LTD

АВСТРАЛИЯ

24760

PALESTINIAN AIRLINES

ПАЛЕСТИНСКА ТЕРИТОРИЯ, ОКУПИРАНА

22981

PALMYRA AVIATION LTD

ГЪРЦИЯ

27002

PARADISE AVTN

ГЪРЦИЯ

34445

PEBUNY LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28119

POLISH MORSKI

ПОЛША

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

ТУРЦИЯ

37638

PRIMEVALUE TRADING

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

ИНДИЯ

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

ЙОРДАНИЯ

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ЗАМБИЯ

35365

Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

ИНДИЯ

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

САУДИТСКА АРАБИЯ

35603

ROSTVERTOL-AVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

9012

S & K BERMUDA LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

37342

SAFARILINK

КЕНИЯ

44653

SCOOT PTE LTD

СИНГАПУР

22305

SEAFLIGHT AVTN

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

САУДИТСКА АРАБИЯ

33531

SEMEYAVIA JSC

КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН

36327

SEVEN X AVIATION

ЧЕРНА ГОРА

32636

SHORT STOP JET CHARTER

АВСТРАЛИЯ

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29176

SINCOM AVIA

УКРАЙНА

32837

SKOL AIRLINE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31109

SKY EXPRESS GREECE

ГЪРЦИЯ

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

3991

Sioux Company Ltd

ШВЕЙЦАРИЯ

25475

THAI FLYING SERVICE

ТАЙЛАНД

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

УКРАЙНА

31819

TRANS AVIATION

КУВЕЙТ

28601

TRAVCO AIR

ЕГИПЕТ

9459

UNIVERSAL AIR LINK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38722

VAXUCO

ВИЕТНАМ

20044

VERAVIA VERNIKOS

ГЪРЦИЯ

35002

VERTIR

АРМЕНИЯ

37519

WCC AVIATION INC

ФИЛИПИНИ

35700

WEM LINES SA

ГЪРЦИЯ

35842

WORLD HEALING CENT 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25058

WORLD HEALING CENTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24805

YAMAL

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

7307

ZAHID TRACTOR

САУДИТСКА АРАБИЯ

35716

ZR AVIATION

ЛИВАН


ИСПАНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

26560

245 PILOT SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

ШВЕЙЦАРИЯ

4648

AERO ANGELES

МЕКСИКО

19709

AERODATA BELGIUM

БЕЛГИЯ

36647

AEROGAL

ЕКВАДОР

29663

AEROLANE

ИСПАНИЯ

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ЧИЛИ

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ИСПАНИЯ

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

МЕКСИКО

38432

AEROMASTER DEL PERU

ПЕРУ

36924

AERON CIVIL PANAMA

ПАНАМА

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ИСПАНИЯ

2880

AEROVIAS DE MEXICO

МЕКСИКО

29534

AFRIQUE CARGO SERV

СЕНЕГАЛ

44479

AIR 31 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29323

AIR AMDER

МАВРИТАНИЯ

24500

AIR COMET S.A.

ИСПАНИЯ

9345

AIR EUROPA

ИСПАНИЯ

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ИСПАНИЯ

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

ЛЮКСЕМБУРГ

22380

AIR NOSTRUM

ИСПАНИЯ

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

ИНДИЯ

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ИСПАНИЯ

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

ИСПАНИЯ

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ИСПАНИЯ

7968

AIRBUS HELICOPTER

ФРАНЦИЯ

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36793

AIRLEASE CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34981

AIRLIFT USA LLP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ЮЖНА АФРИКА

36637

ALBA STAR S.A.

ИСПАНИЯ

43746

ALHOKAIR AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

43337

ALLIANCEJET, LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32075

ALPEMA & TOURISM

ИСПАНИЯ

33938

AMAC CORPORATE JET AG

ШВЕЙЦАРИЯ

29581

AMB GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38970

AMERICAN JET S.A.

АРЖЕНТИНА

31409

AMERICAN KING AIR FE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37598

AMS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ИСПАНИЯ

26796

ANSETT WORLDWIDE

АВСТРАЛИЯ

31725

ANTRAK AIR GHANA

ГАНА

28325

ARAMARK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32948

ARKAS S.A.

КОЛУМБИЯ

f12734

ASPEN TRADING CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

НИГЕРИЯ

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

9456

AUDELI

ИСПАНИЯ

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

ЕКВАДОР

35532

AVEX AIR TRAINING

ЮЖНА АФРИКА

21660

AVIACION COMERCIAL

МЕКСИКО

460

AVIANCA

КОЛУМБИЯ

36095

AVION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

45064

AVIONCO GUERNSEY

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ИСПАНИЯ

33149

AVPRO INC (2)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26651

AZUR AIR LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

8740

Abbott Laboratories

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

МЕКСИКО

39686

Air Products & Chemicals Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29159

Airmax, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23373

Al Tameer Co. Ltd.

САУДИТСКА АРАБИЯ

f11014

American Resources

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10332

Astra 136 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11141

Averuca, C.A.

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

12669

BA CITYFLYER LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38654

BARRAGAN MIGUEL

МЕКСИКО

32565

BELLON AVIATION LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

f13938

BEST FLY S.L

ИСПАНИЯ

2621

BINTER CANARIAS SA

ИСПАНИЯ

32392

BIONIC AVIATION CC

ЮЖНА АФРИКА

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35545

BRASIL WARRANT

БРАЗИЛИЯ

22234

BRECO INTL

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f12909

BRISAIR S.A.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

19815

BRISTOW NIGERIA

НИГЕРИЯ

37278

BUA DELAWARE INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10074

Bank of America, NA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38518

Benipaula Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

10970

Bombardier Aerospace Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12165

Bradleyville, Ltd

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31613

C.S.P.SOCIETE

МАВРИТАНИЯ

27598

CABO VERDE EXPRESS

КАБО ВЕРДЕ

30834

CANADIAN METRO AIRL

КАНАДА

38558

CANARIAS AIRLINES

ИСПАНИЯ

36213

CANARY FLY S.L.

ИСПАНИЯ

35186

CAPITEQ

АВСТРАЛИЯ

4029

CARGILL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23687

CASA AIR SERVICES

МАРОКО

32893

CAVERTON HELICOPTERS

НИГЕРИЯ

29796

CETO MARKETING S.A.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38300

CHALLENGER 5445 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30885

CITELYNX TRAVEL

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

44018

CITGO Petroleum Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36279

CLEARSKIES

АВСТРАЛИЯ

32365

CNL GROUP SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

ФРАНЦИЯ

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

ИСПАНИЯ

37198

CONF. BRASILEIRA

БРАЗИЛИЯ

36755

CONSORCIO CJPP

БРАЗИЛИЯ

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

БРАЗИЛИЯ

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

БРАЗИЛИЯ

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ИСПАНИЯ

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32284

CORPORATE OIL & GAS

НИГЕРИЯ

36833

COYABA LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37293

CPC SA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31491

CSIM AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11870

Caleton Holdings

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

32564

Carabo Capital

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12156

CareFusion Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10817

Casafin II LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39988

Cockrell Resources

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11018

Condor Express S.A.

АРЖЕНТИНА

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

БРАЗИЛИЯ

f10710

Contessa Premium Foods

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38519

Corimon CA

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

35909

Covington Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

САУДИТСКА АРАБИЯ

29548

DARTASSAN

ИРЛАНДИЯ

26776

DEAN FOODS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37252

DELAWARE GG INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29208

DES R CARGO EXPRESS

МАВРИТАНИЯ

35756

DNEST AVIATION

МАЛАЙЗИЯ

3464

DODSON INTERNTL PART

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33251

DORNIER NIGERIA

НИГЕРИЯ

31583

DTC LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

11968

DUKE OF WESTMINSTER

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10136

Dayco Properties Ltd

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35754

EASSDA

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35658

EAST COAST JETS INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8808

EASTMAN KODAK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

6101

EDELWEISS SUISSE

ШВЕЙЦАРИЯ

37813

EDIFICA 2000

ИСПАНИЯ

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

10068

EDREES MUSTAFA

САУДИТСКА АРАБИЯ

35209

EHEIM VERWALTUNGS

ГЕРМАНИЯ

30842

EJS-AVIATION SERVICE

БАХАМСКИ ОСТРОВИ

29935

ELMET AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35607

ELYSIAN AIRLINES

ГВИНЕЯ

38631

EMB EQUIPMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39123

EMBRAER COMMERCIAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

4025

EMBRAER SA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

БРАЗИЛИЯ

f13610

EMSI Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

БРАЗИЛИЯ

24823

EUROCONTINENTAL

ИСПАНИЯ

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ИСПАНИЯ

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

ИСПАНИЯ

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32605

EXEC JET MANAGEMENT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31653

EXEC JET SERVICE (N)

НИГЕРИЯ

38423

EXECUFLIGHT INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ИСПАНИЯ

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10915

Electric Boat Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ШВЕЙЦАРИЯ

7382

FALCONAIR LTD

ЮЖНА АФРИКА

f12978

FATHER & SON AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34494

FCI AVIATION LLC

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37269

FENWAY AVIATION

БРАЗИЛИЯ

18767

FIRST INTL AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26564

FL Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35848

FLANA

ЮЖНА АФРИКА

19907

FLIGHT CONSULTANCY

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22596

FLIGHTLINE SL

ИСПАНИЯ

38755

FLY540 ANGOLA

АНГОЛА

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ИСПАНИЯ

5453

FLYBE LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38743

FLYGTACK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31970

FLYING FALCON

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

10992

FLYING LION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24821

FORMACION AEROFAN SL

ИСПАНИЯ

34647

FOSTER AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32961

FRAPMAG LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

22740

FREWTON LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37166

FS AVIATION LLP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31564

FUGRO AVIAT CANADA

КАНАДА

36054

FUJI DREAM AIRLINES

ЯПОНИЯ

35955

FULUCA INVESTMENTS

ЮЖНА АФРИКА

f10761

Firefly Entertainment Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

463

GAMA AVTN BEAUPORT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

ГАМБИЯ

4402

GESTAIR

ИСПАНИЯ

25841

GF AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10220

GG Aircraft LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28586

GO AHEAD INTERNATION

ШВЕЙЦАРИЯ

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

ГЕРМАНИЯ

30962

GOF AIR SA DE CV

МЕКСИКО

28810

GOLDNER D

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34043

GRAND CHINA EXPRESS

КИТАЙ

28228

GUARDA COSTEIRA GV

КАБО ВЕРДЕ

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10219

General Avileasing, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37447

Ginnaire Rental Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10226

Glass Aviation, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11875

H&S Air, LLC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27295

HAGEL W

АВСТРИЯ

32525

HARPO INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31805

HARVARD OIL & GAS

КАНАДА

28012

HAWKAIRE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28603

HCC SERVICE CO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38138

HEBEI AIRLINES LTD

КИТАЙ

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ИСПАНИЯ

28448

HELVETIC AIRWAYS

ШВЕЙЦАРИЯ

31991

HENNIG .

ЮЖНА АФРИКА

38709

HEVELCA SOCIETE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11786

HI FLITE INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34338

HISPANIA FLYJET

ИСПАНИЯ

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ИСПАНИЯ

33213

HOLLYWOOD AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31093

HONG KONG EXPRESS

ХОНКОНГ САР

34316

HYUNDAI COLOMBIA

КОЛУМБИЯ

31848

HYUNDAY COLOMBIA

КОЛУМБИЯ

35962

I FLY LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

1475

IBERIA

ИСПАНИЯ

25406

IBERWORLD S.A.U.

ИСПАНИЯ

25843

ICE BIRD

ШВЕЙЦАРИЯ

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ИСПАНИЯ

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ИСПАНИЯ

4470

INDUSTRIAS TITAN

ИСПАНИЯ

35945

INSEL AIR

АРУБА

37049

INSULAR CLASS SL

ИСПАНИЯ

36530

INTERALIMENT S.A.L.

ЛИВАН

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

БЕЛГИЯ

32557

INTL CONCERTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34440

INTL FLIGHT RES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31816

INTL PRIVATE JET

ШВЕЙЦАРИЯ

33401

INTL TRADE HOLDING

КУВЕЙТ

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30947

IRS AIRLINES LTD

НИГЕРИЯ

29121

ISLAS AIRWAYS

ИСПАНИЯ

31918

ISM AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

БРАЗИЛИЯ

10117

International Lease Finance Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

БРАЗИЛИЯ

28372

J.W. Childs Associates

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31247

JAIR

ЮЖНА АФРИКА

27693

JATO AVTN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36350

JCPenney Co. Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36363

JEM INVESTMENTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

7532

JET2.COM LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

44618

JET4U S.R.L.

ПОРТУГАЛИЯ

7628

JOHNSON FRANKLIN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

6281

JOHNSON SC AND SON

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

АРЖЕНТИНА

f10284

Jupiter Leasing Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34608

KAMA AVIATION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

22691

KAVMINVODYAVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32291

KELLY CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30722

KING AIR & TRAVELS

НИГЕРИЯ

21519

KINGS AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

22866

KOGALYMAVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34665

KUNPENG AIRLINES

КИТАЙ

32518

LAI

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

32926

LAN PERU SA

ИСПАНИЯ

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ИСПАНИЯ

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

f10606

LHF Holdings Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35540

LIBYAN CAA

ЛИБИЯ

37675

LIDER AVIACAO

БРАЗИЛИЯ

8562

LIDER TAXI AEREO

БРАЗИЛИЯ

34815

LIFT IRELAND LEASING

ИРЛАНДИЯ

32145

LINK AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32711

LITORANEA LINHAS AER

БРАЗИЛИЯ

34783

LLC Nord Wind

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32253

LTH JET LEASING

БРАЗИЛИЯ

30440

Lark Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32826

Lewis Aeronautical

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12478

Longfellow Management Services LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

ИСПАНИЯ

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32533

MAITON AIR LLP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32725

MALI AIR EXPRESS

МАЛИ

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

САУДИТСКА АРАБИЯ

14376

MARTINEZ RIDAO

ИСПАНИЯ

37112

MAX AIR (NIGERIA)

НИГЕРИЯ

26115

MEDAIR CHARTER

ЮЖНА АФРИКА

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35494

MENA AEROSPEASE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

26957

MENAJIAN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38791

MENORCA LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

40210

MERCADONA S.A.

ИСПАНИЯ

31076

METRO JET USA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39178

METROPOLITAN AVT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

14322

MEXICANA

МЕКСИКО

39275

MID-SOUTH INV. LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26896

MOBIL NIGERIA 2

НИГЕРИЯ

1922

MONARCH AIRLINES LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

10262

MONARCH GEN AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

4341

MOTOROLA MOBILITY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8099

MSF AVIATION

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ИСПАНИЯ

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f13442

Michigan Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24765

Monza Negocios

БРАЗИЛИЯ

f10321

N T Air, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11388

N450JE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31771

N526EE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32502

NASAIR

САУДИТСКА АРАБИЯ

604

NAYSA

ИСПАНИЯ

31792

NHT LINHAS AEREAS

БРАЗИЛИЯ

f10331

NII Holdings Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31834

NITA JET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39070

NNP HOLDING S/A

БРАЗИЛИЯ

36142

NOAR LINHAS AEREAS

БРАЗИЛИЯ

33203

NOCLAF LIMITED

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

1997

NOMADS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32556

NYGREN U

ШВЕЦИЯ

39746

New Avant Garde Ltd

МАЛТА

18907

Norman Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31679

OASIS SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32396

OBODEN IBRU

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

БРАЗИЛИЯ

24549

ODYSSEY AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37779

ONCAM AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

33704

ORIONAIR S.L.

ИСПАНИЯ

f10603

OTO Development, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

42965

PAIC PARTICIPAOES

БРАЗИЛИЯ

33299

PALM AVIATION

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

35266

PCS Aviation Services, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

44056

PDVSA Petroleo S.A.

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

8455

PERSONAL JET FLORIDA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35295

PHOENICIA AVIATION

ЛИВАН

31257

PICK N PAY (2)

ЮЖНА АФРИКА

42844

PLUS ULTRA LINEAS

ИСПАНИЯ

30970

POOL AVIATION NW LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35542

PORTSIDE INTL LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38147

PRIME AIR SVCS LTD

НИГЕРИЯ

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ИСПАНИЯ

32852

PRIYAN FOUNDATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ИСПАНИЯ

29804

PUNTO-FA

ИСПАНИЯ

23017

Perm Airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34864

Q JETS AVIATION

КАНАДА

33331

QUADRA AVIATION LP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27231

QUANTUM AIR

ИСПАНИЯ

37367

RADCOOL INVESTMENTS

ЮЖНА АФРИКА

33067

RAINBOW AIR

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11770

REAL WORLD TOURS INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26960

RED WINGS CJSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32100

RING AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23739

ROYAL FLIGHT

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35605

RPK CAPITAL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34812

RPK CAPITAL MNGT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34828

RUNWAY ASSET MNGT

ЮЖНА АФРИКА

33521

RYJET

ИСПАНИЯ

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

МЕКСИКО

23071

S ARGENTINA

АРЖЕНТИНА

38250

SAETA SL

ИСПАНИЯ

36517

SAICUS AIR S.L.

ИСПАНИЯ

25502

SAL EXPRESS

САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

29057

SANTA BARBARA (2)

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

32602

SANTANA TEXTIL

БРАЗИЛИЯ

37768

SAPETRO AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29825

SAS INSTITUTE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37164

SASEMAR

ИСПАНИЯ

32195

SATA VENEZUELA

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

37785

SDE SA

БЕЛГИЯ

36925

SEA SA

АРЖЕНТИНА

1095

SECCION ECONOMICO-ADMIN.

ИСПАНИЯ

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

БРАЗИЛИЯ

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

СЕНЕГАЛ

37448

SERIPATRI PARTICIP

БРАЗИЛИЯ

30674

SEV AEREO POLICIA

ИСПАНИЯ

36232

SIENNA CORP SERVICES

ШВЕЙЦАРИЯ

34785

SIERRA NEVADA CORP.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32002

SIERRA STELLAR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33719

SKY AIR WORLD

АВСТРАЛИЯ

25929

SKY SERVICES AVTN

ИСПАНИЯ

35092

SKYWAY LTD.

ГРУЗИЯ

30794

SLEEPWELL AVTN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38895

SOBHA PURAVANKARA

ИНДИЯ

39712

SOL DEL PARAGUAY

ПАРАГВАЙ

11926

SONAIR ANGOLA

АНГОЛА

33250

SOSOLISO A/L (2)

НИГЕРИЯ

19182

SOTAN

БРАЗИЛИЯ

36602

SOUTH AVIATION INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31632

SOUTH EAST ASIAN

ФИЛИПИНИ

4298

SPANAIR S A

ИСПАНИЯ

28727

SPENAERO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31936

SQUADRON AVTN SVCS

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

24644

ST MERRYN AIR

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

1485

STOCKWOOD V

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30064

STREAMLINE RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34009

SUNRIDER CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ИСПАНИЯ

11309

SWIFTAIR ESPANA

ИСПАНИЯ

37862

Starwood Management LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29913

Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31288

TAG AVTN ESPANA

ИСПАНИЯ

34933

TAILWIND AIRLINES

ТУРЦИЯ

36754

TAK AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

БРАЗИЛИЯ

4386

TAM LINHAS AEREAS

ИСПАНИЯ

22992

TATARSTAN AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31963

TAXI FLY GROUP SA

ИСПАНИЯ

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35745

TIANJIN AIRLINES

КИТАЙ

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34198

TITAN AVIATION UAE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ИСПАНИЯ

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ИСПАНИЯ

35159

TRAMAS TEXTILES SA

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

28247

TRANS AER BOLIVIANA

БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА

15453

TRANSAERO AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34609

TRANSCON INTERNATIONAL INC.

БАХАМСКИ ОСТРОВИ

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34330

TRANSPAIS AEREO

МЕКСИКО

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ИСПАНИЯ

38544

TRIM AIR CHARTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36812

TRINIDAIR UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

13174

TRUSTAIR LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

30131

TUI Airways Ltd

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

СЕНЕГАЛ

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

37642

Termo Norte Energia Ltda

БРАЗИЛИЯ

34271

UAML AIR CHARTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38903

UNIQUE JET AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36046

USN AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37185

UTD BANK OF AFRICA

НИГЕРИЯ

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ШВЕЙЦАРИЯ

35913

VESEY AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29086

VIM AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34107

VIPER AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35330

VIRCOP JETS S.L.

ИСПАНИЯ

38266

VOLOTEA S.L.

ИСПАНИЯ

30190

VUELING AIRLINES

ИСПАНИЯ

29378

WAMOS AIR, SA

ИСПАНИЯ

44827

WCA Holdings

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2885

WESTAIR FLYING

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36586

WIN WIN SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36955

WINGS JET LTD

МАРОКО

31438

WOOD J M

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35259

WORLD WIDE AC FERRY

КАНАДА

34390

WTORRE S.A.

БРАЗИЛИЯ

f10475

Westair Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10479

Wichita Air Services, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11514

Windway Capital Corp

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35374

XTO ENERGY INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ


ФРАНЦИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

26915

171JC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24008

223RD FLIGHT UNIT

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34029

2M EXECUTIVE AVTN

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

12312

35-55 PARTNERSHIP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34746

51 NORTH LIMITED

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

6803

711 CODY INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29177

900NB

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29496

A J WALTER AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

28417

AAK COMPANY

ЛИВАН

38065

AAR CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31724

AAS EUROPE

ФРАНЦИЯ

44931

AB AIR HOLDING

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

31439

ABC AEROLINEAS SA

МЕКСИКО

28588

ABDULLAH SAID B.

ШВЕЙЦАРИЯ

32962

ABG AIR LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36488

ABSOLUTE AVIATION

ЮЖНА АФРИКА

35443

AC TRAVEL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

4306

ACCOR SA

ФРАНЦИЯ

31934

ACFT MGMT & TRADING

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

30786

ACFT SARL

ЛЮКСЕМБУРГ

31617

ACFT SARL 2

ЛЮКСЕМБУРГ

35097

ACTIFLY

ФРАНЦИЯ

30027

ADAM AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27910

ADVANCED TRAINING SY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24201

AEC INTERN. LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

31600

AELIS AIR SERVICES

ФРАНЦИЯ

30943

AERO CAPITAL SAS

ФРАНЦИЯ

32371

AERO JET CORPORATE

ФРАНЦИЯ

31785

AERO SAINT EXUPERY

ФРАНЦИЯ

22257

AERO SERVICES LF

ФРАНЦИЯ

28041

AERO SVC CORPORATE

ФРАНЦИЯ

8491

AERO SVC EXECUTIVE

ФРАНЦИЯ

26891

AEROGAVIOTA

КУБА

33839

AEROJET MANAGEMENT

ГЕРМАНИЯ

25901

AEROMAR AIRLINES

МЕКСИКО

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ЮЖНА АФРИКА

5461

AEROSTOCK

ФРАНЦИЯ

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

НИГЕРИЯ

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

ЛИБИЯ

36823

AGCORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35102

AGROAIR SAS

ФРАНЦИЯ

1769

AIGLE AZUR

ФРАНЦИЯ

32481

AIR 26

АНГОЛА

182

AIR AFFAIRES GABON

ГАБОН

186

AIR ALGERIE

АЛЖИР

35192

AIR ARABIA MAROC

МАРОКО

28684

AIR ASIA

МАЛАЙЗИЯ

29420

AIR AUSTRAL 2

ФРАНЦИЯ

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

БОТСУАНА

30592

AIR BURKINA (2)

БУРКИНА ФАСО

29815

AIR CAIRO

ЕГИПЕТ

34225

AIR CHARTER PROFSNL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33288

AIR CORPORATE FRANCE

ФРАНЦИЯ

38966

AIR COTE D'IVOIRE

КОТ Д'ИВОАР

30879

AIR DECCAN

ИНДИЯ

32290

AIR DIVISION KAZAKH

КАЗАХСТАН

227

AIR FRANCE

ФРАНЦИЯ

231

AIR GEFCO

ФРАНЦИЯ

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35198

AIR GUYANE

ФРАНЦИЯ

24148

AIR HARRODS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32175

AIR HORIZON (TOGO)

ТОГО

30281

AIR IVOIRE (2)

КОТ Д'ИВОАР

31977

AIR KING JET

ШВЕЙЦАРИЯ

32016

AIR LEASING

КАМЕРУН

252

AIR MADAGASCAR

МАДАГАСКАР

261

AIR MAURITIUS

МАВРИЦИЙ

12060

AIR ND

ФРАНЦИЯ

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

28019

AIR PINK D.O.O.

СЪРБИЯ

24430

AIR PRINT

ЛЮКСЕМБУРГ

31913

AIR SARINA

ШВЕЙЦАРИЯ

2564

AIR SENEGAL INTL

СЕНЕГАЛ

5636

AIR SEYCHELLES

СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ

26152

AIR SRPSKA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

34196

AIR SWIFT LTD.

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

25943

AIR TAHITI NUI

ФРАНЦИЯ

5633

AIR TRANSAT

КАНАДА

31078

AIR TURQUOISE SAS

ФРАНЦИЯ

12593

AIR VENDEE INVEST

ФРАНЦИЯ

34296

AIR WING LTD

БЕЛИЗ

2496

AIRBUS OPER. SAS

ФРАНЦИЯ

308

AIRBUS SAS

ФРАНЦИЯ

24094

AIRBUS TRANSPORT

ФРАНЦИЯ

4790

AIRBY

ФРАНЦИЯ

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

БЕЛГИЯ

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

ЛЮКСЕМБУРГ

32884

AIRCRAFT SUPPORT

ЛИВАН

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

18045

AIRFLEET CREDIT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

18982

AIRFLITE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38429

AIRSTAR LEASING LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36825

AKDN LOGISTIQUE

ФРАНЦИЯ

8231

AL ANWAE EST