ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 34

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
6 февруари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/217 на Съвета от 28 януари 2019 година за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

1

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/218 на Комисията от 1 февруари 2019 година за одобрение на изменение на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание [Vinos de Madrid (ЗНП)]

8

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1622 на Комисията от 29 октомври 2018 година за неодобряване на определени активни вещества в състава на биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 271, 30.10.2018 г. )

10

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/217 НА СЪВЕТА

от 28 януари 2019 година

за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка i) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (2) (наричано по-нататък „споразумението за асоцииране“), влезе в сила на 1 март 2000 г.

(2)

От влизането в сила на споразумението за асоцииране Съюзът продължи да укрепва двустранните си отношения с Кралство Мароко и му предостави напреднал статут.

(3)

Съюзът не предрешава изхода на политическия процес относно окончателния статут на Западна Сахара, който се провежда под егидата на Обединените нации и не е преставал да потвърждава ангажимента си за разрешаването на спора в Западна Сахара, понастоящем вписана от Обединените нации в списъка на несамоуправляващите се територии, и към днешна дата управлявана в голяма степен от Кралство Мароко. Той подкрепя изцяло положените усилия от Генералния секретар на Обединените нации и от личния му пратеник за подпомагане на страните да постигнат справедливо, трайно и взаимноприемливо политическо решение, което да позволи самоопределението на народа на Западна Сахара в рамките на договорености в съответствие с принципите и целите на Устава на Обединените нации, така както са залегнали в резолюциите на Съвета за сигурност на Обединените нации, и по-специално неговите резолюции 2152 (2014 г.), 2218 (2015 г.), 2385 (2016 г.), 2351 (2017 г.) и 2414 (2018 г.).

(4)

От влизането в сила на споразумението за асоцииране продуктите с произход от Западна Сахара със сертифициран марокански произход се внасят в Съюза, като се ползват от предвидените в съответните разпоредби на посоченото споразумение тарифни преференции.

(5)

В решението си, постановено по дело C-104/16 P (3), Съдът обаче уточнява, че споразумението за асоцииране обхваща единствено територията на Кралство Мароко, а не Западна Сахара, която е несамоуправляваща се територия.

(6)

Важно е да се следи развилите се във времето търговски потоци да не бъдат нарушавани, като същевременно се установят подходящи гаранции за защита на международното право, включително правата на човека, и за устойчивото развитие на съответните територии. На 29 май 2017 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Кралство Мароко за установяване, съгласно решението на Съда, на правно основание за предоставяне на предвидените в споразумението за асоцииране тарифни преференции на продуктите с произход от Западна Сахара. Споразумението между Европейския съюз и Кралство Мароко е единственото средство, с което може да се гарантира, че при вноса на продукти с произход от Западна Сахара те се ползват от притежаването на преференциален произход с оглед на факта, че мароканските органи са единствените, които могат да гарантират спазването на правилата, необходими за предоставянето на такива преференции.

(7)

Комисията оцени потенциалното въздействие на такова споразумение върху устойчивото развитие, по-специално с оглед на ползите и неблагоприятните последици от предоставените на продуктите от Западна Сахара тарифни преференции за засегнатия народ и последиците във връзка с използването на природните ресурси на съответните територии. Изключително трудно е да се измерят последиците от тарифните предимства по отношение на заетостта и използването на природните ресурси, тъй като те имат непряк характер. Също така не е лесно да се получи обективна информация в това отношение.

(8)

От тази оценка обаче е видно, че като цяло ползите за икономиката на Западна Сахара от предоставянето на предвидените в споразумението за асоцииране тарифни преференции на продуктите с произход от Западна Сахара и по-специално мощният лостов ефект за икономиката и следователно за социалното развитие, който представлява то, надвишават посочените в процеса на консултации отрицателни последици, сред които е екстензивното използване на природните ресурси, по-специално на запасите от подпочвени води, за което са взети мерки.

(9)

Направена е оценка, че разширяването на тарифните преференции, така че да обхванат продуктите с произход от Западна Сахара, като цяло ще има положително въздействие за засегнатия народ. Възможно е това въздействие да се запази и дори да се увеличи в бъдеще. Оценката показва, че разширяването на тарифните преференции, така че да обхванат продуктите от Западна Сахара, може да насърчи условията за инвестиции и да благоприятства за бърз и значителен подем, който да бъде от полза за местната заетост. Съществуването в Западна Сахара на икономически и производствени дейности, за които би било от най-голям интерес да се възползват от предвидените в споразумението за асоцииране тарифни преференции, показва, че непредоставянето на тарифни преференции би възпрепятствало в значителна степен износа от Западна Сахара, и по-специално износа на рибни и селскостопански продукти. Направена е оценка, че предоставянето на тарифните преференции би трябвало да има и положително въздействие върху развитието на икономиката на Западна Сахара, като окаже стимулиращ ефект върху инвестициите.

(10)

Предвид съображенията относно съгласието в решението на Съда, Комисията, във връзка с Европейската служба за външна дейност, е предприела всички разумни и възможни мерки при настоящите обстоятелства, за да осигури, че засегнатият народ е взел адекватно участие и е дал съгласието си за споразумението. Бяха проведени широки консултации и мнозинството от участвалите в тях социално-икономически и политически заинтересовани лица се произнесоха в полза на разширяването на тарифните претенции на споразумението за асоцииране, така че да обхванат Западна Сахара. Тези, които отхвърлят разширяването основно считат, че такова споразумение ще затвърди позицията на Мароко на територията на Западна Сахара. Нищо обаче в съдържанието на това споразумение не позволява да се счита, че с него би се признал суверенитетът на Мароко над Западна Сахара. Впрочем Съюзът ще продължава да полага още по-големи усилия за подкрепа на започналия и продължаващ под егидата на Обединените нации процес за мирно разрешаване на спора.

(11)

В съответствие с решение (ЕС) 2018/1893 на Съвета (4) споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението“), беше подписано на 25 октомври 2018 г., при условие че бъде сключено на по-късна дата.

(12)

Споразумението допринася за постигането на целите, преследвани от Съюза в рамките на член 21 от Договора за Европейския съюз.

(13)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна (наричано по-нататък „споразумението“), и Кралство Мароко, от друга страна, се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в споразумението, от името на Съюза (5).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Одобрение от 16 януари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 70, 18.3.2000 г., стр. 2.

(3)  Решение на Съда от 21 декември 2016 г., Съвет/Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(4)  Решение (ЕС) 2018/1893 на Съвета от 16 юли 2018 г. за подписване от името на Европейския съюз на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (ОВ L 310, 6.12.2018 г., стр. 1).

(5)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


6.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/4


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

А.   Писмо от Съюза

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на преговорите, проведени в рамките на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението за асоцииране“), във връзка с изменението на някои протоколи към посоченото споразумение.

След приключването на преговорите Европейският съюз и Кралство Мароко се споразумяха за следното:

Настоящото споразумение се сключва, без да се засягат съответните позиции на Европейския съюз относно статута на Западна Сахара и на Кралство Мароко относно посочения регион.

Двете страни потвърждават отново подкрепата си за процеса в рамките на Организацията на обединените нации и подкрепят усилията на Генералния секретар за постигането на окончателно политическо решение в съответствие с принципите и целите на Устава на Организацията на обединените нации и въз основа на резолюциите на Съвета за сигурност.

Европейският съюз и Кралство Мароко се споразумяха да вмъкнат посочената по-долу Съвместна декларация след протокол № 4 към споразумението за асоцииране.

Съвместна декларация относно прилагането на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението за асоцииране“)

1.

Продуктите с произход от Западна Сахара, които подлежат на контрол от митническите органи на Кралство Мароко, се ползват със същите търговски преференции като преференциите, предоставени от Европейския съюз на продуктите, обхванати от споразумението за асоцииране.

2.

Протокол № 4 се прилага mutatis mutandis с оглед на определянето дали посочените в параграф 1 продукти притежават статус на продукти с произход, включително по отношение на доказателствата за произход (1).

3.

Митническите органи на държавите—членки на Европейския съюз, и на Кралство Мароко отговарят за прилагането на Протокол № 4 по отношение на тези продукти.“

Европейският съюз и Кралство Мароко потвърждават своя ангажимент да прилагат протоколите в съответствие с разпоредбите на споразумението за асоцииране по отношение на зачитането на основните свободи и правата на човека.

Включването на настоящата съвместна декларация се основава на отдавна установеното привилегировано партньорство между Европейския съюз и Кралство Мароко, утвърдено по-специално с предоставения на Кралство Мароко напреднал статут, както и на споделената от страните амбиция за задълбочаване и разширяване на това партньорство.

В този дух на партньорство и за да се позволи на страните да направят оценка на въздействието на настоящото споразумение по-специално върху устойчивото развитие, а именно по отношение на ползите за засегнатия народ и използването на природните ресурси на съответните територии, Европейският съюз и Кралство Мароко се споразумяха да обменят взаимно информация поне веднъж годишно в рамките на Комитета за асоцииране.

Специфичните условия и ред на извършване на тази оценка ще бъдат определени впоследствие с цел приемането им от Комитета за асоцииране най-късно два месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.

Настоящото споразумение може да се прилага временно по взаимно съгласие, изразено чрез размяна на нотификации между двете страни, считано от датата на подписване, за което е дал разрешение Съветът на Европейския съюз.

Настоящото споразумение влиза в сила на деня след датата, на която двете страни се уведомят за приключването на вътрешните процедури по приемането му.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието на Вашето правителство с гореизложеното.

Моля Ви да приемете, уважаема госпожо, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Б.   Писмо от Кралство Мароко

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо с днешна дата и със следния текст:

„Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на преговорите, проведени в рамките на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението за асоцииране“), във връзка с изменението на някои протоколи към посоченото споразумение.

След приключването на преговорите Европейският съюз и Кралство Мароко се споразумяха за следното:

Настоящото споразумение се сключва, без да се засягат съответните позиции на Европейския съюз относно статута на Западна Сахара и на Кралство Мароко относно посочения регион.

Двете страни потвърждават отново подкрепата си за процеса в рамките на Организацията на обединените нации и подкрепят усилията на Генералния секретар за постигането на окончателно политическо решение в съответствие с принципите и целите на Устава на Организацията на обединените нации и въз основа на резолюциите на Съвета за сигурност.

Европейският съюз и Кралство Мароко се споразумяха да вмъкнат посочената по-долу Съвместна декларация след протокол № 4 към споразумението за асоцииране.

Съвместна декларация относно прилагането на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението за асоцииране“)

1.

Продуктите с произход от Западна Сахара, които подлежат на контрол от митническите органи на Кралство Мароко, се ползват със същите търговски преференции като преференциите, предоставени от Европейския съюз на продуктите, обхванати от споразумението за асоцииране.

2.

Протокол № 4 се прилага mutatis mutandis с оглед на определянето дали посочените в параграф 1 продукти притежават статус на продукти с произход, включително по отношение на доказателствата за произход (2).

3.

Митническите органи на държавите—членки на Европейския съюз, и на Кралство Мароко отговарят за прилагането на Протокол № 4 по отношение на тези продукти.“

Европейският съюз и Кралство Мароко потвърждават своя ангажимент да прилагат протоколите в съответствие с разпоредбите на споразумението за асоцииране по отношение на зачитането на основните свободи и правата на човека.

Включването на настоящата съвместна декларация се основава на отдавна установеното привилегировано партньорство между Европейския съюз и Кралство Мароко, утвърдено по-специално с предоставения на Кралство Мароко напреднал статут, както и на споделената от страните амбиция за задълбочаване и разширяване на това партньорство.

В този дух на партньорство и за да се позволи на страните да направят оценка на въздействието на настоящото споразумение по-специално върху устойчивото развитие, а именно по отношение на ползите за засегнатия народ и използването на природните ресурси на съответните територии, Европейският съюз и Кралство Мароко се споразумяха да обменят взаимно информация поне веднъж годишно в рамките на Комитета за асоцииране.

Специфичните условия и ред на извършване на тази оценка ще бъдат определени впоследствие с цел приемането им от Комитета за асоцииране най-късно два месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.

Настоящото споразумение може да се прилага временно по взаимно съгласие, изразено чрез размяна на нотификации между двете страни, считано от датата на подписване, за което е дал разрешение Съветът на Европейския съюз.

Настоящото споразумение влиза в сила на деня след датата, на която двете страни се уведомят за приключването на вътрешните процедури по приемането му.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието на Вашето правителство с гореизложеното.

Моля Ви да приемете, уважаема госпожо, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.“

Мога да Ви потвърдя съгласието на моето правителство с изложеното в писмото.

Моля Ви да приемете, уважаема госпожо, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Image

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image


(1)  Митническите органи на Кралство Мароко отговарят за приложението на разпоредбите на протокол № 4 по отношение на посочените в параграф 1 продукти.

(2)  Митническите органи на Кралство Мароко отговарят за приложението на разпоредбите на протокол № 4 по отношение на посочените в параграф 1 продукти.


РЕГЛАМЕНТИ

6.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/218 НА КОМИСИЯТА

от 1 февруари 2019 година

за одобрение на изменение на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание [„Vinos de Madrid“ (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията разгледа заявлението за одобрение на изменение на спецификацията на защитеното наименование за произход „Vinos de Madrid“, изпратено от Испания в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

В съответствие с изискването на член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (2) Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз заявлението за одобрение на изменение на спецификацията.

(3)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)

Поради това изменението на спецификацията следва да бъде одобрено в съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение на спецификацията на наименованието „Vinos de Madrid“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 398, 5.11.2018 г., стр. 8.


Поправки

6.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/10


Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1622 на Комисията от 29 октомври 2018 година за неодобряване на определени активни вещества в състава на биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 271 от 30 октомври 2018 г. )

На страница 29 в таблицата от приложението:

вместо:

„939

Активен хлор: произведен чрез реакция на хипохлориста киселина и натриев хипохлорит и получен in situ

SK

Смес

Не е налично

2, 3, 4, 5, 11, 12“

да се чете:

„939

Активен хлор: произведен чрез реакция на хипохлориста киселина и натриев хипохлорит и получен in situ

SK

Смес

Не е налично

2, 3, 4, 5“.