ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 27

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
31 януари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

1

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

1

 

*

Решение (ЕС) 2019/143 на Съвета от 28 януари 2019 година за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 Европейски съюз — мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо

2

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/144 на Комисията от 28 януари 2019 година за разрешаване на употребата на препарат от 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094) като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, и за видове домашни птици с по-малко стопанско значение, за угояване или отглеждани за кокошки носачки или за разплод (притежател на разрешението Fertinagro Biotech S.L.) ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) 2019/145 на Комисията от 30 януари 2019 година за поправка на текста на нидерландски език на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/146 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502 за разрешаване на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 като фуражна добавка за млечни крави ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/147 на Комисията от 30 януари 2019 година за одобряване на активното вещество Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/148 на Комисията от 30 януари 2019 година относно неодобряване на активното вещество пропанил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/149 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/1108 и (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за употреба на оцет като основно вещество ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/150 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 686/2012 по отношение на държавата членка докладчик за оценката на следните активни вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита: делтаметрин, дифлуфеникан, епоксиконазол, флуоксастробин, пропиоконазол и тебуконазол ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/151 на Комисията от 30 януари 2019 година за подновяване на одобрението на активното вещество Clonostachys rosea — щам J1446, като активно вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/152 на Съвета от 28 януари 2019 година за назначаване на член, предложен от Кралство Белгия, в Комитета на регионите

31

 

*

Решение (ЕС) 2019/153 на Съвета от 28 януари 2019 година за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

32

 

*

Решение (EC) 2019/154 на Комисията от 30 януари 2019 година за определяне на вътрешни правила по отношение на ограничението на правото на достъп на субектите на данни до техните медицински досиета

33

 

*

Решение (ЕС) 2019/155 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 23 януари 2019 година за подновяване на временното ограничаване на пускането на пазара, разпространение или продажба на договори за разлики на непрофесионални клиенти

36

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 83/18/COL от 26 септември 2018 година относно държавни гаранции, предоставени на Landsvirkjun за дериватни договори (Исландия) [2019/156]

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/1


Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции ще влезе в сила на 1 февруари 2019 г. в съответствие с точка 18 от споразумението.


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/1


Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции ще влезе в сила на 1 февруари 2019 г. в съответствие с точка 18 от споразумението.


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/2


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/143 НА СЪВЕТА

от 28 януари 2019 година

за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На 12 март 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за постигане на взаимно договорено решение с Китай във връзка с процедурата на СТО за уреждане на спорове DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“.

(2)

Преговорите приключиха, като на 18 юни 2018 г. беше парафирано споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китай („Споразумението“).

(3)

Споразумението бе подписано от името на Съюза на 30 ноември 2018 г., при условие за сключването му на по-късна дата в съответствие с Решение 2018/1252 на Съвета (2).

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Съюза споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в споразумението (3).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Европейският парламент даде одобрението си на 16 януари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (EС) 2018/1252 на Съвета от 18 септември 2018 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (ОВ L 237, 20.9.2018 г., стр. 2).

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/4


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

А.   Писмо от Европейския съюз

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Имам честта да се обърна към Вас във връзка с горепосочения спор в рамките на СТО и резултатите от водените между нас преговори за постигане на взаимно договорено решение.

Европейският съюз ще открие следните тарифни квоти (ТК) (1):

ТК от 6 060 тона за тарифна линия 1602.3929 (с конкретно разпределение по държави в размер на 6 000 тона за Китай и 60 тона за всички останали държави) при 10,9 % ставка на митото в рамките на квотата;

ТК от 660 тона за тарифна линия 1602.3985 (с конкретно разпределение по държави в размер на 600 тона за Китай и 60 тона за всички останали държави) при 10,9 % ставка на митото в рамките на квотата;

ТК erga omnes от 5 000 тона за тарифна линия 1602.3219 при 8 % ставка на митото в рамките на квотата.

Европейският съюз и Китай ще се уведомят взаимно за приключването на вътрешните процедури, необходими за влизането в сила на настоящото споразумение. Споразумението влиза в сила 14 дни след датата на получаване на последното уведомление. Европейският съюз открива горепосочените ТК от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

След откриването на ТК Европейският съюз и Китай ще уведомят Органа за уреждане на спорове (ОУС), че настоящото споразумение представлява взаимно договорено решение по член 3.6 от ДППУС по отношение на DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“. Въз основа на това Китай потвърждава, че по отношение на DS492 няма да иска започване на процедури по член 21.5 от ДППУС, нито спиране на отстъпките или на други задължения по член 22.6 от ДППУС, докато Европейският съюз изпълнява всички свои задължения по настоящото споразумение.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите дали Вашето правителство е съгласно с гореизложеното.

Имам честта да предложа, ако гореизложеното е приемливо за Вашето правителство, настоящото писмо и Вашето потвърждение заедно да представляват споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република.

Моля, приемете, уважаеми господине/уважаема госпожо, моите най-дълбоки почитания.

Копие: Тайланд

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Гενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Sastavljeno u Ženevi

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f'Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie, dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

Б.   Писмо от Китай

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Ваше писмо с днешна дата със следния текст:

„Имам честта да се обърна към Вас във връзка с горепосочения спор в рамките на СТО и резултатите от водените от нас преговори за постигане на взаимно договорено решение.

Европейският съюз ще открие следните тарифни квоти (ТК) (2):

ТК от 6 060 тона за тарифна линия 1602.3929 (с конкретно разпределение по държави в размер на 6 000 тона за Китай и 60 тона за всички останали държави) при 10,9 % ставка на митото в рамките на квотата;

ТК от 660 тона за тарифна линия 1602.3985 (с конкретно разпределение по държави в размер на 600 тона за Китай и 60 тона за всички останали държави) при 10,9 % ставка на митото в рамките на квотата;

ТК erga omnes от 5 000 тона за тарифна линия 1602.3219 при 8 % ставка на митото в рамките на квотата.

Европейският съюз и Китай ще се уведомят взаимно за приключването на вътрешните процедури, необходими за влизането в сила на настоящото споразумение. Споразумението влиза в сила 14 дни след датата на получаване на последното уведомление. Европейският съюз открива горепосочените ТК от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

След откриването на ТК Европейският съюз и Китай ще уведомят Органа за уреждане на спорове (ОУС), че настоящото споразумение представлява взаимно договорено решение по член 3.6 от ДППУС по отношение на DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“. Въз основа на това Китай потвърждава, че по отношение на DS492 няма да иска започване на процедури по член 21.5 от ДППУС, нито спиране на отстъпките или на други задължения по член 22.6 от ДППУС, докато Европейският съюз изпълнява всички свои задължения по настоящото споразумение.“

С настоящото имам честта да изразя съгласието на моето правителство с гореизложеното писмо.

Моля, приемете, уважаеми господине/уважаема госпожо, моите най-дълбоки почитания.

Image

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Гενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Sastavljeno u Ženevi

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f'Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie, dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Image

За Китайската народна република

Por la República Popular China

Za Čínskou lidovou republiku

For Folkerepublikken Kina

Für die Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

For the People's Republic of China

Pour la République populaire de Chine

Za Narodnu Republiku Kinu

Per la Repubblica popolare cinese

Ķīnas Tautas Republikas vārdā –

Kinijos Liaudies Respublikos vardu

A Kínai Népköztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de Volksrepubliek China

W imieniu Chińskiej Republiki Ludowej

Pela República Popular da China

Pentru Republica Populară Chineză

Za Čínsku ľudovú republiku

Za Ljudsko republiko Kitajsko

Kiinan kansantasavallan puolesta

För Folkrepubliken Kina

Image


(1)  Разпределеното за Китай количество по първите две тарифни квоти е съгласувано с Тайланд.

(2)  Разпределеното за Китай количество по първите две тарифни квоти е съгласувано с Тайланд.


РЕГЛАМЕНТИ

31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/144 НА КОМИСИЯТА

от 28 януари 2019 година

за разрешаване на употребата на препарат от 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094) като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, и за видове домашни птици с по-малко стопанско значение, за угояване или отглеждани за кокошки носачки или за разплод (притежател на разрешението Fertinagro Biotech S.L.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094). Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася за разрешаването на употребата на препарат от 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094), като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, и за видове домашни птици с по-малко стопанско значение, за угояване или отглеждани за кокошки носачки или за разплод, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Препаратът от 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094), принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“, беше разрешен за срок от десет години като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/895 на Комисията (2).

(5)

В становището си от 21 февруари 2018 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094), не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Той също така заключи, че добавката има потенциал да бъде ефикасна за подобряване на задържането на фосфор при пилетата за угояване, като това заключение може да се отнесе и за пилетата, отглеждани за кокошки носачки. Тъй като може основателно да се допусне, че начинът на действие е същият при видовете домашни птици, Органът екстраполира заключението за ефикасността към видовете домашни птици с по-малко стопанско значение, за угояване или отглеждани за кокошки носачки или за разплод. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на 3-фитаза беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение за препарат от 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094), са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/895 на Комисията от 24 май 2017 г. за разрешаване на употребата на препарат от 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094), като фуражна добавка за пилета за угояване и кокошки носачки (притежател на разрешението Fertinagro Nutrientes S.L.) (ОВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 120.)

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(3):5203


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Eдиници за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a25

Fertinagro Nutrientes S.L.

3-фитаза

ЕС 3.1.3.8

Състав на добавката:

Препарат от 3-фитаза,

получена от Komagataella pastoris (CECT 13094) с минимална активност от: 1 000 FTU (1)/ml

В течно състояние

Характеристика на активното вещество:

3-фитаза (EC 3.1.3.8), получена от Komagataella pastoris (CECT 13094)

Метод за анализ  (2)

За количественото определяне на активността на 3-фитаза във фуражната добавка:

колориметричен метод, основан на ензимна реакция на фитаза върху фитат

За количественото определяне на активността на 3-фитаза във фуражи:

колориметричен метод, основан на ензимна реакция на фитаза върху фитат — EN ISO 30024

Пилета, отглеждани за кокошки носачки

Видове домашни птици с по-малко стопанско значение, за угояване или отглеждани за кокошки носачки или за разплод

500 FTU

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при употребата на добавката и премиксите се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

20 февруари 2029 г.


(1)  FTU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат за 1 минута от субстрат на натриев фитат при pH 5,5 и температура от 37 °C.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/145 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

за поправка на текста на нидерландски език на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 26, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В текста на Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията (2) на нидерландски език — в приложението, част В, във вписванията с номера 13.8.1 и 13.8.2, е допусната грешка относно един от елементите в състава на фуражната суровина, който трябва да бъде посочен. Неправилното посочване на „влажност“ вместо „калий“ засяга обхвата на някои задължения на стопанските субекти.

(2)

Поради това текстът на Регламент (ЕС) № 68/2013 на нидерландски език следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(не засяга българската версия)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно каталога на фуражните суровини (ОВ L 29, 30.1.2013 г., стр. 1).


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/146 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502 за разрешаване на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 като фуражна добавка за млечни крави

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003 употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 като фуражна добавка за млечни крави беше разрешена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502 на Комисията (2).

(2)

Притежателят на разрешението, Micron Bio-systems Ltd, подаде заявление в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 с предложение за добавяне на наименованието на неговия представител към разрешението.

(3)

Притежателят на разрешението е представил съответната информация в подкрепа на факта, че считано от 30 март 2019 г. FeedVision BV ще действа като негов представител по отношение на съответната фуражна добавка.

(4)

Предложената промяна в условията на разрешението е само от административно естество и не налага да се извърши нова оценка на съответната добавка. Европейският орган за безопасност на храните бе уведомен за подаденото заявление.

(5)

За да може FeedVision BV да действа като представител на притежателя на разрешението, е необходимо да се променят условията на съответното разрешение. Поради това наименованието на представителя следва да бъде добавено към заглавието и приложението на посочения регламент. В заглавието на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502 наименованието на притежателя на разрешението не беше изписано правилно. Поради това в заглавието на регламента за изпълнение наименованието на притежателя на разрешението следва да бъде заменено с правилното изписване.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат от датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502 се изменя, както следва:

1)

в заглавието думите „Micro Bio-System Ltd“ се заменят с думите „Micron Bio-Systems Ltd, представлявано от FeedVision BV“;

2)

във втората колона на приложението думите „Micro Bio-System Ltd“ се заменят с думите „Micron Bio-Systems Ltd, представлявано от FeedVision BV“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 март 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502 на Комисията от 24 март 2015 г. за разрешаване на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 като фуражна добавка за млечни крави (притежател на разрешението Micro Bio-System Ltd) (ОВ L 79, 25.3.2015 г., стр. 57).


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/147 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

за одобряване на активното вещество Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 октомври 2014 г. Нидерландия получи заявление от BASF Corporation за одобрение на активното вещество Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

В съответствие с член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 2 юни 2015 г. Нидерландия, като държава членка докладчик, уведоми заявителя, другите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), че заявлението е допустимо.

(3)

На 22 декември 2016 г. държавата членка докладчик представи на Комисията с копие до Органа проект на доклад за оценка за това дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(4)

Органът изпълни изискванията на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. В съответствие с член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 той поиска от заявителя да предостави допълнителна информация на държавите членки, на Комисията и на Органа. През ноември 2017 г. извършената от държавата членка докладчик оценка на допълнителната информация бе предадена на Органа под формата на актуализиран проект на доклад за оценка.

(5)

На 12 март 2018 г. Органът съобщи на заявителя, на държавите членки и на Комисията заключението си (2) относно това дали може да се очаква активното вещество Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът направи заключението си публично достояние.

(6)

На 24 октомври 2018 г. Комисията представи на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите проекта на доклад за преразглеждане относно Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, както и проект на регламент за одобряване на Beauveria bassiana — щам PPRI 5339.

(7)

Бе установено, че критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, и по-специално по отношение на видовете употреба, които са проучени и подробно описани в доклада за преразглеждане.

(8)

Поради това е целесъобразно веществото Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, да бъде одобрено.

(9)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия. Целесъобразно е, по-специално, да се включват съответни мерки за намаляване на риска.

(10)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3) следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2018 г. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain PPRI 5339 (Заключение относно партньорския преглед за оценка на риска от употребата на пестициди с активното вещество Beauveria bassiana — щам PPRI 5339). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018; 16(4):5230, 18 стр. doi:10.2903/j.efsa.2018.5230.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Beauveria bassiana — щам PPRI 5339

Номер на вписването в Банката за култури за целите на научните изследвания в селското стопанство (Agricultural Research Culture Collection) (NRRL) на Международния депозитарен орган: NRRL 50757

Не е приложимо

Максимално съдържание на боверицин: 0,5 mg/kg

20 февруари 2019 г.

20 февруари 2029 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане относно Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

равнището на съдържание на метаболита боверицин, посочено в проучване по отношение на срока на годност след съхранение на формулацията(-ите), съдържаща(-и) B. bassiana — щам PPRI 5339;

въздействието върху опрашителите, въведени в оранжерии, вследствие на експозиция на формулация(-и), различна(-и) от представителната, посочена в подкрепа на това одобрение;

защитата на операторите и работниците, като се има предвид, че B. bassiana — щам PPRI 5339, се счита, като всеки микроорганизъм, за потенциален сенсибилизатор.

Да се следи за стриктното поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес, с цел да се гарантира изпълнението на ограниченията за микробиологично замърсяване съгласно работен документ SANCO/12116/2012 (2).

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

„131

Beauveria bassiana — щам PPRI 5339

Номер на вписването в Банката за култури за целите на научните изследвания в селското стопанство (Agricultural Research Culture Collection) (NRRL) на Международния депозитарен орган: NRRL 50757

Не е приложимо

Максимално съдържание на боверицин: 0,5 mg/kg

20 февруари 2019 г.

20 февруари 2029 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане относно Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

равнището на съдържание на метаболита боверицин, посочено в проучване по отношение на срока на годност след съхранение на формулацията(-ите), съдържаща(-и) B. bassiana — щам PPRI 5339;

въздействието върху опрашителите, въведени в оранжерии, вследствие на експозиция на формулация(-и), различна(-и) от представителната, посочена в подкрепа на това одобрение;

защитата на операторите и работниците, като се има предвид, че B. bassiana — щам PPRI 5339, се счита, като всеки микроорганизъм, за потенциален сенсибилизатор.

Да се следи за стриктното поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес, с цел да се гарантира изпълнението на ограниченията за микробиологично замърсяване съгласно работен документ SANCO/12116/2012 (*1).

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.“


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/148 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

относно неодобряване на активното вещество пропанил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 28 декември 2015 г. Италия получи заявление от UPL Europe Ltd за одобряване на активното вещество пропанил.

(2)

В съответствие с член 9, параграф 3 от посочения регламент на 29 февруари 2016 г. държавата членка докладчик уведоми заявителя, останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните („Органa“), че заявлението е допустимо.

(3)

Въздействието на това активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда е оценено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 за видовете употреба, предложени от заявителя. На 14 юли 2017 г. държавата членка докладчик представи на Комисията и на Органа проект на доклад за оценка.

(4)

Проектът на доклада за оценка беше подложен на преразглеждане от държавите членки и Органа. На 6 септември 2018 г. Органът представи на Комисията заключението си във връзка с оценката на риска за активното вещество пропанил (2) като пестицид.

(5)

С писмо от 14 септември 2018 г. UPL Europe Ltd оттегли заявлението си за одобряване на пропанил.

(6)

Поради оттеглянето на заявлението активното вещество пропанил не следва да бъде одобрено.

(7)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново заявление за пропанил съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неодобряване на активно вещество

Активното вещество пропанил не се одобрява.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018; 16(12):5418, стр. 27. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5418, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil („Заключение от партньорския преглед на оценката на риска от употребата на активното вещество пропанил като пестицид“).


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/149 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/1108 и (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за употреба на оцет като основно вещество

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 5 във връзка с член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1108 на Комисията (2) оцетът бе одобрен като основно вещество за употреба като фунгицид и бактерицид и бе включен в част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 през ноември 2016 г. Charbonneaux-Brabant SA подаде заявление до Комисията за разширяване на употребата на оцета като хербицид.

(3)

Комисията поиска научно съдействие от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). На 4 август 2017 г. Органът представи на Комисията технически доклад относно разширяването на употребата на оцета за растителна защита като хербицид (4). На 23 октомври 2018 г. Комисията представи доклада за преразглеждане на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, а на 12 декември 2018 г. — проекта на настоящия регламент.

(4)

Проведените анализи показаха, че може да се очаква оцетът принципно да отговаря на изискванията, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по-специално по отношение на употребата като хербицид, която е проучена и подробно описана в доклада за преразглеждане. Поради това употребата на оцета като хербицид следва да бъде разрешена. Освен това, като се има предвид, че се разрешава нова употреба на оцета, е приемливо да се разрешат и други възможни видове употреба на оцета, които са посочени в последната редакция на доклада за преразглеждане за оцета. Поради това е целесъобразно действащото понастоящем ограничение за употреба само като фунгицид и бактерицид да бъде отменено.

(5)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да се спазват определени условия за употреба.

(6)

Поради това регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/1108 и (ЕС) № 540/2011 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1108

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1108 се изменя съгласно посоченото в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя съгласно посоченото в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1108 на Комисията от 8 юли 2015 г. за одобряване на основното вещество оцет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 181, 9.7.2015 г., стр. 75).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(4)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2017 г. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar for extension of use in plant protection as a herbicide (Технически доклад за резултатите от консултацията с държавите членки и ЕОБХ във връзка със заявлението за одобряване като основно вещество на оцета за разширяване на употребата му за растителна защита като хербицид). Допълнителна публикация на ЕОБХ 2017: EN - 1281. 42 стр. doi:10.2903/sp.efsa.20 17.EN – 1281.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1108 текстът в петата колона „Специфични разпоредби“ се заменя със следното:

„Оцетът трябва да се използва в съответствие със специфичните условия, включени в заключенията от доклада за преразглеждане относно оцета (SANCO/12896/2014), и по-специално допълнения I и II към него.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 текстът в част В, ред № 5 „Оцет“, шеста колона „Специфични разпоредби“ се заменя със следното:

„Оцетът трябва да се използва в съответствие със специфичните условия, включени в заключенията от доклада за преразглеждане относно оцета (SANCO/12896/2014), и по-специално допълнения I и II към него.“


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/150 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 686/2012 по отношение на държавата членка докладчик за оценката на следните активни вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита: делтаметрин, дифлуфеникан, епоксиконазол, флуоксастробин, пропиоконазол и тебуконазол

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията (2) извършването на оценка на някои активни вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита, бе възложено на Обединеното кралство в качеството му на държава членка докладчик.

(2)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. Учредителните договори на Европейския съюз ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или, при липсата на такова споразумение — две години след посочената нотификация, т.е. от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да продължи този срок.

(3)

Договореното между преговарящите страни споразумение за оттегляне съдържа разпоредби за прилагането на разпоредбите на правото на Съюза във и по отношение на Обединеното кралство след датата, на която Договорите престават да се прилагат във и по отношение на Обединеното кралство. Ако споразумението влезе в сила, в съответствие с него законодателството на Съюза в областта на продуктите за растителна защита ще се прилага във и по отношение на Обединеното кралство през преходния период и ще престане да се прилага в края на периода. В съответствие с това споразумение през преходния период Обединеното кралство не следва да действа като водещ орган за оценки на риска, изследвания, одобрения или разрешения на равнището на Съюза или на равнището на държавите членки, които действат съвместно, както е посочено, наред с друго, в Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(4)

Поради това е необходимо извършването на оценка на активните вещества, за които Обединеното кралство е държава членка докладчик, и в случаите, в които се очаква Европейският орган за безопасност на храните да не изготви заключение преди 29 март 2019 г., да бъде възложено на други държави членки. Засегнатите активни вещества са делтаметрин, дифлуфеникан, епоксиконазол, флуоксастробин, пропиоконазол и тебуконазол.

(5)

С това възлагане следва да се осигури справедливо разпределение на отговорностите и работата между държавите членки.

(6)

Тъй като оценката на засегнатите активни вещества е в напреднал етап и работата, която остава да се извърши, е незначителна по обем, за тази оценка не следва да се посочва държава членка съдокладчик.

(7)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Настоящият регламент следва да се прилага от 30 март 2019 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 март 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията от 26 юли 2012 г. за възлагане на държавите членки на извършването на оценка на активните вещества за целите на процедурата по подновяване (ОВ L 200, 27.7.2012 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 се изменя, както следва:

1)

Част А се изменя, както следва:

а)

вписването за делтаметрин се замества със следното:

Активно вещество

Държава членка докладчик

Държава членка съдокладчик

„Делтаметрин

AT“

 

б)

вписването за дифлуфеникан се замества със следното:

Активно вещество

Държава членка докладчик

Държава членка съдокладчик

„Дифлуфеникан

CZ“

 

в)

вписването за флуоксастробин се замества със следното:

Активно вещество

Държава членка докладчик

Държава членка съдокладчик

„Флуоксастробин

DE“

 

г)

вписването за протиоконазол се замества със следното:

Активно вещество

Държава членка докладчик

Държава членка съдокладчик

„Протиоконазол

PL“

 

2)

Част Б се изменя, както следва:

а)

вписването за епоксиконазол се замества със следното:

Активно вещество

Държава членка докладчик

Държава членка съдокладчик

„Епоксиконазол

PL“

 

б)

вписването за тебуконазол се замества със следното:

Активно вещество

Държава членка докладчик

Държава членка съдокладчик

„Тебуконазол

DK“

 


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/151 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

за подновяване на одобрението на активното вещество Clonostachys rosea — щам J1446, като активно вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 22, параграф 1 във връзка с член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2005/2/ЕО на Комисията (2) Clonostachys rosea — щам J1446, бе включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3) под старото си таксономично наименование Gliocladium catenulatum — щам J1446.

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество Clonostachys rosea — щам J1446, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 юли 2019 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5), в предвидения в същия член срок Verdera Oy („заявителят“) подаде заявление за подновяване на одобрението на Clonostachys rosea — щам J1446.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012. Според държавата членка докладчик заявлението е пълно.

(6)

Държавата членка докладчик изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 6 юли 2016 г. го представи на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Той също така направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 21 юни 2017 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) за това дали може да се очаква Clonostachys rosea — щам J1446, да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 11 декември 2017 г. Комисията представи проекта на доклад във връзка с подновяването на одобрението на Clonostachys rosea — щам J1446, пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(9)

На заявителя бе дадена възможност да представи забележките си по доклада във връзка с подновяването на одобрението.

(10)

Бе установено, че предвидените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобряване са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ Clonostachys rosea — щам J1446. Поради това е целесъобразно одобрението на Clonostachys rosea — щам J1446, да бъде подновено.

(11)

Оценката на риска във връзка с подновяването на одобрението на Clonostachys rosea — щам J1446, се основава на ограничен брой представителни видове употреба, но това не ограничава видовете употреба, за които могат да бъдат разрешени продуктите за растителна защита, съдържащи Clonostachys rosea — щам J1446. Поради това е целесъобразно да отпадне ограничението за употребата му само като фунгицид.

(12)

Освен това Комисията счита, че Clonostachys rosea — щам J1446, представлява активно вещество с нисък риск по смисъла на член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Clonostachys rosea — щам J1446, не е вещество с възможен риск и отговаря на условията, посочени в точка 5 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(13)

Поради това е целесъобразно одобрението на Clonostachys rosea — щам J1446, като вещество с нисък риск да бъде подновено.

(14)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия.

(15)

В съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 13, параграф 4 от него приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(16)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/917 на Комисията (7) срокът на одобрението на Clonostachys rosea — щам J1446, бе удължен до 31 юли 2019 г., за да се даде възможност процедурата по подновяване да приключи, преди срокът на одобрението да изтече. Като се има предвид обаче, че решението за подновяване на одобрението бе взето преди да изтече удълженият срок, настоящият регламент следва да се прилага от 1 април 2019 г.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество Clonostachys rosea — щам J1446, посочено в приложение I, се подновява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2005/2/ЕО на Комисията от 19 януари 2005 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на Ampelomyces quisqualis и Gliocladium catenulatum като активни вещества (ОВ L 20, 22.1.2005 г., стр. 15).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  EFSA Journal 2016 (Бюлетин на ЕОБХ);14(7):4517, 16 стр., достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/917 на Комисията от 27 юни 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, карвон, хлорпрофам, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, дикват, етефон, етопрофос, етоксазол, фамоксадон, фенамидон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, Gliocladium catenulatum, щам: J1446, изоксафлутол, металаксил-m, мeтиокарб, метоксифенозид, метрибузин, милбемектин, оксасулфурон, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, пиметрозин и s-метолахлор (ОВ L 163, 28.6.2018 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Clonostachys rosea — щам J1446

Номер на вписването в Банката за микроорганизми и клетъчни култури на Германия (DSMZ): DSM 9212

Не е приложимо

Не е приложимо

Съдържание на глиотоксин: макс. 50 μg/kg в технически чиста MCPA.

1 април 2019 г.

31 март 2034 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на Clonostachys rosea — щам J1446, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

спецификацията на техническия материал, произведен за търговски цели в продукти за растителна защита, включително пълната характеристика на метаболитите с възможен риск;

защитата на операторите и работниците посредством гарантиране на включването на ползване на подходящи лични предпазни средства сред условията за употреба, като се има предвид, че микроорганизмите се считат за потенциални сенсибилизатори;

изследванията или информацията от научната литература, предоставена неотдавна във връзка с противогъбичната чувствителност на Clonostachys rosea — щам J1446.

Производителят следи за стриктното поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес, с цел да се гарантира изпълнението на ограниченията за микробно замърсяване съгласно работен документ SANCO/12116/2012 (2).

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в част А вписване 98 относно Gliocladium catenulatum — щам J1446, се заличава;

2)

в част Г се добавя следното вписване:

„15

Clonostachys rosea — щам J1446

Номер на вписването в Банката за микроорганизми и клетъчни култури на Германия (DSMZ): DSM 9212

Не е приложимо

Не е приложимо

Съдържание на глиотоксин: макс. 50 μg/kg в технически чиста MCPA.

1 април 2019 г.

31 март 2034 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на Clonostachys rosea — щам J1446, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

спецификацията на техническия материал, произведен за търговски цели в продукти за растителна защита, включително пълната характеристика на метаболитите с възможен риск;

защитата на операторите и работниците посредством гарантиране на включването на ползване на подходящи лични предпазни средства сред условията за употреба, като се има предвид, че микроорганизмите се считат за потенциални сенсибилизатори;

изследванията или информацията от научната литература, предоставена неотдавна във връзка с противогъбичната чувствителност на Clonostachys rosea — щам J1446.

Производителят следи за стриктното поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес, с цел да се гарантира изпълнението на ограниченията за микробно замърсяване съгласно работен документ SANCO/12116/2012 (*1).

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf“


РЕШЕНИЯ

31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/31


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/152 НА СЪВЕТА

от 28 януари 2019 година

за назначаване на член, предложен от Кралство Белгия, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Белгия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата, въз основа на който беше предложен г-н Alain HUTCHINSON (Conseiller communal et échevin à Saint-Gilles), се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

г-н Alain HUTCHINSON, Commissaire pour l'Europe et l'accueil des organisations internationales (промяна в длъжността).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/32


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/153 НА СЪВЕТА

от 28 януари 2019 година

за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. На 12 септември 2016 г. с Решение (ЕС) 2016/1670 (4) на Съвета г-н Piero FASSINO беше преназначен за член.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Piero FASSINO се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

г-н Virginio MEROLA, Sindaco del Comune di Bologna.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).

(4)  Решение (ЕС) 2016/1670 на Съвета от 12 септември 2016 година за назначаване на един член и двама заместник-членове, предложени от Италианската република, в Комитета на регионите (ОВ L 249, 16.9.2016 г., стр. 37).


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/33


РЕШЕНИЕ (EC) 2019/154 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

за определяне на вътрешни правила по отношение на ограничението на правото на достъп на субектите на данни до техните медицински досиета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 249, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 26а от Правилника за длъжностните лица и членове 16 и 91 от Условията за работа на другите служители длъжностните лица и служителите имат право да се запознаят с медицинското си досие в съответствие с разпоредбите, определени от органите по назначаването на институциите.

(2)

От 2004 г. насам Заключение 221/04 на ръководителите на ведомства (1) регламентира достъпа до медицинските досиета и не позволява пряк достъп на субектите на данни до всички документи от психиатричен или психологически характер, свързани с тях. Това общо ограничение не налага извършването на анализ на всеки отделен случай.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (2) прилаганите от Комисията ограничения на достъпа до такива документи трябва да бъдат пропорционални и да включват анализ за всеки отделен случай.

(4)

Въпреки че достъпът до медицинските досиета следва да се предоставя във възможно най-голяма степен на субектите на данни, ограниченията по член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725 в някои случаи може да са необходими за опазване на здравето на члена на персонала или на законните интереси на трети страни. Медицинското лице, действащо от името на Комисията, следва да обоснове необходимостта от такова ограничение и тези мотиви следва да станат част от медицинските досиета на съответния член на персонала.

(5)

Личните данни се съхраняват в сигурна физическа и електронна среда с оглед предотвратяването на незаконния достъп до тях или предаването на данни на лица, които не е необходимо да се запознават с тях.

(6)

Периодите на съхранение, които се прилагат за обработването на медицинските досиета, са уредени в общия за Комисията списък за съхранение на досиета на Европейската комисия (3).

(7)

Длъжностното лице за защита на данните на Европейската комисия следва да извършва независим преглед на прилагането на ограниченията с цел осигуряване на спазването на настоящото решение.

(8)

Европейският надзорен орган по защита на данните даде становище на 10 декември 2018 г.

(9)

Регламент (ЕС) 2018/1725 заменя Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4), без преходен период, считано от датата на влизането му в сила. Възможността да се прилагат ограничения на някои права беше предвидена в Регламент (ЕО) № 45/2001. С цел да се предотврати излагането на риск на правата на субектите на данни, настоящото решение следва да се прилага от датата на влизане в сила на Регламент (ЕС) 2018/1725.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   В настоящото решение се определят условията, при които Комисията може да ограничи прилагането на член 17 от Регламент (ЕС) 2018/1725 в съответствие с член 25, параграф 1, буква з) от посочения регламент.

2.   Настоящото решение се прилага по отношение на достъпа до личните медицински данни, обработвани от Комисията в съответствие с членове 26а, 33, 59, 72, 73 и 78 от Правилника за длъжностните лица и членове 1 и 13—15 от приложение VIII към него, и членове 13, 16, 28, 32, 33, 83, 91, 95, 100, 101 и 102 от Условията за работа на другите служители.

Член 2

Приложими ограничения

1.   При спазване на разпоредбите на членове 3—5 Комисията може, в зависимост от конкретния случай, да ограничи правото на пряк достъп на субектите на данни до отнасящи се до тях лични медицински данни от психологически или психиатричен характер, които се обработват от Комисията, когато достъпът до тези данни има вероятност да представлява риск за здравето на субекта на данните. Това ограничение е пропорционално на строго необходимото за защита на субекта на данните.

2.   Достъпът до информацията, посочена в параграф 1, се предоставя на лекар по избор на субекта на данните.

3.   В тези случаи, при поискване, Медицинската служба възстановява на субекта на данни частта от разходите за медицинска консултация с лекаря, който е получил достъп до медицинските досиета, която не е възстановена по общата здравноосигурителна схема (ОЗОС). Възстановяването не може да надвишава разликата между тавана, определен в общите разпоредби за прилагане относно възстановяването на медицински разноски (5), и сумата, възстановена на субекта на данни по общата здравноосигурителна схема в съответствие с тези правила.

4.   Такова възстановяване от Медицинската служба се допуска, при условие че преди това не е предоставян достъп за същите данни.

5.   При спазване на разпоредбите на членове 3—5 от настоящото решение Комисията може, за всеки отделен случай и в съответствие с член 25, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) 2018/1725, да ограничи правото на субектите на данни на достъп до техните лични медицински данни, с които Комисията разполага, когато упражняването на това право би се отразило отрицателно върху правата и свободите на субекта на данни или на други субекти на данни.

Член 3

Право на достъп на субекта на данните

1.   Когато Комисията ограничава изцяло или частично правото на достъп на субектите на данни до лични медицински данни съгласно член 17 от Регламент (ЕС) 2018/1725, в отговора си на искането за достъп тя информира без необосновано забавяне засегнатия субект на данни за приложеното ограничение и за основните причини за него. Комисията информира също така субекта на данни за възможността за подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните или за търсене на защита по съдебен ред пред Съда на Европейския съюз.

2.   Предоставянето на информация относно причините за ограничението, както е посочено в параграф 1, може да бъде отложено, пропуснато или отказано докато застрашава постигането на целта на ограничението.

3.   Комисията записва причините за ограничението в съответствие с член 5.

4.   Когато правото на достъп е изцяло или частично ограничено, субектът на данни упражнява правото си на достъп с посредничеството на Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 25, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 4

Записване и регистриране на ограниченията

1.   Комисията записва причините за всички ограничения, прилагани съгласно настоящото решение, като включва оценка на необходимостта и пропорционалността на ограничението, вземайки предвид съответните елементи, посочени в член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

За тази цел в записа се посочва по какъв начин упражняването на правото би представлявало риск за здравето на субекта на данните или би имало неблагоприятно въздействие върху правата и свободите на други субекти на данни.

2.   Записът и, когато е приложимо, документите, съдържащи релевантните фактически и правни елементи, се регистрират в съответното медицинско досие.

Член 5

Продължителност на ограниченията

1.   Ограниченията, посочени в член 2, продължават да се прилагат, докато причините за тях продължават да са валидни.

2.   Когато причините за дадено ограничение вече не са приложими и субектът на данните отново е поискал достъп до съответните лични медицински данни, Комисията отменя ограничението и посочва на субекта на данните главните причини за ограничението. В същото време Комисията информира субекта на данните за възможността за подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните по всяко време или за търсене на защита по съдебен ред пред Съда на Европейския съюз.

Член 6

Преглед от длъжностното лице за защита на данните на Европейската комисия

1.   Длъжностното лице за защита на данните се уведомява без ненужно забавяне, когато правата на субектите на данни се ограничават в съответствие с настоящото решение. При поискване на длъжностното лице за защита на данните се предоставя достъп до записа и документите, съдържащи релевантните фактически и правни елементи.

2.   Длъжностното лице за защита на данните може да поиска преразглеждане на ограничението. Длъжностното лице за защита на данните се уведомява писмено за резултата от искането за преразглеждане.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 11 декември 2018 г.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Това заключение беше одобрено от ръководителите на ведомства на тяхното 236-о заседание, проведено на 19 февруари 2004 г.

(2)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(3)  Общ за Комисията списък за съхранение на досиета на Европейската комисия, SEC(2007)970 от 4 юли 2007 г., актуализиран и допълнен със SEC(2012)713 от 17 декември 2012 г.

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1)

(5)  Решение на Комисията C (2007) 3195 от 2 юли 2007 г. за определяне на общи разпоредби за прилагане, свързани с възстановяването на медицински разноски.


31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/36


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/155 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ

от 23 януари 2019 година

за подновяване на временното ограничаване на пускането на пазара, разпространение или продажба на договори за разлики на непрофесионални клиенти

СЪВЕТЪТ НА НАДЗОРНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (1), и по-конкретно член 9, параграф 5, член 43, параграф 2 и член 44, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (2), и по-конкретно член 40 от него,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията, прозрачността, компресирането на портфейл и надзорните мерки за намеса по отношение на продукти и управление на позиции (3), и по-конкретно член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение (ЕС) 2018/796 (4) Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) ограничи пускането на пазара, разпространението или продажбата на договори за разлики (ДЗР) на непрофесионални клиенти, като решението влезе в сила на 1 август 2018 г. за период от три месеца.

(2)

В съответствие с член 40, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 600/2014, ESMA трябва да преразглежда временната мярка за намеса в търговията с финансови продукти през подходящи интервали от време и най-малко на всеки три месеца.

(3)

С Решение (ЕС) 2018/1636 (5) ESMA поднови и измени временното ограничаване на пускането на пазара, разпространението или продажбата на ДЗР на непрофесионални клиенти, като решението влезе в действие от 1 ноември 2018 г. за период от три месеца.

(4)

Извършеното от ESMA допълнително преразглеждане на ограничаването на ДЗР се основава, наред с другото, на проучване сред националните компетентни органи (6) (НКО) относно практическото прилагане на мярката за намеса и нейното въздействие, както и на допълнителната информация, предоставена от НКО и заинтересованите страни.

(5)

НКО разкриха много малко случаи на неспазване на мерките на ESMA за намеса в търговията с финансови продукти, като случаите на неспазване са свързани главно с предупрежденията за риска.

(6)

НКО отчетоха цялостно намаляване на броя на сметките на непрофесионални клиенти в ДЗР, намаляване на търгувания обем и на общия собствен капитал на непрофесионални клиенти през тримесечния период от август до октомври 2018 г. (периода през 2018 г.) спрямо същия период през 2017 г. (периода през 2017 г.). Сравнението показва, че делът на печелившите сметки на непрофесионални клиенти остава стабилен като цяло. Средните разходи, направени от непрофесионалните клиенти при търгуване с ДЗР, които изглеждат по-малко зависими от пазарните условия в сравнение с общите резултати за клиентите, са значително по-ниски за периода през 2018 г. спрямо периода през 2017 г. (7) По отношение на активни сметки на непрофесионални клиенти, съдържащи ДЗР в криптовалута, средните разходи спадат непропорционално в сравнение с друг вид сметки, въпреки че такива сметки продължават да пораждат по-големи разходи в сравнение със сметки без експозиции в криптовалута. На последно място, НКО съобщиха за устойчив спад в броя на автоматичните закривания, в броя на сметките, които са добили отрицателна нетна стойност, и в размера на отрицателния нетен баланс (8).

(7)

НКО отчетоха също увеличаване на броя на клиентите, третирани като професионални клиенти по заявление, за периода през 2018 г. спрямо периода през 2017 г. ESMA е запознат с факта, че някои доставчици на ДЗР предлагат на непрофесионалните си клиенти възможността да станат професионални клиенти по заявление. От друга страна, непрофесионален клиент може да поиска да бъде третиран като професионален, по-специално след като подаде заявление в писмен вид в съответствие с всички изисквания на приложимото законодателство. Доставчиците следва да гарантират, че клиентите им спазват тези изисквания във всеки един момент (9). Освен това ESMA е запознат с факта, че посредници от трети държави се насочват активно към клиенти от Съюза и че някои доставчици на ДЗР в Съюза предлагат на непрофесионалните си клиенти възможността да прехвърлят сметките си към вътрешногрупов субект от трета държава. Все пак без разрешение или регистрация в Съюза такива посредници от трети държави имат право да предлагат услуги само на клиенти, установени или пребиваващи на територията на Съюза, по изрична инициатива на клиента. На последно място, ESMA е наясно, че посредниците започват да предлагат други спекулативни инвестиционни продукти. ESMA ще продължи да следи предлагането на тези продукти, за да реши дали са уместни други мерки на ниво ЕС.

(8)

След приемането на Решение (ЕС) 2018/796 в ESMA не са се получили доказателства, противоречащи на общата констатация за наличие на значителни опасения за защитата на инвеститорите, изразени в Решение (ЕС) 2018/796 и Решение (ЕС) 2018/1636 („решенията“). Поради това ESMA заключи, че значителните опасения за защитата на инвеститорите, посочени в решенията, ще се запазят, освен ако не се поднови временното ограничаване за пускане на пазара, разпространение или продажба на ДЗР.

(9)

Освен това приложимите действащи регулаторни изисквания, съгласно законодателството на Съюза, не са променени след приемането на решението и не противодействат на заплахата, установена от ESMA. В допълнение НКО не са предприели действия да преодолеят заплахата или предприетите действия не я премахват по задоволителен начин. По-конкретно, след приемането на Решение (ЕС) 2018/796 нито един НКО не е приел собствена национална мярка за намеса съгласно член 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 (10).

(10)

Подновяването на ограничението не оказва неблагоприятно въздействие върху ефективността на финансовите пазари или върху инвеститорите, което да е непропорционално спрямо ползите от действието, и не създава риск от регулаторен арбитраж по същите причини, определени в решенията.

(11)

ESMA поддържа мнението, че ако временното ограничаване не бъде подновено, има вероятност да се възобнови предлагането на ДЗР на непрофесионални клиенти без подходящи мерки, които в достатъчна степен да ги защитават от свързаните с тези продукти рискове, които доведоха до вреди за потребителите, както беше изтъкнато в решенията.

(12)

Поради това, както и поради причините, посочени в решенията, ESMA реши да поднови ограничаването при същите условия като тези в Решение (ЕС) 2018/1636 за допълнителен период от три месеца с оглед преодоляване на значителните опасения за защитата на инвеститорите.

(13)

Тъй като предложените мерки могат до определена степен да се отнасят до деривати за селскостопански стоки, ESMA се консултира с публичните органи, които са компетентни за в надзора, управлението и регулирането на физическите селскостопански пазари съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (11). Нито един от тези органи не повдигна възражения срещу предложеното подновяване на мерките.

(14)

ESMA уведоми НКО за предложеното решение за подновяване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

договор за разлики“ или „ДЗР“ означава дериват, различен от опция, фючърсен договор, суап или споразумение за лихвен форуърд, който има за цел да осигури на притежателя дълга или къса експозиция към колебания в цената, нивото или стойността на даден базов актив и който трябва да бъде уреден в брой или може да бъде уреден в брой по избор на някоя от страните поради причини, различни от неизпълнение или прекратяване на друго основание;

б)

изключена непарична облага“ означава всяка непарична изгода, различна от информацията и инструментите за изследване, доколкото се отнася до ДЗР;

в)

първоначален марж“ означава всяко плащане за целите на сключване на ДЗР, с изключение на комисиона, такси за трансакции и всички други свързани с тях разходи;

г)

защита на първоначалния марж“ означава първоначалният марж, посочен в Приложение I;

д)

защита чрез закриване на маржа“ означава закриването на един или повече открити ДЗР на непрофесионален клиент при условия, които са по-благоприятни за клиента, в съответствие с членове 24 и 27 от Директива 2014/65/ЕС, когато сумата на средствата в сметката за търговия с ДЗР и нереализираната нетна печалба по всички отворени ДЗР, свързани с тази сметка, спадне под половината от общия първоначален марж за всички тези отворени ДЗР;

е)

защита при отрицателен баланс“ означава ограничаването на сумарните задължения на непрофесионален клиент за всички ДЗР, свързани със сметка за търговия с ДЗР, държана при доставчик на ДЗР, до средствата по тази сметка за търгуване с ДЗР.

Член 2

Временно ограничаване на ДЗР по отношение на непрофесионални клиенти

Пускането на пазара, разпространението и продажбата на ДЗР на непрофесионални клиенти се ограничава до обстоятелства, при които са изпълнени най-малко всички от следните условия:

а)

доставчикът на ДЗР изисква от непрофесионалния клиент да плати защитата на първоначалния марж;

б)

доставчикът на ДЗР осигурява на непрофесионалния клиент защитата чрез закриване на маржа;

в)

доставчикът на ДЗР осигурява на непрофесионалния клиент защитата при отрицателен баланс;

г)

доставчикът на ДЗР не предоставя, пряко или непряко, на непрофесионалния клиент плащане, парична или изключена непарична облага във връзка с пускането на пазара, разпространението или продажбата на ДЗР, освен реализираните печалби по всеки предоставен ДЗР; и

д)

доставчикът на ДЗР не изпраща пряко или непряко съобщение до непрофесионален клиент или не публикува информация, достъпна за такъв клиент, във връзка с пускането на пазара, разпространението или продажбата на ДЗР, освен ако това съобщение или тази информация не включва подходящо предупреждение за риска, посочено и съответстващо на условията в Приложение II.

Член 3

Забрана за участие в дейности за заобикаляне

Забранява се участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на изискванията по член 2, включително когато лицето действа като заместник на доставчика на ДЗР.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящото решение се прилага от 1 февруари 2019 г. за период от 3 месеца.

Подписано в Париж на 23 януари 2019 г.

За Съвета на надзорниците

Steven MAIJOOR

Председател


(1)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(2)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

(3)  ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 90.

(4)  Решение (ЕС) 2018/796 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 22 май 2018 г. за временно ограничаване на договорите за разлики в Съюза съгласно член 40 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 136, 1.6.2018 г., стр. 50).

(5)  Решение (ЕС) 2018/1636 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 23 октомври 2018 година за подновяване и изменение на временното ограничаване, въведено с Решение (ЕС) 2018/796 на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на пускането на пазара, разпространението или продажбата на договори за разлики на непрофесионални клиенти (ОВ L 272, 31.10.2018 г., стр. 62).

(6)  26 НКО изпратиха отговор: Австрийска служба за надзор на финансовите пазари (AT-FMA), Комисия за ценни книжа и борси на Кипър (CY-CySEC), Чешка национална банка (CZ-CNB), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/ Федерална служба за надзор на финансовите услуги на Германия (DE-BaFin), Finanstilsynet/ Датски финансов орган (DK-Finanstilsynet), Гръцка комисия за капиталовите пазари (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores/ Испанска национална комисия за пазарите на ценни книжа (ES-CNMV), Финландски финансов надзорен орган (FI-FSA), Autorité des Marchés Financiers/ Френски регулаторен орган за финансовите пазари (FR-AMF), Magyar Nemzeti Bank/ Национална банка на Унгария (HU-MNB), Central Bank of Ireland/ Ирландска централна банка (IE-CBI), Исландска служба за финансов надзор (IS-FME), Lietuvos Bankas/ Централна банка на Литва (LT- LB), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa/ Италианска национална комисия по ценни книжа и борси (IT-Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier/ Комисия за надзор на финансовия сектор в Люксембург (LU-CSSF), Finanšu un kapitāla tirgus komisija/ Комисия по финансови и капиталови пазари на Латвия (LV-FKTK), Служба за финансови услуги на Малта (MT-MFSA), Autoriteit Financiële Markten/ Нидерландски регулаторен орган по финансовите пазари (NL-AFM), Finanstilsynet/ Норвежки финансов орган (Finanstilsynet-NO), Komisja Nadzoru Finansowego/Служба за финансов надзор на Полша (PL-KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários/Комисия за пазара на ценни книжа на Португалия (PT-CMVM), Орган за финансов надзор на Румъния (RO-FSA), Finansinspektionen/ Шведски финансов инспекторат (SE- Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev/ Словенска агенция за ценни книжа (ATVP-SI), Централна банка на Словакия (NBS-SK), Financial Conduct Authority/ Регулаторен орган за финансови услуги на Обединеното кралство (UK-FCA).

(7)  Това е в съответствие с наблюдавания спад в общите търгувани обеми, въз основа на които обикновено се изчисляват спредовете и таксите. Средният собствен капитал на клиентите леко се увеличава за активните сметки на непрофесионални клиенти, въпреки че това е доста по-малка промяна в процентно изражение спрямо спада на общите търгувани обеми и цялостната експозиция на тези сметки.

(8)  През периода август — октомври 2018 г. беше в сила защитата при отрицателен баланс. Същевременно обаче ликвидният недостиг на пазара може да стане причина позицията на клиента да бъде първоначално закрита при цена, която поражда отрицателна нетна стойност, със сметка, която впоследствие е рефинансирана до нетна стойност нула от доставчика, за да се спази новото изискване за защита при отрицателен баланс. Такъв беше и случаят с доставчиците, които предлагаха защита при отрицателен баланс през същия период на 2017 г.

(9)  Приложение II, Раздел II към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349 ). Вж. също раздел 11 от Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics („Въпроси и отговори от областта на защитата на инвеститорите и посредниците съгласно ДПФИ II и РПФИ“) (ESMA35-43-349), в която ESMA посочва какви практики инвестиционните посредници не бива да прилагат, когато изпълняват правните изисквания за категоризиране на клиентите като професионални по заявление. Раздел 11 беше последно актуализиран на 25 май 2018 г.

(10)  ESMA взе предвид, че: (а) на 4 юни 2018 г. компетентният орган на членуваща в ЕИП държава от ЕАСТ, NO-Finanstilsynet, прие национални мерки за намеса в търговията с финансови продукти, като условията и датите на прилагане са същите като при мерките на ESMA; (б) от 6 юли 2018 г. в Румъния се прилага национално законодателство, подобно на мерките на ESMA.

(11)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЦЕНТИ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАРЖ ПО ТИПОВЕ БАЗОВИ АКТИВИ

а)

3,33 % от номиналната стойност на ДЗР, когато базовата двойка валути се състои от които и да е от следните валути: щатски долар, евро, японска йена, британска лира, канадски долар или швейцарски франк;

б)

5 % от номиналната стойност на ДЗР, когато индексът, двойката валути или стоката на базовия актив е:

i)

който и да е от следните индекси: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

ii)

двойка валути, която се състои от най-малко една валута, която не е посочена в буква а) по-горе; или

iii)

злато;

в)

10 % от номиналната стойност на ДЗР, когато стоковият или капиталовият индекс на базовия актив е стоков или капиталов индекс, различен от изброените в буква б) по-горе;

г)

50 % от номиналната стойност на ДЗР, когато базовият актив е криптовалута; или

д)

20 % от номиналната стойност на ДЗР, когато базовият актив:

i)

е акция; или

ii)

не е посочен по друг начин в настоящото приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РИСКА

РАЗДЕЛ A

Условия на предупрежденията за риска

1.

Предупреждението за риска трябва да бъде оформено така, че да бъде гарантирана неговата забележимост, с размер на шрифта, най-малко еднакъв с преобладаващия размер на шрифта, и на езика, използван в съобщението или публикуваната информация.

2.

Ако съобщението или публикуваната информация е на траен носител или уебсайт, предупреждението за риска трябва да е във формата, определен в Раздел Б.

3.

Ако съобщението или публикуваната информация е на носител, различен от траен носител или уебсайт, предупреждението за риска трябва да е във формата, определен в раздел В.

4.

Чрез дерогация от параграфи 2 и 3, ако броят на символите в предупреждението за риска, което е във формата, определен в раздел Б или В, надвишава ограниченията в символите, разрешени съгласно стандартните условия на доставчици на маркетингови услуги като трета страна, предупреждението може вместо това да бъде във формата, определен в раздел Г.

5.

Ако се използва посоченият в раздел Г формат на предупреждението за риска, съобщението или публикуваната информация трябва да включват също директна препратка към интернет страницата на доставчика на ДЗР, съдържаща предупреждението във формата, определен в раздел Б.

6.

Предупреждението за риска трябва да включва актуален специфичен за доставчика процент на загубите, основаващ се на изчисляване на процента на сметките за търговия с ДЗР, предоставени от доставчика на ДЗР на непрофесионални клиенти, които са изгубили пари. Изчисляването се извършва на всеки три месеца и обхваща 12-месечния период преди датата на извършването му („12-месечен период, за който се прави изчислението“). За целите на изчислението:

a)

се счита, че сметката за търговия с ДЗР на отделен непрофесионален клиент е изгубила пари, ако сумата на цялата реализирана и нереализирана нетна печалба по ДЗР, свързани с тази сметка през 12-месечния период, за който се прави изчислението, е отрицателна;

b)

всички разходи във връзка с ДЗР, свързани със сметката за търговия с ДЗР, включително всички такси и комисиони, се изключват от изчислението;

c)

следните елементи се изключват от изчислението:

i)

всяка сметка за търговия с ДЗР, по която през периода, за който се прави изчислението, не е имало открит ДЗР;

ii)

всички печалби и загуби от продукти, различни от ДЗР, свързани със сметката за търговия с ДЗР;

iii)

всичко внесени и изтеглени от сметката за търговия с ДЗР средства;

7.

Чрез дерогация от параграфи 2 до 6, ако през последния 12-месечен период, за който се прави изчислението, доставчик на ДЗР не е предоставял открити ДЗР във връзка със сметка за търговия с ДЗР на непрофесионален клиент, този доставчик на ДЗР следва да използва стандартното предупреждение за риска във формата, определен в раздели Д до Ж, в зависимост от случая.

РАЗДЕЛ Б

Стандартно предупреждение за риска, свързан с доставчика, на траен носител и уебсайт

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж.

[посочете процента за доставчика] % от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.

Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

РАЗДЕЛ В

Съкратено предупреждение за риска, свързано с доставчика

[посочете процента за доставчика] % от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.

Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

РАЗДЕЛ Г

Предупреждение за риска с по-малък брой символи, свързано с доставчика

[посочете процента за доставчика] % от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

РАЗДЕЛ Д

Стандартно предупреждение за риска на траен носител и уебсайт

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж.

Между 74 и 89 % от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с ДЗР.

Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

РАЗДЕЛ Е

Съкратено стандартно предупреждение за риска

Между 74 и 89 % от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с ДЗР.

Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

РАЗДЕЛ Ж

Стандартно предупреждение за риска с по-малък брой символи

74—89 % от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/42


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 83/18/COL

от 26 септември 2018 година

относно държавни гаранции, предоставени на Landsvirkjun за дериватни договори (Исландия) [2019/156]

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ („Органът“),

като взе предвид:

Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 61,

Протокол 26 към Споразумението за ЕИП,

Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд („Споразумението за Надзорен орган и Съд“), и по-специално член 24,

Протокол 3 към Споразумението за Надзорен орган и Съд („Протокол 3“), и по-специално член 7, параграф 2 от част II,

като прикани заинтересованите страни да представят мненията си (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 3 май 2017 г. Органът откри официална процедура по разследване на потенциална държавна помощ, предоставена на Landsvirkjun чрез държавни гаранции за дериватни договори („решението за откриване на процедурата“) (2).

(2)

С писмо от 15 септември 2017 г. (3) Landsvirkjun представи мненията си (4). Впоследствие Органът предостави мненията на Исландия (5). Органът не получи мнения от други заинтересовани страни.

(3)

С писмо от 25 септември 2017 г. (6) исландските органи представиха мнения.

(4)

На 23 март 2018 г. Органът се срещна с представители на Landsvirkjun и на исландските органи. След срещата и след като получи въпроси от Органа на 27 март 2018 г. (7), Landsvirkjun предостави допълнителна информация на 11 април 2018 г. (8) На 12 април 2018 г. исландските органи уведомиха Органа, че подкрепят твърденията на Landsvirkjun и не считат, че е необходимо да представят допълнителни коментари (9).

(5)

На 6 юни 2018 г. Органът обсъди въпроса допълнително на среща с исландските органи и Landsvirkjun. На 7 юни 2018 г. Landsvirkjun изпрати допълнителна информация на Органа (10). След срещата и след като получи допълнителната информация от Landsvirkjun, Органът поиска допълнителни разяснения от исландските органи (11). С писмо от 29 юни 2018 г. исландските органи изпратиха исканата информация (12).

2.   ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

2.1.   Бенефициерът: Landsvirkjun

(6)

Landsvirkjun е публично командитно дружество, уредено от Закона относно Landsvirkjun (13). Считано от 1 януари 2007 г., Държавната хазна е придобила пълна собственост над Landsvirkjun. Дружеството Landsvirkjun е притежавано от държавата, пряко от Държавната хазна (99,9 %) и непряко от Eignarhlutir ehf. (0,1 %) — дружество с ограничена отговорност, изцяло притежавано от Държавната хазна.

2.2.   Дериватни договори, сключени от Landsvirkjun, и държавни гаранции

(7)

Според исландските органи (14) дружеството Landsvirkjun е изложено на валутен риск и на лихвен риск по дълговия си портфейл. Landsvirkjun използва различни дериватни договори, за да контролира и управлява тези рискове.

(8)

Както е обяснено в решението за откриване на процедурата, Органът проучи следните видове дериватни договори, сключени от Landsvirkjun: валутни суапове, валутни опции и лихвени суапове (15). В решението за откриване на процедурата Органът предостави описание на тези дериватни договори въз основа на обясненията на исландските органи (16).

2.3.   Процедура за съществуваща помощ по отношение на държавна помощ, предоставена чрез неограничени държавни гаранции

(9)

С писмо от 26 септември 2006 г. (17) Органът започна процедурата относно съществуващи мерки за помощ, предвидена в член 17, параграф 2 от част II на Протокол 3, по отношение на някои мерки в полза на електроенергийни дружества в Исландия, включително неограничени държавни гаранции за Landsvirkjun. В това писмо Органът уведоми исландските органи за предварителното си становище, че въпросните мерки са свързани със съществуваща държавна помощ, която е несъвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП.

(10)

В своето Решение № 302/09/COL (18) Органът заключи, че неограничената държавна гаранция за Landsvirkjun представлява съществуваща държавна помощ. В посоченото решение Органът предложи исландските органи да предприемат законодателни, административни и други мерки, които са необходими за отстраняване на всяка несъвместима помощ, произтичаща от неограничената държавна гаранция, предоставена на Landsvirkjun.

(11)

С писмо от 8 август 2009 г. (19) исландските органи приеха предложените мерки и се ангажираха да уведомят Органа за мерките, които ще предприемат, за да изпълнят Решение № 302/09/COL. След допълнителен обмен с исландските органи Органът отбеляза в своето Решение № 159/13/COL (20) приемането от страна на Исландия на подходящите мерки по отношение на съществуващата схема за помощ и приключи делото.

3.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(12)

В решението за откриване на процедурата Органът представи предварителното си становище относно наличието на помощ във връзка с въпросните гаранции и тяхната потенциална несъвместимост с функционирането на Споразумението за ЕИП.

(13)

Според предварителното становище на Органа въпросните държавни гаранции са били предоставяни на Landsvirkjun за дериватни договори най-малко от 2013 г. насам. В решението за откриване на процедурата Органът обясни, че няколко аспекта, необходими за оценката за държавна помощ по отношение на гаранциите за Landsvirkjun за дериватни договори, са останали неясни (21).

(14)

Органът не можа да изключи наличието на държавна помощ по отношение на гаранциите. Що се отнася до икономическото предимство, Органът изрази предварителното становище, че въпросните гаранции не отговарят на условия б), в) и г) от точка 3.2 от Насоките относно държавната помощ за държавните гаранции („Насоките за гаранциите“) (22) и представляват предимство по смисъла на правилата за държавната помощ. Органът изрази съмнение, че гаранциите могат да бъдат обявени за съвместими с функционирането на Споразумението за ЕИП.

(15)

Исландия и Landsvirkjun представиха мнения както по отношение на дериватните договори, сключени от Landsvirkjun, така и на държавните гаранции. Частите от мненията, имащи отношение към решението, са обобщени в точки 4 и 5.

4.   МНЕНИЯ НА ИСЛАНДИЯ

4.1.   Общи мнения по отношение на дериватните договори и държавните гаранции

(16)

Като се позовава на точка 20 от решението за откриване на процедурата (23), Исландия твърди, че за разлика от това, което е посочено в последващото писмо на Органа от 27 юни 2016 г., дружеството Landsvirkjun е могло да сключи дериватните договори за хеджиране без държавни гаранции. Твърдението в последващото писмо е грешка, която Исландия не е установила в момента. Освен това съответната правна рамка не задължава Landsvirkjun да получи държавна гаранция, за да сключи дериватен договор. Landsvirkjun може всяка година да кандидатства за гаранция за деривати за хеджиране до конкретна кумулативна номинална стойност.

(17)

Като се позовава на точки 20, 24, 33 и 39 от решението за откриване на процедурата (24), Исландия обяснява, че гаранциите са били предоставени от Министъра на финансите и икономиката, а не от Службата за управление на държавния дълг (GDM), която е отдел в рамките на Централната банка в направление „Държавна хазна и пазарни операции“. На GDM са възложени определени задачи, свързани с държавните гаранции, но това не означава, че на GDM е възложено да предоставя държавни гаранции (25).

4.2.   Наличие на държавна помощ

(18)

Исландия не оспорва, че въпросните държавни гаранции могат да бъдат приписани на държавата, нито че ако бъде установено наличие на избирателно предимство, те биха могли да нарушат конкуренцията и да засегнат търговията между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП.

(19)

Исландия обаче оспорва предварителната констатация на Органа (26), че би могло въпросните гаранции да предоставят предимство на Landsvirkjun.

(20)

Според Исландия въпросните гаранции представляват гаранции за събиране, които нямат конкретна стойност за Landsvirkjun. Съществува единствено теоретична възможност за събиране от държавата. Исландия твърди, че Landsvirkjun сключва дериватни договори единствено с цел хеджиране, т.е. за намаляване на финансовия риск за Landsvirkjun от съответните финансови сделки. Това се изисква от държавата като собственик, както и от политиката на Landsvirkjun за управление на риска, определена от Съвета на директорите на дружеството. Освен това Исландия твърди, че Landsvirkjun сключва дериватни договори без държавна гаранция при условия, идентични с тези за гарантираните договори.

4.3.   Приложимост на исландската законодателна рамка за държавните гаранции

(21)

Като се позовава на точка 65 от решението за откриване на процедурата (27), Исландия твърди, че въпросните гаранции попадат в обхвата на законодателната рамка, която е била предмет на Решение № 302/09/COL на Органа, както преди, така и след измененията, последвали това решение. Исландия се позовава на кореспонденцията между исландските органи и Органа, в която се потвърждава това обяснение.

5.   МНЕНИЯ НА LANDSVIRKJUN (28)

5.1.   Исландската правна рамка за държавните гаранции, предоставени на Landsvirkjun

(22)

Законодателната рамка, съгласно която държавните гаранции са предоставени на Landsvirkjun, се основава на Закона относно държавните гаранции (29) и Закона относно Landsvirkjun. Landsvirkjun вече е било учредено като командитно дружество съгласно приложимия по-рано Закон относно Landsvirkjun (30).

(23)

Съгласно член 1 от Закона относно държавните гаранции държавата не може никога да издаде гаранция без правно основание (31). В случая с Landsvirkjun правното основание за държавната гаранция е Законът относно Landsvirkjun. Съгласно Закона относно Landsvirkjun преди и след процедурата за съществуваща помощ гаранцията на собствениците представлява гаранция за събиране. Освен това гаранциите са предоставени от Министъра на финансите и икономиката, а не от GDM.

(24)

Гаранцията за събиране е различна от обичайно приложимите правила относно отговорността на собственици на командитни дружества. Съгласно Закон № 50/2007 относно командитните дружества собствениците носят отговорност за задълженията на командитното дружество въз основа на пряка, неограничена и безусловна гаранция — и следователно без ограничения — за всички задължения на дружеството.

(25)

При гаранция за събиране кредиторът трябва да изчерпи всички правни средства за защита срещу Landsvirkjun, преди да предяви претенции срещу държавата. На практика това означава, че кредиторът трябва да докаже, че длъжникът е неплатежоспособен, съгласно общите принципи на исландското право. Следователно кредиторът трябва да е имал неуспешен опит за запор или официално да е започнал (или заедно с други страни) процедурите, установени в Закона относно несъстоятелността, преди да се обърне към гаранта (32). Поради твърде утежнената и продължителна процедура и изискването за изчерпване на всички средства по отношение на дружеството, преди да се прибегне до гаранта, гаранцията за събиране има доста по-ниска стойност за кредиторите. Освен това Landsvirkjun се позовава на предишната практика на Органа в това отношение (33).

5.2.   Използване на дериватни договори от страна на Landsvirkjun

(26)

Що се отнася до въпросните дериватни договори, които са били покрити от държавна гаранция, тези дериватни договори са засягали съответни финансови задължения (заеми или облигации), възникнали преди прилагането на подходящата мярка в рамките на процедурата за съществуваща помощ (34).

(27)

Landsvirkjun посочва, че структурира своето финансиране изцяло в съответствие със стандартната практика във всички държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за големи предприятия и дериватните договори представляват неразделна част от управлението на риска. Landsvirkjun сключва рамкови споразумения на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA) (35) с контрагенти, като в тях се определят стандартни условия, приложими за всички сделки с дериватни инструменти, сключени между тези страни (36).

(28)

Landsvirkjun има финансови задължения в щатски долари и в други валути както с променливи, така и с фиксирани лихвени проценти (37). Следователно Landsvirkjun е изложено на валутен риск и на лихвен риск. Landsvirkjun хеджира тези рискове, като използва дериватни договори за преобразуване на финансовите задължения, които са във валута, различна от щатски долари (функционалната валута на дружеството от 2008 г. насам), в щатски долари и на финансовите задължения с променливи лихвени проценти във финансови задължения с фиксирани лихвени проценти.

(29)

Landsvirkjun използва дериватни договори единствено с цел хеджиране (38). Landsvirkjun не сключва дериватни договори със спекулативни или арбитражни цели (39). Ограничаването на използването на дериватни договори единствено с цел хеджиране е наложено на Landsvirkjun и от неговия собственик — държавата. Landsvirkjun представи вътрешни документи и писма от своя собственик, за да потвърди тези твърдения (40).

(30)

Освен това Landsvirkjun обяснява, че политиката му е да не използва никакви гаранции — нито частни, нито публични — за каквито и да е сделки. След измененията, внесени в системата за държавни гаранции, Landsvirkjun започна преговори за подновяване на гарантираните дериватни договори, като последната държавна гаранция беше отменена през юли 2017 г (41). Landsvirkjun е в състояние да сключва и действително сключва дериватни договори без държавни гаранции. Освен това Landsvirkjun предостави доказателства, показващи, че отмяната на държавните гаранции не е довела до промени в икономическите условия на дериватните договори (42).

5.3.   Липса на предимство

(31)

Според Landsvirkjun чрез държавните гаранции за въпросните дериватни договори не е предоставено предимство.

(32)

По дефиниция дериватът за хеджиране намалява излагането на риск, което следва да доведе до намаляване на премията, платена за гаранцията, свързана със съответната сделка. Landsvirkjun посочва отново, че изменението на действащите дериватни договори с цел премахване на държавната гаранция не е довело до никакви допълнителни разходи за дружеството. Условията и изискванията по отношение на финансирането на Landsvirkjun със или без държавна гаранция не са се променили (43).

(33)

Landsvirkjun представи два доклада относно въздействието на държавните гаранции върху дериватните договори (44). Според докладите държавните гаранции не са довели до икономическо предимство по отношение на дериватния портфейл.

(34)

Освен това Landsvirkjun обяснява, че в периода 2010—2017 г. паричните средства в брой на дружеството са варирали между 142 милиона щатски долара и 287 милиона щатски долара. Тази висока позиция на паричните средства в брой е поддържана за целите на ликвидния риск, т.е. като буфер за непредвидени рискове. От високата ликвидност произтичат алтернативни разходи, които са пряко свързани с премиите, понастоящем заплащани на държавата. Вместо да поддържа парични средства в брой, дружеството е можело да изкупи обратно облигации от пазара и/или предплатени/амортизирани заеми от техните заемодатели. Дружеството не само би спестило лихви, но и гаранционната такса в размер на [0,1—2] %, която понастоящем Landsvirkjun плаща за гарантираните облигации и заеми.

6.   НАЛИЧИЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

(35)

Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП гласи:

„Освен когато е предвидено друго в настоящото споразумение, всяка помощ, предоставена от държава — членка на ЕО, държавите от ЕАСТ или чрез държавни ресурси, под каквато и да било форма, която нарушава или застрашава да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с функционирането на настоящото споразумение.“

(36)

Поради това за определянето на дадена мярка като помощ по смисъла на тази разпоредба е необходимо да бъдат изпълнени всички долупосочени условия: i) мярката трябва да се предоставя от държавата или посредством държавни ресурси; ii) тя трябва да предоставя предимство на дадено предприятие; iii) тя трябва да облагодетелства определени предприятия; и iv) тя трябва да е в състояние да наруши конкуренцията и да засегне търговията (45). Органът счита, че е целесъобразно да започне оценката си с това дали гаранциите за въпросните дериватни договори са предоставили предимство на Landsvirkjun.

6.1.   Предимство

6.1.1.   Предварителни забележки

(37)

Органът е съгласен с исландските органи и Landsvirkjun, че въпросните гаранции попадат в обхвата на исландското законодателство относно държавните гаранции, включително Закона относно Landsvirkjun, който беше предмет на процедурата за съществуваща помощ (46).

(38)

Настоящата официална процедура по разследване, започната с решението за откриване на процедурата, има по-тясна насоченост в сравнение с процедурата за съществуваща помощ, тъй като обхваща единствено прилагането на Закона относно Landsvirkjun по отношение на държавните гаранции за определени дериватни договори.

(39)

В решението за откриване на процедурата Органът постави под въпрос дали гаранциите изпълняват условия б), в) и г) в точка 3.2 (47) от Насоките за гаранциите, с което може да се изключи наличието на помощ (48).

(40)

Без да се засяга въпросът дали са изпълнени условията, определени в Насоките за гаранциите, за изключване на наличието на държавна помощ, както е обяснено по-долу и въз основа на информацията, получена от Iceland и Landsvirkjun в хода на официалната процедура по разследване, Органът установява, че въпросните държавни гаранции не са породили предимство за Landsvirkjun (49).

6.1.2.   Изключване на предимство от държавните гаранции за дериватните договори

(41)

По смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП предимство е всяка икономическа полза, която едно предприятие не би могло да получи при нормални пазарни условия, т.е. при липсата на държавна намеса (50). Органът е заявил в няколко случая, че дадена гаранция може да представлява предимство съгласно член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (51).

(42)

Ползата от държавна гаранция е, че рискът, свързан с гаранцията, се поема от държавата. Такова поемане на риск от държавата обикновено би следвало да бъде възнаградено чрез заплащането на подходяща премия (52). Съгласно Насоките за гаранциите обаче, „ако индивидуална гаранция или гаранционна схема, сключена от държавата, не предоставя никакво предимство на предприятието, тя не представлява държавна помощ“ (53). В точки 3.2—3.5 от Насоките за гаранциите се определят условията за изключване на помощ при индивидуални гаранции и гаранционни схеми. Съгласно точка 3.6 от Насоките за гаранциите „неспазването на което и да е от условията, определени в точки 3.2—3.5, не означава, че гаранцията или гаранционната схема автоматично се считат за държавна помощ.“

(43)

След 1 януари 2010 г. Landsvirkjun е успяло да договори с контрагентите по дериватните договори отмяната на държавните гаранции, като последната такава гаранция е отменена през юли 2017 г. (54) Както показват доказателствата, представени по време на официалната процедура по разследване, отмяната на държавните гаранции не е променила икономическите условия на дериватните договори (55).

(44)

Органът разглежда факта, че контрагентите са готови да отменят държавните гаранции, без да поискат по-добри икономически условия, като признак, че гаранциите не са довели до предимство за Landsvirkjun.

(45)

Освен това Landsvirkjun не е използвало частни гаранции и от информацията, представена по време на официалната процедура по разследване, не е възможно да се установи пазарна цена за гаранциите за деривати за хеджиране.

(46)

За да се определи количествено потенциалното предимство, предоставено чрез гаранция (когато не може да се установи пазарна цена), в Насоките за гаранциите се предвижда сравнение на икономическите условия на дадена сделка със и без гаранцията (56).

(47)

Отмяната на въпросните държавни гаранции не е променило икономическите условия на съответните дериватни договори. Поради това не може да се счита, че гаранциите представляват предимство за Landsvirkjun. Освен това Органът не е установил признаци и не разполага с информация, сочещи, че икономическите условия на съответните дериватни договори щяха да бъдат различни без държавните гаранции към момента, когато държавните гаранции са били действително предоставени. Поради това Органът трябва да приеме, че отмяната (или несъществуването) на държавните гаранции не е променила икономическите условия на съответните дериватни договори в който и да е момент през целия срок на действие на тези гаранции.

(48)

Заключението, че гаранциите за въпросните дериватни договори не са предоставили предимство на Landsvirkjun, е подкрепено и от докладите, посочени в съображение 33. По-специално, от името на Landsvirkjun, Zanders (консултантска фирма, специализирана във финансовите услуги) проучи извадка от деривати, държани от Landsvirkjun, и изчисли съответните маржове за тези дериватни договори (57). Докладът показа, че тези маржове, вариращи между [(–)2—2] и [10—15] базисни пункта, са отговаряли на маржовете, наблюдавани за подобни дериватни договори, държани от дружества със сходен кредитен рейтинг, които, за разлика от Landsvirkjun, не са се ползвали от гаранция за събиране. На тази основа в доклада Zanders се заключава, че средно не е налице ценово предимство между Landsvirkjun и други дружества в резултат на гаранцията за събиране. Съответно в доклада се заключава, че Landsvirkjun не се е ползвало от икономическа изгода от такава гаранция.

(49)

В доклад на друга консултантска фирма, Summa Consulting slf, по отношение на определянето на цената на дериватите за хеджиране се отбелязва, че „като се имат предвид силният счетоводен баланс, добрата позиция на ликвидност и кредитното качество на Landsvirkjun, не е налице вероятност държавна гаранция или липсата на такава да имат значимо въздействие върху определянето на цената на дериватните договори, които Landsvirkjun сключва“ (58).

(50)

Освен това Landsvirkjun е използвало гарантираните дериватни договори само с цел хеджиране, т.е. за преобразуване на финансовите си задължения, които са във валута, различна от щатски долари (функционалната валута на дружеството от 2008 г. насам), в щатски долари и на финансовите задължения с променливи лихвени проценти във финансови задължения с фиксирани лихвени проценти (59). Според информацията, предоставена по време на официалното разследване, прилагането на подходящите мерки в хода на процедурата за съществуваща помощ е довело до ограничаване на държавните гаранции до 80 % от стойността на въпросните дериватни договори, а гаранциите за деривати за хеджиране са били ограничени до специфична кумулативна номинална стойност (60). Следователно нито за Landsvirkjun, нито за държавата като гарант на дружеството може да се счита, че са били изложени на неограничени задължения във връзка с тези гаранции.

(51)

Освен това съгласно член 1 от Закона относно Landsvirkjun въпросните гаранции представляват гаранции за събиране. При гаранция за събиране кредиторът трябва да изчерпи всички правни средства за защита срещу Landsvirkjun, преди да предяви претенции срещу държавата (61). По-рано Органът заключи, че въпреки че не изключва предимството, този вид гаранция се свърза с по-малък риск (62). Както беше доказано от Landsvirkjun, през всяка от годините от 2010 до 2017 парите и паричните еквиваленти на дружеството са надвишавали загубите, дължащи се на гарантираните деривати (63). Следователно всички рискове за гаранта са били намалени.

(52)

Както беше обяснено в съображение 36, за да представлява дадена мярка държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, четирите условия трябва да бъдат изпълнени кумулативно. Тъй като въпросните гаранции не предоставят предимство на Landsvirkjun, не е необходимо да се извършва оценка по отношение на останалите условия.

7.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(53)

Въз основа на изложената по-горе оценка Органът заключава, че държавните гаранции, предоставени на Landsvirkjun за дериватни договори за хеджиране на валутния риск и на лихвения риск за Landsvirkjun, последните от които бяха отменени през юли 2017 г., не са представлявали държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавните гаранции, предоставени на Landsvirkjun за дериватни договори за хеджиране на валутния риск и на лихвения риск за Landsvirkjun, последните от които бяха отменени през юли 2017 г., не са представлявали държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

С настоящото официалното разследване се закрива.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Исландия.

Член 3

Само текстът на английски език на настоящото решение е автентичен.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2018 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Bente ANGELL-HANSEN

Председател

Отговорен член на колегиума

Frank J. BÜCHEL

Член на колегиума

Högni KRISTJÁNSSON

Член на колегиума

Carsten ZATSCHLER

Приподписващ в качеството си на директор „Правни и административни въпроси“


(1)  Решение № 85/17/COL от 3 май 2017 г. за откриване на официална процедура по разследване на потенциална държавна помощ, предоставена на Landsvirkjun чрез държавни гаранции за дериватни договори (ОВ C 242, 27.7.2017 г., стр. 6 и Притурка за ЕИП № 46, 27.7.2017 г., стр. 1).

(2)  Пак там.

(3)  Документ № 874341.

(4)  По искане на Landsvirkjun от 8 август 2017 г. (документ № 869480) Органът удължи крайния срок за представяне на мнения до 15 септември 2017 г. (документ № 869479).

(5)  Документ № 878807.

(6)  Документ № 875032.

(7)  Документ № 905567.

(8)  Документ № 908632.

(9)  Документ № 908885.

(10)  Документи № 918376 и 918377.

(11)  Документи № 917646 и 917656.

(12)  Документи № 920923 и 920925.

(13)  Закон № 42/1983 относно Landsvirkjun, както е изменен.

(14)  Документ № 793116.

(15)  Точка 14 от решението за откриване на процедурата.

(16)  Раздели 2.3.1—2.3.3 от част I на решението за откриване на процедурата.

(17)  Документ № 280834.

(18)  Решение № 302/09/COL на Органа от 8 юли 2009 г. за предлагане на подходящи мерки по отношение на държавната помощ, предоставена на Landsvirkjun и Orkuveita Reykjavíkur.

(19)  Документ № 527076.

(20)  Решение № 159/13/COL от 24 април 2013 г. за приключване на делото относно съществуваща помощ, предоставена на Landsvirkjun и Orkuveita Reykjavíkur чрез неограничени държавни гаранции (ОВ C 237, 15.8.2013 г., стр. 3 и Притурка за ЕИП № 45, 15.8.2013 г., стр. 28).

(21)  Точка 24 от решението за откриване на процедурата.

(22)  ОВ L 105, 21.4.2011 г., стр. 32 и Притурка за ЕИП № 23, 21.4.2011 г. стр. 1.

(23)  Според точка 20 от решението за откриване на процедурата Органът е разбрал, че исландските органи са обяснили на среща на 31 май 2016 г., че Landsvirkjun няма да може да сключи дериватните договори за хеджиране без държавната гаранция.

(24)  Точки 20, 24, 33 и 39 от решението за откриване на процедурата отразяват първоначалното разбиране на Органа, че въпросните гаранции са били предоставени от Службата за управление на държавния дълг.

(25)  Документ № 875032.

(26)  Точка 58 от решението за откриване на процедурата.

(27)  Според точка 65 от решението за откриване на процедурата (позоваване на раздел 2.5 от част I) предварителното мнение на Органа беше, че въпросните гаранции не отговарят на условията от изменената законодателна рамка на Исландия за държавните гаранции, нито на Насоките за гаранциите. По-специално изглежда Landsvirkjun не е платило премия, покриваща изгодите, от които се ползва благодарение на гаранциите; изглежда гаранциите са покривали над 80 % от всички неизплатени задължения; гаранциите изглежда не са били свързани с конкретни финансови сделки за фиксирана максимална сума и не са били ограничени във времето.

(28)  Както е обяснено в раздел 1, Органът отбелязва, че Исландия е съгласна с мненията, представени от Landsvirkjun.

(29)  Закон № 121/1997.

(30)  Член 1 от Закон № 59/1965, преведен от Landsvirkjun: „Правителството и Градският съвет на Рейкявик учредяват електроенергийно дружество с наименование Landsvirkjun. Дружеството е независим правен субект с независим финансов и счетоводен статут. Седалището и помещенията му са в Рейкявик. Landsvirkjun е командитно дружество, притежавано от държавата и град Рейкявик, като всяка от страните е собственик на половината от дружеството. Всяка от страните носи самостоятелно отговорност за всички задължения на дружеството, но тяхната вътрешна отговорност зависи от съотношението на собствеността. Никоя от страните не може да се оттегли от дружеството без съгласието на другата.“

(31)  Същото правило е било установено в приложимия по-рано Закон № 37/1961 относно държавните гаранции.

(32)  Документи № 874341 и 92092.

(33)  Решение № 227/06/COL на Органа от 19 юли 2006 г. относно държавната помощ в полза на Farice hf. (ОВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 69 и Притурка за ЕИП № 6, 5.2.2009 г., стр. 9).

(34)  Документ № 917656.

(35)  Рамковото споразумение на ISDA е стандартен документ, който се използва редовно за уреждане на сделки с извънборсови дериватни инструменти. Рамковото споразумение на ISDA е публикувано от Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA).

(36)  Документ № 874341.

(37)  Документ № 908632.

(38)  Документ № 908632.

(39)  Документ № 874341.

(40)  Документ № 875032.

(41)  Пак там.

(42)  Документи № 908633 и 920923.

(43)  Документи № 874341, 908633 и 920923.

(44)  Документи № 874344 (доклад Zanders, септември 2017 г.) и 874345 (доклад Summa, септември 2017 г.).

(45)  Вж., наред с другото, Решение от 21 декември 2016 г. по съединени дела World Duty Free Group SA и други, C-20/15 P и C-21/15 P, EU:C:2016:981, точка 53.

(46)  Раздели 4.3 и 5.1.

(47)  В решението за откриване на процедурата Органът не постави под въпрос — и нямаше основание да поставя под въпрос — изпълнението от Landsvirkjun на условие a) от точка 3.2 от Насоките за гаранциите, т.е. че заемополучателят не трябва да бъде във финансово затруднение.

(48)  Раздел 1.1.3 от част II на решението за откриване на процедурата.

(49)  Органът отбелязва, че това заключение засяга гаранциите, обхванати единствено от решението за откриване на процедурата и от настоящото решение, и не засяга които и да било други държавни гаранции, предоставени както на Landsvirkjun, така и на други предприятия.

(50)  Вж. например Решение от 11 юли 1996 г. по дело SFEI и др., C-39/94, EU:C:1996:285, точка 60 и Решение от 29 април 1999 г. по дело Испания/Комисия, C-342/96, EU:C:1999:210, точка 41.

(51)  Органът установи наличието на предимство, наред с другото, в своето Решение № 177/05/COL от 15 юли 2005 г. относно държавна гаранция в полза на Liechtensteinische Landesbank (не е публикувано) и Решение № 227/06/COL относно държавната помощ в полза на Farice hf. (ОВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 69 и Притурка за ЕИП № 6, 5.2.2009 г., стр. 9).

(52)  Насоки за гаранциите, точка 2.1.

(53)  Насоки за гаранциите, точка 3.1.

(54)  Документ № 908632.

(55)  Раздел 5.2.

(56)  Насоки за гаранциите, точка 4.2.

(57)  Документ № 874344.

(58)  Документ № 874345.

(59)  Раздел 5.2 и документ № 874345.

(60)  Документи № 875032, 874341 и 908632.

(61)  Раздел 5.1.

(62)  Бележка под линия 34.

(63)  Документ № 874345.