ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 15

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
17 януари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/66 на Комисията от 16 януари 2019 година относно правилата за установяване на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти с цел проверка на съответствието с правилата на Съюза относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, приложими за тези стоки

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/67 на Комисията от 16 януари 2019 година за налагане на защитни мерки по отношение на вноса на ориз Indica с произход от Камбоджа и Мианмар/Бирма

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие ( 1 )

18

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие ( 1 )

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/70 на Комисията от 11 януари 2019 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на графична хартия и критериите за присъждане на екомаркировката на ЕС на хартия и продукти тип тишу (нотифицирано под номер С(2019) 3)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/66 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2019 година

относно правилата за установяване на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти с цел проверка на съответствието с правилата на Съюза относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, приложими за тези стоки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 22, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Официален контрол в помещенията, а когато е приложимо — и на други места, използвани от професионалните оператори, получили разрешение да издават растителни паспорти в съответствие с член 84, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (2), следва да се извършва най-малко веднъж годишно. Това е необходимо, за да се гарантира редовен и последователен контрол, обхващащ производствените цикли на съответните растения, както и жизнения цикъл на съответните вредители и техните вектори.

(2)

Честотата на тези проверки следва да бъде съобразена с извършването на инспекции най-малко веднъж годишно, а ако е целесъобразно — и с вземането на проби и изпитванията, посочени в член 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, с цел да се гарантира, че всички инспекции и всяко вземане на проби и изпитване, извършвани по силата на посочения регламент, не се повтарят по силата на настоящия регламент.

(3)

Ако е необходимо, въз основа на свързани с риска критерии, компетентните органи могат да увеличат честотата на официалния контрол в помещенията, а когато е приложимо — и на други места, използвани от професионалните оператори, получили разрешение да издават растителни паспорти в съответствие с член 84, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(4)

Професионалните оператори, които са прилагали в продължение на най-малко две последователни години план за управление на риска от вредители в съответствие с член 91 от Регламент (ЕС) 2016/2031, осигуряват по-надеждни гаранции по отношение на нивото на фитосанитарна защита в своите помещения, а когато е приложимо — и на други места. Поради това е целесъобразно да се даде възможност на компетентните органи да намалят честотата на официалния контрол на въпросните оператори на най-малко веднъж на всеки две години.

(5)

Помещенията, а когато е приложимо — и другите места, използвани от професионални оператори, получили разрешение да издават растителни паспорти в съответствие с член 84, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, следва да бъдат подлагани на поне още един официален контрол, освен посочения в съображение 1, ако те са мястото на произход на растенията, растителните продукти и другите обекти по смисъла на определенията в член 2, точки 1), 2) и 5) от Регламент (ЕС) 2016/2031, които са били отглеждани поне през една част от живота им или са разположени в демаркационна област, определена в съответствие с член 18, параграф 1 от посочения регламент, и които е вероятно да бъдат нападнати от вредителя, за който е била установена посочената демаркационна област. Този допълнителен официален контрол следва да се извършва възможно най-близо до момента, в който тези растения, растителни продукти и други обекти се извеждат от посочената демаркационна област или от заразената зона към буферната зона на посочената демаркационна област. Това е необходимо, за да се гарантира отсъствието на всякакъв фитосанитарен риск след обичайния официален контрол и преди движението на растенията, растителните продукти и другите обекти извън демаркационната област или от заразената зона към буферната зона.

(6)

С цел да се гарантира подходящо ниво на фитосанитарна защита, както и ефективен надзор върху вноса на растения в Съюза и съпътстващите го рискове, когато растенията, посочени в член 73, първата алинея от Регламент (ЕС) 2016/2031, се внасят на територията на Съюза, компетентните органи следва да извършват официален контрол при пристигането в Съюза върху най-малко 1 % от пратките с такива растения.

(7)

Официалният контрол в помещенията, а когато е приложимо — и на други места, използвани от професионалните оператори, получили разрешение да поставят маркировката върху дървения опаковъчен материал в съответствие с член 98, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, следва да се извършва най-малко веднъж годишно. Това е необходимо, за да се гарантира редовен и последователен контрол, обхващащ фитосанитарните рискове, свързани с производството и търговията с този вид материал. Ако е необходимо, въз основа на свързани с риска критерии, компетентните органи могат да увеличат честотата на официалния контрол в помещенията, а когато е приложимо — и на други места, използвани от професионалните оператори, получили разрешение да поставят маркировката върху дървения опаковъчен материал в съответствие с член 98, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(8)

Тъй като регламенти (ЕС) 2016/2031 и (ЕС) 2017/625 са приложими от 14 декември 2019 г., настоящият регламент също следва да се прилага от посочената дата.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Еднаква честота на извършвания официален контрол по отношение на професионалните оператори, получили разрешение да издават растителни паспорти

Компетентните органи могат да извършват официален контрол най-малко веднъж годишно в помещенията, а когато е приложимо — и на други места, използвани от професионалните оператори, получили разрешение да издават растителни паспорти в съответствие с член 84, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Посоченият контрол включва инспекциите, а в случай на предполагаеми рискове за здравето на растенията — и вземането на проби и изпитванията, посочени в член 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Контролът се извършва в най-подходящия момент с оглед на възможността за откриване на съответните вредители или на признаци или симптоми за наличието на такива.

Член 2

Увеличаване на честотата на извършвания официален контрол по отношение на професионалните оператори, получили разрешение да издават растителни паспорти

Компетентните органи могат да увеличат честотата на официалния контрол, указана в член 1, ако рискът налага това, като вземат под внимание най-малкото следните фактори:

а)

повишените фитосанитарни рискове за конкретното семейство, род или вид растения или растителни продукти, произвеждани във въпросните помещения, а когато е приложимо — и в други места, когато е необходим повече от един контрол поради биологичните характеристики на вредителя или условията на околната среда;

б)

фитосанитарните рискове, свързани с произхода или мястото, от което са въведени на територията на Съюза определени растения, растителни продукти или други обекти;

в)

броя на производствените цикли за една година;

г)

историята на спазването от страна на професионалния оператор на приложимите разпоредби на регламенти (ЕС) 2016/2031 и (ЕС) 2017/625;

д)

наличната инфраструктура и местонахождението на помещенията, а когато е приложимо — и къде се намират другите места, използвани от професионалния оператор.

Член 3

Намаляване на честотата на извършвания официален контрол по отношение на професионалните оператори, получили разрешение да издават растителни паспорти

Компетентните органи могат да намалят честотата на официалния контрол, указана в член 1, на най-малко веднъж на всеки две години, ако рискът го позволява и са изпълнени следните условия:

а)

професионалният оператор прилага в продължение на най-малко две последователни години план за управление на риска от вредители в съответствие с член 91 от Регламент (ЕС) 2016/2031;

б)

компетентният орган стигне до заключението, че въпросният план е позволил действително да бъдат намалени съответните фитосанитарни рискове и че съответният професионален оператор е спазил приложимите разпоредби на регламенти (ЕС) 2016/2031 и (ЕС) 2017/625.

Член 4

Еднаква минимална честота на официалния контрол върху растения, растителни продукти и други обекти с определен произход или място, от което са въведени в рамките на Съюза

1.   Помещенията, а когато е приложимо — и другите места, използвани от професионални оператори, получили разрешение да издават растителни паспорти в съответствие с член 84, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, се подлагат на поне още един официален контрол, освен посочения в член 1, ако те са мястото на произход на растенията, растителните продукти и другите обекти по смисъла на определенията в член 2, точки 1), 2) и 5) от Регламент (ЕС) 2016/2031, които са били отглеждани поне през една част от живота им или са разположени в демаркационна област, определена в съответствие с член 18, параграф 1 от посочения регламент, и които е вероятно да бъдат нападнати от вредителя, за който е била установена посочената демаркационна област. Този допълнителен официален контрол се извършва възможно най-близо до момента, в който тези растения, растителни продукти и други обекти се извеждат от посочената демаркационна област или от заразената зона към буферната зона на посочената демаркационна област.

2.   Когато извършват официалния контрол, посочен в параграф 1, компетентните органи оценяват следните фактори:

а)

риска растенията, растителните продукти и другите обекти да са преносители на съответния вредител;

б)

риска от наличие на потенциални вектори на посочения вредител, като се вземе предвид произходът или мястото, от което са въведени пратките в рамките на Съюза, възприемчивостта на растенията към заразяване и спазването от страна на професионалния оператор, който отговаря за придвижването, на всяка друга мярка, предприета за ликвидиране или ограничаване на разпространението на този вредител.

Член 5

Еднаква минимална честота на официалния контрол върху растенията, посочени в член 73, първата алинея от Регламент (ЕС) 2016/2031

Проверки за идентичност и физически проверки на растенията, посочени в член 73, първата алинея от Регламент (ЕС) 2016/2031 и въвеждани в Съюза, се извършват върху най-малко 1 % от пратките с такива растения.

Член 6

Еднаква честота на извършвания официален контрол по отношение на професионалните оператори, получили разрешение да поставят маркировката върху дървения опаковъчен материал

Компетентните органи извършват официален контрол най-малко веднъж годишно в помещенията, а когато е приложимо — и на други места, използвани от професионалните оператори, получили разрешение да поставят маркировката върху дървения опаковъчен материал в съответствие с член 98, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Този контрол включва предвидения в член 98, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 надзор.

Член 7

Увеличаване на честотата на извършвания официален контрол по отношение на професионалните оператори, получили разрешение да поставят маркировката върху дървения опаковъчен материал

Компетентните органи могат да увеличат честотата на официалния контрол, указана в член 6, ако рискът налага това, като вземат под внимание един или повече от следните фактори:

а)

увеличени фитосанитарни рискове, свързани с наличието на вредители на територията на Съюза;

б)

дървен опаковъчен материал, други растения, растителни продукти или други обекти, при които има засечени вредители;

в)

историята на спазването от страна на професионалния оператор на приложимите разпоредби на регламенти (ЕС) 2016/2031 и (ЕС) 2017/625;

г)

наличната инфраструктура и местонахождението на помещенията, а когато е приложимо — и къде се намират другите места, използвани от професионалния оператор.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).


17.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/67 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2019 година

за налагане на защитни мерки по отношение на вноса на ориз Indica с произход от Камбоджа и Мианмар/Бирма

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (1), и по-специално член 26 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване

(1)

На 16 февруари 2018 г. в Комисията постъпи искане от Италия в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) № 978/2012 (наричан по-долу „Регламента за ОСП“). В искането се призовава към приемането на защитни мерки по отношение на ориз от вида Indica с произход от Камбоджа и Мианмар/Бирма. Подкрепа за отправеното от Италия искане бе изразена и от други държави — членки на Съюза, в които се произвежда ориз — Испания, Франция, Португалия, Гърция, Румъния, България и Унгария.

(2)

След като установи, че искането съдържа достатъчно доказателства за това, че ориз Indica с произход от Мианмар/Бирма и Камбоджа е внасян в обеми и на цени, които причиняват сериозни затруднения на промишлеността на Съюза, на 16 март 2018 г., след като информира държавите членки, Комисията публикува Известие за започване на разследване с оглед налагане на защитни мерки (2).

(3)

За да получи информацията, необходима за извършване на задълбочена оценка, Комисията информира известните производители („преработватели“) на сходни или пряко конкурентни продукти в Съюза и техните сдружения, както и известните преработватели износители и техните федерации, включително правителствата им, като ги прикани да вземат участие в разследването.

1.2.   Изготвяне на извадка

(4)

Предвид големия брой участващи в настоящата процедура производители от Съюза, преработватели износители и вносители и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията реши да ограничи разследването до приемлив брой отделни преработватели от Съюза. В съответствие с член 11, параграф 6 от Делегеран регламент (ЕС) № 1083/2013 на Комисията (3) Комисията извърши разследването си въз основа на подбор на представителна извадка.

(5)

В своето известие за започване Комисията заяви, че е направила временен подбор на извадка от преработватели от Съюза въз основа на най-големия представителен обем на производството на сходния продукт, като същевременно е гарантирала представителност на географския обхват. Въпреки че ориз се отглежда в осем държави членки, производството в голяма степен е концентрирано в Италия и Испания — в тези две държави се осъществяват 80 % от общото производство на ориз в Съюза (приблизително 50 % в Италия и 30 % в Испания), поради което те са представителни за промишлеността на Съюза. По тази причина Комисията смята, че е основателно да изпрати въпросници на трима италиански преработватели и на един испански преработвател.

(6)

Една от участващите в процедурата страни изрази съмнения по отношение на представителността на извадката. Тя поиска от Комисията да потвърди обема на производството на включените в извадката преработватели спрямо общото производство на Съюза, както и промените в тяхното състояние спрямо това на промишлеността на Съюза. Както е пояснено в съображение 5, подборът на извадката бе извършен въз основа на най-големия представителен обем на производството, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Тримата включени в извадката италиански преработватели представляват 50 % от производството в Италия през пазарната 2016/2017 година, а включеният в извадката испански преработвател представлява 17 % от производството в Испания през същата година. Разгледани съвкупно, включените в извадката преработватели представляват 26 % от общото производство в Съюза. Освен това през разследвания период, т.е. от 1 септември 2012 г. до 31 август 2017 г., производството на включените в извадката дружества се променя по сходен начин като това на цялата промишленост. Производството на включените в извадката производители намалява с 36 %, а това на цялата промишленост на Съюза — с 38 %. Това подкрепя заключението, че извадката действително е представителна.

(7)

Въпросници бяха изпратени и на някои производители („земеделски стопани“), но поради голямата степен на раздробеност на сектора (около 4 000 производители) това дава само ограничена представа за положението (4).

(8)

Що се отнася до подбора на износителите, в рамките на процедурата за изготвяне на извадка Комисията получи общо 13 отговора от преработватели износители от Камбоджа и 15 отговора от преработватели износители от Мианмар/Бирма. Поради това изготвяне на извадка бе необходимо и всички страни бяха съответно информирани. Въз основа на получената от преработвателите износители информация Комисията първоначално подбра извадка от трима износители от Камбоджа и трима износители от Мианмар/Бирма. Те бяха избрани въз основа на най-големия обем на износа за Съюза. След като обаче впоследствие бяха направени допълнителни оценки и получени допълнителни коментари от федерацията на оризопроизводителите в Камбоджа, се оказа, че двама износители от Камбоджа не са в състояние да окажат съдействие, поради което те бяха заменени. В крайна сметка само едно дружество отговори на въпросника. Що се отнася до Мианмар/Бирма, накрая всичките три избрани дружества отговориха на въпросника.

(9)

В отговор на известието за започване своя интерес заявиха четирима несвързани вносители. Предвид ограничения брой оказали съдействие вносители не беше сметнато за необходимо да се изготвя извадка. Комисията изпрати въпросник на всичките четири дружества, но не всички от тях предоставиха пълен отговор.

1.3.   Контролни посещения

(10)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за провеждане на своите разследвания. В съответствие с член 12 от Делегиран регламент (ЕС) № 1083/2013 бяха извършени контролни посещения в помещенията на следните дружества:

а)

преработватели:

Riso Scotti S.p.a. и свързаното дружество (Riso Scotti Danubio), Италия,

Curti S.r.l. и свързаното дружество (Riso Ticino Soc. Coop.), Италия,

Riso Viazzo S.r.l., Италия,

Herba Ricemills S.L., Испания;

б)

сдружения:

Ente Nazionale Risi (Enterisi), Италия.

1.4.   Разследван период

(11)

Разследването обхвана последните пет пазарни години, т.е. периода от 1 септември 2012 г. до 31 август 2017 г. („разследвания период“).

1.5.   Разгласяване

(12)

След разгласяването Комисията получи осем изявления, включително от Италия и Испания. Комисията получи изявления и от три дружества и едно сдружение, които не представляваха заинтересовани страни. Въпреки че тези страни не бяха регистрирани като заинтересовани страни, техните коментари бяха в голяма степен взети предвид и разгледани в заключенията на Комисията, тъй като в по-голямата си част съответстваха на коментарите на регистрираните заинтересовани страни.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ИЛИ ПРЯКО КОНКУРЕНТЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(13)

„Разглежданият продукт“ е полубланширан или бланширан ориз Indica с произход от Камбоджа и Мианмар/Бирма, за който се прилага освобождаване от мита с оглед на Регламента за ОСП и който понастоящем е класиран в кодове по КН 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 и 1006 30 98.

(14)

Разглежданият продукт се внася в Съюза или в насипно състояние, за по-нататъшна преработка (мелене, почистване и опаковане), или в малки торби с вместимост до 5 kg или между 5 kg и 20 kg, които могат да се продават от търговци на дребно без допълнителна преработка.

2.2.   Сходен или пряко конкурентен продукт

(15)

Двата основни вида ориз са Indica и Japonica. Първият вид е ориз с дълги зърна, които не се слепват след готвене. Вторият вид, Japonica, е сравнително кръгъл вид ориз. Зърната се слепват и се използват за ястия като паеля или ризото.

(16)

При прибирането на реколтата оризът е с обвивка и се нарича „неолющен ориз“. След прибирането на реколтата оризът се подлага на поредица от процеси на мелене. „Олющен ориз“ е оризът, чиято обвивка е отстранена. Необходимо е допълнително мелене, за да се получи „полубланширан ориз“ или „бланширан ориз“.

(17)

В настоящата оценка Комисията определи произвеждания в Съюза бланширан или полубланширан ориз Indica за сходен или пряко конкурентен продукт на разглеждания продукт.

(18)

Както произвежданият в Съюза, така и внасяният бланширан или полубланширан ориз Indica действително имат едни и същи основни физически, технически и химични характеристики. Те са предназначени за едни и същи видове употреба и се продават чрез подобни или идентични канали за продажби за един и същ вид потребители. Тези потребители са или търговци на дребно, или преработватели в Съюза.

2.3.   Представени от страните коментари

(19)

След разгласяването няколко заинтересовани страни (5) заявиха, че ароматният ориз Indica следва да бъде изключен от обхвата на разследването, понеже има различни характеристики от тези на другите видове ориз Indica и понеже не се конкурира с произвеждания в Съюза ориз. Те заявиха също така, че от 2017 г. насам ароматният ориз се класира в различен код по КН, което потвърждава заключенията, че този вид ориз е различен от останалите.

(20)

На първо място следва да се отбележи, че както се потвърждава от различни заинтересовани страни, оризът Indica обхваща широка гама от конкретни видове и сортове ориз, включително ароматен ориз. Въпреки че между всички тези видове има леки различия, напр. по отношение на вкуса или структурата, те все пак имат едни и същи основни физически, технически и химични характеристики.

(21)

Освен това всички тези различни видове имат един и същ вид крайна употреба, преработват се от едни и същи преработватели, продават се чрез едни и същи търговски канали и се конкурират помежду си. Фактът, че от 2017 г. насам съществува конкретен код по КН за ароматен ориз, не е от значение, тъй като в съответствие с посоченото в известието за започване кодовете по КН се дават само за информация и не представляват решаващ фактор при дефинирането на продукта за целите на разследване за търговска защита. Поради това твърденията бяха отхвърлени.

3.   НАЛИЧИЕ НА СЕРИОЗНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

3.1.   Определение за промишленост на Съюза

(22)

В съответствие с Регламента за ОСП съответната промишленост следва да се състои от преработватели на сходни или пряко конкурентни продукти. В конкретния случай Комисията счита, че промишлеността на Съюза се състои от преработватели на ориз. Преработвателите на ориз преработват отгледан/произведен в Съюза ориз, който се конкурира пряко с изнасяния от Мианмар/Бирма или Камбоджа бланширан или полубланширан ориз Indica.

(23)

В своето искане Италия заяви, че предвид тясната връзка между земеделските стопани и преработвателите, и двете групи следва да са обект на разглеждането за целите на оценката на вредата. Въпреки че земеделските стопанин може да бъдат сериозно засегнати от вноса на ориз от Камбоджа и Мианмар/Бирма, те следва да се считат по-скоро за доставчик на суровина, отколкото за преработвател на сходни или пряко конкурентни продукти.

3.2.   Потребление в Съюза

(24)

Потреблението на ориз Indica в Съюза бе установено въз основа на събраните от Комисията данни от държавите членки и на осигуряваната от Евростат статистика за вноса (6).

(25)

Потреблението в Съюза се изменя по следния начин:

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Общо потребление в Съюза (в тонове)

1 061 793

1 146 701

1 090 662

1 040 969

993 184

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

108

103

98

94

Източник: съставени от Комисията данни въз основа на получени от държавите членки и Евростат данни — еквивалент на бланширан ориз Indica.

(26)

Потреблението на ориз Indica в Съюза намалява с 6 % през разследвания период. Най-високо равнище на потребление е достигнато през 2013/2014 г. (+ 8 %), като през същата година се наблюдава значително увеличение на вноса на ориз Indica от Камбоджа и Мианмар/Бирма, което води до насищане на пазара. През следващите пазарни години потреблението отбелязва тенденция на намаление.

3.3.   Изменение на вноса

(27)

Вносът на разглеждания продукт в Съюза от Камбоджа и Мианмар/Бирма се изменя по следния начин:

 

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Камбоджа

тонове

163 337

228 878

251 666

299 740

249 320

индекс

100

140

154

184

153

Мианмар/Бирма

тонове

2 075

28 856

52 680

36 088

62 683

индекс

100

1 391

2 539

1 739

3 021

Общо

тонове

165 412

257 734

304 346

335 828

312 003

индекс

100

156

184

203

189

Източник: статистика на Евростат (полубланширан ориз, превърнат в еквивалент на бланширан ориз) и съставени от Комисията данни въз основа на получени от държавите членки данни. За целите на превръщането на количествата, свързани с различните етапи на преработката на ориз (неолющен, олющен, полубланширан или бланширан), е определен коефициент за превръщане с Регламент (ЕО) № 1312/2008 на Комисията от 19 декември 2008 г. за определяне на коефициентите за превръщане, разходите за преработка и стойността на субпродуктите на различните етапи от преработката на ориз (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 56). Например коефициентът за превръщане на олющен ориз Indica в бланширан ориз Indica е 0,69. Той се прилага както за вноса, така и за произведения в Съюза ориз.

(28)

Обемът на вноса от Камбоджа се увеличава от 163 000 тона на 249 000 тона. Увеличението на този внос е значително до 2015/2016 г., след което се наблюдава лек спад, който съвпада с намаление на потреблението през 2016/2017 г. Въпреки намалението равнището на вноса остава с 50 % по-високо от това през 2012/2013 г. В края на разследвания период Камбоджа представлява 25 % от общия внос.

(29)

Що се отнася до вноса от Мианмар/Бирма, той също отбелязва огромно увеличение през разследвания период — от 2 000 на 62 000 тона. Равнището му обаче остава под това на вноса от Камбоджа. В края на разследвания период вносът от Мианмар/Бирма представлява 6,3 % от общия внос на ориз в Съюза (вж. таблицата за пазарния дял по-долу).

(30)

Изразен като пазарен дял, вносът се изменя по следния начин:

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Пазарен дял на Камбоджа (%)

15,4

20,0

23,1

28,8

25,1

Пазарен дял на Мианмар/Бирма (%)

0,2

2,5

4,8

3,5

6,3

Общо

15,6

22,5

27,9

32,3

31,4

Източник: Евростат и съставени от Комисията данни въз основа на получени от държавите членки данни в еквивалент на бланширан ориз.

(31)

Камбоджа значително увеличава своя пазарен дял от 15,4 % на 25,1 %, докато пазарният дял на Мианмар/Бирма се увеличава от 0,2 % на 6,3 %.

(32)

Изменението на цените следва показаните тенденции:

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Цена на вноса от Камбоджа (EUR/тон)

588,4

512,8

562,6

547,4

552,2

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

87

96

93

94

Цена на вноса от Мианмар/Бирма (EUR/тон)

420,0

366,5

414,7

410,1

405,4

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

87

99

98

97

Среднопретеглена цена

586,3

496,2

536,7

532,6

523,1

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

85

92

91

89

Източник: Евростат.

(33)

Общото намаление на цените на вноса от Камбоджа е 6 %, докато цената на вноса от Мианмар/Бирма намалява с 3 %. Въпреки че въз основа на сравнение между средната цена на вноса и единичните продажни цени на промишлеността на Съюза (вж. съображение 64) намалението на цените на вноса от Камбоджа и Мианмар/Бирма е ограничено, бе установено, че както цените на вноса от Камбоджа, така и тези на вноса от Мианмар/Бирма (въз основа на данни от Евростат) значително подбиват цените в Съюза — съответно с 22 % и 43 %.

(34)

След разгласяването министерството на търговията на Камбоджа (наричано по-долу „Камбоджа“) оспори използваната от Комисията методология за изчисляване на маржовете на подбиване на цените. Бе заявено, че разходите след вноса не са добавени при изчисляването на експортната цена на Камбоджа и че подбиването на цените е основано на сравнение между средни цени, без да се вземе предвид различното ниво на търговия. Камбоджа изрази съмнения също така за това дали данните, предоставени от оказалите съдействие износите, са използвани за целите на определянето на вредата.

(35)

Предвид представените ѝ след разгласяването аргументи Комисията реши да преразгледа своите изчисления за подбиването на цените, за да включи съответните разходи след вноса или транспортни разходи, да отрази различията по отношение на нивото на търговия, които оказват въздействие върху сравнимостта на цените, и да използва данните, предоставени от оказалите съдействие износители, доколкото е възможно.

(36)

За да гарантира обективно сравнение, Комисията реши да коригира цените на вноса в съответствие с искането на Камбоджа, за да вземе предвид разходите след вноса. От друга страна Комисията сметна, че цените на промишлеността на Съюза следва също да бъдат коригирани, за да се вземат предвид разходите за превоз на ориз от Южна Европа (в случая Италия и Испания) до Северна Европа, тъй като конкуренцията за полубланширан и бланширан ориз Indica се осъществява основно в Северна Европа. Въз основа на наличната информация (данни, получени в хода на предишно разследване по отношение на друг хранителен продукт, а именно сатсумаси) Комисията оцени разходите след вноса на приблизително 2 % от цената на вноса, а разходите за превоз до Съюза на 49 EUR/тон, като бе използвана информация, съдържаща се в жалбата и проверена по време на разследването на място.

(37)

Освен това, за да отрази разликите по отношение на нивата на търговия, Комисията извърши ценовото сравнение, като взе предвид продажбите на бланширан ориз в насипно състояние и продажбите в малки опаковки. Следва да се отбележи, че въз основа на извлечени от кодовете по КН статистически данни е видно, че докато Камбоджа изнася ориз както в насипно състояние, така и в малки опаковки, износът от Мианмар/Бирма е почти изцяло в насипно състояние.

(38)

На последно място, бе решено експортната цена да бъде определена въз основа на получените от производители износители отговори на въпросника. В случая на Камбоджа, тъй като на въпросника отговори само един износител от тази държава, не бе възможно да бъде изготвена извадка. Понеже оказалият съдействие износител представлява само много малка част от вноса от Камбоджа, се наложи Комисията да използва най-надеждните налични данни в съответствие с член 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 1083/2013. Поради това в случая на Камбоджа бяха използвани получени от Евростат цени. За Мианмар/Бирма бяха използвани цените от отговорите на въпросника.

(39)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че подбиването на цените за продажбите в насипно състояние е 13 % за Камбоджа и 43 % за Мианмар/Бирма. Що се отнася до сравняването на цените на опакования ориз, установеното подбиване на цените за Камбоджа е 14 %.

(40)

Така се получава, че тази ценова разлика между внасяния и произвеждания в Съюза ориз е значителна, особено предвид това, че оризът по принцип е чувствителен по отношение на цената продукт. Като цяло потребителите не правят разлика между видовете ориз с различен произход.

(41)

Камбоджа заяви също така, че установяването от страна на Комисията на сериозни затруднения е било извършено въз основа на кумулативна оценка на въздействието на вноса на ориз от Камбоджа и Мианмар/Бирма върху обемите и цените. Това твърдение обаче бе отхвърлено, тъй като е явно, че при гореизложения анализ се прави разграничение между положението в Камбоджа и това в Мианмар/Бирма.

(42)

В заключение се отбелязва, че през разследвания период вносът от Камбоджа и Мианмар/Бирма се увеличава както в абсолютно изражение, така и като пазарен дял. Въпреки че общият обем на вноса отбелязва лек спад през 2016/2017 г., като цяло той остава на много по-високо равнище от това в началото на разследвания период. Освен това комбинираната среднопретеглена цена на вноса от двете държави намалява през разследвания период и значително подбива цените в Съюза.

3.4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

3.4.1.   Общи бележки

(43)

В съответствие с член 23 от Регламента за ОСП следва да се приеме, че сериозни затруднения са налице при влошаване на икономическото и/или финансовото положение на преработвателите от Съюза. При проверката за наличие на влошаване Комисията следва да вземе предвид посочените в член 23 фактори относно преработвателите от Съюза, ако има такава информация.

(44)

Както бе посочено в съображение 5, за установяването на сериозни затруднения, възникнали за промишлеността на Съюза, Комисията използва изготвяне на извадка. За целите на определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата.

(45)

Комисията извърши оценка на макроикономическите показатели (пазарен дял, производство и запаси — вносът е анализиран по-горе), като използва месечно събирани общи пазарни данни въз основата на производството на ориз, превърнато в еквивалент на бланширан ориз). Надеждни данни за несъстоятелността и заетостта в промишлеността на Съюза липсват, поради което в анализа не бяха използвани такива данни.

(46)

Комисията извърши оценка на микроикономическите показатели (цени и рентабилност) въз основа на проверените данни на нивото на извадката. Поради липсата на данни на макро равнище производственият капацитет също бе анализиран на нивото на извадката.

3.4.2.   Макроикономически показалите

(47)

Пазарният дял на промишлеността на Съюза през разследвания период се изменя по следния начин:

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Пазарен дял (%)

61,4

54,8

46,7

40,5

39,3

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

101

80

66

62

Източник: съставени от Комисията данни въз основа на получени от държавите членки данни.

(48)

Пазарният дял също спада значително от 61 % на 39 %, т.е намаление от повече от 20 процентни пункта.

(49)

Производството на промишлеността на Съюза на ориз Indica също следва тенденция на значителен спад през разследвания период:

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Производствен обем (тонове)

685 183

692 740

547 908

449 313

423 962

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

101

80

66

62

Източник: съставени от Комисията данни въз основа на получени от държавите членки данни.

(50)

Производството намалява с почти 40 % — от 685 000 тона на 424 000 тона.

(51)

Запасите на бланширан ориз в Съюза се увеличават с 4 % през разследвания период — от 255 000 тона на 265 000 тона. Първоначално те значително нарастват с 11 %, след което отбелязват лек спад.

(52)

След разгласяването Камбоджа заяви, че данните за производството в Съюза не са верни, тъй като разликата между тези данни и данните за продажбите не съответства на отчетените по-долу данни за запасите в края на периода. Действително Комисията предостави само частично изчисление, тъй като данните не отразяват запасите в началото на периода, използването на ориз като семена и т.н. При все това изчислението е в съответствие с използваното от Комисията за баланса (вж. съображение 24).

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Запаси в края на периода (тонове)

255 301

280 507

283 126

272 136

264 766

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

110

111

107

104

Източник: съставени от Комисията данни въз основа на получени от държавите членки данни.

(53)

Поради липсата на данни за производственият капацитет на макро равнище Комисията разгледа тези данни на нивото на извадката. Площта в Съюза, заделена за отглеждането на ориз Indica, обаче е сравнително точен показател за наличния за преработвателите ориз Indica, а съответно и за потенциалното използване на капацитета от тяхна страна. През разследвания период тази площ отбелязва общо намаление от 37 % и се изменя по следния начин:

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Площ (хектари)

145 781

145 783

124 270

101 865

91 685

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

100

85

70

63

Източник: съставени от Комисията данни въз основа на получени от държавите членки данни.

3.4.3.   Микроикономически показалите

(54)

Въз основа на получените от преработвателите от Съюза отговори на въпросника цените и рентабилността се изменят по следния начин:

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Цена (EUR/тон)

667,3

649,5

693,3

728,3

711,5

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

97

104

109

107

Рентабилност (%)

1,4

0,1

1,5

4,3

1,2

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

8

107

312

88

Източник: отговори на въпросника (Предоставените от преработвателите данни се основават на календарни, а не на пазарни години. Предвид това, че тези периоди се припокриват в значителна степен, тенденциите все пак остават представителни за разследвания период).

(55)

Единичните цени на включените в извадката преработватели се увеличават със 7 % през разследвания период. Въз основа на извършените от Комисията проверки изглежда, че предвид нарастващия натиск от страна на вноса на ниски цени включените в извадката преработватели от Съюза са решили по възможност да концентрират своите продажби върху малки обеми полубланширан и бланширан ориз Indica и върху маркови продукти, вместо да продават на дистрибутора под собствена марка на търговеца.

(56)

Като са променили първоначалния си продуктов микс, преработвателите от Съюза са успели да поддържат стабилно равнище на рентабилност за сметка на пазарния си дял, който драстично намалява. Тази промяна в продуктовия микс обаче може да е помогнала, особено през 2015/2016 г. (когато рентабилността дори се увеличава), но през 2016/2017 г. нивата на рентабилност отново намаляват. В положението от 2016/2017 г., за който период е установено, че цените на вноса значително подбиват цените в Съюза (съответно с 22 % и 43 %), тази стратегия може да представлява само краткосрочно решение. В близко бъдеще преработвателите ще продължат да са подложени на все по-голям натиск от ниските цени на вноса. Действително Камбоджа вече предприе частични стъпки за пренасочване на продажбите в насипно състояние към продажби на дребно на продукти в малки опаковки. Този канал за продажби дава възможност за по-голяма печалба от печалбата при продажбите в насипно състояние и вероятно Камбоджа ще е все по-активна в продажбите и конкуренцията с промишлеността на Съюза на това ниво, включително на нивото на пазарните ниши.

(57)

Що се отнася до рентабилността, тя остава сравнително стабилна, но на ниско ниво, тъй като увеличението на цената успява да компенсира загубата по отношение на обема. Освен това ниво на рентабилност от 1-2 % е много под нивото от 6 %, което се счита за достатъчна рентабилност, необходима за покриване на пълните производствени разходи и разходите за инвестиции, научноизследователска и развойна дейност и иновации.

(58)

След разгласяването една от страните поиска допълнително информация за използваната в горния параграф стойност от 6 %. При модернизирането през 2018 г. на инструментите на ЕС за търговска защита, в съответното законодателство е определено, че при изчисляването на маржа на вредата нивото на доходност, което може да се очаква при нормални условия на конкуренция, не може да е под 6 % (7). Тази референтна стойност, която се използва при разследвания за търговска защита, е приложима и при разследване с оглед налагане на защитни мерки. Това е причината Комисията да я използва и в настоящия случай.

(59)

Производственият капацитет на промишлеността на Съюза за сходния продукт, т.е. ориз Indica, трудно може да се оцени, тъй като преработвателната промишленост може да използва този капацитет за преработка както на ориз Indica, така и на ориз Japonica, без значение дали е внасян или отглеждан в Съюза. Освен това липсват макроданни (вж. по-горе). Въз основа на извадката използването на капацитета, както е показано по-долу, намалява от 22 % на 14 %. Тези стойности изглеждат относително ниски, поради това че се основават на сравнение на производството на сходния продукт (ориз Indica) спрямо внедрения производствен капацитет за всички видове ориз.

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Използване на капацитета (%)

22,1

21,1

19,0

13,0

14,0

Индекс (2012/2013 г. = 100)

100

96

86

59

64

Източник: отговори на въпросника.

3.4.4.   Заключение

(60)

В заключение се отбелязва, че икономическото състояние на промишлеността на Съюза се влошава. Докато вносът от Камбоджа и Мианмар/Бирма се увеличава значително в абсолютно изражение, промишлеността на Съюза губи около 6 % от своя пазарен дял в полза на Мианмар/Бирма и 10 % в полза на Камбоджа. Промишлеността на Съюза е също така обект на значително подбиване на цените в размер на 22 % и 43 %. Производството в Съюза намалява с още 38 %. Поради това икономическите затруднения през разследвания период се изразяват най-вече по отношение на обема. Преработвателите от Съюза са решили да не намаляват ценовото си равнище въпреки конкуренцията от вноса на ниски цени и са запазили определено ниво на доходност. Преработвателите от Съюза действително са решили при възможност да променят своя продуктов микс и да се концентрират върху пазарни ниши и маркови продукти, за да запазят своето ниво на доходност въпреки намаляването на техните продажби и техния производствен обем. Това обаче е само временно решение, тъй като вносът от Камбоджа и Мианмар/Бирма вече е пренасочен, макар и в ограничена степен, от продажби в насипно състояние към продажби в малки опаковки, като се конкурира с промишлеността на Съюза и на нивото на пазара на дребно. Очаква се и двете държави да увеличат своя внос на ниски цени в рамките на този по-рентабилен канал за продажби, както и да се конкурират на пазарни ниши и с маркови продукти, което ще има неблагоприятни последствия и за финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

4.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(61)

Комисията установи, че съществува причинно-следствена връзка между обема на вноса на разглеждания продукт, от една страна, и сериозните затруднения на преработвателите от Съюза, от друга страна, на основание на посоченото по-долу. Комисията анализира също така въпроса дали сериозните затруднения не се дължат на фактори, различни от вноса и цените.

4.1.   Въздействие на вноса от Камбоджа и Мианмар/Бирма

(62)

От графиката по-долу е явно, че увеличаването на вноса от Камбоджа и Мианмар/Бирма и влошаването на състоянието на промишлеността на Съюза съвпадат във времето, което се потвърждава от значителната загуба на пазарен дял, причиняваща сериозни затруднения на преработвателите от Съюза.

Image

Камбоджа/Мианмар/Бирма

ЕС

2015/2016 г.

2014/2015 г.

2013/2014 г.

2012/2013 г.

2016/2017 г.

Пазарен дял

70,0 %

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %

Източник:

Евростат и съставени от Комисията данни въз основа на получени от държавите членки данни.

(63)

Комисията смята, че вносът от Камбоджа и Мианмар/Бирма е причинил сериозни затруднения и разгледан поотделно за всяка от държавите. Действително вносът от Камбоджа и Мианмар/Бирма, разгледан поотделно за всяка от държавите, се увеличава както като абсолютен обем (съответно с 53 % и повече от 2 000 %), така и като пазарен дял (съответно с 9,7 и 6,1 процентни пункта). Освен това както вносът от Камбоджа, така и този от Мианмар/Бирма подбиват цените в Съюза (съответно с около 22 % и 43 %). Поради това може да се заключи, че както вносът от Камбоджа, така и този от Мианмар/Бирма са причинили сериозни затруднения на промишлеността на Съюза.

(64)

Рязкото увеличаване на вноса от Камбоджа и Мианмар/Бирма се обяснява с ниските му цени, които значително подбиват цените на промишлеността на Съюза. Оризът Indica е чувствителен по отношение на цената продукт, особено предвид факта, че потребителите по принцип не правят разлика между продуктите от Съюза и вносните продукти. За повечето потребители, които купуват ориз на дребно, произходът на ориза е неизвестен. Това важи особено в случаите, когато оризът се продават под собствена марка на търговеца на дребно. Като предлагат ориз на много ниска цена, както е видно от посочените в съображение 33 нива на подбиване на цените, Камбоджа и Мианмар/Бирма са успели значително и рязко да увеличат своя износ на ориз за пазара на Съюза. Освен това Камбоджа — която по-рано изнасяше ориз предимно в насипно състояние за по-нататъшна преработка в Съюза — продава все по-големи количества опакован ориз директно на търговците на дребно от Съюза, което води до допълнителен натиск върху цените и по-интензивна конкуренция на нивото на преработвателите в Съюза.

4.2.   Други фактори

(65)

Бяха оценени и други фактори, които може да са допринесли за причинените на промишлеността на Съюза сериозни затруднения.

4.2.1.   Внос от други трети държави

(66)

Вносът от други трети държави също се увеличава през разследвания период от 23 % на 29,3 % (+ 6,3 %), изразен като пазарен дял.

Пазарен дял (%)

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Съюз

61,4

54,8

46,7

40,5

39,3

Камбоджа

15,4

20,0

23,1

28,8

25,1

Мианмар/Бирма

0,2

2,5

4,8

3,5

6,3

Камбоджа и Мианмар/Бирма

15,6

22,5

27,9

32,3

31,4

Тайланд

12,2

11,5

11,8

12,9

13,8

Индия

4,7

4,0

5,8

6,8

7,3

Пакистан

2,5

2,9

3,3

3,3

3,2

Други държави

3,7

4,4

4,5

4,3

5,1

Всички други държави, взети заедно (без Камбоджа и Мианмар/Бирма)

23,0

22,8

25,4

27,3

29,3

Източник: Евростат.

(67)

Въпреки че вносът от други трети държави може отчасти да обясни понижаването на пазарния дял на Съюза, увеличението на пазарния дял на тези държави, дори взети заедно, е много по-ограничено от това за Камбоджа и Мианмар/Бирма (+ 15 %).

(68)

Освен това, и което е най-важно — както е показано в таблицата по-долу, през разследвания период среднопретеглените цени на вноса от други държави са много по-високи от тези на вноса от Камбоджа и Мианмар/Бирма, както и от цените в Съюза (8). Сравнението между цената на вноса от Тайланд и тази от Мианмар/Бирма показва разлика от 85 %. При сравнение между цената на вноса от Индия и тази на вноса от Камбоджа разликата е 72 %. Това потвърждава също така заключението по-горе, че по-ниските цени са дали възможност на Мианмар/Бирма и Камбоджа рязко да увеличат своя износ за Съюза през разследвания период.

 

2012/2013 г.

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Съюз

667,3

649,5

693,3

728,3

711,5

Камбоджа

588,4

512,8

562,6

547,4

552,2

Мианмар/Бирма

420,0

366,5

414,7

410,1

405,4

Тайланд

946,7

863,5

896,8

825,7

751,1

Индия

925,7

1 054,1

1 061,0

893,0

949,2

Пакистан

924,3

999,7

996,0

846,3

926,3

Източник: Евростат и отговори на въпросника.

4.2.2.   Структурни затруднения в сектора на ориза в Италия

(69)

В своето изявление при започване на процедурата федерацията на оризопроизводителите в Камбоджа заяви, че затрудненията в сектора на ориза в Италия са като цяло по-тежки от тези в останалата част на Съюза, поради което не могат да се обяснят единствено с увеличаването на вноса.

(70)

Действително от отговорите на въпросника и извършената проверка стана ясно, че състоянието на промишлеността на Съюза е по-лошо в Италия, отколкото в Испания. Това отчасти се дължи на факта, че пазарът на ориза в Испания е организиран по различен начин, поради което е по-устойчив по отношение на търсенето и предлагането, както и по отношение на ценообразуването. Въпреки това Комисията извърши разследване в рамките на целия Съюз въз основа на състоянието на промишлеността на Съюза като цяло и на представителна извадка. Както е пояснено по-горе, разследването показа, че са налице цялостни затруднения за промишлеността на Съюза.

4.2.3.   Внос на „неолющен ориз“ от Гвиана

(71)

Някои заинтересовани страни заявиха също така, че увеличеният внос на ориз от Гвиана е допринесъл за сериозните затруднения. Внасяният от Гвиана ориз не е бланширан (състои се от т.нар. „неолющен ориз“), поради което не попада в обхвата на разследването, не е включен в посочените по-горе статистически данни и не се счита за имащ отношение към случая.

4.2.4.   Износ на промишлеността на Съюза

(72)

Правителството на Камбоджа заяви, че един от аспектите, на които не е обърнато внимание в контекста на установяването на причинно-следствената връзка, е експортната насоченост на промишлеността на Съюза. Това твърдение обаче не беше подкрепено с доказателства и въпреки че през разследвания период износът действително нараства от 3 % на 7 % от общото производство, той все пак представлява много малка част от производството на Съюза. Освен това увеличението на износа (+ 11 000 тона) е много по-малко от това на вноса от Камбоджа и Мианмар/Бирма (+ 147 000 тона).

4.2.5.   Намаляването на производството на ориз Indica се дължи на увеличаване на производството на ориз Japonica

(73)

Правителството на Камбоджа заяви също така, че производството на ориз Indica в Съюза не е засегнато от вноса, а е по-скоро в процес на циклично пренасочване между видовете ориз Japonica и Indica по решение на производителите от Съюза.

(74)

Вярно е, че производителите могат да пренасочват производството между видовете ориз Indica и Japоnica. Това пренасочване обаче се основава на икономически съображения, включително търсенето и пазарната цена. В този контекст при разследването бе потвърдено, че поради засилената конкуренция от вноса на ориз Indica на ниски цени някои производители действително не са имали друга възможност, освен да се пренасочат към производство на ориз Japonica. Поради това не става въпрос за циклично пренасочване, нито за съзнателен избор, а за мерки за самозащита. В средносрочен план обаче това не е устойчиво решение, тъй като пренасочването на производството от Indica към Japonica от своя страна предизвика свръхпредлагане на ориз Japonica и ценови натиск за този вид ориз. По тази причина земеделските стопани са като цяло в трудно положение.

(75)

Изложеният по-горе аргумент обаче е от ограничено значение, тъй като промишлеността на Съюза се състои от преработватели на ориз, а не от производители, като последните се считат за доставчици на суровината.

4.2.6.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(76)

Комисията установи наличието на причинно-следствена връзка между изпитваните от промишлеността на Съюза сериозни затруднения и вноса от Камбоджа и Мианмар/Бирма. Освен това Комисията определи фактори, които също са повлияли на тези затруднения. Сред тях, по-специално, са вносът от трети държави и вносът на неолющен ориз от Гвиана. Не бе установено обаче тези фактори да са отслабили причинно-следствената връзка, дори при разглеждане на евентуалното им съвкупно въздействие. Следователно може да се заключи, че евентуалното въздействие на посочените по-горе фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза не отслабва връзката между обема и цените на вноса от Камбоджа и Мианмар/Бирма, от една страна, и изпитваните от промишлеността на Съюза сериозни затруднения, от друга страна.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ

(77)

Заключението е, че вносът на ориз Indica от Камбоджа и Мианмар/Бирма се извършва в обеми и на цени, които причиняват сериозни затруднения за промишлеността на Съюза, поради което е основателно да бъдат въведени предпазни мерки.

(78)

Поради това в съответствие с член 22, параграф 1 от Регламента за ОСП прилаганото по Общата митническа тарифа мито от 175 EUR/тон следва да бъде въведено отново.

(79)

По силата на член 28 от Регламента за ОСП защитните мерки следва да се въведат повторно дотогава, докато е необходимо да се противодейства на влошаването на икономическото и финансовото състояние на преработвателите от Съюза. Срокът на повторно въвеждане обаче следва да не надвишава три години, освен ако не бъде продължен при надлежно обосновани обстоятелства.

(80)

Комисията смята, че в настоящия случай мерките следва да бъдат въведени за период от три години с цел да се даде възможност на промишлеността на Съюза да се възстанови от въздействието на вноса от Камбоджа и Мианмар/Бирма.

(81)

Комисията обаче е на мнение, че защитните мерки следва да бъдат постепенно либерализирани през посочения период по посочените по-долу причини.

(82)

Основната цел на Регламента за ОСП е да се подкрепят усилията на развиващите се държави за намаляване на бедността и насърчаване на доброто управление и устойчивото развитие, като чрез международна търговия им се помогне да генерират по-специално трудова заетост, индустриализация и допълнителни приходи. Специалният режим „Всичко освен оръжие“ (ВОО), определен в Регламента за ОСП, помага на най-бедните и най-уязвимите държави в света да се ползват от наличните възможности за търговия. Тези държави до голяма степен имат сходен икономически профил. Те са уязвими поради своята слаба и недиверсифицирана експортна база и по тази причина се ползват от определени средства за защита по Регламента за ОСП, като например освобождаване от отделянето на продукти от обхвата на преференции по ОСП, както и освобождаване от прилагането на автоматични защитни мерки.

(83)

Поради това Комисията сметна, че принципно погледнато, постепенното намаляване на митническата ставка в продължение на период от три години, както е посочено по-долу, е основателно по отношение на бенефициерите по режима ВОО.

(84)

Постепенното намаляване би било достатъчно също така да се противодейства на влошаването на икономическото и/или финансовото състояние на преработвателите от Съюза. От друга страна не би се наложило спрямо Камбоджа и Мианмар/Бирма да се прилагат пълните мита за целия тригодишен период, като износът от тези държави ще се затрудни, но те постепенно ще могат да изнасят повече ориз Indica за Съюза.

(85)

Съответно се предвижда за период от три години да бъде въведено повторно следното мито:

 

Година 1

Година 2

Година 3

Мито (EUR/тон)

175

150

125

(86)

Прилаганата понастоящем по Общата митническа тарифа митническа ставка от 175 EUR/тон подлежи евентуално на корекции в посока понижаване по силата на член 180 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9). По тази причина ако в резултат на тези корекции прилаганите по Общата митническа тарифа мита станат по-ниски от посочените в съображение 85 мита, последните следва да бъдат съответно изменени, за да не превишават прилаганото по Общата митническа тарифа мито в който и да било момент през периода на прилагане на мерките. Поради това приложимите защитни мерки трябва да бъдат по-ниската от двете стойности — коригираното мито или приложимото мито, посочено в съображение 85.

(87)

На последно място, с цел да се предостави правна сигурност на вносителите на разглеждания продукт, много заинтересовани страни поискаха продуктите, които вече са изпратени за Съюза, да не попадат в обхвата на горепосочените мерки. В съответствие с настоящата си практика по отношение на процедурите за защитни мерки Комисията смята, че такава „транспортна клауза“ в случая е действително основателна, поради което искането бе уважено.

(88)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по общите преференции, посочен в член 39, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 978/2012,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Временно се въвеждат повторно митата по Общата митническа тарифа върху вноса на ориз Indica с произход от Камбоджа и Мианмар/Бирма и класиран понастоящем в кодове по КН 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 и 1006 30 98.

2.   Приложимото мито в EUR за тон от описания в параграф 1 продукт е 175 за първата година, 150 за втората година и 125 за третата година, считано от датата на влиза в сила на настоящия регламент.

3.   Ако Комисията коригира размера на митото по Общата митническа тарифа по силата на член 180 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, посоченото в параграф 2 мито следва да бъде фиксирано на нивото на по-ниската от двете стойности — коригираното мито по Обща митническа тарифа или посоченото в параграф 2 мито.

Член 2

Вносът на посочените в член 1 продукти, които към датата на влизане в сила на настоящия регламент вече са изпратени за Съюза, при условие че местоназначението им не може да бъде променено, не подлежи на митото, определено в член 1, параграф 2.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 100, 16.3.2018 г., стр. 30.

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1083/2013 на Комисията от 28 август 2013 г. за установяване на правила във връзка с процедурата по временно оттегляне на тарифни преференции и приемане на общи защитни мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 16).

(4)  Бяха изпратени въпросници и извършени контролни посещения в помещенията на следните производители: Laguna de Santaolalla S.L., Испания, Vercellino Flavio e Paolo S.S., Италия, Coppo e Garrione Societa' Agricola S.S., Италия, Maro Giovanni, Paolo e Pietro, Италия, Locatelli Francesco, Италия.

(5)  Тези заинтересовани страни са Haudecoeur, Amru Rice, правителството на Камбоджа и федерацията на оризопроизводителите в Мианмар/Бирма (Myanmar Rice Federation — MRF).

(6)  Данните са публично достъпни на уебсайта Europa: https://ec.europa.eu/agriculture/cereals/trade_en

(7)  Регламент (ЕС) 2018/825 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 143, 7.6.2018 г., стр. 1).

(8)  Тези цени не включват разходите след вноса, нито транспортните разходи.

(9)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).


ДИРЕКТИВИ

17.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/18


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/68 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2019 година

за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (1), и по-специално член 4, параграф 2а от нея,

като има предвид, че:

(1)

С член 4, параграф 1 от Директива 91/477/ЕИО държавите членки се задължават да гарантират, че огнестрелните оръжия и техните основни компоненти, независимо дали са част от огнестрелно оръжие или се пускат отделно на пазара, имат поставена на тях ясна, постоянна и уникална маркировка. В член 4, параграф 2 от посочената директива се определя информацията, която трябва да бъде включена в маркировката с цел да се увеличи проследимостта на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти и да се улесни свободното им движение. При много малки основни компоненти информацията, която трябва да бъде включена в маркировката, се ограничава до сериен номер или буквено-цифров или цифров код. В член 4, параграф 4 от същата директива от държавите членки се изисква да поддържат система за регистриране на данни и да записват в нея цялата информация, необходима за проследяването и идентифицирането на огнестрелните оръжия, включително информация за маркировката, поставена на дадено огнестрелно оръжие и неговите основни компоненти, както и информация относно всички видоизменяния или модификации на огнестрелно оръжие, водещи до промяна в неговата категория или подкатегория, като например информация за субекта, който е заменил или изменил основен компонент.

(2)

В случай на прехвърляне от държавния резерв към постоянна гражданска употреба в маркировката трябва също да бъдат включени идентификационни данни за субекта, извършващ прехвърлянето. Освен ако идентификационните данни вече не присъстват като част от съществуваща маркировка, те трябва да бъдат включени, когато се извършва прехвърлянето с цел гражданска употреба.

(3)

Директива 91/477/ЕИО задължава държавите членки да гарантират, че върху всяка единична елементарна опаковка готови боеприпаси се поставя маркировка по начин, който да посочва името на производителя, партидния идентификационен номер, калибъра и вида боеприпаси. Като се има предвид настоящата пазарна практика за опаковане на боеприпаси и актуалното състояние на технологиите, не е необходимо на този етап да се определят технически спецификации за тази маркировка. Поради това настоящата директива следва да се прилага само по отношение на маркировката на огнестрелни оръжия и техните основни компоненти (включително много малките основни компоненти).

(4)

Адекватният размер на шрифта на маркировките е от основно значение, за да се постигне целта за увеличаване на проследимостта на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти. Поради това в техническите спецификации следва да се определи минимален размер на шрифта, който следва да се изисква да бъде спазван от държавите членки при определяне на размера на шрифта на тези маркировки в тяхното национално законодателство.

(5)

Като взе предвид Международния стандарт за контрол на малки оръжия на ООН (ISACS) относно маркирането и воденето на регистри, по отношение на затворните рами и цевните кутии, изработени от неметални материали от вид, който създава риск за нарушаване на яснотата и дълготрайността на маркировката (например затворни рами или цевни кутии, изработени от определени категории полимери), следва да се изисква маркировката им да бъде нанесена върху метална пластина, която е заработена трайно в материала на затворната рама или цевната кутия. Държавите членки следва да имат възможност да разрешават използването на някои други техники, като например дълбоко лазерно гравиране, което гарантира еквивалентно равнище на яснота и дълготрайност на маркировката на затворни рами и цевни кутии, изработени от неметални материали.

(6)

За да се улесни проследимостта на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти в системите за регистриране на данни на държавите членки, от държавите членки следва да се изиска да направят избор единствено между латински, кирилски или гръцки букви, когато определят коя азбука или азбуки могат да се използват за маркиране на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти. Също така системите от цифрови знаци, които могат да се използват за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти, следва да бъдат ограничени до арабски или римски цифри, така както са определени от всяка от държавите членки.

(7)

Настоящата директива не засяга член 3 от Директива 91/477/ЕИО.

(8)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (2) държавите членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране.

(9)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 13б, параграф 1 от Директива 91/477/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложно поле

Настоящата директива се прилага по отношение на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти, но не се прилага по отношение на единичните елементарни опаковки готови боеприпаси.

Член 2

Технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти

Държавите членки гарантират, че маркировката, изисквана от член 4 от Директива 91/477/ЕИО, отговаря на техническите спецификации, определени в приложението към настоящата директива.

Член 3

Разпоредби относно транспонирането

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 17 януари 2020 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.

(2)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти

1.

Размерът на шрифта, използван в маркировката, отговаря на определения от държавата членка. Размерът или минималният размер, определен от всяка държава членка, е най-малко 1,6 mm. Когато е необходимо, за маркировката на основни компоненти, които са много малки, за да им бъде поставена маркировка в съответствие с член 4 от Директива 91/477/ЕИО, може да се използва по-малък размер на шрифта.

2.

При затворни рами и цевни кутии, изработени от неметален материал от вид, определен от държавата членка, маркировката се прави на метална пластина, която е вложена трайно в материала на затворната рама или цевната кутия по такъв начин, че:

а)

пластината не може да бъде лесно или бързо отстранена, и

б)

отстраняването на пластината би разрушило част от затворната рама или цевната кутия.

Държавите членки могат също така да разрешат използването на други методи за маркиране на такива затворни рами или цевни кутии, при условие че тези методи гарантират еквивалентно равнище на яснота и дълготрайност на маркировката.

При определянето на това кои неметални материали трябва да бъдат посочени за целите на настоящата спецификация, държавите членки вземат предвид степента, в която материалът може да наруши яснотата и дълготрайността на маркировката.

3.

Азбуката, използвана в маркировката, отговаря на определената от държавата членка. Азбуката или азбуките, определени от всяка държава членка, са с латински, кирилски или гръцки букви.

4.

Системата от цифрови знаци, използвана за маркировката, отговаря на определената от държавата членка. Системата или системите от цифрови знаци, определени от всяка държава членка, са с арабски или римски цифри.

17.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/22


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/69 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2019 година

за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (1), и по-специално член 10а, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 91/477/ЕИО се предвижда, че предмети, които отговарят на определението за „огнестрелно оръжие“ от директивата, не се включват в това определение, ако са проектирани с цел подаване на тревога, сигнализация или животоспасяване и могат да се използват единствено за посочената цел.

(2)

Някои устройства, проектирани с цел подаване на тревога, сигнализация или животоспасяване, които понастоящем са налични на пазара, могат лесно да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия с използване на обикновени инструменти. Поради това, за да се считат за предупредително и сигнално оръжие за целите на Директива 91/477/ЕИО и да се избегне контролът, който се прилага по отношение на огнестрелните оръжия съгласно посочената директива, устройствата следва да са такива, че да не могат да бъдат изменяни чрез използване на обикновени инструменти, или пък да произвеждат изстрел или да стане възможно да бъдат видоизменени, така че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.

(3)

Спецификацията, описана в съображение 2, следва да бъде част от пакет от технически спецификации, които имат за цел съвкупно да гарантират, че дадено изделие няма да може да бъде видоизменено така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество. По-специално тъй като цевта на дадено устройство е от основно значение за превръщането на тези устройства в огнестрелни оръжия, тя следва да бъде такава, че да не може да бъде отстранявана или изменяна, без това да направи цялото устройство неизползваемо. Освен това следва да бъдат включени неотстраними препятствия в цевта, а патронникът и цевта следва да бъдат изместени, наклонени или разместени по такъв начин, че да се предотврати възможността от зареждане на боеприпаси и тяхното изстрелване посредством устройството.

(4)

С цел да се гарантира, че техническите спецификации за предупредителните и сигналните оръжия са подходящи за голямото разнообразие от съществуващи понастоящем предупредителни и сигнални оръжия, в определените в настоящата директива спецификации следва да бъдат взети предвид общоприетите международни стандарти и стойности за патрони и патронници за предупредителни и сигнални оръжия, и по-специално таблица VIII от Таблиците с размери на патрони и патронници (TDCC), изготвени от Постоянната международна комисия за проверка на лекото стрелково оръжие (CIP).

(5)

За да се предотврати възможността предупредителните и сигналните оръжия да бъдат лесно видоизменени в огнестрелни оръжия, държавите членки следва да гарантират, че оръжията, които се произвеждат или внасят в Съюза, се подлагат на проверки, за да се установи тяхното съответствие с техническите спецификации, определени в настоящата директива. Проверките могат да включват например проверка на различни модели или видове устройства или на отделни устройства, или пък и двете.

(6)

От държавите членки следва да се изиска да си предоставят взаимно при поискване информация относно резултатите от проведените от тях проверки на предупредителни и сигнални оръжия. За да се улесни този обмен на информация, от държавите членки следва да се изиска да определят най-малко един национален координатор, който да може да предоставя информация на другите държави членки.

(7)

С оглед улесняване на извършването на проверките на предупредителните и сигналните оръжия, от държавите членки следва да се изиска да си сътрудничат помежду си при тяхното извършване.

(8)

Настоящата директива не засяга член 3 от Директива 91/477/ЕИО.

(9)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (2) държавите членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 13б, параграф 1 от Директива 91/477/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Технически спецификации

Държавите членки гарантират, че за да не се считат за огнестрелно оръжие съгласно Директива 91/477/ЕИО, устройствата с пълнител, които са проектирани само за изстрелване на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества и други активни вещества или на пиротехнически сигнални изделия, се изисква да бъдат във всеки един момент в съответствие с техническите спецификации, определени в приложението към настоящата директива.

Член 2

Проверка на съответствието с техническите спецификации

1.   Държавите членки гарантират, че устройствата от вида, посочен в член 1, се подлагат на проверки, за да се определи съответствието им с техническите спецификации, посочени в приложението.

2.   Държавите членки си сътрудничат помежду си при извършването на проверките, посочени в параграф 1.

Член 3

Обмен на информация

При поискване дадена държава членка предоставя на друга държава членка резултатите от проверките, извършени от нея в съответствие с член 2. За тази цел всяка държава членка определя най-малко един национален координатор, който да предоставя тези резултати, и съобщава данните за контакт с него на Комисията.

Член 4

Разпоредби относно транспонирането

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 17 януари 2020 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.

(2)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Технически спецификации за устройствата, посочени в член 1

1.

Устройствата трябва да отговарят на следните изисквания:

а)

могат да изстрелват пиротехнически сигнални изделия само ако към дулото е прикрепена приставка;

б)

имат дълготрайно приспособление в устройството, което не позволява изстрелване на патрони, заредени с една или няколко твърди сачми, твърди куршуми или твърди снаряди;

в)

проектирани са за патрон, които фигурира в списъка и отговаря на размерите и другите стандарти, посочени в таблица VIII от Таблиците с размери на патрони и патронници (TDCC), изготвени от Постоянната международна комисия за проверка на лекото стрелково оръжие (CIP), така както посочената таблица се прилага в редакцията ѝ в сила към момента на приемане на настоящата директива.

2.

Устройствата не може да бъдат изменяни чрез използване на обикновени инструменти, за да произвеждат изстрел, или да стане възможно да бъдат видоизменени, така че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.

3.

Всички основни компоненти на устройствата са такива, че те не могат да бъдат монтирани или използвани като основни компоненти на огнестрелни оръжия.

4.

Цевите на устройствата не могат да бъдат отстранени или изменени без значително увреждане или унищожаване на устройството.

5.

В случай на устройства, чиято цев не надхвърля 30 cm или чиято обща дължина не надхвърля 60 cm, устройството включва неотстраними препятствия по протежение на цевта, така че да не е възможно преминаването на сачма, куршум или снаряд през цевта чрез действието на взривно вещество, и така че всяко свободно пространство, оставено на дулото, да е с дължина не по-голяма от 1 cm.

6.

В случай на устройства, които не попадат в обхвата на точка 5, устройството включва неотстраними препятствия по протежение на най-малко една трета от цевта, така че да не е възможно преминаването на сачма, куршум или снаряд през цевта чрез действието на взривно вещество, и така че всяко оставено при дулото свободно пространство да е с дължина не по-голяма от 1 cm.

7.

При всички случаи, независимо от това дали устройството попада в обхвата на точка 5 или на точка 6, първото препятствие в цевта се поставя възможно най-близо след патронника на устройството, като същевременно позволява изхвърлянето на газовете през изходните отвори.

8.

При устройствата, които са проектирани само за изстрелване на халосни патрони, посочените в точка 5 или в точка 6 препятствия блокират напълно цевта с изключение на един или повече изходни отвора за отвеждане на газовете под налягане. Освен това препятствията блокират напълно цевта по такъв начин, че да не може да се изстрелват газове от предната страна на устройството.

9.

Всички препятствия са постоянни и не могат да бъдат премахнати, без патронникът или цевта на устройството да бъдат разрушени.

При устройствата, които са проектирани само за изстрелване на халосни патрони, препятствията са изцяло изработени от материал, който е устойчив на рязане, пробиване, разстъргване или шлифоване (или всеки подобен процес), и който е с минимална твърдост 700 HV 30 (в съответствие с изпитването на твърдост по Викерс).

При устройствата, които не влизат в обхвата на втория абзац от настоящата точка, препятствията са изцяло изработени от материал, който е устойчив на рязане, пробиване, разстъргване или шлифоване (или всеки подобен процес), и който е с минимална твърдост 610 HV 30. Цевта може да има канал по протежението на оста си, който да позволява дразнещите вещества или другите активни вещества да бъдат изхвърляни от изделието.

И в двата случая препятствията са такива, че да предотвратяват следното:

а)

създаването или разширяването на отвор в цевта по протежение на нейната ос;

б)

отстраняването на цевта, с изключение на случаите, когато областта на затворната рама и патронника на устройството е станала неизползваема в резултат на отстраняването, или когато целостта на изделието е нарушена до такава степен, че то не може да се използва като основа за огнестрелно оръжие без значителен ремонт или добавяне на компоненти.

10.

И патронникът, и цевта са изместени, наклонени или разместени по такъв начин, че да се предотврати възможността от зареждане на боеприпаси и тяхното изстрелване посредством устройството. Освен това, в случай на устройства от револверен тип:

а)

предните части на отворите на патронните гнезда в барабана са стеснени, за да се гарантира, че куршумите са блокирани в патронното гнездо;

б)

посочените отвори са изместени спрямо патронното гнездо.


РЕШЕНИЯ

17.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/27


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/70 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2019 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на графична хартия и критериите за присъждане на екомаркировката на ЕС на хартия и продукти тип тишу

(нотифицирано под номер С(2019) 3)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които през целия си жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната среда.

(2)

Регламент (ЕО) № 66/2010 предвижда да се установят специфични критерии за екомаркировката на ЕС по групи продукти.

(3)

С Решение 2011/333/ЕС на Комисията (2) са определени критериите и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за групата продукти „копирна и графична хартия“. Срокът на валидност на тези критерии и изисквания е удължен до 31 декември 2018 г. с Решение (ЕС) 2015/877 на Комисията (3).

(4)

С Решение 2012/448/ЕС (4) на Комисията бяха установени критериите и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за групата продукти „вестникарска хартия“. С Решение (ЕС) 2015/877 срокът на валидност на тези критерии и изисквания е удължен до 31 декември 2018 г.

(5)

С Решение 2009/568/ЕО на Комисията (5) бяха установени критериите и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за групата продукти „хартия тип тишу“. С Решение (ЕС) 2015/877 срокът на валидност на критериите и изискванията, формулирани в Решение 2009/568/ЕО, е удължен до 31 декември 2018 г.

(6)

При проверката за пригодност на екомаркировката на ЕС (REFIT) от 30 юни 2017 г. за преглед на прилагането на Регламент (ЕО) № 66/2010 (6) беше направено заключение, че е необходимо да бъде разработен по-стратегически подход към екомаркировката на ЕС, включително групиране на тясно свързани групи продукти, ако е подходящо.

(7)

Съгласно посочените заключения и след консултация със Съвета по екомаркировка на ЕС групите продукти „копирна и графична хартия“ и „вестникарска хартия“ следва да бъдат обединени, образувайки една група продукти „графична хартия“, с ново определение, което да обхваща и двете стари групи продукти, заедно с определени изменения, подходящи за вземане под внимание на научното и пазарното развитие. По-специално с това ново определение следва да се премахне ограничението за тегло, приложимо към старите групи продукти, като вече се включва по-широко разнообразие от хартия с по-голяма твърдост.

(8)

В допълнение към това, съгласно прегледа следва да се внесат определени изменения на определението за групата продукти „хартия тип тишу“, а именно да се направи по-ясно разграничение въз основа на стандарта ISO 12625-1 между хартия тип тишу и крайния продукт тип тишу; групата продукти следва да бъде преименувана на „хартия и продукти тип тишу“.

(9)

За да се отрази по-добре най-добрата практика на пазара за тези групи продукти и за да се вземат под внимание въведените междувременно иновации, е подходящо да се установи нов набор от критерии за всяка от двете групи продукти.

(10)

Новите критерии за всяка група продукти имат за цел да се насърчат енергийноефективни процеси на производство, с които се постига намаляване на емисиите на вещества, допринасящи за еутрофикацията на водните течения, подкиселяването на атмосферата и изменението на климата, да се ограничи използването на опасни вещества, както и използването на суровини, набавени от устойчиво управлявани гори или рециклирани материали, което допринася за улесняване на прехода към по-кръгова икономика.

(11)

Новите критерии и свързаните изисквания за оценка и проверка за всяка група продукти следва да останат валидни до 31 декември 2024 г., като се отчита иновационният цикъл за двете групи продукти.

(12)

Тъй като двете групи продукти „графична хартия“ и „хартия и продукти тип тишу“ са тясно свързани и критериите за тях ще бъдат сходни, е целесъобразно да се вземе едно решение за установяване и на двата набора от критерии в един акт. По този начин следва също да се увеличи видимостта на схемите за участниците на пазара и да се намали административната тежест за националните органи.

(13)

От съображения за правна сигурност следва да се отменят Решение 2011/333/ЕС, Решение 2012/448/ЕС и Решение 2009/568/ЕО.

(14)

Следва да се разреши преходен период за производителите на продукти, получили екомаркировката на ЕС за копирна и графична хартия, вестникарска хартия или хартия тип тишу въз основа на критериите, определени съответно в Решение 2011/333/ЕС, Решение 2012/448/ЕС или Решение 2009/568/ЕО, така че те да имат достатъчно време да адаптират своите продукти в съответствие с новите критерии и изисквания. За ограничен срок след приемане на настоящото решение на производителите следва също така да се разрешава да подават заявления или въз основа на критериите, въведени с посочените решения, или въз основа на новите критерии, установени с настоящото решение. Ако екомаркировката на ЕС е присъдена въз основа на критериите, установени с едно от старите решения, използването ѝ следва да е разрешено единствено до 31 декември 2019 г.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „графична хартия“ обхваща листи или роли от непреработена, ненапечатана празна хартия или картон, независимо дали те са бели или цветни, произведени от целулоза и подходящи за писане, печатане или преработване.

Групата продукти не включва:

а)

опаковка;

б)

термично чувствителна хартия;

в)

фотографска и автокопирна хартия;

г)

ароматизирана хартия;

д)

хартия, спадаща към групата продукти „хартия и продукти тип тишу“, определена в член 2.

Член 2

Групата продукти „хартия и продукти тип тишу“ включва следното:

1)

листи или роли от непреработена хартия тип тишу, предназначена за преработване в продукти, спадащи към точка 2);

2)

продукти тип тишу, подходящи за лична хигиена, попиване на течности или почистване на повърхности, или за комбинация от тези цели; включително, но и не само, продукти тип тишу от следните видове: носни кърпи, тоалетна хартия, кърпички за лице, кухненски или домакински кърпи, кърпи за ръце, салфетки за маса, подложки за хранене и кърпички за промишлена употреба.

Групата продукти не включва:

а)

продукти, спадащи към групата продукти „абсорбиращи продукти за лична хигиена“, определена в Решение 2014/763/ЕС на Комисията (7),

б)

продукти, съдържащи почистващи средства, предназначени за почистване на повърхности;

в)

продукти тип тишу, ламинирани с материали, които не са хартия тип тишу;

г)

козметични продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (8), включително мокри кърпички;

д)

ароматизирана хартия;

е)

продукти, спадащи към групата продукти „графична хартия“, определена в член 1, или продукти, спадащи към групата продукти „печатни изделия“, определена в Решение 2012/481/ЕС на Комисията (9).

Член 3

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

(1)

„целулоза“ означава влакнест материал в производството на хартия, получавано в целулозна инсталация или по механичен, или по химичен път, от влакнеста целулозна суровина (като дървесината се използва най-често);

(2)

„опаковка“ означава всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, обработват, доставят или представят стоки — от суровини до обработени продукти — от производителя до ползвателя или потребителя;

(3)

„хартия тип тишу“ означава лека хартия, произведена от целулоза, която може да бъде крепирана в сухо или мокро състояние, или да не е крепирана;

(4)

„продукти тип тишу“ означава преработени изделия от хартия тип тишу на един или няколко пласта, сгънати или разгънати, щамповани или нещамповани, ламинирани или неламинирани, напечатани или ненапечатани и евентуално завършени с последваща обработка.

Член 4

1.   За да бъде присъдена екомаркировката на ЕС на продукт съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 за група продукти „графична хартия“, той трябва да отговаря на определението за тази група продукти съгласно член 1 от настоящото решение и да съответства на критериите и на съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложение I към настоящото решение.

2.   За да бъде присъдена екомаркировката на ЕС на продукт съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 за група продукти „хартия и продукти тип тишу“, той трябва да отговаря на определението за тази група продукти в член 2 от настоящото решение и да съответства на критериите и на съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложение II към настоящото решение.

Член 5

Критериите за групи продукти „графична хартия“ и „хартия и продукти тип тишу“ и съответните изисквания за оценка и проверка за всяка група продукти са валидни до 31 декември 2024 г.

Член 6

1.   Използваният за административни цели код на групата продукти „графична хартия“ е „011“.

2.   Използваният за административни цели код на групата продукти „хартия и продукти тип тишу“ е „004“.

Член 7

Отменят се Решение 2009/568/ЕО, Решение 2011/333/ЕС и Решение 2012/448/ЕС.

Член 8

1.   Независимо от член 7 подадените преди датата на приемане на настоящото решение заявления за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи както в групата продукти „графична хартия“, определена в настоящото решение, така и в групата продукти „копирна и графична хартия“, определена в Решение 2011/333/ЕС, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2011/333/ЕС.

2.   Независимо от член 7 подадените преди датата на приемане на настоящото решение заявления за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи както в групата продукти „графична хартия“, определена в настоящото решение, така и в групата продукти „вестникарска хартия“, определена в Решение 2012/448/ЕС, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2012/448/ЕС.

3.   Независимо от член 7 подадените преди датата на приемане на настоящото решение заявления за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи както в групата продукти „хартия и продукти тип тишу“, определена в настоящото решение, така и в групата продукти „хартия тип тишу“, определена в Решение 2009/568/ЕО, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2009/568/ЕО.

4.   Заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „графична хартия“ или „хартия и продукти тип тишу“, които са подадени на датата на приемане на настоящото решение или след нея, но не по-късно от 31 декември 2018 г., могат да се основават на критериите, изложени в настоящото решение, или на критериите, изложени в Решение 2011/333/ЕС, Решение 2012/448/ЕС или Решение 2009/568/ЕО, според случая. Тези заявления се оценяват в съответствие с критериите, на които се основават.

5.   Когато екомаркировката на ЕС бъде присъдена въз основа на заявление, оценено съгласно критериите в Решение 2009/568/ЕО, Решение 2011/333/ЕС или Решение 2012/448/ЕС, тя може да бъде използвана само до 31 декември 2019 г.

Член 9

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2019 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2011/333/ЕС на Комисията от 7 юни 2011 г. за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на копирна и графична хартия (ОВ L 149, 8.6.2011 г., стр. 12).

(3)  Решение (ЕС) 2015/877 на Комисията от 4 юни 2015 г. за изменение на решения 2009/568/ЕО, 2011/333/ЕС, 2011/381/ЕС, 2012/448/ЕС и 2012/481/ЕС с цел да се удължи срокът на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на някои продукти (ОВ L 142, 6.6.2015 г., стр. 32).

(4)  Решение 2012/448/ЕС на Комисията от 12 юли 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на вестникарска хартия (ОВ L 202, 28.7.2012 г., стр. 26).

(5)  Решение 2009/568/ЕО на Комисията от 9 юли 2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на хартия тип „тишу“ (ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 87).

(6)  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прегледа на прилагането на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и на Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (COM(2017) 355).

(7)  Решение 2014/763/ЕС на Комисията от 24 октомври 2014 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за абсорбиращи продукти за лична хигиена (ОВ L 320, 6.11.2014 г., стр. 46).

(8)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(9)  Решение 2012/481/ЕС на Комисията от 16 август 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (ОВ L 223, 21.8.2012 г., стр. 55).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕКОМАРКИРОВКАТА НА ЕС НА ГРАФИЧНА ХАРТИЯ

РАМКА

Цели на критериите

Критериите са насочени по-специално към намаляване на изпускането на токсични или еутрофни вещества във водите и вредата или рисковете за околната среда, свързани с използването на енергия (изменение на климата, повишаване на киселинното съдържание на средата, разрушаване на озоновия слой, изчерпване на невъзобновяемите енергийни източници). В тази връзка критериите имат за цел:

намаляване на енергопотреблението и на свързаните с него емисии във въздуха;

намаляване на вредата за околната среда чрез намаляване на емисиите във водите и създаването на отпадъци;

намаляване на вредата или рисковете за околната среда, свързани с употребата на опасни химикали; както и

опазване на горите чрез изискване за добиване на рециклирани влакна или първични влакна от гори и области, които се управляват по устойчив начин.

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на графична хартия:

1.

емисии във водата и въздуха;

2.

енергопотребление;

3.

влакна: опазване на ресурсите, устойчиво управление на горите;

4.

ограничаване на опасни вещества и смеси;

5.

управление на отпадъците;

6.

годност за употреба;

7.

информация върху опаковката;

8.

информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС.

Екологичните критерии обхващат производството на целулоза, включително всички негови подпроцеси от момента, в който първичните влакна или рециклираните влакна постъпят в производствения обект, до момента, в който целулозата напуска целулозната инсталация. По отношение на процесите за производството на хартия екологичните критерии обхващат всички подпроцеси в инсталацията — от подготовката на целулозата за производство на графична хартия до навиването на главната ролка.

Екологичните критерии не обхващат транспорта и опаковането на суровините (напр. дървесина), целулозата или хартията. Преработването на хартия също не е включено.

Оценка и проверка: За всеки критерий са посочени съответните специфични изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци) и/или от техните доставчици и т.н. според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата и проверките, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги.

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи за изпитване, различни от тези, посочени за даден критерий, в случай че разглеждащият заявлението компетентен орган ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или инспекции на място, с цел проверка на спазването на тези критерии.

Изделието от графична хартия трябва да отговаря на всички съответни изисквания на държавата, в която е пуснато на пазара. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Прилагат се следните определения:

1)

„въздушно сух тон“ означава въздушно сух тон (ADt) целулоза, изразен като 90 % сухота;

2)

„химическа целулоза“ означава влакнест материал, получен чрез отстраняване от суровината на значителна част от нецелулозни съставки чрез химична обработка (варене, делигнификация, избелване);

3)

„CMP“ означава химикомеханична целулоза;

4)

„CTMP“ означава химикотермомеханична целулоза;

5)

„обезмастилена целулоза“ означава целулоза, произведена от хартия за рециклиране, от която са отстранени мастилата и други замърсители;

6)

„багрила“ означава наситено оцветен или флуоресцентен органичен материал, който придава цвят на субстрат чрез селективно абсорбиране. Багрилата са разтворими и/или преминават през процес на прилагане, който поне временно унищожава всяка кристална структура на багрилото. Багрилата се задържат в субстрата чрез абсорбиране, разтваряне и механично задържане или чрез йонни или ковалентни химични съединения;

7)

„ECF целулоза“ означава целулоза, избелена без употреба на елементарен хлор;

8)

„интегрирано производство“ означава, че целулозата и хартията се произвеждат в един и същ обект. Целулозата не се изсушава преди производството на хартия. Производството на хартия/картон е пряко свързано с производството на целулоза;

9)

„хартия или картон от механичeн пулп“ означава хартия или картон, чийто основен елемент на влакнестия състав е механичeн пулп;

10)

„метални пигменти и багрила“ означава багрила и пигменти, съдържащи тегловно повече от 50 % от съответното(ите) метално(и) съединение(я);

11)

„неинтегрирано производство“ означава производство на пазарна целулоза (за продажба) в инсталации, които не разполагат с машини за хартия, или производство на хартия/картон, като се използва само целулоза, произведена в други инсталации (пазарна целулоза);

(12)

„отпадъци от машини за хартия“ означава хартиени материали, останали от процеса на работа на машината за хартия, които обаче имат качества, позволяващи им да бъдат повторно използвани на място чрез включването им отново в същия производствен процес, при който са получени. За целите на настоящото решение това понятие не обхваща процесите на преобразуване, считани за различни от тези на машината за хартия;

(13)

„пигменти“ означава оцветени, черни, бели или флуоресцентни частици органични или неорганични твърди вещества, които обикновено са неразтворими в носителя или субстрата, в чийто състав са включени, и като цяло остават незасегнати от него физически и химически. Те променят външния вид чрез селективно абсорбиране и/или разсейване на светлината. Обикновено пигментите диспергират в носителите или субстратите, предназначени за използване, например в производството на мастила, бои, пластмаси или други полимерни материали. Пигментите запазват кристална структура или структура на частици през целия процес на оцветяване;

(14)

„рециклирани влакна“ означават влакна, извлечени от отпадъчен материал, възникнал в процеса на производство или генерирани в рамките на битова употреба или в търговски, промишлени и институционални съоръжения в ролята им на крайни потребители на продукти. След употребата им тези влакна не могат да бъдат използвани повече по предназначение. Това изключва повторната употреба на материали, които могат да бъдат рециклирани в рамките на производствения процес, в който са възникнали (остатъци от машини за хартия — собствени или закупени);

(15)

„TCF целулоза“ означава целулоза, избелена без никаква употреба на хлор;

(16)

„TMP“ означава термомеханична целулоза.

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерий 1 — Емисии във водата и въздуха

Като предварително условие обектът за производство на целулоза и хартия трябва да отговаря на всички съответни правни изисквания на държавата, в която се намира.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие, подкрепена със съответната документация, и декларации от доставчика(ците) на целулоза.

Критерий 1(а) Химична потребност от кислород (ХПК), сяра (S), NOx, фосфор (Р)

Изискването се основава на информация относно емисиите във връзка с конкретна референтна стойност. Съотношението между реалните емисии и референтната стойност дава резултата относно емисиите.

Резултатът за всеки отделен параметър на емисии не може да надвишава 1,3.

При всички случаи общият брой точки (Pобщо = PХПК + PS + PNOx + PP) не може да надвишава 4,0.

В случай на неинтегрирано производство заявителят представя изчисление, което включва производството на целулоза и това на хартия.

За производството на целулоза и хартия като цяло PХПК се изчислява, както следва (PS, PNOx и PP се изчисляват по един и същ начин).

Измерената за всеки използван вид целулоза „i“ ХПК на емисиите (ХПКцелулоза,i, изразена в kg/въздушно сух тон — ADt) се умножава по процентния дял на съответния вид целулоза (дял на целулоза „i“ в един въздушно сух тон целулоза) и получените произведения се сумират. Въздушно сух тон означава 90 % сухо вещество за целулоза и 95 % — за хартия.

Тази претеглена стойност на ХПК на емисиите при производството на целулоза се сумира с измерената стойност на ХПК на емисиите при производството на хартията, за да се получи ХПК на общите емисии, ХПКобщо.

Аналогично се изчислява референтната средно претеглена стойност на ХПК при производството на целулоза — като сумата от претеглените референтни стойности за всеки използван вид целулоза се добавя към референтната стойност за производството на хартия, за да се получи общата референтна стойност на ХПК, ХПКреф, общо. В таблица 1 се съдържат референтните стойности за използваните видове целулоза и за производството на хартия.

Накрая ХПК на общите емисии се разделя на съответната референтна стойност (ХПКреф,общо), както следва:

Formula

Таблица 1

Референтни стойности за емисиите при производството на различни видове целулоза и производството на хартия

Вид целулоза/хартия

Емисии (kg/ADt)

Референтна стойност на ХПК

Референтна стойност на Р

Референтна стойност на S

Референтна стойност на NOx

Избелена химична целулоза (без сулфитната)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Избелена химична целулоза (сулфитна)

24,00

0,04

0,75

1,60

Магнефитна целулоза

28,00

0,056

0,75

1,60

Неизбелена химическа целулоза

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP (термомеханична целулоза)/от смляна дървесина

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Рециклирана влакнеста целулоза без обезмастиляване

1,10

0,006

0,20

0,25

Рециклирана влакнеста целулоза с обезмастиляване

2,40

0,008

0,20

0,25

Инсталация за производство на хартии (kg/тон)

1,00

0,008

0,30

0,70

В случаите, когато комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия се извършва в една и съща когенерационна централа, серните емисии (S) и емисиите на азотни оксиди (NOx) на производствената инсталация, дължащи се на производството на електроенергия, могат да се приспаднат от общата стойност на емисиите. За изчисляване на дела на емисиите, произтичащи от производството на електроенергия, може да се използва следната формула:

2 × (MWh(електроенергия))/[2 × MWh(електроенергия) + MWh(топлинна енергия)]

В тази формула електроенергията е произведената във когенерационната централа електроенергия. Топлинната енергия в тази формула е нетната топлинна енергия, подадена от когенерационната централа за производството на целулоза/хартия.

Оценка и проверка: Заявителят представя подробни изчисления и данни от изпитвания, които показват съответствие с този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация, включваща доклади от изпитвания, в които са използвани следните стандартни методи на изпитване за непрекъснато или периодично наблюдение (или еквивалентни стандартни методи, за които компетентният орган приема, че предоставят данни от равностойно научно качество): ХПК): ISO 15705 или ISO 6060; NOx: EN 14792 или ISO 11564;S (серни окиси): EN 14791 или EPA № 8; S(намалено съдържание на сяра): EPA № 15A,16A или 16B; съдържание на S в нефтопродукти: ISO 8754; съдържание на S във въглища: ISO 19579; съдържание на S в биомаса: EN 15289; общ P: EN ISO 6878.

Може да се използват и бързи тестове за наблюдение на емисиите, при условие че редовно (напр. месечно) се извършва проверка спрямо съответните горепосочени стандарти или подходящи еквиваленти. В случай на ХПК на емисиите се приема непрекъснато наблюдение въз основа на анализа на общия органичен въглерод (TOC), при условие че за въпросния обект е установена взаимовръзка между TOC и ХПК.

Минималната честота на измерване, освен ако в разрешителното за експлоатация не е предвидено друго, е ежедневна за ХПК на емисиите и седмична за общите емисии на Р. При всички случаи емисиите на S и NOx се измерват непрекъснато (за емисии от котли, чийто капацитет надвишава 50 MW) или периодично (най-малко веднъж годишно за котли и сушилни машини с капацитет, по-нисък от или равен на 50 MW всеки).

Данните се докладват като средногодишни стойности, освен в случаите, в които:

производствената кампания се провежда в ограничен период;

производственото предприятие е ново или е реконструирано, като в такъв случай измерванията се основават на най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието.

И при двата случая данните се приемат единствено ако са представителни за съответната кампания и за всеки параметър на емисии са извършени достатъчно на брой измервания.

Подкрепящата документация включва данни за честотата на измерване и изчислението на точките за ХПК, общ P, S и NOx.

Емисиите във въздуха включват всички емисии на S и NOx, които възникват по време на производството на целулоза и хартия, включително на парата, произвеждана извън производствената инсталация, без емисиите, дължащи се на производството на електроенергия. Измерванията обхващат содорегенерационните котли, варовите пещи, парогенераторите и деструкционните пещи за силно миришещи газове. Дифузните емисии също се вземат предвид. Докладваните стойности за серните емисии във въздуха включват както серните оксиди, така и редуцираните серни съединения. Емисиите на S, свързани с производството на топлоенергия от нефт, въглища и други външни горива с известно съдържание на S, могат да бъдат изчислени, вместо да бъдат измервани, и се вземат предвид.

Измерванията на емисиите във водите се извършват върху нефилтрирани и неутаени проби при точката на заустване на отпадъчните води в пречиствателната станция на производствената инсталация. В случаите, в които отпадъчните води от производството се изпращат в общинска или друга пречиствателна станция на трета страна, се анализират нефилтрирани и неутаени проби от точката на заустване на отпадъчните води на инсталацията, а резултатите се умножават по стандартен фактор на ефикасност на пречистването за общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна. Факторът за ефикасност на пречистването се основава на информация, предоставяна от оператора на общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна.

Поради трудността да бъдат получени поотделно данни за емисиите, дължащи се на производството на целулоза, и тези, дължащи се на производството на хартия, ако при комбинираните инсталации е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, емисионните стойности, произтичащи от производството на целулоза, се приемат за равни на нула, а комбинираните емисии се сравняват спрямо комбинираните референтни стойности за съответното производство на целулоза и хартия. Тегловното съдържание на всеки вид целулоза, на който е определена специфична референтна стойност от таблица 1, се отразява в уравнението.

Критерий 1(б) Абсорбиращи се органични халогенни съединения (AOX)

Този критерий се отнася до целулоза без употреба на елементарен хлор (ECF).

Емисиите на АОХ от производството на всеки вид целулоза, използван в графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС, не може да надхвърлят 0,17 kg/ADt.

Оценка и проверка: Заявителят представя доклади от изпитвания, проведени по метода на изпитване AOX ISO 9562 или еквивалентни методи, придружени от подробни изчисления, които показват съответствие с този критерий, и съответна подкрепяща документация.

Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със списък от различни видове ECF целулоза, използвани в сместа от видове целулоза, относителната им тежест и индивидуалното им количество емисии на AOX, изразени като кг AOX/ADt целулоза.

Подкрепящата документация включва данни за честотата на измерване. АОХ се измерват само при процеси, при които се използват хлорни съединения за избелване на целулозата. Не е необходимо АОХ да се измерват в отпадъчните води от самостоятелно производство на хартия от готова целулоза или в отпадъчните води от производството на целулоза без избелване, или където избелването се извършва с вещества, несъдържащи хлор.

Измерванията на емисиите на AOX във водите се извършват върху нефилтрирани и неутаени проби при точката на заустване на отпадъчните води на пречиствателната станция на инсталацията. В случаите, в които отпадъчните води от производството се изпращат в общинска или друга пречиствателна станция на трета страна, се анализират нефилтрирани и неутаени проби от точката на заустване на отпадъчните води на инсталацията, а резултатите се умножават по стандартен фактор на ефикасност на пречистването за общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна. Факторът за ефикасност на пречистването се основава на информация, предоставяна от оператора на общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна.

Информацията относно емисиите се изразява като средногодишната стойност от измерванията, извършвани поне веднъж на всеки 2 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие измерванията се основават на най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието. Те са представителни за съответната кампания.

В случай че заявителят не използва ECF целулоза, е достатъчно той да представи съответна декларация на компетентния орган.

Критерий 1(в) CO2

Емисиите на въглероден диоксид от изкопаеми горива за производството на технологична топлинна енергия и електроенергия (било то в самата производствена инсталация или извън нея) не трябва да надвишават следните пределни стойности:

1)

1 100 kg CO2/тон за хартия, произведена от 100 % обезмастилена целулоза/рециклирана целулоза;

2)

1 000 kg CO2/тон за хартия, произведена от 100 % химическа целулоза;

3)

1 600 kg CO2/тон за хартия, произведена от 100 % механична целулоза.

За хартия, чийто състав е химическа целулоза, рециклирана целулоза и механична целулоза в каквато и да е комбинация, се изчислява претеглена пределна стойност въз основа на дела на всеки вид целулоза в сместа. Реалната емисионна стойност се изчислява като сумата от емисиите от производството на целулоза и хартия, като се взема предвид използваната смес от видове целулоза.

Оценка и проверка: Заявителят представя данни и подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация.

За всеки използван вид целулоза производителят на целулоза предоставя на заявителя единична стойност на емисиите на CO2 в kg CO2/ADt. Освен това заявителят представя единична стойност на емисиите на CO2 за съответната(ите) машина(и) за хартия, използвана/и за производството на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. За комбинираните инсталации емисиите на CO2 при производство на целулоза и хартия може да се докладват като единична стойност.

За определяне на максимално допустимите емисии на CO2 заявителят определя сместа от видове целулоза според вида целулоза (т.е. химическа целулоза, механична целулоза и рециклирана целулоза).

За изчисляване на реалните емисии на CO2 заявителят определя сместа от видове целулоза според доставените отделни видове целулоза, изчислява среднопретеглените емисии на CO2 за производство на целулоза и добавя тази стойност към емисиите на CO2 от машината(ите) за хартия.

Данните за емисиите на CO2 включват всички емисии от невъзобновяеми горива, използвани по време на производството на целулоза и хартия, включително емисиите от производството на електроенергия (било то в самата производствена инсталация или извън нея).

Емисионните фактори за горивата се използват в съответствие с приложение VI от Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията (4).

За електроенергия от мрежата се използва фактор от 384 (kg CO2/MWh) за изчисление на емисиите в съответствие с методиката MEErP (5).

Периодите за изчисленията или за масовите баланси обхващат производството в продължение на 12 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие измерванията обхващат най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието. Изчисленията следва да бъдат представителни за съответната кампания.

За електроенергията от мрежата се използва посочената по-горе стойност (която е средна стойност за Европа), освен ако заявителят представи документация, показваща каква е средната стойност за неговите доставчици на електроенергия (т.е. средната стойност за договорните доставчици), като в този случай заявителят може да използва цитираната в тази документация вместо посочената стойност. Документацията, използвана като доказателство за съответствие, включва технически спецификации, които указват средната стойност (т.е. копие от договор).

При изчисляване на емисиите на CO2 закупените и използвани в производствения процес количества енергия от възобновяеми източници се броят за нулева емисия на CO2. Заявителят представя подходяща документация, че действително такъв вид енергия се използва в инсталацията или е закупен от външни източници.

Критерий 2 — Енергопотребление

Това изискване се основава на информация относно действителното използване на енергия по време на производството на целулоза и хартия във връзка със специфични референтни стойности.

Енергопотреблението включва консумация на електроенергия и гориво за производство на топлинна енергия, което се изразява като точки (Pобщо), както е посочено по-долу.

Общият брой точки (Pобщо = PE + PF) не може да надхвърля 2,5.

Таблица 2 съдържа референтните стойности за изчисляване на енергопотреблението.

В случай на смес от видове целулоза референтната стойност за консумация на електроенергия и гориво за производството на топлинна енергия се претегля по отношение на дела на всеки използван вид целулоза (целулоза „i“ в един въздушно сух тон целулоза) и резултатите се сумират.

Критерий 2(а) Електроенергия

Консумацията на електроенергия, свързана с производството на целулоза и хартия, се изразява в точки (РЕ), както е описано подробно по-долу.

Изчисляване в случай на производство на целулоза: За всеки използван вид целулоза i свързаната консумация на електроенергия (Ецелулоза,i, изразена в kWh/ADt) се изчислява, както следва:

Eцелулоза,i = вътрешно генерираната електроенергия + закупената електроенергия – продадената електроенергия

Изчисляване в случай на производство на хартия: Консумацията на електроенергия, свързана с производството на хартия (Ехартия), се изчислява аналогично, както следва:

Eхартия = вътрешно генерираната електроенергия + закупената електроенергия – продадената електроенергия

Накрая точките за производство на целулоза и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РЕ), както следва:

Formula

Поради трудността да бъдат получени поотделно данни за консумацията на електроенергия при производството на целулоза и за консумацията на електроенергия при производството на хартия при комбинирани инсталации, ако е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, стойностите за консумацията на електроенергия при производството на целулоза се приемат за равни на нула, а стойността за инсталацията за хартия се отнася за производството на целулоза и на хартия едновременно.

Критерий 2(б) Консумация на гориво за производство на топлоенергия

Консумацията на гориво, свързана с производството на целулоза и хартия, се изразява в точки (РF), както е описано подробно по-долу.

Изчисляване в случай на производство на целулоза: За всеки използван тип целулоза i свързаната консумация на гориво (Fцелулоза,i, изразена в kWh/ADt) се изчислява, както следва:

Fцелулоза,i = вътрешно произведеното гориво + закупеното гориво – продаденото гориво – 1,25 × вътрешно генерираната електроенергия

Забележка:

1.

За механичната целулоза не е необходимо да се изчислява Fцелулоза,i (и съответният ѝ принос за PF, целулоза), освен ако тя е пазарна въздушно сушена механична целулоза, съдържаща поне 90 % сухо вещество.

2.

Количеството гориво, използвано за производството на продадената топлинна енергия, се добавя към количеството „продадено гориво“ в уравнението по-горе.

Изчисляване в случай на производство на хартия: По аналогичен начин консумацията на гориво при производството на хартия, Fхартия, изразена в kWh/ADt, се изчислява, както следва:

Fхартия = вътрешно произведено гориво + закупено гориво – продадено гориво – 1,25 × вътрешно произведена електроенергия

Накрая точките за производство на целулоза и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РF), както следва:

Formula

Таблица 2

Референтни стойности за електроенергия и гориво

Вид целулоза

Гориво kWh/ADt

Fреф.

Електроенергия kWh/ADt

Eреф.

Без admp

Аdmp

Без admp

admp

Химическа целулоза

3 650

4 650

750

750

Термомеханична целулоза (TMP)

0

900

2 200

2 200

Целулоза от смляна дървесина (включително пресована дървесина)

0

900

2 000

2 000

Химикотермомеханична целулоза (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Рециклирана целулоза

350

1 350

600

600

Клас хартия

kWh/тон

Фина хартия без покритие, хартия за списания (SC), вестникарска хартия

1 700

750

Фина хартия с покритие, хартия за списания с покритие (LWC, MWC)

1 700

800

admp = пазарна въздушно сушена механична целулоза (air dried market pulp)

Оценка и проверка (общо за букви а) и б): заявителят представя подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно с цялата съответна подкрепяща документация. Следователно докладваните данни включват общата консумация на електроенергия и гориво.

Заявителят изчислява всички вложени енергийни ресурси, разделени на две групи — топлина/горива и електроенергия, използвани по време на производството на целулоза и хартия, включително използваната енергия за обезмастиляване на отпадъчна хартия за производството на целулоза. В изчислението на енергопотреблението не се включва енергията, използвана за транспортиране на суровините, както и за преобразуване и опаковане.

Общата топлинна енергия включва всички закупени горива. Тя включва също така и топлинната енергия, възстановена от изгаряне на течности и отпадъци от процеси в производствената инсталация (например дървени отпадъци, стърготини, течности, отпадъчна хартия, хартиени късове), както и топлината, възстановена от вътрешното производство на електроенергия. Заявителят обаче трябва да отчита само 80 % от топлинната енергия от такива източници, когато изчислява общата топлинна енергия.

Електрическа енергия означава нетното внесено количество електроенергия, произхождащо от мрежата и от вътрешното производство на електроенергия, измерено като електрическа мощност. Електроенергията, използвана за третиране на отпадъчни води, не следва да се включва.

Ако се произвежда пара с помощта на електроенергия като източник на топлина, топлинната стойност на парата се изчислява, после се дели на 0,8 и се добавя към общата консумация на гориво.

Поради трудността при комбинираните инсталации да бъдат получени поотделно данни за консумацията на гориво (топлина) при производството на целулоза и на хартия, ако е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, стойностите за консумацията на гориво (топлина) при производството на целулоза се приемат за равни на нула, а стойността за инсталацията за хартия се отнася за производството на целулоза и на хартия едновременно.

Критерий 3 Влакна — опазване на ресурсите, устойчиво управление на горите

Влакнестата суровина може да се състои от рециклирани влакна или първични влакна.

Никои първични влакна не трябва да произхождат от ГМО видове.

За всички влакна трябва да са налице валидни сертификати по система за надзор, издадени по независима схема за сертифициране на трета страна, например от Съвета за стопанисване на горите (FSC), Програмата за потвърждаване на горскостопански сертификати (PEFC) или еквивалентен орган, или да са налице разписки за доставена хартия за рециклиране в съответствие с EN 643.

Най-малко 70 % от влакнестия материал, предназначен за продукта или производствената линия, произхожда от гори или области, управлявани в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, които отговарят на изискванията, предвидени в съответната независима схема за проследяване на продукцията, и/или произхождат от рециклирани материали.

При изчисляването на количеството на рециклираната влакнеста маса не се включва повторната употреба на отпадъчните материали, които могат да бъдат рециклирани в рамките на производствения процес, в който са възникнали (т.е. отпадъци от машини за хартия — собствени или закупени). Входящите в процеса остатъци от операции по преобразуване (собствени или закупени) обаче може да се считат за допринасящи за съдържанието на рециклирани влакна, ако за тях има разписка за доставка съгласно EN 643.

Всеки несертифициран първичен материал е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Сертифициращите органи, издаващи сертификати за устойчиво управление на горите и/или сертификати по система за надзор, са акредитирани или признати от посочената схема за сертифициране.

Оценка и проверка: Заявителят представя на компетентния орган декларация за съответствие, придружена от валиден независимо заверен сертификат по система за надзор от производителя на графична хартия, на която е присъдена екомаркировка на ЕС, както и за всички първични влакна, използвани в продукта или производствената линия. FSC, PEFC или еквивалентни на тях схеми се приемат като независими схеми за сертифициране от трета страна. В случай че са използвани рециклирани влакна и няма сертифициране от FSC, PEFC или еквивалентен орган, че са използвани рециклирани материали, доказателство се представя чрез разписка за доставка съгласно EN 643.

Заявителят представя одитирани счетоводни документи, които доказват, че най-малко 70 % от материалите, предназначени за продукта или производствената линия, произхождат от гори или области, управлявани в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, които отговарят на изискванията, предвидени в съответната независима схема за проследяване на продукцията, и/или произхождат от рециклирани материали.

Ако продуктът или производствената линия включва несертифициран първичен материал, трябва да се представи доказателство, че делът на несертифицирания първичен материал е под 30 % и че той е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Ако в дадена схема за сертифициране не се съдържа специално изискване цялото количество първичен материал да бъде добито от видове, които не са генетично модифицирани, трябва да се предоставят допълнителни доказателства за това.

Критерий 4 — Ограничаване на опасни вещества и смеси

Съответствието с всеки от подкритериите на критерий 4 се доказва чрез списък с всички съответни използвани химикали, предоставен от заявителя заедно с подходящата документация (информационен лист за безопасност или декларация от доставчика на химикалите).

Критерий 4(а) Ограничения за веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC)

Забележка: Трябва да се извърши проверка на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията за хартия. Този критерий не е приложим за химикали, използвани за пречистване на отпадъчни води, освен ако пречистените отпадъчни води не се използват повторно в процеса на производство на хартия.

Изделието от хартия не трябва да съдържа вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6), и са включени в списъка с кандидат–вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част). Не се предоставя дерогация от това изискване.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за това, че изделието от хартия не съдържа SVHC в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част). Декларацията се подкрепя с информационни листове за безопасност или подходящи декларации от доставчиците на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията, които показват, че никой от химикалите не съдържа SVHC в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част).

Списъкът на веществата, идентифицирани като SVHC и включени в списъка с кандидат-вещества съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, е на разположение на следния адрес:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Справка със списъка се прави към датата на подаване на заявлението.

Критерий 4(б) Ограничения при класифициране, етикетиране и опаковане (CLP)

Забележка: Трябва да се извърши проверка на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията за хартия. Този критерий не е приложим за химикали, използвани за пречистване на отпадъчни води, освен ако пречистените отпадъчни води не се използват повторно в процеса на производство на хартия.

Освен ако не е предвидена дерогация в таблица 3, изделието от хартия не съдържа вещества или смеси в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част), които са класифицирани с което и да е от следните предупреждения за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (7):

Опасности от група 1: Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) от категории 1А или 1В: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Опасности от група 2: CMR от категория 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; токсичност за водните организми от категория 1: H400, H410; остра токсичност от категории 1 и 2: H300, H310, H330; токсичност при вдишване от категория 1: H304; специфична токсичност за определени органи (STOT) от категория 1: H370, H372, кожен сенсибилизатор от категория 1 (*1): H317.

Опасности от група 3: Токсичност за водните организми от категории 2, 3 и 4: H411, H412, H413; остра токсичност от категория 3: H301, H311, H331; STOT от категория 2: H371, H373.

Използването на вещества или смеси, които се модифицират химически по време на процеса на производство на хартия (напр. неорганични флокуланти, омрежващи агенти, неорганични окислители и редуктори), така че даденото съответно ограничение при CLP на опасни вещества вече да не е валидно, се освобождава от горепосоченото изискване.

Таблица 3

Дерогации от ограниченията при CLP на опасни вещества и приложими условия

Тип вещество/смес

Приложимост

Класове на опасност, които са предмет на дерогация

Условия за дерогация

Багрила и пигменти

Използвани при мокро крайно приложение или нанасяне върху повърхността по време на производството на цветна хартия.

H411, H412, H413

Доставчикът на химикалите декларира, че за хартията може да се постигне 98 % ниво на фиксиране и дава инструкции как може да се постигне това.

Производителят на хартия представя декларация за съответствие с всички съответни инструкции.

Основни багрила

Боядисване на хартия въз основа главно на механична целулоза и/или неизбелена химическа целулоза.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Катионни полимери (включително полетиленимини, полиамиди и полиамини)

Възможни са различни видове употреба, които включват употреба като задържащи средства, както и за подобряване на здравината при обработване, здравината в сухо състояние и влагоустойчивостта.

H411, H412, H413

Производителят на хартия представя декларация за съответствие с всички съответни инструкции за безопасна работа и дозиране, посочени в информационния лист за безопасност.

Оценка и проверка: Заявителят представя списък с всички съответни използвани химикали заедно със съответния информационен лист за безопасност или декларация на доставчика.

Трябва да са подчертани всички химикали, съдържащи вещества или смеси, по отношение на които се прилагат ограничения при CLP. Приблизителната дозировка на химикала заедно с концентрацията на ограниченото вещество или смес в този химикал (както са предвидени в информационния лист за безопасност или декларацията на доставчика) и предполагаем фактор на задържане 100 % се използват за оценяване на количеството на ограниченото вещество или смес, оставащи в крайния продукт.

Основанията за евентуални отклонения от фактор на задържане 100 % или за химично превръщане на дадено ограничено опасно вещество или смес трябва да се представят в писмен вид на компетентния орган.

За всички ограничени вещества или смеси, надвишаващи 0,10 % (масова част) от крайното изделие от хартия, но за които се предоставя дерогация, трябва да се представи доказателство за съответствие със съответните условия за дерогация.

Критерий 4(в) Хлор

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на целулоза и хартия. Макар че това изискване се отнася и до избелването на рециклирани влакна, допуска се влакната в техния предишен жизнен цикъл да са били избелвани с хлор в газообразно състояние.

Хлор в газообразно състояние не може да се използва като средство за избелване. Това изискване не се отнася до хлор в газообразно състояние, свързан с производството и използването на хлорен диоксид.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за това, че в процеса на производство на хартия не е използван хлор в газообразно състояние, както и декларации от евентуални съответни доставчици на целулоза.

Критерий 4(г) Алкилфенолетоксилати (APEO)

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на целулоза и хартия.

APEO или други производни на алкилфенол не може да бъдат добавяни към почистващи химикали, химикали за обезмастиляване, аптипенители, диспергатори или покрития. Производните на алкилфенол се дефинират като вещества, които при разграждане произвеждат алкилфеноли.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация (декларации) от своя доставчик (своите доставчици) на съответните химикали, че към тях няма добавени APEO или други производни на алкилфенол.

Критерий 4(д) Повърхностноактивни вещества, използвани в обезмастиляването

Забележка: Това изискване се прилага за производителя(ите) на обезмастилена целулоза.

Всички използвани в процеси на обезмастиляване повърхностноактивни вещества трябва да доказват пълна биоразградимост или присъща крайна биоразградимост (виж по-долу методите за изпитване и граничните стойности). Единственото изключение от това изискване е свързано с употребата на повърхностноактивни вещества, базирани на производни на силикона, при условие че хартиената утайка от процеса на обезмастиляване се изгаря.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий заедно със съответните информационни листове за безопасност или доклади от изпитвания за всяко повърхностноактивно вещество. В тях се посочва методът на изпитване, прагът и заключението, до което е достигнато чрез един от следните методи на изпитване и гранични стойности:

За пълна биоразградимост: OECD № 301 A-F (или еквивалентните стандарти на ISO), с процентна деградация (включително абсорбиране) в рамките на 28 дни за поне 70 % за 301 А и Е, и поне 60 % за 301 B, C, D и F.

За присъща крайна биоразградимост: OECD 302 А-С (или равностойни стандарти на ISO), с процентна деградация (включително адсорбция) в рамките на 28 дни от поне 70 % за 302 А и В и поне 60 % за 302 С.

Когато се използват повърхностноактивни вещества на силиконова основа, заявителят представя информационен лист за безопасност за използваните химикали и декларация за това, че хартиената утайка от процеса на обезмастиляване се изгаря, включително информация за планираната инсталация или инсталации за изгаряне.

Критерий 4(е) Ограничения за биоциди, използвани за контрол на образуването на слуз

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Активните вещества в биоцидите, използвани за противодействие на организми, формиращи слуз във водните циркулационни системи, съдържащи влакна, трябва да са одобрени за тази цел или да се разглеждат в очакване на решение за одобрение съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (8) и да нямат потенциал за биоакумулиране.

За целите на този критерий потенциалът за биоакумулиране се характеризира с log Kow (логаритмичен коефициент на разпределение октанол/вода) ≤ 3,0 или с експериментално определен коефициент на биоконцентрация ≤ 100.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий заедно със съответния информационен лист за безопасност на материалите или доклад от изпитване. В него се посочва методът на изпитване, прагът и заключението, до което е достигнато чрез един от следните методи на изпитване: OECD 107, 117 или 305 A-E.

Критерий 4(ж) Ограничения за азобагрила

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Употребата на азобагрила, които в резултат на редуктивно отделяне на една или повече азогрупи могат да освободят един или повече от ароматните амини, изброени в Директива 2002/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) или допълнение 8 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, се забранява в производството на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията от доставчика на оцветителите се подкрепя с доклади от изпитвания според подходящите методи, описани в допълнение 10 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или еквивалентни методи.

Критерий 4(з) Метални пигменти и багрила

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия. Вж. определението за метални пигменти и багрила в преамбюла към настоящото приложение.

Не се използват багрила или пигменти на основата на алуминий (*2), сребро, арсен, барий, кадмий, кобалт, хром, мед (*2), живак, манган, никел, олово, селен, антимон, калай или цинк.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с изискванията на този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията(ите) на доставчика се подкрепят с информационни листове за безопасност или друга свързана документация.

Критерий 4(и) Йонни примеси в багрилни вещества

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Нивата на йонни примеси в използваните багрилни вещества не може да надвишават следните пределни стойности: сребро — 100 ppm; арсен — 50 ppm; барий — 100 ppm; кадмий — 20 ppm; кобалт — 500 ppm; хром — 100 ppm; мед — 250 ppm; живак — 4 ppm; никел — 200 ppm; олово — 100 ppm; селен — 20 ppm; антимон — 50 ppm; калай — 250 ppm; цинк — 1 500 ppm.

Ограничението за медни примеси не се прилага за багрилни вещества на основата на меден фталоцианин.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с изискванията на този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията(ите) на доставчика се подкрепят с информационни листове за безопасност или друга свързана документация.

Критерий 5 — Управление на отпадъците

Във всички инсталации за производство на целулоза и хартия работи система за обработване на отпадъците, създавани в процеса на производство, както и план за управление и свеждане до минимум на отпадъците, в който е описан производственият процес и е включена информация относно следните аспекти:

1)

налични процедури за предотвратяване на отпадъците;

2)

налични процедури за разделяне, повторно използване и рециклиране на отпадъците;

3)

налични процедури за безопасно обработване на опасни отпадъци;

4)

цели за непрекъснатото подобряване, свързани с намаляването на генерирането на отпадъци и увеличаването на равнището на повторно използване и рециклиране.

Оценка и проверка: Заявителят представя план за управление и свеждане до минимум на отпадъците за всяка от съответните производствени инсталации, както и декларация за съответствие с този критерий.

Заявителите, регистрирани по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и/или сертифицирани по ISO 14001, се считат за изпълнили този критерий, ако:

1)

включването на управление на отпадъците е документирано в екологичната декларация по EMAS за производствената(ите) инсталация(и), или

2)

включването на управление на отпадъците е адекватно разгледано при сертифицирането по ISO 14001 за производствената(ите) инсталация(и).

Критерий 6 — Годност за употреба

Изделието от хартия трябва да е годно за употреба.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена с подходящата документация.

Производителите гарантират годност за употреба за своите продукти, като предоставят документация, която доказва качеството на продукта в съответствие с EN ISO/IEC 17050. Стандартът предвижда общи критерии за декларацията на доставчиците за съответствие с нормативните документи.

Критерий 7 — Информация върху опаковката

Опаковката на продукта трябва да съдържа поне един от следните видове информация:

„Разпечатвайте двустранно“ (приложимо за хартия, предназначена за разпечатване в офис)

„Събирайте използваната хартия за рециклиране“

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена с изображение на опаковката на продукта, на което се съдържа необходимата информация.

Критерий 8 — Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

Заявителят следва инструкциите за правилна употреба на знака за екомаркировка на ЕС, предоставени в Насоките за знака за екомаркировка на ЕС:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ако се използва незадължителен етикет с текстово поле, той трябва да съдържа следните три твърдения:

Ниски емисии във въздуха и водата при производството;

Ниско енергопотребление при производството;

хх % влакна от устойчив произход/хх % рециклирани влакна (според това, което е приложимо).

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена с изображение на опаковката на продукта, на което ясно са видни етикетът, регистрационният/лицензионният номер и, ако е приложимо, твърденията, които могат да бъдат изобразени заедно с етикета.


(1)  По-високата стойност касае инсталации, които използват евкалипт от региони с по-високи равнища на фосфор (например евкалипт от региона на Иберийския полуостров).

(2)  Емисионна стойност NOx за неинтегрирани инсталации за CTMP, където се използва бързо изсушаване на целулозата с пара на базата на биомаса.

(3)  Стойност на ХПК за механична целулоза с висока степен на избелване (70 – 100 % от влакната в крайното изделие от хартия).

(4)  Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове (ОВ L 181, 12.7.2012 г., стр. 30).

(5)  Методика за екодизайна на продукти, свързани с енергопотреблението

(6)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(*1)  Ограничения на H317 са приложими единствено за търговски багрила, агенти за довършителна обработка на повърхността и покрития, използвани за хартия.

(8)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(9)  Директива 2002/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година относно деветнадесето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (азооцветители) (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 15).

(*2)  Ограничението за мед е освободено в случай на меден фталоцианин, а ограничението за алуминий не се прилага за алуминосиликати.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХАРТИЯ И ПРОДУКТИ ТИП ТИШУ

РАМКА

Цели на критериите

Критериите са насочени по-специално към намаляване на изпускането на токсични или еутрофни вещества във водите и вредата или рисковете за околната среда, свързани с използването на енергия (изменение на климата, повишаване на киселинното съдържание на средата, разрушаване на озоновия слой, изчерпване на невъзобновяемите енергийни източници). В тази връзка критериите имат за цел:

намаляване на енергопотреблението и на свързаните с него емисии във въздуха;

намаляване на вредата за околната среда чрез намаляване на емисиите във водите и създаването на отпадъци;

намаляване на вредата или рисковете за околната среда, свързани с употребата на опасни химикали; както и

опазване на горите чрез изискване за добиване на рециклирани влакна или първични влакна от гори и области, които се управляват по устойчив начин.

Критерии за присъждане на екомаркировка на ЕС на „хартия и продукти тип тишу“

1.

емисии във водата и въздуха;

2.

енергопотребление;

3.

влакна: опазване на ресурсите, устойчиво управление на горите;

4.

ограничаване на опасни вещества и смеси;

5.

управление на отпадъците;

6.

изисквания по отношение на крайния продукт;

7.

информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС.

Екологичните критерии обхващат производството на целулоза, включително всички негови подпроцеси от момента, в който първичните влакна или рециклираните влакна постъпят в производствения обект, до момента, в който целулозата напуска целулозната инсталация. По отношение на процесите за производството на хартия екологичните критерии обхващат всички подпроцеси в инсталацията — от подготовката на целулозата за производство на хартия тип тишу до навиването на главната ролка.

Не са включени енергопотреблението и емисиите във водата и въздуха по време на преобразуване на хартията тип тишу в продукти тип тишу. Екологичните критерии не обхващат транспорта и опаковането на суровините (напр. дървесина), целулозата или крайното изделие от хартия.

Оценка и проверка: За всеки критерий са посочени съответните специфични изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци) и/или от техните доставчици и т.н. според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата и проверките, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги.

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи за изпитване, различни от тези, посочени за даден критерий, в случай че разглеждащият заявлението компетентен орган ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или инспекции на място, с цел проверка на спазването на тези критерии.

Продуктът тип тишу трябва да отговаря на всички съответни изисквания на държавата, в която е пуснато на пазара. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Прилагат се следните определения:

1)

„въздушно сух тон“ означава въздушно сух тон (ADt) целулоза, изразен като 90 % сухота;

2)

„химическа целулоза“ означава влакнест материал, получен чрез отстраняване от суровината на значителна част от нецелулозни съставки чрез химична обработка (варене, делигнификация, избелване);

3)

„CMP“ означава химикомеханична целулоза;

4)

„CTMP“ означава химикотермомеханична целулоза.;

5)

„обезмастилена целулоза“ означава целулоза, произведена от хартия за рециклиране, от която са отстранени мастилата и други замърсители;

6)

„багрила“ означава наситено оцветен или флуоресцентен органичен материал, който придава цвят на субстрат чрез селективно абсорбиране. Багрилата са разтворими и/или преминават през процес на прилагане, който поне временно унищожава всяка кристална структура на багрилото. Багрилата се задържат в субстрата чрез абсорбиране, разтваряне и механично задържане или чрез йонни или ковалентни химични съединения;

7)

„ECF целулоза“ означава целулоза, избелена без употреба на елементарен хлор;

8)

„интегрирано производство“ означава, че целулозата и хартията се произвеждат в един и същ обект. Целулозата не се изсушава преди производството на хартия. Производството на хартия/картон е пряко свързано с производството на целулоза;

9)

„хартия или картон от механичен пулп“ означава хартия или картон, чийто основен елемент на влакнестия състав е механичен пулп;

10)

„метални пигменти и багрила“ означава багрила и пигменти, съдържащи тегловно повече от 50 % от съответното(ите) метално(и) съединение(я);

11)

„главна ролка“ означава голяма ролка хартия тип тишу, навита върху навиващата станция, която покрива или цялата ширина или част от ширината на машината за хартия тип тишу;

12)

„неинтегрирано производство“ означава производство на пазарна целулоза (за продажба) в инсталации, които не разполагат с машини за хартия, или производство на хартия/картон, като се използва само целулоза, произведена в други инсталации (пазарна целулоза);

13)

„отпадъци от машини за хартия“ означава хартиени материали, останали от процеса на работа на машината за хартия, които обаче имат качества, позволяващи им да бъдат повторно използвани на място чрез включването им отново в същия производствен процес, при който са получени. За целите на настоящото решение това понятие не обхваща процесите на преобразуване, считани за различни от тези на машината за хартия;

14)

„пигменти“ означава оцветени, черни, бели или флуоресцентни частици органични или неорганични твърди вещества, които обикновено са неразтворими в носителя или субстрата, в чийто състав са включени, и като цяло остават незасегнати от него физически и химически. Те променят външния вид чрез селективно абсорбиране и/или разсейване на светлината. Обикновено пигментите диспергират в носителите или субстратите, предназначени за използване, например в производството на мастила, бои, пластмаси или други полимерни материали. Пигментите запазват кристална структура или структура на частици през целия процес на оцветяване;

15)

„рециклирани влакна“ означават влакна, извлечени от отпадъчен материал, възникнал в процеса на производство или генерирани в рамките на битова употреба или в търговски, промишлени и институционални съоръжения в ролята им на крайни потребители на продукти. След употребата им тези влакна не могат да бъдат използвани повече по предназначение. Това изключва повторната употреба на материали, които могат да бъдат рециклирани в рамките на производствения процес, в който са възникнали (остатъци от машини за хартия — собствени или закупени);

16)

„структурирана хартия тип тишу“ означава хартия, характеризираща се с голям обем и висок капацитет за абсорбиране, които се дължат на значителни зони на висока и ниска плътност на влакната под формата на джобове от влакна в основния лист, създадени чрез специални процеси в машината за производство на хартия тип тишу;

17)

„TCF целулоза“ означава целулоза, избелена без никаква употреба на хлор;

18)

„TMP“ означава термомеханична целулоза.

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерий 1 — Емисии във водата и въздуха

Като предварително условие обектът за производство на целулоза и хартия трябва да отговаря на всички съответни правни изисквания на държавата, в която се намира.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие, подкрепена със съответната документация, и декларации от доставчика(ите) на целулоза.

Критерий 1(а) Химична потребност от кислород (ХПК), сяра (S), NOx, фосфор (Р)

Изискването се основава на информация относно емисиите във връзка с конкретна референтна стойност. Съотношението между реалните емисии и референтната стойност дава резултата относно емисиите.

Резултатът за всеки отделен параметър на емисии не може да надвишава 1,3.

При всички случаи общият брой точки (Pобщо = PХПК + PS + PNOx + PP) не може да надвишава 4,0.

В случай на неинтегрирано производство заявителят представя изчисление, което включва производството на целулоза и това на хартия.

За производството на целулоза и хартия като цяло PХПК се изчислява, както следва (PS, PNOx и PP се изчисляват по един и същ начин).

Измерената за всеки използван вид целулоза „i“ ХПК на емисиите (ХПК целулоза „i“, изразена в kg/въздушно сух тон — ADt) се умножава по процентния дял на съответния вид целулоза (дял на целулоза „i“ в един въздушно сух тон целулоза) и получените произведения се сумират. Въздушно сух тон означава 90 % сухо вещество за целулоза и 95 % — за хартия.

Тази претеглена стойност на ХПК на емисиите при производството на целулоза се сумира с измерената стойност на ХПК на емисиите при производството на хартията, за да се получи ХПК на общите емисии, ХПКобщо.

Аналогично се изчислява референтната претеглена стойност на ХПК при производството на целулоза — като сумата от претеглените референтни стойности за всеки използван вид целулоза се добавя към референтната стойност за производството на хартия, за да се получи общата референтна стойност на ХПК, ХПКреф, общо. В таблица 1 се съдържат референтните стойности за използваните видове целулоза и за производството на хартия.

Накрая ХПК на общите емисии се разделя на съответната референтна стойност (ХПКреф, общо), както следва:

Formula

Таблица 1

Референтни стойности за емисиите при производството на различни видове целулоза и производството на хартия

Вид целулоза/хартия

Емисии (kg/ADt)

Референтна стойност на ХПК (ХПКреф)

Референтна стойност на Р (Pреф)

Референтна стойност на S (Sреф)

Референтна стойност на NOx (NOxреф)

Избелена химична целулоза (без сулфитната)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Избелена химична целулоза (сулфитна)

24,00

0,04

0,75

1,60

Магнефитна целулоза

28,00

0,056

0,75

1,60

Неизбелена химическа целулоза

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP (термомеханична целулоза)/от смляна дървесина

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Рециклирана влакнеста целулоза без обезмастиляване

1,10

0,006

0,20

0,25

Рециклирана влакнеста целулоза с обезмастиляване

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Емисии (kg/тон)

Производство на хартия тип тишу

1,20

0,01

0,30

0,50

Производство на структурирана хартия тип тишу

1,20

0,01

0,30

0,70

В случаите, когато комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия се извършва в една и съща когенерационна централа, серните емисии (S) и емисиите на азотни оксиди (NOx) на производствената инсталация, дължащи се на производството на електроенергия, могат да се приспаднат от общата стойност на емисиите. За изчисляване на дела на емисиите, произтичащи от производството на електроенергия, може да се използва следната формула:

2 × (MWh(електроенергия))/[2 × MWh(електроенергия) + MWh(топлина)]

В тази формула електроенергията е произведената във когенерационната централа електроенергия. Топлината енергия в тази формула е нетната топлинна енергия, подадена от когенерационната централа към производството целулоза/хартия.

Оценка и проверка: Заявителят представя подробни изчисления и данни от изпитвания, които показват съответствие с този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация, включваща доклади от изпитвания, в които са използвани следните стандартни методи на изпитване за непрекъснато или периодично наблюдение (или еквивалентни стандартни методи, за които компетентният орган приема, че предоставят данни от равностойно научно качество): ХПК: ISO 15705 или ISO 6060; NOx: EN 14792 или ISO 11564; S (серни оксиди): EN 14791: или EPA № 8; S (намалено съдържание на сяра): EPA № 15A,16A или 16B; съдържание на S в нефтопродукти: ISO 8754; съдържание на S във въглища: ISO 19579; съдържание на S в биомаса: EN 15289; общ P: EN ISO 6878.

Може да се използват и бързи тестове за наблюдение на емисиите, при условие че редовно (напр. месечно) се извършва проверка спрямо съответните горепосочени стандарти или подходящи еквиваленти. В случай на ХПК на емисиите се приема непрекъснато наблюдение въз основа на анализа на общия органичен въглерод (ТОС), при условие че за въпросния обект е установена взаимовръзка между ТОС и ХПК.

Минималната честота на измерване, освен ако в разрешителното за експлоатация не е предвидено друго, е ежедневна за ХПК на емисиите и седмична за общите емисии на Р. При всички случаи емисиите на S и NOx се измерват непрекъснато (за емисии от котли, чийто капацитет надвишава 50 MW) или периодично (най-малко веднъж годишно за котли и сушилни машини с капацитет, по-нисък от или равен на 50 MW всеки).

Данните се докладват като средногодишни стойности, освен в случаите, в които:

производствената кампания се провежда в ограничен период;

производственото предприятие е ново или е реконструирано, като в такъв случай измерванията се основават на най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието.

И при двата случая данните се приемат единствено ако са представителни за съответната кампания и за всеки параметър на емисии са извършени достатъчно на брой измервания.

Подкрепящата документация включва данни за честотата на измерване и изчислението на точките за ХПК, общ P, S и NOx.

Емисиите във въздуха включват всички емисии на S и NOx, които възникват по време на производството на целулоза и хартия, включително на парата, произвеждана извън производствената инсталация, без емисиите, свързани с производството на електроенергия. Измерванията следва да обхващат содорегенерационните котли, варовите пещи, парогенераторите и деструкционните пещи за силно миришещи газове. Дифузните емисии също се вземат предвид. Докладваните стойности за серните емисии във въздуха включват както серните оксиди, така и редуцираните серни съединения. Емисиите на S, свързани с производството на топлоенергия от нефт, въглища и други външни горива с известно съдържание на S, могат да бъдат изчислени, вместо да бъдат измервани, и се вземат предвид.

Измерванията на емисиите във водите се извършват върху нефилтрирани и неутаени проби при точката на заустване на отпадъчните води в пречиствателната станция на производствената инсталация. В случаите, в които отпадъчните води от производството се изпращат в общинска или друга пречиствателна станция на трета страна, се анализират нефилтрирани и неутаени проби от точката на заустване на отпадъчните води на инсталацията, а резултатите се умножават по стандартен фактор на ефикасност на пречистването за общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна. Факторът за ефикасност на пречистването се основава на информация, предоставяна от оператора на общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна.

Поради трудността да бъдат получени поотделно данни за емисиите, дължащи се на производството на целулоза, и тези, дължащи се на производството на хартия, ако при комбинираните инсталации за производство на хартия е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, емисионните стойности, произтичащи от производството на целулоза, се приемат за равни на нула, а комбинираните емисии се сравняват спрямо комбинираните референтни стойности за съответното производство на целулоза и хартия. Тегловното съдържание на всеки вид целулоза, на който е определена специфична референтна стойност от таблица 1, се отразява в уравнението.

Критерий 1(б) Абсорбиращи се органични халогенни съединения (AOX)

Този критерий се отнася до целулоза без употреба на елементарен хлор (ECF).

Емисиите на АОХ от производството на всеки вид целулоза, използван в хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировката на ЕС, не може да надхвърлят 0,17 kg/ADt.

Оценка и проверка: Заявителят представя доклади от изпитвания, проведени по метода на изпитване AOX ISO 9562 или еквивалентни методи, придружени от подробни изчисления, които показват съответствиe с този критерий, и съответна подкрепяща документация.

Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със списък от различни видове ECF целулоза, използвани в сместа от видове целулоза, относителната им тежест и индивидуалното им количество емисии на AOX, изразени като кг AOX/ADt целулоза.

Подкрепящата документация включва данни за честотата на измерване. АОХ се измерват само при процеси, при които се използват хлорни съединения за избелване на целулозата. Не е необходимо АОХ да се измерват в отпадъчните води от самостоятелно производство на хартия от готова целулоза или в отпадъчните води от производството на целулоза без избелване, или където избелването се извършва с вещества, несъдържащи хлор.

Измерванията на емисиите на AOX във водите се извършват върху нефилтрирани и неутаени проби при точката на заустване на пречиствателната станция на инсталацията. В случаите, в които отпадъчните води от производството се изпращат в общинска или друга пречиствателна станция на трета страна, се анализират нефилтрирани и неутаени проби от точката на заустване на отпадъчните води на инсталацията, а резултатите се умножават по стандартен фактор на ефикасност на пречистването за общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна. Факторът за ефикасност на пречистването се основава на информация, предоставяна от оператора на общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна.

Информацията относно емисиите се изразява като средногодишната стойност от измерванията, извършвани поне веднъж на всеки 2 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие измерванията се основават на най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието. Те са представителни за съответната кампания.

В случай че заявителят не използва ECF целулоза, е достатъчно той да представи съответна декларация на компетентния орган.

Критерий 1(в) CO2

Забележка: Критерият се отнася до общите емисии на CO2 от процесите на производство на целулоза и хартия. Преобразуването не е включено.

Емисиите на въглероден диоксид от изкопаеми горива за производството на технологична топлинна енергия и електроенергия (било то в самата производствена инсталация или извън нея) не трябва да надвишават следните пределни стойности:

1)

1 200 kg CO2/тон за обикновена хартия тип тишу,

2)

1 850 kg CO2/тон за структурирана хартия тип тишу.

Реалната емисионна стойност се изчислява като сумата от емисиите от производството на целулоза и хартия, като се взема предвид използваната смес от видове целулоза.

Оценка и проверка: Заявителят представя данни и подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация.

За всеки използван вид целулоза производителят на целулоза предоставя на заявителя единична стойност на емисиите на CO2 в kg CO2/ADt. Освен това заявителят представя единична стойност на емисиите на CO2 за съответната(ите) машина(и) за хартия, използвани за производството на хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. За комбинираните инсталации емисиите на CO2 при производство на целулоза и хартия може да се докладват като единична стойност.

Данните за емисиите на CO2 включват всички емисии от невъзобновяеми горива, използвани по време на производството на целулоза и хартия, включително емисиите от производството на електроенергия (било то в самата производствена инсталация или извън нея).

Емисионните фактори за горивата се използват в съответствие с приложение VI от Регламент (ЕС) № 601/2012.

За електроенергия от мрежата се използва фактор от 384 (kg CO2/MWh) за изчисление на емисиите в съответствие с методиката MEErP (4).

Периодите за изчисленията или за масовите баланси обхващат производството в продължение на 12 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие измерванията обхващат най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието. Изчисленията следва да бъдат представителни за съответната кампания.

За електроенергията от мрежата се използва посочената по-горе стойност (която е средна стойност за Европа), освен ако заявителят представи документация, показваща каква е средната стойност за неговите доставчици на електроенергия (т.е. средната стойност за договорните доставчици), като в този случай заявителят може да използва цитираната в тази документация вместо посочената стойност. Документацията, използвана като доказателство за съответствие, включва технически спецификации, които указват средната стойност (т.е. копие от договор).

При изчисляване на емисиите на CO2 закупените и използвани в производствения процес количества енергия от възобновяеми източници се броят за нулева емисия на CO2. Заявителят представя подходяща документация, че действително такъв вид енергия се използва в инсталацията или е закупен от външни източници.

Критерий 2 — Енергопотребление

Това изискване се основава на информация относно реалното използване на енергия по време на производството на целулоза и хартия във връзка със специфични референтни стойности.

Енергопотреблението включва консумация на електричество и гориво за производство на топлинна енергия, което се изразява като точки (Pобщо), както е посочено по-долу.

Общият брой точки (Pобщо = PE + PF) не може да надхвърля 2,5.

Таблица 2 съдържа референтните стойности за изчисляване на енергопотреблението.

В случай на смес от видове целулоза референтната стойност за консумация на електричество и гориво се претегля по отношение на дела на всеки използван вид целулоза (целулоза „i“ в един въздушно сух тон целулоза) и резултатите се сумират.

Критерий 2(а) Електроенергия

Консумацията на електроенергия, свързана с производството на целулоза и хартия, се изразява в точки (РЕ), както е описано подробно по-долу.

Изчисляване в случай на производство на целулоза: За всеки използван вид целулоза i свързаната консумация на електроенергия (Ецелулоза,i, изразена в kWh/ADt) се изчислява, както следва:

Eцелулоза,i = вътрешно генерираната електроенергия + закупената електроенергия – продадената електроенергия

Изчисляване в случай на производство на хартия: Консумацията на електроенергия, свързана с производството на хартия (Ехартия), се изчислява аналогично, както следва:

Eхартия = вътрешно генерираната електроенергия + закупената електроенергия – продадената електроенергия

Накрая точките за производство на целулоза и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РЕ), както следва:

Formula

Поради трудността да бъдат получени поотделно данни за консумацията на електроенергия при производството на целулоза и за консумацията на електроенергия при производството на хартия при комбинирани инсталации, ако е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, стойностите за консумацията на електроенергия при производството на целулоза се приемат за равни на нула, а стойността за инсталацията за хартия се отнася за производството на целулоза и на хартия едновременно.

Критерий 2(б) Консумация на гориво за производство на топлоенергия

Консумацията на гориво, свързана с производството на целулоза и хартия, се изразява в точки (РF), както е описано подробно по-долу.

Изчисляване в случай на производство на целулоза: За всеки използван тип целулоза i свързаната консумация на гориво (Fцелулоза,i, изразена в kWh/ADt) се изчислява, както следва:

Fцелулоза,i = вътрешно произведеното гориво + закупеното гориво – продаденото гориво – 1,25 × вътрешно генерираната електроенергия

Забележка:

1.

За механичната целулоза не е необходимо да се изчислява Fцелулоза,i (и съответният ѝ принос за PF, целулоза), освен ако тя е пазарна въздушно сушена механична целулоза, съдържаща поне 90 % сухо вещество.

2.

Количеството гориво, използвано за производството на продадена топлинна енергия, се добавя към количеството „продадено гориво“ в уравнението по-горе.

Изчисляване в случай на производство на хартия: По аналогичен начин консумацията на гориво при производството на хартия, Fхартия, изразена в kWh/ADt, се изчислява, както следва:

Fхартия = вътрешно произведено гориво + закупено гориво – продадено гориво – 1,25 × вътрешно произведена електроенергия

Накрая точките за производство на целулоза и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РF), както следва:

Formula

Таблица 2

Референтни стойности за електроенергия и гориво

Вид целулоза

Гориво kWh/ADt

Fреф.

Електроенергия kWh/ADt

Eреф.

Без admp

admp

Без admp

admp

Химическа целулоза

3 650

4 650

750

750

Термомеханична целулоза (TMP)

0

900

2 200

2 200

Целулоза от смляна дървесина (включително пресована дървесина)

0

900

2 000

2 000

Химикотермомеханична целулоза (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Рециклирана целулоза

350

1 350

700

700

Клас хартия

kWh/тон

Хартия тип тишу

1 950

950

Структурирана хартия тип тишу

3 000

1 500

admp = пазарна въздушно сушена механична целулоза (air dried market pulp)

Оценка и проверка (общо за букви а) и б): заявителят представя подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно с цялата съответна подкрепяща документация. Следователно докладваните данни включват общата консумация на електроенергия и гориво.

Заявителят изчислява всички вложени енергийни ресурси, разделени на две групи — топлина/горива и електроенергия, използвани по време на производството на целулоза и хартия, включително използваната енергия за обезмастиляване на отпадъчна хартия за производството на целулоза. В изчислението на енергопотреблението не се включва енергията, използвана за транспортиране на суровините, както и за опаковане.

Общата топлинна енергия включва всички закупени горива. Тя включва също така и топлинната енергия, възстановена от изгаряне на течности и отпадъци от процеси в производствената инсталация (например дървени отпадъци, стърготини, течности, отпадъчна хартия, хартиени късове), както и топлината, възстановена от вътрешното производство на електроенергия. Заявителят обаче трябва да отчита само 80 % от топлинната енергия от такива източници, когато изчислява общата топлинна енергия.

Електрическа енергия означава нетното внесено количество електроенергия, произхождащо от мрежата и от вътрешното производство на електроенергия, измерено като електрическа мощност. Електроенергията, използвана за третиране на отпадъчни води, не следва да се включва.

Ако се произвежда пара с помощта на електроенергия като източник на топлина, топлинната стойност на парата се изчислява, после се дели на 0,8 и се добавя към общата консумация на гориво.

Поради трудността при комбинираните инсталации да бъдат получени поотделно данни за консумацията на гориво (топлина) при производството на целулоза и на хартия, ако е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, стойностите за консумацията на гориво (топлина) при производството на целулоза се приемат за равни на нула, а стойността за инсталацията за хартия се отнася за производството на целулоза и на хартия едновременно.

Критерий 3 Влакна — опазване на ресурсите, устойчиво управление на горите

Влакнестата суровина може да се състои от рециклирани влакна или първични влакна.

Никои първични влакна не трябва да произхождат от ГМО видове.

За всички влакна трябва да са налице валидни сертификати по система за надзор, издадени по независима схема за сертифициране на трета страна, например от Съвета за стопанисване на горите (FSC), Програмата за потвърждаване на горскостопански сертификати (PEFC) или еквивалентен орган, или да са налице разписки за доставена хартия за рециклиране в съответствие с EN 643.

Най-малко 70 % от влакнестия материал, предназначен за продукта или производствената линия, произхожда от гори или области, управлявани в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, които отговарят на изискванията, предвидени в съответната независима схема за проследяване на продукцията, и/или произхождат от рециклирани материали.

При изчисляването на количеството на рециклираната влакнеста маса не се включват отпадъчните материали, които могат да бъдат рециклирани в рамките на производствения процес, в който са възникнали (т.е. отпадъци от машини за хартия — собствени или закупени). Входящите в процеса остатъци от операции по преобразуване (собствени или закупени) обаче може да се считат за допринасящи за съдържанието на рециклирани влакна, ако за тях има разписка за доставка съгласно EN 643.

Всеки несертифициран първичен материал е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.Сертифициращите органи, издаващи горски сертификати и/или сертификати по система за надзор, са акредитирани или признати от посочената схема за сертифициране.

Оценка и проверка: Заявителят представя на компетентния орган декларация за съответствие, придружена от валиден независимо заверен сертификат по система за надзор от производителя на хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировка на ЕС, както и за всички влакна, използвани в продукта или производствената линия. FSC, PEFC или еквивалентни на тях схеми се приемат като независими схеми за сертифициране от трета страна. В случай че са използвани рециклирани влакна и няма сертифициране от FSC, PEFC или еквивалентен орган, че са използвани рециклирани материали, доказателство се представя чрез разписка за доставка съгласно EN 643.

Заявителят представя одитирани счетоводни документи, които доказват, че най-малко 70 % от материалите, предназначени за продукта или производствената линия, произхождат от гори или области, управлявани в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, които отговарят на изискванията, предвидени в съответната независима схема за проследяване на продукцията, и/или произхождат от рециклирани материали.

Ако продуктът или производствената линия включва несертифициран първичен материал, трябва да се представи доказателство, че делът на несертифицирания първичен материал е под 30 % и че той е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Ако в дадена схема за сертифициране не се съдържа специално изискване цялото количество първичен материал да бъде добито от видове, които не са генетично модифицирани, трябва да се предоставят допълнителни доказателства за това.

Критерий 4 — Ограничаване на опасни вещества и смеси

Съответствието с всеки от подкритериите на критерий 4 се доказва чрез списък с всички съответни използвани химикали, предоставен от заявителя заедно с подходящата документация (информационен лист за безопасност или декларация от доставчика на химикалите).

Критерий 4(а) Ограничения за веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC)

Забележка: Трябва да се извърши проверка на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията за хартия и, ако е приложимо, в процеса на преобразуване на хартията тип тишу. Този критерий не е приложим за химикали, използвани за пречистване на отпадъчни води, освен ако пречистените отпадъчни води не се използват повторно в процеса на производство на хартия.

Изделието от хартия не трябва да съдържа вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и са включени в списъка с кандидат–вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част). Не се предоставя дерогация от това изискване.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за това, че изделието от хартия не съдържа SVHC в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част). Декларацията се подкрепя с информационни листове за безопасност или подходящи декларации от доставчиците на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията, които показват, че никой от химикалите не съдържа SVHC в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част).

Списъкът на веществата, идентифицирани като SVHC и включени в списъка с кандидат-вещества съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, е на разположение на следния адрес:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Справка със списъка се прави към датата на подаване на заявлението.

Критерий 4(б) Ограничения при класифициране, етикетиране и опаковане (CLP)

Забележка: Трябва да се извърши проверка на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията за хартия и, ако е приложимо, в процеса на преобразуване на хартията тип тишу. Този критерий не е приложим за химикали, използвани за пречистване на отпадъчни води, освен ако пречистените отпадъчни води не се използват повторно в процеса на производство на хартия.

Освен ако не е предвидена дерогация в таблица 3, изделието от хартия не съдържа вещества или смеси в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част), които са класифицирани с което и да е от следните предупреждения за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:

Опасности от група 1: Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) от категория 1А или 1В: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Опасности от група 2: CMR от категория 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; токсичност за водните организми от категория 1: H400, H410; остра токсичност от категории 1 и 2: H300, H310, H330; токсичност при вдишване от категория 1: H304; специфична токсичност за определени органи (STOT) от категория 1: H370, H372, кожен сенсибилизатор от категория 1 (*1): H317.

Опасности от група 3: Токсичност за водните организми от категории 2, 3 и 4: H411, H412, H413; остра токсичност от категория 3: H301, H311, H331; STOT от категория 2: H371, H373.

Използването на вещества или смеси, които се модифицират химически по време на процеса на производство на хартия (напр. неорганични флокуланти, омрежващи агенти, неорганични окислители и редуктори), така че даденото съответно ограничение при CLP на опасни вещества вече да не е валидно, се освобождава от горепосоченото изискване.

Таблица 3

Дерогации от ограниченията при CLP на опасни вещества и приложими условия

Тип вещество/смес

Приложимост

Класове на опасност, които са предмет на дерогация

Условия за дерогация

Багрила и пигменти

Използвани при мокро крайно приложение или нанасяне върху повърхността по време на производството на цветна хартия.

H411, H412, H413

Доставчикът на химикалите декларира, че за хартията може да се постигне 98 % ниво на фиксиране и дава инструкции как може да се постигне това.

Производителят на хартия представя декларация за съответствие с всички съответни инструкции.

Средства за влагоустойчивост, базирани на полиамидоамин-епихлорохидрин (PAE)

Използвани като задържащи агенти с цел подобряване на пригодността за обработване или придаване на продукта влагоустойчивост.

H411, H412, H413

Комбинираното съдържание на остатъчни мономери в епихлорохидрин (ECH, CAS № 106-89-8) и в неговите разпадни продукти 1.3-дихлоро-2-пропанол (DCP, CAS № 96-23-1) и 3-монохлоро-1.2-пропанедиол (MCPD, CAS № 96-24-2) не трябва да надвишава 0,35 % (масова част) от съдържанието на активни твърди вещества на формулировката.

Глиоксал (рециклирани влакна)

Онечистване в рециклирани влакна

H341, H317

Допустим е единствено в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част), ако се дължи на замърсители от рециклираните материали, използвани в процеса на производство на хартия. В такива случаи трябва да бъде доказано съответствие с пределната стойност, определена в критерий 6в).

Крепиращи спомагателни материали, базирани на полиамидоамин-епихлорохидрин (PAE)

Използвани като средство за крепиране.

H411, H412, H413

Комбинираното съдържание на остатъчни мономери в епихлорохидрин (ECH, CAS № 106-89-8) и в неговите разпадни продукти 1.3-дихлоро-2-пропанол (DCP, CAS № 96-23-1) и 3-монохлоро-1.2-пропанедиол (MCPD, CAS № 96-24-2) не трябва да надвишава 0,05 % (масова част) от съдържанието на активните твърди вещества на формулировката.

Катионни полимери (включително полетиленимини, полиамиди и полиамини)

Възможни са различни видове употреба, които включват употреба като задържащи средства, както и за подобряване на здравината при обработване, здравината в сухо състояние и влагоустойчивостта.

H411, H412, H413

Производителят на хартия предоставя декларация за съответствие с всички съответни инструкции за безопасна работа и дозиране, посочени в информационния лист за безопасност.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя списък с всички свързани използвани химикали заедно със съответния информационен лист за безопасност или декларация на доставчика.

Трябва да са подчертани всички химикали, съдържащи вещества или смеси, по отношение на които се прилагат ограничения при CLP. Приблизителната дозировка на химикала заедно с концентрацията на ограниченото вещество или смес в този химикал (както са предвидени в информационния лист за безопасност или декларацията на доставчика) и предполагаем фактор на задържане 100 % се използват за оценяване на количеството на ограниченото вещество или смес, оставащи в крайния продукт.

Основанията за евентуални отклонения от фактор на задържане 100 % или за химично превръщане на дадено ограничено опасно вещество или смес трябва да се представят в писмен вид на компетентния орган.

За всички ограничени вещества или смеси, надвишаващи 0,10 % (масова част) от крайното изделие от хартия, но за които се предоставя дерогация, трябва да се представи доказателство за съответствие със съответните условия за дерогация.

Критерий 4(в) Хлор

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на целулоза и хартия. Макар че това изискване се отнася и до избелването на рециклирани влакна, допуска се влакната в техния предишен жизнен цикъл да са били избелвани с хлор в газообразно състояние.

Хлор в газообразно състояние не може да се използва като средство за избелване. Това изискване не се отнася до хлор в газообразно състояние, свързан с производството и използването на хлорен диоксид.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за това, че в процеса на производство на хартия не е използван хлор в газообразно състояние, както и декларации от евентуални съответни доставчици на целулоза.

Критерий 4(г) Алкилфенолетоксилати (APEO)

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на целулоза и хартия.

APEO или други производни на алкилфенол не може да бъдат добавяни към почистващи химикали, химикали за обезмастиляване, антипенители или диспергатори. Производните на алкилфенол се дефинират като вещества, които при разграждане произвеждат алкилфеноли.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация (декларации) от своя доставчик (своите доставчици) на съответните химикали, че към тях няма добавени APEO или други производни на алкилфенол.

Критерий 4(д) Повърхностноактивни вещества, използвани в обезмастиляването

Забележка: Това изискване се прилага към производителя(ите) на обезмастилена целулоза.

Всички използвани в процеси на обезмастиляване повърхностноактивни вещества трябва да доказват пълна биоразградимост или присъща крайна биоразградимост (виж по-долу методите за изпитване и граничните стойности). Единственото изключение от това изискване е свързано с употребата на повърхностноактивни вещества, базирани на производни на силикона, при условие че хартиената утайка от процеса на обезмастиляване се изгаря.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий заедно със съответните информационни листове за безопасност или доклади от изпитвания за всяко повърхностноактивно вещество. В тях се посочва методът на изпитване, прагът и заключението, до което е достигнато чрез един от следните методи на изпитване и гранични стойности:

За пълна биоразградимост: ОECD № 301 A-F (или еквивалентните стандарти на ISO), с процентна деградация (включително абсорбиране) в рамките на 28 дни за поне 70 % за 301 А и Е, и поне 60 % за 301 B, C, D и F.

За присъща крайна биоразградимост: OECD 302 А-С (или равностойни стандарти на ISO), с процентна деградация (включително адсорбция) в рамките на 28 дни от поне 70 % за 302 А и В и поне 60 % за 302 С.

Когато се използват повърхностноактивни вещества на силиконова основа, заявителят представя информационен лист за безопасност за използваните химикали и декларация за това, че хартиената утайка от процеса на обезмастиляване се изгаря, включително информация за планираната инсталация или инсталации за изгаряне.

Критерий 4(е) Ограничения за биоциди, използване за контрол на образуването на слуз

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Активните вещества в биоцидите, използвани за противодействие на организми, формиращи слуз във водните циркулационни системи, съдържащи влакна, трябва да са одобрени за тази цел или да се разглеждат в очакване на решение за одобрение съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 и да нямат потенциал за биоакумулиране.

За целите на този критерий потенциалът за биоакумулиране се характеризира с log Kow (логаритмичен коефициент на разпределение октанол/вода) ≤ 3,0 или с експериментално определен коефициент на биоконцентрация ≤ 100.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий заедно със съответния информационен лист за безопасност на материалите или доклад от изпитване. В него се посочва методът на изпитване, прагът и заключението, до което е достигнато чрез един от следните методи на изпитване: OECD 107, 117 или 305 A-E.

Критерий 4(ж) Ограничения за азобагрила

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Употребата на азобагрилата, които в резултат на редуктивно отделяне на една или повече азогрупи могат да освободят един или повече от ароматните амини, изброени в Директива 2002/61/ЕО или допълнение 8 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, се забранява в производството на хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировката на ЕС.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на хартия и продукти тип тишу, на които е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията от доставчика на оцветителите се подкрепя с доклади от изпитвания според подходящите методи, описани в допълнение 10 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или еквивалентни методи.

Критерий 4(з) Метални пигменти и багрила

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия или, ако е приложимо, за препаботвателите на хартия тип тишу. Вж. определението за метални пигменти и багрила в преамбюла към настоящото приложение.

Не се използват багрила или пигменти на основата на алуминий (*2), сребро, арсен, барий, кадмий, кобалт, хром, живак, манган, никел, олово, селен, антимон, калай или цинк.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с изискванията на този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на продукти тип тишу, на които е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията(ите) на доставчика се подкрепят с информационни листове за безопасност или друга свързана документация.

Критерий 4(и) Йонни примеси в багрилни вещества

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия или, ако е приложимо, за преработвателите на хартия тип тишу.

Нивата на йонни примеси в използваните багрилни вещества не може да надвишават следните пределни стойности: сребро 100 ppm; арсен 50 ppm; барий 100 ppm; кадмий 20 ppm; кобалт 500 ppm; хром 100 ppm; живак 4 ppm; никел 200 ppm; олово 100 ppm; селен 20 ppm; антимон 50 ppm; калай 250 ppm; цинк 1 500 ppm.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с изискванията на този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията(ите) на доставчика се подкрепят с информационни листове за безопасност или друга свързана документация.

Критерий 4(й) Лосиони

Към лосионите, използвани при преработване на продукти тип тишу, на които е присъдена екомаркировката на ЕС, не може да се добавят вещества, класифицирани като H317, H334, CMR или включени в списъка с кандидат–вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Освен това към лосионите не може да се добавят парабени, триклозан, формалдехид, изпускащи формалдехид продукти или метилизотиазолинон.

Освен това нито една използвана формулировка за лосион не може да се дозира в количества, които водят до това делът на отделни вещества от класовете на опасност, които са предмет на ограничения при CLP, посочени в критерий 4(б), да надхвърля 0,010 % (масова част) от крайния продукт тип тишу. Сумата на веществата от всички класове на опасност, който са предмет на определени ограничения при CLP, не може да надвишава 0,070 % (масова част) от продукта тип тишу.

Оценка и проверка: Заявителят представя списък с всички съответни формулировки за лосион, използвани в производството на продукти тип тишу, на които е присъдена екомаркировката на ЕС, заедно с декларации за съответствие от съответните доставчици на тези лосиони, свързаните информационни листове за безопасност и, за да докаже съответствие с пределните стойности в крайния продукт, представя изчисления въз основа на използваните дозировки, които показват приблизителните концентрации на всички вещества с ограничения при CLP в лосиона, които биха останали в крайния продукт тип тишу, на който е присъдена екомаркировката на ЕС.

Критерий 5 — Управление на отпадъците

Във всички инсталации за производство на целулоза и хартия, включително в инсталациите за производство на преобразувана хартия тип тишу, работи система за обработване на отпадъците, създавани в процеса на производство, както и план за управление и свеждане до минимум на отпадъците, в който е описан производственият процес и е включена информация относно следните аспекти:

1)

налични процедури за предотвратяване на отпадъците;

2)

налични процедури за разделяне, повторно използване и рециклиране на отпадъците;

3)

налични процедури за безопасно обработване на опасни отпадъци;

4)

цели за непрекъснатото подобряване, свързани с намаляването на генерирането на отпадъци и увеличаването на равнището на повторно използване и рециклиране.

Оценка и проверка: Заявителят представя план за управление и свеждане до минимум на отпадъците за всяка от съответните производствени инсталации, както и декларация за съответствие с този критерий.

Заявителите, регистрирани по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и/или сертифицирани по ISO 14001, се считат за изпълнили този критерий, ако:

1)

включването на управление на отпадъците е документирано в екологичната декларация по EMAS за производствената(ите) инсталация(и), или

2)

включването на управление на отпадъците е адекватно разгледано при сертифицирането по ISO 14001 за производствената(ите) инсталации(и).

Критерий 6 — Изисквания към крайния продукт

Критерий 6(а) Багрила и оптични избелители

За боядисаната хартия тип тишу се доказва добра устойчивост (степен 4 или по-висока) по кратката процедура, определена в EN 646.

За хартия тип тишу, третирана с оптични избелители, се доказва добра устойчивост (степен 4 или по-висока) по кратката процедура, определена в EN 648.

Оценка и проверка: Заявителят или доставчикът(ците) на химикалите представят декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със съответните доклади от изпитвания в съответствие със стандарти EN 646 и/или EN 648, според случая.

Като алтернатива заявителят представя декларация за това, че не са използвани багрила или оптични избелители.

Критерий 6(б) Слимициди и антимикробни средства

Пробите от крайния продукт тип тишу не може да показват забавяне на растежа на микроорганизми в съответствие с EN 1104.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със съответните доклади от изпитвания в съответствие с EN 1104.

Критерий 6(в) Безопасност на продукта

Всеки краен продукт тип тишу, който съдържа рециклирани влакна, не може да съдържа никое от следните опасни вещества над посочените пределни стойности, което се доказва съгласно конкретните стандарти на изпитване:

Формалдехид: 1 mg/dm2 в съответствие с EN 1541 (екстрахиране със студена вода);

Глиоксал: 1.5 mg/dm2 в съответствие с DIN 54603;

Пентахлорофенол (PCP): 2 mg/dm в съответствие с EN 15320 (екстрахиране със студена вода).

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със съответните доклади от изпитвания съгласно съответните стандарти.

Критерий 6(г) Годност за употреба

Продуктът тип тишу, на който е присъдена екомаркировката на ЕС, трябва да отговаря на всички съответни изисквания на държавата, в която е пуснато на пазара.

За структурирана хартия тип тишу капацитетът за абсорбиране на отделния основен лист от хартия тип тишу преди образуването е равен на или по-голям от 10,0 g вода/g хартия тип тишу.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с критерия, подкрепена със съответната подкрепяща документация.

Производителите гарантират годност за употреба за своите продукти, като предоставят документация, която доказва качеството на продукта в съответствие EN ISO/IEC 17050. Стандартът предвижда общи критерии за декларацията на доставчиците за съответствие с нормативните документи.

За структурирана хартия тип тишу заявителят представя декларация за съответствие с изискването, подкрепена със съответния доклад от изпитване в съответствие с EN ISO 12625-8:2010.

Критерий 7 — Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

Заявителят следва инструкциите за правилна употреба на знака за екомаркировка на ЕС, предоставени в Указанията за използване на логото за екомаркировка на ЕС:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ако се използва незадължителен етикет с текстово поле, той трябва да съдържа следните три твърдения:

Ниски емисии във въздуха и водата при производството;

Ниско енергопотребление при производството;

хх % влакна от устойчив произход/хх % рециклирани влакна (според това, което е приложимо).

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена с изображение на опаковката на продукта, на което ясно са видни етикетът, регистрационният/лицензионният номер и, ако е приложимо, твърденията, които могат да бъдат изобразени заедно с етикета.


(1)  По-високата стойност касае инсталации, които използват евкалипт от региони с по-високи равнища на фосфор (например евкалипт от региона на Иберийския полуостров).

(2)  Емисионна стойност NOx за неинтегрирани инсталации за CTMP, където се използва бързо изсушаване на целулозата с пара на базата на биомаса.

(3)  Стойност на ХПК за механична целулоза с висока степен на избелване (70 – 100 % от влакната в крайното изделие от хартия).

(4)  Методика за екодизайна на продукти, свързани с енергопотреблението

(*1)  Ограничения при H317 са приложими единствено за търговски багрила, агенти за довършителна обработка на повърхността и покрития, използвани за хартия.

(*2)  Ограничението за алуминий не се прилага за алуминосиликати.