ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 309

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
5 декември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1889 на Комисията от 4 декември 2018 година за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/1890 на Съвета от 29 ноември 2018 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външния одитор на De Nederlandsche Bank

3

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1891 на Комисията от 30 ноември 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/403/ЕС за предоставяне на дерогации на държавите членки по отношение на предаването на статистически данни съгласно Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (нотифицирано под номер C(2018) 7943)  ( 1 )

5

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1892 на Комисията от 3 декември 2018 година относно мярка, наложена от Латвия в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, състояща се в забрана на пускането на пазара на градинска косачка за трева, производство на GGP Italy SpA (нотифицирано под номер С(2018) 7656)  ( 1 )

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

5.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1889 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2018 година

за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 497, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се избегнат сътресения на международните финансови пазари и санкциониране на институциите чрез налагането на по-високи капиталови изисквания при процедурите за признаване на съществуващите централни контрагенти (оттук нататък „ЦК“) от трети държави, в член 497, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 бе установен преходен период, през който всички ЦК от трети държави, с които установените в Съюза институции извършват клиринг на сделки, се приемат от тези институции за квалифицирани ЦК.

(2)

С Регламент (ЕС) № 575/2013 бе изменен Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) по отношение на някои данни за изчисляване на капиталовите изисквания към институциите за експозиции към ЦК от трети държави. В тази връзка в член 89, параграф 5а от Регламент (ЕС) № 648/2012 от някои ЦК от трети държави се изисква да докладват за определен период общия размер на първоначалните допълнителни обезпечения, които са получили от своите клирингови членове. Този преходен период отразява предвиденото в член 497, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(3)

И двата преходни периода трябваше да изтекат на 15 юни 2014 г.

(4)

С член 497, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 Комисията се оправомощава да приеме акт за изпълнение, с който при изключителни обстоятелства преходният период за капиталовите изисквания да се удължи с шест месеца. Това удължаване следва да се прилага и по отношение на сроковете в член 89, параграф 5а от Регламент (ЕС) № 648/2012. Последно тези преходни периоди бяха удължени до 15 декември 2018 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/815 на Комисията (3).

(5)

Европейският орган за ценни книжа и пазари призна 32 от установените в трети държави ЦК, подали заявление за признаване в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Останалите ЦК от трети държави все още очакват да бъдат признати, а самата процедура по признаване няма да приключи до 15 декември 2018 г. Ако преходният период не бъде удължен, установените в Съюза институции (или техните установени извън Съюза дъщерни дружества) с експозиции към останалите ЦК от трети държави, ще трябва да увеличат значително собствените си средства с оглед на тези експозиции, което би могло да доведе до оттегляне на тези институции като преки участници в съответните ЦК или най-малкото до временно преустановяване предоставянето на клирингови услуги на клиентите на тези институции – и по този начин да породи сериозни сътресения на пазарите, на които тези ЦК извършват дейност.

(6)

Следователно необходимостта да се избегнат сътресения на пазарите извън Съюза, която вече доведе до удължаването на преходния период, определен в член 497, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, остава и след като изтече предвиденото в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/815 удължаване на този преходен период. Допълнителното удължаване на преходния период съответно следва да даде възможност на установените в Съюза институции (или техните установени извън Съюза дъщерни предприятия) да избегнат значителното повишаване на капиталовите изисквания вследствие на незавършилите процедури по признаване на ЦК, предоставящи надежден достъп до конкретния вид клирингови услуги, изисквани от установените в Съюза институции (или от техните установени извън Съюза дъщерни предприятия). Поради това е необходимо допълнително шестмесечно удължаване на преходния период.

(7)

Настоящият регламент следва да влезе в сила преди 16 декември 2018 г., така че съществуващите преходни периоди да бъдат удължени преди изтичането им. По-късното му влизане в сила би могло да доведе до сътресения за ЦК, за пазарите, на които те извършват дейност, както и за институциите, които имат експозиции към тези ЦК.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейския банков комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Последно удължените с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/815 15-месечни периоди, посочени съответно в член 497, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в член 89, параграф 5а, втора алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012, се удължават с още шест месеца до 15 юни 2019 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/815 на Комисията от 1 юни 2018 г. за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 137, 4.6.2018 г., стр. 3).


РЕШЕНИЯ

5.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/3


РЕШЕНИЕ (EС) 2018/1890 НА СЪВЕТА

от 29 ноември 2018 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външния одитор на De Nederlandsche Bank

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокол № 4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръката на Европейската централна банка от 19 октомври 2018 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank (ЕЦБ/2018/25) (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатът на сегашния външен одитор на De Nederlandsche Bank — Deloitte Accountants B.V. — ще изтече след одита за финансовата 2018 година. Поради това е необходимо да се назначи външен одитор за периода, започващ от финансовата 2019 година.

(3)

De Nederlandsche Bank избра KPMG Accountants N.V. за свой външен одитор за финансовите години от 2019 до 2022 с възможност за удължаване на мандата на годишна основа до финансовата 2025 година.

(4)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча назначаването на KPMG Accountants N.V. за външен одитор на De Nederlandsche Bank за финансовите години от 2019 до 2022 с възможност за удължаване на мандата на годишна основа до финансовата 2025 година.

(5)

Предвид препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ Решение 1999/70/ЕО на Съвета (2) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 1 от Решение 1999/70/ЕО параграф 8 се заменя със следното:

„8.   KPMG Accountants N.V. се одобрява за външен одитор на De Nederlandsche Bank за финансовите години 2019—2022.“

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е ЕЦБ.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

M. SCHRAMBÖCK


(1)  ОВ C 394, 30.10.2018 г., стр. 1.

(2)  Решение 1999/70/ЕО на Съвета от 25 януари 1999 г. относно външните одитори на националните централни банки (ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69).


5.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/5


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1891 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2018 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/403/ЕС за предоставяне на дерогации на държавите членки по отношение на предаването на статистически данни съгласно Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

(нотифицирано под номер C(2018) 7943)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, ирландски, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски и шведски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид Решение за изпълнение 2014/403/ЕС на Комисията от 26 юни 2014 г. за предоставяне на дерогации на държавите членки по отношение на предаването на статистически данни съгласно Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (2),

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 549/2013 с Решение за изпълнение 2014/403/ЕС се предоставят временни дерогации на държавите членки въз основа на исканията им, дължащи се на необходимостта от съществено адаптиране на националните административни и статистически системи с оглед на пълното им привеждане в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.

(2)

По силата на член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 549/2013 Комисията направи проверка на основанията за предоставените дерогации, консултира се с Комитета на Европейската статистическа система и прие доклад относно прилагането на предоставените дерогации (3).

(3)

Съгласно доклада наличността на данните по Регламент (ЕС) № 549/2013 се е подобрила, повечето държави членки са адаптирали националните си административни и статистически системи и вече предоставят всички или част от данните, обхванати от дерогациите, дори преди срока за първото предаване.

(4)

От 365 дерогации, изтичащи през 2018 г., 2019 г. или 2020 г., за 244 дерогации (67 %) все още има валидни основания и те следва да останат непроменени, 98 дерогации (27 %) следва да бъдат отменени, тъй като основанията за тях вече не са валидни, а обхватът на 23 дерогации (6 %) следва да се ограничи, тъй като основанията са валидни само отчасти.

(5)

Поради това Решение за изпълнение 2014/403/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/403/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение за изпълнение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2018 година.

За Комисията

Marianne THYSSEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 195, 2.7.2014 г., стр. 1.

(3)  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз и относно прилагането на предоставените дерогации, COM(2018)506.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ДЕРОГАЦИИТЕ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013

Държава: Белгия

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

ESE — 16, буква в) — Самостоятелно заети лица

EMP — 16, буква б — Заетост в резидентните производствени единици

Общо за икономиката и разбивка A*10, отработени часове, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 1999 г.

2020 г.

1A

ESE — 16, буква в) — Самостоятелно заети лица

EMP — 16, буква б — Заетост в резидентните производствени единици

Общо за икономиката и разбивка A*10, отработени часове

1995—1999 г.

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Общо за икономиката и разбивка A*21, хиляди отработени часове

1995—1999 г.

2020 г.

10

Всички променливи

Разбивка на ниво NUTS 2, общо за икономиката и разбивка A*10

2000—2002 г.

2020 г.

12

Всички променливи

Разбивка на ниво NUTS 3, общо за икономиката и разбивка A*10

2000—2002 г.

2020 г.

15

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

16

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

Държава: България

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

P.53 — Придобиване минус отписване на ценности

Общо за икономиката, цени от предходната година, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2012 г.

2020 г.

1A

P.53 — Придобиване минус отписване на ценности

Общо за икономиката, цени от предходната година

1995—2012 г.

2020 г.

2

D.9p_S.1311 — от които за плащане на подсектор „Централно държавно управление“ (S.1311)

D.9p_S.1313 — от които за плащане на подсектор „Местно държавно управление“ (S.1313)

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

1995—2012 г.

2020 г.

2

D.29p — Други данъци върху производството, за плащане

S.13 — Държавно управление

1995—2011 г.

2020 г.

3

P.5 — Бруто капиталообразуване

P.51g — Бруто образуване на основен капитал по отрасли

Общо за икономиката и разбивки A*10 (когато е задължително), текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—1997 г.

2020 г.

11

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Всички раздели по КОФОГ

1995—1997 г.

2020 г.

11

D.92p — от които инвестиционни субсидии

S.13 — Държавно управление,

Всички раздели по КОФОГ

1995—2018 г.

2020 г.

11

D.92p — от които инвестиционни субсидии

S.13 — Държавно управление,

Всички групи по КОФОГ

2001—2018 г.

2020 г.

20

Всички променливи

Общо за икономиката и А*21-отрасли, включени в S.13, текущи разходи за замяна и разходи за замяна от предходната година

2000—2015 г.

2020 г.

22

Всички променливи

Общо за икономиката и разбивка A*21, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—1997 г.

2020 г.

26

Всички променливи

Всички сектори

1995—2007 г.

2020 г.

26

Всички променливи

Сектор S.13 — Държавно управление

2008—2013 г.

2020 г.

Държава: Дания

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Разбивка A*10, текущи цени и цени от предходната година

1995—2018 г.

2020 г.

5

P.3 — 1. Разходи за крайно потребление по цели (домакинства)

Разбивка КОИКОП по P101 — Предучилищна подготовка и начален етап на основното образование, P102 — Прогимназиален етап на основното образование и средно образование, P103 — Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше, P104 — Висше образование, P105 — Образование, недефинирано с образователна степен, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2018 г.

2020 г.

8

D.212 — Данъци и мита върху вноса без ДДС

D.214 — Данъци върху продуктите, без ДДС и без данъците върху вноса

Всички сектори и ресурси (D.214 трябва да се предоставя, включително D.212; D.212 ще бъде непопълнена до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2018 г.

2020 г.

9

D.212 — Данъци и мита върху вноса без ДДС

D.2122 — Данъци върху вноса, без ДДС и без митата върху вноса

D.2122b — Парични компенсационни суми, начислявани върху вноса

D.2122c — Акцизи

D.2122d — Данъци върху общите продажби

D.2122e — Данъци върху специфични услуги

D.2122f — Монополна печалба при вноса

D.214 — Данъци върху продуктите, без ДДС и без данъците върху вноса

D.214a — Акцизи и данъци върху потреблението

D.214b — Държавни таксови марки

D.214c — Данъци върху финансови и капиталови операции

D.214d — Данъци при регистриране на МПС

D. 214e — Данъци върху развлеченията

D.214f — Данъци върху лотарията, хазарта и залаганията

D.214g — Данъци върху застрахователните премии

D.214h — Други данъци върху специфични услуги

D.214i — Данъци върху общите продажби или оборота

D.214j — Печалби на фискални монополи

D.214k — Износни мита и парични компенсационни суми върху износа

D.214l — Други данъци върху продуктите, некласифицирани другаде

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

S.212 — Институции и органи на ЕС

(D.214 и нейните подпозиции трябва да се предоставя, включително D.2122; D.2122 и нейните подпозиции ще бъде непопълнена, с изключение на D.2122a, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2018 г.

2020 г.

11

Всички променливи (от значение)

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

КОФОГ групи 09.1 Предучилищна подготовка и начален етап на основното образование и 09.2 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование (предоставя се с бележка под линия, в която се обяснява, че една съществена, но неразделна част на разходите по 09.1 спада към 09.2)

2001—2018 г.

2020 г.

15

P.11 — Пазарна продукция

P.13 — Непазарна продукция, с изключение за продукцията за крайна употреба

Разбивка A*64, текущи цени (P.11 трябва да се предоставя, включително P.131); P.13 трябва да се предоставя, с изключение на Р.131, до изтичане на срока на дерогацията)

2010—2014 г.

2020 г.

15

P.11 — Пазарна продукция

P.13 — Непазарна продукция, с изключение за продукцията за крайна употреба

Разбивка A*64, текущи цени и цени от предходната година (P.11 трябва да се предоставя, включително P.131; P.13 трябва да се предоставя, с изключение на Р.131, до изтичане на срока на дерогацията)

2015—2016 г.

2020 г.

26

AN.11 + AN.12 — 2. Дълготрайни активи + запаси

AN.12 — 16. Запаси

Всички сектори

2012—2017 г.

2020 г.

Държава: Германия

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

P.52 — 9, буква б) — Изменение на запасите

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни (трябва да се предоставя, с изключение на военните запаси на сектор „Държавно управление“, до изтичане на срока на дерогацията)

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2012 г.

2020 г.

1A

P.52 — 9, буква б) — Изменение на запасите

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми (трябва да се предоставя, с изключение на военните запаси на сектор „Държавно управление“, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2012 г.

2020 г.

2

P.52 + P.53 — Изменение на запасите и придобиване минус отписване на ценности

Всички сектори (трябва да се предоставя, с изключение на военните запаси на сектор „Държавно управление“, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2012 г.

2020 г.

3

P.51g — 7, буква а) — бруто образуване на основен капитал по отрасли — разбивка по дълготраен актив AN_F6

Разбивка по дълготрайни активи AN_F6 и разбивка по NACE A*10, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми (трябва да се предоставя за нови дълготрайни активи)

1995—2018 г.

2020 г.

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Разбивка A*10, текущи цени и цени от предходната година

1995—2018 г.

2020 г.

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Общо за икономиката, текущи цени и цени от предходната година (трябва да се предоставя, с изключение на военните запаси на сектор „Държавно управление“, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2012 г.

2020 г.

5

P.3 — 1. Разходи за крайно потребление по цели (домакинства)

P023 — Наркотици (да се включи в P022 — Тютюневи изделия) текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2018 г.

2020 г.

8

P.52 — Изменение на запасите

S.13 — Държавно управление, използване (трябва да се предоставя, с изключение на военните запаси на сектор „Държавно управление“, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2012 г.

2020 г.

8

EMP — Заетост (в брой на лицата и в брой на отработените часове)

Сектор S.13 — Държавно управление; брой на отработените часове

1995—2018 г.

2020 г.

801

P.52 + P.53 — Изменение на запасите и нето придобиване на ценности

S.13 — Държавно управление, използване, текущи цени, сезонно некоригирани (трябва да се предоставя, с изключение на военните запаси на сектор „Държавно управление“, до изтичане на срока на дерогацията)

Първо тримесечие 1999 г. — четвърто тримесечие 2012 г.

2020 г.

9

D.51c — Данъци върху холдинговата печалба

D.51d — Данъци върху печалбите от лотария или хазарт

D.51e — Други данъци върху доходите, некласифицирани другаде

Всички сектори

1995—2018 г.

2020 г.

10

P.51g — 4. Бруто образуване на основен капитал (текущи цени)

Разбивка на ниво NUTS 2, общо за икономиката и разбивка A*10

2000—2001 г.

2020 г.

10

P.51g — 4. Бруто образуване на основен капитал (текущи цени)

Разбивка на ниво NUTS 2, разбивка A*10 (трябва да се предоставя за нови дълготрайни активи до изтичане на срока на дерогацията)

2002—2017 г.

2020 г.

11

D.92 — от които инвестиционни субсидии

S.13 — Държавно управление

Всички групи по КОФОГ

2001—2011 г.

2020 г.

11

P.5 — Бруто капиталообразуване

S.13 — Държавно управление

Раздел 2 по КОФОГ и групите в раздел 2 (трябва да се предоставя, с изключение на P.52, военни запаси на сектор „Държавно управление“, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2012 г.

2020 г.

13

Всички променливи

Разбивка на ниво NUTS 2 (предоставя се сборът на S.14 + S.15).

2000—2017 г.

2020 г.

20

AN.1132g — 6. Информационно и комуникационно оборудване, бруто

AN.11321g — 7. Компютърен хардуер, бруто

AN.11322g — 8. Далекосъобщително оборудване, бруто

AN.1132n — 18. Информационно и комуникационно оборудване, нето

AN.11321n — 19. Компютърен хардуер, нето

AN.11322n — 20. Далекосъобщително оборудване, нето

Общо за икономиката, текущи разходи за замяна и разходи за замяна от предходната година

2000—2017 г.

2020 г.

22

P.51g_AN1132 — 6. Бруто образуване на основен капитал в информационно и комуникационно оборудване

P.51g_AN11321 — 7. Бруто образуване на основен капитал в компютърен хардуер P.51g_AN11322 — 8. Бруто образуване на основен капитал в далекосъобщително оборудване

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

2000—2017 г.

2020 г.

22

P.51g_AN.111 — 2. Бруто образуване на основен капитал в жилищни сгради

P.51g_AN.112 — 3. Бруто образуване на основен капитал в други сгради и постройки

P.51g_AN.113 + P.51g_AN.114 — 4. Бруто образуване на основен капитал в машини и оборудване + оръжейни системи

P.51g_AN.1131 — 5. Бруто образуване на основен капитал в транспортно оборудване

P.51g_AN.115 — 10. Бруто образуване на основен капитал в отглеждани животни и растителни култури

Разбивка A*21 (трябва да се предоставя за нови дълготрайни активи), текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2017 г.

2020 г.

26

AN.1121 — 6. Нежилищни сгради

AN.1122 — 7. Други постройки

AN.12 — 16. Запаси

Всички сектори

2012—2017 г.

2020 г.

Държава: Естония

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Общо за икономиката и разбивка A*21, хиляди отработени часове

1995—1999 г.

2020 г.

3

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивка A*21 за раздели B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R и T, хиляди отработени часове

2000—2018 г.

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

A*64 разбивка за раздели 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, хиляди лица

1995—2017 г.

2020 г.

3

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

A*64 разбивка за раздели 03, 17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, хиляди лица

1995—2017 г.

2020 г.

3

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивка A*64 за раздели 02, 03, 05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 65, 66, 68A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, хиляди лица

1995—2017 г.

2020 г.

3

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивка A*64 за раздели 41_43, 49 и 96, хиляди лица

1995—1996 г.

2020 г.

3

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивки A*21 за раздели B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R и T, хиляди лица

1995—2018 г.

2020 г.

3

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивки A*21 за раздели F, H, M, S, хиляди лица

1995—1996 г.

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивка A*21 за раздели U, T, хиляди отработени часове

2000—2018 г.

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивка A*21 за раздели U, T, хиляди лица

1995—2018 г.

2020 г.

Държава: Ирландия

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички (задължителни) разбивки/подробни данни

Предаване на данните в срок от t + 70 дни

2020 г.

3

P.51c — 4. Потребление на основен капитал по отрасли

Разбивка A*64, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми (разбивка A*38 трябва да се предоставя до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2017 г.

2020 г.

5

P.3 — 1. Разходи за крайно потребление по цели (домакинства)

P082 — Телефонни и телефакс апарати, P083 — Телефонни и телефаксни услуги, P090 — Развлечения и култура, P101 — Предучилищна подготовка и начален етап на основното образование, P102 — Прогимназиален етап на основното образование и средно образование, P103 — Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше, P104 — Висше образование, P105 — Образование, недефинирано с образователна степен, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, P096 — Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена, P110 — Ресторанти и хотели, P112 — Услуги по краткосрочно настаняване, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2018 г.

2020 г.

Държава: Испания

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1A

D. 21 — 2, буква а) — Данъци върху продуктите

D. 31 — 2, буква б) — Субсидии върху продуктите

Общо за икономиката, цени от предходната година и верижно съставени обеми, предаване на данните в срок от t + 2 месеца (да се предостави салдо D.21 минус D.31)

1995—2018 г.

2020 г.

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Разбивка A*10, текущи цени и цени от предходната година

1995—2018 г.

2020 г.

3

P.53 — 7, буква в) — Придобиване минус отписване на ценности

Общо за икономиката, цени от предходната година

1995—2018 г.

2020 г.

5

P.3 — 1. Разходи за крайно потребление по цели (домакинства)

P103 — Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (да се включи в P104), P122 + P127 — Проституция и други услуги, некласифицирани другаде (трябва да се предоставя, с изключение на P122), текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2018 г.

2020 г.

9

D.611C — Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите

D.611V — Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите

D.613c — Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата

D.613ce — Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица

D.613v — Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата

Всички сектори

1995—2013 г.

2020 г.

11

Всички променливи

Всички сектори,

G0702 — Извънболнични услуги

G0703 — Болнични услуги (G0702 да се включи в G0703)

2001—2018 г.

2020 г.

15

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

16

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

16

K1 — Потребление на основен капитал

B2A3N — Нетен опериращ излишък и нетен смесен доход

Разбивка по NACE A*64, текущи цени

2010—2015 г.

2018 г.

17

K1 — Потребление на основен капитал

B2A3N — Нетен опериращ излишък и нетен смесен доход

Разбивка по CPA P*64, текущи цени

2010, 2015 г.

2018 г.

26

AN.11 — 3. Дълготрайни активи

AN.112 — 5. Други сгради и постройки

AN.113 + AN.114 — 8. Машини и оборудване + Оръжейни системи

AN.115 — 9. Отглеждани животни и растителни култури

AN.117 — 10. Продукти, обект на интелектуална собственост

S.1 Общо за икономиката

2000—2011 г.

2020 г.

Държава: Франция

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

2

TC — от които данъчни кредити за плащане, които надвишават задълженията на данъкоплатците

S.13 — Държавно управление

2012—2018 г.

2020 г.

3

P.51c — 4. Потребление на основен капитал по отрасли

Разбивка A*64, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми (разбивка A*38, която трябва да се предоставя до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2017 г.

2020 г.

3

B.2n + B.3n — 5. Нетен опериращ излишък и нетен смесен доход

Разбивка A*64, текущи цени (да се предостави разбивка A*38)

1995—2017 г.

2020 г.

3

B.2n + B.3n — 5. Нетен опериращ излишък и нетен смесен доход

D.29 — D.39 — 6. Други данъци върху производството минус други субсидии върху производството

D1 — 9. Компенсация на наетите лица по отрасли

D.11 — 9, буква а) — Работна заплата по отрасли

Разбивка A*21, текущи цени, предаване на данни в срок от t + 9 месеца

Предаване на данните в срок от t + 21 месеца

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивка A*21, хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места, предаване на данните в срок от t + 9 месеца

Предаване на данните в срок от t + 21 месеца

2020 г.

5

P.3 — 1. Разходи за крайно потребление по цели (домакинства)

P023 — Наркотици

P101 — Предучилищна подготовка и начален етап на основното образование

P102 — Прогимназиален етап на основното образование и средно образование

P103 — Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

P104 — Висше образование

P105 — Образование, недефинирано с образователна степен, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2018 г.

2020 г.

10

B.1g — 1. Брутна добавена стойност по базисни цени (темп на растежа на обема въз основа на цените от предходната година)

Разбивка на ниво NUTS 2, общо, предаване на данните в срок от t + 24 месеца

Предаване на данните в срок от t + 27 месеца

2020 г.

10

P.51g — 4. Бруто образуване на основен капитал (текущи цени)

Разбивка на ниво NUTS 2, общо и разбивка A*10, предаване на данните в срок от t + 24 месеца

Предаване на данните в срок от t + 27 месеца

2020 г.

Държава: Хърватия

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 1999 г.

2020 г.

1Q

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни

Предаване на данните в срок от t + 70 дни

2020 г.

1Q

P3 — 5, буква а) — Разходи за крайно потребление на домакинствата (вътрешна концепция)

Разбивка по дълготрайност, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 2000 г. — четвърто тримесечие 2019 г.

2020 г.

1Q

P.5 — 9 Бруто капиталообразуване

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни (трябва да се предоставя, с изключение на P.53)

Първо тримесечие 2000 г. — четвърто тримесечие 2019 г.

2020 г.

1Q

P.51g — 9, буква а) — Бруто образуване на основен капитал

AN_F6: Разбивка на дълготрайните активи — текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 2000 г. — четвърто тримесечие 2019 г.

2020 г.

1Q

P.53 — 9, буква в) — Придобиване минус отписване на ценности

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 2000 г. — четвърто тримесечие 2019 г.

2020 г.

1A

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни, предаване на данните в срок от t + 2 месеца

Предаване на данните в срок от t + 70 дни

2020 г.

1A

D.1 — 17. Компенсация на наетите лица, работещи в резидентни производствени единици, и компенсация на резидентните наети лица

Разбивка A*10, текущи цени

1995—1999 г.

2018 г.

1A

D.11 — 17, буква а) — Работна заплата

D.12 — 17, буква б) — Осигурителни вноски за сметка на работодателите

Общо за икономиката и разбивка A*10, текущи цени

1995—1999 г.

2018 г.

1A

P3 — 5, буква а) — Разходи за крайно потребление на домакинствата (вътрешна концепция)

Разбивка по дълготрайност, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2004 г.

2020 г.

1A

P.5 — 9 Бруто капиталообразуване

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни (трябва да се предоставя, с изключение на P.53)

1995—2018 г.

2020 г.

1A

P.51g — 9, буква а) — Бруто образуване на основен капитал

Разбивка AN_F6 на дълготрайните активи, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2004 г.

2020 г.

1A

P.53 — 9, буква в) — Придобиване минус отписване на ценности

Общо за икономиката, текущи цени и цени от предходната година

1995—2018 г.

2020 г.

1A

EMP — 16, буква б) — Заетост в резидентните производствени единици (хиляди заети лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места) и заетост на резидентните лица (хиляди лица)

ESE — 16, буква в) — Самостоятелно заети лица

EEM — 16, буква г) Наети лица

Разбивка A*10, хиляди наети лица

1995—1999 г.

2018 г.

1A

EMP — 16, буква б) — Заетост в резидентните производствени единици (хиляди заети лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места) и заетост на резидентните лица (хиляди лица)

ESE — 16, буква в) — Самостоятелно заети лица

EEM — 16, буква г) Наети лица

Общо за икономиката и разбивка A*10, хиляди отработени часове

1995—1999 г.

2018 г.

2

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

1995—2000 г.

2020 г.

2

P.5 — Бруто капиталообразуване

P.52 + P.53 — Изменение на запасите и придобиване минус отписване на ценности

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

(трябва да се предоставя, с изключение на P.53)

2001—2009 г.

2020 г.

2

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

2001—2009 г.

2020 г.

2

OP5ANP — Бруто капиталообразуване и придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

всички раздели и групи по КОФОГ

(трябва да се предоставя, с изключение на NP и P.53)

2001—2009 г.

2020 г.

3

Всички променливи

Разбивки A*10/A*21, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, предаване на данните в срок от t + 9 месеца

Предаване на данните в срок от t + 21 месеца

2020 г.

3

P.51c — 4. Потребление на основен капитал по отрасли

Разбивки A*21 и A*64, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2018 г.

2020 г.

3

P.5 — 9. Бруто капиталообразуване

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми (да се предоставя, с изключение на P.53)

1995—2018 г.

2020 г.

3

P.51g — 7, буква а) — Бруто образуване на основен капитал по отрасли

Разбивка A*10, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2004 г.

2020 г.

3

P.51g — 7, буква а) — Бруто образуване на основен капитал по отрасли, разбивка по дълготрайни активи AN_F6

Разбивка A*10 и разбивка AN_F6 на дълготрайните активи, текущи цени, цени от през предходната година и верижно съставени обеми

1995—2004 г.

2020 г.

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Общо за икономиката и разбивка A*10, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2018 г.

2020 г.

3

P.53 — 7, буква в) — Придобиване минус отписване на ценности

Общо за икономиката, текущи цени и цени от предходната година

1995—2018 г.

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивки A*21 и A*64, хиляди лица

1995—1999 г.

2018 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Общо за икономиката и разбивки A*21 и A*64, хиляди отработени часове

1995—1999 г.

2018 г.

5

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни

1995—2004 г.

2020 г.

6

Всички променливи

Операции, активи и пасиви, общо за икономиката и всички (под)сектори, консолидирани и неконсолидирани

1995—2001 г.

2020 г.

7

Всички променливи

Операции, активи и пасиви, общо за икономиката и всички (под)сектори, консолидирани и неконсолидирани

1995—2000 г.

2020 г.

8

Всички променливи

Всички сектори, използване и ресурси

1995—2001 г.

2020 г.

8

P.53 — Придобиване минус отписване на ценности

S.1 — Общо за икономиката, използване

2002—2018 г.

2020 г.

8

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление, използване

2001—2009 г.

2020 г.

801

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление, използване, текущи цени, сезонно некоригирани

Първо тримесечие 2001 г. — четвърто тримесечие 2009 г.

2020 г.

9

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

1995—2001 г.

2020 г.

9

D.612 — Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

1995—2012 г.

2020 г.

9

D.613c — Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата

D.613ce — Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица

D.613v — Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

2002—2018 г.

2020 г.

10

B.1g — 1. Брутна добавена стойност по базисни цени (темп на растежа на обема въз основа на цените от предходната година)

Разбивки на ниво NUTS 2, общо за икономиката

2000—2018 г.

2020 г.

10

D.1 — 3. Компенсация на наетите лица (текущи цени)

P.51g — 4. Бруто образуване на основен капитал (текущи цени)

Общо за икономиката и всички разбивки на ниво NUTS 2, разбивки A*10

2000—2006 г.

2020 г.

10

ETO — 5. Обща заетост хиляди лица и хиляди отработени часове;

Всички разбивки на ниво NUTS 2, общо за икономиката, хиляди лица, предаване на данните в срок от t + 12 месеца

Предаване на данните в срок от t + 24 месеца

2019

11

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

всички раздели по КОФОГ

1995—2000 г.

2020 г.

11

OP5ANP — Бруто капиталообразуване + придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

всички раздели и групи по КОФОГ

(да се предоставя, с изключение на NP и P.53)

2001—2009 г.

2020 г.

11

P.5 — Бруто капиталообразуване

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Всички раздели и групи по КОФОГ

(да се предоставя, с изключение на P.53)

2001—2009 г.

2020 г.

11

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

всички раздели и групи по КОФОГ

2001—2009 г.

2020 г.

13

Всички променливи

Всички разбивки на ниво NUTS 2

2000—2011 г.

2020 г.

15

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

16

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

20

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни

2000—2017 г.

2020 г.

22

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни

1995—2004 г.

2020 г.

26

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни, с изключение на AN.111 Жилищни сгради

1995—2017 г.

2020 г.

27

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Първо тримесечие 1999 г. — четвърто тримесечие 2001 г.

2020 г.

Държава: Кипър

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

P.53 — 9, буква в) — Придобиване минус отписване на ценности

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2017 г.

2018 г.

1Q

Всички променливи

Общо за икономиката и всички разбивки по NACE, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни

Предаване на данните в срок от t + 70 дни

2020 г.

1A

Всички променливи

Общо за икономиката и всички разбивки по NACE, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, предаване на данните в срок от t + 2 месеца

Предаване на данните в срок от t + 70 дни

2020 г.

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Общо за икономиката и разбивка A*10, текущи цени и цени от предходната година, предаване на данните в срок от t + 9 месеца

Предаване на данните в срок от t + 21 месеца

2020 г.

26

AN.113 + AN.114 — 8. Машини и оборудване + Оръжейни системи;

AN.117 — 10. Продукти, обект на интелектуална собственост

Всички сектори

2012—2017 г.

2020 г.

26

AN.12 — 16. Запаси

Всички сектори

2012—2017 г.

2020 г.

26

AN.211 — 20. Земя

S.14 + S.15

1995—2017 г.

2020 г.

Държава: Латвия

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

3

P.1 — 1. Продукция по базисни цени по отрасли

P.2 — 2. Междинно потребление по цени на купувач по отрасли

D1 — 9. Компенсация на наетите лица по отрасли

D.11 — 9, буква а) — Работна заплата по отрасли

Разбивки A*64, текущи цени

1995—1999 г.

2020 г.

3

B.1g — 3. Брутна добавена стойност по базисни цени по отрасли

Разбивка A*64, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—1999 г.

2020 г.

3

B.2n + B.3n — 5. Нетен опериращ излишък и нетен смесен доход

D.29 — D.39 — 6. Други данъци върху производството минус други субсидии върху производството

Разбивки A*21 и A*64, текущи цени

1995—2000 г.

2020 г.

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Разбивки A*10, текущи цени и цени от предходната година

1995—1999 г.

2020 г.

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Разбивки A*10, цени от предходната година

2000—2009 г.

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивка A*21 и A*64, хиляди лица и хиляди отработени часове (когато е задължително)

1995—1999 г.

2020 г.

11

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Всички групи по КОФОГ

2001—2006 г.

2020 г.

15

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

16

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

Държава: Люксембург

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

Всички променливи

Общо за икономиката и всички разбивки по NACE, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и всички коригирани данни. (Тази дерогация ще замени дерогацията, изискваща срок от t + 90 дни през календарната 2016 г.).

Предаване на данните в срок от t + 85 дни

2020 г.

1A

Всички променливи

Общо за икономиката и всички разбивки по NACE, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, предаване на данните в срок от t + 2 месеца (Тази дерогация ще замени дерогацията, изискваща срок от t + 90 дни през календарната 2016 г.).

Предаване на данните в срок от t + 85 дни

2020 г.

6

Всички променливи

Операции и други промени, активи и пасиви, общо за икономиката и всички (под)сектори, консолидирани и неконсолидирани

1995—1998 г.

2020 г.

7

Всички променливи

Активи и пасиви, общо за икономиката и всички (под)сектори, консолидирани и неконсолидирани.

1995—1998 г.

2020 г.

Държава: Унгария

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

P.51g — 9, буква а) — Бруто образуване на основен капитал

AN_F6: разбивка на дълготрайните активи: AN.117 Продукти, обект на интелектуална собственост, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2011 г.

2020 г.

2

P.52 + P.53 — Изменение на запасите и придобиване минус отписване на ценности OP5ANP — Бруто капиталообразуване и придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фонд за социална сигурност

(трябва да се предоставя, с изключение на Р.53, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2018 г.

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли

Общо за икономиката и разбивка A*21, отработени часове

1995—2009 г.

2020 г.

8

P.53 — Придобиване минус отписване на ценности

Всички сектори, използване

1995—2018 г.

2020 г.

8

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени активи

Всички сектори, с изключение на сектор S.13 — Държавно управление, използване

1995—2018 г.

2020 г.

20

AN.1132g — 6. Информационно и комуникационно оборудване, бруто

AN.11321g — 7. Компютърен хардуер, бруто;

AN.11322g — 8. Далекосъобщително оборудване, бруто;

AN.117g — 11. Продукти, обект на интелектуална собственост, бруто;

,AN.1173g — 12. Компютърен софтуер и бази данни, бруто;

AN.1132n — 18. Информационно и комуникационно оборудване, нето;

AN.11321n — 19. Компютърен хардуер, нето;

AN.11322n — 20. Далекосъобщително оборудване, нето;

AN.117n — 23. Продукти, обект на интелектуална собственост, нето;

AN.1173n — 24. Компютърен софтуер и бази данни, нето

Общо за икономиката и разбивка А*21 (когато е задължително), текущи разходи за замяна и разходи за замяна от предходната година

2000—2011 г.

2020 г.

22

P.51g_AN.1132 — 6. Бруто образуване на основен капитал в информационно и комуникационно оборудване;

P.51g_AN.11321 — 7. Бруто образуване на основен капитал в компютърен хардуер;

P.51g_AN.11322 — 8. Бруто образуване на основен капитал в далекосъобщително оборудване;

P.51g_AN.1173 — 12. Бруто образуване на основен капитал в компютърен софтуер и бази данни

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

2000—2011 г.

2020 г.

26

AN.211 — 20. Земя

Сектор S.14 + S.15 — Домакинства + Нетърговски организации, обслужващи домакинствата

1995—2017 г.

2020 г.

Държава: Малта

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни

Предаване на данните в срок от t + 70 дни

2020 г.

1Q

Всички променливи

Общо за икономиката и всички разбивки (NACE, AN_F6, дълготрайност), текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 1999 г.

2020 г.

1Q

B.1g — 1. Брутна добавена стойност по базисни цени

Разбивка A*10, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 2000 г. — четвърто тримесечие 2014 г.

2020 г.

1Q

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Общо за икономиката и разбивка A*10 (когато е задължително), хиляди отработени часове, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 1999 г.

2020 г.

1A

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички разбивки/подробни данни, предаване на данните в срок от t + 2 месеца

Предаване на данните в срок от t + 70 дни

2020 г.

1A

Всички променливи

Общо за икономиката и всички разбивки (NACE, AN_F6, дълготрайност), цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—1999 г.

2020 г.

1A

B.1g — 1. Брутна добавена стойност по базисни цени

Разбивка A*10, цени от предходната година и верижно съставени обеми

2000—2014 г.

2020 г.

1A

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Общо за икономиката и разбивка A*10 (когато е задължително), хиляди отработени часове

1995—1999 г.

2020 г.

3

Всички променливи

Общо за икономиката и всички разбивки по NACE и AN_F6, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—1999 г.

2020 г.

3

B.1g — 3. Брутна добавена стойност по базисни цени по отрасли

Разбивки A*21 и A*64, цени от предходната година и верижно съставени обеми

2000—2018 г.

2020 г.

3

P.51c — 4. Потребление на основен капитал по отрасли

Разбивки A*21 и A*64, цени от предходната година и верижно съставени обеми

2000—2018 г.

2020 г.

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Разбивка A*10, текущи цени и цени от предходната година

1995—2007 г.

2020 г.

3

P.52 — 7, буква б) — Изменение на запасите по отрасли

Разбивка A*10, текущи цени и цени от предходната година

Предаване на данните в срок от t +48 месеца

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивка A*21, хиляди отработени часове

1995—1999 г.

2020 г.

5

Всички променливи

Всички разбивки по КОИКОП (когато е задължително), цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—1999 г.

2020 г.

8

Всички променливи

Всички сектори, използване и ресурси

1995—2004 г.

2020 г.

8

EMP — Заетост (в брой лица и в брой отработени часове)

Сектор S.13 — Държавно управление, в брой лица

1995—1999 г.

2020 г.

8

EMP — Заетост (в брой лица и в брой отработени часове)

Сектор S.13 — Държавно управление, в брой отработени часове

1995—2018 г.

2020 г.

801

Всички променливи

Всички сектори, използване и ресурси, текущи цени, сезонно некоригирани и сезонно коригирани

Първо тримесечие 1999 г. — четвърто тримесечие 2004 г.

2020 г.

10

B.1g — 1. Брутна добавена стойност по базисни цени (темп на растежа на обема въз основа на цените от предходната година)

Разбивка на ниво NUTS 2, общо за икономиката

2000—2017 г.

2020 г.

13

Всички променливи

Разбивка на ниво NUTS 2

2000—2004 г.

2020 г.

15

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, текущи цени

Предаване на данните в срок от t +54 месеца

2020 г.

15

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

16

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, текущи цени

Предаване на данните в срок от t +54 месеца

2020 г.

16

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

16

Таблица 16 — Пет допълнителни таблици (таблица за използването по базисни цени, таблица за използването на вътрешна продукция, таблица за използването за внос, таблица на търговските и транспортните надбавки, таблица на данъците минус субсидии върху продуктите)

Цялата допълнителна таблица, включително всички разбивки/подробни данни, текущи цени

Предаване на данните в срок от t +54 месеца

2020 г.

17

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, текущи цени

Предаване на данните в срок от t +54 месеца

2020 г.

20

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки

2000—2017 г.

2020 г.

22

Всички променливи

Общо за икономиката и разбивка A*21, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—1999 г.

2020 г.

26

Всички (задължителни) променливи с изключение на AN. 111 — Жилищни сгради

Всички (задължителни) сектори

1995—2017 г.

2020 г.

27

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление,

включително насрещните данни по всички сектори

Първо тримесечие 1999 г. — четвърто тримесечие 2003 г.

2020 г.

Държава: Австрия

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

13

Всички променливи

Разбивка на ниво NUTS 2 (да се предостави общо S.14 + S15 до изтичане на срока на дерогацията)

2012—2017 г.

2020 г.

26

AN.11 + AN.12 — 2. Дълготрайни активи + запаси

AN.1121 — 6. Нежилищни сгради

AN.1122 — 7. Други постройки

AN.12 — 16. Запаси

Всички сектори

2012—2017 г.

2020 г.

Държава: Полша

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

D.1 — 17. Компенсация на наетите лица, работещи в резидентните производствени единици, и компенсация на резидентните наети лица

Общо за икономиката, текущи цени, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 1998 г.

2020 г.

1Q

D.11 — 17, буква а) — Работна заплата

D.12 — 17, буква б) — Осигурителни вноски за сметка на работодателите

Общо за икономиката, текущи цени, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2000 г.

2020 г.

1Q

D.1 — 17. Компенсация на наетите лица, работещи в резидентни производствени единици, и компенсация на резидентните наети лица

D.11 — 17, буква а) — Работна заплата

D.12 — 17, буква б) — Осигурителни вноски за сметка на работодателите

Разбивка A*10, текущи цени, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2000 г.

2020 г.

1Q

D.1 — 17. Компенсация на наетите лица, работещи в резидентни производствени единици, и компенсация на резидентните наети лица

D.11 — 17, буква а) — Работна заплата

D.12 — 17, буква б) — Осигурителни вноски за сметка на работодателите

Общо за икономиката и разбивка A*10, текущи цени, некоригирани и сезонно коригирани данни

Предаване на данните в срок от t + 95 дни

2020 г.

1Q

B.2g + B.3g — 13. Брутен опериращ излишък и брутен смесен доход

D.2 — 14. Данъци върху производството и вноса

D.3 — 15. Субсидии

Общо за икономиката, текущи цени, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 1998 г.

2020 г.

1Q

B.2g + B.3g — 13. Брутен опериращ излишък и брутен смесен доход

D.2 — 14. Данъци върху производството и вноса

D.3 — 15. Субсидии

Общо за икономиката, текущи цени, некоригирани и сезонно коригирани данни

Предаване на данните в срок от t + 95 дни

2020 г.

1Q

EMP — 16, буква б) — Заетост в резидентните производствени единици (хиляди заети лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места) и заетост на резидентните лица (хиляди лица)

ESE — 16, буква в) — Самостоятелно заети лица

EEM — 16, буква г) Наети лица

Общо за икономиката и разбивка A*10, хиляди лица и хиляди отработени часове, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2000 г.

2020 г.

1Q

P.6 — 10. Износ на стоки (fob) и услуги

P.7 — 11. Внос на стоки (fob) и услуги, географска разбивка

Разбивка P6/P7 (когато е задължително) по S.2I Държави членки, чиято парична единица е еврото, Европейската централна банка и други институции и органи на еврозоната, по S.21—S.2I Държави членки, чиято парична единица не е еврото, и европейските институции и органи (с изключение на ЕЦБ и други институции и органи на еврозоната), по S.22 Държави, които не са членки на Европейския съюз, и международни организации, нерезидентни в Европейския съюз, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани данни

Предаване на данните в срок от t + 65 дни

2020 г.

1Q

P.6 — 10. Износ на стоки (fob) и услуги

P.7 — 11. Внос на стоки (fob) и услуги, географска разбивка

Разбивка P6/P7 (когато е задължително) по S.2I Държави членки, чиято парична единица е еврото, Европейската централна банка и други институции и органи на еврозоната, по S.21—S.2I Държави членки, чиято парична единица не е еврото, и европейските институции и органи (с изключение на ЕЦБ и други институции и органи на еврозоната), по S.22 Държави, които не са членки на Европейския съюз, и международни организации, нерезидентни в Европейския съюз, текущи цени и верижно съставени обеми, сезонно коригирани данни

Предаване на данните в срок от t + 65 дни

2020 г.

1A

EMP — 16, буква б) — Заетост в резидентните производствени единици (хиляди заети лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места) и заетост на резидентните лица (хиляди лица)

ESE — 16, буква в) — Самостоятелно заети лица

EEM — 16, буква г) Наети лица

Общо за икономиката и разбивка A*10, хиляди лица и хиляди отработени часове

1995—2000 г.

2020 г.

1A

B.2g + B.3g — 13. Брутен опериращ излишък и брутен смесен доход

D.2 — 14. Данъци върху производството и вноса

D.3 — 15. Субсидии

Общо за икономиката, текущи цени, предаване на данни в срок от t + 2 месеца

Предаване на данните в срок от t + 95 дни

2020 г.

1A

D.1 — 17. Компенсация на наетите лица, работещи в резидентни производствени единици, и компенсация на резидентните наети лица

D.11 — 17, буква а) — Работна заплата

D.12 — 17, буква б) — Осигурителни вноски за сметка на работодателите

Общо за икономиката и разбивка A*10, текущи цени, предаване на данните в срок от t + 2 месеца

Предаване на данните в срок от t + 95 дни

2020 г.

1A

P.6 — 10. Износ на стоки (fob) и услуги

P.7 — 11. Внос на стоки (fob) и услуги, географска разбивка

Разбивка P6/P7 (когато е задължително) по S.2I Държави членки, чиято парична единица е еврото, Европейската централна банка и други институции и органи на еврозоната, по S.21—S.2I Държави членки, чиято парична единица не е еврото, и европейските институции и органи (с изключение на ЕЦБ и други институции и органи на еврозоната), по S.22 Държави, които не са членки на Европейския съюз, и международни организации, нерезидентни в Европейския съюз, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, предаване на данните в срок от t + 2 месеца

Предаване на данните в срок от t + 65 дни

2020 г.

2

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

OP5ANP — Бруто капиталообразуване и придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

1995—2009 г.

2020 г.

2

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление

1995—2004 г.

2020 г.

2

OP5ANP — Бруто капиталообразуване и придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление (трябва да се предоставя, с изключение на NP, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2004 г.

2020 г.

2

D.995 — Капиталови трансфери от сектор „Държавно управление“ за съответните сектори, представляващи данъци и осигурителни вноски, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани

S.1313 — Местно държавно управление

1995—2000 г.

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Общо за икономиката и разбивка A*21, хиляди лица и хиляди отработени часове

1995—2000 г.

2020 г.

3

EMP — 8. Заетост по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

ESE — 8, буква а) — Самостоятелно заети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

EEM — 8, буква б) — Наети лица по отрасли (хиляди лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места)

Разбивка A*64, хиляди лица

1995—2009 г.

2020 г.

3

P.1 — 1. Продукция по базисни цени по отрасли

P.2 — 2. Междинно потребление по цени на купувач по отрасли

D.29 — D.39 — 6. Други данъци върху производството минус други субсидии върху производството

D.1 — 9. Компенсация на наетите лица по отрасли

D.11 — 9, буква а) — Работна заплата по отрасли

Разбивка A*64, текущи цени, предаване на данните в срок от t + 21 месеца

Предаване на данните в срок от t + 24 месеца

2020 г.

3

B.1g — 3. Брутна добавена стойност по базисни цени по отрасли

P.51c — 4. Потребление на основен капитал по отрасли

Разбивка A*64, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, предаване на данните в срок от t + 21 месеца

Предаване на данните в срок от t + 24 месеца

2020 г.

8

EMP — Заетост (в брой лица и в брой отработени часове)

S13 — Държавно управление, хиляди лица и хиляди отработени часове

1995—2009 г.

2020 г.

8

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени активи

Всички сектори, използване

1995—2004 г.

2020 г.

801

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени активи

Всички сектори, използване, текущи цени, сезонно некоригирани данни

Първо тримесечие 1999 г. — четвърто тримесечие 2004 г.

2020 г.

10

EMP — 5. Заетост хиляди лица и хиляди отработени часове

ETO — Общо

EEM — Наети лица

Всички разбивки по NUTS, разбивка A*10, хиляди отработени часове

2000—2007 г.

2020 г.

11

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Всички раздели по КОФОГ

1995—2001 г.

2020 г.

11

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Всички групи по КОФОГ

2001

2020 г.

11

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление

Всички разбивки по КОФОГ

2002—2009 г.

2020 г.

11

OP5ANP — Бруто капиталообразуване + придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.13 — Държавно управление

Всички разбивки по КОФОГ (трябва да се предоставя, с изключение на NP, до изтичане срока на дерогация)

2002—2009 г.

2020 г.

11

NP — Придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

OP5ANP — Бруто капиталообразуване + придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Всички разбивки по КОФОГ

1995—2009 г.

2020 г.

15

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

16

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки, цени от предходната година

2015—2016 г.

2020 г.

20

AN.1132g — 6. Информационно и комуникационно оборудване, бруто

AN.11321g — 7. Компютърен хардуер, бруто

AN.11322g — 8. Далекосъобщително оборудване, бруто

AN.1139g + AN.114g — 9. Други машини и оборудване, бруто + оръжейни системи, бруто

AN.1132n — 18. Информационно и комуникационно оборудване, нето

AN.11321n — 19. Компютърен хардуер, нето

AN.11322n — 20. Далекосъобщително оборудване, нето

AN.1139n + AN.114n — 21. Други машини и оборудване, нето + оръжейни системи, нето

Общо за икономиката, текущи разходи за замяна и разходи за замяна от предходната година

2000—2017 г.

2020 г.

22

P.51g_AN.11 — 1. Бруто образуване на основен капитал в дълготрайни активи

P51g_AN.1132 — 6. Бруто образуване на основен капитал в информационно и комуникационно оборудване P51g_AN.11321 — 7. Бруто образуване на основен капитал в компютърен хардуер

P51g_AN.11322 — 8. Бруто образуване на основен капитал в далекосъобщително оборудване

P51g_AN.1139 + AN.114 — 9. Бруто образуване на основен капитал в други машини и оборудване + оръжейни системи

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

2000—2017 г.

2020 г.

26

AN.211 — 20. Земя

S.14 + S.15 — сектор „Домакинства“ и сектор „Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“

1995—2009 г.

2020 г.

Държава: Португалия

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

17

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички подробни данни/разбивки

2010

2020 г.

Държава: Румъния

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

P3 — 5, буква а) — Разходи за крайно потребление на домакинствата (вътрешна концепция)

Разбивка по дълготрайност, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2017 г.

2018 г.

1Q

P.51g — 9, буква а) — Бруто образуване на основен капитал

AN_F6: Разбивка на дълготрайните активи — текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2019 г.

2020 г.

11

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Всички групи по КОФОГ

2001—2006 г.

2020 г.

20

Всички променливи

Общо за икономиката и разбивка А*21, текущи разходи за замяна и разходи за замяна от предходната година

2000—2017 г.

2020 г.

22

P.51g_AN.1132 Бруто образуване на основен капитал в информационно и комуникационно оборудване

P.51g_AN.11321 Бруто образуване на основен капитал в компютърен хардуер

P.51g_AN.11322 Бруто образуване на основен капитал в далекосъобщително оборудване

Общо за икономиката, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

2000—2017 г.

2020 г.

26

Всички задължителни променливи с изключение на AN.111 Жилищни сгради

Общо за икономиката и всички задължителни разбивки по сектори

1995—2017 г.

2020 г.

Държава: Словения

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

11

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Всички раздели по КОФОГ

1995—1998 г.

2020 г.

26

AN.211 — 20. Земя

S.14+S.15 — сектор „Домакинства“ и сектор „Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“

1995—2014 г.

2018 г.

27

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност, включително насрещните данни по всички сектори

Първо тримесечие 1999 г. — четвърто тримесечие 2003 г.

2020 г.

Държава: Словакия

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

5

P.3 — 1. Разходи за крайно потребление по цели (домакинства)

P102 — Прогимназиален етап на основното образование и средно образование и P103 — професионално обучение след завършено средно образование, но не висше, текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми

1995—2017 г.

2019

11

Всички променливи

S.13 — Държавно управление

S.1311 — Централно държавно управление

S.1313 — Местно държавно управление

S.1314 — Фондове за социална сигурност

Всички групи по КОФОГ

2001—2002 г.

2019

20

Всички променливи

Общо за икономиката и разбивка А*21, текущи разходи за замяна и разходи за замяна от предходната година

2000—2003 г.

2019

26

AN.11+AN.12 — 2. Дълготрайни активи + запаси

AN.1121 — 6. Нежилищни сгради

AN.1122 — 7. Други постройки

AN.12 — 16. Запаси

Всички сектори

2012—2016 г.

2019

26

AN.11 — 3. Дълготрайни активи

AN.112 — 5. Други сгради и постройки

AN.113+AN.114 — 8. Машини и оборудване + Оръжейни системи

AN.115 — 9. Отглеждани животни и растителни култури

AN.117 — 10. Продукти, обект на интелектуална собственост

Всички сектори (когато е задължително)

2000—2017 г.

2019

26

AN.211 — 20. Земя

S.14+S.15 — „Домакинства“ и „Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“

1995—2016 г.

2019

Държава: Финландия

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички (задължителни) разбивки/подробни данни

Предаване на данните в срок от t + 65 дни

2020 г.

1A

Всички променливи

Цялата таблица, включително всички (задължително) разбивки/подробни данни, предаване на данните в срок от t + 2 месеца

Предаване на данните в срок от t + 65 дни

2020 г.

Държава: Швеция

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

1Q

P.6 — 10. Износ на стоки (fob) и услуги

P.7 — 11. Внос на стоки (fob) и услуги

Разбивка P6/P7 (когато е задължително) по S.2I Държави членки, чиято парична единица е еврото, ЕЦБ и други институции и органи на еврозоната, и S.21—S.2I Държави членки, чиято парична единица не е еврото, и от европейските институции и органи (с изключение на ЕЦБ и други институции и органи от еврозоната), текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми, некоригирани и сезонно коригирани данни (трябва да се предоставя разбивка P6/P7, с изключение на данните за еврозоната/европейските институции и органи, до изтичане на срока на дерогацията)

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2019 г.

2020 г.

1Q

D.1 — 17. Компенсация на наетите лица, работещи в резидентни производствени единици, и компенсация на резидентните наети лица

D.11 — 17, буква а) — Работна заплата

D.12 — 17, буква б) — Осигурителни вноски за сметка на работодателите

Разбивка A*10 на компенсацията на резидентните наети лица, текущи цени, некоригирани и сезонно коригирани данни (трябва да се предоставя, с изключение на компенсацията на заетите лица в чужбина, до изтичане на срока на дерогацията)

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2019 г.

2020 г.

1Q

EMP — 16, буква б) — Заетост в резидентните производствени единици (хиляди заети лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места) и заетост на резидентните лица (хиляди лица)

ESE — 16, буква в) — Самостоятелно заети лица

EEM — 16, буква г) Наети лица

Общо за икономиката и разбивка A*10 на заетостта на резидентните лица, хиляди лица и хиляди отработени часове, некоригирани и сезонно коригирани данни (трябва да се предоставя, с изключение на работа в чужбина, до изтичане на срока на дерогацията)

Първо тримесечие 1995 г. — четвърто тримесечие 2019 г.

2020 г.

1A

P.6 — 10. Износ на стоки (fob) и услуги

P.7 — 11. Внос на стоки (fob) и услуги

Разбивка P6/P7 (когато е задължително) по S.2I Държави членки, чиято парична единица е еврото, ЕЦБ и други институции и органи на еврозоната, и S.21—S.2I Държави членки, чиято парична единица не е еврото, и от европейските институции и органи (с изключение на ЕЦБ и други институции и органи от еврозоната), текущи цени, цени от предходната година и верижно съставени обеми (трябва да се предоставя разбивка P6/P7, с изключение на данните за еврозоната/европейските институции и органи, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2018 г.

2020 г.

1A

D.1 — 17. Компенсация на наетите лица, работещи в резидентни производствени единици, и компенсация на резидентните наети лица

D.11 — 17, буква а) — Работна заплата

D.12 — 17, буква б) — Осигурителни вноски за сметка на работодателите

Разбивка A*10 на компенсацията на резидентните наети лица, текущи цени, некоригирани и сезонно коригирани данни (трябва да се предоставя, с изключение на компенсацията на заетите лица в чужбина, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2018 г.

2020 г.

1A

EMP — 16, буква б) — Заетост в резидентните производствени единици (хиляди заети лица, хиляди отработени часове и хиляди работни места) и заетост на резидентните лица (хиляди лица)

ESE — 16, буква в) — Самостоятелно заети лица

EEM — 16, буква г) Наети лица

Общо за икономиката и разбивка A*10 на заетостта на резидентните лица, хиляди лица и хиляди отработени часове, некоригирани и сезонно коригирани данни (трябва да се предоставя, с изключение на работа в чужбина, до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2018 г.

2020 г.

3

P.1 — 1. Продукция по базисни цени по отрасли

P.2 — 2. Междинно потребление по цени на купувач по отрасли

B.2n + B.3n — 5. Нетен опериращ излишък и нетен смесен доход

D.29 — D.39 — 6. Други данъци върху производството минус други субсидии върху производството

Общо за икономиката и разбивка A*21, текущи цени, предаване на данните в срок от t + 9 месеца

Предаване на данните в срок от t + 21 месеца

2020 г.

9

D.61SC — Такси за обслужване на схеми за социално осигуряване

D.614 — Добавки към осигурителните вноски за сметка на домакинствата

S.212 — Институции и органи на ЕС

2012—2018 г.

2020 г.

15

P7 — Внос на стоки и услуги

Разбивка P7 по S.2I Държави членки, чиято парична единица е еврото, Европейската централна банка и други институции и органи на еврозоната, и S.21—S.2I Държави членки, чиято парична единица не е еврото, и европейските институции и органи (с изключение на ЕЦБ и други институции и органи на еврозоната) от разбивка по КПД P*64, текущи цени и цени от предходната година (когато е задължително) (трябва да се предоставя, с изключение на данните за еврозоната/европейските институции и органи, до изтичането на срока на дерогацията)

2010—2016 г.

2020 г.

15

Всички променливи

Разбивка по отрасли/продукти 36, 37—39 (трябва да се предоставя като сума 36—37 и 38—39 до изтичане на срока на дерогацията),

Разбивка по отрасли/продукти 45, 46, 47 (трябва да се предоставя като сума 45—47 до изтичане на срока на дерогацията), текущи цени и цени от предходната година (когато е задължително)

2010—2016 г.

2020 г.

16

P6 — Износ на стоки и услуги

Разбивка P6 по S.2I държавите членки, чиято парична единица е еврото, ЕЦБ и други институции и органи на еврозоната, и S.21—S.2I държави членки, чиято парична единица не е еврото, и от европейските институции и органи (с изключение на ЕЦБ и други институции и органи от еврозоната) от разбивка по КПД P*64, текущи цени и цени от предходната година (когато е задължително) (трябва да се предоставя, с изключение на данните за еврозоната/европейските институции и органи, до изтичането на дерогацията)

2010—2016 г.

2020 г.

16

Всички променливи

Разбивка по отрасли/продукти 36, 37—39 (трябва да се предоставя като сума 36—37 и 38—39 до изтичане на срока на дерогацията),

Разбивка по отрасли/продукти 45, 46, 47 (трябва да се предоставя като сума 45—47 до изтичане на срока на дерогацията), текущи цени и цени от предходната година (когато е задължително)

2010—2016 г.

2020 г.

16

B2A3N — Нетен опериращ излишък и нетен смесен доход

B2A3G — Опериращ излишък и брутен смесен доход

Разбивка по NACE A*64, текущи цени

2010—2016 г.

2020 г.

17

P6 — Износ на стоки и услуги

P7 — Внос на стоки и услуги

Разбивка P6/P7 по S.2I Държави членки, чиято парична единица е еврото, Европейската централна банка и други институции и органи на еврозоната, и S.21—S.2I Държави членки, чиято парична единица не е еврото, и европейските институции и органи (с изключение на ЕЦБ и други институции и органи на еврозоната) от разбивка по КПД P*64, текущи цени (трябва да се предоставя, с изключение на данните за еврозоната/европейските институции и органи, до изтичането на срока на дерогацията)

2010, 2015 г.

2020 г.

17

Всички променливи

Разбивка по продукти 36, 37—39 (трябва да се предоставя като сума 36—37 и 38—39 до изтичане на срока на дерогацията),

Разбивка по продукти 45, 46, 47 (трябва да се предоставя като сума 45—47 до изтичане на срока на дерогацията), текущи цени

2010, 2015 г.

2020 г.

17

B2A3N — Нетен опериращ излишък и нетен смесен доход

B2A3G — Опериращ излишък и брутен смесен доход

Разбивка по CPA P*64, текущи цени

2010, 2015 г.

2020 г.

20

AN.11g 1. Дълготрайни активи, бруто; AN.111g 2. Жилищни сгради, бруто; AN.112g 3. Други сгради и постройки, бруто; AN.113g + AN.114g 4. Машини и оборудване + оръжейни системи, бруто; AN.1131g 5.Транспортно оборудване, бруто; AN 1132g 6. Информационно и комуникационно оборудване, бруто AN.11321g 7. Компютърен хардуер, бруто; AN.11322g 8. Далекосъобщително оборудване, бруто; AN.1139g + AN.114g 9. Други машини и оборудване + оръжейни системи, бруто; AN.115g 10. Отглеждани животни и растителни култури, бруто; AN.117g 11. Продукти, обект на интелектуална собственост, бруто; AN.1173g 12. Компютърен софтуер и бази данни, бруто

Общо за икономиката и разбивка по NACE А*21, текущи разходи за замяна и разходи за замяна от предходната година

2000—2017 г.

2020 г.

Държава: Обединено кралство

Таблица

Код и променлива

Подробно описание на дерогацията

Период, обхванат от дерогацията/срок за предаване

Първо предаване през

26

Всички променливи

Всички сектори (трябва да се предоставя данни общо за икономиката и за институционалните сектори за AN.1, AN.11, AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121, AN.1122, AN.113 + AN.114, AN.115, включително метаданни, спрямо занижено качество до изтичане на срока на дерогацията)

1995—2014 г.

2018 г.


5.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/40


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1892 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2018 година

относно мярка, наложена от Латвия в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, състояща се в забрана на пускането на пазара на градинска косачка за трева, производство на GGP Italy SpA

(нотифицирано под номер С(2018) 7656)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (1), и по-специално член 11, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 1 юли 2014 г. Латвия уведоми Комисията, че е въвела мярка за забрана на пускането на пазара на градинската косачка за трева тип Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13), производство на GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Италия.

(2)

Латвия е въвела мярката на 3 декември 2013 г., считайки че градинската косачка за трева не отговаря на съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в точки 1.3.8 и 1.4.1 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО, тъй като не съответства на хармонизирания стандарт EN 60335-2-77:2010.

(3)

Чрез Решение за изпълнение (ЕС) 2015/902 на Комисията (2), Комисията определи, че предприетата от Латвия мярка е обоснована.

(4)

С решение от 26 януари 2017 г. (3) Общият съд отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2015/902 въз основа на това, че решението не е основано на конкретно доказване на нарушение на съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в Директива 2006/42/ЕО, а само на несъответствието на градинската косачка за трева на хармонизирания стандарт EN 60335-2-77:2010, докато през въпросния период (т.е. от 3 септември 2012 г. до 31 август 2013 г.) хармонизиран стандарт EN 60335-2-77:2006 все още ѝ е осигурявал презумпция за съответствие с тези изисквания (4).

(5)

С оглед изпълнение на задължението, предвидено в член 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Комисията трябва да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Общия съд.

(6)

За тази цел Комисията проведе консултации със заинтересованите страни.

(7)

Производителят потвърди, че от 1 септември 2013 г. градинската косачка за трева не е била произвеждана или пусната на пазара в нито една държава — членка на ЕС. Производителят потвърди, че градинската косачка за трева е била оттеглена от търговците и разпространителите в Латвия в началото на 2014 г. и предостави информация, в която се твърди, че хармонизиран стандарт EN 60335-2-77:2006 е бил приложен правилно.

(8)

Латвия представи информация, според която нейната национална мярка все още е в сила. Тя също така потвърди, че мярката се основава на прилагането на хармонизиран стандарт EN 60335-2-77:2010 и на оценка само по този хармонизиран стандарт. Допълнителната информация, предоставена от Латвия не е достатъчна, за да се докаже, че е налице неправилно прилагане на хармонизиран стандарт EN 60335-2-77:2006.

(9)

В светлината на цялата налична информация, и като се отбелязва по-конкретно, че латвийската мярка е била основана на оценка на съответствието с хармонизирания стандарт EN 60335-2-77:2010, докато от съдебното решение на Общия съд от 26 януари 2017 г. следва, че през въпросния период към продукта се е прилагал хармонизиран стандарт EN 60335-2-77:2006, националната мярка не може да се счита за обоснована,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предприетата от Латвия мярка за забрана на пускането на пазара на градинската косачка за трева Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13), производство на GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Италия, не е обоснована.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2018 година.

За Комисията

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/902 на Комисията от 10 юни 2015 г. относно мярка, наложена от Латвия в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, състояща се в забрана на пускането на пазара на градинска косачка за трева, производство на GGP Italy SpA (ОВ L 147, 12.6.2015 г., стр. 22).

(3)  Дело T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy)/Европейска комисия, ECLI:EU:T:2017:36.

(4)  ECLI:EU:T:2017:36, точки 70 и 71.