ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 301

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
27 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1832 на Комисията от 5 ноември 2018 година за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 301/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1832 НА КОМИСИЯТА

от 5 ноември 2018 година

за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобряване на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (1), и по-специално член 5, параграф 3 и член 14, параграф 3 от него,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (2), и по-специално член 39, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 715/2007 е отделен акт в обхвата на процедурата за одобрение на типа, определена в Директива 2007/46/ЕО. В него се съдържа изискването новите леки превозни средства за превоз на пътници и товари да отговарят на някои гранични стойности на емисиите и се определят допълнителни изисквания за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства. Специфичните технически разпоредби, необходими за изпълнението на посочения регламент, се съдържат в Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията (3), с който се заменя и отменя Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (4).

(2)

Някои от въздействията на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията остават в сила до 1 януари 2022 г., датата, от която той се отменя. Необходимо е обаче да се уточни, че тези въздействия включват възможността да се поискат разширения на съществуващи одобрения на типа, издадени в съответствие с посочения регламент.

(3)

С Регламент (ЕС) 2017/1151 в законодателството на Съюза беше въведена нова регулаторна изпитвателна процедура, прилагаща хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP). Процедурата WLTP съдържа по-строги и подробни условия за провеждане на изпитванията за емисии при одобряването на типа.

(4)

Освен това с регламенти на Комисията (ЕС) 2016/427 (5), (ЕС) 2016/646 (6) и (ЕС) 2017/1154 (7) беше въведена нова методика за изпитване за емисии в реални условия на движение (изпитвателна процедура RDE).

(5)

За да бъде възможно изпитването по процедурата WLTP, трябва да се предвиди допустимо отклонение. Това допустимо отклонение при изпитването обаче не следва да се използва, с цел да се постигат резултати, различни от тези, свързвани с провеждането на изпитването при зададените условия. Поради това, за да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция между различните производители на превозни средства и да се гарантира, че измерените стойности за емисиите на CO2 и разхода на гориво отговарят в по-голяма степен на реалните условия, следва да се въведе метод за нормализиране на въздействието на конкретни допустими отклонения за резултатите от изпитване за емисиите на CO2 и разхода на гориво.

(6)

Стойностите за разхода на гориво и/или електроенергия, получени при регулаторни лабораторни изпитвателни процедури, следва да бъдат допълнени от информация за средния разход на гориво/електроенергия на превозните средства в реални условия на движение. След като тази информация бъде анонимизирана, събрана и обобщена, тя е от съществено значение, за да се прецени дали регулаторните изпитвателни процедури отразяват подходящо средните реални емисии на CO2 и изразходваните гориво и/или електроенергия. Освен това наличието на борда на превозното средство на информация за моментния разход на гориво би улеснило изпитването в пътни условия.

(7)

За да се осигури своевременна оценка на представителността на новите регулаторни изпитвателни процедури, по-специално за превозните средства с голям пазарен дял, обхватът на новите изисквания относно бордовите системи за следене на разхода на гориво следва да се ограничи на първо време до конвенционални и хибридни превозни средства, задвижвани с течни горива, и хибридни електрически превозни средства с възможност за включване в електрическата мрежа, тъй като понастоящем единствено те разполагат със задвижващи системи, обхванати от съответни технически стандарти.

(8)

Данни за разхода на гориво и/или електроенергия понастоящем вече се измерват и съхраняват на борда при повечето нови превозни средства. Обаче използваните понастоящем устройства за следене на тези величини не са предмет на стандартизирани изисквания. С цел да се гарантира, че данните, предоставяни от тези устройства, са достъпни и могат да послужат като хармонизирана основа за сравнение между различни категории превозни средства и различни производители, следва да се определят основни изисквания по отношение одобряването на типа на тези устройства.

(9)

С Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията се въвежда изискването към производителите да декларират използването на спомагателни стратегии за контрол на емисиите. В допълнение, с Регламент (ЕС) 2017/1154 на Комисията се засилва надзорът над стратегиите за контрол на емисиите от страна на органите по одобряването на типа. Прилагането на тези изисквания обаче изтъкна необходимостта от хармонизиране прилагането на разпоредбите относно спомагателните стратегии за контрол на емисиите от страна на различните органи по одобряването на типа. Поради това е целесъобразно да се определи общ формат за разширения комплект документи и обща методика за оценката на спомагателни стратегии за контрол на емисиите.

(10)

Решението дали да се разреши при поискване достъп до разширения комплект документи на производителя следва да бъде оставено на преценката на националните органи, поради което клаузата за поверителност, свързана с този документ, следва да бъде заличена от Регламент (ЕС) 2017/1151. Това заличаване не следва да накърнява еднаквото прилагане на законодателството в целия Съюз, както и възможността всички заинтересовани страни да имат достъп до цялата необходима информация за провеждане на изпитването за емисии в реални условия на движение.

(11)

След като изпитванията за емисии в реални условия на движение бяха въведени на етапа на одобряване на типа, сега е необходимо да се актуализират правилата за проверки на съответствието в експлоатация, за да се гарантира, че емисиите в реални условия на движение се ограничават ефективно също в рамките на нормалния срок на експлоатация на превозните средства, при нормални условия на употреба.

(12)

Прилагането на новото изпитване за емисии в реални условия на движение по време на проверки на съответствието в експлоатация ще изисква повече ресурси за извършването на изпитването за съответствие в експлоатация на превозно средство и за оценяването на резултатите от него. С цел да се постигне баланс между необходимостта от извършване на ефективни изпитвания за проверка на съответствието в експлоатация и увеличаването на тежестта, свързана с изпитванията, следва да се адаптират максималният брой на превозните средства в статистическата извадка и критериите за успешно/неуспешно преминаване на извадката през изпитването, приложими за всички изпитвания за съответствие в експлоатация.

(13)

Проверките на съответствието в експлоатация в момента обхващат само емисиите на замърсители, измервани чрез изпитване от тип 1. За да се гарантира обаче, че изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2007 са спазени, тези проверки следва да обхващат също емисиите от изходната тръба на последния шумозаглушител и емисиите от изпаряване. Поради това в изпитванията за съответствие в експлоатация следва да се включат изпитванията от тип 4 и тип 6. Поради разходите и сложността на тези изпитвания те следва да останат незадължителни.

(14)

Преглед на сегашните изпитвания за проверка на съответствието в експлоатация, провеждани от производителите, показа, че на органите по одобряването на типа се докладват много малко пропуски въпреки проведените кампании за напомняне и осъществените от производителите други доброволни действия във връзка с емисиите. Затова е необходимо да се въведе повече прозрачност и контрол при проверките на съответствието в експлоатация.

(15)

С цел по-ефективен контрол на процеса на проверка на съответствието в експлоатация органите по одобряване на типа следва да бъдат отговорни за извършване на изпитвания и проверки на определен процент от одобрените типове превозни средства всяка година.

(16)

За да се улеснят информационните потоци, генерирани в рамките на изпитвания за проверка на съответствието в експлоатация, и да се подпомогнат органите по одобряване на типа при вземането на решения, Комисията следва да разработи електронна платформа.

(17)

За да се подобри процесът на подбор на превозни средства за изпитването от органите по одобряване на типа, е необходима информация, от която могат да се направят изводи за потенциални проблеми и типове превозни средства с високи емисии. Дистанционното измерване, опростените бордови системи за следене на емисиите (SEMS) и изпитването с преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) следва да се признаят за валидни средства за предоставяне на информация на органите по одобряване на типа, които могат да направляват процеса на подбор на превозни средства за изпитване.

(18)

Осигуряването на качеството на изпитванията за съответствие в експлоатация е от съществено значение. Поради това е необходимо да се определят правилата за акредитация на лабораториите за изпитване.

(19)

За да се даде възможност за извършване на изпитвания, цялата съответна информация следва да бъде обществено достъпна. Освен това част от информацията, необходима за извършването на проверки на съответствието в експлоатация, следва да бъде лесно достъпна и поради това следва да бъде посочена в сертификата за съответствие.

(20)

С цел да се увеличи прозрачността на процеса на проверка на съответствието в експлоатация, органите по одобряване на типа следва да бъдат задължени да публикуват годишен доклад с резултатите от своите проверки на съответствието в експлоатация.

(21)

Методиките, предписани с цел да се гарантира, че само пътувания, направени при нормални условия, ще се считат за валидни изпитвания в реални условия на движение, водят до твърде голям брой невалидни изпитвания, поради което те следва да бъдат преразгледани и опростени.

(22)

Прегледът на методиките за оценяване на емисиите на замърсители при валидно пътуване показа, че резултатите от разрешените понастоящем два метода не са съвместими. Затова следва да бъде определена нова опростена и прозрачна методика. Факторите за оценяване, използвани при новата методика, следва да бъдат постоянно проверявани и адаптирани от Комисията, за да се отразят текущите технически възможности.

(23)

Режимът на използване на хибридни електрически превозни средства с възможност за включване в електрическата мрежа, които се използват отчасти в режим с електрическо задвижване и отчасти в режим с двигател с вътрешно горене, следва надлежно да се вземе под внимание за целите на изпитването в реални условия на движение, поради което изчислението за емисиите в реални условия на движение следва да отразява това предимство.

(24)

На равнището на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) беше разработена нова процедура за изпитване за емисии от изпаряване, която е съобразена с технологичния напредък при контрола на емисиите от изпаряване от бензинови превозни средства, както и с процедурата за изпитване WLTP, и с която се въвеждат нови разпоредби за херметични резервоари. Следователно ще е целесъобразно да се актуализират действащите правила на Съюза относно изпитванията за емисиите от изпаряване, за да се отразят промените, въведени на равнище ИКЕ на ООН.

(25)

Също под егидата на ИКЕ на ООН процедурата за изпитване WLTP бе усъвършенствана и допълнена с редица нови елементи, включително алтернативни начини за измерване на параметрите на съпротивлението при движение по пътя на превозно средство, по-ясни разпоредби за двугоривни превозни средства, подобрения на метода на интерполация на емисиите на CO2, актуализации на изискванията относно двуосов динамометричен стенд и съпротивленията при търкаляне на гумите. Тези нови развития следва да бъдат включени в законодателството на Съюза.

(26)

Практическият опит от прилагането на процедурата WLTP, натрупан след задължителното ѝ въвеждане за новите типове превозни средства в Съюза на 1 септември 2017 г., показа, че тази процедура следва да бъде допълнително адаптирана към системата на Съюза за одобряване на типа, по-специално по отношение на информацията, която трябва да се включва в съответните документи.

(27)

Промените в документацията за одобряване на типа, произтичащи от изменения в настоящия регламент, трябва да бъдат отразени също в сертификата за съответствие и в документацията за одобряване на типа на превозното средство като цяло в Директива 2007/46/ЕО.

(28)

Поради това е целесъобразно да се изменят съответно Регламент (ЕС) 2017/1151, Регламент (ЕО) № 692/2008 и Директива 2007/46/ЕО.

(29)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2017/1151

Регламент (ЕС) 2017/1151 се изменя, както следва:

(1)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 1, буква б) се изменя, както следва:

„б)

попадат в един и същ „интерполационен обхват за CO2“ по смисъла на точка 2.3.2 от подприложение 6 към приложение XXI.“;

б)

точка 6 се заменя със следното:

„(6)

„Система с периодично регенериране“ е устройство за контрол на емисиите от изпускателната уредба (напр., каталитичен преобразувател, уловител за прахови частици), което изисква процес на периодично регенериране.“;

в)

точки 11 и 12 се заменят със следното:

„(11)

„Двугоривно превозно средство“ е превозно средство с две отделни системи за съхранение на гориво, което е предназначено да работи основно само с един вид гориво в даден момент.

(12)

„Двугоривно превозно средство, работещо с газ“ е двугоривно превозно средство, при което едното от двете горива е бензин (бензинов режим), а другото е едно измежду ВНГ, ПГ/биометан или водород.“;

г)

вмъква се следната точка 33:

„(33)

„Превозно средство, разполагащо само с ДВГ“ е превозно средство, при което всички преобразуватели на енергията на задвижване са двигатели с вътрешно горене.“;

д)

точка 38 се заменя със следното:

„(38)

„Номинална мощност на двигателя“ (Prated) е максималната полезна мощност на двигателя в kW, измерена съгласно изискванията на приложение XX.“

е)

Точки 45—48 се заменят със следното:

„(45)

„Система резервоари за гориво“ са устройствата, които позволяват съхранение на гориво, състоящи се от резервоара за гориво, гърловината за зареждане, капачката на гърловината за зареждане и горивната помпа, когато тя е монтирана върху или в резервоара за гориво.

(46)

„Коефициент на пропускливост (PF)“ е коефициент, определен въз основа на загубите на въглеводороди за даден период от време и използван за определянето на окончателните емисии от изпаряване.

(47)

„Еднослоен неметален резервоар“ е резервоар за гориво, изработен от един слой неметален материал, включително флуорсъдържащи/сулфонирани материали.

(48)

„Многослоен резервоар“ е резервоар за гориво, изработен най-малко от два слоя различен материал, единият от които е материал, непропусклив за въглеводороди.“

(2)

Член 3 се изменя, както следва:

(1)

Параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За да получи ЕО одобрение на типа по отношение на емисиите и информацията за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, производителят доказва, че превозните средства отговарят на изискванията за изпитване, определени в настоящия регламент, когато се изпитват в съответствие с изпитвателните процедури, посочени в приложения от IIIA до VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI и XXII. Производителят също така гарантира, че еталонните горива отговарят на спецификациите, посочени в приложение IX.“

(2)

Параграф 7 се заменя със следното:

„7.   При изпитване от тип 1, определено в приложение XXI, задвижваните с ВНГ или с ПГ/биометан превозни средства се подлагат на изпитване от тип 1 за приспособимост към изменения в състава на ВНГ или ПГ/биометан, както е посочено в приложение 12 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН по отношение на емисиите на замърсители, с горивото, използвано за измерване на полезната мощност съгласно приложение XX към настоящия регламент.

Превозни средства, които могат да работят както с бензин, така и с ВНГ или ПГ/биометан, се изпитват с двете горива, като изпитванията с ВНГ или ПГ/биометан се провеждат с оглед на приспособимостта към изменения в състава на горивата, както е посочено в приложение 12 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, с горивото, използвано за измерване на полезната мощност съгласно приложение XX към настоящия регламент.“

(3)

Вмъква се следният член 4а:

„Член 4а

Изисквания относно одобряването на типа на устройствата за следене на разхода на гориво и/или електроенергия

Производителят гарантира, че следните превозни средства от категории M1 и N1 са оборудвани с устройство за отчитане, съхраняване и предоставяне на данни за количеството гориво и/или електроенергия, използвано за експлоатацията на превозното средство:

1.

превозни средства, разполагащи само с ДВГ, или хибридни електрически превозни средства без външно зареждане (NOVC ХЕПС), задвижвани само с минерално дизелово гориво, биодизел, бензин, етанол или комбинация от тези горива;

2.

хибридни електрически превозни средства без външно зареждане (OVC ХЕПС), задвижвани с електроенергия и някое от горивата, посочени в точка 1.

Устройството за следене на разхода на гориво и/или електроенергия трябва да отговаря на изискванията, посочени в приложение XXII.“

(4)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 11 се изменя, както следва:

а)

Втората алинея се заменя със следното:

„Органът по одобряването обозначава разширения комплект документи, поставя му дата и го съхранява в продължение на най-малко 10 години след предоставянето на одобрението.“;

б)

добавят се следните трета до шеста алинеи:

„По искане на производителя органът по одобряването извършва предварителна оценка на AES за нови типове превозни средства. В този случай, съответната документация се предоставя на органа по одобряване на типа между 2 и 12 месеца преди началото на процеса на одобряване на типа.

Органът по одобряването извършва предварителна оценка въз основа на предоставения от производителя разширен комплект документи, описан в буква б) от допълнение 3а към приложение I. Органът по одобряването извършва оценка в съответствие с методиката, описана в допълнение 3б към приложение I. Органът по одобряването може да се отклонява от посочената методика в изключителни и надлежно обосновани случаи.

Предварителната оценка на AES за нови типове превозни средства остава валидна за целите на одобряването на типа за период от 18 месеца. Този период може да бъде удължен с още 12 месеца, ако производителят предостави на органа по одобряването доказателство, че на пазара не са се появили нови технологии, които биха променили заключенията на предварителната оценка на AES.

Експертната група на органите по одобряване на типа (TAAEG) изготвя ежегодно списък на AES, счетени за неприемливи от органите по одобряване на типа, който се прави публично достояние от Комисията.“;

б)

вмъква се следният параграф 12:

„12.   Освен това производителят предоставя на органа по одобряването на типа, издал одобрението на типа относно емисиите съгласно настоящия регламент („издаващ одобрението орган“), комплект относно прозрачността на изпитването, съдържащ необходимата информация, позволяваща провеждане на изпитването в съответствие с точка 5.9 от част Б от приложение II.“

(5)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

параграфи 2—6 се заменят със следното:

„2.   Проверките за съответствие в експлоатация трябва да бъдат подходящи за потвърждаване, че емисиите от изходната тръба на последния шумозаглушител и емисиите от изпаряване се ограничават ефективно в рамките на нормалния срок на експлоатация на превозните средства, при нормални условия на употреба.

3.   Съответствието в експлоатация се проверява при подходящо поддържани и използвани превозни средства, в съответствие с допълнение 1 към приложение II, в интервала между 15 000 km или 6 месеца (в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-късно) и 100 000 km или 5 години (в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-рано). Съответствието в експлоатация за емисиите от изпаряване се проверява при подходящо поддържани и използвани превозни средства, в съответствие с допълнение 1 към приложение II, в интервала между 30 000 km или 12 месеца (в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-късно) и 100 000 km или 5 години (в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-рано).

Изискванията относно проверките за съответствие в експлоатация са приложими до 5 години след издаването на последния сертификат за съответствие или последния индивидуален сертификат за одобрение за превозни средства от съответната фамилия превозни средства по отношение на съответствието в експлоатация.

4.   Проверките за съответствие в експлоатация не са задължителни, ако от съответната фамилия по отношение на съответствието в експлоатация за предходната година са продадени по-малко от 5 000 превозни средства в Съюза. За такива фамилии производителят предоставя на органа по одобряването отчет за всякакви свързани с емисиите рекламации, искания за ремонт и неизправности, сигнализирани от БД, както е определено в точка 4.1 от приложение II. Независимо от това такива фамилии по отношение на съответствието в експлоатация могат да бъдат избирани за изпитване в съответствие с приложение II.

5.   Производителят и издаващият одобрението на типа орган извършват проверки на съответствието в експлоатация съгласно приложение II.

6.   Издаващият одобрението орган взема решението, че дадена фамилия не отговаря на разпоредбите за съответствие в експлоатация, след като оцени съответствието, и одобрява плана с коригиращи мерки, представен от производителя в съответствие с приложение II.“;

б)

добавят се следните параграфи 7 и 8:

„7.   Ако орган по одобряването на типа установи при проверката, че дадена фамилия по отношение на съответствието не отговаря на условията, той незабавно уведомява за това издаващия одобрението на типа орган в съответствие с член 30, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО.

След това уведомление, при спазване на разпоредбите на член 30, параграф 6 от Директива 2007/46/ЕО, издаващият одобрението орган информира производителя, че съответната фамилия по отношение на съответствието в експлоатация не е преминала успешно проверките за съответствие в експлоатация и трябва да се следват процедурите, описани в точки 6 и 7 от приложение II.

Ако издаващият одобрението орган установи, че не може да бъде постигнато споразумение с органа по одобряването на типа, който е установил, че въпросната фамилия по отношение на съответствието в експлоатация не отговаря на условията на проверката, се дава ход на процедурата по член 30, параграф 6 от Директива 2007/46/ЕО.

8.   В допълнение към точки 1—7, по отношение на превозни средства, чийто тип е одобрен в съответствие с част Б от приложение II, се прилага следното.

а)

Превозните средства, представени за многоетапно одобряване на типа, както е определено в член 3, параграф 7 от Директива 2007/46/ЕО, се проверяват за съответствие в експлоатация съгласно правилата за многоетапно одобряване, определени в точка 5.10.6 от част Б от приложение II към настоящия регламент.

б)

Разпоредбите на настоящия член не се отнасят за бронирани превозни средства, катафалки и превозни средства, достъпни за инвалидни колички, определени съответно в точки 5.2 и 5.5 от част А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО. Всички други превозни средства със специално предназначение, определени точка 5 от част А от приложение II към Директива 2007/46/ЕО, се проверяват за съответствие в експлоатация съгласно правилата за многоетапно одобряване, определени в част Б от приложение II към настоящия регламент.“

(6)

Член 15 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„Считано от 1 септември 2019 г., националните органи отказват на основания, свързани с емисиите или разхода на гориво, издаването на ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа по отношение на нови типове превозни средства, които не отговарят на изискванията на приложение VI. По искане на производителя, до 31 август 2019 г. за целите на одобряването на типа съгласно настоящия регламент може все още да се използва процедурата за изпитване за емисии от изпаряване, определена в приложение 7 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, или процедурата за изпитване за емисии от изпаряване, определена в приложение VI към Регламент (ЕО) № 692/2008.“;

б)

в параграф 3 се добавя следната алинея:

„С изключение на превозни средства, одобрени по отношение на емисиите от изпаряване съгласно процедурата, определена в приложение VI към Регламент (ЕО) № 692/2008, считано от 1 септември 2019 г., националните органи забраняват регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на нови превозни средства, които не съответстват на разпоредбите на приложение VI от настоящия регламент.“;

в)

в параграф 4 букви г) и д) се заличават;

г)

параграф 5 се изменя, както следва:

i)

буква б) се заменя със следното:

„б)

По отношение на превозни средства от дадена интерполационна фамилия на базата на WLTP, които отговарят на правилата за разширяване на обхвата, посочени в точка 3.1.4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 692/2008, процедурите, проведени в съответствие с раздел 3.13 от приложение III към Регламент (ЕО) № 692/2008 в срок от 3 години след датите, посочени в член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2007, се приемат от органа по одобряването с оглед на спазването на изискванията на допълнение 1 към подприложение 6 към приложение XXI към настоящия регламент.“;

ii)

следният текст се добавя в буква в):

„За целите на настоящата буква възможността за използване на резултатите от процедури, проведени и завършени в съответствие с Регламент (ЕО) № 692/2008, се прилага само по отношение на онези превозни средства от интерполационна фамилия на базата на WLTP, които отговарят на правилата за разширяване на обхвата, посочени в точка 3.3.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 692/2008“;

д)

добавят се следните параграфи 8—11:

„8.   Част Б от приложение II се прилага за категории М1, М2 и категория N1, клас I въз основа на типовете, одобрени от 1 януари 2019 г. нататък, както и за категория N1, класове II и III и категория N2 въз основа на типовете, одобрени от 1 септември 2019 г. нататък. Тя се прилага също така за всички регистрирани от 1 септември 2019 г. нататък превозни средства от категории M1, M2 и категория N1, клас I, както и за всички регистрирани от 1 септември 2020 г. нататък превозни средства от категория N1, класове II и III и категория N2. Във всички останали случаи се прилага част А от приложение II.

9.   Считано от 1 януари 2020 г., за превозните средства, посочени в член 4а, от категория М1 и категория N1, клас I, и считано от 1 януари 2021 г., за превозните средства, посочени в член 4а, от категория N1, класове II и III, националните органи отказват на основания, свързани с емисиите или разхода на гориво, издаването на ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа на нови типове превозни средства, които не отговарят на изискванията, определени в член 4а.

Считано от 1 януари 2021 г., за превозните средства, посочени в член 4а, от категории М1 и категория N1, клас I, и считано от 1 януари 2022 г., за превозните средства, посочени в член 4а, от категория N1, класове II и III, националните органи забраняват регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на нови превозни средства, които не съответстват на разпоредбите на горепосочения член.

10.   Считано от 1 септември 2019 г., националните органи забраняват регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на нови превозни средства, които не отговарят на изискванията, определени в приложение IX към Директива 2007/46/ЕО, изменена с Регламент (ЕС) 2018/1832 на Комисията (*1)

За всички превозни средства, регистрирани между 1 януари и 31 август 2019 г. съгласно нови одобрения на типа, издадени през същия период, и когато информацията, посочена в приложение IX към Директива 2007/46/ЕО, изменена с Регламент (ЕС) 2018/1832, все още не е включена в сертификата за съответствие, производителят трябва да направи тази информация достъпна безплатно в рамките на 5 работни дни след получаването на запитване от акредитирана лаборатория или техническа служба за целите на изпитвания по приложение II.

11.   Изискванията на член 4а не се прилагат за одобрения на типа, издадени на производители на малки количества.

(7)

Член 18а се заличава.

(8)

Приложение I се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.

(9)

Приложение II се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

(10)

Приложение IIIА се изменя съгласно приложение III към настоящия регламент.

(11)

В приложение V точка 2.3 се заменя със следното:

„2.3.

Използваните коефициенти на съпротивление при движение по пътя са онези, които се използват за превозно средство, ниска стойност (VL). Ако няма VL, се използва стойността на съпротивление при движение по пътя за VH. VL и VH са определени в точка 4.2.1.1.2 от подприложение 4 към приложение XXI. Като алтернатива производителят може да избере да използва стойности на съпротивлението при движение по пътя, които са определени в съответствие с разпоредбите на допълнение 7 към приложение 4а към Правило № 83 на ИКЕ на ООН за превозно средство, включено в интерполационната фамилия.“

(12)

Приложение VI се заменя с текста от приложение IV към настоящия регламент.

(13)

Приложение VII се изменя, както следва:

(1)

В точка 2.2, в легендата на таблицата обозначението на коефициента на влошаване „P“ се заменя с „PN“.

(2)

Точка 3.10 се заменя със следното:

„3.10.

Използваните коефициенти на съпротивление при движение по пътя са онези, които се използват за превозно средство, ниска стойност (VL). Ако не съществува VL или общото съпротивление на превозното средство (VH) при 80 km/h е по-високо от общото съпротивление за VL при 80 km/h + 5 %, се използва стойността на съпротивлението при движение по пътя за VH. VL и VH са определени в точка 4.2.1.1.2 от подприложение 4 към приложение XXI.“

(14)

В приложение VIII точка 3.3 се заменя със следното:

„3.3.

Използваните коефициенти на съпротивление при движение по пътя са онези, които се използват за превозно средство, ниска стойност (VL). Ако няма VL, се използва стойността на съпротивление при движение по пътя за VH. VL и VH са определени в точка 4.2.1.1.2 от подприложение 4 към приложение XXI. Като алтернатива производителят може по свой избор да използва стойности на съпротивлението при движение по пътя, които са определени в съответствие с разпоредбите на допълнение 7 към приложение 4а към Правило № 83 на ИКЕ на ООН за превозно средство, включено в интерполационната фамилия. И в двата случая динамометърът трябва да се регулира така, че да симулира експлоатацията на превозно средство в пътни условия при температура – 7 °C. Тази регулировка може да се основава на определяне на профила по отношение на съпротивлението при движение по пътя при – 7 °C. Като алтернатива, определеното съпротивление при движение може да бъде коригирано така, че да се отчете намаляването на времето на движение по инерция с 10 %. Техническата служба може да одобри използването на други методи за определяне на съпротивлението при движение по пътя.“

(15)

Приложение IX се изменя съгласно приложение V към настоящия регламент.

(16)

Приложение XI се заменя с текста на приложение VI към настоящия регламент.

(17)

Приложение XII се изменя съгласно приложение VII към настоящия регламент.

(18)

В допълнение 1 към приложение XIV текстът „приложение I, раздел 2.3.1 и раздел 2.3.5 на Регламент (ЕС) 2017/1151“ се заменя с текста „приложение I, раздел 2.3.1 и раздел 2.3.4 на Регламент (ЕС) 2017/1151“.

(19)

Приложение XVI се заменя с текста на приложение VIII към настоящия регламент.

(20)

Приложение XXI се изменя съгласно приложение IX към настоящия регламент.

(21)

Добавя се приложение XXII съгласно посоченото в приложение X към настоящия регламент.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008

Регламент (ЕО) № 692/2008 се изменя както следва:

(1)

В член 16а, първа алинея от Регламент (ЕО) № 692/2008 се добавя следната буква г):

„г)

разширения на одобренията на типа, издадени по силата на настоящия регламент, до момента, в който започнат да се прилагат нови изисквания за нови превозни средства“.

(2)

В приложение 1, допълнение 3 се добавя следната точка 3.2.12.2.5.7:

„3.2.12.2.5.7.

Коефициент на пропускливост (1): …“.

(3)

В приложение XII точка 4.4 се заличава.

Член 3

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Приложения I, III, VIII, IХ и ХI към Директива 2007/46/ЕО се изменят в съответствие с приложение XI към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) 2017/1154 на Комисията от 7 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 708).

(*1)  Регламент (ЕС) 2018/1832 на Комисията от 5 ноември 2018 година за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия (ОВ L 301, 27.11.2018 г., стр. 1).“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1151 се изменя, както следва:

(1)

вмъква се следната подточка 1.1.3:

„1.1.3.

За втечнен нефтен газ или природен газ се използва горивото, избрано от производителя за измерване на полезната мощност, в съответствие с приложение XX към настоящия регламент. Избраното гориво трябва да бъде посочено в информационния документ, предвиден в допълнение 3 на приложение I към настоящия регламент.“;

(2)

подточки 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3 се заменят със следното:

2.3.1.   Всяко превозно средство, оборудвано с компютър за контрол на емисиите, трябва да има защита, която възпрепятства изменения на функциите му, с изключение на случаите, когато има разрешение за това от производителя. Производителят трябва да разреши промяната на тези функции, ако тя е необходима за диагностиката, обслужването, инспектирането, осъвременяването или ремонта на превозното средство. Всички препрограмируеми компютърни кодове или експлоатационни параметри трябва да са защитени срещу вмешателство и да са с ниво на защита не по-ниско от посоченото в разпоредбите на стандарт ISO 15031-7:2013. Всички заменяеми калибриращи запаметяващи интегрални схеми трябва да са залети и запечатани в корпус или защитени чрез електронни алгоритми и не трябва да могат да се сменят без използването на специализирани инструменти и процедури. По този начин могат да бъдат защитени само характеристики, пряко свързани с калибриране на емисиите или предотвратяване на кражба на превозното средство.

2.3.2.   Програмно определяните експлоатационни параметри на двигателя не трябва да могат да се сменят без помощта на специални инструменти и процедури (например запоени или залети компютърни компоненти или запечатани (или запоени) компютърни кутии).

2.3.3.   По искане на производителя, органът по одобряването може да разреши изключения от изискванията, посочени в подточки 2.3.1 и 2.3.2 за тези превозни средства, за които няма да е необходима защита. Критериите, които органът по одобряването оценява при разглеждането на изключението, включват, но не са ограничени до, наличието в момента на интегрални схеми за контрол на параметрите, способността за работа на превозното средство при високи показатели и прогнозният обем от продажби на превозното средство.“;

(3)

вмъкват се следните подточки 2.3.4, 2.3.5 и 2.3.6:

2.3.4.   Производителите предприемат необходимите мерки, за да възпрепятстват неразрешено препрограмиране, като използват програмируеми системи на компютърните кодове. Тези мерки трябва да използват най-съвременни стратегии за защита срещу вмешателство и защита срещу запис, изискващи електронен достъп до управляван от производителя външен компютър, достъп до който имат също и независими оператори чрез защитата, предвидена в точки 2.3.1 и 2.2 от приложение XIV. Методите, които дават достатъчно ниво на защита срещу вмешателство, се одобряват от компетентния орган.

2.3.5.   При механични горивонагнетателни помпи, монтирани на двигатели със запалване чрез сгъстяване, производителят трябва да вземе подходящи мерки за защита срещу вмешателство в регулировката за максимално подаваното гориво, докато превозното средство е в експлоатация.

2.3.6.   Производителите следва ефективно да възпрепятстват препрограмирането на показанията на километражния брояч в бордовата мрежа, във всеки контролен модул на силовото предаване, както и в предавателния модул за дистанционен обмен на данни, ако е приложимо. Производителите трябва да използват най-съвременни техники за защита срещу вмешателство и защита срещу запис, за да защитят показанията на километражния брояч в тяхната цялост. Методите, които дават достатъчно ниво на защита срещу вмешателство, се одобряват от органа по одобряване.“;

(4)

подточка 2.4.1 се заменя със следното:

„2.4.1.

Фигура I.2.4 илюстрира провеждането на изпитванията за одобряване на типа на превозното средство. Специфичните изпитвателни процедури са описани в приложения II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI и XXII.

Фигура I.2.4

Прилагане на изискванията за изпитване за одобряване на типа и разширения

Категория превозни средства

Превозни средства с двигатели с принудително запалване, включително хибридни превозни средства (1)  (2)

Превозни средства с двигатели със запалване чрез сгъстяване, включително хибридни превозни средства

Изцяло електрически превозни средства

Превозни средства с водородни горивни елементи

 

Превозни средства, работещи с едно гориво

Двугоривни (3)

Работещи със смес от горива (3)

 

 

 

Еталонно гориво

Бензин

(E10)

ВНГ

ПГ/биометан

Водород (ДВГ)

Бензин (E10)

Бензин (E10)

Бензин (E10)

Бензин (E10)

Дизелово гориво

(B7)

Водородни (горивни елементи)

ВНГ

ПГ/биометан

Водород (ДВГ) (4)

Етанол

(E85)

Газообразни замърсители

(Изпитване от тип 1)

Да

Да

Да

Да (4)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

прахови частици

(Изпитване от тип 1)

Да

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(и двата вида гориво)

Да

брой частици

Да

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(и двата вида гориво)

Да

Газообразни замърсители, емисии при реални условия (изпитване от тип 1A)

Да

Да

Да

Да (4)

Да (и двата вида гориво)

Да (и двата вида гориво)

Да (и двата вида гориво)

Да (и двата вида гориво)

Да

брой частици, емисии при реални условия (изпитване от тип 1A) (5)

Да

Да (само бензин)

Да (само бензин)

Да (само бензин)

Да (и двата вида гориво)

Да

Изпитване с корекция за околната температура (ATCT) (изпитване при 14 °C)

Да

Да

Да

Да (4)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

Емисии при работа на празен ход

(изпитване от тип 2)

Да

Да

Да

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(само бензин)

Да

(и двата вида гориво)

Емисии на картерни газове

(изпитване от тип 3)

Да

Да

Да

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Емисии от изпаряване

(изпитване от тип 4)

Да

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Трайност

(изпитване от тип 5)

Да

Да

Да

Да

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

Емисии при работа при ниски температури

(изпитване от тип 6)

Да

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(и двата вида гориво)

Съответствие в режим на експлоатация

Да

Да

Да

Да

Да

(както при одобряването на типа)

Да

(както при одобряването на типа)

Да

(както при одобряването на типа)

Да

(и двата вида гориво)

Да

Бордова диагностика

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Емисии на CO2, разход на гориво, консумация на електрическа енергия и пробег в режим на електрическо захранване

Да

Да

Да

Да

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

Да

Да

Димност

Да

Мощност на двигателя

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

(5)

точка 3.1.1 се заменя със следното:

„3.1.1.

Одобрението на типа се разширява, така че да обхване превозните средства, ако отговарят на критериите от член 2, параграф 1 или изпълняват разпоредбите на член 2, параграф 1, букви а) — в) и отговарят на следните критерии:

а)

емисиите на CO2 от изпитваното превозно средство в резултат на стъпка 9 от таблица A7/1 от подприложение 7 към приложение XXI са по-малки или равни на емисиите на CO2, получени от интерполационната крива, съответстваща на необходимата за цикъла енергия на изпитваното превозно средство;

б)

новият обхват на интерполация не превишава максималния обхват, предвиден в подточка 2.3.2.2. от подприложение 6 към приложение XXI;

в)

емисиите на замърсители са в рамките на праговите стойности, установени в таблица 2 на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007.“;

(6)

вмъква се следната подточка 3.1.1.1:

„3.1.1.1.

Одобрението на типа няма да бъде разширявано, така че да се създаде интерполационна фамилия, ако е било предоставено само по отношение на Превозно средство, висока стойност.“;

(7)

в точка 3.1.2 първият параграф след заглавието се заменя със следното:

„За Ki изпитванията, извършени съгласно допълнение 1 към подприложение 6 към приложение XXI (цикъл на изпитване WLTP), одобрението на типа ще бъде разширено, така че да обхване превозните средства, които съответстват на критериите на точка 5.9 от приложение XXI.“;

(8)

Точка 3.2, включително всички нейни подточки, се заменят както следва:

„3.2.   Разширения за емисии от изпарения (изпитване от тип 4)

3.2.1.   За изпитванията, извършени съгласно приложение 6 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН [1 ден NEDC] или приложение към Регламент (ЕО) № 2017/1221 [2 дни NEDC], одобрението на типа се разширява, така че да обхване превозни средства, оборудвани със система за контрол на емисиите от изпаряване, които отговарят на следните условия:

3.2.1.1.

Основният принцип за дозиране на горивовъздушната смес е един и същ (напр. едноточково впръскване).

3.2.1.2.

Формата на резервоара за гориво е идентичен, а материалът му, както и гъвкавите тръбопроводи за течно гориво са технически еквивалентни.

3.2.1.3.

На изпитване се подлага най-неблагоприятният случай за превозното средство по отношение на напречното сечение и приблизителната дължина на гъвкавия тръбопровод. Решението относно приемливостта на използването на различни сепаратори за газообразната и течната фаза се взема от техническата служба, отговорна за изпитванията за одобряване на типа.

3.2.1.4.

Разликите в обема на резервоарите за гориво са в границите на ± 10 %.

3.2.1.5.

Регулировката на предпазния клапан на резервоара за гориво трябва да бъде еднаква.

3.2.1.6.

Методът за задържане на горивните пари трябва да бъде еднакъв, т.е. формата и обемът на филтъра, използваното в него вещество, въздушният филтър (ако се използва за контрол на емисиите от изпаряване) и т.н.

3.2.1.7.

Методът за прочистване на събраните пари е еднакъв (напр. въздушен дебит, момент на включване или прочистващ обем по време на подготвителния цикъл).

3.2.1.8.

Методът за херметизиране и вентилиране на системата за дозиране на горивото е еднакъв.

3.2.2.   За изпитванията, извършени съгласно приложение VI [2 дни WLTP] одобрението на типа се разширява, така че да обхване превозни средства, оборудвани със система за контрол на емисии от изпаряване, които отговарят на изискванията на точка 5.5.1 от приложение VI.

3.2.3.   Одобрението на типа се разширява, така че да обхване превозни средства с:

3.2.3.1.

различни размери на двигателя;

3.2.3.2.

различни мощности на двигателя;

3.2.3.3.

автоматични и механични предавателни кутии;

3.2.3.4.

трансмисии със задвижване на две и четири колела;

3.2.3.5.

различни видове каросерии; и

3.2.3.6.

различни размери колела и гуми.“;

(9)

точка 4.1.2 се заменя със следното:

„4.1.2.

Производителят проверява съответствието на производството чрез изпитвания за емисии на замърсители (посочени в таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007), на емисиите на CO2 (заедно с измерването на консумацията на електрическа енергия, EC и, когато е приложимо, мониторинга на точността на устройството на бордовата система за измерване на разхода на гориво), емисиите на картерни газове, емисиите от изпаряване и БД съгласно процедурите за изпитване, описани в приложения V, VI, XI, XXI и XXII. Следователно проверката трябва да включва изпитвания от типове 1, 3, 4, както и изпитването на БД, съгласно описанието в раздел 2.4.

Органът по одобряване на типа съхранява цялата документация, свързана с резултатите от изпитванията на съответствието на производството за срок от минимум 5 години и при поискване я предоставя на Комисията.

Специфичните процедури за съответствие на производството са посочени в раздели 4.2—4.7 и допълнения 1 и 2.“;

(10)

точка 4.1.3. се заменя със следното:

„4.1.3.

За целите на проверката на съответствието на производството на производителя, „фамилия“ означава фамилия на съответствие на производството (СПр) за изпитвания от тип 1, включително следенето на точността на устройството на бордовата система за измерване на разхода на горивото и тип 3, като за изпитвания от тип 4 включва разширенията, описани в точка 3.2, а за БД фамилията с разширенията, описани в точка 3.4 за изпитванията на БД.“;

(11)

вмъкват се следните точки 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 и 4.1.3.1.2:

„4.1.3.1.   Критерии за фамилия на СПр

4.1.3.1.1.   За превозни средства от категория M и за превозни средства от категория N1 клас I и клас II, фамилията на СПр е еднаква с интерполационната фамилия, както е описано в точка 5.6. от приложение XXI.

4.1.3.1.2.   За превозни средства от категория N1 клас III и категория N2, само превозни средства, които са идентични по отношение на следните характеристики на превозното средство/силовото предаване/предавателната кутия, могат да бъдат част от една и съща фамилия на СПр:

а)

тип двигател с вътрешно горене: вид гориво (или видове гориво в случай на превозни средства, предназначени да работят със смес от горива, или двугоривни превозни средства), процес на горене, работен обем на двигателя, характеристики при пълно натоварване, технология на двигателя и система на зареждане, както и други подсистеми или характеристики на двигателя, чието влияние върху тегловните емисии на CO2 при условията на WLTP не може да бъде пренебрегнато;

б)

стратегия за експлоатация за всички компоненти в силовото предаване, които оказват влияние върху тегловните емисии на CO2;

в)

тип предавателна кутия (напр. ръчна, автоматична, безстепенна) и модел на предавателната кутия (напр. стойност на въртящия момент, брой предавки, брой съединители и др.);

г)

брой задвижващи оси;“;

(12)

точка 4.1.4 се заменя със следното:

„4.1.4.

Честотата на извършваните от производителя проверки на продукта се определя въз основа на методика за оценка на риска, съобразена с международния стандарт ISO 31000:2018 — „Управление на риска — Принципи и насоки“, като минималната честота на изпитвания от тип 1 на фамилия на СПр е една проверка на 5 000 произведени превозни средства или веднъж годишно, което от двете настъпи първо.“;

(13)

в точка 4.1.5, третият параграф се заменя със следното:

„Ако органът по одобряването не е удовлетворен от процедурата за проверка на производителя, трябва да се извърши проверка на място на произвежданите превозни средства, както е посочено в точки 4.2—4.7.“;

(14)

в точка 4.1.6, в първия параграф, второто изречение се заменя от следното:

„Органът по одобряването провежда тези изпитвания на място на емисиите и СБД върху произвежданите превозни средства, както е описано в точки 4.2—4.7.“;

(15)

подточки 4.2.1 и 4.2.2 се заменят със следното:

4.2.1.   Изпитването от тип 1 се провежда върху произвеждано превозно средство, което е валиден член на фамилията на СПр, както е описано в точка 4.1.3.1. Резултатите от изпитването са стойностите след прилагане на всички корекции съгласно настоящия регламент. Праговите стойности, спрямо които се проверява съответствието на замърсители, са определени в таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007. По отношение на емисиите на CO2, праговите норми са стойностите, определени от производителя за избраното превозно средство в съответствие с методиката за интерполация, установена в подприложение 7 към приложение XXI. Интерполационните изчисления се проверяват от органа по одобряването.

4.2.2.   От фамилията на СПр, на случаен принцип се избира извадка от три превозни средства. След извършването на подбора от органа по одобряването, производителят няма право да предприема каквито и да било промени в регулировките на избраните превозни средства.“;

(16)

точка 4.2.2.1. се заличава;

(17)

в точка 4.2.3., вторият и третият параграф се заменят със следното;

„4.2.3.

Статистическият метод за изчисляване на критериите за изпитване е описан в допълнение 1.

Приема се, че производството на дадена фамилия на СПр не съответства на изискванията, когато е взето решение за отхвърляне по отношение на стойностите на един или повече от замърсителите и CO2, в съответствие с критериите за изпитване, посочени в допълнение 1.

Приема се, че производството на дадена фамилия на СПр съответства на изискванията, след като е взето решение за приемане по отношение на стойностите на всички замърсители и CO2, в съответствие с критериите за изпитване, посочени в допълнение 1.“;

(18)

точка 4.2.4 се заменя със следното:

„4.2.4.

По искане на производителя и със съгласието на органа по одобряването, изпитванията могат да се проведат върху превозно средство от фамилията на СПр с пробег максимум 15 000 km с цел да се определят измерените коефициенти на изменение EvC за замърсители/CO2 за всяка фамилия на СПр. Процедурата за разработване се извършва от производителя, който се задължава да не прави никакви промени в регулировките на тези превозни средства.“;

(19)

в точка 4.2.4.1 в), уводната част се заменя със следното;

„в)

останалите превозни средства от фамилията на СПр няма да минават разработване, а техните емисии /EC/CO2 при 0 km се умножават по коефициента на изменение на първото разработено превозно средство. В този случай, стойностите, които се приемат за изпитването, съгласно допълнение 1 са:“;

(20)

точка 4.4.3.3 се заменя със следното:

„4.4.3.3.

Стойността, определена съгласно точка 4.4.3.2. се сравнява със стойността, определена съгласно точка 2.4. от допълнение 2.“;

(21)

Допълнение 1 се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

В настоящото допълнение се описва процедурата, която трябва да се прилага за проверка на изискванията към съответствието на производството за изпитване от тип 1 за замърсители/CO2, включително с изискванията за съответствие на изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане, и за следене на точността на устройството на бордовата система за измерване на разхода на гориво.“;

б)

в точка 2 първият параграф се заменя със следното:

„Измерванията на замърсителите, посочени в таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007, и на емисиите на CO2 се извършва върху най-малко 3 превозни средства, като впоследствие трябва да нараства, докато се вземе решение за приемане или отхвърляне. Точността на устройството на бордовата система за измерване на разхода на гориво се определя за всяко от N изпитвания.“;

в)

в точка 3.(iii), след встъпителната част, текстът

„A × LVAR/LXизпитвания < A × L – ((N–3)/13) × VAR/L

се заменя със следното:

„A × LVAR/LXизпитвания ≤ A × L – ((N–3)/13) × VAR/L“;

г)

в точка 4.(iii), след встъпителната част, текстът

„A – VARXизпитвания < A – ((N–3)/13) × VAR

се заменя със следното:

„A – VARXизпитвания ≤ A – ((N–3)/13) × VAR“;

д)

в точка 4., последният параграф се заличава.

е)

добавя се следната точка 5:

„5.

За превозните средства, посочени в член 4a, точността на устройството на бордовата система за измерване на разхода на гориво се изчислява, както следва:

xi,OBFCM

=

точността на устройството на бордовата система за измерване на разхода на гориво, определена за всяко отделно изпитване i, съгласно съдържащата формулите точка 4.2 от приложение XXII.

Органът по одобряването на типа е длъжен да води подробен отчет на определените точности за всяка изпитана фамилия на СПр.“;

(23)

Допълнение 2 се изменя, както следва:

а)

в точка 1.2. думите „точка 1.1.2.3. от подприложение 6 на приложение ХХI“ се заменят с думите „точка 1.2.3. от подприложение 6 на приложение ХХI“.

б)

в точка 2.3. думите „точка 4.1.1. от приложение ХХI“ се заменят с думите „точка 4.1.1. от подприложение 8 на приложение ХХI“.

в)

в точка 2.4. думите „точка 1.1.2.3. от подприложение 6 на приложение ХХI“ се заменят с думите „точка 1.2.3. от подприложение 6 на приложение ХХI“.

(24)

Допълнение 3 се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните точки 0.2.2.1—0.2.3.9:

0.2.2.1.   Допустимите стойности на параметрите за многоетапно одобрение на типа трябва да използват базовите стойности на емисиите на превозните средства (да се въведе обхватът, ако е приложимо):

Маса на крайното превозно средство в готовност за движение (в kg) …

Челна площ на крайното превозно средство (в cm2): …

Съпротивление при търкаляне на гумите (kg/t): …

Площ на напречното сечение на входа за въздух на радиаторната решетка (в cm2): …

0.2.3.   Идентификатори:

0.2.3.1.   идентификатор на интерполационната фамилия: …

0.2.3.2.   Идентификатор на фамилия за изпитване с корекция за околната температура: …

0.2.3.3.   Идентификатор на фамилия за PEMS: …

0.2.3.4.   Идентификатор на фамилия на съпротивление при движение по пътя

0.2.3.4.1.   Фамилия за съпротивление при движение по пътя на превозно средство VH: …

0.2.3.4.2.   Фамилия за съпротивление при движение по пътя на превозно средство VL: …

0.2.3.4.3.   Фамилии на съпротивление при движение по пътя, приложими за интерполационната фамилия: …

0.2.3.5.   Идентификатор на фамилията на матрицата на съпротивленията при движение по пътя: …

0.2.3.6.   Идентификатор на фамилия за система за периодично регенериране: …

0.2.3.7.   Идентификатор на фамилията за изпитването на емисии от изпаряване: …

0.2.3.8.   Идентификатор на фамилията на системата за бордова диагностика (СБД): …

0.2.3.9.   идентификатор на друг вид фамилия: …“;

б)

точка 2.6, буква б) се заличава;

в)

вмъква се следната точка 2.6.3:

„2.6.3.

Махова маса: 3 % от сумата на масата в готовност за движение и 25 kg или стойност за всяка ос (kg): …“;

г)

точка 3.2.2.1 се заменя със следното:

„3.2.2.1.

дизелово гориво/бензин/втечнен нефтен газ (ВНГ)/природен газ (ПГ) или биометан/етанол (E 85)/биодизел/водород (1) (6)“;

д)

точка 3.2.12.2.5.5 се заменя със следното:

„3.2.12.2.5.5.

Схематичен чертеж на резервоара за гориво (само за двигатели, работещи с бензин и етанол): …“;

е)

вмъкват се следните точки 3.2.12.2.5.5.1. to 3.2.12.2.5.5.5.:

3.2.12.2.5.5.1.   Вместимост, материал и конструкция на системата на резервоара за гориво: …

3.2.12.2.5.5.2.   Описание на материала на гъвкавите тръбопроводи за горивни пари, на материала на горивопровода и на метода на свързване на горивната уредба: …

3.2.12.2.5.5.3.   Система с херметичен резервоар? да/не

3.2.12.2.5.5.4.   Описание на настройката на предпазния клапан на резервоара за гориво (засмукване и изпускане на въздух): …

3.2.12.2.5.5.5.   Описание на системата за контрол на прочистването с въздух: …“;

ж)

точка 3.2.12.2.5.6. се заменя със следното:

„3.2.12.2.5.6.

Описание и схематично представяне на топлозащитния екран между резервоара и изпускателната уредба: …“;

з)

вмъква се следната точка 3.2.12.2.5.7.:

„3.2.12.2.5.7.

Коефициент на пропускливост: …“;

и)

вмъква се следната точка 3.2.12.2.12.:

„3.2.12.2.12.

Впръскване на вода: Да/Не (1)“;

й)

точка 3.2.19.4.1 се заличава;

к)

точка 3.2.20. се заменя със следното:

„3.2.20.

Информация за акумулирането на топлина“;

л)

точка 3.2.20.2 се заменя със следното:

„3.2.20.2

Изолационни материали: Да/Не (1)“;

м)

вмъкват се следните точки 3.2.20.2.5., 3.2.20.2.5.1., 3.2.20.2.5.2., 3.2.20.2.5.3. и 3.2.20.2.6.:

3.2.20.2.5.   Подход на най-неблагоприятния случай с охлаждане на превозното средство: Да/Не (1)

3.2.20.2.5.1.   (подход на не най-неблагоприятния случай) Минимално време за привеждане към околна температура, tsoak_ATCT (часа): …

3.2.20.2.5.2.   (подход, различен от подхода на най-неблагоприятния случай) Местоположение на измервателя на температурата на двигателя: …

3.2.20.2.6.   Подход с една интерполационна фамилия в рамките на фамилията за изпитване с корекция за околната температура: Да/Не (1)“;

н)

вмъква се следната точка 3.3:

„3.3.   Електрическа машина

3.3.1.   Тип (намотка, възбуждане) …

3.3.1.1.   Максимална часова мощност: … kW

(обявена от производителя стойност)

3.3.1.1.1.   Максимална полезна мощност (a) … kW

(обявена от производителя стойност)

3.3.1.1.2.   Максимална мощност за 30 минути (а) … kW

(обявена от производителя стойност)

3.3.1.2.   Работно напрежение: … V

3.3.2.   ПСНЕ

3.3.2.1.   Брой клетки …

3.3.2.2.   Маса: … kg

3.3.2.3.   Капацитет: … Ah (амперчаса)

3.3.2.4.   Позиция: …“;

о)

точки 3.5.7.1 и 3.5.7.1.1. се заменят със следното:

„3.5.7.1.   Параметри, свързани с изпитвателното превозно средство

Превозно средство

Превозно средство, ниска стойност (VL)

ако има такова

Превозно средство, висока стойност

(VH)

VM

ако има такова

V представител (само за фамилия с матрица на съпротивленията при движение по пътя (*1))

Приети стойности

Тип на каросерията на превозното средство

 

 

 

 

Използван метод за измерване на съпротивлението при движение по пътя (измерване или изчисление за всяка фамилия за съпротивлението при движение по пътя)

 

 

 

Информация за съпротивлението при движение по пътя:

 

Марка и тип на гумите, ако е направено измерване

 

 

 

 

Размери на гумите (предни/задни), ако е направено измерване

 

 

 

 

Съпротивление при търкаляне на гумите (предни/задни) (kg/t)

 

 

 

 

 

Налягане на гумите (предни/задни) (kPa), ако е направено измерване

 

 

 

 

 

Делта CD × A на превозно средство L в сравнение н превозно средство H (IP_H минус IP_L)

 

 

Делта CD × A в сравнение с превозно средство L от фамилия на съпротивление при движение по пътя (IP_H/L минус RL_L), ако е изчислено по фамилия за съпротивлението при движение по пътя

 

 

 

Маса на превозното средство при изпитването (в kg)

 

 

 

 

 

Коефициенти на съпротивление при движение по пътя

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Челна площ m2 (0,000 m2)

 

 

Необходима за цикъла енергия (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Гориво, използвано за изпитване от тип 1 и избрано за измерване на полезната мощност съгласно приложение ХХ към настоящия регламент (само за превозни средства на ВНГ или ПГ): …“;

п)

точки 3.5.7.1.1.1. — 3.5.7.1.3.2.3. се заличават;

р)

точки 3.5.7.2.1. — 3.5.7.2.1.2.0. се заменят със следното:

„3.5.7.2.1.   Тегловни емисии на CO2 за превозни средства, използващи само двигатели с вътрешно горене и NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0.   Минимални и максимални стойности на CO2 в рамките на интерполационната фамилия

3.5.7.2.1.1.   Превозно средство, висока стойност: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   Превозно средство, висока стойност (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.   Превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   Превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   Превозно средство M (ако е приложимо): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   Превозно средство М (ако е приложимо) (NEDC): … g/km“;

с)

точки 3.5.7.2.2. — 3.5.7.2.2.3.0. се заменят със следното:

„3.5.7.2.2.   Масови емисии на CO2, отговарящи на запазването на степента на зареждане, за OVC-HEV

3.5.7.2.2.1.   Масови емисии на CO2, отговарящи на запазването на степента на зареждане, на превозно средство, висока стойност: g/km

3.5.7.2.2.1.0.   Комбинирани емисии на CO2, на превозно средство, висока стойност (NEDC условие Б): g/km

3.5.7.2.2.2.   Масови емисии на CO2, отговарящи на запазването на степента на зареждане, на превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо): g/km

3.5.7.2.2.2.0.   Комбинирани емисии на CO2, на превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо) (NEDC условие Б): g/km

3.5.7.2.2.3.   Масови емисии на CO2, отговарящи на запазването на степента на зареждане, на превозно средство М (ако е приложимо): g/km

3.5.7.2.2.3.0.   Комбинирани емисии на CO2, на превозно средство М (ако е приложимо) (NEDC условие Б): g/km“;

т)

точки 3.5.7.2.3. — 3.5.7.2.3.3.0. се заменят със следното:

„3.5.7.2.3.   Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия и претеглени тегловни емисии на CO2 за хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC-HEV)

3.5.7.2.3.1.   Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, висока стойност (VH): … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, висока стойност (при новия европейски цикъл на движение — NEDC условие А): … g/km

3.5.7.2.3.2.   Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, ниска стойност (VL)(ако е приложимо): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо) (при новия европейски цикъл на движение — NEDC условие А): … g/km

3.5.7.2.3.3.   Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство M (ако е приложимо): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство М (ако е приложимо) (при новия европейски цикъл на движение — NEDC условие А): … g/km“;

у)

добавя се следната точка 3.5.7.2.3.4.:

„3.5.7.2.3.4.

Минимални и максимални среднопретеглени стойности на CO2 в рамките на интерполационна фамилия на превозни средства с външно зареждане (OVC)“;

ф)

точка 3.5.7.4.3. се заличава;

х)

точка 3.5.8.3 се заменя със следното:

„3.5.8.3.

Данни за емисиите, във връзка с използването на екологични иновации (таблицата да се повтори за всяко изпитано еталонно гориво) (w (1)

Решение за одобрение на екологична иновация (ц2)

Код на екологичната иновация (ц3)

1.

Емисии на CO2 на превозното средство с емисии по базовата линия (g/km)

2.

Емисии на CO2 на оборудваното с екологична иновация превозно средство (g/km)

3.

Емисии на CO2 на превозното средство с емисии по базовата линия при цикъл на изпитване от тип 1 (ц4)

4.

Емисии на CO2 на оборудваното с екологична иновация превозно средство при цикъл на изпитване от тип 1

5.

Коефициент на използване (КИ), т.е. времеви дял на използване на технологията при нормални работни условия

Намаление на емисиите на CO2 ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо намаление на емисиите на CO2 при новия европейски цикъл на движение - NEDC (g/km) (ц5)

Общо намаление на емисиите на CO2 при WLTP (g/km) (ц5)“

ц)

вмъква се следната точка 3.8.5:

„3.8.5

Спецификация за смазочното масло: …W…“;

ч)

точки 4.5.1.1., 4.5.1.2. и 4.5.1.3. се заличават;

ш)

в точка 4.6., думата „Заден ход“ в долната част на първата колона, се заличава;

щ)

вмъкват се следните точки 4.6.1—4.6.1.7.1:

„4.6.1.   Смяна на предавките

4.6.1.1   Предавка 1 изключена: Да/Не (1)

4.6.1.2.   n_95_high за всяка предавка: … min– 1

4.6.1.3   nmin_drive

4.6.1.3.1   1-ва предавка: … min– 1

4.6.1.3.2.   1-ва предавка до 2-ра: … min– 1

4.6.1.3.3   2-ра предавка до спиране: … min– 1

4.6.1.3.4   2-ра предавка: …min– 1

4.6.1.3.5   3-та предавка и нагоре: … min– 1

4.6.1.4.   n_min_drive_set за ускорение/фази на постоянна скорост (n_min_drive_up): … min– 1

4.6.1.5.   n_min_drive_set за фазите на отрицателно ускорение (nmin_drive_down):

4.6.1.6.   първоначален период от време

4.6.1.6.1.   t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start: … min– 1

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start: … min– 1

4.6.1.7.   използване на ASM: да/не (1)

4.6.1.7.1.   стойности за ASM: …“;

аа)

вмъква се следната точка 4.12:

„4.12.

Смазочно масло на предавателната кутия: …W…“;

аб)

точки 9.10.3. и 9.10.3.1. се заличават;

ав)

вмъкват се следните точки 12.8 до 12.8.3.2:

„12.8.   Устройства или системи с режими, които се избират от водача, които оказват влияние върху емисиите на CO2 и/или ограничените емисии и нямат преобладаващ режим: да/не (1)

12.8.1.   Изпитване за запазване на заряда на акумулаторната батерия (ако е приложимо) (да се посочи за всяко устройство или система)

12.8.1.1.   Режим в най-благоприятния случай: …

12.8.1.2.   Режим в най-неблагоприятния случай: …

12.8.2.   Изпитване за разреждане на акумулаторната батерия (ако е приложимо) (да се посочи за всяко устройство или система)

12.8.2.1.   Режим в най-благоприятния случай: …

12.8.2.2.   Режим в най-неблагоприятния случай: …

12.8.3.   Изпитване от тип 1 (ако е приложимо) (да се посочи за всяко устройство или система)

12.8.3.1.   Режим в най-благоприятния случай: …

12.8.3.2.   Режим в най-неблагоприятния случай: …“;

аг)

в допълнение 3 се заличава „Допълнение към информационен документ“;

(23)

Допълнение 3a се изменя, както следва:

а)

буква г) се заменя със следното:

„г)

детайлна техническа обосновка на всяка спомагателна стратегия за контрол на емисиите (AES), включваща оценка на риска със и без AES и информация за следното:

(i)

причините за прилагане на всяка от клаузите за изключение от забраната за използване на коригиращо устройство в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007;

(ii)

апаратните компоненти, които трябва да бъдат защитени от AES, когато е приложимо;

(iii)

доказателство за внезапна и непоправима повреда на двигателя, която не може да бъде предотвратена чрез редовно техническо обслужване и би настъпила при отсъствието на AES, когато е приложимо;

(iv)

мотивирано обяснение на причините за необходимостта от използване на AES при пускане на двигателя, когато е приложимо;“;

б)

добавени са следните втори и трети параграф:

„Разширеният пакет от документи е ограничен до 100 страници и включва всички основни елементи, които позволяват на органа по одобряването на типа да оцени AES. Ако е необходимо, пакетът може да бъде допълнен с приложения и други приложени документи, съдържащи допълнителни и допълващи елементи. Всеки път, когато бъдат въведени промени в AES, производителят изпраща нова версия на разширения пакет от документи на органа по одобряването на типа. Новата версия се ограничава до промените и техния ефект. Новата версия на AES се оценява и одобрява от органа по одобряването на типа.

Структурата на разширения пакет от документи е както следва:

Разширен пакет от документи за прилагането на AES № YYY/OEM съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151

Части

параграф

точка

Обяснение

Въвеждащи документи

 

Встъпително писмо до Органа по одобряването на типа

Справка за документа, включваща версията, датата на издаване на документа, подпис от съответното лице от организацията на производителя

 

Таблица на версиите

Съдържание на промените на всяка версия: както и променената част

 

Описание на засегнатите типове (емисии)

 

 

Таблица на приложените документи

Списък на всички приложени документи

 

Взаимни препратки

връзка към параграф a) до i) от допълнение 3a (което съдържа всички изисквания на регламента)

 

Отсъствие на декларация за коригиращо устройство

+ подпис

Основен документ

0

Акроними/съкращения

 

1

ОБЩО ОПИСАНИЕ

 

1.1.

Общо представяне на двигателя

Описание на основните характеристики: работен обем, система за последващо очистване на отработени газове,…

1.2.

Обща конфигурация на системата

Блок-схема на системата: списък на датчици и задвижващи механизми, обяснение на общите функции на двигателя

1.3

Прочитане на версията на софтуера и версията на калибриране

напр. обяснение на уред за четене

2

Основни стратегии за контрол на емисиите (BES)

 

2.x

BES x

Описание на стратегията x

2.y

BES y

Описание на стратегията y

3

Спомагателни стратегии за контрол на емисиите (AES)

 

3.0

Представяне на Спомагателните стратегии за контрол на емисиите (AES)

Йерархични връзки между AES: описание и обосновка (напр. безопасност, надеждност и др.)

3.x

AES x

3.x.1

AES обосновка

3.x.2

измерени и/или моделирани параметри за характеризиране на AES

3.x.3

Режим на действие на AES - използвани параметри

3.x.4

Ефект на AES върху замърсители и CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

и т.н.

тук свършва ограничението от 100 страници

Приложение

 

Списък на типовете покрити от тези BES-AES: включително препратка към одобрението на типа (TA), справка за софтуера, номер на калибрирането, контролни суми за всяка версия и на всеки блок за управление (на двигателя и/или на системата за последващо очистване на отработените газове, ако има)

Приложения документи

 

Техническа бележка на обосновката за AES № xxx

Оценка на риска или обосновка чрез изпитване или пример за внезапна повреда, ако има

 

Техническа бележка на обосновката за AES № yyy

 

 

Протокол от изпитване за количествено определяне на специфичното въздействие на AES

протокол за всички специфични изпитвания направени за обосновка на AES, данни за условията на изпитване, описание на превозното средство / дата на изпитванията, въздействие върху емисиите/CO2 с/без активиране на AES“;

(24)

Вмъква се следното допълнение 3b:

„Допълнение 3b

Методика за оценка на AES

Оценката на AES от орана за одобрение на типа включва минимум следните проверки:

(1)

Увеличението на емисиите, предизвикано от AES трябва да се поддържа на възможно най-ниско ниво:

а)

Увеличението на общите емисии при използване на AES трябва да се поддържа на възможно най-ниско ниво през целия период на нормална употреба и експлоатационен живот на превозните средства;

б)

Когато на пазара се появи технология или конструкция, която би позволила подобрен контрол върху емисиите, докато в същото време се оценява предварително AES, то тя ще се използва без необосновано изменение)

(2)

Когато се използва за обосновка на AES, рискът от внезапна и непоправима повреда на „преобразувателя на енергия на задвижването и тяговата система“, както е определено във Взаимно решение № 2 (M.R.2) в рамките на Споразуменията от 1958 г. и 1998 г. на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), съдържащи дефинициите на системата за задвижване на превозните средства (6), се демонстрира и документира по подходящ начин и включва следната информация:

а)

Доказателството за катастрофално (т.е. внезапна и непоправима) повреда на двигателя се предоставя от производителя, заедно с оценка на риска, която включва оценка на вероятността от възникване на риска и сериозността на възможните последици, включително резултатите от проведените изпитвания за тази цел;

б)

Когато на пазара се появи технология или конструкция, която елиминира или намалява този риск, докато в същото време се прилага AES, то тя ще се използва в максимална технически възможна степен (т.е. без необосновано изменение);

в)

Дълготрайността и дългосрочната защита на двигателя или компонентите на системата за контрол на емисиите срещу износване и неизправности не се счита за приемлива причина за предоставяне на освобождаване от забраната за коригиращо устройство.

(3)

Адекватно техническо описание документира причините за необходимостта от употребата на AES за безопасната експлоатация на превозното средство:

а)

Доказателството за повишен риск за безопасната експлоатация на превозното средство се предоставя от производителя, заедно с оценка на риска, която включва оценка на вероятността от възникване на риска и сериозността на възможните последици, включително резултатите от проведените изпитвания за тази цел;

б)

Когато на пазара се появи различна технология или конструкция, която би позволила снижаване на риска за безопасността, докато в същото време се прилага AES, то тя ще се използва в максимална технически възможна степен (т.е. без необосновано изменение).

(4)

Адекватно техническо описание документира причините за необходимостта от употребата на AES по време на пускане на двигателя:

а)

Доказателството за необходимостта от употребата на AES по време на пускане на двигателя се предоставя от производителя, заедно с оценка на риска, която включва оценка на вероятността от възникване на риска и сериозността на възможните последици, включително резултатите от проведените изпитвания за тази цел;

б)

Когато на пазара се появи различна технология или конструкция, която би позволила подобрен контрол върху емисиите при пускане на на двигателя, докато в същото време се прилага AES, то тя ще се използва в максимална технически възможна степен.

“.

(25)

Допълнение 4 се изменя, както следва:

а)

в раздел I на образеца на сертификата за ЕО одобрение на типа, се вмъква следната точка 0.4.2.:

„0.4.2.

базово превозно средство (5a) (1): да/не (1)“;

б)

Допълнението към сертификата за ЕО одобрение на типа се изменя, както следва:

(i)

точка 0. се заменя със следното:

„0.   Идентификатор на интерполационната фамилия, определен в точка 5.0 от приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151.

0.1.   Идентификатор: …

0.2.   Идентификатор на базовото превозно средство (5a) (1): …“;

(ii)

точки 1.1, 1.2 и 1.3 се заменят със следното:

1.1.   Маса на превозното средство в готовност за движение:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Максимално допустима маса:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Базова маса:

 

VL (1): …

 

VH: …“;

(iii)

точка 2.1. се заменя със следното:

„2.1.   Резултати от изпитванията за емисии в отработилите газове от изпускателната тръба

Класификация на емисиите: …

Резултати от изпитване от тип 1, където е приложимо

Номер на одобрението на типа, когато превозното средство не е базово (1): …

Изпитване 1

Резултат от изпитване от тип 1

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC (неметанови въглеводороди)

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

прахови частици

(mg/km)

брой частици

(#.1011/km)

Измерени (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Средна стойност, изчислена с Ki (M × Ki или M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Крайна средна стойност, изчислена с Ki и DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Гранична стойност

 

 

 

 

 

 

 

Изпитване 2 (ако е приложимо)

Повторно се попълва таблицата от изпитване от тип 1 с резултатите от второто изпитване.

Изпитване 3 (ако е приложимо)

Повторно се попълва таблицата от изпитване от тип 1 с резултатите от третото изпитване.

Повтарят се изпитване 1, изпитване 2 (ако е приложимо) и изпитване 3 (ако е приложимо) за превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо), и VM (ако е приложимо)

Изпитване корекция за околната температура

Емисии на CO2 (g/km)

Общо

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Тип 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Корекционен коефициент за фамилията (FCF)

 


Резултат от изпитването с корекция за околната температура

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC (неметанови въглеводороди)

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

прахови частици

(mg/km)

брой частици

(#.1011/km)

Измерени (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Пределни стойности

 

 

 

 

 

 

 

Разлика между крайната температура на охлаждащата течност на двигателя и средната температура на зоната за привеждане към околната температура от последните 3 часа ΔT_ATCT (°C) за еталонното превозно средство: …

Минималното време за привеждане към околната температура tsoak_ATCT (s): …

Местоположение на датчика за температура: …

Идентификатор на фамилия за изпитване с корекция за околната температура (ATCT): …

Тип 2: (включително данни, необходими за изпитването за годност за движение по пътищата):

Изпитване

Стойност на CO

(обемни %)

Ламбда стойност (1)

Обороти на двигателя

(min– 1)

Температура на маслото на двигателя

(°C)

Изпитване при ниски обороти на двигателя на празен ход

 

Не е приложимо

 

 

Изпитване при високи обороти на двигателя на празен ход

 

 

 

 

Тип 3: …

Тип 4: … g/изпитване;

процедура за изпитване в съответствие с: Приложение 6 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН [1 ден NEDC] / Приложението към Регламент (ЕО) 2017/1221 [2 дни NEDC] / Приложение VI към Регламент (ЕС) 2017/1151 [2 дни WLTP] (1).

Тип 5:

Изпитване на дълготрайност: цялостно изпитване на превозното средство/изпитване за стареене на изпитвателен стенд/без изпитване (1)

Коефициент на влошаване КИ: изчислен/приет (1)

Да се посочат стойностите: …

Приложим цикъл за Тип 1 (подприложение 4 към приложение XXI на Регламент (ЕС) 2017/1151 или Правило № 83 на ИКЕ на ООН) (14): …

Тип 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Измерена стойност

 

 

Гранична стойност“

 

 

(iv)

точка 2.5.1се заменя със следното:

„2.5.1.

Превозни средства, използващи само двигатели с вътрешно горене и хибридни електрически превозни средства без външно зареждане (NOVC)“;

v)

вмъква се следната точка 2.5.1.0:

„2.5.1.0.

Минимални и максимални стойности на CO2 в рамките на интерполационната фамилия“;

(vi)

точки 2.5.1.1.3. и 2.5.1.1.4. се заменят със следното:

„2.5.1.1.3.   Тегловните емисии на CO2 (да се посочат стойности за всяко изпитано еталонно гориво, за различните фази: измерените стойности, за общите стойности вижте точки 1.2.3.8. и 1.2.3.9. от подприложение 6 към приложение XXI на Регламент (ЕС) 2017/1151)

Емисии на CO2 (g/km)

Изпитване

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

средни

 

 

 

 

 

Крайни MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Разход на гориво (да се посочат стойности за всяко изпитано еталонно гориво, за различните фази: измерените стойности, за общите стойности вижте точки 1.2.3.8. и 1.2.3.9. от подприложение 6 към приложение XXI)

Разход на гориво (l/100 km) или m3/100 km, или kg/100 km (1)

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

Крайни стойности на FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 

(vii)

точки 2.5.1.2—2.5.1.3 се заменят със следното:

„2.5.1.2.   Превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо)

2.5.1.2.1.   Необходима за цикъла енергия: … J

2.5.1.2.2.   Коефициенти на съпротивление при движение по пътя

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.   Тегловните емисии на CO2 (да се посочат стойности за всяко изпитано еталонно гориво, за различните фази: измерените стойности, за общите стойности вижте точки 1.2.3.8. и 1.2.3.9. от подприложение 6 към приложение XXI)

Емисии на CO2 (g/km)

Изпитване

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

средни

 

 

 

 

 

Крайни MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Разход на гориво (да се посочат стойности за всяко изпитано еталонно гориво, за различните фази: измерените стойности, за общите стойности вижте точки 1.2.3.8. и 1.2.3.9. от подприложение 6 към приложение XXI)

Разход на гориво (l/100 km) или m3/100 km, или kg/100 km (1)

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

Крайни стойности на FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   превозно средство M за NOVC-HEV (ако е приложимо)“;

(viii)

вмъкват се следните точки 2.5.1.3.1—2.5.1.3.4:

„2.5.1.3.1.   Необходима за цикъла енергия: … J

2.5.1.3.2.   Коефициенти на съпротивление при движение по пътя

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   Тегловните емисии на CO2 (да се посочат стойности за всяко изпитано еталонно гориво, за различните фази: измерените стойности, за общите стойности вижте точки 1.2.3.8 и 1.2.3.9 от подприложение 6 към приложение XXI)

Емисии на CO2 (g/km)

Изпитване

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

средни

 

 

 

 

 

Крайни MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Разход на гориво (да се посочат стойности за всяко изпитано еталонно гориво, за различните фази: измерените стойности, за общите стойности вижте точки 1.2.3.8. и 1.2.3.9 от подприложение 6 към приложение XXI)

Разход на гориво (l/100 km) или m3/100 km, или kg/100 km (1)

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

Крайни стойности на FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

(ix)

заличава се точка 2.5.1.3.1.;

(x)

вмъкват се следните точки 2.5.1.4. и 2.5.1.4.1.:

2.5.1.4.   За превозни средства, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, които са оборудвани със системи с периодично регенериране, както са определени в точка 6 от член 2 на настоящия регламент, резултатите от изпитванията се коригират коефициента Ki, както е посочено в допълнение 1 към подприложение 6 на приложение XXI.

2.5.1.4.1.   Информация за стратегията за регенериране за емисиите на CO2 и разхода на гориво

D — брой на работни цикли между 2 цикъла, при които настъпват фази на регенериране: …

d — брой на работни цикли, необходими за регенериране: …

Приложим цикъл за Тип 1 (подприложение 4 към приложение XXI на Регламент (ЕС) 2017/1151 или Правило № 83 на ИКЕ на ООН) (14): …

 

Общо

Ki (адитивен/ мултипликативен) (1)

Стойности за CO2 и разхода на гориво (10)

 

Повтаря се точка 2.5.1 в случай на базово превозно средство“;

xi)

точки 2.5.2.1—2.5.2.1.2. се заменят със следното:

„2.5.2.1.   Консумация на електрическа енергия

2.5.2.1.1.   Превозно средство, висока стойност

2.5.2.1.1.1.   Необходима за цикъла енергия: … J

2.5.2.1.1.2.   Коефициенти на съпротивление при движение по пътя

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Изпитване

При управление в град

Общо

Изчислена консумация на електрическа енергия (EC)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

средни

 

 

Обявена стойност

 

2.5.2.1.1.3.   Общо време извън толеранса за провеждане на цикъла: … sec

2.5.2.1.2.   Превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо)

2.5.2.1.2.1.   Необходима за цикъла енергия: … J

2.5.2.1.2.2.   Коефициенти на съпротивление при движение по пътя

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Изпитване

При управление в град

Общо

Изчислена консумация на електрическа енергия (EC)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

средни

 

 

Обявена стойност

 

2.5.2.1.2.3.   Общо време извън толеранса за провеждане на цикъла: … sec“;

(xii)

точка 2.5.2.2 се заменя със следното:

„2.5.2.2.   Пробег в изцяло електрически режим на задвижване

2.5.2.2.1.   Превозно средство, висока стойност

PER (km)

Изпитване

При управление в град

Общо

Измерен пробег в изцяло електрически режим на задвижване

1

 

 

2

 

 

3

 

 

средни

 

 

Обявена стойност

 

2.5.2.2.2.   Превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо)

PER (km)

Изпитване

При управление в град

Общо

Измерен пробег в изцяло електрически режим на задвижване

1

 

 

2

 

 

3

 

 

средни

 

 

Обявена стойност

—“

 

(xiii)

точки 2.5.3.1—2.5.3.2 се заменят със следното:

„2.5.3.1.   Тегловна емисия на CO2 в режим на запазване на заряда на акумулаторната батерия

2.5.3.1.1.   Превозно средство, висока стойност

2.5.3.1.1.1.   Необходима за цикъла енергия: … J

2.5.3.1.1.2.   Коефициенти на съпротивление при движение по пътя

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Емисии на CO2 (g/km)

Изпитване

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Средни

 

 

 

 

 

Крайни MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо)

2.5.3.1.2.1.   Необходима за цикъла енергия: … J

2.5.3.1.2.2.   Коефициенти на съпротивление при движение по пътя

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Емисии на CO2 (g/km)

Изпитване

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Средни

 

 

 

 

 

Крайни MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Превозно средство M (ако е приложимо)

2.5.3.1.3.1.   Необходима за цикъла енергия: … J

2.5.3.1.3.2.   Коефициенти на съпротивление при движение по пътя

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Емисии на CO2 (g/km)

Изпитване

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Средни

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Тегловна емисия на CO2, в режим на разреждане на акумулаторната батерия

Превозно средство, висока стойност

Емисии на CO2 (g/km)

Изпитване

Общо

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Средни

 

Крайни MCO2,CD,H

 

Превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо)

Емисии на CO2 (g/km)

Изпитване

Общо

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Средни

 

Крайни MCO2,CD,L

 

Превозно средство M (ако е приложимо)

Емисии на CO2 (g/km)

Изпитване

Общо

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Средни

 

Крайни MCO2,CD,M

 

(xiv)

в точка 2.5.3.3 се добавя следната точка 2.5.3.3.1:

„2.5.3.3.1.

Минимални и максимални стойности на CO2 в рамките на интерполационната фамилия“;

xv)

точка 2.5.3.5. се заменя със следното:

„2.5.3.5.   Разход на гориво, в режим на разреждане на акумулаторната батерия

Превозно средство, висока стойност

Разход на гориво (l/100km)

Общо

Крайни стойности на FCCD,H

 

Превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо)

Разход на гориво (l/100km)

Общо

Крайни стойности на FCCD,L

 

Превозно средство M (ако е приложимо)

Разход на гориво (l/100km)

Общо

Крайни стойности на FCCD,M

 

(xvi)

точка 2.5.3.7.1. се заменя със следното:

„2.5.3.7.1.   Общ пробег в електрически режим на задвижване

AER (km)

Изпитване

При управление в град

Общо

Стойности на AER

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Средни

 

 

Крайни стойности на AER“

 

 

(xvii)

точка 2.5.3.7.4. се заменя със следното:

„2.5.3.7.4.   Пробег за циклите в режим на разреждане на акумулаторната батерия RCDC

RCDC (km)

Изпитване

Общо

Стойности на RCDC

1

 

2

 

3

 

Средни

 

Крайни стойности на RCDC

 

(xviii)

точки 2.5.3.8.2 и 2.5.3.8.3. се заменят със следното:

„2.5.3.8.2   Претеглена спрямо коефициента на използване консумация на електрическа енергия в режим на разреждане на акумулаторната батерия ECAC,CD (комбинирана)

ECAC,CD (Wh/km)

Изпитване

Общо

Стойности на ECAC,CD

1

 

2

 

3

 

Средни

 

Крайни стойности на ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   Претеглена спрямо коефициента на използване консумация на електрическа енергия ECAC, weighted(комбинирана)

ECAC, weighted (Wh/km)

Изпитване

Общо

Стойности на ECAC, weighted

1

 

2

 

3

 

Средни

 

Крайни стойности на ECAC,weighted

 

Повтаря се точка 2.5.3. в случай на базово превозно средство“;

(xix)

вмъква се следната точка 2.5.4:

„2.5.4.   Превозни средства с горивни елементи (FCV)

Разход на гориво (kg/100 km)

Общо

Крайни стойности на FCc

 

Повтаря се точка 2.5.4 в случай на базово превозно средство“;

(xx)

вмъква се следната точка 2.5.5:

„2.5.5.

Устройство за следене на разхода на гориво и/или електрическа енергия: да/неприложимо …“;

(xxi)

в пояснителните бележки се добавя следната бележка под линия 5a:

„(5a)

както е определено в член 3, точка 18 от Директива 2007/46/ЕО“;

(в)

Допълнението към добавката към сертификата за ЕО одобрение на типа се изменя, както следва:

(i)

Заглавието на точка 1. се заменя със следното:

„1.

Емисии на CO2, определени в съответствие с точка 3.2. от приложение I към регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/1152 и (ЕС) 2017/1153“;

(ii)

точка 2.1.1 се заменя със следното:

„2.1.1.   Тегловни емисии на CO2 (за всяко изпитано еталонно гориво) за превозни средства, използващи само двигатели с вътрешно горене и хибридни електрически превозни средства без външно зареждане

Емисии на CO2 (g/km)

В градски условия

В извънградски условия

Общо

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

iii)

вмъкват се следните точки 2.1.2. и 2.1.2.1:

„2.1.2.   Резултати от изпитването на превозни средства с външно зареждане

2.1.2.1.   Тегловни емисии на CO2 за хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Емисии на CO2 (g/km)

Общо

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted

 

(iv)

точка 2.2.1 се заменя със следното:

„2.2.1.   Тегловни емисии на CO2 (за всяко изпитано еталонно гориво) за превозни средства, използващи само двигатели с вътрешно горене и хибридни електрически превозни средства без външно зареждане

Емисии на CO2 (g/km)

В градски условия

В извънградски условия

Общо

MCO2,NEDC_L,test

 

 

 

v)

вмъкват се следните точки 2.2.2. и 2.2.2.1.:

„2.2.2.   Резултати от изпитването на превозни средства с външно зареждане

2.2.2.1.   Тегловни емисии на CO2 за хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Емисии на CO2 (g/km)

Общо

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted“;

 

(vi)

точка 3 се заменя със следното:

„3.

Коефициентите на отклонение и на проверка (определени в съответствие с точка 3.2.8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1152 и (ЕС) 2017/1153).

Показател за отклонение (ако е приложимо)

 

Проверочен показател (ако е приложимо)

‘1’ или ‘0’

Идентификационен код за сегментиране на цялостния файл на съответствието (точка 3.1.1.2 от приложение I към регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/1152 и (ЕС) 2017/1153“

 

(vii)

вмъкват се следните точки 4—4.2.3:

„4.   Крайни стойности за CO2 и разхода на гориво при новия европейски цикъл на движение - NEDC

4.1.   Крайни стойности при NEDC (за всяко изпитано еталонно гориво) за превозни средства, използващи само двигатели с вътрешно горене и хибридни електрически превозни средства без външно зареждане

 

 

В градски условия

В извънградски условия

Общо

Емисии на CO2 (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Разход на гориво (l/100km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   Крайни стойности при NEDC (за всяко изпитано еталонно гориво) за хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

4.2.1.   Емисии на CO2 (g/km): вижте точки 2.1.2.1. и 2.2.2.1.

4.2.2.   Консумация на електрическа енергия (Wh/km): вижте точки 2.1.2.2. и 2.2.2.2.

4.2.3.   Разход на гориво (l/100 km)

Разход на гориво (l/100 km)

Общо

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

(26)

Допълнение 6 се изменя, както следва:

a)

Таблица 1 се изменя, както следва:

i)

редовете AG — AL се заменят със следното:

„AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 клас I

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.9.2017 г. (1)

 

31.8.2019 г.

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 клас I

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

 

 

31.8.2019 г.

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 клас I

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.1.2019 г.

 

31.8.2019 г.

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 клас I

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.9.2019 г.

1.9.2019 г.

31.12.2020 г.

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 клас II

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.9.2018 г. (1)

 

31.8.2019 г.

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 клас II

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

 

 

31.8.2019 г.

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 клас II

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.9.2019 г.

1.9.2020 г.

31.12.2021 г.

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 клас III, N2

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.9.2018 г. (1)

 

31.8.2019 г.

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 клас III, N2

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

 

 

31.8.2019 г.

ЗС

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 клас III, N2

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.9.2019 г.

1.9.2020 г.

31.12.2021 г.

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 клас I

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

 

 

31.8.2019 г.

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 клас II

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

 

 

31.8.2020 г.

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 клас III, N2

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

 

 

31.8.2020 г.

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 клас I

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

 

 

31.12.2020 г.

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 клас II

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

 

 

31.12.2021 г.

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 клас III, N2

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

 

 

31.12.2021 г.

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 клас I

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.1.2020 г.

1.1.2021 г.

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 клас II

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.1.2021 г.

1.1.2022 г.

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 клас III, N2

Принудително запалване, запалване чрез сгъстяване

1.1.2021 г.

1.1.2022 г.“;

 

б)

след таблица 1 се вмъква следният текст след ключа относно EURO 6d-TEMP:

„Стандарт за емисии Euro 6d-TEMP-ISC = изпитване в реални условия спрямо временни коефициенти за съответствие, пълните изисквания Euro 6 за емисии в отработилите газове от изпускателната тръба (включително броя на праховите частици в реални условия - PN RDE) и нова процедура за ISC;

Стандарт за емисии Euro 6d-TEMP-EVAP = изпитване за емисии на NOx в реални условия като се прилагат временни коефициенти за съответствие, изцяло се прилагат изискванията Euro 6 за емисии в отработилите газове от изпускателната тръба (включително броя на праховите частици в реални условия) и процедура за емисии от изпаряване за 48 часа и нова ISC процедура;“

в)

след таблица 1 се вмъква следният текст след ключа относно EURO 6d:

„Euro 6d-ISC“ = изпитване в реални условия, като се прилагат окончателни коефициенти за съответствие, изцяло се прилагат изискванията Euro 6 за емисии в отработилите газове от изпускателната тръба и процедура за емисии от изпаряване за 48 часа и нова ISC процедура;

„Euro 6d-ISC-FCM“ = изпитване в реални условия като се прилагат окончателни коефициенти за съответствие, пълните изисквания Euro 6 за емисии в отработилите газове от изпускателната тръба, процедурата за емисии от изпаряване за 48 часа, устройства за следене на разхода на гориво и/или електрическа енергия и нова ISC процедура.“;

(27)

Допълнения 8a—8в се заменят от следното:

„Допълнение 8a

Протоколи от изпитване

Протоколът от изпитване е протоколът, издаден от техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитванията в съответствие с настоящия регламент.

ЧАСТ I

Следната информация, ако е приложимо, представлява минималния обем от данни, необходими за изпитването от тип 1.

Номер на ПРОТОКОЛА

ЗАЯВИТЕЛ

 

Производител

 

ОТНОСНО

Идентификатор(и) на фамилията за съпротивлението при движение по пътя

:

 

Идентификатор(и) на интерполационна фамилия

:

 

Обект на изпитванията

 

Марка

:

 

 

IP идентификатор

:

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обектът на изпитванията съответства на изискванията, посочени в рубриката „Относно“.


МЯСТО,

ДД/ММ/ГГГГ

Общи бележки:

Ако има няколко варианта (препратки), в протокола от изпитването следва да се опише само изпитвания вариант

В противен случай, може да е достатъчна една препратка към информационния документ в началото на протокола от изпитването.

Всяка техническа служба има право да включва допълнителна информация

а)

специфично за двигател с принудително запалване

б)

специфично за двигател със запалване чрез сгъстяване

1.   ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО(А): ВИСОКА СТОЙНОСТ, НИСКА СТОЙНОСТ И M (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

1.1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Номера на превозното средство

:

Номер на прототипа и VIN

Категория

:

 

 

 

 

Каросерия

:

 

Задвижващи колела

:

 

1.1.1.   Конфигурация на силовото предаване

Конфигурация на силовото предаване

:

само с двигател с вътрешно горене, хибридно, електрическо или с горивен елемент

1.1.2   ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (ако е приложимо)

При повече от един двигател с вътрешно горене, моля, въведете още веднъж настоящата точка

Марка

:

 

Тип

:

 

Принцип на работа

:

дву-/четиритактов

Брой и разположение на цилиндрите

:

 

Работен обем на двигателя (cm3)

:

 

Обороти на двигателя на празен ход (min– 1)

:

 

+

Високи обороти на двигателя на празен ход (min– 1) (a)

:

 

+

Номинална мощност на двигателя

:

 

kW

при

 

об./мин.

Максимален полезен въртящ момент

:

 

Nm

при

 

об./мин.

Смазочно масло на двигателя

:

марка и тип

Охладителна уредба

:

Тип: въздушна/водна/маслена

Изолация

:

материал, количество, местоположение, обем и тегло

1.1.3   ГОРИВО за изпитването от тип 1 (ако е приложимо)

Ако се използва повече от едно гориво за изпитване, моля, въведете още веднъж настоящата точка

Марка

:

 

Тип

:

Бензин E10 - Дизел B7 – ВНГ – ПГ - …

Плътност при 15 °C

:

 

Съдържание на сяра

:

Само за дизелово гориво B7 и бензин E10

 

:

 

Партиден номер

:

 

Коефициенти на Willan (за ДВГ) за емисии на CO2 (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4   ГОРИВОПОДАВАЩА УРЕДБА (ако е приложимо)

Ако се използва повече от една горивоподаваща уредба, моля, въведете още веднъж настоящата точка

Директно впръскване

:

да/не или описание

Тип на превозното средство според горивото

:

Едногоривно / двугоривно / със смес от горива

Модул за управление

Каталожен номер на частта

:

същия като в информационния документ

Изпитан със софтуер

:

отчетени стойности с уред за четене, например

Дебитомер

:

 

Корпус на дроселната клапа

:

 

Датчик за налягане

:

 

Горивонагнетателна помпа

:

 

Впръсквач(и)

:

 

1.1.5   ВСМУКАТЕЛНА УРЕДБА (ако е приложимо)

Ако се използва повече от една всмукателна уредба, моля, въведете още веднъж настоящата точка

Турбокомпресор

:

Да/не

марка и тип (1)

Междинен охладител

:

да/не

тип (въздух/въздух – въздух/вода) (1)

Въздушен филтър (елемент) (1)

:

марка и тип

Заглушител на всмукателната уредба (1)

:

марка и тип

1.1.6   ИЗПУСКАТЕЛНА УРЕДБА И УРЕДБА ПРОТИВ ЕМИСИИ ОТ ИЗПАРЯВАНЕ (ако е приложимо)

При повече от една уредба, моля, въведете още веднъж настоящата точка

Първи каталитичен преобразувател

:

марка и позоваване (1)

принцип: трипътен/ с окисление / уловител на NOx / система за съхранение на NOx / селективна каталитична редукция…

Втори каталитичен преобразувател

:

марка и позоваване (1)

принцип: трипътен/ с окисление / уловител на NOx / система за съхранение на NOx / селективна каталитична редукция…

Уловител на прахови частици

:

със/без/неприложимо

с катализиране: да/не

марка и позоваване (1)

Каталожен номер и местоположение на кислородния датчик(ци)

:

преди / след каталитичния преобразувател

Вдухване на въздух

:

със/без/неприложимо

Впръскване на вода

:

със/без/неприложимо

Рециркулация на отработилите газове (EGR)

:

със/без/неприложимо

с охлаждане/без охлаждане

Високо налягане/Ниско налягане

Система за контрол на емисиите от изпаряване

:

със/без/неприложимо

Каталожен номер и местоположение на NOx датчика(ците)

:

Преди/ след

Общо описание (1)

:

 

1.1.7   УСТРОЙСТВО ЗА АКУМУЛИРАНЕ НА ТОПЛИНА (ако е приложимо)

Ако се използва повече от една система за акумулиране на топлина, моля, повторете настоящата точка

Устройство за акумулиране на топлина

:

да/не

Топлинен капацитет (със съхранявана енталпия J)

:

 

Момент(и) на отдаването на топлина

:

 

1.1.8   ТРАНСМИСИЯ (ако е приложимо)

Ако се използва повече от една трансмисия, моля, въведете още веднъж настоящата точка

Предавателна кутия

:

ръчна / автоматична / безстепенно изменение на предавателното отношение

Процедура за смяна на предавката

Преобладаващ режим (*2)

:

да/не

нормален / пътуване / еко/…

Най-благоприятен режим по отношение на емисиите на CO2 и разхода на горива (ако е приложимо)

:

 

Най-неблагоприятен режим по отношение на емисиите на CO2 и разхода на горива (ако е приложимо)

:

 

Режим на най-висока консумация на електрическа енергия (ако е приложимо)

:

 

Модул за управление

:

 

Смазочно масло на предавателната кутия

:

марка и тип

Гуми

Марка

:

 

Тип

:

 

Размери предни/задни

:

 

Динамичната обиколка (m)

:

 

Налягане на гумата (kPa)

:

 

Предавателни отношения (R.T.), първични предавателни отношения (R.P.) и (скорост на превозното средство (km/h)) / (обороти на двигателя (1 000 (min– 1)) (V1000) за всяко предавателно отношение на предавателната кутия (R.B.).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1-ва

1/1

 

 

2-ра

1/1

 

 

3-та

1/1

 

 

4-та

1/1

 

 

5-та

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНА (ако е приложимо)

При повече от една електрическа машина, моля, въведете още веднъж настоящата точка

Марка

:

 

Тип

:

 

Върхова мощност (kW)

:

 

1.1.10   ТЯГОВА ПСНЕ (ако е приложимо)

Ако се използва повече от една тягова ПСНЕ, моля, въведете още веднъж настоящата точка

Марка

:

 

Тип

:

 

Капацитет (Ah)

:

 

Номинално напрежение (V)

:

 

1.1.11   ГОРИВЕН ЕЛЕМЕНТ (ако е приложимо)

Ако се използва повече от един горивен елемент, моля, въведете още веднъж настоящата точка

Марка

:

 

Тип

:

 

Максимална мощност (kW)

:

 

Номинално напрежение (V)

:

 

1.1.12   СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА (ако е приложимо)

Възможно е наличието на повече от един комплект силова електроника (преобразувател на задвижването, система за ниско напрежение или зарядно устройство)

Марка

:

 

Тип

:

 

Мощност (kW)

:

 

1.2   ПРЕВОЗНО СРЕСТВО, ВИСОКА СТОЙНОСТ Описание

1.2.1.   МАСА

Маса на изпитване на VH (kg)

:

 

1.2.2   ПАРАМЕТРИ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТЯ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Необходима за цикъла енергия (J)

:

 

Номер на протокола от изпитването за съпротивление при движение по пътя

:

 

Идентификатор на фамилията за съпротивлението при движение по пътя

:

 

1.2.3   ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИ ЗА ЦИКЪЛА

Цикъл (без намаляване на мащаба)

:

Клас 1 / 2 / 3a / 3b

Отношение на номиналната мощност към масата в готовност за движение (PMR) (W/kg)

:

(ако е приложимо)

Процес с ограничаване на скоростта, използван при измерванията

:

да/не

Максимална скорост на превозното средство (km/h)

:

 

Намаляване на мащаба (ако е приложимо)

:

да/не

Коефициент на намаляване на мащаба fdsc

:

 

Разстояние, изминато за цикъла (m)

:

 

Постоянна скорост (в случай на съкратена процедура за изпитване)

:

ако е приложимо

1.2.4   МОМЕНТ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДАВКАТА (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Версия на изчислението на превключването на предавките

 

(да се посочи приложимото изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151)

Превключване на предавката

:

Средна стойност на предавката за v ≥ 1 km/h, закръглена до четвъртия знак след десетичната запетая

nmin drive

1-ва предавка

:

…min– 1

1-ва предавка до 2-ра

:

…min– 1

2-ра предавка до спиране

:

…min– 1

2-ра предавка

:

…min– 1

3-та предавка и нагоре

:

…min– 1

Предавка 1 изключена

:

да/не

n_95_high за всяка предавка

:

…min– 1

n_min_drive_set за ускорение/фази на постоянна скорост (n_min_drive_up)

:

…min– 1

n_min_drive_set за фази на отрицателно ускорение (nmin_drive_down)

:

…min– 1

t_start_phase

:

…s

n_min_drive_start

:

…min– 1

N_min_drive_up_start

:

…min– 1

употреба на ASM

:

да/не

ASM стойности

:

 

1.3.   ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, НИСКА СТОЙНОСТ ОПИСАНИЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

1.3.1.   МАСА

Маса на изпитване на VL (kg)

:

 

1.3.2.   ПАРАМЕТРИ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТЯ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Необходима за цикъла енергия (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Номер на протокола от изпитването за съпротивление при движение по пътя

:

 

Идентификатор на фамилията за съпротивлението при движение по пътя

:

 

1.3.3.   ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИ ЗА ЦИКЪЛА

Цикъл (без намаляване на мащаба)

:

Клас 1 / 2 / 3a / 3b

Отношение на номиналната мощност към масата в готовност за движение (PMR)(W/kg)

:

(ако е приложимо)

Процес с ограничаване на скоростта, използван при измерванията

:

да/не

Максимална скорост на превозното средство

:

 

Намаляване на мащаба (ако е приложимо)

:

да/не

Коефициент на намаляване на мащаба fdsc

:

 

Разстояние, изминато за цикъла (m)

:

 

Постоянна скорост (в случай на съкратена процедура за изпитване)

:

ако е приложимо

1.3.4.   МОМЕНТ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДАВКАТА (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Превключване на предавката

:

Средна стойност на предавката за v ≥ 1 km/h, закръглена до четвъртия знак след десетичната запетая

1.4.   ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО M ОПИСАНИЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

1.4.1.   МАСА

Маса на изпитване на VL (kg)

:

 

1.4.2.   ПАРАМЕТРИ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТЯ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Необходима за цикъла енергия (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Номер на протокола от изпитването за съпротивление при движение по пътя

:

 

Идентификатор на фамилията за съпротивлението при движение по пътя

:

 

1.4.3.   ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИ ЗА ЦИКЪЛА

Цикъл (без намаляване на мащаба)

:

Клас 1 / 2 / 3a / 3b

Отношение на номиналната мощност към масата в готовност за движение (PMR)(W/kg)

:

(ако е приложимо)

Процес с ограничаване на скоростта, използван при измерванията

:

да/не

Максимална скорост на превозното средство

:

 

Намаляване на мащаба (ако е приложимо)

:

да/не

Коефициент на намаляване на мащаба fdsc

:

 

Разстояние, изминато за цикъла (m)

:

 

Постоянна скорост (в случай на съкратена процедура за изпитване)

:

ако е приложимо

1.4.4.   МОМЕНТ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДАВКАТА (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Превключване на предавката

:

Средна стойност на предавката за v ≥ 1 km/h, закръглена до четвъртия знак след десетичната запетая

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

2.1.   Изпитване от тип 1

Метод на конфигуриране на динамометричния стенд

:

Единично изпитване / изпитване с повторения / алтернативно изпитване със собствен цикъл за загряване

Режим на работа на динамометъра с две/четири задвижващи колела

:

две/четири задвижващи колела

При работа в режим две задвижващи колела, върти ли се незадвижваната ос

:

да/не/неприложимо

Работен режим на динамометъра

 

да/не

Режим на движение по инерция

:

да/не

Допълнителна предварителна подготовка

:

да/не

описание

Коефициенти на влошаване

:

предписани/ получени при изпитване

2.1.1.   Превозно средство, висока стойност

Дата на изпитванията

:

(ден/месец/година)

Място на изпитването

:

Динамометричен стенд, местоположение, държава

Височина на долния ръб на охлаждащия вентилатор над земната повърхност (cm)

:

 

Странично положение на центъра на охлаждащия вентилатор (ако е променена по искане на производителя)

:

по отношение на осевата линия на превозното средство/…

Разстояние от предната част на превозното средство (cm)

:

 

IWR: Стойност на работата на инерциалните сили (%)

:

x,x

RMSSE: Средноквадратична грешка в скоростта (km/h)

:

x,xx

Описание на приемливото отклонение от цикъла на движение

:

Изцяло електрически превозни средства (PEV) преди настъпване на критериите за прекъсване

или

Напълно задействан педал на газта

2.1.1.1.   Емисии на замърсители (ако е приложимо)

2.1.1.1.1.   Емисии на замърсители от превозните средства с минимум един двигател с вътрешно горене, от хибридни електрически превозни средства (ХЕПС) без и с външно зареждане при изпитване от тип 1 със запазване на заряда на акумулаторната батерия

Точките по-долу трябва да се попълнят за всеки изпитван режим, който може да се избере от водача (преобладаващ режим или най-благоприятен или най-неблагоприятен режим, ако е приложимо)

Изпитване 1

Замърсители

CO

THC (а)

NMHC (а)

NOx

THC + NOx (b)

Прахови частици

Брой частици

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Измерени стойности

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти на регенериране (Ki)(2)

Адитивен

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти на регенериране (Ki)(2)

Мултипликативен

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти на влошаване (DF) адитивни

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти на влошаване (DF) мултипликативни

 

 

 

 

 

 

 

Крайни стойности

 

 

 

 

 

 

 

Пределни стойности

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Вижте протоколите за фамилиите за Ki

:

 

Тип 1/I проведено за определяне на Ki

:

Приложение XXI, подприложение 4 или Правило № 83 на ИКЕ на ООН (2)

Идентификатор на фамилията за регенериране

:

 

Изпитване 2 (ако е приложимо) за CO2, с цел получаване на резултат (dCO2 1) / за замърсители, с цел получаване на резултат (90 % от граничните стойности) / за двете

Записване на резултатите от изпитването съгласно таблицата от Изпитване 1

Изпитване 3 (ако е приложимо) за CO2, с цел получаване на резултат (dCO2 2)

Записване на резултатите от изпитването съгласно таблицата от Изпитване 1

2.1.1.1.2.   Емисии на замърсители на ХЕПС с външно зареждане при изпитване от тип 1 в режим на разреждане на акумулаторната батерия

Изпитване 1

Получените стойности трябва да бъдат в рамките на граничните стойности на емисиите на замърсители, като следващата точка трябва да се повтори за всеки проведен цикъл на изпитване при движение по пътя.

Замърсители

CO

THC (а)

NMHC (а)

NOx

THC + NOx (b)

Прахови частици

Брой частици

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Измерени стойности за единичен цикъл

 

 

 

 

 

 

 

Гранични стойности за единичен цикъл

 

 

 

 

 

 

 

Изпитване 2 (ако е приложимо): за CO2, с цел получаване на резултат (dCO2 1) / за замърсители, с цел получаване на резултат (90 % от граничните стойности) / за двете

Записване на резултатите от изпитването съгласно таблицата от Изпитване 1

Изпитване 3 (ако е приложимо): за CO2, с цел получаване на резултат (dCO2 2)

Записване на резултатите от изпитването съгласно таблицата от Изпитване 1

2.1.1.1.3.   ПРЕТЕГЛЕНИ СПРЯМО КОЕФИЦИЕНТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ ЕМИСИИ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ ХИБРИДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ВЪНШНО ЗАРЕЖДАНЕ

Замърсители

CO

THC (а)

NMHC (а)

NOx

THC + NOx (b)

Прахови частици

Брой частици

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Изчислени стойности

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.   Емисии на CO2 (ако е приложимо)

2.1.1.2.1.   Емисии на CO2 от превозни средства с минимум един двигател с вътрешно горене, от хибридни електрически превозни средства (ХЕПС) без и с външно зареждане при изпитване от тип 1 със запазване на заряда на акумулаторната батерия

Точките по-долу трябва да се попълнят за всеки изпитван режим, който може да се избере от водача (преобладаващ режим или най-благоприятен или най-неблагоприятен режим, ако е приложимо)

Изпитване 1

Емисии на CO2

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

Измерена стойност MCO2,p,1

 

 

 

 

Коригирана стойност за скорост и разстояние MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

Корекционен коефициент RCB: (5)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

Коефициенти на регенериране (Ki)

Адитивен

 

Коефициенти на регенериране (Ki)

Мултипликативен

 

MCO2,c,4

 

AFKi = MCO2,c,3 / MCO2,c,4

 

MCO2,p,4 / MCO2,c,4

 

 

 

 

Корекция за околната температура (FCF) (4)

 

Временни стойности MCO2,p,5 / MCO2,c,5

 

 

 

 

 

Обявена стойност

 

dCO2 1 * обявена стойност

 


(4)

FCF: корекционен коефициент за фамилии за коригиране за представителните регионални температурни условия (ATCT)

Вижте протоколите за фамилиите за FCF

:

 

Идентификатор на фамилия за изпитване с корекция за околната температура (ATCT)

:

 

(5)

корекция, посочена в подприложение 6 към допълнение 2 на приложение XXI от Регламент (ЕС) 2017/1151 за превозни средства задвижвани само с ДВГ, KCO2 за ХЕПС, и подприложение 8, допълнение 2 от приложение ХХI към Регламент (ЕС) 2017/1151 за HEV (KCO2)

Изпитване 2 (ако е приложимо)

Записване на резултатите от изпитването съгласно таблицата от Изпитване 1

Изпитване 3 (ако е приложимо)

Записване на резултатите от изпитването съгласно таблицата от Изпитване 1

Заключение

Емисии на CO2 (g/km)

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

Усредняване на MCO2,p,6 / MCO2,c,6

 

 

 

 

 

Коригиране на MCO2,p,7 / MCO2,c,7

 

 

 

 

 

Крайни стойности на MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

Информация за съответствието на производството на ХЕПС с външно зареждане

 

Общо

Емисии на CO2 (g/km)

MCO2,CS,COP

 

AFCO2,CS

 

2.1.1.2.2.   ТЕГЛОВНИ ЕМИСИИ НА CO2 на ХЕПС с външно зареждане при изпитване от тип 1 в режим на разреждане на акумулаторната батерия

Изпитване 1:

Тегловни емисии на CO2 (g/km)

Общо

Изчислена стойност на MCO2,CD

 

Обявена стойност

 

dCO2 1

 

Изпитване 2 (ако е приложимо)

Записване на резултатите от изпитването съгласно таблицата от Изпитване 1

Изпитване 3 (ако е приложимо)

Записване на резултатите от изпитването съгласно таблицата от Изпитване 1

Заключение

Тегловни емисии на CO2 (g/km)

Общо

Усредняване на MCO2,CD

 

Крайна стойност на MCO2,CD

 

2.1.1.2.4.   ПРЕТЕГЛЕНИ СПРЯМО КОЕФИЦИЕНТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ ТЕГЛОВНИ ЕМИСИИ НА CO2 от ХЕПС с външно зареждане

Тегловни емисии на CO2 (g/km)

Общо

Изчислена стойност на MCO2,weighted

 

2.1.1.3.   РАЗХОД НА ГОРИВО (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

2.1.1.3.1.   Разход на гориво от превозни средства с един двигател с вътрешно горене, от хибридни електрически превозни средства (ХЕПС) без и с външно зареждане при изпитване от тип 1 със запазване на заряда на акумулаторната батерия

Точките по-долу трябва да се попълнят за всеки изпитван режим, който може да се избере от водача (преобладаващ режим или най-благоприятен или най-неблагоприятен режим, ако е приложимо)

Разход на гориво (l/100 km)

Ниски

Средни

Високи

Много високи

Общо

Крайни стойности на FCp,H / FCc,H  (6)

 

 

 

 

 

A- Следене на разхода на гориво и/или енергия от бордовата система на превозните средства, посочени в член 4a

а)   Достъпност на данните

Параметрите, изброени в точка 3 на приложение XXII са достъпни: да/неприложимо

б)   Точност (ако е приложимо)

Fuel_ConsumedWLTP (литра) (8)

Превозно средство, ВИСОКА СТОЙНОСТ - Изпитване 1

x,xxx

Превозно средство, ВИСОКА СТОЙНОСТ - Изпитване 2 (ако е приложимо)

x,xxx

Превозно средство, ВИСОКА СТОЙНОСТ - Изпитване 3 (ако е приложимо)

x,xxx

Превозно средство, НИСКА СТОЙНОСТ - Изпитване 1 (ако е приложимо)

x,xxx

Превозно средство, НИСКА СТОЙНОСТ - Изпитване 2 (ако е приложимо)

x,xxx

Превозно средство, НИСКА СТОЙНОСТ - Изпитване 3 (ако е приложимо)

x,xxx

Общо

x,xxx

Fuel_ConsumedOBFCM (литра) (8)

Превозно средство, ВИСОКА СТОЙНОСТ - Изпитване 1

x,xx

Превозно средство, ВИСОКА СТОЙНОСТ - Изпитване 2 (ако е приложимо)

x,xx

Превозно средство, ВИСОКА СТОЙНОСТ - Изпитване 3 (ако е приложимо)

x,xx

Превозно средство, НИСКА СТОЙНОСТ - Изпитване 1 (ако е приложимо)

x,xx

Превозно средство, НИСКА СТОЙНОСТ - Изпитване 2 (ако е приложимо)

x,xx

Превозно средство, НИСКА СТОЙНОСТ - Изпитване 3 (ако е приложимо)

x,xx

Общо

x,xx

Точност (8)

x,xxx

2.1.1.3.2.   Разход на гориво от ХЕПС с външно зареждане при изпитване от тип 1 в режим разреждане на акумулаторната батерия

Изпитване 1:

Разход на гориво (l/100 km)