ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 294

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
21 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1793 на Комисията от 20 ноември 2018 година за одобрение на изменение в техническото досие на географско указание на спиртна напитка, вписано в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008, което е довело до изменение в основните му спецификации [Ron de Guatemala (ГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1794 на Комисията от 20 ноември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 година за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с член 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1796 на Комисията от 20 ноември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества амидосулфурон, бифенокс, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, клофентезин, дикамба, дифеноконазол, дифлубензурон, дифлуфеникан, димоксистробин, феноксапроп-Р, фенпропидин, ленацил, манкоцеб, мекопроп-Р, метирам, никосулфурон, оксамил, пиклорам, пираклостробин, пирипроксифен и тритосулфурон ( 1 )

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1797 на Съвета от 19 ноември 2018 година за изменение и актуализиране на Решение (ОВППС) 2018/340 за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество

18

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Изменения на Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

21.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 294/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1793 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2018 година

за одобрение на изменение в техническото досие на географско указание на спиртна напитка, вписано в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008, което е довело до изменение в основните му спецификации [„Ron de Guatemala“ (ГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (1), и по-специално член 17, параграф 8 и член 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 110/2008 Комисията разгледа заявлението на „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)“ за одобрение на изменение в техническото досие на географското указание „Ron de Guatemala“, регистрирано по силата на същия Регламент (ЕО) № 110/2008 (2).

(2)

Тъй като стигна до заключението, че заявлението отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 17, параграф 6 от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 17, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 17, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 110/2008 изменението в техническото досие следва да бъде одобрено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в техническото досие на наименованието „Ron de Guatemala“ (ГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕС) № 97/2014 на Комисията от 3 февруари 2014 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (ОВ L 33, 4.2.2014 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 317, 23.9.2017 г., стр. 6.


21.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 294/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1794 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (1), и по-специално член 5а, параграф 2 и член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 на Комисията (2) се определя общият брой надлежно попълнени и изпратени земеделски статистически отчети за всяка държава членка, които са допустими за плащане на фиксирано възнаграждение. В член 19, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1217/2009 се предвижда намаление на фиксираното възнаграждение до 80 %, когато общият брой надлежно попълнени и получени земеделски статистически отчети по отношение на даден район по СЗСИ или държава членка е под 80 % от броя на отчетните стопанства, определен за този район по СЗСИ или за съответната държава членка. С цел да се гарантира справедливо прилагане на тази разпоредба, не трябва да има възможност за компенсиране на неполучени земеделски статистически отчети в СЗСИ, за които държавата членка е изпратила по-малко от 80 % от броя на отчетните стопанства, определен за този район по СЗСИ.

(2)

В член 14, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 се определя 2-месечен срок за валидиране на изпратените земеделски статистически отчети по отношение на евентуалната им допустимост за плащане на увеличеното фиксирано възнаграждение. За да се осигури яснота относно продължителността на този срок, следва той да бъде определен в работни дни в съответната държава членка. Също така Комисията следва да има възможност да удължи този срок в изключителни и надлежно обосновани случаи.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Предвид естеството на измененията е целесъобразно те да се прилагат от отчетната 2018 година.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по системата за земеделска счетоводна информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 се изменя, както следва:

1)

В член 12 се добавя следният параграф:

„Въпреки това земеделските статистически отчети от даден район по СЗСИ с по-голям брой изпратени земеделски статистически отчети, отколкото предвидените в приложение II за този район по СЗСИ, не се считат за допустими за изплащане на фиксираното възнаграждение в район по СЗСИ, за който държавата членка е изпратила по-малко от 80 % от необходимия брой отчетни стопанства.“

2)

В член 14 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Към увеличението на фиксираното възнаграждение, посочено в параграф 3, букви а) и б), могат да бъдат добавени 2 EUR за отчетната 2018 година и 5 EUR от отчетната 2019 година нататък, когато счетоводните данни са били проверени от Комисията в съответствие с член 13, първа алинея, буква б) от настоящия регламент и се смята, че са надлежно попълнени в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1217/2009, или в момента на представянето им на Комисията, или в срок от 40 работни дни от датата, на която Комисията е уведомила представящата държава членка, че представените счетоводни данни не са надлежно попълнени.

В изключителни и надлежно обосновани случаи Комисията може да реши този срок от 40 работни дни да бъде удължен.

Крайната дата на срока от 40 работни дни или евентуално удължения срок се потвърждава в писмена форма между Комисията и органа за връзка на въпросната държава членка.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от отчетната 2018 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 27.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 на Комисията от 3 февруари 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (ОВ L 46, 19.2.2015 г., стр. 1).


21.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 294/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1795 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2018 година

за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с член 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство (1), и по-специално член 11, параграф 4, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2012/34/ЕС, изменена от Директива (ЕС) 2016/2370 (2), беше отворен пазарът на вътрешни железопътни услуги за превоз на пътници с цел завършването на единното европейско железопътно пространство. Това може да има последици за организацията и финансирането на железопътните услуги за превоз на пътници, предоставяни съгласно договор за обществени услуги. Държавите членки може да въвеждат в своето законодателство възможността да се отказва достъп до инфраструктурата, когато икономическото равновесие на тези договори за обществени услуги би било нарушено от нови железопътни услуги за превоз на пътници със свободен достъп.

(2)

От друга страна, такива услуги, в зависимост от техните специфични характеристики, като например характеристики на качеството, времеви параметри, обслужвани местоназначения и целеви потенциални клиенти, може да не са в пряка конкуренция с обществените услуги и съответно да оказват само ограничено въздействие върху икономическото равновесие на договора за обществени услуги. Освен това може да има положителни мрежови ефекти за операторите на обществени услуги и да бъдат реализирани нетни ползи за пътниците или по-широки социални ползи, които следва да се вземат предвид.

(3)

Ето защо е необходимо да се балансират законните интереси на операторите, които изпълняват договор за обществени услуги, и компетентните органи, от една страна, с първостепенните цели за завършването на единното европейско железопътно пространство и реализирането на неговите по-широки социални ползи, от друга страна. С оценката на икономическото равновесие следва да се постигне баланс между тези конкуриращи се интереси.

(4)

В Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета (3) е определено, че, като възнаграждение за изпълнението на задължения за обществени услуги при предоставянето на железопътни услуги за превоз на пътници, операторите може да получат финансово компенсиране или изключителни права, или и двете. Предоставянето на изключителни права на железопътни оператори обаче не следва да води до затварянето на вътрешните пазари на железопътни услуги за превоз на пътници.

(5)

Тези изключителни права не следва да изключват правото на достъп на други железопътни предприятия, освен ако оценката на икономическото равновесие покаже, че, като се вземе предвид стойността на изключителните права, новата железопътна услуга за превоз на пътници би оказала съществено неблагоприятно въздействие върху доходността на услугите, предоставяни по договор за обществени услуги, или върху нетните разходи, които компетентният орган извършва по тяхното предоставяне, или върху двете, в зависимост от предвидените условия за поделяне на риска в договора за обществени услуги.

(6)

Оценка на икономическото равновесие следва да се иска само по отношение на железопътни услуги за превоз на пътници, които не се предоставят по договор за обществени услуги и които или са изцяло нови, или са свързани със съществено изменение на дадена съществуваща услуга. Това понятие обхваща също така търговските услуги, предоставяни от същия оператор, който изпълнява договора за обществени услуги.

(7)

Регулаторният орган следва да прецени дали дадено предложено изменение на железопътна услуга за превоз на пътници следва да се счита за съществено. Увеличаването на честотата или броя на спирките би могло да се сметне за съществено изменение. Промяната на цените не следва да се счита за съществено изменение, освен ако тази промяна е несъвместима с обичайното пазарно поведение, а когато е уместно, с бизнес плана, който е представен на регулаторния орган при извършването на предходната оценка на икономическото равновесие.

(8)

В решението на регулаторния орган следва да бъде включена оценка на нетните ползи за клиентите, произтичащи от новата железопътна услуга за превоз на пътници в краткосрочен и в дългосрочен план, и следва да се отчете техническата информация, която е предоставена от управителя на инфраструктурата по отношение на съответните инфраструктурни изисквания и очакваните въздействия върху функционирането на мрежата и върху оптималното използване на капацитета от всички заявители.

(9)

Регулаторният орган следва да има право както да оценява вероятното въздействие на новата услуга за превоз на пътници, така и да преценява дали това въздействие би било съществено и съответно би нарушило икономическото равновесие на съществуващия договор за обществени услуги.

(10)

За да се избегне прекъсването на нова железопътна услуга за превоз на пътници, предоставянето на която вече е започнало, и за да се даде правна сигурност на тази нова услуга по отношение на възможността за нейното извършване, срокът, в рамките на който може да се поиска да бъде направена оценка на икономическото равновесие, следва да бъде ограничен и обвързан с момента на подаване на уведомлението от заявителя за неговия интерес към извършването на нова железопътна услуга за превоз на пътници.

(11)

За да бъде допустимо за разглеждане, искането за извършване на оценка на икономическото равновесие следва да включва обосновка и доказателства, че предложената нова услуга ще наруши икономическото равновесие на договора за обществени услуги.

(12)

За да се гарантира правната сигурност за всички участващи страни и да се даде възможност на управителя на инфраструктурата да обработва заявките за капацитет в съответствие с процедурата, определена в раздел 3 на глава IV от Директива 2012/34/ЕС, регулаторният орган следва да вземе решение относно икономическото равновесие в рамките на предварително определен срок и при всички случаи преди изтичането на крайния срок за получаване на заявки за капацитет, определен от управителя на инфраструктурата в съответствие с точка 3 от приложение VII към Директива 2012/34/ЕС.

(13)

Ако обаче към момента на получаване на уведомлението от заявителя се провежда състезателна тръжна процедура за възлагането на договор за обществени услуги и е поискано извършване на оценка на икономическото равновесие, регулаторният орган може да реши да спре разглеждането на заявлението за нова железопътна услуга за превоз на пътници за ограничен период от време в очакване на възлагането на новия договор за обществени услуги. Спирането следва да продължи за не повече от 12 месеца от датата на получаване на уведомлението на заявителя или до приключване на тръжната процедура, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Тези специални разпоредби не засягат прилагането на настоящия регламент за договор за обществени услуги, който е в ход към момента на получаването на уведомлението на заявителя. При тези обстоятелства и ако оценката на икономическото равновесие на съществуващия договор за обществени услуги покаже, че може да се предостави достъп, такъв достъп следва да бъде ограничен във времето до изтичането на съществуващия договор за обществени услуги.

(14)

Икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги следва да се счита за нарушено, ако предложената нова услуга би оказала съществено отрицателно въздействие върху равнището на печалба на оператора на обществените услуги и/или извършването им би довело до значително увеличаване на нетните разходи за компетентния орган.

(15)

Когато регулаторният орган преценява дали дадено въздействие е съществено, той следва да взема предвид критерии като например дали новата услуга би изложила на риск жизнеспособността на обществената услуга и би застрашила нейното продължаване, тъй като изпълнението на договора за обществени услуги не би било устойчиво от икономическа гледна точка за оператора на обществени услуги или тъй като то би довело до значително увеличаване на нетните разходи за компетентния орган.

(16)

Освен икономическия анализ, регулаторният орган следва също така да оцени и да вземе предвид нетните ползи за клиентите в краткосрочен и средносрочен план, както и всички въздействия върху функционирането на мрежата и използването на капацитета. Регулаторният орган следва да вземе предвид предоставената от управителя на инфраструктурата техническа информация относно съответните изисквания, свързани с инфраструктурата, относно очакваните въздействия върху функционирането на мрежата, както и относно оптималното използване на капацитета от всички заявители.

(17)

Икономическият анализ следва да бъде основно насочен към въздействието на предложената нова услуга върху договора за обществени услуги като цяло през целия му срок, в това число изрично засегнатите услуги, като се вземе предвид стойността на всички съществуващи изключителни права, които може да са били предоставени. Не следва да се прилага стриктно или изолирано какъвто и да било предварително определен количествен праг по отношение на вреди, като в националното законодателство не следва да се предвиждат такива прагове. Оценката следва да се основава на обективна методика, приета от регулаторния орган изхождайки от специфичните особености на железопътния транспорт в съответната държава членка.

(18)

Когато регулаторният орган стигне до заключението, че новата железопътна услуга за превоз на пътници ще наруши икономическото равновесие на договора за обществени услуги, в решението си той следва да укаже, ако е уместно, възможни промени в новата железопътна услуга за превоз на пътници, които биха позволили предоставянето на достъп. Регулаторният орган може да издава препоръки към компетентния орган, що се отнася до други възможни условия, които биха позволили предоставянето на достъп, и по-специално в контекста на направения от него анализ на нетните ползи за клиентите, произтичащи от новата железопътна услуга за превоз на пътници.

(19)

Ако заявлението за достъп се отнася до нова железопътна услуга за превоз на пътници по смисъла на член 3, точка 36 от Директива 2012/34/ЕС и обективният икономически анализ на регулаторния орган показва, че новата услуга за превоз на пътници би оказала съществено отрицателно въздействие върху икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги, регулаторният орган следва да определи условия, които да позволят предоставянето на достъп в съответствие с член 11а от Директива 2012/34/ЕС.

(20)

При извършването на всички дейности, свързани с оценката на икономическото равновесие, регулаторният орган не трябва да разкрива поверителна или търговска информация с чувствителен характер, получена от страните. По-специално той следва да заличи съответната информация от решението, което подлежи на публикуване. Всички решения на регулаторни органи, включително такива относно поверителния характер на получената информация, подлежат на съдебен контрол в съответствие с член 56, параграф 10 от Директива 2012/34/ЕС.

(21)

Когато се прави оценка на икономическото равновесие по отношение на нова международна услуга за превоз на пътници, без да се засяга принципът на независимост на регулаторните органи при вземането на решения, посочен в член 55, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС, съответните регулаторни органи следва да обменят информация и да си сътрудничат с оглед на постигането на разумно решение на въпроса.

(22)

Регулаторните органи следва да споделят най-добри практики при извършването на оценката на икономическото равновесие с цел адаптирането на техните методики с течение на времето и разработването на съгласувана методика за всички държави членки, което може да е в обхвата на член 57, параграф 8 от Директива 2012/34/ЕС.

(23)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 869/2014 на Комисията (4) се установяват критерии и процедури за извършването на анализ на основната цел и на оценка на икономическото равновесие по отношение на нови международни железопътни услуги за превоз на пътници. С отварянето на пазара на вътрешни железопътни услуги за превоз на пътници обаче анализът на основната цел е загубил актуалност и следва да се прилагат едни и същи критерии и процедури по отношение на всички нови железопътни услуги за превоз на пътници, независимо от това дали са вътрешни или международни. Следователно Регламент за изпълнение (ЕС) № 869/2014 следва да бъде отменен.

(24)

Тъй като член 10 и член 11, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС се прилагат от 1 януари 2019 г., но не са приложими по отношение на влакови услуги, които са започнали преди 12 декември 2020 г., е нужно Регламент за изпълнение (ЕС) № 869/2014 на Комисията да продължи да се прилага след 1 януари 2019 г., но само за нови железопътни услуги за превоз на пътници, които се предвижда да започнат преди 12 декември 2020 г. Прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 869/2014 следва да зависи от това дали уведомленията от заявителите са подадени в срок, позволяващ разумното завършване на процеса по издаване на разрешително и изготвяне на разписание, за да може извършването на услугите реално да започне преди 12 декември 2020 г.

(25)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 62, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробно процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани, когато се определя дали икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги за железопътен транспорт ще бъде нарушено от нова железопътна услуга за превоз на пътници.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага в случаите, когато дадена държава членка е решила да ограничи правото на достъп, предвидено в член 10, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС, за нови железопътни услуги за превоз на пътници между дадена начална и дадена крайна точка, ако един или повече договори за обществени услуги обхващат същия маршрут или алтернативен маршрут, както е предвидено в член 11, параграф 1 от посочената директива.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„нова железопътна услуга за превоз на пътници“ означава железопътна услуга за превоз на пътници, предназначена да се изпълнява като редовна услуга по разписание, която е или изцяло нова, или включва съществено изменение на съществуваща железопътна услуга за превоз на пътници, и по-специално от гледна точка на увеличаване на честотата на услугите или на броя на спирките, и която не се предоставя съгласно договор за обществени услуги;

2)

„оценка на икономическото равновесие“ означава процесът на оценяване, описан в член 11, параграфи 1—4 и член 11а от Директива 2012/34/ЕС и описан допълнително в член 10, който се осъществява от регулаторен орган по искане на един или повече субекти според член 11, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС с цел да се определи дали икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги ще бъде нарушено от предложената нова железопътна услуга за превоз на пътници;

3)

„договор за обществени услуги“ означава обществена поръчка за услуги по смисъла на член 2, буква и) от Регламент (ЕО) № 1370/2007 в областта на железопътния транспорт;

4)

„компетентен орган“ означава компетентен орган по смисъла на член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1370/2007;

5)

„нетно финансово въздействие“ означава въздействието на новата железопътна услуга за превоз на пътници върху нетното салдо на разходите и приходите, произтичащи от изпълнението на задълженията по обществените услуги, предвидени в договора за обществени услуги, което включва разумна печалба;

6)

„изключително право“ означава право по смисъла на член 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Член 4

Уведомяване за планирана нова железопътна услуга за превоз на пътници

1.   Заявителят уведомява съответните управители на инфраструктура и регулаторни органи за намерението си да извършва нова железопътна услуга за превоз на пътници в съответствие с крайния срок, определен в член 38, параграф 4 от Директива 2012/34/ЕС.

2.   Регулаторните органи разработват и публикуват на своята интернет страница стандартен формуляр за уведомление, който се попълва и подава от заявителя и съдържа следната информация:

а)

наименование, адрес, юридическа форма, регистрационен номер (в съответните случаи) на заявителя;

б)

данни за контакт с лицето, отговорно за разглеждането на запитвания;

в)

данни за лиценз и сертификат за безопасност, притежавани от заявителя, или посочване на етапа от процедурата по получаване на такива;

г)

подробна информация за маршрута с посочване на местоположенията на началните и крайните гари, както и всички междинни спирки;

д)

планирана начална дата за осъществяване на предложената нова железопътна услуга за превоз на пътници;

е)

примерно разписание, честота и капацитет на предложената нова железопътна услуга за превоз на пътници, включително предложените времена на заминаване, времена на пристигане и връзки, както и всички отклонения от честотата или спирките, посочени в стандартното разписание за всяка от посоките;

ж)

примерна информация за подвижния състав, който заявителят планира да използва.

3.   Информацията по отношение на планираното извършване на нова железопътна услуга за превоз на пътници обхваща най-малко първите три години и, доколкото е възможно, първите пет години от извършването на услугата. Регулаторният орган обаче може да се съгласи на по-кратък период.

4.   Регулаторният орган публикува на своята интернет страница стандартния формуляр за уведомление, който е подаден от заявителя, и уведомява следните субекти без излишно забавяне и най-късно в рамките на 10 дни от получаването на попълнения формуляр за уведомление:

а)

всеки компетентен орган, който е възложил договор за обществени услуги за железопътна услуга за превоз на пътници по този маршрут или по алтернативен маршрут по смисъла на Директива 2012/34/ЕС;

б)

всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничава достъпа според член 11 от Директива 2012/34/ЕС;

в)

всяко железопътно предприятие, което извършва услуги по договор за обществени услуги по маршрута на новата железопътна услуга за превоз на пътници или алтернативен маршрут.

5.   Цялата информация, която е предоставена от заявителя чрез стандартния формуляр за уведомление, и всички придружаващи документи се изпращат на регулаторните органи и на управителите на инфраструктура в електронен вид. В надлежно обосновани случаи обаче регулаторният орган може да приеме документите да бъдат подадени на хартиен носител.

6.   Ако уведомлението е непълно, регулаторният орган информира заявителя, че непълни заявки не се разглеждат и дава възможност на заявителя да завърши заявката си в рамките на разумен срок, ненадвишаващ десет работни дни.

Член 5

Краен срок за подаване на искане за оценка на икономическото равновесие

1.   Всяко искане за оценка на икономическото равновесие се отправя до регулаторния орган от субектите, посочени в член 11, параграф 2, първа алинея от Директива 2012/34/ЕС, в рамките на определения в тази разпоредба краен срок.

2.   Когато към момента на получаване на посоченото в член 4 уведомление от заявителя се провежда състезателна тръжна процедура за възлагането на договор за обществени услуги, който обхваща същия маршрут или алтернативен маршрут, и крайният срок за подаване на оферти пред компетентния орган е изтекъл, субектите посочени в член 11, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС, може да поискат оценка на икономическото равновесие в рамките на крайния срок, посочен в параграф 1, по отношение на бъдещия договор за обществени услуги.

Това не засяга прилагането на настоящия регламент за договор за обществени услуги, който е в ход към момента на уведомяването от заявителя.

3.   Ако в рамките на посочения в параграф 1 краен срок не бъде отправено искане за оценка на икономическото равновесие, регулаторният орган своевременно уведомява заявителя и управителя на инфраструктурата. Управителят на инфраструктурата обработва заявката за достъп в съответствие с раздел 3 на глава IV от Директива 2012/34/ЕС.

Член 6

Договори за обществени услуги с изключителни права

Когато компетентен орган е предоставил изключителни права на железопътно предприятие, което изпълнява договор за обществени услуги в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1370/2007, съществуването на такива права не изключва предоставянето на достъп на заявител за целите на изпълнението на нова железопътна услуга за превоз на пътници, при условие че достъпът не би нарушил икономическото равновесие на договора за обществени услуги.

Когато извършва оценката съгласно член 10, регулаторният орган обръща специално внимание на стойността на всички такива изключителни права.

Член 7

Изисквана информация във връзка с оценката на икономическото равновесие

1.   Субектът, който подава искане за оценка на икономическото равновесие, предоставя следната информация:

а)

наименование, адрес, правен субект, регистрационен номер (в съответните случаи) на субекта, подаващ искането;

б)

данни за контакт с лицето, отговорно за разглеждане на запитвания;

в)

привеждане на доводи, че с новата железопътна услуга за превоз на пътници се рискува да бъде нарушено икономическото равновесие на договора;

г)

копие на договора за обществени услуги, ако субектът, подаващ искането, е компетентен орган или железопътното предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги.

2.   Регулаторният орган може да изиска всякаква необходима информация, включително, според случая:

а)

от компетентния орган:

1)

съответни прогнози за движението, търсенето и приходите, включително методиката за изготвяне на прогнозите;

2)

когато е приложимо, използваната методика и данните за изчисляване на нетния финансов ефект съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 и приложението към посочения регламент;

б)

от железопътното предприятие, което изпълнява договора за обществени услуги:

1)

копие на договора за обществени услуги, ако не е представено по параграф 1, буква г);

2)

бизнес план на железопътното предприятие за маршрута, който е обхванат от договора за обществени услуги, или алтернативен маршрут;

3)

съответни прогнози за движението, търсенето и приходите, включително методиката за изготвяне на прогнозите;

4)

информация относно приходите и марж на печалбата, реализирани от предприятието по маршрута, който е обхванат от договора за обществени услуги, или алтернативен маршрут;

5)

информация за разписанието на услугите, включително времена на заминаване, междинни спирки, времена на пристигане и връзки;

6)

очаквана гъвкавост на услугите (напр. гъвкавост на цените, гъвкавост по отношение на характеристиките на качеството на услугите);

7)

инвестиционни разходи и разходи за дейността във връзка с услугите, които се предоставят по договора за обществени услуги, както и промени в разходите и търсенето, причинени от новата железопътна услуга за превоз на пътници;

в)

от заявителя — информация относно неговите планове за извършване на новата железопътна услуга за превоз на пътници, в това число:

1)

бизнес план;

2)

прогноза за движението на пътници и за приходите, включително методиката за изготвяне на прогнозите;

3)

ценови стратегии;

4)

правила за издаване на билети;

5)

спецификации на подвижния състав (напр. коефициент на натоварване, брой на местата, конфигурация на возилата);

6)

маркетингова стратегия;

г)

от управителя на инфраструктурата:

1)

информация относно съответните линии или участъци, за да се гарантира, че новата железопътна услуга за превоз на пътници може да бъде осъществявана чрез използване на тази инфраструктура;

2)

информация за потенциалните въздействия на предложената нова железопътна услуга за превоз на пътници върху ефективността и устойчивостта;

3)

оценка на въздействията върху използването на капацитет;

4)

планове за развитие на инфраструктурата по отношение на маршрутите, обхванати от предложената нова железопътна услуга за превоз на пътници, в това число указване на времето, когато ще бъдат осъществени тези планове;

5)

информация за съответните рамкови споразумения, които са сключени или са в процес на обсъждане, и по-специално с предприятието, изпълняващо договора за обществени услуги.

Задълженията на управителя на инфраструктурата да представя информация, които са определени в настоящия параграф, първа алинея, буква г), не засягат неговите задължения в рамките на процедурата за разпределяне, посочена в раздел 3 на глава IV от Директива 2012/34/ЕС.

3.   Цялата информация се изпраща на регулаторния орган в електронен вид. В надлежно обосновани случаи обаче регулаторният орган може да приеме документите да бъдат подадени на хартиен носител.

Член 8

Поверителност

1.   Регулаторният орган не разкрива търговска информация с чувствителен характер, получена от страните във връзка с оценката на икономическото равновесие.

2.   Субектът, поискал оценката на икономическото равновесие, и заявителят привеждат доводи относно всяко предложено неразкриване на търговска информация с чувствителен характер в момента на представяне на информацията на регулаторния орган. По-специално тази информация може да включва техническа или финансова информация, свързана с ноу-хау на предприятието, бизнес план, структура на разходите, маркетингови и ценови стратегии, източници на доставки и пазарни дялове. Регулаторният орган заличава цялата търговска информация с чувствителен характер от своето решение преди изпращането на уведомление за него и публикуването му в съответствие с член 11, параграф 5. Информацията, включена в стандартния формуляр за уведомление, както е посочено в член 4, параграф 2, не се счита за търговска информация с чувствителен характер.

3.   Ако регулаторният орган установи, че причините за неразкриване, предвидени в параграф 2, не може да бъдат приети, това решение се съобщава на страната, която е поискала поверителност, и се обосновава в писмен вид най-малко две седмици преди приемането на решението по член 11, параграф 1).

4.   Решението на регулаторния орган по отношение на поверителността подлежи на съдебен контрол в съответствие с член 56, параграф 10 от Директива 2012/34/ЕС. Регулаторният орган не разкрива оспорваната информация, докато националният съд не излезе с решение относно поверителността.

Член 9

Процедура за извършването на оценка на икономическото равновесие

1.   В рамките на един месец от получаването на искането за оценка на икономическото равновесие регулаторният орган може да поиска от субекта, който е подал искането, да му представи допълнителна информация, която счита за необходима, в съответствие с член 7, параграф 2. Субектът, подал искането, представя тази информация в рамките на разумен срок, определен от регулаторния орган. Регулаторният орган може да поиска още информация, ако счита, че получената допълнителна информация не е достатъчна.

2.   В случай че шест седмици преди крайната дата за получаване на заявки за капацитет, определена в съответствие с точка 3 от приложение VII към Директива 2012/34/ЕС, представената информация от субекта, подал искането, все още е непълна, регулаторният орган извършва оценката въз основа на наличната информация. Ако обаче регулаторният орган счита, че информацията не е достатъчна, за да извърши оценката, той отхвърля искането.

3.   В рамките на един месец от получаването на искането за оценка на икономическото равновесие регулаторният орган отправя искане така също до други страни, посочени в член 7, параграф 2, да му предоставят необходимата информация за извършването на оценката в съответствие с тази разпоредба, доколкото въпросната информация разумно може да бъде предоставена от съответната страна. Когато така предоставената информация е непълна, регулаторният орган може да поиска допълнителни разяснения, като определи разумни крайни срокове.

4.   В случай че шест седмици преди крайната дата за получаване на заявки за капацитет, определена в съответствие с точка 3 от приложение VII към Директива 2012/34/ЕС, представената информация от заявителя, който иска достъп, все още е непълна, регулаторният орган извършва оценката въз основа на наличната информация. Ако обаче регулаторният орган счита, че предоставената от заявителя информация не е достатъчна за извършването на оценката, той приема решение, в резултат на което достъпът бива отказан.

5.   Когато предприятието, изпълняващо договора за обществени услуги, не е подаващият искането субект и когато шест седмици преди крайната дата за получаване на заявки за капацитет, определена в съответствие с точка 3 от приложение VII към Директива 2012/34/ЕС, представената информация от субекта, подал искането, все още е непълна, регулаторният орган извършва оценката въз основа на наличната информация. Ако обаче регулаторният орган счита, че предоставената информация не е достатъчна за извършването на оценката, той приема решение, в резултат на което се дава достъп.

6.   Регулаторният орган приема решение в рамките на шест седмици от получаването на цялата съответна информация, и при всички случаи преди крайната дата за получаване на заявки за капацитет, определена в съответствие с точка 3 от приложение VII към Директива 2012/34/ЕС. Регулаторният орган своевременно информира управителя на инфраструктурата за своето решение.

7.   Когато е поискана оценка на икономическото равновесие в съответствие с член 5, параграф 2 по отношение на договор за обществени услуги, който е в процес на състезателна тръжна процедура, регулаторният орган може да спре разглеждането на предложеното заявление за нова услуга за железопътен превоз на пътници за максимален период от 12 месеца, считано от датата на получаване на уведомлението на заявителя на новата железопътна услуга за превоз на пътници, или до приключване на тръжната процедура, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Член 10

Съдържание на оценката на икономическото равновесие и критерии за оценка

1.   Регулаторният орган прави оценка дали предложената нова железопътна услуга за превоз на пътници би нарушила икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги. Икономическото равновесие се счита за нарушено, когато новата железопътна услуга за превоз на пътници ще окаже съществено отрицателно въздействие най-малко върху един от следните елементи:

а)

рентабилността на услугите, които железопътното предприятие извършва по силата на договора за обществени услуги;

б)

нетните разходи за компетентния орган, който възлага договора за обществени услуги.

2.   Анализът се отнася до договора за обществени услуги като цяло и за целия му срок, а не до отделни услуги, които се извършват по него. Може да се прилагат предварително определени прагове или конкретни критерии, но не строго или изолирано от другите критерии.

3.   Регулаторният орган оценява нетното финансово въздействие на новата железопътна услуга за превоз на пътници върху договора за обществени услуги. Анализът на разходите и приходите, генерирани при извършването на услугите, които са обхванати от договора за обществени услуги, след навлизането на пазара на новата железопътна услуга за превоз на пътници, включва следните елементи:

а)

изменение на направените разходи и получените приходи от железопътното предприятие при изпълнението на договора за обществени услуги (включително, когато е уместно, икономии от разходи, като например произтичащите от това, че не се подменя подвижен състав с изтичащ срок на експлоатация или не се продължават изтичащи договори на служители);

б)

финансови ефекти по договора за обществени услуги, които са възникнали в рамките на мрежата благодарение на предложената нова железопътна услуга за превоз на пътници (като привличането на пътници, които биха могли да се заинтересуват от връзка с регионална услуга, обхваната от договора за обществени услуги);

в)

възможни конкурентни реакции от страна на железопътното предприятие, което изпълнява договора за обществени услуги;

г)

въздействие върху съответните инвестиции, извършвани от железопътните предприятия или от компетентните органи, например в подвижен състав;

д)

стойността на всички съществуващи изключителни права.

4.   Регулаторният орган оценява значимостта на въздействието, като отчита по-специално установените договорености между компетентния орган и железопътното предприятие, което извършва обществените услуги, включително, когато е приложимо, равнището на компенсацията, определена в съответствие с приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 или в резултат на процедура за възлагане на договори, основана на състезателен принцип, както и всички механизми за споделяне на рискове, като например рисковете, свързани с трафика или приходите.

5.   Регулаторният орган оценява също така:

а)

нетните ползи за клиентите, произтичащи от новата железопътна услуга за превоз на пътници в краткосрочен и средносрочен план;

б)

въздействието на новата железопътна услуга за превоз на пътници върху изпълнението и качеството на железопътните услуги;

в)

въздействието на новата железопътна услуга за превоз на пътници върху изготвянето на разписанието за железопътните услуги.

6.   Когато регулаторният разглежда повече от едно заявление за достъп, той може да приеме различни решения по получените заявления въз основа на анализ на съответните им въздействия върху икономическото равновесие на договора за обществени услуги, ефектите върху конкуренцията, нетните ползи за клиентите и мрежовите въздействия, както и тяхното съвкупно влияние върху икономическото равновесие на договора за обществени услуги.

7.   Оценката, която се извършва в съответствие с настоящия член, не засяга задължението на регулаторния орган да докладва на националните органи по въпроси, свързани с държавни помощи, в съответствие с член 56, параграф 12, втора алинея от Директива 2012/34/ЕС.

Член 11

Резултат от оценката на икономическото равновесие

1.   В резултат на направената в съответствие с член 9 и член 10 оценка на икономическото равновесие, регулаторният орган взема решение по член 11, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС, въз основа на което правото на достъп до железопътната инфраструктура се предоставя, изменя се, предоставя се само при определени условия или се отказва.

2.   Когато новата железопътна услуга за превоз на пътници би нарушила икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги, регулаторният орган:

а)

по целесъобразност указва възможни промени по новата железопътна услуга за превоз на пътници, като изменение на честотата, маршрутите, междинните спирки или разписанието, които биха осигурили изпълнението на условията за предоставяне на правото на достъп, предвидено в член 10, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС; и/или

б)

може да издава препоръки към компетентните органи, когато това е уместно, с оглед на нетните ползи за клиентите, посочени в член 10, параграф 5, буква а) от настоящия регламент, по отношение на други промени, несвързани с новата услуга за превоз на пътници, които биха осигурили изпълнението на условията за предоставяне на правото на достъп.

3.   Когато искането за достъп се отнася за извършването на нова услуга по смисъла на член 3, параграф 36 от Директива 2012/34/ЕС, следвайки процедурата и анализа, определени в настоящия регламент, регулаторният орган действа в съответствие с член 11а от Директива 2012/34/ЕС.

4.   При обстоятелствата, описани във втория абзац от член 5, параграф 2, ако оценката на икономическото равновесие на съществуващия договор за обществени услуги покаже, че може да се предостави достъп, той е ограничен във времето до приключване на оценката на икономическото равновесие, която трябва да се направи в съответствие с първия абзац от член 5, параграф 2 и член 9, параграф 7.

5.   Регулаторният орган предоставя неповерителна версия на своето решение на субектите, посочени в член 11, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС и я публикува на своята интернет страница.

Член 12

Сътрудничество между регулаторните органи, които са компетентни по отношение на предложена нова международна услуга за превоз на пътници

1.   При получаването на уведомление от заявител за неговото намерение да започне нова международна услуга за превоз на пътници, регулаторният орган информира другите регулаторни органи, които са компетентни за маршрута на предложената нова услуга. Съответните регулаторни органи проверяват получената информация и се уведомяват взаимно за установени несъответствия.

2.   При получаването на искане от субектите, посочени в член 11, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС, за извършването на оценка на икономическото равновесие, регулаторният орган информира за това другите компетентни регулаторни органи.

3.   Регулаторните органи си предоставят взаимно резултатите от съответните извършвани от тях оценки на икономическото равновесие, за да се даде на останалите регулаторни органи достатъчна възможност за представяне на коментари по резултатите от тези оценки, преди да бъдат завършени. Те си сътрудничат с цел намирането на решение на въпроса в съответствие с член 57 от Директива 2012/34/ЕС.

4.   При всеки обмен на информация относно оценките регулаторните органи спазват задълженията за поверителност на търговската информация с чувствителен характер, получена от страните, които са участвали в извършването на оценките. Те може да използват информация само за съответния случай.

Член 13

Такси

Държава членка или регулаторен орган може да реши, че за оценката на икономическото равновесие е необходимо субектът, поискал оценката, да заплати такса.

Член 14

Методика

1.   Регулаторният орган използва ясна, прозрачна и недискриминационна методика за извършването на оценката, която се публикува на неговата интернет страница.

2.   Регулаторните органи обменят опит и най-добри практики във връзка с прилагането на съответните си методики в рамките на мрежата, създадена по член 57, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС.

Член 15

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) № 869/2014 се отменя, считано от 12 декември 2020 г. Той се прилага за уведомления от заявители, получени след 1 януари 2019 г., само ако са подадени достатъчно рано, за да може новите железопътни услуги за превоз на пътници да започнат преди 12 декември 2020 г.

Член 16

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г., навреме за работното разписание, което започва на 12 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32.

(2)  Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (ОВ L 352, 23.12.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 869/2014 на Комисията от 11 август 2014 г. относно нови железопътни услуги за превоз на пътници (ОВ L 239, 12.8.2014 г., стр. 1).


21.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 294/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1796 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества амидосулфурон, бифенокс, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, клофентезин, дикамба, дифеноконазол, дифлубензурон, дифлуфеникан, димоксистробин, феноксапроп-Р, фенпропидин, ленацил, манкоцеб, мекопроп-Р, метирам, никосулфурон, оксамил, пиклорам, пираклостробин, пирипроксифен и тритосулфурон

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

Срокът на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, димоксистробин, манкоцеб, мекопроп-Р, метирам, оксамил и пираклостробин беше удължен за последен път с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/84 на Комисията (3). Срокът на одобренията на посочените вещества ще изтече на 31 януари 2019 г.

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество тритосулфурон ще изтече на 30 ноември 2018 г.

(4)

Срокът на одобренията на активните вещества амидосулфурон, бифенокс, клофентезин, дикамба, дифеноконазол, дифлубензурон, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин, ленацил, никосулфурон, пиклорам и пирипроксифен ще изтече на 31 декември 2018 г.

(5)

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (4) бяха подадени заявления за подновяване на одобренията на посочените вещества.

(6)

Поради факта, че оценката на тези вещества е била забавена по независещи от заявителите причини, е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече, преди да е взето решение за тяхното подновяване. Поради това е необходимо срокът на техните одобрения да бъде удължен.

(7)

Предвид целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009, в случаите, в които Комисията приема регламент, с който не се подновява одобрението на дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобрение, Комисията ще посочва като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизане в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество. По отношение на случаите, в които Комисията приема регламент, с който се подновява одобрението на дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, Комисията ще се стреми да определи, по целесъобразност според обстоятелствата, най-ранната възможна дата на прилагане.

(8)

Като се има предвид, че срокът на одобрението на активното вещество тритосулфурон изтича на 30 ноември 2018 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(9)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/84 на Комисията от 19 януари 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, клотианидин, медни съединения, димоксистробин, манкоцеб, мекопроп-P, метирам, оксамил, петоксамид, пропиконазол, пропинеб, пропизамид, пираклостробин и зоксамид (ОВ L 16, 20.1.2018 г., стр. 8).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 57 — „Мекопроп-P“, датата се заменя с „31 януари 2020 г.“;

2)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 81 — „Пираклостробин“, датата се заменя с „31 януари 2020 г.“;

3)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 111 — „Хлорпирифос“, датата се заменя с „31 януари 2020 г.“;

4)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 112 — „Хлорпирифос-метил“, датата се заменя с „31 януари 2020 г.“;

5)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 114 — „Манкоцеб“, датата се заменя с „31 януари 2020 г.“;

6)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 115 — „Метирам“, датата се заменя с „31 януари 2020 г.“;

7)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 116 — „Оксамил“, датата се заменя с „31 януари 2020 г.“;

8)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 128 — „Димоксистробин“, датата се заменя с „31 януари 2020 г.“;

9)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 169 — „Амидосулфурон“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

10)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 170 — „Никосулфурон“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

11)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 171 — „Клофентезин“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

12)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 172 — „Дикамба“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

13)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 173 — „Дифеноконазол“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

14)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 174 — „Дифлубензурон“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

15)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 176 — „Ленацил“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

16)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 178 — „Пиклорам“ датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

17)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 179 — „Пирипроксифен“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

18)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 180 — „Бифенокс“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

19)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 181 — „Дифлуфеникан“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

20)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 182 — „Феноксапроп-P“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

21)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 183 — „Фенпропидин“, датата се заменя с „31 декември 2019 г.“;

22)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 186 — „Тритосулфурон“, датата се заменя с „30 ноември 2019 г.“


РЕШЕНИЯ

21.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 294/18


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1797 НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2018 година

за изменение и актуализиране на Решение (ОВППС) 2018/340 за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 46, параграф 6 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г. за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки (1),

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 11 декември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/2315.

(2)

Член 4, параграф 2, буква д) от Решение (ОВППС) 2017/2315 предвижда Съветът да установява списък на проектите, които следва да бъдат разработени в рамките на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС), като отразява както подкрепата за развитието на способности, така и предоставянето на подкрепа по същество на операции и мисии по линия на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в рамките на средствата и способностите.

(3)

На 6 март 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/340 за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (2).

(4)

На 6 март 2018 г. Съветът прие препоръка относно пътна карта за осъществяване на ПСС (3) („препоръката“).

(5)

В точка 9 от препоръката се посочва, че Съветът следва да актуализира списъка на проектите по линия на ПСС до ноември 2018 г., за да се включи следващият набор от проекти, в съответствие с процедурата по член 5 от Решение (ОВППС) 2017/2315, в който се предвижда по-специално, че върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховният представител“) може да отправи препоръка относно набелязването и оценяването на проекти в рамките на ПСС, въз основа на оценките, предоставени от секретариата на ПСС, с оглед на вземането на решение от страна на Съвета след получаване на военното становище на Военния комитет на Европейския съюз (EUMC).

(6)

На 25 юни 2018 г. Съветът при Решение (ОВППС) 2018/909 (4) за установяване на общ набор от правила за управление на проекти по линия на ПСС.

(7)

На 11 октомври 2018 г. върховният представител отправи препоръка към Съвета относно набелязването и оценяването на предложения за проекти в рамките на ПСС.

(8)

На 13 ноември 2018 г. Комитетът по политика и сигурност постигна съгласие по препоръките, съдържащи се във военното становище на EUMC във връзка с препоръката на върховния представител относно набелязването и оценяването на предложения за проекти в рамките на ПСС.

(9)

Поради това Съветът следва да измени и да актуализира Решение (ОВППС) 2018/340,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение (ОВППС) 2018/340 се изменя, както следва:

1)

В член 1 следните проекти се добавят в списъка:

„18.

Учение с хеликоптери в условия „hot and high“ (висока температура и голяма височина) (H3)

19.

Съвместна разузнавателна школа на ЕС

20.

Центрове на ЕС за изпитване и оценяване

21.

Интегрирана автономна наземна система (UGS)

22.

Наземни тактически ракетни системи на ЕС отвъд оптичния обхват (BLOS)

23.

Модулен пакет за развръщане в рамките на способности за подводни интервенции (DIVEPACK)

24.

Европейска система за дистанционно управляеми летателни апарати със средна височина и голяма продължителност на полета — European MALE RPAS (Eurodrone)

25.

Европейски щурмови хеликоптери TIGER Mark III

26.

Система за защита срещу безпилотни летателни средства (C-UAS)

27.

Европейска въздухоплавателна платформа с висока надморска височина (EHAAP) — постоянна способност за разузнавателни данни, наблюдение и разузнаване (ISR)

28.

Единен команден пост (CP) за тактическо командване и контрол (C2) на сили за специални операции (SOF), развръщаем за маломащабни съвместни операции (SJO) — SOCC за SJO

29.

Програма за водене на електронна война и оперативна съвместимост за целите на сътрудничеството при съвместни действия за разузнавателни данни, наблюдение и разузнаване (JISR)

30.

Наблюдение на химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи (ХБРЯ) като услуга (CBRN SaaS)

31.

Общи бази

32.

Гео-метеорологичен и океанографски елемент (GeoMETOC) за подпомагане и координация (GMSCE)

33.

Решение на ЕС за радионавигация (EURAS)

34.

Европейска военна мрежа за ситуационна осведоменост и наблюдение на космоса (EU-SSA-N)“

2)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Списъкът на участниците за всеки отделен проект се съдържа в приложение I.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 2а

За информационни цели консолидираният актуализиран списък на участниците във всеки отделен проект се съдържа в приложение II“

4)

Приложението се изменя, както следва:

а)

преномерира се като „приложение I“;

б)

вписванията, посочени в приложение I към настоящото решение, се добавят към таблицата.

5)

Текстът в приложение II към настоящото решение се добавя като приложение II.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2017 г., стр. 57.

(2)  ОВ L 65, 8.3.2018 г., стр. 24.

(3)  ОВ C 88, 8.3.2018 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 161, 26.6.2018 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Проект

Членове на екипа на проекта

„18.

Учение с хеликоптери в условия „hot and high“ (висока температура и голяма височина) (H3)

Гърция, Италия, Румъния

19.

Съвместна разузнавателна школа на ЕС

Гърция, Кипър

20.

Центрове на ЕС за изпитване и оценяване

Франция, Швеция, Испания, Словакия

21.

Интегрирана автономна наземна система (UGS)

Естония, Белгия, Чехия, Испания, Франция, Латвия, Унгария, Нидерландия, Полша, Финландия

22.

Наземни тактически ракетни системи на ЕС отвъд оптичния обхват (BLOS)

Франция, Белгия, Кипър

23.

Модулен пакет за развръщане в рамките на способности за подводни интервенции (DIVEPACK)

България, Гърция, Франция

24.

Европейска система за дистанционно управляеми летателни апарати със средна височина и голяма продължителност на полета — European MALE RPAS (Eurodrone)

Германия, Чехия, Испания, Франция, Италия

25.

Европейски щурмови хеликоптери TIGER Mark III

Франция, Германия, Испания

26.

Система за защита срещу безпилотни летателни средства (C-UAS)

Италия, Чехия

27.

Европейска въздухоплавателна платформа с висока надморска височина (EHAAP) — постоянна способност за разузнавателни данни, наблюдение и разузнаване (ISR)

Италия, Франция

28.

Единен команден пост (CP) за тактическо командване и контрол (C2) на сили за специални операции (SOF), развръщаем за маломащабни съвместни операции (SJO) — SOCC за SJO

Гърция, Кипър

29.

Програма за водене на електронна война и оперативна съвместимост за целите на сътрудничеството при съвместни действия за разузнавателни данни, наблюдение и разузнаване (JISR)

Чехия, Германия

30.

Наблюдение на химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи (ХБРЯ) като услуга (CBRN SaaS)

Австрия, Франция, Хърватия, Унгария, Словения

31.

Общи бази

Франция, Белгия, Чехия, Германия, Испания, Нидерландия

32.

Гео-метеорологичен и океанографски елемент (GeoMETOC) за подпомагане и координация (GMSCE)

Германия, Гърция, Франция, Румъния

33.

Решение на ЕС за радионавигация (EURAS)

Франция, Белгия, Германия, Испания, Италия

34.

Европейска военна мрежа за ситуационна осведоменост и наблюдение на космоса (EU-SSA-N)

Италия, Франция“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОНСОЛИДИРАН АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПРОЕКТ

Проект

Членове на екипа на проекта

1.

Европейско медицинско командване

Германия, Чехия, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Румъния, Словакия, Швеция

2.

Европейско софтуер-дефинирано радио (ESSOR)

Франция, Белгия, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Финландия

3.

Мрежа от логистични центрове в Европа и подкрепа за операциите

Германия, Белгия, България, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Унгария, Нидерландия, Полша, Словения, Словакия

4.

Военна мобилност

Нидерландия, Белгия, България, Чехия, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция

5.

Център за компетентност на мисиите за обучение на Европейския съюз (EUTM CC)

Германия, Белгия, Чехия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Австрия, Румъния, Швеция

6.

Европейски център за сертификация на обучението за европейските армии

Италия, Гърция

7.

Оперативна функция за енергетиката (EOF)

Франция, Белгия, Испания, Италия

8.

Пакет за капацитет за развръщане с цел оказване на военна помощ при бедствия

Италия, Гърция, Испания, Хърватия, Австрия

9.

Морски (полу-) автономни системи за контрамерки, свързани с мините (MAS MCM)

Белгия, Гърция, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния

10.

Наблюдение и защита на пристанища и морски зони (HARMSPRO)

Италия, Гърция, Полша, Португалия

11.

Модернизиране на наблюдението на морски зони

Гърция, България, Ирландия, Испания, Хърватия, Италия, Кипър

12.

Платформа за обмен на информация относно киберзаплахи и реагиране при инциденти

Гърция, Испания, Италия, Кипър, Унгария, Австрия, Португалия

13.

Екипи за бързо реагиране при кибератаки и екипи за взаимопомощ в областта на киберсигурността

Литва, Естония, Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Полша, Румъния, Финландия

14.

Система за стратегическо командване и контрол (C2) за мисиите и операциите по линия на ОПСО

Испания, Франция, Германия, Италия, Португалия

15.

Бронирано превозно средство за борба с пехотата / Нападателно превозно средство тип „амфибия“ / Леко бронирано превозно средство

Италия, Гърция, Словакия

16.

Непряка огнева поддръжка (EuroArtillery)

Словакия, Италия

17.

Група на ключовите държави към EUFOR за операции за реакция при кризи (EUFOR CROC)

Германия, Испания, Франция, Италия, Кипър

18.

Учение с хеликоптери в условия „hot and high“ (висока температура и голяма височина) (H3)

Гърция, Италия, Румъния

19.

Съвместна разузнавателна школа на ЕС

Гърция, Кипър

20.

Центрове на ЕС за изпитване и оценяване

Франция, Швеция, Испания, Словакия

21.

Интегрирана автономна наземна система (UGS)

Естония, Белгия, Чехия, Испания, Франция, Латвия, Унгария, Нидерландия, Полша, Финландия

22.

Наземни тактически ракетни системи на ЕС отвъд оптичния обхват (BLOS)

Франция, Белгия, Кипър

23.

Модулен пакет за развръщане в рамките на способности за подводни интервенции (DIVEPACK)

България, Гърция, Франция

24.

Европейска система за дистанционно управляеми летателни апарати със средна височина и голяма продължителност на полета — European MALE RPAS (Eurodrone)

Германия, Чехия, Испания, Франция, Италия

25.

Европейски щурмови хеликоптери TIGER Mark III

Франция, Германия, Испания

26.

Система за защита срещу безпилотни летателни средства (C-UAS)

Италия, Чехия

27.

Европейска въздухоплавателна платформа с висока надморска височина (EHAAP) — постоянна способност за разузнавателни данни, наблюдение и разузнаване (ISR)

Италия, Франция

28.

Единен команден пост (CP) за тактическо командване и контрол (C2) на сили за специални операции (SOF), развръщаем за маломащабни съвместни операции (SJO) — SOCC за SJO

Гърция, Кипър

29.

Програма за водене на електронна война и оперативна съвместимост за целите на сътрудничеството при съвместни действия за разузнавателни данни, наблюдение и разузнаване (JISR)

Чехия, Германия

30.

Наблюдение на химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи (ХБРЯ) като услуга (CBRN SaaS)

Австрия, Франция, Хърватия, Унгария, Словения

31.

Общи бази

Франция, Белгия, Чехия, Германия, Испания, Нидерландия

32.

Гео-метеорологичен и океанографски елемент (GeoMETOC) за подпомагане и координация (GMSCE)

Германия, Гърция, Франция, Румъния

33.

Решение на ЕС за радионавигация (EURAS)

Франция, Белгия, Германия, Испания, Италия

34.

Европейска военна мрежа за ситуационна осведоменост и наблюдение на космоса (EU-SSA-N)

Италия, Франция


ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

21.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 294/23


ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЩИЯ СЪД

ОБЩИЯТ СЪД,

като взе предвид член 224 от своя процедурен правилник;

като взе предвид Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд;

като има предвид Измененията на Процедурния правилник, приети от Общия съд на 11 юли 2018 г. (1) и Решението на Общия съд за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia, прието от Общия съд също на 11 юли 2018 г. (2);

като има предвид, че съгласно тези текстове приложението e-Curia ще стане единственият начин за обмен между представителите на страните и секретариата на Общия съд, считано от 1 декември 2018 г.;

като има предвид, че вследствие на това трябва да се изменят някои точки от Практическите разпоредби по прилагане;

като има предвид освен това, че е желателно в интерес на страните и на юрисдикцията да се внесат уточнения относно изчисляването на сроковете, представянето на молби за спиране на изпълнението или за постановяване на други временни мерки, използването на технически средства в съдебното заседание и условията за вземане на думата от лица, които нямат качеството на представител;

като има предвид, че трябва да се заличи всяко посочване на жалбите, подадени пред Общия съд срещу решенията на Съда на публичната служба на Европейския съюз вследствие на Регламент (ЕС, Евратом) 2016/1192 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за прехвърляне на Общия съд на компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между Европейския съюз и неговите служители (3);

като има предвид, че за прегледност измененията, внесени в действащата редакция на Практическите разпоредби по прилагане, налагат да се промени номерацията на точките и да се актуализират препратките между разпоредбите;

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЩИЯ СЪД:

Член 1

Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд (4) се изменят, както следва:

1)

В края на десето съображение след думите „на основание член 105, параграф 11 от Процедурния правилник“ се добавя следната бележка под линия:

„Решение (ЕС) 2016/2387 на Общия съд от 14 септември 2016 г. относно правилата за сигурност, приложими към сведенията или доказателствата, представени на основание член 105, параграф 1 или 2 от Процедурния правилник (ОВ L 355, 24.12.2016 г., стр. 18) (наричано по-нататък „решението на Общия съд от 14 септември 2016 г.“)“.

2)

След десето съображение се добавя единадесето съображение със следния текст:

„като има предвид, че правилата за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia са разписани в решението, прието от Общия съд на основание член 56а, параграф 2 от Процедурния правилник;“.

3)

Към единадесето съображение се добавя бележка под линия със следния текст:

„Решение на Общия съд от 11 юли 2018 г. за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia (ОВ L 240, 25.9.2018 г., стр. 72) (наричано по-нататък „решението на Общия съд от 11 юли 2018 г.“)“.

4)

В последното съображение, започващо със „след консултиране“, след „Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)“ се добавя запетая и частта от изречение „понастоящем Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)“.

5)

В точка 7 частта от изречение „Извън приемните часове на канцеларията на секретариата, процесуалните документи могат“ се заменят с „Извън приемните часове на канцеларията на секретариата приложението, посочено в член 72, параграф 4 от Процедурния правилник и процесуалният документ, посочен в член 147, параграф 6 от Процедурния правилник, могат“.

6)

В точка 9 препратката към „решението на Общия съд, прието на основание член 105, параграф 11 от Процедурния правилник“ се заменя с препратка към „решението на Общия съд от 14 септември 2016 г.“

7)

В точка 13:

а)

частта от изречение „се прави върху оригинала на представения от страните процесуален документ или върху екземпляра, който се счита за оригинал на този процесуален документ2, както и върху всеки връчен на страните препис“ се заменя със „се прави върху процесуалния документ, който се прилага към преписката по делото, както и върху всяко връчено на страните копие“;

б)

бележката под линия се заличава.

8)

Точки 14—270 и съответните заглавия се заменят със следния текст:

„14.

За дата на подаване по точка 13 по-горе се счита, в зависимост от случая, датата по член 5 от решението на Общия съд от 11 юли 2018 г., датата на получаване на документа в секретариата, датата по точка 7 по-горе или датата по член 3, второ тире от решението на Общия съд от 14 септември 2016 г. В случаите, предвидени в член 54, първа алинея от Статута, за дата на подаване по точка 13 по-горе се счита датата, на която процесуалният документ е подаден чрез e-Curia при секретаря на Съда или, в случай на подаване по член 147, параграф 6 от Процедурния правилник — датата, на която документът е подаден при секретаря на Съда.

15.

В съответствие с член 125в от Процедурния правилник доказателствата, представени в производството за доброволно уреждане на спора по членове 125а—125г от Процедурния правилник, се вписват в специален регистър, за който не се прилага режимът по членове 36 и 37 от посочения правилник.

D.   Номер на делото

16.

При вписване в регистъра на искова молба или жалба делото получава пореден номер, предхождан от „Т-“ и следван от посочване на годината.

17.

Молбите за допускане на обезпечение, молбите за встъпване, молбите за поправка или тълкуване, молбите за допълване в случай на пропуск за произнасяне, молбите за отмяна на влязъл в сила съдебен акт, молбите за отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника, молбите на трети лица за отмяна на съдебен акт, молбите за определяне на съдебните разноски и молбите за правна помощ по висящи дела получават същия пореден номер като основното дело, следван от отбелязване, сочещо, че става въпрос за отделни специални производства.

18.

Молба за правна помощ, подадена с оглед на предявяване на иск или подаване на жалба, получава пореден номер, предхождан от „Т-“ и следване от посочване на годината и от специфично отбелязване.

19.

Когато е подадена молба за правна помощ с оглед на предявяването на иск или подаването на жалба, подадената след това искова молба или жалба получава същия номер на дело като молбата за правна помощ.

20.

Дело, върнато от Съда след отмяна или преразглеждане, получава номера, който му е бил определен преди това в производството пред Общия съд, следван от специфично отбелязване.

21.

Поредният номер на делото, с указване на страните, се посочва в процесуалните документи, в кореспонденцията във връзка с делото, както и — освен в случаите по член 66 от Процедурния правилник — в публикациите на Общия съд и в документите на Общия съд, разпространявани на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

E.   Преписка по делото и справки с преписката по делото

E.1.   Водене на преписката по делото

22.

Преписката по делото съдържа: процесуалните документи с отбелязването по точка 13 по-горе, подписано от секретаря, които ще бъдат взети предвид при произнасянето по делото, заедно с приложенията към тях, ако има такива; кореспонденцията със страните; протокола от съвещанието със страните, доклада за съдебното заседание, протокола от съдебното заседание за изслушване на устните състезания и протокола от съдебното заседание за събиране на доказателства, ако има такива; както и постановените по това дело съдебни актове.

23.

Приложените към преписката по делото документи получават пореден номер.

24.

Поверителните и неповерителните варианти на процесуалните документи и приложенията към тях се подреждат поотделно в преписката по делото.

25.

Документите по особените производства по точка 17 по-горе се подреждат отделно в преписката по делото.

26.

Доказателствата, представени в производство за доброволно уреждане на спора по смисъла на член 125а от Процедурния правилник, се подреждат в преписка, която се води отделно от преписката по делото.

27.

Процесуален документ и приложенията към него, подадени по едно дело и приложени към преписката по това дело, не могат да се вземат предвид при подготвянето на друго дело за разглеждане.

28.

След приключване на производството пред Общия съд преписката по делото, както и преписката по член 125в, параграф 1 от Процедурния правилник се приключват и архивират от секретариата. Приключената преписка съдържа списък на всички приложени към нея документи с посочване на техния номер, както и заглавна страница, на която се отбелязват поредният номер на делото, страните и датата, на която делото е приключено.

29.

Със сведенията или доказателствата, представени съгласно член 105, параграф 1 или 2 от Процедурния правилник, се процедира в съответствие с решението на Общия съд от 14 септември 2016 г.

E.2.   Справки с преписката по делото

30.

Представителите на главните страни по дело пред Общия съд могат да правят в канцеларията на секретариата справки с преписката по делото, включително с представените пред Общия съд административни преписки, както и да искат преписи от процесуалните документи или извлечения от преписката по делото и от регистъра.

31.

Представителите на страните, допуснати да встъпят на основание член 144 от Процедурния правилник, разполагат със същото право да правят справки с преписката по делото като главните страни, освен в случаите по член 144, параграфи 5 и 7 от Процедурния правилник.

32.

По съединени дела представителите на всички страни разполагат с правото да правят справки с преписките по съединените дела при спазване на член 68, параграф 4 от Процедурния правилник.

33.

Страните, подали без съдействието на адвокат молба за правна помощ по член 147 от Процедурния правилник, разполагат с правото да правят справки с преписката относно правната помощ.

34.

Справки с поверителния вариант на процесуалните документи и на техните приложения, ако има такива, се разрешава само на страните, по отношение на които не е било разпоредено поверително третиране.

35.

Що се отнася до сведенията или доказателствата, представени по член 105, параграф 1 или 2 от Процедурния правилник, се препраща към точка 29 по-горе.

36.

Предписанията на точки 30—35 по-горе не се отнасят до достъпа до преписката по член 125в, параграф 1 от Процедурния правилник. Достъпът до тази специална преписка е уреден в същата разпоредба от Процедурния правилник.

F.   Оригинали на съдебни решения и определения

37.

Оригиналите на съдебните решения и определенията на Общия съд се съхраняват в хронологичен ред в архива на секретариата. Към преписката по делото се прилагат заверени преписи от тях.

38.

По искане на страните секретарят им издава препис от оригинала на съдебно решение или определение, ако е необходимо — в неповерителен вариант.

39.

По искане на трети лица секретарят може да им издаде незаверени преписи от съдебни решения или определения само доколкото тези съдебни актове не са вече общественодостъпни и не съдържат поверителни данни.

40.

Определенията за поправяне на съдебно решение или определение, съдебните решения или определенията за тълкуване на съдебно решение или определение, съдебните решения по молба за отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника, съдебните решения и определенията по молба на трето лице за отмяна на съдебен акт или по молба за отмяна на влязъл сила съдебен акт, както и съдебните решения и определенията, постановени от Съда при обжалване или преразглеждане, се отбелязват в полето на съдебното решение или определението, до което се отнасят; те се прилагат в оригинал или заверен препис към съдебното решение или определението.

G.   Преводи

41.

В съответствие с член 47 от Процедурния правилник секретарят осигурява превод на езика на производството или при необходимост на друг език, посочен в член 45, параграф 1 от Процедурния правилник, на всичко казано или написано в хода на производството, при направено искане от съдия, генерален адвокат или страна. Доколкото за доброто протичане на производството е необходим превод на друг език, посочен в член 44 от Процедурния правилник, секретарят осигурява и извършването на такъв превод.

H.   Свидетели и експерти

42.

Секретарят взема необходимите мерки за изпълнение на определенията за назначаване на експертиза или за разпит на свидетели.

43.

Секретарят изисква от свидетелите доказателства за техните разноски и пропуснати ползи, а от експертите — хонорарна сметка за извършената от тях работа и за разноските им.

44.

В изпълнение на Процедурния правилник секретарят разпорежда изплащането от касата на Общия съд на сумите, дължими на свидетелите и експертите. При спор относно тези суми секретарят отнася въпроса до председателя за произнасяне.

I.   Такси на секретариата

45.

За издаване на извлечение от регистъра на основание член 37 от Процедурния правилник секретарят събира такса на секретариата в размер на 3,50 EUR на страница за заверен препис и в размер на 2,50 EUR на страница за незаверен препис.

46.

За издаване, по искане от страна, на препис от процесуален документ или на извлечение от преписката по делото на хартиен носител на основание член 38, параграф 1 от Процедурния правилник секретарят събира такса на секретариата в размер на 3,50 EUR на страница за заверен препис и в размер на 2,50 EUR на страница за незаверен препис.

47.

За издаване, за целите на изпълнението, на заверен препис от съдебно решение или определение на основание член 38, параграф 1 или член 170 от Процедурния правилник секретарят събира такса на секретариата в размер на 3,50 EUR на страница.

48.

За издаване, по искане на трето лице, на незаверен препис от съдебно решение или определение на основание точка 39 по-горе, секретарят събира такса на секретариата в размер на 2,50 EUR на страница.

49.

За осигуряване по искане на страна на превод на процесуален документ или на извлечение от преписката по делото, чийто обем е счетен за прекомерен съгласно член 139, буква б) от Процедурния правилник, секретарят събира такса на секретариата в размер на 1,25 EUR на ред.

50.

При повтарящо се нарушаване от страна или молител по молба за встъпване на разпоредбите на Процедурния правилник или на настоящите практически разпоредби по прилагане, секретарят събира на основание член 139, буква в) от Процедурния правилник такса на секретариата, която не може да надвишава 7 000 EUR (2 000 пъти таксата от 3,50 EUR по точки 45—47 по-горе).

J.   Събиране на суми

51.

Когато трябва да се съберат в полза на касата на Общия съд суми, изплатени като правна помощ, суми, изплатени на свидетели или експерти, или направени от Общия съд разходи, които е било възможно да се избегнат по смисъла на член 139, буква а) от Процедурния правилник, секретарят изисква тези суми от страната, която следва да ги заплати.

52.

При неплащане на сумите по точка 51 по-горе в определения от секретаря срок, той може да поиска от Общия съд да постанови определение, което да послужи като изпълнително основание за събирането им, и при необходимост да поиска принудителното му изпълнение.

53.

Когато трябва да се съберат в полза на касата на Общия съд такси на секретариата, секретарят изисква тези суми от страната или третото лице, която или което следва да ги заплати.

54.

При неплащане на сумите по точка 53 по-горе в определения от секретаря срок, той може да приеме на основание член 35, параграф 4 от Процедурния правилник решение, което да послужи като изпълнително основание за събирането им, и при необходимост да поиска принудителното му изпълнение.

K.   Публикации и оповестяване на документи в интернет

55.

Секретарят организира публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на имената на председателя и заместник-председателя на Общия съд, както и на избраните от Общия съд председатели на състави, самите състави и критериите, възприети за разпределяне на делата между тях, критериите, възприети съответно за попълване на съдебния състав или за достигане на кворум, в случай че член на съдебния състав е възпрепятстван да изпълнява функциите си, имената на секретаря и, ако има такива, на заместник-секретаря или заместник-секретарите, избрани от Общия съд, както и датите на съдебните ваканции.

56.

Секретарят организира публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на решенията по член 11, параграф 3, член 56а, параграф 2 и член 105, параграф 11 от Процедурния правилник.

57.

Секретарят организира публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на формуляра за правна помощ.

58.

Секретарят организира публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на съобщения за предявените искове и подадените жалби и за съдебните актове, с които се слага край на производството, с изключение на постановените преди връчване на исковата молба или жалбата на ответника.

59.

Секретарят следи за оповестяване на практиката на Общия съд при спазване на определените от последния правила. Тези правила са достъпни на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

II.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА

A.   Връчвания

60.

Връчванията се извършват от секретариата при спазване на член 57 от Процедурния правилник.

61.

Преписът от подлежащия на връчване документ се придружава от писмо, в което се посочват номерът на делото, номерът по регистъра и кратки сведения за естеството на документа.

62.

При връчване на документ по реда на член 57, параграф 2 от Процедурния правилник адресатът се уведомява за връчването с предаване чрез приложението e-Curia на копие от писмото, придружаващо връчването, като му се обръща внимание на разпоредбите на член 57, параграф 2 от Процедурния правилник.

63.

Доказателството за връчването се съхранява в преписката по делото.

64.

Когато не е било възможно исковата молба или жалбата да се връчи на ответника, секретарят определя на ищеца или жалбоподателя срок, за да предостави допълнителна информация с оглед на връчването или евентуално да даде съгласието си да се извърши на негови разноски ново връчване от съдия изпълнител.

B.   Срокове

65.

Що се отнася до член 58, параграф 1, букви а) и б) от Процедурния правилник, когато срокът е определен в седмици, месеци или години, той изтича в края на същия ден от последната седмица на срока или в края на същото число от последния месец или последната година на срока като деня или числото, от който е започнал да тече срокът, а именно деня или числото на настъпването на събитието или извършването на действието, от което се брои срокът, а не следващия ден или следващото число.

66.

Член 58, параграф 2 от Процедурния правилник, съгласно който, когато последният ден от срока е събота, неделя или официален празник, той изтича в края на първия следващ работен ден, се прилага само когато целият срок, включително срока поради отдалеченост, изтича в събота, неделя или на официален празник.

67.

Секретарят определя сроковете, предвидени в Процедурния правилник, съобразно с делегираните му от председателя правомощия.

68.

В съответствие с член 62 от Процедурния правилник процесуалните документи или доказателствата, които са постъпили в секретариата след изтичане на срока, определен за подаването им, могат да бъде приети само с разрешение на председателя.

69.

Секретарят може да продължава определените срокове съобразно с делегираните му от председателя правомощия; при необходимост той представя на председателя предложения за продължаване на срокове. Молбите за продължаване на срокове трябва да бъдат надлежно мотивирани и своевременно подадени преди изтичането на определения срок.

70.

Срок може да се продължава само веднъж, освен при наличие на изключителни причини.

C.   Анонимност

71.

Когато някоя от страните смята, че самоличността ѝ не трябва да бъде разкривана по дело, образувано пред Общия съд, тя трябва да поиска от него на основание член 66 от Процедурния правилник да ѝ осигури, ако се налага, пълна или частична анонимност във връзка с разглежданото дело.

72.

Искането за анонимност се прави с отделна, надлежно мотивирана молба.

73.

За да има реален резултат от осигуряването на анонимност, е необходимо молбата да се подаде в самото начало на производството. Всъщност поради разпространяването в интернет на данни за делото полезното действие на осигуряването на анонимност ще бъде възпрепятствано, ако съответното дело е било посочено в списъка на образуваните пред Общия съд дела, който се разпространява на уебсайта на Съда на Европейския съюз или когато съобщението за съответното дело вече е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

D.   Изключване на данни от общественодостъпната информация

74.

При условията, предвидени в член 66 от Процедурния правилник, страна може да поиска да не бъдат разкривани самоличността на споменати в хода на производството трети лица или някои поверителни данни, съдържащи се в общественодостъпните документи по делото.

75.

Искането за изключване на данни от общественодостъпната информация се прави с отделна молба. В нея се посочват точно съответните данни и се излагат мотиви за поверителността на всички тях.

76.

За да има реален резултат от изключването на данни от общественодостъпната информация, е препоръчително молбата да бъде подадена, в зависимост от случая, или в самото начало на производството, или при подаване на процесуалния документ, съдържащ съответните данни, или непосредствено след запознаването с този документ. Всъщност поради разпространяването в интернет на данните за делото е много по-трудно те да бъдат изключени от общественодостъпната информация, когато съобщението за съответното дело вече е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз или когато съдебният акт на Общия съд, постановен в хода на производството или с който се слага край на същото, вече е достъпен на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

III.   ПРОЦЕСУАЛНИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ

A.   Подаване на процесуалните документи и приложенията към тях чрез e-Curia

77.

Всеки процесуален документ се подава в секретариата изключително по електронен път чрез използване на приложението e-Curia (https://curia.europa.eu/e-Curia) при спазване на решението на Общия съд от 11 юли 2018 г. и на Условията за използване на приложението e-Curia, освен в случаите, посочени в точки 89—91 по-долу. Тези документи са достъпни на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

78.

Представителят, който извършва подаване чрез e-Curia, трябва да отговаря на всички изисквания, предвидени в член 19 от Статута, и трябва, когато е адвокат, да има изискваната независимост по отношение на страната, която представлява.

79.

Използването на личното потребителско име и личната парола на представителя има значението на подпис върху процесуалния документ, подаден в съответствие с член 3 от решението на Общия съд от 11 юли 2018 г., и има за цел да се гарантира автентичността на посочения документ. С използването на личното си потребителско име и личната си парола представителят поема отговорността за съдържанието на подадения документ.

B.   Представяне на процесуалните документи и приложенията към тях

B.1.   Процесуални документи

80.

На първата страница на всеки процесуален документ се отбелязва следното:

a)

номерът на делото (T-…/0000), когато вече е съобщен от секретариата;

б)

наименованието на процесуалния документ (искова молба или жалба, писмена защита, писмен отговор, реплика, дуплика, молба за встъпване, изявление при встъпване, възражение за недопустимост, становище относно …, отговори на въпросите и т.н.);

в)

имената на ищеца или жалбоподателя и на ответника и, ако има такива, на встъпилата страна и на всяка друга страна в производството по дела относно интелектуална собственост;

г)

името на страната, за която се подава процесуалният документ.

81.

За да се улеснят справките по електронен път процесуалните документи трябва да бъдат представени:

a)

във формат A4;

б)

на общоприет шрифт (като Times New Roman, Courier или Arial) с размер поне 12 пункта за текста и поне 10 пункта за бележките под линия, с междуредие 1 и разстояние от поне 2,5 cm между наборното поле и края на страницата отгоре, отдолу, отляво и отдясно;

в)

с нарастващи последователни номера на параграфите;

г)

с нарастващи последователни номера на страниците.

B.2.   Опис на приложенията

82.

Описът на приложенията трябва да е в края на процесуалния документ. Не се приемат приложения, представени без опис.

83.

Описът на приложенията съдържа, за всяко приложено доказателство:

(a)

номера на приложението (с буква и число се посочва процесуалният документ, към който са приложени доказателствата: например приложение A.1, A.2, … за приложенията към исковата молба или жалбата; B.1, B.2, … за приложенията към писмената защита или писмения отговор; C.1, C.2, … за приложенията към репликата; D.1, D.2, … за приложенията към дупликата);

(б)

кратко описание на приложението с указване на неговия характер (например: „писмо“ с посочване на датата, автора, адресата и броя страници на приложението);

(в)

посочване на началото и края на всяко приложение според последователната номерация на страниците на приложенията (например: страници 43—49 от приложенията);

(г)

посочване на номера на параграфа, в който доказателството се споменава за първи път и който обосновава представянето му.

84.

За оптимизиране на обработването от секретариата е необходимо в описа на приложенията да се посочат тези от тях, които са цветни.

B.3.   Приложения

85.

Към процесуалния документ се прилагат само доказателствата, споменати в текста на този документ, посочени в описа на приложенията и необходими за доказване или онагледяване на съдържанието на процесуалния документ..

86.

Доказателствата, приложени към процесуален документ, се представят по начин, който улеснява справките от страна на Общия съд с документите по електронен път и изключва всякаква възможност за объркване. Спазват се следните изисквания:

(a)

всяко приложение трябва да се номерира в съответствие с точка 83, буква а) по-горе;

(б)

препоръчително е приложението да се въвежда чрез специална заглавна страница;

(в)

когато има приложения към самите приложения, те се номерират и представят така, че да се избегне всякаква възможност за объркване;

(г)

страниците на доказателствата, приложени към процесуален документ, се номерират горе вдясно, в нарастващ порядък. Номерацията на страниците на тези доказателства е последователна, но отделна от тази на страниците на процесуалния документ, към който са приложени;

(д)

приложенията трябва да са четливи.

87.

При всяко позоваване на представено доказателство се посочва номерът на съответното приложение по описа на приложенията и процесуалният документ, с който е представено приложението (например: приложение A.1 към исковата молба или жалбата).

C.   Представяне на файловете, подавани чрез приложението e-Curia

88.

Процесуалните документи и приложенията към тях, подавани чрез приложението e-Curia, се представят под формата на файлове. За улесняване на обработването им от секретариата, е препоръчително да се следват практическите съвети, дадени в Ръководството за използване на e-Curia, достъпно онлайн на уебсайта на Съда на Европейския съюз, а именно:

всеки файл трябва да е озаглавен така, че да личи видът на подавания документ (писмено изявление, част 1 от приложенията, част 2 от приложенията, придружително писмо и т.н.),

текстът на процесуалния документ може да бъде запаметен направо във формат PDF чрез текстообработваща програма, без да е необходимо да се сканира,

процесуалният документ трябва да съдържа описа на приложенията,

приложенията трябва да се съдържат в един или няколко файла, отделно от файла с процесуалния документ. В един файл могат да се съдържат няколко приложения. Не е задължително да се създава отделен файл за всяко приложение. Препоръчително е при подаването им приложенията да се добавят, като се започне от най-малкия номер и се следва поредността им, и да бъдат достатъчно точно озаглавени (например: приложения 1—3, приложения 4—6 и т.н.).

D.   Подаване по начин, различен от e-Curia

89.

Общото правило, че всеки процесуален документ се подава в секретариата чрез e-Curia не засяга случаите, посочени в член 105, параграфи 1 и 2, и в член 147, параграф 6 от Процедурния правилник.

90.

Освен това посочените в текста на процесуален документ приложения към него, чието подаване чрез e-Curia е невъзможно поради естеството им, могат да се изпратят отделно по пощата или да се предадат в секретариата по реда на член 72, параграф 4 от Процедурния правилник, при условие че са посочени в описа на приложенията на подадения чрез e-Curia документ. В описа на приложенията се посочват тези от тях, които ще бъдат подадени отделно. Тези приложения трябва да постъпят в секретариата най-късно в десетдневен срок след подаването на процесуалния документ чрез e-Curia. Подаването трябва да се извърши на следния адрес:

Greffe du Tribunal de l'Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

91.

Когато подаването на процесуален документ чрез e-Curia е технически невъзможно, представителят трябва да предприеме действията, предвидени в член 7 от решението на Общия съд от 11 юли 2018 г. Копието от документа, подаден чрез средство, различно от e-Curia в съответствие с член 7, втора алинея от решението на Общия съд от 11 юли 2018 г., трябва да съдържа описа на приложенията, както и всички приложения, посочени в него. Не е необходимо така подаденото копие от процесуалния документ да бъде саморъчно подписано.

E.   Неприемане на процесуални документи и доказателства

92.

Секретарят отказва да впише в регистъра и да приложи към преписката по делото процесуалните документи и евентуално доказателствата, които не са предвидени от Процедурния правилник. При съмнение секретарят отнася въпроса до председателя за произнасяне.

93.

Освен в изрично предвидените в Процедурния правилник случаи и без да се изключва прилагането на точки 99 и 100 по-долу, секретарят отказва да впише в регистъра и да приложи към преписката по делото процесуални документи или доказателства, които са съставени на език, различен от езика на производството.

94.

Когато някоя от страните оспори отказа на секретаря да впише в регистъра и да приложи към преписката по делото процесуален документ или доказателство, секретарят отнася въпроса до председателя, който решава дали съответният документ или съответното доказателство трябва да се приеме.

F.   Отстраняване на нередовност на процесуалните документи и на приложенията към тях

F.1.   Общи правила

95.

Секретарят следи за това приложените към преписката по делото процесуални документи и приложенията към тях да отговарят на изискванията на разпоредбите на Статута и на Процедурния правилник, както и на настоящите практически разпоредби по прилагане.

96.

При необходимост той определя на страните срок, в който да отстранят формални нередовности на подадените процесуални документи.

97.

При повтарящо се нарушение на разпоредбите на Процедурния правилник или на настоящите практически разпоредби по прилагане, налагащо да се иска отстраняване на нередовности, секретарят изисква на основание член 139, буква в) от Процедурния правилник възстановяване от страната или от молителя по молба за встъпване на разходите, свързани с действията на Общия съд.

98.

Ако въпреки че е поискано отстраняване на нередовността, приложенията продължават да не отговарят на изискванията във връзка с представянето им, предвидени в разпоредбите на Процедурния правилник или в настоящите практически разпоредби по прилагане, секретарят сезира председателя, който трябва да реши дали приложенията следва да не се приемат.

99.

Когато доказателствата, приложени към процесуален документ, не са придружени от превод на езика на производството, секретарят изисква отстраняване на нередовността от съответната страна, ако преводът е необходим за доброто протичане на производството. При неотстраняване на нередовността съответните приложения се изваждат от преписката по делото.

100.

Когато трето лице, различно от държава членка, представя молба за встъпване, която не е съставена на езика на производството, секретарят изисква отстраняване на нередовността, преди молбата да бъде връчена на страните. Ако в срока, определен за целта от секретаря, бъде подаден вариант на тази молба на езика на производството, датата, на която е бил подаден първият вариант на друг език, се счита за дата на подаване на този процесуален документ.

F.2.   Отстраняване на нередовност на исковата молба или жалбата

101.

Ако искова молба или жалба не отговаря на изискванията, посочени в приложение 1 към настоящите практически разпоредби по прилагане, секретарят не пристъпва към връчването ѝ и се определя разумен срок за отстраняване на нередовността. Неотстраняването ѝ може да доведе до отхвърляне на иска или жалбата поради недопустимост в съответствие с член 78, параграф 6, член 177, параграф 6 и член 194, параграф 5 от Процедурния правилник.

102.

Ако искова молба или жалба не отговаря на изискванията за форма, посочени в приложение 2 към настоящите практически разпоредби по прилагане, връчването на исковата молба или жалбата се отлага и се определя разумен срок за отстраняване на нередовността.

103.

Ако искова молба или жалба не отговаря на изискванията за форма, посочени в приложение 3 към настоящите практически разпоредби по прилагане, тя се връчва и се определя разумен срок за отстраняване на нередовността.

F.3.   Отстраняване на нередовност на други процесуални документи

104.

Правилата за отстраняването на нередовност, съдържащи се в точки 101—103 по-горе, се прилагат, когато е необходимо, по отношение на процесуални документи, различни от исковата молба или жалбата.

IV.   ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

A.   Дължина на писмените изявления

A.1.   Преки производства

105.

В преките производства по смисъла на член 1 от Процедурния правилник максималният брой страници на писмените изявления (5) е, както следва:

В преките производства, различни от образуваните на основание член 270 ДФЕС:

50 страници за исковата молба или жалбата и за писмената защита,

25 страници за репликата и за дупликата,

20 страници за писменото възражение за недопустимост, както и за становището по него,

20 страници за изявлението при встъпване и 15 страници за становището по него.

В преките производства, образувани на основание член 270 ДФЕС:

30 страници за жалбата и за писмената защита,

15 страници за репликата и за дупликата,

10 страници за писменото възражение за недопустимост, както и за становището по него,

10 страници за изявлението при встъпване и 5 страници за становището по това изявление.

106.

Надвишаване на максималния брой страници се допуска само при дела с голяма правна или фактическа сложност.

A.2.   Дела относно интелектуална собственост

107.

По делата относно интелектуална собственост максималният брой страници на писмените изявления (6) е, както следва:

20 страници за жалбата и за писмения отговор,

15 страници за насрещната жалба и за писмения отговор на насрещната жалба,

10 страници за писменото възражение за недопустимост, както и за становището по него,

10 страници за изявлението при встъпване и 5 страници за становището по това изявление.

108.

Надвишаване на максималния брой страници се допуска само при дела с голяма правна или фактическа сложност.

A.3.   Отстраняване на нередовност на писмените изявления, състояща в прекомерна дължина

109.

Когато броят на страниците на писмено изявление надвишава с 40 % максималния брой страници, определен съответно в точки 105 и 107 по-горе, тази нередовност трябва да бъде отстранена, освен ако председателят не даде указания в обратен смисъл.

110.

Когато броят на страниците на писмено изявление надвишава с по-малко от 40 % максималния брой страници, определен съответно в точки 105 и 107 по-горе, може да се наложи тази нередовност да бъде отстранена, ако председателят даде указания в този смисъл.

111.

Когато от страната е поискано да отстрани нередовност на писмено изявление, състояща се в прекомерна дължина, връчването на това писмено изявление се отлага.

B.   Структура и съдържание на писмените изявления

B.1.   Преки производства

1.   Искова молба или жалба

112.

Задължителните реквизити на исковата молба или жалбата са посочени в член 76 от Процедурния правилник.

113.

След уводната част на исковата молба или жалбата се прави кратко изложение на обстоятелствата в основата на спора.

114.

Исканията трябва да бъдат точно изложени в началото или края на исковата молба или жалбата.

115.

Желателно е структурата на изложението на правните доводи да следва изтъкнатите основания. По принцип е полезно изложението на правните доводи да се предхожда от схематично изложение на изтъкнатите основания. Освен това с оглед на лесното откриване на изтъкнатите основания е препоръчително всяко от тях да се озаглави.

116.

С исковата молба или жалбата се представят документите по член 51, параграфи 2 и 3 и член 78 от Процедурния правилник.

117.

Изискването за представяне на удостоверението по член 51, параграф 2 от Процедурния правилник, установяващо, че адвокатът, който представлява страна или подпомага нейния представител, има право да практикува пред юрисдикция на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, може да се изпълни чрез препращане към доказателство, което вече е представено по дело пред Общия съд.

118.

Всяка искова молба или жалба се придружава от резюме на изтъкнатите основания и основни доводи, за да се улесни изготвянето на съобщението, което трябва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз съгласно член 79 от Процедурния правилник.

119.

За да се улесни работата на Общия съд по резюмето на изтъкнатите основания и основни доводи, е необходимо да се следи за това то:

да бъде представено отделно от текста на исковата молба или жалбата и от посочените в нея приложения,

да не надвишава две страници,

да бъде изготвено на езика на производството в съответствие с образеца, достъпен онлайн на уебсайта на Съда на Европейския съюз,

да бъде изпратено по електронна поща като обикновен електронен файл, създаден с текстообработваща програма, на адрес GC.Registry@curia.europa.eu, с посочване на делото, до което се отнася.

120.

Ако исковата молба или жалбата се подава след отправяне на молба за правна помощ, което съгласно член 147, параграф 7 от Процедурния правилник спира срока за предявяване на иск или подаване на жалба, това трябва да се посочи в началото на исковата молба или жалбата.

121.

Ако исковата молба или жалбата се подава след връчване на определението, постановено по молба за правна помощ, или — ако с него не е определен адвокат, който да представлява молителя — след връчване на определението за определяне на адвоката, на когото се възлага да представлява молителя, в исковата молба или жалбата се посочва и датата, на която определението е връчено на ищеца или жалбоподателя.

122.

За улеснение при оформянето на исковата молба или жалбата представителите на страните се приканват да се запознаят с документа „Контролен лист — Искова молба или жалба“, който е достъпен на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

2.   Писмена защита

123.

Задължителните реквизити на писмената защита са посочени в член 81, параграф 1 от Процедурния правилник.

124.

Исканията на ответника трябва да бъдат точно изложени в началото или края на писмената защита.

125.

Всяко оспорване на факти, твърдени от ищеца или жалбоподателя, трябва да е изрично, като се посочи точно кои факти се оспорват.

126.

Тъй като исковата молба или жалбата задава правната рамка на производството, структурата на изложението на развитите в писмената защита доводи трябва да следва, доколкото е възможно, изтъкнатите в исковата молба или жалбата основания, твърдения за нарушения или оплаквания.

127.

По отношение на писмената защита се прилагат точки 116 и 117 по-горе.

128.

По делата, образувани на основание член 270 ДФЕС, е желателно институциите да приложат към писмената защита цитираните актове с общо приложение, които не са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като отбележат датите на приемането им, на влизането им в сила и евентуално — на отмяната им.

3.   Реплика и дуплика

129.

Когато се извършва втора размяна на писмени изявления, главните страни могат да допълнят доводите си съответно с реплика или дуплика.

130.

Тъй като рамката на спора и най-съществените за него основания, твърдения за нарушения или оплаквания се излагат (или оспорват) задълбочено в исковата молба или жалбата и в писмената защита, целта на репликата и на дупликата е да се даде възможност на ищеца или жалбоподателя и на ответника да уточнят позицията си или да конкретизират доводите си по даден важен въпрос и да отговорят на нови обстоятелства, изложени в писмената защита и в репликата. Освен това самият председател може на основание член 83, параграф 3 от Процедурния правилник да уточни въпросите, които би следвало да се разгледат в тези процесуални документи.

B.2.   Дела относно интелектуална собственост

1.   Жалба

131.

Задължителните реквизити на жалбата са посочени в член 177, параграф 1 от Процедурния правилник.

132.

Жалбата съдържа и информацията по член 177, параграфи 2 и 3 от Процедурния правилник.

133.

С жалбата се представят документите по член 177, параграфи 3—5 от Процедурния правилник.

134.

По отношение на жалбите по дела относно интелектуална собственост се прилагат точки 113—115, 117 и 120—122 по-горе.

2.   Писмен отговор

135.

Задължителните реквизити на писмения отговор са посочени в член 180, параграф 1 от Процедурния правилник.

136.

Исканията на ответника или встъпилата страна трябва да бъдат точно изложени в началото или края на писмения отговор.

137.

С писмения отговор, подаден от встъпилата страна, се представят документите по член 177, параграфи 4 и 5 от Процедурния правилник, доколкото не са представени преди това в съответствие с член 173, параграф 5 от Процедурния правилник.

138.

По отношение на писмения отговор се прилагат точки 117, 125 и 126 по-горе.

3.   Насрещна жалба и писмени отговори на насрещната жалба

139.

Ако страна в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите, различна от жалбоподателя, поиска, след като ѝ бъде връчена жалбата, да оспори обжалваното решение по въпрос, който не е повдигнат в жалбата, тя подава насрещна жалба едновременно с писмения си отговор. Насрещната жалба се подава отделно и трябва да отговаря на изискванията, посочени в членове 183 и 184 от Процедурния правилник.

140.

Когато е подадена насрещна жалба, другите страни в съдебното производство могат да представят писмен отговор, чийто предмет е ограничен до отговор на посочените в насрещната жалба искания, основания и доводи.

V.   УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

A.   Искания за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания

141.

Както следва от член 106 от Процедурния правилник, Общият съд провежда съдебно заседание за изслушване на устните състезания, било служебно, било по искане на някоя от главните страни.

142.

Главната страна, която желае да бъде изслушана в съдебно заседание за изслушване на устните състезания, трябва да представи мотивирано искане в този смисъл в триседмичен срок от съобщението до страните за приключване на писмената фаза на производството. Мотивите на искането — които трябва да са изложени отделно от писмено изявление или становище и да са не по-дълги от три страници — се извеждат от конкретна преценка на ползата за съответната страна от провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания и указват частите от преписката по делото или доводите, които тази страна възнамерява да обсъди или да оспори по-подробно в съдебното заседание за изслушване на устните състезания. За да се определи по-добре насоката на обсъждането в това заседание, е за предпочитане мотивите да не са общи и да не се свеждат например до позоваване на важността на делото.

143.

Когато в определения срок не постъпи мотивирано искане от главна страна, Общият съд може да реши да се произнесе по иска или жалбата, без да провежда устната фаза на производството.

B.   Подготвяне на съдебното заседание за изслушване на устните състезания

144.

Секретариатът призовава страните за съдебното заседание за изслушване на устните състезания поне един месец преди провеждането му, освен в случаите, когато с оглед на обстоятелствата е оправдано призоваване на страните в по-кратък срок.

145.

В съответствие с член 107, параграф 2 от Процедурния правилник исканията за отлагане на датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания се уважават само при извънредни обстоятелства. Тези искания могат да изхождат само от главните страни и трябва да са надлежно мотивирани, придружени със съответните доказателства и представени пред Общия съд във възможно най-кратък срок след призоваването.

146.

Представителят на страна, който не възнамерява да се яви в съдебното заседание за изслушване на устните състезания, се приканва да уведоми за това Общия съд във възможно най-кратък срок след призоваването.

147.

Общият съд полага всички усилия, за да изпрати на представителите на страните кратък доклад за съдебното заседание три седмици преди заседанието. Краткият доклад за съдебното заседание служи за подготвяне на съдебното заседание за изслушване на устните състезания.

148.

Краткият доклад за съдебното заседание се изготвя от съдията докладчик и съдържа само посочване на основанията и сбито резюме на доводите на страните.

149.

Евентуалните становища на страните по краткия доклад за съдебното заседание могат да се представят в съдебното заседание за изслушване на устните състезания. В този случай представянето на такива становища се отразява в протокола от съдебното заседание.

150.

Краткият доклад за съдебното заседание се прави общодостъпен в деня на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, като се оставя на разположение пред съдебната зала, освен когато съдебното заседание е проведено изцяло при закрити врата.

151.

Секретарят се грижи за това преди всяко открито съдебно заседание пред съдебната зала да бъде поставено обявление на езика на производството с датата и часа на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, компетентния съдебен състав, делото или делата, които ще бъдат разгледани, и имената на страните.

152.

Молба за използване на технически средства, необходими за определено представяне, се подава поне две седмици преди датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания. Ако председателят уважи молбата, условията за използване на тези средства се уточняват със секретариата, за да се отчетат евентуалните технически или практически ограничения. Единствената цел на представянето е да се онагледят съдържащите се в преписката по делото данни и поради това в него не трябва да се съдържат нови основания или нови доказателства. Материалите, използвани при такива представяния, не се прилагат към преписката по делото и поради това не се връчват на другите страни, освен ако председателят не реши друго.

153.

Като се имат предвид мерките за сигурност, прилагани към достъпа до сградите на Съда на Европейския съюз, на представителите на страните се препоръчва да направят необходимото, за да са в съдебната зала поне 15 минути преди началото на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, тъй като е обичайно членовете на съдебния състав да обсъдят с тях протичането на съдебното заседание за изслушване на устните състезания.

154.

Представителите на страните се приканват при подготвяне на участието си в съдебното заседание за изслушване на устните състезания да се запознаят с документа „Контролен лист — Устни състезания“, който е на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

C.   Протичане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания

155.

Представителите на страните са длъжни да пледират с тоги.

156.

В съдебното заседание за изслушване на устните състезания:

ако е необходимо, се припомнят много синтезирано изразените становища, като се набляга на изложените писмено най-съществени основания,

ако е необходимо, се изясняват някои доводи, развити в писмената фаза на производството, и евентуално се представят нови доводи, които са основани на обстоятелства, настъпили след приключване на писмената фаза на производството, и поради това не са могли да бъдат изложени в писмените изявления,

отговаря се на въпроси на Общия съд, ако има такива.

157.

Всяка страна следва сама да прецени, като има предвид посочената в точка 156 по-горе цел на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, дали действително е необходимо да пледира, или е достатъчно просто да препрати към писмените си становища или изявления. Тогава съдебното заседание за изслушване на устните състезания може да се съсредоточи върху отговорите на въпросите на Общия съд. Ако представителят счита за нужно да вземе думата, е препоръчително той да ограничи своето изложение до определени въпроси, а за други да препрати към писмените изявления.

158.

Когато преди провеждането на съдебното заседание за изслушване на устните състезания Общият съд на основание член 89, параграф 4 от Процедурния правилник е приканил страните да съсредоточат устните си състезания върху един или повече конкретно определени въпроси, в устните изявления трябва да се засегнат първо тези въпроси.

159.

Ако някоя от страните не направи устно изявление, мълчанието ѝ не е равносилно на съгласие с устното изявление на другата страна, в случай че съответният аргумент вече е оспорен писмено. Мълчанието не е пречка тази страна да направи реплика на устно изявление на другата страна.

160.

За да бъдат устните изявления ясни и възможно най-разбираеми за членовете на Общия съд, по принцип е за предпочитане да се говори свободно, като се ползват бележки, вместо да се чете предварително написан текст. Представителите на страните се приканват също така да представят случая възможно най-опростено и да използват най-вече къси изречения. Освен това от полза за Общия съд би било, ако представителите структурират устните си изявления и преди всяко изказване излагат плана, който ще следват.

161.

За да може пред Общия съд да се изяснят някои въпроси от техническо естество, председателят на съдебния състав може да разреши на представителите на страните да дадат думата на лица, които, макар да нямат качеството на представител, са най-подходящи да изразят становище. Тези лица вземат участие само в присъствието на представителя на съответната страна, който носи отговорност за тях. Преди да вземат думата, тези лица трябва да разкрият самоличността си.

162.

Продължителността на устните изявления може да е различна в зависимост от сложността на делото и наличието или липсата на нови факти. Всяка главна страна разполага с 15 минути, а всяка встъпила страна — с 10 минути за устни изявления (по съединените дела всяка главна страна разполага с по 15 минути за всяко от делата, а всяка встъпила страна — с по 10 минути за всяко от делата), освен ако секретариатът не даде други указания. Това ограничение се отнася за самите пледоарии и не включва времето, необходимо за отговор на въпросите, зададени по време на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, или за заключителни реплики.

163.

Ако обстоятелствата го налагат, поне две седмици (или по-късно, при наличие на надлежно обосновани изключителни обстоятелства) преди датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, до секретариата може се отправи надлежно мотивирано искане да не бъде спазвано обичайното време за устни изявления, като молителят посочи времето, което счита, че му е необходимо. Когато е направено такова искане, представителите на страните се уведомяват за времето, с което ще разполагат за устни изявления.

164.

Когато някоя от страните има няколко представители, по принцип само двама от тях могат да пледират, като общата продължителност на устните им изявления не трябва да надвишава времето за изказвания, посочено в точка 162 по-горе. Въпреки това останалите представители също могат да отговарят на въпросите на съдиите, както и да правят заключителни реплики.

165.

Когато повече от една от страните защитават една и съща теза пред Общия съд (в случай по-специално на встъпване или съединяване на дела), техните представители се приканват да се съгласуват преди съдебното заседание за изслушване на устните състезания, за да се избегне всякакво повтаряне.

166.

При цитиране на съдебен акт на Съда, Общия съд или Съда на публичната служба представителите се приканват да посочат общоприетото му наименование и номера на делото, както и при необходимост да уточнят съответната точка или точки от този акт.

167.

В съответствие с член 85, параграф 3 от Процедурния правилник главните страни могат по изключение да представят доказателства и в съдебното заседание за изслушване на устните състезания. В такъв случай другите страни се изслушват относно допустимостта и съдържанието на доказателствата. За всеки случай е уместно да се подготвят достатъчно на брой екземпляри.

D.   Устен превод

168.

За улесняване на устния превод представителите на страните се приканват да изпратят предварително на дирекция „Устни преводи“ по електронна поща (interpret@curia.europa.eu) евентуално писмено подготвения текст на устните си изявления или бележките, които ще ползват.

169.

Поверителността на изпратените бележки за устните изявления е гарантирана. За да се избегнат недоразумения, трябва да се посочи името на страната. Бележките не се прилагат към преписката по делото.

170.

На представителите се напомня, че в зависимост от случая само някои от членовете на Общия съд следят устното изявление на езика, на който то се прави, а останалите слушат симултанния превод. На представителите се препоръчва, в интерес на по-добро протичане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания и поддържане на високо качество на симултанния превод, да говорят бавно и точно срещу микрофона.

171.

В случай че представителите възнамеряват да цитират дословно пасажи от определени текстове или документи, и по-конкретно пасажи, които не се споменават в преписката по делото, е полезно да ги посочат на устните преводачи преди съдебното заседание. Освен това може да е от полза да се посочат на устните преводачи и термините, които могат да създадат трудности при превода.

E.   Протокол от съдебното заседание за изслушване на устните състезания

172.

Секретарят изготвя на езика на производството протокол за всяко съдебно заседание за изслушване на устните състезания, който съдържа: посочване на делото; датата, часа и мястото на съдебното заседание; посочване, че съдебното заседание е проведено при закрити врата, ако случаят е такъв; имената на присъствалите съдии и секретар; имената и качеството на явилите се представители на страните; отбелязване на евентуално представените становища по краткия доклад за съдебното заседание; имената, качеството и адресите на евентуално разпитаните свидетели или изслушани експерти; посочване на евентуално представените в съдебното заседание процесуални документи или доказателства и, доколкото е необходимо, направените в съдебното заседание декларации и обявените в него съдебни актове на Общия съд или на председателя.

VI.   ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

A.   Общи правила

173.

В съответствие с член 64 от Процедурния правилник, освен в случаите по член 68, параграф 4, член 104, член 105, параграф 8 и член 144, параграф 7 от Процедурния правилник, Общият съд взема предвид само процесуални документи и доказателства, с които представителите на страните са могли да се запознаят и по които са имали възможност да вземат отношение.

174.

Следователно, освен в случаите по членове 103—105 от Процедурния правилник, не може да се уважи направено от ищеца или жалбоподателя искане за поверително по отношение на ответника третиране на определени данни от преписката по делото. Ответникът също не може да прави такова искане по отношение на ищеца или жалбоподателя.

175.

Главната страна обаче може да поиска определени поверителни данни от преписката по делото да бъдат изключени от документите, които се изпращат на встъпилата страна съгласно член 144, параграф 7 от Процедурния правилник.

176.

Всяка страна може също така да поиска да не се предоставя достъп на страна по съединени дела до определени данни от преписките по съединените дела поради твърдяната поверителност на тези данни съгласно член 68, параграф 4 от Процедурния правилник.

B.   Поверително третиране при молба за встъпване

177.

Когато по дело е подадена молба за встъпване, главните страни се приканват да посочат в определен от секретаря срок дали искат поверително третиране на някои данни, които се съдържат във вече приложените към преписката процесуални документи и доказателства.

178.

За всички процесуални документи и доказателства, които подават впоследствие, главните страни трябва едновременно с подаването да направят, ако се налага, искане за поверително третиране. При липса на такова искане процесуалните документи и доказателствата се изпращат на встъпилата страна.

179.

Всяко искане за поверително третиране се прави с отделна молба. Тя не може да бъде представяна в поверителен вариант и следователно не трябва да съдържа поверителни данни.

180.

В молбата за поверително третиране се уточнява по отношение на коя страна се иска запазване на поверителност.

181.

Искането за поверително третиране трябва да е ограничено до строго необходимото и не може в никакъв случай да се отнася до целия текст на процесуален документ, а само по изключение може да се отнася до цяло приложение. Всъщност изпращането на неповерителен вариант на процесуален документ, в който са заличени някои части, думи или числа, обикновено е възможно, без да се засягат съответните интереси.

182.

В молбата за поверително третиране трябва точно да се посочат елементите или частите, до които се отнася, и да се изложат мотиви за поверителния характер на всеки от тези елементи или всяка от тези части. Непосочването им може да е основание за отхвърляне на искането от Общия съд.

183.

При подаването на молба за поверително третиране на един или повече процесуални документи страната трябва да представи пълен неповерителен вариант на съответния процесуален документ или съответните процесуални документи и на съответните доказателства, в които липсват елементите или частите, до които се отнася искането.

184.

Когато молбата за поверително третиране не отговаря на изискванията по точки 179, 180 и 183 по-горе, секретарят отправя до съответната страна искане за отстраняване на нередовността. Ако въпреки искането за отстраняване на нередовността молбата за поверително третиране не бъде приведена в съответствие с предписанията на настоящите практически разпоредби по прилагане, тя не може да бъде надлежно разгледана и всички процесуални документи и доказателства, до които се отнася, се изпращат на встъпилата страна.

C.   Поверително третиране при съединяване на дела

185.

Когато се планира съединяване на дела, страните се приканват да посочат в определен от секретаря срок дали искат поверително третиране на някои данни, които се съдържат в процесуалните документи и доказателствата, вече приложени към преписките по делата, които ще бъдат съединени.

186.

За всички процесуални документи и доказателства, които подават впоследствие, страните трябва едновременно с подаването да направят, ако се налага, искане за поверително третиране. При липса на такова искане подадените процесуални документи и доказателствата се предоставят на останалите страни по съединените дела.

187.

По отношение на молбите за поверително третиране при съединяване на дела се прилагат точки 179—184 по-горе.

D.   Поверително третиране във връзка с член 103 от Процедурния правилник

188.

Общият съд може с определение да изиска страна да представи сведения или доказателства във връзка с делото, като действие по събиране на доказателства по член 91 от Процедурния правилник. Съгласно член 92, параграф 3 от Процедурния правилник такова определение може да се постанови само ако съответната страна не е изпълнила предприето преди това със същата цел процесуално-организационно действие или е поискала това изрично, като е обосновала необходимостта от такава мярка под формата на определение за събиране на доказателства.

189.

Когато главна страна изтъква поверителния характер на определени сведения или доказателства, за да се противопостави на изпращането им в отговора си на искането за предприемане на процесуално-организационно действие или за да предложи предприемането на действие по събиране на доказателства, Общият съд може с определение за събиране на доказателства по член 91, буква б) от Процедурния правилник да изиска сведенията или доказателствата да бъдат представени, ако счита, че може да са от значение за решаването на спора. С така представените пред Общия съд поверителни сведения или доказателства се процедира в съответствие с член 103 от Процедурния правилник. Този режим не предвижда никакво отклонение от принципа на състезателност на производството, а съдържа правила за прилагането на този принцип.

190.

Съгласно тази разпоредба Общият съд преценява дали сведенията или доказателствата са от значение за решаването на спора и проверява дали са поверителни. Ако счете, че съответните данни са едновременно от значение за решаването на спора и поверителни, Общият съд претегля поверителността и изискванията, свързани с правото на ефективна съдебна защита, и в частност със спазването на принципа на състезателност, като след претеглянето им може да избира между две алтернативи.

191.

Общият съд може да реши да запознае другата главна страна със сведението или доказателството, независимо от неговия поверителен характер. Във връзка с това Общият съд може чрез процесуално-организационно действие да прикани представителите на страните, различни от тази, която е представила поверителните данни, да се задължат да запазят поверителност по отношение документа или доказателството, като не предоставят на съответните си доверители или на трето лице данните, с които ще се запознаят. Всяко неизпълнение на това задължение може да доведе до прилагане на член 55 от Процедурния правилник.

192.

Другата алтернатива е Общият съд да реши да не предоставя поверителните данни, като същевременно даде възможност на другата главна страна да разполага с неповерителни данни, които да ѝ позволят в най-голяма степен да изрази становище при спазване на принципа на състезателност. Тогава Общият съд разпорежда на главната страна, която е представила поверителните данни, да предостави определена информация, така че да се съвместят запазването на поверителността на данните и състезателният характер на производството. Информацията би могла да се представи например под формата на резюме. Ако счете, че другата главна страна не може да упражни ефективно правото си на защита, Общият съд може да постанови едно и дори повече определения, докато не прецени, че производството действително може да продължи при условията на състезателност.

193.

Когато Общият съд счита, че информацията, предоставена на другата главна страна при условията, предвидени в определението на основание член 103, параграф 3 от Процедурния правилник, е позволила на тази страна да изрази ефективно становището си, поверителните сведения или доказателства, с които не е била запозната посочената страна, не се вземат предвид от Общия съд. Поверителните сведения или доказателства се изваждат от преписката по делото и страните се уведомяват за това.

E.   Поверително третиране във връзка с член 104 от Процедурния правилник

194.

В рамките на контрола за законосъобразност, който упражнява по отношение на отказ на институция да предостави достъп до документ, Общият съд може да изиска представяне на този документ, като действие по събиране на доказателства по член 91, буква в) от Процедурния правилник.

195.

Представеният от институцията документ не се изпраща на останалите страни, тъй като това би довело до отпадане на предмета на делото.

F.   Поверително третиране във връзка с член 105 от Процедурния правилник

196.

В съответствие с член 105, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник главна страна в производството може по своя инициатива или в изпълнение на постановено от Общия съд действие по събиране на доказателства да представи сведения или доказателства, които се отнасят до сигурността на Европейския съюз или на една или няколко от неговите държави членки или до техните международни отношения. Процесуалният режим, приложим към такива сведения или доказателства, се съдържа в параграфи 3—10 от тази разпоредба.

197.

Като се има предвид чувствителният и поверителен характер на сведенията или доказателствата, които се отнасят до сигурността на Съюза или на една или няколко от неговите държави членки или до техните международни отношения, прилагането на режима, предвиден в член 105 от Процедурния правилник, налага въвеждането на подходящи мерки за сигурност с цел да се гарантира високо равнище на защита на посочените сведения или доказателства. Тези мерки се уреждат в решението на Общия съд от 14 септември 2016 г.

VII.   ПРАВНА ПОМОЩ

198.

В съответствие с член 147, параграф 2 от Процедурния правилник, при подаването на молба за правна помощ задължително се използва формуляр. Формулярът е достъпен на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

199.

Молителят по молба за правна помощ, който при подаването на формуляра за правна помощ не се представлява от адвокат, съгласно член 147, параграф 6 от Процедурния правилник може да подаде надлежно попълнения и подписан формуляр на хартиен носител в секретариата по пощата или с физическо предаване на адреса, посочен в точка 90 по-горе. Формуляр, който не съдържа саморъчен подпис, не се разглежда.

200.

Когато при подаване на формуляра за правна помощ молителят по молба за правна помощ се представлява от адвокат, подаването се извършва при спазване на член 72, параграф 1 от Процедурния правилник, като се съобразят изискванията на точки 77—79 по-горе.

201.

Формулярът за правна помощ има за цел да предостави на Общия съд, в съответствие с член 147, параграфи 3 и 4 от Процедурния правилник, информацията, необходима за вземане на правилно решение по молбата за правна помощ. Става въпрос за:

данните за имущественото състояние на молителя

и,

в случай че искът още не е предявен или жалбата още не е подадена — данните за предмета на иска или жалбата, за обстоятелствата в конкретния случай и за съответните доводи.

202.

Заедно с формуляра за правна помощ молителят е длъжен да представи и доказателствата в подкрепа на сведенията по точка 201 по-горе.

203.

При необходимост с формуляра за правна помощ се представят документите по член 51, параграфи 2 и 3 и член 78, параграф 4 от Процедурния правилник.

204.

Надлежно попълненият формуляр за правна помощ и доказателствата трябва да са разбираеми сами по себе си.

205.

Без да се изключва възможността Общият съд да изиска на основание членове 89 и 90 от Процедурния правилник допълнителна информация или допълнително представяне на документи, молбата за правна помощ не може да се допълва с представени впоследствие допълнения към нея. Ако такива допълнения бъдат представени, без да са поискани от Общия съд, те не се приемат. В изключителни случаи обаче впоследствие може да се приемат доказателства за липсата на средства на молителя, ако се даде подходящо обяснение за късното им представяне.

206.

Съгласно член 147, параграф 7 от Процедурния правилник подаването на молба за правна помощ спира срока за предявяването на иска или подаването на жалбата, във връзка с който или която се иска правната помощ, до датата на връчване на определението по молбата за правна помощ, или — ако с него не е определен адвокат, който да представлява молителя — до датата на връчване на определението за определяне на адвоката, който да представлява молителя.

207.

Тъй като подаването на молба за правна помощ спира срока за предявяване на иск или подаване на жалба до връчване на определението, посочено в точка 206 по-горе, може да се окаже, че оставащият срок за подаване на исковата молба или жалбата е изключително кратък. Ето защо на получателя на правна помощ, надлежно представляван от адвокат, се препоръчва да обърне особено внимание на спазването на законоустановения срок.

VIII.   СПЕШНИ ПРОИЗВОДСТВА

A.   Бързо производство

A.1.   Искане за разглеждане по реда на бързото производство

208.

В съответствие с член 152, параграф 1 от Процедурния правилник искането за разглеждане на дело по реда на бързото производство се прави с отделна молба при подаването на исковата молба или жалбата или на писмената защита, в зависимост от случая, и съдържа мотиви, уточняващи особената неотложност на случая и другите релевантни обстоятелства.

209.

За да се улесни незабавното обработване от секретариата на молбата за разглеждане на делото по реда на бързото производство, на първата ѝ страница трябва да се посочи, че се подава на основание членове 151 и 152 от Процедурния правилник.

210.

Исковата молба или жалбата, във връзка с която е направено искане за разглеждане по реда на бързото производство, по принцип не трябва да е по-дълга от 25 страници. Тази искова молба или жалба се представя съгласно изискванията на точки 112—121 по-горе.

211.

Препоръчително е страната, която прави искане за разглеждане на делото по реда на бързото производство, да уточни в молбата си кои основания, доводи или части от съответното писмено изявление (искова молба, жалба или писмена защита) представя само в случай че делото не се гледа по реда на това производство. Тези сведения по член 152, параграф 2 от Процедурния правилник трябва да са точно изложени в молбата, като се посочат и номерата на съответните параграфи.

A.2.   Съкратен вариант

212.

Препоръчително е към молба за разглеждане на дело по реда на бързото производство, съдържаща сведенията по точка 211 по-горе, да се приложи съкратен вариант на съответното писмено изявление.

213.

Когато се прилага съкратен вариант, той трябва да отговаря на следните изисквания:

a)

съкратеният вариант има същата форма като първоначалния вариант на съответното писмено изявление, като на мястото на заличените в последното части между квадратни скоби се посочва „пропуснат текст“;

б)

параграфите на съответното писмено изявление, които остават в съкратения му вариант, запазват номерата си по първоначалния му вариант;

в)

ако съкратеният вариант не препраща към всички приложения към първоначалния вариант на съответното писмено изявление, в описа на приложенията към съкратения вариант на мястото на всяко от пропуснатите приложения между квадратни скоби се посочва „пропуснат текст“;

г)

приложенията към съответното писмено изявление, които остават в съкратения му вариант, запазват номерата си по описа на приложенията към първоначалния му вариант;

д)

към съкратения вариант се прилагат приложенията, посочени в описа, който го придружава.

214.

За да може да бъде обработен в най-кратки срокове, съкратеният вариант трябва да отговаря на горните изисквания.

215.

Когато Общият съд поиска на основание член 151, параграф 3 от Процедурния правилник да се представи съкратен вариант на писмено изявление, този вариант се изготвя при спазване на горните изисквания, освен ако не бъде указано друго.

A.3.   Писмена защита

216.

Ако в молбата си ищецът или жалбоподателят не е посочил основанията, доводите или частите от исковата молба или жалбата, които следва да се вземат предвид само ако делото не се гледа по реда на бързото производство, ответникът разполага с едномесечен срок за отговор на исковата молба или жалбата.

217.

Ако в молбата си ищецът или жалбоподателят е посочил основанията, доводите или частите от исковата молба или жалбата, които следва да се вземат предвид само ако делото не се гледа по реда на бързото производство, ответникът разполага с едномесечен срок за отговор на основанията и доводите в исковата молба или жалбата, разглеждана с оглед на сведенията, предоставени с молбата за разглеждане на делото по реда на бързото производство.

218.

Ако ищецът или жалбоподателят е приложил към молбата си съкратен вариант на исковата молба или жалбата, ответникът разполага с едномесечен срок за отговор на основанията и доводите в този вариант на исковата молба или жалбата.

219.

Ако Общият съд отхвърли искането за разглеждане на делото по реда на бързото производство, преди ответникът да е представил писмена защита, едномесечният срок по член 154, параграф 1 от Процедурния правилник за представяне на това писмено изявление се продължава с един месец.

220.

Ако Общият съд отхвърли искането за разглеждане на делото по реда на бързото производство, след като ответникът е представил писмена защита в едномесечния срок по член 154, параграф 1 от Процедурния правилник, на тази страна се предоставя нов срок от един месец, считано от връчването на решението за отхвърляне на искането за разглеждане на делото по реда на бързото производство, за да допълни писмената си защита.

A.4.   Устна фаза на производството

221.

Тъй като в рамките на бързото производство писмената фаза по принцип е сведена до една размяна на писмени изявления, се набляга на устната фаза на производството и в кратък срок след приключване на писмената фаза на производството се провежда съдебно заседание. Въпреки това Общият съд може да реши да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството, когато в определен от председателя срок главните страни се откажат от явяване в съдебното заседание за изслушване на устните състезания и Общият съд счита, че делото е достатъчно изяснено от доказателствата по преписката.

222.

Когато Общият съд не е разрешил да се представи изявление при встъпване, встъпилата страна може да изложи становището си само устно, ако бъде проведено съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

B.   Спиране на изпълнението и други временни мерки, постановявани по реда на обезпечителното производство

223.

В съответствие с член 156, параграф 5 от Процедурния правилник искането за спиране на изпълнението или за постановяване на други временни мерки се прави с отделна молба. Молбата трябва да е разбираема, взета сама по себе си, без да се налага да се правят справки с исковата молба или жалбата по главното производство, включително приложенията към нея.

224.

За да се улесни незабавното обработване от секретариата на молбата за спиране на изпълнението или за постановяване на други временни мерки, на първата ѝ страница трябва да се посочи, че се подава на основание член 156 от Процедурния правилник и евентуално че съдържа молба, основаваща се на член 157, параграф 2 от Процедурния правилник.

225.

В молбата за спиране на изпълнението или за постановяване на други временни мерки се посочват изключително кратко и стегнато предметът на спора, фактическите и правните основания на иска или жалбата в главното производство, на пръв поглед обосноваващи вероятната му/ѝ основателност (fumus boni juris), както и обстоятелствата, установяващи неотложността. В молбата се посочва точно исканата мярка или мерки. В нея се посочват и всички налични доказателства и доказателствени искания в подкрепа на постановяването на временни мерки.

226.

Тъй като молбата за допускане на обезпечение трябва да даде възможност за преценка на fumus boni juris в рамките на съкратено производство, в нея не трябва да се възпроизвежда целият текст на исковата молба или жалбата по главното производство.

227.

За да е възможно спешно обработване на молбата за допускане на обезпечение, тя по принцип не трябва да е по-дълга от 25 страници, като се отчитат съответната област и обстоятелствата по делото.

IX.   ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕ

228.

Настоящите практически разпоредби по прилагане отменят и заместват Указанията за секретаря от 5 юли 2007 г. (ОВ L 232, 4.9.2007 г., стр. 1), изменени на 17 май 2010 г. (ОВ L 170, 6.7.2010 г., стр. 53) и на 24 януари 2012 г. (ОВ L 68, 7.3.2012 г., стр. 20), и Практическите указания към страните пред Общия съд от 24 януари 2012 г. (ОВ L 68, 7.3.2012 г., стр. 23).

229.

Настоящите практически разпоредби по прилагане се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на първия ден от първия месец след тяхното публикуване.“

9)

Приложение 1 се заменя със следния текст:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Условия, чието неспазване е основание за невръчване на исковата молба или жалбата (точка 101 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

Неотстраняването на нередовности във връзка с посочените по-долу условия може да доведе до отхвърляне на иска или жалбата поради недопустимост в съответствие с член 78, параграф 6, член 177, параграф 6 и член 194, параграф 5 от Процедурния правилник.

 

Преки производства

Дела относно интелектуална собственост

а)

представяне на удостоверение за адвоката (член 51, параграф 2 от Процедурния правилник)

представяне на удостоверение за адвоката (член 51, параграф 2 от Процедурния правилник)

б)

представяне на актуално доказателство за правосубектността на частноправното юридическо лице (член 78, параграф 4 от Процедурния правилник)

представяне на актуално доказателство за правосубектността на частноправното юридическо лице (член 177, параграф 4 от Процедурния правилник)

в)

представяне на пълномощно, ако представляваната страна е частноправно юридическо лице (член 51, параграф 3 от Процедурния правилник)

представяне на пълномощно, ако представляваната страна е частноправно юридическо лице (член 51, параграф 3 от Процедурния правилник)

г)

представяне на обжалвания акт (жалба за отмяна) или на доказателство за датата на поканата за предприемане на действия (иск за установяване на неправомерно бездействие) (член 21, втора алинея от Статута; член 78, параграф 1 от Процедурния правилник)

представяне на обжалваното решение на апелативния състав или на отделението по жалбите (член 177, параграф 3 от Процедурния правилник)

д)

представяне на жалбата по смисъла на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и на решението по тази жалба (член 78, параграф 2 от Процедурния правилник)

 

е)

представяне на екземпляр от договора, съдържащ арбитражната клауза (член 78, параграф 3 от Процедурния правилник)

 

ж)

 

посочване на имената на всички страни в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите и на посочените от тях адреси за получаване на съобщения (член 177, параграф 2 от Процедурния правилник)

з)

посочване на датата на подаване на жалбата по смисъла на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и на датата на уведомяване за решението по тази жалба (член 78, параграф 2 от Процедурния правилник)

посочване на датата на съобщаване на решението на апелативния състав или на отделението по жалбите (член 177, параграф 3 от Процедурния правилник)

10)

Приложение 2 се заменя със следния текст:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Изисквания за форма, чието неспазване е основание за отлагане на връчването (точка 102 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

а)

посочване на адреса на ищеца или жалбоподателя (член 21, първа алинея от Статута; член 76, буква а), член 177, параграф 1, буква а) и член 194, параграф 1, буква а) от Процедурния правилник)

б)

посочване на адреса на представителя на ищеца или жалбоподателя (член 76, буква б), член 177, параграф 1, буква б) и член 194, параграф 1, буква б) от Процедурния правилник)

в)

нов, съкратен оригинал на исковата молба или жалбата (точки 109 и 110 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

г)

нов, идентичен по съдържание оригинал на исковата молба или жалбата, в който параграфите са номерирани (точка 81, буква в) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

д)

нов, идентичен по съдържание оригинал на исковата молба или жалбата, в който страниците са номерирани (точка 81, буква г) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

е)

представяне на описа на приложенията, съдържащ задължителните отбелязвания (член 72, параграф 3 от Процедурния правилник, точка 83 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

ж)

представяне на непредставените приложения, споменати в исковата молба или жалбата (член 72, параграф 3 от Процедурния правилник)

з)

представяне на приложенията с номерирани страници (точка 86, буква г) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

и)

представяне на номерирани приложения (точка 86, буква а) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

11)

Приложение 3 се заменя със следния текст:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Изисквания за форма, чието неспазване не е пречка за връчването (точка 103 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

а)

представяне на удостоверението за всеки допълнителен адвокат (член 51, параграф 2 от Процедурния правилник)

б)

по делата, различни от тези относно интелектуална собственост, представяне на резюме на основанията и основните доводи (точки 118 и 119 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

в)

представяне на превод на езика на производството на доказателство, съставено на език, различен от езика на производството (член 46, параграф 2 от Процедурния правилник; точка 99 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

Член 2

Настоящите изменения на Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Те влизат в сила на 1 декември 2018 година.

Съставено в Люксембург на 17 октомври 2018 година.

Секретар

E. COULON

Председател

M. JAEGER


(1)  ОВ L 240, 25.9.2018 г., стр. 68.

(2)  ОВ L 240, 25.9.2018 г., стр. 72.

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) 2016/1192 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за прехвърляне на Общия съд на компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между Европейския съюз и неговите служители (ОВ L 200, 26.7.2016 г., стр. 137).

(4)  ОВ L 152, 18.6.2015 г., стр. 1.

(5)  Текстът трябва да бъде представен в съответствие с предписанията на точка 81, буква б) от настоящите практически разпоредби по прилагане.

(6)  Текстът трябва да бъде представен в съответствие с предписанията на точка 81, буква б) от настоящите практически разпоредби по прилагане.