ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 293

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
20 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1784 на Комисията от 9 юли 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на някои разпоредби във връзка с практиките за екологизиране, въведени с Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1785 на Комисията от 15 ноември 2018 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1786 на Комисията от 19 ноември 2018 година за одобрение на изменение на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание [Chianti Classico (ЗНП)]

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1787 на Съвета от 19 ноември 2018 година за изменение и удължаване на срока на действието на Решение 2010/96/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност

9

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1788 на Съвета от 19 ноември 2018 година в подкрепа на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC) относно прилагането на регионалната пътна карта за борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани

11

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1789 на Съвета от 19 ноември 2018 година в подкрепа на борбата с незаконната търговия и разпространение на малки оръжия и леки въоръжения в държавите-членки на Лигата на арабските държави

24

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1790 на Комисията от 16 ноември 2018 година за отмяна на Решение 2002/623/ЕО за установяване на обяснителни бележки относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми (нотифицирано под номер С(2018) 7513)  ( 1 )

32

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1791 на Комитета по политика и сигурност от 6 ноември 2018 година за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (EUTM Mali/2/2018)

34

 

*

Решение на Съда от 16 октомври 2018 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

36

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2018 на Съвета за асоцииране ЕС—Тунис от 9 ноември 2018 година за приемане на стратегическите приоритети ЕС—Тунис за периода 2018—2020 г. [2018/1792]

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1784 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2018 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на някои разпоредби във връзка с практиките за екологизиране, въведени с Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (1), и по-специално член 45, параграф 6, буква б) и член 46, параграф 9, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В членове 38 — 48 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията (2) се определят правила, допълващи разпоредбите относно практиките за екологизиране, установени с Регламент (ЕС) № 1307/2013.

(2)

Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета (3) за изменение на няколко разпоредби относно практиките за екологизиране, установени с Регламент (ЕС) № 1307/2013, влезе в сила на 30 декември 2017 г. Измененията, засягащи практиките за екологизиране, се прилагат от 1 януари 2018 г. За да се внесе яснота и да се гарантира съгласуваност между съответните задължения на стопанските субекти, тези изменения изискват адаптирането на някои разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014.

(3)

Когато държавите членки решат, че покрита с трева земя, която не е разоравана в продължение на пет или повече години, се счита за постоянно затревена площ съгласно член 4, параграф 2, трета алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, така, както е изменен с Регламент (ЕС) 2017/2393, или решат, че постоянно затревените площи могат да включват други видове като храсти или дървета съгласно буква б) от същата алинея, или решат, че определена подходяща за паша земя се счита за постоянно затревена площ съгласно буква в) от същата алинея, те следва да адаптират при необходимост своето референтно съотношение, за да вземат предвид възможните значителни въздействия върху това съотношение, породени от прилагането на тези решения.

(4)

След като в член 4, параграф 2, трета алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, така, както е изменен с Регламент (ЕС) 2017/2393, беше въведена възможността държавите членки да решават дали земя, покрита с трева и неразоравана от пет или повече години се счита за постоянно затревена площ, дадена постоянно затревена площ може да престане да се счита за такава не само вследствие преобразуването ѝ в площ, заета с полски култури, но и вследствие на разораване. Член 44, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 следва да бъде адаптиран, за да отразява тази нова възможност.

(5)

С член 3, точка 9, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/2393 се въвеждат три нови вида екологично насочени площи, с които съществуващият списък се разширява с „площи с мискантус“, „площи със „Silphium perfoliatum“ и „земя, оставена под угар за медоносни растения (видове, богати на полен и нектар)“. В съображение 45 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се подчертава значението на последователното установяване на екологично насочените площи. Поради това е необходимо да се изясни връзката между нововъведените видове екологично насочени площи и вече съществуващите такива.

(6)

Първо, що се отнася до площите, определени като „земя, оставена под угар за медоносни растения“, тъй като тези площи са част от екологично насочените площи от вида „земя, оставена под угар“, настоящите изисквания за управление за последния вид площ следва да продължат да се прилагат. По-специално забраната за земеделско производство, минималната продължителност, която се определя от държавата членка, и забраната за употреба на продукти за растителна защита, установени по отношение на вида „земя, оставена под угар“, следва да се прилагат и по отношение на вида „земя, оставена под угар за медоносни растения“, дори когато засяването на медоносни растения е разрешено върху определените в този нов вид екологично насочени площи.

(7)

Освен това, за да се отстранят евентуалните съмнения, породени от въвеждането на новия вид екологично насочена площ и да се преодолее рискът от засяване върху нея на растения, обичайно използвани за производство, предвид целта във връзка с биологичното разнообразие на екологично насочената площ следва да се поясни, че съгласно изискването за отсъствие на продукция такива площи не следва да включват площи с култури, които обичайно се отглеждат с цел събиране на реколта.

(8)

Тъй като обаче в приложение X към Регламент (ЕС) № 1307/2013, така, както е изменен с Регламент (ЕС) 2017/2393, е определен по-висок тегловен коефициент за новата екологично насочена площ „земя, оставена под угар за медоносни растения“ по член 46, параграф 2, буква м) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, отколкото за вида „земя, оставена под угар“ по член 46, параграф 2, буква а) от същия регламент, разликата между двата вида екологично насочени площи следва да бъде изяснена. По-специално, за да се гарантира правната сигурност за земеделските стопани във връзка с видовете, които се считат за богати на полен и нектар и следователно се определят като „медоносни растения“ за целите на член 46, параграф 2, първа алинея, буква м) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, следва да се установи списък на тези видове. Имайки предвид разнообразието на агрономическите условия и видовете в целия Съюз, изборът на подходящите видове следва да бъде оставен на държавите членки. На тези площи обаче следва да не се използват инвазивни чужди видове по смисъла на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4), тъй като те представляват риск за местното биологично разнообразие, наред с другото като възпрепятстват взаимодействията между местните опрашващи насекоми.

(9)

Освен това, с цел да се увеличат максимално ползите за биологичното разнообразие от тези площи, държавите членки следва да имат право да вземат решения относно възможни допълнителни изисквания за управление, например смесване на различни видове. Не на последно място, предвид факта, че непреобладаващото присъствие на тревни видове и използването на кошери не засягат въздействието на земята, оставена под угар за медоносни растения, от гледна точка на биологичното разнообразие, следва да бъде разрешено поставянето на кошери.

(10)

За да се опази и подобри биологичното разнообразие в съответствие с целите за екологизиране, следва да се установят изисквания за управление във връзка с екологизирането по отношение на използването на химически продукти (минерални торове и продукти за растителна защита) за нововъведените екологично насочени площи с мискантус и Silphium perfoliatum. По-специално, предвид тяхното относително по-вредно въздействие върху биологичното разнообразие, използването на продукти за растителна защита на тези площи следва да бъде забранено, като се допусне използването им само през първата година, за да помогнат за установяването на площите. Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Настоящият регламент се прилага за всички заявления за помощи, свързани с календарните години, считано от 1 януари 2018 г. Като се има предвид обаче времето, необходимо на националните органи и земеделските стопани да се приспособят към изискванията, установени с настоящия регламент по отношение на екологично насочените площи, съответните изменения следва да се прилагат само по отношение на заявленията за помощи, свързани с календарните години, считано от 1 януари 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014

Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 43, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите членки адаптират референтното съотношение, ако преценят, че е налице значително въздействие върху съотношението, дължащо се по-специално на промяна в площта, използвана за биологично производство, промяна в участниците в схемата за дребни земеделски стопани или на решение, взето от държавата членка в съответствие с член 4, параграф 2, трета алинея, буква а), б) или в) от Регламент (ЕС) № 1307/2013. В такива случаи държавите членки незабавно информират Комисията за извършената адаптация, както и основанията за нея.“

2)

Член 44, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки могат да наложат на земеделските стопани индивидуалното задължение да не преобразуват, включително когато прилагат член 4, параграф 2, трета алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — да не разорават постоянно затревени площи без предварително индивидуално разрешение. Земеделските стопани се уведомяват за това задължение незабавно и при всички случаи преди 15 ноември на годината, през която съответната държава членка го е наложила. Това задължение се прилага само за земеделски стопани, които подлежат на задълженията съгласно дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на постоянно затревени площи, които не попадат в обхвата на член 45, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Издаването на разрешение може да зависи от прилагането на обективни и недискриминационни критерии, включително екологични такива. Ако посоченото в първа алинея разрешение е обвързано с условието, че друга площ със съответстващ брой хектари трябва да бъде установена като постоянно затревена площ, или когато държавата членка прилага член 4, параграф 2, трета алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 спрямо условието за установяване на същата или друга площ като постоянно затревена площ, то чрез дерогация от член 4, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 тази площ се счита за постоянно затревена площ от първия ден след преобразуването, включително разораването. Тези площи са предназначени за отглеждане на трева или други тревни фуражи в продължение на най-малко пет последователни години, считано от датата на тяхното преобразуване, включително разораването. Ако обаче държавата членка реши, когато земеделските стопани преобразуват площи, които вече са били използвани за отглеждане на трева и други тревни фуражи, в постоянно затревени площи, тези площи се използват за отглеждане на трева или други тревни фуражи през останалия брой години, необходим за постигане на петте последователни години.“

3)

Член 45 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Върху земята, оставена под угар или оставена под угар за медоносни растения (видове, богати на полен и нектар), не се произвежда земеделска продукция. Държавите членки определят период, в който земята трябва да бъде под угар през дадена календарна година. Този период е не по-кратък от шест месеца. Що се отнася до площите, оставени под угар за медоносни растения, държавите членки изготвят списък на видовете, богати на полен и нектар, които трябва да се използват. В списъка не трябва да бъдат включвани инвазивни чужди растителни видове по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*1). Такива площи не включват площите с култури, обикновено засявани за събиране на реколта. Държавите членки могат да въведат допълнителни изисквания. Тези площи могат да включват тревни видове, при условие че медоносните растения продължат да преобладават. Без да се засяга изискването за отсъствие на продукция, установено в параграф 10а, върху площите, оставени под угар за медоносни растения (видове, богати на полен и нектар) могат да се поставят кошери.

Чрез дерогация от член 4, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 оставената под угар земя и оставената под угар земя за медоносни растения (видове, богати на полен и нектар) за повече от пет години с оглед на екологично насочените площи продължава да бъде обработваема земя.

(*1)  Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).“;"

б)

вмъква се следният параграф 8a:

„8а.   Върху площи с мискантус и Silphium perfoliatum държавите членки забраняват употребата на продукти за растителна защита с изключение на първата година, през която тези два вида са установени от земеделския стопанин. Държавите членки забраняват или определят изисквания по отношение на използването на минерални торове на тези площи, като отчитат целта на екологично насочените площи по-специално за съхраняване и подобряване на биологичното разнообразие.“

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за всички заявления за помощ, свързани с календарните години, считано от 1 януари 2018 г.

Член 1, точка 3 се прилага за всички заявления за помощ, свързани с календарните години, считано от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15).

(4)  Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).


20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1785 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2018 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 (2) на Съвета, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се отнасят също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Изолирани кабели (т.нар. „кабели за групирани комутатори“) с различни дължини и със съединители (части за свързване) в двата края.

Всеки кабел се състои от 32 единични изолирани проводника за напрежение, непревишаващо 1 000  V, групирани в 16 двойки с обвивка, които не са усукани. Тези двойки са покрити с метално фолио и метални нишки.

Кабелите свързват комутатори, които формират комутаторни станции (т. нар. „групирани комутатори“), използвани в телекомуникационни мрежи (локални мрежи (LAN). Те позволяват двупосочен пренос на данни между комутаторите посредством технологията Ethernet.

Кабелите нямат допълнителни функции (например електрозахранване).

Вж. изображението (*1).

8544 42 10

Класирането се определя въз основа на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и на описанието на кодовете по КН 8544 , 8544 42 и 8544 42 10 .

Преносът на данни между устройства с помощта на телекомуникационна технология, например Ethernet, се счита за телекомуникация за целите на код по КН 8544 42 10 (вж. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1112/2012 на Комисията (1)). Въпросните кабели са предназначени за използване в телекомуникационни мрежи, конфигурирани като LAN. Следователно те се считат за електрически проводници, оборудвани със съединители и използвани в телекомуникационни мрежи (вж. също обяснителните бележки към КН за подпозиция 8544 42 10 ).

Поради това изделията трябва да бъдат класирани в код по КН 8544 42 10 като „други електрически проводници за напрежение, непревишаващо 1 000  V, снабдени с части за свързване, от видовете използвани за телекомуникация“.

Image


(*1)  Изображението е само за информация.

(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1112/2012 на Комисията от 23 ноември 2012 г. относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 329, 29.11.2012 г., стр. 9).


20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1786 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2018 година

за одобрение на изменение на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание [„Chianti Classico“ (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията разгледа заявката за одобрение на изменение на спецификацията на защитеното наименование за произход „Chianti Classico“, изпратено от Италия в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

В съответствие с изискването на член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (2) Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз заявката за одобрение на изменение на спецификацията.

(3)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)

Поради това изменението на спецификацията следва да бъде одобрено съгласно член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение на спецификацията на наименованието „Chianti Classico“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 100, 16.3.2018 г., стр. 7.


РЕШЕНИЯ

20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/9


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1787 НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2018 година

за изменение и удължаване на срока на действието на Решение 2010/96/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 февруари 2010 г. Съветът прие Решение 2010/96/ОВППС (1) за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност.

(2)

На 12 декември 2016 г. с Решение (ОВППС) 2016/2239 на Съвета (2) беше изменено Решение 2010/96/ОВППС и беше удължен срокът на мисията до 31 декември 2018 г.

(3)

След направения стратегически преглед на мисията Комитетът по политика и сигурност препоръча мандатът на мисията да бъде удължен с две години.

(4)

Решение 2010/96/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Дания не участва в изпълнението на настоящото решение и поради това не участва във финансирането на мисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/96/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 1, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За да се постигнат целите, посочени в параграф 1, военната мисия на ЕС се разполага в Сомалия, с цел както предоставяне на стратегически съвети по въпросите на институционалното изграждане в сектора на отбраната, така и пряка подкрепа на националната армия на Сомалия чрез обучение, съвети и наставничество. От 2019 г. нататък военната мисия на ЕС по-специално допринася за развитието на собствен капацитет за обучение на националната армия на Сомалия с оглед предаване на дейностите по обучение на тактическите единици след като условията за това са изпълнени; тя осигурява наставничество по отношение на предоставеното собствено сомалийско обучение Военната мисия на ЕС има също готовност да предоставя подкрепа, в рамките на своите средства и способности, на други участници от Съюза при изпълнението на съответните им мандати в областта на сигурността и отбраната в Сомалия.“

2)

В член 10 се добавя следният параграф:

„7.   Референтната сума за общите разходи на военната мисия на ЕС за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г. възлиза на 22 980 000EUR. Процентът от референтната сума, посочен в член 25, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2015/528, е 0 %, а процентът, посочен в член 34, параграф 3 от посоченото решение, е 0 %.“

3)

Член 12, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Мандатът на военната мисия на ЕС приключва на 31 декември 2020 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 19 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2010/96/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2010 г. за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (ОВ L 44, 19.2.2010 г., стр. 16).

(2)  Решение (ОВППС) 2016/2239 на Съвета от 12 декември 2016 г. за изменение и за удължаване на срока на действие на Решение 2010/96/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (ОВ L 337, 13.12.2016 г., стр. 16).


20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/11


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1788 НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2018 година

в подкрепа на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC) относно прилагането на регионалната пътна карта за борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 31, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 декември 2005 г. Европейският съвет прие Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях (наричана по-нататък „Стратегията на ЕС за МОЛВ“), впоследствие преразгледана през 2018 г., в която се задават насоките за действията на Съюза по отношение на МОЛВ. В стратегията на ЕС за МОЛВ се отбелязва, че Съюзът приоритетно ще подкрепи регионалните инициативи за борба с незаконните МОЛВ и боеприпасите за тях, като предоставя финансова и техническа подкрепа за регионалните и националните организации, отговарящи за прилагането на съответните регионални инструменти. Стратегията на ЕС за МОЛВ посочва Балканите като приоритетен регион за оказване на подкрепа.

(2)

На 17 май 2018 г. на срещата на върха ЕС—Западни Балкани в София лидерите на ЕС се споразумяха относно декларацията от София, към която се присъединиха партньорите от Западните Балкани и която включва ангажимент да засилят значително оперативното сътрудничество в борбата с международната организирана престъпност в приоритетни области като огнестрелните оръжия, наркотиците, контрабандата на мигранти и трафика на хора.

(3)

Регионът на Западните Балкани остава един от източниците на незаконен трафик на оръжия към Съюза.

(4)

На 13 юни 2018 г. Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховният представител) представиха съвместно съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно елементите за стратегия на ЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, МОЛВ и боеприпаси за тях, озаглавена „Гарантиране на сигурността на оръжията и защитата на гражданите“.

(5)

На 10 юли 2018 г. в Лондон Обединеното кралство бе домакин на 5-ата среща на върха за Западните Балкани, на която бе приета „Регионална пътна карта за постигане на устойчиво решение за незаконното притежание, злоупотребата със и трафика на МОЛВ/огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в Западните Балкани до 2024 г.“ („пътната карта“), изготвена от комисиите по МОЛВ от Западните Балкани в рамките на френско-германската инициатива за координация между донорите в областта на незаконния трафик на огнестрелни оръжия в Западните Балкани. Тези комисии изготвят плановете си за действие за прилагането на пътната карта.

(6)

В Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, приета на 25 септември 2015 г., се заявява, че без мир и сигурност не може да има устойчиво развитие и че незаконните потоци на оръжие са сред факторите, пораждащи насилие, несигурност и несправедливост.

(7)

На Третата конференция на ООН за преглед на постигнатия напредък в изпълнението на Програмата за действие за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с малки оръжия и леки въоръжения във всичките ѝ аспекти, която се проведе през юни 2018 г., държавите — членки на ООН, се ангажираха да укрепват партньорствата и сътрудничеството на всички равнища в предотвратяването и борбата с незаконната търговия с МОЛВ и да насърчават и засилват граничното сътрудничество и регионалната и подрегионалната координация.

(8)

Целите на пътната карта, одобрени от партньорите от Западните Балкани, са съгласувани с усилията на Съюза и ООН за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях. Ето защо Съюзът следва да подкрепи Западните Балкани в прилагането на пътната карта.

(9)

SEESAC, създаден в Белград през 2002 г. и опериращ съгласно съвместния мандат на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Съвета за регионално сътрудничество, който е наследник на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, подпомага националните и регионалните заинтересовани страни да контролират и намалят разпространението и злоупотребата с МОЛВ и боеприпаси, като по този начин допринася за подобрението на стабилността, сигурността и развитието в Югоизточна и Източна Европа. SEESAC поставя особен акцент върху развитието на регионални проекти за решаване на въпроса с трансграничните потоци на оръжия.

(10)

Съюзът вече е подкрепял SEESAC чрез Решение 2002/842/ОВППС на Съвета (1), чието действие е удължено и което е изменено с решения 2003/807/ОВППС (2) и 2004/791/ОВППС (3) на Съвета, както и с Решение 2010/179/ОВППС на Съвета (4), Решение 2013/730/ОВППС на Съвета (5), чието действие е удължено с Решение (ОВППС) 2015/2051 на Съвета (6) и Решение (ОВППС) 2016/2356 на Съвета (7).

Споразумението, сключено съгласно Решение (ОВППС) 2016/2356, изтича на 29 декември 2019 г.

(11)

Съюзът счита SEESAC за предпочитан партньор изпълнител на прилагането на пътната карта за Западните Балкани поради доказания му опит и установената му мрежа, доказаното качество на неговата работа и координиращата му роля в изготвянето на пътната карта.

(12)

Освен това с настоящото действие на Съюза следва да се предостави подкрепа за борбата с незаконния трафик на оръжия в Република Молдова, Украйна и Беларус,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   С оглед на борбата с незаконната търговия с огнестрелни оръжия и МОЛВ в Западните Балкани и намаляването на риска от незаконно навлизане в Съюза на оръжия от региона на Западните Балкани, Съюзът подкрепя партньорите от Западните Балкани при изпълнението на „Регионалната пътна карта за постигане на устойчиво решение за незаконното притежание, злоупотребата и трафика на МОЛВ/огнестрелни оръжия и на боеприпаси за тях в Западните Балкани до 2024 г.“, като търси подкрепата на партньорите от Западните Балкани в постигането на целите, посочени в пътната карта, именно (8):

1)

До 2023 г. да се гарантира наличието на законодателство за контрол върху оръжията, напълно хармонизирано с регулаторната рамка на ЕС и други имащи отношение международни задължения и стандартизирано в рамките на целия регион.

2)

До 2024 г. да се гарантира, че политиките и практиките за контрол на оръжията в Западните Балкани се основават на доказателства и се направляват от разузнавателни данни.

3)

До 2024 г. значително да се намалят незаконните потоци на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества към, в рамките на и извън Западните Балкани.

4)

До 2024 г. значително да се намалят доставките, търсенето на и злоупотребата с огнестрелни оръжия посредством подобряване на осведомеността, образование, информационни кампании и застъпничество.

5)

До 2024 г. значително да се намали предполагаемият брой незаконно притежавани огнестрелни оръжия в Западните Балкани.

6)

Систематично да се намалява излишъкът и да се унищожават конфискуваните малки оръжия и леки въоръжения и боеприпасите за тях.

7)

Значително да се намали рискът от разпространение и отклоняване на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества.

2.   Освен целите, посочени в параграф 1, с настоящото действие на Съюза се предоставя подкрепа за борбата с незаконния трафик на оръжия в Република Молдова, Украйна и Беларус.

3.   За да се постигнат целите, посочени в параграфи 1 и 2, Съюзът посредством настоящото решение:

а)

подкрепя координиране и наблюдаване изпълнението на пътната карта за постигане на устойчиво решение за незаконното притежание, злоупотребата и трафика на МОЛВ/огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в Западните Балкани;

б)

подкрепя органите в Западните Балкани за пълно хармонизиране на законодателството им за контрол върху оръжията с регулаторната рамка на Съюза и други имащи отношение международни задължения; и

в)

предоставя подкрепа за борбата с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани, Република Молдова, Украйна и Беларус чрез оценки на капацитета и техническо подпомагане за правоприлагащите органи и граничната полиция.

4.   Географският обхват на проекта включва Западните Балкани, като преките бенефициери по проекта са Албания, Босна и Херцеговина, Косово (*1), Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония. Освен това проектът ще се стреми да продължи да подкрепя Република Молдова, Украйна и Беларус, които са изправени пред подобни предизвикателства за контрол на МОЛВ, чрез трансфер на знания и натрупан опит и на добри практики, разработени в Западните Балкани след 2001 г.

5.   Действието, произтичащо от настоящото решение, ще се опре на базата, създадена от постиженията в рамките на предходните решения на Съвета в подкрепа на SEESAC.

6.   В приложението към настоящото решение се съдържа подробно описание на проекта.

Член 2

1.   Върховният представител отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проекта, посочен в член 1, се извършва от SEESAC, при необходимост в координация с отговарящия за приоритет „огнестрелни оръжия“ при Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT) – огнестрелни оръжия.

3.   SEESAC изпълнява задачите си под ръководството на върховния представител. За тази цел върховният представител сключва необходимите договорености с ПРООН, която действа от името на SEESAC.

Член 3

1.   Референтната сума за изпълнението на финансирания от Съюза проект по член 1 е 4 002 587,52 EUR.

2.   Разходите, които се финансират от референтната сума по параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за бюджета на Съюза.

3.   Комисията упражнява надзор върху правилното управление на разходите, посочени в параграф 2. За тази цел тя сключва необходимото споразумение с ПРООН, която действа от името на SEESAC. В споразумението се предвижда, че SEESAC трябва да осигурява видимост на участието на Съюза, която да съответства на неговия мащаб.

4.   Комисията полага усилия да сключи споразумението, посочено в параграф 3, възможно най-скоро след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за евентуални трудности в хода на този процес, както и за датата на сключване на споразумението.

Член 4

1.   Върховният представител докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовни тримесечни доклади, изготвяни от SEESAC. Тези доклади представляват основа за оценката, която Съветът извършва.

2.   Комисията докладва за финансовите аспекти на проекта, посочен в член 1.

Член 5

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича 36 месеца след датата на сключване на споразумението, посочено в член 3, параграф 3. Действието на решението обаче изтича шест месеца след датата на влизането му в сила, ако в рамките на този срок не бъде сключено споразумение.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2002/842/ОВППС от 21 октомври 2002 г. за изпълнение на Съвместно действие 2002/589/ОВППС относно приноса на Европейския съюз в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на леко стрелково и малокалибрено оръжие в Югоизточна Европа (ОВ L 289, 26.10.2002 г., стр. 1).

(2)  Решение 2003/807/ОВППС от 17 ноември 2003 г. за удължаване и изменение на Решение 2002/842/ОВППС за изпълнение на Съвместно действие 2002/589/ОВППС относно приноса на Европейския съюз в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на леко стрелково и малокалибрено оръжие в Югоизточна Европа (ОВ L 302, 20.11.2003 г., стр. 39).

(3)  Решение 2004/791/ОВППС от 22 ноември 2004 г. за удължаване и изменение на Решение 2002/842/ОВППС за изпълнение на Съвместно действие 2002/589/ОВППС относно приноса на Европейския съюз в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на леко стрелково и малокалибрено оръжие в Югоизточна Европа (ОВ L 348, 24.11.2004 г., стр. 46).

(4)  Решение 2010/179/ОВППС на Съвета от 11 март 2010 г. в подкрепа на дейността на SEESAC на Западните Балкани в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях (ОВ L 80, 26.3.2010 г., стр. 48).

(5)  Решение 2013/730/ОВППС на Съвета от 9 декември 2013 г. в подкрепа на дейността на SEESAC по разоръжаване и контрол на оръжията в Югоизточна Европа в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях (ОВ L 332, 11.12.2013 г., стр. 19).

(6)  Решение (ОВППС) 2015/2051 на Съвета от 16 ноември 2015 г. за изменение на Решение 2013/730/ОВППС в подкрепа на дейността на SEESAC по разоръжаване и контрол на оръжията в Югоизточна Европа в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях (ОВ L 300, 17.11.2015 г., стр. 19).

(7)  Решение (ОВППС) 2016/2356 на Съвета от 19 декември 2016 г. в подкрепа на дейностите на SEESAC по разоръжаване и контрол на оръжията в Югоизточна Европа в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях (ОВ L 348, 21.12.2016 г., стр. 60).

(8)  http://www.seesac.org/f/docs/News-SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf

(*1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИНОС НА СЪЮЗА КЪМ ПРОЕКТА НА SEESAC ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА КОНТРОЛ НА МОЛВ В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНАТА КАРТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РЕШЕНИЕ ЗА НЕЗАКОННОТО ПРИТЕЖАНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБАТА И ТРАФИКА НА МОЛВ/ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И НА БОЕПРИПАСИ ЗА ТЯХ В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

1.   Въведение и цели

Югоизточна Европа продължава да бъде регион, който е повод за загриженост, и важно предизвикателство за Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях („стратегията на ЕС за МОЛВ“). Въпреки че през последните години бе постигнат съществен напредък, натрупването на малки оръжия и леки въоръжения („МОЛВ“) и боеприпаси, неподходящите условия за съхранение, незаконното притежаване, както и пропуските в изготвяните политики и в капацитета за тяхното провеждане, съчетани с неустойчиви политически системи, продължават да ограничават ефективността на усилията за контрол на МОЛВ. Поради това, с цел да се осигури непрекъснат напредък, да се запазят постиженията и да се подготви пътят за дългосрочно устойчиво решение, включващо пълно хармонизиране със законодателната и регулаторната рамка на Съюза и съответствие с международните стандарти, продължаването на подкрепата за борбата със заплахата от разпространение и незаконен трафик на МОЛВ в рамките на и от Югоизточна Европа представлява съществена част от усилията на Съюза за постигане на целите на Стратегията на ЕС за МОЛВ.

С цел преодоляване на оставащите предизвикателства в областта на контрола на МОЛВ и засилване ангажимента на Западните Балкани в борбата с незаконния трафик на и злоупотребата с огнестрелни оръжия, беше изготвена пътна карта за постигане на устойчиво решение за незаконното притежание, злоупотребата и трафика на МОЛВ/огнестрелни оръжия и на боеприпаси за тях в Западните Балкани до 2024 г. („пътната карта“) от комисиите по МОЛВ на Западните Балкани на 29 май 2018 г. в Тирана след процес на консултации със съответните институции и международни организации. Тя беше одобрена в рамките на срещата на върха за Западните Балкани на 9 юли 2018 г. в Лондон. Пътната карта представя Западните Балкани като по-безопасен регион и източник на сигурност, в който са налице всеобхватни и устойчиви механизми за контрол и надзор, напълно хармонизирани със стандартите на Съюза и други международни стандарти, и целящи установяването, предотвратяването, наказателното преследване и контрола на незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества. Пътната карта е разработена като ръководен документ и като такъв предвижда договорени равнища на изпълнение и описва ангажираността, необходима на стратегическо, политическо и оперативно равнище сред бенефициерите, като се опира на политическия ангажимент на органите от Западните Балкани към ангажиментите и стратегическите документи на ООН и Съюза в областта на контрола на оръжията.

Центърът за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC), в качеството си на изпълнителен орган на Регионалния план за изпълнение при борбата с разпространението на малки оръжия и леки въоръжения, оказа подкрепа за разработването на пътната карта и ще координира и подкрепя нейното изпълнение. По този начин настоящото действие ще засили помощта за контрола на МОЛВ, осигурявана посредством решения 2010/179/ОВППС, 2013/730/ОВППС и (ОВППС) 2016/2356 на Съвета. То ще даде допълнителен тласък на процесите и мерките, необходими за постигане на устойчив контрол на МОЛВ в Западните Балкани.

Настоящото действие: а) ще подпомага координирането при изпълнението на пътната карта, б) ще предоставя подкрепа за хармонизирането на законодателните и регулаторните рамки в областта на МОЛВ/огнестрелните оръжия с тези на Съюза, и в) ще даде възможност за ясно определяне на настоящите пропуски и нужди с цел допълнително подобряване на трансграничния капацитет за засичане на незаконен трафик на огнестрелни оръжия на базата на създаването на основни центрове по огнестрелните оръжия в Югоизточна Европа. То ще осигури и по-добра обща представа за настоящото положение и ще даде възможност да се набележат областите за подкрепа на капацитета за предотвратяване на незаконното разпространение и трафика на МОЛВ/огнестрелни оръжия в Украйна и Беларус въз основа на помощта, оказвана по силата на Решение (ОВППС) 2016/2356 в подкрепа на намаляването на заплахата от незаконното натрупване и трафик на МОЛВ в Югоизточна Европа (SEESAC IV). По този начин изпълнението на настоящото действие ще допълва дейностите по силата на Решение (ОВППС) 2016/2356, което позволява увеличаване на въздействието върху борбата с незаконния трафик на огнестрелни оръжия. То ще гарантира координирането на други действия и инициативи в региона във връзка с борбата с трафика на огнестрелни оръжия, за да се използват синергии, да се повиши оперативната съвместимост и да се избегне дублирането на усилия (1).

Общата цел на проекта е да се допринесе за мира в Европа и международния мир и сигурност чрез борба със заплахата от натрупването и незаконния трафик на МОЛВ и боеприпаси за тях в рамките на и от Югоизточна Европа. В същото време той ще укрепи регионалната стабилност чрез работа в рамките на Съвета за регионално сътрудничество (СРС) и в партньорство с други имащи отношение международни партньори и инициативи.

Проектът ще има пряк принос за изпълнението на Стратегията на ЕС за сигурност, Стратегията на ЕС за МОЛВ, Стратегията на ЕС в областта на огнестрелните оръжия, Плана за действие относно незаконния трафик на огнестрелни оръжия между ЕС и района на Югоизточна Европа за периода 2015—2019 г. (План за действие 2015—2019 г.), цикъла на политиките на ЕС в областта на организираната и тежката международна престъпност, включително Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT) - огнестрелни оръжия, Договора за търговията с оръжие, Програмата на ООН за действие за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с МОЛВ във всичките ѝ аспекти, Международния инструмент за проследяване, Протокола на ООН за огнестрелните оръжия и Резолюция 1325(2000) на Съвета за сигурност на ООН и ще засили по-специално регионалното сътрудничество в борбата със заплахата от разпространението на МОЛВ и боеприпаси за тях. Освен това резултатите от проекта ще допринесат пряко за изпълнението на целта за устойчиво развитие № 16 относно мирните и справедливи общества, по-специално цели 16.1 (повсеместно съществено намаляване на всички форми на насилие и на смъртността) и 16.4 (съществено намаляване на потоците от незаконни оръжия). Освен това проектът ще допълни изпълнението на плана за действие на Комисията за борба с незаконния трафик на огнестрелни оръжия и взривни вещества в Съюза.

По-специално в рамките на проекта ще се осъществяват:

координиране и мониторинг на изпълнението на пътната карта за постигане на устойчиво решение за незаконното притежание, злоупотребата и трафика на МОЛВ/огнестрелни оръжия и на боеприпаси за тях в Западните Балкани;

подкрепа за органите в Западните Балкани при пълното хармонизиране на законодателството им за контрол върху оръжията с регулаторната рамка на Съюза и други имащи отношение международни задължения; и

предоставяне на подкрепа за борбата с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани, Република Молдова, Украйна и Беларус чрез оценки на капацитета и техническа помощ за правоприлагащите органи и граничната полиция.

Като допълва по-специално успешното прилагане на Решение 2013/730/ОВППС, както и Решение (ОВППС) 2016/2356, и в съответствие със Стратегията на ЕС за МОЛВ, този последващ проект се стреми по този начин да укрепи допълнително партньорските системи за контрол и да продължи насърчаването на многостранен подход, като укрепва добре установените регионални механизми за борба с доставката и дестабилизиращото разпространение на МОЛВ и на боеприпаси за тях. Освен това с цел да се гарантира, че развитият в институциите на Югоизточна Европа капацитет се споделя с други географски области, будещи безпокойство, проектът ще осигурява по-всеобхватно регионално измерение посредством целенасочени усилия за трансфер на знание.

2.   Избор на изпълнителна агенция и координиране с други подходящи инициативи за финансиране

SEESAC е съвместна инициатива на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Съвета за регионално сътрудничество и в това си качество е основният център за свързаните с МОЛВ дейности в Югоизточна Европа. В качеството си на изпълнител на Регионалния план за изпълнение при борбата с разпространението на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ), SEESAC работи от 2002 г. в Югоизточна Европа със заинтересовани страни на национално и международно равнище за прилагането на всеобхватен подход към контрола на МОЛВ чрез изпълнението на широк спектър от дейности, включително: улесняване на стратегическото и оперативното регионално сътрудничество, подкрепа за развитието на политиката и увеличаване на капацитета на институциите, повишаване на осведомеността и кампании за събиране на МОЛВ, управление на запасите, намаляване на излишъка, подобрен капацитет за маркиране и проследяване, както и подобрен контрол на износа на оръжие. По този начин SEESAC придоби уникален капацитет и опит в прилагането на регионални многостранни интервенции на фона на общата политическа и икономическа история на партньорите в региона, като гарантира национална и регионална ангажираност и дългосрочна устойчивост на действията си и като се утвърди като основен регионален орган в областта на контрола на МОЛВ.

SEESAC продължава да поддържа двустранни и многостранни комуникационни канали с всички значими участници и организации. В това отношение SEESAC продължава да играе ролята на секретариат на регионалната ръководна група (РРГ) за МОЛВ. Освен това SEESAC служи и за секретариат на инициативата за регионален подход за намаляване на запасите (RASR). Освен това SEESAC участва в координационните срещи във връзка с МОЛВ и борбата срещу противопехотните мини – неформален координационен механизъм за дейностите по контрола върху МОЛВ, включващ НАТО, Съюза, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и SEESAC. SEESAC редовно участва във всички значими регионални форуми. SEESAC продължава да поддържа широка мрежа от официални и неофициални партньорства с организации като Центъра за сътрудничество в областта на сигурността на Регионалния център за подпомагане на проверките и изпълнението на мерки за контрол на оръжията (RACVIAC) и форума на ОССЕ за сътрудничество в областта на сигурността (FSC). Посредством, наред с другото, координиращото действие на ООН за малките оръжия (CASA) се провеждат редовни координационни срещи, както и обмен на информация и данни с други агенции на ООН, като Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и Службата на ООН по въпросите на разоръжаването (UNODA). По този начин SEESAC изпълнява ролята на регионален център и основно звено по широк спектър въпроси, свързани с реформата на сектора за сигурност, с акцент по-конкретно върху контрола на МОЛВ и управлението на запасите. SEESAC поддържа тесни връзки и подкрепя съответните институции на Съюза за по-ефективно ангажиране на партньори в Югоизточна Европа, предимно ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията и Европол, както и ръководените от Съюза инициативи, като EMPACT – огнестрелни оръжия, и групата на европейските експерти по огнестрелно оръжие (EFE).

SEESAC, чието седалище е в Белград, понастоящем функционира в цяла Югоизточна Европа с дейности в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия, бившата югославска република Македония и Република Молдова, както и с ограничена подкрепа за Украйна и Беларус. В миналото SEESAC функционираше и в България, Румъния и Хърватия. Регионалната ангажираност се гарантира от Съвета за регионално сътрудничество, както и от РРГ, където представители на всички партньори от Югоизточна Европа предоставят стратегически насоки, инициативи и заявки за дейности на SEESAC.

SEESAC първи въведе подход, основан на решаването на общите проблеми чрез регионални инициативи, който доведе до впечатляващи резултати в Югоизточна Европа, не само поради споделянето на ключова информация и насърчаването на здравословната регионална конкуренция, която той поражда, но също и поради факта, че посредством всеобхватно прилагане спомага за постигането на значителни и лесно измерими резултати на национално и регионално равнище. Организирането на ежегодни срещи на РРГ и участието от страна на SEESAC във всички значими процеси и инициативи осигурява своевременен и открит обмен на информация, добра осведоменост за положението и прогнозиране, които са необходими, за да се гарантира прилагане, което не е застрашено от припокриване на усилията и което е в съответствие с належащите нужди на правителствата и регионите, както и с възникващите тенденции.

SEESAC основава всички свои дейности върху заявени от партньорите нужди и събрани основни данни и осигурява поддръжката и политическата подкрепа от страна на заинтересованите в национален план страни като предварително условие за действие. Освен това всички усилия са насочени към подкрепата на ръководените от Съюза процеси и постигането на стандартите и критериите на Съюза. SEESAC осъществи предишните си проекти, финансирани от Съюза, с много висок процент на реализация на предвидените дейности, постигайки устойчиви проектни резултати чрез развиването и насърчаването на ангажираността на партньорите за своите проекти и дейности, чрез насърчаване на регионалното координиране, споделянето на опит и добри практики, както и регионална научноизследователска дейност. Експертният му опит по МОЛВ и задълбочените му познания по регионалните въпроси и съответните заинтересовани страни превръщат SEESAC в най-подходящия партньор за изпълнението на това конкретно действие.

Освен това проектът допълва съществуващите усилия на национално и регионално равнище, като се стреми в максимална степен към постигането на синергии. Работата на SEESAC ще се съчетава със следните усилия за международна помощ:

в Босна и Херцеговина:

проекта на Съюза относно управлението на запаси, техническа подкрепа и намаляване на излишъка от боеприпаси (EU STAR), финансиран от краткосрочния компонент на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, и осъществяван от бюрото на ПРООН в Сараево. Проектът EU STAR допълва резултатите и извлечените поуки от проекта EXPLODE, финансиран от Съюза и осъществяван от ПРООН от април 2013 г. до ноември 2016 г., за да продължи подкрепата за създаването на устойчива система за управление на запасите в Босна и Херцеговина;

проекта, финансиран от германското Федерално министерство на външните работи, съсредоточен върху борбата с незаконния трафик на оръжие (CIAT), който подпомага граничната полиция на Босна и Херцеговина, както и Министерството на сигурността на Босна и Херцеговина в изграждането на капацитет за идентифициране, предотвратяване и борба с трафика на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества от и през Босна и Херцеговина;

координационния механизъм, създаден от Министерството на отбраната на Босна и Херцеговина и международните участници и координиран от EUFOR Althea, за да се гарантира постоянно допълване на действията с текущите усилия на международната общност за решаване на проблема с излишните запаси от конвенционални боеприпаси, съхранявани от Министерството на отбраната на Босна и Херцеговина, и с оглед на евентуални бъдещи планове за кампания за събиране на незаконни конвенционални оръжия в Босна и Херцеговина.

Досега е постигнат съществен напредък посредством тясно сътрудничество и координация с тези три проекта, което доведе до по-ефективни резултати;

в Сърбия – предназначението на проекта относно управлението на запасите на конвенционални боеприпаси (CASM), финансиран от Държавния департамент на САЩ, ПРООН и ОССЕ, е да се повиши сигурността и безопасността на предварително определени места за съхранение на конвенционални боеприпаси и да се унищожат боеприпасите, за които е докладвано, че са в излишък;

в Черна гора – предназначението на проекта относно демилитаризацията на Черна гора(MONDEM), управляван от ПРООН в партньорство с ОССЕ, е да се работи за намаляването на рисковете пред мерките за неразпространение чрез изграждане на сигурна и безопасна инфраструктура за съхранение на конвенционални боеприпаси и системи за управление, намаляване на риска за общностите от експлозиви чрез демилитаризиране по екологично съобразен начин, унищожаване на опасни токсични отпадъци (течно ракетно гориво) и подкрепа за реформата в отбраната чрез унищожаването на ограничен брой системи от тежкото въоръжение, подбрани от Министерството на отбраната на Черна гора;

в бившата югославска република Македония – проекта за намаляване на риска от разпространение на оръжия и боеприпаси, който има за цел да повиши сигурността на съществуващите запаси от малки оръжия и боеприпаси и който е управляван от Министерството на вътрешните работи и осъществяван от мисията на ОССЕ в Скопие;

в Косово – проекта за намаляване на рисковете, свързани с огнестрелните оръжия и взривните вещества (FERM), (бивш KOSSAC), чието първоначално предназначение беше намаляване на въоръженото насилие в Косово и повишаване на сигурността на общностите и който има за цел подпомагане на заинтересованите страни в Косово в контрола над широкоразпространеното незаконно притежаване и разпространение на МОЛВ, както и, посредством основано на риска управление и основан на факти подход, свеждане до минимум на рисковете, свързани с тези оръжия и взривни вещества;

на регионално равнище – Регионалната платформа за реформа на сектора за сигурност (RSSRP) – утвърден ресурс, който осигурява бързи, ефективни и съобразени с нуждите отговори на въпроси, отнасящи се до принципите на правовата държава, на техническо равнище по целия свят. Със своя механизъм за бързо разгръщане, основан на единствената по рода си европейска мрежа от експерти по сигурността с опит в областта на реформата на сектора за сигурност на SEESAC, RSSRP предоставя съобразена с нуждите помощ със специален акцент върху контрола на МОЛВ и интегрирането на принципа на равенство между половете в политиката за сигурност.

SEESAC поддържа редовни връзки с ОССЕ, НАТО, Европол, EMPACT и Интерпол, както и с други значими участници, с цел да се осигури допълване на действията, своевременно осъществяване на интервенцията и ефективност на разходите при използването на ресурсите.

3.   Описание на проекта

Новият етап на проекта SEESAC ще допълва постиженията по линия на Решение 2013/730/ОВППС и ще допълва Решение (ОВППС) 2016/2356.

Той ще бъде насочен към три основни области, като се запази всеобхватният подход за преодоляване на заплахата от МОЛВ в региона. Тези три области засягат стратегическото/политическото равнище, както и оперативните аспекти, като по този начин пряко се подпомага контролът над МОЛВ на всички равнища с фокус върху: тясното координиране на регионален подход за прилагането на пътната карта; укрепване на капацитета за хармонизиране на законодателството за контрол върху оръжията и за Украйна и Беларус - спомагане за по-добро разбиране на капацитета за борба с незаконния трафик.

По-специално резултатите от проекта ще бъдат:

координирано изпълнение на пътната карта за постигане на устойчиво решение за незаконното притежание, злоупотребата и трафика на МОЛВ/огнестрелни оръжия и на боеприпаси за тях в Западните Балкани;

подкрепа за пълното хармонизиране на законодателството на органите в Западните Балкани за контрол върху оръжията с регулаторната рамка на Съюза и други имащи отношение международни задължения и стандартизация в целия регион;

борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани, Република Молдова, Украйна и Беларус чрез оценки на капацитета и техническо подпомагане за правоприлагащите органи и граничната полиция в Югоизточна Европа.

Стратегията на проекта е основана на уникалния подход на SEESAC за насърчаване на доверието и сътрудничеството в региона като предпоставка за постигането на конкретна и измерима коренна промяна. По-специално, на регионално равнище, различните процеси на сътрудничество, подпомагани от SEESAC, в които участват лица, изготвящи политики, и професионалисти на оперативно равнище, се оказаха съществен елемент за осигуряването на конкурентна среда, способстваща за трансфера на знания, обмена на експертен опит и обмена на информация. Това послужи не само за повишаването на капацитета в региона, но и за нещо по-важно – изграждането на доверие и директното сътрудничество между институциите и отделните експерти, което, наред с други фактори, допринесе за разработването на пътната карта. На свой ред атмосферата на професионално доверие дава възможност за напредък на национално равнище по въпросите, към чието решаване е насочена пътната карта. Освен това подходът на регионално сътрудничество направи региона по-прозрачен и ефективен в усилията му за контрол върху търговията с оръжия, което позволи на държавите от Югоизточна Европа да се наредят сред най-прозрачните партньори в световен план що се отнася до докладването относно трансферите на оръжие. Поради това проектът ще продължи да насърчава регионалното сътрудничество като основен елемент, благоприятстващ постигането на измерими резултати.

Географският обхват на проекта включва Западните Балкани, като преките бенефициери по проекта са Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония. Освен това проектът ще се стреми да разшири подкрепата за държавите от Източна Европа, изправени пред подобни предизвикателства за контрол на МОЛВ, като Република Молдова, Украйна и Беларус, чрез трансфер на знания и натрупан опит и на добри практики, разработени в Западните Балкани от 2001 г. насам.

3.1.   Координиране на изпълнението на пътната карта за постигане на устойчиво решение за незаконното притежание, злоупотребата и трафика на МОЛВ/огнестрелни оръжия и на боеприпаси за тях в Западните Балкани

Цел

Да се гарантира ефективното координиране на изпълнението на пътната карта от шестте бенефициера и придружаващите я шест плана за действие, разработени с конкретни цели и измерени чрез ключови показатели за изпълнение. Напредъкът ще бъде измерван чрез механизъм за мониторинг, оценка и отчитане на резултатите, постигнати при изпълнението на пътната карта и на плановете за действие на партньорите за нейното изпълнение.

Описание

Партньорите от Западните Балкани потвърдиха на срещата на върха за Западните Балкани, проведена на 9 юли 2018 г. в Лондон, общата решимост и ангажимента да се сложи край на незаконното притежание, злоупотребата със и трафика на огнестрелни оръжия чрез приемането на пътна карта. Регионалната пътна карта, разработена чрез задълбочен процес на консултации и с подкрепата на SEESAC, допълва съществуващите действия на Съюза за противодействие на тази заплаха, по-специално плана за действие за периода 2015—2019 г., съвместното съобщение на Комисията и върховния представител относно елементите за стратегия на ЕС за борбата срещу незаконните огнестрелни оръжия, малки оръжия и леко въоръжение и боеприпасите за тях, както и работата на Европол в региона по линия на EMPACT. Пътната карта е свидетелство за консенсуса сред всички заинтересовани страни в региона относно настоящите предизвикателства, общите цели, които трябва да бъдат постигнати, и графика на действията, които трябва да бъдат предприети. Тя предоставя обща платформа за постигането на съвместно договорени ключови показатели за изпълнение на стратегическо, политическо и оперативно равнище. Работата по този компонент ще доведе до: ефективна координация на изпълнението на пътната карта на регионално равнище; подкрепа за комисиите за МОЛВ и съответните органи в изпълнението на техните планове за действие в рамките на пътната карта; периодичен мониторинг и оценка на напредъка по съвместно договорените ключови показатели за изпълнение; както и до по-добро познаване на капацитета на бенефициерите да изпълняват дейностите в рамките на функционалните области от пътната карта.

По-конкретно проектът предвижда координиране на изпълнението на пътната карта чрез:

официални регионални координационни срещи във връзка с пътната карта с акцент върху прегледа на напредъка и обмена на информация;

предоставяне на експертна и техническа подкрепа за местните координационни срещи във връзка с пътната карта за мониторинг на изпълнението на плановете за действие на партньорите;

разработване на шестмесечни доклади за мониторинг и оценка, които да документират напредъка, предизвикателствата и нуждите във връзка с изпълнението на пътната карта въз основа на съвместно договорените ключови показатели за изпълнение;

междинна оценка на изпълнението на плановете за действие във връзка с пътната карта, включително оценка на капацитета за контрол на МОЛВ на шестте бенефициера;

дейности по осигуряването на информация и видимост във връзка с пътната карта (включително създаване на онлайн платформа, участие на заинтересованите страни и повишаване на осведомеността).

Резултати от проекта/показатели за изпълнение:

организиране на максимум шест регионални координационни срещи във връзка с пътната карта;

улесняване на прегледа на напредъка, обмена на информация, трансфера на знания и стандартизацията;

организиране на местни координационни срещи (до 36 общо);

разработване на шестмесечни доклади за мониторинг и оценка (до шест);

междинна оценка, включително изготвяне на оценка на капацитета на шестте бенефициера по пътната карта;

създаване на онлайн платформа, за да се гарантира подходяща информация и видимост във връзка с пътната карта.

3.2.   Подкрепа за органите в Западните Балкани в пълното хармонизиране на законодателството им за контрол върху оръжията с регулаторната рамка на Съюза и други имащи отношение международни задължения и стандартизация в целия регион

Цел

Този компонент ще предостави цялостна техническа подкрепа за разработването и прилагането на солидна правна рамка за контрол на МОЛВ, изцяло хармонизирана и в съответствие с регулаторната рамка на Съюза и с други международни споразумения и стандарти.

Описание

Цел 1 от пътната карта има за цел да се гарантира, че до 2023 г. ще е въведено законодателство за контрол върху оръжията в Западните Балкани, напълно хармонизирано с регулаторната рамка на Съюза и с други приложими международни задължения. Съществува ясна и неотложна необходимост от такава законодателна и регулаторна рамка относно контрола на МОЛВ/огнестрелните оръжия в Западните Балкани, насочена към ефективното регламентиране на контрола върху оръжията и улесняването на реагирането на съответните заплахи. Това от своя страна ще доведе до съвместимост на законите и процедурите за контрол на оръжията в Западните Балкани и до стандартизация на процедурите и практиките за контрол на МОЛВ/огнестрелните оръжия. Подобна стандартизация ще позволи премахването на пречките за правоприлагащите и съдебните органи да си сътрудничат пряко, да обменят информация и да провеждат съвместни или паралелни разследвания. Тя ще даде възможност и за по-добър и по-ефективен отговор на заплахите във връзка с огнестрелните оръжия на национално, регионално и европейско равнище. Освен това, тъй като свързаната с пола перспектива често нито се признава, нито намира адекватно отражение в законодателните и политическите рамки, регулиращи контрола на МОЛВ в Югоизточна Европа, което прави усилията за контрол върху оръжията по-малко ефективни в осигуряването на сигурност за всички граждани, независимо дали те са жени, мъже, момичета или момчета, проектът ще допринесе равенството между половете да бъде включено като аспект в законодателството за контрола върху оръжията.

Въз основа на експертна подкрепа, предоставяна на органите в региона чрез прилагането на Решение 2013/730/ОВППС, този компонент ще подпомага органите в региона с оглед на: осигуряване на по-добро разбиране на настоящата основа и на пропуските в правните рамки на шестте бенефициера; осигуряване на техническа подкрепа за пълната хармонизация с регулаторната рамка на Съюза и други международни споразумения/стандарти; разработването на специализирани тематични семинари на национално и регионално равнище; актуализиране на регионалния сборник със закони относно оръжията; извършването на преглед на правните рамки на бенефициерите по проекта по отношение на равенството между половете, за да се гарантира, че в политиките за контрол върху оръжията се отчитат връзките между МОЛВ и равенството между половете, и продължаване на програмата за наставничество по въпросите на пола. Това действие ще способства и за укрепване на капацитета на комисиите за МОЛВ за осведомяване и застъпничество чрез обучение в областта на разработването на медийни стратегии.

Това ще се извърши посредством:

разработване на оценка и анализ на пропуските в правните рамки на партньорите в областта на контрола на МОЛВ и равнището на хармонизация с правото на Съюза и международното законодателство, както и на равнището на стандартизация на процедурите в региона;

предоставяне на подкрепа за стандартизацията и хармонизацията на законодателството чрез непрекъсната консултантска подкрепа, когато бъде поискана, и организиране на тематични семинари относно оръжията като предмет на законите, подзаконовите актове и наказателните кодекси както на регионално, така и на национално равнище;

актуализиране на регионалния сборник със закони относно оръжията като лесен за ползване справочник за законодателството в областта на контрола на МОЛВ/огнестрелните оръжия в региона;

извършване на скрининг на правната рамка по въпросите на пола и продължаване на програмата за наставничество по въпросите на пола;

обучение в областта на разработването на медийни стратегии.

Резултати от проекта/показатели за изпълнение:

Оценка и анализ на пропуските (шест) в докладите за правна рамка на партньорите за всеки бенефициер;

До три регионални семинара и шест тематични семинара за бенефициерите;

При поискване предоставяне на експертни знания и опит относно актуалното развитие в законодателно и политическо отношение;

Актуализиране на регионалния сборник със закони относно оръжията, преведен на всички съответни езици в региона;

Доклади за преглед на правната рамка по въпросите на пола (шест доклада);

Програма за наставничество по въпросите на пола с двамата ръководители на комисии за МОЛВ;

Разработване на медийна стратегия и обучение.

3.3.   Борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани, Република Молдова, Украйна и Беларус чрез оценки на капацитета и техническо подпомагане за правоприлагащите органи и граничната полиция

Цел

Намаляване на заплахата от незаконен трафик на огнестрелни оръжия чрез укрепване на капацитета за правоприлагане и на граничната полиция за допълнително събиране, анализ и обмен на информация.

Описание

Този компонент ще оцени капацитета на регионалните власти да прилагат както превантивни, така и ограничителни мерки, необходими за успешното идентифициране, възпрепятстване и противодействие на трафика на огнестрелно оръжие, боеприпаси и взривни вещества от и през тяхната юрисдикция. Помощта ще се съсредоточи върху задълбочената оценка на нуждите на граничните органи и криминалната полиция от човешки ресурси и оборудване, необходими за подходящото функциониране и изпълнение на задълженията. Ще бъде реализиран пилотен проект с оглед на създаването на Мрежа за балистична информация в Югоизточна Европа – икономически ефективна оперативна структура за обмен на балистична информация, свързана пряко с Европол и предназначена за автоматизиране на събирането и обмена на практическа балистична информация за съществуващата трансгранична престъпност, свързана с огнестрелните оръжия, предотвратяването на престъпността и подобряването на стратегическата картина относно естеството и моделите на свързаните с оръжия престъпления.

Предложените дейности ще бъдат допълнителни и ще бъдат тясно координирани с текущите действия, подкрепяни от Съюза в Югоизточна Европа, предимно по отношение на цикъла на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност, и по-специално оперативните планове за действие на EMPACT - огнестрелни оръжия, както и дейностите на Европол, Frontex и Интерпол. И накрая, действията в рамките на този компонент ще допринесат за изпълнението на Плана за действие за периода 2015—2019 г.

Освен това, като се основава на успешния подход за включване на органите на Република Молдова, Украйна и Беларус в текущите процеси на регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, вече са определени някои нужди, свързани с контрола върху МОЛВ. В интерес на повишаването на капацитета на органите за контрол на МОЛВ в Република Молдова, Украйна и Беларус за борба с престъпността като цяло и по-специално с разпространението и трафика на МОЛВ/огнестрелни оръжия, този компонент ще оценява критичните области за контрол на МОЛВ в посочените юрисдикции, като по този начин се проправя пътят за целева намеса за предотвратяване на заплахата от незаконен трафик на МОЛВ.

Основни планирани дейности:

Оценка на нуждите на службите на граничната полиция и криминалната полиция на Западните Балкани в борбата с незаконния трафик на оръжие;

Допълване на текущата работа по създаването на основни центрове по огнестрелни оръжия чрез практическа подкрепа за капацитета за обмен на информация, по-специално на балистични данни, както и чрез снабдяване със специализирано оборудване в подкрепа на основните центрове;

Оценка на капацитета на Република Молдова, Украйна и Беларус за избрани аспекти от контрола на МОЛВ, боеприпасите и взривните вещества, както и на борбата срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия с акцент, наред с останалото, върху правните и политическите рамки, капацитета за управление на физическата сигурност и запасите, граничния контрол, реакцията от страна на криминалната полиция и съдебните власти на трафика на огнестрелни оръжия и злоупотребата с тях. Подробното оценяване ще разкрие възможностите, заплахите и предизвикателствата и ще съдържа препоръки за евентуални целеви мерки за справяне със заплахата от незаконен трафик на МОЛВ.

Резултати от проекта/показатели за изпълнение:

Оценка на нуждите на службите на граничната полиция и криминалната полиция в Западните Балкани за борба с незаконния трафик на оръжие;

Засилен капацитет на експертите в областта на балистиката и следователите за противодействие на трансграничната престъпност във връзка с огнестрелните оръжия;

Реализиран пилотен проект за оперативна структура за обмен на балистична информация;

Оценка на капацитета на Република Молдова, Украйна и Беларус за избрани аспекти от контрола на МОЛВ с определени целеви интервенции.

4.   Бенефициери

Преките бенефициери по проекта ще бъдат институциите, отговарящи за контрола на МОЛВ в Западните Балкани. Органите в областта на вътрешните работи, полицейските служби, граничната охрана и митническите органи на Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия, бившата югославска република Македония и Република Молдова, ще се възползват от развитието на капацитет, натрупването на знания, подобрените процедури и рентабилното специализирано оборудване, необходими за политическия, оперативния и техническия напредък в контрола на МОЛВ. И накрая, комисиите за МОЛВ и другите институции, които отговарят за контрола на МОЛВ в Югоизточна Европа, ще извлекат ползи от обучението и обмена на информация, както и от регионалното сътрудничество. Освен това основните институции, на които е възложен контролът върху МОЛВ в Република Молдова, Украйна и Беларус, ще се възползват от по-доброто познаване на заплахата от незаконния трафик на огнестрелни оръжия и от целенасочения трансфер на знания.

Предложените дейности са изцяло в съответствие с пътната карта и с приоритетите на партньорите за контрол на МОЛВ, като се ползват с подкрепата на органите на партньорите за контрол на МОЛВ, които показват своята съпричастност и ангажираност с постигането на резултати по проекта.

Като цяло населението на държавите в Западните Балкани, Източна Европа и Съюза, които са изложени на риск от широко разпространение на МОЛВ, ще има полза от този проект, тъй като рискът ще намалее.

5.   Видимост на Съюза

SEESAC взема всички необходими мерки за даването на публичност на факта, че действието е финансирано от Съюза. Тези мерки се осъществяват в съответствие с разработения от Комисията Наръчник за комуникацията и визуалната идентификация при външните дейности на Европейския съюз. По този начин SEESAC ще осигури видимост на приноса на ЕС чрез използването на подходяща запазена марка и методи за популяризиране, чрез изтъкване на ролята на Съюза, осигуряване на прозрачност на неговите действия и повишаване на осведомеността за основанията на решението, както и за подкрепата на решението от страна на ЕС и за резултатите от тази подкрепа. Знамето на Европейския съюз ще фигурира на видно място в изготвените материали в рамките на проекта в съответствие с насоките на Европейския съюз за точното използване и възпроизвеждане на знамето.

Предвид факта, че планираните дейности значително се различават по обхват и естество, ще се използва набор от инструменти за популяризиране, включително: традиционните медии; уебсайтове; социалните медии; и информационни и рекламни материали, в т.ч. инфографики, брошури, новинарски бюлетини, съобщения за печата и други по целесъобразност. Публикациите, обществените прояви, кампаниите, оборудването и строителните дейности по проекта ще бъдат обозначени със съответното лого. За да се увеличи допълнително въздействието, като се повиши осведомеността на различните национални правителства и на обществеността, международната общност, местните и международните медии, с всяка от целевите групи по проекта ще се общува на съответния език. Специален акцент ще бъде поставен върху отразяването в новите медии и в интернет.

6.   Продължителност

Въз основа на опита от прилагането на решения 2010/179/ОВППС и 2013/730/ОВППС и предвид регионалния обхват на проекта, броя на бенефициерите и броя и сложността на планираните дейности, времевата рамка за изпълнение е 36 месеца.

7.   Общи положения

Техническото изпълнение на това действие е поверено на ПРООН, действаща от името на SEESAC – регионалната инициатива, която функционира с мандата на ПРООН и РСС. Като изпълнителното звено на Регионалния план за изпълнение при борбата с разпространението на МОЛВ SEESAC е основният център на дейностите, свързани с МОЛВ, в Югоизточна Европа, което включва и подпомагане на координацията при изпълнението на регионалната пътна карта.

ПРООН, действаща от името на SEESAC, носи цялостната отговорност за изпълнението на дейностите по проекта и за отчитането на изпълнението на проекта. Предвидено е проектът да продължи три години (36 месеца).

8.   Партньори

SEESAC ще изпълнява пряко действието в тясно сътрудничество с комисиите за МОЛВ, както и с органите в областта на вътрешните работи на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия, бившата югославска република Македония и Република Молдова, и със съответните институции на Украйна и Беларус. Сериозно участие ще вземат и други институции в съответствие с утвърдения многостранен всеобхватен подход към контрола на МОЛВ.

9.   Докладване

Докладването, в описателната и във финансовата част, обхваща цялото действие, описано в съответното специално споразумение за принос и приложения към него бюджет, независимо дали действието е изцяло финансирано или съфинансирано от Комисията.

На всяко тримесечие се подават описателни отчети за напредъка, за да се регистрира и наблюдава напредъкът по постигането на ключовите резултати.

10.   Прогнозен бюджет

Общите прогнозни разходи по финансирания от Съюза проект възлизат на 4 002 587,52 EUR.


(1)  План за действие относно незаконния трафик на огнестрелни оръжия между ЕС и района на Югоизточна Европа за периода 2015—2019 г.; Заключения на Съвета относно изпълнението на цикъла на политиките на ЕС за периода 2018—2021 г. в областта на организираната и тежката международна престъпност — EMPACT огнестрелни оръжия.


20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/24


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1789 НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2018 година

в подкрепа на борбата с незаконната търговия и разпространение на малки оръжия и леки въоръжения в държавите-членки на Лигата на арабските държави

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 31, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 декември 2005 г. Европейският съвет прие Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях (наричана по-долу „Стратегията на ЕС за МОЛВ“), която впоследствие беше преразгледана през 2018 г. и в която се установяват насоки за действията на Съюза по отношение на малките оръжия и леките въоръжения (МОЛВ). В стратегията на ЕС за МОЛВ се отбелязва, че Съюзът ще отдава приоритетно значение на подкрепата за регионални инициативи за борба с незаконните МОЛВ и боеприпасите за тях, като предоставя финансова и техническа подкрепа за регионални и национални организации, отговарящи за прилагането на съответните регионални инструменти.

(2)

На 13 юни 2018 г. Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“) представиха съвместно съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно елементите на стратегия на ЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, МОЛВ и боеприпаси за тях, озаглавено „Гарантиране на сигурността на оръжията и защитата на гражданите“.

(3)

В Програмата на Организацията на обединените нации (ООН) до 2030 г. за устойчиво развитие, приета на 25 септември 2015 г., се посочва, че без мир и сигурност не може да има устойчиво развитие и че незаконните потоци на оръжие са сред факторите, пораждащи насилие, несигурност и несправедливост.

(4)

В своята Програма за разоръжаване, озаглавена „Сигурност за нашето общо бъдеще“, чието начало бе обявено на 24 май 2018 г., генералният секретар на ООН призовава за приобщаващ, интегриран и основан на участието подход към контрола върху малките оръжия на национално равнище и, в някои случаи, на подрегионално равнище.

(5)

На проведената през юни 2018 г. трета конференция на ООН за преглед на напредъка по изпълнението на Програмата за действие за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с малки оръжия и леки въоръжения във всичките ѝ аспекти (наричана по-долу „Програмата за действие“) държавите — членки на ООН, поеха ангажимент за укрепване, доколкото е целесъобразно, на партньорствата и сътрудничеството на всички равнища на предотвратяването и борбата с незаконната търговия с МОЛВ, по-специално по отношение на граничния контрол, управлението и сигурността на запасите, унищожаването и обезвреждането, маркирането, регистрирането и проследяването, както и незаконното посредничество. Те също така поеха ангажимент за засилване на сътрудничеството със съответните подрегионални и регионални организации за укрепване на изпълнението на Програмата за действие и на Международния инструмент за проследяване.

(6)

Лигата на арабските държави (ЛАД) е регионална организация, която обединява всички арабски държави и има за цел да насърчава и укрепва сътрудничеството между нейните членове.

(7)

През 2016 г. Съюзът и ЛАД установиха стратегически диалог ЕС-ЛАД и създадоха няколко работни групи.

(8)

Работната група за стратегически диалог относно оръжията за масово унищожение и контрол на оръжията определи приоритетни области, в които е възможно конкретно сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   С оглед оказване на подкрепа на държавите — членки на ЛАД, в процеса на национално прилагане на Програмата за действие на ООН и Международния инструмент за проследяване Съюзът има следните цели:

устойчиво изграждане на националния капацитет на държавите — членки на ЛАД, за борба с незаконното разпространение на МОЛВ, борба с тероризма и подобряване на сигурността в ситуации след конфликти, при пълно зачитане на международните стандарти за правата на човека;

устойчиво изграждане на регионалния капацитет на ЛАД за преодоляване на същите предизвикателства;

укрепване на националния контрол на държавите — членки на ЛАД, върху МОЛВ на ключови етапи от техния експлоатационен цикъл;

засилване на обмена на добри практики и извлечени поуки.

2.   С оглед постигане на целите, посочени в параграф 1, Съюзът с настоящото решение подкрепя действия в следните области:

контрол на международния трансфер на МОЛВ (борба с незаконните потоци на оръжие);

идентифициране и препятстване на дейността на източниците на незаконни малки оръжия (изграждане на капацитет за правоприлагащите служби);

други мерки, свързани с контрола на малките оръжия, включително с управлението на запасите, контрола на свързаните с тях доставки и сигурността;

разоръжаване, демобилизация и реинтеграция;

предоставяне на информация относно незаконните МОЛВ и засилен контрол на МОЛВ.

3.   Подробно описание на проекта, посочен в параграфи 1 и 2, се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Върховният представител отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проекта, посочен в член 1, се извършва от центъра Small Arms Survey (SAS), представляван от Висшия институт за международни изследвания и развитие, с помощта на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) и Световната митническа организация (СМО), и в тясно сътрудничество със Секретариата на ЛАД.

3.   SAS, подпомаган от Интерпол и СМО, изпълнява задачите си под ръководството на върховния представител. За тази цел върховният представител постига необходимите договорености със SAS.

Член 3

1.   Референтната сума за изпълнението на финансирания от Съюза проект, посочен в член 1, е 2 858 550 EUR.

2.   Разходите, които се финансират от референтната сума по параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за бюджета на Съюза.

3.   Комисията упражнява надзор върху правилното управление на разходите, посочени в параграф 2. За тази цел тя сключва необходимото споразумение със SAS. В споразумението се предвижда, че SAS трябва да осигурява видимост на приноса на Съюза, съобразена с неговия размер.

4.   Комисията се стреми да сключи споразумението, посочено в параграф 3, възможно най-скоро след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за евентуалните трудности, възникнали в хода на този процес, както и за датата на сключване на споразумението.

Член 4

1.   Върховният представител докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовни тримесечни доклади, изготвяни от SAS. Тези доклади служат за основа на оценката, извършвана от Съвета.

2.   Комисията докладва за финансовите аспекти на проекта, посочен в член 1.

Член 5

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича 24 месеца след датата на сключване на споразумението, посочено в член 3, параграф 3. Независимо от това, ако в рамките на този срок не бъде сключено споразумение, действието на настоящото решение изтича шест месеца след датата на влизането му в сила.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


ПРИЛОЖЕНИЕ

Борба с незаконната търговия и разпространение на малки оръжия и леки въоръжения в държавите — членки на ЛАД (2018—2020 г.)

1.   Контекст и обосновка на подкрепата по линия на ОВППС

Проектът ще се основава на предишните усилия, предприети от Лигата на арабските държави (ЛАД) и Съюза за подпомагане на държавите — членки на ЛАД, в борбата срещу незаконните малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) в арабския регион. Премахването на незаконни малки оръжия в арабския регион е от решаващо значение за намаляване на всички форми на насилие и за насърчаване на устойчивото развитие и просперитет в съответствие с целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН) както в арабския регион, така и в съседните региони, включително в Европа.

По-специално проектът е насочен към укрепване на капацитета на държавите — членки на ЛАД, за изпълнение на Програмата за действие на ООН за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с малки оръжия и леки въоръжения във всичките ѝ аспекти (наричана по-долу „Програмата за действие“) и Международния инструмент за проследяване в съответствие с приоритетите и потребностите, установени от държавите — членки на ЛАД. Нормативната рамка за проекта включва и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, по-специално цел 16.4. В зависимост от предпочитанията на приемащата държава — членка на ЛАД, Протоколът на ООН за огнестрелните оръжия и Договорът за търговията с оръжие също биха могли да послужат като отправни точки за свързаните с проекта усилия за изграждане на капацитет (контрол на износа/вноса, предотвратяване на отклоняването и др.).

2.   Цели на проекта и дългосрочна устойчивост

Основната цел на проекта е устойчиво укрепване на капацитета на държавите — членки на ЛАД, за прилагане на Програмата за действие и Международния инструмент за проследяване, включително за целите на борбата с незаконните малки оръжия и тероризма, в съответствие с приоритетите и потребностите, установени от държавите — членки на ЛАД. За постигането на тази цел проектът има следните основни цели:

а)

устойчиво изграждане на националния капацитет на държавите — членки на ЛАД, за борба с незаконното разпространение на МОЛВ, борба с тероризма и подобряване на сигурността в ситуации след конфликти;

б)

устойчиво изграждане на капацитета на регионално ниво на ЛАД за преодоляване на същите предизвикателства;

в)

укрепване на националния контрол на държавите — членки на ЛАД, върху МОЛВ на ключови етапи от техния експлоатационен цикъл;

г)

засилване на обмена на добри практики и извлечени поуки.

Консултациите с държавите — членки на ЛАД, сочат, че те търсят помощ и подкрепа в конкретни области, насочени най-вече към изграждането на национален капацитет за борба с незаконните потоци на оръжие (вж. раздел 3 за повече подробности). Всички компоненти на проекта, включително тези, свързани с оценка на потребностите и оценка в периода след изпълнението, в действителност са предназначени да гарантират, че проектът осигурява устойчив капацитет на предвидените бенефициери по него, а именно правителствени институции и длъжностни лица в държавите — членки на ЛАД, както и на секретариата на ЛАД (отдел „Контрол върху оръжията и разоръжаване“).

3.   Описание на действието

Проектът на Съюза за борба с незаконната търговия и разпространение на МОЛВ в държавите — членки на ЛАД (2018—2020 г.) има за цел да отговори на изразените от държавите потребности в следните приоритетни области:

Област 1:

Контрол на международния трансфер на МОЛВ (борба с незаконните потоци на оръжие)

1.1.   Лицензиране и контрол на износа/вноса/транзита (оценка на риска и т.н.)

1.2.   Предотвратяване на отклоняването на МОЛВ към неоправомощени получатели

1.3.   Откриване на МОЛВ и техните части по време на проверката на превозваните стоки и товари (методи, техники и оборудване за проверка и др.)

Област 2:

Идентифициране и препятстване на дейността на източниците на незаконни малки оръжия (изграждане на капацитет за правоприлагащите служби)

2.1.   Контрол на сухопътните, въздушните и морските граници, включително трансфер на технологии

2.2.   Маркиране, регистриране и проследяване

2.3.   Допълнителни техники и методи за разследване и проверка на оръжия (използване на балистична информация, идентифициране/препятстване на използването на маршрутите и методите за контрабанда и др.)

Област 3:

Други мерки, свързани с контрола на малките оръжия

3.1.   Управление и сигурност на запасите

Област 4:

Разоръжаване, демобилизация и реинтеграция

4.1.   Обмяна на опит в областта на разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията, обмен на добри практики и извлечени поуки

4.2.   Оказване на помощ в изготвянето на национални програми за разоръжаване, демобилизация и реинтеграция

4.3.   Други форми на подкрепа за държавите — членки на ЛАД, по време на периодите след конфликти

Следва да се отбележи, че този компонент, въпреки че бе поискан от някои държави — членки на ЛАД, бе посрещнат с по-малък интерес, отколкото други области, изброени в настоящия раздел. По тази причина той не се очаква да заема централно място в проекта.

Област 5:

Предоставяне на информация относно незаконните МОЛВ и засилен контрол върху МОЛВ:

5.1.   Оценка на законовите и подзаконовите актове на държавите — членки на ЛАД; консултации относно евентуални изменения и ревизии

5.2.   Превод на арабски език на съответните научни изследвания, публикувани проучвания и други документи

В отговор на посочените по-горе потребности проектът ще се състои от следните елементи:

1.

Регионална координация: първоначална среща в Кайро

2.

Подрегионална координация: подрегионални семинари

3.

Мисии за оценка

4.

Обучение в държавите

5.

Законодателна помощ

6.

Предоставяне на информация на арабски език

7.

Регионална координация: заключителна среща в Кайро

8.

Наблюдение и оценка на проекта (включително финансов одит)

3.1.   Регионална координация: първоначална среща в Кайро

3.1.1.   Цел: повишаване на осведомеността относно проекта, установяване на контакт с държавите — членки на ЛАД, и начало на процеса по установяване на конкретните потребности на всяка държава (първоначална оценка на потребностите) (приоритетни области 1—5).

3.1.2.   Дейности: първоначална едноседмична среща в Кайро, обхващаща всички аспекти на проекта (приоритетни области 1—5), предназначена за висши длъжностни лица от държавите — членки на ЛАД, както и за служители на ЛАД, отговарящи за свързаните с проекта въпроси.

3.1.3.   Резултати от действието: установяване на контакт с държавите — членки на ЛАД; установяване на конкретните потребности на всяка държава; изготвяне на обобщаващ доклад от срещата.

3.2.   Подрегионална координация: подрегионални семинари

3.2.1.   Цел: на подрегионално равнище, осигуряване на възможност на държавите — членки на ЛАД, да обменят опит и добри практики и да определят приоритети за изпълнението в области, свързани с проекта (приоритетни области 1—4).

3.2.2.   Дейности: eдноседмични семинари, провеждани приблизително на междинен етап от проекта, в три различни подрегиона (евентуално: Магреб, Арабски Сахел и Източна Африка; Машрек; Арабски полуостров и Ирак) (общо три седмици). Държавите — членки на ЛАД, участващи във всеки от семинарите, ще бъдат определени по време на първоначалната среща в Кайро (точка 3.1) или скоро след това.

3.2.3.   Резултати от действието: обмяна на опит и добри практики в области, свързани с проекта; определяне на приоритети за изпълнението; изготвяне на обобщаващ доклад от семинара.

3.3.   Мисии за оценка

3.3.1.   Цел: установяване на конкретните потребности на всяка държава и подготовка за последващо обучение по държави и оказване на помощ (приоритетни области 1—5).

3.3.2.   Дейности: посещения на място в държавите — членки на ЛАД, желаещи да получат помощ.

3.3.3.   Резултати от действието: приключване на мисиите за оценка; изготвяне на кратък доклад за всяка мисия, поверителен за приемащата държава — членка на ЛАД, който има за цел да определи нейните конкретни потребности (набелязване на съществуващите политики и мерки, нормативни или други пропуски, и пречките за преодоляване на тези пропуски).

3.4.   Обучение по държави

3.4.1.   Цел: изграждане на устойчив капацитет за контрол на малките оръжия в приемащата държава — членка на ЛАД, в съответствие с интересите и потребностите на тази държава (приоритетни области 1—4).

3.4.2.   Дейности

Вътрешни обучения за държавите — членки на ЛАД, желаещи да получат помощ. От обученията биха могли да се възползват всичките 22 държави — членки на ЛАД (по една седмица за всяка държава), или по-малък брой държави — членки на ЛАД (многократни посещения в тези държави; например двуседмично обучение за 11 държави — членки на ЛАД).

Всяко едноседмично обучение ще включва: а) встъпителен ден за запознаване на висшите държавни служители с всички аспекти на проекта, които са от интерес/значение за държавата — членка на ЛАД; б) двудневно обучение на ръководителите на първа линия (експертите по проекта, работещи паралелно по въпроса/областите от интерес/значение за държавата—членка на ЛАД); б) двудневно практическо обучение на служителите на терен (експертите по проекта, работещи паралелно по въпроса/областите от интерес/значение за държавата—членка на ЛАД).

В случай на многократни посещения, проектът ще има за цел повишаване на националната ангажираност чрез разширяване и засилване на обучението, осигурявано по време на първото посещение, особено в областите, определени от приемащата държава — членка на ЛАД, като водещи приоритети.

3.4.3.   Резултати от действието: въздействието на обученията ще бъде оценено, за да се определи степента, в която са постигнати целите на проекта за изграждане на капацитет.

3.5.   Законодателна помощ

3.5.1.   Цел: оценка на законодателството в областта на малките оръжия в държавите — членки на ЛАД, поискали такава помощ; набелязване на възможните законодателни изменения и поправки (приоритетни области 1—4).

3.5.2.   Дейности: проучвания на документи и връзка със запитващата държава — членка на ЛАД; посещение на място (една седмица); и последващ доклад и връзка със запитващата държава — членка на ЛАД.

3.5.3.   Резултати от действието: изготвяне на кратък доклад, поверителен за приемащата държава—членка на ЛАД, за набелязване на възможните законодателни изменения и поправки.

3.6.   Предоставяне на информация на арабски език

3.6.1.   Цел: удовлетворяване на потребностите на държавите — членки на ЛАД, от независима и надеждна информация за малките оръжия и въоръженото насилие, предоставяна на арабски език (приоритетна област 5)

3.6.2.   Дейности: превод на основни публикации и документи на арабски език (публикувани доклади, насоки за добри практики и др.). Примерите биха могли да включват ръководството на центъра Small Arms Survey за процеса на ООН за малките оръжия и разработената от него матрица за физическата сигурност и управлението на запасите.

3.6.3.   Резултати от действието: конкретните резултати ще включват писмен превод на значими книги, доклади и информационни документи, както и създаването на подкастове и блог постове на арабски език. Това действие ще доведе до значително увеличение на предлагането на независима и надеждна информация за малките оръжия и въоръженото насилие, налична на арабски език.

3.7.   Регионална координация: заключителна среща в Кайро

3.7.1.   Цел: оценка на проекта и план за бъдещо сътрудничество (приоритетни области 1—5).

3.7.2.   Дейности: двудневна среща в Кайро в края на проекта, предназначена за висши длъжностни лица от държавите — членки на ЛАД, както и за служители на ЛАД, отговарящи за свързани с проекта въпроси.

3.7.3.   Резултати от действието: обсъждане и оценка на проекта; изготвяне на планове за бъдещо сътрудничество за контрол на малките оръжия; изготвяне на обобщаващ доклад от срещата.

3.8.   Наблюдение и оценка на проекта

3.8.1.   Цел: да се гарантира, че проектът е постигнал своите цели по същество, както и че разходите по проекта са направени в съответствие с договорения бюджет.

3.8.2.   Дейности: за да се измери въздействието на различните компоненти на проекта, проектът ще включва както вътрешен, така и външен механизъм за наблюдение. Вътрешният механизъм за наблюдение ще бъде ръководен от специалист на място по основаното на резултати управление, подпомаган от служители по проекта. Външната оценка ще включва подбирането на екип от външни оценители, които ще посетят двудневната среща в Кайро в края на проекта, подбрани участващи държави — членки на ЛАД (максимум 8), и седалището на основните изпълнители на проекта: Small Arms Survey, Международната организация на криминалната полиция и Световната митническа организация. Проектът ще включва и финансов одит в съответствие с изискванията на Съюза.

3.8.3.   Резултати от действието: приключване на оценката на въздействието на проекта; приключване на финансовия одит.

4.   Изпълнителни агенции и партньорства

Small Arms Survey (SAS) — научноизследователски център, разположен във Висшия институт за международни изследвания и развитие, Женева, Швейцария, ще бъде водещата изпълнителна агенция. При изпълнението на проекта SAS ще се основава по-специално на приноса на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) и Световната митническа организация (СМО). Интерпол ще носи основната отговорност за приоритетни области 2.2 и 2.3 (изграждане на капацитет за правоприлагащите служби), СМО — за приоритетни области 1 и 2.1 (контрол на международния трансфер, включително граничен контрол).

При необходимост SAS ще възложи на други организации задачата да окажат съдействие по други компоненти от проекта (сред които евентуално компонентът, свързан с управлението и сигурността на запасите). В зависимост от потребностите и предпочитанията на участващите държави — членки на ЛАД, други организации, включително организации на гражданското общество, както и някои специализирани агенции на ЛАД също биха могли да допринесат за изпълнението на проекта.

Изпълнителните агенции също така ще координират действията си с правителствени и неправителствени организации, работещи в държави — членки на ЛАД, както и с всички програми на Съюза с присъствие там, с цел да се гарантира, че всички дейности, предприети в рамките на проекта допълват и доразвиват съществуващите инициативи.

SAS и неговите партньори по изпълнението ще предприемат и подходящи мерки, за да осигурят видимост на проекта в съответствие с насоките на Съюза.

5.   Продължителност

Проектът е с предвиден срок от 24 месеца. В зависимост от интереса на съответната държава — членка на ЛАД, и наличното финансиране, удължаването на срока на проекта отвъд първоначалния срок от две години ще даде възможност за продължаване и укрепване на усилията за изграждане на капацитет, предприети в началната фаза на проекта. Например, обучение, предоставено на дадена държава — членка на ЛАД, в първоначалната фаза, ще може да бъде повторено, разширено и изпитано с участието на по-широк кръг от служители, за да се гарантира устойчивост. Държави — членки на ЛАД, които не са получили цялото обучение или законодателна помощ, която са поискали на първия етап на проекта, може да ги получат на втория етап. Държави — членки на ЛАД, които са установили нови потребности или приоритети, свързани с контрола на оръжията, например надграждане на капацитета, придобит в първата фаза на проекта, биха могли да получат помощ в тези области по време на втория етап.


20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1790 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2018 година

за отмяна на Решение 2002/623/ЕО за установяване на обяснителни бележки относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми

(нотифицирано под номер С(2018) 7513)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1), и по-специално първия абзац от приложение II към нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2002/623/ЕО на Комисията (2) се установяват обяснителни бележки относно посочените в приложение II към Директива 2001/18/ЕО цел, елементи, общи принципи и методология на оценката на риска за околната среда.

(2)

Подробни допълнителни разяснения относно изпълнението на разпоредбите на приложение II към Директива 2001/18/ЕО се съдържат и в по-новите и по-подробни ръководства относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми (ГМО), приети от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“). След приемането на тези по-подробни ръководства Решение 2002/623/ЕО постепенно изгуби своята добавена стойност.

(3)

С Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията (3), с която беше изменена Директива 2001/18/ЕО, бе актуализирано приложение II към Директива 2001/18/ЕО чрез включване и доразвиване на подробното ръководство на Органа относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани растения, прието през октомври 2010 г. (4), като бе взето предвид, че приложение II се прилага за всички ГМО, а не само за генетично модифицираните растения. Самото Решение 2002/623/ЕО послужи като основа за изготвянето на ръководството на Органа. В резултат на това разпоредбите на приложение II към Директива 2001/18/ЕО вече са по-подробни, а обяснителните бележки, установени с Решение 2002/623/ЕО, вече не са необходими.

(4)

Поради това Решение 2002/623/ЕО следва да бъде отменено.

(5)

Решение 2002/623/ЕО следва да бъде отменено и с оглед на опростяването, за да се намали броят на ръководствата, които стопанските субекти и компетентните органи трябва да вземат предвид при извършването на оценка на риска за околната среда съгласно приложение II към Директива 2001/18/ЕО.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 30, параграф 1 от Директива 2001/18/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2002/623/ЕО се отменя.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(2)  Решение 2002/623/ЕО на Комисията от 24 юли 2002 г. за установяване на обяснителни бележки, които да допълнят приложение II към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 200, 30.7.2002 г., стр. 22).

(3)  Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 г. за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми (ОВ L 67, 9.3.2018 г., стр. 30).

(4)  Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО), Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants (Ръководство относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани растения), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010;8(11):1879. [111 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.


20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/34


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1791 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 6 ноември 2018 година

за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (EUTM Mali/2/2018)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Решение 2013/34/ОВППС на Съвета от 17 януари 2013 г. за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5, параграф 1 от Решение 2013/34/ОВППС Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема необходимите решения във връзка с политическия контрол и стратегическото ръководство на EUTM Мали, включително решенията за назначаване на следващите командващи силите на мисията на ЕС за EUTM Мали.

(2)

На 23 януари 2018 г. КПС прие Решение (ОВППС) 2018/135 (2) за назначаване на бригаден генерал Enrique MILLÁN MARTÍNEZ за командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Мали.

(3)

На 5 октомври 2018 г. Германия предложи бригаден генерал Peter MIROW да бъде назначен за нов командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Мали на мястото на бригаден генерал Enrique MILLÁN MARTÍNEZ, считано от 12 ноември 2018 г.

(4)

На 5 октомври 2018 г. Военният комитет на ЕС подкрепи тази препоръка.

(5)

Поради това следва да се вземе решение за назначаването на бригаден генерал Peter MIROW. Решение (ОВППС) 2018/135 следва да бъде отменено.

(6)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Следователно Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бригаден генерал Peter MIROW се назначава за командващ силите на военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали), считано от 12 ноември 2018 г.

Член 2

Решение (ОВППС) 2018/135 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 12 ноември 2018 г.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2018 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 19.

(2)  Решение (ОВППС) 2018/135 на Комитета по политика и сигурност от 23 януари 2018 г. за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (EUTM Mali/1/2018) (ОВ L 24, 27.1.2018 г., стр. 1).


20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/36


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 16 октомври 2018 година

за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

СЪДЪТ,

Като взе предвид Процедурния правилник, и по-специално член 48, параграф 4 и член 57, параграф 8 от него,

Като има предвид, че:

(1)

За да се отчете развитието на съобщителните технологии, бе разработено компютърно приложение, което дава възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път.

(2)

Приложението, което работи на принципа на електронното удостоверяване с използване на лично потребителско име и лична парола, отговаря на изискванията за гарантиране на автентичността, целостта и поверителността на предаваните документи.

(3)

Предвид успеха на приложението и осигуряваните от него предимства, особено от гледна точка на бързината на така извършвания обмен на документи, следва да се разшири кръгът на лицата с право да го ползват и да се даде възможност на юрисдикциите на държавите членки да подават и получават процесуални документи по този начин в рамките на производството пред Съда по преюдициални запитвания.

(4)

По съображения за добро правораздаване и единствено за целите на преюдициалните дела същата възможност трябва да се предостави на лицата, които не са процесуални представители или адвокати, но съгласно националните процесуални правила имат правото да представляват страна пред юрисдикциите на своята държава,

РЕШИ:

Член 1

Определение

Компютърното приложение e-Curia е общо за юрисдикциите, които съставят Съда на Европейския съюз, и осигурява възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път при предвидените в това решение условия.

Член 2

Достъп до приложението

За използване на приложението е необходима регистрация за достъп и се изискват лично потребителско име и лична парола.

Член 3

Подаване на процесуален документ

Подаденият чрез e-Curia процесуален документ се счита за оригинал по смисъла на член 57, параграф 1 от Процедурния правилник, когато при подаването му са използвани личното потребителско име и личната парола на представител на страна или на лице, което действа от името на юрисдикция на държава членка. Използването на потребителското име и паролата има значението на подпис върху съответния документ.

Член 4

Приложения и преписи

Към подавания чрез e-Curia процесуален документ се прикрепват посочените в него приложения и описът им.

Не е необходимо да се подават заверени преписи от подавания чрез e-Curia документ и евентуалните му приложения.

Член 5

Дата и час на подаване

Процесуалният документ се счита за подаден по смисъла на член 57, параграф 7 от Процедурния правилник в момента, в който представителят на страната или лицето, което действа от името на съответната юрисдикция, одобри подаването на този документ.

Времето се отчита по люксембургската часова зона.

Член 6

Връчване на процесуални документи

Процесуалните документи, включително съдебните решения и определения, се връчват чрез e-Curia на притежателите на регистрация в e-Curia, които представляват страна или действат от името на юрисдикция на държава членка по дадено дело, както и на евентуалните им сътрудници.

Процесуалните документи се връчват също чрез e-Curia на държавите членки, на другите държави — страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, които са дали съгласие документите да им се връчват по този начин.

Процесуалните документи могат да се връчват и по останалите начини за изпращане, предвидени в Процедурния правилник, когато това се налага поради обема или естеството на документа или когато използването на e-Curia е технически невъзможно.

Член 7

Дата и час на връчване

Получателите на връчваните съгласно предходния член документи се уведомяват с електронно писмо за всеки изпратен до тях документ за връчване чрез e-Curia.

Процесуалният документ е връчен в момента, в който получателят поиска достъп до него. При непоискан достъп документът се счита за връчен с изтичането на седем дни от датата на изпращането на електронното писмо с уведомлението.

Когато няколко лица представляват една и съща страна или няколко лица са овластени да действат от името на една и съща юрисдикция на държава членка, при изчисляването на сроковете се взема предвид моментът на първото поискване на достъп до съответния документ.

Времето се отчита по люксембургската часова зона.

Член 8

Условия за използване на приложението

Секретарят изготвя условията за използване на e-Curia и следи за спазването им. Всяко несъобразяване с тези условия при използването на e-Curia може да доведе до дезактивиране на съответната регистрация за достъп.

Съдът взема необходимите мерки за защита на e-Curia от злоупотреби и недобросъвестно използване.

Потребителят се уведомява с електронно писмо за всяка взета на основание на този член мярка, която го възпрепятства да използва регистрацията си за достъп.

Член 9

Отмяна

Настоящото решение отменя и заменя Решение на Съда от 13 септември 2011 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia (1).

Член 10

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на първо число от месеца след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 16 октомври 2018 година.

A. CALOT ESCOBAR

Секретар

K. LENAERTS

Председател


(1)  ОВ C 289, 1.10.2011 г., стр. 7.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/39


РЕШЕНИЕ № 1/2018 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ТУНИС

от 9 ноември 2018 година

за приемане на стратегическите приоритети ЕС—Тунис за периода 2018—2020 г. [2018/1792]

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ТУНИС,

като взе предвид Евро–средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (1),

като има предвид, че:

(1)

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (наричано по-нататък „Евро-средиземноморското споразумение“), беше подписано на 17 юли 1995 г. и влезе в сила на 1 март 1998 г.

(2)

Съгласно член 80 от Евро-средиземноморското споразумение на Съвета за асоцииране се предоставят правомощия да взема решения, които смята за подходящи за постигането на целите на споразумението.

(3)

Съгласно член 90 от Евро-средиземноморското споразумение страните предприемат всички общи или специални мерки, необходими за изпълнение на задълженията им по силата на споразумението, и следят за изпълнението на целите, определени в него.

(4)

При преразглеждането на европейската политика за съседство през 2016 г. беше предложен нов етап на ангажиране с партньорите, позволяващ по-голяма ангажираност и от двете страни.

(5)

Европейският съюз и Република Тунис се споразумяха да консолидират своето привилегировано партньорство чрез договаряне на набор от стратегически приоритети за периода 2018—2020 г. с цел да се подкрепят и подсилят демократичния преход и социално-икономическото развитие в Тунис.

(6)

Страните по Евро-средиземноморското споразумение следва да постигнат съгласие по текста на стратегическите приоритети, които придават конкретно измерение на привилегированото партньорство ЕС—Тунис за периода 2018—2020 г. Тези приоритети следва да подпомагат изпълнението на Евро-средиземноморското споразумение, като акцентът се поставя върху сътрудничеството въз основата на съвместно набелязани общи интереси,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съветът за асоцииране приема стратегическите приоритети ЕС—Тунис за периода 2018—2020 г., изложени в документа, озаглавен „Консолидиране на привилегированото партньорство ЕС—Тунис: стратегически приоритети за периода 2018—2020 г.“, който се съдържа в приложението, и препоръчва на страните да ги приложат на практика.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 ноември 2018 година.

За Съвета за асоцииране ЕС—Тунис

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Консолидиране на привилегированото партньорство ЕС—Тунис: стратегически приоритети за периода 2018—2020 г.

1.   Въведение

Обвързването с европейското пространство се превърна за Тунис в стратегически избор и развитието на успешна и стабилна демокрация в Тунис в съседство с Европейския съюз е от взаимен стратегически интерес.

Привилегированото партньорство ЕС—Тунис свидетелства за уникалността и динамиката на двустранните отношения, както и за споделената амбиция за постигане на напредък в тези отношения към все по-тясно прикрепване на Тунис към европейското пространство. Дългосрочната цел е да се разработи амбициозен модел за бъдещето на отношенията след 2020 г., като за основен ориентир служи постигнатият напредък и като се използват пълноценно възможностите за сближаване, предлагани от европейската политика за съседство в периода 2018—2020 г.

В контекста на привилегированото партньорство Тунис се е ангажирал да осъществи изцяло реформите, необходими за устойчивото социално-икономическо развитие на държавата, и да включи в дългосрочен план постиженията на демократичния преход. Като съзнава напълно мащаба на предизвикателствата и на трудностите, през които преминава Тунис, Европейският съюз отново потвърди ангажимента си да подкрепи възможно най-бързото изпълнение на тези реформи.

Формулираните в настоящия документ стратегически приоритети са израз на привилегированото партньорство конкретно за периода 2018—2020 г. В същината на действията на двете страни ще бъде създаването на перспективи за бъдещето за младите хора. Акцентът ще бъде поставен върху ускоряването на социално-икономическите реформи, включително подобряването на бизнес средата, както и върху сключването на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ). От важно значение ще останат също и укрепването на демокрацията, по-специално ефективното прилагане на Конституцията от 2014 г. и доброто управление. Двете страни ще засилят сътрудничеството си в областта на сигурността и борбата с тероризма, както и по въпросите на миграцията и мобилността, чрез приключване на преговорите относно улесняването на издаването на визи и относно обратното приемане, а също и все по-активното участие на Тунис в европейските програми. Тези усилия ще бъдат придружени от засилване на политическия диалог на високо равнище и на диалога с гражданското общество, както и от повишаване на видимостта на партньорството.

Приоритетите се основават на петгодишния план за развитие на Тунис 2016—2020 г. (1) и на съвместното съобщение „Засилване на подкрепата на ЕС за Тунис“ (2).

2.   Стратегически приоритети на привилегированото партньорство ЕС—Тунис за периода 2018—2020 г.

Партньорство за младежта

ЕС и Тунис разглеждат перспективите за бъдещето за младите хора като основна цел, доказателство за което е партньорството „ЕС—Тунис за младежта“, чието начало беше поставено на 1 декември 2016 г. от президента на Тунис и от върховния представител/заместник-председател. С цел да се отговори по-добре на нуждите на младите тунизийци, следва да се съгласуват още повече различните действия, които са в ход и които предстоят. Въз основа на започналия във връзка с изпълнението на партньорството диалог ЕС и Тунис се ангажираха да засилят действията за насърчаване на заетостта и пригодността за заетост на младите хора, мобилността и повишеното участие на младите хора в обществения и в политическия живот, по-специално местните инициативи. За пригодността за заетост ще се мине през реформа на образованието и на професионалното обучение и създаване на тясна връзка между частния сектор и системите за образование и обучение, както и насърчаване и подкрепа за иновативни инициативи на млади хора, по-специално в областта на новите технологии и на културата. Подкрепата за разработването на национална тунизийска стратегия за младежта ще съставлява ключов елемент на партньорството, също както и укрепването на институциите и организациите, които работят с младежта.

В допълнение към този ангажимент за младежта двете страни ще работят и по следните стратегически приоритети:

2.1.   Приобщаващо и устойчиво социално-икономическо развитие

Политическият напредък може да бъде определен като траен само ако е придружен от сходен по мащаб икономически напредък. Предвид нестабилното социално-икономическо положение в Тунис, със значителна безработица сред младите хора (особено младите висшисти) и със значителни регионални и социални различия, една от основните цели ще бъде да се спомогне за възстановяването на тунизийската икономика, тя да стане по-конкурентоспособна и диверсифицирана и да бъде преобразувана по приобщаващ и устойчив начин, като се спазват международните ангажименти по отношение на околната среда и изменението на климата. ЕС ще продължи за подкрепя и насърчава структурните реформи.

Действията в областта на социално-икономическото развитие ще се групират по-специално около следните ангажименти:

подобряване на бизнес климата и подкрепа за развитието на частния сектор и частните инвестиции, по-конкретно чрез: i) опростяване и облекчаване на административните процедури за предприятията; ii) подобряване на достъпа до финансиране; и iii) възобновяване на публичните и частните инвестиции, по-специално ефективното прилагане на Закона за инвестициите от 2016 г. и на Закона относно преработването на механизма за данъчните облекчения от 2017 г., като се вземат предвид неблагоприятните като данъчни облекчения механизми, които да се премахнат,

акцент ще се постави също и върху активното насърчаване на предприемачеството и на развитието на МСП/микропредприятията,

определяне и изпълнение на липсващи секторни стратегии, като например за туризма,

подобряване на опазването на околната среда и управлението на природните ресурси (включително на водата), по-специално чрез изпълнение на националната стратегия за зелена икономика и на международните ангажименти на Тунис във връзка с изменението на климата (определен национален принос), синята икономика и рибните ресурси,

подобряване на конкурентоспособността на традиционните сектори и на секторите с голям потенциал в областта на промишлеността и селското стопанство, по-специално благодарение на подкрепата на иновациите като се осигури устойчиво управление на ресурсите, както и диверсифициране на експортните пазари,

развитие на енергийния сектор, включително чрез междусистемни връзки на ЕС и Тунис и чрез насърчаване на енергията от възобновяеми източници и на енергийната ефективност,

развитие на сигурна, обезопасена, устойчива и ефикасна транспортна система чрез хармонизирани стандарти за транспорт и интегрирана мултимодална мрежа, за да се улесни връзката юг-юг и юг-север,

консолидиране на системата за управление на публичните финанси чрез приемането и прилагането на нов основен закон за бюджета, реформата на системата за одитиране на публичните сметки и подобряване на управлението на държавните предприятия. Въвеждането на данъчната реформа (опростяване на данъчната система, справедливо данъчно облагане, децентрализация, модернизиране на администрацията, борба с избягването на данъци и изпълнение на съответните международни ангажименти) представлява решаващ етап към по-приобщаващо развитие на страната. Подкрепата за извършваните понастоящем банкови реформи, както и националната стратегия за финансово приобщаване за периода 2017—2021 г. относно достъпа, използването и качеството на услугите, също са много важни,

осъществяването на процеса на децентрализация с цел развитие на публични услуги и на социална инфраструктура (по-специално в областта на образованието, културата, здравеопазването, водоснабдяването и канализацията), които отговарят на нуждите на местните общности; както и ускоряването на процеса на развитие на регионите във вътрешността на страната — общ ангажимент за двете страни за постепенно намаляване на социално-икономическите различия.

За подпомагане на социалния напредък двете страни се ангажират да продължат да насърчават:

заетостта, и по-специално чрез продължаване на реформите за равен достъп до качествено образование и професионално обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда, в рамките на активна политика за включване в пазара на труда,

интегрирана и резултатна тунизийска политика по отношение на социалното приобщаване и ефективна социална закрила, а именно чрез засилване на капацитета на съответните публични органи в подкрепа на предприетите от Тунис реформи във връзка със социалното сближаване, както и прилагане на член 67 от Споразумението за асоцииране ЕС—Тунис относно координирането на системите за социална сигурност и гарантиране на прилагането на принципа на равно третиране по отношение на социалното законодателство, и

приобщаващия социален диалог за засилване на капацитета за намаляване на социално-икономическите неравенства, понижаване на социалното напрежение и насърчаване на истински социален мир, като така се подобри и привлекателността на държавата за чуждестранните инвеститори.

Двете страни остават изцяло ангажирани в процеса на договаряне на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ) и постигнаха споразумение по конкретен план за действие за 2018 г., с който се дава възможност за постигане на напредък с оглед на ускоряването на преговорите с цел скорошното им приключване. ЕС и Тунис ще продължат да работят в интерес на модернизирането на тунизийската икономика за благото на всички, включително на най-необлагодетелстваните региони и общности, както и за възобновяване на създаването на заетост, по-специално за младите хора. Двете страни се ангажират да увеличат икономическата интеграция на Тунис на европейските пазари, а също и в региона на Магреб.

С цел укрепване на мястото на иновациите и научните изследвания в служба на икономическото, социалното и регионалното развитие, ЕС и Тунис ще работят за интегрирането на Тунис в европейското научноизследователско пространство, по-специално чрез насърчаване на висшето образование, укрепване на управлението, механизми за оползотворяване на публичните научни изследвания и трансфер на технологии между академичните среди и промишлената структура.

2.2.   Демокрация, добро управление и права на човека

ЕС и Тунис ще продължат да придават особено значение на процеса на демократични реформи и на насърчаването на доброто управление и на правовата държава, на спазването на правата на човека, на основните свободи, както и на засилването на ролята и участието на гражданското общество. Двете страни ще продължат да насърчават процеса на политически реформи посредством ефективното прилагане на конституцията и на поетите от Тунис международни ангажименти.

Приоритетните аспекти по отношение на доброто управление и зачитането на принципите на правовата държава ще включват по-специално:

укрепването на парламентарната институция и създаването и ефективната работа на независими органи,

създаването на Конституционен съд,

укрепването на демократичен, прозрачен и независим изборен процес,

борбата срещу корупцията и измамите, включително чрез подкрепа за националния орган за борба с корупцията,

реформата на съдебната система, включително доближаването ѝ до международните стандарти, сред които и тези на Съвета на Европа,

изпълнението на стратегия за реформиране и модернизиране на публичната администрация, което включва подобряване на предоставянето на услуги на централно и местно равнище, въвеждането на режим на вземане на решения, основан на надеждни данни, опростяване на административните процедури и развитие на цифровата администрация,

подкрепата за процеса на децентрализация, което включва укрепване на капацитета и на бюджета на местните администрации, по-специално в контекста на общинските избори през май 2018 г.; както и укрепване на организациите на гражданското общество, на тяхната роля, приноса им в процеса на вземане на решения, а също и засилване на участието на гражданите, особено на младите хора, в политическия живот и във вземането на решения.

Приоритетните аспекти на ангажимента относно зачитането и насърчаването на правата на човека ще включват:

приключването на процеса на хармонизиране на законодателството с конституцията и международните стандарти, сътрудничеството на Тунис в многостранните форуми и изпълнение на поетите ангажименти в рамките на общия периодичен преглед,

подкрепата за предприетите усилия за борба срещу всяка форма на дискриминация, срещу мъченията (включително изпълнението на ангажиментите, поети в рамките на Комитета срещу изтезанията) и за защита на лицата в уязвимо положение и насърчаване на правата на жените, децата и мигрантите,

подкрепата за пионерската работа на Тунис за борба с насилието срещу жени, гарантиране на пълното равенство между мъжете и жените и насърчаване на ролята на жената във всички области, по-специално в икономическата и политическата сфера,

защитата на свободата на изразяване, както и на свободата на сдружаване,

правото на защита на личните данни, и

зачитането на правата на човека в областта на сигурността.

2.3.   Сближаване на народите, мобилност и миграция

Сближаването между тунизийските и европейските общества представлява основен стълб на привилегированото партньорство чрез укрепването на обмена между народите, обществата и културите. Измерението на мобилността има особено значение при изпълнението на партньорството за младите хора. Ефективното прилагане на асоциирането на Тунис към „Хоризонт 2020“ и участието му в „Творческа Европа“ и в „Еразъм+“ ще бъдат крайъгълните камъни на тези усилия.

Съгласуваното управление на миграцията е политически приоритет както за Тунис, така и за ЕС. Двете страни се ангажират да задълбочат диалога и сътрудничеството, по-специално чрез изпълнението на партньорството за мобилност, засилване на борбата с дълбоките причини за незаконната миграция, както и готовността на Европа за подкрепа на въвеждането на тунизийска система за убежище. Сътрудничеството, което ще отразява също и регионалното измерение на тези проблеми, ще включва:

изпълнението на националната тунизийска стратегия за миграцията, като се обхващат и въпросите за убежището и международната закрила, включително въвеждането на подходяща законодателна рамка,

приключването на преговорите за споразумения за обратно връщане и за улесняване на издаването на визи,

доброто управление на законната миграция чрез по-добра координация с държавите — членки на ЕС, при спазване на техните правомощия, включително посредством въвеждането на пилотни схеми за мобилност и по-добро интегриране на мигрантите в приемащите ги държави,

подкрепата за мобилизирането на живеещите в чужбина тунизийци за инвестиции в иновативните сектори в Тунис,

подкрепата за предотвратяването на незаконната миграция, по-специално чрез по-добро отразяване на свързаните с миграцията въпроси в стратегиите за развитие; това минава също и през засилено управление на границите и през информационни кампании за осведомяване относно рисковете на незаконната миграция,

подкрепата за дейностите за предотвратяване и за борба срещу трафика на мигранти и търговията с хора, включително чрез установяването и преследването на престъпните мрежи, и

укрепването на сътрудничеството по въпроса за връщането и обратното приемане; включително чрез подкрепа за трайната реинтеграция на завърналите се тунизийци.

2.4.   Сигурност и борба с тероризма

ЕС и Тунис са изправени пред общи предизвикателства в областта на сигурността, които налагат двете страни да действат съгласувано, и трябва да напредват при спазване на споделените ценности на демокрацията и на правата на човека.

Тунис възнамерява да приведе в действие глобалната си и многосекторна стратегия за борба с тероризма и насилническия екстремизъм. Приоритетните области на сътрудничество ще включват:

изпълнението на националната стратегия за борба с тероризма, по-специално чрез укрепване и модернизиране на законодателството и на органите на сигурността и съдебните органи, при спазване на демократичните ценности, записани в конституцията,

ускоряването на изпълнението на програмата за подкрепа на реформите и на модернизирането на сектора на сигурността, включително отчетността на силите за сигурност, и чрез задълбочаване на сътрудничеството, въз основа на постигнатите успехи,

борбата срещу изпирането на пари и финансирането на организираната престъпност и тероризма, включително ефективното изпълнение на плана за действие, договорен със Специалната група за финансови действия,

разработването на глобална политика за предотвратяване на радикализацията,

връщането на чуждестранните бойци,

разработването на политика на подкрепа и защита за жертвите на тероризма,

борбата с организираната престъпност, по-специално с трафика на огнестрелно оръжие и на наркотици,

подкрепата за изпълнението на националната стратегия за сигурност на границите,

засилването на сътрудничеството с компетентните агенции на Европейския съюз, и

сътрудничеството по въпроси на управлението и предотвратяването на рисковете от бедствия.

Освен това Европейският съюз ще продължи да участва пълноценно в групата Г-7 + 6, която осигурява координацията между основните партньори на Тунис.

Освен това може да бъдат развивани и други области на партньорството по въпроси на сигурността/отбраната.

3.   Начин на действие за консолидиране на привилегированото партньорство ЕС—Тунис

Значението, което двете страни отдават на техните отношения, ще продължи да се изразява в голямата интензивност на политическите контакти и в редовни посещения в рамките на разширен политически диалог по всички теми от взаимен интерес, сред които въпроси от регионално и международно естество. Следва да се засили регионалното измерение на тези разговори. В тази връзка двете страни припомнят значението на тяхното сътрудничество в рамките на Съюза за Средиземноморието. Освен вече водените диалози, двете страни ще работят за провеждането на срещи ЕС—Тунис на високо равнище и за участието на тунизийски министри в определени тематични неформални срещи с членовете на Съвета на Европейския съюз. Двете страни насърчават парламентарното сътрудничество между Европейския парламент и Събранието на народните представители.

Органите по Споразумението за асоцииране (Съвет за асоцииране, Комитет за асоцииране и техническите подкомитети) остават първостепенните форуми за направляване на ефективното изпълнение на партньорството. ЕС и Тунис се ангажират да повишат ефективността и добавената стойност на работата си и доколкото е възможно да прегрупират действията по важни приоритетни теми, които са в унисон със стратегическите приоритети.

С цел изброените приоритети да намерят по-конкретен израз, Тунис предложи, а ЕС одобри пътна карта. В този публичен документ се включват най-спешните мерки (законодателни, стратегически и оперативни), необходими за нов социално-икономически подем на държавата. Пътната карта е гъвкав оперативен механизъм за проследяване на всеки шест месеца.

В рамките на съвместното съобщение ЕС се ангажира да увеличи значително своята финансова помощ за Тунис чрез инструмента за съседство. ЕС и Тунис ще работят за максимално използване на съществуващите финансови възможности, включително на новите инструменти, сред които Планът на ЕС за външни инвестиции, като се оползотвори допълването и лостовите ефекти между безвъзмездните средства от ЕС и предоставените от финансовите институции заеми. Двете страни се ангажират да засилят взаимодействието между политическите и секторните диалози, както и изпълнението на финансовото сътрудничество. Те ще работят също и за укрепването на механизмите за координиране и за диалог с финансовите партньори и международните донори, под отговорността на тунизийската страна, както по отношение на определянето на приоритетите, така и на тяхното изпълнение.

И накрая, двете страни се ангажират да дадат по-голяма видимост на стратегическите отношения ЕС—Тунис, както и да изтъкнат по-добре пред гражданите на двата бряга на Средиземно море ползите от своето сътрудничество.


(1)  С плана се насърчава нов модел за развитие за устойчив и приобщаващ растеж и той е структуриран около пет приоритета: i) добро управление, реформа на администрацията и борба с корупцията; ii) преход от икономика с ниски разходи към икономически център, iii) развитие на човека и социално приобщаване; iv) конкретизиране на стремежите на регионите; и v) зелена икономика като стълб на устойчивото развитие.

(2)  Съобщението на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия до Европейския парламенти и Съвета (JOIN (2016)47 final от 29 септември 2016 г.) е формулирано около пет основни оси: i) насърчаване на доброто управление и реформата на публичната администрация; ii) засилване на ролята на гражданското общество; iii) инвестиция за бъдещето: създаване на работни места и стимулиране на устойчиво социално-икономическо развитие; iv) преодоляване на различията в обществото; v) подкрепа за справяне с предизвикателствата, свързани със сигурността; vi) съвместни усилия за по-добро управление на миграцията и мобилността.