ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 288

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
16 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1728 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) № 515/2014 по отношение на отпускането на допълнително финансиране от бюджета на ЕС за изпълнението на Системата за влизане/излизане

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1729 на Комисията от 15 ноември 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 206/2009 по отношение на информацията, която трябва бъде предоставяна в плакатите за пътниците и широката общественост относно някои пратки с продукти от животински произход за лична консумация ( 1 )

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1730 на Съвета от 12 ноември 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на второто заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака, във връзка с приемането на посочените в член 10, параграфи 2 и 3 от Конвенцията насоки за екологосъобразно временно съхранение на живак, различен от отпадъци, съдържащи живак

7

 

*

Решение (ЕС) 2018/1731 на Съвета от 12 ноември 2018 година за назначаване на двама членове и двама заместник-членове, предложени от Кралство Дания, в Комитета на регионите

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1732 на Комисията от 30 октомври 2018 година за създаване на Европейска система за наблюдение на земните пластове — консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (EPOS ERIC) (нотифицирано под номер С(2018) 7011)  ( 1 )

10

 

*

Решение (ЕС) 2018/1733 на Комисията от 14 ноември 2018 година за одобряване от името на Европейския съюз на изменението на допълнение 1 към приложение XIII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1734 на Комисията от 14 ноември 2018 година за предоставяне на дерогации на Федерална република Германия, Кралство Испания, Италианската република и Република Кипър във връзка с предаването на статистически данни по реда на Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 7465)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1728 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2018 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 515/2014 по отношение на отпускането на допълнително финансиране от бюджета на ЕС за изпълнението на Системата за влизане/излизане

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (1), и по-специално член 15, алинея втора от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 515/2014 се отпускат 791 милиона евро за разработване на информационни системи за управление на миграционните потоци през външните граници, при условие че бъдат приети съответните законодателни актове на Съюза.

(2)

С член 15 от Регламент (ЕС) № 515/2014 се оправомощава Комисията да приеме делегиран акт за определяне на разбивката на сумата, посочена в член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 515/2014, за разработването на информационни системи, в случай че разбивката на тази сума не е извършена в съответните законодателни актове на Съюза.

(3)

С Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета (2) се създава Система за влизане/излизане (СВИ). СВИ е централен компонент на информационните системи, посочени в съображения 1 и 2. Освен това от решаващо значение е изпълнението на Регламент (ЕС) 2017/2226 да започне незабавно, така че до 2020 г. системата да функционира пълноценно, както е планирано.

(4)

В член 64 от Регламент (ЕС) 2017/2226 са посочени разходите, направени във връзка с изпълнението на СВИ, които ще се поемат от общия бюджет на Съюза, като по този начин тези разходи се подкрепят на 100 %. Тази разпоредба обаче не определя размера на допълнителното финансиране, което ще бъде предназначено за покриване на тези разходи, нито разбивката по видове разходи и бенефициери.

(5)

От финансовия пакет, предвиден в член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 515/2014, следва да се отпусне обща сума от 480 241 000 EUR за покриване на разходите, свързани с прилагането на член 64, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226.

(6)

От тази обща разпределена сума, сума в размер на 287 863 000 EUR следва да бъде отпусната на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието („eu-LISA“) за покриване на разходите, предвидени по член 37 от Регламент (ЕС) № 2017/2226, за създаването и функционирането на централната система на СВИ, комуникационната инфраструктура, националния единен интерфейс (NUI), уеб услугата и хранилището на данни, посочено в член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226, както е предвидено в член 64, параграф 1 от този регламент.

(7)

От тази обща разпределена сума, на държавите членки следва да бъде отпусната сума в размер на 192 378 000 EUR за покриване на разходите, направени във връзка с интегрирането на съществуващата национална гранична инфраструктура и свързването ѝ с NUI, както и във връзка с хостинга на NUI, както е предвидено в член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226. Освен това тази сума следва да покрие и разходите за създаването и функционирането на NUI, посочени в член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2226, тъй като тези разходи се понасят както от eu-LISA, така и от държавите членки.

(8)

В съответствие с член 64, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2226 сумата от 192 378 000 EUR не може да бъде използвана за покриване на разходите, посочени в същата алинея. Тези разходи обаче ще бъдат допустими за финансиране по националните програми в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“, създаден с Регламент (ЕС) № 515/2014, по ставката на съфинансиране, посочена в член 16, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

(9)

Като се има предвид, че Регламент (ЕС) № 2017/2226 представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, Дания реши да го въведе в националното си право в съответствие с член 4 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Следователно Дания е обвързана по силата на международното право.

(10)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва, в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (3); следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане. Следователно Обединеното кралство не следва да бъде адресат на настоящия регламент.

(11)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (4); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Следователно Ирландия не следва да бъде адресат на настоящия регламент.

(12)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (5), което попада в областите, посочени в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (6).

(13)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7), които попадат в областта, посочена в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (8).

(14)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (9), които попадат в областта, посочена в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (10).

(15)

С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището, изразено от експерти от всички държави членки, с които бяха направени консултации конкретно за тази цел.

(17)

Поради това Регламент (ЕС) № 515/2014 следва да бъде съответно допълнен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Обща сума в размер на 480 241 000 EUR се отпуска от общия бюджет на Съюза за покриване на разходите по изпълнението на Регламент (ЕС) 2017/2226 в съответствие с член 64 от този регламент.

2.   Сумата, посочена в параграф 1, се взема от сумата от 791 000 000 EUR, заделена за разработването на информационните системи, посочени в член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 515/2014.

Член 2

Сумата, посочена в член 1, параграф 1, се използва по следния начин:

а)

287 863 000 EUR се отпускат за Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011, за покриване на разходите, посочени в член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2226;

б)

192 378 000 EUR се отпускат на държавите членки за покриване на разходите, посочени в член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226, както и на разходите, направени във връзка със създаването и функционирането на националния единен интерфейс, посочен в член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2226. В съответствие с член 64, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226 приносът от бюджета на Съюза към направените разходи възлиза на 100 % от общите допустими разходи. Този принос се отпуска на равни дялове на държавите членки.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20).

(3)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(4)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(6)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(7)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(8)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(10)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).


16.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1729 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2018 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 206/2009 по отношение на информацията, която трябва бъде предоставяна в плакатите за пътниците и широката общественост относно някои пратки с продукти от животински произход за лична консумация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, параграф 5, трето тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията (2) се определят правила относно въвеждането в Съюза на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и с нетърговски характер, които са част от багажа на пътници, изпращани са като малки пратки за частни лица, или са поръчвани от разстояние и доставяни на потребителя.

(2)

С член 3 от Регламент (ЕО) № 206/2009 от държавите членки се изисква да гарантират, че на всички входни пунктове на Съюза на вниманието на пътниците, пристигащи от трети страни, са представени ветеринарно-санитарните условия, приложими при въвеждането в Съюза на пратки с продукти от животински произход за лична консумация. Информацията, която трябва да бъде предоставяна на пътниците, включва най-малкото информацията, съдържаща се в един от плакатите, поместени в приложение III към същия регламент.

(3)

Целесъобразно е плакатите да бъдат разпространени в ново оформление, за да бъде информацията по-добре онагледена за пътниците и широката общественост.

(4)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 206/2009 следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Двата плаката, съдържащи се в приложението към настоящия регламент, се добавят към приложение III към Регламент (ЕО) № 206/2009.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004, ОВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image


РЕШЕНИЯ

16.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/7


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1730 НА СЪВЕТА

от 12 ноември 2018 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на второто заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака, във връзка с приемането на посочените в член 10, параграфи 2 и 3 от Конвенцията насоки за екологосъобразно временно съхранение на живак, различен от отпадъци, съдържащи живак

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията Минамата относно живака („Конвенцията“) беше сключена от Съюза с Решение (ЕС) 2017/939 на Съвета (1) и влезе в сила на 16 август 2017 г.

(2)

В съответствие с Решение MC-1/1 относно процедурния правилник, прието от Конференцията на страните по Конвенцията на нейното първо заседание, страните трябва да полагат всички усилия за постигане на споразумение с консенсус по всички важни въпроси.

(3)

По време на второто си заседание, насрочено за 19 — 23 ноември 2018 г., Конференцията на страните по Конвенцията трябва да приеме насоки за екологосъобразно временно съхранение на живак, различен от отпадъци, съдържащи живак („насоките“).

(4)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на второто заседание на Конференцията на страните по Конвенцията, тъй като насоките ще имат правни последици и трябва да бъдат взети под внимание от страните по Конвенцията при предприемането на мерки по отношение на временно съхранение.

(5)

Съюзът предостави своя принос при преразглеждането на проектонасоките в рамките на междусесийната експертна работа, чието начало беше поставено с Решение MC-1/18, прието от Конференцията на страните по Конвенцията на нейното първо заседание. Съюзът беше на мнение, че не е необходимо предлагането на допълнителни изменения в преразгледаните проектонасоки, изготвени в рамките на междусесийната работа.

(6)

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 7, параграф 3 от него, е в съответствие с разпоредбите на член 10, параграф 2 от Конвенцията, допълнени от преразгледаните проектонасоки.

(7)

Поради това преразгледаните проектонасоки следва да бъдат подкрепени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на второто заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака („COP 2“), е да се подкрепи приемането на посочените в член 10, параграфи 2 и 3 от Конвенцията насоки за екологосъобразно временно съхранение на живак, различен от отпадъци, съдържащи живак, както са изложени в документите, представени на COP 2 за приемане.

Представителите на Съюза могат да се съгласяват с внасянето на незначителни промени в документите, посочени в първа алинея, в зависимост от развитието на обстоятелствата в рамките на COP 2 и като се консултират с държавите членки по време на координационните срещи на място, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  Решение (ЕС) 2017/939 на Съвета от 11 май 2017 г. за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията Минамата относно живака (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 4).

(2)  Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ L 137, 24.5.2017 г., стр. 1).


16.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/9


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1731 НА СЪВЕТА

от 12 ноември 2018 година

за назначаване на двама членове и двама заместник-членове, предложени от Кралство Дания, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Дания,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. На 5 април 2016 г. с Решение (ЕС) 2016/522 на Съвета (4) г-н Thomas KASTRUP-LARSEN беше заменен от г-н Erik NIELSEN в качеството му на член. На 7 март 2017 г. с Решение (ЕС) 2017/426 на Съвета (5) г-н Erik NIELSEN беше заменен от г-жа Kirstine BILLE в качеството ѝ на член, а г-жа Kirsten JENSEN беше преназначена за член.

(2)

След изтичането на мандатите на г-жа Kirstine BILLE и г-н Jens Christian GJESING се освободиха две места за членове на Комитета на регионите.

(3)

След изтичането на мандатите на г-н John SCHMIDT ANDERSEN и г-жа Kirsten JENSEN се освободиха две места за заместник-членове на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

а)

за членове:

г-н Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

г-жа Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

б)

за заместник-членове:

г-жа Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

г-н Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).

(4)  Решение (ЕС) 2016/552 на Съвета от 5 април 2016 г. за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Комитета на регионите. (ОВ L 95, 9.4.2016 г., стр. 12).

(5)  Решение (ЕС) 2017/426 на Съвета от 7 март 2017 г. за назначаване на член и заместник-член, предложени от Кралство Дания, в Комитета на регионите. (ОВ L 64, 10.3.2017 г., стр. 108).


16.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/10


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1732 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2018 година

за създаване на Европейска система за наблюдение на земните пластове — консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (EPOS ERIC)

(нотифицирано под номер С(2018) 7011)

(само текстовете на английски, гръцки, датски, италиански, немски, нидерландски, португалски, словенски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г. относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) (1), и по-специално член 6, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Белгия, Дания, Франция, Италия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Словения и Обединеното кралство поискаха от Комисията да създаде Европейска система за наблюдение на земните пластове — консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (EPOS ERIC). Гърция, Исландия и Швейцария известиха своето решение да се включат в EPOS ERIC първоначално като наблюдатели. Беше договорено държавата членка — домакин на EPOS ERIC, да бъде Италия.

(2)

Тъй като на 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати уведомление за намерението си да напусне Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз, Договорите ще престанат да се прилагат към Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне, или при липса на такова, две години след уведомлението, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши да удължи този срок. В резултат на това след датата на оттегляне и без да се засягат разпоредбите на споразумението за оттегляне, за целите на настоящото решение за изпълнение Обединеното кралство ще бъде считано за трета държава по смисъла на член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 723/2009.

(3)

Регламент (ЕО) № 723/2009 бе включен в Споразумението за европейското икономическо пространство (ЕИП) чрез Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/2015 (2).

(4)

В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 723/2009 Комисията извърши оценка на заявлението и заключи, че то отговаря на изискванията, установени в посочения регламент.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 723/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Създава се Европейска система за наблюдение на земните пластове — консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура, наречена „EPOS ERIC“.

2.   Съществените елементи от устава на EPOS ERIC са определени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Гърция, Френската република, Исландия, Италианската република, Кралство Нидерландия, Кралство Норвегия, Португалската република, Република Словения, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2018 година.

За Комисията

Carlos MOEDAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 206, 8.8.2009 г., стр. 1.

(2)  Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/2015 от 20 март 2015 г. за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2016/755] (ОВ L 129, 19.5.2016 г., стр. 85).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ УСТАВА НА EPOS ERIC

Съществените елементи от устава на EPOS ERIC в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета се съдържат в следните членове и параграфи от посочения устав

1.   Задача и дейности

(член 3 от устава на EPOS ERIC)

1.

Основната задача на EPOS ERIC е да създаде и управлява разпределената Европейска система за наблюдение на земните пластове, да осигурява ефективна рамка за управление за интегриране и координиране на тематичните основни услуги (TCS), както и да изгражда и осигурява управлението на интегрираните основни услуги (ICS).

2.

EPOS ERIC изпълнява следните дейности:

а)

въвеждане на TCS за различните общности с принос към EPOS;

б)

координиране на TCS в рамките на EPOS ERIC, обхващащо правни, управленски и финансови аспекти, както и техническа връзка с ICS;

в)

развиване на ICS за осигуряване на оперативна съвместимост, управление на данни и достъп до услуги;

г)

хармонизиране на изпълнението на EPOS с национални приоритети и стратегии;

д)

интегриране на EPOS в световната научна общност за подобряване на услугите на EPOS;

е)

осигуряване на пълноценно използване на достиженията на новата научноизследователска инфраструктура;

ж)

насърчаване на обучение, информационни дейности и международно сътрудничество;

з)

участие в проекти, финансирани от ЕС;

и)

осъществяване на всякакви други дейности, необходими за постигането на неговата цел.

3.

EPOS ERIC изпълнява основната си задача с нестопанска цел. EPOS ERIC може да извършва ограничени икономически дейности, при условие че те са тясно свързани с основната му задача и не застрашават постигането ѝ.

4.

EPOS ERIC отчита отделно разходите и приходите от икономическите си дейности и фактурира тези дейности въз основа на пазарната цена или, ако същата не може да бъде установена, въз основа на пълните разходи, към които е добавена разумна надбавка. Тези дейности не попадат в обсега на освобождаването от данъци.

2.   Седалище по устав на EPOS ERIC

(член 2, параграф 3 от устава на EPOS ERIC)

Седалището по устав на EPOS ERIC е в Рим (Италия).

3.   Наименование

(член 2, параграф 1 от устава на EPOS ERIC)

Европейската система за наблюдение на земните пластове, наричана по-долу „EPOS ERIC“, се създава като консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) съгласно Регламент (ЕО) № 723/2009.

4.   Срок на действие

(член 26 от устава на EPOS ERIC)

EPOS ERIC се установява за първоначален срок от двадесет години. Този период може да бъде удължен с решение на общото събрание с мнозинство от две трети от гласовете.

5.   Ликвидация

(член 27 от устава на EPOS ERIC)

1.

Ликвидацията на EPOS ERIC се извършва по решение на общото събрание в съответствие с член 10 от устава.

2.

EPOS ERIC уведомява Европейската комисия за решението за ликвидация без необосновано забавяне и при всички случаи в срок от десет дни след приемане на решението.

3.

Салдото от активите след изплащане на задълженията на EPOS ERIC се разпределя между членовете пропорционално на натрупаните им годишни вноски в EPOS ERIC, както е посочено в член 9 от устава.

4.

EPOS ERIC уведомява Европейската комисия за приключването на процедурата по ликвидация без необосновано забавяне и при всички случаи в срок от десет дни след въпросното приключване.

5.

EPOS ERIC престава да съществува в деня, в който Европейската комисия публикува съответното известие в Официален вестник на Европейския съюз.

6.   Отговорност

(член 18 от устава на EPOS ERIC)

1.

EPOS ERIC носи отговорност за дълговете си.

2.

Членовете не са солидарно отговорни за дълговете на EPOS ERIC. Финансовата отговорност на членовете и постоянните наблюдатели за дълговете на EPOS ERIC се ограничава до съответната им вноска в EPOS ERIC, както е посочено в член 9 от устава.

3.

EPOS ERIC сключва застраховки, подходящи за покриване на рисковете, свързани с неговото изграждане и функциониране.

7.   Политика относно достъпа

(член 19 от устава на EPOS ERIC)

1.

Политиката на EPOS ERIC относно достъпа до данни трябва да следва най-добрите международни практики по отношение на публичните данни като установените от Европейския съюз, и признава правата на собствениците на данните.

2.

EPOS ERIC подпомага научните изследвания и принципно насърчава свободния достъп до данните от изследванията, продуктите от данни, услугите и софтуера, както и до базата за проучвания, в съответствие с принципите FAIR.

3.

Когато са налице различия в политиките относно споделянето на данни и правилата за физически достъп, EPOS ERIC насърчава култура на откритост и споделяне в рамките на публичните изследователски общности и сред членове и наблюдатели, както и в по-широк кръг. Достъпът се основава на принципите на свободен достъп в съответствие с определените в правилата за прилагане на EPOS ERIC критерии, процедура и условия.

4.

Процедурите и критериите за оценка са публично достъпни на уебсайта на EPOS ERIC.

8.   Политика относно научните оценки

(член 20 от устава на EPOS ERIC)

Дейностите на EPOS ERIC се оценяват на всеки 5 години от независима международна група от утвърдени външни оценители, които са определени от общото събрание и които докладват пред него; групата осъществява научна оценка на дейностите на EPOS ERIC.

9.   Политика относно разпространението на резултатите

(член 21 от устава на EPOS ERIC)

1.

EPOS ERIC насърчава изследователите да предоставят публичен достъп до своите резултати, включително чрез EPOS ERIC.

2.

EPOS ERIC използва множество комуникационни канали, за да достигне до целевата си аудитория, включително уебпортал, бюлетин, семинари, присъствие на конференции, статии в списания и новинарски медии.

10.   Права върху интелектуалната собственост

(член 22 от устава на EPOS ERIC)

1.

Понятието „интелектуална собственост“ се разбира в съответствие с определението, съдържащо се в член 2 от подписаната на 14 юли 1967 г. Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост.

2.

Правата върху интелектуалната собственост, отнасящи се до данните на EPOS ERIC и до другите знания, придобити и развити в рамките на дейностите на EPOS ERIC, принадлежат на субектите или лицата, които са ги създали.

3.

По отношение на обмена и интегрирането на интелектуална собственост между членовете или представляващите ги субекти се прилагат одобрените от общото събрание правила за прилагане. Правилата за прилагане обхващат също така условията за поверителност на обменените данни.

4.

Интелектуалната собственост, създадена в резултат от дейности, финансирани изключително от EPOS ERIC, е собственост на EPOS ERIC.

5.

EPOS ERIC спазва приложимото законодателство за защита на данните и неприкосновеността на личния живот.

11.   Политика относно заетостта

(член 23 от устава на EPOS ERIC)

1.

Политиката на EPOS ERIC относно заетостта се управлява от правото на държавата, в която е зает персоналът и в която обичайно изпълнява работата си.

2.

Процедурите за подбор, набиране и назначаване на длъжности в EPOS ERIC се извършват по прозрачен и недискриминационен начин, като се осигуряват равни възможности за кандидатите. Всички свободни работни места в EPOS ERIC се обявяват публично.

12.   Политика относно обществените поръчки

(член 24 от устава на EPOS ERIC)

1.

EPOS ERIC третира кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки равнопоставено и по недискриминационен начин. В политиката на EPOS ERIC относно обществените поръчки се спазват принципите на прозрачност, недискриминация и конкуренция. В правилата за прилагане се определят подробни правила относно процедурите и критериите за възлагане на обществени поръчки.

2.

Възлагането на обществени поръчки от членове и наблюдатели във връзка с дейностите на EPOS ERIC се извършва по такъв начин, че да бъдат надлежно взети предвид потребностите на EPOS ERIC, както и техническите изисквания и спецификации, издадени от съответните органи.

16.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/15


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1733 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2018 година

за одобряване от името на Европейския съюз на изменението на допълнение 1 към приложение XIII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2012/735/ЕС на Съвета от 31 май 2012 г. за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (2) (наричано по-нататък „споразумението“), се прилага временно от 1 март 2013 г. по отношение на Перу (3) и от 1 август 2013 г. — по отношение на Колумбия (4). Еквадор се присъедини към споразумението чрез протокол за присъединяване (5), чието временно прилагане влезе в сила на 1 януари 2017 г.

(2)

В член 209 от споразумението се предвижда възможността да се добавят нови географски означения в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението след приключване на процедура по възражение и след разглеждане на географските означения, посочени в член 208.

(3)

Колумбия представи на Съюза искане за добавяне на нови географски означения в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението. Съюзът приключи процедурата по предявяване на възражения и разглеждането на деветте нови географски означения от Колумбия.

(4)

В член 257, параграф 2 от споразумението се предвижда, че Подкомитетът по интелектуалната собственост, създаден от страните в съответствие с член 257, параграф 1 от споразумението, отговаря за оценяване на информацията, посочена в член 209, и за отправянето на предложения до Комитета по търговията, създаден от страните в съответствие с член 12, параграф 1 от споразумението, за внасяне на изменения в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението.

(5)

На 5 октомври 2018 г. Подкомитетът по интелектуалната собственост извърши оценка на информацията във връзка с деветте нови географски означения от Колумбия и предложи на Комитета по търговията съответно да измени допълнение 1 към приложение XIII към споразумението.

(6)

В член 13, параграф 1, буква г) от споразумението се предвижда, че Комитетът по търговията е отговорен за оценката и приемането на решения, предвидени в споразумението, във връзка с всякакви въпроси, отнесени до него от специализираните органи, създадени съгласно споразумението.

(7)

В съответствие с член 14, параграф 3 от споразумението, в случаите, посочени в член 12, параграф 4, всяко решение се приема от ЕС страната по споразумението и от съответната андска държава, подписала споразумението, и поражда действие само между тези страни по споразумението. Този въпрос попада в обхвата на разпоредбите на член 12, параграф 4, тъй като е свързан изключително с двустранните отношения между ЕС страната по споразумението и Колумбия, и е обсъждан на двустранно заседание на Подкомитета по интелектуалната собственост.

(8)

Допълнение 1 към приложение XIII към споразумението следва да бъде изменено и измененията следва да бъдат одобрени от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение измененията на допълнение 1 към приложение XIII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна, установени в проекта на решение на Комитета по търговията, се одобряват от името на Европейския съюз.

Проектът на решение на Комитета по търговията се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Ръководителят на делегацията на Съюза в Комитета по търговията е оправомощен да одобри от името на Европейския съюз решението на посочения комитет.

Член 3

След като бъде прието, решението на Комитета по търговията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Споразумение за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 3).

(3)  Известие във връзка с временното прилагане между Европейския съюз и Перу на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 56, 28.2.2013 г., стр. 1).

(4)  Известие във връзка с временното прилагане между Европейския съюз и Колумбия на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 7).

(5)  Решение (ЕС) 2016/2369 на Съвета от 11 ноември 2016 г. за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор (ОВ L 356, 24.12.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № …/2018 НА КОМИТЕТА ПО ТЪРГОВИЯТА

от […] 2018 година

за изменение на допълнение 1 към приложение XIII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна

КОМИТЕТЪТ ПО ТЪРГОВИЯТА,

като взе предвид Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна, и по-специално член 13, параграф 1, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

На 11 февруари 2014 г. Колумбия представи на Съюза искане за добавяне на нови географски означения в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението в съответствие с член 209 от него. Съюзът приключи процедурата по предявяване на възражения и разглеждането на деветте нови географски означения от Колумбия.

(2)

В съответствие с член 257, параграф 2 от споразумението, на 5 октомври 2018 г., на заседание на ЕС страната по споразумението и Колумбия, Подкомитетът по интелектуалната собственост извърши оценка на информацията във връзка с деветте нови географски означения от Колумбия и предложи на Комитета по търговията съответно да измени допълнение 1 към приложение XIII към споразумението.

(3)

Поради това допълнение 1 към приложение XIII към споразумението следва да бъде изменено.

(4)

Съгласно член 14, параграф 3 от Споразумението за търговия решението за изменение на допълнение 1 към приложение XIII към споразумението може да бъде прието от ЕС страната по споразумението и Колумбия, в рамките на заседание на Комитета по търговията, тъй като такова решение е свързано изключително с двустранните отношения между страните и не засяга правата и задълженията на друга андска държава, подписала споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В таблицата под буква а) „Географски означения от Колумбия за селскостопански и хранителни продукти, вина, спиртни напитки и ароматизирани вина“ в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението се добавят вписванията, съдържащи се в приложението.

Член 2

Настоящото решение, съставено в два екземпляра, се подписва от представители на Комитета по търговията, които са оправомощени да действат от името на страните по споразумението за целите на изменението му. Настоящото решение поражда действие от датата на полагане на последния подпис.

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на … година.

За Комитета по търговията

Ръководител на делегацията на ЕС

Ръководител на колумбийската делегация


ПРИЛОЖЕНИЕ

Café de Nariño

Кафе

Café de Cauca

Кафе

Café del Huila

Кафе

Bizcocho de Achira del Huila

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

Queso Paipa

Сирена

Queso del Caquetá

Сирена

Clavel de Colombia

Цветя и декоративни растения

Rosa de Colombia

Цветя и декоративни растения

Crisantemo de Colombia

Цветя и декоративни растения


16.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1734 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2018 година

за предоставяне на дерогации на Федерална република Германия, Кралство Испания, Италианската република и Република Кипър във връзка с предаването на статистически данни по реда на Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2018) 7465)

(само текстовете на гръцки, испански, италиански и немски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО (1), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Германия, Испания, Италия и Кипър внесоха пред Комисията искания за получаване на дерогации по отношение на предаването на специфични статистически данни за цените на природния газ и електроенергията.

(2)

Информацията/мотивите, представени от тези държави членки, дават основания за предоставянето на дерогации.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предоставят се следните дерогации от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1952:

1)

На Федерална република Германия се предоставя дерогация от предоставянето на статистически данни за референтните години 2017 и 2018 по:

 

точка 5, буква б) от приложение I във връзка с данните за цените за потребители от група I6;

 

точка 6, буква а) от приложение I;

 

точка 4, буква б) от приложение II във връзка с данните за цените за потребители от група IG;

 

точка 5, буква а) от приложение II във връзка с подкомпонентите за цените за мрежата и подкомпонентите за данъците, другите плащания, налозите и таксите.

2)

На Кралство Испания се предоставя дерогация от предоставянето на статистически данни за референтните години 2017 и 2018 по:

 

точка 6, буква а) от приложение I във връзка с компонентите и подкомпонентите;

 

точка 7 от приложение I във връзка с годишните обеми на потребление;

 

точка 5, буква а) и точка 5, буква б) от приложение II във връзка с трите основни компонента и с подкомпонентите за цените за мрежата и подкомпонентите за данъците, другите плащания, налозите и таксите за цените на електроенергията, както и с разпределението на цените на електроенергията на три нива.

3)

На Италианската република се предоставя дерогация от предоставянето на статистически данни за референтните години 2017 и 2018 по:

 

точка 6, буква а) от приложение I във връзка с подкомпонентите за цените за мрежата и подкомпонентите за данъците, другите плащания, налозите и таксите;

 

точка 5, буква а) от приложение II във връзка с подкомпонентите за цените за мрежата и подкомпонентите за данъците, другите плащания, налозите и таксите.

4)

На Република Кипър се предоставя дерогация от предоставянето на статистически данни за референтната 2017 година по:

точка 5, буква а) от приложение II във връзка с подкомпонентите за цените за мрежата и подкомпонентите за данъците, другите плащания, налозите и таксите.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Федерална република Германия, Кралство Испания, Италианската република и Република Кипър.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2018 година.

За Комисията

Marianne THYSSEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 311, 17.11.2016 г., стр. 1.