ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 283

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
12 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1690 на Комисията от 9 ноември 2018 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1579 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/163

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

12.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 283/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1690 НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2018 година

за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1579 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/163

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз („основния регламент“) (1), и по-специално член 15 и член 24, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване на процедурата

(1)

На 14 октомври 2017 г. Европейската комисия („Комисията“) започна антисубсидийно разследване по отношение на вноса в Съюза на определени нови и регенерирани гуми от видовете, използвани при автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република („КНР“, или „засегнатата държава“). Основание за започването на процедурата е член 10 от основния регламент. Комисията публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз („известието за започване“) (2).

(2)

Комисията започна разследването, след като на 30 август 2017 г. обединението срещу нелоялния внос на гуми („жалбоподателят“) внесе жалба от името на производители от Съюза, които представляват над 25 % от общото производство на определени нови и регенерирани гуми от видовете, използвани при автобуси или камиони, и с индекс на натоварване, по-голям от 121 („гуми по Регламента относно пречките пред търговията (РПТ)“). Посочените в жалбата доказателства за наличието на субсидиране и за произтичащата от него вреда бяха счетени за достатъчно основание за започване на разследване.

(3)

Преди да започне антисубсидийното разследване, Комисията уведоми правителството на КНР („ПКНР“) (3), че е получила надлежно документирана жалба и отправи покана за провеждане на консултации в съответствие с член 10, параграф 7 от основния регламент. На 10 октомври 2017 г. бяха проведени консултации, но не беше постигнато взаимноприемливо решение.

(4)

На 7 май 2018 г. Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на същия продукт с произход от КНР (4) („регламента за временните антидъмпингови мерки“) при разследване, което беше започнало на 11 август 2017 г. (5) („паралелното антидъмпингово разследване“). На 22 октомври 2018 г. Комисията наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на същия продукт с произход от КНР (6) („регламента за окончателните антидъмпингови мерки“) в рамките на паралелното антидъмпингово разследване. Анализите на вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза, проведени в рамките на настоящото антисубсидийно разследване и в рамките на паралелното антидъмпингово разследване, са mutatis mutandis идентични, тъй като определението за промишленост на Съюза, включените в извадката производители от Съюза и разследваният период при двете разследвания са едни и същи. Всички имащи отношение обстоятелства във връзка с гореизброените аспекти бяха взети предвид и в настоящото разследване.

1.1.1.   Коментари относно започването на процедурата

(5)

ПКНР заяви, че разследването не трябва да бъде започвано, тъй като жалбата не отговаря на изискванията за представяне на доказателства по член 11, параграфи 2 и 3 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки, нито по член 10, параграф 2 от основния регламент. Според ПКНР няма достатъчно доказателства за съществуването на подлежащи на изравняване субсидии, вреда и причинно-следствена връзка между субсидирания внос и вредата.

(6)

Комисията отхвърли това твърдение. Представените в жалбата доказателства представляват информация, с която жалбоподателят обективно разполага на този етап. На етапа на започване на процедурата те в достатъчна степен сочат, че предвид наличието, размера и естеството им предполагаемите субсидии подлежат на изравняване. Жалбата също така съдържа достатъчно доказателства за наличието на предизвикана от субсидирания внос вреда за промишлеността на Съюза.

(7)

Противно на твърденията на ПКНР, жалбата не се позовава единствено на Политиката за сектора за производство на гуми през 2010 г., а съдържа (по-специално в точки 81—92) и редица други документи на политиките, планове и каталози с препратки към сектора за производство на гуми. Освен това Комисията използва (когато е целесъобразно) и други налични източници, за да потвърди предполагаемото субсидиране. Например, предвид факта, че органите в САЩ неотдавна публикуваха решения за някои от мерките, на този етап Комисията използва и този материал. Освен това Комисията прецени, че е полезно да включи и позоваване на новия план за насърчаване на промишлеността в провинция Hebei от 2016 г., с който тя разполагаше в досието, но който не беше упоменат в жалбата. Това допълнително доказателство, налично в неповерителното досие по случая като част от меморандума относно наличността на достатъчно доказателства, потвърди и допълни твърденията в жалбата относно наличието и естеството на предполагаемото субсидиране. Тъй като ПКНР посочи някои пропуски по отношение на точността и достоверността на жалбата, Комисията проучи тези твърдения в хода на разследването и не намери основания да постави под въпрос твърденията относно наличието и степента на субсидиране, посочени при започването на разследването.

(8)

След окончателното разгласяване Hämmerling заяви, че Комисията не може да започне разследване с общо позоваване на кодове по КН, посочени само за информация. Според Hämmerling, въпреки че тълкуването на кодовете по КН не е обвързващо, такова общо позоваване, определящо разглеждания продукт, не може да се приеме, тъй като то намалява правната сигурност на всички заинтересовани страни, относно това дали те ще попаднат в обхвата на разследването, и представлява пряко нарушение на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), както и на правото на добра администрация. Освен това такова позоваване и неясната формулировка „от видовете, използвани“ биха означавали, че обхватът на разследването е не е ясно дефиниран и може да бъде разширен или стеснен по собствена преценка на по-късен етап от разследването, което накърнява правото на изслушване на заинтересованите страни.

(9)

Във връзка с това твърдение Комисията установи, че страната не е обосновала теоретичното си твърдение, че използването на кодове по КН накърнява правната сигурност. Комисията не е обвързана от кодовете по КН, а от определението на продукта, както е посочено в известието за започване на процедурата. Страната не изказа твърдение, че Комисията не се е съобразила с определението на продукта, както е посочено в известието за започване на процедурата. Поради това твърдението беше отхвърлено.

1.2.   Регистрационен режим по отношение на вноса

(10)

На 19 август 2017 г. и на 5 октомври 2017 г. жалбоподателят подаде искания за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР, съответно по силата на член 14, параграф 5 от основния антидъмпингов регламент и член 24, параграф 5 от основния регламент.

(11)

На 4 октомври 2017 г. Китайската асоциация на каучуковата промишленост (CRIA) и Китайската търговска палата на вносителите и износителите на метали, минерали и химикали (CCCMC) представиха становища по искането за въвеждане на регистрационен режим. Те заявиха, че искането не отговаря на приложимия стандарт на доказване, тъй като няма доказателства за наличие в миналото на дъмпинг/субсидия, за значително покачване на вноса и че е вероятно вносът сериозно да подкопае коригиращия ефект на митото. На 19 октомври 2017 г. Комисията проведе изслушване по искане на CRIA, по време на което тя повтори своите по-ранни коментари.

(12)

На 2 февруари 2018 г. Комисията публикува Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/163 („регламента относно регистрационния режим“) (7), който въвежда от 3 февруари 2018 г. нататък регистрационен режим по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР. При оценката си на валидността на искането за въвеждане на регистрационен режим Комисията взе предвид становищата на заинтересованите страни.

(13)

След като регистрационният режим влезе в сила, Hankook Group (8) заяви, че правата ѝ на защита са нарушени, тъй като не ѝ е била представена информация за намерението на Комисията да въведе регистрационен режим по отношение на вноса на разглеждания продукт преди влизането в сила на регламента относно регистрационния режим. Поради тази причина Hankook Group заяви, че е налице нарушение на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(14)

Комисията отбеляза, че съгласно член 30, параграф 2 от основния регламент предварителното разгласяване е задължително преди налагането на окончателни мерки. Това не се отнася за регламента относно регистрационния режим съгласно член 24, параграф 5 от основния регламент. Този член предвижда единствено своевременното предварително информиране на държавите членки. Освен това, правото на изслушване съгласно член 41, параграф 2, буква а) от Хартата на основните права на Европейския съюз се прилага само спрямо индивидуални мерки, които биха имали неблагоприятни последици. В този случай Комисията нареди на митническите органи на Съюза да регистрират вноса. Регламентът относно регистрационния режим не е индивидуална мярка, която засяга неблагоприятно Hankook Group. Той не беше насочен към Hankook Group и не създаде индивидуални неблагоприятни последици за тази група. В този смисъл следва да се припомни, че регистрационният режим по отношение на вноса е подходяща стъпка, позволяваща последващо налагане на мита върху регистрирания внос и надлежното уведомяване на стопанските субекти за потенциалната отговорност, свързана с този внос, която може да бъде понесена в случай на налагане на окончателни мерки. Следователно с липсата на предварително уведомяване на Hankook Group за решението за въвеждане на регистрационен режим не бяха нарушени нито правата на защита на Hankook Group, нито член 41 от Хартата на основните права на Европейския Съюз.

1.3.   Разследван период и разглеждан период

(15)

Разследването относно субсидирането и вредата обхвана периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. (наричан по-нататък „разследван период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, които имат отношение към оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2014 г. до края на юни 2017 г. (наричан по-нататък „разглеждан период“).

1.4.   Заинтересовани страни

(16)

В известието за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията изрично информира жалбоподателя, други известни производители от Съюза, известните производители износители и правителството на КНР, известните вносители, доставчиците и ползвателите, търговците, както и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

(17)

Заинтересованите страни имаха възможност да изразят становището си относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

(18)

Двама производители от Съюза, представлявани от жалбоподателя, използваха възможността да поискат, в съответствие с член 29, параграф 1 от основния регламент, Комисията да запази наименованията им в тайна поради опасения, че спрямо тях би могло да се предприемат ответни мерки от клиенти или конкуренти, засегнати от настоящото разследване. Освен това двама други оказали съдействие производители от Съюза впоследствие поискаха същия статут.

(19)

Комисията разгледа индивидуално основанията на всяко искане за поверителност. Тя установи, че действително са налице доказателства за значителна възможност за предприемане на ответни мерки във всеки от въпросните случаи и се съгласи, че наименованията на тези дружества не следва да се оповестяват.

(20)

Двама производители износители, Giti Group (9) и China National Tire Group (10), заявиха, че анонимността на двамата производители от Съюза, представлявани от жалбоподателя, би могла сериозно да засегне правото на страните на защита, тъй като не е възможно да се потвърди, че жалбоподателят реално представлява повече от 25 % от общото производство на Съюза. В допълнение към това, анонимността не позволява на заинтересованите страни да знаят в коя категория (11) извършва дейност жалбоподателят и, следователно, да представят съдържателни коментари по съществената вреда, която той би могъл да претърпи в резултат на китайския внос на разглеждания продукт в Съюза. Освен това, Giti Group заяви, че според жалбоподателя производството на Съюза от категория 3 е представлявало само 16 % от общото производство на Съюза. Накрая, Giti Group и China National Tire Group заявиха, че поверителността възпрепятства заинтересованите страни да узнаят дали включените в извадката производители от Съюза са свързани с китайски производители износители.

(21)

С оглед на тези коментари Комисията оцени повторно неповерителната версия на жалбата, но стигна до заключението, че версията на разположение на заинтересованите страни за справка им дава достатъчна възможност да оценят изискванията по отношение на процесуалната легитимация, на които се основава настоящото разследване. Във всеки случай Комисията отбеляза, че това дали жалбоподателят принадлежи към определена пазарна категория не е определящо за процесуалната легитимация, тъй като тя се оценява въз основа на общото производство (независимо от сегментирането по категории) на разглеждания продукт. В крайна сметка Комисията отбеляза, че не са предоставени достатъчно доказателства или обяснения за това как предполагаемата липса на сведения за потенциалните връзки между анонимните жалбоподатели и китайските производители износители би възпрепятствала упражняването на правата на защита на заинтересованите страни. Комисията прикани заинтересованите страни да предоставят такива доказателства или обяснения, но допълнителни доказателства не бяха представени. Поради това жалбите, подадени срещу предоставянето на поверителност, бяха отхвърлени.

(22)

Съгласно член 29 от основния регламент Комисията не трябва да разкрива каквато и да било информация, счетена за поверителна поради основателна причина, без изричното съгласие на лицето, предоставило тази информация. Комисията счете, че публичната версия на жалбата позволява на заинтересованите страни да оценят изискванията по отношение на процесуалната легитимация. Дали жалбоподателят принадлежи към определена пазарна категория не е от значение, тъй като процесуалната легитимация се оценява въз основа на общото производство (независимо от сегментирането по категории). И на последно място, Комисията не беше убедена от аргумента, че липсата на сведения за потенциални връзки между анонимните жалбоподатели и китайски производители износители възпрепятства упражняването на правата на защита на заинтересованите страни. Поради това жалбите, подадени срещу предоставянето на поверителност, бяха отхвърлени.

1.5.   Изготвяне на извадка

(23)

В известието за започване на процедура Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересованите страни в съответствие с член 27 от основния регламент.

1.5.1.   Производители от Съюза

(24)

В известието за започване на процедура Комисията заяви, че е изготвила предварителна извадка от производители от Съюза въз основа на най-големите представителни обеми на производството и продажбите, като същевременно се гарантира, че е обхваната цялата територия на Съюза. Комисията прикани заинтересованите страни да изразят становището си по временната извадка.

(25)

Четири заинтересовани страни представиха становища по временната извадка (China National Tire Group; Giti Group; CRIA и CCCMC). По-специално, те заявиха, че сегментирането на пазара на три категории не е било надлежно отразено във временната извадка и че извадката следва да отразява възможно най-точно процента на производство и продажби от общото производство и продажби в Съюза съответно за категории 1, 2 и 3.

(26)

В отговор на това становище, на 25 септември 2017 г. Комисията поиска от производителите от Съюза да представят допълнителна информация за категориите с оглед изготвянето на преразгледана извадка на производители от Съюза.

(27)

Оказалите съдействие производители от Съюза, които отговориха на въпросника, предназначен за участниците в извадката, включват както големи, така и малки и средни предприятия (МСП) (12) и представляват повече от 50 % от общия изчислен размер на производство и продажби на Съюза.

(28)

За да изготви окончателната извадка, Комисията взе предвид фрагментирането на сектора на гумите на различни категории, като осигури покриване на всички три категории от включените в извадката дружества. В допълнение, за да се осигури правилно отразяване на положението на МСП в анализа на вредата, като се има предвид, че МСП представляват около 15 % от общите обеми от продажби на производителите от Съюза, Комисията счете, че те следва също да бъдат представени в извадката.

(29)

Единадесет производители от Съюза бяха включени в извадката въз основа на:

общата представителност от гледна точка на обема на производството и на продажбите на разглеждания продукт през 2016 г.;

представителността на категориите от гледна точка на обема на производството на съответния продукт през 2016 г.;

географското разпределение; както и

представителността на производителите от Съюза от гледна точка на техния размер, а именно МСП и по-големи дружества.

(30)

Включените в извадката производители от Съюза включват както големи дружества, така и МСП. Избраните производители от Съюза са установени в шест държави членки, които заедно представляват повече от 36 % от производството и продажбите на Съюза, отчетени от оказалите съдействие производители от Съюза.

(31)

На 22 декември 2017 г. един от включените в извадката производители от Съюза, полският производител Geyer & Hosaja, информира Комисията, че е решил да спре да съдейства на разследването. Процентите, споменати в съображение 30 по-горе, не се влияят от оттеглянето на този производител, тъй като неговото производство представлява по-малко от 0,1 % от общото производство на Съюза. Поради това Комисията стигна до заключението, че окончателната извадка остава представителна за промишлеността на Съюза.

(32)

На последно място, Giti Group заяви, че Комисията е следвало да прекрати незабавно това разследване поради процедурно погрешния предварителен подбор на извадка от производители от Съюза. Комисията припомни, че временният подбор на извадка от производители от Съюза е законно възможен и води до ефективно разследване в кратки срокове. Както е показано в съображения 26—30, временната извадка беше променена след коментари от страна на заинтересовани страни. Вследствие на това твърдението бе отхвърлено.

1.5.2.   Вносители

(33)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Отзоваха се петима вносители, внасящи около 430 000 бройки от КНР. В извадката бяха включени две дружества, представляващи [70 % — 90 %] от вносителите, представили формуляр за включване в извадката.

1.5.3.   Производители износители

(34)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от всички производители износители от КНР да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това тя поиска от съответните органи в КНР да посочат и/или да се свържат с други производители износители, ако има такива, които биха могли да проявят интерес да участват в разследването.

(35)

44 производители износители или групи от производители износители от засегнатата държава предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. В съответствие с член 27, параграф 1, буква б) от основния регламент Комисията подбра следната извадка от четири групи от производители износители въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време:

China National Tire Group, Китай;

Giti Group, Китай;

Hankook Group, Китай;

Xingyuan Group, Китай.

(36)

Включените в извадката групи от производители износители представляват над 50 % от общия внос на разглеждания продукт в Съюза.

(37)

В съответствие с член 27, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации относно подбора на извадката с всички известни засегнати производители износители и с ПКНР.

(38)

Становища относно предложената извадка бяха получени от Европейската асоциация на търговците с регенерирани гуми (BIPAVER), които заявиха, че окончателната извадка би могла да причини силен дисбаланс в продуктовия асортимент между гумите от категория 2 и категория 3. Според тях средните цени на вноса не могат да отразят точно частта от внесения обем, която е най-вредна за промишлеността на Съюза. Следователно те поискаха от Комисията да направи повторна оценка на извадката и да я промени.

(39)

Комисията направи оценка дали би било практически възможно извадката да се разшири допълнително. Тя отбеляза, че групите производители износители, включени в извадката, се състоят от: 1) 13 юридически лица, които участват в производството и вътрешните продажби на разглеждания продукт; 2) двама свързани износители извън територията на Съюза; и 3) над десет свързани вносители на територията на Съюза. Данните, предоставени от всяко от тези лица, трябваше да бъдат обработени и проверени. Поради това Комисията счете, че не би било възможно да се разследват по-голям брой производители износители в рамките на наличното време.

(40)

BIPAVER също така счете, че две от включените в извадката дружества не са представителни получатели на изравнителни субсидии, тъй като седалището им и някои от производствените им мощности са извън територията на КНР.

(41)

Комисията отбеляза, че обстоятелството, че дадено дружество може да не е получило пряко конкретен вид предполагаема субсидия, не означава, че извадката не е представителна, тъй като целта на извадката е да представи целия сектор за производство на гуми в КНР от гледна точка на допустимостта за получаване на всички предполагаеми субсидии. Четирите включени в извадката групи от производители износители са представителни по отношение на допустимостта за получаване на посочените в жалбата субсидии. Поради това Комисията счита, че подбраната извадка представлява подходяща основа за проучване на наличието и степента на предполагаемото субсидиране.

(42)

Следователно предложената извадка е в съответствие с изискванията на член 27, параграф 1, буква б) от основния регламент. С оглед на това Комисията реши окончателната извадка да бъде така предложената извадка.

(43)

В допълнение към четиримата включени в извадката производители износители шестима производители износители декларираха, че в случай че не са включени в извадката, те биха желали да получат въпросник и други формуляри за заявления, за да поискат индивидуално разглеждане съгласно член 27, параграф 3 от основния регламент. Съобразявайки се искането, Комисията изпрати въпросници на шестимата производители износители. Никой от тях обаче не изпрати отговор на въпросника.

1.6.   Отговори на въпросника и контролни посещения

(44)

Комисията изпрати въпросници на четиримата включени в извадката китайски производители износители; на невключените в извадката производители износители, както и на включените в извадката производители от Съюза.

(45)

Отговори на въпросника бяха получени от четиримата включени в извадката китайски производители износители и от десет включени в извадката производители от Съюза. Никой от невключените в извадката производители износители не изпрати отговор на въпросниците.

(46)

Беше изпратен въпросник и на ПКНР. В него бяха включени специални въпросници за Китайската банка за развитие („CDB“), Китайската експортно-импортна банка („EXIM“), Китайската земеделска банка („ABC“), Китайската банка („BOC“) и Китайското сдружение за експортно и кредитно застраховане („Sinosure“). Изброените финансови институции бяха изрично посочени в жалбата като публични органи или органи, на които е възложено и които са упълномощени да отпускат субсидии. Освен това от ПКНР бе поискано да препрати специалния въпросник за финансови институции на всяка друга финансова институция, която предоставя заеми или експортни кредити на включените в извадката дружества, или на купувачи от включените в извадката дружества. От ПКНР беше поискано също така да събере отговорите, представени от тези финансови институции, и да ги изпрати директно на Комисията.

(47)

Освен това въпросникът за ПКНР съдържаше специални въпросници за производителите на естествен каучук, синтетичен каучук, въглеродни сажди и найлонови корди, които според жалбоподателя доставят суровини на занижени цени на включените в извадката дружества, т.е. Sinopec, Sinopec Baling Co., Chemchina, Shandong Haohua, Jiangxi Blackcat Carbon Black Co., LTD, Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd и Suqian Junma Tyre Cord Company Limited. От ПКНР беше поискано освен това да препрати този специален въпросник на всички други производители и дистрибутори на въпросните суровини, които са доставяли ресурси на включените в извадката дружества. От ПКНР беше поискано също така да събере отговорите, представени от тези производители и да ги изпрати директно на Комисията.

(48)

Комисията получи отговори на въпросника от ПКНР, които съдържаха отговори на специалния въпросник от EXIM, BOC, ABC и Sinosure.

(49)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за установяване на субсидирането, вредата и интереса на Съюза. Проведено бе контролно посещение в Министерството на търговията на КНР, като в срещата участваха и длъжностни лица от други министерства, имащи отношение към случая. По време на контролното посещение присъстваха и представители на следните финансови институции:

Китайската експортно-импортна банка, Пекин, Китай;

Китайската земеделска банка, Пекин, Китай,

Китайската банка, Пекин, Китай.

Sinosure, Пекин, Китай.

(50)

В съответствие с член 26 от основния регламент бяха извършени контролни посещения в помещенията на следните дружества:

 

Включени в извадката производители от Съюза

Good Year Firma Oponiarska, Полша;

Wetest, Чешка република;

B.R.P. Pneumatici, Италия;

Banden plant, Нидерландия;

Marangoni Spa Ltd., Италия;

Roline N.V., Нидерландия;

четирима производители от Съюза, които поискаха поверителност.

 

Включени в извадката несвързани вносители в Съюза

Heuver Bandengroothandel B.V, Нидерландия;

Hämmerling The Tyre Company GmbH, Германия.

 

Включени в извадката производители в КНР

 

China National Tire Group:

Aeolus Tyre Co. Ltd., Jiaozuo, КНР;

Beijing Rubber Research and Design Institute, Пекин, КНР;

Chemchina Corporation, Пекин, КНР;

Chemchina Finance, Пекин, КНР;

China National Tire & Rubber Co. Ltd., Пекин, КНР;

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co. Ltd (13)., Taiyuan, КНР

Chonche Auto Repair Group Co. Ltd., Пекин, КНР;

Henan Tyre Group Co. Ltd., Jiaozuo, КНР;

Yanzhou Ruiyuan Rubber Plastic Co. Ltd.:, Jining, КНР;

Yinhe Power Plant Co. Ltd., Jining, КНР;

QingdaoYellow Sea (Rubber) Group Co. Ltd., Qingdao, КНР;

Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd., Qingdao, КНР;

Pirelli Tyre Co. Ltd., Jining, КНР (14).

 

Giti Group:

Giti Tire (China) Investment Co., Shanghai, КНР;

Giti Tire (Anhui) Co. Ltd., Hefei, PRC;

GITI Radial Tire (Anhui) Ltd., Hefei, КНР;

Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd., Hefei, КНР;

Giti Tire (Hualin) Co. Ltd., Hualin, КНР;

Giti Tire (Fujian) Co. Ltd., Fujian, КНР;

GITI Tire (Yinchuan) Co. Ltd., Yinchuan, КНР;

GITI Greatwall Tire (Yinchuan) Co. Ltd., Yinchuan, КНР;

GITI Tyre (Chongqing) Company Ltd., Chongqing, КНР;

GITI Steel Cord (Hubei) Company Ltd., Hubei, КНР;

3S Engineering Shanghai Company Ltd., Shanghai, КНР;

Seyen Machinery (Shanghai) Company Ltd., Shanghai, КНР.

 

Hankook Group:

Shanghai Hankook Tire Sales Co. Ltd., Shanghai, КНР;

Chongqing Hankook Tire Co. Ltd., Chongqing, КНР;

Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd., Jiangsu, КНР;

 

Xingyuan Group:

Xingyuan Tyre Co. Ltd., Dongying, КНР;

Guangrao Xinhongyuan Tyre Co. Ltd., Dongying, КНР;

Xingyuan International Tyre Co. Ltd., Dongying, КНР;

Guangda Tyre Co Ltd., Dongying, КНР.

1.7.   Липса на налагане на временни мерки и последваща процедура

(51)

Тъй като през май 2018 г. Комисията наложи временни мерки в паралелната антидъмпингова процедура, тя реши да не налага временни мерки в настоящата процедура. На 13 юли 2018 г. всички заинтересовани страни получиха информационен документ, в който са описани предварителните констатации на Комисията относно предполагаемите схеми за субсидиране и предварителните заключения на Комисията по отношение на вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза, както са изложени в регламента за временните антидъмпингови мерки.

(52)

Няколко заинтересовани страни представиха писмени становища във връзка с информационния документ. Страните, които пожелаха, получиха възможност да бъдат изслушани.

(53)

След разгласяването на информационния документ Pirelli Tyre Co. Ltd. заяви, че не следва да бъде считано за свързано дружество с China National Tire & Rubber Co. Ltd. („CNRC“). В този смисъл Pirelli Tyre Co. Ltd. изрази несъгласие с прилагането на член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията („Акт за изпълнение към Митническия кодекс на Съюза“) с оглед на изчисляване на среднопретеглената стойност на субсидирането за свързани дружества. Вместо това Pirelli Tyre Co. Ltd. се позова на определението в член 16 от Споразумението за СИМ, което предвижда контрола от едно дружество над друго като условие за връзка между дружествата. Pirelli Tyre Co. Ltd. заяви още, че Pirelli Tyre Co. Ltd. не може да се счита за свързано дружество по този критерий, тъй като — както то самото твърди — не е контролирано от CNRC. Освен това Pirelli Tyre Co. Ltd. отбеляза, че в основния регламент няма позоваване на Митническия кодекс на Съюза.

(54)

Комисията припомни, че член 16 от Споразумението за СИМ намира отражение в член 9, параграф 2 от основния регламент. И двата члена обаче се отнасят само до определението за промишленост на Съюза и връзката между производители от Съюза и производители износители. В този смисъл производител от Съюза може да бъде изключен от определението за промишленост на Съюза, ако е контролиран от производител износител. Както Споразумението за СИМ, така и основният регламент обаче не казват нищо за метода на оценка на връзката между производителите износители за целите на определяне на размера на субсидирането. За да се гарантира, че мерките ще бъдат ефективно прилагани и особено за да се избегне пренасочването на износа чрез свързано дружество с най-ниското мито, практиката на Комисията е да установи връзката между производителите износители посредством критериите в член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. („Акт за изпълнение към Митническия кодекс на Съюза“). Това беше ясно съобщено на всички страни в Известието за започване в началото на процедурата. Освен това позоваването на член 127 от Акта за изпълнение към Митническия кодекс на Съюза е изрично предвидено в член 2, параграф 1 от основния антидъмпингов регламент (15), а Комисията следва да осигури еднакво третиране на страните в антидъмпинговите и в антисубсидийните процедури (16).

(55)

В член 127, буква г) от Митническия кодекс се посочва, че две лица се считат за свързани, при следните условия: трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; CNRC е най-големият акционер в Pirelli Tyre Co. Ltd. По време на РП това дружество е било собственик на 65 % от акциите. Към днешна дата дружеството все още е собственик на 46 % от акциите. Следователно, в контекста на настоящото разследване, Pirelli Tyre Co. Ltd. и CNRC се считат за свързани дружества. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(56)

Pirelli Tyre Co. Ltd. също заяви, че следва да бъде разглеждано единствено като оказала съдействие страна, а не като производител износител, тъй като дружеството е прекратило производството на разглеждания продукт през ноември 2017 г.

(57)

Комисията установи, че Pirelli Tyre Co. Ltd. е било производител износител през целия разследван период. Фактът, че дружеството впоследствие е прекратило производството, не променя резултатите от разследването. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(58)

След окончателното разгласяване Pirelli повтори твърдението си, че функционира независимо от China National Tire Group. Въпреки това нито едно от тези твърдения не беше обосновано с допълнителни доказателства. По-специално, Pirelli не оспори структурата на собствеността, описана от Комисията в приложение 2 към окончателното разгласяване. Поради това Комисията отхвърли това твърдение.

(59)

Комисията продължи да търси и проверява всяка информация, която счете за необходима за окончателните си констатации.

(60)

Като се има предвид, че периодът с претърпяна вреда и разследваният период са същите, както в паралелното антидъмпингово разследване, на 1 юни 2018 г. Комисията уведоми заинтересованите страни, че информацията и коментарите, представени относно вредата в рамките на антидъмпинговото разследване, ще бъдат взети предвид и в настоящото разследване. Нито една от страните не възрази срещу този подход.

(61)

На 24 юли 2018 г. в рамките на паралелното антидъмпингово разследване страните получиха окончателното разгласяване на съществените факти и съображения, въз основа на които Комисията възнамерява да наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт в Съюза. Впоследствие на 10 септември 2018 г. на заинтересованите страни беше предоставено допълнително разгласяване. Както е описано в съображение 60 по-горе, представените коментари в рамките на тези разгласявания, доколкото се отнасяха до вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза, бяха изцяло разгледани в настоящото разследване и, когато е уместно, бяха взети предвид и отразени в констатациите от разследването.

1.8.   Окончателно разгласяване

(62)

На 28 септември 2018 г. Комисията уведоми всички страни за съществените факти и съображения, въз основа на които възнамерява да наложи окончателно антисубсидийно мито върху вноса на разглеждания продукт в Съюза.

(63)

На всички страни бе даден срок, в който да представят своите коментари във връзка с окончателното разгласяване (8 октомври 2018 г.). Няколко заинтересовани страни поискаха удължаване на крайния срок. Комисията удължи срока за представяне на коментари от тези заинтересовани страни до 10 октомври 2018 г., 10 ч.

(64)

CCCMC, CRIA, трима от четиримата включени в извадката китайски производители износители и двама несвързани вносители представиха писмени коментари във връзка с окончателното разгласяване.

(65)

След окончателното разгласяване China National Tire Group заяви, че правото ѝ на защита е нарушено от Комисията, когато последната е отхвърлила искането ѝ за допълнително удължаване на крайния срок за представяне на коментари във връзка с окончателното разгласяване. Според нея Комисията не следва да разглежда десетдневния срок като фиксиран. Освен това при определяне на крайния срок Комисията следва да вземе предвид специфичните характеристики на настоящия случай и да даде достатъчно време както за писмени, така и за устни становища. По отношение на тези твърдения Комисията отбеляза, че е спазила напълно минималния срок за коментари във връзка с окончателното разгласяване, предвиден в член 30, параграф 5 от основния регламент, възлизащ на 10 дни. В допълнение към това тя е удължила срока за всички заинтересовани страни в процедурата, които са поискали това, като е отчела спешността на въпроса в съответствие със същия член.

(66)

Hämmerling поиска изслушване от служителя по изслушванията с цел да повдигне опасения от правен характер, свързани с настоящото разследване, както и някои хоризонтални въпроси относно защитата на данните във връзка с поверителна и неповерителна информация, включена в базата данни TRON TDI, както и с текущата практика за осигуряване чрез тази база данни на достъп на заинтересовани страни извън територията на Съюза до неповерителни досиета.

(67)

Комисията посочи, че институциите на ЕС не са правно обвързани от Общия регламент относно защитата на данните (17), а от Регламент № 45/2001 (18). Освен това Hämmerling потвърди, че въпросът за защитата на личните данни не е пряко свързан с евентуално специфично възпрепятстване на правото му на защита съгласно законодателството за защита на търговията. Поради това Комисията стигна до заключението, че Hämmerling, в качеството си на заинтересована страна в процедурата, и неговото право на защита не са непосредствено засегнати.

(68)

След окончателното разгласяване Hämmerling повтори твърдението си, че „правото на защита на личните данни е самостоятелно право, като по отношение на прага за нарушаването му не е необходим действителен пример, а дори само възможност за злоупотреба по неподходящ начин, като например предоставяне на данни на непроверени ползватели на базата данни от трети държави, без подходяща оценка на спазването от тях на законодателството за защита на данните“.

(69)

По отношение на това твърдение Комисията се позова на член 9, параграф 6 от Регламент № 45/2001, който позволява на Комисията да предава лични данни, ако предаването е необходимо или установено по закон за защитата на правни искове, както и на факта, че всички субекти на данни трябва да подпишат условията за ползване на TRON (които предвиждат, наред с другото, че не се допуска неразрешено оповестяване на информация от TRON), когато за пръв път използват TRON и им е предоставен достъп на заинтересована страна по даден случай. Поради това тя счита, че използването на TRON е в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

(70)

След окончателното разгласяване Giti Group поиска изслушване от служителя по изслушванията, като заяви, че правото ѝ на защита е било нарушено от Комисията, доколкото тя е включила схемата за възстановяване на мита на много късен етап в хода на процедурата и е стигнала до погрешни заключения. Становището на служителя по изслушванията е, че известието за започване допуска включването на схемата в обсъждането. Освен това Giti Group е трябвало да знае, че тази схема попада в обхвата на процедурата, и е разполагала с достатъчно време да представи на Комисията всички свои коментари. Служителят по изслушванията заключи, че правото на защита на заинтересованите страни е било зачетено.

(71)

Няколко други заинтересовани страни отново изтъкнаха същите опасения като изразените след информационния документ и поискаха от Комисията да предостави допълнителни разяснения.

(72)

Комисията счита, че публично достъпното досие, информационният документ и окончателното разгласяване вече съдържат достатъчно информация, позволяваща на всички заинтересовани страни изцяло да упражнят своето право на защита. Освен това преди окончателното разгласяване в публично достъпното досие беше включена бележка към досието (19), съдържаща разяснения относно информационния документ. При това положение Комисията отхвърли искането за предоставяне на допълнителни разяснения.

(73)

И на последно място, страните заявиха, че тяхното право на защита е сериозно засегнато, тъй като срокът за коментари по окончателното разгласяване е твърде кратък, дори с удължаването, и не взема предвид особеностите на настоящото разследване.

(74)

Що се отнася до определения краен срок, Комисията отново заяви, че е спазила законовия срок съгласно член 30, параграф 5 от основния регламент, както е обяснено в съображение 65 по-горе. Тя добави, че страните са получили широко разгласяване чрез информационния документ през юли 2018 г., в който вече се съдържаха основните съображения и заключения за всички субсидии, с изключение на прекомерното опрощаване във връзка с естествения каучук и електроенергията, доставена на занижени цени. На този етап на страните беше даден срок от 25 дни да представят коментарите си. Тъй като повечето въпроси са известни на всички страни, коментарите, получени след окончателното разгласяване, също бяха обемни, между 8 и 63 страници.

(75)

Във връзка с разглеждането на вредата в рамките на настоящото разследване Комисията отбеляза, че страните са получили окончателно разгласяване, а също и допълнителен документ за окончателно разгласяване в рамките на паралелното антидъмпингово разследване. В рамките на настоящото разследване бяха разгледани получените коментари след двете разгласявания. Поради това Комисията счита, че в публично достъпното досие и документите за разгласяване вече се съдържа достатъчно информация, позволяваща на всички заинтересовани страни да упражнят изцяло правото си на защита в рамките на срока, определен в документа за окончателно разгласяване. Поради тези причини Комисията счита, че правото на защита на заинтересованите страни е напълно зачетено в хода на настоящата процедура.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(76)

Разглежданият продукт са определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от КНР, понастоящем класирани в кодове по КН 4011 20 90 и ex 4012 12 00 (код по ТАРИК 4012120010). Кодовете по КН и по ТАРИК са посочени само за информация.

(77)

Разглежданият продукт обхваща както нови, така и регенерирани пневматични гуми за автобуси или камиони, които имат еднакви съществени физически, химически и технически характеристики.

(78)

И двата вида от разглеждания продукт са направени от еднакви материали (дори използваната технология да е различна) и имат сходна структура. Разликата в суровините и структурата дава различни експлоатационни характеристики.

2.1.1.   Производствен процес

2.1.1.1.   Нови гуми

(79)

Производственият процес на новите гуми за камиони и автобуси включва: 1) смесване и разбъркване на каучука, 2) подготовка на компонентите на гумите, 3) изграждане на („зелена“) гума, 4) вулканизация и 5) окончателна проверка. Всички гуми за камиони и автобуси са направени от едни и същи основни суровини, а именно естествен каучук, синтетичен каучук, стомана, въглеродни сажди, други химикали и масла, както и текстил, и имат еднакви компоненти, а именно протекторна лента, странична стена, каркас, бордови ленти, стоманени ленти, корди на каркаса, дори ако се установи някаква разлика между различните производители на този продукт.

(80)

Беше установено, че производственият процес на новите гуми за камиони и автобуси също включва различаващи се технологии, които обаче не оказват въздействие върху общите констатации за взаимозаменяемост.

2.1.1.2.   Регенерирани гуми

(81)

Регенерирането е по същество процес на рециклиране, чрез който износени гуми се обновяват посредством замяна на протектора на стар каркас. Каркасите са основните елементи от процеса на регенериране и поради това съществена част от дейността по регенерирането са подборът и придобиването на каркаси, подходящи за регенериране. Поради това каркасите са най-важният материал за производствения процес и представляват — в зависимост от качеството си — реален „полуготов“ продукт или отпадък.

(82)

Още веднъж, този процес може да включва различаващи се технологии, без това да оказва влияние върху констатациите на Комисията за взаимозаменяемост.

2.1.2.   Начини на употреба и типове гуми

(83)

Гумите за камиони и автобуси се произвеждат в голямо разнообразие от типове и размери според широката гама от търговски автомобили, от камиони за местни доставки и автобуси в градски или регионални райони до камиони и автобуси за превози на дълги разстояния според техните спецификации за размер и индекс на натоварване. Те не са подходящи за употреба нито за пътнически автомобили, нито за други лекотоварни търговски автомобили, нито за автомобили, предвидени за придвижване изцяло извън пътища, като земеделски трактори.

(84)

Гумите за камиони или автобуси са два вида и се продават в четири категории. Гумата с вътрешна гума е по-традиционна опция; тя има вътрешна гума със собствен вентил, разположен в гумата. В гумата без вътрешна гума гумата и джантата на колелото формират херметично уплътнение, като вентилът е монтиран директно на джантата. Огромна част от гумите за камиони или автобуси, продавани в Съюза, са гуми без вътрешна гума. Четирите категории гуми за камиони или автобуси са: управляеми, задвижващи, за ремарке и за различни позиции. Управляемите гуми са предназначени за използване на предната ос, за да помагат с насочването, но могат да бъдат използвани на всички позиции на камионите или автобусите, в зависимост от използването на превозното средство. Задвижващите гуми са предназначени за задвижването и осигуряват по-добра тяга. Гумите за ремарке са предназначени за монтаж на ремаркета, докато гумите за различни позиции са предназначени за използване на всички позиции на автомобила, в зависимост от начина на използването му.

(85)

Гумите, независимо дали са нови или регенерирани, трябва да отговарят на същите изисквания за безопасност на пазара в Съюза като предвидените в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20).

2.2.   Сегментиране на пазара на гуми на Съюза на три категории

(86)

Събраната и получена от Комисията информация показва, че пазарът на Съюза за гуми за автобуси и камиони е сегментиран в три категории или сегмента. Макар да няма ясни разделителни линии между категориите, има принципно съгласие между заинтересованите страни и констатациите на Комисията относно следната категоризация.

(87)

Гумите от категория 1 обхващат нови гуми от високия пазарен сегмент на ЕС с водещите марки на основните производители. Разпознаването на марката е ключов фактор за гумите в тази категория и оправдава значително по-високи цени за очаквани високи показатели на работа, както и особено високи маркетингови инвестиции. В тази категория се включват основно гумите като оригинално оборудване (OО1) за камиони или автобуси. Качеството на гумите от категория 1 осигурява високо ниво на възможност за регенериране на гумите, които са определени като гуми с „множество животи“ („multi-life“), което допълнително увеличава значително по-големия пробег на оригиналния продукт (до трикратно регенериране за нормална употреба). Гумите от категория 1 се свързват и с по-високо ниво на безопасност и често се придружават от добро равнище на следпродажбени услуги.

(88)

Гумите от категория 2 обхващат повечето гуми, които не са от високия пазарен сегмент, както нови, така и регенерирани, с цени, движещи се в границите между приблизително 65 % и 80 % от цената на гумите от категория 1. В тази категория може да се включват гумите за оригинално оборудване на ремаркета (OО2). Разпознаването на марките остава важно в тази категория и марките обичайно са добре познати на купувачите, които са в състояние и да идентифицират производителите на гумите. Те принципно дават възможност за поне еднократно регенериране и, макар да е по-ограничен от този на гумите от категория 1, пробегът им е добър.

(89)

Гумите от категория 3 обхващат нови и регенерирани гуми с по-малък пробег и много ограничена възможност за регенериране, ако въобще има такава. Обичайно те се предлагат на по-малко от 65 % от цената и пробега на гумите от категория 1. В тази категория разпознаване на марките почти не съществува и цената става определящият фактор за решението на клиента да купува. Обичайно те се предоставят без следпродажбени услуги.

(90)

Регенерираните гуми могат да бъдат класифицирани в категория 2 или категория 3. Макар някои китайски гуми да дават възможност за регенериране, в Китай се извършва съвсем малко дейност по регенериране. Регенерирането обаче е доста широко разпространено в Съюза и на други пазари, например в Бразилия. Дейността по регенериране в Съюза се извършва от:

интегрирани регенериращи предприятия, действащи под името, марката или с пълномощия от производителя на нови гуми. Те се разглеждат като продължение на марките, продаващи новите гуми. Продукцията им отговаря на гуми от категория 2,

независими регенериращи предприятия, които обичайно покриват много по-малки географски пазари и обеми. Те продават гуми със своето собствено име или марка и разчитат на собствените си експертни познания. Повечето от тях са МСП (поне 380 дружества в Съюза). Продукцията им отговаря на гуми от категория 3.

(91)

Комисията състави картата на новите и регенерираните гуми по марки въз основа на информация от жалбоподателя, която беше предоставена на всички заинтересовани страни на 27 октомври 2017 г.

2.3.   Твърдения относно сегментирането на пазара на гуми в Съюза

(92)

Както е посочено в съображение 86, заинтересованите страни приеха като цяло принципа на пазарното сегментиране на три категории.

(93)

Картата на пазара на марките гуми по категории, представена в бележката към досието от 27 октомври 2017 г., беше принципно одобрена от заинтересованите страни, с изключение на следните твърдения от заинтересовани лица за прекласиране на определени марки в различни категории. По-конкретно, China National Tire Group счете, че неговата марка Aeolus е от категория 3 (а не от категория 2); двама вносители, внасящи гуми от марката Double Coin, заявиха, че тя следва да бъде класирана в категория 2 (вместо в категория 3); Hankook Group заяви, че неговата марка Aurora принадлежи към категория 2 (вместо в категория 3); Giti Group заяви в отговора си на въпросника, че неговите марки Primewell и GT Radial принадлежат към категория 2 (вместо категория 3), а един независим вносител заяви, че марката Sailun следва да бъде класирана в категория 2 (вместо в категория 3).

(94)

Комисията прегледа твърденията въз основа на доказателствата, представени от заинтересованите лица, и служебно събраната по време на разследването информация. В съответствие с характеристиките, посочени в съображение 81, тя анализира до каква степен гумите от конкретните марки 1) дават възможност за регенириране, 2) се използват за оригинално оборудване за автобуси и камиони, и 3) се продават в определена категория според собствената оценка на всяко дружество.

(95)

По отношение на Hankook Group Комисията прие да класира марката Aurora в категория 2, както беше поискано. Тя обаче установи, че марката на Hankook следва да бъде класирана в категория 1. За марката Hankook има правна гаранция, че гумите ѝ могат да бъдат регенерирани поне веднъж. Освен това групата извършва дейност като доставчик на пазара на ОО1 за европейски дружества като Scania, MAN и Mercedes-Benz. На уебсайта си Hankook group предлага своята марка Hankook като такава от „високия пазарен сегмент“, а вътрешен документ от свързан вносител, предаден по време на проверката, показа, че марката се е придвижила в категория 1.

(96)

По отношение на Giti Group Комисията прие да класира марките Primewell и GT Radial в категория 2, както беше поискано. Освен това Комисията установи, че гумите на Giti дават възможност за регенериране. Дейностите на пазара на ОО на Giti Group обаче не обхващат камиони и автобуси, а са свързани с гуми за пътнически автомобили. В допълнение към това Giti Group счита, че нейните марки са в категория 2. Поради това марките на групата бяха класирани в категория 2.

(97)

За China National Tire Group Комисията временно прие да класира нейната марка Aeolus в категория 3, както беше поискано от дружеството, въз основа на твърденията, че нейните гуми принципно не дават възможност за регенериране и че не се продават на пазара за ОО.

(98)

Вносителите, които представиха твърдения за марките Double Coin и Sailun, не бяха включени в извадката дружества, така че Комисията не можа да провери техните твърдения на този етап. Тъй като не бяха включени в извадката, тяхното класиране в категория 2 или 3 не засяга резултатите от разследването. Поради това, макар да не поставя под въпрос доказателствата, представени от вносителите във връзка с техния опит с клиентите им с гумите от тези марки, Комисията не застъпи позиция по техните твърдения на този етап.

(99)

Няколко заинтересовани страни заявиха, че картографирането на категориите по марки е приложимо само спрямо Съюза, докато на други пазари картата на категориите може да е много различна. По-специално картата на категориите за Съюза не може да бъде пренесена върху китайския пазар. Комисията подчерта, че картата по марки беше използвана в това разследване с цел анализ на ситуацията на пазара на Съюза и няма правно значение за други пазари.

2.3.1.   Искания за изключване на продукти

(100)

CRIA и CCCMC, както и China National Tire Group, заявиха, че или новите, или регенерираните гуми следва да бъдат изключени от определението на разглеждания продукт, тъй като:

новите гуми и регенерираните гуми имат различни съществени физически, технически и химически характеристики,

регенерираните гуми имат по-кратък експлотационен живот от новите гуми,

новите гуми и регенерираните гуми имат различни начини на употреба, канали за продажба, приложения и възприемане от страна на потребителя. По-специално регенерираните гуми не се използват на пазара на оригинално оборудване и те принципно не се поставят на управляемата ос и на камиони, превозващи опасни стоки,

новите и регенерираните гуми имат различни кодове по КН.

(101)

След окончателното разгласяване Pirelli отново изказа подобно твърдение.

(102)

Също така, тези страни отбелязаха, че Комисията и Съдът на Европейския съюз заключават в няколко дела за конкуренция, че новите гуми и регенерираните гуми представляват два различни пазара от гледна точка на цена, структура на предлагането, структура на търсенето, канали за доставка и възможност за заместване (21). CRIA и CCCME отбелязаха също така, че други органи за антидъмпингови разследвания са третирали новите и регенерираните гуми поотделно (22). След окончателното разгласяване Hämmerling също изказа подобно твърдение.

(103)

CRIA и CCCMC представиха становище, че Комисията е направила грешка в своята преценка за имащите отношение фактори, като не е третирала новите и регенерираните гуми поотделно.

(104)

Giti Group заяви, че даващите възможност за регенериране гуми или гумите „с множество животи“ („multi-life“) следва да бъдат изключени от определението за разглеждания продукт, тъй като гумите с възможност за регенериране са по-сложни от гумите без възможност за регенериране с отличителни технически характеристики.

(105)

Комисията установи, че процесът на регенериране запазва основните характеристики, компонентите и структурата на гумата, произтичащи от първоначалния производствен процес. По-специално ключовите технически спецификации на гумата, а именно размер, индекс на натоварване и номинална скорост на гумата, не се променят на етапа на регенериране. Новите гуми (със или без възможност за регенериране) и регенерираните гуми са произведени от еднакви суровини, от едни и същи компоненти и имат сходна структура.

(106)

Главната разлика в техническите характеристики между новопроизведена гума и регенерирана гума, изградена върху каркас, е, че регенерираната гума може наистина да има по-кратък експлотационен живот и че може да бъде възприета като по-малко безопасна опция. Точно същите разлики във възприятията по отношение на техническите характеристики, качеството и безопасността обаче възникват и между две нови гуми от различни категории. По-специално, гумите от по-ниска категория също имат по-малък пробег и не се предпочитат за моторни превозни средства, които трябва да отговарят на много високи стандарти за безопасност, а именно такива, превозващи опасни стоки.

(107)

Поради това Комисията отхвърли твърдението, че новите (със или без възможност за регенериране) и регенерираните гуми имат различни основни физически, химически и технически характеристики.

(108)

Освен това Комисията установи, че собствениците на камиони или автобуси, извършващи дейност главно в сектора за превоз на лица или стоки на кратки до дълги разстояния, използват както нови, така и регенерирани гуми. Следователно по същество крайната употреба на новите и регенерираните гуми е една и съща. Освен това Комисията установи, че новите и регенерираните гуми имат едни и същи четири основни типа приложение, а именно управляеми, задвижващи, за ремарке и за всички позиции и трябва да отговарят на същите изисквания за безопасност на пазара на Съюза като посочените в приложимото законодателство.

(109)

Поради това твърдението, че новите и регенерираните гуми имат различни приложения, беше отхвърлено.

(110)

Комисията се съгласи, че регенерираните гуми се различават от новите гуми от категория 1, доколкото те не се продават на пазара на оригинално оборудване. Комисията установи още, че съвсем същото е вярно за гумите от категория 3 и до голяма степен за марките от категория 2, които също не се продават на пазара на оригинално оборудване.

(111)

Затова Комисията отхвърли твърдението, че новите и регенерираните гуми имат различни канали за продажба.

(112)

Що се отнася до решенията на Комисията в областта на конкуренцията и решението на Съда на Европейския съюз (23), в които се постановява, че регенерираните гуми са отделен продуктов пазар, това всъщност няма отношение към определението на продукта в разследванията за защита на търговията. Определянето на пазара в контекста на дело за сливане се съсредоточава върху взаимозаменяемостта от гледна точка на търсенето и предлагането (24). В едно антидъмпингово разследване пазарът е определен от физическите, техническите и химическите характеристики на разглеждания продукт. Поради това Комисията отхвърли това твърдение.

(113)

По отношение на твърдението относно определението на продукта в антидъмпингови дела в трети държави Комисията посочи, че определянето на продукта е в рамките на широката свобода на преценка, предоставена на разследващия орган в сферата на търговската защита (25). Поради това начинът, по който разследващите органи в трети държави са упражнили своето право на преценка в това отношение, не може да ограничи правото на преценка на Комисията за целите на това разследване.

(114)

Също така беше заявено, че разглежданият продукт не следва да се обхваща от няколко кода по КН. В тази връзка Комисията на първо място припомни, че често се случва един разглеждан продукт да се обхваща от няколко кода по КН. Това естествено следва от структурата на Комбинираната номенклатура. Освен това в известието за започване ясно се посочва, че кодовете по КН са дадени само за информация. На второ място, не са представени фактически доказателства, нито Комисията е издирила информация, че разглежданият продукт е определен по такъв начин, че вносните регенерирани и нови гуми да не могат да бъдат считани за представляващи алтернатива и директна конкуренция на регенерираните и новите гуми, произведени в Съюза. Същото се отнася за възприятията на производителите и потребителите, каналите за дистрибуция, или други фактори относно съществуването на една или множество продуктови категории спрямо разграничението между нови и регенерирани гуми за целите на това разследване.

(115)

Накрая, заинтересованите страни заявиха, че в резултат от сегментацията на пазара в Съюза регенерираните гуми се възприемат като гуми с по-ниско качество от новите гуми от категория 1, дори ако са направени от каркаси от категория 1.

(116)

Комисията прие това твърдение, което е в съответствие с картата на категориите, установена за това разследване, и разгледа само регенерираните гуми в категории 2 и 3.

2.4.   Сходен продукт

(117)

Разследването показа, че следните продукти имат едни и същи основни физически характеристики, както и едни и същи видове основна употреба:

разглежданият продукт,

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(118)

На този етап Комисията реши, че посочените продукти следователно са сходни продукти по смисъла на член 2, буква в) от основния регламент.

3.   СУБСИДИРАНЕ

3.1.   Въведение: Държавни планове, проекти и други документи

(119)

Преди да анализира твърденията за субсидиране под формата на субсидии или програми за субсидиране, Комисията направи оценка на държавните планове, проектите и другите документи, които имат отношение към повече от един вид субсидия или програма за субсидиране. Беше установено, че всички разгледани при оценката субсидии и програми за субсидиране са част от изпълнението на провежданата от ПКНР политика на централно планиране за насърчаване на сектора за производство на гуми поради изложените по-долу причини.

(120)

В 13-ия петгодишен план за национално икономическо и социално развитие на КНР („13-ия петгодишен план“), който обхваща периода 2016—2020 г., се очертава стратегическата визия на ПКНР за оптимизиране и насърчаване на ключови отрасли. В него се подчертават също така ролята на технологичните иновации за икономическото развитие на КНР и неотслабващото значение на екологосъобразните принципи за развитие. В глава 5 от плана една от основните линии на развитие, заложена още в 12-ия петгодишен план, е да се насърчава модернизирането на традиционната промишлена база. Тази идея е доразвита в глава 22, в която се обяснява стратегията традиционната промишленост в КНР да се модернизира, като се насърчи преходът към нови технологии. Във връзка с това в 13-ия петгодишен план се посочва, че дружествата ще получават подкрепа за „мащабни подобрения в следните области: продуктови технологии, промишлено оборудване, опазване на околната среда и енергийна ефективност“. В каре 7 специално се посочват проектите, свързани с нефтохимически продукти надолу по веригата (в които влизат и гумите). Опазването на околната среда се разглежда по-подробно в глава 44. Там се посочва, че ключовите промишлени отрасли ще бъдат „обновени“ с чисто производство, а каре 16 е посветено специално на нефтохимическата промишленост.

(121)

По-подробна информация се съдържа също така в публикувания от ПКНР 13-и петгодишен план за развитието на химическата и нефтохимическата промишленост („13-ия петгодишен план за нефтохимическата промишленост“), който обхваща сектора за производство на гуми и стъпва на 13-ия петгодишен план. В увода на този план се посочва, че нефтохимическата и химическата промишленост е важен стожер на китайската национална икономика. В него подробно се разгръщат принципите за технологични иновации, преструктуриране и екологосъобразно развитие, споменати в 13-ия петгодишен план, които се обвързват с по-конкретни приоритети в нефтохимическата промишленост (вж. глава III — „Основни задачи“) и с различни мерки за данъчна и финансова подкрепа (вж. глава IV — „Мерки за защита“: раздел 4 — „Засилена подкрепа за политиките“).

(122)

Освен това ПКНР публикува специален план за сектора за производство на гуми с цел прилагане на 13-ия петгодишен план за нефтохимическата промишленост, наречен Политика за сектора за производство на гуми (26). В тази политика се подчертава, че основният приоритет за ПКНР е преструктурирането, технологичната реформа и намаляването на емисиите в сектора за производство на гуми. В член 6 се посочва, че се насърчава разработването на високоефективни радиални гуми и безкамерни гуми за камиони и автобуси по РПТ. Освен това в преамбюла на Политиката за сектора за производство на гуми се посочва: „Настоящата политика за сектора служи за отправна точка за всички съответни звена при започване на работа по различните аспекти на управлението на инвестициите, предлагането на земя, оценката на околната среда, оценката на енергоспестяването, разрешенията за безопасност, кредитното финансиране и електроснабдяването на проекти в сектора за производство на гуми, като например строеж на производствени мощности и разработване на технологии.“

(123)

И накрая, в този документ се установяват условията за навлизане на пазара, тъй като на пазара имат право да навлизат само предприятия, които надвишават определен производствен капацитет и отговарят на екологичните изисквания (27).

(124)

След разгласяването на информационния документ ПКНР повтори основната си позиция относно китайските петгодишни планове, като заяви, че те не са обвързващи и следва да се разглеждат само като „насоки“. Комисията изрази несъгласие с тази позиция — в глава 17 от 13-ия петгодишен план се посочва: „Стратегията и планът за национално развитие ще имат водеща и възпираща роля.“ (28) Освен това в глава IV от 13-ия петгодишен план за нефтохимическата промишленост се очертава изпълнението на плана и се отбелязва, че от предприятията се очаква: „да изпълняват ключови задачи от плана, да осъществяват саморегулиране и да съобщават навреме за проблеми по изпълнението на плана“ (29). И накрая, в преамбюла на Политиката за сектора за производство на гуми се предвижда, че „тя се изпълнява от всички съответни субекти съобразно с това“. Следователно тези планове не изразяват общи фрази за насърчаване, а използват език, който сочи техния задължителен характер.

(125)

Секторът за производство на гуми се посочва като стратегически, приоритетен и/или целеви отрасъл и в следните документи:

Решение № 40 на Държавния съвет за обнародване и изпълнение на Временни разпоредби за насърчаване на преструктурирането на промишлеността (Решение № 40). В решението се посочва, че Каталогът с насоки за преструктуриране на промишлеността, който е мярка за изпълнението на Решение № 40, представлява важна основа с насоки и указания за вземането на инвестиционни решения. Той съдържа също така насоки за правителството на КНР как да управлява инвестиционни проекти и как да изготвя и провежда политики в областта на публичното финансиране, данъчното облагане, кредитирането, земеползването, вноса и износа (30). Секторът за производство на гуми и по-специално производството на определени гуми като „високоефективни радиални гуми (в т.ч. безкамерни гуми за камиони (…)“, се посочва като принадлежащ към категория „насърчавани“ в глава VIII от Каталога с насоки (31). По отношение на правната сила Комисията отбелязва, че Решение № 40 е постановление на Държавния съвет, който е върховният административен орган в КНР. Ето защо решението е правно обвързващо за другите публични органи и за стопанските субекти (32).

Съгласно глава III, раздели 1 и 5 и глава VIII от Националния план за средносрочно и дългосрочно развитие на науката и технологиите (2006—2020 г.) с плана се подпомага развитието на ключови области и приоритетни теми и се насърчава осигуряването на финансова и данъчна подкрепа за тях. Глава III, точки 1 и 5 от този документ ясно посочват (нефто)химическата промишленост във връзка с приоритетните теми № 1 „Промишлена енергийна ефективност“ и № 31 „Основни суровини“. В глава VIII се насърчават финансовото и фискалното подпомагане на тези приоритетни теми.

В Каталога на китайските нови и високотехнологични експортни продукти (33) на ПКНР са посочени „нови пневматични радиални гуми от вида, използвани при автобуси или камиони (от каучук, с диаметър ≥ 24 инча)“ като продукти, чийто износ се насърчава.

На местно равнище провинция Shandong е провинцията с най-големия сектор за производство на гуми в Китай, като тя също е публикувала планове за насърчаване на този сектор. Например през октомври 2014 г. правителството на провинция Shandong публикува Изпълнителен план за преобразуване и модернизиране на промишлеността в провинция Shandong (34), който, наред с другото, поставя производствени цели за радиални гуми за камиони и автобуси — 91 млн. единици до 2017 г. и 120 млн. единици до 2020 г., и предвижда подкрепа за основополагащи предприятия за производство на гуми за камиони и автобуси.

(126)

От всичко това може да се заключи, че на сектора за производство на гуми се гледа като на ключов/стратегически отрасъл, който ПКНР активно развива като своя политическа цел.

3.2.   Частична липса на съдействие и използване на наличните факти

3.2.1.   Прилагане на разпоредбите на член 28, параграф 1 от основния регламент във връзка с преференциалното кредитиране, предоставените на занижени цени суровини и застраховането на експортните кредити

(127)

С оглед на административното улеснение Комисията поиска от ПКНР да препрати специални въпросници на четири конкретно упоменати в жалбата държавни банки и на Sinosure, както и на други финансови институции, които са предоставяли заеми или експортни кредити на включени в извадката дружества, или на купувачи от включените в извадката дружества. Аналогично, Комисията поиска от ПКНР да препрати специални въпросници до производителите на естествен каучук, синтетичен каучук, въглеродни сажди и найлонови корди, които според жалбоподателя са предоставяли суровини на занижени цени на включените в извадката дружества, както и до всички други производители и дистрибутори на въпросните суровини, които са предоставяли ресурси на включените в извадката дружества.

(128)

Отначало ПКНР не отговори на искането на Комисията. Поради това в писмото във връзка с неизяснените въпроси Комисията повтори искането си, с оглед увеличаване на възможностите за ангажиране на финансовите институции и доставчиците на суровини в разследването посредством предоставяне на необходимата информация на Комисията, за да може тя да направи своите констатации относно наличието и степента на предполагаемото субсидиране. След писмото във връзка с неизяснените въпроси ПКНР действително се свърза с горепосочените финансови институции и доставчици. На въпросника обаче отговориха само три държавни банки, специално упоменати от жалбоподателя, както и Sinosure.

3.2.1.1.   Преференциално кредитиране

(129)

Според китайското правителство то няма правомощия да изисква информация от държавните банки, които не са отговорили на въпросника, тъй като те извършват дейност независимо от него.

(130)

Комисията изрази несъгласие с това твърдение. Първо, Комисията изхожда от разбирането, че ПКНР разполага с информацията, поискана от държавните предприятия (дружества или публични/финансови институции), за всички предприятия, в които ПКНР е основен или мажоритарен акционер. Съгласно Закона на Китайската народна република за държавните активи на предприятията (35) агенциите за надзор и управление на държавните активи, учредени от Комисията за надзор и управление на държавните активи към Държавния съвет, и местните народни правителства изпълняват задълженията и отговорностите на собственик на капитала в предприятия с държавно участие от името на правителството. Тези агенции са упълномощени да получават възвращаемост на активите, да участват във вземането на важни решения и да подбират управленски персонал в предприятия с държавно участие. Освен това съгласно член 17 от горепосочения Закон за държавните активи предприятията с държавно участие приемат управление и надзор от правителството и съответните департаменти и агенции на правителството, приемат публичен надзор и са отговорни пред собствениците на капитала.

(131)

Освен това ПКНР има и необходимата власт да контактува с финансовите институции, дори когато те не са държавна собственост, тъй като всички те попадат в юрисдикцията на китайския регулаторен орган за банковия сектор. Например съгласно членове 33 и 36 от Закона за банковия надзор (36) Китайската регулаторна комисия за банковия сектор (КРКБС) има власт да поиска от всички финансови институции със седалище в КНР да представят информация, например финансови отчети, статистически доклади и данни относно стопанската дейност и управлението. КРКБС може също така да нареди на финансовите институции да оповестят информация на обществеността.

(132)

Освен това, въпреки че предоставиха някои общи пояснения за начина на работа на своите системи за одобрение на заемите и управление на риска, нито една от оказалите съдействие държавни банки не предостави конкретна информация за заемите, отпуснати на включените в извадката дружества, с довода, че нормативно установените изисквания и клаузите по договорите ги задължават да спазват поверителността на информацията за включените в извадката дружества.

(133)

Поради това Комисията поиска от включените в извадката групи от производители износители да предоставят достъп до информация за конкретните дружества, която се съхранява във всички банки — държавни и частни, от които са получавали заеми. Въпреки че включените в извадката дружества дадоха съгласието си да осигурят достъп до свързаните с тях банкови данни, банките отказаха да предоставят исканата подробна информация.

(134)

В крайна сметка Комисията получи информация за корпоративната структура и структурата на собствеността само от трите държавни банки, посочени в съображение 48, но не и от останалите финансови институции, които са отпускали заеми на включените в извадката дружества. Нито една финансова институция не предостави информация конкретно за оценката на риска по заемите, отпуснати на включените в извадката групи от производители износители.

(135)

Тъй като не получи информация относно повечето държавни банки, отпускали заеми на включените в извадката дружества, нито специфична за дружествата информация за кредитите, отпуснати от оказалите съдействие банки, Комисията счита, че не е получила информация от основно значение за този аспект от разследването.

(136)

С оглед на това Комисията уведоми ПКНР, че при проучването относно наличието и степента на предполагаемото субсидиране чрез преференциално кредитиране, може да се наложи да използва наличните факти в съответствие с член 28, параграф 1 от основния регламент.

(137)

В отговора на писмото на Комисията и в коментарите си към информационния документ и окончателното разгласяване ПКНР възрази срещу прилагането на член 28, параграф 1 от основния регламент по отношение на преференциалното кредитиране. ПКНР отново заяви, че не упражнява власт върху банките. ПКНР също така счита, че е оказало съдействие по най-добрия възможен начин, че Комисията му е наложила несъобразно голяма тежест и че липсващата информация не е „необходима“ по смисъла на член 28 от основния регламент, тъй като тя вече е била налична чрез отговорите на въпросника.

(138)

Комисията поддържа позицията си, че ПКНР има власт да изисква информация от банките, поради причините, изложени в съображения 130—131 по-горе. Тя призна, че ПКНР е препратило съответните въпросници на банките и че е получила отговори от три държавни банки. Тя е използвала така представената информация и я е допълнила с наличните факти само за липсващите части.

(139)

Тази липсваща информация засяга основно два аспекта: първо, информация за структурата на собственост и управление на неоказалите съдействие банки. Тази информация беше необходима на Комисията, за да определи дали тези банки са публични органи. Второ, специфичната за дружествата информация от оказалите съдействие банки, например вътрешната процедура на банката за одобряване на заеми, както и оценката от банките на кредитоспособността по отношение на заемите, отпуснати на включените в извадката дружества, беше необходима по смисъла на член 28 от основния регламент, за да се определи дали на включените в извадката дружества са отпускани заеми при преференциални лихвени проценти. Освен това тези вътрешни документи могат да се предоставят само от банките и не можеха да бъдат представени чрез отговорите на въпросника от включените в извадката дружества.

(140)

Накрая, Комисията не счита, че е наложила несъобразно голяма тежест на ПКНР. От самото начало Комисията ограничи разследването до финансовите институции, които са отпускали заеми на включените в извадката дружества. Също така Комисията не натовари ПКНР с определянето на тези финансови институции, тъй като списъкът с имената и адресите на банките, както и искането за препращане на въпросниците, беше предоставено на ПКНР още в началото на разследването, през декември 2017 г. Това даде на ПКНР достатъчно време да изпълни искането на Комисията. Въпреки това въпросниците на Комисията всъщност бяха изпратени от ПКНР до банките едва на 28 март 2018 г. със срок на отговор три работни дни. Това забавяне не е по вина на Комисията. Съответно тя счита, че е направила максималното, за да улесни задачата на ПКНР.

(141)

Комисията поддържа позицията, че при проучването относно наличието и степента на предполагаемото субсидиране, предоставено чрез преференциално кредитиране, се е наложило да използва отчасти наличните факти.

3.2.1.2.   Застраховане на експортни кредити

(142)

Sinosure отчасти отговори на специалния въпросник относно застраховането на експортни кредити, предоставено на включените в извадката дружества. Sinosure обаче не предостави изисканите придружаващи документи относно корпоративното управление, като годишния доклад или устава, с довода, че това е поверителна информация.

(143)

Sinosure също така не представи конкретна информация за застраховането на експортни кредити, предоставено на сектора за производство на гуми, размера на премиите, нито подробни цифри във връзка с рентабилността на дейността по застраховане на експортните кредити.

(144)

Поради липсата на тази информация Комисията счита, че не ѝ е била предоставена информация от основно значение за този аспект на разследването.

(145)

Комисията изхожда от разбирането, че ПКНР разполага с информацията, поискана от държавните предприятия (дружества или публични/финансови институции) за всички предприятия, в които ПКНР е основен или мажоритарен акционер. Такъв е случаят и със Sinosure, което е изцяло държавна собственост. С оглед на това Комисията уведоми ПКНР, че при проучването относно наличието и степента на предполагаемото субсидиране чрез преференциално кредитиране може да се наложи да използва наличните факти в съответствие с член 28, параграф 1 от основния регламент.

(146)

В отговора на писмото на Комисията и в коментарите към информационния документ и окончателното разгласяване ПКНР възрази срещу прилагането на член 28, параграф 1 от основния регламент по отношение на застраховането на експортни кредити, като посочи, че Sinosure е отговорило на въпросника, както и на въпросите на Комисията по време на контролното посещение.

(147)

Sinosure действително изпрати отговори на въпросника, а представители на дружеството присъстваха на контролното посещение на място в ПКНР. Както е посочено в съображения 142 и 143 по-горе, предоставената информация беше непълна и не позволи на Комисията да направи заключения за важни части от разследването по отношение на застраховането на експортни кредити, т.е. дали Sinsosure е публичен орган и дали плащаните премии от включените в извадката дружества са пазарни.

(148)

Комисията стигна до заключението, че за своите констатации относно застраховането на експортни кредити се налага да използва отчасти наличните факти.

3.2.1.3.   Доставка на суровини на занижени цени

(149)

Нито един от производителите на естествен каучук, синтетичен каучук, въглеродни сажди и найлонови корди, които са доставяли суровини на включените в извадката дружества, не отговори на специалните въпросници, препратени от ПКНР.

(150)

Според китайското правителство то няма правомощия да изисква информация от държавните доставчици, които не са отговорили на въпросника, тъй като те извършват дейност независимо от него. Комисията не е съгласна с тази позиция. Комисията изхожда от разбирането, че ПКНР разполага с информацията, поискана от държавните предприятия (дружества или публични/финансови институции) за всички предприятия, в които ПКНР е основен или мажоритарен акционер.

(151)

Освен това ПКНР отказа да предостави списък с имената и структурата на собствеността на китайските производители на суровините, предмет на разследването, като заяви, че това е поверителна информация.

(152)

Тъй като не получи информация относно корпоративното управление на държавните производители, доставящи суровини на включените в извадката дружества, нито специфична за дружествата информация за ценообразуването на суровините, предоставени от доставчиците на суровини на включените в извадката дружества, Комисията счита, че не е получила информация от основно значение за този аспект от разследването.

(153)

С оглед на това Комисията уведоми правителството на КНР, че при проучването относно наличието и степента на предполагаемо субсидиране чрез доставка на суровини на занижени цени, може да се наложи да използва наличните факти в съответствие с член 28, параграф 1 от основния регламент.

(154)

В отговора си на писмото на Комисията, както и в коментарите към информационния документ, ПКНР възрази срещу прилагането на член 28, параграф 1 от основния регламент по отношение на доставката на суровини на занижени цени по същите причини като посочените в съображение 137 по-горе. По отношение на липсата на власт на ПКНР да иска информация от производителите, както и наличието на несъразмерно голяма тежест за ПКНР, Комисията поддържа доводите си от съображения 138—140 по-горе, които също така се отнасят до доставчиците на суровини за включените в извадката дружества.

(155)

Тази липсваща информация засяга основно два аспекта: първо, информация за структурата на собственост и управление на неоказалите съдействие производители. Без тази информация Комисията не можа да установи дали въпросните производители са публични органи. Второ, специфична за дружеството информация от неоказалите съдействие производители, например информация за ценообразуването на суровините, доставяни на включените в извадката дружества. Тази информация е необходима по смисъла на член 28 от основния регламент, за да се определи дали суровините са доставяни на включените в извадката дружества на занижени цени. Освен това тази информация може да се предостави само от производителите и не може да бъде представена чрез отговорите на въпросника от включените в извадката дружества.

(156)

Комисията поддържа становището, че по отношение на доставката на естествен каучук, синтетичен каучук, въглеродни сажди и найлонови корди на занижени цени се е наложило да използва наличните факти за своите констатации в съответствие с член 28, параграф 1.

3.2.2.   Прилагане на разпоредбите на член 28, параграф 1 от основния регламент по отношение на един производител износител във връзка със застраховането на експортни кредити

(157)

Xingyuan Group съобщи в отговорите си на въпросника, че по време на разследвания период не е сключвала споразумения за застраховане на експортните кредити. След контролното посещение обаче Комисията установи, че дружеството е получило безвъзмездни средства под формата на възстановяване на премиите за застраховане на експортните кредити, платени през 2016 г., която попада в разследвания период. Представените документи не изясняват дали това възстановяване покрива общата сума или само част от премията, платена от дружеството за застраховането на износа.

(158)

При тези обстоятелства Комисията счита, че е получила невярна или подвеждаща информация.

(159)

Поради това Комисията уведоми дружеството, че възнамерява отчасти да използва като основа за констатациите си наличните факти в съответствие с член 28, параграф 1 от основния регламент (т.е. по отношение на информацията, свързана със застраховането на експортните кредити).

(160)

В отговора на писмото на Комисията дружеството възрази срещу прилагането на член 28, параграф 1 от основния регламент по отношение на застраховането на експортните кредити. То заяви, че тъй като не осъществява пряк износ, предприятието няма кредитни рискове. Поради това дружеството няма нужда от застраховане на експортни кредити и не може да получава възстановяване на премии, които не е платило.

(161)

Комисията прие, че дружеството е осъществявало само непряк износ за ЕС. Но твърдението на дружеството, че няма нужда от застраховане на експортни кредити и че не може да получава възстановяване на застрахователни премии, които не е платило, противоречеше на доказателствата в досието, които показаха, че дружеството всъщност е получило възстановяване. Дружеството не можа да обясни защо правителството е предоставило възстановяване на премии, които, предполага се, не са били платени. Комисията също така отбеляза, че определението за права и задължения между дружеството и неговите търговци, продаващи в ЕС, не е ясно. Всъщност дружеството е изпълнявало някои експортни формалности от името на търговците, продаващи в ЕС по време на разследвания период, и е получило освобождаване от вносни мита за естествен каучук, използван в изнасяните гуми, въпреки че не ги е изнасяло пряко.

(162)

При липсата на получена от дружеството нова информация в подкрепа на обратното, Комисията стигна до заключението, че дружеството е представило невярна и непълна информация относно застраховането на експортни кредити по време на разследвания период. Поради това Комисията използва наличните факти за своите констатации относно застраховането на експортни кредити за това дружество, което беше получило най-голям размер на субсидия по отношение на застраховането на експортни кредити, сред другите включени в извадката дружества.

3.2.3.   Прилагане на разпоредбите на член 28, параграф 1 от основния регламент по отношение на един производител износител във връзка с преференциалното кредитиране

(163)

Huaqin Rubber Industry Group и Yanzhou Yinhe Power Plant Co. Ltd. не представиха пълна информация относно своите кредитни споразумения.

(164)

Поради това Комисията уведоми въпросните дружества, че възнамерява отчасти да използва като основа за констатациите си наличните факти в съответствие с член 28, параграф 1 от основния регламент (т.е. по отношение на информацията, свързана с тези споразумения). В отговора си на писмото на Комисията, с което въпросните дружества се уведомяват за евентуалното прилагане на член 28, параграф 1 от основния регламент, те възразяват срещу такова прилагане по принцип.

(165)

Тъй като обаче не бяха представени допълнителни доказателства относно кредитните споразумения, посочени в съображение 163 по-горе, Комисията продължи да използва отчасти наличните факти за констатациите си относно тези кредитни споразумения.

3.3.   Субсидии и програми за субсидиране, включени в обхвата на настоящото разследване

(166)

Въз основа на информацията в жалбата, в известието за започване и в отговорите на изготвения от Комисията въпросник в хода на разследването бяха разгледани твърденията за субсидиране чрез следните субсидии от правителството на КНР:

i)

Преференциални стратегически заеми, кредитни линии, експортно кредитиране на износители и вносители, друго финансиране и гаранции;

ii)

Преференциално застраховане на експортни кредити;

iii)

Програми за отпускане на безвъзмездни средства

Програма „Известни марки“;

Безвъзмездни средства за подпомагане на износа, като възнаграждения за авангардни предприятия износители или за успехи в износа, субсидии за преработващата промишленост, безвъзмездни средства за международни инвестиции;

Безвъзмездни средства за опазване на околната среда, напр. Специалния фонд за реформа на енергоспестяващите технологии, Фондът за технологии за чисто производство, стимули за опазване на околната среда и опазване на ресурсите;

Безвъзмездни средства, свързани с технологично модернизиране или преобразуване, например Държавен фонд за субсидиране на ключови технологични проекти, насърчаване на научноизследователски и развойни дейности по плановете за подкрепа на науката и технологиите, насърчаване на адаптирането, съживяването и технологичното обновление на ключовите отрасли;

Субсидии по конкретен повод, предоставяни от общински/провинциални органи;

iv)

Пропуснати приходи чрез програми за освобождаване от преки данъци и за данъчни облекчения:

привилегии по ДДП за високотехнологични предприятия и предприятия с нови технологии;

облекчения по ДДП за научноизследователска и развойна дейност;

политики за преференциално данъчно облагане в Западния регион;

освобождаване или намаляване на данъка за земеползване;

отстъпки от местните данъци;

v)

Пропуснати приходи чрез програми в областта на косвените данъци и вносните мита

Освобождаване от ДДС и отстъпки от вносните мита за използването на вносно оборудване и технологии;

Освобождаване от вносни мита за преработващата промишленост;

vi)

Държавни доставки на стоки и услуги на занижени цени:

Държавни доставки на естествен каучук на занижени цени;

Държавни доставки на синтетичен каучук на занижени цени;

Държавни доставки на въглеродни сажди на занижени цени;

Държавни доставки на найлонови корди на занижени цени;

Държавни доставки на електроенергия на занижени цени;

Предоставяне от държавата на земя и на права за ползване на земя на занижени цени.

3.4.   Преференциално финансиране и застраховане: заеми

(167)

Според информацията, предоставена от четирите включени в извадката групи от производители износители, заеми са им предоставили 32 финансови институции със седалище на територията на КНР. От тези 32 финансови институции 27 са държавни банки (37). Останалите 5 финансови институции са частни. Въпреки отправеното искане към ПКНР, което се отнасяше за всички финансови институции, отпускали кредити на включените в извадката дружества, само три държавни банки попълниха специалния въпросник.

3.4.1.   Държавни банки, действащи като публични органи

(168)

Комисията провери дали държавните банки са действали като публични органи по смисъла на член 3 и член 2, буква б) от основния регламент. Приложимият анализ, за да се установи, че едно държавно предприятие е публичен орган, е следният (38): „Това, което има значение, е дали субектът разполага с власт да упражнява държавни функции, а не толкова как е постигнато това. Съществуват много различни начини, по които държавата в тесния смисъл може да предостави власт на субектите. Следователно различните видове доказателства могат да бъдат от значение, за да покажат, че тази власт е била предоставена на конкретен субект. Доказателство, че действително субект упражнява държавни функции, може да е това, че притежава или му е поверена държавна власт, особено когато доказателството говори за трайна и системна практика. По наше мнение следва, че доказателството, че правителството упражнява значителен контрол над даден субект и неговата дейност, може при някои обстоятелства да служи като доказателство, че съответният субект притежава държавна власт и упражнява тази власт при изпълнение на държавни функции. Обръщаме внимание обаче, че с изключение на изрично делегиране на власт чрез правен инструмент, наличието на чисто формални връзки между субекта и държавата в тесния смисъл на думата е малко вероятно да е достатъчно, за да се установи притежаването на необходимата държавна власт. Поради това например само по себе си обстоятелството, че държавата е мажоритарен акционер на дадено предприятие, не доказва, че държавата упражнява значителен контрол върху поведението на този субект, а още по-малко, че държавата му е предоставила държавна власт. Въпреки това в някои случаи, когато доказателствата показват наличието на различни формални признаци на държавен контрол, а същевременно са налице и доказателства, че този контрол е упражняван в значителна степен, тези доказателства могат да позволяват да се направи изводът, че съответният субект упражнява държавна власт.“ В настоящия случай заключението, че държавните банки разполагат с власт да упражняват правителствени функции, се основава на формални признаци за наличието на държавен контрол и на доказателства за упражняването му в значителна степен.

(169)

Комисията потърси информация относно държавната собственост, както и формални признаци за държавен контрол в държавните банки. Тя анализира също дали контролът е бил упражняван в значителна степен. Поради отказа на ПКНР и държавните банки да представят доказателства за процеса на вземане на решения, довел до преференциално кредитиране, се наложи Комисията отчасти да използва наличните факти.

(170)

За да може да извърши този анализ, Комисията най-напред разгледа информацията за трите държавни банки, които попълниха специалния въпросник и позволиха да бъде извършена проверка.

3.4.1.1.   Оказали съдействие държавни банки

(171)

Отговори на въпросника предоставиха следните три държавни банки, които позволиха да бъде извършена проверка на място: EXIM, ABC и BOC.

а)    Собственост и формални признаци за контрол от правителството на КНР

(172)

Въз основа на получената информация в отговора на въпросника и по време на контролното посещение Комисията установи, че правителството на КНР притежава пряко или непряко повече от 50 % от капитала на всяка от посочените финансови институции.

(173)

По отношение на формалните признаци за държавен контрол над три оказали съдействие държавни банки Комисията определи всички тях като „ключови държавни финансови институции“. По-специално във Временните разпоредби за надзорните съвети в ключовите държавни финансови институции се посочва: „По смисъла на настоящите разпоредби ключови държавни финансови институции са държавните банки със стратегическа мисия, търговските банки, дружествата за управление на финансови активи, дружествата за ценни книжа, застрахователните дружества и т.н. (наричани по-нататък държавни финансови институции), в които Държавният съвет определя надзорни съвети.“

(174)

Надзорният съвет на ключовите държавни финансови институции се назначава от Държавния съвет в съответствие с цитираните временни разпоредби. Въз основа на членове 3 и 5 от тях Комисията установи, че членовете на надзорния съвет се определят и се отчитат за дейността си пред Държавния съвет, което показва институционалния контрол на държавата върху стопанската дейност на оказалите съдействие държавни банки. Освен тези общоприложими признаци Комисията установи следното по отношение на трите държавни банки:

EXIM

(175)

EXIM е учредена и извършва дейност в съответствие с публикуваното от Държавния съвет „Известие за създаване на Китайската експортно-импортна банка“, както и своя устав. Съгласно устава на институцията Държавата пряко назначава ръководството на EXIM. Съветът на надзорниците се назначава от Държавния съвет в съответствие с „Временни разпоредби за Съвета на надзорниците в ключови държавни финансови институции“ (Постановление на Държавния съвет № 282) и други закони и наредби, като отговаря пред Държавния съвет.

(176)

В устава се посочва също, че Партийният комитет на EXIM играе водеща и политически съществена роля, за да гарантира, че EXIM изпълнява политиките и основните насоки на Партията и държавата. Ръководството на Партията е интегрирано във всички аспекти на корпоративното управление.

(177)

В устава също така се посочва, че EXIM има за цел да подпомага развитието на външната търговия и икономическото сътрудничество, трансграничните инвестиции, инициативата „Един пояс, един път“, сътрудничеството в областта на международния капацитет и производството на оборудване. Обхватът на дейността включва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми, одобрени и съответстващи на държавните политики за външна търговия и „разширяване“, като експортно кредитиране, импортно кредитиране, кредити за външни инженерни изпълнители, кредити за чуждестранни инвестиции, кредити за чуждестранна помощ от китайското правителство и кредити за купувачи на експортни стоки.

ABC

(178)

В член 137 от устава на банката се посочва, че в качеството си на основен акционер, притежаващ 79,62 % от дяловете, ПКНР има правомощието да назначава всички директори в съвета на директорите. Съгласно член 204 от устава същото се отнася и за надзорния съвет.

(179)

Също така според устава на ABC съветът на директорите определя стратегията на банката, взема решения за бюджета ѝ, както и инвестиционни решения, назначава управителя на банката и секретаря на съвета, определя системата за управление на риска на банката и следи за прилагането ѝ. Този неизчерпателен списък на отговорностите показва институционалния контрол на държавата върху ежедневната работа на ABC.

(180)

Комисията установи, че държавните финансови институции, в т.ч. ABC и BOC, през 2017 г. са променили своите устави и са увеличили ролята на Китайската комунистическа партия (ККП) на най-високо ниво на вземане на решения в банките.

(181)

В новите устави се предвижда следното:

(182)

Председателят на Съвета на директорите и партийният секретар са едно и също лице;

(183)

ролята на ККП е да гарантира и осъществява надзор над прилагането от банката на политиките и насоките на ККП и държавата; както и да изпълнява лидерска и контролираща роля при назначаването на персонал (в т.ч. на висшето ръководство); както и

(184)

становищата на партийния комитет по всички важни решения се изслушват от съвета на директорите.

BOC

(185)

В член 125 от устава на банката се посочва, че в качеството си на основен акционер, притежаващ 64,63 % от дяловете, ПКНР има правомощието да назначава всички изпълнителни и неизпълнителни директори на банката, които представляват съвета на директорите.

(186)

Също според устава на Китайската банка наред с други решения съветът на директорите взема решения относно стратегическите принципи на финансовата институция, нейните бизнес планове и големи инвестиционни планове, и назначава и освобождава от длъжност висшия ръководен състав, като председателя, секретаря на съвета и заместник-председателя, както и други висши ръководни кадри. Съветът на директорите взема решения и за изпълнението на решенията, взети от събранието на акционерите, и одобрява политиката за корпоративно управление. Този неизчерпателен списък на отговорностите показва институционалния контрол на държавата върху ежедневната работа на BOC.

(187)

Освен това новите разпоредби относно ролята на ККП, посочени в съображение 181, се отнасят и за BOC.

б)    Доказателствата сочат, че държавата е упражнявала значителен контрол върху дейността на тези институции.

(188)

Комисията също така потърси информация за това дали правителството на КНР е упражнявало значителен контрол върху дейността на трите оказали съдействие държавни банки по отношение на кредитната им политика и оценката на риска, когато са отпускали заеми на предприятия от сектора за производство на гуми. Във връзка с това бяха взети под внимание следните нормативни документи:

член 34 от Закона на КНР за търговските банки („Закона за банковото дело“);

член 15 от Общите правила относно кредитирането (прилагани от Китайската народна банка);

глава 4 от 13-ия петгодишен план за нефтохимическата промишленост;

Решение № 40;

преамбюл на Политиката за сектора за производство на гуми;

Изпълнителни мерки на Китайската регулаторна комисия за банковия сектор (КРКБС) по административно-разрешителни въпроси във връзка с финансирани от Китай търговски банки (Постановление на КРКБС [2017] № 1);

Изпълнителни мерки на КРКБС по административно-разрешителни въпроси във връзка с чуждестранно финансирани банки (Постановление на КРКБС [2015] № 4);

Административни мерки за квалификацията на директорите и висшето ръководство на финансовите институции в банковия сектор (КРКБС [2013] № 3).

(189)

При прегледа на посочените нормативни документи Комисията установи, че финансовите институции в КНР извършват дейност в рамките на обща правна среда, която им налага да съобразяват финансовите си решения с поставените от ПКНР цели в областта на промишлената политика, по следните причини:

(190)

Мисията на EXIM за провеждане на публичната политика е заложена в самото известие за създаването на Китайска импортно-експортна банка, както и в устава ѝ.

(191)

В най-общ план член 34 от Закона за банковото дело, който се прилага за всички финансови институции, развиващи дейност в Китай, гласи: „Търговските банки извършват дейността си по кредитиране в съответствие с нуждите на националното икономическо и социално развитие, като изпълняват насоките, заложени в промишлената политика на държавата“. Въпреки че в член 4 от Закона за банковото дело се предвижда, че „Съгласно закона търговските банки извършват стопански операции без намеса от което и да е организационно звено или физическо лице. Търговските банки самостоятелно носят гражданскоправна отговорност с цялото си имущество като юридическо лице.“, разследването показа, че член 4 от Закона за банковото дело се прилага във връзка с член 34 от същия закон, т.е. когато държавата е приела публична политика, банките я прилагат и следват нарежданията на държавата.

(192)

Освен това в член 15 от Общите правила за кредитирането се посочва: „Съгласно държавната политика съответните звена могат да субсидират лихвите по заеми, за да насърчават растежа на определени сектори и икономическото развитие в определени области“.

(193)

След разгласяването на информационния документ ПКНР коментира, че Комисията е изтълкувала неправилно член 34 от Закона за банковото дело. Член 34 не следва да бъде тълкуван в изолация, а член 4, който е част от общите разпоредби, има всеобхватно влияние върху останалите членове от закона. Констатациите от разследването обаче (както и констатациите на Комисията в предишни разследвания относно същата програма за субсидиране) (39) не подкрепят твърдението, че банките не вземат предвид политиката и плановете на правителството при вземането на решения относно кредитирането. По-скоро те потвърждават обратното, както е описано в съображения 202—206. Поради това Комисията установи, че член 4 от Закона за банковото дело не пречи на търговските банки да вземат предвид промишлените политика и планове на правителството.

(194)

ПКНР също така поиска да се пренебрегне член 15 от Общите правила за кредитите, тъй като той е създаден преди повече от 20 години и от дълго време не се прилага. Същевременно обаче ПКНР призна, че Общите правила за кредитите все още не са официално отменени. Поради това Комисията счита, че позоваването на Общите правила за кредитите остава валидно.

(195)

Както се обяснява в раздел 3.1 по-горе, държавната промишлена политика се осъществява посредством централно планиране. По отношение на сектора за производство на гуми, в глава 5 от 13-ия петгодишен план за нефтохимическата промишленост изрично се предвижда „заздравяване на връзката между финансовите, данъчните, търговските и промишлените политики; осъществяване на политиките в областта на връзките между банки и предприятия и сътрудничество в производството; засилване на финансовата подкрепа на ключови предприятия и проекти; използване на съществуващите специални капиталови канали (специални проекти, фондове и т.н.) с цел подкрепа на промишленото модернизиране и техническата реконструкция“.

(196)

Освен това Политиката за сектора на производство на гуми „служи като основа на всички останали звена“, засягащи „кредитното финансиране на проекти в сектора на производството на гуми“.

(197)

Решение № 40 също съдържа указания всички финансови институции да осигуряват кредитна подкрепа специално за „насърчавани“ проекти. Както бе обяснено в раздел 3.1., проектите в сектора за производство на гуми са от категорията „насърчавани“ проекти. С оглед на това Решение № 40 потвърждава предходната констатация относно Закона за банковото дело, че банките упражняват държавна власт под формата на дейности за отпускане на заеми при преференциални условия.

(198)

В отговор на информационния документ ПКНР коментира, че Решение № 40 разрешава кредитно подпомагане само ако е в съответствие с принципите на кредитирането. Комисията признава, че с членове 17 и 18 от същото решение банките са задължени също да спазват принципите на кредитирането. Както е обяснено по-подробно в съображения 202—206 обаче, по време на разследването Комисията не успя да установи дали това се прилага на практика.

(199)

Комисията установи също така, че Китайската регулаторна комисия за банковия сектор (КРКБС) има съществена власт за одобряване на всички аспекти от управлението на всички финансови институции със седалище в КНР (включително частни финансови институции и финансови институции с чуждестранна собственост), като например (40):

одобрение на назначаването на всички ръководители на финансовите институции, както на ниво централа, така и в местните клонове. Одобрението на КРКБС се изисква за подбора на персонал на всички нива на ръководството, от най-висшите позиции до управителите на клонове, като включва дори назначени в чужбина управители на клонове, както и мениджъри, отговарящи за спомагателните функции (напр. ИТ мениджъри); както и

дълъг списък с административни одобрения, включително одобрения за учредяване на клонове, за започване на нови бизнес линии или продажба на нови продукти, за промяна в устава на банката, за продажба на над 5 % от акциите, за увеличаване на капитала, за промяна на адреса, за промени в организационната форма и т.н.

(200)

Законът за банковото дело има правно обвързваща сила. Задължителният характер на петгодишните планове и Решение № 40 беше установен в раздел 3.1 по-горе. Задължителният характер на регулаторните документи на КРКБС произтича от правомощията на комисията като банков регулаторен орган. Задължителният характер на другите документи се доказва със съдържащите се в тях клаузи за надзор и оценка.

(201)

Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че ПКНР е създало нормативна уредба, която назначените от него ръководни и надзорни кадри, отчитащи дейността си пред самото правителство, са длъжни да спазват. Следователно ПКНР използва нормативната уредба, за да упражнява значителна степен на контрол върху дейността на трите оказали съдействие държавни банки при отпускането на заеми на сектора за производство на гуми.

(202)

Комисията потърси и конкретни доказателства за упражняването на значителна степен на контрол въз основа на конкретни заеми. По време на контролното посещение трите оказали съдействие държавни банки заявиха, че при отпускането на тези заеми те са приложили високоразвити политики и модели за оценка на кредитния риск. По време на контролното посещение в ПКНР представители на ABC и BOC посочиха също, че през последните две години са намалили общата си кредитна експозиция към сектора за производство на гуми, тъй като са установили някои проблеми, свързани със свръхкапацитета в този сектор.

(203)

Въпреки това не бяха дадени конкретни примери, свързани с включените в извадката дружества. Трите оказали съдействие държавни банки отказаха да предоставят информация за включените в извадката дружества, в т.ч. направените конкретни оценки на кредитния риск, като се позоваха на съображения, свързани с нормативната уредба и договорните задължения, въпреки че Комисията им беше представила писмено съгласие от включените в извадката дружества, с което те се отказват от правото си на поверителност.

(204)

При липсата на конкретни доказателства за оценка на кредитоспособността Комисията провери цялостната правна среда, описана в съображения 188—201 по-горе, и действията на трите оказали съдействие държавни банки във връзка с отпуснатите от тях заеми за включените в извадката дружества. Това поведение противоречеше на официалната им позиция по време на контролното посещение, тъй като на практика те не оперираха въз основа на задълбочени пазарни оценки на риска.

(205)

При контролните посещения беше установено, че с изключение само на някои заеми в чужда валута, заеми са били предоставяни на четири групи включени в извадката производители износители при лихвени проценти, които се доближават до референтните стойности на лихвените проценти на Китайската народна банка (КНБ), независимо от финансовото състояние на дружествата и положението им по отношение на кредитния риск. Следователно заемите са били предоставени с лихвени проценти, по-ниски от пазарните, ако се направи сравнение с процентите, отговарящите на рисковия профил на четиримата включени в извадката производители износители. Включените в извадката дружества са получили също така револвиращи заеми, благодарение на които на датата на падежа незабавно са заменили капитала, използван за погасяване на заемите, със свеж капитал от нови заеми. При две от включените в извадката групи дружества бяха преструктурирани графиците на плащанията или задълженията бяха опростени поради финансови затруднения.

(206)

Комисията установи също така, че трите оказали съдействие държавни банки не винаги са уведомявали националния централен кредитен регистър за отпуснати от тях заеми, които е трябвало да обявят като заеми, предоставени не при обичайните за това условия. Задължението за обявяване на заеми, предоставени не при обичайните за това условия, се прилага по-специално, когато е имало преструктуриране на заеми, когато длъжникът не изплати погасителни вноски или когато са били предоставени револвиращи заеми. Такива случаи бяха установени и за четирите групи от включени в извадката производители износители. Съгласно издадените от КРКБС „Насоки за класифициране на заемите въз основа на риска“ всички тези случаи е следвало да бъдат вписани в централния кредитен регистър. Необявяването им от финансовите институции създава невярна представа за кредитното състояние на дружеството в централния кредитен регистър, тъй като регистърът не отразява действителната му кредитоспособност. В резултат на това дори дадена кредитна институция да приложи оценка на риска, съобразена с пазарните принципи, тя би се основавала на неточна информация.

(207)

Поради това Комисията стигна до заключението, че ПКНР е упражнявало значителен контрол върху дейността на трите оказали съдействие държавни банки по отношение на кредитната им политика и оценката на риска в сектора за производство на гуми.

в)    Заключение относно оказалите съдействие финансови институции

(208)

Комисията установи, че трите оказали съдействие държавни финансови институции прилагат гореописаната правна уредба, като упражняват държавни функции по отношение на сектора за производство на гуми и по този начин действат като публични органи по смисъла на член 2, буква б) от основния регламент, тълкуван във връзка с член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент и в съответствие със съдебната практика на СТО.

3.4.1.2.   Неоказали съдействие държавни банки

(209)

Както се посочва в раздел 3.2 по-горе, нито една от другите държавни банки, които са предоставили заеми на включените в извадката дружества, не отговори на специалния въпросник. Поради това в съответствие със заключенията, посочени в съображения 127—136 по-горе, Комисията реши да използва наличните факти, за да прецени дали тези държавни банки отговарят на изискването за публични органи.

(210)

В антисубсидийното разследване на вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република (41), Комисията установи, че следните банки, които са отпуснали заеми на четирите включени в извадката групи производители износители във въпросното разследване, са били частично или изцяло собственост на самата държава или на държавни юридически лица: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank.

(211)

Като използва общественодостъпна информация — като уебсайта на банката, годишни доклади, информация в банкови справочници или в интернет, Комисията установи освен това, че следните банки, които са отпуснали заеми на четирите включени в извадката групи от производители износители, отчасти или изцяло са собственост на държавата или на държавни юридически лица:

Име на банката

Информация за структурата на собствеността

Hankou Bank

най-малко 34,86 % от акциите са собственост на държавни предприятия

Hubei Bank

най-малко 42,55 % от акциите са собственост на местното управление и на държавни предприятия

Huishang Bank

предимно държавна собственост, като акциите са разпределени между много държавни предприятия и лица, свързани с местното управление

Dongying Bank

Dongying City Bureau of Finance е собственик на 20,88 %, Dongying State-owned Assets Operation Co., Ltd. — на 11,14 %

Bank of Tianjin

най-малко 40,2 % от акциите са собственост на местното управление и на държавни фирми

Bank of Kunlun

собственост на Китайската национална нефтена корпорация (държавно предприятие)

Shenyang Rural Commercial Bank

акциите, собственост на държавни предприятия, съставляват 35,52 % от акционерния капитал

China Industrial International Trust Limited

дъщерно дружество на Industrial Bank, за която в антисубсидийното разследване на ГВПП беше установено, че е държавна собственост (42)

Daye Trust Co., Ltd.

дъщерно дружество на China Orient Asset Mgt Co. Ltd, (държавно дружество за управление на активи)

Sinotruk Finance Co., Ltd.

собственост на Sinotruk (държавно предприятие)

(212)

При липса на конкретна информация от финансовите институции по този въпрос, която да сочи друго, Комисията установи, че ПКНР притежава собственост и контрол въз основа на формалните признаци и по същите причини, като изложените в раздел 3.4.1.1 по-горе. По-конкретно, въз основа на наличните данни се приема, че ръководният и надзорният състав в неоказалите съдействие държавни банки се назначава от ПКНР и отчита дейността си пред него, също както трите оказали съдействие държавни банки.

(213)

Що се отнася до упражняването на значителен контрол, според Комисията може да се приеме, че констатациите за трите оказали съдействие финансови институции, които са предоставили значителна част от заемите на четирите включени в извадката групи от дружества през разследвания период (от 30 % до близо 50 % в зависимост от дружеството), са представителни и за другите държавни финансови институции, които не са оказали съдействие. Нормативната уредба, анализирана в раздел 3.4.1.1, буква б) по-горе, се отнася в еднаква степен и за тях. Тъй като нищо не сочи обратното, въз основа на най-добрите налични факти може да се приеме, че няма конкретни доказателства за оценки на кредитоспособността, също както при трите оказали съдействие държавни банки, поради което анализът за конкретното прилагане на нормативната уредба, изложен в раздел 3.4.1.1, буква б) по-горе, се отнася в еднаква степен и за тях.

(214)

Комисията отбеляза също така, че повечето договори за заеми, които ѝ бяха представени от включените в извадката дружества, имат сходни условия, а договорените лихвени проценти по заемите са сходни и отчасти се припокриват с лихвените проценти, предоставени от трите оказали съдействие държавни банки.

(215)

Поради това, като се имат предвид тези сходства в условията по заемите и в лихвените проценти по тях, както и представителният характер на трите проверени финансови институции, Комисията прие, че констатациите за трите оказали съдействие държавни банки представляват налични факти по член 28 от основния регламент за оценяване на другите държавни банки.

(216)

Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че другите държавни банки, които са предоставяли заеми на включените в извадката дружества, са публични органи по смисъла на член 3 и член 2, буква б) от основния регламент.

3.4.1.3.   Заключение относно държавните финансови институции

(217)

Като се имат предвид гореизложените съображения, Комисията констатира, че всички държавни финансови институции в КНР, които са отпуснали заеми на четирите включени в извадката и оказали съдействие групи от производители износители, са публични органи по смисъла на член 3 и член 2, буква б) от основния регламент.

(218)

Освен това, дори ако държавните финансови институции не се разглеждат като публични органи, Комисията установи, че за тях би била приложима констатацията, че правителството на КНР ги е упълномощило и им е възложило да изпълняват функции, които обикновено се упражняват от правителството, по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент, по същите причини, които са изложени в съображения 220—223 по-долу. Следователно тяхната дейност във всички случаи би се дължала на ПКНР.

3.4.2.   Упълномощаване и възлагане на частни финансови институции

(219)

След това Комисията насочи вниманието си към останалите финансови институции. Следните пет финансови институции се считат за частни, въз основа на констатациите, направени по време на процедурата за ГВПП (43) и допълнени с публично достъпна информация. JPMorgan Chase Bank (Китай), HSBC, Ping An Bank, Bank of Qingdao, Bank of Beijing. Комисията направи анализ дали ПКНР е упълномощило тези финансови институции или им е възложило да предоставят субсидии на предприятия от сектора за производство на гуми по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент.

(220)

Според Апелативния орган на СТО „упълномощаване“ е налице, когато дадено правителство възлага отговорност на частен орган, а „възлагане“ препраща към ситуациите, в които правителството упражнява своята власт над частен орган (44). И в двата случая правителството използва частен орган като пълномощник за предоставяне на финансово участие и „в повечето случаи би могло да се очаква упълномощаването или възлагането на частен орган да включва някаква форма на заплаха или подтикване“ (45). В същото време подточка iv) не позволява на членовете да налагат изравнителни мерки по отношение на продукти, „когато правителството само упражнява своите общи регулаторни правомощия“ (46) или когато правителствената намеса „може да доведе или да не доведе до конкретен резултат само на основата на дадените факти и обстоятелства и упражняването на свободен избор от страна на участниците на пазара“ (47). Упълномощаването и възлагането по-скоро предполагат „по-активна роля на правителството, а не просто действия за насърчаване“ (48).

(221)

Комисията отбеляза, че нормативната уредба относно сектора за производство на гуми, посочена по-горе в съображения 188—201, се отнася за всички финансови институции в КНР, в т.ч. за частните финансови институции. Доказателство за това е фактът, че приложното поле на Закона за банковото дело и различните постановления на КРКБС обхваща всички финансирани от Китай и чуждестранно финансирани банки под ръководството на КРКБС.

(222)

Също така при контролните посещения на включените в извадката дружества беше установено, че повечето договори за заеми, които те представиха на Комисията, имат сходни условия, а лихвените проценти, предоставени от частните финансови институции, са сходни и отчасти се припокриват с лихвените проценти, предоставени от държавните финансови институции.

(223)

Тъй като не получи различна информация от частните финансови институции, Комисията заключи, че по отношение на сектора за производство на гуми всички финансови институции, извършващи дейност в Китай под надзора на КРКБС (в т.ч. частните финансови институции), са упълномощени от държавата или тя им е възложила — по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка iv), първо тире от основния регламент — да изпълняват правителствената политика и да предоставят заеми с преференциални лихвени проценти на предприятията от сектора за производство на гуми.

(224)

Паралелно на тази констатация Комисията също така установи по отношение на Hankook Group, че нормативната уредба не се отнася за някои финансови институции с чуждестранен собственик, които са отпускали заеми на Hankook Group. Те действително не са били под надзора на КРКБС, тъй като седалището им е извън територията на КНР и са отпускали заеми в чужбина в чуждестранна валута. Поради това Комисията стигна до заключението, че тези финансови институции не са упълномощени от държавата, нито им е възложено от нея по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка iv), първо тире от основния регламент.

(225)

След разгласяването на информационния документ ПКНР и Hankook Group заявиха, че не може да се счита, че частните финансови институции, сред които JPMorgan Chase Bank (Китай), са били упълномощени, нито че им е било възложено от ПКНР по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент да отпускат заеми с преференциални лихвени проценти. Те заявиха, че двете наредби, уреждащи дейността на КРКБС, посочени в съображения 188 и 199, са общи за всички регулаторни банкови органи и отразяват основните принципи на ефективния банков надзор, препоръчани от Базелския комитет по банков надзор. Освен това Hankook Group заяви, че Комисията е трябвало да анализира фактическите обстоятелства поотделно за всяка конкретна финансова институция, вместо да се позовава на нормативната уредба като цяло.

(226)

Комисията отхвърли тези твърдения, тъй като осъществяваните от КРКБС надзор и одобрение излизат извън рамките на основните принципи на банковия надзор, препоръчвани от Базелския комитет по банков надзор. Нормативната уредба на Базелския комитет по банков надзор ясно възлага главната отговорност за наблюдение на адекватността на капиталовите нива по отношение на риска на самото банково ръководство. Ролята на надзорните органи е да разглеждат и оценяват вътрешните процедури, системи за контрол и управление на риска, въведени от банката. Основните принципи на ефективния банков надзор на Базелския комитет по банков надзор недвусмислено гласят, че: „акцентът на проверката от банковите органи следва да бъде върху качеството на управлението на риска и механизмите за контрол на банката, а надзорниците не следва да изпълняват ролята на ръководство на банката.“

(227)

Както вече бе посочено в съображение 199 по-горе, одобрението от КРКБС е необходимо при подбора не само на кадри за висшето ръководство в централата на банката, но на всички нива на управление, дори назначени в чужбина управители на клонове, както и мениджъри, отговарящи за спомагателните функции (напр. ИТ мениджъри); необходими са административни разрешения дори за минимални промени, като например продажба на над 5 % от акциите на банката, или промяна на адреса. Всъщност Базелският комитет по банков надзор предвижда само, че надзорникът има правомощията да проверява, отхвърля и налага пруденциални условия на предложенията за прехвърляне на значителна собственост или контролни участия. Според Комисията такива дейности би следвало да попадат в правомощията на ръководството на банката, без да е нужно одобрението на надзорния орган, съгласно основните принципи за ефективен банков надзор на Базелския комитет по банков надзор.

(228)

Освен това нормативната уредба, която е приложима за всички банки в Китай, е много по-широкообхватна от двете наредби, уреждащи дейността на КРКБС, както е показано в съображение 188 по-горе, като целия набор от регулаторни документи е правно задължителен, както е обяснено в съображение 200 по-горе, така че те представляват нещо повече от насърчителни документи. Контролните посещения на включените в извадката дружества не показаха някакви съществени разлики между условията по заемите или лихвените проценти, предоставяни от частните финансови институции и тези, предоставяни от финансови институции, които са публична собственост.

(229)

Накрая, Комисията отбеляза, че въпреки изричното искане от нейна страна JPMorgan Chase Bank (Китай) реши да не оказва съдействие на разследването. В резултат на това Комисията не беше в състояние да разследва фактическите обстоятелства на индивидуално равнище по отношение на JPMorgan Chase Bank (Китай).

(230)

След окончателното разгласяване Hankook Group отново повтори коментарите си относно упълномощаването и възлагането от JPMorgan Chase Bank (Китай), като обърна особено внимание на факта, че ако Hankook Group беше знаела, че банката трябва да окаже съдействие на разследването, тя щеше да поиска от банката да го направи. В отговор Комисията отбеляза, че във въпросника за производителите износители вече е било поискано от дружеството да представи банково разрешение, за да може Комисията да прегледа информацията, предоставена от финансовите институции. Комуникацията между ПКНР и Комисията във връзка със съдействието на финансовите институции е на разположение в публично достъпното досие, а липсата на съдействие от страна на JPMorgan Chase Bank (Китай) беше оповестена на дружеството в информационния документ. Поради това Комисията счита, че този довод не е основателен.

3.4.3.   Специфичност

(231)

Както се посочва в съображения 188—201, няколко правни документа, насочени специално към дружествата в сектора за производство на гуми, възлагат на финансовите институции да предоставят заеми при преференциални лихвени проценти на предприятията от сектора за производство на гуми. Въз основа на тези документи се доказва, че финансовите институции отпускат преференциални заеми само на ограничен брой сектори/дружества, които следват съответните политики на ПКНР.

(232)

Поради това Комисията стигна до заключението, че субсидиите под формата на заеми при преференциални условия като цяло не са общодостъпни и поради това са специфични по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент. Освен това заинтересованите страни не представиха доказателства, че преференциалното кредитиране се основава на обективни критерии или условия по смисъла на член 4, параграф 2, буква б) от основния регламент.

3.4.4.   Полза и изчисляване на размера на субсидията

(233)

След това Комисията изчисли размера на подлежащата на изравняване субсидия. За това изчисление тя направи оценка на ползата за получателите през разследвания период. В съответствие с член 6, буква б) от основния регламент ползата за получателите се изчислява като разликата между размера на лихвата, която дружеството плаща за заем, отпуснат от държавата, и размера, който дружеството би платило за сравним търговски заем при пазарни условия.

(234)

Във връзка с това Комисията отбеляза редица специфични особености на пазара на гуми в КНР. Както е обяснено в раздели 3.4.1 — 3.4.3 по-горе, при заемите, предоставени от китайските финансови институции, се наблюдава значителна държавна намеса и те не отразяват обичайните лихвени проценти за пазар, работещ при нормални условия.

(235)

Общото финансово състояние на включените в извадката групи от дружества е различно. През разследвания период всички те са ползвали различни по вид заеми с различен падеж, обезпечения, гаранции и други съпътстващи условия. Поради тези две причини за всяко дружество е имало различен среден лихвен процент на базата на получените от него конкретни заеми.

(236)

Комисията оцени поотделно финансовото състояние на всяка от включените в извадката групи от производители износители, за да отчете тези особености. Комисията използва методологията за изчисление на преференциалното кредитиране, установена в антисубсидийното разследване на горещовалцовани плоски продукти от стомана с произход от КНР (49) и обяснена в съображенията по-долу. По този начин Комисията изчисли ползата от преференциалното кредитиране поотделно за всяка включена в извадката група от производители износители и я разпредели за разглеждания продукт.

3.4.4.1.   Кредитни рейтинги

(237)

В антисубсидийното разследване на горещовалцовани плоски продукти от стомана с произход от КНР Комисията въз основа на проучване, публикувано от Международния валутен фонд (50), от което е видно несъответствието между международните и китайските кредитни рейтинги, и въз основа на констатациите на разследването относно включените в извадката дружества вече установи, че националните кредитни рейтинги, дадени на китайски дружества, не са надеждни. Действително, според МВФ над 90 % от китайските облигации са с рейтинг АА до ААА, даден им от местни агенции за кредитен рейтинг. Тези рейтинги не са сравними с други пазари, като например на ЕС или на САЩ. Например по-малко от 2 % от дружествата на пазара на САЩ имат такива високи рейтинги. Следователно китайските агенции за кредитен рейтинг са силно ориентирани към най-високата част от рейтинговата скала. Те имат много широка рейтингова скала и са склонни да обединяват облигации със значително различен риск от неизпълнение в една обща рейтингова категория (51).

(238)

Освен това чуждестранните агенции за кредитен рейтинг като Standard and Poor's и Moody's обичайно прилагат повишаване над базовия кредитен рейтинг на емитента, основано на оценка на стратегическото значение на дружеството за китайското правителство и на надеждността на имплицитната гаранция, когато издават рейтинг на китайски облигации, емитирани извън страната (52). Fitch например ясно посочва, когато е приложимо, че такива гаранции са основен фактор за определянето на кредитните рейтинги на китайски дружества от агенцията (53).

(239)

По време на разследването Комисията откри още факти в допълнение към този анализ. Първо, Комисията установи, че държавата може да упражнява известно влияние върху пазара на кредитни рейтинги. Според две проучвания, публикувани през 2016 г., на китайския пазар са действали около 12 агенции за кредитен рейтинг, мнозинството от които са държавна собственост. Общо 60 % от всички корпоративни облигации с кредитен рейтинг в Китай са получили рейтинга си от държавна агенция за кредитен рейтинг (54).

(240)

ПКНР потвърди, че по време на разследвания период на китайския пазар за облигации са действали 12 агенции за кредитен рейтинг, сред които 10 местни агенции за кредитен рейтинг, в т.ч. Global Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. Ltd, Golden Credit Rating International Co. Ltd, China Chengxin Securities Rating Co. Ltd, Pengyuan Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Fareast Credit Rating Co., Ltd, China Bond Rating Co. Ltd, China Securities Index Co. Ltd, Shanghai Credit Information Services Co. Ltd. Има също и 2 съвместни китайско-чуждестранни агенции за кредитен рейтинг, а именно China Lianhe Credit Rating Co. Ltd и China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

(241)

Второ, на китайския пазар за кредитни рейтинги няма свободен достъп. По същността си той е затворен пазар, тъй като преди да започнат дейност, агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъдат одобрени от Китайската регулаторна комисия за ценните книжа (КРКЦК) или Китайската народна банка (55). По време на разследвания период на чуждестранните агенции за кредитен рейтинг не беше разрешено да извършват дейност на вътрешния китайски пазар, тъй като пазарът за кредитни рейтинги е включен в категорията „ограничавани“ на Каталога на индустриите за чуждестранни инвестиции, а на чуждестранните агенции за кредитен рейтинг беше забранено да издават рейтинги на местни облигации. В средата на 2017 г. Китайската народна банка обяви, че при определени условия на чуждестранните агенции за кредитен рейтинг ще бъде разрешено да издават кредитни рейтинги на част от облигациите на вътрешния пазар, но по време на разследвания период това все още не беше влязло в сила (56). Независимо от това чуждестранните агенции междувременно учредиха съвместни предприятия с някои местни агенции за кредитен рейтинг, които издават кредитни рейтинги за местни облигации. Тези рейтинги обаче следват китайската скала за рейтинги и като такива не са точно сравними с международните рейтинги, както е описано по-горе.

(242)

С оглед на гореописаната ситуация в съображения 237—241 Комисията достигна до заключението, че китайските кредитни рейтинги не дават надеждна оценка на кредитния риск на базовия актив. Въз основа на това и въпреки че някои включени в извадката дружества имат добър кредитен рейтинг от китайска агенция за кредитен рейтинг, Комисията стигна до заключението, че тези рейтинги не са надеждни.

3.4.4.2.   Револвиращи заеми

(243)

Съгласно констатациите, описани в раздел 3.4.4 от антисубсидийното разследване на горещовалцовани плоски продукти от стомана с произход от КНР (57), револвиращите заеми са заеми, които позволяват на дружеството на датата на падежа да замени капитала, използван за погасяване на заеми, със свеж капитал от нови заеми. Револвиращите заеми обикновено са признак за проблеми с краткосрочната ликвидност на кредитополучателя и представляват по-голяма рискова експозиция за банките, които ги отпускат. Поради това наличието на револвиращи заеми за дадено дружество бе счетено за признак за това, че финансовото състояние на дружеството е по-лошо, отколкото сочат на пръв поглед финансовите му отчети, и че съществува допълнителен риск, свързан с проблеми с краткосрочната ликвидност.

3.4.4.3.   Hankook Group

(244)

За целите на настоящото разследване Hankook Group в Китай се състои от двама производители износители, две дружества, доставящи суровини на производителя износител, и едно дружество, занимаващо се с продажби. Седалището на тази група се намира извън територията на Китай, в Корея, като в Китай няма холдингово дружество, което да упражнява контрол върху всички дружества с дейност в КНР.

(245)

По време на разследвания период производителите износители са получавали необходимите средства основно от международни банки със седалище извън Китай, както и от корейското дружество майка и от междуфирмено обединение на парични средства. Те обаче са получили и няколко краткосрочни заема чрез продажба на експортните си вземания на китайски банки.

(246)

Финансовото състояние на двамата производители износители на Hankook Group е много различно. Единият е развит бизнес с непрекъснати печалби през периода 2014—2016 г., а другият е наскоро учреден и е натрупал сериозни загуби от създаването си насам, въпреки че през 2017 г. за пръв път отбелязва печалба. Съотношението на дълга към активите е доста ниско в единия случай и много високо в другия. Ако се разглеждат заедно и се сравнят за по-дълъг период, общата рентабилност на групата по време на разглеждания период е била положителна, макар и нестабилна, което показва, че незначителни промени във вътрешната или външната стопанска среда биха могли да доведат до загуби. Тази оценка беше потвърдена по време на контролното посещение.

(247)

Комисията отбеляза, че Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd („JHT“) е получила кредитни рейтинги между BBB+ и AA+ от китайските държавни финансови институции, а Chongqing Hankook Tire Co. Ltd („CHT“) е получили кредитни рейтинги между BBB- и A+ от същите държавни финансови институции. С оглед на цялостното изкривяване на китайските кредитни рейтинги, както е посочено в съображения 237—242 по-горе, Комисията стигна до заключението, че този рейтинг не е надежден.

(248)

Като се разгледа състоянието на производителя, който е на загуба, може да възникнат съмнения за способността на дружествата да изплатят дълга си. Голямото мнозинство на отпуснатите на дружеството заеми обаче са междуфирмени заеми от корейското дружество майка. Дружеството има само краткосрочни заеми от китайски банки в ограничен размер.

(249)

Комисията установи, че тези краткосрочни заеми, предоставени от китайска финансова институция, всъщност са револвиращи заеми. След разгласяването на информационния документ Hankook Group заяви, че тези заеми са последователни тегления на капитал в рамките на по-широкообхватно рамково споразумение. След допълнителен анализ Комисията прие твърдението на Hankook Group за характера на тези заеми и коригира съответно изчисленията си, като използва лихвения процент към момента на тегленето на средствата.

(250)

Както е посочено в раздел 3.4.1 по-горе, китайските кредитиращи финансови институции не представиха достоверна оценка. Поради тази причина, за да определи дали е реализирана полза, Комисията трябваше да прецени дали заемите за Hankook Group са отпуснати при пазарен лихвен процент.

(251)

Според Комисията общото финансово състояние на групата отговаря на рейтинг ВВ — най-високия рейтинг под изискванията за инвестиционен рейтинг. „Инвестиционен рейтинг“ означава, че според преценката на агенцията за рейтинг емитираните от дружеството облигации вероятно са достатъчни за покриване на задълженията за плащане, които банките имат право да инвестират в тях.

(252)

Очакваната премия по облигациите, емитирани от дружества с този рейтинг (BB), бе приложена към стандартния лихвен процент на КНБ, за да се определи пазарният лихвен процент.

(253)

За определяне на надбавката беше изчислен относителният спред между индексите на корпоративните облигации с рейтинг АА в САЩ и рейтинг ВВ в САЩ въз основа на данните на Bloomberg за промишлените сегменти. Така изчисленият относителен спред бе добавен към публикуваните от КНБ референтни стойности на лихвените проценти към датата, на която е бил отпуснат заемът (58), и за същия срок на заема. Това бе направено поотделно за всеки заем, отпуснат на дружеството.

(254)

Същите изкривявания на пазара и липса на достоверен кредитен рейтинг се наблюдават и за предоставяните в КНР заеми в чуждестранни валути, тъй като те се отпускат от същите китайски финансови институции. Поради това, както вече беше установено, за определянето на подходяща референтна стойност бяха използвани корпоративни облигации с рейтинг ВВ със съответната номинална стойност, емитирани по време на разследвания период.

(255)

След разгласяването на информационния документ и след окончателното разгласяване както ПКНР, така и три от четирите включени в извадката дружества, оспориха методиката на Комисията за изчисляване на ползата от заемите с преференциални условия посредством относителен спред между индексите на корпоративни облигации с рейтинг АА и рейтинг ВВ в САЩ. Всички те заявиха, че Комисията е трябвало да използва абсолютен, а не относителен спред между индексите на корпоративните облигации с рейтинг АА и рейтинг ВВ в САЩ. Бяха посочени следните основания:

Нивото на относителния спред се колебае спрямо нивото на основния лихвен процент в САЩ: колкото е по-нисък лихвеният процент, толкова по-висока ще бъде съответната надбавка.

Нивото на съответната референтна стойност се колебае спрямо нивото на референтния процент на КНБ, за което се прилага. Колкото е по-висок референтният процент на КНБ, толкова по-висока ще е съответната референтна стойност.

Според предоставените от Giti Group данни за минали периоди, абсолютният спред остава сравнително постоянен с течение на времето, докато при относителния спред се наблюдават големи колебания.

Фактът, че Комисията е установила полза при всички заеми в RMB, но не и при повечето заеми в чужди валути, доказва, че използването на относителния спред е неправилно.

(256)

Първите три въпроса вече са разгледани в досието ГВП (59). Както е видно от съображения 175—187 в досието ГВП, Комисията отхвърли тези доводи със следните основания:

Първо, макар Комисията да признава, че търговските банки обичайно използват надбавка, изразена в абсолютна стойност, тя установи, че тази практика изглежда основана предимно на практически съображения, тъй като лихвеният процент в крайна сметка е абсолютно число. Абсолютното число обаче е резултат от оценка на риска, която се основава на относителна оценка. Рискът от неизпълнение на задълженията при дружество с рейтинг ВВ е Х % по-голям от този при правителството или при безрисково дружество. Тази оценка е относителна.

Второ, лихвените проценти отразяват не само рисковите профили на дружествата, но и специфичните рискове за държавата и валутата. Така относителният спред отразява промените в базовите пазарни условия, които не намират отражение, ако се използва логиката на абсолютния спред. Често, както е и в настоящия случай, специфичният риск за държавата и валутата варира с течение на времето, като вариациите са различни в различните страни. В резултат на това безрисковите лихвени проценти се изменят значително с течение на времето и понякога са по-ниски в САЩ, а понякога в Китай. Тези разлики са свързани с фактори като наблюдаваното и очакваното нарастване на БВП, икономическите нагласи и равнищата на инфлацията. Тъй като безрисковият лихвен процент се променя с течение на времето, един и същ номинален абсолютен спред може да сочи към много различни оценки на риска. Например, когато банката оцени специфичния за дружеството риск от неизпълнение на задълженията на 10 % над безрисковия лихвен процент (относителна оценка), произтичащият абсолютен спред може да бъде между 0,1 % (при безрискова лихва от 1 %) и 1 % (при безрискова лихва от 10 %). Поради това от гледна точка на инвеститора относителният спред представлява по-добър измерител, тъй като отразява мащаба на спреда на доходността и начина, по който той се влияе от стандартния лихвен процент.

Трето, относителният спред е неутрален спрямо държавата. Например, когато безрисковият лихвен процент в САЩ е по-нисък от този в Китай, методът ще доведе до по-високи абсолютни надбавки. От друга страна, когато безрисковият лихвен процент в Китай е по-нисък от този в САЩ, методът ще доведе до по-ниски абсолютни надбавки. Това беше признато и от Giti Group в таблица 3 от нейното изявление, в която се симулира въздействието на различните проценти на КНБ. На практика, при прилагането на предоставените от Giti Group данни за лихвените проценти на КНБ за минали периоди е видно, че през някои години методологията с относителния спред действително води до по-ниска референтна стойност от тази с абсолютния спред.

По третата точка Комисията тълкува фактите, предоставени от Giti Group, по различен начин. Самата Giti Group отбеляза, че абсолютният спред не е толкова постоянен, както се твърди, а с течение на времето се е променял от 1 % до 4,5 %. Освен това през последните 23 години относителният спред следва абсолютно същата тенденция като тази на абсолютния спред, т.е. когато относителният спред се увеличава, абсолютният спред също се увеличава, и обратно. Що се отнася до твърдението за нестабилност на относителния спред, мащабите на измененията са сходни — разликата между най-високата и най-ниската стойност е 530 % за относителния спред и 450 % за абсолютния спред.

Последно, по четвъртата точка Комисията изразява несъгласие с оценката на Giti Group, че липсата на полза при прилагане на изчислителната методика на Комисията към заеми в чуждестранна валута показва, че използването на относителен спред е неправилно. Вътрешният кредитен пазар в RMB е по същността си затворен пазар, върху който ПКНР може да упражнява известно влияние, както е посочено по-горе. От друга страна, поради причини, свързани, наред с другото, с валутните ограничения в Китай, кредитният пазар в твърда валута е в по-малка степен обвързан с вътрешнополитическите решения на ПКНР и работи в по-голяма степен съгласно пазарните условия. Поради това не е толкова изненадващ фактът, че използваната от Комисията референтна стойност в повечето случаи не води до полза. Тъкмо обратното, според Комисията това показва, че когато оперират на международния пазар, китайските банки отпускат заеми, съответстващи на пазарните условия за дружества с рейтинг ВВ, което не е така, когато предоставят заеми на вътрешния пазар. Това доказва също, че методиката на Комисията води до резултати, съответстващи на пазарните условия за дружества с рейтинг ВВ на международния пазар.

(257)

След окончателното разгласяване правителството на КНР повтори предишните си аргументи и изтъкна, че използването на относителния спред е неподходящо, тъй като не са направени необходимите корекции в референтната стойност, за да се отразят преобладаващите условия на китайския финансов пазар, което ще доведе до необосновани резултати. Комисията не се съгласи с това твърдение, тъй като за отправна точка при изчисленията е използван референтният процент на КНБ. Освен това използването на относителния спред отразява промените в базовите, специфични за държавата пазарни условия, които не намират отражение, ако се следва логиката на абсолютния спред, както е обяснено в съображение 255 по-горе. В допълнение Комисията отбеляза, че полученият лихвен процент от около 9 % за дружества с рейтинг BB не е прекомерно висок с оглед на факта, че доходността на корпоративните облигации с рейтинг BB на китайския вътрешен пазар възлиза на 20 % в края на разследвания период (60).

(258)

Поради тези причини Комисията поддържа становището си, че методът на относителния спред отразява по-добре рисковата премия, която дадена финансова институция би приложила по отношение на китайските производители износители в условията на пазар без изкривявания, особено предвид факта, че основният лихвен процент в КНР и този в САЩ са се променяли по различен начин във времето.

(259)

Hankook Group също така заяви, че Комисията не е приспаднала лихвите, които са били дължими за разследвания период, но са платени след разследвания период. Комисията прегледа изчисленията си, установи, че са правилни и съответно отхвърли твърдението.

(260)

Освен това Hankook Group заяви, че външните документарни менителници не могат да бъдат считани за финансиране. Освен това дори да бъдат считани за финансови инструменти, дружеството оспори референтния процент, използван от Комисията при изчислението на ползата, при който, предполага се, не се взема предвид структурата на лихвените проценти, прилагана от банките (въз основа на специфичен за държавата процент на LIBOR) в съответните валути.

(261)

Първо, Комисията изрази несъгласие с Hankook Group, че външните документарни менителници не могат да бъдат считани за финансиране. Всъщност благодарение на тези финансови инструменти Hankook Group е била в състояние предварително да набира парични средства и така да намалява валутния риск, когато издава менителници във валути, различни от RMB. Следователно това представлява краткосрочно финансиране в полза на Hankook Group.

(262)

Второ, по отношение на използваните референтни проценти, Комисията не успя да установи случаи на заеми с рейтинг ВВ, деноминирани в CAD, AUD и JPY. Тъй като тези държави имат подобно ниво на икономическо развитие като САЩ, Комисията използва средните проценти на LIBOR в USD плюс рисковата премия в САЩ за дружества с рейтинг ВВ като заместител на тези валути. За външните документарни менителници, деноминирани в GBP, SEK и EUR беше използван индексът ICE BofAML. Всъщност процентите на LIBOR за заеми, деноминирани в EUR, GBP и SEK, често бяха отрицателни и поради това се считат за неподходящи за отправна точка при конструирането на референтен процент. От друга страна, индексът ICE BofAML представлява кошница от облигации с висока доходност, т.е. деноминирани в EUR облигации с рейтинг, по-нисък от инвестиционния. Това съответства на кредитния рейтинг, който Комисията счита, че е приложим за Hankook Group. Поради това Комисията поддържа становището си относно външните документарни менителници на Hankook Group.

(263)

След окончателното разгласяване Hankook Group заяви освен това, че индексът ICE BofAML Euro High Yield не е от значение за определянето на референтен лихвен процент въз основа на LIBOR плюс база на премиите, и че Комисията е трябвало да адаптира рисковата премия, както направи с банковите заеми. Комисията изрази несъгласие с това твърдение. Както е обяснено в съображение 262 по-горе, индексът ICE BofAML Euro High Yield е кошница от облигации с кредитен рейтинг, който съответства на рейтинг BB, какъвто е издаден на Hankook Group. Следователно това съответства на лихвения процент, който дружество с рейтинг ВВ се очаква да плаща за заеми в EUR. По отношение на заемите в CAD, AUD и JPY Hankook Group повтори коментарите, представени във връзка с информационния документ. Дружеството заяви, че Комисията носи отговорността за установяване на референтна стойност, възможно най-близка до пазарната реалност. Комисията счита, че това вече е факт, тъй като не съществуват публично достъпни данни за AUD, CAD, JPY по отношение на дружества с рейтинг BB, което би позволило конструирането на референтна стойност въз основа на съответните лихвени проценти на LIBOR. Освен това Асоциацията на британските банкери (понастоящем наричана Intercontinental Exchange Group или ICE) през 2013 г. преустанови определянето на LIBOR за редица валути, в т.ч. CAD и AUD. В допълнение пазарните условия на тези пазари са сходни с условията на американския финансов пазар. Поради това Комисията остана на позицията си, че използването на индекса ICE BofAML Euro High Yield е подходящ метод.

3.4.4.4.   Giti Group

(264)

Като цяло, въз основа на собствените си финансови отчети, Giti Group се е намирала в добро финансово състояние. Въпреки това групата има високо съотношение на дълга към активите, с нарастваща тенденция по време на разследвания период.

(265)

Финансовото състояние на производителите износители от Giti Group е най-различно. Трима от тях са реализирали печалба по време на разглеждания период. Другите финансови показатели, като съотношението на дълга към активите или коефициента на лихвено покритие, не сочат съществени структурни проблеми за способността на тези дружества да изплащат дълговете си. Двамата други производители обаче са били непрекъснато на загуба по време на целия разглеждан период. Те обаче не са имали неизплатени заеми от несвързани банки и всъщност са изцяло финансирани от дружеството майка с дългосрочен неизплатен дълг.

(266)

Комисията отбеляза, че Giti Group е получила рейтинг A+, издаден от китайска агенция за кредитен рейтинг. С оглед на цялостното изкривяване на китайските кредитни рейтинги, както е посочено в съображения 237—242 по-горе, Комисията стигна до заключението, че този рейтинг не е надежден.

(267)

Поради това Комисията счита, че е целесъобразно да използва референтния рейтинг ВВ, описан в съображения 251—253 по-горе, за дейностите, извършвани на равнището на групата, за да изчисли общата полза по отношение на гумите, произтичаща от липсата на подходяща оценка на риска.

(268)

След разгласяването на информационния документ Giti Group оспори кредитния рейтинг ВВ, издаден на дружествата в Giti Group. Дружеството заяви, че Комисията е използвала ВВ рейтинг повсеместно за всички дружества в Китай, вместо да разгледа индивидуалните обстоятелства на включените в извадката дружества. В това отношение дружеството обърна внимание на факта, че групата няма револвиращи заеми, и че печалбата на различните дружества от групата варира значително.

(269)

Комисията изрази несъгласие с оценката на Giti Group. Както е посочено в раздели от 3.4.4.3 до 3.4.4.6, Комисията е направила индивидуална оценка на всяка включена в извадката група от дружества и е разгледала индивидуалните обстоятелства на всяко от дружествата в тези групи. В конкретния случай на Giti Group наистина не бяха установени револвиращи заеми, а финансовото състояние на производителите износители значително варираше — трима производители износители бяха на печалба, а двама имаха тежки дълготрайни загуби. Комисията би могла да издаде различни кредитни рейтинги на всеки от тези производители износители. Тя обаче реши да издаде единен кредитен рейтинг на цялата група, с оглед на взаимовръзките между дружествата и по-конкретно факта, че задлъжнялостта на производителите, които реализират загуби, всъщност посредством междуфирмени сделки бива прехвърлена и покривана от предприятията в групата, които реализират печалба. Следователно това твърдение беше отхвърлено.

(270)

Giti Group също така посочи някои незначителни грешки в изчисленията, които бяха приети от Комисията и съответно коригирани.

3.4.4.5.   China National Tire Group

(271)

Финансовото състояние на четиримата производители износители от China National Tire Group е най-различно. Двама от тях са били непрекъснато на печалба през периода 2014—2016 г. и имат стабилни финансови показатели. През първата половина на 2017 г. обаче един от тези двама производители започва да реализира загуби и взема револвиращ заем, което показва, че финансовото състояние на дружеството може би е по-лошо, отколкото сочат на пръв поглед финансовите му отчети.

(272)

За третия и четвъртия производител обаче финансовите отчети, както и доказателствата, открити по време на контролното посещение, показаха, че тези дружества продължават да вземат заеми при привлекателни лихвени проценти, въпреки че няколко последователни години са на загуба, имат високо съотношение на дълга към активите, нисък коефициент на лихвено покритие, влошаващи се финансови показатели, неизползван производствен капацитет, установени от одиторите проблеми с възможността да продължат да бъдат действащо предприятие и несигурни перспективи за бъдещето. Освен това те бяха зависими от револвиращи заеми, а едно от дружествата не беше в състояние да погасява част от дълговете си. Всъщност по време на разследвания период тези дружества спряха да получават външни заеми. Те обаче продължиха да получават финансово подпомагане под формата на заеми, взети от името на дружеството майка. В условията на тези кредитни споразумения като предназначение на заема беше посочено дъщерното дружество в затруднено положение. Освен това съгласно междуфирмено споразумение въпросните производители износители трябваше да изплатят напълно тези заеми на дружеството майка.

(273)

Междинното дружество майка, CNRC, беше на печалба през периода 2015—2016 г. и през разследвания период, въпреки че рентабилността му беше слаба и дружеството беше силно задлъжняло. Освен това Комисията установи, че над половината от заемите, предоставени на CNRC, са били револвиращи заеми. Подобна е картината и след анализа на крайното дружество майка Chemchina Group, при което ниската рентабилност е съчетана с висока задлъжнялост и известна зависимост от револвиращите заеми. Освен това на нивото на Chemchina Group Комисията установи, че погасяването на неизплатените заеми е извършено с облигации.

(274)

Не са представени кредитни рейтинги за CNRC или неговите дъщерни дружества. Chemchina Group обаче неведнъж е получавала кредитен рейтинг ААА от китайска агенция за кредитен рейтинг. С оглед на цялостното изкривяване на китайските кредитни рейтинги, както е посочено в съображения 237—242 по-горе, както и с оглед на доказателствата, открити по време на контролното посещение, Комисията не прие за надежден дадения в страната рейтинг на Chemchina Group.

(275)

С оглед на изложените по-горе обстоятелства Комисията сметна за необходимо да намери подходяща референтна стойност за различните дружества в групата. За да се отчете увеличената рискова експозиция на банките, подчертана от наличието на револвиращи заеми при някои от дружествата в групата, Комисията свали една степен по скалата на оценяване на риска и адаптира съответното изчисление на спреда за тези заеми, като сравни корпоративните облигации с рейтинг АА в САЩ и тези с рейтинг В в САЩ (вместо ВВ) със същия срок. Според определенията за кредитен рейтинг на агенция Standard & Poor's длъжникът с рейтинг В е по-уязвим от длъжниците с рейтинг ВВ, но към момента на издаване на рейтинга той все още има способността да изпълнява финансовите си задължения. Все пак неблагоприятните стопански, финансови или икономически условия биха могли да намалят способността или готовността на длъжника да изпълнява финансовите си задължения. Поради това тази референтна стойност се счита за подходяща за отразяване на допълнителния риск, породен от револвиращите заеми.

(276)

С оглед на това Комисията я използва като подходяща референтна стойност за всички заеми със срок до две години, предоставени на дружества, които са използвали револвиращи заеми. Револвиращи заеми обикновено действително се отпускат за кратки срокове. Изключително слабо вероятно е револвиращ заем да има срок до падежа над две години, като доказателствата във връзка с проверените заеми за включените в извадката дружества подкрепят това заключение.

(277)

За останалите заеми със срок до падежа 2 години и повече, както и за дружества, които нямат револвиращи заеми, Комисията използва общата референтна стойност и даде на облигациите най-високия неинвестиционен рейтинг, както е обяснено в съображение 251.

(278)

Накрая по отношение на две от дружествата, производители на гуми, Комисията стигна до заключението, че те са били в лошо финансово състояние през 2015—2016 г. и по време на разследвания период. Без държавна подкрепа по време на разследвания период те не биха имали достъп до допълнителни заеми. Поради това ползата за това дружество превишава обичайната надбавка по лихвения процент. За него ползата през разследвания период е свързана най-вече с получаването на заеми, които без държавна подкрепа е нямало да му бъдат отпуснати, като се вземе предвид общото му финансово състояние. В този смисъл Комисията отбелязва, че China National Tire Group е голямо държавно предприятие, което е част от Chemchina Group, а Chemchina Group е посочена като ключово предприятие в 13-ия петгодишен план за нефтохимическата промишленост.

(279)

Поради това в съответствие с раздел Д, буква б), точка V от насоките от 1998 г. (61) Комисията реши да разглежда неизплатените суми от тези заеми през разследвания период като безвъзмездна помощ, предоставена за осъществяване на държавната политика. Тъй като по време на разследвания период тези дружества не са получавали нови външни заеми поради лошото си финансово състояние, което вече е било факт през периода 2015—2016 г., Комисията прие за безвъзмездни средства заемите, дължими по време на разследвания период, но отпуснати през 2015 г. и първата половина на 2016 г., надлежно коригирани, както е описано в съображение 280 по-долу. Освен това Комисията прие за безвъзмездни средства междуфирмените заеми, взети от дружеството майка от името на дъщерното му дружество по време на разследвания период, тъй като те очевидно са били предназначени за дъщерното дружество и е трябвало да бъдат погасени от него.

(280)

След окончателното разгласяване China National Tire Group заяви, че междуфирмените заеми, взети от дружеството майка от името на дъщерното му дружество, не следва да се разглеждат като безвъзмездни средства, тъй като кредитните споразумения са подписани между дружеството майка и банките. Следователно при изчисляването на ползата от субсидията тези заеми не могат да се разглеждат като заеми на дъщерните дружества. Комисията не се съгласи с тази оценка, тъй като в подписаните с банките кредитни споразумения ясно се посочва, че предназначението на заемите е да се осигури финансиране на дъщерните дружества в затруднено положение. Освен това между дружеството майка и дъщерните дружества са подписани специфични споразумения, които недвусмислено се позовават на конкретни кредитни споразумения с банките и предвиждат, че дъщерните дружества трябва да изплатят заемите със свои собствени средства.

(281)

China National Tire Group заяви също най-общо, че заемите, отпуснати на двама производители износители, не представляват безвъзмездни средства, тъй като тези заеми не са опростени или неизплатени. В този смисъл Комисията поясни, че не е разглеждала заемите, предоставени на включени в извадката дружества, като безвъзмездни средства сами по себе си. Напротив, Комисията приема, че отпуснатите на дружествата заеми по същността си включват задължения за изплащане. При изчислението на ползата от такава сделка Комисията не е сравнявала лихвените проценти, а е възприела като отправна точка неизплатената сума от главницата по заема. Комисията уточни, че при изчисляването на ползата не е взела предвид целия размер на заема, както е обяснено в следващото съображение.

(282)

Ползата беше определена въз основа на неизплатената сума от главницата на заема, от която бе приспадната платената лихва през разследвания период. Размерът на главницата по заема е коригиран чрез амортизиране в съответствие с основната цел на заема. Ако целта на заема е определена като ликвидност/оборотен капитал, то тогава е взета предвид цялата сума. Ако заемът е ясно свързан с дългосрочна инвестиция, размерът на главницата е амортизиран за срока на заема и съответно е взета под внимание само сумата, отнасяща се до разследвания период. Накрая, размерът на ползата бе допълнително коригиран, така че да отразява само броя на дните през разследвания период, през които е текъл срокът на заема.

(283)

На последно място, след окончателното разгласяване China National Tire Group изтъкна, че ползата във връзка с междуфирмените заеми, получени от ChemChina Finance, е била изчислена два пъти, тъй като заемите са разглеждани по отношение на индивидуалните бенефициери в рамките на групата, макар че Комисията вече е била изчислила ползата от субсидията по отношение на междубанковите заеми, получени от ChemChina Finance от банките. Комисията прие това твърдение и коригира съответно изчислението на ползата от преференциалното кредитиране.

3.4.4.6.   Xingyuan Group

(284)

Като цяло, въз основа на собствените си финансови отчети, Xingyuan Group е била в затруднено финансово положение. Основното дружество в групата, което е също и основният производител износител, е реализирало загуби по време на целия период 2014—2016 г. В края на 2016 г. дружеството е отбелязало отрицателна нетна стойност, тъй като съотношението му на дълга към активите е надхвърляло 100 % и натрупаните му загуби са надвишавали внесения капитал.

(285)

По време на контролното посещение Комисията също така откри сред включените в извадката кредити няколко револвиращи заема и отбеляза, че дружеството има трудности с погасяването на лихвата и главницата по заемите. Няколко заема са погасени със закъснение, а други, чийто падеж е бил през разследвания период, няколко месеца по-късно още не са били погасени.

(286)

Освен това кредитният отчет за предприятието, изготвен от КНБ, показва, че то е имало значителни задбалансови пасиви, тъй като е предоставило гаранции за заеми, отпуснати на несвързани трети страни в сектора за производство на гуми в региона. В допълнение 31 % от неизплатените заеми са били класифицирани в категория „под наблюдение“ в кредитния отчет за предприятието.

(287)

Накрая, Комисията установи, че дружеството среща затруднения при разплащането с основния си доставчик на суровини и има значителна неизплатена сума, класифицирана като „заем“ от доставчика.

(288)

Свързаният търговец износител, от друга страна, отбеляза малка печалба през разглеждания период. Въпреки че дружеството не е реализирало загуби, рентабилността като цяло е била ниска и това го поставя в неизгодно положение при неблагоприятни промени в стопанските, финансовите или икономическите условия. Дружеството има високо съотношение на дълга към активите, но няма револвиращи заеми.

(289)

Въпреки тези обстоятелства през разследвания период китайска агенция за кредитен рейтинг е издала на Xingyuan Group местен кредитен рейтинг AA. С оглед на цялостното изкривяване на китайските кредитни рейтинги, както е посочено в съображения 237 — 242 по-горе, както и с оглед на доказателствата, открити по време на контролното посещение, Комисията не прие за надежден китайския рейтинг на Xingyuan Group.

(290)

С оглед на изложените по-горе обстоятелства Комисията сметна за необходимо да намери подходяща референтна стойност за различните дружества в групата.

(291)

Комисията стигна до заключението, че като се имат предвид конкретните обстоятелства, производителят износител не би получил нови заеми през разследвания период без държавна подкрепа. Поради това ползата за тези дружества превишава обичайната надбавка по лихвения процент. За него ползата през разследвания период е свързана най-вече с получаването на заеми, които без държавна подкрепа е нямало да му бъдат отпуснати, като се вземе предвид общото му финансово състояние. В този смисъл Комисията отбеляза, че в Изпълнителния план за преобразуване и модернизиране на промишлеността в провинция Shandong Xingyuan Group е посочено като едно от седемте ключови регионални предприятия за производство на гуми.

(292)

Поради това в съответствие с раздел Д, буква б), точка V от насоките от 1998 г. Комисията реши да разглежда неизплатените суми от тези заеми през разследвания период като безвъзмездна помощ, предоставена за осъществяване на държавни политики. Въз основа на наличната информация Комисията подложи на изравняване само заемите, предоставени през разследвания период.

(293)

За отпуснатите преди разследвания период заеми на производителя износител и с оглед на наличието на револвиращи заеми на нивото на това дружество Комисията отново използва референтната стойност, установена в съображение 275 по-горе, за всички заеми със срок до падежа до 2 години. За останалите заеми със срок до падежа 2 години и повече Комисията отново използва общата референтна стойност и издаде най-високия неинвестиционен рейтинг за облигации, както е обяснено в съображение 251.

(294)

За другите дружества в Xingyuan Group Комисията стигна до заключението, че въз основа на наличната информация може да използва общата референтна стойност и да издаде най-високия неинвестиционен рейтинг за облигации, както е обяснено в съображение 251.

3.4.4.7.   Кредитни линии

(295)

Разследването показа, че китайските финансови институции предоставят и кредитни линии във връзка с отпускането на индивидуални заеми на всяко от включените в извадката дружества. Те се състоят от рамкови споразумения, по които банката разрешава на включените в извадката дружества да теглят суми до определен максимален размер под формата на дългови инструменти (заеми, документарни менителници, търговско финансиране и т.н.). При нормални пазарни условия такива кредитни линии подлежат на така наречената „такса ангажимент“, за да се компенсират разходите и рисковете на банката, както и на такса за подновяване, която се плаща предварително за подновяване на валидността на кредитните линии. Комисията установи обаче, че всички включени в извадката дружества са се възползвали от безплатно предоставени кредитни линии.

(296)

В съответствие с член 6, буква г), подточка ii) от основния регламент ползата за получателите се изчислява като разликата между средствата, които дружеството заплаща за отпускането на кредитни линии от китайските финансови институции, и средствата, които дружеството би заплатило за съпоставима търговска кредитна линия, която може да се получи на свободния пазар.

(297)

Един от включените в извадката производители износители в Hankook Group е получил кредитни линии от две банки, чиито седалища са установени в различна от КНР финансова юрисдикция, и тези линии са подлежали на „такса ангажимент“ съгласно обичайната практика на световните финансови пазари. Тъй като посочените кредитни линии, отпуснати специално за дружества с дейност производство на гуми, не са подлежали на такса за подновяване, Комисията реши в настоящия случай да не прилага тези такси. Поради това въпросните кредитни линии се считат за разумна стойност, която може да замести референтната. В резултат на това средната такса, прилагана за тези кредитни линии, беше използвана като референтна стойност в съответствие с член 6, буква г), подточка ii) от основния регламент.

(298)

Размерът на таксите, използван за референтна стойност, беше приложен пропорционално към размера на всяка от въпросните кредитни линии, за да се получи размерът на субсидията (минус всички действително платени такси). В случаите, в които продължителността на кредитната линия е повече от една година, общият размер на субсидията беше разпределен върху продължителността на кредитната линия и към разследвания период беше отнесена подходяща по размер сума.

(299)

След разгласяването на информационния документ и окончателното разгласяване Hankook Group заяви, че не са плащани предварителни такси, тъй като при вземането на решение за откриване на кредитна линия за дадено дружество китайските банки са взели предвид общите приходи, генерирани от други продукти и услуги.

(300)

Комисията се съгласи, че от всеки клиент, който открива кредитна линия в банка, се очаква да закупува други продукти и услуги на въпросната банка. Общоприета практика е обаче от клиентите да се изисква да плащат първоначална такса, както стана ясно от първоначалната такса, поискана от двете чуждестранни банки за откриването на кредитни линии за Hankook Group. Действително банките трябва да заделят средства и да ги предоставят на разположение по всяко време, докато е отворена кредитната линия. Hankook Group не представи доказателства за предполагаемите основания за освобождаване от първоначални такси. Освен това в някои случаи кредитополучателите може да са задължени да държат минимален депозит в банката. Поради това твърдението на Hankook Group се отхвърля.

(301)

След разгласяването на информационния документ Giti Group коментира, че Комисията е използвала неправилен брой оставащи дни за няколко кредитни линии и че не е приспаднала някои от платените от дружеството такси от изчислената полза. Комисията отчасти прие тези коментар и съответно коригира изчислението на ползата.

3.4.5.   Заключения относно преференциалното кредитиране

(302)

При разследването беше установено, че през разследвания период всички включени в извадката групи от производители износители са се възползвали от преференциално кредитиране. Предвид наличието на финансово участие, полза за производителите износители и специфичност тези заеми и кредитни линии следва да се считат за субсидия, подлежаща на изравняване.

(303)

Размерът на субсидията, установен във връзка с преференциалното кредитиране по време на разследвания период за включените в извадката групи от дружества, е, както следва:

Преференциално кредитиране

Дружество/група

Общ размер на субсидията

China National Tire Group

8,28 %

Giti Group

1,53 %

Hankook Group

0,34 %

Xingyuan Group

48,37 %

3.5.   Преференциално финансиране и застраховане: облигации

(304)

Две от включените в извадката дружества са се възползвали от преференциално финансиране под формата на облигации.

а)    Държавни финансови институции, действащи като публични органи

(305)

В КНР участниците на пазара за облигации са по същество същите, като действащите на кредитния пазар. Дружества, които желаят да емитират облигации, трябва да потърсят услугите на финансова институция, действаща като поемател. Поемателите организират емисията на облигации и предлагат лихвените проценти, с които облигацията ще бъде представена на инвеститорите. Поемателите са същите държавни банки, които предоставят и заемите, отпускани при преференциални условия, разгледани в раздел 3.4 по-горе. Освен това инвеститорите, които купуват облигациите, са също предимно китайски (държавни) банки, тъй като над 95 % от общия търгуван обем на облигации се извършва на междубанковия пазар (62).

(306)

Както е посочено в раздел 3.4.1 по-горе, тези финансови институции се характеризират със силно държавно присъствие и ПКНР има възможността да упражнява значителен контрол.

(307)

Общата правна рамка, в която действат тези финансови институции и която е описана в раздел 3.4 по-горе, е валидна и за облигациите. Освен това конкретно за облигациите се прилагат следните нормативни документи:

(308)

Закон на Китайската народна република за ценните книжа, преработен и приет на 18-ото заседание на Постоянния комитет на Десетия национален народен конгрес на Китайска народна република на 27 октомври 2005 г., влязъл в сила на 1 януари 2006 г. (настоящата версия е публикувана на 31 август 2014 г.) („Закон за ценните книжа“);

(309)

Административни мерки за емитирането и търговията с корпоративни облигации, Постановление на Китайската регулаторна комисия за ценните книжа № 113, 15 януари 2015 г.;

(310)

Мерки за администрирането на инструменти за дългово финансиране от нефинансови предприятия на междубанковия пазар за облигации, емитирани от Китайската народна банка [2008] № 12, 9 април 2008 г.;

(311)

Наредба за администрирането на корпоративни облигации, издадени от Държавния съвет на 18 януари 2011 г.

(312)

Съгласно нормативната уредба в КНР не могат свободно да се емитират или търгуват облигации. Емисията на всяка облигация трябва да се одобри от различни правителствени органи, като КНБ, НКРР и КРКЦК, в зависимост от вида на облигацията и типа на емитента. Освен това съгласно Наредбата за администрирането на корпоративни облигации, съществуват годишни квоти за емитиране на корпоративни облигации.

(313)

Съгласно член 16 от Закона за ценните книжа публичното емитиране на облигации трябва да отговаря на следните изисквания: „инвестирането на набраните средства изпълнява изискванията на промишлените политики на Държавата […]“ и „набраните средства […] се използват по предназначение, което се проверява“. В член 12 от Наредбата за администрирането на корпоративни облигации се посочва отново, че предназначението на набраните средства трябва да отговаря на изискванията на промишлените политики на Държавата.

(314)

Съгласно Административните мерки за емитирането и търговията с корпоративни облигации на публично емитиране подлежат само някои облигации, отговарящи на строги критерии за качество, като кредитен рейтинг ААА. Следователно повечето облигации се емитират частно от така наречените квалифицирани инвеститори, които са одобрени от КРКЦК и които са по същество китайски институционални инвеститори.

(315)

Накрая, лихвените проценти по корпоративните облигации не се определят свободно, тъй като в член 18 от Наредбата за администрирането на корпоративни облигации се посочва, че „лихвеният процент, предлаган за дадена корпоративна облигация, не може да е по-висок от 40 % от преобладаващия лихвен процент, изплащан от банките на лица по спестовни депозити с фиксиран срок със същия срок до падежа“.

(316)

Комисията потърси и конкретни доказателства за упражняването на значителна степен на контрол въз основа на конкретни облигации. За целта тя проучи общата правна уредба, както е посочено по-горе в съображения 307—315, заедно с конкретните констатации от разследването.

(317)

При контролните посещения беше установено, че облигации се емитират от две групи включени в извадката производители износители, при лихвени проценти, които се доближават до референтните стойности на лихвените проценти на Китайската народна банка (КНБ), независимо от финансовото състояние на дружествата и положението им по отношение на кредитния риск.

(318)

На практика лихвените проценти по облигациите са повлияни от кредитния рейтинг, подобно на кредитите. Както е обяснено обаче в съображения 237—242 по-горе, местният пазар на кредитни рейтинги е изкривен и кредитните рейтинги не са надеждни. Това се доказва и от факта, че проспектите на облигациите и докладите за кредитните рейтинги на облигации, емитирани от включените в извадката дружества, не отговаряха на действителното положение на дружествата.

(319)

В един от случаите, например, финансовият анализ на облигационната емисия се основава на много висок оборот и печалба в размер на 12 %, въпреки че финансовите отчети на дружеството показват, че то всъщност реализира загуба.

(320)

В друг случай в подробния проспект на облигацията фигурира предупреждението, че нивото на задлъжнялост на дружеството се повишава, че „задълженията на емитента са тежки и съотношението активи/пасиви е по-високо от средното за сектора… Като цяло краткосрочната платежоспособност на емитента е сравнително ниска, така че е налице известен натиск върху краткосрочната платежоспособност… Дружеството разчита предимно на приходи от спомагателна дейност като източник на печалба. Това означава голяма несигурност за рентабилността.“ Въпреки това докладът завършва с издаване на кредитен рейтинг ААА на емисията на облигации.

(321)

Накрая, Комисията отбелязва, че при нормални пазарни условия лихвените проценти по облигациите следва средно да бъдат по-високи от лихвените проценти по заемите, тъй като те се считат за подчинен дълг. При включените в извадката дружества обаче лихвените проценти по заемите са равни или по-високи от лихвените проценти по облигациите.

(322)

Като се имат предвид гореизложените съображения, Комисията констатира, че китайските финансови институции, които организират емитирането на облигации за включените в извадката дружества, са публични органи по смисъла на член 3 и член 2, буква б) от основния регламент. Освен това е налице полза за двама включени в извадката производители износители, тъй като облигациите са емитирани при лихвени проценти под пазарните ставки, отговарящи на действителния им рисков профил.

б)    Специфичност

(323)

Комисията счита, че преференциалното финансиране чрез облигации е специфично по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент, тъй като облигации не могат да бъдат емитирани без одобрение от органите на правителството, а Законът за ценните книжа на КНР гласи, че емитирането на облигации трябва да отговаря на промишлените политики на държавата. Съгласно тези политики високоефективните радиални гуми (включително безкамерните гуми за камиони) са конкретно посочени като „целеви за насърчаване“ продукти.

в)    Методика за изчисляване

(324)

Тъй като облигациите са по същество друг вид дългов инструмент, подобен на заемите, и методиката на изчисляване за заемите вече се базира върху кошница от облигации, Комисията реши да следва методиката за изчисляване за заемите, описана в раздел 3.4.4 по-горе. Това означава, че за да се определи ползата, относителният спред между корпоративни облигации на САЩ с рейтинг АА и корпоративни облигации на САЩ с рейтинг ВВ със същия срок се прилага към референтната стойност на лихвените проценти, публикувани от КНБ, за да се установи пазарен лихвен процент за облигации, който след това бива сравнен с действителния лихвен процент, изплащан от дружеството.

(325)

Размерът на субсидията, установен във връзка с облигациите с преференциални условия, по време на разследвания период за включените в извадката групи от дружества, е, както следва:

Преференциално финансиране: облигации

Дружество/група

Общ размер на субсидията

China National Tire Group

0,72 %

Xingyuan Group

0,12 %

3.6.   Преференциално финансиране и застраховане: кредити за купувачите на износа

(326)

Според жалбоподателя държавните банки в Китай са предоставяли кредити на купувачите на износа, или заеми при благоприятни условия на чуждестранни дружества, например вносители, за да насърчават износа на китайски продукти, технологии и услуги, като например гуми.

(327)

По време на разследването Комисията установи, че нито един вносител, свързан или не, не декларира неизплатени заеми от китайски финансови институции в отчетите си. Поради това Комисията стигна до заключението, че тази програма не се отнася за включените в извадката дружества по време на разследвания период.

3.7.   Преференциално финансиране и застраховане: подкрепа за чуждестранните инвестиции

(328)

В края на 2015 г. CNRC придоби 65 % дял от Pirelli Group. Към този момент стойността на тази група се оценява на 7,1 млрд. евро. Това придобиване беше придружено от редица мерки за подпомагане от ПКНР.

(329)

След разгласяването на информационния документ и окончателното разгласяване ПКНР, Pirelli и CNRC заявиха, че Комисията не може да разследва тази схема, тъй като тя не попада в обхвата на жалбата или на Известието за започване. След окончателното разгласяване ПКНР повтори твърдението си и заяви, че Комисията не е предоставила възможност за консултации преди започването на процедурата в съответствие с член 10, параграф 7 от основния регламент, като така е попречила на КНР да предложи взаимноприемлива позиция. Освен това ПКНР изтъкна, че новите схеми могат да бъдат подложени на изравняване само ако има законово основание в правото на Съюза. Подобно правно основание обаче е въведено едва с влизането в сила на новия член 10, параграф 7, втора алинея от основния регламент през декември 2017 г. (63), който не е бил приложим за тази процедура. CNRC изрази становището, че всяка програма е трябвало да бъде индивидуално посочена в известието за започване. Тъй като Комисията е посочила само „безвъзмездни средства“ или „заеми“, а не „капиталова инвестиция“, инвестицията на фонда „Път на коприната“ не е обхваната от процедурата.

(330)

Комисията не се съгласи с това твърдение. Известието за започване на процедурата гласи „1) директно прехвърляне на средства и потенциално директно прехвърляне на средства или пасиви“. Съгласно член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от основния антисубсидиен регламент и член 1, параграф 1, буква а), точка 1), подточка i) от Споразумението СИМ, терминът „директно прехвърляне на средства“ се пояснява с примери в скоби. В тях се изброяват „например безвъзмездни помощи, заеми, вливане на капитал“. Поради това инвестицията на фонд „Път на коприната“ е обхваната като капиталова инвестиция в известието за започване в раздела „директно прехвърляне на средства“. Освен това, както е обяснено по-долу в съображения 334—340, инвестицията на фонд „Път на коприната“ не се разглежда като отделна самостоятелна програма за целите на настоящото разследване. Вместо това неговата инвестиция представлява допълнителна намеса в пакет от пет финансови интервенции на правителството на КНР в рамките на придобиването на Pirelli. С изключение на още една капиталова инвестиция на CINDA, останалите части от пакета са безвъзмездни средства, заем и погасяване на лихви, за които CNRC приема, че правилно са били предмет на разследването. Следователно при анализа на инвестицията на фонд „Път на коприната“ Комисията не е включила в разследването отделна програма, а е разгледала всички имащи отношение части от една сложна финансова мярка, като част от програма за насърчаване на външната търговия.

(331)

Освен това, дори да е имало съмнения относно обхвата на субсидиите, разглеждани в процедурата, Комисията напълно прозрачно е преодоляла тези съмнения по време на разследването. По време на контролното посещение на ПКНР по взаимно съгласие беше повдигнат въпросът за пазарния характер на инвестициите, направени от фонд „Път на коприната“, като ПКНР представи полезна информация за характера на фонда. В тази връзка Комисията беше изненадана от твърдението на CNRC, след окончателното разгласяване, че по време на контролното посещение ПКНР е дало само устен отговор и че Комисията не е поискала допълнителна информация за пазарния характер на фонд „Път на коприната“. Тъкмо обратното — Комисията беше изпратила на ПКНР писмо по член 28 по тази тема и беше получила документи относно инвестицията на фонд „Път на коприната“, което отново подчертава, че този аспект от финансирането от ПКНР правилно е бил част от процедурата.

(332)

Поради това твърдението, че инвестицията на фонд „Път на коприната“ е била извън обхвата на разследването, се отхвърля.

а)    Правно основание

(333)

13-и петгодишен план за развитие на външната търговия, публикуван от Министерството на търговията („MOFCOM“), 26 декември 2016 г.;

13-и петгодишен план за нефтохимическата промишленост;

Насоки на Държавния съвет за насърчаване на международния производствен капацитет и сътрудничество в производството на оборудване, публикуван през 2015 г. („Насоките“).

Известие за заделяне на средства за субсидиране на ключови проекти през 2015 г., специални фондове за развитието на външната търговия и икономика, C.H. [2015 г.] № 653 и досие Chemchina [2016 г.] № 144;

Известие на Министерството на финансите относно публикуването на централния държавен капиталов оперативен бюджет за 2016 г. CZ [2016 г.], № 18.

б)    Констатации от разследването

(334)

Комисията установи, че ПКНР се е намесило по няколко начина с цел да улесни придобиването от страна на CNRC на дял от 65 % в Pirelli Group.

(335)

Първо, CNRC е получила безвъзмездни средства в размер на 500 млн. RMB (около 66 млн. евро) от КНАДА с цел „да насърчава глобалното сътрудничество за производствения капацитет в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ в съответствие с Известието на Министерството на финансите относно публикуването на централния държавен капиталов оперативен бюджет за 2016 г., CZ [2016 г.], № 18.

(336)

Второ, CNRC е получила заем при преференциални условия в размер на 800 млн. евро от банков консорциум, включващ Китайската банка за развитие (CDB), EXIM и Китайската строителна банка (CCB). Кредитното споразумение посочва като цел на заема придобиването на Pirelli.

(337)

Трето, CNRC е получила възстановяване в размер на 17 млн. RMB на погасената лихва по кредита, посочен в горното съображение. Това възстановяване е предоставено от Министерството на финансите с цел „придобиване на права върху акции на Pirelli“ като част от „ключови проекти от специалните фондове за развитието на външната търговия през 2015 г.“, в съответствие с Известието за заделяне на средства за субсидиране на ключови проекти от специалните фондове за развитие на външната търговия и икономиката през 2015 г., C.H. [2015 г.] № 653 и досие Chemchina [2016 г.] № 144.

(338)

Четвърто, ПКНР е участвало в придобиването на дела в Pirelli Group, като е предоставило капиталово участие на стойност 533 млн. евро чрез фонда „Път на коприната“ — правителствен инвестиционен фонд, който е част от инициативата „Един пояс, един път“. Инвестиционното споразумение очертава практическите подробности на сделката, но не дава информация за залегналите в нея условия. На Комисията не бяха представени никакви други документи за отношенията между фонда „Път на коприната“ и CNRC, отнасящи се до тази конкретна операция.

(339)

И последно, ПКНР е взело участие в преструктурирането на China National Tire Group след придобиването, като е предоставило капиталово участие на стойност 266 млн. евро чрез China Cinda Asset Management Company Ltd. („Cinda“) в дружеството, което притежава производството на промишлени гуми в Pirelli Group.

(340)

Всички пет интервенции са имали общата цел да дадат възможност на CNRC да купи Pirelli. Заедно те са наричани „мярката“.

в)    Публични органи

(341)

Част от подкрепата на ПКНР е предоставена пряко (напр. чрез безвъзмездни средства), а друга част — непряко, чрез държавни субекти. По отношение на отпуснатия заем при преференциални условия, посочен в горното съображение, Комисията вече установи в раздел 3.4.1 по-горе, че CDB, EXIM и CCB са действали като публични органи по смисъла на член 3 и член 2, буква б) от основния регламент, когато са отпускали заеми на включените в извадката дружества.

(342)

По отношение на фонда „Път на коприната“ и Cinda Комисията установи, че и двата субекта са изцяло собственост на ПКНР и че тяхната структура на корпоративно управление показва, че държавата упражнява значителен контрол върху тях.

(343)

Според неговия уебсайт фондът „Път на коприната“ е държавно предприятие, учредено и подпомагано от държавата с цел да предоставя инвестиционна и финансова подкрепа за търговското и икономическото сътрудничество и свързаност в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. Дружеството е 100 % собственост на държавата чрез Държавната администрация за валутния обмен, Китайската инвестиционна корпорация, банките EXIM и CDB. В него има Съвет на директорите и Съвет на надзорниците, които се състоят от представители на различни министерства.

(344)

Cinda е основана като държавно предприятие и дружество за управление на активи на Китайската строителна банка през 1999 г. Според годишния доклад на предприятието то е първото дружество за управление на активи, създадено през април 1999 г. след одобрение от Държавния съвет, за да управлява финансовия риск и да поддържа стабилността на финансовата система, както и да улеснява реформите на държавните банки и предприятия. През 2017 г. главните акционери на дружеството са Министерството на финансите (64,45 %) и Националния съвет за социалноосигурителния фонд на КНР (7,06 %). Съветът на директорите и Надзорният съвет на дружеството се състоят от различни представители на държавните органи и големите държавни финансови институции.

(345)

Основната дейност на дружеството е управлението на проблемни активи. Според годишния доклад дружеството „координира отблизо националната стратегия“ и подпомага, наред с другото, строителството по инициативата „Пояс и път“. Дружеството също така се е ангажирало, че „сериозно ще проучва и изпълнява духа на 19-ия национален конгрес на ККП и мислите на Си Дзинпин за социализма с китайски черти за новата ера, енергично ще укрепва цялостното ръководство на Партията и ще осигурява силна политическа гаранция за развитието на дружеството.“

(346)

Въз основа на представената по време на контролното посещение информация, както и на публично достъпна информация, Комисията достигна до заключението, че има наличие на формални признаци на държавен контрол по отношение на фонд „Път на коприната“ и Cinda.

(347)

Комисията впоследствие потърси информация дали ПКНР е упражнявало значителен контрол върху дейността на фонд „Път на коприната“ и Cinda. В този смисъл Комисията отбеляза, че тяхното участие трябва да се разглежда в контекста на следната нормативна уредба:

(348)

В 13-ия петгодишен план за развитието на външната търговия са очертани основните принципи на външнотърговската политика на Китай, която включва отваряне в по-голям мащаб и на по-високо ниво и съчетаване на „разширяване“ и „въвеждане“ за насърчаване на растежа на търговията. Планът също така се стреми да насърчи преминаването от доминиран от стоки износ към износ на стоки, услуги, технологии и капитал. В този смисъл една от основните задачи, залегнала в глава III.3 от плана, е засилването на транснационалния оперативен капацитет на предприятията за външна търговия, с което се насърчават големите фирми да разширят промишлените си вериги, да извършват транснационални сливания и придобивания и да си осигуряват качествени марки, основни технологии и канали за маркетинг. В плана още се посочва, че ще се предоставя систематична подкрепа на транснационални предприятия с добър кредитен рейтинг, като по този начин се създаде група от големи предприятия с капацитет за транснационална дейност, която разполага с пазарна мрежа за световна дистрибуция.

(349)

Насоките на Държавния съвет относно насърчаването на капацитета за международно производство и сътрудничеството при производството на оборудване съдържат допълнителни подробности как да се приложи на практика стратегията за разширяване. Целите са да се осъществи преминаване от износ на продукти към износ на отрасли и „активно да се развиват и да се обхващат пазарите в развитите страни“. Крайната цел е се създадат голям брой водещи предприятия с международна конкурентоспособност и капацитет за пазарно развитие.

(350)

В членове 30—36 от Насоките се изброяват всички видове политическа подкрепа, която могат да получат дружествата, които „се разширяват в чужбина“, например политики за фискална и данъчна подкрепа, заеми при благоприятни условия, финансова подкрепа чрез синдикирани заеми, експортно кредитиране и проектно финансиране, капиталови инвестиции и застраховане на експортни кредити.

(351)

В член 35 се посочва специално фонда „Път на коприната“ като инструмент за финансиране на проекти, подпомагани от държавата, който се използва, за да „увеличи източниците на капиталови инвестиции. … Ние ще дадем приоритет на ролята на фонда „Път на коприната“. Активно ще подпомагаме международния производствен капацитет и проекти за сътрудничество в производството на оборудване чрез капиталови инвестиции и дългово финансиране“.

(352)

Освен това самият фонд „Път на коприната“ заявява на своя уебсайт, че целта му е да помогне на китайските предприятия да увеличат износа си, като им дава по-голям достъп до чуждестранните пазари чрез извършване на дейност в чужбина и придобиване на чуждестранни авангардни технологии.

(353)

Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че правителството на КНР е създало нормативна уредба, която назначените от него ръководни и надзорни кадри, отчитащи дейността си пред самото правителство, са длъжни да спазват. Поради това ПКНР използва нормативната уредба, за да упражнява значителен контрол върху дейността на фонд „Път на коприната“ и Cinda.

(354)

Комисията също така разгледа конкретното поведение на фонд „Път на коприната“ и Cinda и отбеляза, че в рамките на придобиването на дела в Pirelli Group тези две юридически лица са действали като финансови инвеститори и всъщност не упражняват оперативен контрол върху своите инвестиции. Освен това двете предприятия получават полза, която не би могла да бъде получена при нормални пазарни условия:

(355)

Cinda е платила изключително висока сума за своето капиталово участие. Cinda е платила 266 млн. евро за това капиталово участие, макар че съответният дял в капитала е възлизал само на 38 млн. евро, а нетните активи на дружеството са в размер на 73 млн. евро.

(356)

Що се отнася до фонда „Път на коприната“, неговата цел е да предоставя финансово подпомагане на проекти, които нямат достатъчно собствен капитал, като намалява съотношението на дълга и подобрява финансовия капацитет на проектите. Същевременно фондът улеснява синдикираните заеми (като заемите с преференциални условия, посочени в съображение 336 по-горе), с което предоставя допълнителна финансова подкрепа на проектите. Сделката с Pirelli се споменава многократно на собствения сайт на фонд „Път на коприната“ като пример за работещ метод.

(357)

Поради това Комисията стигна до заключението, че фондът „Път на коприната“ и Cinda прилагат гореописаната правна уредба, като упражняват държавни функции по отношение на сектора за производство на гуми и по този начин действат като публични органи по смисъла на член 2, буква б) от основния регламент, тълкуван във връзка с член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент и в съответствие с практиката на СТО.

(358)

Освен това, дори ако държавните финансови институции не се разглеждат като публични органи, Комисията установи, че за тях би била приложима констатацията, че ПКНР ги е упълномощило и им е възложило да изпълняват функции, които обикновено се упражняват от правителството, по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент, по същите причини, които са изложени в съображения 342—356 по-долу. Следователно тяхната дейност във всички случаи би се дължала на ПКНР.

(359)

След разгласяването на информационния документ и окончателното разгласяване CNRC и Pirelli заявиха, че фонд „Път на коприната“ и Cinda не са публични органи, тъй като фонд „Път на коприната“ не е агенция за финансова помощ, а както фондът, така и Cinda се стремят към пазарна възвращаемост като всеки частен инвеститор. Според CNRC фактът, че инвестицията на фонд „Път на коприната“ е послужила за закупуването на акциите на Pirelli на пазарни цени, потвърждава, че инвестиционните решения на фонд „Път на коприната“ се вземат независимо и почиват на пазарни принципи.

(360)

Комисията припомни, че в анализа за публичните органи се дава отговор на въпроса дали на дадено предприятие е поверена държавна власт. Държавата не само е собственик на фонд „Път на коприната“ (както е посочено в съображения 343—346), но правителството също така упражнява значителен контрол над него. Това дали отделните решения на фонд „Път на коприната“ са обосновани от търговска гледна точка, не е от решаващо значение. По-скоро от решаващо значение е, че решенията на фонд „Път на коприната“ не се вземат независимо от влиянието на правителството. Както е посочено в съображения 348—353, съществува стабилна нормативна рамка, според която фонд „Път на коприната“ действа под формата на държавен инструмент за осъществяване на целите на политиката на инициативата „Един пояс, един път“ (преименувана на инициатива „Пояс и път“). Ръководството на фонд „Път на коприната“, назначено и контролирано от ПКНР, изпълнява тези цели и следователно упражнява значителен контрол над фонда. С оглед на това Комисията потвърждава своята оценка, че фонд „Път на коприната“ представлява публичен орган или поне е упълномощен от правителството или са му възложени функции, които обикновено се упражняват от правителството, като например осъществяване на цели на държавната политика.

г)    Полза

(361)

CNRC и Pirelli също коментираха във връзка с информационния документ, че Комисията не е доказала, че условията на инвестицията на фонд „Път на коприната“ не отговарят на обичайните инвестиционни практики. Всяка полза следва да бъде ограничена до разликата между условията, предлагани от правителството, и тези, които получателят би си осигурил на пазара. Във всеки случай, за CNRC и Pirelli не е имало полза, тъй като средствата са били предоставени на предишните акционери на Pirelli с цел да придобият своите акции.

(362)

Комисията изрази несъгласие с факта, че CNRC не е получило полза от инвестицията на фонд „Път на коприната“ и че сделката е сравнима с условията, които биха получили на пазара, по следните причини:

(363)

Въпреки че фонд „Път на коприната“ е платил пазарна цена за акциите на Pirelli, предимството за CNRC от намесата на правителството е отделно от цената, на която е направена капиталовата инвестиция от фонд „Път на коприната“. Ползата от намесата на правителството произтича от факта, че CNRC не е имало достатъчно собствен капитал, за да финансира придобиването на Pirelli. Поради това при сделката има висока степен на задлъжнялост. Ако не се беше намесил фонд „Път на коприната“, CNRC трябваше да си осигури допълнителни средства на кредитния пазар. Това щеше да е трудно обаче поради вече съществуващата висока степен на задлъжнялост. В този контекст една от предпоставките за отпуснатия от Китайската банка за развитие заем на CNRC е дружеството да докаже, че е осигурило допълнителни средства от други източници. Освен това, както е посочено в съображение 356 по-горе, фонд „Път на коприната“ рекламира на уебсайта си, че основната му цел е да предоставя финансово подпомагане на проекти, които нямат достатъчно собствен капитал, като намалява общото съотношение на дълга и подобрява финансовия капацитет на проектите. Същевременно фондът улеснява синдикираните заеми, което предоставя допълнителна финансова подкрепа на проектите.

(364)

Дори ако CNRC беше успяло да осигури необходимите средства чрез допълнителен заем, това щеше да стане на определена цена, тъй като дружеството щеше да плаща лихва по заема и да погаси главницата. Поради това, благодарение на намесата на фонд „Път на коприната“ CNRC не е направило допълнителни финансови разходи и е подобрило съотношението на дълга при трансакцията, което на свой ред е улеснило получаването на средства от банките.

(365)

Освен това инвестицията на фонд „Път на коприната“ съответства точно на сумата, необходима на CNRC, за получи абсолютно мажоритарно участие в Pirelli Group (65 % сравнено с 48,75 % без фонд „Път на коприната“). Мажоритарното участие е придобито, без да се губи контрол в полза на миноритарен акционер.

(366)

И накрая, периодът на блокиране на излизането на фонд „Път на коприната“ е много по-дълъг от обичайното за частни инвеститори в рисков капитал, които искат да постигнат максимална възвращаемост възможно най-бързо.

(367)

След окончателното разгласяване CNRC оспори тези доводи. Според него Комисията е направила погрешен съпоставителен анализ, разглеждайки дали капиталовите инвестиции на фонд „Път на коприната“ са в съответствие с обичайната инвестиционна практика на частните инвеститори, които правят дългови инвестиции. Дружеството също така припомни множеството етапи в инвестицията на фонд „Път на коприната“, като заяви, че тя напълно отговаря на обичайната инвестиционна практика като изкупуване на дружество със заемни средства. По-специално, периодът на блокиране на излизането на фонд „Път на коприната“ не е бил необичайно дълъг. Той е бил прекратен предсрочно и е бил същият като за други миноритарни акционери. На последно място, според CNRC широките политически изявления не са достатъчни, за да се докаже полза, реализирана от финансово участие.

(368)

Комисията отхвърли това твърдение. Ползата за CNRC като получател на инвестицията на фонд „Път на коприната“ е многостранна. Един пазарен инвеститор, който обмисля капиталова инвестиция от вида, направен от фонд „Път на коприната“, би трябвало да оцени свързаните със сделката рискове. Към онзи момент индустриалният му партньор CNRC не е имал достатъчно средства, за да стане мажоритарен собственик на Pirelli, и е зависел от намирането на финансов инвеститор. Както е посочено в съображение 363, CNRC е получил допълнителни заеми от други банки само заради по-доброто общо съотношение на дълга. С даването на възможност на CNRC не само да стане мажоритарен акционер в Pirelli, но и да си осигури допълнителни заеми, инвестицията на фонд „Път на коприната“ е съществена част от стремежа на ПКНР да добави Pirelli към портфейла на CNRC. Пазарният инвеститор би прибягнал до заемни средства и би осигурил заема при значително по-различни условия.

(369)

Първо, Комисията отбеляза необичайното съгласие на фонд „Път на коприната“ да се откаже от правото си на глас в Съвета на директорите в полза на CNRC. Твърде спорно е дали един пазарен инвеститор би бил удовлетворен да „овласти“ CNRC да стане мажоритарен акционер с пълен оперативен контрол и да се откаже от правото си на глас, като остане обикновен миноритарен акционер.

(370)

На второ място, относително дългият период на блокиране на фонд „Път на коприната“ подчертава, че инвестицията на фонда е основана на държавна политика. Един пазарен инвеститор би настоял на по-кратък срок за осигуряване на максимална възвращаемост, а фактът че другите миноритарни акционери са приели същите условия не е от значение, тъй като един от тях изобщо не е финансов инвеститор, а другият работи като дългосрочен инвестиционен фонд. Събитията след инвестицията, а именно по-ранното прекратяване на блокирането поради повторното листване на Pirelli на борсата преди определения срок, показват същото: че договореният период на блокиране не съответства на обичайните пазарни условия за финансов инвеститор с такова силно влияние върху CNRC, както е посочено по-горе.

(371)

На трето място, преференциалните права на CNRC да закупи останалите дялове след изтичането на периода на блокиране, за да придобие пълен контрол над дружеството, не са пазарни. Един ориентиран към печалбата пазарен инвеститор би запазил гъвкавост с цел да получи по-висока цена за акциите, ако за тях има конкурентни купувачи, вместо да се съгласи на такива преференциални права. Тези права отново показват, че инвестицията на фонда „Път на коприната“ изпълнява целта на държавната политика да подпомогне CNRC като държавно предприятие да придобие Pirelli при благоприятни условия.

(372)

Поради тези причини Комисията поддържа становището си, че инвестицията на фонда „Път на коприната“ е предоставила полза на CNRC.

(373)

По отношение на Cinda контекстът за определяне на ползата беше по-различен, тъй като средствата бяха реално изплатени на CNRC и тъй като Комисията стигна до заключението, че капиталовото участие не е базирано на пазарна цена, както е посочено в съображение 355 по-горе. В отговор на информационния документ CNRC и Pirelli представиха доклад за оценка на активите, за да покажат, че инвестицията е направена при пазарни условия. След проверка Комисията установи, че посочените в доклада за оценка цифрови данни не отговарят на тези, с които разполага Комисията. Всъщност докладът за оценка не се отнася за инвестицията от Cinda, а е изготвен по отношение на друга капиталова сделка в рамките на групата CNRC. В тази сделка също участва Pirelli Industrial Srl., но тя се отнася за различен купувач и различен период — една година преди капиталовото участие на Cinda. Комисията отбеляза, че Pirelli Industrial Srl. е предприело масивно преструктуриране през 2016 г. Поради това финансовото състояние в края на 2016 г., както е видно от одитния доклад за 2016 г., вече не е съпоставимо с положението, представено в доклада за оценка на активите, представен от CNRC. При липсата на проверима информация относно правилните субекти и периоди, Комисията поддържа становището си относно инвестицията на Cinda.

(374)

След окончателното разгласяване CNRC и Pirelli оспориха и този анализ. Според тях CNRC не е реализирало полза, тъй като инвестицията на Cinda е била в съответствие с обичайната инвестиционна практика. По-специално, в подкрепа на твърдението си те се позоваха на същия доклад за оценка, изготвен от независим оценител, анализиран в горното съображение. Макар да признаха, че докладът е изготвен за различна капиталова сделка, те заявиха, че това не е основание да се изключи, че той може да се използва като отправна точка и за осъществяването на други сделки (като придобиването от Cinda).

(375)

Комисията не прие това твърдение поради причините, обяснени в съображение 373 по-горе, а също така и поради признанието на Pirelli, че докладът за оценка на активите се отнася до друга капиталова сделка и обхваща различен период — една година преди капиталовата инвестиция на Cinda. През този период Pirelli е претърпяло значително преструктуриране, които несъмнено е оказало въздействие върху финансовото му положение. Освен това, както бе потвърдено от CNRC, Cinda е придобила 38 % от акциите на Pirelli Industrial Srl., което сега се нарича Prometeon Tyre Group S.r.l. („PTG“). Тъй като към онзи момент капиталът на това дружество е възлизал на 100 млн. евро, номиналната стойност на акциите е възлизала на 38 млн. евро. Cinda е платила 266 милиона евро за тази капиталова инвестиция. Като се има предвид, че нетната стойност на активите на дружеството е възлизала на по-малко от половината от тази сума към онзи момент и че то почти не е реализирало печалба, нито оценката на активите, нито оценката на приходите обосновава този голям размер на капиталовата инвестиция. Тъй като Cinda не издържа теста за пазарен инвеститор, Комисията потвърди становището си, че инвестицията на Cinda е довела до още една полза за CNRC.

д)    Специфичност

(376)

Комисията също така установи, че предоставените по тази мярка субсидии са специфични по смисъла на член 4, параграф 2 от основния регламент. По-специално химическата промишленост и фонд „Път на коприната“ са специално упоменати в нормативната уредба на ПКНР. Фактът, че в нормативната уредба са обхванати широк набор от сектори и че фонд „Път на коприната“ или Cinda могат да инвестират и в други сектори, не обезсилва тези констатации. След окончателното разгласяване CNRC оспори тази констатация. Дружеството заяви, че финансирането по инициативата „Пояс и път“ не е изрично ограничено до определени предприятия или отрасли. По-специално, то подчерта, че списъкът на приоритетните области в Насоките не е изчерпателен.

(377)

Комисията припомни някои характеристики на китайското преференциално финансиране. Вместо ясно предписани програми за финансиране със строги критерии за допустимост, на най-високо политическо равнище се определят няколко насърчавани сектора. Финансовите участници, като например стратегическите банки, фонд „Път на коприната“ или Cinda, изпълняват тези насоки в реалната си практика. В този контекст Комисията редовно подлага на изравняване субсидии за насърчаваните сектори поради специфичност, тъй като те могат да се считат за „определени предприятия“ по смисъла на член 4, параграф 2 от основния регламент (64). В настоящия случай CNRC не оспори, че химическата промишленост е един от тези насърчавани отрасли. Фактът, че списъкът може да бъде разширен за други промишлени отрасли, не променя това заключение.

(378)

Също така, както е посочено в съображения 348 и 349 по-горе, в нормативната уредба специално са посочени дружества износители и се уточнява „получаване на достъп до международните пазари“. Като се има предвид нейната зависимост от осъществяването на износ (както ще бъде допълнително обяснено в раздел е), мярката се счита за специфична по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от основния регламент.

е)    Зависимост от осъществяването на износ

(379)

След това Комисията анализира дали мерките действително са зависели от осъществяването на износ, тъй като са конкретно предоставени на някои предприятия с цел „разширяването“ на Китай. По принцип подкрепата спада към инициативата „Един пояс, един път“, която е част от петгодишния план MOFCOM за развитие на външната търговия.

(380)

В Насоките на Държавния съвет за капацитета за международно производство и сътрудничеството при производството на оборудване конкретно се посочват секторите, които следва да се обхванат от тази стратегия, сред които химическата промишленост е приоритетен сектор. Придобиването на дял в Pirelli Group от Chemchina е дори специално споменато в 13-ия петгодишен план за нефтохимическата промишленост като голямо постижение.

(381)

Мярката е специфично насочена към дружества, които правят външни инвестиции. Както се посочва в съображение 349 по-горе, целите са да се осъществи преминаване от износа на продукти към износ на отрасли и „активно да се развиват и да се достигнат пазарите в развитите страни“. Поради това китайските дружества, които извършват дейност само на вътрешния пазар, не биха отговаряли на условията за получаване на това финансово подпомагане. Зависещият от износа характер на мярката се илюстрира и от факта, че избраните за външни инвестиции области са тези с търсене на международния пазар и със „забележителни постижения в международната конкуренция“, т.е. в които може да се насърчава китайският износ. В глава III.3 от 13-ия петгодишен план за развитие на външната търговия още се посочва, че подпомагането е насочено към външнотърговски предприятия.

(382)

По отношение на придобиването на Pirelli Group по-конкретно, фонд „Път на коприната“ заяви следното на уебсайта си: „фондът подпомогна ChemChina за придобиването на Pirelli, което спомогна ChemChina … ефективно да получи достъп до международните пазари.“, и „фондът подпомогна Chemchina, за да я тласне към високия клас на производствената промишленост, за да получи конкурентно предимство на международния пазар“.

(383)

Действително, с придобиването на 65 % дял от капитала на Pirelli Group на практика CNRC увеличи своя общ износ за ЕС с 29 % по време на разследвания период. CNRC също се е съгласила да увеличи още износа си за ЕС, като изцяло интегрира производството на гуми за камиони на Pirelli в ЕС в китайския производител износител Aeolus Tyre Co. Ltd. Следователно дългосрочната цел на подпомогнатото придобиване е била да се модернизират произвежданите от Aeolus гуми за камиони с технологията, придобита от Pirelli Group, за да може дружеството да се изкачи по-нагоре в категориите гуми и да започне да изнася гуми за камиони с по-високо качество, които са по-конкурентоспособни на пазара на ЕС.

(384)

След разследвания период CNRC е намалила финансовото си участие в Pirelli Group до 46 %. Pirelli Tyre Co, Ltd е прекратила производството на разглеждания продукт, за да се концентрира върху гуми за мотоциклети и автомобили, с което е завършила отделянето на дейността на Pirelli Group от разглеждания продукт. Събитията след разследвания период обаче не омаловажават факта, че преди и по време на разследвания период CNRC е получавало подлежащи на изравняване субсидии. Всъщност тези събития дори потвърждават, че CNRC е действало съгласно обещаното, като е увеличило износа на разглеждания продукт за ЕС посредством свързаните с него дружества. Поради това Комисията счита, че събраната информация относно Pirelli Group е представителна за изчисляването на размера на субсидирането, предоставено на разглеждания продукт по време на разследвания период.

(385)

В отговор на информационния документ CNRC и Pirelli заявиха, че субсидията не е зависима от износа, като цитираха съдебна практика от Апелативния орган по делото Airbus, в което концепцията за зависимост от износа е тълкувана в тесен смисъл.

(386)

Комисията припомни, че концепцията на de facto зависещите от износа субсидии е залегнала в член 4, параграф 4, буква а) от основния регламент, който намира отражение в член 3, параграф 1, буква а) и бележка под линия 4 от Споразумението за СИМ. Тук попада и ситуацията, когато субсидията е „всъщност свързана с… очакван износ“. De facto зависимостта от износа се оценява въз основа на общата съвкупност от факти, свързани с предоставянето на субсидията, включително нейния състав и действие. Комисията изрази съгласие със заинтересованите страни, че концепцията следва да се тълкува в съответствие с насоките от Апелативния орган.

(387)

В делото „Големи граждански въздухоплавателни средства“ Апелативният орган заяви: „Критерият за de facto зависимост от осъществяването на износ съгласно член 3, параграф 1, буква а) и бележка под линия 4 от Споразумението за СИМ се изпълнява, когато субсидията е предоставена, за да стимулира получателя да изнася по начин, който отразява не само условията на търсене и предлагане на вътрешния и експортния пазар без изкривяване от предоставянето на субсидията.“ (65) С други думи, „предоставянето на субсидията предназначено ли е да стимулира насърчаването на бъдещия износ от получателя (66)?“ Тук може да попадне и ситуацията, в която получателят обещава да увеличи експортната си дейност (в сравнение с тази на вътрешния пазар).

(388)

Като приложи фактите по този случай в светлината на доказателствата в досието, Комисията установи, че критериите са изпълнени. За разлика от случая Airbus, при който четирите предоставящи органа са финансирали европейско дружество с дейност както на вътрешния, така и на чуждестранните пазари, и при който характерът на мярката не е бил предназначен за повишаване на експортната ориентация на Airbus, в настоящия случай имаме тристранно взаимоотношение: Китайските публични органи финансират дружеството CNRC, което няма свобода как да изразходва средствата. То ги е получило с точни правни изисквания да закупи друго дружество, а именно Pirelli. Когато е приело да получи такова обвързано финансиране, CNRC е обещало да увеличи експортната си дейност (в сравнение с тази на вътрешния пазар) и да увеличи продажбите си предимно в Европа.

(389)

Първо, предоставянето на субсидията е обвързано с очаквания износ, тъй като, наред с другото, характерът на мярката е насочен към външнотърговски предприятия. Подпомагането е предоставено на CNRC, за да насочи дейността си в по-голяма степен към износ (вместо към вътрешния пазар), а на други китайски предприятия, които продават изключително на китайския вътрешен пазар, такова подпомагане не е предоставено. Това се подкрепя от следните официални правителствени документи:

(390)

В 13-ия петгодишен план за нефтохимическата промишленост придобиването на Pirelli от Chemchina е специално споменато като голямо постижение на 12-ия петгодишен план в графата „международно сътрудничество“. Освен това в глава 10 в контекста на проектите за международно сътрудничество по инициативата „Пояс и път“ се посочва, че трябва да се акцентира върху „разширяването на капацитета за международно сътрудничество в сектора за производство на гуми и други сектори с висок процент на експортна дейност “.

(391)

Придобиването на Pirelli е посочено от Министерството на търговията като ключов проект за развитието на външната търговия през 2015 г. В по-общ смисъл една от целите на 13-ия петгодишен план за развитието на външната търговия (глава III.3) е увеличението на капацитета за транснационална дейност на външнотърговските предприятия, с което големите дружества се насърчават да разширяват промишлените вериги, да осъществяват транснационални сливания и придобивания и да придобиват качествени марки, основни технологии и канали за дистрибуция. В плана още се посочва, че ще се предоставя систематична подкрепа на транснационални предприятия с добър кредитен рейтинг, като по този начин се създаде група от големи предприятия с капацитет за транснационална дейност, която разполага с пазарна мрежа за световна дистрибуция.

(392)

В Насоките на Държавния съвет се посочва, че „промишленото и финансовото предимство на Китай се съчетава с търсенето в чужбина […] за да се насърчи в по-голяма степен международният производствен капацитет и сътрудничеството в производството на оборудване“. Освен това в тях се предвижда, че „областите […] със забележителни предимства в международната конкуренция и с международно пазарно търсене се избират за приоритетни“. Освен това, както е посочено в съображение 349 по-горе, целите на Насоките са „активно да се развиват и да се достигнат пазарите в развитите страни“.

(393)

Фонд „Път на коприната“ работи само в чуждестранна валута (т.е. USD и EUR). За разлика от банките, които предоставят ресурси както в RMB, така и в твърда валута, фонд „Път на коприната“ подпомага проекти само в чуждестранна валута. Както беше посочено от председателя на фонд „Път на коприната“: „Фонд „Път на коприната“ е инвестиционен фонд с външна насоченост, който инвестира основно в чуждестранна валута“ (67).

(394)

Вследствие на това, ако дадено предприятие продава само на китайския пазар и няма експортна дейност, нито доказан бизнес план да увеличи износа си, то няма да отговаря на условията за подпомагане от фонда.

(395)

Второ, Комисията анализира конкретните обстоятелства, налични към момента, когато предоставящите органи са отпускали субсидиите, за да установи, че това конкретно подпомагане също е било свързано с пренасочването на очакваните продажби на CNRC към износа (вместо към продажби на вътрешния пазар). Тя установи редица признаци, които потвърждават заключението, че случаят действително е бил такъв:

(396)

Във всичките пет интервенции, наричани „мярката“, предоставящият орган е посочил, че средствата се предоставят за придобиване на Pirelli Group. В случая на интервенцията от Cinda предоставящият орган е описал още по-подробно условията за отпускане на средства. Действително, по отношение на интервенцията от Cinda, в споразумението на титулярите на квоти се посочва, че неговата капиталова инвестиция в Pirelli Industrial е била зависима от създаването на план за влагане на целия пакет акции в китайския производител износител Aeolus преди определен краен срок.

(397)

Фондът „Път на коприната“ като съинвеститор е бил напълно запознат с пазарната позиция на CNRC и е очаквал ползата за експортната дейност на дружеството в резултат на сделката. Председателят на фонда „Път на коприната“ го потвърди със следните думи: „Фондът подпомогна Chemchina при придобиването на Pirelli, което не само спомогна дружеството успешно да внесе от чужбина авангардни технологии и управленско ноу-хау за производство от висок клас, но и ефективно да получи достъп до международните пазари (68).“

(398)

Основната полза за CNRC от придобиването на Pirelli не е била свързана с вътрешния пазар. Към момента на придобиването CNRC вече е бил главен участник на вътрешния китайски пазар за гуми за камиони, докато Pirelli е притежавал само много малък пазарен дял на същия пазар (по-малко от 1 %). Освен това Pirelli Group е глобално дружество, за което китайският пазар представлява по-малко от 10 % от общите продажби на всички продукти. Също така експортните продажби вече са възлизали на около 60 % от общите продажби за CNRC и Pirelli Tyre Co. Ltd.

(399)

Освен това в Изпълнителния план за преобразуване и модернизиране на промишлеността в провинция Shandong, потвърден, наред с другото, от отговорите на въпросника за определяне на извадка от оказалите съдействие производители износители, китайският вътрешен пазар е доминиран от продажби в категория 3, а на пазарите на ЕС и САЩ преобладава категория 1. Затова добавянето в продуктовия портфейл на производител от категория 1 с глобално призната марка като Pirelli не е добавило непосредствена стойност за CNRC на вътрешния пазар, но значително е увеличило конкурентоспособността му на експортния пазар, тъй като сега дружеството може да изнася пълната гама продукти в допълнение към обичайния си продуктов портфейл от категория 3.

(400)

Освен това китайският пазар вече се характеризира с известен свръхкапацитет, а самото CNRC е имало значителен неизползван капацитет. Според доклада за анализ на пазара, извършен от името на CNRC преди инвестицията, на който се е основавало решението за инвестиране, марката CNRC е „търсила възможности да избегне текущата конкуренция от „Червения океан“ и се е стремяла към разширяване навън, за да разгърне напълно силните си страни (69)“. В доклада се посочва още, че основната полза за CNRC ще бъде укрепването на международната му дейност, като се впрегне глобалната мрежа за продажби на Pirelli. В този контекст Комисията отбеляза, че преди придобиването CNRC не е имало собствени канали за директни продажби в ЕС, а е продавало чрез независими търговци.

(401)

Този факт е подкрепен и от интервю с мениджъра по глобални операции на Pirelli след придобиването (70), в което той заявява, че благодарение на придобиването новата група ще може да навлезе в Австралия с гуми от различни ценови сегменти и че дружеството възнамерява да увеличи износа си, като по този начин увеличи пазарния си дял в Австралия от 1 % на 10 %, като продава гуми във всички сегменти на пазара за гуми.

(402)

В доклада преди инвестицията се изтъква също, че CNRC може да впрегне научноизследователските и развойни ресурси на Pirelli, за да усъвършенства своите продуктови линии с цел по-добро задоволяване на международното пазарно търсене. След придобиването един от китайските производители износители в групата наистина е получил лицензия за използване на ноу-хау на Pirelli в своя производствен процес.

(403)

С оглед на гореизложените доказателства за профила на Pirelli, познат към момента на предоставянето на субсидията, както и на значителните предимства, които придобиването ще донесе на експортната дейност на CNCR, Комисията стигна до заключението, че предоставящият орган е очаквал и му е било обещано от CNRC, че в замяна на получаването на субсидията дружеството ще увеличи експортните си продажби (вместо тези на вътрешния пазар). Поради това е налице взаимоотношение на условност, или зависимост, между субсидията и очаквания износ на CNRC.

(404)

Последно, Комисията анализира действителният ефект от придобиването на Pirelli върху структурата на продажбите на CNRC. Както е посочено в съображение 345, CNRC се съгласи изцяло да интегрира производството на гуми за камиони на Pirelli в ЕС в китайския производител износител Aeolus Tyre Co. Ltd., за да започне последният да изнася гуми за камиони с по-високо качество, които са по-конкурентоспособни на пазара на ЕС. По този повод Комисията сравни структурата на продажбите на групата CNRC преди и след придобиването: благодарение на добавянето на Pirelli са нараснали не само общите продажби, но Комисията установи също, че благодарение на придобиването експортните продажби са се увеличили повече от продажбите на вътрешния пазар, т.е. продажбите на CNRC са пренасочени към износ (вместо към продажби на вътрешния пазар). По-конкретно, експортните продажби на гуми за камиони по време на разследвания период са се увеличили с 55 % за Европа, с 5 % за други пазари и с 14 % като цяло. Освен това групата вече използва мрежа за директни продажби на всички големи пазари на ЕС, докато преди това е продавала само чрез независими търговци. Последно, продуктовата гама на продаваните на пазара на ЕС гуми се е разширила от гуми категория 3 към категории 1 и 2. Поради това Комисията стигна до извода, че CNRC в действителност е изпълнило условията, свързани с предоставянето на субсидията, т.е. обещанието на CNRC да увеличи продажбите си за износ (вместо на вътрешния пазар).

(405)

Следователно предоставянето на субсидия на CNRC с цел да закупи Pirelli е било насочено към насърчаване на обещаната бъдеща експортна дейност (вместо тази на вътрешния пазар) на получателя CNCR. Поради това Комисията поддържа становището, че предоставените по тази мярка субсидии са зависими от осъществяването на износа по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(406)

След окончателното разгласяване CNRC, Pirelli и ПКНР оспориха зависещия от износа характер на мярката. Те заявиха, че предоставящият орган не е обвързал предоставянето на субсидия с увеличаване на експортната дейност на CNRC. CNRC заяви, че Насоките не изключват китайските дружества с дейност само на вътрешния пазар от достъп до засиленото инвестиционно сътрудничество по инициативата „Пояс и път“. Нещо повече, зависимостта не е от износа, а от създаването на стойност, която в случая произтича от външни инвестиции. Накрая, Комисията не бива да разглежда само действителните последици от предполагаемата субсидия, а следва да извърши надлежен предварителен анализ. Също така ПКНР изтъкна, че наличието на причинно-следствена връзка не е достатъчно, за да се потвърди зависимост от износа. То добави, че държавните мерки или субсидии, които подпомагат чуждестранни инвестиционни сделки, като например придобиването на дялове от предприятия от трети страни, не фигурират в приложение I към Споразумението за СИМ и поради това не могат да се определят като експортни субсидии.

(407)

Комисията посочи, че в приложение I към СИМ се съдържа „примерен списък“ с мерки, които могат да бъдат определени като експортни субсидии. Списъкът с примери не е изчерпателен. Освен това член 3, параграф 1, буква а) от Споразумението за СИМ се отнася до експортните субсидии, включително „изброените примери в приложение I“. От това следва, че мерките извън списъка могат да се определят като зависими от износа, ако отговарят на условията, установени в посочената разпоредба. В съответствие с насоките на Апелативния орган по делото Airbus (71) Комисията анализира дали предоставящият орган е отпуснал субсидията при условие че получателят ще увеличи износа (вместо продажбите на вътрешния пазар). В този контекст Комисията взе предвид i) характера и структурата на мярката; ii) начините на действие на тази мярка; и iii) съответните фактически обстоятелства във връзка с предоставянето на субсидията, които осигуряват контекст за разбиране на състава, структурата и начините на действие на мярката.

(408)

По отношение на състава и структурата на мярката Комисията припомни, че дружествата с дейност само на вътрешния пазар не отговарят на условията за финансиране по тази програма. Фактът, че формално Насоките не изключват от финансиране от фонда китайските дружества, действащи само на вътрешния пазар, може да играе роля само при анализ на зависимостта de jure. Тук обаче става дума за de facto зависимост. В действителност, от създаването си през декември 2014 г. фондът „Път на коприната“ подпомага само чуждестранни проекти и дружества, които са износители. Те получават финансови инжекции, зависими от пренасочване на текущата им експортна дейност към повече експортни продажби (вместо към продажби на вътрешния пазар). Поради това приемащите финансиране дружества са наясно, че подпомагането се предоставя при условие че очакваните продажби ще бъдат пренасочени към износа.

(409)

Тази правна обвързаност е постоянна характеристика на всички проекти на фонда „Път на коприната“. Прегледът на последните сделки потвърждава, че получателите са развивали дейност на експортните пазари и че полученото финансово подпомагане от фонд „Път на коприната“ е обвързано с експортната им дейност (вместо с продажбите на вътрешния пазар). Например инвестицията на фонда „Път на коприната“ в изграждането на най-голямата в света соларна електроцентрала в Дубай е дала възможност на китайското държавно предприятие Shanghai Electric Group да сключи през 2018 г. договор за услуги за инженеринг, доставка и строителство на 700-мегаватова електроцентрала и за доставка на оборудване. Според съобщението за медиите относно подписването на този договор, „Настоящият проект е водещ проект в подкрепа на трима големи китайски доставчици на оборудване за електроцентрали, а именно Shanghai Electric, Dongfang Electric и Harbin Electric, които ще разширят дейността си в чужбина и ще осъществят пробив на напредналия и установен пазар на електроенергия (72)“. Председателят на Shanghai Electric Group също така заяви, че благодарение на проекта в Дубай, дружеството има за цел „да превърне Shanghai Electric в известна в целия свят китайска марка“ и добави, че „проектът за концентрирана слънчева енергия в Дубай показа огромен напредък в икономическата дейност и производството на оборудване на дружеството на фона на китайската инициатива „Пояс и път“ (73). Подобна е ситуацията и с първия проект, в който фонд „Път на коприната“ инвестира през 2015 г. — проект за водноелектрическа централа в Karot, Пакистан, където строителството и доставката на оборудване на централата бяха възложени на китайското държавно предприятие China Three Gorges Corporation („CTG“). Дружеството недвусмислено посочва връзката на проекта с инициативата „Пояс и път“ и експортната дейност: „В рамките на инициативата „Един пояс, един път“ CTG е решена да разшири новия си енергиен бизнес глобално, като развие четири международни дейности: инвестиции, строителство, оперативна дейност и консултантска дейност (74)“.

(410)

В настоящия случай предоставящият орган ясно посочва в известията за безвъзмездните средства, в кредитното споразумение, както и в инвестиционното споразумение между фонд „Път на коприната“ и CNRC, че средствата се получават с условието за придобиване на Pirelli. С добавянето към профила на CNRC на италианската марка Pirelli, работеща в най-високата категория, фонд „Път на коприната“ не само е подпомогнал промишления инвеститор в създаването на стойност, както заяви CNRC в коментарите си във връзка с окончателното разгласяване, а предоставящият орган също така е осигурил по-големи експортни продажби на CNRC, най-вече за Европа. Поради това се е планирало не само очакваното увеличение на експортните продажби на CNRC основно за Европа; обстоятелствата по настоящия случай и наличните доказателства показват, че за получаването на субсидията CNRC е обещало на предоставящия орган да пренасочи продажбите си към износ (вместо към вътрешния пазар).

(411)

Като разгледа начините на действие на мярката, Комисията отбеляза, че фонд „Път на коприната“ работи само със средства в чуждестранна валута (т.е. USD и EUR). За разлика от банките, които предоставят ресурси както в RMB, така и в твърда валута, фонд „Път на коприната“ подпомага проекти само в чуждестранна валута. Както беше посочено от председателя на фонд „Път на коприната“: „Фонд „Път на коприната“ е инвестиционен фонд с външна насоченост, който инвестира основно в чуждестранна валута“ (75). С оглед на ограниченията за използване на чуждестранна валута в Китай е видно, че с отпускането на тези средства предоставящият орган ограничава дружеството да ги използва за развиване и усъвършенстване на експортната си дейност (вместо само да придобива дружества на вътрешния пазар и/или да се концентрира върху продажбите на вътрешния пазар).

(412)

Този начин на действие е също така постоянна характеристика на други финансирани от фонда проекти, които включват инвестиции в чуждестранна валута в държави като Дубай, Русия, Пакистан или Германия.

(413)

Що се отнася до фактическите обстоятелства, свързани с предоставянето на субсидията, Комисията също така разгледа в подробности интеграцията на Pirelli в структурата на CNRC.

(414)

Както е посочено в съображение 383 по-горе, целта на интервенцията на Cinda е била да се улесни преструктурирането и интегрирането на производството на гуми за камиони на Pirelli в китайския производител износител Aeolus. Съгласно споразумението на титулярите на квотите Cinda и CNRC Cinda е поставила като условие за капиталовата си инвестиция в Pirelli Industrial създаването на план за влагане на целия пакет акции в Aeolus преди определен краен срок. Ако това условие не е изпълнено, се задейства тръжна процедура за продажба на акциите на Cinda и съответно за преустановяване на отпускането на средства. Споразумението между CNRC и Aeolus гласи, че целта на това вливане на капитал е „да се изгради голямо международно дружество, което се съсредоточава в производството на промишлени гуми, установено в Китай, листвано на китайската фондова борса и със световна значимост“. Това бе публично оповестено от Aeolus пред Шанхайската фондова борса. От това следва, че предоставящият орган създава законово изискване за начина на преструктуриране на CNRC, като го пренасочва към по-голяма експортна дейност.

(415)

На последно място, противно на твърдението на CNRC, заключението на Комисията, че към момента на предоставяне на субсидията е имало зависимост, не се основаваше единствено на нейните действителни последици. Напротив, Комисията беше разгледала фактите по сделката в контекста на предварителния анализ. С приемането на мярката за субсидиране получателят напълно приема и правните връзки, която тя носи. В проспекта за средносрочни облигации, издаден скоро след придобиването, дружеството майка на CNRC, Chemchina, формулира ангажимента си да изпълни условията, свързани със субсидията, по следния начин: „От създаването си дружеството изцяло изпълнява стратегията за „разширяване“, предложена от централното правителство, за да използва напълно международните ресурси. За да изгради група от предприятия, която е конкурентоспособна в международен план, то реализира няколко проекта за сливане и придобиване в чужбина и създаде група от предприятия с международна конкурентоспособност“. В този контекст закупуването на Pirelli се цитира като едно от неговите големи постижения, като се изтъква глобалната търговска мрежа и каналите за дистрибуция на дружеството. Вследствие на този ангажимент CNRC е променило съотношението на експортните си продажби за ЕС спрямо общите продажби — от 9 % (2015 г.) на 12 % (през разследвания период), като за сравнение продажбите на вътрешния пазар са се увеличили само с 10 %. Без въпросното подпомагане CNRC щеше да продължи да продава гуми от категория 3 в Китай като пазарен лидер в рамките на вътрешното потребление.

(416)

Поради това Комисията поддържа становището си, че съставът, структурата, начините на действие и фактическите обстоятелства във връзка с мярката подкрепят нейните констатации, че субсидията (т.е. петте интервенции, получени от публични органи за закупуването на Pirelli) е de facto зависима от осъществяването на износ от страна на получателя.

ж)    Изчисляване на размера на субсидията

(417)

Ползата от заема, отпуснат при преференциални условия от CDB, EXIM и CCB, беше изчислена според методиката за изчисление, описана в раздел 3.4.4. Тя не беше обаче включена в размера на субсидиите, изчислен за преференциалното кредитиране в раздел 3.4, а беше добавена към размера на субсидията, установен по-долу в съображение 421.

(418)

Ползата от безвъзмездните средства и капиталовите участия беше изчислена като размер, отнесен към разследвания период, въз основа на амортизацията на инвестицията за период от седем години, колкото е срокът на дългосрочния кредит, взет от CNRC, за да финансира инвестицията, а също така отговаря на средния инвестиционен хоризонт от седем до десет години, посочен от фонда „Път на коприната“ на неговия уебсайт.

(419)

След разгласяването на информационния документ CNRC и Pirelli оспориха размера на ползата, изчислен от Комисията, и представиха допълнителна документация, сочеща, че размерът на капиталовото участие на фонда „Път на коприната“ е бил неправилно изчислен от Комисията. Въз основа на представената от CNRC информация Комисията се съгласи, че действителната капиталова инвестиция на фонда „Път на коприната“ е по-малка, отколкото първоначално бе установено. Изчисленията бяха съответно коригирани.

(420)

CNRC също така поиска от Комисията да използва консолидирания оборот вместо експортния оборот на CNRC като знаменател при изчисляването на ползата. Комисията обаче поддържаше становището си относно зависимия от износа характер на субсидията и съответно искането беше отхвърлено.

(421)

Размерът на субсидията, установен по отношение на тази схема по време на разследвания период, възлиза на 18,99 % за China National Tire Group.

(422)

След окончателното разгласяване ПКНР заяви, че в досието няма данни, че друг китайски износител е получил полза от тези програми, нито че е участвал в придобиване на чуждестранни производители на гуми. Поради това при изчисляването на размера на субсидиите за други невключени в извадката оказали съдействие китайски производители износители установеният размер на субсидиите по тези програми и по отношение на този конкретен износител не следва да се прилага спрямо други невключени в извадката износители. Комисията припомни, че извадката е представителна за състоянието на всички оказали съдействие дружества в Китай. Поради това в случая се счита за уместно установените в извадката резултати да бъдат екстраполирани. Оказалите съдействие производители износители, които не са включени в извадката, могат да поискат ускорен преглед в съответствие с член 20 от основния регламент. Поради това Комисията отхвърли това твърдение.

3.8.   Преференциално финансиране и застраховане: застраховане на експортни кредити

(423)

Жалбоподателят заяви, че Sinosure е предоставило застраховане на експортни кредити на производителите на разглеждания продукт.

а)    Правно основание

(424)

Известие за изпълнение на стратегията за насърчаване на търговията посредством науката и технологиите чрез използване на застраховането на експортните кредити (Shang Ji Fa, [2004 г.], № 368), издадено съвместно от MOFCOM и Sinosure;

(425)

Известие за публикуването на Експортен каталог на високотехнологичните продукти от Китай, 2006 г., Guo Ke Fa Ji Zi [2006 г.] № 16.

б)    Констатации от разследването

(426)

Три от четирите включени в извадката групи от дружества имаха неизпълнени споразумения за застраховане на износа със Sinosure по време на разследвания период.

(427)

По време на контролното посещение на ПКНР Sinosure потвърди, че е изцяло държавна собственост и че държи около 90 % от вътрешния пазар на застраховане на износа. Както обаче е посочено в съображения 142—148 по-горе, Sinosure не предостави изисканите придружаващи документи относно корпоративното управление, например годишния доклад или устава си.

(428)

Sinosure също така не представи по-конкретна информация за застраховането на експортни кредити, предоставено на сектора за производство на гуми, за размера на премиите, нито подробни числени данни във връзка с рентабилността на дейността по застраховане на експортните кредити. Поради това се наложи Комисията да допълни информацията с наличните факти.

(429)

Според отговора на Sinosure на писмото във връзка с неизяснените въпроси Sinosure е държавно застрахователно дружество, учредено и подпомагано от държавата в подкрепа на икономическото и външнотърговско развитие и сътрудничество на КНР. Дружеството е 100 % държавна собственост. То има съвет на директорите и съвет на надзорниците. Правителството има правомощията да назначава и освобождава висшето ръководство на дружеството. Въз основа на отговора на писмото във връзка с неизяснените въпроси, както и на предоставена по време на контролното посещение информация, Комисията достигна до заключението, че по отношение на Sinosure са налице формални признаци на държавен контрол.

(430)

Комисията потърси още информация дали ПКНР е упражнявало значителен контрол над дейността на Sinosure във връзка със сектора за производство на гуми. Комисията отбеляза, че в Експортния каталог на високотехнологичните продукти от Китай изрично се посочват „нови пневматични радиални гуми от вида, използвани при автобуси или камиони (от каучук, с диаметър ≥ 24 инча)“ като продукти, чийто износ се насърчава.

(431)

Освен това според Известието за изпълнение на стратегията за насърчаване на търговията чрез наука и технология посредством застраховане на експортни кредити Sinosure следва да увеличи подкрепата си за ключови отрасли и продукти въз основа на засилването на общата подкрепа за износа на високотехнологични продукти. Дружеството следва да концентрира стопанската си дейност върху продуктите, изброени в Експортния каталог на високотехнологичните продукти от Китай, като радиалните гуми, посочени в съображение 429 по-горе, и да оказва всеобхватна подкрепа по отношение на процедурите за поемане, одобрението с ограничаване, скоростта на обработване на претенциите и гъвкавостта на процентите. По отношение на гъвкавостта на процентите то следва да предоставя на продуктите, посочени в Каталога, максимален дисконтов процент на премията в обхвата на вариацията, предоставяна от дружеството за застраховане на кредити.

(432)

Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че правителството на КНР е изготвило нормативна уредба, която назначените от него ръководни и надзорни кадри, отчитащи дейността си пред самото правителство, са длъжни да спазват. Поради това ПКНР се е позовавало на нормативната уредба, за да упражнява значителен контрол върху дейността на Sinosure.

(433)

Комисията потърси и конкретни доказателства за упражняването на значителна степен на контрол въз основа на конкретни заеми. По време на контролното посещение Sinosure поддържаше становището, че на практика неговите премии са пазарни и са базирани на принципите на оценката на риска. Не бяха дадени обаче конкретни примери по отношение на сектора за производство на гуми, нито на включените в извадката дружества.

(434)

Поради това при липсата на конкретни доказателства Комисията прегледа конкретните действия на Sinosure по отношение на застраховането, предоставено на включените в извадката дружества. Тези действия противоречаха на официалната им позиция, тъй като те не действаха на основата на пазарните принципи.

(435)

Затова Комисията отбеляза, че в годишния доклад на Sinosure за 2014 г. (76) се посочва, че изплатените искове на ключови отрасли по краткосрочните договори за застраховане на експортни кредити възлизат на 590 млн. USD през 2014 г., което представлява 72,3 % от общите искове. След като сравни общите изплатени претенции с общите застраховани суми, Комисията стигна до заключението, че средно Sinosure трябва да получава 0,23 % от застрахованата сума, за да покрие разхода за претенциите (без да се вземат предвид административните разходи). На практика обаче платените от включените в извадката дружества премии са били много по-ниски от минималната такса, необходима за покриване на разходите по дейността.

(436)

Освен това Комисията установи, че няколко производители износители са се възползвали от частично или пълно възстановяване на премиите по застраховането на експортни кредити, платени на Sinosure.

(437)

Комисията установи, че Sinosure прилага описаната по-горе правна уредба, като упражнява държавни функции по отношение на сектора за производство на гуми, и по този начин действа като публичен орган по смисъла на член 2, буква б) от основния регламент, тълкуван във връзка с член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент и в съответствие със съдебната практика на СТО. Освен това включените в извадката производители износители са получили полза, тъй като застраховането е предоставено със ставки под минималната такса, необходима за покриването на разходите за дейността на Sinosure.

(438)

Комисията също така установи, че субсидиите, предоставени по програмата за експортно застраховане, са специфични, защото нямаше да могат да бъдат получени без износна дейност и затова са зависими от износа по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от основния регламент.

в)    Изчисляване на размера на субсидията

(439)

Тъй като Sinosure представлява около 90 % от вътрешния пазар за експортно застраховане в КНР, Комисията не успя да установи пазарна вътрешна застрахователна премия. В съответствие с предходните антисубсидийни разследвания Комисията използва най-подходящата външна референтна стойност, за която имаше налична информация, а именно ставките на премиите, използвани от Експортно-импортна банка („Ex-Im Bank“) от Съединените американски щати за износ от нефинансови институции за държави от ОИСР.

(440)

Възстановяването на премиите по експортното застраховане по време на разследвания период беше счетено за безвъзмездни средства. Тъй като нямаше доказателства за допълнителни разходи, направени от дружествата, за които е необходима корекция, ползата беше изчислена като пълната сума на възстановяването, получено през разследвания период.

(441)

Размерът на субсидията, установен по отношение на тази схема по време на разследвания период за включените в извадката производители износители, е, както следва:

Преференциално финансиране и застраховане: застраховане на експортни кредити

Дружество/група

Процент на субсидирането

China National Tire Group

0,18 %

Hankook Group

0,06 %

Xingyuan Group

0,17 %

3.9.   Държавни доставки на стоки на занижени цени

3.9.1.   Доставка на стоки на занижени цени: общи бележки

(442)

Както се посочва в раздел 3.2 по-горе, тъй като не бяха получени отговори на въпросника от производители на естествен каучук и синтетичен каучук, Комисията уведоми ПКНР, че може да се наложи да използва за основа на констатациите си наличните данни в съответствие с член 28, параграф 1 от основния регламент по отношение на информацията във връзка с доставчиците на горепосочените суровини. Комисията проучи дали включените в извадката дружества са получавали суровини за производството на гуми на субсидирани от ПКНР цени.

3.9.2.   Доставка на въглеродни сажди и найлонови корди на занижени цени

(443)

Всички включени в извадката дружества са купували на вътрешния пазар от свързани или несвързани дружества, но също са внасяли малки количества въглеродни сажди и найлонови корди.

(444)

По време на разследването Комисията установи признаци, че държавата е упражнявала известно влияние върху вътрешния пазар на въглеродни сажди и найлонови корди. Първо, според получената от ПКНР информация, държавните предприятия представляват съответно 26,44 % и 8,46 % от вътрешното производство на въглеродни сажди и найлонови корди.

(445)

Второ, общата нормативна уредба предвижда, че въглеродните сажди и найлоновите корди са част от насърчаваните сектори, за които са налице мерки за подпомагане. Например, както е посочено в съображение 121 по-горе, 13-ият петгодишен план за нефтохимическата промишленост, който включва и въглеродни сажди, се позовава на различни фискални и финансови мерки за подпомагане.

(446)

Освен това Политиката за сектора за производство на гуми насърчава, наред с другото, разработването на „високомодулни слабо абсорбиращи полиестерни корди и найлонови корди с висока якост“, както и „разработването на екологосъобразни каучукови добавки и други суровини, като специални въглеродни сажди и бели сажди“ (77).

(447)

Освен това Насоките за най-новите ключови приоритетни области за развитие във високотехнологичните отрасли (78) приоритизират развитието на производствената технология и основни суровини за радиални гуми, включително въглеродни сажди и материали за рамки от влакна.

(448)

Въпреки че разследването установи, че доставката на въглеродни сажди и найлонови корди на вътрешния пазар е до известна степен повлияна от държавата по гореизложените в съображения 444—447 причини, Комисията достигна до заключението, че не разполага с достатъчно доказателства за субсидиране на закупените въглеродни сажди и найлонови корди от включените в извадката производители износители по време на разследвания период.

3.9.3.   Доставки на естествен каучук на занижени цени

(449)

Всички включени в извадката дружества внасят естествен каучук в големи количества. Закупените количества естествен каучук на вътрешния пазар са пренебрежимо малки, освен при едно включено в извадката дружество, което е закупило значителни количества естествен каучук на вътрешния пазар чрез несвързани дружества. Комисията установи въз основа на проверена информация относно отделни сделки на всички включени в извадката дружества, че изкупните цени на естествен каучук на вътрешния пазар са били средно по-високи от изкупните цени на вносния естествен каучук.

(450)

Поради това Комисията стигна до заключението, че няма основание да установи подлежащи на изравняване субсидии за закупуването на естествен каучук на занижени цени.

3.9.4.   Доставка на синтетичен каучук на занижени цени

(451)

Всички включени в извадката дружества са купували синтетичен каучук на вътрешния пазар от свързани или несвързани дружества, но и са внасяли малки количества. Комисията установи въз основа на проверена информация относно отделни сделки на всички включени в извадката дружества, че изкупните цени на синтетичния каучук на вътрешния пазар са били средно по-ниски от изкупните цени на вносния синтетичен каучук, и че цените на синтетичния каучук от държавните предприятия са били средно по-ниски от цените на синтетичния каучук от частните дружества.

(452)

По време на разследването Комисията откри признаци, че държавата упражнява известно влияние върху вътрешния пазар на синтетичен каучук. Първо, според получената от ПКНР информация, държавните предприятия съставляват 31,43 % от вътрешното производство на синтетичен каучук.

(453)

Второ, общата нормативна уредба предвижда, че синтетичният каучук е част от насърчавания сектор, за който са налице мерки за подпомагане. Например, както е посочено в съображение 121 по-горе, 13-ият петгодишен план за нефтохимическата промишленост, който изрично посочва синтетичния каучук, се позовава на различни фискални и финансови мерки за подпомагане.

(454)

Освен това в член 17 от Политиката за сектора за производство на гуми се насърчава, наред с другото, „разработването на изопренов каучук и халогениран бутил каучук“, както и се цели „разширяване на производството на марките продукти от синтетичен каучук като бутадиенов каучук и стирен-бутадиенов каучук с цел постепенно увеличаване на съотношението на използване на синтетичен каучук и капацитета за разработване и производство“.

(455)

Също така Насоките за най-новите ключови приоритетни области за развитие във високотехнологичните отрасли приоритизират разработването на производствена технология и основни суровини за радиални гуми, включващи и синтетичния каучук.

(456)

Накрая, Каталогът с насоки за преструктуриране на промишлеността, който прилага Решение за изпълнение № 40, включва „синтетичен каучук с голям размер, авангардни технологии за каучук и еластомер, както и производство на нови продукти“.

(457)

Комисията установи въз основа на проверена информация относно отделни сделки на всички включени в извадката дружества, че изкупните цени на синтетичния каучук на вътрешния пазар са били средно по-ниски от изкупните цени на вносния синтетичен каучук, и че цените на синтетичния каучук от държавните предприятия са били средно по-ниски от цените на синтетичния каучук от частните дружества. Комисията също така отбеляза наличието на няколко различни вида каучук — стирен-бутадиенов каучук, бутадиенов каучук, изопренов каучук, бутил халогениран каучук, хлоропренов каучук и т.н. Всички тези различни видове синтетичен каучук се използват в производствения процес на гуми, но имат различни химични характеристики, видове употреба, цени, а също се произвеждат от различни дружества.

(458)

Разликите са толкова големи, че Комисията реши да сегментира пазарния си анализ според различните видове. След повторна проверка Комисията установи, че макар на съвкупно ниво да се наблюдават ценови разлики, не е получена полза от продажбите на вътрешния пазар на най-често използваните видове синтетичен каучук, а именно стирен-бутадиенов каучук и бутадиенов каучук, и че включените в извадката дружества са внесли значително количество от по-рядко използваните видове каучук.

(459)

Въпреки че разследването установи, че предлагането на синтетичен каучук на вътрешния пазар е до известна степен повлияно от държавата по причините, обяснени по-горе в съображения 452—456, Комисията стигна до заключението, че не може да се установи полза, свързана със закупуването на синтетичен каучук на занижени цени.

3.9.5.   Доставка на електроенергия на занижени цени

(460)

Всички включени в извадката дружества сами са произвеждали електроенергия или са я купували. Покупните цени от електроенергийната мрежа са били в съответствие с официално определен ценоразпис за големи промишлени клиенти, установен за всяка провинция. Както бе установено при предишни разследвания (79), тези цени не предоставят специално предимство за големите промишлени клиенти.

(461)

Комисията установи обаче, че двама от включените в извадката производители износители са получили полза от намаления или възстановяване на част от разходите за електроенергия под формата на безвъзмездни средства. За целите на изчислението тези безвъзмездни средства са включени в сумите, изчислени в раздел 3.12.3 по-долу „Безвъзмездни средства, предоставяни по конкретен повод“.

а)    Правно основание

Няколко становища на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и Държавния съвет относно задълбочаването на реформата на енергетиката (Zhong Fa [2015 г.] № 9);

Временни мерки относно пилотния проект за пряка търговия с електроенергия на основните потребители на електроенергия и производителите на електроенергия в Jiangsu, издадени от Комисията за икономика и технология на Jiangsu, 13 май 2014 г.;

Онлайн известие за тръжна процедура за електроенергия в провинция Jiangsu за март—април 2017 г.;

Известие за започване на пилотна схема за пряка търговия с електроенергия в Chongqing, Yu Fu Office [2016] № 167.

б)    Констатации от разследването

(462)

Комисията установи, че на някои основни големи промишлени потребители на електроенергия е разрешено да сключват договори за пряко закупуване на електроенергия с производители, вместо да купуват от мрежата. През разследвания период три от четирите включени в извадката групи от дружества са имали такива споразумения за пряко закупуване на електроенергия, а четвъртият се е снабдявал с електроенергия от собствената си свързана електроцентрала. Във всички разследвани споразумения цените по тези договори бяха по-ниски от фиксираните цени за големи промишлени клиенти на равнище провинция.

(463)

Възможността за сключване на такива преки договори понастоящем не е отворена за всички големи промишлени потребители. В нормативната уредба на национално равнище например се посочва, че „предприятия, които не спазват националната промишлена политика и чиито продукти и процеси са елиминирани, не могат да участват в преки сделки.“ (80),

(464)

На практика пряката търговия с електроенергия се осъществява от провинциите. Дружествата трябва да подадат заявление до провинциалните власти, за да получат одобрение за участие в пилотната схема за пряка търговия с електроенергия, и трябва да отговарят на определени критерии. Например в Jiangsu договорите за пряка търговия с електроенергия се сключват чрез централизирана онлайн тръжна платформа. В тръжния процес обаче могат да участват само дружества, които „изпълняват насоките на националната промишлената политика, като Каталога с насоки за преструктуриране на промишлеността“. Аналогично в Chongqing „предприятия, които не изпълняват държавните промишлени политики, както и продукти и процеси на ограничени или елиминирани предприятия, не могат да участват в преките сделки (81)“.

(465)

Освен това не се провеждат действителни пазарни преговори или тръжна процедура, тъй като закупените количества по преките договори не се основават на реално търсене и предлагане. Действително, производителите и потребителите на електроенергия не са свободни да продават или купуват цялото количество електроенергия, което им е нужно, пряко. Те са ограничени от количествени квоти, които им се разпределят от местните власти. Например в провинция Ningxia местните власти са ограничили дейността на платформата за търговия с електроенергия, като са определили една и съща квота Mwh повсеместно за всички дружества, независимо от реалните количества, за които потребителите са участвали в търг и които производителите на електроенергия са били готови да доставят.

(466)

След окончателното разгласяване GITI заяви, че количествените квоти в провинция Ningxia всъщност се различават значително между отделните дружества и не са разпределени равномерно. Комисията прие, че квотите не се разпределят равномерно. Това обаче не променя заключението, че производителите и потребителите на електроенергия не са свободни да продават или купуват пряко цялата електроенергия, която им е нужна. В действителност въпреки различните квоти, разпределени между дружествата, и различните периоди на разпределение за всички потребители в провинциите са се прилагали само две цени с разлика от по-малко от 1 % между тях. Това показва, че цените не са свободно определяни между купувача и продавача. Освен това, както беше признато и от GITI, по време на разследвания период групата не е можела да изкупува цялата си необходима електроенергия чрез тръжната процедура, а е трябвало да плаща по-високи цени за електроенергия, определени от местното управление извън рамките на тръжната процедура. Вследствие на това твърдението бе отхвърлено.

(467)

Освен това в прегледаните от Комисията споразумения се предвижда, че ако потребителят или производителят на електроенергия се отклони от разпределената му квота с повече от 5 %, той трябва да заплати глоба, като допълнителните приходи от глобите се превеждат на държавната електроенергийна компания.

(468)

Въпреки че се предполага цените да се договарят пряко между производителите и потребителите на електроенергия, окончателният договор се подписва и от държавната електроенергийна компания, като последната издава и фактурите за дружествата. И последно, всички подписани договори за пряка търговия трябва да бъдат приложени към архива на местните власти.

(469)

Комисията счита, че въпросната намалена цена на електроенергията представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 3, параграф 2 от основния регламент, тъй като се предоставя финансово участие под формата на пропуснати приходи от ПКНР (т.е. електроенергийния оператор), което води до реализиране на полза за съответните дружества. Ползата за получателите се равнява на спестяванията от разходите за електроенергия, тъй като тя се доставя на цени под нормалните цени на електропреносната мрежа, заплащани от други големи промишлени потребители. Тази субсидия е специфична по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент, тъй като самото законодателство ограничава прилагането на тази схема само към предприятия, които изпълняват някои цели на промишлената политика, определени от държавата, и чиито продукти или процеси не са били елиминирани като неотговарящи на условията.

(470)

Комисията отбеляза, че ПКНР понастоящем разширява схемата и неотдавна е публикувало нова нормативна уредба, с която увеличава броя на преките сделки на пазара за електроенергия (82). Тази нормативна уредба обаче не беше в сила по време на разследвания период и все още не се прилага. Освен това Комисията ще трябва да разгледа как точно ще работят на практика новите правила, преди да може да стигне до заключението, че между бенефициерите вече няма разлики. Поради това Комисията стигна до заключението, че по време на разследвания период е съществувала схема за субсидиране и че тя е специфична по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) и член 4, параграф 3 от основния регламент. Освен това схемата ще продължи да предоставя ползи и след разследвания период в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент.

в)    Изчисляване на размера на субсидията

(471)

Размерът на подлежащата на изравняване субсидия бе изчислен спрямо установената през разследвания период полза за получателите. Тази полза бе изчислена като разликата между общата цена на електроенергията, платима по обичайните цени на електропреносната мрежа, и общата цена на електроенергията, платима по намалената цена.

(472)

Hankook Group и Giti Group заявиха, че Комисията е направила техническа грешка при изчислението на размерите на субсидията им. Комисията прие тези коментари и коригира изчисленията съобразно с тях.

(473)

Размерът на субсидията, установен по отношение на тази схема по време на разследвания период за включените в извадката производители износители, е, както следва:

Доставка на електроенергия на занижени цени

Дружество/група

Процент на субсидирането

China National Tire Group

0,04 %

Giti Group

0,31 %

Hankook Group

0,23 %

3.9.6.   Права за ползване на земя (ППЗ)

а)    Въведение

(474)

Всички земи в КНР са собственост на държавата или на колективни образувания, съставени от села или градове; едва след това законното или равностойно право на собственост върху земята може да бъде отстъпено или предоставено на корпоративни или частни собственици. Всички поземлени парцели в урбанизираните територии са собственост на държавата, а в селските райони — на съответните села или градове.

(475)

В съответствие с конституционното право на КНР и с местния Закон за земята дружествата и частните лица обаче могат да закупят „права за ползване на земя“. За промишлените терени срокът на договора обикновено е 50 години, като може да бъде подновен за още 50 години.

(476)

Според правителството на КНР от 31 август 2006 г. съгласно член 5 от Известието на Държавния съвет относно по-строгото регламентиране на земите (GF [2006 г.] № 31) правото на собственост върху промишлени терени може да се предоставя на промишлени предприятия само от държавата чрез търг или подобна публична процедура за представяне на оферти, като окончателната цена по сделката не може да бъде по-малка от обявената минимална цена при търга. Правителството на КНР смята, че пазарът на земя в страната е свободен и че цената, която плащат отделните предприятия за правото да я ползват, отразява пазарната ѝ цена.

б)    Правно основание

(477)

Предоставянето на правото на ползване на земя в Китай е уредено от Закона за управление на земята на Китайската народна република. Следните актове също са част от правното основание:

Закон на Китайската народна република за управление на градската недвижима собственост (Постановление на Председателя на Китайската народна република № 18);

Временни разпоредби на Китайската народна република относно предоставянето и прехвърлянето на правото за ползване на държавна земя в градските райони;

Правилник за прилагането на Закона за управление на земята на Китайската народна република (Постановление на Държавния съвет на Китайската народна република [2014] № 653);

Разпоредби за предоставяне на право за ползване на държавна земя за целите на строителството чрез покани за представяне на оферти, тръжни процедури и състезателни процедури;

Известие на Държавния съвет относно по-строгото регламентиране на земите (Guo Fa [2006 г.] № 31).

в)    Констатации от разследването

(478)

Съгласно член 10 от Разпоредбите за предоставяне на право за ползване на държавна земя за целите на строителството чрез покани за представяне на оферти, тръжни процедури и състезателни процедури местните органи определят цените на земята по система за оценка на градски терени, която се актуализира само веднъж на три години, и в съответствие с държавната промишлена политика.

(479)

При предишни разследвания Комисията установи, че цените, заплащани за ППЗ в КНР, не са представителни за пазарната цена, определена от търсенето и предлагането на свободния пазар, тъй като бе установено, че тръжната процедура или публичната процедура за подаване на оферти са неясни, не са прозрачни и на практика не работят, а цените се определят произволно от съответните органи. Както се посочва в предходното съображение, съответните органи определят цените съгласно системата за оценка на градски терени, която ги задължава наред с другите критерии при определяне на цените на промишлените терени да се съобразяват с промишлената политика.

(480)

При настоящото разследване не бяха установени осезателни промени в това отношение. Така например Комисията установи, че нито един от включените в извадката производители износители, с изключение на един парцел на Hankook Group, не е участвал в тръжна процедура или подобна публична процедура за подаване на оферти за права за ползване на земя (ППЗ) — нито дори за придобитите неотдавна права. ППЗ, притежавани от включените в извадката дружества, са били предоставяни от местните власти на договорени цени.

(481)

След разгласяването на информационния документ Pirelli Tyre Co. Ltd. заяви, че не е получило никакви ППЗ на цени под пазарните, тъй като според него то арендува земята от китайски частни наемодатели въз основа на стандартните пазарни практики. Комисията се съгласи, че Pirelli Tyre Co. Ltd. арендува част от земята си. Тъй като обаче посоченият от Pirelli Tyre Co. Ltd. китайски частен собственик всъщност е свързано дружество, притежаващо ППЗ, Комисията не прие тази междуфирмена наемна цена и взе предвид действителните договор за закупуване и изкупна цена на ППЗ, платена от свързаното дружество. Поради това този довод беше отхвърлен.

(482)

След окончателното разгласяване Pirelli повтори доводите си и заяви, че свързаното дружество, притежател на ППЗ, е придобило земята чрез конкурентна тръжна процедура. Не бяха представени обаче никакви доказателства, нито преди, нито след окончателното разгласяване, че за придобиването на тази земя е проведена каквато и да било тръжна процедура. Поради това Комисията поддържа позицията си.

(483)

Комисията отбеляза, че съществува и динамична система за мониторинг на земите в допълнение към системата за наблюдение на земите в градските райони. В прегледа с оглед изтичане на срока на действие относно соларни панели с произход от Китайската народна република (83) Комисията установи, че тези цени са по-високи от минималните референтни цени, определени от системата за оценяване на земя в градските райони и използвани от местните власти, тъй като последните се актуализират едва на всеки три години, докато цените от динамичния мониторинг се актуализират на всяко тримесечие. Липсват обаче данни за определянето на цените на земята въз основа на цените от динамичния мониторинг. Всъщност правителството на КНР потвърди по време на разследването относно соларните панели, че динамичната система за мониторинг на земите в градските райони следи колебанията в ценовите равнища на земята в определени области (т.е. 105 града) в КНР и има за цел оценката на развитието на цените на земята. Началните цени при търговете и тръжните процедури обаче са се основавали на референтни цени, установени чрез системата за оценка на земята. Освен това в този случай включените в извадката групи от дружества са получили своите парцели земя безвъзмездно чрез разпределение. Следователно фактът, че посочената система е съществувала, не е релевантен, тъй като тя не се е прилагала за включените в извадката дружества.

(484)

След разгласяването на информационния документ и окончателното разгласяване, както ПКНР, така и включените в извадката дружества оспориха използването на референтна стойност, определена извън страната, и предложиха вместо нея да се използва определена в страната референтна стойност. ПКНР и Hankook Group изтъкнаха, че Комисията е трябвало да използва китайската цена на правата за ползване на земя от динамичната система за мониторинг с оглед на факта, че правото за ползване на земя на едно китайско дъщерно дружество на Hankook Group е придобито чрез тръжна процедура. Комисията обаче вече заяви в оценката си за ТДПИ в паралелното антидъмпингово разследване, че има съмнения относно тази тръжна процедура. По-специално, Hankook Group е била единственият кандидат за земята и платената цена съответства на началната цена в тръжната процедура. При липса на допълнителна подробна информация относно действителната тръжна процедура и като се вземе предвид, че подобен парцел земя е продаден на по-висока цена през същия период, не беше сигурно, че първоначалната цена е определена независимо и че отговаря на пазарната стойност на правото за ползване на земя през 2011 г. Освен това впоследствие първоначалната цената на този парцел от 2011 г. е била още намалена чрез значително възстановяване. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(485)

Комисията също така установи, че местните власти са възстановили средства на дружества от Giti Group и Hankook Group като компенсация за платената от тях цена на ППЗ. Освен това някои ППЗ, получени от дружества в Xingyuan Group, все още не са били платени, а други ППЗ за China National Tire Group е трябвало да бъдат платени едва няколко години след като земята е започнала да бъде ползвана.

(486)

Горепосочените доказателства противоречат на твърденията на ПКНР, че цените, заплащани за ППЗ в КНР, са представителни за пазарната цена, определена от търсенето и предлагането на свободния пазар.

(487)

След окончателното разгласяване Pirelli заяви, че Комисията не е представила никакво ново доказателство, че ПКНР действително е предоставяло на производителите на гуми ППЗ на занижени цени. Комисията не се съгласи с това твърдение. Както е посочено в съображение 475 по-горе, за всеки от включените в извадката производители износители Комисията извърши проверка дали се е провела конкурентна тръжна процедура, но стигна до заключението, че случаят не е такъв, което потвърди констатациите от предходните разследвания.

г)    Заключение

(488)

Констатациите от разследването потвърждават, че ситуацията по отношение на предоставянето и придобиването на земя в КНР е неясна и непрозрачна, а цените често са произволно определяни от органите.

(489)

Следователно предоставянето на права за ползване на земя от ПКНР следва да се счита за субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка iii) и член 3, параграф 2 от основния регламент под формата на предоставяне на стоки, с което се реализира полза от дружествата получатели. Както е разяснено в съображения 478—486 по-горе, в КНР няма работещ пазар на земя и при използването на външна референтна стойност (вж. съображения 494— 504 по-долу) се установи, че сумите, заплащани за тези права от включените в извадката производители износители, са много под нормалната пазарна цена.

(490)

По отношение на преференциалния достъп до промишлени терени за дружества от определени промишлени отрасли Комисията отбелязва, както бе посочено в съображение 479 по-горе, че при определянето на цената местните органи трябва да се съобразяват с държавната промишлена политика. В рамките на тази политика секторът за производство на гуми се разглежда като стожер на китайската промишленост и се посочва като един от насърчаваните отрасли (84). Също така съгласно Решение № 40 на Държавния съвет публичните органи са длъжни да обезпечат предоставянето на земя за нуждите на насърчаваните отрасли. В член 18 от Решение № 40 ясно е посочено, че отраслите, които са включени в категорията „ограничавани“, нямат право на достъп до права за ползване на земя. От това следва, че субсидията е специфична съгласно член 4, параграф 2, букви а) и в) от основния регламент, тъй като преференциалното предоставяне на земя е ограничено до дружества от определени промишлени отрасли, в случая сектора за производство на гуми, а установените от държавата практики в тази област са неясни и непрозрачни.

(491)

Giti Group заяви, че специфичността на субсидията за ППЗ е свързана с посочването ѝ като насърчаван отрасъл в китайските правителствени планове и че няма доказателства, че дружествата за производство на гуми са принадлежали към насърчаван отрасъл по времето, когато са били договорени цените за ППЗ. Това твърдение се отхвърля, тъй като гумите и/или нефтохимическата промишленост вече са включени като насърчаван отрасъл още в 8-ия и 9-ия петгодишен план, в които се посочва, че нефтохимическата промишленост е един от индустриалните стожери в страната и се предвижда проактивното разработване на химически вещества с висока степен на чистота и подпомагането на ключови химически проекти, както и в Каталога на основните отрасли, продукти и технологии, понастоящем насърчавани от държавата (изменен през 2000 г.), който включва и производството на радиални гуми от висок клас. Тези документи съответстват на периода, когато на включените в извадката дружества са предоставени първите ППЗ.

(492)

Giti Group също коментира, че Комисията не е представила доказателства, че дружествата нагоре по веригата, които произвеждат суровини, като стоманени корди или найлонови корди, за производителите износители, принадлежат към насърчаван отрасъл. В Каталога с насоки за преструктуриране на промишлеността като „насърчавани“ се посочват производството, разработването и прилагането на спомагателни специални материали за високоефективни радиални гуми. Освен това Политиката за сектора за производство на гуми насърчава „разработването и използването на нови структурни стоманени корди, полиестерни платна с висок коефициент и ниско свиване, найлонови платна с висока здравина други суровини за гуми“. Поради това този довод се отхвърля.

(493)

Следователно тази субсидия се счита за подлежаща на изравняване.

д)    Изчисляване на размера на субсидията

(494)

Както при предишни разследвания (85) и в съответствие с член 6, буква г), подточка ii) от основния регламент като външна референтна стойност бяха използвани цените на земята в отделната митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“ или „Тайван“) (86). Ползата за получателите се изчислява, като се вземе предвид разликата между средствата, действително платени за правата за ползване на земя от всеки от включените в извадката производители износители (т.е. действително платената цена, посочена в договора и — когато е приложимо — посочената в договора цена, намалена с размера на сумите, възстановени от местните органи/размера на безвъзмездните средства), и средствата, които обичайно би трябвало да се платят на базата на референтната стойност за Китайски Тайпе.

(495)

Комисията счита стойността за Китайски Тайпе за подходяща външна референтна стойност поради следните причини:

съпоставимото равнище на икономическо развитие, БВП и икономическата структура в Китайски Тайпе и в по-голямата част от провинциите и градовете в КНР, където са установени оказалите съдействие производители износители;

географската близост на КНР и Китайски Тайпе;

високата степен на развитие на промишлената инфраструктура в Китайски Тайпе и в много от провинциите в КНР;

силните икономически връзки и трансграничната търговия между Китайски Тайпе и КНР;

високата гъстота на населението в много от провинциите в КНР и в Китайски Тайпе;

сходството между вида на земята и сделките, използвани за формиране на съответната референтна стойност в Китайски Тайпе, и тези в КНР; както и

общите демографски, езикови и културни характеристики на Китайски Тайпе и КНР.

(496)

При методиката, приложена при предишни разследвания, Комисията използва средната цена на земята на квадратен метър в Тайван, коригирана спрямо инфлацията и промяната на БВП от датите на съответните договори за правата за ползване на земя. В информационния документ информацията във връзка с цените на промишлените терени беше взета от уебсайта на индустриалната служба на Министерството на икономическите въпроси в Тайван. Инфлацията и промяната в БВП в Тайван бяха изчислени въз основа на инфлацията и промяната на БВП на глава от населението по текущи цени в щатски долари в Тайван, публикувани от МВФ за 2015 г.

(497)

След окончателното разгласяване Pirelli заяви, че използването на външна референтна стойност не е в съответствие с констатациите в доклада на Апелативния орган на СТО в САЩ — Softwood Lumber IV (87), тъй като референтната стойност не е съответно коригирана, за да отрази преобладаващите условия на китайския финансов пазар. Комисията отбеляза обаче, че референтната стойност от Тайван се счита за подходяща, тъй като той е подобен на китайския пазар поради различни причини, както е посочено в в съображение 488 по-горе. Освен това тайванските цени на земята бяха коригирани за минали периоди, за да се вземе под внимание развитието на БВП и инфлацията с течение на времето.

(498)

След разгласяването на информационния документ Hankook Group изтъкна факта, че използваните от Комисията данни, предоставени от уебсайта за информация относно снабдяването и обслужването на индустриална земя на Отдела за индустриално развитие на Министерството на икономиката на Тайван, вече не могат да бъдат прегледани и съдържат само оферти за индустриална земя, вместо действителни цени на сделките.

(499)

Комисията призна, че данните, на които се основава информационният документ, са престанали да бъдат публично достъпни. Впоследствие Комисията установи, че Министерството на вътрешните работи на Тайван е разработило нова база данни, в която събира действителни търговски данни за продажбите на индустриална земя, считано от 2013 г., която е налична на следния уебсайт: http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action. Комисията я счита за надежден източник на данни, достъпни за всички заинтересовани страни. Освен това в нея се съдържат действителни цени на сделките, а не оферти за индустриална земя. Затова Комисията прие доводите на Hankook Group и промени референтната стойност при изчисляването на ползата, свързана с ППЗ съответно за всички включени в извадката дружества.

(500)

В резултат на това за периода, започнал през 2013 г., Комисията използва действителните цени от тайванското Министерство на вътрешните работи. За ППЗ, придобити преди тази дата, цените за минали периоди бяха конструирани въз основа на изменението на БВП и инфлацията в Тайван, както беше направено и при предишните разследвания.

(501)

След окончателното разгласяване Giti Group, Hankook Group и ПКНР отправиха критики, че цените за ППЗ, основани на новия набор от данни, са много по-високи от използваните при предишните разследвания, което предизвиква съмнения относно надеждността на новата референтна стойност. Освен това Hankook Group заяви, че са допуснати грешки при извличането на данни от базата данни на Тайван, и представи алтернативно изчисление, основаващо се на същата база данни. Комисията призна, че е имало техническа грешка при агрегирането на индивидуалните цени на земята и коригира средните цени на земята съобразно с това. Комисията обаче не е съгласна с критериите за подбор, използвани от Hankook Group при събирането на данните. На първо място, Hankook Group е подбрала сделки от грешен период, т.е. от 2012 г., или поне що се отнася до някои от сделките. На второ място, Hankook Group използва цени от всички 22 окръга в Тайван, включително някои селски райони с малка или никаква промишлена дейност. От друга страна, Комисията е използвала за подбора си шест окръга, в които се намират повечето промишлени паркове в Тайван. Тъй като всички включени в извадката производители износители са установени в индустриални зони в Китай, подходящата референтна стойност трябва да бъде определена въз основа на сделки, извършени в индустриални зони. Поради това тази част от твърдението на Hankook беше отхвърлена.

(502)

Hankook Group заяви в коментарите си, че конструираните тайвански цени за минали периоди трябва да вземат предвид развитието на БВП на Китай, вместо това на Тайван, за да се отчете по-бързото развитие на Китай през последните 30 години. Затова по отношение на Hankook Group коригираните тайвански цени следва да отчетат нивото на икономическо развитие в община Chongqing от 2010 г. насам и в Huai'an, провинция Jiangsu от 1996 г. насам.

(503)

Комисията призна, че в миналото Китай е отбелязал по-бърз темп на развитие от Тайван. Използването на стойност на БВП, който взема предвид тази разлика е по принцип целесъобразно като референтна стойност. Според показателя за статистически капацитет на Световната банка обаче качеството на статистическите данни в Китай едва след 2012 г. достига ниво на надеждност, подобно на други държави със високо средно ниво на доходи. Това отговаря на края на периода, за който трябва да бъдат конструирани данни (88). Поради това в настоящия случай Комисията не беше в състояние да използва статистически данни за китайския БВП, за да конструира цени на ППЗ за минали периоди.

(504)

След окончателното разгласяване Giti Group заяви, че показателят за статистически капацитет на Световната банка използва цял списък с показатели, много от които нямат нищо общо с макроикономическите показатели. Комисията се съгласи, че показателят за статистически капацитет на Световната банка е основан на набор от показатели, които включват както макроикономически, така и други показатели. Неговата цел е да отрази способността на дадена държава за събиране, анализиране и разпространение на висококачествени данни за населението и икономиката въз основа на методиката, източниците на данни, периодичността и своевременността, използвани от дадена държава за изготвянето на нейни икономически и демографски статистически данни. Фактът обаче, че оценката не се съсредоточава само върху БВП, а има по-широк обхват, не предпоставя невалидност на резултатите. Поради това Комисията остана на позицията си, че данните, свързани с китайския БВП, не могат да бъдат използват за цените, заплащани за ППЗ през минали периоди.

(505)

В съответствие с член 7, параграф 3 от основния регламент размерът на субсидията беше разпределен за разследвания период, като се използва нормалният срок на правото на ползване на земя за промишлени цели, а именно 50 години. Този размер беше разпределен върху общия оборот от продажбите на съответното дружество през разследвания период, тъй като субсидията не зависи от реализирания износ и не е обвързана с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(506)

Giti Group заяви, че за изчислението на ползата по отношение на ППЗ Комисията трябва да използва датата на оценката на ППЗ, вместо датата на трансакцията. Комисията отхвърли това твърдение, тъй като датата на трансакцията е еквивалентна на събитието, което има финансов ефект върху финансовото състояние на дружеството.

(507)

Освен това Giti Group прикани Комисията да включи в изчислението на ползата допълнителните разходи за предлагането на земята за индустриална употреба, както и така наречените спомагателни такси за земя и такси за реквизиция. Комисията отхвърли това твърдение по следните две причини:

Въпросните дружества са придобили своите ППЗ по договорна стойност, в която не са посочени други допълнителни разходи. В резултат на това Комисията прецени, че ще се вземе предвид само договорната стойност;

Самата референтна стойност не включва допълнителни разходи или такси.

(508)

Накрая, по отношение на China National Tire, Giti и Hankook бяха приети няколко незначителни специфични за дружествата коментара, свързани с технически грешки и изчисление на ползи, които не са свързани с разследвания период.

(509)

Размерът на субсидията, установен по отношение на тази субсидия по време на разследвания период за включените в извадката производители износители, е, както следва:

Предоставяне на права за ползване на земя на занижени цени

Дружество/група

Процент на субсидирането

China National Tire Group

1,80 %

Giti Group

1,75 %

Hankook Group

1,11 %

Xingyuan Group

1,06 %

3.10.   Програми за освобождаване от преки данъци и за данъчни облекчения

3.10.1.   Привилегии по ДДП за високотехнологични предприятия и предприятия с нови технологии

(510)

Съгласно Закона на Китайската народна република за облагането на дохода на предприятията (ЗОДП) високотехнологичните предприятия и предприятията за нови технологии, на които държавата трябва да осигурява ключова подкрепа, плащат намалена данъчна ставка върху дохода в размер на 15 %, вместо стандартната данъчна ставка в размер на 25 %.

а)    Правно основание

(511)

Правното основание на тази програма са член 28 от ЗОДП и член 93 от Правилника за неговото прилагане, както и:

Циркуляр на Министерството на науката и технологията, Министерството на финансите и Държавната данъчна администрация относно преработване и издаване на Административни мерки за признаването на високотехнологични предприятия, G.K.F.H. [2016 г.] № 32;

Уведомление на Министерството на науката и технологията, Министерството на финансите и Държавната данъчна администрация относно преработване, отпечатване и издаване на „Насоки за управлението на признаването на високотехнологичните предприятия и предприятията за нови технологии“, GKFH [2016 г.] № 195; както и

Насоки за най-новите основни приоритетни области на развитие в във високотехнологичния сектор (2011 г.), издадени от НКРР, Министерството на науката и технологията, Министерството на търговията и Националната служба за интелектуална собственост.

б)    Констатации от разследването

(512)

Дружества, които могат да се възползват от данъчното облекчение, са част от някои основни области на високи и нови технологии, подпомагани от държавата, както и актуалните приоритети на високотехнологичните области, подпомагани от държавата, както са посочени в Насоките за най-новите основни приоритетни области на развитие във високотехнологичния сектор. В тези насоки като приоритетна област ясно са посочени производствената технология и ключовите суровини за радиални гуми.

(513)

Освен това, за да отговарят на условията за данъчното облекчение, дружествата трябва да изпълняват следните критерии:

да поддържат определено съотношение на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо приходите им от продажби;

да поддържат определено съотношение на приходи от високи технологии/продукти/услуги спрямо общите приходи на предприятието; както и

да поддържат определено съотношение на технически персонал спрямо общия брой на служителите в предприятието.

(514)

Дружествата, които се ползват от тази мярка, трябва да подадат данъчните си декларации със съответните приложения. Действителният размер на ползата е включен в данъчната декларация.

(515)

Комисията счита, че разглежданото данъчно облекчение представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 3, параграф 2 от основния регламент, тъй като се предоставя финансово участие под формата на пропуснати приходи от правителството на КНР, което води до реализиране на полза за засегнатите дружества. Ползата за получателите се равнява на спестения данък. Тази субсидия е специфична по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент, тъй като самото законодателство ограничава прилагането ѝ само до предприятията, които извършват разходи за НИРД в някои определени от държавата високотехнологични приоритетни области, като сектора за производство на гуми.

в)    Изчисляване на размера на субсидията

(516)

Размерът на подлежащата на изравняване субсидия бе изчислен спрямо установената през разследвания период полза за получателите. Тази полза бе изчислена като разликата между общия дължим данък при нормална данъчна ставка и реално платения общ размер на данъка през РП.

(517)

Размерът на субсидията, установен за тази специфична схема, беше 0,12 % за China National Tire Group и 0,01 % за Giti Group.

3.10.2.   Облекчения по ДДП за разходи за научноизследователска и развойна дейност

(518)

Данъчното облекчение за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) дава право на преференциално данъчно облагане на дружествата, ако дейностите са в някои определени от държавата високотехнологични приоритетни области и ако разходите за НИРД достигат определени прагове.

(519)

По-специално разходите за НИРД, свързани с разработването на нови технологии, нови продукти и нова апаратура, които не представляват нематериални активи и се вписват в отчета за приходите и разходите за текущия период, се приспадат изцяло и след това за тях се прилага допълнително приспадане в размер на 50 %. Ако посочените разходи представляват нематериални активи, за тях се прилага амортизация на базата на 150 % от стойността на нематериалния актив.

а)    Правно основание

(520)

Правното основание на тази програма са член 30, параграф 1 от ЗОДП, Правилникът за неговото прилагане, както и следните известия:

Известие на Министерството на финансите, Държавната данъчна администрация и Министерството на науката и технологиите „Оптимизиране на политиката за приспадане на разходите за НИРД преди данъчно облагане“ (Cai Shui [2015 г.] № 119);

Известие на Държавната данъчна администрация по въпроси относно политиката за приспадане на разходите на предприятията за НИРД преди данъчно облагане; както и

Насоки за най-новите ключови приоритетни области за развитие във високотехнологичните сектори (2011 г.), издадени от НКРР, Министерството на науката и технологията, Министерството на търговията и Националната служба за интелектуална собственост.

б)    Констатации от разследването

(521)

По време на предишно разследване (89) беше установено, че „новите технологии, новите продукти и новата апаратура“, за които може да се ползва данъчното облекчение, са в някои високотехнологични области, подпомагани от държавата, и в подпомаганите от нея актуални приоритетни високотехнологични области, посочени в Насоките за най-новите ключови приоритетни области за развитие във високотехнологичните сектори.

(522)

Комисията счита, че разглежданото данъчно облекчение представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 3, параграф 2 от основния регламент, тъй като се предоставя финансово участие под формата на пропуснати приходи от правителството на КНР, което води до реализиране на полза за засегнатите дружества. Ползата за получателите се равнява на спестения данък. Тази субсидия е специфична по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент, тъй като самото законодателство ограничава прилагането ѝ само до предприятията, които извършват разходи за НИРД в някои определени от държавата високотехнологични приоритетни области, като сектора за производство на гуми.

(523)

Giti Group заяви, че данъчното облекчение за научни изследвания и развойна дейност не е специфична субсидия, тъй като се отнася за всички китайски дружества, както е посочено в член 95 от Правилника за прилагането на ЗОДП, който е валиден за всички дружества, а не само за високотехнологичните предприятия и предприятията за нови технологии.

(524)

Комисията отхвърли твърдението, че данъчното облекчение за научноизследователска и развойна дейност не е специфична субсидия. Макар да е вярно, че то не се прилага единствено за високотехнологични предприятия и предприятия с нови технологии, прилагането му е ограничено до „нови технологии, нови продукти и нова апаратура“, които бяха дефинирани конкретно в съображение 521 по-горе. Поради това предварителното заключение на Комисията остава непроменено.

в)    Изчисляване на размера на субсидията

(525)

Размерът на подлежащата на изравняване субсидия бе изчислен спрямо установената през разследвания период полза за получателите. Ползата бе изчислена като разликата между общия дължим данък при нормална данъчна ставка и общия дължим данък след допълнително приспадане в размер на 50 % от реалните разходи за НИРД.

(526)

Установеният размер на субсидията по тази специална програма е 0,02 % за Giti Group.

(527)

Giti Group заяви, че ако не се приспадне предполагаемата полза от схеми, които намаляват разходите на дружеството (и съответно увеличават печалбата му), при изчисляването на ползата от данъчното облекчение за високотехнологични предприятия и предприятия с нови технологии, Комисията по същество включва някои от предполагаемите ползи два пъти.

(528)

Комисията се съгласи с Giti Group, че ползата от субсидията (когато е отчетена като приход в отчета за приходи и разходи) намалява разходите на дружеството и в резултат на това увеличава брутната печалба на дружеството, което води до по-висок данък и съответно по-голямо данъчно облекчение. При все това дружеството Giti Radial има право да декларира безвъзмездни средства и субсидии като освободен приход при изчисляването на облагаемата сума, като по този начин намалява платимия данък върху дохода. Освен това методиката на Комисията се прилага последователно, като ползата се изчислява въз основа на наличните финансови данни за разследвания период, които са предоставени от дружеството и са проверени на място.

3.10.3.   Освобождаване от данък за ползване на земя

(529)

Организация или лице, които използват земя в градовете, в областните и в административните центрове, както и в промишлените и миннодобивните райони, обикновено плащат данък за ползването на земя в градовете. Данъкът се събира от местните данъчни органи там, където се ползва земята. Данък за ползването на земя обаче не се плаща за определени категории земи — като земи, отвоювани от морето; терени, предназначени за ползване от държавни институции, народни организации и военни подразделения; терени, предназначени за ползване от институции, финансирани от Министерството на финансите със средства, разпределени от държавния бюджет; терени за религиозни храмове, обществени паркове, обществени исторически и природни обекти, улици, пътища, обществени площади, зелени площи и други обществени терени в градските зони.

а)    Правно основание

(530)

Правното основание за тази програма са следните документи:

Временни разпоредби на Китайската народна република относно данъка върху недвижимото имущество (Guo Fa [1986 г.] № 90, изменени през 2011 г.); както и

Временни разпоредби на Китайската народна република относно данъка за ползването на земя в градските райони (Постановление на Държавния съвет на Китайската народна република [2013] № 645).

б)    Констатации от разследването

(531)

Въпреки че не спадат към нито една от освободените от данък категории, установени в посоченото национално законодателство, две включени в извадката дружества са ползвали отстъпки или освобождавания във връзка с плащането на данъци за земеползване, предоставени от местната Поземлена служба.

в)    Заключение

(532)

Комисията счита, че въпросното освобождаване от данъци представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 3, параграф 2 от основния регламент, тъй като се предоставя финансово участие под формата на пропуснати приходи от правителството на КНР, което води до реализиране на полза за засегнатите дружества. Ползата за получателите се равнява на спестения данък. Тази субсидия е специфична по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент, тъй като дружествата са получили специално предназначено за тях данъчно облекчение, въпреки че не отговарят на нито един от обективните критерии, посочени в съображение 529.

г)    Изчисляване на размера на субсидията

(533)

Размерът на подлежащата на изравняване субсидия бе изчислен спрямо установената през разследвания период полза за получателите. Тази полза бе изчислена като разликата между общия дължим данък при нормална данъчна ставка и реално платения общ размер на данъка през разследвания период.

(534)

След разгласяването на информационния документ Hankook Group коментира, че полученото от него възстановяване на данъка за ползване на земя не подлежи на изравняване, тъй като е получено преди разследвания период. След допълнителен анализ Комисията прие този довод, тъй като последното възстановяване на данъка за ползване на земя действително е било отчетено преди началото на разследвания период през юни 2016 г. и след тази дата не са правени други плащания.

(535)

Освен това Giti Group заяви, че данъкът за ползване на земя по принцип не е платим за някои видове сгради (жилищни сгради и училища), както е видно от известие за освобождаването от данък за ползване на земя от 1988 г. Комисията установи, че това известие вече не е в сила, тъй като във „Временни разпоредби на Китайската народна република относно данъка за ползването на земя в градските райони“, посочени в съображение 530 по-горе, вече не се включват училищата и жилищните сгради в освободените категории. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(536)

Накрая, Giti Group заяви, че две от дружествата в групата действително са платили данък за ползване на земя по време на разследвания период — чрез приспадане от по-ранни плащания. Следователно тези две дружества не са реализирали полза. Комисията се съгласи с тези твърдения и коригира изчисленията на субсидиите съответно. В резултат на това размерът на субсидията по тази специфична схема възлиза на 0,01 % за Giti Group.

3.10.4.   Местни данъчни отстъпки или възстановявания

(537)

Едно от дружествата в Hankook Group се възползва от възстановяване от местното управление на данъци, събрани съгласно националното законодателство.

а)    Правно основание

(538)

Правното основание за тази програма са следните документи:

Мерки на общинската зона за икономическо развитие в Huaian за изпълнение на политиките за преференциално данъчно облагане (1996).

б)    Констатации от разследването

(539)

Съгласно споразумение с местното управление дружеството е отговаряло на условията за пълно възстановяване на данъка върху доходите през първите две години след първата година на корпоративен данък, платим от дружеството (от 2003 г.). От 3-а до 5-а година дружеството е отговаряло на условията за намален данък върху дохода в размер на 15 %, както и 100 % възстановяване на местната част от платения данък върху дохода. От 6-а до 10-а година дружеството е отговаряло на условията за 75 % възстановяване на местната част от платения данък върху дохода. След 11-а година дружеството е отговаряло на условията за 50 % възстановяване на местната част от платения данък върху дохода.

(540)

Дружеството обясни, че правителството е променило политиката си с течение на годините и поради това дружеството е отговаряло на условията за тези възстановявания и преференциални ставки само до 2012 г. Дължимото възстановяване, неизплатено до 2012 г., е било планирано да се изплати в бъдеще, когато бюджетът на местното управление го позволява. В резултат на това дружеството се е възползвало от възстановяване по време на разследвания период.

в)    Заключение

(541)

Комисията счита, че разглежданото освобождаване от данъци представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 3, параграф 2 от основния регламент, тъй като се предоставя финансово участие под формата на пропуснати приходи от правителството на КНР, което води до реализиране на полза за засегнатото дружество. Ползата за получателя се равнява на спестения данък. Тази субсидия е специфична по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент, тъй като дружеството е получило специално предназначено за него местно данъчно облекчение, което не се е прилагало за други дружества.

(542)

Въпреки че Комисията не намери доказателства, че програмата продължава да действа по време на разследвания период, тя установи, въз основа на информация от включените в извадката дружества, че те все още реализират ползи по тази програма.

(543)

След разгласяването на информационния документ дружеството повтори твърдението си, че е отговаряло на условията за възстановявания само до 2012 г. Не бяха представени обаче нови доказателства, които да променят заключенията на Комисията.

г)    Изчисляване на размера на субсидията

(544)

Размерът на подлежащата на изравняване субсидия бе изчислен спрямо установената през разследвания период полза за получателите. Тази полза бе изчислена като разликата между общия дължим данък при нормална данъчна ставка и реално платения общ размер на данъка през разследвания период.

(545)

Установеният размер на субсидията по тази специална програма е 0,13 % за Hankook Group.

3.10.5.   Общ размер за всички схеми за освобождаване от преки данъци и програми за данъчни облекчения

(546)

Установеният общ размер на субсидията по всички програми за преки данъци през разследвания период за включените в извадката производители износители е, както следва:

Освобождаване от преки данъци и данъчни облекчения

Дружество/група

Размер на субсидията

China National Tire Group

0,12 %

Giti Group

0,04 %

Hankook Group

0,13 %

Xingyuan Group

0 %

3.11.   Програми в областта на косвените данъци и вносните мита

3.11.1.   Освобождаване от ДДС и отстъпки от вносните мита за използването на вносно оборудване и технологии,

(547)

По тази програма се предвижда освобождаване от ДДС и вносни мита при внос на капиталово оборудване, което се използва в производството. За да се ползва правото на освобождаване, оборудването не трябва да е включено в списък с оборудване, което не отговаря на изискванията, а кандидатстващото предприятие трябва да получи сертификат за насърчаван от държавата проект, издаден от органите в КНР или от НКРР в съответствие с приложимото законодателство в областта на инвестициите, данъчното облагане и митниците.

а)    Правно основание

(548)

Правното основание за тази програма са следните документи:

Циркуляр на Държавния съвет относно адаптирането на данъчните политики по отношение на вносното оборудване (Guo Fa [1997 г.] № 37);

Известие на Министерството на финансите, Главно управление на митниците и Държавната данъчна администрация относно коригирането на определени преференциални политики относно вносните мита;

Обявление на Министерството на финансите, Главно управление на митниците и Държавната данъчна администрация [2008 г.] № 43;

Известие на НКРР относно въпросите от значение във връзка с връчването на потвърдителни писма за проекти с национално или чуждестранно финансиране, чието развитие се насърчава от държавата [2006 г.] № 316; както и

Каталог на неподлежащите на освобождаване от мита вносни артикули за ПЧУ или местни предприятия, 2008 г.

б)    Констатации от разследването

(549)

Оборудването, внесено, за да се изпълняват местни или чуждестранни инвестиционни проекти в съответствие с политиката за насърчаване на такива проекти, може да бъде освободено от плащане на ДДС и/или вносно мито, освен ако категорията оборудване е включена в каталога на неподлежащите на освобождаване от мита артикули. За да се ползва от тази схема, дружеството трябва да получи потвърдително писмо от местния орган, отговарящ за проекта, и да го представи на местните митнически органи.

(550)

Правителството на КНР твърди, че от 1 януари 2009 г. се предоставя освобождаване само за вносното мито, а върху вноса на оборудване за собствена употреба се начислява ДДС.

(551)

Беше установено обаче, че през разследвания период Shougang Group е била освободена както от ДДС, така и от вносни мита. Освобождаването се отнася за оборудване, внесено през предходни години, но ползата от него е била с амортизация за целия жизнен цикъл на оборудването и поради това отчасти се разпределя и през разследвания период. Въпреки че не откри доказателства за такова освобождаване през разследвания период въз основа на доказателствата по случая, свързани с включените в извадката дружества, Комисията установи, че те продължават да реализират ползи в рамките на тази програма.

(552)

След разгласяването на информационния документ Pirelli установи, че изчислението на ползата от внесените машини и оборудване е неправилно. Комисията се съгласи с представените корекции и съответно коригира изчислението.

в)    Заключение

(553)

Програмата предоставя финансово участие под формата на пропуснати приходи от правителството на КНР по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii), тъй като ПЧУ и други отговарящи на условията местни предприятия се освобождават от плащане на ДДС и/или мита, които иначе биха дължали. Тя също така води до полза за дружествата получатели по смисъла на член 3, параграф 2 от основния регламент.

(554)

Програмата е специфична по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент. В законодателството, съгласно което осъществява дейност предоставящият орган, достъпът до нея се ограничава до предприятията, които инвестират в конкретни категории стопански дейности, определени изчерпателно в правните разпоредби и включени в категорията „насърчавани проекти“ или „ограничавани проекти“ от клас Б съгласно Каталога с насоки за секторите относно чуждестранните инвестиции и трансфера на технологии, или посочени в Каталога на ключовите сектори, продукти и технологии, чието развитие се насърчава от държавата. В допълнение към това липсват обективни критерии за ограничаване на допустимостта по тази програма, както и неоспорими доказателства, въз основа на които да може да се заключи, че допустимостта е автоматична съгласно член 4, параграф 2, буква б) от основния регламент.

г)    Изчисляване на размера на субсидията

(555)

Размерът на подлежащата на изравнителни мерки субсидия се изчислява в зависимост от установената през разследвания период полза за получателите. Приема се, че реализираната от получателите полза се равнява на освобождаването от ДДС и митата за вносно оборудване. С цел да се гарантира, че подлежащият на изравняване размер обхваща само разследвания период, реализираната полза беше разпределена върху целия експлоатационен живот на оборудването съгласно обичайните счетоводни процедури на дружеството.

(556)

Всички включени в извадката дружества са се възползвали от отстъпки по тази схема. Установеният размер на субсидията по тази специална схема е от 0,04 % до 0,13 %.

3.11.2.   Схема за възстановяване на вносни мита при закупуване на естествен каучук

(557)

Комисията отбелязва, че всички включени в извадката дружества са класифицирани като т.нар. „предприятия от преработващата промишленост“. Съгласно член 3 от Митническите мерки на Китайската народна република за надзор на стоки в рамките на преработващата търговия (90)понятието „преработваща промишленост“ се отнася до стопански дейности, при които действащото предприятие внася всички или част от суровините или спомагателните материали, частите, компонентите и опаковъчните материали и реекспортира готовите продукти след преработка или сглобяване, включително преработка на доставения и внесения материал.“ Освен това в член 5 се посочва, че „Когато по време на вноса се събират данъци съгласно съответните разпоредби, митническите органи приспадат събраните данъци в съответствие с провереното количество на стоките, действително преработени и реекспортирани след износа на готовите стоки.“

а)    Правно основание

Митнически закон на Китайската народна република, Постановление на Председателя на Китайската народна република № 81, 4 ноември 2017 г.;

Митнически мерки на Китайската народна република относно надзора на стоки от преработващата търговия, Постановление на Общата данъчна администрация № 235, 20 декември 2017 г.;

Митнически мерки на Китайската народна република за администрацията на единичното потребление в преработващата търговия, Постановление на Общата данъчна администрация № 218, 13 март 2014 г.;

Предварителни административни мерки относно управлението на кредитоспособността на предприятията, Постановление на Общата данъчна администрация № 225, 4 септември 2014 г.

б)    Констатации от разследването

(558)

По време на разследването Комисията установи, че всички включени в извадката дружества имат регистрация към митническите органи за схемата за преработваща търговия, посочена в съображение 557 по-горе, в съответствие с разпоредбите на член 5 от Митническите мерки на Китайската народна република за надзор на стоки от преработващата промишленост, всички от които са получили освобождаване от „данък, събиран по време на внос“ (т.е. вносни мита) върху вноса на естествен каучук, използван за производството на гумите за износ.

(559)

Тази схема съответства на схемата за възстановяване на мита, описана в приложение I, буква и) от основния регламент. Съгласно приложение I, буква и) схемите за възстановяване за заместители може да представляват експортна субсидия дотолкова, доколкото водят до възстановяване на таксите при вноса, чийто размер превишава размера на таксите при вноса, с които първоначално са обложени вносните суровини, за които се иска възстановяване.

(560)

За да установи дали е налице такова прекомерно опрощаване, съгласно приложение III, точка II от основния регламент Комисията поиска от ПКНР допълнителна информация за схемата за преработващата промишленост като цяло, и по-конкретно за наличието и ефективното прилагане на съпътстващите процедури за наблюдение и проверка.

(561)

Въз основа на получената информация ПКНР действително е приело законова рамка за наблюдение на системата за преработващата промишленост. Комисията също така отбеляза обаче, че някои предвидени в системата характеристикипотенциално биха довели до прекомерно възстановяване:

Системата е преобладаващо основана на собствени декларации от дружествата.

Противно на общоприетата практика освобождаването от вносните мита се извършва предварително. Митническите органи само запазват правото да ги изискат впоследствие.

Редовността на извършените проверки на дружествата се основава на издаването на кредитна оценка, като самата тя е базирана на собствена декларация и включва допълнителни точки за това, че дружествата са част от насърчаван сектор.

Митническите декларации се основават на стандартните ставки на потребление, определени от митническите органи. Стандартната ставка на потребление за естествения каучук на една гума за износ е много по-висока от действителната ставка на потребление, установена в обектите на включените в извадката дружества.

(562)

Освен това по време на контролните посещения на включените в извадката дружества беше видно, че тази рамка не се прилага ефективно на практика. Например Комисията установи, че противно на предвиденото в нормативната уредба естественият каучук, предназначен за гумите за износ, не се отделя от останалия естествен каучук в складовете и не се извършват редовни проверки на място в обектите на включените в извадката дружества.

(563)

Освен това дружествата са внасяли т.нар. смесен каучук по код по ХС 4002 80 00 (с 0 % мито). Този код по ХС следва обичайно да се използва за комбиниран каучук, т.е. смес от естествен и синтетичен каучук, но преобладаващо съставена от синтетичен каучук. В действителност смесеният каучук, внасян от включените в извадката дружества, съдържа 97,5 % естествен каучук, има същите физически характеристики като естествения каучук и се използва по същия начин в същите пропорции като естествения каучук в производствения процес на проверените дружества.

(564)

Вследствие на това три от четирите включени в извадката дружества не са плащали вносните мита, които е трябвало да бъдат дължими.

в)    Заключение

(565)

В съответствие с приложение III от основния регламент Комисията уведоми ПКНР в отделен документ относно проверката на отделните сделки по време на разследването, така че ПНКР да може да извърши допълнителни проучвания, ако сметне за необходимо. В отговора си на писмото от Комисията ПКНР заяви, че не са изпълнени условията, предвидени в точка II, параграф 3 от приложение III към основния антисубсидиен регламент, тъй като китайското правителство е приело строга законодателна рамка за наблюдение на реалните сделки за внос на естествен каучук. ПКНР изтъкна факта, че действащото законодателство предвижда санкции и правна отговорност в случай на нарушения. Освен това митниците разполагат с достатъчно човешки ресурси, за да прилагат режима на местно ниво и да налагат глоби. Последно, ако се констатират контрабанда и нарушения, кредитният рейтинг на дружеството бива намален.

(566)

Както е посочено в съображение 561 по-горе, Комисията признава, че ПКНР е създала нормативна уредба за надзора на системата за преработваща търговия. Комисията обаче установи също така, както е посочено в съображения 561—562 по-горе, че нормативната уредба показва някои слабости и че не е била ефективно прилагана на практика по отношение на включените в извадката дружества. ПКНР не представи доказателства, които да противоречат на констатациите на Комисията в това отношение и не включи нова информация във връзка с конкретните сделки, посочени от Комисията.

(567)

Поради това Комисията стигна до заключението, че системата на ПКНР за наблюдение на преработващата търговия не се прилага ефективно по отношение на естествения каучук. Освен това Комисията установи, че системата на преработващата промишленост по отношение на естествения каучук, използван в гуми за износ, води до прекомерно опрощаване, което представлява подлежаща на изравняване субсидия по смисъла член 3, параграф 1, буква а), точка ii) от основния регламент, тъй като води до прекомерно възстановяване на таксите при внос, първоначално наложени върху внесените суровини, за които се иска възстановяване.

(568)

Това прекомерно опрощаване е също специфично, тъй като то зависи от извършването на износа по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(569)

След окончателното разгласяване ПКНР и Giti Group представиха коментари във връзка с това. ПКНР повтори своето предишно твърдение, че е налице строга нормативна уредба, която се прилага правилно и че Комисията не може да направи заключенията си въз основа на няколко отделни случая, при които дружествата не са спазвали разпоредбите, уреждащи схемата за преработваща търговия. В отговор на тези твърдения Комисията повтори, че фактите не доказват твърдението на ПКНР, че е имало само няколко изолирани случая, при които производителите износители не са спазили приложимата нормативна уредба. Действително, както е посочено в съображение 562, всички включени в извадката производители износители, които са използвали тази схема, не са заплатили част от дължимите вносни мита. Също така ПКНР не проведе допълнително проучване на въпросните сделки. Поради това Комисията отхвърли това твърдение.

(570)

След окончателното разгласяване Giti Group заяви, че Комисията е нарушила правото му на защита, като е включила схемата за възстановяване на мита на толкова късен етап от разследването, както и че не е компетентна да разследва схемата, тъй като тя не е била включена в обхвата на известието за започване.

(571)

По отношение на твърденията, че Комисията е нарушила правото на защита на производителя износител, Комисията отбелязва, че известието за започване на процедура за разследване допуска разследването на схемата за възстановяване на мита, тъй като в раздел 3 от него изрично се посочват отстъпки от вносните мита. Освен това Комисията вече уведоми заинтересованите страни, че разследва тази схема в раздел 3.13.3 от информационния документ. Поради това твърдението, че Комисията не е зачела правото на защита на Giti Group беше отхвърлено.

(572)

Giti Group заяви освен това, че вносът на смесен каучук не следва да подлежи на възстановяване на мита, тъй като обичайното вносно мито за този продукт е равно на нула. В допълнение то заяви, че редовно качва данните за вноса, коефициентите на потребление и количествата на износа в уеб платформа, която е обект на постоянно наблюдение от митническите власти, както и че митническите власти извършват проверки на място.

(573)

В отговор на тези твърдения Комисията отбелязва следното. Комисията прие твърдението, че митото за смесен каучук е равно на нула и следователно не може да подлежи на възстановяване на мита. Поради това изчислението на прекомерното освобождаване посредством тази схема беше преразгледано за всички включени в извадката производители износители. Окончателният размер на субсидиите се съдържа в съображение 580 по-долу.

(574)

По отношение на системата за наблюдение от страна на митническите органи Комисията не отрича, че Giti Group действително качва на уеб платформата определена информация относно вноса и използването на естествен каучук. Както е посочено в съображение 561 по-горе обаче, това са основно собствени декларации. Въпреки това от общо 11 производители износители, които бяха проверени от Комисията, само на един производител от Giti Group беше извършена проверка на място. В допълнение тази проверка се състоеше само от обикновено равняване на складовите наличности. Комисията счита, че такава проверка не е достатъчна, за да гарантира ефективност, и поради това отхвърли твърдението.

г)    Изчисляване на размера на субсидията

(575)

Ползата беше изчислена като разликата между размера на дължимите вносни мита по време на разследвания период и действителния размер на вносните мита, платени по време на разследвания период. Поради липсата на действителен коефициент на потребление на естествен каучук при различните видове гуми Комисията прие, че: 1) средният коефициент на потребление за всички видове гуми е един и същ и 2) целият вносен естествен каучук се използва приоритетно за гуми за износ, преди да се използва за гуми за вътрешния пазар. Първо, тя установи количеството естествен каучук, внесено по време на разследвания период. Второ, тя изчисли съотношението между обема на експортните продажби в сравнение с общия обем на продажбите на разглеждания продукт. Трето, Комисията приложи това съотношение на експортните продажби към общия обем на вносен естествен каучук и определи количеството вносен естествен каучук, което може да бъде освободено от вносни мита. За да определи размера на ползата, Комисията изчисли размера на дължимото вносно мито за количествата естествен каучук, използвани за производство на гуми за вътрешния пазар, и от тази сума приспадна размера на действително платеното вносно мито.

(576)

След окончателното разгласяване Giti Group заяви, че при изчисляването на ползата Комисията е трябвало да използва действителния коефициент на потребление, тъй като е придобила тази информация по време на контролното посещение. Чрез използване на гореспоменатата методика Комисията е пропуснала факта, че естественият каучук се използва също и за производството на други гуми и че тези гуми имат различни коефициенти на потребление.

(577)

Комисията отчасти прие твърдението на Giti Group. За дружествата GITI Yinchuan и GITI Hualin Комисията използва коефициента на потребление, както е посочен в техните лицензии за внос. По отношение на другите две дружества от Giti Group, които също реализираха полза от тази схема, обаче действителните коефициенти на потребление не бяха оповестени по време на контролното посещение на място. Поради това Комисията използва среднопретегления коефициент на потребление на GITI Yinchuan и GITI Hualin. Изчислението на размера на ползата бе преразгледано съобразно с това.

(578)

Нито един от другите включени в извадката производители износители не представи своите действителни коефициенти на потребление. В тази връзка Комисията отбеляза, че резултатите от различната използвана методология са доста сходни. Всъщност размерът на субсидията, установен чрез първоначалната методика на Комисията, беше 3,62 %, а при използването на техния действителен коефициент на потребление установеният размер на субсидията е 3,64 %. Този резултат показва, че първоначалната методика на Комисията за установяване на размера на субсидията също е била надеждна. Поради това Комисията стигна до заключението, че няма нужда от промяна на използваната методика за изчисляване на размера на субсидията по отношение на другия включен в извадката производител износител.

(579)

Установеният размер на субсидията за този вид субсидии за включените в извадката производители износители през разследвания период е, както следва:

Възстановяване на вносни мита върху естествен каучук

Дружество/група

Размер на субсидията

China National Tire Group

1,10 %

Giti Group

3,64 %

Xingyuan Group

1,25 %

3.11.3.   Общ размер за всички схеми за освобождаване от косвени данъци или програми за данъчни облекчения

(580)

Установеният общ размер на субсидията по всички програми за косвени данъци и вносни мита през разследвания период за включените в извадката производители износители е, както следва:

Освобождаване от косвени данъци и данъчни облекчения

Дружество/група

Размер на субсидията

China National Tire Group

1,21 %

Giti Group

3,74 %

Hankook Group

0,13 %

Xingyuan Group

1,30 %

3.12.   Програми за отпускане на безвъзмездни средства

3.12.1.   Безвъзмездни средства за енергоспестяване, опазване на енергийните ресурси и емисии

(581)

Три от четирите включени в извадката дружества са ползвали различни безвъзмездни средства по програми за опазване на околната среда и намаляване на емисиите — като стимули за опазване на околната среда и опазване на ресурсите, насърчаване на синергично оползотворяване на ресурсите, фондове за стимулиране на енергоспестяващи проекти, насърчаване на демонстрационни центрове за енергийно управление, безвъзмездни средства за по-ефикасни мерки за борба срещу замърсяването на въздуха, както и стимули за проекти за развитие на кръгова икономика.

а)    Правно основание

Закон на Китайската народна република относно опазването на енергийните ресурси в редакцията му, приета на 28 октомври 2007 г., изменен на 2 юли 2016 г.;

Закон на Китайската народна република за насърчаване на по-чистото производство, Постановление № 54 на Председателя на Китайската народна република, изменено на 29 февруари 2012 г.;

Мерки за инспекции за чисто производство, Постановление № 38 на НКРР и Министерството на опазването на околната среда, обнародвано на 1 юли 2016 г.;

Известие за отпечатването и разпространението на временни мерки за администрирането на субсидии за енергоспестяване и намаляване на емисиите, Министерство на финансите [2015] № 161;

„Основни теми за опазване и всестранно оползотворяване на енергийните ресурси в промишлеността през 2015 г.“, обнародвани от Министерството на промишлеността и информационните технологии на 3 април 2015 г.;

Изпълнителен план за преобразуване и модернизиране на сектора за производство на гуми в провинция Shandong, издаден от провинциалния орган на народното правителство в Shandong на 22 октомври 2014 г.;

На регионално равнище: Известие за разпределение на специалния фонд за опазване на околната среда през 2016 г. в Jiaozuo; Известие за разпределение на специалния фонд за предотвратяване на замърсяването на въздуха през 2013 г., HeCaiZhiJian [2013 г.] 702; както и

Известие за разпределение на фонда за проекти на центъра за управление на енергията в промишлените предприятия през 2014 г., Министерство на финансите, CaiJian [2013] 470.

б)    Заключение

(582)

По програмата за енергоспестяване, опазване на енергийните ресурси и емисии се предоставят субсидии по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка i) и член 3, параграф 2 от основния регламент чрез прехвърляне на средства от ПКНР под формата на безвъзмездни средства за производителите на разглеждания продукт.

(583)

Комисията установи също така, че тази програма за субсидиране е специфична по смисъла на член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент, тъй като на условията за получаване на средства отговарят само дружества, които извършват дейност в областта на ключови технологии или произвеждат ключови продукти, изброени в редовно публикуваните насоки и каталози. В публикувания от Министерството на промишлеността и информационните технологии документ от 2015 г. химическата промишленост също се посочва като отрасъл, в който се прилагат специални стимули за опазване на енергийните ресурси.

(584)

Освен това Политиката за сектора за производство на гуми насърчава „разработването на (…) енергоспестяващи“ и „опазващи околната среда“ гуми. Според Изпълнителния план за преобразуване и модернизиране на промишлеността в провинция Shandong (91) една от основните цели на сектора за производство на гуми е опазването на енергийните ресурси и намаляването на емисиите. Затова е необходимо да се предоставя подкрепа по отношение на инвестициите, кредитирането и данъчното облагане, свързано с производството и прилагането на т.нар. „зелени“ (т.е. екологосъобразни) гуми (92).

в)    Изчисляване на размера на субсидията

(585)

Ползата бе изчислена като сумата, получена през или разпределена върху разследвания период, със съответната амортизация въ