ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 272

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
31 октомври 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1628 на Съвета от 30 октомври 2018 година за определяне за 2019 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/120 във връзка с определени възможности за риболов в други води

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1629 на Комисията от 25 юли 2018 година за изменение на списъка с болести, установен в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1630 на Комисията от 24 октомври 2018 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Lička janjetina (ЗГУ))

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1631 на Комисията от 30 октомври 2018 година за разрешаване на пускането на пазара на екстракт от червена боровинка на прах като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1632 на Комисията от 30 октомври 2018 година за разрешаване на пускането на пазара на основен суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1633 на Комисията от 30 октомври 2018 година за разрешаване на пускането на пазара на рафиниран пептиден концентрат от скариди като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1634 на Комисията от 30 октомври 2018 година за подновяване на дерогацията от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на стъкленка (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Италия

35

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1635 на Комисията от 30 октомври 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 7333)  ( 1 )

38

 

*

Решение (ЕС) 2018/1636 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 23 октомври 2018 година за подновяване и изменение на временното ограничаване, въведено с Решение (ЕС) 2018/796, на пускането на пазара, разпространението или продажбата на договори за разлики на непрофесионални клиенти

62

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства ( ОВ L 173, 9.7.2018 г. )

69

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1628 НА СЪВЕТА

от 30 октомври 2018 година

за определяне за 2019 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/120 във връзка с определени възможности за риболов в други води

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) се изисква да се приемат мерки за опазване, като се отчитат наличните научни, технически и икономически становища, включително — когато е приложимо — докладите, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство и други консултативни органи, както и всички становища, които са получени от консултативните съвети, създадени за съответните географски зони или области на компетентност, включително съвместните препоръки от държавите членки.

(2)

Задължение на Съвета е да приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов, включително — в зависимост от случая — на някои функционално свързани с това условия. Възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите членки по такъв начин, че да се осигури относителна стабилност на риболовните дейности на всяка държава членка за всеки запас или вид риболов и като се отчитат надлежно целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(3)

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се предвижда, че целта на ОПОР е да се постигне до 2015 г. равнище на експлоатация, позволяващо максимален устойчив улов (МУУ), там, където е възможно, като това равнище трябва да бъде постигнато за всички запаси най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване.

(4)

Следователно в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 общият допустим улов (ОДУ) следва да се определя въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите аспекти и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството, и като се вземат предвид становищата, изразени по време на консултациите със заинтересованите страни.

(5)

С Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета (2) се създава многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси („планът“). Целта на този план е да гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ. Във връзка с това целевите равнища на смъртност от риболов за съответните запаси, изразени в диапазони, следва да бъдат постигнати възможно най-скоро — до 2020 г., чрез постепенно постъпателно нарастване. Целесъобразно е ограниченията на улова, приложими през 2019 г. за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море, да се установят в съответствие с целите на плана.

(6)

Според Международния съвет за изследване на морето (ICES) биомасата на запаса от херинга в западната част на Балтийско море в подучастъци 20—24 е на ICES под референтните равнища за опазване на биомасата на репродуктивния запас, определени в приложение II, колона А към Регламент (ЕС) 2016/1139. В съответствие с член 5, параграф 2 от посочения регламент следва да се приемат всички подходящи корективни мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас на равнище, което позволява МУУ. За тази цел трябва да се вземат предвид срокът за постигането на общите цели на ОПОР и конкретните цели на плана с оглед на очаквания ефект от приетите корективни мерки, като същевременно се следват целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Поради това и в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1139 е целесъобразно възможностите за риболов на херинга в западната част на Балтийско море да се определят под диапазона на смъртност от риболов в приложение I, колона А от същия регламент, тъй като такова равнище отчита намаляването на биомасата.

(7)

Що се отнася до запаса от треска в западната част на Балтийско море, научните становища сочат, че любителският риболов допринася значително за общата смъртност от риболов при този запас и следва да бъде ограничен. Следователно е целесъобразно да се определи таван на улова на рибар на ден. Това не засяга принципа на относителна стабилност, приложим към търговския риболов.

(8)

Що се отнася до запаса от треска в източната част на Балтийско море, поради промени в биологичното състояние на този запас ICES все още не е успял да установи биологични референтни равнища. Поради това, за да се допринесе за постигането на целите на плана, е целесъобразно ОДУ за треска в източната част на Балтийско море да се определи в съответствие с подхода на предпазливост, установен в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се въведе период на забрана.

(9)

За да се гарантира пълноценното използване на крайбрежните възможности за риболов, е целесъобразно да се въведе ограничена гъвкавост между зоните за сьомга от подучастъци 22—31 на ICES до подучастък 32 на ICES за държавата членка, поискала такава гъвкавост.

(10)

Съгласно становището на ICES 29 % от улова при риболов на сьомга се декларират невярно, по-специално като улов на морска пъстърва. Тъй като по-голямата част от морската пъстърва в Балтийско море се експлоатира в крайбрежните райони, целесъобразно е да се забрани риболовът на морска пъстърва във водите отвъд четири морски мили и да се ограничи приловът на морска пъстърва до 3 % от комбинирания улов на морска пъстърва и сьомга, за да се допринесе за предотвратяване на невярното деклариране на улова на сьомга като улов на морска пъстърва.

(11)

Използването на възможностите за риболов, определени в настоящия регламент, се осъществява при спазване на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (3), и по-специално на членове 33 и 34 от него, отнасящи се до записването на улова и риболовното усилие и до предаването на Комисията на данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Следователно в настоящия регламент следва да се посочат кодовете, свързани с разтоварванията на обхванатите от него запаси, които кодове да се използват от държавите членки при изпращане на данни до Комисията.

(12)

С Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (4) бяха въведени допълнителни условия за годишното управление на ОДУ, включително — съгласно членове 3 и 4 —разпоредби за гъвкавост по отношение на предпазния и аналитичния ОДУ. Съгласно член 2 от посочения регламент при определяне на ОДУ Съветът решава за кои запаси не се прилагат членове 3 или 4, по-специално въз основа на биологичното състояние на запасите. Впоследствие с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 беше въведен механизмът за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години относно всички запаси, спрямо които се прилага задължението за разтоварване. Поради това, за да се избегне прекомерната гъвкавост, която би навредила на принципа на разумната и отговорна експлоатация на живите морски биологични ресурси, би възпрепятствала постигането на целите на ОПОР и би влошила биологичното състояние на запасите, следва да се определи, че членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилагат към аналитичния ОДУ само когато не се използва гъвкавостта по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(13)

Въз основа на новите научни становища следва да се определи предварителен ОДУ за норвежки паут в зона 3a на ICES и във водите на Съюза от зона 2а на ICES и подзона 4 на ICES за периода от 1 ноември 2018 г. до 31 октомври 2019 г.

(14)

В предходните години ОДУ за хамсия в подзони 9 и 10 на ICES и води на Съюза от участък CECAF 34.1.1 се определяха за календарна година. През юли 2018 г. ICES издаде становище за този запас, което обхваща периода от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2019 г.. Тези периоди следва да бъдат приведени в съответствие, за да съвпадне периодът на ОДУ с този, обхванат от становището на ICES. По изключение и само поради този преход ОДУ за хамсия следва да бъде изменен, така че да обхване 18-месечния период, който приключва на 30 юни 2019 г.

(15)

С цел да се избегне прекъсването на риболовните дейности и да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2019 г. За хамсия в подзони 9 и 10 на ICES и води на Съюза от участък CECAF 34.1.1 обаче настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2018 г. Това прилагане с обратно действие не засяга принципите на правна сигурност и защита на законните очаквания, тъй като възможностите за риболов през този по-дълъг период превишават първоначално определените с Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета (5). Освен това, настоящият регламент следва да се прилага за норвежки паут в зона 3a на ICES и води на Съюза от зона 2а на ICES и подзона 4 на ICES за периода от 1 ноември 2018 г. до 31 октомври 2019 г. От съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси в Балтийско море за 2019 г. и се изменят някои възможности за риболов в други води, определени с Регламент (ЕС) 2018/120.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на риболовните кораби на Съюза, които осъществяват дейност в Балтийско море.

2.   Настоящият регламент се прилага и по отношение на любителския риболов, когато той е изрично посочен в съответните разпоредби.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Прилагат се също така и следните определения:

(1)

„подучастък“ означава подучастък на ICES в Балтийско море, определен в приложение I към Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (6);

(2)

„общ допустим улов“ (ОДУ) означава количеството от всеки рибен запас, което може да бъде уловено в рамките на една година;

(3)

„квота“ означава дял от ОДУ, разпределен на Съюза, на държава членка или на трета държава;

(4)

„любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи морски биологични ресурси — например за развлечение, туризъм или спорт.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 4

ОДУ и разпределение

ОДУ, квотите и функционално свързаните с тях условия, според случая, са посочени в приложението.

Член 5

Специални разпоредби относно разпределянето на възможностите за риболов

Разпределянето на възможностите за риболов между държавите членки, определено в настоящия регламент, не засяга:

а)

размените, извършени съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

приспаданията и преразпределенията, извършени съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)

допълнителните разтоварвания, разрешени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 или съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

г)

количествата, удържани съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 или прехвърлени съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

д)

приспаданията, извършени съгласно членове 105 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 6

Условия за разтоварване на улова и прилова

Запасите от нецелеви видове в рамките на допустимите биологични равнища, посочени в член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които отговарят на изискванията за дерогацията от задължението за приспадане на улова от съответната квота, са установени в приложението към настоящия регламент.

Член 7

Мерки по отношение на любителския риболов на треска в подучастъци 22—24

1.   При любителски риболов в подучастъци 22—24 могат да се задържат не повече от седем екземпляра треска на рибар на ден.

2.   Параграф 1 не засяга евентуалните по-строги национални мерки.

Член 8

Мерки по отношение на риболова на морска пъстърва в подучастъци 22—32

1.   Забранява се риболовът на морска пъстърва от риболовни кораби във водите отвъд четири морски мили, измерени от базовите линии в подучастъци 22—32, в периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. При риболов на сьомга в тези води, във всеки момент на борда на кораба или при разтоварването след всеки риболовен рейс, приловът на морска пъстърва не може да превишава 3 % от общия улов на сьомга и морска пъстърва.

2.   Параграф 1 не засяга евентуалните по-строги национални мерки.

Член 9

Гъвкавост

1.   Освен когато в приложението към настоящия регламент е посочено друго, по отношение на запасите, за които е предвиден предпазен ОДУ, се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96, а по отношение на запасите, за които е предвиден аналитичен ОДУ — член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от посочения регламент.

2.   Член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат в случаите, когато държава членка използва възможността за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 10

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки изпращат на Комисията данни относно уловените или разтоварените количества от запаси, те използват кодовете на запасите, посочени в приложението към настоящия регламент.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Изменения на Регламент (ЕС) 2018/120

Приложение IA към Регламент (ЕС) 2018/120 се изменя, както следва:

1)

таблицата за възможностите за риболов на хамсия в подзони 9 и 10 на ICES и води на Съюза от участък CECAF 34.1.1 се заменя със следното:

Вид:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона:

9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Испания

10 802  (7)

 

 

Португалия

11 784  (7)

 

 

Съюз

22 586  (7)

 

 

ОДУ

22 586  (7)

 

Предпазен ОДУ

2)

таблицата за възможностите за риболов на норвежки паут и свързания с него прилов в участък 3а на ICES и във води на Съюза от участък 2а на ICES и подзона 4 на ICES се заменя със следното:

Вид:

Норвежки паут и свързания с него прилов

Trisopterus esmarkii

Зона:

3a; води на Съюза от 2a и 4

(NOP/2A3A4.)

Година

2018

2019

 

 

Дания

85 186  (8)  (10)

49 953  (8)  (13)

 

 

Германия

16 (8)  (9)  (10)

10 (8)  (9)  (13)

 

 

Нидерландия

63 (8)  (9)  (10)

37 (8)  (9)  (13)

 

 

Съюз

85 265  (8)  (10)

50 000  (8)  (13)

 

 

Норвегия

15 000  (11)

0

 

 

Фарьорски острови

6 000  (12)

0

 

 

ОДУ

Не се прилага.

Не се прилага.

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2019 г., с изключение на точка 2 от член 11, който се прилага от 1 ноември 2018 г. до 31 октомври 2019 г., и с изключение на точка 1 от член 11, който се прилага от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2018 година.

За Съвета

Председател

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 година за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 27, 31.1.2018 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1).

(7)  Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2019 г.“

(8)  До 5 % от квотата може да включва прилов на пикша и меджид (OT2/*2A3A4). Сумата от прилова на пикша и меджид, отчетен спрямо квотата в съответствие с настоящата разпоредба, и от прилова на видове, отчетен спрямо квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не може да надхвърля 9 % от квотата.

(9)  Риболов по тази квота може да се извършва само във водите на Съюза от зони 2a, 3a и 4 на ICES.

(10)  Риболов по квотата на Съюза може да се извършва само от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.

(11)  Използват се сортиращи решетки.

(12)  Използват се сортиращи решетки. Включва максимум 15 % неизбежен прилов (NOP/*2A3A4), който се приспада от тази квота.

(13)  Риболов по квотата на Съюза може да се извършва от 1 ноември 2018 г. до 31 октомври 2019 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОДУ, приложим към риболовните кораби на Съюза в зоните, в които е определен ОДУ по видове и по зони

В таблиците по-долу се определят ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, с изключение на случаите, в които е посочено друго) по запаси, както и функционално свързаните с тях условия.

Ако не е посочено друго, указаните риболовни зони са зони на ICES.

Рибните запаси са посочени по азбучен ред на наименованията на видовете на латински език.

За целите на настоящия регламент се дава следната сравнителна таблица на наименованията на латински език и общоприетите наименования:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Clupea harengus

HER

Херинга

Gadus morhua

COD

Треска

Pleuronectes platessa

PLE

Писия

Salmo salar

SAL

Атлантическа сьомга

Sprattus sprattus

SPR

Цаца


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастъци 30—31

(HER/30/31.)

Финландия

72 724

 

 

Швеция

15 979

 

 

Съюз

88 703

 

 

ОДУ

88 703

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастъци 22—24

(HER/3BC+24)

Дания

1 262

 

 

Германия

4 966

 

 

Финландия

1

 

 

Полша

1 171

 

 

Швеция

1 601

 

 

Съюз

9 001

 

 

ОДУ

9 001

 

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

(HER/3D-R30)

Дания

3 748

 

 

Германия

994

 

 

Естония

19 139

 

 

Финландия

37 360

 

 

Латвия

4 723

 

 

Литва

4 973

 

 

Полша

42 444

 

 

Швеция

56 979

 

 

Съюз

170 360

 

 

ОДУ

Не се прилага.

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастък 28.1

(HER/03D.RG)

Естония

14 336

 

 

Латвия

16 708

 

 

Съюз

31 044

 

 

ОДУ

31 044

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.


Вид:

Треска

Gadus morhua

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 25—32

(COD/3DX32.)

Дания

5 539  (1)

 

 

Германия

2 203  (1)

 

 

Естония

540 (1)

 

 

Финландия

424 (1)

 

 

Латвия

2 060  (1)

 

 

Литва

1 357  (1)

 

 

Полша

6 377  (1)

 

 

Швеция

5 612  (1)

 

 

Съюз

24 112  (1)

 

 

ОДУ

Не се прилага.

 

Предпазен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Треска

Gadus morhua

Зона:

Подучастъци 22—24

(COD/3BC+24)

Дания

4 152

 

 

Германия

2 031

 

 

Естония

92

 

 

Финландия

82

 

 

Латвия

344

 

 

Литва

223

 

 

Полша

1 111

 

 

Швеция

1 480

 

 

Съюз

9 515

 

 

ОДУ

9 515

 

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Писия

Pleuronectes platessa

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22—32

(PLE/3BCD-C)

Дания

7 251

 

 

Германия

806

 

 

Полша

1 518

 

 

Швеция

547

 

 

Съюз

10 122

 

 

ОДУ

10 122

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.


Вид:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22—31

(SAL/3BCD-F)

Дания

18 885  (2)

 

 

Германия

2 101  (2)

 

 

Естония

1 919  (2)  (3)

 

 

Финландия

23 548  (2)

 

 

Латвия

12 012  (2)

 

 

Литва

1 412  (2)

 

 

Полша

5 729  (2)

 

 

Швеция

25 526  (2)

 

 

Съюз

91 132  (2)

 

 

ОДУ

Не се прилага.

 

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона:

Води на Съюза от подучастък 32

(SAL/3D32.)

Естония

995 (4)

 

 

Финландия

8 708  (4)

 

 

Съюз

9 703  (4)

 

 

ОДУ

Не се прилага.

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Цаца

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22—32

(SPR/3BCD-C)

Дания

26 710

 

 

Германия

16 921

 

 

Естония

31 016

 

 

Финландия

13 982

 

 

Латвия

37 460

 

 

Литва

13 551

 

 

Полша

79 497

 

 

Швеция

51 635

 

 

Съюз

270 772

 

 

ОДУ

Не се прилага.

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.


(1)  В подучастъци 25 и 26 се забранява извършването на риболов по тази квота от 1 юли до 31 юли за:

а)

риболовни кораби с обща дължина 12 метра или повече, използващи тралове, датски грибове или сходни съоръжения с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, както и

б)

риболовни кораби с обща дължина 12 метра или повече, използващи хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тройни мрежи с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, или с кърмаци, парагади, с изключение на плаващи парагади, ръчни парагади и джиг глави.

(2)  Изразено като брой отделни риби.

(3)  Специално условие: до 20 % и не повече от 400 екземпляра от тази квота могат да се ловят във водите на Съюза от подучастък 32 (SAL/*3D32).

(4)  Изразено като брой отделни риби.


31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1629 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2018 година

за изменение на списъка с болести, установен в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 5, параграфи 2 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2016/429 са установени правила за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората, в т.ч. правила за степенуване по важност и категоризиране на болестите от значение за Съюза. В член 5 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда, че правилата за профилактика и контрол на болестите, които са специални за всяка болест, се прилагат за болестите, посочени в същия член и в приложение II към същия регламент. Освен това в член 5, параграф 3 от посочения регламент са установени някои критерии, които да се вземат предвид при изменение на списъка във въпросното приложение, а параметрите за оценка, които трябва да се използват, за да се определи дали дадена болест отговаря на условията за включването ѝ списъка съгласно същия член, са посочени в член 7 от същия регламент.

(2)

В член 275 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда най-късно до 20 април 2019 г. Комисията да направи преглед на списъка с болестите, съдържащ се в приложение II към същия регламент.

(3)

Комисията систематично подложи на оценка болестите по животните, за които се изисква намесата на Съюза, с помощта на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), като използва научния експертен опит, предоставен от референтните лаборатории на ЕС за здравето на животните, и международните стандарти на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE). За целите на тази оценка тя използва критериите, установени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429, и параметрите за оценка, установени в член 7 от същия регламент.

(4)

Оценените болести представляват 39-те болести, които понастоящем са включени в списъка в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/429, както и още 19 болести от особено значение във връзка с мерки за профилактика на болестите, мерки за контрол или търговски мерки, например ензоотична левкоза по говедата, инфекциозен ринотрахеит по говедата или инфекция с вируса на болестта на Ауески, както и някои други болести, включени в списък на OIE, като например сура (Trypanosoma evansi) или заразна плевропневмония по козите.

(5)

За целите на оценките бяха поискани 29 научни становища от ЕОБХ за различни болести по животните. При изготвянето им ЕОБХ следваше метода, посочен в неговото научно становище, прието на 5 април 2017 г., относно метода ad hoc за оценяване на включването в списък и категоризацията на болестите по животните в рамките на Законодателството за здравеопазването на животните (2). За останалите болести оценките бяха основани на неотдавнашните становища на ЕОБХ или на информация, предоставена от референтните лаборатории на ЕС за здравето на животните. По отношение на всички оценени болести бяха взети предвид съответните стандарти на OIE.

(6)

Резултатите от научните оценки на ЕОБХ не са окончателни за някои болести като сура (Trypanosoma evansi(3), ензоотична левкоза по говедата (4), венецуелски енцефаломиелит по конете (5), опаразитяване с Varroa spp. (вароатоза) (6) и кой-херпесвирусна болест по шарана (7). Като се вземат предвид обсъжданията, проведени на заседанията на експертната група по здравето на животните (8), по отношение на тези пет болести са изпълнени изискванията, установени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429. Поради това посочените болести следва да бъдат включени в списъка, установен в приложение II към същия регламент.

(7)

Резултатите от извършените научни оценки показаха, че по отношение на везикулозната болест по свинете (9), везикулозният стоматит (9), епизоотичният улцеративен синдром (10) и болестта на Тешен не са изпълнени изискванията по член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429. Поради това посочените болести следва да бъдат заличени от списъка, установен в приложение II към същия регламент.

(8)

Същевременно по отношение на болестите сура (Trypanosoma evansi(3), ебола (11), паратуберкулоза (12), японски енцефалит (13), западнонилска треска (14), Ку-треска (15), инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит (16), вирусна диария по говедата (17), генитална кампилобактериоза по говедата (18), трихомониаза (19), ензоотична левкоза по говедата (4), заразна плевропневмония по козите (20), епидидимит по овцете (Brucella ovis(21), инфекция с Burkholderia mallei (сап), инфекция с вируса на артерита по конете, инфекциозна анемия по конете, дурин, заразен метрит по конете, енцефаломиелит по конете (източен и западен) (22), инфекция с вируса на болестта на Ауески (23), инфекция с вируса на репродуктивния и респираторен синдром при свинете (24), микоплазмоза по птиците (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis(25), инфекция с вирусите на нископатогенната инфлуенца по птиците (26), хламидиоза по птиците (27), опаразитяване с Varroa spp. (вароатоза) (6), опаразитяване сAethina tumida (малък кошерен бръмбар) (28), американски гнилец, опаразитяване с Tropilaelaps spp (28) и инфекция с Batrachochytrium salamandrivorans (29) са изпълнени изискванията по член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429. Поради това посочените болести следва да бъдат включени в списъка, установен в приложение II към същия регламент.

(9)

Освен това в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда, че посоченият регламент се прилага за заразни болести, включително зоонози, без да се засягат правилата, установени в Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (30), Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (31), Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (32) и Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета (33). Тъй като болестите, обхванати от тези актове, а именно листериоза, салмонелоза (зоонотична салмонела), трихинелоза, веротоксигенна E. coli и трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ) вече са обхванати от специфични за секторите правила, те следва да бъдат заличени от списъка, установен в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/429.

(10)

Следователно списъкът с болести в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/429 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) 2016/429 следва да бъде изменен.

(12)

Тъй като Регламент (ЕС) 2016/429 се прилага от 21 април 2021 г., измененията, внесени в него с настоящия регламент, също следва да се прилагат от тази дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/429 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага се от 21 април 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4783.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4892.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(8):4956.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(8):4950.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(10):4997.

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4907.

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/health/expert_group_en

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012; 10(4):2631.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011; 9(10):2387.

(11)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4890.

(12)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4960.

(13)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4948.

(14)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(8):4955.

(15)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010 г.; 8(5):1595.

(16)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4947.

(17)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(8):4952.

(18)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(10):4990.

(19)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(10):4992.

(20)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(10):4996.

(21)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(10):4994.

(22)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4946.

(23)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4888.

(24)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4949.

(25)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(8):4953.

(26)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4891.

(27)  Доклад на научния комитет по здравето на животните и хуманното отношение към тях, приет на 16 април 2002 г., https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out73_en.pdf

(28)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(3):3128.

(29)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(11):5071.

(30)  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

(31)  Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

(32)  Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 92/117/ЕИО на Съвета (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31).

(33)  Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ

инфекция с вируса на чумата по говедата

инфекция с вируса на треската от долината Рифт

инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis

инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis)

инфекция с вируса на бяс

инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24)

опаразитяване с Echinococcus multilocularis

инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест

антракс

сура (Trypanosoma evansi):

болест ебола

паратуберкулоза

японски енцефалит

западнонилска треска

Ку-треска

инфекция с вируса на заразния нодуларен дерматит

инфекция с Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (заразна плевропневмония по говедата)

инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит

вирусна диария по говедата

генитална кампилобактериоза по говедата

трихомониаза

ензоотична левкоза по говедата,

шарка по овцете и шарка по козите

инфекция с вируса на чумата по дребните преживни животни

заразна плевропневмония по козите

епидидимит по овцете (Brucella ovis)

инфекция с Burkholderia mallei (сап)

инфекция с вируса на артерита по конете

инфекциозна анемия по конете

дурин

венецуелски енцефаломиелит по конете

заразен метрит по конете

енцефаломиелит по конете (източен и западен)

инфекция с вируса на болестта на Ауески

инфекция с вируса на репродуктивния и респираторен синдром при свинете

инфекция с вируса на нюкасълската болест

микоплазмоза по птиците (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis)

инфекция със Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и S. arizonae

инфекция с вируси на нископатогенната инфлуенца по птиците

хламидиоза по птиците

опаразитяване с Varroa spp. (вароатоза)

опаразитяване с Aethina tumida (малък кошерен бръмбар)

американски гнилец

опаразитяване с Tropilaelaps spp.

инфекция с Batrachochytrium salamandrivorans

eпизоотична хематопоетична некроза

вирусна хеморагична септицемия

инфекциозна хематопоетична некроза

инфекция с ISAV с генотип HPR-с делеции

кой-херпесвирусна болест по шарана

инфекция с Mikrocytos mackini

инфекция с Perkinsus marinus

инфекция с Bonamia ostreae

инфекция с Bonamia exitiosa

инфекция с Marteilia refringens

инфекция с вируса на синдрома на Таура

инфекция с вируса на Yellowhead

инфекция с вируса на синдрома на бяло петнисто заболяване


31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1630 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2018 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Lička janjetina“ (ЗГУ))

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Lička janjetina“, подадено от Хърватия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Lička janjetina“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Lička janjetina“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.1. Прясно месо (и карантия) от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 11.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1631 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2018 година

за разрешаване на пускането на пазара на екстракт от червена боровинка на прах като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2), с който се изготвя списък на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията следва да вземе решение за разрешаването и за пускането на пазара на Съюза на дадена нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза.

(4)

На 20 септември 2011 г. дружеството Ocean Spray Cranberries Inc. („заявителят“) подаде до компетентния орган на Франция заявление за пускане на пазара на Съюза на екстракт от червена боровинка на прах като нова храна по смисъла на член 1, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (3). Заявлението е за използване на екстракта от червена боровинка на прах в плодово ароматизирани напитки, изотонични напитки, напитки от чай, обогатена с витамини вода, кисело мляко и кисело-млечни напитки.

(5)

На 11 декември 2014 г. компетентният орган на Франция представи доклада си за първоначална оценка. В него той стига до заключението, че екстрактът от червена боровинка на прах отговаря на изискванията за нови хранителни съставки, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97. В същия доклад компетентният орган на Франция изрази също така опасенията си относно евентуалните хранителни рискове за децата на възраст от една до три години, свързани със свръхприем на полифеноли, който може да възникне в резултат на приема им и от новата храна, и от други източници, присъстващи в хранителния режим на децата.

(6)

На 16 януари 2015 г. Комисията препрати на другите държави членки доклада за първоначална оценка. В 60-дневния срок, предвиден в член 6, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 258/97, другите държави членки представиха обосновани възражения във връзка с липсата на достатъчно данни, изключващи риска за малки деца на възраст от една до три години, непълната спецификация на новата храна и липсата на информация относно съдържанието на белтъци, необходима за изключване на риска от алергии.

(7)

Предвид доклада за първоначална оценка, изготвен от компетентния орган на Франция, и представените от някои държави членки възражения, на 20 април 2016 г. Комисията се консултира с Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), като поиска от него да извърши допълнителна оценка на екстракта от червена боровинка на прах като нова храна в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97.

(8)

При контактите с Органа заявителят обяви, че новата храна не е предназначена за кърмачета, малки деца и юноши под 19-годишна възраст.

(9)

На 4 април 2017 г. Органът прие научно становище относно безопасността на екстракта от червена боровинка на прах като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97, в което стига до заключението, че екстрактът от червена боровинка на прах е безопасен по отношение на видовете употреба, представени от заявителя (4). Макар че становището е изготвено и прието от Органа в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97, то съответства на изискванията по член 11 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(10)

На 7 юни 2017 г. Комисията уведоми заявителя за своята позиция, споделена и от някои държави членки, а именно, че с оглед на риска посочените продукти да бъдат консумирани от кърмачета, малки деца и юноши под 19-годишна възраст, за разрешаването на новата храна ще бъде необходима допълнителна оценка на безопасността по отношение на посочените възрастови групи. Като алтернативно решение Комисията посочи възможността рискът продуктите да бъдат консумирани от лица от възрастовите групи, за които Органът не е направил заключения за безопасност, да бъде ограничен в достатъчна степен, като екстрактът от червена боровинка се разреши като нова хранителна добавка, предназначена за възрастни (5).

(11)

На 22 декември 2017 г. заявителят уведоми Комисията за решението си за момента да поиска разрешение екстрактът от червена боровинка да се използва в хранителни добавки, предназначени за възрастни, без да се засяга възможността за евентуално бъдещо заявление за разширяване на условията за използването му въз основа на допълнителна оценка на безопасността от Органа.

(12)

В съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 всяко заявление за пускане на нова храна на пазара в рамките на Съюза, подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 и по което не е взето окончателно решение преди 1 януари 2018 г., се разглежда като заявление, подадено съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283. Заявлението отговаря и на изискванията, определени в Регламент (ЕС) 2015/2283.

(13)

Становището дава достатъчно основания да се приеме, че използването на екстракта от червена боровинка на прах в хранителни добавки, предназначени за възрастни, отговаря на изискванията по член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(14)

На 2 май 2018 г. заявителят отправи до Комисията искане за защита на данните, обект на права на собственост, за три изследвания, представени в подкрепа на заявлението, а именно – 10-седмично клинично изследване, проведено върху здрави възрастни лица (6), 12-седмично клинично изследване, проведено върху възрастни лица с нисък до умерен риск от сърдечносъдови заболявания (7), както и доклад относно влиянието върху системните имунни функции, биомаркерите в урината и системните здравни биомаркери, както и характеристиките на фекалиите при хора при 10-седмичен прием (8). Заявителят отправи до Комисията и искане за защита на данните, обект на права на собственост, относно информацията за консумацията на неговия коктейл със сок от червена боровинка в Европа, както и на информацията за консумация от деца (9). Заявителят поиска от Комисията защита и на данните за състава (10), както и за прогнозния прием при консумация на напитки от червена боровинка (11).

(15)

На 27 юни 2018 г. Органът посочи (12), че при изготвянето на становището му относно екстракта от червена боровинка на прах като нова храна информацията за състава (таблица IX.b-1 от първоначалното заявление от юни 2011 г., стр. 24) и прогнозния прием при консумация на напитки от червена боровинка (отговор на Ocean Spray на възраженията на държавите членки от ноември 2015 г.) са били необходими за определяне на характеристиките и спецификациите на новата храна, както и за определяне на опасността, а също и за оценка на това дали потенциалният прием на проантоцианидини (PAC) от новата храна е съпоставим с приема на PAC при консумация на продукти със сок от червена боровинка. Поради това се приема, че без горепосочените данни не би било възможно да се направят заключенията относно безопасността на екстракта от червена боровинка на прах.

(16)

След като получи становището на Органа, Комисията поиска от заявителя допълнително да поясни предоставената обосновка във връзка с претенцията за права на собственост върху данните и с претенцията за изключително право на позоваване на тези данни, както е посочено в член 26, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(17)

Заявителят посочи, че към момента на подаване на заявлението е притежавал права на собственост и изключителни права на позоваване на научните доказателства и данни съгласно националното право и че поради това трети страни не могат законно да имат достъп до тези доказателства или данни или да ги използват. Комисията направи оценка на цялата информация, предоставена от заявителя, и счита, че той е доказал в достатъчна степен, че е изпълнил изискванията по член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(18)

Следователно съгласно предвиденото в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, данните за състава и прогнозният прием, които са включени в досието на заявителя и без които Органът не би могъл да направи оценка на новата храна, не могат да бъдат използвани в полза на следващ заявител. В резултат на това пускането на пазара в рамките на Съюза на новата храна, разрешена с настоящия регламент, следва да бъде ограничено в полза на заявителя за срок от пет години.

(19)

Фактът обаче, че разрешаването на посочената нова храна и позоваването на включените в досието на заявителя научни доказателства или научни данни са ограничени единствено в полза на заявителя не възпрепятства други заявители да подават заявления за разрешение за пускане на пазара на същата нова храна, при условие че заявлението им се основава на законно събрана информация в подкрепа на разрешението по настоящия регламент.

(20)

С Директива 2002/46/ЕО се определят изискванията относно хранителните добавки. Използването на екстракта от червена боровинка на прах следва да бъде разрешено, без да се засягат изискванията в посочената директива.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Екстрактът от червена боровинка на прах, описан в приложението към настоящия регламент, се включва в списъка на Съюза на разрешените нови храни, установен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470.

2.   За срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент само на първоначалния заявител:

дружество: Ocean Spray Cranberries Inc.,

адрес: One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, САЩ,

се разрешава да пуска на пазара в рамките на Съюза новата храна, посочена в параграф 1, освен когато следващ заявител получи разрешение за същата нова храна, без да се позовава на данните, защитени съгласно член 2 от настоящия регламент, или със съгласието на Ocean Spray Cranberries Inc.

3.   Вписването в списъка на Съюза, посочено в параграф 1, включва условията за употреба и изискванията за етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.

4.   Предвиденото в настоящия член разрешение не засяга разпоредбите на Директива 2002/46/ЕО.

Член 2

Данните, включени в досието на заявителя, въз основа на които Органът е направил оценка на новата храна по член 1 и които са посочени от заявителя като отговарящи на изискванията по член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, не могат да бъдат използвани без съгласието на Ocean Spray Cranberries Inc. в полза на следващ заявител за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(5):4777.

(5)  За хранителните добавки се прилагат специални изисквания за етикетиране и предлагане на пазара, предвидени в Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51).

(6)  Nantz et al., непубликуван ръкопис.

(7)  Juturu et al., непубликуван ръкопис.

(8)  Непубликуван доклад.

(9)  Първоначално заявление от юни 2011 г.

(10)  Таблица IX.b-1, първоначално заявление от юни 2011 г., стр. 24.

(11)  Отговор на Ocean Spray на възраженията на държавите членки от ноември 2015 г.

(12)  Експертна група на ЕОБХ по диетични храни, хранене и алергии, протокол от XXX. Пленарно заседание, проведено на 28 — 29 юни 2018 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:

1)

В таблица 1 (Разрешени нови храни) се добавя следната последна колона:

„Защита на данните“

2)

В таблица 1 (Разрешени нови храни) се вмъква следното вписване по азбучен ред:

„Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Защита на данните

Екстракт от червена боровинка на прах

посочена категория храни

максимални нива

Означението на новата храна при етикетирането на хранителните продукти, в които се съдържа, е „екстракт от червена боровинка на прах“.

 

Разрешена на 20 ноември 2018 г. Включването на настоящото вписване се основава на научни доказателства, обект на права на собственост, и научни данни, защитени в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

Заявител: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, САЩ.

По време на периода на защита на данните новата храна екстракт от червена боровинка на прах е разрешена за пускане на пазара в рамките на Съюза само от Ocean Spray Cranberries Inc., освен когато следващ заявител получи разрешение за нея, без да се позовава на научните доказателства, обект на права на собственост, или на научните данни, защитени в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2015/2283, или със съгласието на Ocean Spray Cranberries Inc.

Краен срок на защитата на данните: 20 ноември 2023 г.“

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО, предназначени за възрастни

350 mg/ден

3)

В таблица 2 (Спецификации) се вмъква следното вписване по азбучен ред:

„Разрешена нова храна

Спецификации

Екстракт от червена боровинка на прах

Описание/определение:

Екстрактът от червена боровинка на прах е разтворим във вода и богат на феноли прахообразен екстракт, получен чрез етанолова екстракция от концентрата на сок от здрави и зрели червени боровинки от културния вид Vaccinium macrocarpon.

Характеристики/състав

Влага (% w/w): ≤ 4

Проантоцианидини — PAC (% w/w маса в сухо състояние)

OSC-DMAC метод (1)  (3): 55,0–60,0 или

BL-DMAC метод (2)  (3): 15,0–18,0

Общо феноли (GAE (4), % w/w маса в сухо състояние) (3)

Метод Folin-Ciocalteau: > 46,2

Разтворимост (във вода): 100 %, без видими неразтворими частици

Съдържание на етанол (mg/kg): ≤ 100

Ситов анализ: 100 % през сито с 30 отвора

Вид и аромат в прахообразна форма: неслепнал, тъмночервен на цвят; землист аромат без нюанс на дим.

Тежки метали:

Арсен (ppm): < 3

Микробиологични критерии:

Дрожди: < 100 CFU (5)/g

Плесени: < 100 CFU/g

Брой аеробни микроорганизми: < 1 000 CFU/g

Колиформи: < 10 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella: отсъства в 375 g.


(1)  Метод OSC-DMAC — 4-диметиламиноцинамалдехид (Ocean Spray Cranberries, Inc) Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C and Goya L. Food Res Intl 2015 71: 68-82. Modified from Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) In: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. Quantitation of PACs by DMAC Color Reaction pp 151-166.

(2)  Метод BL-DMAC — 4-диметиламиноцинамалдехид (Brunswick Lab) Многолабораторно валидиране на стандартен метод за количествено определяне на проантоцианидини в червени боровинки на прах. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, Nio C, Payne MJ, Reed J. J Sci Food Agric. 2010 Jul;90(9):1473-8.

(3)  Различните стойности на тези три параметъра се дължат на различните използвани методи.

(4)  GAE: еквиваленти на галова киселина.

(5)  CFU: образуващи колония единици.“


31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1632 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2018 година

за разрешаване на пускането на пазара на основен суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2), с който се изготвя списък на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията следва да вземе решение за разрешаването и за пускането на пазара на Съюза на нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза.

(4)

На 22 август 2016 г. дружеството Armor Protéines S.A.S. („заявителят“) подаде до компетентния орган на Ирландия заявление за пускане на пазара на Съюза на основен суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко, получен от обезмаслено мляко след редица етапи на пречистване, като нова хранителна съставка по смисъла на член 1, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (3). Заявлението е за използване на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко в храни за кърмачета и преходни храни, в заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и в храни за специални медицински цели, както и в хранителни добавки.

(5)

В съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 всяко заявление за пускане на нова храна на пазара в рамките на Съюза, подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови храни и нови хранителни съставки и по което не е взето окончателно решение преди 1 януари 2018 г., се разглежда като заявление, подадено съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283.

(6)

Макар заявлението за пускане на пазара на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко като нова храна в рамките на Съюза да е подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, то отговаря и на изискванията, определени в Регламент (ЕС) 2015/2283.

(7)

На 27 юни 2017 г. компетентният орган на Ирландия представи доклада си за първоначална оценка. В него той стига до заключението, че основният суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко отговаря на критериите за нова хранителна съставка, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(8)

На 4 юли 2017 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка на другите държави членки. В 60-дневния срок, предвиден в член 6, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 258/97, другите държави членки представиха обосновани възражения във връзка с безопасността на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко за кърмачетата, както и с токсикологичната значимост на резултатите от 6-седмично проучване на токсичността за развиващия се организъм при млади плъхове (4).

(9)

Предвид възраженията, представени от другите държави членки, на 11 декември 2017 г. Комисията се консултира с Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), като поиска от него да извърши допълнителна оценка на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко като нова хранителна съставка в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97.

(10)

В последващо заявление от 3 януари 2018 г. заявителят отправи до Комисията искане за защита на данните, обект на права на собственост, за няколко изследвания, представени в подкрепа на заявлението му, а именно — две клинични изследвания на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко, проведени върху хора (5) (6), бактериално изследване ин витро за обратни мутации (7), микроядрен тест ин витро на клетки от бозайници (8), 90-дневно изследване за орална токсичност при плъхове (9), 6-седмично проучване на токсичността за развиващия се организъм при млади плъхове и електрофоретичен анализ на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко (10).

(11)

На 27 юни 2018 г. Органът прие научно становище относно безопасността на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 (11). Становището е в съответствие с изискванията на член 11 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(12)

Това становище дава достатъчно основания да се установи, че при предложените видове и нива на употреба като съставка в храни за кърмачета и преходни храни, в заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, в храни за специални медицински цели и в хранителни добавки основният суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко отговаря на изискванията на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(13)

В становището си относно основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко Органът приема данните от 90-дневното изследване за орална токсичност при плъхове като основа за определяне на референтна стойност и за преценка на това дали границата на експозиция във връзка с предложения максимален прием на новата храна от хора е достатъчна. Поради това се приема, че без данните от доклада от посоченото изследване не би било възможно да се направят заключенията относно безопасността на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко.

(14)

След като получи становището на Органа, Комисията поиска от заявителя допълнително да поясни предоставената обосновка във връзка с претенцията за права на собственост върху доклада от 90-дневното изследване за орална токсичност при плъхове, както и с претенцията за изключително право на позоваване на това изследване, както е посочено в член 26, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(15)

Заявителят също така посочи, че към момента на подаване на заявлението той е притежавал права на собственост и изключителни права да се позовава на изследването съгласно националното право и че поради това трети страни не могат законно да имат достъп до това изследване или да го използват. Комисията направи оценка на цялата информация, предоставена от заявителя, и счита, че той е доказал в достатъчна степен, че е изпълнил изискванията по член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(16)

Следователно, както е предвидено в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, Органът следва да не използва в полза на следващ заявител 90-дневното изследване за орална токсичност при плъхове, което е включено в досието на заявителя и без което той не би могъл да направи оценка на новата храна. В резултат на това пускането на пазара в рамките на Съюза на новата храна, разрешена с настоящия регламент, следва да бъде ограничено в полза на заявителя за срок от пет години.

(17)

Фактът обаче, че разрешаването на посочената нова храна и позоваването на 90-дневното изследване за орална токсичност при плъхове, съдържащи се в досието на заявителя, са ограничени единствено в полза на заявителя, не възпрепятства други заявители да подават заявления за разрешение за пускане на пазара на същата нова храна, при условие че заявлението им се основава на законно събрана информация в подкрепа на разрешението по настоящия регламент.

(18)

Тъй като източникът на новата храна е мляко, а то е включено в приложение II към Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12) като едно от веществата или продуктите, причиняващи алергии или непоносимост, храните и хранителните добавки, които съдържат основен суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко, следва да бъдат надлежно етикетирани съгласно изискванията по член 21 от посочения регламент.

(19)

С Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13) се определят изискванията относно хранителните добавки. Използването на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко следва да бъде разрешено, без да се засягат разпоредбите на посочената директива.

(20)

С Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета (14) се установяват изисквания относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло. Използването на основния суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко следва да бъде разрешено, без да се засягат разпоредбите на посочения регламент.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Основният суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко, описан в приложението към настоящия регламент, се включва в списъка на Съюза на разрешените нови храни, установен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470.

2.   За срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент само на първоначалния заявител:

дружество: Armor Protéines S.A.S.

адрес: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Франция,

се разрешава да пуска на пазара в рамките на Съюза новата храна, посочена в параграф 1, освен когато следващ заявител получи разрешение за новата храна, без да се позовава на данните, защитени съгласно член 2 от настоящия регламент, или със съгласието на Armor Protéines S.A.S.

3.   Вписването в списъка на Съюза, посочено в параграф 1, включва условията за употреба и изискванията за етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.

4.   Предвиденото в настоящия член разрешение не засяга разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1169/2011, на Директива 2002/46/ЕО и на Регламент (ЕС) № 609/2013.

Член 2

Изследването, включено в досието на заявителя, въз основа на което Органът е направил оценка на новата храна по член 1 и което е посочено от заявителя като отговарящо на изискванията по член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, не може да бъде използвано без съгласието на Armor Protéines S.A.S. в полза на следващ заявител за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(4)  Spézia (2012).

(5)  Armor Protéines (2013).

(6)  Schmitt & Mireaux (2008).

(7)  Sire, G. (2012a).

(8)  Sire, G. (2012b).

(9)  Silvano (2012).

(10)  Armor Protéines (2017).

(11)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(7):5360.

(12)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(13)  Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51).

(14)  Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:

1)

В таблица 1 (Разрешени нови храни) се добавя следната последна колона:

„Защита на данните“

2)

В таблица 1 (Разрешени нови храни) се вмъква следното вписване по азбучен ред:

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Защита на данните

„Основен суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „Суроватъчен белтъчен изолат от мляко“.

Върху хранителните добавки, съдържащи основен суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко, се поставя следният текст:

„Тази хранителна добавка не трябва да се консумира от деца/подрастващи на възраст под три/осемнадесет (*) години.“

(*)

В зависимост от възрастовата група, за която е предназначена хранителната добавка.

 

Разрешена на 20 ноември 2018 г. Включването на настоящото вписване се основава на научни доказателства, обект на права на собственост, и научни данни, защитени в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

Заявител: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Франция. По време на периода на защита на данните новата храна основен суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко е разрешена за пускане на пазара в рамките на Съюза само от Armor Protéines S.A.S., освен когато следващ заявител получи разрешение за новата храна, без да се позовава на научните доказателства, обект на права на собственост, или на научните данни, защитени в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2015/2283, или със съгласието на Armor Protéines S.A.S.

Краен срок на защитата на данните: 20 ноември 2023 г.“

Храни за кърмачета по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

30 mg/100 g (на прах)

3,9 mg/100 mL (реконституиран)

Преходни храни по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

30 mg/100 g (на прах)

4,2 mg/100 mL (реконституиран)

Заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

300 mg/ден

Храни за специални медицински цели по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

58 mg/ден за малки деца

380 mg/ден за деца и подрастващи на възраст от 3 до 18 години

610 mg/ден за възрастни

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО

58 mg/ден за малки деца

250 mg/ден за деца и подрастващи на възраст от 3 до 18 години

610 mg/ден за възрастни

3)

В таблица 2 (Спецификации) се вмъква следното вписване по азбучен ред:

Разрешена нова храна

Спецификации

„Основен суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко

Описание

Основният суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко е жълтеникаво-сивкав прах, получен от обезмаслено краве мляко чрез преминаване през редица етапи на изолиране и пречистване.

Характеристики/състав

Общо белтък (w/w на продукта): ≥ 90 %

Лактоферин (w/w на продукта): 25—75 %

Лактопероксидаза (w/w на продукта): 10—40 %

Други белтъци (w/w на продукта): ≤ 30 %

TGF-β2: 12—18 mg/100 g

Влажност: ≤ 6,0 %

pH (5 % разтвор w/v): 5,5—7,6

Лактоза: ≤ 3,0 %

Мазнини: ≤ 4,5 %

Пепел: ≤ 3,5 %

Желязо: ≤ 25 mg/100 g

Тежки метали

Олово: < 0,1 mg/kg

Кадмий: < 0,2 mg/kg

Живак: < 0,6 mg/kg

Арсен: < 0,1 mg/kg

Микробиологични критерии:

Брой мезофилни аеробни микроорганизми: ≤ 10 000 CFU/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: отрицателен резултат/g

Коагулаза положителни Staphylococci: отрицателен резултат/g

Salmonella: отрицателен резултат/25 g

Listeria: отрицателен резултат/25 g

Cronobacter spp.: отрицателен резултат/25 g

Плесени: ≤ 50 CFU/g

Дрожди: ≤ 50 CFU/g

CFU:

образуващи колония единици“

31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1633 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2018 година

за разрешаване на пускането на пазара на рафиниран пептиден концентрат от скариди като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2), с който се изготвя списък на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията следва да вземе решение за разрешаването и за пускането на пазара на Съюза на дадена нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза.

(4)

На 22 декември 2016 г. дружеството Marealis AS („заявителят“) подаде до компетентния орган на Финландия заявление за пускане на пазара на Съюза на рафиниран пептиден концентрат от скариди, получен чрез ензимна хидролиза на обвивки и глави от северни скариди (Pandalus borealis), като нова хранителна съставка по смисъла на член 1, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (3). Заявлението е за използване на рафинирания пептиден концентрат от скариди в хранителни добавки, предназначени за възрастни.

(5)

В съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 всяко заявление за пускане на нова храна на пазара в рамките на Съюза, подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови храни и нови хранителни съставки и по което не е взето окончателно решение преди 1 януари 2018 г., се разглежда като заявление, подадено съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283.

(6)

Макар заявлението за пускане на пазара на рафинирания пептиден концентрат от скариди като нова храна в рамките на Съюза да е подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, то отговаря и на изискванията, определени в Регламент (ЕС) 2015/2283.

(7)

На 8 март 2017 г. компетентният орган на Финландия представи доклада си за първоначална оценка. В него той стига до заключението, че рафинираният пептиден концентрат от скариди отговаря на критериите за нова хранителна съставка, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(8)

На 13 март 2017 г. Комисията препрати на другите държави членки доклада за първоначална оценка. В 60-дневния срок, предвиден в член 6, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 258/97, другите държави членки представиха обосновани възражения във връзка с безопасността на рафинирания пептиден концентрат от скариди за потребителите с ниско, нормално и високо кръвно налягане поради предполагаемия му антихипертензивен ефект, потенциалните му странични ефекти във връзка с предполагаемото инхибиране на ангиотензин конвертиращия ензим и потенциалните ефекти върху сърдечната дейност, както и евентуалното му взаимодействие с лекарства, използвани при лечението на заболявания, свързани с кръвното налягане.

(9)

Предвид възраженията, представени от другите държави членки, на 21 септември 2017 г. Комисията се консултира с Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), като поиска от него да извърши допълнителна оценка на рафинирания пептиден концентрат от скариди като нова хранителна съставка в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97.

(10)

На 2 февруари 2018 г. заявителят отправи до Комисията искане за защита на данните, обект на права на собственост, за няколко изследвания, представени в подкрепа на заявлението, а именно – изследване за пептиден синтез de novo (4), аналитичния доклад от изследването на ефекта на инхибиране на ангиотензин конвертиращия ензим (5), изследване за остра орална токсичност (6), бактериално изследване ин витро за обратни мутации (7), 90-дневно изследване за орална токсичност (8), изследване за оценка на антихипертензивния ефект и безопасността на рафинирания пептиден концентрат от скариди при здрави хора с лека или умерена хипертония (9), както и двойно сляпо, плацебо контролирано паралелно изследване за оценка на антихипертензивния ефект и безопасността на рафинирания пептиден концентрат от скариди в добавки към хранителния режим при здрави хора с лека или умерена хипертония (10). Заявителят поднови това искане в последващо заявление от 29 март 2018 г.

(11)

На 18 април 2018 г. Органът прие научно становище относно безопасността на рафинирания пептиден концентрат от скариди като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 (11). То е в съответствие с изискванията по член 11 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(12)

Становището дава достатъчно основания да се приеме, че при предложените видове и нива на употреба като съставка в хранителни добавки рафинираният пептиден концентрат от скариди отговаря на изискванията по член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(13)

В становището си Органът приема, че данните от 90-дневното изследване за орална токсичност са послужили като основа за оценката на профила за токсичност на рафинирания пептиден концентрат от скариди и за определяне на съответните нива, при които не се наблюдава неблагоприятен ефект. Данните от изследването за оценка на антихипертензивния ефект и безопасността на рафинирания пептиден концентрат от скариди при здрави хора с лека или умерена хипертония и данните от двойно сляпото, плацебо контролирано паралелно изследване за оценка на антихипертензивния ефект и безопасността на добавката към хранителния режим рафиниран пептиден концентрат от скариди при здрави хора с лека или умерена хипертония, са послужили като основа за определянето на безопасността на новата храна за потребителите от посочената категория. Поради това се приема, че без данните от непубликуваните доклади от тези изследвания не би било възможно да се направят заключенията относно безопасността на рафинирания пептиден концентрат от скариди.

(14)

След като получи становището на Органа, Комисията поиска от заявителя допълнително да поясни предоставената обосновка във връзка с претенцията за права на собственост върху докладите от изследванията, както и претенцията за изключително право на позоваване на тези изследвания, както е посочено в член 26, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2015/2283. Заявителят също така посочи, че към момента на подаване на заявлението той е притежавал права на собственост и изключителни права на позоваване на изследванията съгласно националното право и че поради това трети страни не могат законно да имат достъп до тези изследвания или да ги използват. Комисията направи оценка на цялата информация, предоставена от заявителя, и счита, че той е доказал в достатъчна степен, че е изпълнил изискванията по член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(15)

Следователно, както е предвидено в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, Органът следва да не използва в полза на следващ заявител 90-дневното изследване за орална токсичност, изследването за оценка на антихипертензивния ефект и безопасността на рафинирания пептиден концентрат от скариди при здрави хора с лека или умерена хипертония, както и двойно сляпото, плацебо контролирано паралелно изследване за оценка на антихипертензивния ефект и безопасността на добавката към хранителния режим рафиниран пептиден концентрат от скариди при здрави хора с лека или умерена хипертония, които са включени в досието на заявителя и без които Органът не би могъл да направи оценка на новата храна. В резултат на това пускането на пазара в рамките на Съюза на новата храна, разрешена с настоящия регламент, следва да бъде ограничено в полза на заявителя за срок от пет години.

(16)

Фактът обаче, че разрешаването на посочената нова храна и позоваването на включените в досието на заявителя 90-дневно изследване за орална токсичност, изследване за оценка на антихипертензивния ефект и безопасността на рафинирания пептиден концентрат от скариди при здрави хора с лека или умерена хипертония и двойно сляпо, плацебо контролирано паралелно изследване за оценка на антихипертензивния ефект и безопасността на хранителната добавка рафиниран пептиден концентрат от скариди при здрави хора с лека или умерена хипертония, са ограничени единствено в полза на заявителя, не възпрепятства други заявители да подават заявления за разрешение за пускане на пазара на същата нова храна, при условие че заявлението им се основава на законно събрана информация в подкрепа на разрешението по настоящия регламент.

(17)

Тъй като източникът на новата храна са ракообразните животни и тя може да съдържа следи от риба, от други ракообразни и от мекотели, които са включени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12) като вещества или продукти, причиняващи алергии или непоносимост, хранителните добавки, съдържащи рафиниран пептиден концентрат от скариди, следва да бъдат надлежно етикетирани съгласно изискванията по член 21 от посочения регламент.

(18)

С Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13) се определят изискванията относно хранителните добавки. Използването на рафинирания пептиден концентрат от скариди следва да бъде разрешено, без да се засягат разпоредбите на посочената директива.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Рафинираният пептиден концентрат от скариди, описан в приложението към настоящия регламент, се включва в списъка на Съюза на разрешените нови храни, установен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470.

2.   За срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент само на първоначалния заявител:

дружество: Marealis AS;

адрес: Stortorget 1, Kystens Hus, 2nd floor, N-9008 Tromsø, пощенски адрес: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Норвегия;

се разрешава да пуска на пазара в рамките на Съюза новата храна, посочена в параграф 1, освен когато следващ заявител получи разрешение за нея, без да се позовава на данните, защитени съгласно член 2 от настоящия регламент, или със съгласието на Marealis AS.

3.   Вписването в списъка на Съюза, посочено в параграф 1, включва условията за употреба и изискванията за етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.

4.   Предвиденото в настоящия член разрешение не засяга разпоредбите на Директива 2002/46/ЕО и Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Член 2

Изследванията, включени в досието на заявителя, въз основа на които Органът е направил оценка на новата храна по член 1 и които са посочени от заявителя като отговарящи на изискванията по член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, не могат да бъдат използвани без съгласието на Marealis AS в полза на следващ заявител за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(4)  Marealis AS, 2016.

(5)  Marealis AS, 2009–2016.

(6)  Marealis AS, 2010.

(7)  Marealis AS, 2011.

(8)  Marealis AS, 2011.

(9)  Sarkkinen, E., et al. 2013.

(10)  Pelipyagina, T., 2016.

(11)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(5):5267.

(12)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(13)  Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:

1)

В таблица 1 (Разрешени нови храни) се добавя следната последна колона:

„Защита на данните“

2)

В таблица 1 (Разрешени нови храни) се вмъква следното вписване по азбучен ред:

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Защита на данните

„Рафиниран пептиден концентрат от скариди

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетирането на хранителните продукти, в които се съдържа, е „Рафиниран пептиден концентрат от скариди“.

 

Разрешена на 20 ноември 2018 г. Включването на настоящото вписване се основава на научни доказателства, обект на права на собственост, и научни данни, защитени в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

Заявител: Marealis AS, Stortorget 1, Kystens Hus, 2nd floor, N-9008 Tromsø, пощенски адрес: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Норвегия. По време на периода на защита на данните новата храна рафиниран пептиден концентрат от скариди е разрешена за пускане на пазара в рамките на Съюза само от Marealis AS, освен когато следващ заявител получи разрешение за новата храна, без да се позовава на научните доказателства, обект на права на собственост, или на научните данни, защитени в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2015/2283, или със съгласието на Marealis AS.

Краен срок на защитата на данните: 20 ноември 2023 г.“

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО, предназначени за възрастни

1 200 mg/ден

3)

В таблица 2 (Спецификации) се вмъква следното вписване по азбучен ред:

Разрешена нова храна

Спецификации

„Рафиниран пептиден концентрат от скариди

Описание

Рафинираният пептиден концентрат от скариди е пептидна смес, получена от обвивки и глави от северни скариди (Pandalus borealis) посредством редица етапи на пречистване след ензимна протеолиза с протеаза от Bacillus licheniformis и/или Bacillus amyloliquefaciens.

Характеристики/състав

Общо сухо вещество (%): ≥ 95,0 %

Пептиди (w/тегло сухо вещество): ≥ 87,0 %, от които пептиди с молекулна маса < 2 kDa: ≥ 99,9 %

Мазнини (w/w): ≤ 1,0 %

Въглехидрати (w/w): ≤ 1,0 %

Пепел (w/w): ≤ 15,0 %

Калций: ≤ 2,0 %

Калий: ≤ 0,15 %

Натрий: ≤ 3,5 %

Тежки метали

Арсен (неорганичен): ≤ 0,22 mg/kg

Арсен (органичен): ≤ 51,0 mg/kg

Кадмий: ≤ 0,09 mg/kg

Олово: ≤ 0,18 mg/kg

Общо живак: ≤ 0,03 mg/kg

Микробиологични критерии:

Общ брой на жизнеспособните клетки: ≤ 20 000 CFU/g

Salmonella: ND/25 g

Listeria monocytogenes: ND/25 g

Escherichia coli: ≤ 20 CFU/g

Коагулаза положителни Staphylococcus aureus: ≤ 200 CFU/g

Pseudomonas aeruginosa: ND/25 g

Плесени/дрожди: ≤ 20 CFU/g“


31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1634 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2018 година

за подновяване на дерогацията от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на стъкленка (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Италия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (1), и по-специално член 13, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 се забранява използването на теглени съоръжения в рамките на 3 морски мили от брега или в рамките на 50-метровата изобата — там, където тази дълбочина се достига на по-малко разстояние от брега.

(2)

По искане на държава членка Комисията може да разреши дерогация от член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, ако са изпълнени условията, определени в член 13, параграфи 5 и 9.

(3)

Дерогация от член 13, параграф 1 от посочения регламент с цел използването на корабни грибове от страна на кораби за улов на стъкленка (Aphia minuta) в териториалните води на географската подзона 9, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2), беше предоставена до 31 март 2014 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 988/2011 на Комисията (3).

(4)

Дерогацията беше удължена до 31 март 2018 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2407 на Комисията (4).

(5)

На 23 май 2018 г. Комисията получи искане от Италия за удължаване на дерогацията, която изтече на 31 март 2018 г. Италия представи актуализирана информация, с която обосновава удължаването на срока на дерогацията.

(6)

В съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 Италия прие с указ (5) плана за управление. Приетият план за управление е в сила за целия срок на дерогацията.

(7)

През юли 2018 г. Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) разгледа поисканата от Италия дерогация и свързания с нея актуализиран план за управление (6). Общата оценка от страна на НТИКР е положителна, като се изтъква, че в плана се съдържа ясна информация относно биологичните и екологичните характеристики на запаса, както и относно флота и риболовното усилие. НТИКР заяви, че целите, предложени в плана за управление, съответстват на целите на член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) и на съответните разпоредби на член 6. В улова рядко присъстват други видове. Корабният гриб за стъкленка може да се счита за селективен уред, като неговото въздействие върху видовете, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006, може да се счита за много ниско. НТИКР заяви, че планът за управление съдържа множество елементи за наблюдение и управление на риболовните дейности. НТИКР изтъкна необходимостта от разяснения относно въздействието на уредите върху морското дъно, както и относно наблюдението и научните данни. От Италия бе поискано да разгледа тези въпроси. В отговор на искането за подобряване на научните данни италианските компетентни органи се съгласиха да актуализират плана за управление и да прилагат по-стриктно задълженията за докладване с ангажимента да се предостави предварителен научен доклад в края на риболовен сезон 2019—2020 г.

(8)

Поисканото от Италия удължаване на срока на дерогацията отговаря на условията, определени в член 13, параграфи 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(9)

Съществуват специфични географски ограничения, обусловени както от малкия размер на континенталния шелф, така и от пространственото разпределение на целевия вид, обхващащо само определени участъци в крайбрежните райони на дълбочина по-малко от 50 m. Поради това местата за риболов са ограничени.

(10)

НТИКР изрази някои опасения относно липсата на актуализирани данни за пространственото разпределение на риболовните операции във връзка с разположението на местообитанията на морска трева. Следва да се отбележи обаче, че по отношение на въздействието върху морското дъно наблюденията, проведени на борда през риболовните сезони, показаха, че корабният гриб е ефективен само при чисто морско дъно, състоящо се от пясък или тиня, като риболовът над ливади от Posidonia е забранен. Предвид посочените съображения се заключава, че риболовът с корабни грибове не оказва значително въздействие върху защитените местообитания и е много селективен, тъй като грибовете се теглят във водната колона и нямат контакт с морското дъно, понеже събирането на материал от него би навредило на целевите видове и би направило подбора на подлежащите на улов видове практически невъзможен поради много малките им размери.

(11)

Риболовът с корабни грибове се извършва близо до брега в плитки води. Естеството на този вид риболов не позволява той да се извършва с други уреди.

(12)

Поисканата от Италия дерогация се отнася за 117 кораба.

(13)

Представеният от Италия план за управление гарантира, че риболовното усилие няма да се увеличи в бъдеще, тъй като разрешенията за риболов се издават само за посочените 117 кораба с общо усилие от 5 886,9 kW, които вече имат разрешение за риболов в Италия.

(14)

Искането обхваща кораби, извършвали такъв риболов повече от пет години.

(15)

Тези кораби са включени в списък, съобщен на Комисията в съответствие с изискванията на член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(16)

Съответните риболовни дейности отговарят на изискванията по член 4 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, тъй като италианският план за управление изрично забранява риболова над защитени местообитания.

(17)

Изискванията по член 8, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 1967/2006 не са приложими, тъй като се отнасят за траулери.

(18)

Що се отнася до изискването за минималния размер на окото в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, трябва да се отбележи, че тъй като съответните риболовни дейности се отличават с висока степен на селективност, оказват незначително въздействие върху морската среда и не се извършват над защитени местообитания, в съответствие с член 9, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 Италия е разрешила дерогация от това изискване.

(19)

Съответните риболовни дейности отговарят на изискванията за риболовния дневник, определени в член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (8).

(20)

Съответните риболовни дейности се извършват на много малко разстояние от брега и затова не възпрепятстват дейностите на корабите, които използват риболовни уреди, различни от тралове, грибове или сходни теглени мрежи.

(21)

Използването на корабните грибове е регламентирано в италианския план за управление, така че да гарантира, че уловът на видовете, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006, е минимален. Освен това в съответствие с параграф 5.1.2(а) от италианския план за управление уловът на Аphia minuta е ограничен до риболовен сезон с времетраене от 1 ноември до 31 март всяка година и до 60 дни на кораб през всеки риболовен сезон.

(22)

Корабните грибове не се използват за улов на главоноги.

(23)

Италианският план за управление включва мерки за наблюдение на риболовните дейности, предвидени в член 13, параграф 9, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(24)

Поради това исканото удължаване на срока на дерогацията следва да бъде предоставено.

(25)

Съгласно плана за наблюдение, предвиден в нейния план за управление, Италия следва да изпрати на Комисията доклад в установения срок.

(26)

Ограничението на срока на дерогацията ще позволи да се гарантират своевременни корективни мерки, ако докладът до Комисията покаже незадоволителен природозащитен статус на експлоатирания запас, като същевременно се предвиди възможност за оптимизиране на научната база с цел подобряване на плана за управление.

(27)

Съответно дерогацията следва да се прилага до 31 март 2021 г.

(28)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дерогация

Член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 не се прилага в териториалните води на Италия в близост до крайбрежието на Лигурия и Тоскана за улов на стъкленка (Aphia minuta) с корабни грибове, използвани от кораби:

а)

регистрирани в морските дирекции (Direzione Marittima) съответно на Генуа и Ливорно;

б)

които доказано са извършвали такъв риболов в продължение на повече от пет години и за които не се предвижда бъдещо увеличаване на използваното риболовно усилие; както и

в)

които притежават разрешение за риболов и провеждат операции съгласно плана за управление, приет от Италия в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

Член 2

План за наблюдение и доклад

В срок от една година от влизането в сила на настоящия регламент Италия изпраща на Комисията доклад, изготвен в съответствие с плана за наблюдение, който се съдържа в плана за управление, посочен в член 1, буква в).

Член 3

Влизане в сила и срок на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до 31 март 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11.

(2)  Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 988/2011 на Комисията от 4 октомври 2011 г. за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на афия (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Италия (ОВ L 260, 5.10.2011 г., стр. 15).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2407 на Комисията от 18 декември 2015 г. за подновяване на дерогацията от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на афия (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Италия (ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 104).

(5)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 226,28.9.2018 г., supplemento ordinario n. 44.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(8)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).


РЕШЕНИЯ

31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/38


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1635 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2018 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2018) 7333)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I—IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно, за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в Съюза, които е необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1576 на Комисията (5) след неотдавнашни случаи на африканска чума по свинете в Латвия, Литва, Полша и Румъния.

(2)

Рискът от разпространение на африканската чума по свинете при дивите животни е свързан с естественото бавно разпространение на болестта сред популациите от диви свине, както и с рисковете, свързани с дейността на човека, както е видно от последните промени в епидемиологична обстановка в Съюза във връзка с тази болест и както е документирано от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в научното становище на Експертната група по въпросите на здравето на животните и хуманното отношение към тях, публикувано на 14 юли 2015 г., в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 23 март 2017 г., и в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 8 ноември 2017 г. (6)

(3)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1576 епидемиологичната обстановка в Съюза по отношение на африканската чума по свинете претърпя развитие и вече има други случаи на тази болест, които трябва да бъдат отразени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(4)

През октомври 2018 г. беше констатиран един случай на африканска чума по свинете при дива свиня в област Силистра в България. Този случай на африканска чума по свинете при дива свиня представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тази област в България, засегната от африканска чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част II от посоченото приложение.

(5)

През октомври 2018 г. беше констатирано огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в област Maramureș в Румъния. Това огнище на африканска чума по свинете при домашни свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тази област в Румъния, засегната от африканска чума по свинете, сега следва да бъде включена в списъка в част III от посоченото приложение, вместо в част I от него. Предвид факта, че в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС са изброени области, в които ситуацията все още не е стабилна и търпи развитие, когато в посочената част се включват области, трябва винаги да се обръща специално внимание на въздействието върху околните области.

(6)

С цел да бъдат взети под внимание най-актуалните промени на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват, области в България и Румъния, които са изложени на повишен риск, и те да бъдат надлежно включени в части I, II и III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1576 на Комисията от 18 октомври 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (ОВ L 262, 19.10.2018 г., стр. 71).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015;13(7):4163. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(3):4732. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(11):5068.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   България

Следните области в България:

 

в област Силистра:

в община Алфатар:

Бистра,

Алеково,

в община Дулово:

Колобър,

Върбино,

Козяк,

Межден,

Чуковец,

Цар Асен,

Черковна,

Дулово,

Черник,

Поройно,

Водно,

Чернолик,

в община Ситово:

Ситово,

Ястребна,

Слатина,

в община Силистра:

Брадвари,

Златоклас,

Йорданово,

Професор Иширково,

Казимир,

Бабук,

Сърпово,

Смилец,

Ценович,

Полковник Ламбриново,

Сребърна,

Айдемир,

Силистра,

Калипетрово,

 

в област Добрич:

в община Генерал Тошево:

Росен,

Красен,

Житен,

Сноп,

Градини,

в община Крушари:

Северняк,

Абрит,

Добрин,

Александрия,

Полковник Дяково,

Загорци,

Крушари,

Бистрец,

Телериг,

Лозенец,

в община Тервел:

Оногур,

Балик,

Ангеларий,

Сърнец,

Божан,

Попгруево,

Кочмар,

Гуслар,

Мали извор,

Тервел,

Бонево,

Войниково,

Безмер,

Честименско,

Професор Златарски,

Каблешково,

Главанци,

Нова Камена,

Кладенци,

Градница,

в община Добрич:

Крагулево,

Добрево,

Черна,

Пчелник,

Житница,

Полковник Иваново,

Хитово,

Воднянци,

Фелдфебел Денково (Дянково),

Подслон,

Гешаново.

2.   Чешка република

Следните области в Чешката република:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

3.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

4.   Унгария

Следните области в Унгария:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Priekules novads,

Skrundas novada Rudbāržu pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

6.   Литва

Следните области в Литва:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.

gminy Orneta, Lubomino, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

powiat miejski Elbląg,

gminy Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Kolno w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo w powiecie ostródzkim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gminy Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Sobolew, Trojanów, Żelechów i część gminy Miastków Kościelny położona na południe od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Jeziorzany i Kock, w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

powiat rycki,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Karczmiska, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin.

 

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

8.   Румъния

Следните области в Румъния:

Județul Alba cu următoarea delimitare:

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Arad cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Argeș,

Județul Bistrița,

Județul Brașov,

Județul Cluj,

Județul Covasna,

Județul Dolj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Brănișca,

Municipiul Deva,

Turdaș,

Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Județul Bistrița Nasaud,

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș.

ЧАСТ II

1.   България

Следните области в България:

 

в област Силистра:

в община Кайнарджа:

Войново,

Кайнарджа,

Краново,

Зарник,

Добруджанка,

Голеш,

Светослав,

Полковник Чолаково,

Каменци,

Господиново,

Средище,

Стрелково,

Попрусаново,

Посев,

в община Алфатар:

Алфатар,

Кутловица,

Васил Левски,

в община Силистра:

Главан,

Попкралево,

Богорово,

Срацимир,

Българка,

 

в област Добрич:

в община Крушари:

Капитан Димитрово,

Огняново,

Зимница,

в община Тервел:

Брестница,

Коларци.

2.   Чешка република

Следните области в Чешката република:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

3.   Естония

Следните области в Естония:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Унгария

Следните области в Унгария:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902 és 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Латвия

Следните области в Латвия:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Литва

Следните области в Литва:

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Milejewo i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewow powiecie braniewskim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 oraz na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i miasto Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla i Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Wodynie, Skórzec i część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek miasto Mińsk Mazowiecki i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gminy Borowie, Wilga i Garwolin z miastem Garwolin, Maciejowice i część gminy Miastków Kościelny położona na północ od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,

część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim.

ЧАСТ III

1.   Латвия

Следните области в Латвия:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,