ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 250

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
4 октомври 2018 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1475 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 2 октомври 2018 година

за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Солидарността между гражданите на Съюза и между държавите членки е една от универсалните ценности, върху които се гради Съюзът. Тази обща ценност ръководи действията на Съюза и му осигурява необходимото единство за справяне със сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите европейци имат желание да помогнат, като проявят своята солидарност на практика. Солидарността насърчава също така интереса на младите хора към общия европейски проект. Принципът на солидарност е залегнал в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в преамбюла на Хартата на основните права на Европейския съюз.

(2)

В речта от 14 септември 2016 г. за състоянието на Съюза беше подчертана необходимостта да се инвестира в младите хора и беше обявена необходимостта от създаването на Европейски корпус за солидарност с цел да се създадат възможности за младите хора в целия Съюз да допринесат по значим начин за обществото, да проявяват солидарност и да развиват уменията, компетентностите и знанията си, като по този начин придобият безценен човешки опит, което е от съществено значение и за създаването на активно и ангажирано гражданство в Съюза.

(3)

В своето съобщение от 7 декември 2016 г., озаглавено „Европейски корпус за солидарност“, Комисията изтъкна необходимостта да се укрепят основите за предприемането на дейности за солидарност в цяла Европа, да се осигурят на младите хора повече и по-добри възможности за висококачествени дейности за солидарност, които да обхващат много различни области, и да се подпомагат националните, регионалните и местните участници в техните усилия за справяне с различни предизвикателства и кризи. С това съобщение се постави началото на първия етап на Европейския корпус за солидарност, при който бяха мобилизирани различни програми на Съюза с цел на младите хора в целия Съюз да бъдат предложени възможности за доброволческа дейност, стаж или работа. По отношение на тези дейности, независимо дали те са били осъществени преди или след влизането в сила на настоящия регламент, следва да продължат да се прилагат правилата и условията, определени в съответните програми на Съюза, които са ги финансирали през първата фаза на Европейския корпус за солидарност.

(4)

В контекста на настоящия регламент солидарността може да се разбира като чувство за отговорност на всекиго спрямо всекиго за посвещаване на общото благо, което се изразява в конкретни действия, без да се очаква насрещна услуга.

(5)

На младите хора следва да се осигурят лесно достъпни възможности за участие във висококачествени дейности за солидарност със силно европейско измерение като средство да се допринесе за засилване на сближаването, солидарността, социалното приобщаване и демокрацията в участващите държави в полза на местните общности, като същевременно се подобряват компетентностите им за личностно развитие и по този начин се засилват чувството им за собствено достойнство, самостоятелността и мотивацията за учене, като се насърчава тяхното образователно, социално, творческо, езиково, културно, гражданско и професионално развитие, и се улесняват тяхното активно гражданско участие, пригодност за заетост и преход към пазара на труда. Тези дейности за солидарност също така биха подпомогнали мобилността на участниците.

(6)

С настоящия регламент се създава програма за действие на Съюза, наречена „Европейски корпус за солидарност“, като основа за осъществяване на положителна обществена промяна чрез оказване на подкрепа на общности от физически лица и организации, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа. По този начин се осигурява разходен инструмент за действие на Съюза, създаден с цел да се прилага постоянно от датата на влизане в сила на настоящия регламент, и също така се полагат основите на Европейски корпус за солидарност като общност и като източник на вдъхновение за по-силен дух на солидарност в Европа посредством по-широкото въздействие на дейностите, извършвани в рамките на Европейския корпус за солидарност.

(7)

Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, така че да допринасят за постигането на целите на Европейския корпус за солидарност и да спомагат за справяне с обществени предизвикателства, като същевременно отговарят на потребностите на местните общности. Дейностите за солидарност следва да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни компетентности за личностно, социално, гражданско и професионално развитие, да включват силно учебно и обучително измерение, да са достъпни за всички млади хора, да се осъществяват в безопасни и здравословни условия и да бъдат потвърдени по подходящ начин. Дейностите за солидарност не следва да имат отрицателно въздействие върху съществуващата работа или стажове и следва да допринасят за укрепване на ангажиментите за корпоративна социална отговорност на предприятията, без да ги заместват.

(8)

Всяка организация, желаеща да участва в Европейския корпус за солидарност, независимо дали е финансирана от бюджета на Европейския корпус за солидарност, от друга програма на Съюза или от различен източник на финансиране, следва да получи знак за качество, при условие че отговаря на специалните изисквания. Изискванията за получаване на знак за качество не следва да се прилагат за физически лица, търсещи финансова подкрепа от името на неформална група участници за своите проекти за солидарност. Знакът за качество, присъждан на участващите организации, следва да удостоверява способността на тези организации да гарантират качеството на дейностите за солидарност, предлагани от тях. Процесът на присъждане на знак за качество следва да се осъществява от изпълнителните органи на Европейския корпус за солидарност по достъпен и прозрачен начин. Присъденият знак за качество следва да се подлага на периодична последваща оценка и следва да може да се отнема, когато при последваща оценка се установи, че условията, довели до неговото присъждане, вече не са налице.

(9)

Европейският корпус за солидарност ще осигури единен входен пункт за дейностите за солидарност в целия Съюз. Следва да се осигури съгласуваност и допълване на Европейския корпус за солидарност с други приложими политики, програми и инструменти на Съюза. Европейският корпус за солидарност следва да надгражда върху преимуществата и полезните взаимодействия на съществуващи и предходни програми, по-специално на програмите „Еразъм +“ и „Младежта в действие“. Той следва също така да допълва усилията на държавите членки за предоставяне на подкрепа на младите хора и за улесняване на прехода от учебния към трудовия живот чрез схеми като „Гаранция за младежта“, създадена в съответствие с Препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на „Гаранция за младежта“ (3), като им осигурява допълнителни възможности за участие в дейности за солидарност под формата на стажове или работа в собствените им държави членки или в чужбина. Следва да се осигури и допълване със съществуващи мрежи на равнището на Съюза от значение за дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, EURES и мрежата „Евродеск“. Освен това следва да се поощрява допълването и лоялното сътрудничество между съществуващи свързани схеми и Европейския корпус за солидарност, по-специално схемите за солидарност, доброволческа дейност, гражданска служба и мобилност за младите хора, действащи на национално, регионално или местно равнище, както и приоритетите, свързани със солидарността и младежта в участващите държави, в зависимост от случая, с цел взаимно засилване и обогатяване на въздействията и качествата на тези схеми, както и с цел използване като основа на добрите практики. Европейският корпус за солидарност не следва да замества подобни национални схеми за солидарност, доброволческа дейност, гражданска служба и мобилност. Следва да се гарантира равен достъп за всички млади хора до национални дейности за солидарност. Следва да се насърчават партньорства с европейски мрежи, специализирани в определени неотложни социални проблеми.

(10)

За да се увеличи до възможно най-голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, други програми на Съюза следва да могат да допринасят за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, като подкрепят дейности в неговия обхват. Този принос следва да се финансира в съответствие със съответните правни актове за съответните програми, за да се осигури по-широко участие на младите хора, гражданското общество и съществуващите схеми за доброволческа дейност в държавите членки. След като получат валиден знак за качество, на участващите организации следва да бъде осигурен достъп до портала на Европейския корпус за солидарност и те следва да се ползват от мерките за качество и подкрепа, предоставяни в съответствие с вида предлагана дейност за солидарност.

(11)

Европейският корпус за солидарност следва да разкрие нови възможности за младите хора да предприемат доброволческа дейност, стажове или работа, както и да създават и разработват по собствена инициатива проекти за солидарност, които имат явна европейска стойност. Тези възможности следва да спомагат за посрещането на неудовлетворени обществени потребности и да допринасят за укрепването на общностите, както и за личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на младите хора. Европейският корпус за солидарност следва също така да подкрепя дейности за изграждане на мрежи за участниците и за участващите организации, както и да прилага мерки за осигуряване на качеството на подкрепяните дейности и да подобри процеса на валидиране на учебните резултати, получени с тях. Той следва също така да допринася за подкрепата и укрепването на съществуващите организации, които осъществяват действия за солидарност.

(12)

Доброволческата дейност осигурява възможности за натрупване на богат опит в контекста на формалното и неформалното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и професионалното развитие, пригодността за заетост на младите хора и тяхното активно гражданско участие. Доброволческите дейности не следва да заместват стажове или работа и следва да се основават на писмен договор за доброволческа дейност. Комисията и държавите членки ще си сътрудничат по отношение на политиките в областта на доброволческата дейност за младежта чрез отворен метод на координиране.

(13)

Стажовете и работата следва да бъдат ясно разграничени от доброволческите дейности, както от финансова, така и от организационна гледна точка. Стажовете не следва в никакъв случай да заместват работата. Платените стажове и работата могат обаче да бъдат стимул за млади хора в неравностойно положение или за млади хора с по-малко възможности да участват в свързани със солидарност дейности, до които при други условия вероятно не биха имали достъп. Стажовете могат да улесняват прехода на младите хора от образование към заетост и да спомогнат за увеличаване на пригодността им за заетост, което е от основно значение за постигането на тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда. Стажовете и работата, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, следва винаги да бъдат заплащани от участващата организация, която приема или наема участника. Стажовете следва да се основават на писмен договор за стаж в съответствие с приложимата регулаторна рамка на държавата, в която протича стажът, и следва да се основават на принципите, описани в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете (4).

Работата следва да се основава на трудов договор в съответствие с националната регулаторна рамка или на приложимите колективни споразумения, или и на двете, в участващата държава, в която се извършва работата. Финансовата подкрепа за участващите организации, които предлагат работа, не следва да надвишава 12 месеца. Стажовете и работата следва да бъдат придружени от подходяща подготовка, професионално обучение на работното място и подкрепа след приключване на участието на участника. Стажовете и работата биха могли да бъдат улеснени от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари, както и от организациите, членуващи в EURES, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета (5) в случай на дейности в чужбина.

(14)

Инициативността на младите хора и тяхното активно гражданско участие е важен актив за обществото. Европейският корпус за солидарност следва да допринесе за поощряване на този аспект, като предложи на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, които имат явна добавена стойност и са насочени към конкретни основни предизвикателства в полза на местните общности, и по-специално на общностите, намиращи се в селски, изолирани или маргинализирани райони. Такива проекти следва да представляват възможност за младите хора да разработват иновативни решения и да изпробват идеи по устойчив начин, както и да придобият опит в това да бъдат двигатели на действия за солидарност. Проектите може също така да доведат до бъдещо участие в дейности за солидарност и да са първата крачка към насърчаване на участниците да работят в областта на социалното предприемачество или като доброволци в сдружения, неправителствени организации (НПО), младежки организации или други организации, действащи в сектори, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта, и да създават свои собствени сдружения. Подкрепата след приключване на участието в корпуса ще има за цел да подпомогне младите хора да останат ангажирани и активни в сектора на солидарността, включително чрез участие в сдружения, кооперации, социални предприятия, младежки организации и общностни центрове.

(15)

Доброволческата дейност и проектите за солидарност следва да покриват разходите на участниците, произтичащи от участието в такива дейности за солидарност, но не следва да им осигуряват заплати или икономическа полза.

(16)

Участниците и участващите организации следва да имат чувство за принадлежност към общност от граждани и организации, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа и извън нейните граници. Същевременно участващите организации се нуждаят от подкрепа, за да укрепват своята способност за предлагане на висококачествени дейности за солидарност на нарастващ брой участници и да привличат нови участници. Европейският корпус за солидарност следва да подкрепя дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на способността на младите хора и на участващите организации да се ангажират с дейности в тази общност, към насърчаване на създаването на дух на Европейския корпус за солидарност, като и към насърчаване на обмена на полезни практики и опит в областта на солидарността, като се основават, когато е подходящо, и на опита от дейностите по гражданска защита. Дейностите за изграждане на мрежи следва да спомогнат за повишаване на осведомеността относно Европейския корпус за солидарност сред публичните и частните организации и за събирането на обратна информация от участниците и участващите организации относно работата на Европейския корпус за солидарност.

(17)

Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на дейностите за солидарност и на другите възможности, предлагани от Европейския корпус за солидарност, по-специално като на участниците бъдат предложени онлайн и офлайн обучение и езикова помощ по начин, с който се спазва принципът на многоезичието, застраховка, административна помощ и подкрепа преди дейността за солидарност, след дейността за солидарност или и в двата случая, както и валидиране на компетентностите, придобити по време на опита от участието им в Европейския корпус за солидарност. Тези мерки за подкрепа следва да бъдат разработени и предоставени в сътрудничество с младежките организации и други организации с нестопанска цел и организации на гражданското общество, за да се използва опитът им в тази област. Тези мерки за подкрепа следва да бъдат съобразени и с обстоятелствата и характера на дейностите, извършвани от участниците, като се обърне особено внимание на потенциалните рискове.

(18)

За да се гарантира влиянието на дейностите по линия на Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, творческото, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, компетентностите, които са учебните резултати, придобити по време на тези дейности за солидарност, следва да бъдат установени и документирани по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености и съгласно препоръките в Препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (6). За тази цел следва да се насърчава използването на ефективни инструменти на равнището на Съюза и на национално равнище за признаване на неформалното и самостоятелното учене, като например Youthpass и „Европас“, когато е целесъобразно.

(19)

Всяка публична или частна организация, включително международни организации, организациите на гражданското общество, младежките организации и социалните предприятия следва да могат да кандидатстват за получаването на знак за качество. Следва да се въведат отделни знаци за качество за доброволчески дейности и за стажове и работа, за да се гарантира ефективното и непрекъснато спазване от страна на участващите организации на принципите и изискванията на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права и отговорности на всички етапи от дейностите за солидарност. Получаването на знак за качество следва да бъде предварително условие, но не следва автоматично да води до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

(20)

Участващите организации могат да изпълняват няколко функции в рамките на Европейския корпус за солидарност. Във функцията им на домакин те ще извършват дейности, свързани с приемането на участниците, включително организиране на дейности и предоставяне на насоки и подкрепа за участниците по време на дейността за солидарност, в зависимост от случая. Като изпълнител на поддържаща функция те ще извършват дейности във връзка с изпращането и подготовката на участниците преди заминаването им, както и по време на дейността за солидарност и след приключването ѝ, включително обучение на участниците и насочването им към местните организации след приключване на дейността за солидарност.

(21)

Ресурсните центрове на Европейския корпус за солидарност следва да подпомагат изпълнителните органи, участващите организации и участниците, за да се повиши качеството на дейностите за солидарност и на тяхното осъществяване и да се улесни установяването и валидирането на компетентностите, придобити чрез дейностите за солидарност, включително чрез издаване на Youth passes.

(22)

Порталът на Европейския корпус за солидарност следва да се разработва постоянно, за да се осигури лесен достъп до Европейския корпус за солидарност и „обслужване на едно гише“ за заинтересованите граждани и организации във връзка, наред с другото, с регистрацията, установяването и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ, както и всякаква друга подкрепа преди дейността за солидарност, след дейността за солидарност или и в двата случая, както и други полезни функционалности, които биха могли да възникнат в бъдеще.

(23)

Изпълнителните структури ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че на регистрираните кандидати се предлагат възможности за доброволческа дейност, стажове и работа в рамките на разумен и относително предвидим срок. Освен това редовно ще бъдат осъществявани информационни и комуникационни дейности и дейности за изграждане на мрежи, за да се насърчи ангажираността на регистрираните кандидати.

(24)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за периода 2018 – 2020 г., който да представлява общия бюджет — по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление (7) — за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(25)

За да се осигури приемственост на дейностите, подкрепяни от програмите, допринасящи към Европейския корпус за солидарност, финансовата подкрепа за дейности за солидарност следва индикативно да бъде 90 % за проекти за доброволческа дейност и солидарност, от една страна, и 10 % за стажове или работа, или и двете, от друга страна, с максимален дял от 20 % за дейности в държавата.

(26)

За да се увеличи до възможно най-голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, следва да се предвиди възможност участващите държави да предоставят допълнително национално, регионално или местно финансиране в съответствие с правилата на Европейския корпус за солидарност.

(27)

За да се опростят изискванията към бенефициерите би трябвало в максимална възможна степен да се използва финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки.

(28)

Държавите членки следва да имат възможност да участват в доброволчески дейности, стажове, работа, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи. Освен това, както и в Европейската доброволческа служба, доброволческата дейност, проектите за солидарност и дейностите за изграждане на мрежи следва да бъдат отворени за участие и на други държави, като се обръща особено внимание на съседните на Съюза държави. Това участие следва да се основава, когато е приложимо, на допълнителни бюджетни кредити, предоставяни в съответствие с процедурите, договорени със съответните държави.

(29)

Участието в Европейския корпус за солидарност следва да е възможно за млади хора на възраст между 18 и 30 години. За участие в дейностите за солидарност следва да се изисква предварителна регистрация в портала на Европейския корпус за солидарност, достъп до която имат лица между 17 и 30 години.

(30)

Специално внимание следва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, по-специално за млади хора с по-малко възможности, както е описано подробно в стратегията за приобщаване и многообразие, разработена и прилагана в рамките на програма „Еразъм +“ в областта на младежта. По тази причина следва да се въведат специални мерки, като дейности за солидарност и персонализирани насоки в подходящи формати, които да насърчават социалното приобщаване и участието на млади хора в неравностойно положение, и да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии в съответствие с Решение 2013/755/ЕС на Съвета (8). Също така участващите държави следва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за правилното функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и правото на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на административните въпроси, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване.

(31)

Всяка организация, желаеща да кандидатства за финансиране, за да предлага дейности за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност, следва като предварително условие първо да е получила знак за качество по достъпен и прозрачен начин. Това изискване не следва да се прилага за физически лица, търсещи финансова подкрепа от името на неформална група участници за своите проекти за солидарност. Компетентните изпълнителни органи следва да извършват проверки на качеството за установяване на спазването от страна на тези физически лица на изискванията на Европейския корпус за солидарност.

(32)

Потребностите и очакванията на местните общности следва да представляват важен критерий за оценката на качеството на проектите. Следва съответно да бъдат въведени подходящи показатели.

(33)

Ефективното управление на изпълнението, включително мониторингът и оценката, изисква разработването на набор от конкретни, измерими и реалистични качествени и количествени показатели, които могат да бъдат измервани в хода на времето и които отразяват логиката на намесата.

(34)

На европейско, национално, регионално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, действия за популяризиране и разпространяване на информация за възможностите за участие и за резултатите от дейностите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност. Следва да се обърне специално внимание на социалните предприятия, като те бъдат насърчавани да подкрепят дейностите на Европейския корпус за солидарност. Разяснителните кампании и действията за популяризиране и разпространяване на информация следва, без да увеличават административната тежест, да се осъществяват от всички изпълнителни органи за Европейския корпус за солидарност, включително, когато е приложимо, с подкрепата на други основни заинтересовани страни.

(35)

За по-успешно постигане на целите на Европейския корпус за солидарност е препоръчително Комисията, държавите членки и националните агенции да работят в тясно сътрудничество с НПО, младежките организации и местните заинтересовани страни, които притежават опит в областта на действията за солидарност.

(36)

За да осигури ефективно и ефикасно прилагане на настоящия регламент, Европейският корпус за солидарност следва да използва в максимална степен вече въведените и съществуващи правила за управление в рамките на програмата „Еразъм+“. По тази причина управлението на Европейския корпус за солидарност следва да бъде възложено на съществуващите структури, като например Комисията, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и националните агенции, определени във връзка с управлението на действията, посочени в глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9). За всички етапи на дейностите за солидарност ще бъдат установени ясни и подробни процедури за участниците и участващите организации в съответните програмни документи, като например годишната работна програма и ръководството на програмата. Комисията следва да провежда редовни консултации с ключови заинтересовани страни, включително с участващите организации, относно управлението на Европейския корпус за солидарност.

(37)

За да се осигури добро финансово управление и внимателен мониторинг на Европейския корпус за солидарност на национално равнище е важно да се използват съществуващите национални органи, определени във връзка с управлението на действията, посочени в глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013.

(38)

Националните органи, определени във връзка с управлението на действията, посочени в глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, следва да действат и като национални органи за целите на настоящия регламент. Това обаче не следва да е пречка за определянето на повече от един национален орган в съответствие с националното право и практика, както е предвидено в член 27, параграф 1 от посочения регламент. Когато участващата държава желае да промени националния си орган по време на съществуването на Европейския корпус за солидарност, следва да се прилага процедурата, предвидена в член 27, параграф 2 от посочения регламент.

(39)

За да се осигурят добро финансово управление и правна сигурност във всяка участваща държава, всеки национален орган следва да определи независим одитен орган. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност независимият одитен орган може да бъде същият като определения за действията, посочени в глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013.

(40)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително посредством предотвратяване, разкриване и разследване на нередностите, събиране на изгубените, недължимо платените или неправилно използваните финансови средства и, когато е необходимо, налагане на санкции.

(41)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (10).

(42)

В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (11), Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламенти и Съвета за това. В работните програми следва да се посочват мерките, необходими за тяхното изпълнение в съответствие с общите и конкретни цели на Европейския корпус за солидарност, критериите за подбор и предоставяне на безвъзмездни средства, както и всички останали необходими елементи. Работните програми и всички изменения в тях следва да се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане.

(43)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на Европейски корпус за солидарност, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, a поради неговия обхват и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(44)

От съображения за ефикасност и ефективност комитетът, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, следва да подпомага Комисията и при прилагането на настоящия регламент. По отношение на Европейския корпус за солидарност този комитет следва да заседава в специален състав и неговият мандат следва да се приведе в съответствие с тази нова функция. Участващите държави следва да определят съответните представители за тези заседания, като вземат предвид предмета, предназначението, целите и действията на Европейския корпус за солидарност.

(45)

Регламент (ЕС) № 1288/2013 следва да бъде изменен, за да се вземат предвид промените в Европейската доброволческа служба в резултат от доброволческата дейност съгласно настоящия регламент.

(46)

Финансовият пакет на Европейския корпус за солидарност по линия на функция 1а от многогодишната финансова рамка също допълва финансовите средства, преразпределени от програма „Еразъм+“. Тези финансови средства следва да дойдат изключително от бюджетни кредити за финансиране на дейности на Европейската доброволческа служба, които попадат в обхвата на доброволческата дейност, съгласно настоящия регламент.

(47)

Освен това финансовият пакет на Европейския корпус за солидарност по линия на функция 1а от многогодишната финансова рамка следва да се допълни чрез финансови вноски от други програми и функции, за което е необходимо изменение на Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12), както и на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (13).

(48)

Настоящият регламент следва да се прилага от датата на влизането му в сила. С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент установява правната рамка за Европейския корпус за солидарност, която повишава ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност с цел да се допринесе за засилване на сближаването, солидарността и демокрацията в Европа, като се полага особено усилие за насърчаването на социалното приобщаване.

2.   Европейският корпус за солидарност преследва целите си посредством дейности за солидарност и мерки за качество и подкрепа. Дейностите за солидарност се осъществяват в съответствие със специалните изисквания, определени за всеки вид дейност за солидарност, която се осъществява в рамките на Европейския корпус за солидарност, както и с приложимите регулаторни рамки в участващите държави.

3.   Европейският корпус за солидарност подкрепя дейности за солидарност, които осигуряват ясна европейска добавена стойност, например поради:

а)

транснационалния си характер, по-специално по отношение на мобилността с учебна цел и сътрудничеството;

б)

способността си да допълват други програми и политики на местно, регионално, национално и международно равнище и на равнището на Съюза;

в)

европейското измерение по отношение на теми, цели, подходи, очаквани крайни продукти и други аспекти на тези дейности за солидарност;

г)

подхода по отношение на участието на млади хора с различен произход;

д)

приноса към ефективното използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„дейност за солидарност“ означава висококачествена временна дейност, която не влияе върху функционирането на пазара на труда; която е насочена към справяне с важни обществени предизвикателства в полза на дадена общност или общество като цяло, като по този начин допринася за постигането на целите на Европейския корпус за солидарност; която се осъществява под формата на доброволческа дейност, стажове, работа, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи в различни области; която осигурява европейска добавена стойност и спазване на разпоредбите относно здравето и безопасността, включва силно измерение, свързано с ученето и обучението чрез съответни дейности, които могат да се предлагат на участниците преди, по време на и след приключване на дейността; която може да се проявява в широк спектър от области, като например в областта на опазването на околната среда, смекчаването на последиците от изменението на климата и по-голямото социално приобщаване, но не включва дейности, които са част от учебната програма в системата на формалното образование, професионалното образование и системите за обучение и дейностите за реагиране при извънредни ситуации;

2)

„регистриран кандидат“ означава лице на възраст между 17 и 30 години, което пребивава законно в участваща държава и се е регистрирало на портала на Европейския корпус за солидарност, за да изрази интерес към участие в дейност за солидарност, но все още не участвало в дейност за солидарност;

3)

„участник“ означава лице на възраст между 18 и 30 години, което пребивава законно в участваща държава, регистрирало се е на портала на Европейския корпус за солидарност и участва в дейност за солидарност;

4)

„млади хора с по-малко възможности“ означава лица на възраст между 18 и 30 години, които имат нужда от допълнителна подкрепа поради факта, че са в неравностойно положение в сравнение с техните връстници, дължащо се на различни пречки, например увреждане, здравословни проблеми, образователни затруднения, културни различия или пречки от икономическо, социално или географско естество, включително млади хора от маргинализирана общност или изложени на риск от дискриминация на базата на някое от основанията, посочени в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

5)

„участваща организация“ означава публична или частна организация, с нестопанска или със стопанска цел, на местно, регионално, национално или международно равнище, на която е присъден знакът за качество, в качеството й на домакин или на изпълнител на поддържаща, включително изпращаща, функция, или и на двете, с което се гарантира, че тази организация е в състояние да осъществява дейности за солидарност в съответствие с целите на Европейския корпус за солидарност и която предлага възможност за доброволческа дейност, стаж или работа на участник или осъществява и подкрепя други дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност;

6)

„доброволческа дейност“ означава дейност за солидарност, която се осъществява под формата на неплатена доброволческа дейност за период до 12 месеца; която осигурява на младите хора възможност да допринесат за ежедневната работа на организации, осъществяващи дейности за солидарност в полза на общностите, в рамките на които се извършват дейностите; която се осъществява в държава, различна от държавата на пребиваване на участника (в чужбина), или в държавата на пребиваване на участника (в държавата); която не замества стажове или работа и следователно в никакъв случай не се приравнява на трудова заетост, и която се основава на писмен договор за доброволческа дейност;

7)

„дейности на доброволчески екипи“ означава доброволческа дейност, която осигурява възможност на екипи от участници от различни участващи държави да осъществяват заедно доброволческа дейност за период от две седмици до два месеца и която специално допринася за приобщаването на младите хора с по-малко възможности към Европейския корпус за солидарност или е обоснована поради нейните специални цели, или и двете;

8)

„стаж“ означава дейност за солидарност, която се осъществява под формата на трудова практика за период от два до шест месеца, който може да бъде еднократно подновен, и за максимален срок от 12 месеца в рамките на същата участваща организация; която се предлага и заплаща от участващата организация, приемаща участника, в държава, различна от държавата на пребиваване на участника (в чужбина), или в държавата на пребиваване на участника (в държавата); която включва елемент на учене и обучение с цел подпомагане на участника да придобие приложим опит с оглед развитието на умения, които да са полезни за неговото личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие; която се основава на писмен договор за стаж, сключен в началото на стажа в съответствие с приложимата регулаторна рамка в държавата, в която се провежда стажът, в зависимост от случая, като се посочват образователните цели, условията на работа, срокът на стажа, възнаграждението на участника и правата и задълженията на страните по договора и се вземат предвид принципите на рамката за качество на стажовете, и която не замества работа;

9)

„работа“ означава дейност за солидарност, осъществявана за период от три до дванадесет месеца, която се заплаща от участващата организация, която наема участника, в държава, различна от държавата на пребиваване на участника (в чужбина), или в държавата на пребиваване на участника (в държавата). Финансовата подкрепа за участващите организации, които предлагат работа, не надвишава 12 месеца в случаите, когато срокът на действие на трудовия договор надвишава 12 месеца. Такава работа включва елемент на учене и обучение и се основава на писмен трудов договор, който зачита всички условия за наемане на работа съгласно приложимото национално право, приложимите колективни трудови договори или и двете за държавата, в която се извършва работата;

10)

„проект за солидарност“ означава неплатена дейност за солидарност в държавата, осъществявана за период от два до дванадесет месеца, която се организира и осъществява от група от най-малко пет участници с цел справяне с основни предизвикателства в рамките на техните общности, като същевременно осигурява ясна европейска добавена стойност, и която не замества стажове или работа;

11)

„дейности за изграждане на мрежи“ означава дейност в държавата или в чужбина, насочена към укрепване на способността на участващите организации да предлагат качествени проекти на все повече участници, която привлича нови участници – млади хора и организации, и осигурява възможности за получаване на обратна информация относно дейностите за солидарност, която може да допринесе за обмена на опит и укрепването на чувството за принадлежност сред участниците и участващите организации, и по този начин да спомогне за по-широкото положително въздействие на Европейския корпус за солидарност;

12)

„знак за качество“ означава свидетелство, присъдено на организация, която желае да осъществява дейности за солидарност като домакин или като изпълнител на поддържаща, включително изпращаща, функция, или и двете, с което се удостоверява, че организацията може да гарантира качеството на дейностите за солидарност в съответствие с принципите и целите на Европейския корпус за солидарност, и което е присъдено в съответствие с различни специални изисквания в зависимост от вида на дейността за солидарност и функцията на организацията;

13)

„ресурсни центрове на Европейския корпус за солидарност“ означава допълнителните функции, изпълнявани от определени национални агенции, в подкрепа на разработването, изпълнението и качеството на действията в рамките на Европейския корпус за солидарност, както и на установяването на компетентностите, придобити от участниците по време на извършваните от тях дейности за солидарност, включително свързани с тях дейности на обучение;

14)

„портал на Европейския корпус за солидарност“ означава интерактивен уеб инструмент на всички официални езици на Съюза, управляван от Комисията, който осигурява необходими онлайн услуги в подкрепа на качественото управление на Европейския корпус за солидарност, като допълва дейностите на участващите организации, включително чрез предоставяне на информация относно Европейския корпус за солидарност, регистриране на участници, търсене на участници, рекламна дейност и търсене във връзка с дейности за солидарност, търсене на потенциални партньори за проекти, подкрепа за установяване на контакти и предложения за дейности за солидарност, обучение, комуникационни дейности и дейности за изграждане на мрежи, информиране и уведомяване за предлаганите възможности, осигуряване на механизъм за обратна връзка по отношение на качеството на дейностите за солидарност, както и други важни обстоятелства, свързани с Европейския корпус за солидарност;

15)

„инструменти на Съюза за прозрачност и признаване“ означава инструменти, които помагат на заинтересованите страни да разберат, да оценят, а когато е целесъобразно – да признаят резултатите от неформалното и самостоятелното учене в рамките на Съюза.

Член 3

Обща цел

Общата цел на Европейския корпус за солидарност е да се насърчава солидарността като ценност основно чрез доброволческа дейност, да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за засилване на сближаването, солидарността, демокрацията и гражданството в Европа, като същевременно се отговори на обществените предизвикателства и се укрепят общностите, като се полага особено усилие за насърчаване на социалното приобщаване. По този начин той допринася и за европейско сътрудничество, което е от значение за младите хора.

Член 4

Конкретни цели

Европейският корпус за солидарност има следните конкретни цели:

а)

да осигури на младите хора, с подкрепата на участващи организации, леснодостъпни възможности за ангажираност в дейности за солидарност, водещи до положителни обществени промени, като същевременно бъдат подобрени техните умения и компетентности за личностно, образователно, социално, гражданско, културно и професионално развитие и бъдат улеснени тяхното активно гражданско участие, пригодност за заетост и преходът към пазара на труда, включително чрез подпомагане на мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи;

б)

да гарантира, че дейностите за солидарност, които се предлагат на участниците, са с високо качество и са съобразени с принципите на Европейския корпус за солидарност, посочени в член 13, параграф 2;

в)

да гарантира, че се полагат особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности, по-специално за участието на младите хора с по-малко възможности, чрез набор от специални мерки, като например подходящи формати на дейности за солидарност и персонализирана подкрепа;

г)

да допринася за европейското сътрудничество от значение за младите хора и да повишава осведомеността относно неговото положително въздействие.

Член 5

Съгласуваност и допълване на действията на Съюза

1.   Действията на Европейския корпус за солидарност са съвместими със и допълват съответните политики, програми, инструменти на равнището на Съюза, както и съществуващите мрежи на равнището на Съюза, които са от значение за дейностите на Европейския корпус за солидарност.

2.   Действията на Европейския корпус за солидарност са също така съвместими със и допълват политиките, програмите и инструментите на съответното национално равнище в участващите държави. За тази цел Комисията, националните органи и националните агенции обменят информация относно съществуващите национални схеми и приоритети, свързани със солидарността и младежта, от една страна, и действията по линия на Европейския корпус за солидарност, от друга страна, с цел да се използват като основа съответните добри практики и да се постигне ефикасност и ефективност.

3.   Други програми на Съюза също може да допринасят за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, като подкрепят дейностите, попадащи в неговата рамка. Този принос се финансира в съответствие с техните съответни основни актове.

ГЛАВА II

ДЕЙСТВИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ

Член 6

Действия на Европейския корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност преследва своите цели чрез следните видове действия:

а)

доброволческа дейност;

б)

стажове и работа;

в)

проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи; и

г)

мерки за качество и подкрепа.

Член 7

Дейности за солидарност

1.   Действията, посочени в член 6, букви а), б) и в), подкрепят дейностите за солидарност под формата на:

а)

доброволческа дейност, стажове и работа, включително както индивидуални дейности в чужбина, така и дейности в държавата. В областта на доброволческата дейност с подкрепа се ползват и дейности, включващи участието на екипи от участници от различни участващи държави;

б)

проекти за солидарност по инициатива на участници;

в)

дейности за изграждане на мрежи за участниците и участващите организации.

2.   Продължава осъществяването на доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба както съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, така и съгласно настоящия регламент, в зависимост от случая. Позоваванията на Европейската доброволческа служба в правни актове на Съюза, и по-специално в Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета (14), се тълкуват като включващи доброволческа дейност както съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, така и съгласно настоящия регламент.

Член 8

Мерки за качество и подкрепа

С действието, посочено в член 6, буква г), се подкрепят:

а)

мерки, които имат за цел гарантиране на качеството и достъпността на доброволческата дейност, стажовете, работата или проектите за солидарност и равни възможности за всички млади хора във всички участващи държави, включително офлайн и онлайн обучение, езикова помощ, административна подкрепа за участниците и за участващите организации, допълнителна застраховка, подпомагане преди и — при необходимост — след дейността за солидарност, както и по-нататъшно използване на Youthpass, за да се установяват и документират компетентностите, придобити по време на дейностите за солидарност;

б)

създаването и поддържането на отделни знаци за качество за организации, желаещи да предлагат съответно доброволческа дейност или стажове и работа за Европейския корпус за солидарност, за да се осигури съответствие с принципите и изискванията на Европейския корпус за солидарност;

в)

дейностите на ресурсните центрове на Европейския корпус за солидарност за подкрепа и повишаване на качеството на изпълнение на действията на Европейския корпус за солидарност и за подобряване на затвърждаването на резултатите от тях;

г)

създаването, поддръжката и актуализирането на портал на Европейския корпус за солидарност и други подходящи онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти, като се взема предвид необходимостта от преодоляване на различията в цифровите умения.

ГЛАВА III

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Бюджет

1.   Общият бюджет, предвиден за управлението на Европейския корпус за солидарност, е 375 600 000 EUR по текущи цени за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.

2.   Финансовата подкрепа за дейностите за солидарност, посочени в член 7, параграф 1, букви а) и б), е индикативно 90 % за доброволческа дейност и проекти за солидарност; и 10 % за стажове или работа, или и двете, с максимален дял от 20 % за дейности в държавата.

3.   Разпределената сума може да покрива и разходи, свързани с подготвителни дейности и с дейности за мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Европейския корпус за солидарност и за постигането на неговите цели, по-специално проучвания, експертни срещи и информационни и комуникационни дейности, разходи, свързани със създаването, поддръжката и обновяването на портала на Европейския корпус за солидарност и необходимите информационни системи за поддръжка, както и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Европейския корпус за солидарност.

4.   Ако е необходимо, за покриване на подобни разходи може да бъдат предвидени бюджетни кредити в бюджета след 2020 г. с цел да се даде възможност да се управляват действия, които не са приключили до 31 декември 2020 г.

5.   Всяка участваща държава може да предостави на разположение на бенефициерите национално финансиране, което да се управлява в съответствие с правилата на Европейския корпус за солидарност, като за тази цел да използва децентрализираните структури на Европейския корпус за солидарност, при условие че осигури допълнително пропорционално финансиране на тези структури.

Член 10

Форми на финансиране от Съюза

1.   Финансирането на Европейския корпус за солидарност може да се предостави в една или повече от формите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, по-специално безвъзмездни средства, поръчки и награди.

2.   За да се опростят изискванията към бенефициерите, в максимална възможна степен се използва финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки.

3.   Комисията може да управлява Европейския корпус за солидарност непряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

ГЛАВА IV

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ

Член 11

Участващи държави

1.   Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на следните държави (наричани по-долу „участващите държави“):

а)

доброволческата дейност, стажовете, работата, проектите за солидарност и дейностите за изграждане на мрежи са отворени за участие за държавите членки;

б)

доброволческата дейност, проектите за солидарност и дейностите за изграждане на мрежи са също така отворени за участие за:

i)

държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциални кандидатки, за които има предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и условия за участие на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решения на съвети за асоцииране или в подобни споразумения;

ii)

държавите – членки на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на това споразумение;

iii)

Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, сключено с тази държава;

iv)

държавите в рамките на Европейската политика за съседство, които са сключили със Съюза споразумения, предвиждащи възможност за участието им в програмите на Съюза, при условие че със Съюза бъде сключено двустранно споразумение относно условията за участието им в Европейския корпус за солидарност.

2.   Държавите, посочени в параграф 1, буква б), имат всички задължения и изпълняват всички задачи, предвидени в настоящия регламент по отношение на държавите членки.

3.   Европейският корпус за солидарност подкрепя сътрудничеството с държави партньори, по-специално със съседните на Съюза държави, по дейностите, посочени в член 2, точки 6 и 11.

Член 12

Участие на граждани

1.   Младите хора на възраст между 17 и 30 години, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, се регистрират на портала на Европейския корпус за солидарност или получават подкрепа, за да го направят. В момента на започване на доброволческата дейност, стажа, работата или проекта за солидарност обаче младият човек трябва да е на най-малко 18 години и на не повече от 30 години.

2.   При прилагането на настоящия регламент Комисията, държавите членки и други участващи държави гарантират, че се вземат конкретни и ефективни мерки за насърчаване на социалното приобщаване и на условията за равен достъп, по-специално по отношение на участието на млади хора с по-малко възможности.

Член 13

Участващи организации

1.   Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни организации, с нестопанска или стопанска цел, при условие че предлагат дейности, които съответстват на определението за дейност за солидарност по настоящия регламент, и че са получили знак за качество. В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 безвъзмездните средства не могат да имат за цел или резултат извличането на печалба.

2.   Заявлението на дадена организация да стане участваща организация се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност въз основа на принципите на равно третиране; равни възможности и недискриминация; избягване на заместването на работата; осигуряване на висококачествени дейности с учебно измерение, съсредоточено върху личностното, социално-образователното и професионалното развитие; подходящо обучение, правила на работата и на доброволческата дейност; безопасни и достойни условия и среда; и „принципа на недопускане на печалба“ в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Придържането към тези принципи потвърждава, че дейностите на участващите организации съответстват на изискванията на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество се присъжда единствено на организации, които се ангажират да спазват тези принципи. Спазването им на практика се контролира в съответствие с членове 22 и 23 от настоящия регламент. Всяка организация, която промени съществено своите дейности, следва да уведоми за това компетентния изпълнителен орган, за да бъде повторно оценена. Процесът за присъждане на знак за качество за доброволческа дейност се разграничава от този за работата и стажовете.

3.   В резултат на тази оценка на организацията може да бъде присъден знакът за качество. Полученият знак за качество периодично се подлага на последваща оценка и може да бъде отнет. В случай че знакът за качество бъде отнет, след това той може да бъде отново присъден при подаването на ново заявление и извършване на допълнителна оценка.

4.   На всяка организация, която е получила знака за качество, се осигурява достъп до портала на Европейския корпус за солидарност като домакин/или като изпълнител на поддържаща функция, или и в двете качества, и такава организация може да отправя към регистрираните кандидати предложения за дейности за солидарност.

5.   Знакът за качество не предоставя автоматично право на получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

6.   Дейностите за солидарност и свързаните с тях мерки за качество и подкрепа, предложени от участваща организация, може да получат финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност или по линия на друга програма на Съюза, която допринася самостоятелно за постигането на целите на Европейския корпус за солидарност и отговаря на неговите изисквания, или от други източници на финансиране, които не зависят от бюджета на Съюза.

Член 14

Достъп до финансирането по линия на Европейския корпус за солидарност

Всяка публична или частна организация, установена в участваща държава, осъществяваща дейности за солидарност в участващите държави, може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. За дейностите, посочени в член 7, параграф 1, буква а), участващата организация трябва да получи знак за качество като предварително условие за получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. По отношение на проектите за солидарност, посочени в член 7, параграф 1, буква б), за финансиране могат да кандидатстват също така физически лица от името на неформални групи участници.

ГЛАВА V

ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕЗУЛТАТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 15

Мониторинг и оценка на изпълнението и резултатите

1.   Комисията, в сътрудничество с националните органи и националните агенции в участващите държави и като включва участващите организации, както и заинтересованите страни на равнището на Съюза и на национално равнище, като например младежките организации, извършва редовен и ефективен мониторинг на резултатите на Европейския корпус за солидарност при постигането на неговите цели. Комисията провежда редовни консултации с основните заинтересовани страни, включително с участващите организации, относно управлението на Европейския корпус за солидарност.

2.   Въз основа на минималната рамка от показатели, определена в приложението, най-късно до 6 април 2019 г., Комисията, в сътрудничество с държавите членки и чрез актове за изпълнение, изготвя подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на Европейския корпус за солидарност, като тази оценка включва разширен набор от качествени и количествени показатели за тази цел, както и график и методология за мониторинга. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

3.   През 2020 г. Комисията публикува доклад, в който се оценява осъщественият напредък към постигане на целите на Европейския корпус за солидарност.

4.   До 6 октомври 2022 г. Комисията прави независима оценка на настоящия регламент, за да оцени ефикасността, ефективността и въздействието на програмата предвид нейните цели, и представя на Европейския парламент, Съвета, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет доклад относно най-важните констатации, включително препоръки за бъдещето на програмата. Като част от оценката Комисията гарантира редовно допитване до всички съответни заинтересовани страни, включително участниците, участващите организации и съответните местни общности, когато е приложимо. Резултатите от оценката се вземат предвид при изготвянето на бъдещите програми и в предложенията за разпределяне на средствата.

Член 16

Комуникация и разпространение на информация

1.   Комисията, в сътрудничество с националните органи и националните агенции в участващите държави и съответните мрежи на равнището на Съюза, осигурява разпространението на информация, публичността и проследяването на всички действия, подкрепяни в рамките на Европейския корпус за солидарност.

2.   Националните агенции, посочени в член 20, разработват политики с цел ефективно въздействие върху гражданите. Тези политики са насочени и към младите хора с по-малко възможности, включително в отдалечени райони, както и разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани от посочените национални агенции, като се включват също така младежки организации и специализирани информационни услуги за младежта, когато е приложимо.

3.   Комуникационните дейности трябва да допринасят и за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че тези приоритети са свързани с общата цел на настоящия регламент и че осигуряват добавена стойност и видимост за Съюза.

4.   Участващите организации използват марковото име „Европейски корпус за солидарност“ за целите на комуникацията и разпространението на информация, свързана с Европейския корпус за солидарност.

ГЛАВА VI

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОДИТ

Член 17

Изпълнителни органи

Настоящият регламент се прилага по последователен начин от:

а)

Комисията на равнището на Съюза;

б)

националните агенции в участващите държави на национално равнище.

Член 18

Национален орган

Във всяка държава, участваща в Европейския корпус за солидарност, националните органи, определени във връзка с управлението на действията, посочени в глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат и като национални органи за целите на Европейския корпус за солидарност. Член 27, параграфи 1, 3, 8, 9 и 11—16 от посочения регламент се прилагат към Европейския корпус за солидарност по аналогия.

Член 19

Независим одитен орган

1.   Националният орган определя независим одитен орган. Независимият одитен орган изготвя одитно становище относно годишната декларация за управлението, посочена в член 155, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

2.   Независимият одитен орган трябва да:

а)

притежава необходимата професионална компетентност за извършване на одити в публичния сектор;

б)

гарантира, че при своите одити взема предвид международно признатите одитни стандарти;

в)

не е в положение на конфликт на интереси по отношение на правния субект, от чиято структура е част посочената в член 20 национална агенция, и да е независим по отношение на своите функции от правния субект, от чиято структура е част националната агенция.

3.   Независимият одитен орган предоставя на Комисията и на нейните представители, както и на Сметната палата, пълен достъп до всички документи и доклади, обосноваващи одитното становище, което той изготвя относно годишната декларация за управлението на националната агенция.

Член 20

Национална агенция

1.   Във всяка държава, участваща в Европейския корпус за солидарност, националните агенции, определени във връзка с управлението на действията, посочени в глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат и като национални агенции в рамката на Европейския корпус за солидарност в съответните си държави.

Член 28, параграфи 1, 2 и 5—8 от Регламент (ЕС) № 1288/2013 се прилага към Европейския корпус за солидарност по аналогия.

2.   Без да се засяга член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1288/2013, националната агенция отговаря и за управлението на всички етапи от жизнения цикъл на проектите по действията на Европейския корпус за солидарност, изброени в актовете за изпълнение, посочени в член 24 от настоящия регламент, в съответствие с член 62, параграф 1, буква в), подточки v) и vi) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 21

Европейска комисия

1.   Правилата относно отношенията между Комисията и дадена национална агенция се определят в писмен документ в съответствие с правилата по член 28 от Регламент (ЕС) № 1288/2013. В документа:

а)

се установяват стандартите за вътрешен контрол за националните агенции, както и правилата за управление на финансовите средства на Съюза за подкрепата от националните агенции чрез безвъзмездни средства;

б)

се съдържа работната програма на националната агенция, в която са включени управленските задачи на националната агенция, за които се предоставя подкрепа от Съюза;

в)

се посочват изискванията за докладване за националната агенция.

2.   Комисията предоставя ежегодно на националната агенция следните финансови средства:

а)

финансови средства за предоставяне на безвъзмездни средства в съответната участваща държава за действията на Европейския корпус за солидарност, чието управление е поверено на националната агенция;

б)

финансова вноска в подкрепа на изпълнението на управленските задачи на националната агенция, определени в съответствие с член 29, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1288/2013.

3.   Комисията определя изискванията за работната програма на националната агенция. Комисията не предоставя на националната агенция финансови средства по линия на Европейския корпус за солидарност, докато не одобри официално работната програма на националната агенция, като взема предвид принципите, определени в член 5, параграф 2 и член 24.

4.   Въз основа на изискванията за съответствие за националните агенции, посочени в член 27, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1288/2013, Комисията прави преглед на националните системи за управление и контрол, на декларацията за управлението на националната агенция и на становището на независимия одитен орган по нея, като надлежно отчита информацията, предоставена от националния орган за извършените от него дейности по мониторинг и надзор по отношение на Европейския корпус за солидарност.

5.   След като направи оценка на годишната декларация за управлението и на становището на независимия одитен орган по нея, Комисията изпраща своите становище и бележки на националната агенция и на националния орган.

6.   В случай че Комисията не може да приеме годишната декларация за управлението или независимото одитно становище по нея или в случай на незадоволително изпълнение от националната агенция на бележките на Комисията, последната може да приложи всякакви предпазни и коригиращи мерки, необходими за защита на финансовите интереси на Съюза в съответствие с член 131, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

7.   Комисията организира редовни срещи и обучения със или за мрежата от национални агенции с цел да се гарантира съгласуваното управление на Европейския корпус за солидарност във всички участващи държави. Комисията провежда редовни консултации с основните заинтересовани страни, включително участващите организации, относно управлението на Европейския корпус за солидарност.

ГЛАВА VII

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ

Член 22

Принципи на системата за контрол

1.   Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и при установяване на нередности, чрез възстановяване на недължимо платените суми, и когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.   Комисията отговаря за надзорните проверки по отношение на действията на Европейския корпус за солидарност, които се управляват от националните агенции. Тя определя минималните изисквания за проверките, извършвани от националната агенция и от независимия одитен орган.

3.   Националните агенции отговарят за първичните проверки на бенефициерите на безвъзмездни средства за действията на Европейския корпус за солидарност. Тези проверки трябва да са пропорционални и подходящи и да осигуряват разумна увереност, че предоставените безвъзмездни средства са използвани по предназначение и в съответствие с приложимите правила на Съюза.

4.   По отношение на финансовите средства, прехвърлени на националните агенции, Комисията гарантира подходяща координация на своите проверки с националните органи и националните агенции въз основа на принципа на единния одит и след анализ на риска. Настоящият параграф не се прилага за разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Член 23

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одит по документи и инспекции на място по отношение на всички бенефициери, изпълнители и подизпълнители и други трети лица, които са получили финансови средства от Съюза по линия на Европейския корпус за солидарност. Те могат също така да провеждат одити и проверки по отношение на националните агенции.

2.   OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място на икономически оператори, имащи пряко или непряко отношение към такова финансиране, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (16), с оглед да установи дали е налице измама, корупция или всякаква незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства, решение за предоставяне на безвъзмездни средства или договор за финансиране по линия на Европейския солидарен корпус.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията за предоставяне на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната си компетентност.

ГЛАВА VIII

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Член 24

Управление на Европейския корпус за солидарност

1.   С цел прилагането на настоящия регламент Комисията приема работни програми чрез актове за изпълнение, като взема предвид приоритетите в рамките на националните политики за солидарност, ако такава информация е представена на Комисията. Във всяка работна програма се гарантира, че общата цел и конкретни цели, определени в членове 3 и 4, се изпълняват по последователен начин, и се очертават очакваните резултати, метода на управление и общия размер на разходите. В работните програми се съдържа също така описание на действията, които ще се финансират, информация за сумата, разпределена за всяко действие, и за разпределението на финансовите средства между участващите държави за действията, управлявани чрез националните агенции, и примерен график за тяхното изпълнение.

2.   За бюджета, управляван чрез националните агенции, актът за изпълнение трябва да допуска националните агенции да разпределят суми между основните действия в държавата или в чужбина по начин, който съответства на приоритетите, определени от националните политики за солидарност в съответствие с член 9, параграф 2, и в границите, установени в работните програми.

3.   Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

Член 25

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 36 от Регламент (ЕС) № 1288/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА IХ

ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Изменения на Регламент (ЕС) № 1288/2013

Регламент (ЕС) № 1288/2013 се изменя, както следва:

1)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Мобилност с учебна цел на физически лица

1.   Мобилността с учебна цел на физически лица подкрепя:

а)

мобилността на младежите, включени в дейностите по неформално и самостоятелно учене между държавите по програмата; подобна мобилност може да бъде под формата на младежки обмен, както и на иновативни дейности, основани на съществуващите разпоредби за мобилността;

б)

мобилността на лицата, участващи в младежка дейност, или младежки организации и лидери; тази мобилност може да бъде под формата на дейности по обучение и дейности за изграждане на мрежи.

2.   Това действие подкрепя също така и мобилността на младежи, както и мобилността на лица, участващи в младежка дейност, или младежки организации и младежки лидери към и от държави партньори, по-специално съседни държави.“

2)

В член 18 параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   Финансовият пакет за изпълнението на програмата, считано от 1 януари 2014 г., е 14 542 724 000 EUR по текущи цени.

2.   Сумата, посочена в параграф 1, се разпределя за действията по програмата, както следва, с допустимо отклонение до 5 % от всяка от разпределените суми:

а)

най-малко 80,8 % за образование и обучение, от които се разпределят следните минимални суми:

i)

44,3 % за висшето образование, които съставляват 35,7 % от общия бюджет;

ii)

21,4 % за професионалното образование и обучение, които съставляват 17,3 % от общия бюджет;

iii)

14,6 % за училищното образование, които съставляват 11,8 % от общия бюджет;

iv)

4,9 % за ученето за възрастни, които съставляват 3,9 % от общия бюджет;

б)

8,6 % за младежта;

в)

до 1,5 % за Механизма за гарантиране на студентски заеми;

г)

1,9 % за инициативата „Жан Моне“;

д)

1,8 % за спорта, от които до 10 % за дейността, посочена в член 17, параграф 1, буква б);

е)

3,4 % като безвъзмездни средства за оперативни разходи за националните агенции;

ж)

1,8 % за покриване на административни разходи.

3.   От разпределените суми по параграф 2, букви a) и б) най-малко 63 % се разпределят за образователна мобилност за граждани, най-малко 27 % — за сътрудничество в областта на иновациите и обмен на добри практики, и най-малко 4,2 % — за подкрепа за реформиране на политиката.“

Член 27

Изменение на Регламент (ЕС) № 1293/2013

В член 4 от Регламент (ЕС) № 1293/2013 се добавя следният параграф:

„3.   По подпрограмата за околната среда, съответстваща на приоритетната област „Управление на околната среда“, и подпрограмата за действия по климата, съответстваща на приоритетната област „Управление и информация, свързани с климата“, могат да бъдат финансирани проекти по смисъла на член 17, параграф 4 от настоящия регламент, изпълнявани от Европейския корпус за солидарност в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета (*1), които допринасят за една или повече от приоритетните области по смисъла на членове 9 и 13 от настоящия регламент. Тези проекти се изпълняват само в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1475, като се изключват специалните изисквания на настоящия регламент.

Член 28

Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС

В член 19, параграф 1 от Решение № 1313/2013/ЕС след втора алинея се добавя следната алинея:

„Финансовият пакет, получен от функция 3 „Сигурност и гражданство“, може да се използва за финансиране на действия, изпълнявани от Европейския корпус за солидарност в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета (*2), които допринасят за един или повече от приоритетите на Съюза в областта на гражданската защита. Тези действия се изпълняват само в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1475, като изключват специалните изисквания на настоящото решение.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 2 октомври 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  ОВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 160.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 септември 2018 г.

(3)  ОВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1.

(5)  Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

(6)  ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(8)  Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

(10)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(11)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

(13)  Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

(14)  Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).

(15)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(16)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейският корпус за солидарност подлежи на внимателен мониторинг, за да се измери степента, в която са били постигнати общите и конкретните цели, както и с цел мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието. За тази цел се определя минимална рамка от показатели, която да послужи като основа за бъдеща подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на Европейския корпус за солидарност, включително разширен набор от количествени и качествени показатели, както е посочено в член 15, параграф 2:

 

Показатели за крайните продукти

а)

брой участници в доброволческа дейност (в държавата и в чужбина), групирани по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

б)

брой участници в стажове (в държавата и в чужбина), групирани по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

в)

брой участници, наети на работа (в държавата и в чужбина), разбити по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

г)

брой участници в проекти за солидарност, разбити по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

д)

брой организации, получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност, разбити по държави и получено финансиране;

е)

брой участващи млади хора с по-малко възможности.

 

Показатели за резултатите (комплексни показатели)

ж)

брой участници, които съобщават за положителни резултати от обучението;

з)

процент на участниците, които са получили свидетелство, признаващо резултатите от преминатото обучение, като например Youthpass или друг вид официално признаване на тяхното участие в Европейския корпус за солидарност;

и)

общото равнище на удовлетвореност на участниците по отношение на качеството на дейностите;

й)

брой на лицата, получили пряко или косвено подкрепа чрез дейностите за солидарност.

Освен това, когато е приложимо, се гарантира съгласуваността с ключовите показатели за младежта, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1288/2013.