ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 234

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
18 септември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1239 на Комисията от 9 юли 2018 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1239 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2018 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (1), и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 211/2011 се предвижда, че за събирането на изявления за подкрепа от поддръжници организаторите на граждански инициативи използват единствено формулярите, съответстващи на образците, установени в приложение III от този регламент.

(2)

Формулярите за изявлението за подкрепа съдържат декларация за поверителност на личните данни, с която се предоставя информация относно начина, по който могат да бъдат обработвани личните данни на поддръжниците, както и какви са правата на поддръжниците като субекти на данни. Декларацията за поверителност на личните данни се позовава на отменената Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

(3)

Директива 95/46/ЕО бе отменена с Регламент (ЕС) № 2016/679 (3). Регламент (ЕС) 2016/679 започна да се прилага от 25 май 2018 г.

(4)

В член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 се посочва каква информация трябва да бъде предоставяна на субекта на данни от страна на администратора на данни в момента на получаване на личните данни, когато те се събират от субекта на данни. От тук нататък такава информация следва да се предоставя в декларацията за поверителност на данните, посочена в образеца на формуляр за изявлението за подкрепа.

(5)

В съответствие с член 94 от Регламент (ЕС) 2016/679 позоваванията на отменената Директива 95/46/ЕО се тълкуват като позовавания на Регламент (ЕС) 2016/679. За по-голяма яснота, правна сигурност и прозрачност позоваването в декларацията за поверителност на личните данни следва да бъде актуализирано.

(6)

Поради това приложение III към Регламент (ЕС) № 211/2011 следва да бъде съответно изменено.

(7)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета бе проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕС) № 211/2011 се изменя, както следва:

1)

текстът на декларацията за поверителност на личните данни, посочен в образеца на формуляра за изявлението за подкрепа в края на част А, се заменя със следното:

„Декларация за поверителност на личните данни: В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните Вашите лични данни ще бъдат използвани само за подкрепа на инициативата и ще бъдат предоставени на компетентните национални органи за проверка и удостоверяване. Вие имате право да поискате от организаторите на тази инициатива достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вашите данни ще се съхраняват от организаторите за максимален срок за съхранение от 18 месеца след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива, или един месец след внасянето на инициативата в Комисията, в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства за максимален срок от една седмица след датата на приключване на тези производства.

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Организаторите на гражданската инициатива са администратори по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и Вие можете да се свържете с тях, използвайки координатите за връзка, предоставени в настоящия формуляр.

Координатите за връзка на длъжностно лице за защита на данните (ако има такова) са посочени на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, както е предвидено в настоящия формуляр.

Координатите за връзка на националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и координатите за връзка на националните органи за защита на данните, са посочени на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg.“;

2)

текстът на декларацията за поверителност на личните данни, посочен в образеца на формуляр за изявлението за подкрепа в края на част Б, се заменя със следното:

„Декларация за поверителност на личните данни: В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните Вашите лични данни ще бъдат използвани само за подкрепа на инициативата и ще бъдат предоставени на компетентните национални органи за проверка и удостоверяване. Вие имате право да поискате от организаторите на тази инициатива достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вашите данни ще се съхраняват от организаторите за максимален срок за съхранение от 18 месеца след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива, или един месец след внасянето на инициативата в Комисията, в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства за максимален срок от една седмица след датата на приключване на тези производства.

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Организаторите на гражданската инициатива са администратори по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и с тях може да бъде установен контакт, като се използват данните, предоставени в настоящия формуляр.

Данните за контакт на длъжностно лице за защита на данните (ако има такова) са посочени на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, както е предвидено в настоящия формуляр.

Данните за контакт на националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и данните за контакт на националните органи за защита на данните, са посочени на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.

(2)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).