ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 217

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
27 август 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1198 на Комисията от 22 август 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà (ЗНП)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1199 на Комисията от 22 август 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Boudin blanc de Rethel (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1200 на Комисията от 22 август 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Brioche vendéenne (ЗГУ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1201 на Комисията от 22 август 2018 година за вписване на наименование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Kiełbasa krakowska sucha staropolska (ХТСХ)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1202 на Комисията от 22 август 2018 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Czosnek galicyjski (ЗГУ)]

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1203 на Комисията от 21 август 2018 година за оправомощаване на държавите членки да предвидят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или обработен в Съединените американски щати и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 на Комисията (нотифицирано под номер C(2018) 5848)

7

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 217/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1198 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2018 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Oli de l'Empordà“/„Aceite de l'Empordà“ (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Испания за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Oli de l'Empordà“/„Aceite de l'Empordà“, регистрирано по силата на Регламент за изпълнение.(ЕС) 2015/385 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Oli de l'Empordà“/„Aceite de l'Empordà“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Pierre MOSCOVICI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение.(ЕС) 2015/385 на Комисията от 3 март 2015 г. за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà (ЗНП)] (ОВ L 65, 10.3.2015 г., стр. 4).

(3)  ОВ C 67, 22.2.2018 г., стр. 19.


27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 217/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1199 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2018 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Boudin blanc de Rethel“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Boudin blanc de Rethel“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 2036/2001 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Boudin blanc de Rethel“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Pierre MOSCOVICI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 2036/2001 на Комисията от 17 октомври 2001 г. за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в „Регистър на защитените наименования за произход и на защитените географски указания“, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти (ОВ L 275, 18.10.2001 г., стр. 9).

(3)  ОВ C 97, 15.3.2018 г., стр. 13.


27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 217/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1200 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2018 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Brioche vendéenne“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първата алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Brioche vendéenne“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 738/2004 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Предвид това, че Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Brioche vendéenne“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Pierre MOSCOVICI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 738/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 за вписването на определени означения в „Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ (Peras de Rincón de Soto и Brioche vendéenne) (ОВ L 116, 22.4.2004 г., стр. 5).

(3)  ОВ C 95, 13.3.2018 г., стр. 27.


27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 217/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1201 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2018 година

за вписване на наименование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [„Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) №o1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Kiełbasa krakowska sucha staropolska“, подадено от Полша, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ (ХТСХ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.2 Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.) от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) №o668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Pierre MOSCOVICI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 53, 13.2.2018 г., стр. 11.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 217/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1202 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2018 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Czosnek galicyjski“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 подаденото от Полша заявление за регистрация на наименованието „Czosnek galicyjski“ бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Czosnek galicyjski“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Czosnek galicyjski“ (ЗГУ).

Наименованието по първата алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Pierre MOSCOVICI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 110, 23.3.2018 г., стр. 32.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


РЕШЕНИЯ

27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 217/7


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1203 НА КОМИСИЯТА

от 21 август 2018 година

за оправомощаване на държавите членки да предвидят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или обработен в Съединените американски щати и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 на Комисията

(нотифицирано под номер C(2018) 5848)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1, първото тире и част А, раздел I, точки 2.3, 2.4 и 2.5 от приложение IV към нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 5, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО във връзка с част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към същата директива са предвидени специални изисквания относно въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен (Fraxinus L.), както и на други дървесни видове, с произход от Съединените американски щати.

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 на Комисията (2) държавите членки се оправомощават да предвидят временна дерогация от член 5, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО във връзка с част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към същата директива за специални изисквания относно въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен (Fraxinus L.) с произход от Съединените американски щати.

(3)

Срокът на действие на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 изтече на 30 юни 2018 г. Поради това то следва да бъде заменено от настоящото решение, за да се осигури продължаването и в бъдеще на въвеждането в Съюза на посочения дървен материал.

(4)

Предвид натрупания опит по прилагането на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 е целесъобразно неговите изисквания да продължат да се прилагат по силата на настоящото решение.

(5)

При все това, с оглед на информацията, получена по време на извършен одит от Комисията в Съединените американски щати през януари 2018 г., и на информацията, предоставена от Националната организация за растителна защита на Съединените американски щати по време на този одит и след него, е целесъобразно да се поиска затягане на проверките и контрола на дървения материал от ясен в Съединените американски щати. За тази цел следва да се определят специфични условия във връзка с одита на регистрите, процедурите и етикетирането, проверките преди спедиция и контрола в одобрените дъскорезници.

(6)

За да може да се оцени по-добре начинът, по който се прилага настоящото решение, държавите членки следва да предоставят на Комисията и на другите държави членки информация за осъществения внос.

(7)

От съображения за яснота и правна сигурност Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 следва да се отмени.

(8)

Настоящото решение следва да се прилага до 30 юни 2020 г., което да позволи да се подложи на преглед неговото прилагане към тази дата.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешение за предоставяне на дерогация

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО във връзка с част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към същата директива държавите членки могат да разрешат въвеждането на тяхна територия на дървен материал от Fraxinus L. с произход от или обработен в Съединените американски щати (наричан по-долу „посоченият дървен материал“), който преди изнасянето му от Съединените американски щати отговаря на условията, предвидени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Фитосанитарен сертификат

1.   Посоченият дървен материал се придружава от фитосанитарен сертификат, издаден в Съединените американски щати в съответствие с член 13а, параграфи 3 и 4 от Директива 2000/29/ЕО, удостоверяващ отсъствието на вредители след проведена инспекция.

2.   Рубрика „Допълнителна декларация“ на фитосанитарния сертификат съдържа следните реквизити:

а)

отметката „В съответствие с изискванията на Европейския съюз, установени в Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1203 на Комисията“;

б)

номера/номерата на пакета/пакетите, съответстващ(и) на всеки пакет, който се изнася;

в)

наименованието на одобреното(ите) съоръжение/съоръжения в Съединените американски щати.

Член 3

Докладване на вноса

До 31 декември всяка година държавата членка на внос предоставя на Комисията и на останалите държави членки информация за количествата пратки с посочения дървен материал, внесени през същата година по реда и условията на настоящото решение.

Член 4

Уведомяване при несъответствие с изискванията

Държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки за всяка пратка, която не отговаря на изискванията, установени в настоящото решение. Уведомяването се извършва не по-късно от два работни дни след датата на задържането на пратката.

Член 5

Отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 се отменя.

Член 6

Срок на действие

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 30 юни 2020 г.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 август 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 на Комисията от 3 февруари 2017 г. за разрешаване на възможността държавите членки да предоставят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Съединените американски щати и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 за признаване на някои зони от Съединените американски щати за свободни от Agrilus planipennis Fairmaire (ОВ L 32, 7.2.2017 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Изисквания по отношение на обработката

Обработката на посочения дървен материал трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания:

а)

Отстраняване на кората

Посоченият дървен материал е обелен, с изключение на неопределен брой отделни ясно разграничени малки участъци кора, които отговарят на едно от следните изисквания:

i)

участъците са с ширина, по-малка от 3 cm (независимо от дължината); или

ii)

ако са с ширина, по-голяма от 3 cm, общата повърхнина на всеки отделен участък кора е по-малка от 50 cm2.

б)

Нарязване

Посоченият нарязан дървен материал е произведен от обелен дървен материал с кръгла форма.

в)

Термична обработка

Посоченият дървен материал се загрява през целия профил на дървесината до температура най-малко 71 °C за 1 200 минути в топлинна камера, одобрена от Инспектората по здравеопазване на животните и здравето на растенията (APHIS) или агенция, одобрена от APHIS.

г)

Изсушаване

Посоченият дървен материал се изсушава по графици за промишлено сушене с продължителност най-малко две седмици, признати от APHIS.

Окончателното съдържание на влага в дървения материал, изразено като процент от сухото вещество, не надхвърля 10 %.

2.   Изисквания по отношение на съоръженията

Посоченият дървен материал трябва да е бил произведен, обработен или съхраняван в съоръжение, което отговаря на всички изброени по-долу изисквания:

а)

съоръжението е официално одобрено от APHIS, или одобрена от APHIS агенция, в съответствие с програмата му за сертифициране във връзка с вредителя Agrilus planipennis Fairmaire;

б)

регистрирано е в базата данни, публикувана на уебсайта на APHIS;

в)

одитира се от APHIS или одобрена от APHIS агенция най-малко веднъж месечно със заключението, че отговаря на изискванията, установени в настоящото приложение. В случай че тези одити се извършват от одобрена от APHIS агенция, APHIS трябва да извършва одит на на тази работа веднъж на всеки шест месеца. Провежданите веднъж на всеки шест месеца одити включват проверка на процедурите и документацията на агенцията и одити на одобрените съоръжения;

г)

използва оборудване за обработка на посочения дървен материал, което редовно се калибрира в съответствие с ръководството за експлоатация на оборудването;

д)

води регистър на процедурите си, който се проверява от APHIS или одобрена от APHIS агенция и съдържа информация за продължителността на обработката, температурите по време на обработката и — по отношение на всеки пакет, предназначен за износ — проверката за съответствие с изискванията и окончателното съдържание на влага.

3.   Етикетиране

Върху всеки пакет с посочения дървен материал трябва да е ясно обозначен уникален номер на пакета и да е поставен на видно място етикет с надписа „HT-KD“ или „Heat Treated — Kiln Dried“ (преминал топлинна обработка — изсушен в сушилня). Етикетът трябва да бъде издаден от определен служител на одобреното съоръжение или под негов надзор, след като при извършена проверка е било установено, че са спазени изискванията по отношение на обработката, посочени в точка 1, и изискванията по отношение на съоръженията, посочени в точка 2.

4.   Проверки преди износ

Посоченият дървен материал, предназначен за Съюза, задължително се инспектира преди износ от APHIS или одобрена от APHIS агенция, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията по точки 1 и 3.