ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 213

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
22 август 2018 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

*

Окончателно приемане (EC, Евратом) 2018/1140 на коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2018 година

1

 

*

Окончателно приемане (EC, Евратом) 2018/1141 на коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2018 година

20

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

Всички приходи, предвидени в член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

Бюджетните забележки са изпълними само дотолкова, доколкото не променят, нито разширяват обхвата на съществуващо правно основание, не засягат административната автономност на институциите и могат да бъдат покрити от наличните ресурси (както е посочено в приложението към писмото относно изпълнимостта от 28 октомври 2015 г.).

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

22.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/1


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (EC, Евратом) 2018/1140

на коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2018 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314, параграф 4, буква а) и член 314, параграф 9 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2),

като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (3),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (4),

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г. (5),

като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 13 април 2018 г.,

като взе предвид позицията относно проекта на коригиращ бюджет № 2/2018, приета от Съвета на 18 юни 2018 г. и предадена на Европейския парламент на следващия ден,

като взе предвид, че позицията на Съвета е одобрена от Парламента на 4 юли 2018 г.,

като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилника за дейността,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2018 година е окончателно приет.

Съставено в Страсбург на 4 юли 2018 година.

Председател

A. TAJANI


(1)  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 57, 28.2.2018 г.


КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 ЗА 2018 ФИНАНСОВА ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

А. Въведение и финансиране на общия бюджет 3
B. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции 12

— Дял 1:

Собствени ресурси 13

— Дял 3:

Излишъци, салда и корекции 17

А.   ВЪВЕДЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през финансовата 2018 година съгласно член 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

РАЗХОДИ

Описание

Бюджет за 2018 г. (1)

Бюджет 2017 (2)

Промяна (в %)

1.

Интелигентен и приобщаващ растеж

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Устойчив растеж: природни ресурси

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Сигурност и гражданство

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Глобална Европа

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Администрация

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Компенсация

p.m.

p.m.

Специални инструменти

517 246 105

1 581 200 013

–67,29

Общо разходи  (3)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


ПРИХОДИ

Описание

Бюджет за 2018 г. (4)

Бюджет 2017 (5)

Промяна (в %)

Други приходи (дялове от 4 до 9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, статия 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни операции (глава 3 0, статия 3 0 2)

p.m.

p.m.

Нетно салдо на собствените ресурси, произлизащо от собствени ресурси на база ДДС и на база БНП/БНД за предходни години (глави 3 1, 3 2 и 3 3)

p.m.

p.m.

Общо приходи по дялове от 3 до 9

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база БНД, таблица 3, глава 1 4)

102 280 878 484

78 356 340 114

+30,53

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (6)

142 374 438 534

115 483 788 464

+23,29

Общо приходи  (7)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС) съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Държава членка

1 % от база ДДС без таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен по процента на тавана

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван (8)

Държави членки с база ДДС с таван

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Белгия

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

България

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Чешка република

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Дания

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Германия

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Естония

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Естония

Ирландия

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Гърция

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Испания

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Франция

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Хърватия

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Хърватия

Италия

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Кипър

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Кипър

Латвия

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Литва

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Люксембург

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Люксембург

Унгария

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Малта

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Малта

Нидерландия

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Австрия

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Полша

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Португалия

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Румъния

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Словения

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Словакия

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Финландия

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Швеция

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Обединеното кралство

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Общо

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 3)

Държава членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван

Унифицирана ставка за собствения ресурс от ДДС (в %)

Собствен ресурс на база ДДС при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

1 875 386 000

0,30

562 615 800

България

238 743 000

0,30

71 622 900

Чешка република

732 794 000

0,30

219 838 200

Дания

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Германия

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Естония

115 396 000

0,30

34 618 800

Ирландия

860 539 000

0,30

258 161 700

Гърция

740 156 000

0,30

222 046 800

Испания

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Франция

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Хърватия

241 636 000

0,30

72 490 800

Италия

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Кипър

92 779 000

0,30

27 833 700

Латвия

113 835 000

0,30

34 150 500

Литва

175 208 000

0,30

52 562 400

Люксембург

197 348 500

0,30

59 204 550

Унгария

525 608 000

0,30

157 682 400

Малта

52 301 000

0,30

15 690 300

Нидерландия

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Австрия

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Полша

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Португалия

964 881 000

0,30

289 464 300

Румъния

686 064 000

0,30

205 819 200

Словения

200 037 000

0,30

60 011 100

Словакия

300 056 000

0,30

90 016 800

Финландия

962 168 000

0,30

288 650 400

Швеция

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Обединеното кралство

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Общо

67 114 110 500

 

17 249 560 050


ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 4)

Държава членка

1 % от брутния национален доход

Унифицирана ставка за „допълнителната база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“ при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

4 450 833 000

 

2 890 809 302

България

503 702 000

 

327 153 687

Чешка република

1 792 468 000

 

1 164 205 255

Дания

3 048 528 000

 

1 980 014 325

Германия

33 995 907 000

 

22 080 290 181

Естония

230 792 000

 

149 899 055

Ирландия

2 431 496 000

 

1 579 252 975

Гърция

1 882 276 000

 

1 222 535 415

Испания

12 003 612 000

 

7 796 327 840

Франция

23 880 801 000

 

15 510 544 132

Хърватия

483 272 000

 

313 884 433

Италия

17 500 853 000

 

11 366 777 555

Кипър

185 558 000

 

120 519 640

Латвия

279 697 000

0,6494985  (9)

181 662 778

Литва

411 930 000

 

267 547 912

Люксембург

394 697 000

 

256 355 105

Унгария

1 239 469 000

 

805 033 241

Малта

104 602 000

 

67 938 841

Нидерландия

7 354 650 000

 

4 776 834 052

Австрия

3 720 154 000

 

2 416 234 397

Полша

4 681 410 000

 

3 040 568 715

Португалия

1 933 791 000

 

1 255 994 330

Румъния

1 874 072 000

 

1 217 206 930

Словения

429 322 000

 

278 843 990

Словакия

865 923 000

 

562 415 679

Финландия

2 268 419 000

 

1 473 334 710

Швеция

5 044 851 000

 

3 276 623 095

Обединеното кралство

24 483 615 000

 

15 902 070 914

Общо

157 476 700 000

 

102 280 878 484


ТАБЛИЦА 4

Изчисляване на брутното намаление на годишната вноска на база БНД в полза на Дания, Нидерландия и Швеция и финансирането ѝ съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 6)

Държава членка

Брутно намаление

Дял в проценти от БНД базата

Ключ БНД, приложен към брутното намаление

Финансиране на намалението

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Белгия

 

2,83

31 084 353

31 084 353

България

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Чешка република

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Дания

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Германия

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Естония

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Ирландия

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Гърция

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Испания

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Франция

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Хърватия

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Италия

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Кипър

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Латвия

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Литва

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Люксембург

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Унгария

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Малта

 

0,07

730 534

730 534

Нидерландия

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Австрия

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Полша

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Португалия

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Румъния

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Словения

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Словакия

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Финландия

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Швеция

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Обединеното кралство

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Общо

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


ТАБЛИЦА 5

Корекция на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2017 г. съгласно член 4 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 5)

Описание

Коефициент (10) (в %)

Сума

1.

Дял на Обединеното кралство (в %) в индикативната база за ДДС без таван

17,1194

 

2.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Общ размер на разпределените разходи

 

118 550 222 885

5.

Разходи, свързани с разширяването (11)

 

25 135 292 635

6.

Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Предимство за Обединеното кралство (12)

 

1 019 406 910

9.

Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси (13)

 

–45 769 948

11.

Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

4 992 305 660


ТАБЛИЦА 6

Изчисляване на финансирането на корекцията за Обединеното кралство, възлизаща на – 4 992 305 660  EUR (глава 1 5)

Държава членка

Дял в проценти от БНД базата

Дялове без Обединеното кралство

Дялове без Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и Обединеното кралство

Три четвърти от дела на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция от колона 2

Колона 4, разпределена в съответствие с колона 3

Скала за финансиране

Скала за финансиране, приложена към корекцията

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Белгия

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

България

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Чешка република

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Дания

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Германия

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Естония

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Ирландия

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Гърция

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Испания

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Франция

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Хърватия

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Италия

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Кипър

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Латвия

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Литва

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Люксембург

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Унгария

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Малта

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Нидерландия

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Австрия

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Полша

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Португалия

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Румъния

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Словения

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Словакия

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Финландия

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Швеция

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Обединеното кралство

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Общо

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Изчисленията са направени до 15 знака след десетичната запетая.

ТАБЛИЦА 7

Обобщение на финансирането (14) на общия бюджет по видове собствени ресурси и по държави членки

Държава членка

Традиционни собствени ресурси (ТСР)

 

Собствени ресурси на база ДДС и БНД, включително корекциите

Общо собствени ресурси (15)

Нето налози върху захарта (80 %)

Нето мита (80 %)

Общо нето традиционни собствени ресурси (80 %)

Разходи по събирането (20 % брутните ТСР) (p.m.)

Собствен ресурс на база ДДС

Собствен ресурс на база БНД

Намаление в полза на: Дания, Нидерландия и Швеция

Корекция за Обединеното кралство

Общо „национални вноски“

Дял в общия размер на „националните вноски“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Белгия

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 890 809 302

31 084 353

242 848 053

3 727 357 508

3,12

6 200 557 508

България

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 153 687

3 517 825

27 483 181

429 777 593

0,36

517 877 593

Чешка република

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 205 255

12 518 490

97 801 325

1 494 363 270

1,25

1 781 863 270

Дания

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 014 325

– 120 268 697

166 334 951

2 368 265 379

1,98

2 745 965 379

Германия

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 080 290 181

237 425 396

319 035 307

24 729 800 934

20,69

29 461 400 934

Естония

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 899 055

1 611 838

12 592 561

198 722 254

0,17

231 622 254

Ирландия

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 252 975

16 981 424

132 668 215

1 987 064 314

1,66

2 292 464 314

Гърция

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 535 415

13 145 704

102 701 463

1 560 429 382

1,31

1 737 529 382

Испания

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 796 327 840

83 832 514

654 945 669

10 123 390 923

8,47

11 835 890 923

Франция

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 510 544 132

166 782 096

1 302 993 398

20 114 032 926

16,83

21 863 832 926

Хърватия

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 884 433

3 375 143

26 368 472

416 118 848

0,35

468 718 848

Италия

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 366 777 555

122 224 918

954 888 235

14 440 085 908

12,08

16 535 985 908

Кипър

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 519 640

1 295 926

10 124 487

159 773 753

0,13

181 673 753

Латвия

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 662 778

1 953 387

15 260 935

233 027 600

0,19

281 027 600

Литва

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 547 912

2 876 895

22 475 882

345 463 089

0,29

432 863 089

Люксембург

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 355 105

2 756 540

21 535 609

339 851 804

0,28

361 851 804

Унгария

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 033 241

8 656 378

67 628 382

1 039 000 401

0,87

1 196 000 401

Малта

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 938 841

730 534

5 707 334

90 067 009

0,08

103 267 009

Нидерландия

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 776 834 052

– 705 434 085

69 019 868

4 610 418 585

3,86

7 357 018 585

Австрия

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 416 234 397

25 981 335

34 911 864

2 996 252 996

2,51

3 217 352 996

Полша

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 040 568 715

32 694 690

255 428 883

3 926 508 288

3,28

4 631 708 288

Португалия

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 255 994 330

13 505 482

105 512 244

1 664 476 356

1,39

1 819 176 356

Румъния

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 206 930

13 088 408

102 253 833

1 538 368 371

1,29

1 700 568 371

Словения

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 843 990

2 998 359

23 424 831

365 278 280

0,31

442 678 280

Словакия

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 415 679

6 047 555

47 246 822

705 726 856

0,59

811 026 856

Финландия

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 334 710

15 842 504

123 770 345

1 901 597 959

1,59

2 055 697 959

Швеция

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 276 623 095

– 166 217 026

47 343 511

3 479 373 880

2,91

4 027 373 880

Обединеното кралство

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 902 070 914

170 992 114

–4 992 305 660

14 545 844 068

12,17

18 081 444 068

Общо

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 280 878 484

0

0

119 530 438 534

100,00

142 374 438 534

B.   ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 2/2018

Нова сума

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

p.m.

555 542 325

555 542 325

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

45 050 050

 

45 050 050

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

110 000 000

 

110 000 000

7

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

115 000 000

 

115 000 000

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

6 186 061

 

6 186 061

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

25 001 000

 

25 001 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

144 778 626 795

 

144 778 626 795

ДЯЛ 1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 2/2018

Нова сума

 

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Налози върху производството за пазарната 2005/2006 година и предходни години

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Налози върху съхраняването на захар

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Производствена такса

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Допълнителна сума върху излишъка

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Собствени ресурси, начислени от данъка върху добавената стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0 ,—

 

0 ,—

 

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

0 ,—

 

0 ,—

 

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на определени държави членки съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0 ,—

 

0 ,—

 

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

0 ,—

 

0 ,—

 

Дял 1 — Общо

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

ГЛАВА 1 1 —

НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)

ГЛАВА 1 2 —

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 3 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 4 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 5 —

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 1 6 —

БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 1 4 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 4 0
Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 2/2018

Нова сума

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

Забележки

Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи, надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че общият бюджет на Съюза е винаги балансиран ex ante.

Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (плащания на база ДДС, традиционни собствени ресурси и други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава членка.

За настоящата финансова година ставката, която следва да бъде приложена към брутния национален доход на държавите членки, е 0,6495 %.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.

Държава членка

Бюджет за 2018 г.

Проект на коригиращ бюджет № 2/2018

Нова сума

Белгия

2 906 510 838

–15 701 536

2 890 809 302

България

328 930 634

–1 776 947

327 153 687

Чешка република

1 170 528 678

–6 323 423

1 164 205 255

Дания

1 990 768 846

–10 754 521

1 980 014 325

Германия

22 200 220 084

– 119 929 903

22 080 290 181

Естония

150 713 237

– 814 182

149 899 055

Ирландия

1 587 830 745

–8 577 770

1 579 252 975

Гърция

1 229 175 661

–6 640 246

1 222 535 415

Испания

7 838 673 879

–42 346 039

7 796 327 840

Франция

15 594 790 219

–84 246 087

15 510 544 132

Хърватия

315 589 308

–1 704 875

313 884 433

Италия

11 428 516 623

–61 739 068

11 366 777 555

Кипър

121 174 247

– 654 607

120 519 640

Латвия

182 649 487

– 986 709

181 662 778

Литва

269 001 108

–1 453 196

267 547 912

Люксембург

257 747 507

–1 392 402

256 355 105

Унгария

809 405 808

–4 372 567

805 033 241

Малта

68 307 853

– 369 012

67 938 841

Нидерландия

4 802 779 600

–25 945 548

4 776 834 052

Австрия

2 429 358 262

–13 123 865

2 416 234 397

Полша

3 057 083 675

–16 514 960

3 040 568 715

Португалия

1 262 816 309

–6 821 979

1 255 994 330

Румъния

1 223 818 234

–6 611 304

1 217 206 930

Словения

280 358 541

–1 514 551

278 843 990

Словакия

565 470 460

–3 054 781

562 415 679

Финландия

1 481 337 181

–8 002 471

1 473 334 710

Швеция

3 294 420 193

–17 797 098

3 276 623 095

Обединеното кралство

15 988 443 592

–86 372 678

15 902 070 914

Статия 1 4 0 — общо

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

ДЯЛ 3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 2/2018

Нова сума

 

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Излишък от предходната финансова година

p.m.

555 542 325

555 542 325

3 0 2

Възстановяване в бюджета на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

p.m.

555 542 325

555 542 325

 

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 1 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

p.m.

 

p.m.

 

Статия 3 1 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 2 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

p.m.

 

p.m.

 

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Определяне на нетния размер на корекциите на собствените ресурси на база ДДС и БНД за предходни финансови години

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Корекция във връзка с последиците от неучастието на някои държави членки в някои политики в областта „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие“

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 5 0 4

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

 

p.m.

 

Статия 3 5 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 6 0 4

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

 

p.m.

 

Статия 3 6 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Корекция във връзка с прилагането на решенията за собствените ресурси

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

Дял 3 — Общо

p.m.

555 542 325

555 542 325

ГЛАВА 3 0 —

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

ГЛАВА 3 1 —

САЛДА И КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

ГЛАВА 3 2 —

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

ГЛАВА 3 3 —

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОРЕКЦИИТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА БАЗА ДДС И БНД ЗА ПРЕДХОДНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

ГЛАВА 3 4 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУЧАСТИЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В НЯКОИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА „ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ“

ГЛАВА 3 5 —

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 6 —

РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДИННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 7 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

ГЛАВА 3 0 —   ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0 0
Излишък от предходната финансова година

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 2/2018

Нова сума

p.m.

555 542 325

555 542 325

Забележки

Съгласно член 18 от Финансовия регламент салдото от всяка финансова година, независимо дали е излишък или дефицит, се вписва като приход или като разход в бюджета за следващата финансова година.

Съответните разчети на тези приходи или разходи се записват в бюджета в хода на бюджетната процедура и когато това е уместно — в писмо за внасяне на корекции, представено съгласно член 39 от Финансовия регламент. Те се изготвят в съответствие с принципите, установени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014.

След приключване на отчетите за всяка финансова година всички отклонения от разчетите се вписват в бюджета за следващата финансова година чрез коригиращ бюджет, който трябва да бъде представен от Комисията в срок от 15 дни след представяне на предварителните отчети.

Дефицитът се вписва в статия 27 02 01 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1), и по-специално член 18 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 9).

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 7 от него.


(1)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджетиа за 2018 г. (ОВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1) плюс проект на коригиращ бюджети № 1/2018 и № 2/2018.

(2)  Цифрите в тази колона съответстват на тези от бюджетиа за 2017 г. (ОВ L 51, 28.2.2017 г., стp. 1) плюс коригиращи бюджетии No 1 до 6/2017.

(3)  Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджетиа трябва да бъдат балансирани“.

(4)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджетиа за 2018 г. (ОВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1) плюс проект на коригиращ бюджети № 1/2018 и № 2/2018.

(5)  Цифрите в тази колона съответстват на цифрите от бюджетиа за 2017 г. (ОВ L 51, 28.2.2017 г.,стp. 1) плюс коригиращи бюджетии No 1до 6/2017.

(6)  Собствените ресурси за бюджетиа за 2018 г. са определени въз основа на бюджетините прогнози, приети на 169-ото заседание на Консултативния комитет по собствените ресурси, проведено на 19 май 2017 г.

(7)  Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджетиа трябва да бъдат балансирани“.

(8)  Базата, която трябва да се използва, не надхвърля 50 % от БНД.

(9)  Изчисляване на ставката: (102 280 878 484) / (157 476 700 000) = 0,649498487611183.

(10)  Закръглени проценти.

(11)  Размерът на разходите, свързани с разширяването, съответства на общите отпуснати разходи в 13-те държави членки, (които се присъединиха към ЕС след 30 април 2004 г.), с изключение на преките селскостопански плащания и свързаните с пазара разходи, както и тази част от разходите за развитие на селските райони, която произхожда от ФЕОГА, секция „Гарантиране“.

(12)  „Предимството за Обединено кралство“ съответства на ефектите, възникващи за Обединеното кралство от преминаването към ДДС с таван и въвеждането на собствения ресурс на базата на БНП/БНД.

(13)  Тези непредвидени приходи съответстват на нетните ползи за Обединеното кралство от повишението — от 10 до 20 % от 1 януари 2014 г. — в проценти от традиционните собствени ресурси, задържани от държавите-членки за покриване на разходите по събиране на традиционните собствени ресурси (ТСО).

(14)  p.m. (собствени ресурси + други приходи = общо приходи = общо разходи); (142 374 438 534 + 2 404 188 261 = 144 778 626 795 = 144 778 626 795).

(15)  Общо собствени ресурси като процент от БНД: (142 374 438 534) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; таван на собствените ресурси като процент от БНД: 1,20 %.


22.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/20


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (EC, Евратом) 2018/1141

на коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2018 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314, параграф 4, буква а) и член 314, параграф 9 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение /335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2),

като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (3),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (4),

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г. (5),

като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 23 май 2018 г.,

като взе предвид позицията относно проекта на коригиращ бюджет № 3/2018, приета от Съвета на 22 юни 2018 г. и предадена на Европейския парламент на 25 юни 2018 г.,

като взе предвид, че позицията на Съвета е одобрена от Парламента на 4 юли 2018 г.,

като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2018 година е окончателно приет.

Съставено в Страсбург на 4 юли 2018 година.

Председател

A. TAJANI


(1)  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 57, 28.2.2018 г.


КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 ЗА 2018 ФИНАНСОВА ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел III: Комисия

— Разходи 23

— Дял 22:

Политика за съседство и преговори за разширяване 26

РАЗДЕЛ III

КОМИСИЯ

РАЗХОДИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 3/2018

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Резерви (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

КОНКУРЕНЦИЯ

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Резерви (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Резерви (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

ОКОЛНА СРЕДА

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Резерви (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

ПРЕКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Резерви (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

39 909 728 476

34 230 153 557

 

 

39 909 728 476

34 230 153 557

14

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Резерви (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

КОМУНИКАЦИЯ

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

МИГРАЦИЯ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

ИНСТРУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Резерви (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

ТЪРГОВИЯ

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Резерви (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Резерви (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Резерви (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

БОРБА С ИЗМАМИТЕ

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА КОМИСИЯТА И ПРАВНИ СЪВЕТИ

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Резерви (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

БЮДЖЕТ

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

ОДИТ

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

СТАТИСТИКА

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

ПЕНСИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

ЕЗИКОВИ СЛУЖБИ

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ЕНЕРГЕТИКА

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Резерви (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

РЕЗЕРВИ

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Общо

156 196 026 490

140 763 487 169

500 000 000

 

156 696 026 490

140 763 487 169

От които резерви (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

ДЯЛ 22

ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 3/2018

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

22 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“

167 697 810

167 697 810

 

 

167 697 810

167 697 810

22 02

ПРОЦЕС И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Резерви (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 04

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО (ЕИС)

2 435 530 106

2 336 883 728

 

 

2 435 530 106

2 336 883 728

 

Дял 22 — Общо

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Резерви (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

ГЛАВА 22 02 —   ПРОЦЕС И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 3/2018

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

22 02

ПРОЦЕС И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

22 02 01

Подкрепа за Албания, Босна и Херцеговина, Косовo (1), Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония

22 02 01 01

Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

4

199 267 000

221 500 000

 

 

199 267 000

221 500 000

22 02 01 02

Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

4

307 100 000

166 000 000

 

 

307 100 000

166 000 000

 

Статия 22 02 01 — Междинна сума

 

506 367 000

387 500 000

 

 

506 367 000

387 500 000

22 02 02

Подкрепа за Исландия

22 02 02 01

Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 02 02

Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Статия 22 02 02 — Междинна сума

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 03

Подкрепа за Турция

22 02 03 01

Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

4

97 400 000

13 500 000

 

 

97 400 000

13 500 000

Резерви (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

167 400 000

48 500 000

 

 

167 400 000

48 500 000

22 02 03 02

Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

4

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

 

Статия 22 02 03 — Междинна сума

 

333 784 000

276 000 000

500 000 000

 

833 784 000

276 000 000

Резерви (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

403 784 000

311 000 000

500 000 000

 

903 784 000

311 000 000

22 02 04

Регионална интеграция, териториално сътрудничество и подкрепа за групи държави (хоризонтални програми)

22 02 04 01

Програми за няколко държави, регионална интеграция и териториално сътрудничество

4

411 426 000

283 000 000

 

 

411 426 000

283 000 000

22 02 04 02

„Еразъм+“ — Вноска от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)

4

30 271 000

34 352 588

 

 

30 271 000

34 352 588

22 02 04 03

Вноска за Енергийната общност за Югоизточна Европа

4

4 529 832

4 529 832

 

 

4 529 832

4 529 832

 

Статия 22 02 04 — Междинна сума

 

446 226 832

321 882 420

 

 

446 226 832

321 882 420

22 02 51

Приключване на дейностите в областта на предишната предприсъединителна помощ (преди 2014 г.)

4

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

22 02 77

Пилотни проекти и подготвителни действия

22 02 77 01

Пилотен проект — Опазване и възстановяване на културното наследство в райони на конфликт

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 02

Подготвително действие —Опазване и възстановяване на културното наследство в райони на конфликт

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 03

Подготвително действие – Задълбочаване на регионалното сътрудничество по въпроса с изчезналите лица след конфликтите в бивша Югославия

4

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Статия 22 02 77 — Междинна сума

 

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Глава 22 02 — Общо

 

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Резерви (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 02 03
Подкрепа за Турция

22 02 03 02
Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 3/2018

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

Забележки

По Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) този бюджетен кредит е предназначен за постигане на следните специфични цели в Турция:

подпомагане на икономическото, социалното и териториалното развитие с цел постигане на устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж,

укрепване на способността на бенефициерите, изброени в приложение I към регламента на всички равнища да изпълняват задълженията, произтичащи от членството на Съюза в областта на икономическото, социалното и териториалното развитие, чрез подкрепа на постепенното привеждане в съответствие с и приемането, изпълнението и прилагането на достиженията на правото на Съюза, включително подготовка за управление на структурните фондове на Съюза, Кохезионния фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Всички приходи от финансови вноски на държавите членки и трети държави, включително, и в двата случая, на техните публични агенции, субекти или физически лица, за някои проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията от тяхно име, могат да доведат до отпускането на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент. Без да се засягат разпоредбите на член 187, параграф 7 от Финансовия регламент, сумите, записани по реда за разходи за административна подкрепа, ще бъдат определени със споразумението за финансово участие за всяка оперативна програма и ще бъдат със средна стойност, която не надвишава 4% от вноските за съответната програма по всяка глава.

Всички бюджетни кредити, използвани в контекста на подкрепата за бежанците и за приемащите общности, трябва да бъдат от пряка полза за бежанците и/или дейностите на организациите на гражданското общество, работещи в тази област.

Правно основание

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11), и по-специално член 2, параграф 1, букви б) и в) от него.


(1)  Това название не засяга позициите по отношение на статуса и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.