ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 203

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
10 август 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/1107 на Съвета от 20 юли 2018 година за сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1108 на Комисията от 7 май 2018 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции ( 1 )

2

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1109 на Комисията от 1 август 2018 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 4978)  ( 1 )

7

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1110 на Комисията от 3 август 2018 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС (нотифицирано под номер С(2018) 4937)  ( 1 )

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1111 на Комисията от 3 август 2018 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), и на генетично модифицирана царевица, комбинираща двете събития MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение 2010/420/ЕС (нотифицирано под номер С(2018) 5014)  ( 1 )

20

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1112 на Комисията от 3 август 2018 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 5020)  ( 1 )

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1113 на Комисията от 3 август 2018 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 5029)  ( 1 )

32

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1114 на Комисията от 9 август 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 5510)  ( 1 )

37

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/830 на Комисията от 9 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства ( ОВ L 140, 6.6.2018 г. )

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/1


РЕШЕНИЕ (EС) 2018/1107 НА СЪВЕТА

от 20 юли 2018 година

за сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 91, 100, 207 и 209 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, („споразумението“) бе подписано на 11 май 2012 г., при условие на възможното му сключване на по-късна дата.

(2)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, заедно с приложенията и едностранната декларация на Съюза, приложена към заключителния акт, се одобряват от името на Съюза (2).

Член 2

Председателят на Съвета извършва уведомлението, предвидено в член 116 от споразумението, с цел да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан от споразумението (3).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  Съгласие от 4 юли 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Споразумението е публикувано в ОВ L 204, 31 юли 2012 г., стр. 20 заедно с решението за подписването му.

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


РЕГЛАМЕНТИ

10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1108 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2018 година

за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 45, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги могат да определят централни звена за контакт, които да гарантират от името на определящите институции спазване на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и да улесняват надзора от страна на компетентните органи. Държавите членки могат да изискват да бъде определено централно звено за контакт, когато доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари предоставят услуги на тяхна територия посредством предприятия под форми, различни от клон, но не и когато те предоставят услуги без предприятие.

(2)

Определянето на централно звено за контакт, за да се гарантира спазване на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, изглежда обосновано, ако размерът и мащабът на дейностите, извършвани от доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари чрез предприятия под форми, различни от клон, достигат или надхвърлят определени прагове. Тези прагове следва да бъдат установени на равнище, което е пропорционално с оглед на целта на Директива (ЕС) 2015/849 да се улесни надзорът, осъществяван от компетентните органи върху спазването от страна на тези предприятия, от името на тяхната определяща институция, на задълженията на местно равнище за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (борбата с ИП и ФТ), като същевременно се избегне излишната регулаторна тежест върху доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари.

(3)

Изискването за определяне на централно звено за контакт изглежда оправдано и когато дадена държава членка счита, че рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма във връзка с дейността на такива предприятия е по-голям, за което има свидетелства, например, въз основа на оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с някои категории доставчици на платежни услуги или издателите на електронни пари. От държавите членки не следва да се изисква да извършват за тази цел оценка на риска за отделните институции.

(4)

Въпреки това, в изключителни случаи, когато имат разумни основания да смятат за голям риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с конкретен доставчик на платежни услуги или издател на електронни пари, който осъществява дейност чрез предприятия на тяхна територия, държавите членки следва да могат да изискват от издателя или от доставчика да определи централно звено за контакт, дори ако той не достига праговете, установени в настоящия регламент, или не принадлежи на категория институции, за които се изисква да определят централно звено за контакт, въз основа на оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, извършена от държавата членка.

(5)

Когато е определено централно звено за контакт, то следва от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги да гарантира, че неговите предприятия спазват приложимите правила по отношение на борбата с ИП и ФТ. За тази цел централното звено за контакт следва да е запознато добре с приложимите изисквания за борба с ИП и ФТ и да улеснява разработването и изпълнението на политики и процедури в областта на борбата с ИП и ФТ.

(6)

Наред с другото централното звено за контакт следва да има централна координираща роля между определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги и неговите предприятия и между издателя на електронни пари или доставчика на платежни услуги и компетентните органи на държавата членка, в която функционират предприятията, така че да улеснява техния надзор.

(7)

Въз основа на цялостна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с дейността на доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари, установени на тяхна територия под форми, различни от клон, държавите членки следва да имат правото да определят, че централните звена за контакт трябва да изпълняват някои допълнителни функции като част от задължението си да гарантират спазването на задълженията на местно равнище за борба с ИП и ФТ. По-специално може да е целесъобразно държавите членки да изискват от централните звена за контакт да представят, от името на определилия ги издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, доклади за съмнителни сделки, адресирани до звеното за финансово разузнаване (ЗФР) на приемащата държава членка, на чиято територия е установен задълженият субект.

(8)

Всяка държава членка има право да определи дали централните звена за контакт трябва да бъдат под конкретна форма. Ако бъде зададена определена форма, държавите членки следва да гарантират, че изискванията са пропорционални и не надхвърлят необходимото за постигането на целта да се спазват правилата за борба с ИП и ФТ и да се улесни надзорът.

(9)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от европейските надзорни органи (Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари).

(10)

Европейските надзорни органи проведоха открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализираха потенциалните разходи и ползи и поискаха становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се определят:

а)

критерии за определяне на обстоятелствата, при които е подходящо да се определи централно звено за контакт съгласно член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849;

б)

правила относно функциите на централните звена за контакт.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„компетентен орган“ означава органа на държава членка, който е компетентен да осигури спазването от страна на издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги, установени на нейна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, както е транспонирана в националното законодателство;

2)

„приемаща държава членка“ означава държавата членка, на чиято територия издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги с централно управление в друга държава членка са установени под форми, различни от клон;

3)

„издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги“ означава издателите на електронни пари по смисъла на член 2, точка 3 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и доставчиците на платежни услуги по смисъла на член 4, точка 9 от Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6).

Член 3

Критерии за определяне на централно звено за контакт

1.   Приемащите държави членки могат да изискват от издателите на електронни пари и от доставчиците на платежни услуги, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определят централно звено за контакт, когато е изпълнен някой от следните критерии:

а)

броят на тези предприятия е 10 или повече;

б)

кумулативният размер на разпределените и изкупените обратно електронни пари или кумулативната стойност на платежните операции, извършени от предприятията, се очаква да превиши 3 милиона евро за една финансова година или е надвишил(а) 3 милиона евро през предходната финансова година;

в)

информацията, необходима, за да се прецени дали критерият по буква а) или б) е изпълнен, не е предоставена на компетентния орган на приемащата държава членка при поискване и своевременно.

2.   Без да се засягат критериите, посочени в параграф 1, приемащите държави членки могат да изискват от някои категории издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определят централно звено за контакт, когато такова изискване е пропорционално на равнището на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези предприятия.

3.   Приемащите държави членки основават своята оценка на равнището на риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези предприятия, на констатациите от оценки на риска, извършени в съответствие с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 и други достоверни и надеждни източници, с които разполагат. Като част от тази оценка приемащите държави членки вземат предвид най-малкото следните критерии:

а)

риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с вида на предлаганите продукти или услуги и използваните канали за разпространение;

б)

риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с вида потребители;

в)

риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с наличието на повече случайни сделки, отколкото бизнес отношения;

г)

риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с обслужваните държави и географски области.

4.   Без да се засягат критериите, посочени в параграфи 1 и 2, приемащата държава членка може, в изключителни случаи, да упълномощи компетентния орган на приемащата държава членка да изисква от издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, който има предприятия на нейна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определи централно звено за контакт, ако приемащата държава членка има разумни основания да смята, че дейността на предприятията на посочения издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги е с голям риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Член 4

Осигуряване на спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Централното звено за контакт осигурява спазването от страна на предприятията, посочени в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, на правилата на приемащата държава членка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. За тази цел централното звено за контакт:

а)

улеснява разработването и прилагането на политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849, като информира определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги за изискванията относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, приложими в приемащата държава членка;

б)

наблюдава, от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, действителното спазване от страна на тези предприятия на изискванията относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, приложими в приемащата държава членка, както и политиките, механизмите за контрол и процедурите на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, приети в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849;

в)

информира главния офис на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги за всяко нарушение или проблем, свързан със спазване на правилата, в тези предприятия, включително за всяка информация, която може да засегне способността на предприятието да спазва действително политиките и процедурите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, или може по друг начин да засегне оценката на риска, извършвана от определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги;

г)

гарантира, от името на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, че се предприемат корективни действия в случаите, когато тези предприятия не спазват приложимите правила относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма или има риск да не спазят тези правила;

д)

гарантира, от името на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, че тези предприятия и техните служители участват в програмите за обучение, посочени в член 46, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849;

е)

представлява определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги в комуникацията му с компетентните органи и ЗФР на приемащата държава членка.

Член 5

Улесняване на надзора, осъществяван от компетентните органи на приемащата държава членка

Централното звено за контакт улеснява надзора от страна на компетентните органи на приемащата държава членка върху предприятията, описани в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849. За тази цел, от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, централното звено за контакт:

а)

представлява определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги в комуникацията му с компетентните органи;

б)

има достъп до информация, с която разполагат тези предприятия;

в)

отговоря на всяко искане от страна на компетентните органи във връзка с дейността на тези предприятия, предоставя на компетентните органи релевантна информация, с която разполагат определилият го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги и тези предприятия, и редовно докладва, когато е целесъобразно;

г)

улеснява проверките на място на тези предприятия, когато това е поискано от компетентните органи.

Член 6

Допълнителни функции на централното звено за контакт

1.   В допълнение към функциите, посочени в членове 4 и 5, приемащата държава членка може да изиска от централните звена за контакт да извършат, от името на определилия ги издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, една или повече от следните функции:

а)

да представят доклади в съответствие с член 33, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, както е транспонирана в националното законодателство на приемащата държава членка;

б)

да отговарят на всяко искане на ЗФР във връзка с дейността на предприятията, посочени в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, и да предоставят на ЗФР релевантна информация, свързана с тези предприятия;

в)

по целесъобразност да контролират сделките с цел да установяват съмнителни сделки с оглед на мащаба и сложността на операциите на издателя на електронни пари или доставчика на платежни услуги в приемащата държава членка.

2.   Приемащите държави членки могат да изискват от централните звена за контакт да изпълняват една или повече от допълнителните функции, посочени в параграф 1, когато тези допълнителни функции са пропорционални на общото равнище на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези доставчици на платежни услуги и издатели на електронни пари, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон.

3.   Приемащите държави членки основават своята оценка на равнището на риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма, свързан с дейността на такива предприятия, на констатациите от оценки на риска, извършени в съответствие с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, член 3, параграф 2 от настоящия регламент и други достоверни и надеждни източници, с които разполагат.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(4)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(5)  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

(6)  Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).


РЕШЕНИЯ

10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/7


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1109 НА КОМИСИЯТА

от 1 август 2018 година

за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2018) 4978)

(само текстовете на английски, нидерландски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/702/ЕО на Комисията (2) се разрешава пускането на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (наричана по-нататък „царевица 59122“). В обхвата на разрешението попадат и продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от царевица 59122, за същите видове употреба както всяка друга царевица, с изключение на отглеждане.

(2)

На 19 юли 2016 г. Pioneer Overseas Corporation и Dow AgroSciences Ltd. съвместно подадоха заявление до Комисията в съответствие с член 11 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за удължаване на срока на действие на посоченото разрешение.

(3)

На 12 октомври 2005 г. Pioneer Overseas Corporation и Dow AgroSciences Ltd. бяха подали друго заявление, в чийто обхват попадат същите продукти като засегнатите от настоящото решение, както и отглеждането на царевица 59122. На 27 юли 2017 г. Pioneer Overseas Corporation и Dow AgroSciences Ltd. премахнаха от посоченото заявление всички видове употреба освен тази за отглеждане.

(4)

На 29 юни 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. ЕОБХ стигна до заключението (3), че във връзка със заявлението за подновяване не са установени нови опасности или променена експозиция, нито нови неясноти от научна гледна точка, които биха променили заключенията от първоначалната оценка на риска (4) за царевица 59122.

(5)

В становището си ЕОБХ взе предвид всички конкретни въпроси и опасения, изразени от държавите членки в рамките на консултацията с националните компетентни органи съгласно предвиденото в член 6, параграф 4 и в член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(6)

ЕОБХ също така стигна до заключението, че планът за наблюдение на околната среда, представляващ план за общ надзор, представен от заявителите, е в съответствие с предвидената употреба на продуктите.

(7)

С оглед на посочените съображения следва да се поднови разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица 59122, както и на състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждане.

(8)

С Решение 2007/702/ЕО беше определен единен идентификатор за царевица 59122 в съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията (5). Този единен идентификатор следва да продължи да се използва.

(9)

Въз основа на горепосоченото становище на ЕОБХ е видно, че за продуктите, попадащи в обхвата на настоящото решение, не са необходими специални изисквания за етикетиране освен предвидените в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета (6). За да се гарантира обаче, че употребата на продуктите, съдържащи или състоящи се от царевица 59122, остава в рамките на разрешението, предоставено с настоящото решение, етикетирането на продуктите, съдържащи или състоящи се от царевица 59122, с изключение на хранителните продукти, следва да бъде допълнено с ясно обозначение, че тези продукти не са предназначени за отглеждане.

(10)

Титулярите на разрешението следва да представят съвместни годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение на въздействието върху околната среда. Тези резултати следва да се представят в съответствие с Решение 2009/770/ЕО на Комисията (7).

(11)

Цялата необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на ЕС за генетично модифицирани храни и фуражи, посочен в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(12)

Страните по Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие следва да бъдат уведомени за настоящото решение чрез информационната система „Клирингова къща по биобезопасност“ в съответствие с член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(13)

Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите не даде становище в срока, определен от неговия председател. Беше преценено, че настоящият акт за изпълнение е необходим, и председателят го представи на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на апелативния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифициран организъм и единен идентификатор

На генетично модифицираната царевица (Zea mays L.), линия 59122, посочена в буква б) от приложението, се определя единният идентификатор DAS-59122-7 в съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004.

Член 2

Подновяване на разрешението

Разрешението за пускането на пазара на следните продукти се подновява в съответствие с условията, определени в настоящото решение:

а)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица 59122;

б)

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица 59122;

в)

царевица 59122 в продукти, съдържащи или състоящи се от нея, за всички видове употреба, различни от посочените в букви а) и б), с изключение на отглеждане.

Член 3

Етикетиране

1.   За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, за „име на организма“ се отбелязва „царевица“.

2.   На етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от царевица 59122, с изключение на храни и хранителни съставки, се поставя надпис „не е предназначено за отглеждане“.

Член 4

Метод на откриване

За откриване на царевица 59122 се прилага методът, определен в буква г) от приложението.

Член 5

План за наблюдение на въздействието върху околната среда

1.   Титулярите на разрешението осигуряват изготвянето и изпълнението на плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, посочен в буква з) от приложението.

2.   Титулярите на разрешението представят на Комисията съвместни годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение, в съответствие с Решение 2009/770/ЕО.

Член 6

Регистър на Общността

Информацията, посочена в приложението към настоящото решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, посочен в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 7

Титуляри на разрешението

1.   Титуляри на разрешението са:

а)

Pioneer Overseas Corporation, Белгия, представител на Pioneer Hi-Bred International, Inc., Съединени щати; и

б)

Dow AgroSciences Ltd, Обединено кралство, представител на Dow AgroSciences LLC, Съединени щати.

2.   И двамата титуляри на разрешението са отговорни за изпълняването на задълженията, наложени им с настоящото решение и с Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 8

Срок на действие

Настоящото решение се прилага за срок от 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 9

Адресат

Адресати на настоящото решение са:

а)

Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels, Белгия; и

б)

Dow AgroSciences Europe Ltd., European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Обединеното кралство.

Съставено в Брюксел на 1 август 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  Решение 2007/702/ЕО на Комисията от 24 октомври 2007 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 285, 31.10.2007 г., стр. 42).

(3)  Scientific opinion on an application for renewal of authorisation for continued marketing of maize 59122 and derived food and feed submitted under articles 11 and 23 of Regulation (ЕС) № 1829/2003 by Pioneer Overseas Corporation and Dow AgroSciences LLC (Научно становище относно заявлението за подновяване на разрешението за продължаване на търговията с царевица 59122 и производни храни и фуражи, подадено от Pioneer Overseas Corporation и Dow AgroSciences LLC съгласно член 11 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003). Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2017; 15(6):4861.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2005-12) for the placing on the market of insect-resistant genetically modified maize 59122, for food and feed uses, import and processing under Regulation (ЕС) № 1829/2003, from Pioneer Hi-Bred International, Inc. and Mycogen Seeds, c/o Dow Agrosciences LLC (Становище на Експертната група по генетично модифицирани организми относно заявление за пускане на пазара (с номер EFSA-GMO-NL-2005-12) на устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица 59122 за употреба като храна и фураж, подадено от Pioneer Hi-Bred International, Inc. и Mycogen Seeds, c/o Dow Agrosciences LLC съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2007;470, 1-25.

(5)  Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и определяне на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5).

(6)  Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24).

(7)  Решение 2009/770/ЕО на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на стандартните формуляри за отчитане на резултатите от наблюдението на съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми като продукти или като съставка на продукти с цел пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9).

(8)  Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)

Заявители и титуляри на разрешението:

Име

:

Pioneer Overseas Corporation

Адрес

:

Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels, Белгия

От името на Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, Съединени щати

и

Име

:

Dow AgroSciences Europe Ltd.

Адрес

:

European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Обединено кралство

От името на Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Съединени щати

б)

Обозначение и спецификация на продуктите:

1)

храни, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица 59122;

2)

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица 59122;

3)

царевица 59122 в продукти, съдържащи или състоящи се от нея, за всички видове употреба, различни от посочените в точки 1) и 2), с изключение на отглеждане.

Царевица 59122, както е описана в заявлението, експресира протеините Cry34Ab1 и Cry35Ab1, получени от Bacillus thuringiensis, които придават устойчивост към някои вредители от разред Coleoptera, включително западния царевичен коренов червей, и протеина PAT, получен от Streptomyces viridochromogenes, който придава поносимост към хербициди на основата на амониев глуфосинат и е бил използван като маркер за селекция.

в)

Етикетиране:

1)

За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, за „име на организма“ се отбелязва „царевица“.

2)

На етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от царевица 59122, с изключение на храни и хранителни съставки, се поставя надпис „не е предназначено за отглеждане“.

г)

Метод на откриване:

1)

Специфичен за събитието метод в реално време, основаващ се на полимеразно-верижна реакция (PRC) за количественото определяне на генетично модифицираната царевица DAS-59122-7.

2)

Утвърден от референтната лаборатория на ЕС, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, и публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3)

Референтен материал: ERM®-BF424 (за DAS-59122-7), достъпен посредством Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия на адрес https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

д)

Единен идентификатор:

DAS-59122-7

е)

Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие:

[информационна система „Клирингова къща по биобезопасност“, регистрационен номер: публикуван в регистъра за генетично модифицираните храни и фуражи при нотификацията].

ж)

Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или работата с продуктите:

няма.

з)

План за наблюдение на въздействието върху околната среда:

План за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

[Връзка: план, публикуван в регистъра за генетично модифицираните храни и фуражи]

и)

Изисквания за мониторинг след пускане на пазара за употребата на храните, предназначени за консумация от човека:

няма.

Забележка: възможно е след време да се наложат промени на връзките за достъп до съответните документи. Тези промени ще станат публично достояние чрез актуализиране на регистъра на ЕС за генетично модифицираните храни и фуражи.


(1)  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).


10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/13


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1110 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2018 година

за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС

(нотифицирано под номер С(2018) 4937)

(само текстовете на английски, нидерландски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 3 февруари 2011 г. в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Pioneer Overseas Corporation подаде от името на Pioneer Hi-Bred International Inc., Съединени щати, до националния компетентен орган на Нидерландия заявление за пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 („заявлението“). Заявлението се отнася и за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, за видове употреба, различни от храна и фураж, с изключение на отглеждане.

(2)

Освен това заявлението обхваща десет подкомбинации на единичните трансформационни събития, които представлява царевицата 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, от които пет вече бяха разрешени. Осем от тези подкомбинации попадат в обхвата на настоящото решение. Двете подкомбинации, които не попадат в неговия обхват, са 1507 × NK603, която е разрешена с Решение 2007/703/ЕО на Комисията (2), и NK603 × MON 810, която е разрешена с Решение 2007/701/ЕО на Комисията (3).

(3)

Подкомбинациите 59122 × 1507 × NK603 и 59122 × NK603 също бяха разрешени, съответно с решения 2010/428/ЕС (4) и 2009/815/ЕО на Комисията (5). Титулярят на разрешенията, Pioneer Overseas Corporation, поиска Комисията при приемането на настоящото решение да отмени посочените предишни решения и да ги включи в обхвата на настоящото решение.

(4)

Подкомбинацията 1507 × 59122 вече беше разрешена с Решение 2010/432/ЕС на Комисията (6). С писмо от 28 януари 2018 г. Dow Agro Sciences Ltd в качеството си на сътитуляр на разрешението за царевица 1507 × 59122 помоли за прехвърляне на неговите права и задължения към Pioneer Overseas Corporation. С писмо от 26 януари 2018 г. Pioneer Overseas Corporation се съгласи с това прехвърляне и помоли Комисията при приемането на настоящото решение да отмени Решение 2010/432/ЕС и да включи разрешението за царевица 1507 × 59122 в обхвата на настоящото решение.

(5)

В съответствие с член 5, параграф 5 и член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в заявлението са включени информацията и заключенията относно оценката на риска, извършена в съответствие с принципите, посочени в приложение II към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), както и информацията, изисквана съгласно приложения III и IV към същата директива. В него е включен и план за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

(6)

На 28 ноември 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 (8). Органът стигна до заключението, че генетично модифицираната царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 е толкова безопасна и хранителна, колкото и генетично немодифицираният представител за сравнение в рамките на обхвата на заявлението. Не бяха установени нови опасения относно безопасността на петте оценявани преди това подкомбинации (59122 × 1507 × NK603, 1507 × 59122, 59122 × NK603, 1507 × NK603 и NK603 × MON 810), като предходните заключения относно тези подкомбинации остават валидни.

(7)

Що се отнася до останалите пет подкомбинации (1507 × 59122 × MON 810, 1507 × MON 810 × NK603, 59122 × MON 810 × NK603, 1507 × MON 810 и 59122 × MON 810), Органът стигна до заключението, че се очаква те да бъдат също толкова безопасни, колкото и единичните трансформационни събития на царевицата 1507, 59122, MON 810 и NK603, оценените вече пет подкомбинации и състоящата се от четири трансформационни събития царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603.

(8)

В становището си Органът взе предвид конкретните въпроси и опасения, изразени от държавите членки в рамките на консултацията с националните компетентни органи, предвидена в член 6, параграф 4 и в член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(9)

Органът също така стигна до заключението, че планът за наблюдение на околната среда, представляващ план за общ надзор, представен от заявителя, е в съответствие с предвидената употреба на продуктите.

(10)

С оглед на посочените съображения следва да се разреши пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и посочените по-долу осем нейни подкомбинации, състоящи се от: четири подкомбинации на три събития (1507 × 59122 × MON 810, 59122 × 1507 × NK603, 1507 × MON 810 × NK603 и 59122 × MON 810 × NK603) и четири подкомбинации на две събития (1507 × 59122, 1507 × MON 810, 59122 × MON 810 и 59122 × NK603), изброени в заявлението.

(11)

С цел опростяване решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС следва да бъдат отменени.

(12)

За всеки генетично модифициран организъм (ГМО), попадащ в обхвата на настоящото решение, следва да бъде определен единен идентификатор в съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията (9). Определените с решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС единни идентификатори следва да продължат да се използват.

(13)

Въз основа на становището на Органа е видно, че за продуктите, попадащи в обхвата на настоящото решение, не са необходими специални изисквания за етикетиране освен предвидените в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета (10). За да се гарантира обаче употребата на продуктите, попадащи в обхвата на настоящото решение, в рамките на разрешението, предоставено с настоящото решение, етикетирането на посочените продукти, с изключение на хранителните продукти, следва да бъде допълнено с ясно обозначение, че тези продукти не трябва да бъдат използвани за отглеждане.

(14)

Титулярят на разрешението следва да представя годишни доклади относно изпълнението на дейностите, посочени в плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, както и относно резултатите от тях. Тези резултати следва да се представят в съответствие с изискванията в стандартните формуляри за отчитане, установени в Решение 2009/770/ЕО на Комисията (11).

(15)

Становището на Органа не дава основания за налагането на специални условия за защита на определени екосистеми/околна среда и географски зони съгласно предвиденото в член 6, параграф 5, буква д) и в член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(16)

Цялата необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(17)

Страните по Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие следва да бъдат уведомени за настоящото решение чрез информационната система „Клирингова къща по биобезопасност“ в съответствие с член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(18)

Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите не даде становище в срока, определен от неговия председател. Беше счетено за необходимо да се изготви акт за изпълнение и председателят представи проекта на акт за изпълнение на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифицирани организми и единни идентификатори

В съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004 на генетично модифицираната царевица, описана в буква б) от приложението към настоящото решение, се определят следните единни идентификатори:

а)

единният идентификатор DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 — за генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810 × NK603;

б)

единният идентификатор DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 — за генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810;

в)

единният идентификатор DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 — за генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) 59122 × 1507 × NK603;

г)

единният идентификатор DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 — за генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) 1507 × MON 810 × NK603;

д)

единният идентификатор DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 — за генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) 59122 × MON 810 × NK603;

е)

единният идентификатор DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 — за генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) 1507 × 59122;

ж)

единният идентификатор DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 — за генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) 1507 × MON 810;

з)

единният идентификатор DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 — за генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) 59122 × MON 810;

и)

единният идентификатор DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6 — за генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) 59122 × NK603.

Член 2

Разрешение

За целите на член 4, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в съответствие с условията, определени в настоящото решение, се разрешават следните продукти:

а)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от посочената в член 1 генетично модифицирана царевица;

б)

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от посочената в член 1 генетично модифицирана царевица;

в)

посочената в член 1 генетично модифицирана царевица в продукти, съдържащи или състоящи се от нея, за видове употреба, различни от посочените в букви а) и б) от настоящия член, с изключение на отглеждане.

Член 3

Етикетиране

1.   За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, за „име на организма“ се отбелязва „царевица“.

2.   На етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от посочената в член 1 генетично модифицирана царевица, с изключение на храни и хранителни съставки, се поставя надпис „не е предназначено за отглеждане“.

Член 4

Метод на откриване

За откриване на посочената в член 1 генетично модифицирана царевица се прилага методът, определен в буква г) от приложението.

Член 5

Наблюдение на въздействието върху околната среда

1.   Титулярят на разрешението осигурява изготвянето и изпълнението на плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, посочен в буква з) от приложението.

2.   Титулярят на разрешението представя на Комисията годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение, в съответствие с Решение 2009/770/ЕО.

Член 6

Регистър на Общността

Информацията, посочена в приложението към настоящото решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, предвиден в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 7

Титуляр на разрешението

Титуляр на разрешението е Pioneer Hi-Bred International, Inc., Съединени щати, представлявано от Pioneer Overseas Corporation, Белгия.

Член 8

Отмяна

Решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС се отменят.

Член 9

Срок на действие

Настоящото решение се прилага за срок от 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 10

Адресати

Адресати на настоящото решение са:

Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels, Белгия,

Dow Agro Sciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Обединено кралство.

Съставено в Брюксел на 3 август 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  Решение 2007/703/ЕО на Комисията от 24 октомври 2007 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 285, 31.10.2007 г., стр. 47).

(3)  Решение 2007/701/ЕО на Комисията от 24 октомври 2007 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 285, 31.10.2007 г., стр. 37).

(4)  Решение 2010/428/ЕС на Комисията от 28 юли 2010 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 × 1507 × NK603 (DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 41).

(5)  Решение 2009/815/ЕО на Комисията от 30 октомври 2009 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 × NK603 (DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 289, 5.11.2009 г., стр. 29).

(6)  Решение 2010/432/ЕС на Комисията от 28 юли 2010 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 202, 4.8.2010 г., стр. 11).

(7)  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).

(8)  Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2017 г. Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × 59122 × MON810 × NK603 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (ЕС) № 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2011-92) (Научно становище във връзка с оценката на генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON810 × NK603 и подкомбинации за употреба като храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-NL-2011-92). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(11):5000, 29 стр. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5000

(9)  Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и определяне на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5).

(10)  Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24).

(11)  Решение 2009/770/ЕО на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на стандартните формуляри за отчитане на резултатите от наблюдението на съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми като продукти или като съставка на продукти с цел пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9).

(12)  Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)

Заявител и титуляр на разрешението:

Наименование

:

Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Адрес

:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, САЩ.

Представлявано от Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts, 44, 1040 Brussels, Белгия.

б)

Обозначение и спецификация на продуктите:

1)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицираната царевица (Zea mays L.), посочена в буква д);

2)

фуражи, съдържащи, състоящи се от или произведени от генетично модифицираната царевица (Zea mays L.), посочена в буква д);

3)

генетично модифицирана царевица (Zea mays L.), посочена в буква д), в продукти, съдържащи или състоящи се от нея, за видове употреба, различни от посочените в точки 1 и 2, с изключение на отглеждане.

Царевицата DAS-Ø15Ø7-1 експресира белтъка Cry1F, който придава защита срещу някои люспокрили вредители, и белтъка PAT, който придава поносимост към хербициди на базата на амониев глуфосинат.

Царевицата DAS-59122-7 експресира белтъците Cry34Ab1 и Cry35Ab1, които придават защита срещу някои твърдокрили вредители, и белтъка PAT, който придава поносимост към хербициди на базата на амониев глуфосинат.

Царевицата MON-ØØ81Ø-6 експресира белтъка Cry1Ab, който придава защита срещу някои люспокрили вредители.

Царевицата MON-ØØ6Ø3-6 експресира белтъка CP4 EPSPS, който придава поносимост към хербициди, съдържащи глифосат.

в)

Етикетиране:

1)

за целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, за „име на организма“ се отбелязва „царевица“.

2)

на етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от царевицата, посочена в буква д), с изключение на храни и хранителни съставки, се поставя надпис „не е предназначено за отглеждане“.

г)

Метод на откриване:

1)

специфичните за събитието методи, основаващи се на полимеразно-верижна реакция (PRC), за количественото определяне на царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, са утвърдените за събитията при генетично модифицираната царевица DAS-Ø15Ø7-1, DAS-59122-7, MON-ØØ81Ø-6 и MON-ØØ6Ø3-6.

2)

утвърден от референтната лаборатория на ЕС, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, и публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

референтен материал: ERM®-BF418 (за DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF424 (за DAS-59122-7), ERM®-BF413 (за MON-ØØ81Ø-6) и ERM®-BF415 (за MON-ØØ6Ø3-6), достъпни посредством Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия на адрес: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

д)

Единни идентификатори:

 

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6.

е)

Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие:

[информационна система „Клирингова къща по биобезопасност“, регистрационен номер: публикуван в регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи при нотификацията].

ж)

Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или работата с продуктите:

няма.

з)

План за наблюдение на въздействието върху околната среда:

план за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

[връзка: план, публикуван в регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи]

и)

Изисквания за мониторинг след пускане на пазара за употребата на храните, предназначени за консумация от човека:

няма.

Забележка: възможно е след време да се наложат промени на връзките за достъп до съответните документи. Обществен достъп до промените ще бъде осигурен чрез актуализирането на регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи.


10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/20


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1111 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2018 година

за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), и на генетично модифицирана царевица, комбинираща двете събития MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение 2010/420/ЕС

(нотифицирано под номер С(2018) 5014)

(само текстовете на нидерландски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 13 септември 2013 г. в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Monsanto Europe S.A./N.V. подаде до националния компетентен орган на Белгия заявление за пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 („заявлението“). Заявлението обхваща пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603, за видове употреба, различни от храна и фураж, с изключение на отглеждане.

(2)

По отношение на тези видове употреба заявлението обхваща всички три подкомбинации на единичните събития на генетична модификация, които представлява царевицата MON 87427 × MON 89034 × NK603. Една от посочените подкомбинации — MON 89034 × NK603, вече беше разрешена съгласно Решение 2010/420/ЕС на Комисията (2). Monsanto Europe S.A./N.V. поиска от Комисията да отмени посоченото решение при разрешаването на царевицата MON 87427 × MON 89034 × NK603 и всички нейни подкомбинации.

(3)

В съответствие с член 5, параграф 5 и член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в заявлението са включени информацията и заключенията относно оценката на риска, извършена в съответствие с принципите, посочени в приложение II към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), както и информацията, изисквана съгласно приложения III и IV към същата директива. В него е включен и план за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

(4)

На 1 август 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 (4). ЕОБХ стигна до заключението, че генетично модифицираната царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603, описана в заявлението, е толкова безопасна и хранителна, колкото и генетично немодифицираният представител за сравнение и изпитаните генетично немодифицирани референтни сортове в рамките на обхвата на заявлението. Не бяха установени нови опасения относно безопасността на оценяваната преди това подкомбинация MON 89034 × NK603, като предходните заключения относно тази подкомбинация остават валидни.

(5)

Що се отнася до останалите две подкомбинации ЕОБХ стигна до заключението, че се очаква те да бъдат също толкова безопасни и хранителни, колкото и единичните събития MON 87427, MON 89034 и NK603, както и при оценените вече подкомбинации MON 89034 × NK603 и при състоящата се от три събития на трансформация царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603.

(6)

В становището си ЕОБХ взе предвид всички конкретни въпроси и опасения, изразени от държавите членки в рамките на консултацията с националните компетентни органи съгласно предвиденото в член 6, параграф 4 и в член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(7)

ЕОБХ също така стигна до заключението, че планът за наблюдение на околната среда, представен от заявителя и представляващ план за общ надзор, е в съответствие с предвидените видове употреба на продуктите. Предлаганият план за наблюдение обаче беше преразгледан, както е препоръчано от ЕОБХ, за да бъдат включени изрично и подкомбинациите.

(8)

С оглед на посочените съображения следва да се разреши пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 и трите ѝ възможни подкомбинации, за видовете употреба, изброени в заявлението.

(9)

Решение 2010/420/ЕС, с което се разрешава царевицата MON 89034 × NK603, следва да бъде отменено.

(10)

За всеки генетично модифициран организъм (ГМО), попадащ в обхвата на настоящото решение, следва да бъде определен единен идентификатор в съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията (5). Единният идентификатор, определен за царевицата MON 89034 × NK603 с Решение 2010/420/ЕС, следва да продължи да се използва.

(11)

Въз основа на становището на ЕОБХ е видно, че за продуктите, попадащи в обхвата на настоящото решение, не са необходими специални изисквания за етикетиране освен предвидените в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета (6). За да се гарантира обаче, че употребата на продуктите, съдържащи или състоящи се от царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 и MON 87427 × MON 89034, е в рамките на разрешението, предоставено с настоящото решение, етикетирането на посочените продукти, с изключение на хранителните продукти, следва да бъде допълнено с ясно обозначение, че тези продукти не са предназначени за отглеждане.

(12)

Титулярят на разрешението следва да представя годишни доклади относно изпълнението на дейностите, посочени в плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, както и относно резултатите от тях. Тези резултати следва да се представят в съответствие с изискванията в стандартните формуляри за отчитане, установени в Решение 2009/770/ЕО на Комисията (7).

(13)

Становището на ЕОБХ не обосновава налагането на специални условия за защита на определени екосистеми/околна среда и географски зони, както е предвидено в член 6, параграф 5, буква д) и в член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(14)

Цялата необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(15)

Страните по Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие следва да бъдат уведомени за настоящото решение чрез информационната система „Клирингова къща по биобезопасност“ в съответствие с член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (EО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(16)

Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите не даде становище в срока, определен от неговия председател. Беше счетено за необходимо да се изготви акт за изпълнение и председателят представи проекта на акт за изпълнение на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на апелативния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифициран организъм и единен идентификатор

В съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004 следните единни идентификатори се определят за генетично модифицираната царевица, както е описана в буква б) от приложението към настоящото решение:

а)

единният идентификатор MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 — за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × NK603;

б)

единният идентификатор MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6 — за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) MON 87427 × NK603;

в)

единният идентификатор MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 — за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) MON 89034 × NK603;

г)

единният идентификатор MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 — за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034.

Член 2

Разрешение

За целите на член 4, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в съответствие с условията, определени в настоящото решение, се разрешават следните продукти:

а)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от посочената в член 1 генетично модифицирана царевица;

б)

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от посочената в член 1 генетично модифицирана царевица;

в)

посочената в член 1 генетично модифицирана царевица в продукти, съдържащи или състоящи се от нея, за всички видове употреба, различни от посочените в букви а) и б) от настоящия член, с изключение на отглеждане.

Член 3

Етикетиране

1.   За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (EО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (EО) № 1830/2003, за „име на организма“ се отбелязва „царевица“.

2.   На етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от посочената в член 1 генетично модифицирана царевица, с изключение на храни и хранителни съставки, се поставя надпис „не е предназначено за отглеждане“.

Член 4

Наблюдение на въздействието върху околната среда

1.   Титулярят на разрешението осигурява изготвянето и изпълнението на плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, посочен в буква з) от приложението.

2.   Титулярят на разрешението представя на Комисията годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение, в съответствие с Решение 2009/770/ЕО.

Член 5

Метод на откриване

За откриване на генетично модифицираната царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 и MON 87427 × MON 89034 се прилага методът, определен в буква г) от приложението.

Член 6

Регистър на Общността

Информацията, посочена в приложението към настоящото решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, предвиден в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 7

Титуляр на разрешението

Титуляр на разрешението е Monsanto Europe S.A./N.V., Белгия, представител на Monsanto Company, Съединени американски щати.

Член 8

Отмяна

Отменя се Решение 2010/420/ЕС.

Член 9

Срок на действие

Настоящото решение се прилага за срок от 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 10

Адресат

Адресат на настоящото решение е Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Антверпен, Белгия.

Съставено в Брюксел на 3 август 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  Решение 2010/420/ЕС на Комисията от 28 юли 2010 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 197, 29.7.2010 г., стр. 15).

(3)  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).

(4)  Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2017 г. Научно становище относно подаденото в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 от Monsanto Company заявление EFSA-GMO-BE-2013-117 за разрешаване на генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 и съответните подкомбинации, независимо от произхода им, за употреба като храни и фуражи и за внос и обработка (Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-117 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × NK603 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(8):4922, 26 стр. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4922

(5)  Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (ОВ L 10, 16.1.2004, стр. 5).

(6)  Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24).

(7)  Решение 2009/770/EО на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на стандартните формуляри за отчитане на резултатите от наблюдението на съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми като продукти или като съставка на продукти с цел пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9).

(8)  Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)

Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

Monsanto Europe S.A./N.V.

Адрес

:

Scheldelaan 460, 2040 Антверпен, Белгия

От името на:

Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, САЩ.

б)

Обозначение и спецификация на продуктите:

1)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицираната царевица (Zea mays L.), посочена в буква д);

2)

фураж, съдържащ, състоящ се от или произведен от генетично модифицираната царевица (Zea mays L.), посочена в буква д);

3)

генетично модифицирана царевица (Zea mays L.), посочена в буква д), в продукти, съдържащи я или състоящи се от нея, за видове употреба, различна от посочената в точки 1 и 2, с изключение на отглеждане.

Царевицата MON-87427-7 експресира протеина CP4 EPSPS, който придава поносимост към хербициди на основата на глифосат.

Царевицата MON-89Ø34-3 експресира протеините Cry1A.105 и Cry2Ab2, които придават защита срещу някои люспокрили вредители.

Царевицата MON-ØØ6Ø3-6 експресира протеина CP4 EPSPS и варианта CP4 EPSPS L214P, които придават поносимост към хербициди на основата на глифосат.

в)

Етикетиране:

1)

За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (EО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (EО) № 1830/2003, за „име на организма“ се отбелязва „царевица“;

2)

на етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от царевицата, посочена в буква д), с изключение на храни и хранителни съставки, се поставя надпис „не е предназначено за отглеждане“.

г)

Метод на откриване:

1)

Специфичните за събитието методи, основаващи се на полимеразно-верижна реакция (PRC) за количественото откриване на царевица MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6, са утвърдените за събитията при генетично модифицираната царевица MON-87427-7, MON-89Ø34-3 и MON-ØØ6Ø3-6.

2)

Утвърден от референтната лаборатория на ЕС, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, и публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

Референтен материал: ERM®-BF415 (за MON-ØØ6Ø3-6) е достъпен посредством Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия на https://crm.jrc.ec.europa.eu/, както и AOCS 0512-A (за MON-87427-7), AOCS 0906-E (за MON-89Ø34-3), които са достъпни посредством Американското дружество на химиците в областта на маслата и мазнините (American Oil Chemists Society) на адрес https://www.aocs.org/crm.

д)

Единни идентификатори:

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3.

е)

Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие:

[информационна система „Клирингова къща по биобезопасност“, регистрационен номер: публикуван в регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи при нотификацията].

ж)

Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или работата с продуктите:

няма.

з)

План за наблюдение на въздействието върху околната среда:

План за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

[Връзка: план, публикуван в регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи]

и)

Изисквания за мониторинг след пускане на пазара за употребата на храните, предназначени за консумация от човека:

няма.

Забележка: възможно е след време да се наложат промени на връзките за достъп до съответните документи. Обществен достъп до промените ще бъде осигурен чрез актуализирането на регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи.


10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1112 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2018 година

за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2018) 5020)

(само текстовете на нидерландски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2008/280/ЕО на Комисията (2) се разрешава пускането на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (наричана по-нататък „царевица GA21“). В обхвата на разрешението попадат и продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от царевица GA21, за същите видове употреба както всяка друга царевица, с изключение на отглеждане.

(2)

В съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 6 октомври 2016 г. Syngenta France SAS от името на Syngenta Crop Protection AG, Швейцария, подаде до Комисията заявление за подновяване на посоченото разрешение.

(3)

На 24 октомври 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. Въз основа на предоставените данни ЕОБХ стигна до заключението (3), че в заявлението за подновяване няма данни за нови опасности, променена експозиция или неясноти от научна гледна точка, които биха променили заключенията от първоначалната оценка на риска (4) на царевица GA21.

(4)

В становището си ЕОБХ взе предвид всички конкретни въпроси и опасения, изразени от държавите членки в рамките на консултацията с националните компетентни органи съгласно предвиденото в член 6, параграф 4 и в член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(5)

ЕОБХ също така стигна до заключението, че планът за наблюдение на околната среда, представляващ план за общ надзор, представен от заявителя, е в съответствие с предвидената употреба на продуктите.

(6)

С писмо от 27 февруари 2018 г. Syngenta France SAS в качеството си на титуляр на разрешението съгласно Решение 2008/280/ЕО помоли за прехвърляне на неговите права и задължения към Syngenta Crop Protection NV/SA, Белгия. С писмо от 27 февруари 2018 г. Syngenta Crop Protection NV/SA, Белгия, потвърди съгласието си с това прехвърляне и посочи, че действа като представител на Syngenta Crop Protection AG, Швейцария, в Съюза.

(7)

С оглед на посочените съображения следва да се поднови разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица GA21, както и на състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждане.

(8)

С Решение 2008/280/ЕО бе определен единен идентификатор за царевица GA21 в съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията (5). Този единен идентификатор следва да продължи да се използва.

(9)

Въз основа на становището на ЕОБХ е видно, че за продуктите, попадащи в обхвата на настоящото решение, не са необходими специални изисквания за етикетиране освен предвидените в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета (6). За да се гарантира обаче, че употребата на продуктите, съдържащи или състоящи се от царевица GA21, остава в рамките на разрешението, предоставено с настоящото решение, етикетирането на тези продукти, с изключение на хранителните продукти, следва да бъде допълнено с ясно обозначение, че тези продукти не са предназначени за отглеждане.

(10)

Титулярят на разрешението следва да представя годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение на околната среда. Тези резултати следва да се представят в съответствие с Решение 2009/770/ЕО на Комисията (7).

(11)

Цялата необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, посочен в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(12)

Страните по Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие следва да бъдат уведомени за настоящото решение чрез информационната система „Клирингова къща по биобезопасност“ в съответствие с член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (EО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(13)

Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите не даде становище в срока, определен от неговия председател. Беше счетено за необходимо да се изготви акт за изпълнение и председателят представи проекта на акт за изпълнение на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифициран организъм и единен идентификатор

На генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) GA21, посочена в буква б) от приложението към настоящото решение, се определя единният идентификатор MON-ØØØ21-9 съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 65/2004.

Член 2

Подновяване на разрешението

Разрешението за пускането на пазара на изброените по-долу продукти се подновява в съответствие с условията, определени в настоящото решение:

а)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица GA21;

б)

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица GA21;

в)

царевица GA21 в продукти, съдържащи или състоящи се от нея, за всички видове употреба, различни от посочените в букви а) и б), с изключение на отглеждане.

Член 3

Етикетиране

1.   За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (EО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (EО) № 1830/2003, за „име на организма“ се отбелязва „царевица“.

2.   На етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от царевица GA21, с изключение на храни и хранителни съставки, се поставя надпис „не е предназначено за отглеждане“.

Член 4

Метод на откриване

За откриване на царевица GA21 се прилага методът, определен в буква г) от приложението.

Член 5

Наблюдение на въздействието върху околната среда

1.   Титулярят на разрешението осигурява изготвянето и изпълнението на плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, посочен в буква з) от приложението.

2.   Титулярят на разрешението представя на Комисията годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение, в съответствие с Решение 2009/770/ЕО.

Член 6

Регистър на Общността

Информацията, посочена в приложението към настоящото решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, предвиден в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 7

Титуляр на разрешението

Титуляр на разрешението е Syngenta Crop Protection AG, Швейцария, представлявано от Syngenta Crop Protection NV/SA, Белгия.

Член 8

Срок на действие

Настоящото решение се прилага за срок от 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 9

Адресат

Адресат на настоящото решение е Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Белгия.

Съставено в Брюксел на 3 август 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  Решение 2008/280/ЕО на Комисията от 28 март 2008 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 87, 29.3.2008 г., стр. 19).

(3)  Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize GA21 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-005) (Научно становище относно оценката на генетично модифицирана царевица GA21 във връзка с подновяване на разрешението съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-RX-005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(10):5006.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on applications (references EFSA-GMO-UK-2005-19 and EFSA-GMO-RX-GA21) for the placing on the market of glyphosate-tolerant genetically modified maize GA21, for food and feed uses, import and processing and for renewal of the authorisation of maize GA21 as existing product, both under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Seeds S.A.S. on behalf of Syngenta Crop Protection AG (Становище на Експертната група по генетично модифицирани организми относно заявление за пускане на пазара на устойчива на глифосат генетично модифицирана царевица GA21, за употреба като храна и фураж, внос и преработка, както и заявление за подновяване на разрешението за царевица GA21 като съществуващ продукт — и двете заявления съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадени от Syngenta Seeds S.A.S. от името на Syngenta Crop Protection AG (заявления EFSA-GMO-UK-2005-19 и EFSA-GMO-RX-GA21); EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2007) 541, 1-25.

(5)  Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и определяне на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5).

(6)  Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24).

(7)  Решение 2009/770/EО на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на стандартните формуляри за отчитане на резултатите от наблюдението на съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми като продукти или като съставка на продукти с цел пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9).

(8)  Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Наименование

:

Syngenta Crop Protection AG

Адрес

:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Швейцария

представлявано от Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Белгия.

б)   Обозначение и спецификация на продуктите:

1)

храни, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица GA21;

2)

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица GA21;

3)

царевица GA21 в продукти, съдържащи или състоящи се от нея, за всички видове употреба, различни от посочените в точки 1) и 2), с изключение на отглеждане.

Царевицата GA21, описана в заявлението, експресира белтъка mEPSPS, който придава поносимост към хербицида глифосат.

в)   Етикетиране:

1)

за целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (EО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (EО) № 1830/2003, за „име на организма“ се отбелязва „царевица“;

2)

на етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от царевица GA21, с изключение на храни и хранителни съставки, се поставя надпис „не е предназначено за отглеждане“.

г)   Метод на откриване:

1)

специфичен за събитието метод в реално време, основаващ се на полимеразно-верижна реакция (PRC), за количественото определяне на генетично модифицираната царевица MON-ØØØ21-9;

2)

утвърден от референтната лаборатория на ЕС, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, и публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/GA21Syngenta_validated_Method_correctedVersion1.pdf;

3)

референтен материал: AOCS 0407-A и AOCS 0407-B, достъпни посредством American Oil Chemists Society (AOCS) на следния адрес: https://www.aocs.org/crm.

д)   Единен идентификатор:

MON-ØØØ21-9

е)   Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие:

[информационна система „Клирингова къща по биобезопасност“, регистрационен номер: публикуван в регистъра за генетично модифицираните храни и фуражи при нотификацията].

ж)   Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или работата с продуктите:

няма.

з)   План за наблюдение на въздействието върху околната среда:

план за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

[връзка: план, публикуван в регистъра за генетично модифицираните храни и фуражи]

и)   Изисквания за мониторинг след пускане на пазара за употребата на храните, предназначени за консумация от човека:

няма.

Забележка: възможно е след време да се наложат промени на връзките за достъп до съответните документи. Обществен достъп до промените ще бъде осигурен чрез актуализирането на регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи.


(1)  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).


10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1113 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2018 година

за подновяване на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2018) 5029)

(само текстовете на немски, нидерландски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/692/ЕО на Комисията (2) се разрешава пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (наричано по-долу „захарно цвекло H7-1“).

(2)

На 22 януари 2018 г. KWS SAAT SE информира Комисията, че на 15 април 2015 г. то е станало правоприемник на предишния сътитуляр на разрешението, KWS SAAT AG. Следователно правата и задълженията на KWS SAAT AG като сътитуляр на разрешението са поети от KWS SAAT SE.

(3)

На 20 октомври 2016 г. KWS SAAT SE и Monsanto Europe S.A./N.V. съвместно подадоха заявление до Комисията в съответствие с член 11 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на посоченото разрешение.

(4)

На 16 ноември 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) публикува положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. ЕОБХ стигна до заключението (3), че във връзка със заявлението за подновяване не са установени нови опасности или променена експозиция, нито нови неясноти от научна гледна точка, които биха променили заключенията от първоначалната оценка на риска (4) за захарно цвекло H7-1.

(5)

В становището си ЕОБХ взе предвид всички конкретни въпроси, повдигнати от държавите членки в рамките на консултацията с националните компетентни органи, предвидена в член 6, параграф 4 и член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, и изразените от тях при тази консултация опасения.

(6)

Като се вземат предвид тези съображения, разрешението за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1, следва да бъде подновено.

(7)

С Решение 2007/702/ЕО на Комисията (5) беше определен единен идентификатор за захарно цвекло H7-1 в съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията (6). Този единен идентификатор следва да продължи да се използва.

(8)

Въз основа на горепосоченото становище на ЕОБХ е видно, че за продуктите, попадащи в обхвата на настоящото решение, не са необходими специални изисквания за етикетиране освен предвидените в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(9)

Аналогично, становището на ЕОБХ не обосновава налагането на специални условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или работата с продуктите, предвидени в член 6, параграф 5, буква д) и в член 18, параграф 5, буква д) от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(10)

Цялата необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, посочен в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(11)

Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите не даде становище в срока, определен от неговия председател. Беше преценено, че настоящият акт за изпълнение е необходим, и председателят го представи на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифициран организъм и единен идентификатор

На генетично модифицираното захарно цвекло (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H7-1, посочено в буква б) от приложението, се определя единният идентификатор KM-ØØØH71-4 в съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004.

Член 2

Подновяване на разрешението

Разрешението за пускането на пазара на следните продукти се подновява в съответствие с условията, определени в настоящото решение:

а)

храни и хранителни съставки, произведени от захарно цвекло KM-ØØØH71-4;

б)

фуражи, произведени от захарно цвекло KM-ØØØH71-4.

Член 3

Етикетиране

За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, за „име на организма“ се отбелязва „захарно цвекло“.

Член 4

Метод на откриване

За откриване на захарно цвекло H7-1 се прилага методът, определен в буква г) от приложението.

Член 5

Регистър на Общността

Информацията, съдържаща се в приложението към настоящото решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, посочен в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 6

Титуляри на разрешението

1.   Титуляри на разрешението са:

а)

KWS SAAT SE, Германия, и

б)

Monsanto Company, Съединени американски щати, представлявано от Monsanto Europe S.A./N.V., Белгия.

2.   И двамата титуляри на разрешението са отговорни за изпълняването на задълженията, наложени им с настоящото решение и с Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 7

Срок на действие

Настоящото решение се прилага за срок от 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящото решение са:

а)

KWS SAAT SE, Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck, Германия и

б)

Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, Белгия.

Съставено в Брюксел на 3 август 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  Решение 2007/692/ЕО на Комисията от 24 октомври 2007 г. за разрешаване пускането на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 69).

(3)  Assessment of genetically modified sugar beet H7-1 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (Оценка на генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 за целите на подновяването на разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-RX-006). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(11):5065.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (reference EFSA GMO-UK-2004-08) for the placing on the market of products produced from glyphosate-tolerant genetically modified sugar beet H7-1, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 from KWS SAAT AG and Monsanto (Становище на Експертната група по генетично модифицирани организми относно заявление за пускане на пазара на продукти, произведени от устойчиво към глифосат генетично модифицирано захарно цвекло H7-1, за употреба в храни и фуражи (заявление EFSA GMO-UK-2004-08), подадено от KWS SAAT и Monsanto в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2006; 4(12):431.

(5)  Решение 2007/702/ЕО на Комисията от 24 октомври 2007 година за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 285, 31.10.2007 г., стр. 42).

(6)  Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и определяне на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)

Заявители и титуляри на разрешението:

Име

:

KWS SAAT SE

Адрес

:

Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck, Германия

и

Име

:

Monsanto Company

Адрес

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Съединени американски щати,

представлявано от Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, Белгия.

б)

Обозначение и спецификация на продуктите:

1)

Храни и хранителни съставки, произведени от захарно цвекло KM-ØØØH71-4;

2)

Фуражи, произведени от захарно цвекло KM-ØØØH71-4.

Генетично модифицираното захарно цвекло KM-ØØØH71-4, описано в заявлението, изразява белтъка CP4 EPSPS след въвеждане на гена cp4 epsps от щам CP4 на Agrobacterium sp. в захарното цвекло (Beta vulgaris subsp. vulgaris).

Белтъкът CP4 EPSPS придава устойчивост към съдържащи глифосат хербициди.

в)

Етикетиране:

За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, за „име на организма“ се отбелязва „захарно цвекло“.

г)

Метод на откриване:

1)

Специфичен за явлението метод в реално време, основаващ се на полимеразна верижна реакция (PCR), за количественото определяне на захарното цвекло KM-ØØØH71-4;

2)

Утвърден от референтната лаборатория на ЕС, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, и публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

Референтен материал: ERM®-BF419 е достъпен посредством Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия на адрес https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/;

д)

Единен идентификатор:

KM-ØØØH71-4

е)

Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие:

Не се прилага.

ж)

Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или работата с продуктите:

Няма.

з)

План за наблюдение на въздействието върху околната среда:

Не се прилага.

и)

Изисквания за мониторинг след пускане на пазара за употребата на храните, предназначени за консумация от човека:

Няма.

Забележка: възможно е след време да се наложат промени на връзките за достъп до съответните документи. Тези промени ще станат публично достояние чрез актуализиране на регистъра на ЕС за генетично модифицираните храни и фуражи.


10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/37


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1114 НА КОМИСИЯТА

от 9 август 2018 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2018) 5510)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I—IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно, за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в Съюза, които промени бе необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1068 на Комисията (5) след неотдавнашни случаи на африканска чума по свинете в Латвия, Литва и Полша.

(2)

Рискът от разпространение на африканската чума по свинете при дивите животни е свързан с естественото бавно разпространение на болестта сред популациите от диви свине, както и с рисковете, свързани с дейността на човека, както е видно от наскоро възникналата в Съюза епидемиологична обстановка във връзка с тази болест и както е документирано от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в научното становище на Експертната група по въпросите на здравето на животните и хуманното отношение към тях, публикувано на 14 юли 2015 г., в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 23 март 2017 г. и в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 7 ноември 2017 г. (6).

(3)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1068 епидемиологичната обстановка в Съюза по отношение на африканската чума по свинете претърпя развитие и е съобщено за други случаи на тази болест, които трябва да бъдат отразени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(4)

През юли 2018 г. бяха констатирани няколко огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в окръзите Bartoszyce, Chełmski, Kętrzyn, Lubartów, Mińsk и Węgorzewski в Полша. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тези области в Полша, засегнати от африканска чума по свинете, сега следва да бъдат включени в списъка в част III от посоченото приложение, вместо в части I и II от него.

(5)

През юли и август 2018 г. бяха констатирани две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг Galați в Румъния. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тази област в Румъния, засегната от африканска чума по свинете, сега следва да бъде включена в списъка в част III от посоченото приложение, вместо в част I от него.

(6)

През юли 2018 г. беше констатирано огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг Šiauliai в близост до границата с окръг Telšiu в Литва. Това огнище на африканска чума по свинете при домашни свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тази област в Литва, засегната от африканска чума по свинете, сега следва да бъде включена в списъка в част III от посоченото приложение, вместо в част II от него.

(7)

През август 2018 г. беше констатирано огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг Saldus в Латвия. Това огнище на африканска чума по свинете при домашни свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тази област в Латвия, засегната от африканска чума по свинете, сега следва да бъде включена в списъка в част III от посоченото приложение, вместо в част II от него.

(8)

През август 2018 г. беше констатирано огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг Lubaczowski в Полша. Това огнище на африканска чума по свинете при домашни свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това новите области в Полша, засегнати от африканска чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част III от посоченото приложение.

(9)

С цел да бъде взето под внимание най-актуалното развитие на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат проактивни мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват, области в Латвия, Литва, Полша и Румъния, които са изложени на повишен риск, и те да бъдат надлежно включени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 9 август 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1068 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (ОВ L 192, 30.7.2018 г., стр. 43).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(7):4163. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(3):4732. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(11):5068.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Чешката република

Следните области в Чешката република:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

3.   Унгария

Следните области в Унгария:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Литва

Следните области в Литва:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė,

6.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński, na południe i zachód od granic miasta Lidzbark Warmiński i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511, miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gminy Dobre Miasto i Jeziorany w powiecie olsztyńskim.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin.

 

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

7.   Румъния

Следните области в Румъния:

Alba county with the following delimitation:

North of National Road № 7

Arad county with the following delimitation:

In the North side of the line described by following localities:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, which is junction with National Road № 7,

North of National Road № 7,

Bistrița county,

Brașov county with the following delimitation:

In the East side of the line described by National Road № 1A from the entrance into the Brasov county and National Road № 103B intersecting the Dălghiu locality,

Cluj county,

Covasna county,

Giurgiu county,

Harghita county,

Hunedoara county with the following delimitation:

North of the line described by following localities:

Brănișca,

Deva municipality,

Turdaș,

Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road № 7,

North of National Road № 7,

Iasi county,

Ilfov county,

Maramureș county,

Neamt county,

Prahova county.

ЧАСТ II

1.   Чешката република

Следните области в Чешката република:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Естония

Следните области в Естония:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Унгария

Следните области в Унгария:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Латвия

Следните области в Латвия:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres un Pampāļu pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Литва

Следните области в Литва:

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Wodynie, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gmina Sulejówek i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

ЧАСТ III

1.   Латвия

Следните области в Латвия:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104,

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes pagasts,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Neretas novada Mazzalves pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta,

Tērvetes novada Bukaišu pagasts,

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,

gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Kołbiel w powiecie otwockim,

gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 części gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820 i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   Румъния

Следните области в Румъния:

Constanța county,

Satu Mare county,

Tulcea county,

Bacau county,

Bihor county,

Brăila county,

Buzău county,

Călărași county.

Galați county,

Ialomița county,

Salaj county,

Vaslui county,

Vrancea county.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

tutto il territorio della Sardegna.


Поправки

10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/57


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/830 на Комисията от 9 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства

( Официален вестник на Европейския съюз L 140 от 6 юни 2018 г. )

На страница 15 в съображение 2, във второто изречение

вместо:

„приложимите серии от поправка на правилата на ИКЕ на ООН,“

да се чете:

„приложимите серии от изменения на правилата на ИКЕ на ООН,“.

На страница 16 в член 2, точка 6, с която в обяснителните бележки към приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„селскостопански и горски трактори“

да се чете:

„земеделски и горски трактори“.

На страница 16 в член 2, точка 7, с която в обяснителните бележки към приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„селскостопански и горски верижни трактори,“

да се чете:

„земеделски и горски верижни трактори,“.

На страница 17 в член 2, точка 8, буква б), с която в обяснителните бележки към приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„селскостопански и горски трактори (статично изпитване), правилник 4 на ОИСР,“

да се чете:

„земеделски и горски трактори (статично изпитване), стандартен правилник 4 на ОИСР,“.

На страница 17 в член 2, точка 12, буква а), с която се изменя точка 3.1.3 от приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„вентилационни вентилатори,“

да се чете:

„вентилатори за проветряване,“.

На страница 17 в член 2, точка 12, буква б), с която в приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се вмъква точка 3.2.2.2.2

вместо:

„вентилационни вентилатори,“

да се чете:

„вентилатори за проветряване,“.

На страница 17 в член 2, точка 15, с която в обяснителните бележки към приложение XVIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„(1)

Освен ако номерацията и изискванията от точка Б не са еднакви с текста на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване или официално изпитване на защитни конструкции на селскостопански и горски трактори (статично изпитване), правилник 4 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„(1)

С изключение на номерацията, изискванията в точка Б са еднакви с текста на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитни конструкции на земеделски и горски трактори (статично изпитване), стандартен правилник 4 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“.

На страница 17 в член 2, точка 17, с която се заменя точка 1.2.1 в приложение XXIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014.

вместо:

„включително на разпоредбите, формулирани в приложения А и В към посочения стандарт.“

да се чете:

„включително с разпоредбите, формулирани в приложения А и С към посочения стандарт.“

На страница 19 в приложение I, с което се заменя таблицата в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — във втора графа, във вписванията за стандартните правилници на ОИСР № 3, 4, 5 и 10

вместо:

„селскостопански и горски трактори“

да се чете:

„земеделски и горски трактори“.

На страница 19 в приложение I, с което се заменя таблицата в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — във втора графа, във вписванията за стандартните правилници на ОИСР № 6 и 7

вместо:

„селскостопански и горски колесни трактори“

да се чете:

„земеделски и горски колесни трактори“.

На страница 19 в приложение I, с което се заменя таблицата в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — във втора графа, във вписването за стандартен правилник на ОИСР № 8

вместо:

„селскостопански и горски верижни трактори“

да се чете:

„земеделски и горски верижни трактори“.

На страница 20 в приложение II, точка 1, буква г), с която се заменят точки 2.1.2 и 2.1.3 в приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на точка 2.1.2, в първото изречение

вместо:

„оборудвана с гуми с по-голям размер.“

да се чете:

„оборудвана с гуми или вериги с по-голям размер.“

На страница 20 в приложение II, точка 1, буква е), с която се заменят второто и третото изречение в раздел 3.1.3.2 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на първото изречение

вместо:

„неустойчиво равновесие с колела, докосващи земната повърхност.“

да се чете:

„неустойчиво равновесие с колела или вериги, докосващи земната повърхност.“

На страница 20 в приложение II, точка 1, буква ж), с която се изменя точка 3.1.4.3.1 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в редовете за характеристиките на трактора в подточки i) и ii)

вместо:

„м)“

да се чете:

„(m)“.

На страница 21 в приложение II, точка 1, буква и), с която се изменя точка 3.1.5.1 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„в точка 3.1.5.1 петата алинея се заменя със следното:“

да се чете:

„в точка 3.1.5.1 последният абзац се заменя със следното:“.

На страница 21 в приложение II, точка 1, буква л), с която се изменя точка 3.1.5.6 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на първото изречение

вместо:

„външните горни точки на предната гума“

да се чете:

„външните горни точки на предната гума или верига“.

На страница 21 в приложение II, точка 1, буква р), с която се заменя точка 3.2.5.4 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на първото изречение

вместо:

„показано на фигура 7.3,“

да се чете:

„показано на фигура 6.10,“.

На страница 22 в приложение II, точка 1, втората буква у), с която се изменя раздел Б4 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„у)

В раздел Б4 („Изисквания за виртуално изпитване“) се добавя следната точка:“

да се чете:

„ф)

в раздел Б4 („Изисквания за виртуално изпитване“) се добавя следната точка:“.

На страница 22 в приложение II, точка 2, с която в обяснителните бележки към приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„1.

Освен ако номерирането на раздели Б2 и Б3, което е хармонизирано с това на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски трактори с тясна колея, правилник 6 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„1.

С изключение на номерацията на раздели Б2 и Б3, която е хармонизирана с тази на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на земеделски и горски трактори с тясна колея, стандартен правилник 6 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“.

На страница 23 в приложение III, точка 1, с която в точка А от приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се добавя точка 3

вместо:

„3.

В допълнение към изискванията, определени в точка 2, трябва да бъдат изпълнени изискванията относно работните характеристики на сгъваемите ЗКП, определени в част Б3.“

да се чете:

„3.

В допълнение към изискванията, определени в точка 2, трябва да бъдат изпълнени изискванията относно работните характеристики на сгъваемите защитни конструкции при преобръщане (ЗКП), определени в раздел Б3.“

На страница 23 в приложение III, точка 2, подточка 2, с която в приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се добавя раздел Б3

вместо:

„B3   ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СГЪВАЕМИ ЗАЩИТНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ“

да се чете:

„Б3   ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СГЪВАЕМИ ЗАЩИТНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ“.

На страница 32 в приложение III, точка 3, с която в обяснителните бележки към приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„1.

Освен ако номерирането на раздели Б2 и Б3, което е хармонизирано с това на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесни селскостопански и горски трактори с тясна колея, правилник 7 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„1.

С изключение на номерацията на раздели Б2 и Б3, която е хармонизирана с тази на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесни земеделски и горски трактори с тясна колея, стандартен правилник 7 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“.

На страница 33 в приложение IV, с което се изменя приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — уводното изречение

вместо:

„Приложение X към Делегиран регламент (ЕС) 1322/2014 се изменя, както следва:“

да се чете:

„Приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се изменя, както следва:“.

На страница 33 в приложение IV, точка 1, буква г), с която се заменя заглавието на фигура 10.3 в приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„Минимална конфигурация за изпитване на КЗПП“

да се чете:

„Минимална конфигурация за изпитване на ЗКП“.

На страница 33 в приложение IV, точка 2, с която в обяснителните бележки към приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„при селскостопански и горски трактори, правилник 10 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„при земеделски и горски трактори, стандартен правилник 10 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

На страница 34 в приложение V, с което се изменя приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — точка 2, буква б)

вместо:

„в таблицата редовете за PS № 699 и № 700 се заменят със следното:“

да се чете:

„в таблицата редът за PS № 699 се заменя със следното:“.