ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 202

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
9 август 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 на Комисията от 8 август 2018 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за предоставяне на информация на ЕОЦКП от компетентните органи по силата на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1106 на Комисията от 8 август 2018 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за образците за декларацията за съответствие, която се публикува и поддържа от администраторите на значими бенчмаркове и на бенчмаркове с малка значимост в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

9

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1105 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2018 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за предоставяне на информация на ЕОЦКП от компетентните органи по силата на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1), и по-специално член 47, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 се изисква компетентните органи да предоставят на ЕОЦКП цялата необходима информация за изпълнение на задълженията му. С цел да се осигури ефикасна и ефективна комуникация компетентните органи и ЕОЦКП следва да използват определени канали за комуникация, в т.ч. определени лица за контакт и стандартни формуляри за искане на информация, за потвърждаване на получаването на искания за информация и за отговори на искания за информация.

(2)

Информацията, която компетентните органи трябва да предоставят по силата на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, включва информацията, позволяваща на ЕОЦКП да създава и поддържа публичния регистър по член 36, параграф 1 от същия регламент, и по-специално информацията, посочена в букви а), в) и г) на въпросния член, както и всички последващи промени в тази информация. От компетентните органи и ЕОЦКП следва да се изисква да съгласуват техническите спецификации за представяне на тази информация на уебсайта на ЕОЦКП, за да се гарантира, че тя се предава точно и надеждно.

(3)

Информацията, която компетентните органи трябва да предоставят на ЕОЦКП по силата на Регламент (ЕС) 2016/1011, може да съдържа лични данни и друга чувствителна информация, която не е обществено достояние. Поради това е важно предоставянето на информация да се ръководи от подходящи предпазни правила и правила за поверителност.

(4)

На компетентните органи и ЕОЦКП следва да се предостави достатъчно време за въвеждането на процедури за предоставянето на информацията, посочена в настоящия регламент. В тази връзка прилагането на настоящия регламент следва да започне два месеца след влизането му в сила,

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предоставени на Комисията от ЕОЦКП.

(6)

ЕОЦКП не проведе открити обществени консултации във връзка с проекта на технически стандарти за изпълнение, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, тъй като прецени, че това би било непропорционално по отношение на обхвата и въздействието на техническите стандарти за изпълнение, като се има предвид, че те ще засягат само националните компетентни органи на държавите членки, а не участниците на пазара.

(7)

ЕОЦКП поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Уведомяване на ЕОЦКП във връзка с неговия регистър

1.   За да се даде възможност на ЕОЦКП да създаде и да поддържа публичния регистър, посочен в член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011, в срок от пет работни дни от съответното решение компетентните органи предоставят на ЕОЦКП информацията, посочена в букви а), в) и г) от същия член, и го уведомяват за всяка промяна в тази информация.

2.   Съответно решение е едно от изброените по-долу решения на компетентен орган — то поражда предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/1011 задължение ЕОЦКП да бъде уведомяван за конкретната информация или промяна:

а)

решение за лицензиране или регистрация на администратор по силата на член 34, параграф 6, буква а) или буква б) от Регламент (ЕС) 2016/1011;

б)

решение за отнемане или за спиране на действието на лиценза или регистрацията на администратор по силата на член 35, параграф 1 от същия регламент;

в)

решение за признаване на администратор, намиращ се в трета държава, по силата на член 32, параграф 5 от същия регламент;

г)

решение за спиране или оттегляне на подобно признаване по силата на член 32, параграф 8 от същия регламент;

д)

решение за одобрение на разрешение за бенчмарк или група от бенчмаркове по силата на член 33, параграф 3 от същия регламент;

е)

решение да се изиска оттегляне на одобрение на бенчмарк или група от бенчмаркове по силата на член 33, параграф 6 от същия регламент;

Всякаква информация или промени в информацията, посочена в параграф 1, се изпраща до ЕОЦКП, като се използва каналът за комуникация на ЕОЦКП, който гарантира, че пълнотата, целостта и поверителността на информацията се запазват при предаването на информацията.

3.   Компетентните органи и ЕОЦКП се споразумяват относно информационните технологии, които ще се използват за подаването на информация към уебсайта на ЕОЦКП чрез канала за комуникация на ЕОЦКП.

Член 2

Уведомяване на ЕОЦКП относно бенчмаркове на признати администратори

Уведомяването на ЕОЦКП по член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1011 става чрез електронни средства, които са в състояние да гарантират пълнотата, целостта и поверителността на данните в процеса на тяхното предаване.

Член 3

Искания за информация

1.   Исканията от страна на ЕОЦКП за информация, която трябва да бъде предоставена от компетентния орган по силата на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, различна от информацията, обхваната от членове 1 и 2 от настоящия регламент, се подават, като се използва формулярът, определен в приложение I към настоящия регламент.

2.   Компетентният орган, от който е поискана информация по силата на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 („запитаният орган“), потвърждава получаването на искането в рамките на седем дни от получаването, като използва формуляра, определен в приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Отговор на искане за информация

1.   Запитаният орган предоставя на ЕОЦКП поисканата информация, като използва формуляра, определен в приложение III към настоящия регламент. Запитаният орган предприема съответните действия в рамките на своите правомощия, за да получи и предаде исканата информация. Ако запитаният орган не може да предостави информацията към прогнозната дата на отговор, посочена в потвърждението за получаване на искането за информация, той уведомява незабавно ЕОЦКП и посочва нова прогнозна дата за отговор, като обяснява причините, поради които това се налага.

2.   При необходимост, запитаният орган се допитва до ЕОЦКП за разяснение на вида на поисканата информация, както и на честотата на необходимите актуализации.

Член 5

Начин на предаване

При всички искания за информация, потвърждения за получаване на искане и отговори на искания за информация, посочени в членове 3 и 4, се спазват следните изисквания:

а)

те са в писмен вид;

б)

изпращат се по пощата, по факс или по електронен път, като се гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията при предаването.

в)

адресирани са до:

i)

лицето за контакт, определено от компетентния орган по силата на член 7 — когато става въпрос за искане, изпратено до компетентен орган;

ii)

звеното за контакт, определено от ЕОЦКП в неговото искане за информация — когато става въпрос за потвърждаване на получаване или отговор, изпратен до ЕОЦКП.

Член 6

Поверителност

1.   Компетентните органи запазват поверителен факта, че искането за предоставяне на информация е предоставено по силата на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, съдържанието на това искане и на всички въпроси, възникнали в хода на изпълнение на искането, по-специално консултациите между ЕОЦКП и компетентния орган във връзка с искането.

2.   Компетентният орган може обаче да разкрива такива факти или обстоятелства, ако ЕОЦКП е съгласен с разкриването или това разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

Член 7

Лица за контакт

В срок от 30 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент всеки компетентен орган определя лице за контакт за целите на настоящия регламент и съобщава на ЕОЦКП координатите на лицето за контакт. Всяка последваща смяна на определеното лице или промяна в неговите координати се съобщават незабавно на ЕОЦКП.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 октомври 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр за искане на информация

ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Референтен номер: …

Дата: …

Обща информация

ОТ:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитващ орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 на Комисията)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитан орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 на Комисията)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [вписва се съответното име]

В съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 за установяване на технически стандарти за изпълнение [за определяне на процедурите и формулярите за обмен на информация] ни е необходима информация във връзка с въпросите, изложени подробно по-долу.

Ще Ви бъда благодарен, ако получа горепосочената информация до [въведете примерна дата за отговор] а, ако това не е възможно, да съобщите кога очаквате това да стане.

Мотиви за искането на информация

[Отбележете разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1011, съгласно които случаят попада в компетенциите на запитващия орган]

Искането се отнася за информация относно …

[Опишете предмета на искането, областта на съответния надзор на бенчмарк и целта, за която се иска информацията]

В допълнение към …

[Ако е приложимо, моля, посочете данните на предходното искане, по които то да бъде намерено.]

Съдържащата се в искането информация следва да се третира като поверителна в съответствие с член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105.

С уважение,

[подпис]


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формуляр за потвърждаване на получаването на искане за информация

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Референтен номер: …

Дата: …

ОТ:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитан орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 на Комисията)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитващ орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [вписва се съответното име]

В съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 за установяване на технически стандарти за изпълнение [за определяне на процедурите и формулярите за обмен на информация] с настоящото потвърждаваме получаването на Вашето искане за информация с референтен номер [Въведете искането].

Очаквана дата на отговор (ако е възможно на този етап): …

С уважение,

[подпис]


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формуляр за отговор на искане за предоставяне на информация

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Референтен номер: …

Дата: …

Обща информация

ОТ:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитан орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 на Комисията)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитващ орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [вписва се съответното име]

В съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 за установяване на технически стандарти за изпълнение [за определяне на процедурите и формулярите за обмен на информация] Вашето искане за информация от [дд.мм.гггг] с референтен номер [Въведете референтния номер на искането] беше обработено от нас.

Изисквана информация

Предоставената информация е поверителна и е разкрита на [въведете наименованието на запитващия орган] съгласно [въведете разпоредбата от приложимото секторно законодателство], при условие че ще остане поверителна, в съответствие с член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105. [Въведете наименованието на запитващия орган] спазва изискванията на член 5 от Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2018/1105 по отношение на ограниченията във връзка с поверителността и допустимото използване на информацията.

С уважение,

[подпис]


9.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1106 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2018 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение за образците за декларацията за съответствие, която се публикува и поддържа от администраторите на значими бенчмаркове и на бенчмаркове с малка значимост в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1), и по-специално член 25, параграф 8, трета алинея и член 26, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 25, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/1011 администраторите на значими бенчмаркове, които са избрали да не се съобразят с едно или повече специфични изисквания на посочения регламент, се задължават да публикуват и поддържат декларация за съответствие, в която се посочва защо не е целесъобразно за тях да се съобразят с тези изисквания. С член 26, параграф 3 от същия регламент се налага сходно задължение за администраторите на бенчмаркове с малка значимост, но по отношение на по-широк кръг изисквания.

(2)

Декларацията за съответствие следва да позволява при прочит ясно да са видни разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1011, които администраторът на бенчмарк е решил да не прилага, и причините, поради които администраторът смята, че е целесъобразно да не спазва тези разпоредби.

(3)

С член 25, параграф 7 и член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011 се изисква в декларацията за съответствие ясно да се посочва защо администраторът смята за целесъобразно да не спазва въпросните разпоредби. Ето защо в образеца следва да се предвиди отделно обяснение за всяка от разпоредбите, която не се прилага от администратора.

(4)

Незадължителните освобождавания за значими бенчмаркове по член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011 представляват подгрупа на възможните освобождавания за бенчмаркове с малка значимост в член 26, параграф 1 от същия регламент. С цел да се осигури съгласуваност между двата технически стандарта за изпълнение, изисквани съгласно член 25, параграф 8 и член 26, параграф 5 във връзка с тези освобождавания, както и за да се избегне ненужната административна тежест за администраторите на бенчмаркове, е желателно тези технически стандарти за изпълнение да бъдат изложени в един-единствен регламент.

(5)

Администраторите може да изберат да използват единна декларация за съответствие за група бенчмаркове, при условие че тя позволява ясно открояване на разпоредбите, които администраторът е решил да не прилага за всеки бенчмарк, обхванат от декларацията за съответствие. Единната декларация за съответствие не следва да обхваща и значимите бенчмаркове, и бенчмарковете с малка значимост. Ако дадена група бенчмаркове включва значими бенчмаркове и бенчмаркове с малка значимост, следва да бъдат изготвени най-малко две декларации за съответствие.

(6)

На администраторите следва да се даде достатъчно време, за да се съобразят с изискванията на настоящия регламент. В тази връзка прилагането на настоящия регламент следва да започне два месеца след влизането му в сила.

(7)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(8)

Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе открити обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните свързани с тях разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Образци за декларацията за съответствие

1.   Образецът за декларацията за съответствие, посочена в член 25, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/1011, е изложен в приложение I към настоящия регламент.

2.   Образецът за декларацията за съответствие, посочена в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011, е изложен в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 октомври 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец за декларацията за съответствие по член 25, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/1011

Позиция

Текстово поле

A.   Обща информация

1.

Дата на създаване на настоящия документ и, когато е приложимо, на неговата последна актуализация

1.

Създадено на: [дд/мм/гг]

Последна актуализация: [дд/мм/гг]

2.

Име на администратора

2.

[Както е посочен в „Регистъра на администраторите и бенчмарковете“, публикуван от ЕОЦКП]

3.

Съответен национален компетентен орган

3.

[Компетентният орган, който е лицензирал или регистрирал администратора по силата на член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011]

В следния раздел:

се определят значимите бенчмаркове или значимите бенчмаркове, спрямо които разпоредбите не се прилагат,

се определят разпоредбите, които администраторът e решил да не прилага, и

се обяснява защо е целесъобразно администраторът да не спазва всяка подобна разпоредба.

Ако настоящият документ се отнася за повече от един значим бенчмарк, предоставян от администратора, трябва да се попълни отделен раздел за всяка група бенчмаркове, спрямо които:

разпоредбите, които администраторът реши да не прилага са едни и същи за всички тези бенчмаркове, и

за всяка разпоредба обяснението защо е целесъобразно администраторът да не я спазва е едно и също за всички тези бенчмаркове.

Б.    [Вписва се името на администратора, както е посочено в точка 2 от раздел А] предпочете да не прилага следните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на значимия бенчмарк или значимите бенчмаркове, посочени по-долу

1.

Бенчмарк или бенчмаркове, по отношение на които разпоредбите не се прилагат

1.

[Въведете наименованието на бенчмарка или на всеки от бенчмарковете, включително техния международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) или, ако не е наличен ISIN, всякакъв друг наличен код]

2.

Указание за това къде е публикувана декларацията за бенчмарк за съответния бенчмарк или за всеки от съответните бенчмаркове

2.

[напр. линк]

3.

i)

Разпоредбата или разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/1011, които не се прилагат

ii)

За всяка разпоредба се обяснява защо е целесъобразно администраторът да не я спазва

3 i)

[За всяка разпоредба въведете номера на съответния член, параграф и, когато е приложимо, буква от Регламент (ЕС) 2016/1011, както и пълния текст на разпоредбата]

3 ii)

[За всяка разпоредба въведете конкретно, подробно и ясно обяснение защо е целесъобразно администраторът да не спазва тази разпоредба, като се вземат предвид естеството и въздействието на бенчмарка или бенчмарковете и мащаба на администратора.]

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за декларацията за съответствие по член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011

Позиция

Текстово поле

A.   Обща информация

1.

Дата на създаване на настоящия документ и, когато е приложимо, на неговата последна актуализация

1.

Създадено на: [дд/мм/гг]

Последна актуализация: [дд/мм/гг]

2.

Име на администратора

2.

[Както е посочен в „Регистъра на администраторите и бенчмарковете“, публикуван от ЕОЦКП]

В следния раздел:

се определят бенчмарковете с малка значимост или бенчмарковете с малка значимост, по отношение на които разпоредбите не се прилагат,

се определят разпоредбите, които администраторът e решил да не прилага, и

се обяснява защо е целесъобразно администраторът да не спазва всяка подобна разпоредба.

Ако настоящият документ се отнася за група бенчмаркове с малка значимост, предоставени от администратора, се попълва отделен раздел за всяка група бенчмаркове, по отношение на които:

разпоредбите, които администраторът реши да не прилага са едни и същи за всички тези бенчмаркове, и

за всяка разпоредба обяснението защо е целесъобразно администраторът да не я спазва е едно и също за всички тези бенчмаркове.

Б.    [Вписва се името на администратора, както е посочено в точка 2 от раздел А] предпочете да не прилага следните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарка с малка значимост или на бенчмарковете с малка значимост, посочени по-долу

1.

Бенчмарк или бенчмаркове, по отношение на които разпоредбата(ите) не се прилагат

1.

[Въведете наименованието на бенчмарка или на всеки от бенчмарковете, включително техния международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) или, ако не е наличен ISIN, всякакъв друг наличен код]

2.

i)

Разпоредбата или разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/1011, които не се прилагат

ii)

За всяка разпоредба се обяснява защо е целесъобразно администраторът да не я спазва

2 i)

[За всяка разпоредба въведете номера на съответния член, параграф и, когато е приложимо, буква от Регламент (ЕС) 2016/1011, както и пълния текст на разпоредбата]

2 ii)

[За всяка разпоредба въведете конкретно, подробно и ясно обяснение защо е целесъобразно администраторът да не спазва тази разпоредба.]