ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
31 юли 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1069 на Съвета от 26 юли 2018 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2018—2024 г.)

1

 

 

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2018—2024 г.)

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1070 на Съвета от 26 юли 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1970 за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2018 г.

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1071 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1072 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1073 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1074 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1075 на Комисията от 27 юли 2018 година за подновяване на одобрението на активното вещество Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, като активно вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1076 на Комисията от 30 юли 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 с цел класифициране на субстанцията изофлуран по отношение на максимално допустимата ѝ стойност на остатъчни количества ( 1 )

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1077 на Комисията от 30 юли 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1078 на Комисията от 30 юли 2018 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването, за целите на отчитането, на техническите резерви и основните собствени средства при референтни дати от периода 30 юни 2018 г. — 29 септември 2018 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност ( 1 )

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1079 на Комисията от 30 юли 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 28343 като фуражна добавка за отбити прасенца (притежател на разрешението Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1080 на Комисията от 30 юли 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 като фуражна добавка за видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки (притежател на разрешението Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1081 на Комисията от 30 юли 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка за свине за угояване (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, представлявано от Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1082 на Съвета от 30 юли 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/610 за военна мисия на Европейския съюз за обучение в Централноафриканската република

140

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1083 на Съвета от 30 юли 2018 година за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия

142

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1084 на Съвета от 30 юли 2018 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/475

144

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1085 на Съвета от 30 юли 2018 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

147

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/1086 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

150

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1087 на Съвета от 30 юли 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

152

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2018 на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна от 22 март 2018 година във връзка с приемането на вътрешен правилник на комитета по СИП [2018/1088]

158

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1069 НА СЪВЕТА

от 26 юли 2018 година

за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2018—2024 г.)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2008 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 242/2008 (1) за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д'Ивоар и Европейската общност (2) (наричано по-долу „споразумението“). Споразумението бе подновено мълчаливо и все още е в сила.

(2)

Срокът на действие на последния протокол към споразумението изтече на 30 юни 2018 г.

(3)

Комисията договори от името на Съюза нов протокол за прилагане на споразумението (наричан по-долу „протоколът“). Протоколът бе парафиран на 16 март 2018 г.

(4)

Целта на протокола е да се създаде възможност за Съюза и Република Кот д'Ивоар (нирачана по-долу „Кот д'Ивоар“) да си сътрудничат по-тясно при насърчаването на политика на устойчиво рибарство и отговорното използване на рибните ресурси във водите на Кот д'Ивоар, както и да се подкрепят усилията на Кот д'Ивоар за развитие на синя икономика.

(5)

Протоколът следва да бъде подписан.

(6)

С цел да се осигури скорошно започване на риболовните дейности на корабите на Съюза протоколът следва да се прилага временно до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Съюза, на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар, при условие за сключването на посочения протокол.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза.

Член 3

В съответствие с член 13 от протокола той се прилага временно от момента на подписването му до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  Регламент (ЕО) № 242/2008 на Съвета от 17 март 2008 г. за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кот д'Ивоар, от друга страна (ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 51).

(2)  ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 41.


31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/3


ПРОТОКОЛ

за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2018—2024 г.)

Член 1

Срок на прилагане и възможности за риболов

1.   Считано от 1 август 2018 г., за срок от шест години се предоставят следните възможности за риболов в съответствие с член 5 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (наричано по-долу „споразумението“):

кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване: 28 кораба;

кораби с парагади за улов на повърхността: 8 кораба.

Тези възможности за риболов са насочени към риболов на далекомигриращи видове (изброените в приложение 1 към Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1982 г.), с изключение на видовете, защитени или забранени за риболов в рамките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) или други международни конвенции.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 5 и 6 от настоящия протокол.

3.   Корабите, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз (наричани по-долу „корабите на Съюза“), могат да извършват риболовни дейности в риболовната зона на Кот д'Ивоар единствено ако притежават валиден лиценз за риболов в риболовната зона на Кот д'Ивоар в рамките на настоящия протокол.

Член 2

Прозрачност

Република Кот д'Ивоар (наричана по-долу „Кот д'Ивоар“) се задължава да обменя информация относно всяко споразумение, с което се разрешава достъпът на други чуждестранни кораби в нейната риболовна зона, по-специално относно броя на издадените разрешения и обема на извършения улов, в съответствие с член 11 от настоящия протокол.

Освен това Кот д'Ивоар предоставя данни за риболовните усилия на своите кораби за улов на риба тон, които имат лиценз за промишлен риболов.

Член 3

Финансово участие — начини на плащане

1.   Финансовото участие, посочено в член 7 от Споразумението, възлиза на 682 000 EUR годишно, или общо 4 092 000 EUR за срока, посочен в член 1.

2.   Финансовото участие се състои от:

а)

годишна сума в размер на 330 000 EUR за достъп до риболовната зона на Кот д'Ивоар за първите две години на прилагане на настоящия протокол и 275 000 EUR за следващите години, съответстващи на референтен тонаж от 5 500 тона годишно, и

б)

специална годишна сума в размер на 352 000 EUR за първите две години на прилагане на настоящия протокол и 407 000 EUR за следващите години, предназначена за подкрепа на прилагането на секторната политика на Кот д'Ивоар в областта на рибарството.

3.   Освен това корабособствениците плащат годишна финансова вноска с прогнозен размер 330 400 EUR, за правото на достъп до риболовната зона на Кот д'Ивоар в съответствие с условията, предвидени в глава II от приложението към настоящия протокол.

4.   Параграф 2 от настоящия член се прилага при спазване на членове 4, 5, 6 и 9 от настоящия протокол и на членове 12 и 13 от споразумението.

5.   Ако общият размер на улова, осъществен от корабите на Съюза в риболовната зона на Кот д'Ивоар, надвиши референтния тонаж, размерът на годишното финансово участие се увеличава с 60 EUR за всеки допълнителен тон улов през първите две години на прилагане на настоящия протокол и със 70 EUR за следващите години. Същевременно общата годишна сума, плащана от Съюза, не може да надхвърля двукратния размер на сумата, посочена в параграф 2, буква а). Когато уловът от страна на корабите на Съюза надвиши количеството, съответстващо на двукратния размер на общата годишна сума, дължимата сума за превишаващото това ограничение количество улов се плаща през следващата година.

6.   Плащането на финансовото участие, определено в параграф 1, се извършва не по-късно от 90 дни след началната дата на временното прилагане на настоящия протокол за първата година и най-късно на датата на подновяване на действието на настоящия протокол за следващите години.

7.   Органите на Кот д'Ивоар разполагат с пълна свобода на преценка относно използването на финансовото участие, посочено в параграф 2, буква a).

8.   Финансовото участие, посочено в параграф 2, буква a), се превежда на Министерство на финансите на Кот д'Ивоар.

9.   Финансовото участие, посочено в параграф 2, буква б), се плаща по специална сметка, открита за целите на изпълнението на секторната подкрепа, в банката на Министерство на финансите на Кот д'Ивоар.

Данните на посочените банкови сметки се съобщават всяка година от органите на Кот д'Ивоар на Съюза.

Всяка от двете посочени по-горе категории финансово участие се вписва в държавния бюджет и се подчинява на правилата и процедурите за управление на публичните финанси на Кот д'Ивоар.

Член 4

Секторна подкрепа

1.   Секторната подкрепа в рамките на настоящия протокол допринася за изпълнението на Стратегическия план за развитие на животновъдството, рибарството и аквакултурите на Кот д'Ивоар. Нейната цел е устойчивото управление на сладководните и морските рибни ресурси, по-специално чрез:

а)

подобряване на мониторинга, контрола и наблюдението на риболовните дейности;

б)

подобряване на научните познания за рибните ресурси;

в)

подобряване на статистиката в областта на рибарството;

г)

подкрепа за непромишления риболов;

д)

укрепване на международното сътрудничество;

е)

подкрепа за синята икономика и за развитието на аквакултурите.

2.   Най-късно три месеца след началото на временното прилагане на настоящия протокол Съюзът и Кот д'Ивоар се договарят в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, за многогодишна секторна програма и подробни правила за прилагането ѝ, включително за:

а)

годишните и многогодишните насоки за използване на финансовото участие, посочено в член 3, параграф 2, буква б);

б)

целите, които трябва да бъдат постигнати, и предвидените дейности на годишна и многогодишна основа с цел насърчаване на отговорен и устойчив риболов, като се вземат предвид приоритетите, изразени от Кот д'Ивоар в националната ѝ политика в областта на рибарството и аквакултурите;

в)

критериите и процедурите за изготвяне на годишна оценка на постигнатите резултати.

3.   Всяко предложено изменение на годишната или многогодишната секторна програма или на използването на специалните суми за инициативите, които трябва да се осъществят, се съобщава предварително на Европейската комисия и трябва да бъде одобрено и от двете страни в рамките на съвместния комитет — ако е необходимо, чрез размяна на писма.

4.   Всяка година двете страни извършват в рамките на съвместния комитет оценка на резултатите от изпълнението на многогодишната секторна програма. Ако оценката покаже, че постигането на целите на финансовото участие по член 3 параграф 2, буква б) не е в съответствие с програмното планиране или ако изпълнението на това финансово участие бъде оценено като незадоволително от съвместния комитет, то може да бъде подложено на преглед или спряно.

Плащането на финансовото участие се подновява след консултации и съгласие на двете страни, ако резултатите от изпълнението на секторната подкрепа са в съответствие с програмното планиране, прието от съвместния комитет.

Двете страни продължават мониторинга на секторната подкрепа до пълното използване на специалната сума от финансово участие, предвидена в член 3, параграф 2, буква б) — ако е необходимо, след изтичането на срока на действие на настоящия протокол.

Въпреки това, с изключение на случаите на непреодолима сила, плащането на специалната сума от финансовото участие не може да бъде извършено по-късно от шест месеца след изтичането на срока на действие на настоящия протокол.

Член 5

Научно-техническо сътрудничество за отговорен риболов

1.   Страните се задължават да насърчават отговорния риболов във водите на Кот д'Ивоар въз основа на принципа за недискриминация между различните флотове в тези води.

2.   За срока на действие на настоящия протокол Съюзът и органите на Кот д'Ивоар си сътрудничат при мониторинга на улова, на риболовните усилия и на състоянието на рибните ресурси в риболовната зона на Кот д'Ивоар.

3.   Страните се задължават да насърчават сътрудничеството, насочено към постигането на отговорен риболов, на подрегионално равнище, и по-специално в рамките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), както и на всяка друга компетентна подрегионална или международна организация. Страните се задължават да спазват всички препоръки на ICCAT.

4.   В съответствие с член 4 от споразумението и въз основа на приетите в рамките на ICCAT препоръки и резолюции, както и от гледна точка на най-добрите налични научни становища, страните се консултират помежду си в съвместния комитет и приемат мерки за осигуряване на устойчиво управление на рибните ресурси, засягащи дейностите на корабите на Съюза — ако е необходимо, след научна среща.

5.   Двете страни си сътрудничат с цел засилване на механизмите за контрол, инспекция и борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов в Кот д'Ивоар.

Член 6

Преглед на възможностите за риболов и техническите мерки по взаимно съгласие

1.   Възможностите за риболов, посочени в член 1, могат да бъдат увеличени по взаимно съгласие в резултат на консултациите, предвидени в член 5, параграф 4, при условие че това увеличение няма да засегне устойчивото управление на ресурсите на Кот д'Ивоар. В такъв случай посоченото в член 3, параграф 1 финансово участие се увеличава пропорционално и на принципа pro rata temporis.

2.   В обратния случай — ако страните се договорят за приемане на намаление на предвидените в член 1 възможности за риболов, финансовото участие се намалява пропорционално и на принципа pro rata temporis.

3.   Разпределението на възможностите за риболов между различните категории кораби също може да бъде предмет на преглед, след консултации между страните и по взаимно съгласие, при спазване на евентуални препоръки на научната среща, посочена в член 5, параграф 4, относно управлението на ресурсите, които има вероятност да бъдат засегнати от такова преразпределение. Страните се договарят за съответстващо коригиране на финансовото участие, когато това се налага от преразпределението на възможностите за риболов.

4.   При необходимост съвместният комитет може да разгледа и адаптира техническите условия за упражняване на риболовна дейност и условията за прилагане на секторната подкрепа, предвидена в настоящия протокол.

Член 7

Нови възможности за риболов и проучвателен риболов

1.   В случай че корабите на Съюза проявяват интерес към риболовни дейности, които не са посочени в член 1, Съюзът се консултира с Кот д'Ивоар, за да бъде дадено евентуално разрешение за съответните нови дейности. В рамките на тези консултации страните вземат предвид относимите научни становища, по-специално тези на регионалните и подрегионалните риболовни организации. Когато е приложимо, страните се договарят относно условията, приложими по отношение на тези нови възможности за риболов, и относно въвеждането на многогодишни планове за управление. Ако е необходимо, те внасят изменения на настоящия протокол и на приложението към него.

2.   В резултат на консултациите, предвидени в член 5, параграф 4, страните могат да разрешат рейсове за проучвателен риболов в риболовната зона на Кот д'Ивоар с цел изпробването на техническата осъществимост и икономическата рентабилност на новите видове риболов.

2.1.

За тази цел Съюзът предава на органите на Кот д'Ивоар заявленията за лицензи за проучвателен риболов въз основа на техническо досие, в което се уточняват:

техническите характеристики на кораба,

квалификацията на корабните офицери по отношение на дадения вид риболов,

предложението за техническите параметри на рейса (продължителност, риболовни уреди, райони за проучване и др.).

2.2.

Рейсовете за проучвателен риболов могат да бъдат с максимална продължителност от шест месеца. За тях се плаща такса, определена от органите на Кот д'Ивоар.

2.3.

По време на целия рейс на борда на кораба трябва да присъстват научен наблюдател от държавата на знамето и наблюдател, избран от властите на Кот д'Ивоар.

2.4.

Уловът, съответстващ и получен в рамките на проучвателния риболов, остава собственост на корабособственика.

2.5.

Подробните резултати от рейса се предават за анализ на съвместния комитет.

Член 8

Приложимо законодателство

1.   Дейностите на корабите на Съюза, които извършват риболовни дейности във водите на Кот д'Ивоар, се уреждат от действащото законодателство на тази държава, освен ако в споразумението и в настоящия протокол не е предвидено друго.

2.   Органите на Кот д'Ивоар своевременно уведомяват Съюза за всички промени или нови законодателни актове, които се отнасят до риболовния сектор.

3.   Съюзът уведомява органите на Кот д'Ивоар за всички промени или нови законодателни актове, които се отнасят до риболовните дейности на флота за далечно плаване на Съюза.

Член 9

Спиране на прилагането на протокола

1.   Прилагането на настоящия протокол може да бъде спряно по инициатива на една от двете страни след консултация в рамките на съвместния комитет, ако са налице едно или повече от следните условия:

а)

провеждането на риболовни дейности в риболовната зона на Кот д'Ивоар е възпрепятствано от необичайни обстоятелства, определени в член 2, буква з) от споразумението;

б)

разпоредбите на настоящия протокол са засегнати от значителни промени в определянето и изпълнението на политиката в областта на рибарството на някоя от страните;

в)

задействани са механизмите за консултации, предвидени в членове 8 и 96 от Споразумението от Котону, във връзка с нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека, определени в член 9 от посоченото споразумение;

г)

не е извършено плащане от страна на Съюза на финансовото участие, предвидено в член 3, параграф 2, буква а), в съответствие с разпоредбите на параграф 5 от настоящия член;

д)

в рамките на съвместния комитет между двете страни възникне сериозен и неразрешим спор относно прилагането или тълкуването на настоящия протокол.

2.   В случаите, когато се спира прилагането на настоящия протокол по причини, различни от посочените в параграф 1, буква в), се изисква заинтересованата страна да уведоми писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която спирането ще породи действие. Спирането на прилагането на настоящия протокол по причини, изложени в параграф 1, буква в), започва незабавно след приемането на решението за спирането.

3.   В случай на спиране на прилагането страните продължават да провеждат консултации помежду си с цел намирането на решение по взаимно съгласие на спора. След уреждане на спора прилагането на настоящия протокол се възобновява и сумата на финансовото участие се намалява пропорционално и на принципа pro rata temporis за времето, през което прилагането на настоящия протокол е било спряно.

4.   Действието на разрешенията за риболов, издадени на корабите на Съюза, може да бъде спряно заедно със спирането на изплащането на финансовото участие съгласно член 3, параграф 2, буква а). При възобновяване на действието на тези разрешения валидността им се удължава със срок, равен на срока на спирането на риболовните дейности.

5.   С изключение на случаите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, ако Съюзът пропусне да извърши плащането, предвидено в член 3, параграф 2, буква а), органите на Кот д'Ивоар официално уведомяват Съюза за липсата на плащане. Съюзът извършва подходящи проверки и при необходимост извършва плащането в рамките на максимален срок от 60 дни, считано от датата на получаване на официалното искане.

В случай че в края на този срок все още не е извършено плащане и не е посочена подходяща обосновка за това, властите на Кот д'Ивоар могат да спрат прилагането на настоящия протокол съгласно параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член. Прилагането на настоящия протокол се възобновява веднага след извършване на съответното плащане.

Член 10

Електронен обмен на информация

1.   Съюзът и Кот д'Ивоар гарантират нормалното функциониране на необходимите компютърни системи за електронен обмен на цялата информация и всички документи, свързани с прилагането на споразумението и настоящия протокол.

2.   Документите в електронен формат се смятат за равностойни във всяко отношение на същите документи на хартиен носител.

3.   Съюзът и Кот д'Ивоар незабавно се уведомяват взаимно за всеки проблем във функционирането на съответните компютърни системи. В такива случаи данните и документите, свързани с прилагането на споразумението и настоящия протокол, автоматично се заменят с тяхната версия на хартиен носител.

Член 11

Поверителност на данните

Съюзът и Кот д'Ивоар се ангажират да гарантират, че всички поименни данни, свързани с корабите на Съюза и с техните риболовни дейности, получени в рамките на споразумението и на настоящия протокол, винаги се обработват в строго съответствие със съответните принципи на поверителност и защита на данните.

Страните гарантират, че единствено обобщените данни за дейностите, свързани с риболова на риба тон в риболовната зона на Кот д'Ивоар, се огласяват публично съгласно съответните разпоредбите на ICCAT и на други регионални или подрегионални риболовни организации.

Данните, считани за поверителни, се използват от компетентните органи само за целите на прилагането на споразумението и на настоящия протокол.

Член 12

Прекратяване

1.   В случай на прекратяване на настоящия протокол заинтересованата страна уведомява писмено другата страна за намерението си да прекрати настоящия протокол най-малко шест месеца преди датата, на която прекратяването ще породи действие.

2.   С изпращането на посоченото в параграф 1 уведомление започват консултации между страните.

Член 13

Временно прилагане

Страните прилагат настоящия протокол временно от момента на подписването му.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият протокол влиза в сила на датата, на която страните по него се нотифицират взаимно за приключване на процедурите, необходими за тази цел.

За Европейския съюз

За Република Кот д'Ивоар


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РИБОЛОВ ОТ КОРАБИ НА СЪЮЗА В РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА КОТ Д'ИВОАР

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.   Определяне на компетентния орган

За целите на настоящото приложение и ако не е посочено друго, всяко позоваване на Европейския съюз или на Кот д'Ивоар в смисъл на компетентен орган се отнася до:

за Европейския съюз: Европейската комисия, когато е приложимо — посредством делегацията на Европейския съюз в Кот д'Ивоар;

за Кот д'Ивоар: Министерството, отговарящо за сектора на рибарството.

2.   Риболовна зона

Органите на Кот д'Ивоар уведомяват компетентните служби на Съюза възможно най-бързо за географските координати на риболовната зона на Кот д'Ивоар от изходната линия.

Корабите на Съюза ще могат да извършват риболов във водите отвъд 12 морски мили от изходната линия, освен в случаите, предвидени в точка 3 от настоящата глава.

3.   Зони, забранени за корабоплаване и риболов

При издаване на лиценза за риболов Кот д'Ивоар уведомява корабособствениците и Съюза за координатите на зоните, забранени за корабоплаване и риболов. Всяка промяна във връзка с тези зони трябва да бъде съобщена във възможно най-кратък срок на Съюза.

4.   Банкова сметка

Преди да започне временното прилагане на настоящия протокол, Кот д'Ивоар съобщава на Съюза данните на банковата сметка на Министерство на финансите, по която да се превеждат сумите, платими от корабите на Съюза съгласно споразумението. Разходите по банковите преводи се поемат от корабособствениците.

ГЛАВА II

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ

За целите на прилагането на разпоредбите на настоящото приложение понятието „лиценз“ е равностойно на понятието „разрешение за риболов“, предвидено в законодателството на Съюза.

Раздел 1: Приложими процедури

1.   Предварителни условия за получаване на лиценз за риболов — кораби, отговарящи на изискванията

Само отговарящи на изискванията кораби могат да получат лиценз за риболов в риболовната зона на Кот д'Ивоар. За тази цел те трябва да бъдат вписани в регистъра на корабите на Съюза и да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета (1).

За да отговаря даден кораб на изискванията, не трябва да има издадена забрана за извършване на риболовни дейности в Кот д'Ивоар спрямо корабособственика, капитана или самия кораб. Те трябва да са изправни по отношение на органите на Кот д'Ивоар, т.е. да са изпълнили всички предходни задължения, произтичащи от риболовните им дейности в Кот д'Ивоар по сключени със Съюза споразумения в областта на рибарството.

2.   Заявления за издаване на лиценз

Съответните органи на Съюза подават, по електронен път или с други гарантиращи бързина средства, пред Министерството, отговарящо за сектора на рибарството на Кот д'Ивоар, заявление от всеки кораб, желаещ да извършва риболов по споразумението, най-малко 30 работни дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства.

Заявленията се представят пред Министерството, отговарящо за сектора на рибарството, чрез формулярите, чийто образец се съдържа в допълнение 1.

Всяко заявление за лиценз трябва да се придружава от:

доказателство за извършено авансово, фиксирано по размер плащане за срока на валидност на лиценза,

свидетелството за мореходност на кораба,

удостоверение за застраховка на кораба,

скорошна цветна снимка на кораба (страничен изглед), на която ясно личат името на кораба и неговият идентификационен номер,

илюстрация и подробно описание на използваните риболовни уреди.

За подновяване на лиценз съгласно настоящия протокол за кораб, чиито технически спецификации не са променени, заявлението за подновяване се придружава само от доказателство за платена такса.

3.   Фиксирана такса

Плащането на таксата се извършва на посочената от органите на Кот д'Ивоар сметка в съответствие с глава I, точка 4 от настоящото приложение.

Таксата включва всички национални и местни такси, с изключение на пристанищните такси и разходите за обслужване.

4.   Временен списък на корабите с разрешение за риболов

След получаване на заявленията за издаване на разрешение за риболов и уведомлението за авансовото плащане Кот д'Ивоар изготвя временен списък на корабите заявители. Този списък се изпраща незабавно по електронен път на Съюза и на националния орган, отговорен за контрола на рибарството. На корабите се разрешава да извършват риболов веднага след вписването им във временния списък. Те винаги трябва да разполагат на борда с копие от временния списък, докато не бъде издадено разрешението за риболов.

5.   Издаване на лицензи

В срок от 21 работни дни от получаването на всички документи, посочени в точка 2 от настоящата глава, Министерството, отговарящо за сектора на рибарството на Кот д'Ивоар, издава лицензите за всички кораби на корабособствениците или техните представители — ако е приложимо, чрез делегацията на Европейския съюз в Кот д'Ивоар.

Лицензите са валидни най-много за срок от една година и могат да бъдат подновявани.

6.   Списък на корабите с разрешение за риболов

След издаването на лицензите Кот д'Ивоар изготвя незабавно окончателен списък на корабите с разрешение за риболов в риболовната зона на Кот д'Ивоар. Този списък се представя незабавно на отговорния за мониторинга на рибарството национален орган и на Съюза и замества временния списък, посочен по-горе.

7.   Прехвърляне на лиценз

Лицензът се издава за конкретен кораб и не може да бъде прехвърлян. Въпреки това, по искане на Съюза и когато бъде доказано наличието на непреодолима сила, например в случай на загуба или продължителен престой на кораб поради сериозна техническа повреда, лицензът на кораба се заменя от нов лиценз, издаден за друг кораб от същата риболовна категория, посочена в член 1 от настоящия протокол, и принадлежащ на същия корабособственик, на същото сдружение на корабособственици или на същата организация на производители, без да е дължима нова такса. В този случай изчисляването на равнището на улова за определяне на евентуално допълнително плащане се извършва въз основа на общия улов на двата кораба.

Собственикът на първия кораб или неговият представител връща обезсиления лиценз на Министерство, отговарящо за сектора на рибарството на Кот д'Ивоар, чрез делегацията на Европейския съюз в Кот д'Ивоар.

Новият лиценз поражда действие в деня, в който корабособственикът върне обезсиления лиценз на Министерство, отговарящо за сектора на рибарството на Кот д'Ивоар. Делегацията на Европейския съюз в Кот д'Ивоар се уведомява за прехвърлянето на лиценза.

8.   Съхраняване на борда на лиценза

Лицензът трябва да се съхранява постоянно на борда на кораба. Независимо от това, на корабите се разрешава да извършват риболов веднага след вписването им във временния списък, посочен в точка 4 от настоящата глава.

9.   Помощни кораби

По искане на Съюза и след разглеждане на въпроса от страна на органите на Кот д'Ивоар, Кот д'Ивоар разрешава на риболовните кораби на Съюза, притежаващи лиценз за риболов, да бъдат подпомагани от помощни кораби.

Помощните кораби не могат да бъдат оборудвани за улов на риба. Подпомагането не може да включва зареждане с гориво, нито трансбордиране на улова.

По отношение на помощните кораби се прилага процедурата за подаване на заявления за разрешение за риболов, описана в настоящата глава, до степента, приложима за тях. Кот д'Ивоар изготвя списък на помощните кораби, които са получили разрешения, и незабавно го изпраща на Съюза.

По отношение на тези кораби се прилага задължението за плащане на годишна такса в размер на 3 500 EUR.

Раздел 2: Такси и авансови плащания

1.   Таксата за тон улов в рамките на риболовната зона на Кот д'Ивоар за кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон и кораби с парагади за улов на повърхността се определя на:

60 EUR за първата и втората година на прилагане на настоящия протокол;

70 EUR за третата, четвъртата, петата и шестата година на прилагане на настоящия протокол.

2.   Лицензите се издават, след като на компетентните национални органи бъдат предварително платени следните годишни такси:

а)

за корабите с мрежи гъргър за улов на риба тон:

7 620 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 127 тона за първата и втората година на прилагане на настоящия протокол;

8 890 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 127 тона за третата, четвъртата, петата и шестата година на прилагане на настоящия протокол;

б)

за корабите с парагади за улов на повърхността:

2 400 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 40 тона за първата и втората година на прилагане на настоящия протокол;

2 800 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 40 тона за третата, четвъртата, петата и шестата година на прилагане на настоящия протокол.

Ако съответният лиценз е издаден със срок, по-кратък от една година, размерът на таксата се определя пропорционално на срока на лиценза в съответствие със законодателството на Кот д'Ивоар. Независимо от това, за корабите с мрежи гъргър за улов на риба тон срокът не може да бъде по-кратък от 12 месеца.

3.   Съюзът изготвя за всеки кораб отчет за улова и отчет за таксите, дължими за съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година. Той предава тези отчети на органите на Кот д'Ивоар най-късно до края на месец април на текущата година. Кот д'Ивоар може да оспори тези отчети въз основа на документи в срок от 30 дни, считано от датата на получаване. В случай на несъгласие страните провеждат консултация в рамките на съвместния комитет. Ако Кот д'Ивоар не повдигне възражения в срок от 30 дни, отчетите се считат за приети.

4.   Ако сумата в окончателния отчет надхвърля фиксираната такса, платена за получаването на разрешението за риболов, корабособственикът изплаща остатъка на Кот д'Ивоар в срок от 45 дни, освен ако корабособственикът не оспори плащането. Ако обаче сумата в окончателния отчет е по-ниска от авансово платената сума, посочена в точка 2 от настоящия раздел, получената разлика не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА III

ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

1.   Риболовен дневник

Капитанът на кораб на Съюза, извършващ риболов съгласно споразумението, води риболовен дневник в съответствие с приложимите препоръки и резолюции на ICCAT за корабите с мрежи гъргър и корабите с парагади.

Риболовният дневник се попълва от капитана за всеки ден, в който корабът се намира в риболовната зона на Кот д'Ивоар.

Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник уловеното и съхранявано на борда количество от всеки вид, като го обозначава с неговия трибуквен код на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) и го изразява в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой екземпляри. За всеки основен вид капитанът посочва и данните за нулевия улов. Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник и количествата, изхвърлени в морето, ако има такива, по вид и в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой екземпляри.

Риболовният дневник се попълва четливо с главни букви и се подписва от капитана.

Капитанът отговаря за точността на вписаните в риболовния дневник данни.

2.   Предаване на декларациите за улова

В края на всеки рейс капитанът декларира улова на кораба, като предава на Кот д'Ивоар електронно копие на риболовните дневници за периода на присъствие в риболовната зона на Кот д'Ивоар. Същевременно той изпраща копие от тези дневници до Центъра за океаноложки изследвания на Кот д'Ивоар (Centre de Recherches Océanologiques de Côte d'Ivoire - CRO) и на един от следните научни институти:

а)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

б)

Instituto Español de Oceanografía (IEO);

в)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

При напускане на риболовната зона на Кот д'Ивоар преди края на рейса без предварително преминаване през пристанище на Кот д'Ивоар оригиналът на всеки риболовен дневник се изпраща в срок от седем дни след напускане на риболовната зона на Кот д'Ивоар.

При невъзможност за изпращане по електронна поща декларациите за улова могат да се изпращат по пощата или по факс.

Адресът на електронна поща, телефонният номер и номерът на факса, които следва да се използват, се съобщават от органите на Кот д'Ивоар преди началото на временното прилагане на настоящия протокол. Кот д'Ивоар уведомява незабавно съответните кораби и Съюза за всяка промяна в тези данни за контакт.

Когато не се спазват предвидените в настоящата глава разпоредби, правителството на Кот д'Ивоар си запазва правото да спре действието на лиценза на съответния кораб до приключването на формалностите и да наложи на корабособственика санкцията, предвидена в действащото законодателство на Кот д'Ивоар. Съюзът и държавата членка на знамето се информират за това.

3.   Преход към електронна система за предаване на данните за улова

Двете страни изразяват общата си воля да гарантират по време на първата година на прилагане на настоящия протокол преминаването към електронна система за комуникация и за предаване на данни за риболовните дейности, която позволява по-специално ежедневното предаване на декларации с данни за улова.

Страните се договарят да определят заедно, в рамките на съвместния комитет, условията и реда за този преход с оглед на своевременното започване на експлоатацията на посочената система.

ГЛАВА IV

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Приложимите към корабите с лиценз технически мерки, свързани с риболовната зона, разрешените риболовни уреди и забранените видове, са определени в техническите спецификации, съдържащи се в допълнение 2 към настоящото приложение.

Корабите спазват мерките и препоръките, които са приети от ICCAT за региона, по отношение на риболовните уреди и устройствата за привличане на рибата, техните технически спецификации и всяка друга техническа мярка, приложима към риболовните им дейности.

ГЛАВА V

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И НАДЗОР

Раздел I: Контрол и инспекция

1.   Влизане и напускане на зоната

1.1.

Корабите на Съюза уведомяват отговорните за контрола на риболова компетентни органи на Кот д'Ивоар най-малко три часа предварително за намерението си да влязат или да напуснат риболовната зона на Кот д'Ивоар.

Когато корабът уведомява за влизането или напускането, той посочва по-специално:

i)

планираните дата, час и място на преминаване;

ii)

количеството от всички видове на борда, обозначени с техните трибуквени кодове по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой екземпляри;

iii)

естеството и представянето на продуктите.

1.2.

Информацията, посочена в подточка 1.1, се предоставя за предпочитане по електронна поща или, когато това е невъзможно, по факс. Нейното получаване се потвърждава незабавно от Кот д'Ивоар.

1.3.

Кораби, които извършват риболовни дейности, без да са информирали компетентния орган в Кот д'Ивоар, се считат за нарушаващи правилата.

2.   Процедури за инспекция

2.1.

Капитаните на корабите на Съюза, извършващи риболовни дейности в риболовната зона на Кот д'Ивоар, допускат за изпълнение на задълженията им всички длъжностни лица на Кот д'Ивоар, отговарящи за инспекцията и контрола на риболовните дейности.

2.2.

Присъствието на борда на посочените длъжностни лица не надвишава необходимото за изпълнението на задълженията им време.

В края на всяка инспекция инспекторите на Кот д'Ивоар изготвят доклад за инспекцията. Капитанът на кораба на Съюза има право да внесе бележки в доклада от инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, както и от капитана на кораба на Съюза. Подписването на доклада за инспекцията от страна на капитана не засяга правото на защита на корабособственика във връзка с евентуално установено нарушение. При отказ да подпише документа капитанът е длъжен да посочи писмено основанията за отказа, след което инспекторът отбелязва върху документа „отказал да подпише“. Преди да напуснат кораба на Съюза, инспекторите на Кот д'Ивоар дават на капитана копие от доклада от инспекцията.

2.3.

Кот д'Ивоар може да разреши на Съюза да участва в инспекциите като наблюдател.

3.   Активен мониторинг в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

С цел да се засили мониторингът на риболова в открито море и борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, риболовните кораби на Съюза са длъжни да уведомят Кот д'Ивоар за присъствието в риболовната зона на Кот д'Ивоар на кораб, за който има подозрения, че извършва незаконни риболовни дейности.

4.   Разтоварване на сушата и трансбордиране

4.1.

Всеки кораб на Съюза, който желае да осъществи разтоварване на сушата или трансбордиране на улова във водите на Кот д'Ивоар, извършва операцията единствено в пристанище или/и на рейд в пристанище на Кот д'Ивоар.

4.2.

Най-малко 24 часа предварително корабособствениците предоставят на компетентните органи на Кот д'Ивоар следната информация:

имената на корабите, които ще извършват разтоварване на сушата или трансбордиране,

в случай на трансбордиране — името, номера в регистъра на Международната морска организация (ИМО) и знамето на приемащия кораб,

тонажа на улова по видове, който ще се разтоварва на сушата или трансбордира,

датата и мястото на операцията.

4.3.

В случай на трансбордиране капитаните трябва да изпратят на компетентните органи на Кот д'Ивоар декларациите за улова.

4.4.

Капитаните на корабите на Съюза, извършващи операции по разтоварване на сушата или трансбордиране в пристанище на Кот д'Ивоар, допускат и улесняват инспекцията на тези операции от страна на инспекторите, които са надлежно оправомощени и могат да бъдат идентифицирани като такива. След приключване на всяка инспекция на капитана се предоставя копие от доклада от инспекцията.

Раздел II: Система за спътниково наблюдение

1.   Съобщения за местоположението на корабите

Когато са в риболовната зона на Кот д'Ивоар, притежаващите лиценз кораби на Съюза трябва да са оборудвани със система за спътниково наблюдение на корабите (VMS), която осигурява автоматичното и непрекъснато предаване на местоположението им на всеки час до центъра за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавата на знамето им.

Съобщенията за местоположението трябва да са съобразени със спецификациите относно географското положение на риболовните кораби, включени в препоръките на ICCAT. Тези съобщения трябва да бъдат структурирани във формата, определен в приложимите стандарти в рамките на ICCAT.

ЦНР на държавата на знамето осигурява автоматичната обработка и, при необходимост, електронното предаване на съобщенията за местоположението. Посочените съобщения трябва да се записват по защитен начин и да се съхраняват в продължение на три години.

2.   Предаване от кораба в случай на повреда на VMS

Във всеки един момент капитанът трябва да е сигурен, че VMS на неговия кораб е напълно функционална и че съобщенията за местоположението се предават правилно на ЦНР на държавата на знамето.

В случай на повреда VMS на съответния кораб се поправя или заменя в рамките на един месец. След изтичането на този срок корабът вече няма право да извършва риболов в зоната на Кот д'Ивоар.

Корабите, извършващи риболов в зоната на Кот д'Ивоар с неизправна VMS, съобщават местоположението си на ЦНР на държавата на знамето по електронна поща, радио или факс най-малко на всеки четири часа, като предават всички задължителни елементи на информацията, посочена в параграф 1.

3.   Защитено предаване на съобщенията за местоположението до Кот д'Ивоар

ЦНР на държавата на знамето предава автоматично съобщенията за местоположение на съответните кораби до ЦНР на Кот д'Ивоар чрез защитена електронна комуникационна система.

ЦНР на държавата на знамето и ЦНР на Кот д'Ивоар разменят адресите си на електронна поща и незабавно се уведомяват взаимно за всяка промяна на тези адреси.

ЦНР на Кот д'Ивоар незабавно уведомява ЦНР на държавата на знамето и Съюза за всяко прекъсване в получаването на последователните съобщения за местоположението на притежаващия лиценз кораб, когато корабът не е уведомил за напускането на риболовната зона на Кот д'Ивоар.

4.   Неизправност на комуникационната система

Кот д'Ивоар осигурява съвместимост на своето електронно оборудване с това на ЦНР на държавата на знамето и незабавно уведомява Съюза за всяка неизправност при съобщаването и получаването на съобщенията за местоположение с оглед намирането на техническо решение в най-кратки срокове. Евентуалните спорове се разглеждат от съвместния комитет.

Капитанът се счита за отговорен за всяка доказана намеса в VMS на кораба, целяща нарушаване на функционирането ѝ или подправяне на съобщенията за местоположението. По отношение на всяко нарушение се прилагат санкциите, предвидени в законодателството на Кот д'Ивоар.

5.   Преразглеждане на интервала между съобщенията за местоположението

Въз основа на документи, доказващи наличието на нарушение, Кот д'Ивоар може да поиска от ЦНР на държавата на знамето, като изпрати копие от искането до Съюза, намаляване на интервала между съобщенията за местоположението на даден кораб до 30 минути за определен срок на разследване. Тези данни трябва да бъдат предадени незабавно от Кот д'Ивоар на ЦНР на държавата на знамето и на Съюза. ЦНР на държавата на знамето незабавно изпраща на Кот д'Ивоар съобщенията за местоположението съобразно новия интервал.

Когато срокът на разследване изтече, Кот д'Ивоар незабавно уведомява за това ЦНР на държавата на знамето и Съюза, като след това ги информира и за евентуалните последващи действия във връзка с това разследване.

ГЛАВА VI

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.   Корабособствениците на Съюза наемат граждани на държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) при следните условия и ограничения:

а)

по отношение на флота от кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон — най-малко 20 % от наетите моряци по време на кампанията за улов на риба тон в риболовната зона на третата държава трябва да са от АКТБ;

б)

по отношение на флота от кораби с парагади за улов на повърхността — най-малко 20 % от наетите моряци по време на риболовната кампания в риболовната зона на третата държава трябва да са от АКТБ.

2.   Корабособствениците се стремят да наемат с предимство моряци от Кот д'Ивоар.

3.   По отношение на моряците, наемани на корабите на Съюза, по право се прилага Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на работниците на колективно договаряне и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

4.   Договорите за работа на моряците от държавите от АКТБ, копие от които се предоставя на подписалите ги, се изготвят между представителя(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните синдикати или представители. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

5.   Заплатите на моряците от АКТБ се изплащат от корабособствениците. Те се определят по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и моряците и/или техните синдикати или представители. Същевременно условията на заплащане на моряците от АКТБ не могат да бъдат по-лоши от тези, приложими за екипажите от техните съответни държави, и при никакви обстоятелства не могат да бъдат под стандартите на МОТ.

6.   Всеки моряк, нает на борда на кораб на Съюза, трябва да се яви пред капитана на определения кораб в деня преди предложената за качване на борда дата. Ако морякът не се яви на датата и часа, определени за качването му на борда, корабособственикът се освобождава автоматично от задължението си да наеме този моряк.

7.   Ако корабът не се яви в уговореното време в предварително определеното пристанище, за да вземе на борда моряк от Кот д'Ивоар, корабособственикът поема свързаните с принудителния престой разходи на моряка за периода на изчакване в пристанището (настаняване, храна и др.) с фиксиран размер от 80 EUR на ден.

8.   Когато морякът от Кот д'Ивоар слиза в пристанище извън територията на Кот д'Ивоар, корабособственикът поема разходите по връщането на моряка в Кот д'Ивоар в най-кратки срокове.

9.   Всяка година корабособствениците предоставят информация относно наетите моряци. Тази информация включва броя на моряците, които са граждани на:

а)

Съюза;

б)

държава от АКТБ, като се прави разграничение между гражданите на Кот д'Ивоар и на останалите държави от АКТБ;

в)

други държави извън АКТБ и извън Съюза.

10.   Корабособственикът може свободно да избира моряците от Кот д'Ивоар, които да наеме, от регистър, поддържан от Дирекцията за морските лица на Кот д'Ивоар. По отношение на моряците от Кот д'Ивоар, които вече са на борда на кораб на Съюза, капитанът изпраща до Дирекцията за морските лица списък на тези моряци, както и копие на документите им за самоличност.

ГЛАВА VII

НАБЛЮДАТЕЛИ

1.   Наблюдение на риболовните дейности

Докато бъде въведена система за регионални наблюдатели, корабите с разрешение за риболов в риболовната зона на Кот д'Ивоар съгласно споразумението приемат на борда си наблюдатели, определени от Кот д'Ивоар в съответствие с посочените в настоящата глава правила, вместо регионални наблюдатели, с цел изпълнение на задачите, предвидени в параграф 4 от настоящата глава.

2.   Определяне на кораби и наблюдатели

Кот д'Ивоар изготвя списък на корабите, определени да приемат наблюдатели, както и списък на определените наблюдатели. Тези списъци трябва да се актуализират редовно. Те се изпращат на Съюза веднага след съставянето им, а впоследствие — на всеки три месеца при тяхното евентуално актуализиране.

Кот д'Ивоар съобщава на съответните корабособственици или техните представители името на определения за качване на борда на кораба им наблюдател при издаване на лиценза или най-късно до 15 дни преди предвидената за качването на наблюдателя дата.

Престоят на наблюдателя на борда е с продължителност един риболовен рейс. Въпреки това, при изрично искане от Кот д'Ивоар, престоят може да обхване няколко рейса в зависимост от средната продължителност на предвидените рейсове за съответния кораб. Искането се отправя от Кот д'Ивоар едновременно със съобщаването на името на наблюдателя, определен да се качи на съответния кораб.

3.   Условия за качване и слизане

Условията, при които наблюдателят се качва на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия представител и Кот д'Ивоар.

Наблюдателят се качва на борда от избрано от корабособственика пристанище в началото на първия рейс в риболовната зона на Кот д'Ивоар след съобщаването на списъка на определените кораби.

В срок от две седмици и с десетдневно предизвестие съответните корабособственици съобщават на кои пристанища и дати възнамеряват да приемат наблюдателите на борда.

Когато наблюдателите се качват на борда в държава, различна от Кот д'Ивоар, пътните им разходи се поемат от корабособственика.

Ако даден наблюдател не се яви на уговореното място и в уговореното време или най-късно до дванадесет часа след това, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението си да вземе на борда този наблюдател.

Капитанът трябва да положи всички възможни усилия, за да осигури физическата безопасност и доброто състояние на наблюдателя при изпълнението на неговите задължения.

Наблюдателят трябва да разполага с всички условия, необходими за изпълнение на задълженията му. Капитанът трябва да осигури достъп до комуникационните средства, необходими за изпълнението на задълженията на наблюдателя, до документите, пряко свързани с риболовните дейности на кораба, включително по-специално риболовния дневник и навигационния дневник, и до частите на кораба, необходими, за да се улесни изпълнението на задачите му.

Разходите за настаняване и прехрана на наблюдателите се поемат от корабособственика при условията, предвидени за офицерите, в съответствие с практическите възможности на кораба.

Разноските за заплатата и социалните осигуровки на всеки наблюдател се поемат от Кот д'Ивоар.

4.   Задачи на наблюдателя

На борда наблюдателите се третират като офицери. Когато корабът извършва дейност във водите на Кот д'Ивоар, наблюдателят изпълнява следните задачи:

наблюдава риболовните дейности на корабите;

проверява местоположението на корабите, извършващи риболовни операции;

взема биологични проби в рамките на научни програми;

записва данни за използваните риболовни уреди;

проверява записаните в бордовия дневник данни за улова във водите на Кот д'Ивоар;

проверява процента на прилова и изготвя приблизителна оценка на количеството на изхвърлянията от видовете риби, които са предмет на търговия;

изпраща до своя компетентен орган данните за улова, включително количеството на улова и прилова на борда, по подходящ за целта начин.

5.   Задължения на наблюдателя

Докато е на борда, наблюдателят:

предприема всички необходими мерки, за да може неговото качване и присъствието му на борда да не прекъсват или нарушават риболовните дейности;

пази материалите и оборудването, които се намират на борда, и спазва поверителност по отношение на всички документи, които принадлежат на съответния кораб;

в края на периода на наблюдение и преди да напусне кораба, наблюдателят изготвя доклад за дейността си, който изпраща на компетентните органи с копие до Съюза. Той го подписва в присъствието на капитана, като последният може да добави или да поиска да бъдат добавени към доклада забележки, считани от него за уместни, като след това полага подписа си. При слизане от кораба научният наблюдател връчва копие от доклада си на капитана.

6.   Фиксирано финансово участие

При плащането на годишния аванс за получаване на лиценза корабособственикът плаща на Кот д'Ивоар фиксирана годишна финансова вноска от 400 EUR на кораб, предназначена да допринесе за покриването на разходите за наблюдатели от Кот д'Ивоар на борда на кораби на Съюза.

ГЛАВА VIII

НАРУШЕНИЯ

1.   Процедура при нарушения

Всяко нарушение от страна на кораб на Съюза, притежаващ лиценз в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение, трябва да бъде съобщено от органите на Кот д'Ивоар на Съюза в рамките на 24 часа. Протоколът относно това нарушение се предава на Съюза и на държавата на знамето в срок от седем работни дни.

2.   Пренасочване на кораби — информационна среща

Всеки кораб на Съюза, за който има подозрения, че е в нарушение, може да бъде принуден да спре своята риболовна дейност и, при необходимост, да акостира в пристанище на Кот д'Ивоар.

Кот д'Ивоар уведомява Съюза в рамките на не повече от 24 часа за всяко пренасочване на притежаващ лиценз кораб на Съюза. Уведомлението се придружава от документи, доказващи нарушението.

Преди да се предприемат каквито и да било мерки спрямо кораба, капитана, екипажа или товара, с изключение на мерките за съхраняване на доказателствата, Кот д'Ивоар организира по искане на Съюза, в рамките на един работен ден след уведомлението за пренасочването на кораба, информационна среща за изясняване на фактите, довели до пренасочването на кораба, и на евентуалните последващи действия, които могат да бъдат предприети. На тази среща може да присъства представител на държавата на знамето на кораба.

3.   Санкции при нарушения — процедура за уреждане на въпроса по взаимно съгласие

Санкцията за констатираното нарушение се определя от Кот д'Ивоар в съответствие с разпоредбите на законодателството на Кот д'Ивоар.

В случай че вземането на решение по нарушението налага съдебно производство, преди образуването на такова и при условие че нарушението не представлява престъпление, между Кот д'Ивоар и корабособственика или неговия представител може да се проведе процедура за уреждане на въпроса по взаимно съгласие с цел определяне на условията и степента на санкцията. В тази процедура могат да участват представители на държавата на знамето на кораба и на Съюза. Тя завършва най-късно три дни след уведомлението за пренасочване на кораба.

4.   Съдебно производство — банкова гаранция

Ако въпросът не бъде уреден по взаимно съгласие и във връзка с нарушението бъде сезиран компетентният съд, собственикът на кораба нарушител внася банкова гаранция в банка, определена от Кот д'Ивоар, като размерът на гаранцията се определя от Кот д'Ивоар и покрива разходите, свързани с пренасочването и принудителния престой на кораба, прогнозния размер на глобата и евентуалното обезщетение. Банковата гаранция не се освобождава до приключване на съдебното производство.

Банковата гаранция се освобождава и незабавно се връща на корабособственика след постановяване на решението:

а)

в пълен размер, ако не е наложена санкция;

б)

в размер, равен на разликата, ако наложената по санкцията глоба е по-малка от банковата гаранция.

Кот д'Ивоар уведомява Съюза за резултатите от съдебното производство в срок от седем работни дни след постановяване на решението.

5.   Освобождаване на кораба и екипажа

На кораба и екипажа му се разрешава да напуснат пристанището:

а)

веднага след изпълнение на задълженията, произтичащи от процедурата за уреждане на въпроса по взаимно съгласие; или

б)

след внасянето на банковата гаранция.

Допълнения

1.

Формуляр за заявление за лиценз

2.

Списък с данни

(1)  Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).

Допълнение 1

Image Текст на изображението

Допълнение 2

Списък с данни

КОРАБИ С МРЕЖИ ГЪРГЪР ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН С ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЯВАНЕ И КОРАБИ С ПАРАГАДИ ЗА УЛОВ НА ПОВЪРХНОСТТА

1.   Риболовна зона:

Отвъд 12 морски мили от изходните линии.

2.   Разрешен уред:

 

Мрежи гъргър

 

Повърхностна парагада

3.   Забранени видове:

В съответствие с Конвенцията за мигриращите видове и резолюциите на IССАТ е забранен риболовът на гигантска акула (Cetorhinus maximus), бяла акула (Carcharodon carcharias), големоока акула скитница (Alopias superciliosus), акули чук от сем. Sphyrnidae (с изключение на вида Sphyrna tiburo), дългокрила акула (Carcharhinus longimanus), копринена акула (Carcharhinus falciformis), пясъчна тигрова акула (Carcharias taurus) и австралийска акула (Galeorhinus galeus).

Двете страни провеждат консултации в рамките на съвместния комитет с цел актуализирането на този списък въз основа на научни становища.

4.   Такси за корабособствениците:

4.1.

Допълнителна такса за тон улов

60 EUR/тон за първите две години на прилагане на протокола и 70 EUR/тон за следващите години.

4.2.

Фиксирана годишна такса

За корабите с мрежи гъргър за улов на риба тон — 7 620 EUR за първите две години на прилагане на протокола и 8 890 EUR за следващите години.

За корабите с парагади за улов на повърхността — 2 400 EUR за първите две години на прилагане на протокола и 2 800 EUR за следващите години.

4.3.

Фиксирана такса за наблюдатели

400 EUR/кораб/година

4.4.

Такса за помощен кораб

3 500 EUR/кораб/година

5.

Брой на корабите с разрешение за риболов

28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон

8 кораба с парагади за улов на повърхността.


РЕГЛАМЕНТИ

31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1070 НА СЪВЕТА

от 26 юли 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1970 за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2018 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/1970 на Съвета (1) се установяват, наред с другото, възможностите за риболов на херинга в подучастъци 30—31 на ICES (наричана по-долу „запас от херинга в Ботническия залив“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(2)

Регламент (ЕС) 2016/1139 бе изменен с Регламент (ЕС) 2018/976 на Европейския парламент и на Съвета (3) по отношение на запаса от херинга в Ботническия залив предвид най-актуалната научна информация, предоставена от ICES.

(3)

Предвид това изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 възможностите за риболов за запасите от херинга в Ботническия залив следва да бъдат увеличени.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) 2017/1970 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Основният сезон за риболов на херинга с мрежи капани започва през месец май. За да могат държавите членки да разпределят възможностите за риболов на национално равнище във възможно най-кратък срок, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕС) 2017/1970 вписването за херинга в подучастъци 30—31 на ICES се заменя със следното:

Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастъци 30—31

(HER/30/31.)

Финландия

78 351

 

 

Швеция

17 215

 

 

Съюз

95 566

 

 

ОДУ

95 566

 

Аналитичен ОДУ“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  Регламент (ЕС) 2017/1970 на Съвета от 27 октомври 2017 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2018 г. и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 281, 31.10.2017 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/976 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море (ОВ L 179, 16.7.2018 г., стр. 76).


31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1071 НА СЪВЕТА

от 30 юли 2018 година

за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 21 март 2018 г. Съветът прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 (2) за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, с който се актуализира списъкът на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001 („списъкът“).

(2)

Съветът представи на всички лица, групи и образувания изложение на основанията за включването им в списъка, когато това беше осъществимо на практика.

(3)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, Съветът информира лицата, групите и образуванията в списъка, че е решил те да останат включени в него. Съветът информира също така засегнатите лица, групи и образувания за възможността да поискат да им бъдат изложени основанията на Съвета за включването им в списъка, в случай че подобно изложение още не им е било предоставено.

(4)

Съветът направи преглед на списъка в съответствие с изискванията на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001. При този преглед Съветът взе предвид възраженията, представени му от засегнатите, както и актуализираната информация, получена от компетентните национални органи относно статуса на включените в списъка лица и образувания на национално равнище.

(5)

Съветът се увери, че компетентните органи, посочени в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС (3), са взели решения по отношение на всички лица, групи и образувания, че са участвали в терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС. Освен това Съветът стигна до заключението, че за лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 2580/2001.

(6)

Списъкът следва да бъде съответно актуализиран и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 на Съвета от 21 март 2018 г. за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1420 (ОВ L 79, 22.3.2018 г., стр. 7).

(3)  Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ГРУПИТЕ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

I.   ЛИЦА

1.

ABDOLLAHI Hamed (известен също като Mustafa Abdullahi), роден на 11.8.1960 г. в Иран. Паспорт №: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

4.

ARBABSIAR Manssor (известен също като Mansour Arbabsiar), роден на 6.3.1955 г. или 15.3.1955 г. в Иран. Ирански и американски гражданин. Паспорт №: C2002515 (Иран); Паспорт №: 477845448 (САЩ). № на национален документ за самоличност: 07442833, валиден до 15.3.2016 г. (свидетелство за управление на МПС от САЩ).

5.

BOUYERI, Mohammed (известен също като Abu ZUBAIR, като SOBIAR, като Abu ZOUBAIR), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, роден на 22.3.1988 г. в Zaghdraiya, Sidon, Ливан, канадски гражданин. Паспорт №: JX446643 (Канада).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен също като GARBAYA, Ahmed, като SA-ID, като SALWWAN, Samir), Ливан, роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан.

8.

MELIAD, Farah, роден на 5.11.1980 г. в Сидни (Австралия), австралийски гражданин. Паспорт №: M2719127 (Австралия).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен също като ALI, Salem, като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, като HENIN, Ashraf Refaat Nabith и като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, Паспорт № 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (известен също като Sinan), роден на 13.10.1976 г. в Pülümür (Турция).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (известен също като Abdol Reza Shala'i, като Abd-al Reza Shalai, като Abdorreza Shahlai, като Abdolreza Shahla'i, като Abdul-Reza Shahlaee, като Hajj Yusef, като Haji Yusif, като Hajji Yasir, като Hajji Yusif и като Yusuf Abu-al-Karkh), роден приблизително през 1957 г. в Иран. Адреси: 1) Kermanshah, Иран, 2) военна база Mehran, провинция Ilam, Иран.

12.

SHAKURI, Ali Gholam, роден около 1965 г. в Техеран, Иран.

13.

SOLEIMANI Qasem (известен също като Ghasem Soleymani, като Qasmi Sulayman, като Qasem Soleymani, като Qasem Solaimani, като Qasem Salimani, като Qasem Solemani, като Qasem Sulaimani, като Qasem Sulemani), роден на 11.3.1957 г. в Иран. Ирански гражданин. Паспорт №: 008827 (ирански, дипломатически), издаден през 1999 г. Звание: генерал-майор.

II.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

„Abu Nidal Organisation“ — „ANO“ (Организация „Абу Нидал“) (известна също като „Fatah Revolutionary Council“ („Революционен съвет на Фатах“), като „Arab Revolutionary Brigades“ („Арабски революционни бригади“), като „Black September“ („Черен септември“), като „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ („Революционна организация на мюсюлманите социалисти“)).

2.

Al-Aqsa Martyrs' Brigade („Бригади на мъчениците от Ал-Акса“).

3.

Al-Aqsa e.V. (Сдружение „Ал-Акса“).

4.

Babbar Khalsa („Бабар Калса“).

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Комунистическа партия на Филипините“), включително „New People's Army“ — „NPA“, Philippines („Нова народна армия — Филипини“).

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ („Джамаа Ислямия“) (известна също като „Al-Gama'a al-Islamiyya“) („Ислямска общност“ — „IG“).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ — „IBDA-C“ („Фронт на великите ислямски източни воини“).

8.

„Hamas“ („Хамас“), включително „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

9.

„Hizballah Military Wing“ (Военно крило на ливанската „Хизбула“) (известно също като „Hezbollah Military Wing“, като „Hizbullah Military Wing“, като „Hizbollah Military Wing“, като „Hezballah Military Wing“, като „Hisbollah Military Wing“, като „Hizbu'llah Military Wing“, като „Hizb Allah Military Wing“, като „Jihad Council“ (както и всички единици, които му докладват, включително Организацията за външна сигурност)).

10.

„Hizbul Mujahideen“ — „HM“ („Муджахидини на Хизбула“).

11.

„Khalistan Zindabad Force“ — „KZF“ („Силата на Калистан Зиндабад“).

12.

„Kurdistan Workers' Party“ — „PKK“ („Кюрдска работническа партия“) (известна също като „KADEK“, като „KONGRA-GEL“).

13.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ — „LTTE“ („Тигри за освобождение на Тамил Илам“).

14.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Национална армия за освобождение“).

15.

„Palestinian Islamic Jihad“ — „PIJ“ („Палестински ислямски джихад“).

16.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ — „PFLP“ („Народен фронт за освобождение на Палестина“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command“ („Народен фронт за освобождение на Палестина“ — „Главно командване“) (известен също като „PFLP“ — „General Command“).

18.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ — „DHKP/C“ (известна също като „Devrimci Sol“ („Революционна левица“), като „Dev Sol“) („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“)).

19.

„Sendero Luminoso“ — „SL“ („Сияйната пътека“).

20.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ — „TAK“ (известна също като „Kurdistan Freedom Falcons“ („Соколи за свободата на Кюрдистан“), като „Kurdistan Freedom Hawks“ („Ястреби за свободата на Кюрдистан“)).

31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1072 НА СЪВЕТА

от 30 юли 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Като част от политиката на Съюза на непризнаване на незаконното анексиране на Крим и Севастопол Съветът разглежда изграждането на Керченския мост като поредно действие, подкопаващо териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(3)

Строителството на този мост и официалното му откриване на 15 май 2018 г. са ключови символични стъпки, които утвърждават контрола на Руската федерация върху незаконно анексираните Крим и Севастопол и допълнително обособяват полуострова от Украйна.

(4)

Предвид гореизложеното допълнителни образувания следва да бъдат добавени в съдържащия се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 списък на лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки.

(5)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка на образуванията, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на образуванията, посочени в член 1:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„42.

AO ‘Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg’

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Адрес:

7 Yablochkova street,

Санкт Петербург,

197198 Русия

Уебсайт: http://gpsm.ru

Имейл: office@gpsm.ru

АО „Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург“ участва в изграждането на Керченския мост чрез проектиране на моста, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров. Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Адрес:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Москва,

121087 Русия

ПАО „Мостотрест“ участва активно в изграждането на Керченския мост чрез държавна поръчка за поддръжка на моста, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров. Освен това е собственост на лице (Аркадий Ротенберг), на което вече са наложени ограничителни мерки за действия, подкопаващи суверенитета на Украйна (лице № 92 в настоящото приложение). Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително суверенитета и териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив“

Адрес:

4 Tankistov street,

298310 Керч,

Крим

Уебсайт: http://zalivkerch.com

Корабостроителният завод „Залив“ участва активно в строителството на нова железопътна линия към Керченския мост, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров. Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Адрес:

Prospect Vernadskogo 53,

Москва,

119415 Русия

уебсайт: www.ooosgm.com

ООО „Стройгазмонтаж“ (груп СГМ) участва активно в изграждането на Керченския мост чрез държавна поръчка за изграждането на моста, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров.

Освен това е собственост на лице (Аркадий Ротенберг), на което вече са наложени ограничителни мерки за действия, подкопаващи суверенитета на Украйна (лице № 92 в настоящото приложение). Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Адрес:

Barklаya street 6, building 7,

Москва

121087 Русия

Регистрационен номер: 1157746088170

Номер на данъчна регистрация: 7730018980

Уебсайт: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

Имейл: kerch-most@yandex.ru

ООО „Стройгазмонтаж-Мост“ е дъщерно дружество на главния изпълнител „Стройгазмонтаж“, който ръководи проекта за строителство на моста през Керченския проток. Освен това е собственост на лице (Аркадий Ротенберг), на което вече са наложени ограничителни мерки за действия, подкопаващи суверенитета на Украйна (лице № 92 в настоящото приложение). Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД“

Адрес:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Русия

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, Санкт Петербург, 195267 Русия

Регистрационен номер: 1037804006811, Русия

Номер на данъчна регистрация: 7802059185

Уебсайт: www.zaovad.com

Имейл: office@zaovad.com

АО „ВАД“ е основният изпълнител на изграждането на магистрала „Таврида“ в Крим, на шосето по Керченския мост и на пътищата, осигуряващи достъп до него. Магистрала „Таврида“ ще осигурява транспортния достъп до Крим чрез система от новоизградени пътища, които да служат като основна връзка с Керченския мост. Следователно АО „ВАД“ подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което съответно подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.“


31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1073 НА СЪВЕТА

от 30 юли 2018 година

за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (EС) 2016/44 на Съвета от 18 януари 2016 г. за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011 (1), и по-специално член 21, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2016 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2016/44.

(2)

В съответствие с член 21, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/44 Съветът направи преглед на списъка на посочените лица и образувания, който се съдържа в приложение III към посочения регламент.

(3)

Съветът стигна до заключението, че едно лице не следва повече да фигурира в списъка на лицата и образуванията, който се съдържа в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/44.

(4)

Поради това приложение III към Регламент (ЕС) 2016/44 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕС) 2016/44 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  ОВ L 12, 19.1.2016 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В Регламент (ЕС) 2016/44, приложение III („Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 6, параграф 2“), част А. (Лица), вписване № 3 (относно ASHKAL, Omar) се заличава и оставащите вписвания се преномерират съответно.


31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1074 НА СЪВЕТА

от 30 юли 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (1), и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 30 август 2017 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2017/1509.

(2)

В съответствие с член 47а, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1509 Съветът направи преглед на списъка на посочените лица и образувания, който се съдържа в приложения XV, XVI, XVII и XVIII към посочения регламент.

(3)

Съветът стигна до заключението, че следва да се актуализират някои вписвания за лицата и образуванията, включени в приложения XV и XVI към Регламент (ЕС) 2017/1509.

(4)

Поради това приложения XV и XVI към Регламент (ЕС) 2017/1509 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения XV и XVI към Регламент (ЕС) 2017/1509 се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   

В приложение XV към Регламент (ЕС) 2017/1509 раздел „а) Физически лица, посочени в съответствие с член 34, параграф 4, буква а)“ се изменя, както следва:

а)

съществуващите вписвания се преномерират 1 — 30;

б)

вписванията по-долу се заменят, както следва:

 

Име

(и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Дата на посочване

Основания

„3.

HYON Chol-hae (известен още като HYON Chol Hae)

Дата на раждане: 1934 г.

Място на раждане: Манджурия, Китай.

22.12.2009 г.

Маршал от Корейската народна армия от април 2016 г. насам. Бивш заместник-директор на отдела по обща политика на Корейската народна армия (военен съветник на покойния Kim Jong-Il). Избран за член на Централния комитет на Корейската работническа партия през май 2016 г. на Седмия конгрес на Корейската работническа партия, на който партията приема решение да продължи ядрената програма на КНДР.

6.

PAK Jae-gyong (известен още като Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Дата на раждане: 1933 г.

Номер на паспорта: 554410661

22.12.2009 г.

Бивш заместник-директор на отдела по обща политика на Народните въоръжени сили и бивш заместник-директор на бюрото по материално-техническо осигуряване на Народните въоръжени сили (военен съветник на покойния Kim Jong-II). Присъства при инспекцията на KIM Jong Un на командването на Стратегическите ракетни сили. Член на Централния комитет на Корейската работническа партия.

16.

KIM Jong-gak (известен още като KIM Jong Gak)

Дата на раждане: 20.7.1941 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР

20.5.2016 г.

Бивш директор на отдела по обща политика на Корейската народна армия. Вицемаршал от Корейската народна армия, ректор на Военния университет Kim Il-Sung, бивш член на Централната военна комисия на Корейската работническа партия, която е основен орган по въпросите на националната отбрана на КНДР. В това си качество е отговорен за оказване на подкрепа или насърчаване на ядрените програми на КНДР или на програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение.

18.

KIM Won-hong (известен още като KIM Won Hong)

Дата на раждане: 7.1.1945 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР

Номер на паспорта: 745310010

20.5.2016 г.

Генерал. Първи заместник-директор на отдела по обща политика на Корейската народна армия. Бивш директор на отдела за държавна сигурност. Бивш министър на държавната сигурност. Член на Централната военна комисия на Корейската работническа партия и Националната комисия по отбрана, която е основен орган по въпросите на националната отбрана в КНДР, преди да бъде преобразувана в Комисия по държавните въпроси, като това са основните органи по въпросите на националната отбрана в КНДР. В това си качество е отговорен за оказване на подкрепа или насърчаване на ядрените програми на КНДР или на програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение.

21.

SON Chol-ju (известен още като SON Chol Ju)

 

20.5.2016 г.

Генерал-полковник от Корейската народна армия. Заместник-директор по организационните въпроси на Корейската народна армия и бивш политически директор на военновъздушните сили и противовъздушната отбрана, който наблюдава развитието на модернизираните противовъздушни ракети. В това си качество е отговорен за оказване на подкрепа или насърчаване на ядрените програми на КНДР или на програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение.“

2.   

В приложение XV към Регламент (ЕС) 2017/1509 раздел „б) Юридически лица, образувания и органи, посочени в съответствие с член 34, параграф 4, буква а)“ съществуващите вписвания се преномерират 1 — 5.

3.   

В приложение XV към Регламент (ЕС) 2017/1509 раздел „в) Физически лица, посочени в съответствие с член 34, параграф 4, буква б)“ се изменя, както следва:

а)

вписванията по-долу се заменят, както следва:

 

Име

(и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Дата на посочване

Основания

„10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, Kim Tcheul-hy)

Дата на раждане: 11.5.1950 г.

Място на раждане: Kangwon

20.4.2018 г.

DJANG Tcheul Hy, заедно със съпруга си KIM Yong Nam, сина си KIM Su Gwang и снаха си KIM Kyong Hui, участва в схема с измамни финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. Била е собственик на няколко банкови сметки в Съюза, открити от на нейно име от сина ѝ KIM Su Gwang. Участвала е в няколко банкови превода от сметки на снаха ѝ KIM Kyong Hui към банкови сметки извън Съюза.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Дата на раждане: 18.8.1976 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР

Дипломат в посолството на КНДР в Беларус

20.4.2018 г.

Според експертната група KIM Su Gwang е служител на Reconnaissance General Bureau (Главна разузнавателна служба) — образувание, което е посочено от ООН. Той и баща му KIM Yong Nam се сочат от експертната група като участващи в схема от финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. KIM Su Gwang е открил многобройни банкови сметки в няколко държави членки, включително на името на членове на своето семейство. Участвал е в различни мащабни банкови преводи към банкови сметки в Съюза или към сметки извън Съюза по времето, през което работи като дипломат, включително към сметки на името на своята съпруга KIM Kyong Hui.“

б)

вписванията се преномерират 1 — 6;

4.   

В приложение XVI към Регламент (ЕС) 2017/1509, раздел „Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 34, параграфи 1 и 3“, подраздел „а) Физически лица“ следното вписване се заменя, както следва:

 

Име

(и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Дата на посочване

Основания

„4.

JON Chol Young,

известен още като JON Chol Yong

Номер на паспорта: 563410192

Дипломат в посолството на КНДР в Ангола

Дата на раждане: 30.4.1975 г.

22.1.2018 г.

Представител в Ангола на Green Pine Associated Corporation и дипломат на КНДР, акредитиран в Ангола.

Green Pine е посочено от ООН за дейности, включващи нарушаване на оръжейното ембарго на ООН. Green Pine е преговаряло за сключване на договор за преоборудване на анголските военноморски плавателни съдове в нарушение на забраните, наложени с резолюции на Съвета за сигурност на ООН.“


31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1075 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2018 година

за подновяване на одобрението на активното вещество Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, като активно вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 22, параграф 1 във връзка с член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2005/2/ЕО на Комисията (2) Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са включени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 юли 2018 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на Ampelomyces quisqualis — щам AQ10.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012. Според държавата членка докладчик заявлението е пълно.

(6)

Държавата членка докладчик изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 25 ноември 2016 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните („Органа“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Освен това Органът публикува допълнителното обобщено досие.

(8)

На 20 ноември 2017 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) за това дали може да се очаква Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 23 март 2018 г. Комисията представи проекта на доклад във връзка с подновяването на одобрението на Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(9)

На заявителя бе дадена възможност да представи забележките си по доклада във връзка с подновяването на одобрението.

(10)

Бе установено, че предвидените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобряване са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ Ampelomyces quisqualis — щам AQ10.

(11)

Оценката на риска във връзка с подновяването на одобрението на Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, се основава на ограничен брой представителни видове употреба, но това не ограничава видовете употреба, за които могат да бъдат разрешени продуктите за растителна защита, съдържащи Ampelomyces quisqualis — щам AQ10. Поради това е целесъобразно да отпадне ограничението за употреба само като фунгицид.

(12)

Освен това Комисията счете, че Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, представлява активно вещество с нисък риск по смисъла на член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, отговаря на условията, посочени в точка 5 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009. Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, е щам на микроорганизъм, който с оглед на предвидените видове употреба, вероятно представлява ниско ниво на риск за хората, животните и околната среда. Освен това Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, е щам на микроорганизъм (гъба), който не е патогенен за хората, не е свързан с познатите патогени по хората, животните или растенията, и за който не е известно да има множествена резистентност по отношение на антимикробни средства, използвани в хуманната или във ветеринарната медицина.

(13)

Поради това е целесъобразно одобрението на Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, като вещество с нисък риск да бъде подновено.

(14)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия.

(15)

В съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 13, параграф 4 от него приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(16)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 841/2017 на Комисията (7) срокът на одобрението на Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, бе удължен до 31 юли 2018 г., за да се даде възможност процедурата по подновяване да приключи, преди срокът на одобрението да изтече. Като се има предвид, че срокът на одобрението на активно вещество изтича на 31 юли 2018 г., настоящият регламент следва да се прилага от 1 август 2018 г.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, посочено в приложение I, се подновява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2005/2/ЕО на Комисията от 19 януари 2005 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на Ampelomyces quisqualis и Gliocladium atenulatum като активни вещества. (ОВ L 20, 22.1.2005 г., стр. 15).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017; 15(11):5078, стр. 24. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078 Достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/841 на Комисията от 17 май 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, Ampelomyces quisqualis, щам: aq 10, беналаксил, бентазон, бифеназат, бромоксинил, карфентразон-етил, хлорпрофам, циазофамид, десмедифам, дикват, DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), етоксазол, фамоксадон, фенамидон, флумиоксазин, форамсулфурон, Gliocladium catenulatum, щам: j1446, имазамокс, изоксафлутол, ламинарин, металаксил-m, метоксифенозид, милбемектин, оксасулфурон, пендиметалин, фенмедифам, пиметрозин, s-метолахлор и трифлоксистробин (ОВ L 125, 18.5.2017 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Ampelomyces quisqualis — щам AQ10

Не е приложимо

Минимално съдържание на жизнеспособни спори:

3,0 × 1012 CFU/kg

1 август 2018 г.

1 август 2033 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки следва да обръщат особено внимание на защитата на боравещите с активното вещество и на работниците, като се има предвид, че микроорганизмите се смятат за потенциални сенсибилизатори per se, и като се гарантира, че използването на подходящи средства за лична защита е включено като условия за употреба.

Производителят осигурява стриктното поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в част А вписването за Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, се заличава;

2)

в част Г се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„14

Ampelomyces quisqualis — щам AQ10

Не е приложимо

Минимално съдържание на жизнеспособни спори:

3,0 × 1012 CFU/kg

1 август 2018 г.

1 август 2033 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки следва да обръщат особено внимание на защитата на боравещите с активното вещество и на работниците, като се има предвид, че микроорганизмите се смятат за потенциални сенсибилизатори per se, и като се гарантира, че използването на подходящи средства за лична защита е включено като условия за употреба.

Производителят осигурява стриктното поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1076 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 с цел класифициране на субстанцията изофлуран по отношение на максимално допустимата ѝ стойност на остатъчни количества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 470/2009 максимално допустимите стойности на остатъчните количества (МДСОК) за фармакологичноактивните субстанции, предназначени за употреба в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, се установяват в регламент.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храните от животински произход са посочени в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията (2).

(3)

Изофлуран вече е включен в таблицата като разрешена субстанция за коне само за прилагане като анестетик. Съществуващото вписване е с класификация „не се изисква МДСОК“.

(4)

В Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) бе подадено заявление за разширяване на обхвата на съществуващото вписване за изофлуран, така че да включва и свине.

(5)

Въз основа на становището на Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба EMA препоръча установяването на МДСОК за изофлуран за свине.

(6)

Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 470/2009 ЕМА трябва да вземе предвид възможността МДСОК, установени за фармакологичноактивна субстанция в определен хранителен продукт, да бъдат използвани по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животни, или МДСОК, установени за фармакологичноактивна субстанция при един или повече видове, да бъдат използвани и за други видове животни.

(7)

EMA прие, че екстраполирането на вписването за изофлуран за други възрастови групи и видове не може да бъде надеждно оценено към настоящия момент поради липса на достатъчно данни.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Целесъобразно е да се предостави разумен срок на заинтересованите страни, за да предприемат необходимите мерки за привеждане в съответствие с новата МДСОК.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 септември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 вписването за субстанцията „изофлуран“ се замества със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Изофлуран

НЕПРИЛОЖИМО

Коне

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За използване чрез вдишване

Общи анестетици“

Свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За използване чрез вдишване при прасенца на възраст до 7 дни


31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1077 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията (2) бяха определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013. С Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета (3) беше изменен Регламент (ЕС) № 1305/2013 чрез опростяване на общите правила, уреждащи Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Поради това правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1305/2013 следва да бъдат съответно изменени.

(2)

Задължението органите за предоставяне на консултации да се избират чрез специална тръжна процедура беше отменено. Поради това правилата за прилагане, свързани с търговете, следва да бъдат заличени.

(3)

В член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 бяха въведени правила за съвместното установяване на земеделско стопанство от млади земеделски стопани, а в член 2, параграф 1, буква т) от същия регламент беше добавено определение за „дата на установяване“. Поради това следва да се приведат в съответствие разпоредбите, отнасящи се до младите земеделски стопани, посочени в част 1, параграф 8 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014. Освен това след заличаването на член 57 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (4), съдържащ правила относно развитието на стопанството и стопанската дейност, следва да бъдат опростени и правилата за бизнесплана, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014.

(4)

Правилата относно финансовите инструменти бяха опростени. По-специално в член 49, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 беше въведенa дерогация от приложимостта на критериите за подбор при операциите, подпомагани чрез финансови инструменти. Част 1, параграф 8 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 следва да се приведе в съответствие с тази дерогация.

(5)

За да се избегне ненужната административна тежест, и по-специално честите изменения на плановете за финансиране, е необходимо да се уточни, че горната граница, свързана с превишаването на планираното финансово участие на ЕЗФРСР, представено във финансовия план на всяка програма, се изчислява на равнището на общия размер за всяка мярка.

(6)

В член 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013 се предвижда подпомагане за земеделските стопани чрез специфичен за сектора инструмент за стабилизиране на доходите, а в член 37 от същия регламент се разрешава подпомагане за застрахователни схеми в селското стопанство, които покриват производствени загуби, надхвърлящи 20 % от средногодишната стойност, причинени от неблагоприятни климатични явления, болести по животните или растенията, нашествие на вредители или екологичен инцидент. Съгласно член 8, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 в плана за финансиране следва да се посочи планираното подпомагане от ЕЗФРСР и процентното участие.

(7)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 7 се заличава.

2)

В член 8 параграф 1 се заличава.

3)

Част 1 от приложение I се изменя, както следва:

а)

параграф 8 — „Описание на избраните мерки“ — се изменя, както следва:

i)

в точка 2) буква в) се заменя със следното:

„в)

приложно поле, равнище на подпомагане, допустими за подпомагане бенефициери и когато е приложимо — методология за изчисляване на размера или процента на подпомагане, разбити по подмярка и/или вид операция, когато е необходимо. За всеки вид операция — посочване на допустимите разходи, условията за допустимост, приложимите размери и ставки на подпомагане и принципите във връзка с определянето на критерии за подбор. Когато подпомагането се предоставя за финансов инструмент, изпълняван по член 38, параграф 4, първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — описание на вида на финансовия инструмент, общите категории крайни получатели, общите категории допустими разходи и максималното равнище на подпомагане.“;

ii)

в точка 2), буква д), точка 5 се заменя със следното:

„5.   Развитие на стопанството и стопанската дейност (член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

определение за малко стопанство, посочено в член 19, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

определение за действията, посочени в член 2, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 („дата на установяване“);

определяне на горните и долните прагове, предвидени в член 19, параграф 4, петата алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

специални условия за подпомагане на младите земеделски стопани, когато те не се установяват като едноличен ръководител на стопанството в съответствие с член 2, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 8072014;

информация за прилагането на гратисния период, посочен в член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014;

обобщение на изискванията на бизнесплана;

използване на възможността за съчетаване на различните мерки чрез бизнесплана, даващо достъп на младия земеделски стопанин до тези мерки;

обхванати области на разнообразяване.“;

iii)

в точка 2), буква д) заглавието на точка 16 се заменя със следното:

„16.    Управление на риска (членове 36 — 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013)“;

б)

параграф 10, буква в) се изменя, както следва:

i)

в първата алинея се добавя следната подточка v):

„v)

за операциите, изпълнявани в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато минималният праг на загуба е определен на 20 %, и за операциите, изпълнявани в съответствие с член 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013 — ориентировъчното общо финансово участие на Съюза и ориентировъчното процентно участие.“;

ii)

добавя се следната алинея:

„За целите на междинните плащания, посочени в член 36 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, плащането на салдото, посочено в член 37, и уравняването на сметки, посочено в член 51 от същия регламент, финансовото участие на ЕЗФРСР, което се изплаща по отношение на допустимите публични разходи за съответната програма, се спазва на равнището на мярката.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 18).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).


31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1078 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2018 година

за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването, за целите на отчитането, на техническите резерви и основните собствени средства при референтни дати от периода 30 юни 2018 г. — 29 септември 2018 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 77д, параграф 2, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел застрахователните и презастрахователните предприятия да могат при еднакви условия да изчисляват за целите на Директива 2009/138/ЕО техническите резерви и основните собствени средства, техническата информация за съответните срочни структури на безрисковия лихвен процент, основните спредове за изчисляването на изравнителната корекция и корекциите за променливост следва да бъдат определени за всяка референтна дата.

(2)

Използваната от застрахователните и презастрахователните предприятия техническа информация следва да се основава на пазарните данни към края на последния месец, предшестващ първата референтна отчетна дата, за която се прилага настоящият регламент. На 5 юли 2018 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване предостави на Комисията техническата информация за пазарните данни към края на юни 2018 г. Тази информация бе публикувана на 5 юли 2018 г. в съответствие с член 77д, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО.

(3)

Тъй като е наложително техническата информация да бъде достъпна без забавяне, влизането в сила на настоящия регламент е неотложно.

(4)

Поради съображения от пруденциален характер е необходимо при изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства застрахователните и презастрахователните предприятия да използват една и съща техническа информация, независимо от датата, на която докладват на съответните компетентни органи. Поради това настоящият регламент следва да се прилага от първата референтна отчетна дата, за която се прилагат неговите разпоредби.

(5)

За да може във възможно най-кратки срокове да се обезпечи правната сигурност и поради надлежно обосновани съображения, свързани с належащата потребност от незабавен достъп до информацията за съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, е необходимо мерките, предвидени в настоящия регламент, да се приемат в съответствие с член 8 във връзка с член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Застрахователните и презастрахователните предприятия използват техническата информация, посочена в параграф 2, при изчисляването, за целите на отчитането, на техническите резерви и основните собствени средства при референтни дати от периода 30 юни 2018 г. — 29 септември 2018 г.

2.   За всяка съответна валута, техническата информация, използвана за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка в съответствие с член 77 от Директива 2009/138/ЕО, на изравнителната корекция — в съответствие с член 77в от посочената директива, и на корекцията за променливост — в съответствие с член 77г от посочената директива, е, както следва:

а)

съответните срочни структури на безрисковия лихвен процент, определени в приложение I;

б)

основните спредове за изчисляване на изравнителната корекция, определени в приложение II;

в)

за всеки съответен национален застрахователен пазар — корекциите за променливост, определени в приложение III.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 юни 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Съответни срочни структури на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка, без изравнителна корекция или корекция за променливост

Срок до падежа (в години)

Евро

Чешка крона

Датска крона

Форинт

Шведска крона

Куна

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Срок до падежа (в години)

Лев

Британска лира

Румънска лея

Злота

Исландска крона

Норвежка крона

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Срок до падежа (в години)

Швейцарски франк

Австралийски долар

Бат

Канадски долар

Чилийско песо

Колумбийско песо

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Срок до падежа (в години)

Хонконгски долар

Индийска рупия

Мексиканско песо

Нов тайвански долар

Новозеландски долар

Ранд

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %

3,352 %

3,843 %

6,433 %

78

3,718 %

6,003 %

6,223 %

3,361 %

3,846 %

6,419 %

79

3,722 %

5,995 %

6,208 %

3,370 %

3,848 %

6,406 %

80

3,726 %

5,987 %

6,193 %

3,378 %

3,851 %

6,392 %

81

3,730 %

5,979 %

6,179 %

3,387 %

3,853 %

6,380 %

82

3,734 %

5,971 %

6,165 %

3,395 %

3,856 %

6,367 %

83

3,738 %

5,964 %

6,152 %

3,402 %

3,858 %

6,355 %

84

3,742 %

5,957 %

6,139 %

3,410 %

3,860 %

6,343 %

85

3,745 %

5,949 %

6,126 %

3,418 %

3,863 %

6,331 %

86

3,749 %

5,942 %

6,113 %

3,425 %

3,865 %

6,319 %

87

3,752 %

5,936 %

6,101 %

3,432 %

3,867 %

6,308 %

88

3,756 %

5,929 %

6,089 %