ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 192

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
30 юли 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1063 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1064 на Комисията от 25 юли 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителни цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

29

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1065 на Комисията от 27 юли 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011, отнасящо се за автоматично потвърждаване на валидността на издадени в ЕС свидетелства за летателна правоспособност и отнасящо се за обучението за излитане и кацане

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1066 на Комисията от 27 юли 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

34

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1067 на Комисията от 26 юли 2018 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 4804)  ( 1 )

36

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1068 на Комисията от 27 юли 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 5121)  ( 1 )

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза ( ОВ L 343, 29.12.2015 г. )

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1063 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2018 година

за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално членове 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 и 253 от него,

като има предвид, че:

(1)

Практическото прилагане на Регламент (ЕС) № 952/2013 („Кодекса“) заедно с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (2) показа, че в посочения делегиран регламент трябва да бъдат внесени някои изменения с цел нормативният акт да бъде по-добре адаптиран към потребностите на икономическите оператори и митническите администрации.

(2)

В член 1, точка 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, определението за „износител“ следва да бъде изменено по отношение на износа на стоки, които не се пренасят от частно лице в личния му багаж, с цел търговските партньори да имат повече гъвкавост при избора на лицето, което може да действа като износител. Настоящото определение създава проблем, тъй като според него „износител“ е само едно лице, което трябва да отговаря на три кумулативни изисквания: да е установено на митническата територия на Съюза, да има договор с получател в трета държава и да разполага с правомощия да реши, че стоките трябва да бъдат изпратени до местоназначение извън митническата територия на Съюза. Поради това новото определение на понятието „износител“ следва да бъде по-малко рестриктивно и условията за износител да бъдат ограничени до съществените изисквания за функционирането на режим износ: износителят трябва да има правомощието да реши, че стоките трябва да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, и да бъде установен на митническата територия на Съюза в съответствие с член 170, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Износителят следва да се определя съгласно митническото законодателство само когато търговските партньори не постигнат съгласие по отношение на лицето, което може да действа като износител, или когато лицето не е установено на митническата територия на Съюза.

(3)

Съгласно член 5, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 лицата, които кандидатстват за доказателства за митническия статус на съюзни стоки, независимо дали са установени на митническата територия на Съюза, трябва да се регистрират, за да получат EORI номер, така че да могат да ползват системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, както е посочено в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията (3).

(4)

Съществуват заявления и решения, които рядко се използват в практиката и за които митническите органи трябва постоянно да прилагат дерогация от задължението за използване на средства за електронна обработка на данни, а въвеждането на задължение за използване на средства за електронна обработка на данни за такива заявления и решения би предполагало неоправдано голямо икономическо усилие. Като се има предвид, че обхватът на електронната обработка на данни се различава, заявленията и решенията в отделните държави членки, по отношение на които следва да се прилага тази дерогация, също се различават в отделните държави членки. Всички държави членки трябва да използват електронна обработка на данни по отношение на заявленията и решенията, за които съществуват общи изисквания за данните и за които са били въведени общи електронни системи. Съответно с въвеждането на нов член 7а в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да се разреши използването на други средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, единствено за заявления и решения, за които в приложение А към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 не се съдържат съответните изисквания по отношение на данните.

(5)

С цел да се избегнат случаите, при които процедурата по вземане на решения се удължава неоснователно, тъй като заявителят не е предоставил правилната информация пред митническите органи, въпреки че е имал тази възможност, правото на изслушване по член 10, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 не следва да се предоставя на заявители, които са били приканени да предоставят съответната информация, но не са го направили, в резултат на което митническите органи не са в състояние да приемат тяхното заявление.

(6)

Определението за регистриран износител в член 37, точка 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да бъде пояснено, така че то да обхване износителите, установени в държава членка и регистрирани пред митническите органи на тази държава членка за целите на износа на продукти с произход от Съюза за държава или територия, с която Съюзът има преференциално търговско споразумение, така че тези износители да могат да съставят декларации за произход, за да се възползват от съответното преференциално търговско споразумение. Определението обаче не следва да включва регистрацията на износители от Съюза за целите на заместващи изявления за произход, когато стоките се експедират повторно към Турция, тъй като при повторна експедиция на стоки към Турция не се прилага замяна на доказателство за произход в ЕС.

(7)

Съгласно член 40 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 при подаването на заявления за получаване на статус на регистриран износител могат да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни. Тази постоянна дерогация следва да бъде разширена, за да обхване всички видове съобщения и обмен на информация относно заявленията и решенията, отнасящи се до статус на регистриран износител, и във връзка с всички последващи заявления и актове, свързани с управлението на тези решения, тъй като съществуващата електронна система за обработка на данни за регистрираните износители, Системата за регистрирани износители (REX), посочена в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, понастоящем не включва хармонизиран интерфейс за обмен на съобщения с икономическите оператори. Дерогацията е временна и няма да е необходима, когато системата REX получи този хармонизиран интерфейс.

(8)

С цел да се гарантира спазването на правилата за произход на стоките митническите органи на държавите членки и компетентните органи в държавите бенефициери, прилагащи двустранна или регионалната кумулация, както е предвидено в член 53 и член 55, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, следва да извършват всички необходими проверки и контрол на произхода, а не само да проверяват издаването или изготвянето на доказателствата за произход.

(9)

С цел да се внесе повече яснота в правилото за определяне на произхода при регионална кумулация втората и третата алинея на член 55, параграф 4 и на член 55, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да се слеят.

(10)

За да се осигури съгласуваност с терминологията по член 166, параграф 1, букви б) и в), член 167, параграф 1, буква т) и членове 168 и 169 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, следва да се измени текстът в член 76 от делегирания регламент, отнасящ се до дерогацията при изчисляването на размера на вносните мита за преработените продукти, получени в резултат на режим активно усъвършенстване.

(11)

С цел да се внесе повече яснота в член 82 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да се направи позоваване на приложенията, в които са установени съответните общи изисквания за данните за поръчителството.

(12)

С цел да се осигури съгласуваност на разпоредбите относно обезпеченията позоваването на държавите членки в член 83 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да бъде заменено с позоваване на митническите органи.

(13)

Срокът за вземане на решение за възстановяване или опрощаване, предвиден в член 97 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, следва да бъде удължен, ако компетентният митнически орган не е състояние да извърши оценка и вземе решение за възстановяване или опрощаване в надлежния срок, тъй като това решение зависи от резултата от дело с идентична или сходна фактическа и правна обстановка, което се разглежда от Съда на Европейския съюз в съответствие с член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз, или от специфични висящи административни производства, и резултатът може да повлияе на това решение. С цел да се гарантира, че удължаването на срока за вземане на решение не е в ущърб на заявителя, това удължаване следва да се допуска само след съгласие от страна на заявителя и единствено в конкретните посочени ситуации.

(14)

За да се гарантира безпрепятственият търговски обмен на съюзни стоки между части от митническата територия на Съюза, за които се прилага Директива 2006/112/ЕО на Съвета (4) или Директива 2008/118/ЕО на Съвета (5), и части от тази територия, в които тези разпоредби не се прилагат (специални данъчни територии), в членове 114 и 134 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да се предвидят някои опростявания на митническите формалности и проверки, които са приложими за този търговски обмен, когато той се извършва в рамките на една и съща държава членка.

(15)

Съгласно член 115 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за целите на представянето на стоките може да бъде одобрено друго място, различно от компетентното митническо учреждение, при условие че стоките са декларирани за митнически режим или се реекспортират в рамките на много кратък период от време. Този срок следва да бъде леко удължен, за да могат повече икономически оператори да изпълняват това условие. Същото удължаване следва да се прилага по отношение на условието за одобряване на място, различно от съоръжение за временно складиране, в случаите на временно складиране на стоките.

(16)

За да се защити информацията относно мястото на улов на рибни продукти, когато разпечатката на риболовния дневник се предоставя на органите на трети държави, така че тези органи да могат да удостоверят, че продуктите от морски риболов и стоките, претоварени и транспортирани през тяхната държава или територия, не са били манипулирани, на икономическите оператори следва да бъде позволено да заличават тази информация от разпечатката от риболовния дневник за целите на това удостоверяване. Когато липсата на манипулация се удостоверява посредством представянето на формуляр или документ, различен от разпечатка на риболовния дневник, икономическият оператор следва да включи в този друг формуляр или документ позоваване на съответния риболовен дневник, за да може морските продукти и стоки да бъдат отнесени към съответния риболовен дневник.

(17)

Предвидената в член 136 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 възможност за деклариране на транспортно средство за временен внос в устна форма следва да бъде разширена, за да обхване специфичните случаи, посочени в членове 214, 215 и 216 от същия делегиран регламент, тъй като стандартните митнически формалности обикновено са излишни за тези стоки.

(18)

Изчисляването на размера на вносното мито в някои случаи на активно усъвършенстване е предвидено на две места в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и е формулирано по един и същи начин — а именно в член 76, буква б) и член 168, параграф 2. Това повторение следва да се отстранени, като член 168, параграф 2 се заличи.

(19)

Разпоредбите относно разрешенията за специфична употреба, позволяващи съвместно складиране на различни продукти, попадащи в обхвата на глави 27 и 29 от Комбинираната номенклатура („смесено складиране“), следва да осигуряват достатъчно гаранции за последващото идентифициране на различните стоки, които са били смесени, и да позволяват митническите органи да упражняват надзор. В Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да бъде включена разпоредба, подобна на разпоредбата от отменения Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (6).

(20)

С цел да се осигури съгласуваност с член 118, параграф 4 от Кодекса в член 189 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да се разреши дефектни стоки или стоки, които не съответстват на условията на договора, да се поставят под режим външен транзит, вместо да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, като и в двата случая тези стоки губят митническия си статус на съюзни стоки.

(21)

С оглед опростяване на използването на режим износ, последван от режим транзит, и с цел да бъде елиминиран рискът от възникването на митническо задължение и задължение за плащане на други такси, които не са обхванати от обезпечението, следва да се въведе изискването съюзни стоки, изнесени в трета държава и транспортирани през митническата територия на Съюза при операция ТИР или под режим транзит в съответствие с Конвенцията ATA или Истанбулската конвенция, да бъдат поставяни под режим външен транзит и следователно да бъдат третирани като несъюзни стоки.

(22)

С цел да се улесни надзорът, упражняван от митническите органи, върху движението на стоките, посочени в член 1 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета, поставени под режим износ, последван от режим транзит, тези стоки следва да могат да се поставят под митнически режим външен транзит, с което те губят митническия си статус на съюзни стоки.

(23)

С цел да се улесни обработката на заявленията от страна на митническите органи и да се повиши ефикасността на процеса на подаване на заявленията от страна на икономическите оператори, одобрените изпращачи трябва да могат да подават заявления за разрешение за използване на пломби от специален тип до митническия орган, който е компетентен за предоставяне на статус на одобрен изпращач.

(24)

В редица разпоредби относно временното допускане се прави позоваване на превозни средства, използвани за лични или търговски цели. Смисълът на тези понятия следва да се поясни за целите на всички правила за пълно освобождаване от вносни мита при временен внос. Определенията в член 215, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да се преформулират в по-общо правило в член 207 от делегирания регламент.

(25)

В член 215 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да се въведе нов параграф, който да предвижда, че физическите лица, чието обичайно местопребиваване е на митническата територия на Съюза, може да се възползват от режим временен внос, така че да могат да използват наети за частни цели несъюзни средства за шосеен транспорт в Съюза. Предоставянето на тази възможност ще реши някои проблеми, пред които са изправени агенциите за отдаване на автомобили под наем, и ще насърчи презграничния туризъм. Тъй като обаче временният внос е предназначен най-вече за лица, установени извън Съюза, член 218 следва да ограничи подобно ползване за лични цели за кратък период от време.

(26)

Използването на режим временен внос в съответствие с членове 218, 220, 223, 228 и членове 231—236 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 също следва да се допуска, когато титулярят на режима е установен на митническата територия на Съюза. Тази гъвкавост е необходима, тъй като няма основание за различното третиране на лица, установени на митническата територия на Съюза и извън нея, за целите на временен внос на някои стоки, като например стоки, които ще се излагат или използват при обществена проява.

(27)

За да се гарантира, че нормативните разпоредби се прилагат правилно в съответните електронни системи, някои от разпоредбите на приложения А и Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да бъдат изменени.

(28)

С Решение 94/800/ЕО (7) Съветът одобри Споразумението относно правилата за произход в приложение към заключителния акт, подписан в Маракеш на 15 април 1994 г. В приложение 22-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се предвиждат специфични правила за определяне на държавата, в която стоките са претърпели своята последна съществена трансформация по смисъла на член 32 от същия регламент. Този списък с правилата следва да бъде разширен, така че да включва допълнителни продукти, за да се даде възможност за еднакво тълкуване на принципа на последната съществена трансформация за тези продукти. Също така, за да се гарантира правилното прилагане на правилата, списъкът е актуализиран с последната версия на номенклатурата на стоките по Международната конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (Хармонизираната система).

(29)

След публикуването на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 бяха открити различни видове грешки, които трябва да бъдат поправени. В членове 124а, 126а, 129а, 129г, 131, 193, 195 и 197 трябва да се прецизира позоваването на членовете от Кодекса, които са допълнени. В приложения А и Б следва да се уточни определението на някои елементи от данни. С цел по-добра съгласуваност образците в приложения Б-03 и Б-05, съдържащи грешка в цифров код за указване на елемента „Референтен номер/UCR“, следва да бъдат заменени, а грешката в позоваването на общия елемент от данни „Код по КН, нетно количество, стойност (З)“ в приложение 71—05 следва да бъде поправена. В приложение 90 следва да се поправят някои погрешни позовавания на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (8), Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Кодекса.

(30)

С разпоредбите за изменение на настоящия регламент се изменят някои разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, които се оказаха трудни за прилагане на практика. Тези изменения трябва да се направят неотложно, за да се постигне по-голямо съответствие с икономическата действителност при изпълнението на Кодекса и делегирания регламент. Следователно настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му.

(31)

От съображения за правна сигурност новата разпоредба относно използването на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, по отношение на заявленията и решенията, за които съответните изисквания по отношение на данните не са посочени в приложение А към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, следва да се прилага от 2 октомври 2017 г. На тази дата беше пусната в експлоатация системата „Митнически кодекс на Съюза: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, и оттогава съгласно член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията (9) митническите органи не могат повече да разрешават използването на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, във връзка с митнически решения и заявления. Независимо от това след 2 октомври 2017 г. все още трябваше да се използват някои заявления и решения на хартиен носител. Те ще продължат да се използват за известно време и не е в интерес нито на икономическия оператор, нито на държавата членка да се поставя под съмнение тяхната валидност, само поради липсата на надлежен формуляр.

(32)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да бъде съответно изменен и поправен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се изменя, както следва:

1)

Член 1, точка 19 се заменя със следното:

„(19)

„износител“ означава:

а)

частно лице, пренасящо стоки, които са предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза и се съдържат в личния му багаж;

б)

в други случаи, когато буква а) не се прилага:

i)

лице, установено на митническата територия на Съюза, което разполага с правомощия да реши и е решило, че стоките трябва да се изведат от тази митническа територия;

ii)

когато разпоредбите на подточка i) не се прилагат — всяко лице, установено на митническата територия на Съюза, което е страна по договора, по силата на който стоките се извеждат от тази митническа територия.“;

2)

В член 5, параграф 1 се добавя следната буква:

„е)

да поиска регистрация и заверка на доказателството за митническия статус на съюзни стоки.“

3)

В дял I, глава 2, раздел 2 се вмъква следното:

„Подраздел 0

Средства за обмен на информация, използвани за заявленията и решенията, за които съответните изисквания по отношение на данните не са посочени в приложение А

Член 7а

Заявления и решения, изготвени чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

Във връзка със заявленията и решенията, за които съответните изисквания по отношение на данните не са посочени в приложение А, и последващите заявления и актове, свързани с управлението на тези решения, митническите органи могат да позволят използването на други средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.“

4)

В член 10 буква а) се заменя със следното:

„а)

когато заявлението за решение не се приема в съответствие с член 11 от настоящия регламент или с член 12, параграф 2, втора алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (*1);

(*1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).“"

5)

В член 37, точка 21, букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

износител, който е установен в държава членка и е регистриран пред митническите органи на тази държава членка за целите на износа на продукти с произход от Съюза за държава или територия, с която Съюзът има споразумение за преференциална търговия; или

в)

лице, извършващо повторна експедиция на стоки, което е установено в държава членка и е регистрирано пред митническите органи на тази държава членка за целите на изготвяне на заместващи изявления за произход с цел повторна експедиция на продукти с произход за друго място в рамките на митническата територия на Съюза или, когато е приложимо, за Норвегия или Швейцария („регистрирано лице, извършващо повторна експедиция“);“

6)

Член 40 се заменя със следното:

„Член 40

Начини за подаване на заявление за получаване на статус на регистриран износител и за обмен на информация с регистрираните износители

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

Средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, може да се използват за всички съобщения и обмен на информация във връзка със заявленията и решенията, отнасящи се до статуса на регистриран износител, и всички последващи заявления и актове, свързани с управлението на тези решения.“

7)

В член 53 втора алинея се заменя със следното:

„За целите на двустранната кумулация членове 41 — 52 от настоящия регламент и член 108 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се прилагат mutatis mutandis за износа от Съюза към държава бенефициер за целите на двустранната кумулация.“

8)

Член 55 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Регионалната кумулация между държави бенефициери от една и съща регионална група се прилага единствено при условие че обработката или преработката, извършена в държавата бенефициер, в която материалите са допълнително преработени или вложени, надхвърля операциите, описани в член 47, параграф 1, а при текстилни продукти надхвърля и операциите, посочени в приложение 22-05.

Когато условието по първа алинея не е изпълнено, държавата, която следва да се посочи като държава на произход върху доказателството за произход, издадено или изготвено за целите на износа на продукти за Съюза, е тази държава от регионалната група, в която произхожда най-големият дял от стойността на материалите, използвани в производството на крайния продукт.“;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Когато е разрешена, регионалната кумулация между държави бенефициери от група I или група III позволява материалите с произход от държава от едната регионална група да се считат за материали с произход от държава от другата регионална група, когато са вложени в продукт, получен в нея, при условие че обработката или преработката, извършена във втората посочена държава бенефициер, надхвърля операциите, описани в член 47, параграф 1, а при текстилни продукти надхвърля и операциите, посочени в приложение 22-05.

Когато условието по първа алинея не е изпълнено, държавата, която следва да се посочи като държава на произход върху доказателството за произход за целите на износа на продукти за Съюза, е тази държава, участваща в кумулацията, в която произхожда най-големият дял от стойността на материалите, използвани в производството на крайния продукт.“;

в)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Членове 41 — 52 от настоящия Регламент и член 108 — 111 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се прилагат mutatis mutandis за износа от една държава бенефициер към друга за целите на регионалната кумулация.“

9)

В член 76 буква б) се заменя със следното:

„б)

към момента на приемане на митническата декларация за поставяне на стоките под режим активно усъвършенстване, по отношение на стоките са щели да се прилагат мярка на търговската или селскостопанската политика, временно или окончателно антидъмпингово мито, изравнително мито, защитна мярка или допълнително мито в резултат на спиране на отстъпки, ако тогава стоките са били декларирани за допускане за свободно обращение;“.

10)

В член 82 се добавя следният параграф:

„5.   Общите изисквания за данните за предоставяното от поръчителя индивидуално обезпечение, еднократно обезпечение под формата на ваучери или общо обезпечение, са посочени съответно в приложения 32-01, 32-02 и 32-03.“

11)

В член 83 параграф 3 се заменя със следното:

„3   Митническите органи приемат формите на обезпечение по параграф 1, доколкото тези форми на обезпечение се приемат съгласно националното право.“

12)

Член 97 се заменя със следното:

„Член 97

Удължаване на срока за вземане на решение за възстановяване или опрощаване

(член 22, параграф 3 от Кодекса).

1.   Когато се прилага член 116, параграф 3, първа алинея от Кодекса или член 116, параграф 3, втора алинея, буква б) от него, срокът за вземане на решение за възстановяване или опрощаване се спира, докато съответната държава членка получи уведомлението за решението на Комисията или уведомлението от Комисията за връщане на досието по причините, предвидени в член 98, параграф 6 от настоящия регламент.

2.   Когато се прилага член 116, параграф 3, втора алинея, буква б) от Кодекса, срокът за вземане на решение за възстановяване или опрощаване се прекратява, докато съответната държава членка получи уведомлението за решението на Комисията по случая с идентична или сходна фактическа и правна обстановка.

3.   Когато решението за възстановяване или опрощаване може да бъде засегнато от резултата от някое от следните висящи административни или съдебни производства, срокът за вземане на решение за възстановяване или опрощаване може, със съгласието на заявителя, да бъде удължен, както следва:

а)

ако дело с идентична или сходна фактическа и правна обстановка все още се разглежда от Съда на Европейския съюз в съответствие с член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз, срокът за вземане на решение за възстановяване или опрощаване може да бъде удължен за период, приключващ не по-късно от 30 дни след датата на постановяване на решението на Съда на ЕС;

б)

ако решението за възстановяване или опрощаване зависи от резултата на искане за последваща проверка на доказателството за преференциален произход, извършена в съответствие с членове 109, 110 или 125 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 или в съответствие с въпросното преференциално споразумение, срокът за вземане на решение за възстановяване или опрощаване може да бъде удължен до приключване на проверката, както е посочено в членове 109, 110 или 125 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 или във въпросното преференциално споразумение, но не повече от 15 месеца от датата на изпращане на искането; както и

в)

ако решението за възстановяване или опрощаване зависи от резултатите от процедура по консултация, чиято цел е да се гарантират на равнището на Съюза правилното и еднакво тарифно класиране или определяне на произхода на съответните стоки, провеждана в съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, срокът за вземане на решение за възстановяване или опрощаване може да бъде удължен за период, приключващ не по-късно от 30 дни след уведомлението от Комисията за отмяната на спирането на вземане на решения ОТИ и ОИП, както е предвидено в член 23, параграф 3 от регламента за изпълнение.“

13)

Член 114 се заменя със следното:

„Член 114

Търговия със специални данъчни територии

(член 1, параграф 3 от Кодекса)

1.   Държавите членки прилагат членове 115—118 от настоящия регламент и членове 133—152 от Кодекса по отношение на съюзните стоки, които се въвеждат от специална данъчна територия в друга част от митническата територия на Съюза или се въвеждат в специална данъчна територия от друга част от митническата територия на Съюза, която не е специална данъчна територия и двата вида територии не се намират в една и съща държава членка.

2.   Когато съюзните стоки се изпращат от специална данъчна територия до друга част от митническата територия на Съюза, която не е специална данъчна територия, но която е разположена в същата държава членка, те се представят незабавно пред митниците при пристигането им в другата част на митническата територия на Съюза. След одобрение от страна на митническия орган на въпросната държава членка стоките могат обаче да се представят на определеното митническо учреждение или на всяко друго място, определено или одобрено от митническия орган, преди да напуснат специалната данъчна територия.

Стоките се представят пред митниците от лицето, което въвежда стоките в другата част от митническата територия, или от лицето, от чието име или за чиято сметка стоките се въвеждат в тази част от митническата територия на Съюза.

3.   Когато съюзните стоките се изпращат от част от митническата територия на Съюза, която не е специална данъчна територия, към специална данъчна територия в рамките на същата държава членка, те се представят пред митниците незабавно при пристигането им в специалната данъчна територия. Въпреки това, след одобрение от страна на митническия орган на въпросната държава членка стоките могат да се представят на определеното митническо учреждение или на всяко друго място, определено или одобрено от митническия орган, преди да напуснат мястото на изпращане.

Стоките се представят от лицето, което въвежда стоките в специалната данъчна територия, или от лицето, от чието име или за чиято сметка стоките се въвеждат в специалната данъчна територия.

4.   По отношение на съюзните стоки по параграфи 2 и 3 се прилагат единствено митническите разпоредби по член 134 от настоящия регламент.“

14)

Член 115 се заменя със следното:

„Член 115

Одобряване на място за представяне на стоките пред митницата и за временно складиране

(член 139, параграф 1 и член 147, параграф 1 от Кодекса)

1.   За целите на представяне на стоките може да бъде одобрено място, различно от компетентното митническо учреждение, когато са изпълнени следните условия:

а)

изпълнени са изискванията, предвидени в член 148, параграфи 2 и 3 от Кодекса и в член 117 от настоящия регламент;

б)

стоките са декларирани за митнически режим или се реекспортират не по-късно от 3 дни след представянето им или не по-късно от 6 дни след представянето, ако има одобрен получател по член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса, освен когато митническите органи изискват да бъде извършена проверка на стоките съгласно член 140, параграф 2 от Кодекса.

Посоченото одобрение не се изисква, когато мястото вече е одобрено за целите на управление на съоръженията за временно складиране.

2.   За временно складиране на стоките може да бъде одобрено място, различно от съоръжение за временно складиране, когато са изпълнени следните условия:

а)

изпълнени са изискванията, предвидени в член 148, параграфи 2 и 3 от Кодекса и в член 117;

б)

стоките са декларирани за даден митнически режим или се реекспортират не по-късно от 3 дни след представянето им или не по-късно от 6 дни след представянето им, ако има одобрен получател по член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса, освен когато митническите органи изискват да бъде извършена проверка на стоките съгласно член 140, параграф 2 от Кодекса.“

15)

Член 133 се заменя със следното:

„Член 133

Продукти и стоки, претоварени и транспортирани през държава или територия, която не е част от митническата територия на Съюза

(член 6, параграф 2 и параграф 3, буква а) от Кодекса)

1.   Когато продуктите и стоките по член 119, параграф 1, букви г) и д) са претоварени и транспортирани през държава или територия, която не е част от митническата територия на Съюза, за целите на доказване на митническия статус в съответствие с член 129а се представя разпечатка от риболовния дневник на съюзния риболовен плавателен съд или съюзния кораб фабрика, придружена по целесъобразност от разпечатка от декларацията за трансбордиране, която в допълнение към информацията по член 130, параграф 1 съдържа следното:

а)

заверка от митническия орган на тази държава или територия;

б)

датите на пристигане на продуктите и стоките в тази държава или територия и на заминаването им от нея;

в)

транспортното средство, използвано за повторно изпращане към митническата територия на Съюза;

г)

адресът на митническия орган, посочен в буква а).

За целите на представянето пред митническия орган на дадена държава или територия, която не е част от митническата територия на Съюза, разпечатката от риболовния дневник по първа алинея не трябва да съдържа информация за мястото, където са уловени продуктите от морски риболов, както е посочено в член 130, параграф 1, буква а).

2.   Когато за целите на параграф 1 се използват формуляри или документи, различни от разпечатка на риболовния дневник, тези формуляри или документи включват, в допълнение към информацията, изисквана съгласно параграф 1, позоваване на риболовния дневник, което позволява идентифицирането на съответния риболовен рейс.“

16)

Член 134 се заменя със следното:

„Член 134

Митнически декларации в търговията със специални данъчни територии

(член 1, параграф 3 от Кодекса)

1.   За търговията със съюзни стоки по член 1, параграф 3 от Кодекса се прилагат mutatis mutandis следните разпоредби:

а)

дял V, глави 2, 3 и 4 от Кодекса;

б)

дял VIII, глави 2 и 3 от Кодекса;

в)

дял V, глави 2 и 3 от настоящия регламент;

г)

дял VIII, глави 2 и 3 от настоящия регламент.

2.   При търговията със съюзни стоки, предвидена в член 1, параграф 3 от Кодекса, която се извършва в рамките на една и съща държава членка, митническите органи на тази държава членка могат да позволят използването на един документ за деклариране на изпращането („декларация за изпращане“) и на въвеждането („декларация за въвеждане“) на стоки, изпратени до, от или между специални данъчни територии.

3.   При търговията със съюзни стоки, предвидена в член 1, параграф 3 от Кодекса, която се извършва в рамките на една и съща държава членка, митническият орган на съответната държава членка може да разреши използването на фактура или транспортен документ вместо декларация за изпращане или декларация за въвеждане, докато не бъде завършено подобрението на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/578.“

17)

Член 136, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

палети, контейнери и транспортни средства, както и резервни части, принадлежности и оборудване за тези палети, контейнери и транспортни средства, както са посочени в членове 208—216;“.

18)

В член 168 се заличава параграф 2.

19)

В дял VII, глава 1, раздел 2 се вмъква следният член 177а:

„Член 177а

Смесено складиране на продукти, подлежащи на митнически надзор в рамките на специфична употреба

(член 211, параграф 1 от Кодекса).

В разрешението за специфична употреба, както е посочено в член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса, се установяват средствата и методите за идентифициране и за митнически надзор на смесено складиране на продуктите, подлежащи на митнически надзор, които попадат в обхвата на глави 27 и 29 от Комбинираната номенклатура, или на продуктите със сурови петролни масла от код по КН 2709 00.

Когато стоките, посочени в първа алинея, не попадат в един и същ осемцифрен код по КН или не притежават еднакво търговско качество и еднакви технически и физични характеристики, смесеното складиране може да бъде разрешено само ако всички смесени продукти трябва да преминат някоя от обработките, посочени в допълнителни бележки 4 и 5 към глава 27 от Комбинираната номенклатура.“

20)

Член 189 се заменя със следното:

„Член 189

Прилагане на режим външен транзит в конкретни случаи

(член 226, параграф 2 от Кодекса)

1.   Когато съюзни стоки се изнасят за трета държава, която е договаряща страна по Конвенцията за общ транзитен режим, или когато съюзни стоки се изнасят и минават през една или повече държави с общ транзитен режим и когато се прилагат разпоредбите на Конвенцията за общ транзитен режим, стоките се поставят под режим външен транзит по член 226, параграф 2 от Кодекса в следните случаи:

а)

съюзните стоки са преминали през митнически формалности при износа с оглед възстановяване на суми, отпуснати за износа за трети държави по линия на общата селскостопанска политика;

б)

съюзните стоки са от интервенционни запаси, за тях се прилагат мерки за контрол по отношение на употребата или местоназначението им и те са преминали през митнически формалности при износа за трети държави по линия на общата селскостопанска политика;

в)

съюзните стоки отговарят на условията за допустимост за възстановяване или опрощаване на вносни мита в съответствие с член 118, параграф 1 от Кодекса.

2.   Съюзните стоки, които отговарят на условията за възстановяване или опрощаване на вносни мита в съответствие с член 118, параграф 1 от Кодекса, може да бъдат поставени под режим външен транзит, посочен в член 118, параграф 4 и член 226, параграф 2 от Кодекса.

3.   Когато съюзни стоки се изнасят за трета държава и се придвижват в рамките на митническата територия на Съюза при операция ТИР или под режим транзит в съответствие с Конвенцията ATA/Истанбулската конвенция, стоките се поставят под режим външен транзит по член 226, параграф 2 от Кодекса.

4.   Когато стоките по член 1 от Директива 2008/118/ЕО, които имат митнически статус на съюзни стоки, се изнасят, тези стоки могат да бъдат поставени под режим външен транзит по член 226, параграф 2 от Кодекса.“

21)

Вмъква се следният член 197а:

„Член 197а

Заявления за използване на пломби от специален тип

(член 22, параграф 1, трета алинея от Кодекса)

Когато одобрен изпращач или одобрен икономически оператор, който подава заявление за статус на одобрен изпращач по член 233, параграф 4, буква а) от Кодекса, подава заявление за разрешение за използването на пломби от специален тип, както е посочено в член 233, параграф 4, буква в) от Кодекса, заявлението може да се подаде до митническия орган, компетентен за вземане на решение в държавата членка, в която трябва да започнат операциите по съюзен транзит от одобрен изпращач.“

22)

В член 207 се добавя следната алинея:

„Когато в настоящия подраздел се прави позоваване на употреба на превозно средство с търговска цел, това означава използването на превозни средства за превоз на хора срещу заплащане или използването на превозни средства за промишлен или търговски превоз на стоки, независимо дали е срещу заплащане. Употреба на превозно средство за лични цели означава използването на превозни средства за цели, различни от търговските.“

23)

В член 212 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато транспортните средства са декларирани за временен внос в устна форма по реда на член 136, параграф 1 или с друго действие по реда на член 139, параграф 1, във връзка с член 141, параграф 1, разрешението за временен внос се издава на лицето, което контролира стоките физически в момента на вдигането им за режим временен внос, освен ако това лице действа за сметка на друго лице. В такъв случай разрешението се издава на другото лице.“

24)

Член 215 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2а.   Физическите лица, чието обичайно местопребиваване е на митническата територия на Съюза, ползват пълно освобождаване от вносни мита за транспортните средства, които те са наели по силата на писмен договор, сключен с доставчици на професионални услуги за отдаване на автомобили под наем, и които използват за лични цели.“;

б)

параграф 4 се заличава.

25)

В член 218 се добавя следната алинея:

„4.   В случая по член 215, параграф 2а пътните превозни средства се реекспортират в рамките на 8 дни след поставянето им под режим временен внос.“

26)

В член 220 се добавя следната алинея:

„Заявителят за разрешение за използване на режим временен внос и титулярят на режима временен внос, установен на митническата територия на Съюза, ползват пълно освобождаване от вносни мита за материали за бита на морски лица.“

27)

В член 223 се добавя следната алинея:

„Заявителят и титулярят на режима могат да бъдат установени на митническата територия на Съюза.“

28)

В член 228 се добавя следната алинея:

„Заявителят и титулярят на режима могат да бъдат установени на митническата територия на Съюза.“

29)

В член 231 се добавя следната алинея:

„Заявителят и титулярят на режима могат да бъдат установени на митническата територия на Съюза.“

30)

В член 232 се добавя следната алинея:

„Заявителят и титулярят на режима могат да бъдат установени на митническата територия на Съюза.“

31)

В член 233 се добавя следната алинея:

„Заявителят и титулярят на режима могат да бъдат установени на митническата територия на Съюза.“

32)

В член 234 се добавя следният параграф:

„4.   Заявителят и титулярят на режима могат да бъдат установени на митническата територия на Съюза.“

33)

В член 235 се добавя следната алинея:

„Заявителят и титулярят на режима могат да бъдат установени на митническата територия на Съюза.“

34)

В член 236 се добавя следната алинея:

„Заявителят и титулярят на режима могат да бъдат установени на митническата територия на Съюза в ситуациите по буква б).“

35)

Приложение А се изменя съгласно посоченото в приложение I към настоящия регламент.

36)

Приложение Б се изменя съгласно посоченото в приложение II към настоящия регламент.

37)

Приложение 22-01 се изменя съгласно посоченото в приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Поправки на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се поправя, както следва:

1)

В член 124а заглавието се заменя със следното:

„Член 124а

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки под формата на документ T2L или T2LF

(член 6, параграф 2, член 6, параграф 3, буква а) и член 153, параграф 2 от Кодекса)“

2)

В член 126а заглавието се заменя със следното:

„Член 126а

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки под формата на манифест на корабоплавателно дружество

(член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)“

3)

В член 129а заглавието се заменя със следното:

„Член 129а

Формалности при издаването на документ T2L, документ T2LF, фактура или транспортен документ от одобрен издател

(член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)“

4)

В член 129г заглавието се заменя със следното:

„Член 129г

Условия за издаване на разрешение за изготвяне на манифест на корабоплавателно дружество след отплаването

(член 6, параграф 3, буква а) и член 153, параграф 2 от Кодекса)“

5)

В член 131 заглавието се заменя със следното:

„Член 131

Претоварване

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)“

6)

В член 193 заглавието се заменя със следното:

„Член 193

Разрешения за предоставяне на статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит

(член 233, параграф 4, буква а) от Кодекса)“

7)

В член 195 заглавието се заменя със следното:

„Член 195

Разрешения за предоставяне на статус на одобрен получател за получаване на стоки, придвижвани под режим съюзен транзит

(член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса)“

8)

В член 197 заглавието се заменя със следното:

„Член 197

Разрешение за използване на пломби от специален тип

(член 233, параграф 4, буква в) от Кодекса)“

9)

Приложение А се поправя съгласно посоченото в приложение IV към настоящия регламент.

10)

Приложение Б се поправя съгласно посоченото в приложение V към настоящия регламент.

11)

Приложение Б-03 се поправя съгласно посоченото в приложение VI към настоящия регламент.

12)

В приложение Б-04, дял II, точка (9) „Формалности по време на превоз“, във втория абзац под заглавието „Клетка „Претоварване“ (7/1)“, думите „клетка 18“ се заменят с думите „Клетка „Идентификационни данни и националност на транспортното средство при тръгване (7/7-7/8)“.

13)

Приложение Б-05 се поправя съгласно посоченото в приложение VII към настоящия регламент.

14)

В приложение 71-05, раздел А, първата таблица, в седмия ред „Код по КН, нетно количество, стойност (З) на преработените продукти“, в първата колона „Общи елементи от данни“, текстът се заменя със следното:

„Код по КН, нетно количество, стойност (З) на стоките“.

15)

Приложение 90 се изменя съгласно посоченото в приложение VIII към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точка 3 се прилага от 2 октомври 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията от 11 април 2016 г. за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 6).

(4)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(5)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(7)  Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение А към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се изменя, както следва:

1)

в дял I, глава 1, в Бележките описанието на бележка [14] се заменя със следното:

„Тази информация се предоставя в случай на разрешение за ползване на режим активно усъвършенстване EX/IM без използването на стандартизиран обмен на информация, както е посочено в член 176, и в случай на разрешение за ползване на режим активно усъвършенстване IM/EX.“;

2)

в дял I, глава 1, в Бележките описанието на бележка [15] се заменя със следното:

„Тази информация се предоставя единствено в случай на разрешение, свързано с ползване на режим активно усъвършенстване IM/EX или режим специфична употреба.“;

3)

в дял I, глава 2, Изисквания за данните, Група 4 – Дати, часове, периоди и места, в елемента от данни 4/3 („Място, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели“), първият абзац под заглавието „Всички използвани колони от таблицата:“ се заменя със следното:

„Основна счетоводна отчетност за митнически цели, както е посочено в член 22, параграф 1, трета алинея от Кодекса, е тази счетоводна отчетност, която трябва да бъде разглеждана от митническите органи като основна счетоводна отчетност за митнически цели, позволяваща на митническите органи да упражняват надзор и контрол върху всички дейности, които са обхванати от съответното разрешение или решение. Наличните търговски, данъчни или други счетоводни данни на заявителя може да се приемат за основна счетоводна отчетност за митнически цели, ако улесняват одитните проверки.“;

4)

в дял I, глава 2, Изисквания за данните, Група 5 – Идентификационни данни на стоките, в елемента от данни 5/9 („Изключени категории стоки или движения на стоки“), абзацът под заглавието „Всички използвани колони от таблицата:“ се заменя със следното:

„Посочват се движенията, или — чрез използване на първите 6 цифри от кода по Комбинираната номенклатура — стоките, които са изключени от опростяването.“;

5)

в дял I, глава 2, Изисквания за данните, Група 7 – Дейности и режими, в елемента от данни 7/2 („Вид митнически режими“), абзацът под заглавието „Всички използвани колони от таблицата:“ се заменя със следното:

„Като се използват съответните кодове на Съюза, се посочва дали разрешението е предназначено да се използва за митнически режими или за управление на съоръжения за складиране. Ако е приложимо, се въвежда референтният номер на разрешението, ако той не може да бъде установен от други данни в заявлението. Ако разрешението все още не е предоставено, се посочва регистрационният номер на заявлението.“;

6)

в дял IV, глава 1, Таблица с изисквания за данните, в реда, съответстващ на елемент от данни IV/6, в колона „Наименование на ЕД“ текстът се заменя със следното:

„Вече предоставени опростявания и улеснения, сертификати за сигурност и безопасност, издадени въз основа на международни конвенции, на международен стандарт на Международната организация по стандартизация или на европейски стандарт на европейски орган по стандартизация, или сертификати, предоставящи статут, еквивалентен на статута на одобрен икономически оператор, издаден в трети държави и признат съгласно споразумение.“;

7)

в дял IV, глава 2, в Изисквания за данните заглавието на елемент от данни IV/6 се заменя със следното:

„IV/6.   Вече предоставени опростявания и улеснения, сертификати за сигурност и безопасност, издадени въз основа на международни конвенции, на международен стандарт на Международната организация по стандартизация или на европейски стандарт на европейски орган по стандартизация, или сертификати, предоставящи статут еквивалентен на статута на одобрен икономически оператор, издаден в трети държави и признат съгласно споразумение.“;

8)

в дял V, глава 2, в Изисквания за данните, в елемента от данни V/1, абзацът под заглавието се заменя със следното:

„Посочва се за кои елементи, които се добавят към или се приспадат от цената съгласно членове 71 и 72 от Кодекса, или за кои елементи, съставляващи част от действително платената или подлежаща на плащане цена съгласно член 70, параграф 2 от Кодекса, се прилага опростяване (например помощни материали, роялти, транспортни разходи и т.н.), след което следва позоваване на методиката на изчисление, използвана за определяне на съответните суми.“;

9)

в дял VI, глава 2, в Изисквания за данните, в елемента от данни VI/2, абзацът под заглавието се заменя със следното:

„Посочва се средният срок, изчислен въз основа на предходните 12 месеца между поставянето на стоките под митнически режим до приключване на режима или, в зависимост от случая, между поставянето на стоките на временно складиране и завършване на временното складиране. Тази информация се предоставя само когато общото обезпечение трябва да се използва за поставянето на стоки под специален режим или за експлоатация на съоръжение за временно складиране.“;

10)

в дял XIII, глава 1, в Изисквания за данните, в реда, съответстващ на елемент от данни XIII/6, в колона „Статус“ позоваването „[1]“ се заличава:

11)

в дял ХIV, глава 1, в Таблица с изисквания за данните, в реда, съответстващ на елемент от данни ХIV/4, в колона „Наименование на ЕД“ текстът се заменя със следното:

„Краен срок за представяне на допълнителната декларация.“;

12)

в дял XIV, глава 2, в Изисквания за данните, в елемента от данни XIV/2, текстът под заглавието се заменя със следното:

„Заявление:

Ако заявлението се отнася до режим износ или реекспорт, се представят доказателства, че са спазени условията по член 263, параграф 2 от Кодекса.

Разрешение:

Ако разрешението се отнася за износ или реекспорт, се посочват причините, поради които следва да се прилага освобождаване в съответствие с член 263, параграф 2 от Кодекса.“;

13)

в дял ХIV, глава 2, в Изисквания за данните, елементът от данни XIV/4 се заменя със следното:

„XIV/4.   Краен срок за представяне на допълнителната декларация

Митническият орган, който взема решение, определя в разрешението срока, в който титулярят на разрешение трябва да изпрати данните от допълнителната декларация на митническото учреждение по надзора.

Срокът се посочва в дни.“;

14)

в дял XХ, глава 2, в Изисквания за данните, в елемента от данни XХ/2, текстът под заглавието се заменя със следното:

„Заявление:

Посочва се референтният номер на решението за предоставяне на общо обезпечение или освобождаване от обезпечение. Ако съответното разрешение все още не е предоставено, се посочва регистрационният номер на заявлението.

Разрешение:

Посочва се референтният номер на решението за предоставяне на общо обезпечение или освобождаване от обезпечение.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се изменя, както следва:

1)

в дял I, глава 3, раздел 1, в таблицата за група 1, в реда, съответстващ на елемент от данни 1/6, текстът в колона G3 се заличава;

2)

в дял I, глава 3, раздел 1, в таблицата за група 2, редът, съответстващ на елемент от данни 2/2, се заменя със следното:

„2/2

Допълнителна информация

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY“

 

3)

в дял I, глава 3, раздел 1, в таблицата за група 2, редът, съответстващ на елемент от данни 2/3 се заменя със следното:

„2/3

Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY“

 

4)

в дял I, глава 3, раздел 1, в таблицата за група 3 се добавят следните редове:

„3/45

Идентификационен номер на лицето, което предоставя обезпечението

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46

Идентификационен номер на лицето, което плаща митото

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y“

 

5)

в дял I, глава 3, раздел 1, в таблицата за група 5, се добавя следният ред:

„5/31

Дата на приемане

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]“

 

 

 

6)

в дял I, глава 3, раздел 1, в таблицата за група 7, в реда, съответстващ на елемент от данни 7/1, текстът в колона D3 се заличава;

7)

в дял I, глава 3, раздел 1, в таблицата за група 7, в реда, съответстващ на елемент от данни 7/19, текстът в колона D3 се заличава;

8)

в дял I, глава 3, раздел 1, в таблицата за група 8, в редовете, съответстващи на елементи от данни 8/2 и 8/3, текстът в колона H2 се заличава;

9)

в дял I, глава 3, раздел 1, в таблицата за група 8, редът, съответстващ на елемент от данни 8/7 „Отписване“ се заличава:

10)

в дял I, глава 3, раздел 2 се добавя следната бележка:

„[51]

Този елемент от данни се използва само в допълнителните декларации.“;

11)

в дял II, в Изисквания за данните, група 1, в елемента от данни 1/6 „Номер на стоковата позиция“, думите „Колони от таблицата с изисквания за данните А1 — A3, B1 — B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a — F1d, F2a — F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 — G5, H1 — H6 и I1:“ се заменят със следното:

„Колони от таблицата с изисквания за данните А1 — A3, B1 — B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a — F1d, F2a — F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 — H6 и I1:“;

12)

в дял II, в Изисквания за данните, в група 2, елементът от данни 2/1 „Опростена декларация/предходни документи“ се изменя, както следва:

а)

преди заглавието „Колони D1 — D3 от таблицата с изисквания за данните:“ се вмъква следният текст:

„Колони B1 и H1 от таблицата с изисквания за данните:

 

Въвеждат се данните относно отписването на стоките, декларирани в съответната декларация, във връзка с приключването на временното складиране.

 

Тези данни включват отписваното количество и съответната мерна единица.“;

б)

заглавието „Колона E2 от таблицата с изисквания за данните:“ и текстът под това заглавие се заменят със следното:

„Колона E2 от таблицата с изисквания за данните:

 

Въвежда се MRN на обобщената(ите) декларация(и) за въвеждане, подадена(и) по отношение на стоките преди пристигането им на митническата територия на Съюза.

 

За съюзни стоки, когато е приложимо и когато е известен на лицето, подаващо митнически манифест за стоките, се въвежда референтният номер на митническата декларация, с която стоките са били допуснати за свободно обращение.

 

Когато MRN е посочен в обобщената декларация за въвеждане или митническата декларация за допускане за свободно обращение и митническият манифест за стоките или доказателството за митническия статус на съюзни стоки не се отнася до всички стокови позиции от съответно обобщената декларация за въвеждане или митническата декларация, се въвеждат съответните номера на стоковите позиции в обобщената декларация за въвеждане или митническата декларация за въвеждане, когато са известни на лицето, подаващо съответния електронен манифест.“;

в)

заглавието „Колона G3 от таблицата с изисквания за данните:“ и текстът под това заглавие се заменят със следното:

„Колона G3 от таблицата с изисквания за данните:

 

Без да се засягат разпоредбите на член 139, параграф 4 от Кодекса, се въвежда MRN на обобщената(ите) декларация(и) за въвеждане или в случаите, посочени в член 130 от Кодекса, декларацията за временно складиране или митническата(ите) декларация(и), подадена(и) за стоките.

 

В случай че във връзка с въпросните стоки е подадена декларация за временно складиране в съответствие с член 145, параграф 3 от Кодекса, се въвежда позоваване на тази декларация за временно складиране.

 

Когато уведомление за представяне не се отнася до всички стокови позиции в посочената предходна декларация, лицето, което представя стоките, предоставя съответния(ите) номер(а) на стоковите позиции от тази предходна декларация.“;

13)

в дял II, в Изисквания за данните, група 2, в елемента от данни 2/3 „Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни“, преди заглавието „Колони B1 — B4, C1, H1 — H5 и I1 от таблицата с изисквания за данните:“ се вмъква следният текст:

„Колони B1 и H1 от таблицата с изисквания за данните:

 

Въвеждат се данните във връзка с отписването на стоките, декларирани в съответната декларация, във връзка с лицензи за внос или износ и сертификати.

 

Тези данни указват органа, който издава съответния лиценз или сертификат, срока на действие на лиценза или сертификата, отписваната стойност или количество и съответната мерна единица.“;

14)

в дял II, в Изисквания за данните, в група 3 се добавя следният текст:

3/45.    Идентификационен номер на лицето, което предоставя обезпечението

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Тази информация е под формата на EORI номера по член 1, точка 18 на лицето, което предоставя обезпечението, ако е различно от декларатора.

3/46.    Идентификационен номер на лицето, което плаща митото

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Тази информация е под формата на EORI номера по член 1, точка 18 на лицето, което плаща митото, ако е различно от декларатора.“;

15)

в дял II, в Изисквания за данните, в група 5 се добавя следният текст:

5/31.   Дата на приемане

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Посочва се датата на приемане на опростената декларация или датата, на която стоките са вписани в отчетността на декларатора.“;

16)

в дял II, в Изисквания за данните, в група 7, в елемента от данни 7/1 „Претоварване“, заглавието „Колона D3 от таблицата:“ и текстът под заглавието се заличават;

17)

в дял II, в Изисквания за данните, в група 7, в елемента от данни 7/19 „Други инциденти по време на превоза“, заглавието „Колона D3 от таблицата:“ и абзацът под заглавието се заличават;

18)

в дял II, в Изискванията за данните, в група 8, заглавието относно елемент от данни 8/7 „Отписване“ и текстът под това заглавие се заличават.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение 22-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се изменя, както следва:

1)

третото изречение в точка 2.1 от Уводните бележки се заменя със следното:

„Хармонизираната система“ или „ХС“ означава номенклатурата на стоките по Международната конвенция, установена съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, изменена с Препоръката на Съвета за митническо сътрудничество от 27 юни 2014 г. („ХС от 2017 г.“).“;

2)

в целия текст на приложението думите „Код по ХС от 2012 г.“ се заменят с думите „Код по ХС от 2017 г.“;

3)

в раздел I, глава 2, в таблицата се добавя следният ред:

„0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени:

Стоките от тази позиция са с произход от държавата, в която животното е било угоявано за период от най-малко три месеца преди клане, или в случая на свине, овце или кози — най-малко два месеца преди клане.“;

4)

в раздел II, преди глава 14 се добавя следният текст:

„ГЛАВА 11

Продукти на мелничарската промишленост; малц; скорбяла и нишесте; инулин; пшеничен глутен

Остатъчно правило към главата, приложимо към смесите:

1.

За целите на настоящото остатъчно правило „смесване“ означава целенасочената и пропорционално контролирана операция, състояща се в съединяване на два или повече взаимозаменяеми материала.

2.

Произходът на смес от продукти от настоящата глава е от държавата на произход на материалите, които представляват тегловно повече от 50 % от сместа. Теглата на материалите с един и същ произход се отчитат заедно.

3.

Когато нито един от използваните материали не отговаря на изисквания процент, сместа е с произход от държавата, в която е било извършено смесването.

Остатъчно правило към главата:

Когато държавата на произход не може да бъде определена чрез прилагане на първичните правила и другите остатъчни правила към главата, държавата на произход на стоките е държавата, от която произхожда най-голямата част от материалите, определена въз основа на теглото на материалите.

Код по ХС от 2017 г.

Описание на стоките

Първични правила

1101

Брашно пшенично или брашно — смес от пшеница и ръж

CC

1102

Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж:

CC

1103

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения:

CC

1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от позиция 1006 ; кълнове на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни.

CC

1105

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи:

CC

1106

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 0713 , от сагу или от корените или грудките от позиция 0714 или от продуктите от глава 8

CC

1107

Малц, печен или непечен

CC

1108

Скорбяла и нишесте; инулин.

CTH

1109

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние

CTH“

5)

в раздел IV, глава 20, в таблицата, в реда, съответстващ на код по ХС от 2012 г. ex 2009, в колоната „Описание на стоките“, думите „Гроздов сок Други“ се заменят с думите „Гроздов сок“;

6)

в раздел XI, глава 58, в таблицата, в реда, съответстващ на код по ХС от 2012 г. 5804, в колоната „Описание на стоките“, текстът се заменя със следното:

„Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви, различни от артикулите от позиции 6002 — 6006.“;

7)

в раздел XVI, глава 84, заглавието „Определение на „сглобяване на полупроводникови продукти“ за целите на позиция 8473“ и двете изречения след заглавието се заменят със следното:

„Определение на „сглобяване на полупроводникови продукти“

Първичното правило „Сглобяване на полупроводникови продукти“, използвано в таблицата по-долу, означава промяна от чипове, кристали или други полупроводникови продукти в чипове, кристали или други полупроводникови продукти, които са в корпус или монтирани върху обща среда за свързване или са свързани и след това монтирани. Сглобяването на полупроводникови продукти не се смята за минимална операция.“;

8)

в раздел XVI, глава 85 се изменя, както следва:

а)

заглавието „Определение на „сглобяване на полупроводникови продукти“ за целите на позиции 8535, 8536, 8537, 8541 и 8542“ и двете изречения след заглавието се заменят със следното:

„Определение на „сглобяване на полупроводникови продукти“

Първичното правило „Сглобяване на полупроводникови продукти“, използвано в таблицата по-долу, означава промяна от чипове, кристали или други полупроводникови продукти в чипове, кристали или други полупроводникови продукти, които са в корпус или монтирани върху обща среда за свързване или са свързани и след това монтирани. Сглобяването на полупроводникови продукти не се смята за минимална операция.“;

б)

в таблицата след реда, съответстващ на код по ХС от 2012 г. ex 8501, се вмъкват следните редове:

ex 8523 59

Интегрална схема с интегрирана бобина за карта с чип

CTH или сглобяване на полупроводникови продукти

ex 8525 80

Полупроводников изобразителен компонент

CTH или сглобяване на полупроводникови продукти“

в)

в таблицата, в реда, съответстващ на код по ХС от 2012 г. ex 8536 в колоната „Описание на стоките“, текстът се заменя със следното:

„Полупроводникова електрическа апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V.“;

г)

в таблицата редът, съответстващ на код по ХС от 2012 г. ex 8537 10, се заличава:

д)

в таблицата се добавя следният ред:

ex 8548 90

Модули за интелигентно свързване, включващи комуникационен контролер и защитен контролер на карта с чип

CTH или сглобяване на полупроводникови продукти“

9)

в раздел XVIII, глава 90 се изменя, както следва:

а)

заглавието „Определение на „сглобяване на полупроводникови продукти“ за целите на позиции 9026 и 9031“ и двете изречения след заглавието се заменят със следното:

„Определение на „сглобяване на полупроводникови продукти“

Първичното правило „Сглобяване на полупроводникови продукти“, използвано в таблицата по-долу, означава промяна от чипове, кристали или други полупроводникови продукти в чипове, кристали или други полупроводникови продукти, които са в корпус или монтирани върху обща среда за свързване или са свързани и след това монтирани. Сглобяването на полупроводникови продукти не се смята за минимална операция.“;

б)

таблицата се заменя със следното:

„Код по ХС от 2017 г.

Описание на стоките

Първични правила

ex 9029

Полупроводников елемент за измерване на магнитно поле, изграден от магнитно-чувствителни резистивни елементи, със или без допълнителен компонент за формиране на сигнала

CTH с изключение на онези от позиция 9033 ; или сглобяване на полупроводникови продукти“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Приложение А към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се поправя, както следва:

1)

в дял I, глава 1, в бележките, описанието на бележка [10] се заменя със следното:

„Тази информация се предоставя само за целите на следните заявления:

а)

заявления за издаване на разрешение за използване на режим активно усъвършенстване или режим специфична употреба, когато заявителят е установен извън митническата територия на Съюза, както е посочено в член 162;

б)

заявления за разрешение за временен внос, както е посочено в член 205.“;

2)

в дял I, глава 2, Изисквания за данните, Група 4 – Дати, часове, периоди и места, в елемента от данни 4/8 („Местонахождение на стоките“), текстът под заглавието „Колони 7b — 7d от таблицата:“ се заменя със следното:

„Като се използва съответният код, се въвежда идентификаторът на мястото или местата, където може да се намират стоките, когато са поставени под митнически режим.“;

3)

в дял I, глава 2, Изисквания за данните, Група 4 – Дати, часове, периоди и места, в елемента от данни 4/10 („Митническо(и) учреждение(я) на поставяне под митнически режим“), текстът се заменя със следното:

„Всички използвани колони от таблицата:

Посочва(т) се предложеното(ите) митническо(и) учреждение(я) на поставяне под режим, както е определено в член 1, точка 17.“;

4)

в дял I, глава 2, Изисквания за данните, Група 4 – Дати, часове, периоди и места, в елемента от данни 4/13 („Надзорно митническо учреждение“), текстът се заменя със следното:

„Всички използвани колони от таблицата:

Посочва се компетентното надзорно митническо учреждение по член 1, точка 36.“;

5)

в дял II, глава 2, в Изисквания за данните, Група 5 — Идентификационни данни на стоките, елемент от данни, в елемента от данни 5/1 („Код на стоката“), заглавието „Колони 7c — 7d от таблицата:“ се заменя със следното заглавие:

„Колони 7b — 7d от таблицата:“;

6)

в дял II, глава 2, в Изисквания за данните, Група 5 — Идентификационни данни на стоките, в елемента от данни 5/4 („Стойност на стоките“) се поправя, както следва:

а)

заглавието „Колони 8а, 8b и 8d от таблицата:“ се заменя със заглавието „Колони 8а — 8d от таблицата:“;

б)

заглавието „Колона 8с от таблицата:“ и текстът под заглавието се заличават;

7)

в дял XVI, глава 2, в Изисквания за данните, в елемента от данни XVI/3 („Допълнителни обезпечения“), четвъртото тире се заменя със следното:

„—

бананите са претеглени в съответствие с процедурата, изложена в приложение 61-03 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447,“.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се поправя, както следва:

1)

в дял I, глава 2, раздел 1, в таблицата, в реда, съответстващ на G4, в колоната „Правно основание“ текстът се заменя със следното:

„член 5, параграф 17 и член 145 от Кодекса“;

2)

в дял I, глава 2, раздел 1, в таблицата, в реда, съответстващ на G5, в колоната „Правно основание“ текстът се заменя със следното:

„член 148, параграф 5, букви б) и в) от Кодекса“;

3)

в дял I, глава 3, в раздел 1, в таблицата за група 5, в реда, съответстващ на елемент от данни 5/1, в колоната „Клетка №“ позоваването „S12“ се заличава;

4)

в дял I, глава 3, в раздел 1, в таблицата за група 7, в реда, съответстващ на елемент от данни 7/13, в колоната „Наименование на ЕД“ текстът се заменя със следното:

„Код на вида доставчик на контейнери“;

5)

в дял II, в Изисквания за данните, в Група 1 — Информация за съобщението (включително кодовете на режимите), в елементи от данни 1/1 „Вид на декларацията“, 1/2 „Вид на допълнителната декларация“, 1/3 „Вид декларация за транзит/доказателство за митнически статус“, 1/4 „Формуляри“, 1/5 „Товарни списъци“, 1/9 „Общ брой стокови позиции“ изменението на думите

„Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:“ не засяга българската версия;

6)

в дял II, в Изисквания за данните, в Група 3 — Страни, в елементи от данни 3/2 „Идентификационен номер на износителя“, 3/9 „Получател“, 3/10 „Идентификационен номер на получателя“, 3/11 „Получател — мастер договор за превоз“, 3/12 „Идентификационен номер на получателя — мастер договор за превоз“, 3/13 „Получател — хаус договор за превоз“, 3/14 „Идентификационен номер на получателя — хаус договор за превоз“, 3/15 „Вносител“, 3/16 „Идентификационен номер на вносителя“, 3/18 „Идентификационен номер на декларатора“, 3/19 „Представител“, 3/20 „Идентификационни данни на представителя“, 3/21 „Код на статуса на представителя“, 3/22 „Титуляр на режима транзит“, 3/23 „Идентификационен номер на титуляря на режим транзит“ изменението на думите

„Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:“ не засяга българската версия;

7)

в дял II, в Изисквания за данните, в Група 3 — Страни, в елемента от данни 3/2 „Идентификационен номер на износителя“ думите „Колони H1 — H4 и I1 от таблицата с изисквания за данните:“ се заменят със следното:

„Колони H1, H3 и H4 от таблицата с изисквания за данните:“;

8)

в дял II, в Изисквания за данните, в Група 3 — Страни, в елемента от данни 3/17 „Декларатор“, вторият абзац под заглавието „Колони H1 — H6 и I1 от таблицата с изисквания за данните:“ се заменя със следното:

„Ако деклараторът и вносителят са едно и също лице, се въвежда съответният код, определен за ЕД 2/2 „Допълнителна информация.“;

9)

в дял II, в Изисквания за данните, в Група 3 — Страни, в елемента от данни 3/36 „Идентификационен номер на страната, която следва да бъде уведомена — хаус договор за превоз“ първият абзац под заглавието „Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:“ се заменя със следното:

„Тази информация е под формата на EORI номера по член 1, точка 18 на страната, която следва да бъде уведомена, когато този номер е известен на декларатора.“;

10)

в дял II, в Изисквания за данните, в Група 5 — Дати/часове/периоди/места/държави/региони, в елемента от данни 5/1 „Очаквана дата и час на пристигане в първото място на пристигане в митническата територия на Съюза“ думите „Колони G1 — G3 от таблицата с изисквания за данните:“ се заменят с думите:

„Колони G1 и G2 от таблицата с изисквания за данните:“;

11)

в дял II, Изисквания за данните, в Група 5 — Дати/часове/периоди/места/държави/региони, елемент от данни 5/20 „Кодове на държавите по маршрута на пратката“ се заменя със следното:

5/20.    Кодове на държавите по маршрута на пратката

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Идентифициране в хронологичен ред на държавите, през които преминават стоките между държавата на първоначално тръгване и крайното местоназначение, както е предвидено в най-ниското равнище на хаус коносамент, в най-ниското равнище на хаус въздушна товарителница или документ за шосеен/железопътен транспорт. Тук се включват и държавите на първоначалното тръгване и на крайното местоназначение на стоките.“;

12)

в дял II, в Изисквания за данните, в „Група 6 — Идентификационни данни на стоките“ в елементите от данни 6/15 „Код на стоката — код по ТАРИК“, 6/18 „Общо опаковки“, 6/19 „Вид стоки“ изменението на думите

„Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:“ не засяга българската версия;

13)

в дял II, Изисквания за данните, в Група 6 — Идентификационни данни на стоките елементите от данни 6/16 „Код на стоката — допълнителни кодове по ТАРИК“ и 6/17 „Код на стоката — национален допълнителен код или кодове“ се заменят със следното:

6/16.    Код на стоката — допълнителен код (кодове) по ТАРИК

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Въвежда(т) се допълнителен(и) код(ове) по ТАРИК, които отговарят на въпросната стока.

6/17.    Код на стоката — национален допълнителен код или кодове

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Въвежда(т) се допълнителен(и) национален(ни) код(ове), които отговарят на въпросната стока.“;

14)

в дял II, в Изисквания за данните, в Група 7 — Информация за транспортирането (видове, средства и оборудване), в елемента от данни 7/3 „Референтен номер на превоза“, бележките се заменят със следното:

7/3.    Референтен номер на превоза

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

 

Идентификационни данни на пътуването на транспортното средство, например номер на рейса, номер на полета по IATA или номер на пътуването — според случая.

 

При морски и въздушен транспорт, когато операторът на плавателното или въздухоплавателното средство превозва стоки при договореност за споделяне на средството, на кодове или подобна договореност с партньори, се използва номерът на рейса или полетът на партньора.“;

15)

в дял II, в Изисквания на данните, в Група 7 — Информация за транспортирането (видове, средства и оборудване), елемент от данни 7/7 „Идентификационни данни на транспортното средство при тръгване“ се поправя, както следва:

а)

думите „Колони B1 и B2 от таблицата с изисквания за данните:“ се заменят с думите „Колони B1, В2 и B3 от таблицата с изисквания за данните:“;

б)

първият абзац под заглавието „Колони D1 — D3 от таблицата с изисквания за данните:“ се заменя със следното:

„За морски транспорт или транспорт по вътрешни водни пътища тази информация се вписва като идентификационен номер на кораба по ММО или уникален европейски идентификационен номер на плавателния съд (код ENI). За други видове транспорт методът за идентифициране е идентичен с този, предвиден за колони B1, В2 и B3 от таблицата с изискванията за данните.“;

16)

в дял II, в Изисквания на данните, в Група 7 — Информация за транспортирането (видове, средства и оборудване), в елемента от данни 7/9 „Идентификационни данни на транспортното средство при пристигането му“ думите „Колони G4 и G5 от таблицата с изисквания за данните:“ се заменят с думите:

„Колона G4 от таблицата с изисквания за данните:“;

17)

в дял II, в Изисквания на данните, в Група 7 — Информация за транспортирането (видове, средства и оборудване), заглавието на елемент от данни 7/11 „Идентификационни данни за размера и типа на контейнера“ се заменят с „Размер и тип на контейнера“;

18)

в дял II, в Изисквания за данните, в Група 7 — Информация за транспортирането (видове, средства и оборудване), в елемента от данни 7/14 „Идентификационни данни на активното транспортно средство, което преминава границата“ думите „Колони E2, F1a — F1c, F2a, F2b, F4a, F4b и F5 от таблицата с изисквания за данните:“ се заменят с думите:

„Колони E2, F1a— F1c, F4a, F4b и F5 от таблицата с изисквания за данните:“;

19)

в дял II, в Изисквания за данните, в Група 7 — Информация за транспортирането (видове, средства и оборудване), в елемента от данни 7/15 „Националност на активното транспортно средство, което преминава границата“ думите „Колони F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b и F5 от таблицата с изисквания за данните:“ се заменят с думите:

„Колони F1a, F1b, F4a, F4b и F5 от таблицата с изисквания за данните:“.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

В приложение Б-03 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, в глава I, образецът на списъка на стоковите позиции се заменя със следното:

Image“;


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

В приложение Б-05 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, в дял I образецът на списъка на стоковите позиции за транзит/сигурност се заменя със следното:

Image“.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

В приложение 90 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 таблицата се изменя, както следва:

1)

в ред 5, колона „Приложими разпоредби от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕИО) № 2454/93“, текстът се заменя със следното:

„Разрешения за опростена декларация (член 76, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕИО) № 2913/92, членове 253—253ж, 254, 260—262, 269—271, 276—278, 282 и 289 от Регламент (ЕИО) № 2454/93)“;

2)

в ред 6, колона „Приложими разпоредби от Кодекса, настоящия регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447“, третият абзац се заменя със следното:

„И/или местата, определени или одобрени от митническите органи, както е посочено в член 5, параграф 33 от Кодекса“;

3)

в ред 15, колона „Приложими разпоредби от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕИО) № 2454/93“, вторият абзац се заменя със следното:

„(Членове 84 — 90, членове 114 — 123 и член 129 от Регламент (ЕИО) № 2913/92; членове 496 — 523 и членове 536 — 549 от Регламент (ЕИО) № 2454/93)“;

4)

в ред 16, колона „Приложими разпоредби от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕИО) № 2454/93“, първият абзац се заменя със следното:

„Разрешение за активно усъвършенстване с възстановяване (членове 84 — 90 и членове 114 — 129 от Регламент (ЕИО) № 2913/92; членове 496 — 523, членове 536 — 544 и член 550 от Регламент (ЕИО) № 2454/93)“.


30.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1064 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2018 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителни цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (2), и по-специално член 5, параграф 6, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) се определят правилата за прилагане на системата на допълнителни вносни мита, заедно с представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин, показва, че се налага да бъдат променени представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 1484/95 следва да бъде съответно изменен.

(4)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързото прилагане на тази мярка след предоставянето на актуализираните данни, е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията от 28 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и за отмяна на Регламент № 163/67/ЕИО (ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Описание на стоките

Представителна цена

(ЕUR/100 kg)

Обезпечение по член 3

(ЕUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани домашни птици от вида Gallus domesticus, представени като замразени „пилета 70 %“

108,6

0

AR

0207 12 90

Неразфасовани домашни птици от вида Gallus domesticus, представени като замразени „пилета 65 %“

139,4

0

AR

225,0

0

BR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от домашни птици от вида Gallus domesticus

263,5

11

AR

249,1

15

BR

334,8

0

CL

255,3

13

TH

0207 27 10

Обезкостени замразени разфасовки от пуйки

305,0

0

BR

321,9

0

CL

0408 91 80

Яйца без черупки, сушени

242,1

1

AR

1602 32 11

Приготвени храни от домашни птици от вида Gallus domesticus без топлинна обработка

237,5

15

BR


(1)  Номенклатура на държавите съгласно Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).


30.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1065 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011, отнасящо се за автоматично потвърждаване на валидността на издадени в ЕС свидетелства за летателна правоспособност и отнасящо се за обучението за излитане и кацане

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 7, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (2) са определени технически изисквания за сертифицирането на тренировъчни средства за полетна симулация, сертифицирането на пилоти, участващи в експлоатацията на определени въздухоплавателни средства, и сертифицирането на лица и организации, участващи в летателни обучения, проверки и прегледи.

(2)

В резултат от рамп инспекции извън територията на държавите членки, при които е било установено, че членове на полетни екипажи участват в експлоатацията на въздухоплавателни средства, регистрирани в държава членка, различна от държавата членка, издала техните свидетелства за летателна правоспособност, Международната организация за гражданска авиация (ICAO) измени приложение 1 към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване с оглед да улесни автоматичното потвърждаване на валидността на свидетелства за правоуправление въз основа на споразумения между регионални организации за надзор на безопасността.

(3)

Това изменение следва да бъде отразено в Регламент (ЕС) № 1178/2011, така че да се даде възможност за автоматично потвърждаване в трети държави на издадени в ЕС свидетелства за летателна правоспособност. В съответствие с Изменение 174 на Приложение 1 към Чикагската конвенция, точка 1.2.2.3.2.1, следва да има преходен период, за да се даде възможност да бъдат направени промени на съществуващите пилотски свидетелства.

(4)

След влизането в сила на приложение I (Част-FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, което е изготвено въз основа на условията, определени в Joint Aviation Requirements — Flight Crew Licensing 1 (Обединени авиационни изисквания — лицензиране за летателна правоспособност 1), JAR-FCL 1, ЕС следва в по-голяма степен базиран на компетентността подход за осигуряване на прилагането на пропорционални и основаващи се на постиженията изисквания за свидетелствата за летателна правоспособност. Поради това изискването за обучение за излитане и кацане при напредналата фаза на курса за обучение за свидетелство за пилот в многочислен екипаж следва да бъде изменено, така че да съответства на препоръките на ICAO в Doc 9868 „Procedures for Air Navigation Services - Training“ („Процедури за въздухоплавателни услуги — обучение“), PANS-TRG.

(5)

Европейската агенция за авиационна безопасност представи в Комисията проект за правила за прилагане, заедно със своето Становище № 16/2016 и Становище № 03/2017.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 1178/2011 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

1)

В член 4 се добавя следният параграф:

„9.   За свидетелства, издадени преди 19 август 2018 г., държавите членки трябва най-късно до 31 декември 2022 г. да спазят изискванията, формулирани във втората алинея от буква а) от ARA.FCL.200, изменена с Регламент (ЕС) 2018/1065 на Комисията (*1).

(*1)  Регламент (ЕС) 2018/1065 на Комисията от 27 юли 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011, отнасящо се за автоматично потвърждаване на валидността на издадени в ЕС свидетелства за летателна правоспособност и отнасящо се за обучението за излитане и кацане (ОВ L 192, 30.7.2018 г., стр. 31).“"

2)

Приложение I (част FCL) се изменя, както следва:

а)

към FCL.045 се добавя следната буква д):

„д)

Пилот, който възнамерява да пилотира извън територията на ЕС въздухоплавателно средство, регистрирано в държава членка, която е различна от държавата членка, издала свидетелството за летателна правоспособност, трябва да носи със себе си, на печатен носител или в електронен формат, най-новото издадено приложение по ICAO (ICAO attachment), което включва позоваване на регистрационния номер в ICAO на споразумението за признаване на автоматично потвърждаване на валидността на свидетелства за летателна правоспособност, както и списък на държавите, които са страни по това споразумение.“;

б)

в допълнение 5 точка 11 се заменя със следното:

„11.

Курсовете за обучение трябва да включват поне 12 излитания и кацания, за да се гарантира компетентност. Тези излитания и кацания могат да бъдат намалени на поне шест при условие че преди провеждането на обучението съответната одобрена организация за обучение (АТО) и операторът осигурят следното:

а)

наличие на процедура за оценяване на необходимото ниво на компетентност на обучавания пилот; и

б)

наличие на процес за осигуряване на предприемането на коригиращо действие ако оценяването по време на обучението покаже, че това е необходимо.

Тези излитания и кацания трябва да се изпълняват под наблюдението на инструктор и да са с такъв тип самолет, за който ще бъде издадена съответната квалификация.“

3)

Приложение VI (Част ARA) се изменя, както следва:

а)

ARA.GEN.105 се изменя, както следва:

i)

вмъкват се следните букви 3а и 3б:

„3а.

„ARO.RAMP“ означава подчаст RAMP от приложение II към Регламента относно въздушните операции;

3б.

„Автоматично потвърждаване на валидността“ означава приемането, без да са необходими формалности, от договорна държава по ICAO, включена в съответното приложение по ICAO (ICAO attachment) към свидетелство за летателна правоспособност, издадено от дадена държава в съответствие с приложение I към Чикагската конвенция;“

ii)

точка 12 се заменя със следното:

„12.

„Приложение по ICAO“ означава приложение към автоматично потвърдено свидетелство за летателна правоспособност, издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, което е споменато в точка XIII от свидетелството за летателна правоспособност;“

б)

ARA.FCL.200 се изменя, както следва:

буква а) от ARA.FCL.200 се заменя със следното:

„а)

Издаване на свидетелства за правоспособност и квалификации. Компетентният орган издава свидетелства за правоспособност на пилоти и свързаните с тях квалификации, като използва формуляра, установен в допълнение I към настоящата част.

Ако даден пилот възнамерява да пилотира извън територията на ЕС въздухоплавателно средство, регистрирано в държава членка, която е различна от държавата членка, издала свидетелството му за летателна правоспособност, компетентният орган трябва:

1)

да добави следната забележка в точка XIII на свидетелството за летателна правоспособност: „Валидността на настоящото свидетелство се потвърждава автоматично съгласно посоченото в приложението по ICAO към настоящото свидетелство“; и

2)

да предостави на пилота приложението по ICAO, на печатен носител или в електронен формат.“;

в)

в допълнение I, буква а), точка 2 подточка (XIII) се заменя със следното:

„(XIII)

забележки: т.е. специални заверки, свързани с ограничения и заверки за права, включително заверки за езикови умения, забележки относно автоматично потвърждаване на валидността на свидетелство за летателна правоспособност и квалификационни класове за въздухоплавателни средства по приложение II, когато те се използват за въздушни превози с търговска цел; и“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).


30.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1066 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2018 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96 (1), и по-специално член 11, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 са изброени институциите, корпорациите и агенциите, физическите и юридическите лица, органите и образуванията от предишното правителство на Ирак, обхванати от предвиденото в същия регламент замразяване на финансови средства и икономически ресурси, които са се намирали извън Ирак към 22 май 2003 г.

(2)

На 23 юли 2018 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да заличи четири вписвания от списъка на лицата и образуванията, по отношение на които следва да се прилага замразяването на финансови средства и на икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се изменя в съответствие с посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III се заличават следните вписвания:

а)

„71.

IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (или IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Адреси: (a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq; (б) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq.“;

б)

„87.

MOSUL SUGAR STATE COMPANY (или MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Адрес: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.“;

в)

„132.

STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Адрес: P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq.“;

г)

„153.

STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Адрес: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.“.

РЕШЕНИЯ

30.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/36


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1067 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2018 година

за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2018) 4804)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 29 от Директива 96/23/ЕО се изисква от третите страни, от които държавите членки имат право да внасят животни и животински продукти, попадащи в обхвата на същата директива, да представят планове за мониторинг на остатъци, в които се предвиждат изискуемите гаранции („плановете“). Тези планове трябва да включват като минимум групите остатъци и вещества, изброени в приложение I към посочената директива.

(2)

С Решение 2011/163/ЕС на Комисията (2) се одобряват плановете, представени от някои трети страни за конкретните животни и животински продукти, включени в списъка в приложението към същото решение („списъка“).

(3)

С оглед на плановете, представени неотдавна от някои трети страни, и на получената от Комисията допълнителна информация е необходимо списъкът да бъде актуализиран.

(4)

Босна и Херцеговина представи на Комисията план за месо от животни от рода на едрия рогат добитък, овце и свине. Планът предвижда достатъчно гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това вписванията за Босна и Херцеговина за месо от животни от рода на едрия рогат добитък, овце и свине следва да бъдат включени в списъка.

(5)

Гренландия е включена в списъка за месо от овце, дивеч и дивеч, отглеждан в стопанства. Въпреки това Гренландия информира Комисията, че вече не проявява интерес към износ на месо от дивеч за Съюза, тъй като месото от дивеч се продава само на вътрешния пазар. Поради това вписването за Гренландия в графата „Дивеч“ следва да бъде заличено от списъка.

(6)

Поради това Решение 2011/163/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(2)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ISO 2 код

Държава

Животни от рода на едрия рогат добитък

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни птици

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч, отглеждан в стопанства

Мед

AD

Андора

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Обединени арабски емирства

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Албания

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Армения

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Аржентина

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Австралия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Босна и Херцеговина

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Бангладеш

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Буркина Фасо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Бенин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Бруней

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Бразилия

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Ботсуана

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Беларус

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Белиз

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Канада

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Швейцария

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Чили

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Камерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Китай

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Колумбия

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Коста Рика

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Куба

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Доминиканска република

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Еквадор

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ЕТ

Етиопия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Фолкландски острови

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Грузия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Гана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Гренландия

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Гватемала

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Хондурас

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Индонезия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Израел (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Индия

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Иран

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Ямайка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Япония

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Кения

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Киргизстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Южна Корея

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Шри Ланка

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Мароко

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Молдова

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Черна гора

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Мадагаскар

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

бивша югославска република Македония (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Мианмар/Бирма

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Мавриций

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Мексико

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Малайзия

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Мозамбик

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Намибия

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Нова Каледония

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Никарагуа

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Нова Зеландия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Панама

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Перу

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Филипини

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Острови Питкерн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Парагвай

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Сърбия (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Русия

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Руанда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Саудитска Арабия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Сингапур

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Сан Марино

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Суринам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Ел Салвадор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Свазиленд

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Тайланд

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Тунис

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Турция

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Тайван

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Танзания

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Украйна

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Уганда

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

САЩ

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Уругвай

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Венесуела

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Виетнам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Южна Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Замбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Само камилско мляко.

(2)  Износ за ЕС на живи еднокопитни за клане (само животни, отглеждани за производство на храни).

(3)  Трети страни, използващи само суровини от държавите членки или от други трети страни, одобрени за внос на такива суровини в ЕС, в съответствие с член 2.

(4)  Бивша югославска република Македония; окончателното наименование на страната ще бъде прието при постигане на съгласие в преговорите на равнище ООН.

(5)  Не е включено Косово (това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово).

(6)  Само за северни елени от Мурманския и Ямало-Ненецкия район.

(7)  Разбиран по-надолу като Държавата Израел, като се изключват териториите, които са под израелско управление от юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

(8)  Само за продукти от прясно месо с произход от Нова Зеландия, предназначени за Съюза, които се разтоварват, повторно натоварват и преминават транзитно, със или без складиране, през Сингапур.


30.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1068 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2018 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2018) 5121)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I — IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно, за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в Съюза, които промени бе необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1036 на Комисията (5) след неотдавнашни случаи на африканска чума по свинете в Латвия, Литва, Полша и Румъния.

(2)

Рискът от разпространение на африканската чума по свинете при дивите животни е свързан с естественото бавно разпространение на болестта сред популациите от диви свине, както и с рисковете, свързани с дейността на човека, както е видно от наскоро възникналата в Съюза епидемиологична обстановка във връзка с тази болест и както е документирано от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в научното становище на Експертната група по въпросите на здравето на животните и хуманното отношение към тях, публикувано на 14 юли 2015 г., в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 23 март 2017 г. и в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 7 ноември 2017 г. (6).

(3)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1036 епидемиологичната обстановка в Съюза по отношение на африканската чума по свинете претърпя развитие и бе съобщено за други случаи на тази болест, които трябва да бъдат отразени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(4)

През юни 2018 г. бяха констатирани три огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в областите Chełm, Włodawa и Hrubieszów в Полша. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това областите в Полша, които са засегнати от африканска чума по свинете, сега следва да бъдат включени в списъка в част III от посоченото приложение, вместо в част II от него.

(5)

През юли 2018 г. бяха констатирани две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в областите Marijampolė и Šiauliai в Литва. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това посочените области в Литва, засегнати от африканска чума по свинете, сега следва да бъдат включени в списъка в част III от посоченото приложение, вместо в част I и част II от него.

(6)

През юли 2018 г. беше констатирано огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в област Kuldīga в Латвия. Това огнище на африканска чума по свинете при домашни свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това посочената област в Латвия, засегната от африканска чума по свинете, сега следва да бъде включена в списъка в част III от посоченото приложение, вместо в част II от него.

(7)

През юли 2018 г. бяха установени четири случая на африканска чума по свинете при диви свине в области Kętrzyn, Kozienice и Lubartów в Полша. Тези случаи на африканска чума по свинете при диви свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това посочените области в Полша, засегнати от африканска чума по свинете, сега следва да бъдат включени в списъка в част II от посоченото приложение, вместо в част I от него.

(8)

През юли 2018 г. беше констатирано огнище на африканска чума по свинете при дива свиня в област Klaipėda в Литва. Този случай на африканска чума по свинете при дива свиня представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това посочената област в Литва, засегната от африканска чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част II от посоченото приложение.

(9)

С цел да бъде взето под внимание най-актуалното развитие на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват, области в Латвия, Литва и Полша, които са изложени на повишен риск, и те да бъдат надлежно включени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1036 на Комисията от 19 юли 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (ОВ L 185, 23.7.2018 г., стр. 29).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(7):4163. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(3):4732. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(11):5068.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Чешката република

Следните области в Чешката република:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

3.   Унгария

Следните области в Унгария:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Литва

Следните области в Литва:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė.

6.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gmina Łaszczów, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Румъния

Следните области в Румъния:

Galați county,

Vrancea county,

Buzău county,

Cluj county,

Maramureș county,

Bistrița county,

Arad county with the following delimitation:

In the North side of the line described by following localities:

Macea

Șiria

Bârzava

Toc, which is junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Hunedoara county with the following delimitation:

North of the line described by following localities:

Brănișca

Deva municipality

Turdaș

Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Alba county with the following delimitation:

North of National Road no. 7

Vaslui county,

Bacau county,

Covasna county,

Prahova county,

Ilfov county,

Giurgiu county.

ЧАСТ II

1.   Чешката република

Следните области в Чешката република:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Естония

Следните области в Естония:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Унгария

Следните области в Унгария:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Латвия

Следните области в Латвия:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,