ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 181

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
18 юли 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1009 на Съвета от 17 юли 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1010 на Комисията от 13 юли 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Radicchio Variegato di Castelfranco (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1011 на Комисията от 17 юли 2018 година за разрешаване на разширяването на нивата на употреба на обработени с UV лъчи гъби като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1)

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1012 на Комисията от 17 юли 2018 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/671

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1013 на Комисията от 17 юли 2018 година за налагане на временни защитни мерки във връзка с вноса на някои стоманени продукти

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2018/1014 на Съвета от 13 юли 2018 година за назначаване на член, предложен от Република Австрия, в Европейския икономически и социален комитет

84

 

*

Решение (ЕС) 2018/1015 на Съвета от 13 юли 2018 година за назначаване на двама членове и трима заместник-членове, предложени от Великото херцогство Люксембург, в Комитета на регионите

85

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/1016 на Съвета от 17 юли 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

86

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2018/655 на Съвета от 26 април 2018 г. за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма ( ОВ L 108, 27.4.2018 г. )

88

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1009 НА СЪВЕТА

от 17 юли 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (1), и по-специално член 47, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 30 август 2017 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2017/1509.

(2)

На 9 юли 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН), създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, измени вписването за едно лице и за едно образувание, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509, в частта „а) Физически лица“ вписване 4 се заменя със следното:

„4.

Ri Hong-sop

 

1940 г.

16.7.2009 г.

Бивш директор, Център за ядрени изследвания Yongbyon и ръководител на Института за ядрени оръжия, ръководил е три основни съоръжения, които подпомагат производството на плутониеви проби за оръжейни цели: инсталацията за производство на гориво, ядрения реактор и съоръжението за преработка.“

2.

В приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509, в частта „б) Юридически лица, образувания и органи“ вписване 28 се заменя със следното:

„28.

Отдел „Сектор за производство на боеприпаси“

Отдел „Промишленост за военни доставки“

Пхенян, КНДР

2.3.2016 г.

MID участва в ключови области на ракетната програма на КНДР. MID носи отговорност за надзора върху производството на КНДР на балистични ракети, в това число Taepo Dong-2. MID ръководи оръжейното производство и научноизследователските и развойни програми в КНДР, включително програмата на КНДР за балистични ракети. Вторият икономически комитет и Втората академия за естествени науки, също посочени през август 2010 г., са подчинени на отдел „Сектор за производство на боеприпаси“. През последните години MID работи по разработката на междуконтитентални балистични ракети KN08 на мобилни установки. Отдел „Сектор за производство на боеприпаси“ ръководи ядрената програма на КНДР. Институтът за ядрени оръжия е подчинен на отдел „Сектор за производство на боеприпаси“.“


18.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1010 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2018 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Radicchio Variegato di Castelfranco“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Radicchio Variegato di Castelfranco“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1263/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) № 783/2008 на Комисията (3).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (4).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Radicchio Variegato di Castelfranco“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (EО) № 1263/96 на Комисията от 1 юли 1996 г. относно допълнение на приложението към Регламент (EО) № 1107/96 за регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 (ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 19).

(3)  Регламент (EО) № 783/2008 на Комисията от 5 август 2008 г. за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Radicchio Variegato di Castelfranco (ЗГУ) (ОВ L 209, 6.8.2008 г., стр. 5).

(4)  ОВ C 51, 10.2.2018 г., стр. 8.


18.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1011 НА КОМИСИЯТА

от 17 юли 2018 година

за разрешаване на разширяването на нивата на употреба на обработени с UV лъчи гъби като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пускани на пазара в рамките на Съюза.

(2)

По силата на член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2), с който се изготвя списък на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията трябва да вземе решение за разрешаването и за пускането на пазара на Съюза на нова храна, както и за актуализирането на списъка на Съюза.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (3) с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2355 на Комисията (4) беше разрешено пускането на пазара на обработени с UV лъчи гъби като нова храна.

(5)

На 23 юли 2015 г. дружествата Banken Champignons Group B.V. и J.K. Holding B.V. подадоха до компетентния орган на Нидерландия заявление за пускане на пазара в Съюза на обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus) с повишени нива на витамин D2 като нова храна по смисъла на член 1, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 258/97.

(6)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 това разрешение стана генерично през януари 2018 г. Тъй като заявлението на това дружество се отнася до гъби с по-високо съдържание на витамин D2, настоящият регламент следва да се счита за разрешаване на разширяването на употребата.

(7)

В съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 всяко заявление за пускане на нова храна на пазара в рамките на Съюза, подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 и по което не е взето окончателно решение преди 1 януари 2018 г., се разглежда като заявление, подадено съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283.

(8)

Заявлението за пускане на обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus) с повишени нива на витамин D2 на пазара на Съюза като нова храна беше подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 и за него са изпълнени и изискванията, установени в Регламент (ЕС) 2015/2283.

(9)

На 20 септември 2017 г. компетентният орган на Нидерландия изготви своя доклад за първоначална оценка. В него той стига до заключението, че обработените с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus) с повишени нива на витамин D2 отговарят на установените в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97 критерии за нови храни.

(10)

На 5 октомври 2017 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка на другите държави членки. Бяха представени коментари от другите държави членки в 60-дневния срок, установен в член 6, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 258/97, с цел да се гарантира, че не се превишават приемливите горни граници на прием на витамин D, установени от ЕОБХ (5).

(11)

С оглед на представените от другите държави членки коментари заявителят предостави допълнителни разяснения, които допринесоха за намаляване на опасенията в удовлетворителна за държавите членки и за Комисията степен.

(12)

Тези разяснения дават достатъчно основание да се установи, че обработените с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus) с повишени нива на витамин D2 изпълняват изискванията на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 при предложените нива на употреба.

(13)

В част А, точка 1 от приложение VI към Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6) се изисква наименованието на храната да включва или да се съпровожда от данни относно специфичната обработка, на която е била подложена, във всички случаи, когато пропускането на тази информация може да заблуди купувача. Тъй като обикновено потребителите не очакват гъбите да са подложени на обработка с UV лъчи, наименованието на тази храна трябва да включва или да се съпровожда от тази информация, за да се избегне въвеждане в заблуждение на потребителите.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Вписването в списъка на Съюза с разрешени нови храни, както е предвиден в член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283, което се отнася до обработени с UV лъчи гъби, се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

2.   Вписването в списъка на Съюза, посочено в параграф 1, включва условията за употреба и изискванията за етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2355 на Комисията от 14 декември 2017 г. за разрешаване на пускането на пазара на обработени с UV лъчи гъби като нова храна съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 336, 16.12.2017 г., стр. 52).

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012; 10(7):2813.

(6)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:

1)

Вписването за „Обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)“ в таблица 1 (Разрешени нови храни) се заменя със следното:

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)

Посочена категория храни

Максимални нива на витамин D2

1.

Означението върху етикета на новата храна като такава или на хранителните продукти, в които се съдържа, е „обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)“.

2.

Означението върху етикета на новата храна като такава или на хранителните продукти, в които се съдържа, се придружава от указание „използвана е контролирана обработка със светлина за повишаване на нивата на витамин D“ или „използвана е обработка с UV лъчи за повишаване на нивата на витамин D2“.“

 

Гъби (Agaricus bisporus)

20 μg витамин D2/100 g маса в свежо състояние

2)

Вписването за „Обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)“ в таблица 2 (Спецификации) се заменя със следното:

Разрешена нова храна

Спецификации

Обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)

Описание/определение:

Отглеждани с търговска цел гъби Agaricus bisporus, подложени на обработка с ултравиолетови лъчи, когато са набрани.

Ултравиолетово лъчение: процес на облъчване с ултравиолетова светлина с дължина на вълната в диапазона 200—800 nm.

Витамин D2:

Химично наименование: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-секоергоста-5,7,10(19),22-тетраен-3-ол

Синоним: ергокалциферол

CAS №: 50-14-6

Молекулна маса: 396,65 g/mol

Съдържание:

Витамин D2 в крайния продукт: 5—20 μg/100 g маса в свежо състояние в края на срока на съхранение“


18.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1012 НА КОМИСИЯТА

от 17 юли 2018 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/671

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с държавите членки,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване

(1)

На 20 октомври 2017 г. Европейската комисия („Комисията“) започна антидъмпингово разследване по отношение на вноса в Съюза на велосипеди с подпомагане на въртенето на педалите, оборудвани със спомагателен електрически двигател („електрически велосипеди“), с произход от Китайската народна република (КНР) въз основа на член 5 от основния регламент.

(2)

Комисията публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз (2) („известието за започване“).

(3)

Комисията започна разследването вследствие на жалба, подадена на 8 септември 2017 г. от Европейската асоциация на производителите на велосипеди („жалбоподателя“ или ЕАПВ). Жалбоподателят представлява над 25 % от общото производство на електрически велосипеди в Съюза. В жалбата се съдържаха доказателства за дъмпинг и за произтичаща от него съществена вреда, които бяха счетени за достатъчно основание за започване на разследването.

(4)

На 21 декември 2017 г. Комисията започна антисубсидийно разследване по отношение на вноса в Съюза на електрически велосипеди с произход от КНР, както и отделно разследване. Тя публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз (3).

1.2.   Регистрационен режим за вноса

(5)

На 31 януари 2018 г. жалбоподателят подаде искане за регистрация на вноса на електрически велосипеди с произход от КНР съгласно член 14, параграф 5 от основния регламент. На 3 май 2018 г. Комисията публикува Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/671 (4) („регламента за регистрационния режим“), който въведе от 4 май 2018 г. нататък регистрационен режим по отношение на вноса на електрически велосипеди с произход от КНР.

(6)

В отговор на искане за регистрация заинтересованите страни представиха коментари, които бяха разгледани в регламента за регистрационния режим. Комисията потвърждава, че жалбоподателите са представили достатъчно доказателства, които обосновават необходимостта от въвеждане на регистрационен режим за вноса. Вносът от КНР и неговите пазарни дялове са се увеличили рязко. Поради това коментарите бяха отхвърлени.

1.3.   Разследван период и разглеждан период

(7)

Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. („разследвания период“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, обхвана периода от 1 януари 2014 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

1.4.   Заинтересовани страни

(8)

В известието за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията изрично информира жалбоподателите, другите известни производители от Съюза, известните производители износители и органите на КНР, както и известните вносители за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

(9)

Заинтересованите страни имаха възможност да изразят становището си относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

(10)

В известието за започване Комисията уведоми заинтересованите страни, че предвижда временно да използва Швейцария като трета държава с пазарна икономика („държава аналог“) по смисъла на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Заинтересованите страни имаха възможност да представят коментари и да поискат изслушване от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

(11)

Някои от заинтересованите страни, които подкрепят жалбата, отправиха искане за поверително третиране на имената им поради опасения от ответни мерки, тъй като купуват някои части от своите електрически велосипеди в КНР. Комисията прие техните искания след оценка на представените аргументи.

(12)

Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) и Съюзът на европейските вносители на електрически велосипеди (CEIEB), като организации, представляващи по няколко заинтересовани страни, представиха коментари след започването на процедурата.

(13)

CCCME заяви, че причините, поради които Комисията е допуснала поверително третиране на самоличността на някои заинтересовани страни, подкрепящи жалбата, са били недостатъчни и неоснователни. Според CCCME някои от членовете на промишлеността на Съюза внасят комплектовани електрически велосипеди от КНР и следователно съгласно член 4, параграф 1, буква а) от основния регламент може да не бъдат разглеждани като членове на промишлеността на Съюза. CCCME изтъкна, че запазването в тайна на самоличността на някои заинтересовани страни пречи на производителите износители правилно да преценят представителността в настоящия случай.

(14)

В тази насока CEIEB посочи, че жалбата не съдържа списък на всички известни производители от Съюза на сходния продукт, нито обема и стойността, произведени от тези производители. Комисията отхвърли това твърдение. В жалбата се съдържа списък на известните производители в Съюза (5), както и общия обем на тяхното производство (6). Съответно CEIEB е имал възможност да направи оценка на списъка на всички известни производители от Съюза на сходния продукт.

(15)

Тази информация позволи на CEIEB да установи, че две дружества, посочени като производители от Съюза, също така са внасяли продукта, предмет на разследването, от засегнатата държава. Следователно е ясно, че CEIEB е могъл изцяло да упражни правото си на защита в това отношение. Поради това твърденията бяха отхвърлени.

(16)

CCCME изказа също така твърдението, че жалбата не съдържа достатъчно подходящи доказателства, които да доведат до започване на разследване. CCCME посочи четири причини за това.

(17)

Първо, данните за вноса, основаващи се на китайски статистически данни за износа, получени от китайската митническа служба, заедно с направените по тях корекции, за да се изолира продуктът, предмет на настоящото разследване, не следвало да бъдат поверителни и техният източник следвало да бъде надлежно разгледан от Комисията.

(18)

Второ, някои сведения, съдържащи се в жалбата, като например предполагаемият свръхкапацитет в съответния сектор в КНР, били подвеждащи, тъй като те се отнасят не само до електрическите велосипеди сектор, а до велосипедите като цяло, включително електрическите велосипеди. По подобен начин стойността на пазара на Съюза за електрически велосипеди била надценена, тъй като обхваща всички леки електрически превозни средства, а не само електрическите велосипеди.

(19)

Трето, твърденията за субсидиране в жалбата били необосновани и били повод за отделно антисубсидийно разследване.

(20)

Четвърто, според CCCME жалбата съдържала редица необосновани твърдения, които са вредни за сектора за производство на електрически велосипеди в КНР, например че производителите от Съюза са тези, които създават иновациите в тази дейност и че китайските производители само възпроизвеждат вече постигнатото от технологиите на Съюза в областта на електрическите велосипеди.

(21)

Комисията извърши преглед на жалбата в съответствие с член 5 от основния регламент и стигна до заключението, че изискванията за започване на разследване са изпълнени, т.е. че представените от жалбоподателя доказателства са достатъчно адекватни и точни. Съгласно член 5, параграф 2 от основния регламент жалбата трябва да съдържа такава информация, с която жалбоподателят обичайно разполага относно факторите, посочени в нея. Въз основа на предоставените доказателства Комисията определи това изискване за изпълнено.

(22)

По отношение на аргумента относно данните за китайския внос Комисията се позовава на раздел 3.2 от регламента за регистрационния режим и раздел 4.3 от настоящия регламент, където този аргумент е основателно посочен.

(23)

Що се отнася до аргумента относно свръхкапацитета, наистина е от значение да се провери свръхкапацитетът общо за електрически велосипеди и други велосипеди, тъй като производственият капацитет за велосипеди може да бъде преобразуван в капацитет за електрически велосипеди с малко разходи или усилия (вж. съображение 172), а има доказателства, че това наистина редовно се прави от дружества, които произвеждат двата продукта.

(24)

Що се отнася до коментарите за предполагаемо субсидиране на китайския пазар, на 21 декември 2017 г. Комисията започна антисубсидийно разследване по отношение на вноса в Съюза на електрически велосипеди с произход от КНР, както и отделно разследване. Посоченото разследване все още продължава.

(25)

Накрая, що се отнася до аргументите относно иновациите и възпроизвеждането, доколко твърденията, посочени в точка четири, са верни, няма значение за оценката на Комисията, на която се основава започването на настоящата процедура, тъй като те не попадат в рамките на факторите, взети предвид за тази цел.

(26)

Поради това Комисията заключи, че в жалбата се съдържат доказателства за дъмпинг и за произтичаща от него съществена вреда, които бяха счетени за достатъчно основание за започване на разследването.

1.5.   Изготвяне на извадка

(27)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка от производители износители, производители от Съюза и несвързани вносители в съответствие с член 17 от основния регламент.

1.5.1.   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(28)

В известието за започване Комисията посочи, че е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. Комисията подбра извадката въз основа на най-големите представителни обеми на продажбите на сходния продукт през разследвания период, като взе мерки да бъдат обхванати добре видовете на продукта и географското им разпределение да е представително за отрасъла.

(29)

Тази извадка се състоеше от четирима производители от Съюза. Включените в извадката производители от Съюза представляваха 60 % от общия обем на производството и 58 % от общите продажби на промишлеността на Съюза. Комисията прикани заинтересованите страни да изразят становището си по временната извадка.

(30)

ЕАПВ заяви, че извадката е прекалено основана на нидерландския пазар и не отдава необходимото значение на френските производители.

(31)

Комисията отбеляза, че извадката включва най-големите пазари за продукта, предмет на разследването, и най-големите производители по отношение на обема и продажбите на пазара на Съюза, които разумно биха могли да бъдат разследвани в рамките на наличното време.

(32)

Комисията отбеляза също така, че производството на френските производители представлява само малка част от производството на електрически велосипеди в Съюза. Следователно не е необходимо да се включва френски производител, за да се гарантира представителността на извадката.

(33)

Една от заинтересованите страни предложи да се добави един германски производител към извадката. Въпросното дружество обаче не оказа съдействие и поради това коментарът трябваше да бъде отхвърлен. Това не повлия на представителността на извадката, тъй като извадката обхваща 60 % от обема на производството и включва един германски производител.

(34)

С оглед на изложеното по-горе Комисията потвърди, че извадката е представителна за промишлеността на Съюза.

1.5.2.   Изготвяне на извадка от вносители

(35)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(36)

Двадесет и един несвързани вносители предоставиха исканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката. В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадка от петима несвързани вносители въз основа на най-големия обем на вноса в Съюза. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент с всички известни засегнати вносители бяха проведени консултации във връзка с подбора на извадката.

(37)

Една от заинтересованите страни заяви, че извадката на вносителите не е представителна, тъй като не обхваща вносители от Дания, Германия, Италия и Обединеното кралство — както и защото е прекалено съсредоточена върху вносители, закупуващи електрически велосипеди за града.

(38)

Оказалите съдействие вносители от Дания, Германия и Обединеното кралство обаче са много по-малки от включените в извадката вносители, а вносителите от Италия не оказаха съдействие. Освен това, включените в извадката вносители са внасяли широка гама от продукти, включително електрически велосипеди за града, електрически велосипеди за преходи, електрически планински велосипеди и сгъваеми електрически велосипеди.

(39)

Комисията също така отбелязва, че извадката включва най-големия обем на вноса, който разумно би могъл да бъде разследван в рамките на наличното време.

(40)

С оглед на изложеното по-горе Комисията потвърди, че извадката е представителна за оказалите съдействие вносители.

1.5.3.   Извадка от производители износители в КНР

(41)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от всички производители износители в КНР да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията се обърна към мисията на Китайската народна република в Европейския съюз с искане да посочи и/или да се свърже с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(42)

Деветдесет и шест производители износители в КНР предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. Един производител съобщи, че не е имал износ на електрически велосипеди за Съюза по време на разследвания период, и поради това бе счетено, че не отговаря на условията за включване в извадката. Комисията направи временен подбор на извадка от четирима оказали съдействие групи производители въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза.

(43)

В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации относно подбора на извадката с всички известни производители износители на електрически велосипеди и органите на КНР.

(44)

Трима невключени в извадката оказали съдействие производители износители заявиха, че те следва да бъдат включени в извадката поради предполагаеми специфични характеристики на тяхното производство или продажби, които ги разграничават от някои или от всички включени в извадката производители износители.

(45)

Тези характеристики нямат отношение спрямо член 17, параграф 1 от основния регламент, въз основа на който извадката следва да бъде подбрана. В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадка въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Нито един от тримата невключени в извадката производители износители не оспори, че те не отговарят на условията за включване в извадката според този критерий и никой от тях не заяви, че критерият за подбор на извадката следва да бъде променен. Следователно трите искания бяха отхвърлени.

(46)

След изтичане на крайния срок за отговори във връзка с извадката и след подбора на извадката и изпращането на въпросниците, един производител износител заяви интерес и поиска да бъде считан за оказващ съдействие, тъй като е отговорил своевременно при изготвянето на извадката в рамките на паралелното антисубсидийно разследване. Искането беше отхвърлено, тъй като дружеството не изяви интерес в срок в рамките на настоящото разследване.

1.6.   Индивидуално разглеждане

(47)

Шестима невключени в извадката производители износители официално поискаха индивидуално разглеждане съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент. Двама от тях поискаха третиране като дружества, работещи в условията на пазарна икономика, което означава два допълнителни формуляра за заявления за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, които следва да бъдат анализирани и проверени. Освен това три от дружествата, които официално поискаха индивидуално разглеждане, са групи от дружества с общо шест свързани търговци. Техните отговори на съответната част от антидъмпинговия въпросник също ще трябва да бъдат анализирани и проверени от екипите, отговарящи за процедурата. Разглеждането на такъв голям брой искания би представлявало прекомерна тежест и не може разумно да се очаква в рамките на наличното време за това разследване. Поради това Комисията взе решение да не уважи исканията за индивидуално разглеждане.

1.7.   Формуляри за заявления за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(48)

За целите на член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент Комисията изпрати формуляри за заявления за ТДПИ на всички оказали съдействие производители износители в КНР, избрани да бъдат включени в извадката, на невключените в извадката оказали съдействие производители износители, изразили желание да подадат заявление за определяне на индивидуален дъмпингов марж. Само една от групите производители износители от КНР, избрана да бъде включена в извадката, подаде формуляр за заявление за ТДПИ, който бе прегледан от Комисията.

1.8.   Отговори на въпросника

(49)

Комисията изпрати въпросници на всички включени в извадката дружества, на всички производители износители, които възнамеряват да поискат индивидуално разследване, и на 27 производители от възможни държави аналог в Австралия, Япония, Мексико, Южна Корея, Швейцария, Тайван, Тайланд, Турция и САЩ.

(50)

Комисията получи пълни отговори на въпросника от всички включени в извадката производители от Съюза, от всички включени в извадката несвързани вносители, включените в извадката производители износители в КНР, производителите износители в КНР, поискали индивидуално разглеждане и от един производител от държава аналог от Швейцария.

1.9.   Контролни посещения

(51)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него и интереса на Съюза. В съответствие с член 16 от основния регламент бяха извършени контролни посещения в обектите на следните дружества:

 

Производители от Съюза:

Accell Group N.V. (Heerenveen, Нидерландия),

Eurosport DHS SA (Deva, Румъния) и свързаното с него дружество Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Германия),

Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Германия),

Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Нидерландия).

 

Производители износители от КНР:

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.(Tianjin),

Giant Electric Vehicle Co. (Kunshan), Ltd; Giant (China) Co.(Kunshan), Ltd. и Giant (Tianjin) Co., Ltd. (Tianjin),

Jinhua Vision Industry Co., Ltd и Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (Jinhua),

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (Suzhou).

 

Производители в държава аналог:

Bicycletec AG; (Huttwil, Швейцария).

 

Несвързани вносители в Съюза:

Hartmobile B.V. (Amsterdam, Нидерландия),

Stella Fietsen B.V. (Nunspeet, Нидерландия).

 

Свързани вносители в Съюза:

Giant Europe B.V. (Lelystad, Нидерландия),

Giant Benelux B.V. (Lelystad, Нидерландия),

Giant Deutschland GmbH. (Düsseldorf, Германия).

1.10.   Разследван период и разглеждан период

(52)

Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. („разследвания период“ или РП). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, обхвана периода от 1 януари 2014 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(53)

Разглежданият продукт е велосипеди с подпомагане на въртенето на педалите, оборудвани със спомагателен електрически двигател, с произход от КНР, понастоящем класиран в кодове по КН 8711 60 10 и ex 8711 60 90 (код по ТАРИК 8711609010) („разглежданият продукт“).

(54)

Това определение обхваща различни видове електрически велосипеди.

2.2.   Сходен продукт

(55)

Разследването показа, че следните продукти имат едни и същи основни физически характеристики, както и едни и същи видове основна употреба:

а)

разглежданият продукт;

б)

продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Швейцария, която послужи временно за държава аналог;

в)

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(56)

Поради това на този етап Комисията реши, че тези продукти са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3.   Твърдения относно обхвата на продукта

(57)

В своите коментари след започването на разследването CCCME изказа несъгласието си с намерението на Комисията да групира всички електрически велосипеди като един и същ продукт. По-специално тя изтъкна, че високоскоростните електрически велосипеди (електрически велосипеди със скорост над 25 km/h и под 45 km/h) следва да бъдат изключени от обхвата на разследването. Въпреки че двигателят на стандартните електрически велосипеди има максимална мощност (7) от 250 W, двигателят на високоскоростните електрически велосипеди може да има по-висока мощност, обикновено 350—500 W.

(58)

CCCME изказа твърдението, че тези велосипеди имат съществено различни характеристики и предназначение, както и съществено различни цени. От гледна точка на потребителите високоскоростните електрически велосипеди не са взаимозаменяеми с всички други електрически велосипеди, попадащи в обхвата на настоящото разследване.

(59)

Според CCCME има няколко причини, поради които високоскоростните електрически велосипеди са различни от другите електрически велосипеди. От една страна, материалите и компонентите са различни. Например двигателят за високоскоростните електрически велосипеди е с по-висока мощност, а материалите за електрическите велосипеди имат по-голяма издръжливост и качество.

(60)

На второ място, разходите и цените се различават значително. Тъй като съществуват по-строги изисквания за качеството и издръжливостта на частите, използвани за производството на високоскоростни електрически велосипеди, разходите за производство на високоскоростни електрически велосипеди са по-високи от тези на обикновените електрически велосипеди, което от своя страна води до по-висока крайна продажна цена.

(61)

На трето място, кодовете по КН са различни. От 1 януари 2017 г. насам обикновените електрически велосипеди са класирани в код по КН 8711 60 10, а високоскоростните електрически велосипеди — в код по КН 8711 60 90. Преди 2017 г. обикновените електрически велосипеди са били класирани в код по КН (ex) 8711 90 10, а високоскоростните електрически велосипеди — в код по КН (ex) 8711 90 90.

(62)

Четвърто, високоскоростните електрически велосипеди се считат за моторни превозни средства (превозни средства от категория L1e-B), така че водачите са длъжни да притежават разрешително и да носят каски. Няма такива изисквания за обикновените електрически велосипеди. Тези изисквания значително ще наложат ограничения върху това кой има право да закупи и използва високоскоростни електрически велосипеди.

(63)

На пето място, видовете потребители на високоскоростни електрически велосипеди са различни. Обичайно купувачи на обикновените електрически велосипеди са предимно служители в офиси или възрастни хора, които ценят допълнителната електрическа мощност, докато купувачите на високоскоростни електрически велосипеди са предимно млади хора, които използват тези електрически велосипеди за по-интензивни или спортни дейности.

(64)

Жалбоподателят заяви, че всички електрически велосипеди имат ключови общи характеристики. По-конкретно, и двата вида велосипеди са проектирани за задвижване с педали и са оборудвани със спомагателен електрически двигател за подпомагане на въртенето на педалите. Освен това всички електрически велосипеди подлежат на едни и същи изпитвания съгласно европейския стандарт EN 15194. Въз основа на това заключението на жалбоподателят е, че те представляват един продукт за целите на настоящото разследване.

(65)

Жалбоподателят също така посочи, че благодарение на спомагателния двигател скоростта при прекъсване на захранването може лесно да бъде променена от 25 km/h на 45 km/h, и обратно, тъй като това е преди всичко въпрос на програмиране на софтуера, а не на действителни физически различия.

(66)

По време на разследването един вносител изказа твърдението, че електрическите велосипеди, попадащи в категория L1e-A, следва да бъдат изключени от обхвата на продукта, предмет на разследването. Категорията L1e-A обхваща електрически велосипеди със спомагателен двигател до 25 km/h, но с мощност на двигателя до 1 kW. Твърди се, че електрическите велосипеди от категория L1e-A не се произвеждат в Съюза и не са конкретно упоменати в жалбата. Освен това вносителят твърди, че електрически велосипеди от категория L1e-A не може да са причинили вреда на промишлеността на Съюза, тъй като първият велосипед от тази категория е бил продаден на пазара на Съюза повече от 8 седмици след подаването на жалбата от жалбоподателя.

(67)

Комисията взе под внимание всички тези коментари. Тя отбеляза, че продуктовият обхват на жалбата действително обхваща всички велосипеди с подпомагане на въртенето на педалите и със спомагателен електрически двигател. Продуктовият обхват на жалбата не съдържа никакво ограничение относно класификацията на превозното средство. Поради това се стигна до заключението, че електрическите велосипеди от категория L1e-A са обхванати от жалбата. Също така беше ясно от уебсайта на вносителя, че електрическите велосипеди от категория L1e-A имат всички предимства на обикновения електрически велосипед, но с по-голяма мощност. Вносителят по-специално изтъква, че в повечето държави членки електрическите велосипеди от категория L1e-A не изискват каска и може да се използват по редовни велосипедни алеи и пътеки.

(68)

Що се отнася до високоскоростните електрически велосипеди твърди се, че те имат значително по-високи производствени разходи и продажни цени. Това само по себе си не е основание за изключване на даден продукт от обхвата на продукта, тъй като в обхвата на продукта обикновено попадат стоки, продавани на различни цени. Този фактор обаче се взема предвид при сравненията в изчисленията на дъмпинга и вредата.

(69)

Що се отнася до различното предназначение и възприемане от потребителите, твърди се, че обикновените електрически велосипеди се продават предимно на възрастни хора, на велосипедисти с цел отдих, както и на служители в офиси, докато високоскоростните електрически велосипеди се използват най-вече за по-интензивни дейности, като например пътуване до работното място. Тъй като служителите в офиси биха могли да използват своя обикновен електрически велосипед за превоз от дома до работното място, тази употреба е много сходна с използването на високоскоростни електрически велосипеди за същата цел. Поради това се стигна до заключението, че предназначението и възприемането от потребителите се припокриват в значителна степен, следователно не са достатъчно основание за изключване на продукта.

(70)

Що се отнася до двете искания за изключване, Комисията стигна до заключението, че високоскоростните електрически велосипеди и велосипедите от категория L1e-A имат общи физически характеристики с други електрически велосипеди и следователно попадат в обхвата на продукта. Макар Комисията да признава, че са налице различни видове на продукта в общата категория на разглеждания продукт, това не може само по себе си да доведе до изключване от обхвата на продукта. Различното митническо класиране в същата обща категория на разглеждания продукт не е критерий, който сам по себе си да води до изключване. Всъщност много често в антидъмпинговите разследвания разглежданият продукт обхваща широк набор от митнически кодове. В заключение, изискванията, свързани с използването на разглеждания продукт след продажбата или на сходния продукт, не засягат основните физически характеристики, които определят този продукт за целите на антидъмпинговите разследвания. В тази насока обхватът на продукта не се определя от категориите потребители, които ще изберат един или друг вид на продукта. Поради това твърденията бяха отхвърлени.

(71)

Един от вносителите изтъкна, че електрическите велосипеди с три колела следва да бъдат извадени от обхвата на продукта, предмет на разследването. Той заяви, че не е ясно дали разследването наистина обхваща всички видове велосипеди (включително велосипеди, велосипеди с три и четири колела), или само велосипеди, тъй като в наименованието на известието за започване е посочено, че антидъмпинговата процедура засяга вноса на електрически велосипеди.

(72)

Комисията отбеляза обаче, че обхватът на разследването по отношение на продукта не се определя от заглавието на известието за започване, а чрез раздел „2. Продукт, предмет на разследването“. В този раздел се определя ясно, че продуктът, предмет на разследването, включва „велосипеди“. Терминът „велосипеди“ не се ограничава до велосипеди с 2 колела, а включва също така и велосипеди с три и четири колела. Тъй като велосипедите с две колела са определено най-често срещаният тип велосипеди, в заглавието се посочват просто велосипеди, без да се изключват другите видове велосипеди от обхвата на разследването.

(73)

Освен това вносителят твърди, че разследването акцентира специално върху велосипедите с две колела. Комисията отхвърли това твърдение. Събраната от нея информация обхваща всички видове електрически велосипеди; производителите и износителите от Съюза са били длъжни да посочат броя на колелата за всички продукти, които те произвеждат и продават на пазара на Съюза. Следователно е ясно, че велосипедите с три колела са определени и проучени отделно по време на разследването. Тъй като велосипедите с две колела са безспорно най-често срещаният вид велосипеди, не е изненадващо, че терминът електрически велосипеди обикновено се използва за обозначаване на всички видове електрически велосипеди както по време на разследването, така и на пазара. Това не означава, че другите видове велосипеди не са взети под внимание по време на разследването.

(74)

Поради това се стигна до заключението, че високоскоростните велосипеди от категория L1e-A, електрическите велосипеди и електрическите велосипеди с три колела имат едни и същи основни физически характеристики и свойства, както и крайна употреба, като другите видове електрически велосипеди, и следователно не могат да бъдат изключени от обхвата на продукта, предмет на разследването.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Нормална стойност

3.1.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(75)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент Комисията определя нормалната стойност в съответствие с член 2, параграфи 1 — 6 от основния регламент за всеки производители износител в КНР, който отговаря на критериите, предвидени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент и на който съответно може да се предостави ТДПИ.

(76)

CCCME заяви, че след изтичането на действието на параграф 15, буква а), подточка ii) от Протокола за присъединяване на КНР към Световната търговска организация (СТО) на 11 декември 2016 г. общите правила за определянето на нормална стойност следва да се прилагат към китайските износители. В тази връзка тя заяви, че използването на методология, базирана на непазарна икономика, за достигане до решение след 11 декември 2016 г. е в разрез със задълженията на Съюза в СТО. Тя посочи, че нормалната стойност не може да бъде основана на държава аналог, а следва да е основана на данни за китайските продажби и разходи.

(77)

Известието за започване на процедурата беше публикувано на 20 октомври 2017 г. Следователно, съответното законодателство, приложимо спрямо това производство, е основният регламент във вида, приложим към момента на започване на процедурата. Съответно нормалната стойност трябва да се установява въз основа на член 2, параграф 7, букви а) и б) от основния регламент във вида, приложим към датата на започване на настоящото разследване през октомври 2017 г. Поради това твърдението на CCCME се отхвърля.

(78)

Накратко и единствено с цел по-голяма яснота, критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, са следните:

1)

бизнес решенията се вземат в зависимост от пазарните условия и без значителна намеса на държавата, а разходите отразяват пазарните стойности;

2)

дружествата имат един ясен комплект основна счетоводна документация, който се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и който се прилага във всички случаи;

3)

няма съществени нарушения, пренесени от предишната система на непазарна икономика;

4)

законодателството относно несъстоятелността и собствеността гарантира правна сигурност и стабилност; и

5)

обменът на валута се извършва по пазарния курс.

(79)

За да може да определи дали са изпълнени критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, Комисията потърси необходимата информация, като поиска от производителите износители да попълнят формуляр за заявление за ТДПИ. Само един включен в извадката производител износител, групата Giant, поиска ТДПИ и отговори в рамките на установения срок.

(80)

Тъй като този случай обхваща свързани страни, Комисията провери дали групата от свързани дружества като цяло изпълнява условията за ТДПИ. Поради това в случаите, в които дъщерно дружество или което и да било друго свързано с производителя износител дружество в КНР е участвало пряко или косвено в производството или продажбата на разглеждания продукт, разглеждането за ТДПИ се извърши по отношение на всяко отделно свързано дружество, както и на групата от дружества като цяло.

(81)

Комисията потърси цялата информация, която счете за необходима, и провери цялата информация, представена в исканията за ТДПИ, в обектите на основните правни субекти на групата.

(82)

Въз основа на това Комисията установи, че групата Giant не е успяла да докаже, че изпълнява критериите за ТДПИ по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, а именно — критерии 1 и 3. Поради това Комисията отхвърли нейното твърдение на ТДПИ.

(83)

Giant Group не успя да докаже, че няма значителна държавна намеса и че разходите за основните вложени материали по същество отразяват пазарните стойности на нейното производство на разглеждания продукт. Както е обяснено при оповестяването относно ТДПИ, групата Giant закупува китайски алуминиеви тръби и рамки, чиито цени са засегнати от значителните нарушения при първичния алуминий поради значителна намеса от страна на държавата. Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че групата Giant не е успяла да докаже, че отговаря на критерий 1 за предоставяне на ТДПИ.

(84)

Освен това групата Giant също така не успя да докаже, че не е била обект на съществени нарушения, пренесени от предходната система на непазарна икономика. Според оповестяването относно ТДПИ групата Giant се е възползвала от няколко преференциални данъчни режима, възстановяване на средства, финансови стимули и специални приспадания за извършени разходи. Тези предимства, особено взети заедно, се считат за значителни нарушения, пренесени от системата на непазарна икономика. Следователно тя не отговаря и на критерий 3 за предоставяне на ТДПИ.

(85)

Комисията оповести своите заключения пред засегнатия производител износител, съответните органи на засегнатата държава и промишлеността на Съюза. Заинтересованите страни имаха възможност да представят коментари по заключенията и да поискат изслушване от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури. Комисията взе предвид представените становища.

(86)

След разгласяването на заключенията относно ТДПИ групата Giant представи редица коментари.

(87)

По отношение на критерий 1 групата заяви, че цената на алуминия, използван в производството на електрически велосипеди, е в съответствие с международните цени, както е отразено на Лондонската борса за метали (LME). Тя заяви също така, че полученото нарушение не би могло да се определи като значително, тъй като в стойностно изражение въздействието на предполагаемото нарушение е било de minimis.

(88)

Както службите на Комисията разясниха подробно в документа за оповестяването, Шанхайската борса за цветни метали (SHFE) е създадена по такъв начин, че китайското правителство да може да упражнява пълен контрол върху пазара на алуминий. Дали това влияние се използва за определяне на цените на пазарно ниво или не, или въз основа на други съображения, а следователно и на колебанията на пазарно ниво, е без значение за установяването на значителна намеса на държавата. Критерият за значителна намеса на държавата е изпълнен, ако държавата може да повлияе на цените не само в незначителна степен, но може да упражнява съществен контрол, независимо от начина, по който тя в действителност упражнява този контрол.

(89)

Фактът, че делът на алуминия, използван в производството на електрически велосипеди е по-нисък в сравнение с други продукти, не променя това, че производителите на електрическите велосипеди работят при значително изкривяване на пазара. В този конкретен случай и независимо от нейната стойност, Комисията установи въз основа на данните, събрани по време на разследването, че алуминиевата рамка (произведена от алуминиеви тръби) е един от най-съществените елементи за производството на електрически велосипеди с влияние върху всички други части и компоненти.

(90)

По отношение на критерий 3 групата Giant заяви, че размерът на ползата, произтичаща от данъчната разлика, е израз на легитимните цели на промишлената политика на КНР и не може да се счита за нарушение, пренесено от предишна система на непазарна икономика. Освен това групата Giant твърди, че нарушенията, ако ги има, са незначителни. Групата заяви също така, че е била използвана неправилна методология, за да се определи дали преференциалното предоставяне на права за ползване на земя представлява значително нарушение, тъй като не се амортизира ползата, получена през целия жизнен цикъл на актива.

(91)

Комисията не е съгласна, че в определението за значително нарушение по смисъла на член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент се съдържа каквато и да била правна или фактическа връзка с понятието за „полза“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета (8) („основния антисубсидиен регламент“). По-скоро това е понятие, присъщо на настоящата оценка съгласно член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(92)

Комисията установи, че две дружества от групата са получили почти пълно възстановяване на платените за правото на ползване на земя средства, а трето е платило малък процент от стойността на правото за ползване на земя след възстановяването. Като се има предвид естеството на сектора, в който земята е най-важният и съществен актив, Комисията може единствено да стигне до заключението, че производствените разходи и финансовото положение на дружеството са обект на значителни нарушения, пренесени от системата на непазарна икономика.

(93)

Заключението за отказ да се предостави ТДПИ на групата Giant следователно остава непроменено.

(94)

Тя уведоми заинтересованите страни за окончателното си решение относно предоставянето на ТДПИ.

3.1.2.   Държава аналог

(95)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, бе определена въз основа на цената или на формираната стойност в трета държава с пазарна икономика („държава аналог“). За тази цел трябваше да бъде определена трета държава с пазарна икономика.

(96)

Освен Швейцария, Япония и Тайван, които са упоменати в известието за започване, Комисията се опита да определи производителите на продукта, предмет на разследването, в Австралия, Мексико, Южна Корея, Турция, Тайланд и САЩ. Въз основа на получените сведения Комисията поиска от двадесет и седем известни производители на сходния продукт да предоставят информация. Един производител в Швейцария и един производител в Тайван отговориха на въпросника за производители от държавата аналог. В отговора на производителя от Тайван е липсвала важна информация, в това число информация за производствените разходи по вид на продукта и списък на продажбите на вътрешния пазар. Въпреки исканията на Комисията производителят не е дал пълен отговор, което е превърнало Швейцария в единствената потенциална държава аналог.

(97)

CCCME заяви, че Швейцария би била неподходяща като държава аналог поради няколко причини. На първо място, швейцарските електрически велосипеди са различни от китайските — те са оборудвани с централен двигател, докато повечето китайски електрически велосипеди имат странични двигатели (монтирани на колелата), а това са различни технологии. Швейцария също така използват много по-различни части (по-мощни централни двигатели, контролери с GPS, сензорни екрани и т.н.) На второ място, швейцарските производители произвеждат свои собствени марки, докато китайските са предимно производители на оригинално оборудване (ПОО) за вносителите от Съюза. На трето място, общият производствен мащаб в Швейцария е много по-малък от този в КНР. На четвърто място, швейцарските производители внасят своите части от Съюза и Япония, докато китайските ползват източници на национално равнище. В заключение, от осемте швейцарските производители само три внасят комплектовани електрически велосипеди от Тайван и препродават, а най-големият производител внася всички части от чужбина и извършва само монтаж в Швейцария.

(98)

CEIEB заяви също така, че Швейцария би била неподходяща като държава аналог. Той посочи, че Швейцария има много различно ниво на развитие от КНР и съответно различни производствени разходи (особено разходите за труд). Освен това нито един друг пазар в света няма толкова висок дял на високоскоростни електрически велосипеди, които поради правното изискване за одобрение на типа, са като цяло по-скъпи.

(99)

Разследването потвърди, че докато голяма част от електрическите велосипеди, изнасяни за Съюза от КНР, от включените в извадката производители износители, разполагат със странични двигатели, всички електрически велосипеди, продавани на швейцарския пазар от оказалата съдействие държавата аналог през РП, имат централни двигатели. Наред с акумулаторната батерия, двигателят обикновено е най-скъпият компонент в един електрически велосипед. Централният двигател и страничният двигател са две отделни технологии с различни технически спецификации и степен на сложност. Централните двигатели не само имат различна цена от страничните двигатели, но използването на единия вместо другия оказва верижен ефект върху другите части. Например електрически велосипед с централен двигател ще има различна, често по-скъпа рамка, изградена с цел да отговаря на двигателя. Същото се отнася и за колелата в случай на електрически велосипеди със странични двигатели. Някои допълнителни части, като например специални държачи за двигателя, са необходими за електрическите велосипеди с централен двигател, но не са необходимо за тези със странични двигатели. Други части, като например датчиците за въртящ момент, са различни в зависимост от вида на двигателя.

(100)

Като се има предвид, че това са две различни технологии с различни структури на разходите и цените, използването на Швейцария като държава аналог не предоставя на Комисията нормалната стойност за по-голямата част от вноса, което се дължи на верижния ефект, посочен по-горе, и на трудностите при количественото определяне на корекциите, които биха били необходими, за да се коригира нормалната стойност от Швейцария, така че да съответства на видовете на продукта, изнасяни от Китай за Съюза.

(101)

Освен това Комисията разгледа износа на производителя от оказалата съдействие държава аналог за други държави, но той също е включвал изключително електрически велосипеди с централни двигатели.

(102)

Поради това на този етап Комисията стигна до заключението, че Швейцария не е подходяща държава аналог съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

(103)

Следователно при липсата на подходяща трета държава с пазарна икономика временно бе направено заключението в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, че нормалната стойност за включените в извадката производители не може да бъде определена въз основа на цените на вътрешния пазар или на конструирана нормална стойност в трета държава с пазарна икономика, нито въз основа на цената от такава трета държава за други държави, в това число и Съюза, и следователно е необходимо нормалната стойност да се определи въз основа на друга разумна основа, в този случай — въз основа на действително платените или платими цени в Съюза за сходния продукт. Това беше счетено за уместно поради непригодността на Швейцария и липсата на друго съдействие, както е указано в съображения 96 и 99—102. Освен това Комисията счита това за обосновано поради размера на пазара на ЕС, наличието на внос и силната вътрешна конкуренция на пазара на ЕС за този продукт.

3.1.3.   Нормална стойност

(104)

Тъй като в този случай не беше предоставено ТДПИ, нормалната стойност за всички китайски производители износители беше определена, както е обяснено в съображение 103, въз основа на действително платените или платими цени в Съюза за сходния продукт въз основа на данните, проверени в обектите на включените в извадката производители от Съюза, изброени в съображение 51.

(105)

Нормалната стойност за всеки вид продукт беше определена въз основа на действителната продажна цена (франко завода), коригирана, за да включват целевата печалба на промишлеността на Съюза.

(106)

Беше възможно повечето от видовете на продукта, изнасяни от КНР за Съюза, да бъдат съпоставени с видовете на продукта, произвеждани и продавани в Съюза. В редките случаи, когато точното съчетаване на равнището на контролния номер на продукта (КНП) не е било възможно, Комисията отстраняваше чрез итерация характеристиките на КНП до намирането на подходящо съответствие. В някои изключителни случаи, когато определени видове велосипеди не са били произвеждани в Съюза, е използвано най-голямото съответствие въз основа на други характеристики. Подробностите за тази процедура са оповестени на производителите износители.

3.2.   Експортна цена

(107)

Включените в извадката производители износители са изнасяли за Съюза директно за независими клиенти, или чрез свързани, или несвързани дружества, действащи като вносители.

(108)

Ако производителите износители са изнасяли разглеждания продукт директно за независими клиенти в Съюза, експортната цена е действително платената или подлежаща на плащане цена за разглеждания продукт, когато той се продава за износ за Съюза, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

(109)

В случаите, в които производителите износители са изнасяли разглеждания продукт за Съюза чрез свързани дружества, действащи като вносители, използваната експортна цена бе определена въз основа на цената, на която внасяният продукт е бил препродаден за първи път на независими клиенти в Съюза, в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. В тези случаи бяха направени корекции в цената за всички разходи, направени между вноса и препродажбата, включително ПОАР, както и за реализиране на печалба (9 %).

3.3.   Сравнение

(110)

Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на включените в извадката производители износители на базата на цена франко завода.

(111)

За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, бяха надлежно отчетени под формата на корекции в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Комисията направи следните корекции в експортната цена, използвайки данните, предоставени от включените в извадката производители износители в техния отговор на въпросника и по време на контролните посещения: банкови такси, такси за обработка и товарене в страната износител, разходи за кредити и печалбата за несвързаните търговци в случая на свързаните търговци в Съюза.

(112)

CCCME и един включен в извадката производител износител заявиха, че за да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, тази цена следва да бъде коригирана в посока нагоре, тъй като производителите износители са производители на оригинално оборудване (ПОО).

(113)

CCCME изказа твърдението, че тъй като повечето от китайските производители са ПОО, електрическите велосипеди, произведени от тях, се продават на крайните потребители чрез вносителите и дистрибуторите на маркови стоки. Цената, начислявана за крайните потребители, включва както увеличението на вносителя, така и това на дистрибутора. CCCME отбеляза, че вносителите на маркови стоки в сектора на електрическите велосипеди са различни от обикновените вносители в други сектори.

(114)

CCCME отбеляза, че причината за това е, че за повечето електрически велосипеди, изнасяни от КНР за Съюза, проектирането, научноизследователската и развойната дейност се извършват от вносителите на маркови стоки или от вносителите на маркови стоки в сътрудничество с износителя. И в двата случая вносителите на маркови стоки са инвестирали значително в тази дейност по подобие на самите производители от Съюза. Към цената на вноса вносителите добавят стойността на своята търговска марка, за да получат цената при препродажба. Следователно експортната цена на китайските електрически велосипеди следва да бъде коригирана в посока нагоре с добавянето на надценката на вносителя на маркови стоки, преди да бъде сравнена с нормалната стойност.

(115)

Комисията разгледа вероятността да се извърши съответна корекция по член 2, параграф 10, буква г) („нивото на търговия“) от основния регламент. Въпреки това съответните условия не са изпълнени, тъй като Комисията не е установила последователни и отчетливи разлики във функциите и цените на промишлеността на Съюза между продажбите на производителите на оригинално оборудване и тези на неоригинално оборудване на пазара на Съюза на равнище видове на продукта по смисъла на член 2, параграф 10, буква г), подточка i) от основния регламент. Член 2, параграф 10, буква г), подточка ii) от основния регламент също е неприложима, тъй като съответното ниво на търговия — ПОО — не съществува на вътрешния пазар на производителите от Съюза.

(116)

Комисията също така обмисли извършването на корекция по член 2, параграф 10, буква к) („други фактори“) с цел отчитане на проектирането и разходите за научноизследователска и развойна дейност на вносителите на маркови стоки. Въпреки това, на този етап от разследването, производителите износители не предоставиха на Комисията надеждна оценка на тези разходи. Поради това Комисията приканва заинтересованите страни да ѝ предоставят надеждна и проверима количествена оценка на разходите за извършване на корекция в съответствие с член 2, параграф 10, буква к) от основния регламент.

(117)

Поради това твърдението на CCCME беше отхвърлено.

(118)

Според включените в извадката трима производители износители класификацията на продукта, предложена от Комисията, е била недостатъчна, за да се разграничат електрическите велосипеди на различни ценови равнища. Те отправиха искане към Комисията да се добавят няколко характеристики към класификацията на продукта, а именно:

дерайльор — за отразяване на разликата между външния и вътрешния дерайльор,

спирачка — за отразяване на разликата между механичната и хидравличната спирачка,

окачване — за отразяване на разликата между пружинно, хидравлично и пневматично окачване, и

характеристики на акумулаторната батерия — да се добавят два интервала на капацитета под 250Wh и между 250Wh и 350Wh.

(119)

Жалбоподателят, от друга страна, заяви, че различните части в рамките на всяка предложена характеристика нямат различни цени сами по себе си. Освен това не е задължително електрическите велосипеди с предполагаемо по-скъпи части в рамките на всяка предложена характеристики да бъдат по-скъпи от тези, в които се намира предполагаемо по-евтина част. Жалбоподателят представи няколко примера за това.

(120)

Производителите износители на свой ред изказаха несъгласие, като посочиха, че в примерите си жалбоподателят сравнява специален външен дерайльор (с 10 скорости) с обикновен вътрешен дерайльор (с три скорости). Това би обяснило защо цената е сходна. По подобен начин специални механични спирачки са сравнени с обикновени хидравлични спирачки. Производителят износител посочи също така, че сравнението на велосипеди, съдържащи различни части, за да се докаже, че те не засягат цената на целия велосипед, е безсмислено, тъй като във всеки пример съществуват и други разграничаващи фактори освен въпросните части.

(121)

Комисията взе под внимание и двете групи от коментари. Що се отнася до допълнителните характеристики, Комисията отбелязва, че тя не е била в състояние да установи, че един вътрешен дерайльор винаги би бил значително по-скъп от външен дерайльор, или че хидравлична спирачка винаги би била значително по-скъпа от механична спирачка. В рамките на тези подкатегории има части, които се намират във високия и ниския ценови спектър. Поради това Комисията стигна до заключението, че не изглежда да има последователност в значителната ценова разлика между частите в рамките на предложените допълнителни характеристики, които биха оправдали промени във видовете на продукта, установени в настоящото разследване.

(122)

На този етап от разследването няма доказателства, обосноваващи корекции въз основа на разликите в цените на частите в рамките на гореспоменатите характеристики, както и допълнителните характеристики, поискани по-късно от производителите износители (а именно броя на скоростите на дерайльора и марката на централния двигател). Китайските електрически велосипеди, изнасяни за Съюза, са произведени с комбинация от части с тези характеристики, като, доколкото е известно на Комисията, няма предпочитание за конкретен вид. Същото може да се каже за електрическите велосипеди, произвеждани в Съюза. Комисията отново прикани заинтересованите страни да ѝ предоставят проверими доказателства и информация, за да може да завърши оценката си по горепосочените аргументи.

3.4.   Дъмпингови маржове

(123)

За включените в извадката производители износители Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(124)

Дъмпинговият марж за оказалите съдействие производители износители, които не бяха включени в извадката, беше определен в съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 6 от основния регламент. Този марж беше изчислен като среднопретеглена стойност въз основа на маржовете, определени за включените в извадката производители износители.

(125)

По отношение на всички други производители износители в КНР Комисията определи степента на съдействие в КНР. Тя беше определена чрез оценка на дела от обема на износа на оказалите съдействие производители износители от Съюза спрямо общия обем на износа от засегнатата държава за Съюза.

(126)

Степента на съдействие беше висока. Поради това остатъчният дъмпингов марж, приложим за всички други производители износители в КНР, бе временно определен на равнище, съответстващо на установения най-висок дъмпингов марж за включените в извадката оказали съдействие производители износители.

(127)

Временните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са, както следва:

Таблица 1

Дружество

Временен дъмпингов марж

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

90,6 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

34,6 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd и Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

42,8 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

106,4 %

Оказали съдействие производители износители, които не са включени в извадката (вж. приложението)

51,0 %

Всички други дружества

106,4 %

4.   ВРЕДА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(128)

В началото на разглеждания период четиридесет и един производители са произвеждали сходния продукт в Съюза. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент. Четирима от тях са прекратили производството си през разследвания период.

(129)

Общото производство на Съюза по време на разследвания период бе изчислено на около 1,1 млн. бройки. Комисията стигна до тази стойност въз основа на данните за потреблението, представени от Конфедерацията на Европейската асоциация на промишлеността (CONEBI), статистическите данни за вноса и съотношението на продажбите спрямо производството на включените в извадката производители от Съюза.

(130)

Една от заинтересованите страни заяви, че двама производители от Съюза също са вносители на електрически велосипеди. Тя обаче поиска тези производители да бъдат изключени от определението за промишлеността на Съюза, както и не предостави аргументи защо би следвало те да бъдат изключени от обхвата. Вносът сам по себе си не представлява основание за изключване от определението за промишлеността на Съюза.

(131)

Друга заинтересована страна заяви, че дружеството ATALA и свързаното с него дружество Accell Nederland не следва да представляват част от промишлеността на Съюза, тъй като ATALA внася електрически велосипеди от КНР. Според условията на член 4, параграф 2 от основния регламент ATALA и Accell не са свързани. Във всеки случай вносът сам по себе си не представлява основание за изключване от определението за промишлеността на Съюза.

(132)

Други производители от Съюза, настояващи за поверителност, съобщиха за внос от КНР. Тези дружества заедно с онези, упоменати в съображения 130 и 131, представляват по-малко от 5 % от производството и продажбите на промишлеността на Съюза. Следователно те не оказват съществено въздействие върху показателите за вредата за промишлеността на Съюза като цяло. Това дали тези дружества се разглеждат като част от промишлеността на Съюза няма съществено въздействие върху анализа на вредата. Този въпрос ще бъде допълнително разгледан за окончателните констатации.

4.2.   Потребление на Съюза

(133)

Комисията установи потреблението на Съюза въз основа на информацията, предоставена от CONEBI.

(134)

Потреблението на Съюза се е променяло, както следва:

Таблица 2

Потребление на Съюза (бройки)

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Общо за Съюза потребление (бройки)

1 139 000

1 363 842

1 666 251

1 982 269

Индекс

100

120

146

174

Източник: CONEBI.

(135)

Потреблението на Съюза нарасна постепенно от 1,1 млн. бройки през 2014 г. до почти 2 млн. бройки през разследвания период, което отразява растеж от 74 % през разглеждания период. Това развитие се дължи на по-голямата осведоменост по въпросите на околната среда и продължителните инвестиции в маркетинг и реклама, както и в технологичното развитие на електрическите велосипеди.

4.3.   Внос от КНР

4.3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от КНР

(136)

От 2017 г. насам електрическите велосипеди са класирани в код по КН 8711 60 10. Преди 2017 г. електрическите велосипеди бяха класирани в код по КН (ex) 8711 90 10, в който бяха включени други продукти. За преодоляването на този проблем жалбоподателят предаде подробни статистически данни на митническите служби на Китай, в които беше възможно да се установи китайският износ на електрически велосипеди.

(137)

Комисията определи обема на вноса въз основа на данни от Евростат чрез екстраполиране към съответния код по ХС на съотношението на китайския износ на електрически велосипеди (както е определен по-горе) и общия износ от КНР в същия код по ХС. За деветте месеца на 2017 г. китайските статистически данни за вноса се основават пряко на Евростат.

(138)

Пазарният дял на вноса беше установен чрез сравнение между обемите на вноса с потреблението на Съюза, както е посочено в съображение 134, таблица 2.

(139)

Вносът в Съюза от КНР се е променял, както следва:

Таблица 3

Обем на вноса (бройки) и пазарен дял

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Обем на вноса от засегнатата държава (бройки)

199 728

286 024

389 046

699 658

Индекс

100

143

195

350

Пазарен дял (%)

18

21

23

35

Индекс

100

120

133

201

Източник: Евростат, статистически данни за износа на Китай.

(140)

Обемът на вноса от КНР се е увеличил с над три пъти, от около 200 000 бройки през 2014 г. до 700 000 бройки през разследвания период. Темпото на растеж се е увеличило между 2016 г. и разследвания период.

(141)

Успоредно с това делът на вноса от КНР на пазара на Съюза се е увеличил от 17 % през 2014 г. на 35 % през разследвания период.

(142)

CCCME изрази загриженост по отношение на надеждността на статистическите данни на митническите служби на Китай, предоставени от жалбоподателя и поиска да се оповестят подробните статистически данни и източникът на тези данни.

(143)

Жалбоподателят предостави на Комисията подробните статистически данни, използвани в подкрепа на своята жалба. Жалбоподателят също така предостави обобщените данни за износа по години в неповерителната версия на жалбата. Той също така посочи, че източникът е китайските митнически служби, посочи използваните кодове и обясни методологията си за изключване на продукти, различни от разглеждания продукт.

(144)

Комисията установи чрез проверка на тези данни, че жалбоподателят е закупил тези митнически статистически данни от дългогодишно китайско дружество, специализирано в тази област и че същата информация е била предоставена от други китайски доставчици на услуги.

(145)

От друга страна, проверката също доказа, че жалбоподателят е описал точно в откритото досие избраната методология за определяне на износа на електрически велосипеди от КНР.

(146)

Освен това подробните данни, представени от жалбоподателя, бяха сверени с други източници на информация и се оказаха надеждни. Никоя от другите страни не предложи алтернативен източник на информация или методология.

(147)

Комисията също така установи, че подробните данни, както и самоличността на дружеството, предоставящо тази информация, са от поверително естество по смисъла на член 19, параграф 1 от основния регламент. Оповестяването на самоличността на доставчика на информацията би имало съществено неблагоприятно въздействие върху лицето, предоставящо информацията или върху лицето, от което е придобита информацията.

(148)

При тези обстоятелства и като се има предвид равнището на оповестяване на обобщените данни и методологията относно неповерителното досие, Комисията счита, че входящите данни и информацията относно дружеството, което ги препродава, не са необходими на засегнатата страна, за да упражни правото си на защита.

(149)

Поради това твърдението на CCCME беше отхвърлено.

(150)

Заинтересованите страни заявиха, че вносът от КНР е следвал тенденциите на пазара, тъй като потреблението в Съюза и китайският износ са се увеличавали. Необходимо е все пак да се отбележи, че степента на растеж на китайския износ и на потреблението в Съюза е много различна. Между 2014 г. и разследвания период китайският внос се е увеличил с 250 %, докато потреблението в Съюза се увеличавало с много по-бавни темпове (с 74 %). Докато тенденцията със сигурност е била същата, размерът на увеличението е много различен.

4.3.2.   Цени на вноса от КНР и подбиване на цените

(151)

Комисията установи цените на вноса въз основа на данни от Евростат съгласно метода, описан в съображение 137.

(152)

Средната цена на вноса в Съюза от КНР се е променяла, както следва:

Таблица 4

Цени на вноса (EUR/бройка)

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

КНР

472

451

477

422

Индекс

100

96

101

89

Източник: Евростат, статистически данни за износа на Китай.

(153)

Средната цена на вноса от КНР е намаляла с 11 % между 2014 г. и разследвания период, като първият спад с 4 % е отбелязан между 2014 и 2015 г., а вторият спад с 12 % — между 2016 г. и разследвания период.

(154)

Тъй като подробният продуктов асортимент не е бил известен поради общия характер на данните на Евростат, промяната на цените не е напълно надеждна. При все това Комисията отбеляза, че средните цени на вноса от КНР са били значително по-ниски от тези на производителите от Съюза и от тези на вноса от други трети държави, различни от КНР. Освен това, въпреки че китайските износители са разширили асортимента от продукти, които се продават на пазара на Съюза и са включили по-скъпи електрически велосипеди, средната цена на вноса от Китай е намаляла.

(155)

Комисията определи подбиването на цените по време на разследвания период, като сравни:

1)

среднопретеглените продажни цени на включените в извадката четирима производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода; и

2)

съответните среднопретеглени цени по вид на продукта на вноса от включените в извадката производители износители в КНР за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база стойност, застраховка и навло (CIF), със съответните корекции за митата в размер на 6 % и за разходите за вноса.

(156)

Министерството на търговията на КНР (MOFCOM) заяви, че в анализа на подбиването на цените следва да се отчитат различните елементи, като например вида електрически велосипеди (например електрически велосипеди за града и електрически планински велосипеди), местоположението на двигателя (централен или страничен двигател) мощността на акумулаторната батерия и на материала, от който е направен електрическият велосипед (например стомана, алуминий, въглерод). Потвърждава се, че всички тези фактори бяха взети предвид при анализа на подбиването на цените.

(157)

Комисията извърши сравнението на цените поотделно за всеки вид на продукта по отношение на сделки, при необходимост със съответните корекции и след приспадането на направените намаления и отстъпки. Що се отнася до нивата на търговия на тези сделки, беше установено, че и двамата включени в извадката производители от Съюза и включените в извадката китайски износители продават на клиенти в сегмента на производителите на оригинално оборудване (ПОО), както и под своя собствена марка. Поради това беше разгледана доколко е обоснована корекция за нивото на търговия. В тази връзка беше проучено дали са налице трайни и отчетливи разлики в цените между продажбите на клиенти в сектора на производителите на оригинално оборудване и продажбите под собствена марка. Беше установено, че няма такава логична и отчетлива разлика в цените за продажбите на включените в извадката производители от Съюза.

(158)

Резултатът от сравнението бе изразен като процент от оборота на включените в извадката четирима производители от Съюза по време на разследвания период. То показа, че маржовете на подбиване на цените са варирали от 16,2 % до 41 %.

4.4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.4.1.   Общи бележки

(159)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент при проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза бе направена оценка на всички икономически показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза по време на разглеждания период.

(160)

Както бе посочено в съображение 28, за определянето на евентуалната вреда, понесена от промишлеността на Съюза, бе използвано изготвяне на извадка.

(161)

За определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата.

(162)

Комисията оцени макроикономическите показатели (производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, заетост, растеж, производителност, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг) на базата на информацията, предоставена от CONEBI, статистиката за вноса и от включените в извадката производители от Съюза.

(163)

Комисията провери данните за потреблението, представени от CONEBI. Комисията установи, че тази информация действително е била основана на информацията, събрана от националните сдружения на европейски производители, извлечена от декларациите на дружествата или от разумни приблизителни оценки, както и че тя е подкрепена от подходяща документация и процедури за научни изследвания.

(164)

Показателите за продажбите, производството, капацитета и заетостта на промишлеността на Съюза се основават на тази информация. Те бяха оценени на базата на съответните коефициенти на включените в извадката производители от Съюза. Този подход следва методологията, описана от жалбоподателя в неповерителната версия на жалбата. Нито една от заинтересованите страни не направи коментари относно тази методология.

(165)

Въз основа на това Комисията счете, че наборът от макроикономически данни е представителен за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(166)

Комисията направи оценка на микроикономическите показатели (средни единични продажни цени, разходи за единица продукция, разходи за труд, материални запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите) въз основа на надлежно проверените данни в отговорите на въпросника, предоставени от включените в извадката производители от Съюза. Данните се отнасяха до включените в извадката производители от Съюза.

4.4.2.   Макроикономически показатели

4.4.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(167)

През разглеждания период общото производство, производственият капацитет и използването на капацитета в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 5

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Обем на производството (бройки)

842 531

987 111

1 108 087

1 089 541

Индекс

100

117

132

129

Производствен капацитет (бройки)

1 140 553

1 397 145

1 694 853

1 538 347

Индекс

100

122

149

135

Използване на капацитета (%)

74

71

65

71

Индекс

100

96

89

96

Източник: CONEBI, включени в извадката производители от Съюза.

(168)

Обемът на производството на промишлеността на Съюза се е увеличил с 29 % през разглеждания период въпреки спада с 2 % между 2016 г. и разследвания период.

(169)

Увеличението на производството е било стимулирано от увеличението на потреблението. Производството трябва да се планира предварително, преди много късите сезони на продажбите, и следователно зависи до известна степен от прогнозите за продажбите. Спадът в производството между 2016 г. и разследвания период следователно е бил свързан основно с непрекъсната загуба на пазарния дял спрямо вноса от КНР, който е принудил промишлеността на Съюза да извърши преоценка на своите очаквания.

(170)

Производственият капацитет в Съюза се е увеличил с 35 % между 2014 г. и разследвания период. Производственият капацитет е нараснал с 49 % между 2014 и 2016 г., след което е спаднал с 9 % между 2016 г. и разследвания период.

(171)

Използването на капацитета е намаляло от 74 % през 2014 г. на 71 % през разследвания период. Използването на капацитета е намаляло от 74 % на 65 % между 2014 и 2016 г., което се дължи на по-бързия растеж на капацитета, отколкото на производството. Тази тенденция се е променила между 2016 г. и разследвания период, когато капацитетът е намалял в по-голяма степен, отколкото спада в производството, което е предизвикало нарастване на използването на капацитета от 65 % на 71 %.

(172)

Капацитетът се отнася до теоретичния брой електрически велосипеди, които могат да бъдат произведени от наличните производствени линии. Производствените линии, използвани понастоящем за производството на електрически велосипеди, са предимно преобразувани съществуващи производствени линии, използвани преди това за обикновени велосипеди. Подобно преобразуване може да се направи бързо и с малко разходи. Производственият капацитет за електрически велосипеди представлява малка част от съществуващия капацитет за производство на обикновени велосипеди. В резултат на това показателите за капацитета и използването на капацитета са от ограничено значение, тъй като могат да бъдат приспособявани предвид развитието на пазара. В този конкретен случай Комисията установи, че преобразуването между обикновените и електрическите велосипеди също не изисква значителни инвестиции (което оказва въздействие върху паричния поток, способността за набиране на капитал или продължаването на операциите), значителни постоянни разходи (с голямо въздействие върху рентабилността, свързана с използването) или ограничения върху увеличаването на производството.

4.4.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(173)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 6

Обем на продажбите и пазарен дял

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Общ обем на продажбите на пазара на Съюза (бройки)

862 168

941 937

1 074 335

1 042 268

Индекс

100

109

125

121

Пазарен дял (%)

76

69

64

53

Индекс

100

91

85

69

Източник: CONEBI, включени в извадката производители от Съюза.

(174)

Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза се е увеличил с 21 % по време на разглеждания период. Обемът на производството на промишлеността на Съюза е нараснал с 25 % между 2014 и 2016 г., след което е спаднал с 3 % между 2016 г. и разследвания период.

(175)

Подобно на развитието при обема на производството, увеличаването на количеството на продажбите между 2014 и 2016 г. се дължи на нарастващото потребление. Намаляването на количеството на продажбите между 2016 г. и разследвания период е било пряко свързано с продължаващата загуба на пазарния дял спрямо вноса от КНР.

(176)

Продажбите на промишлеността на Съюза са нараствали много по-бавно от развитието на потреблението. В резултат на това пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял значително — от 76 % през 2014 г. на 53 % през разследвания период.

4.4.2.3.   Растеж

(177)

Промишлеността на Съюза не е била в състояние да се възползва пълноценно от нарастването на потреблението между 2014 г. и разследвания период. Потреблението действително се е увеличило със 74 %, а промишлеността на Съюза е съумяла да увеличи продажбите си само с 21 %. Вследствие на това промишлеността на Съюза е загубила значителен пазарен дял (23 процентни пункта) през този период. Промишлеността на Съюза е трябвало да намали производството си, продажбите, заетостта и капацитета между 2016 г. и разследвания период поради дъмпинговия внос от КНР.

4.4.2.4.   Заетост и производителност

(178)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 7

Заетост и производителност

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Брой на наетите лица

2 577

3 030

3 546

3 610

Индекс

100

118

138

140

Производителност (бройки/наето лице)

327

326

312

302

Индекс

100

100

96

92

Източник: CONEBI, включени в извадката производители от Съюза.

(179)

Равнището на заетост в промишлеността на Съюза се е увеличило с 40 % през разглеждания период. По-голямата част от това увеличение е настъпило между 2014 и 2016 г. Заетостта се е увеличила с 2 % между 2016 г. и разследвания период.

(180)

Производителността е намаляла с 8 % в резултат на заетостта, която е нараствала с по-бързи темпове в сравнение с производството.

4.4.2.5.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(181)

Въздействието на размера на действителните дъмпингови маржове върху промишлеността на Съюза е било значително, като се имат предвид обемът и цените на вноса от КНР.

(182)

Не съществуват доказателства за предишен дъмпинг.

4.4.3.   Микроикономически показатели

4.4.3.1.   Цени и фактори, влияещи върху цените

(183)

През разглеждания период среднопретеглените единични продажни цени на включените в извадката четирима производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 8

Продажни цени в Съюза

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Средна единична продажна цена в Съюза (EUR/бройка)

1 112

1 156

1 237

1 276

Индекс

100

104

111

115

Производствени разходи за единица продукция (EUR/бройка)

1 068

1 134

1 173

1 234

Индекс

100

106

110

116

Източник: включени в извадката производители от Съюза.

(184)

Средните продажни цени на включените в извадката производители от Съюза са се увеличили с 15 % през разглеждания период, успоредно с увеличението на средните производствени разходи, които са нараснали с 16 %.

(185)

Тъй като средните разходи и цени са повлияни от продуктовия асортимент, продаван от тези производители, това не означава, че производствените разходи и цената на подобен продукт са нараснали с 16 % през разглеждания период.

4.4.3.2.   Разходи за труд

(186)

През разглеждания период средните разходи за труд на включените в извадката четирима производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 9

Средни разходи за труд на наето лице

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Средни разходи за труд на наето лице (EUR)

38 348

37 042

34 818

34 659

Индекс

100

97

91

90

Източник: включени в извадката производители от Съюза.

(187)

Средните разходи за труд на наето лице са намалели с 10 % през разглеждания период поради увеличаването на броя на фабричните работници в сравнение с нарастването на броя на служителите, които работят в сферата на продажбите и изпълняват административни функции.

4.4.3.3.   Материални запаси

(188)

През разглеждания период равнищата на запасите на включените в извадката четирима производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10

Материални запаси

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Крайни запаси (бройки)

59 375

73 521

90 573

98 412

Индекс

100

124

153

166

Източник: включени в извадката производители от Съюза.

(189)

Равнището на запасите в края на периода на включените в извадката четирима производители от Съюза се е увеличило с 66 % през разглеждания период.

(190)

Трябва да се отбележи, че данните за нивото на запасите през разследвания период са от края на септември, когато запасите обикновено са ниски, тъй като този период съвпада с края на сезона на продажбите. Напротив, нивото на запасите през останалите периоди е от края на декември, когато е нормално да има големи запаси в очакване на следващия сезон на продажбите.

(191)

Поради това увеличението на запасите е значително. Установено бе, че това се дължи на общото развитие на пазара и на факта, че производствените обеми са били поддържани на доста по-ниски нива от увеличението на потреблението. Обемът на продажбите се е развивал дори по-бавно от производството, като това е довело до натрупването на запаси, което е особено видно в края на разследвания период.

4.4.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(192)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на включените в извадката четирима производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 11

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (процент от оборота от продажбите)

2,7

4,3

3,8

3,4

Индекс

100

160

142

125

Паричен поток (EUR)

5 178 860

– 5 433 666

17 079 409

4 955 399

Индекс

100

– 105

330

96

Паричен поток (процент от оборота от продажбите)

1,1

– 1,0

2,5

0,6

Индекс

100

– 89

218

55

Инвестиции (EUR)

6 775 924

17 773 148

7 888 936

11 965 802

Индекс

100

262

116

177

Възвръщаемост на инвестициите (%)

18

30

38

37

Индекс

100

164

213

203

Източник: включени в извадката производители от Съюза.

(193)

Комисията определи рентабилността на четиримата включени в извадката производители от Съюза, като изрази нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби.

(194)

Започвайки от ниско равнище от 2,7 % през 2014 г., маржовете на печалбата са спаднали от 4,3 % през 2015 г. до 3,4 % през разследвания период.

(195)

Нетният паричен поток представлява способността на производителите от Съюза да самофинансират дейностите си. През разглеждания период паричният поток е намалял с 4 % и е станал отрицателен през 2015 г. Той не обхваща инвестициите, направени по време на разглеждания период.

(196)

Сравнението на маржа на печалбата като процент от оборота с оперативния паричен поток, определен на същата база, показва много лошо преобразуване на печалбата в парични потоци поради изменението на запасите.

(197)

Инвестициите са се увеличили със 77 % през разглеждания период, като в същото време те представляват не повече от 2 % от продажбите.

(198)

Възвръщаемостта на инвестициите се е увеличила със 103 % през разглеждания период. Въпреки че в структурно отношение промишлеността за производство на електрически велосипеди е дейност, при която разплащанията се извършват предимно в брой, тя изисква малко активи, за да бъде оперативна, а те обичайно вече съществуват в производството на обикновени велосипеди. В този контекст възвръщаемостта на инвестициите не е от голямо значение.

(199)

Слабите финансови резултати на промишлеността на Съюза във връзка с печалбите и паричния поток през разследвания период са ограничили способността ѝ за привличане на капитал.

4.4.4.   Заключение относно вредата

(200)

Изправена пред нарастващия приток на дъмпингов внос от Китай, промишлеността на Съюза не е била в състояние да извлече ползи от растежа на пазара за електрически велосипеди. Продажбите са нараснали с 21 % през разглеждания период, докато потреблението се е увеличило със 74 %. В същото време 23 пункта от пазарния дял са били изгубени, 18 % от които са били заети от китайският внос, който е подбивал цените на промишлеността на Съюза с 16 % до 43 % през разследвания период.

(201)

Натискът върху продажбите е бил усетен във връзка с производството, запасите, капацитета, използването на капацитета и нивата на заетост. Производството като цяло се е увеличило със същия темп като потреблението между 2014 и 2015 г. (съответно + 17 % и + 20 %). След 2015 г. обаче промишлеността на Съюза е била принудена да извърши преоценка на своите очаквания от продажбите. Впоследствие тенденцията в производството се е отклонила значително и във все по-голяма степен от общото развитие на пазара, като производството се е увеличило с 12 процентни пункта, потреблението — с 54 процентни пункта между 2015 г. и разследвания период.

(202)

Въпреки това, с изключение на 2014 г., производството е било системно по-високо от продажбите, което е довело до значително увеличение на запасите. Производственият капацитет, който се е увеличил успоредно с потреблението до 2016 г., е бил намален, за да се овладее спада в степента на използване на капацитета в размер от 9 процентни пункта между 2014 и 2016 г.

(203)

Между 2016 г. и разследвания период производството като цяло е намаляло, запасите са били по-високи след сезона на продажбите, отколкото преди него, капацитетът е бил намален, заетостта е била в застой, докато вносът от КНР е нараснал със 155 процентни пункта.

(204)

Натискът върху цените и неспособността да се използват икономиите от мащаба на един зараждащ се пазар е поддържал рентабилността на промишлеността на Съюза на занижени нива през целия разглеждан период. Това ниско ниво на печалбата и изменението на запасите са довели до ниски оперативни парични потоци, които са били под равнището на инвестициите, направени по време на разглеждания период, и са създали допълнителен елемент на уязвимост, тъй като тази дейност, при която разплащанията се извършват предимно в брой, е силно зависима от предоставената от банките ликвидност. Четирима производители обявиха несъстоятелност по време на разследвания период.

(205)

Показателите за вредата относно растежа, пазарния дял, капацитета, използването на капацитета, запасите, маржовете на печалбата, паричните потоци и способността за набиране на капитал са се развили отрицателно. Само поради силното базово нарастване на търсенето не е имало и други отрицателни показатели.

(206)

Въз основа на гореизложеното на този етап Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

5.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(207)

В съответствие с член 3, параграф 6 от основния регламент Комисията проучи дали дъмпинговият внос от КНР е нанесъл съществена вреда на промишлеността на Съюза. В съответствие с член 3, параграф 7 от основния регламент Комисията също така проучи дали е възможно по същото време и други известни фактори да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза.

(208)

Комисията се увери, че евентуалната вреда от фактори, различни от дъмпинговия внос от КНР, не е била приписана на дъмпинговия внос. Тези фактори са: вносът от други трети държави, равнището на експортните продажби на производителите от Съюза, както и твърдението за въздействие на инвестициите и разширяването на капацитета.

5.1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(209)

Цените на дъмпинговия внос от КНР в значителна степен са подбивали цените на промишлеността на Съюза по време на разследвания период, с маржове на подбиване на цените от 16,2 % до 43,2 %. По време на разглеждания период промишлеността на Съюза е загубила 23 пункта от пазарния си дял, в условията на пазар, отбелязал растеж от 74 %, докато вносът от КНР е нараснал с 250 % и е придобил 17 пункта от пазарния дял, с увеличение от 18 % на 35 %. Натискът върху цените от дъмпинговия внос от КНР е запазил печалбите и паричните потоци на занижени нива.

5.2.   Въздействие на други фактори

5.2.1.   Внос от трети държави

(210)

През разглеждания период обемът на вноса от други трети държави се е променял, както следва:

Таблица 12

Внос от трети държави

Държава

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Тайван

Обем (бройки)

21 335

43 095

79 312

108 817

Индекс

100

202

372

510

Пазарен дял (%)

2

3

5

5

Средна цена (EUR)

622

571

843

1 016

Индекс

100

92

135

163

Виетнам

Обем (бройки)

37 892

74 259

91 468

101 376

Индекс

100

196

241

268

Пазарен дял (%)

3

5

5

5

Средна цена (EUR)

435

539

542

570

Индекс

100

124

125

131

Швейцария

Обем (бройки)

883

14 310

30 477

28 440

Индекс

100

1 621

3 452

3 221

Пазарен дял (%)

0

1

2

1

Средна цена (EUR)

1 140

1 391

1 606

1 606

Индекс

100

122

141

141

Япония

Обем (бройки)

16 994

4 217

1 613

1 710

Индекс

100

25

9

10

Пазарен дял (%)

1

0

0

0

Средна цена (EUR)

1 098

1 406

1 687

952

Индекс

100

128

154

87

Общо за всички трети държави, с изключение на КНР

Обем (бройки)

77 104

135 881

202 870

240 343

Индекс

100

176

263

312

Пазарен дял (%)

7

10

12

12

Средна цена (EUR)

641

666

828

897

Индекс

100

104

129

140

Източник: Евростат.

(211)

Обемът на вноса от трети държави, различни от КНР, се е разраснал силно, което е довело до увеличаване на неговия пазарен дял от 7 % през 2014 г. (77 000 бройки) до 12 % (240 000 бройки през разследвания период). Въпреки това темпото на увеличаване е спаднало, когато китайските износители са засилили дейността си след 2015 г.

(212)

Този внос е почти изцяло с произход от Тайван и Виетнам. Въпреки това, след 2015 г. наблюдаваме по-бавно нарастване на вноса от Виетнам, което може да се обясни със значителната и нарастваща ценова разлика с китайския внос. Освен това продължаващото нарастване на вноса от Тайван е станало на фона на също толкова съществено увеличение на цените, което навежда на мисълта, че този внос може да е бил изместен към високия ценови клас на пазара.

(213)

Вносът от Тайван и Виетнам средно се е предлагал на по-ниски цени от тези на промишлеността на Съюза. Въпреки това, предвид широкия диапазон на цените на електрически велосипеди, Комисията не може да се направи заключение, че този внос е подбивал цените на промишлеността на Съюза на сходна основа. Освен това, средните им цени са се повишили, докато в същото време средните цени на вноса от КНР са се понижили.

(214)

Разликата между цените на вноса от Виетнам и тези на промишлеността на Съюза все пак е била значителна и не може да се изключи, че те са допринесли за вредата в незначителна степен. Въпреки това, вносът от Виетнам е престанал да печели пазарен дял след 2015 г. и обемът му е останал малък.

(215)

Следователно вносът от всички държави, различни от КНР, не е отслабил причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата за промишлеността на Съюза и отражението му върху вредата, понесена от промишлеността на Съюза, е незначително.

5.2.2.   Равнище на износа на промишлеността на Съюза

(216)

През разглеждания период обемът на износа на включените в извадката четирима производители от Съюза се е променял, както следва:

Таблица 13

Равнище на износа на включените в извадката производители от Съюза

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РП

Обем на производството (бройки)

5 539

14 529

24 922

21 548

Индекс

100

262

450

389

Средна цена (в евро)

1 570

680

676

907

Индекс

100

43

43

58

Източник: включени в извадката производители от Съюза.

(217)

Износът извън Съюза от включените в извадката производители от Съюза е бил незначителен (3 % от общия обем на продажбите през разглеждания период). Дори ако се вземе предвид намаляването на средната цена, равнището на износа на промишлеността на Съюза не може да е било причина за вреда.

5.2.3.   Инвестициите и разширяване на капацитета

(218)

CCCME изказа твърдението, че инвестициите в капацитет през 2016 г. са довели до излишък на производствен капацитет извън каквито и да било реалистични очаквания за продажбите, което е намалило значително използването на капацитета и е оказало сериозно въздействие върху рентабилността.

(219)

Комисията отхвърли този аргумент. Първо, не може да се каже, че инвестициите в капацитет са били извън каквито и да било реалистични очаквания за продажбите. Както е показано в таблица 5 по-горе, производственият капацитет се е увеличил с 300 000 бройки между 2015 и 2016 г. Това е напълно в синхрон с нарастването на потреблението между 2015 и 2016 г., което също така е било 300 000 бройки, както е показано в таблица 2 по-горе. Поради нелоялния натиск от страна на дъмпинговия китайски внос промишлеността на Съюза впоследствие е намалила производствения си капацитет между 2016 г. и разследвания период с повече от 150 000 бройки въпреки допълнителния растеж на пазара от повече от 300 000 бройки.

(220)

На второ място, Комисията отбеляза, че нивото на капиталовите разходи не е било високо. Напротив, то е било под 2 % от общия оборот през разглеждания период. Промишлеността на Съюза е преобразувала съществуващите производствени линии, следователно увеличаването на капацитета не е било основен двигател на капиталовите разходи.

(221)

На трето място, капиталовите разходи не са взети предвид при определянето на рентабилността (с изключение на обезценяването и амортизацията, които не са се увеличили съществено) или паричните потоци (които са на оперативно равнище). Ето защо е неправилно който и да е от тези показатели да се тълкува спрямо нивото на инвестициите.

(222)

И накрая, показателите на Комисията показаха, че производствените разходи са се увеличили в съответствие с продажните цени. В резултат на това не може да се твърди, че увеличението на капацитета е имало непропорционално въздействие върху производствените разходи.

5.3.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(223)

Комисията временно установи причинно-следствена връзка между вредата, понесена от производителите от Съюза, и дъмпинговия внос от КНР.

(224)

Комисията направи разграничение и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от вредоносното въздействие на дъмпинговия внос.

(225)

Бе временно определено, че останалите установени фактори, като например вносът от други трети държави, равнището на експортните продажби на производителите от Съюза и предполагаемото въздействие на инвестициите и разширяването на капацитета, не нарушават причинно-следствената връзка, дори ако се вземе предвид тяхното евентуално комбинирано въздействие.

(226)

Въз основа на горепосоченото на този етап Комисията стигна до заключението, че съществената вреда, нанесена на промишлеността на Съюза, е причинена от дъмпинговия внос от КНР и че другите фактори, взети предвид поотделно или заедно, не са намалили причинно-следствената връзка между вредата и дъмпинговия внос.

6.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(227)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията проучи дали независимо от наличието на вредоносен дъмпинг може да се направи категорично заключение, че приемането на мерки в конкретния случай не е в интерес на Съюза. Интересът на Съюза бе определен въз основа на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите.

6.1.   Интерес на доставчиците

(228)

CONEBI, която обединява националните асоциации, представляващи производителите на велосипеди и доставчиците на части, подкрепи налагането на мерки. Въпреки това нито един доставчик не зае индивидуална позиция в настоящото разследване.

(229)

Според данните, представени от CONEBI, велосипедните части (за обикновените и електрическите велосипеди) се произвеждат от 424 дружества в 19 държави членки, в които работят почти 21 000 служители, които са инвестирали повече от 660 млн. евро в производството и иновациите през 2016 г.

(230)

Комисията стигна до временното заключение, че налагането на антидъмпингово мито ще е в интерес на доставчиците на промишлеността на Съюза.

6.2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(231)

Промишлеността на Съюза се състои от големи, малки и средни предприятия и по време на разглеждания период в нея са били заети пряко около 3 600 работници, разпределени между дванадесет държави членки. Освен това, въпреки че потреблението на електрически велосипеди все още представлява малка част от общия пазар за велосипеди, пренасочването на търсенето от обикновените велосипеди към електрическите велосипеди е бързо и представлява структурно предизвикателство за поддържане нивото на активност, добавената стойност и работните места в цялата промишленост за производство на велосипеди.

(232)

Както беше доказано в раздел 4.4.4 по-горе при анализа на развитието на показателите за вредата от началото на разглеждания период, състоянието на цялата промишленост на Съюза се е влошило и дъмпинговият внос е оказал отрицателно въздействие върху нея.

(233)

Комисията очаква, че налагането на временни антидъмпингови мита ще позволи на всички производители да извършват дейност в условия на справедлива търговия на пазара на Съюза. Ако не бъдат наложени мерки, е твърде вероятно икономическото и финансовото състояние на промишлеността на Съюза да продължи да се влошава.

(234)

Поради това Комисията стигна до временното заключение, че налагането на антидъмпингово мито ще е в интерес на промишлеността на Съюза.

6.3.   Интерес на несвързаните вносители

(235)

CEIEB заяви интерес с цел да се противопостави на налагането на мерки. Той представляваше двадесет и един вносители от седем държави членки.

(236)

Единадесет от членовете на CEIEB участваха в изготвянето на извадката. Освен това две дружества извън този съюз също изразиха несъгласието си с налагането на антидъмпингови мерки. Общо тринадесет дружества, за които обемът на вноса е известен, са представлявали 10 % от общия внос от КНР през разследвания период.

(237)

Според коментарите на включените в извадката вносители налагането на мита е вероятно да наруши поне временно веригите им на доставки и да застраши финансовата им позиция, ако те не са в състояние да прехвърлят увеличението на разходите, свързани с митото, на своите клиенти.

(238)

Коментарите, направени от включените в извадката вносители, също така показа, че най-големите вносители са били в състояние да се снабдяват с подходящи електрически велосипеди и/или са имали потенциални алтернативни източници на доставка извън КНР, включително от промишлеността на Съюза. Тези вносители са работодатели на повечето служители, посочени в съображение 236.

(239)

От статистическите данни за вноса е видно, че Виетнам и Тайван са предоставяли значителни обеми на електрически велосипеди на европейските вносители. Също така е много вероятно други страни, които са в добра позиция за производството на обикновени велосипеди, да могат потенциално да снабдяват вносителите.

(240)

В това отношение Комисията отбелязва, че налагането на мита върху вноса на обикновени велосипеди от КНР не е довело до затваряне на пазара на Съюза за вноса, а напротив, увеличил се е броят на държавите, доставящи обикновени велосипеди. Точно обратното, в големите пазари без мерки за обикновените велосипеди от КНР, като САЩ и Япония, вносът представлява съответно 99 % и 90 % от пазара, като по-голямата част от този внос е с произход от КНР.

(241)

Комисията отбеляза, че промишлеността за производство на велосипеди се състои от повече от 450 производители, от които само 37 понастоящем произвеждат електрически велосипеди. Освен това производителите на електрически велосипеди вече доставят широк спектър от електрически велосипеди и могат да увеличат своя производствен капацитет в нормални пазарни условия.

(242)

Въпреки че налагането на мита би могло да окаже неблагоприятно въздействие върху редица предимно малки вносители, отрицателното въздействие от налагането на мита може да бъде смекчено от наличието на подходящ източник на велосипеди от промишлеността на Съюза, други трети държави и от КНР на справедливи цени.

(243)

Поради това Комисията стигна до заключението, че налагането на мита не би било в интерес на вносителите, но че евентуалното отрицателно въздействие върху вносителите няма да надхвърли положителното въздействие на мерките върху промишлеността на Съюза.

6.4.   Интерес на ползвателите

(244)

Европейската федерация на велосипедистите (ECF) заяви интерес в рамките на настоящото разследване. Европейската федерация на велосипедистите представлява сдружения и федерации на велосипедистите. ECF коментира, че цената не е определящият фактор в това дали хората карат велосипед повече или по-малко, и предостави доказателства, че държавите, в които повече хора карат велосипед, са страните, където обикновените велосипеди и електрическите велосипеди струват по-скъпо.

(245)

Този модел беше подкрепен от коментар, направен от съюза на вносителите, противопоставящ се на мерките, който показа, че държавите с най-бързи темпове на възприемане на електрически велосипеди, са държавите, в които електрическите велосипеди са средно най-скъпите.

(246)

Съюзът на вносителите също така заяви, че има силна връзка между цените на електрическите велосипеди, националната велосипедна култура, качеството на инфраструктурата и в крайна сметка, възприемането на електрическите велосипеди.

(247)

Европейската федерация на велосипедистите е в подкрепа на пазарни условия, които благоприятстват качеството, иновациите и услугите. При това положение, ако бъде установен дъмпинг, ECF твърди, че той би изиграл отрицателна роля в разработването на електрическите велосипеди и вследствие на това и в прехода към по-зелена Европа, предлагаща по-ефективна мобилност за гражданите си.

(248)

От друга страна, съюзът на вносителите, който се противопоставя на налагането на мерките, заяви, че мерките биха попречили на китайските производители да доставят велосипеди от по-нисък клас, както и да разработват среден и висок клас продуктов асортимент, което би довело до намалена конкуренция. Тъй като се твърди, че промишлеността на Съюза до голяма степен е активна в пазарните сегменти на средния и високия клас, това от своя страна би довело до намаляване на избора и по-високи цени за европейските потребители.

(249)

Разследването показа, че промишлеността на Съюза е активна във всички сегменти на пазара, включително на продуктите от ниската гама. Очаква се, че мерките ще разширят и диверсифицират предлагането на електрическите велосипеди, като възстановят конкуренцията при равни условия. Следва да се припомни, че налагането на мерки по отношение на обикновените велосипеди не е намалило избора на потребителите, а е увеличило разнообразието на доставчиците и на техните държави на произход. Поради това аргументът беше сметнат за неоснователен и трябваше да бъде отхвърлен.

(250)

Макар и налагането на мерки да се очаква да възстанови пазарните цени, които на практика са по-високи от дъмпинговите цени, цената е един от факторите, ръководещи избора на потребителите, и вероятното им въздействие върху цените за потребителите трябва да бъде балансирано чрез сравнителен анализ на разходите и ползите спрямо алтернативи на електрическите велосипеди, като автомобили, мотоциклети или скутери.

(251)

Комисията установи, че интересът на потребителите не се свежда до въздействието на цените от привеждането на вноса от КНР до невредоносни нива. Напротив, има достатъчно доказателства, че изборът на потребителите се управлява от други фактори, като разнообразие, качество, иновации и услуги, които могат да бъде постигнати само при нормални пазарни условия с лоялна и открита конкуренция.

(252)

Поради това Комисията стигна до заключението, че мерките не биха засегнали прекомерно положението на потребителите и биха допринесли за устойчивото развитие на електрическите велосипеди в Европа и по-големите ползи от него за обществото от гледна точка на опазването на околната среда и подобряване на мобилността.

6.5.   Интерес на други страни

(253)

На последно място, европейският профсъюз industriAll заяви интереса си, за да изрази загриженост относно отрицателното отражение на дъмпинговия внос върху състоянието на промишлеността на Съюза и да подкрепи налагането на мерки за осигуряване на равни условия и постоянна и силна заетост в Съюза.

6.6.   Заключение относно интереса на Съюза

(254)

Въпреки че неблагоприятното въздействие на мерките върху малките вносители на разглеждания продукт и върху цените за потребителите не би могло да бъде изключено, то не надделява над ползите за доставчиците, потребителите и промишлеността на Съюза.

(255)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че на този етап от разследването не са налице основателни причини да се счита, че налагането на временни мерки по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР не е в интерес на Съюза.

7.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(256)

Въз основа на направените от Комисията заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза следва да бъдат наложени временни мерки, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия китайски внос.

7.1.   Равнище на отстраняване на вредата

(257)

За да определи равнището на мерките, Комисията най-напред определи размера на митото, необходимо за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(258)

Вредата би била отстранена, ако промишлеността на Съюза е в състояние да покрие производствените си разходи и преди облагане с данъци да реализира от продажбите на сходния продукт на пазара на Съюза печалба, която разумно може да се очаква при нормални условия на конкуренция за промишленост от този вид в отрасъла, а именно при липсата на дъмпингов внос.

(259)

За да определи печалбата, която разумно може да се очаква при нормални условия на конкуренция, Комисията разгледа печалбите, реализирани от продажбите на несвързани клиенти, които се използват с цел да се определи равнището на премахване на вредата.

(260)

Целевата печалба бе временно определена на 4,3 %, което съответства на най-високия среден марж на печалбата на промишлеността на Съюза през разглеждания период. Включените в извадката производители от Съюза не са били в състояние да представят марж на печалбата за производството на електрически велосипеди преди 2014 г.

(261)

След това Комисията определи равнището на отстраняване на вредата въз основа на сравнение на среднопретеглената цена на вноса на включените в извадката оказали съдействие производители износители в КНР, съответно коригирана за разходите за вноса и за митата, която беше установена с цел изчисляване на подбиването на цената, и среднопретеглената невредоносна цена на сходния продукт, продаван от включените в извадката производители от Съюза на пазара на Съюза по време на разследвания период. Разликите, получени от това сравнение, бяха изразени като процент от среднопретеглената CIF стойност на вноса.

(262)

Равнището на отстраняване на вредата за „други оказали съдействие дружества“ и за „всички други дружества“ се определя по същия начин като дъмпинговия марж за тези дружества (вж. съображения 123 — 127).

7.2.   Временни мерки

(263)

Върху вноса на електрически велосипеди с произход от КНР следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки в съответствие с правилото за по-малкото мито, предвидено в член 7, параграф 2 от основния регламент. Комисията направи сравнение между равнищата на отстраняване на вредата и дъмпинговите маржове. Размерът на митата следва да бъде определен на равнището на по-ниската от двете стойности — дъмпинговия марж и равнището на отстраняване на вредата.

(264)

Въз основа на гореизложеното ставките на временното антидъмпингово мито, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, следва да бъдат, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж

Равнище на отстраняване на вредата

Временно антидъмпингово мито

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

90,6 %

77,6 %

77,6 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd

34,6 %

27,5 %

27,5 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd и Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

42,8 %

21,8 %

21,8 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

106,4 %

83,6 %

83,6 %

Оказали съдействие производители износители, които не са включени в извадката (вж. приложението)

51,0 %

37,0 %

37,0 %

Всички други дружества

106,4 %

83,6 %

83,6 %

(265)

С регламента за регистрационния режим Комисията въведе регистрационен режим по отношение на вноса на разглеждания продукт с оглед на възможното прилагане с обратна сила на всякакви антидъмпингови и изравнителни мерки по член 14, параграф 5 от основния регламент и член 24, параграф 5 от основния антисубсидиен регламент.

(266)

Що се отнася до настоящото антидъмпингово разследване и с оглед на гореизложените констатациите, следва да бъде преустановен регистрационният режим за вноса за целите на антидъмпинговото разследване в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

(267)

Във връзка с паралелното антисубсидийно разследване следва да продължи регистрационният режим по отношение на вноса на разглеждания продукт съгласно член 24, параграф 5 от основния антисубсидиен регламент.

(268)

На този етап от процедурата не могат да бъдат вземани решения за възможно прилагане с обратна сила на антидъмпинговите мерки.

(269)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, посочени в настоящия регламент, бяха установени въз основа на заключенията от настоящото разследване. Поради това те отразяват установените по време на разследването обстоятелства по отношение на тези дружества. Тези ставки на митото се прилагат изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от КНР, произведен от изрично посочените правни субекти. Вносът на разглеждания продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително от субекти, свързани с изрично посочения, следва да се облага със ставката на митото, приложима за „всички други дружества“. Индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита не следва да се прилагат за този внос.

(270)

Дружества, които впоследствие променят наименованието си, могат да поискат прилагането на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията (9). То трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него ставка на митото. Ако промяната на наименованието на дружеството не засяга правото му да се ползва от приложимата за него ставка на митото, в Официален вестник на Европейския съюз ще се публикува известие, с което се съобщава за промяната на наименованието.

(271)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мита, антидъмпинговото мито за всички други дружества следва да се прилага не само за производителите износители, неоказали съдействие при настоящото разследване, но и за производителите, които не са осъществявали износ за Съюза по време на разследвания период.

8.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(272)

В интерес на доброто административно управление Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментари в писмена форма и/или да поискат изслушване от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури в рамките на определен срок.

(273)

Заключенията относно налагането на временните мита са временни и може да бъдат променени на окончателния етап от разследването,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с подпомагане на въртенето на педалите, оборудвани със спомагателен електрически двигател, с произход от Китайската народна република, понастоящем класирани в кодове по КН 8711 60 10 и ex 8711 60 90 (код по ТАРИК 8711609010).

2.   Ставките на временното антидъмпингово мито, приложими към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от изброените по-долу дружества, са, както следва:

Дружество

Временно антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

77,6 %

C382

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd

27,5 %

C383

Jinhua Vision Industry Co., Ltd и Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

21,8 %

C384

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

83,6 %

C385

Други оказали съдействие производители износители, изброени в приложението

37,0 %

вж. приложението

Всички други дружества

83,6 %

C999

3.   Индивидуалните митнически ставки, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че електрическите велосипеди, продадени за износ за Европейския съюз и обхванати от настоящата фактура, са произведени от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в Китайската народна република. Декларирам, че информацията, предоставена в настоящата фактура, е пълна и вярна.“ Ако не е представена такава фактура, се прилага митото, приложимо за всички други дружества.

4.   Допускането за свободно обращение в Съюза на посочения в параграф 1 продукт става след представянето на парична гаранция, равностойна по размер на временното мито.

5.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат съответните действащи разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 2

1.   В срок от 25 календарни дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат:

а)

да поискат оповестяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент;

б)

да представят писмено своите коментари на Комисията; и

в)

да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

2.   В срок от 25 календарни дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент страните, посочени в член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета, могат да представят коментари относно прилагането на временните мерки.

Член 3

В член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/671 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В съответствие с член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на митническите органи се указва да предприемат необходимите мерки за въвеждане на регистрационен режим за вноса в Съюза на велосипеди с подпомагане на въртенето на педалите, оборудвани със спомагателен електрически двигател, понастоящем класирани в кодове по КН 8711 60 10 и ex 8711 60 90 (код по ТАРИК 8711609010), и с произход от Китайската народна република.“

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 се прилага за срок от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ C 353, 20.10.2017 г., стр. 19.

(3)  ОВ C 440, 21.12.2017 г., стр. 22.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/671 на Комисията от 2 май 2018 г. за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (ОВ L 113, 3.5.2018 г., стр. 4).

(5)  Жалба, приложение 10.

(6)  Жалба, приложение 9.

(7)  Максималната продължителна номинална мощност.

(8)  Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55).

(9)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование на дружеството

Провинция

Допълнителен код по ТАРИК

Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd.

Jiangsu

C386

Active Cycles Co., Ltd.

Jiangsu

C387

Aigeni Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C388

Aima Technology Group Co., Ltd.

Tianjin

C389

Alco Electronics (Dongguan) Limited

Guangdong

C390

Beijing Tsinova Technology Co., Ltd.

Beijing

C391

Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C392

Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C393

Changzhou Hj Pedal Co., Ltd.

Jiangsu

C394

Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C395

Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd

Jiangsu

C396

Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C397

Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C398

Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd.

Tianjin

C399

Cycleman E-Vehicle Ltd,. Co.

Jiangsu

C400

Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd.

Guangdong

C401

Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd и Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd

Guangdong

C402

Eco International Elebike Co., Ltd.

Jiangsu

C403

Everestt International Industries Ltd.

Jiangsu

C404

Foshan Lano Bike Co., Ltd.

Guangdong

C405

Foshan Zenith Sports Co., Ltd.

Guangdong

C406

Geoby Advance Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C407

Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd.

Guangdong

C408

Guangdong Shunde Junhao Science & Technology Development Co., Ltd.

Guangdong

C409

Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd.

Guangzhou

C410

Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C411

Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd.

Zhejiang

C412

Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd.

Zhejiang

C413

Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd.

Guangdong

C414

Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C415

Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C416

Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd.

Jiangsu

C417

Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd.

Zhejiang

C418

Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C419

Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C420

Jinhua Jobo Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C421

Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C422

Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C423

Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C424

Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd.

Jiangsu

C425

Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd.

Guangdong

C426

Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C427

Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd.

Jiangsu

C428

Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C429

Ningbo Bestar Co., Ltd.

Zhejiang

C430

Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C431

Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C432

Ningbo Oner Bike Co., Ltd.

Zhejiang

C433

Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C434

Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C435

Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C436

Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C437

Pronordic E-Bikes Limited Company

Jiangsu

C438

Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd.

Shandong

C439

Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd.

Shanghai

C440

Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd.

Guangdong

C441

Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.

Guangdong

C442

Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C443

Skyland Sport Tech Co., Ltd.

Tianjin

C444

Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C445

Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd.

Jiangsu

C446

Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd

Jiangsu

C447

Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.

Jiangsu

C448

Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C449

Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C450

Tianjin Anbike Electric Bicycle Co., Ltd

Tianjin

C451

Ubchoice Co., Ltd.

Guangdong

C452

Universal Cycle Corporation (Guang Zhou)

Guangdong

C453

Wettsen Corporation

Shandong

C454

Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C455

Wuxi Merry Ebike Co., Ltd.

Jiangsu

C456

Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C457

Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd.

Jiangsu

C458

Wuxi United Mobility Technology Inc

Jiangsu

C459

Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C460

Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.

Zhejiang

C461

Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd.

Tianjin

C462

Yadea Technology Group Co., Ltd.

Jiangsu

C463

Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp

Jiangsu

C464

Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C465

Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd.

Zhejiang

C466

Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C467

Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C468

Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd.

Zhejiang

C469

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C470

Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C471

Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C472

Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C473

Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C474

Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd.

Zhejiang

C475

Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C476

Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C477

Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. и Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C478

Zhongshan Qiangli Electronics Factory

Guangdong

C479

Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C480


18.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1013 НА КОМИСИЯТА

от 17 юли 2018 година

за налагане на временни защитни мерки във връзка с вноса на някои стоманени продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. (1), и по-специално член 5 и член 7 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. (2), и по-специално член 3 и член 4 от него,

След консултация с Комитета по защитните мерки, създаден по силата на член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/478 и член 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/755,

като има предвид, че:

I.   КОНТЕКСТ

(1)

На 26 март 2018 г. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз известие за започване на разследване с оглед налагане на защитни мерки по отношение на вноса на 26 категории стоманени продукти (2018/C 111/10) (3). Комисията реши да започне разследването предвид наличието на достатъчно доказателства за това, че вносът на посочените продукти може да причини или да създаде опасност от причиняване на сериозна вреда за съответните производители от Съюза.

(2)

На 28 юни Комисията публикува и известие, с което разследването бе разширено, за да обхване две допълнителни категории продукти (4).

(3)

Информацията, която е на разположение на Европейската комисия от съществуващия механизъм за предварително наблюдение в сектора на стоманата (5) и от източници на промишлеността на Съюза, показа, че тенденцията на нарастване на вноса на тези категории продукти и преобладаващите заплашителни икономически и търговски условия, включително положението на стоманодобивната промишленост в Съюза, оправдават извършването на задълбочено разглеждане.

(4)

Освен това, поради мерките срещу вноса на стомана, приети от Съединените американски щати (САЩ) съгласно раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. („раздел 232“), съществува висок риск от по-нататъшно увеличение на вноса в резултат на отклоняването на търговията.

(5)

Тези обстоятелства, в контекста на продължаващия световен свръхкапацитет, може да изложат на риск стоманодобивната промишленост на Съюза, която все още е уязвима към предполагаемо неизбежно увеличение на вноса и понастоящем се възстановява от вредите, причинени от нелоялни търговски практики, както доказват значителният брой мерки за търговска защита, предприети в областта на стоманодобивната промишленост в световен мащаб през последните години.

(6)

На 11 април 2018 г. Комисията публикува документа „Бележка към досието“, в който се съдържат основни статистически данни за вноса и за наличните показатели за вредата. Във връзка с тази Бележка към досието Комисията получи 41 коментара от трети държави, национални асоциации и отделни дружества от стоманодобивната промишленост.

(7)

Няколко заинтересовани страни заявиха, че Комисията не е оповестила доказателствата, на които се основава започването на разследването с оглед налагане на защитни мерки, по подходящ и навременен начин. Заинтересованите страни заявиха, че поради това не са имали възможност да упражнят изцяло правото си на защита. По-конкретно няколко заинтересовани страни заявиха, че в Бележката към досието, представена на 11 април 2018 г., не се съдържат данни за продажбите на Съюза, износа на Съюза, потреблението на Съюза или общото производство на Съюза.

(8)

Противно на тези твърдения, в Бележката към досието се съдържат данни за продажбите на Съюза, потреблението на Съюза и общото производство на Съюза. Освен това Комисията счита, че основните налични данни и доказателства са били обобщени по подходящ начин както в известието за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, така и в уведомлението до СТО за разследването в съответствие с член 12.1, буква а) от Споразумението на СТО за защитните мерки.

(9)

Поради това Комисията счита, че е изпълнила своите правни задължения за адекватно гарантиране на правото на защита на заинтересованите страни. Във всеки случай заинтересованите страни все още имат възможност да упражняват своите права по време на останалата част от разследването.

(10)

С цел да получи информацията, необходима за извършване на задълбочена оценка, Комисията изпрати въпросници до известните производители от ЕС и до всеки производител износител, вносител и потребител на продуктите, предмет на разследването, който поиска това в сроковете, определени в известието за започване. Тези страни, също както и заинтересованите трети държави, бяха поканени да направят коментари. Комисията получи 222 отговора на въпросниците и 74 коментара.

II.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ИЛИ ПРЯКО КОНКУРЕНТЕН ПРОДУКТ

(11)

Комисията започна разследването за налагане на защитни мерки върху 26 категории стоманени продукти, внасяни в ЕС, а на 28 юни с известие за изменение на известието за започване (6) обхватът на разследването беше разширен с 2 допълнителни категории продукти. Всички тези 28 категории продукти („разглежданият продукт“ или „разглежданите категории продукти“) са обхванати от механизма за наблюдение в сектора на стоманата, въведен от Комисията през май 2016 г. Те също са предмет на налаганите от САЩ митнически мерки по силата на раздел 232. Разглежданите категории продукти, заедно с кодовете по КН, в които тези продукти понастоящем са класирани, са изброени в приложение I.

(12)

В тази предварителна оценка Комисията счита, че 28-те категории продукти, произвеждани от производителите от Съюза (наричани по-долу „сходният продукт“ или „сходните категории продукти“), са сходни или пряко конкурентни на разглежданите категории продукти. Както произведените в Съюза, така и внасяните разглеждани продукти имат едни и същи основни физически, технически и химични характеристики. Те имат еднакви приложения и информацията за техните цени и качество е леснодостъпна. За тях също така се използват сходни или еднакви канали за продажба на клиенти, които ги купуват или могат да ги купят както от вътрешни, така и евентуално от чуждестранни износители. Поради това има силна конкуренция между разглежданите категории продукти и тези, произвеждани от производителите от Съюза и попадащи в съответните категории.

(13)

В този предварителен анализ Комисията също така установи, че е налице важна взаимовръзка и силната конкуренция между продуктите, класирани в различни категории, както и между продуктите на различни производствени етапи в рамките на определени категории, тъй като някои категории съдържат основната суровина за производството на продукти от други категории.

(14)

Няколко примера илюстрират тази взаимовръзка и конкуренция в рамките на категориите продукти и между тези категории. Например горещовалцовани широки ленти се произвеждат от сляби и се навиват на рулони или се произвеждат плоски на прокатни станове от тип „кварто“. Чрез разрязване на лентите по дължина се произвеждат листове. Тесни ленти се произвежда директно или чрез разрязване на горещовалцовани широки ленти. Горещовалцованите плоски продукти се използват също за производството на тръби за нефтохимическата промишленост, а студеновалцованите плоски продукти след това се използват от производителите на заварени тръби. Голяма част от произведените горещовалцовани широки ленти допълнително се обработва с цел производство на студеновалцовани ленти, които са по-тънки и имат по-високо качество на окончателната обработка на повърхността. Значителна част от студеновалцованите продукти са с метално покритие — с калай или хром за промишлеността, произвеждаща консервни кутии, или с цинк (7).

(15)

Много производители в Съюза са активни в производството на повечето от посочените по-горе продукти. Например Arcelor Mittal не само произвежда горещо- и студеновалцовани листове и ленти, но също изработва покритие на няколко продукта от стомана и произвежда плочи. По същия начин дружества като Voest Alpine и Tata Steel произвеждат горещо- и студеновалцовани листове и ленти, както и изработени от тези продукти стоманени продукти с покритие.

(16)

Вследствие на това, предвид равнището на взаимообвързаност, конкурентният натиск може лесно да бъде прехвърлен от един продукт към друг. За илюстрация, ако за един продукт, например рулони стомана, бъдат наложени мерки за търговска защита, този продукт може да бъде допълнително преобразуван в същата държава и изнесен под различна форма, за да се избегнат допълнителните мерки, и въпреки това да се конкурира с местните продукти. Освен това не е изключено трети държави да внасят някои от тези продукти на ниска цена и да ги трансформират преди да ги реекспортират към Съюза.

(17)

Вследствие на тази взаимообвързаност и предвид факта, че — както ще бъде обяснено по-долу — потенциалното отклоняване на търговията, произтичащо от мерките на САЩ по силата на раздел 232, засяга всички категории продукти, тъй като тези мерки се прилагат хоризонтално за всички продукти от стомана, без оглед на тяхната форма, размер или състав, анализът за целите на временното определяне бе извършен както общо за всички 28 категории продукти, като разглеждания продукт (т.е. стомана в различни форми), така и на индивидуално равнище за всяка категория продукти (8).

III.   ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ СЪЮЗА

(18)

По-голямата част от производителите от Съюза са членове на Европейското сдружение на производителите на стомана („Eurofer“) или, за продуктите, представляващи тръби — членове на Европейската асоциация на производителите на стоманени тръби (ESTA). Тези две отраслови организации представляват повече от 95 % от производството на стомана в Съюза. Те имат членове в почти всички държави членки.

(19)

От името на своите членове тези отраслови организации информираха Комисията, че подкрепят образуването на разследване за налагане на защитни мерки, както и приемането на мерки за справяне с отклоняването на търговията, произтичащо от приетите по силата на раздел 232 мерки, което сериозно нарушава пазара на стомана, все още не напълно възстановен от кризата в стоманодобивната промишленост.

IV.   УВЕЛИЧЕНИЕ НА ВНОСА

(20)

Въз основа на информацията от Евростат, механизма за предварително наблюдение в сектора на стоманата, както и информацията, предоставена от промишлеността на Съюза, Комисията извърши предварителен анализ на увеличението на вноса на разглежданите продукти през периода 2013—2017 г. Комисията проучи също така развитието на вноса през първото тримесечие на 2018 г., за да потвърди неотдавнашното увеличение на вноса.

(21)

Общият обем на вноса на разглежданите продукти се е променял, както следва:

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Внос (000 тона)

18 861

22 437

27 164

29 778

30 573

Индекс 2013 г. = 100

100

119

144

158

162

Пазарни дялове

12,7 %

14,4 %

16,9 %

17,9 %

18,0 %

Източник: Евростат.

(22)

Като цяло вносът на 28-те разглеждани категории продукти, взети заедно, е нараснал в абсолютно изражение с 62 % през периода 2013—2017 г. Увеличението на този внос е било особено изразено до 2016 г. Впоследствие вносът е продължил да нараства и е останал на много високо ниво.

(23)

Вносът на по-голямата част от отделните категории продукти, обхванати от разследването, също се е увеличил в абсолютно изражение през последните пет години. Например вносът на най-големите категории по отношение на вноса (категории продукти 1, 4 и 7) се е увеличил съответно с 45 %, 168 % и 78 %.

(24)

Не е било налице увеличение за 5 категории продукти, а именно продукти 10, 11, 19, 24 и 27. Поради това Комисията счита, че тези категории продукти следва на този етап да бъдат изключени от приложното поле на временните мерки. Комисията обаче си запазва правото да включи тези 5 категории продукти в обхвата на окончателните мерки и за тази цел ще продължава да наблюдава техния внос. Развитието на вноса за всяка категория продукти е представено в приложение II.

(25)

В допълнение към изключването на този етап на посочените по-горе категории продукти, Комисията също така предвиди изключването на определени държави от обхвата на мерките в съответствие със заключенията в съображение 121. Съответно Комисията изключи вноса на тези категории продукти от гореспоменатите държави от останалата част на своя предварителен анализ и преразгледа развитието на вноса.

(26)

На тази основа вносът на разглежданите продукти в това предварително определяне се е променял, както следва:

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Внос (000 тона)

17 367

20 764

25 556

28 174

29 122

Индекс 2013 г. = 100

100

120

147

162

168

Пазарни дялове

12,1 %

13,8 %

16,5 %

17,5 %

17,8 %

Източник: Евростат.

(27)

Вносът е нараснал в абсолютно изражение с 68 % през периода 2013—2017 г., като пазарните дялове са нараснали от 12,1 % на 17,80 %. Най-значителното увеличение е било отбелязано в периода 2013—2016 г., но вносът е продължил да нараства и е останал на високо равнище през 2017 г.

(28)

Тенденцията за нарастване на вноса продължава и през 2018 г. При сравнение на първото тримесечие на 2018 г. с първото тримесечие на 2017 г. се вижда, че общото увеличение на вноса представлява 10 %. За 9 категории продукти увеличението е с над 20 % и за една от тези категории (категория 13) увеличението е с повече от 100 %. Освен това посоченото увеличение е регистрирано още преди влизането в сила на мерките по раздел 232.

(29)

Ето защо Комисията стига до заключението, че е имало внезапно, рязко и значително увеличение на вноса в абсолютно изражение за 23 категории продукти. Увеличението на вноса продължава и през първото тримесечие на 2018 г. и се очаква да бъде дори още по-значително предвид очакваното отклоняване на търговията поради мерките по раздел 232.

V.   НЕПРЕДВИДЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

(30)

Комисията предварително установи, че посоченото по-горе увеличение на вноса на продукти от стомана в Съюза е в резултат от непредвидено развитие на обстоятелствата, обосновано от редица фактори, които са създали и задълбочили дисбалансите в международната търговия с разглежданите продукти.

(31)

На първо място, номиналният капацитет за производство на стомана в световен мащаб е нараснал повече от два пъти от 2000 г. насам — от 1,05 млрд. тона през 2000 г. до 2,29 млрд. тона през 2016 г., и е останал на много високо равнище през 2017 г. (2,27 млрд. тона) (9). Освен това действителното производство на стомана в световен мащаб през 2016 г. (1,6 млрд. тона) все още е със 100 млн. тона по-високо от световното търсене на стомана (1,5 млрд. тона). Вследствие на това през последните години е възникнало голямо разминаване между номиналния капацитет в световен мащаб и производството и между производството и търсенето, като това е създало безпрецедентен свръхкапацитет на световния пазар на стомана, който продължава да е налице, въпреки предприетите мерки за неговото ограничаване. Освен това докато световното производство през 2017 г. се е увеличило с повече от 5 % в резултат на икономическото възстановяване, съгласно оценките световното търсене на стомана през 2018 г. ще отчете само умерен растеж, а през 2019 г. се предвижда допълнително забавяне на растежа. През 2017 г. се наблюдаваха признаци на възстановяване, но все още са налице значителни рискове.

(32)

Стоманодобивните предприятия продължават да бъдат уязвими във финансово отношение, тъй като, както бе посочено по-горе, продължават да съществуват структурни дисбаланси в стоманодобивния сектор. Тези дисбаланси се засилват от нарушаващите конкуренцията субсидии и правителствени мерки за подкрепа (10). Предвид значителните фиксирани разходи в стоманодобивния сектор, много производители на стомана, особено в държави, които нарушават нормалното действие на пазарните сили, запазиха използването на капацитета на високи нива и заляха пазарите на трети държави със своите продукти на ниски цени, когато тези продукти не можеха да бъдат усвоени от вътрешното потребление. Това доведе до увеличаване на вноса в ЕС и до общо понижаване на цените. Като цяло цените на вноса са подбивали цените на промишлеността на Съюза през 2017 г., въз основа на сравнение на средните цени за всяка категория продукти. Това сравнение на средните цени не отразява непременно всички особености, които могат да окажат въздействие върху съпоставимостта, но все пак дава добра представа за общото равнище на цените на вноса в сравнение с цените на Съюза. За 17 категории продукти беше установено подбиване на цените, вариращо между 1,2 % и 23 %.

(33)

На второ място, посоченият по-горе ефект е обострен от ограничаващи търговията практики на пазарите на трети държави. В действителност от 2014/2015 г., в отговор на посочените по-горе свръхпредлагане на стомана и нарушаващи пазара практики, няколко държави са започнали да използват в по-голяма степен мерки на търговската политика и инструменти за защита на търговията в сектора на стоманата с оглед защита на своите местни производители. Мексико, Южна Африка, Индия и Турция са приложили увеличения на вносните мита, вариращи между 2,5 % и 40 % за редица продукти от стомана, включително: горещовалцована и студеновалцована стомана, плоски продукти от стомана, като ленти и арматурен прокат. Тези продукти са били внасяни във все по-големи количества през разследвания период. Освен това през цялата 2017 г. трети държави са продължили да налагат ограничаващи търговията мерки: някои държави са въвели минимални вносни цени (Индия), някои са наложили задължителни национални стандарти за стоманата (Индонезия), а други са наложили изисквания за местно съдържание, включително чрез възлагане на обществени поръчки (САЩ).

(34)

Освен това непрекъснато се е увеличавало използването на инструменти за търговска защита. Въз основа на статистическите данни на СТО, докато през периода 2011—2013 г. годишно са започвали средно около 77 свързани със стоманата разследвания, през периода 2015—2016 г. този среден брой се е увеличил до 117. През февруари 2018 г. в САЩ са действали 169 нареждания за налагане на антидъмпингови и изравнителни мита по отношение на стоманата, а в ход са били 25 разследвания, които биха могли да доведат до още по-ограничителни условия за внос на стомана в САЩ (11). САЩ е една от най-големите държави — вносителки на стомана, представляваща около 13,1 % от световния внос на стомана (през 2016 г.), и следователно въздействието на такъв голям брой средства за търговска защита е силно осезаемо в световен мащаб.

(35)

На трето място, в контекста на преобладаващия и продължаващ световен свръхкапацитет, незаконните и ограничителни мерки на САЩ по раздел 232, предвид техния размер и обхват, биха могли да доведат до значително отклоняване на търговията с продукти от стомана към Съюза. САЩ са изчислили, че налагането на единно мито за всички продукти по силата на мерките по раздел 232, без да се изключва почти никоя държава, следва да намали вноса с приблизително 13 млн. тона, което съответства на 7 % от потреблението на Съюза (12). По принцип Съюзът е много привлекателен пазар за продукти от стомана както по отношение на търсенето, така и на цените. Някои от основните износители за САЩ също са обичайни доставчици на стомана за Съюза и няма съмнение, че тези държави, както и други, чиито износ и производство ще бъдат засегнати от мерките на САЩ и предвидимата вълна от отклоняване на търговията, ще пренасочат износа си към Съюза. Дори частичното отклоняване на посочените по-горе търговски потоци към Съюза неизбежно би довело до нов спад на цените и подбиване на цените на пазара на ЕС, което ще доведе до ценови нива, сравними с тези от 2016 г., със значителни отрицателни последици за рентабилността на стоманодобивната промишленост на Съюза. На последно място, следва да се отбележи, че допълнителното увеличаване на вноса, което може да доведе до още по-сериозно влошаване на икономическото положение на стоманодобивната промишленост на Съюза, може по-специално да произхожда от държави, които понастоящем не са обект на антидъмпингови/изравнителни мита.

(36)

Следователно посочените по-горе непредвидени събития са довели и ще продължат да водят до явно увеличаване на вноса на стомана в Съюза.

VI.   ОПАСНОСТ ОТ СЕРИОЗНА ВРЕДА

1.   Общо положение на стоманодобивната промишленост на Съюза

(37)

За да формулира предварителните си заключения за това дали има доказателства за наличието на сериозна вреда или на опасност от сериозна вреда за стоманодобивната промишленост на Съюза за разглеждания продукт, предмет на оценката, Комисията, в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2015/478 и член 6 от Регламент (ЕС) 2015/755, разгледа тенденциите на потребление, производство, използване на капацитета, продажби, пазарен дял, цени, рентабилност, запаси, възвръщаемост на вложения капитал (ROCE), паричен поток и заетост за разглеждания продукт за периода 2013—2017 г. (до събирането на данни за 2018 г.).

(38)

Този анализ бе извършен общо и поотделно за 23-те категории продукти, за които е налице увеличение в обема на вноса („продуктите/категориите продукти, предмет на оценката“). Както бе обяснено в раздел II по-горе, Комисията счита, че извършването на общ и всеобхватен анализ е подходящо в това разследване, като се имат предвид взаимовръзката и нивото на конкуренция между различните продукти от гледна точка на търсенето и предлагането.

(39)

На фона на цялостната ситуация потреблението на Съюза, продажбите на производителите от Съюза и съответният пазарен дял са се променяли, както следва:

(В хиляди тонове)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление

144 908

152 146

157 236

163 100

166 244

Индекс 2013 г. = 100

100

105

109

113

115

Продажби на национално равнище

125 808

129 261

129 542

132 717

134 542

Индекс 2013 г. = 100

100

103

103

105

107

Пазарни дялове (%)

86,8 %

85,0 %

82,4 %

81,4 %

80,9 %

Източник: Евростат и данни на промишлеността.

(40)

Потреблението на продуктите, предмет на оценката, се е увеличавало постоянно всяка година през периода 2013—2017 г., и като цяло с 15 %. Продажбите на производителите от Съюза също са се увеличавали, но в много по-малка степен, отколкото потреблението на Съюза, т.е. само със 7 %. Вследствие на това производителите от Съюза не са могли да се възползват от нарастващото търсене в Съюза и са загубили пазарни дялове — от 86,8 % до 80,9 %. Следва да се припомни, че по време на същия период вносът се е увеличил с 68 %.

(41)

Въз основа на отговорите на въпросника, получени от производителите от Съюза, производството и производствения капацитет са се развили, както следва:

(В хиляди тонове)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Производство на ЕС

184 912

190 687

192 493

194 369

200 650

Индекс 2013 г. = 100

100

103

104

105

109

Производствен капацитет

257 331

257 138

258 056

260 171

265 353

Индекс 2013 г. = 100

100

100

100

101

103

Използване на капацитета (%)

71,9 %

74,2 %

74,6 %

74,7 %

75,6 %

Източник: Данни на промишлеността

(42)

Производственият капацитет се е увеличил с 3 % през периода 2013—2017 г., но по-слабо от нивото на производството, което е нараснало с 9 %. В резултат на това степента на оползотворяване на капацитета се е увеличила от 72 % на 76 %.

(43)

Запасите, поддържани от оказалите съдействие дружества, са се увеличили с 20 % в периода 2013—2017 г.

(В хиляди тонове)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Запаси

11 006

11 896

12 391

12 117

13 222

Индекс 2013 г. = 100

100

108

113

110

120

Източник: отговори на въпросника.

(44)

Единичната продажна цена, рентабилността и паричният поток на производителите от Съюза са се променяли, както следва:

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Единична продажна цена (EUR/тон)

673,5

652,8

616,9

572,9

681,5

Индекс 2013 г. = 100

100

97

92

85

101

Рентабилност

– 1,0 %

0,9 %

0,9 %

2,2 %

6,2 %

Паричен поток (млн. EUR)

3 133

4 975

6 519

5 386

6 141

Индекс 2013 г. = 100

100

159

208

172

196

Източник: отговори на въпросника.

(45)

В периода 2013—2016 г. е бил отбелязан значителен спад в цените на пазара на Съюза, като единичните продажни цени са намалели с 15 %. Следва да се припомни, че вносът също се е увеличил значително през този период. През 2017 г. обаче средната единична продажна цена се е възстановила и е достигнала равнище, сравнимо с това от 2013 г. Рентабилността като цяло е останала на много ниско равнище през периода 2013—2016 г. Въпреки значителния спад в цените, промишлеността на Съюза е успяла да намали производствените си разходи през 2016 г. до такава степен, че е достигнала известна печалба от 2,2 %. През 2017 г. е настъпило временно възстановяване. Продажните цени са се увеличили с почти 20 % между 2016 г. и 2017 г. и са достигнали равнището си от 2013 г. Промишлеността на Съюза е постигнала равнище на печалба от 6,2 % от момента, в който производствените разходи (суровините), макар и повишаващи се, са останали на по-ниско равнище отколкото през 2013 г. Като цяло паричният поток на промишлеността на Съюза се е увеличил с около 60 %.

(46)

От гледна точка на заетостта, през 5-годишния период производителите от Съюза на категориите продукти, предмет на оценката, са загубили почти 10 000 работни места.

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Заетост (в еквивалент на пълно работно време)

189 265

183 470

182 136

182 162

181 303

Индекс 2013 г. = 100

100

97

96

96

96

Източник: отговори на въпросника.

2.   Положение на равнището на отделните категории продукти

(47)

В допълнение към цялостния анализ на положението на разглеждания продукт, който Комисията счита за подходяща база за преценката на необходимостта от защитни мерки в рамките на настоящото разследване, Комисията направи оценка и на положението на равнището на отделните категории продукти, за да потвърди горепосочените тенденции и на това равнище.

(48)

По отношение на отделните категории продукти са налице повече контрасти, но като цяло се наблюдават същите тенденции. Икономическите показатели са изложени поотделно и по категории продукти в приложение III.

(49)

През последните пет години потреблението на Съюза на всички с изключение на две категории продукти се е увеличило. Макар това увеличение да е останало сравнително слабо за някои отделни продукти, с минимално увеличение от 2 %, то е било много по-ясно изразено по отношение на други, с максимално увеличение от 169 %.

(50)

Обемите на продажбите като цяло са били стабилни през периода 2013—2017 г. или в някои случаи леко са се увеличили, но, с изключение на три категории продукти, обемите на продажбите не са се увеличили толкова, колкото потреблението в ЕС. В резултат на това през петгодишния период е бил наблюдаван спад на пазарните дялове за всички продукти, с изключение на 3 продукта.

(51)

Производството като цяло се е увеличило за 18 от 23-те отделни продукта, както и степента на оползотворяване на капацитета.

(52)

По отношение на цените, през периода 2013—2016 г. е бил налице значителен ценови спад за всеки продукт (с изключение на един продукт, който е бил обект на антидъмпингово мито под формата на минимална вносна цена). През 2017 г. цените са се възстановили, предвид общото възстановяване на пазара на стоманата, но също така в резултат на различните мерки за търговска защита срещу несправедливото ценообразуване и субсидирания внос. За 16 продукта цените са останали по-ниски през 2017 г., отколкото през 2013 г. Следва да се отбележи, че средните вносни цени са били почти систематично по-ниски от цените на Съюза за всички години и за всички категории продукти.

(53)

Що се отнася до печалбата, всички категории продукти са били продавани на загуба или с много ограничена печалба до 2016 г. Само за 7 продукта печалбата е била възстановена до равнище над 6 % през 2017 г. Тези продукти са значителни от гледна точка на обема на производството на ЕС и 6 от тях в момента са обект на (наскоро приети) антидъмпингови или изравнителни мита. Следва да се отбележи, че тези мерки се отнасят само за някои държави на произход. Всички други продукти са останали или на загуба (3 продукта), или близо до прага на рентабилност (13 продукта). Счита се, че равнището на печалба под 6 % е недостатъчно за покриване на инвестициите, необходими за поддържане на дейността, като в по-голямата част от най-скорошните разследвания Комисията е приела равнище от около 8 % като достатъчно равнище на печалба в този сектор, за да се покрият инвестициите. Що се отнася до паричния поток, за половината от продуктите паричният поток е намалял през 2013—2017 г., а за 6 продукта дори е бил с отрицателни стойности през 2017 г. Възвръщаемостта на вложения капитал (ROCE) е останала слаба през периода 2013—2016 г., но впоследствие се е подобрила за голяма част от категориите продукти, макар че за 5 продукта през 2017 г. ROCE все още е била с отрицателна стойност.

(54)

Що се отнася до запасите, те са се увеличили за 17 категории продукти. Запасите само за 5 категории продукти са намалели, а за една категория продукти са останали на едно и също ниво през целия период.

(55)

Изложеният по-горе анализ потвърждава, че положението на стоманодобивната промишленост в Съюза се е влошило значително през периода 2013—2016 г. Това е станало чрез намаление на пазарния дял и значителен спад на цените, които са попречили на промишлеността да се възползва от намаляването на разходите за суровини. Тези тенденции са съществували както в общ план, така и на равнището на отделните продукти. През 2017 г. е настъпило частично възстановяване. Въпреки че много категории продукти все още са под нивото на устойчива печалба, положението за някои от тях се е подобрило, най-вероятно в резултат на неотдавнашното налагане на антидъмпингови и антисубсидийни мерки. Счита се, че, както общо, така и за отделните категории продукти промишлеността на Съюза е все още в нестабилно състояние и е уязвима спрямо допълнително увеличаване на вноса, по-специално ако вносът от държавите, предмет на мерки за търговска защита, се замени с друг внос, отклонен от американския пазар в резултат от действията по раздел 232.

(56)

Такъв е например случаят с категориите продукти 1, 2 и 4, които са важни от гледна точка на търсенето в Съюза, но и защото тези категории продукти (по-специално категории 1 и 2) се използват като суровина за производството на други продукти от стомана. За продуктите от категории 1, 2 и 4 финансовото положение се е характеризирало с отрицателни стойности през 2016 г., но те са станали положителни през 2017 г. след налагането на антидъмпингови и антисубсидийни мерки срещу редица държави като, наред с другото, Китай и Русия. Вносът от тези държави обаче напоследък частично е бил заменен от внос от Индия, Корея и Турция, като последните две държави са също така значими доставчици за САЩ. През първото тримесечие на 2018 г., т.е. преди налагането на мерките от САЩ, вносът на Съюза вече се е бил увеличил за категория продукти 1 в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. и това увеличение се е дължало предимно на вноса от Турция.

(57)

Има вероятност по-нататъшното увеличаване на вноса на стомана в Съюза да попречи на промишлеността на Съюза, която все още не се е възстановила напълно, да се възползва от положителното въздействие на неотдавнашните мерки за търговска защита.

3.   Опасност от сериозна вреда

(58)

В своето съобщение за стоманата от март 2016 г. (13) Комисията стигна до заключението, че стоманодобивната промишленост на Съюза е изправена пред редица сериозни предизвикателства, които се засилват в резултат на световния свръхкапацитет, драстичното увеличение на световния износ и безпрецедентната вълна от нелоялни търговски практики.

(59)

Успоредно с това, за да се поправи вредата, причинена от нелоялните търговски практики при вноса, Съюзът е наложил редица антидъмпингови и изравнителни мерки срещу вноса на продукти от стомана. В момента са налице общо не по-малко от 19 антидъмпингови или антисубсидийни мерки срещу нелоялни търговски практики при вноса на 14 категории продукти, предмет на разследването, от различни държави. През разследвания период, т.е 2013—2017 г., в 13 нови разследвания е било установено, че стоманодобивната промишленост на ЕС е претърпяла (или в един случай е имало опасност да претърпи) материална вреда, причинена от нелоялни търговски практики.

(60)

Както е отбелязано в съображение 55, промишлеността на Съюза все още се намира в нестабилно състояние и е уязвима по отношение на евентуално допълнително увеличаване на вноса. Неотдавнашното решение на САЩ да не се изключва износът на ЕС от обхвата на мерките по раздел 232 по всяка вероятност ще намали способността на производителите от Съюза да изнасят своите продукти за САЩ и ще направи положението им дори още по-уязвимо.

(61)

Вносът на стомана е нараснал значително, като е останал на високи нива през 2017 г. По-нататъшното увеличение на вноса през 2018 г. — по-специално от държавите или износителите, които не са обект на мерки за търговска защита — има вероятност да възпрепятства промишлеността да се възстанови напълно и да се възползва от тези мерки. Стоманодобивната промишленост на Съюза действително все още се счита за уязвима спрямо допълнително увеличение на вноса.

(62)

При липсата на временни защитни мерки е вероятно положението да доведе до причиняването на действителна сериозна вреда в близко бъдеще.

(63)

В този контекст в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/478 и член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/755 Комисията разгледа степента на увеличение на износа към Съюза и вероятността наличният капацитет да се използва за износ към Съюза.

(64)

Първо, както бе заключено по-горе, вносът в Съюза се е увеличил съществено през периода 2013—2017 г., т.е. общо с 68 %. Това увеличение е било особено изразено до 2016 г., но вносът е продължил да се увеличава и през следващия период, макар и с по-бавни темпове. Както е изтъкнато в съображения (37) и (82) във връзка с критичните обстоятелства, вносът отново се е повишил значително — с почти 10 %, през първото тримесечие на 2018 г. Процентът на увеличение на вноса е значителен.

(65)

На второ място, в контекста на свръхкапацитета в различни държави в световен план, се очаква ограничителните мерки на САЩ по раздел 232, предвид техния размер и обхват, да доведат до значително отклоняване на търговията с продукти от стомана към Съюза.

(66)

САЩ обявиха намерението си да намалят вноса с приблизително 13 млн. тона, в резултат на което през март 2018 г. наложиха допълнително вносно мито в размер на 25 % върху вноса на много голям брой продукти от стомана. Обемът стомана, който вече няма да бъде изнасян за САЩ, неизбежно ще бъде пренасочен към други трети държави.

(67)

Някои от основните износители за САЩ също са обичайни износители на стомана за Съюза. Повече от вероятно е тези държави, както и други, до голяма степен да бъдат склонни да пренасочат своя износ към Съюза. В действителност Съюзът като цяло е много привлекателен пазар за продукти от стомана както по отношение на търсенето, така и на цените. Всъщност пазарът на ЕС е, след Китай, но преди САЩ, един от основните пазари на стомана, където търсенето се е увеличило през последните години и цените вече са се възстановили.

(68)

В този контекст евентуално съществено увеличаване на доставките на пазара на Съюза, предизвикано от засиления внос като цяло, ще доведе до натиск за намаляване на цените, което ще има за резултат ценови нива, сравними с тези от 2016 г., със значителни отрицателни последици за рентабилността на стоманодобивната промишленост на Съюза.

4.   Заключения

(69)

При тези обстоятелства и въз основа на изложеното по-горе се прави предварителното заключение, че макар стоманодобивната промишленост на Съюза частично да се е възстановила за някои категории продукти през 2017 г., най-вече поради мерките за търговска защита, за по-голямата част от категориите продукти, предмет на оценката, финансовото положение все още е доста под устойчивите равнища, което прави промишлеността на Съюза все още уязвима към ново голямо увеличение на вноса. Следователно Комисията стига до заключението, че стоманодобивната промишленост на Съюза се намира в положение на опасност от сериозна вреда за 23-те категории продукти, предмет на оценката.

VII.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Увеличаване на вноса

(70)

Комисията направи предварително заключение за наличието на причинно-следствена връзка между увеличаването на вноса на продукта, предмет на оценката, от една страна, и опасността от причиняване на сериозна вреда, от друга страна, въз основа на следните факти.

(71)

На първо място, следва да се припомни, че продуктите, произвеждани от производителите от Съюза, са сходни или пряко конкурентни на разглежданите продукти. Те имат едни и същи основни характеристики, еднакви приложения и се продават по сходни или еднакви канали за продажба и силно се конкурират по отношение на цената.

(72)

Както е обяснено в раздели IV и VI, производителите от Съюза са понесли загуба на пазарен дял и значителен ценови натиск, което е довело до отрицателно или неустойчиво равнище на печалба. За някои продукти, дори и производителите да са се възстановили, изглежда, че сериозната вреда е неизбежна.

(73)

През периода 2013—2017 г. вносът на разглеждания продукт в Съюза се е увеличил значително и е отнел от пазарния дял на Съюза поради по-ниските равнища на цените в сравнение с тези на производителите от ЕС. Действително пазарният дял на вноса като цяло е нараснал от 12,2 % на 17,6 %, а цените на вноса са останали почти систематично по-ниски от продажните цени на Съюза за всеки отделен продукт.

(74)

Причинно-следствената връзка между увеличения внос и състоянието на производителите от Съюза е особено ярко изразена през периода 2013—2016 г., когато вносът на ниски цени е достигнал връхната си точка (+ 62 %) и цените на производителите от ЕС са намалели с 15 %. За категория 13 намалението на цените е достигнало дори 20 %, докато за категории 1 и 3 то е било съответно 19 % и 18 %. В резултат на това производителите от Съюза на сходните продукти или са били на загуба, или са останали близо до прага на рентабилност. През 2017 г. вносът е останал на високо равнище и е продължил да подбива цените, въпреки общото увеличение на цените. Цените на ЕС са се възстановили, но не достатъчно за редица продукти, които все още са били продавани на загуба или при намалена печалба.

(75)

Макар и равнището на печалбата за някои категории продукти да е било възстановено, то продължава да е уязвимо. Всъщност, поради развитието през предходните години, тези категории продукти са особено чувствителни на ценови натиск и всяко допълнително увеличение на вноса на ниски цени би имало значително отрицателно въздействие върху тяхното състояние.

(76)

В този контекст се счита, че ограничителните мерки, приети от САЩ съгласно раздел 232 от Закона за разширяване на търговията, предвид техния размер и обхват, има вероятност да причинят неизбежна сериозна вреда за производителите от Съюза.

(77)

Поради това Комисията стигна до временното заключение, че по отношение на 23-те категории продукти, предмет на оценката, е налице причинно-следствена връзка между увеличаването на вноса, натиска върху цените на пазара на стомана в Съюза и опасността от сериозна вреда за производителите от Съюза.

2.   Други известни фактори

(78)

За да гарантира, че сериозната вреда не може да бъде отдадена на фактори, различни от увеличения внос, Комисията извърши предварителен анализ с цел да определи дали други фактори може да са допринесли за значителната вреда, понесена от производителите от Съюза.

(79)

Беше установено, че глобалният свръхкапацитет е изиграл роля, доколкото е стимулирал навлизането на евтин внос в Съюза. Потреблението на разглежданите продукти от стомана се е повишило и следователно не би могло да отслаби причинно-следствената връзка.

(80)

Комисията също така разгледа възможността за причиняване на сериозна вреда от вноса на разглежданите продукти от държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП). В резултат на Споразумението за ЕИП между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и членовете на ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), от друга страна, Съюзът създаде тясна икономическа интеграция с пазарите в държавите от ЕИП, както и с отраслите за производство на разглежданите продукти. Промишлеността на тези пазари е зряла и наситена, поради което се счита, че изключването на продуктите с произход от държавите от ЕИП от защитните мерки ще има слабо въздействие (ако въобще има някакво въздействие) върху нивата на вноса на продуктите. В действителност, въпреки че вносът от тези държави наистина е допринесъл за увеличаването на вноса за някои категории продукти (общият внос от тези държави е отчел увеличение от приблизително 9 %), делът на този внос в общия внос е ограничен (делът на вноса от ЕИП е около 1,5 % със съответен пазарен дял от общо 0,3 %). Освен това членовете на ЕИП по традиция са малки доставчици на разглеждания продукт за САЩ, поради което рискът от отклоняване на търговията предварително бе определен като ограничен. Следователно, като се имат предвид традиционно дребните доставки за САЩ, зрелостта на промишлеността на пазарите в ЕИП и свързания с това ограничен риск от отклоняване на търговията, Комисията счита, че вносът на разглежданите продукти от членовете на ЕИП може само много слабо да е допринесъл, ако въобще е допринесъл, за опасността от сериозна вреда.

(81)

Вследствие на това Комисията не установи други фактори, които биха отслабили причинно-следствената връзка между увеличаването на вноса и сериозната вреда за производителите от Съюза. Въпреки това по-подробното разглеждане на всички други фактори, които може да са допринесли за вредата, ще се извърши в рамките на останалата част от разследването.

VIII.   КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ

(82)

Както бе посочено по-горе, производителите на стомана в Съюза като цяло са в положение на опасност от причиняване на вреда и е явно, че настъпването на сериозна вреда е неизбежно. За някои конкретни категории продукти вече има признаци за настъпването на сериозна вреда. Допълнителното увеличение на вноса вероятно ще окаже значително неблагоприятно влияние върху икономическото състояние на промишлеността като цяло.

(83)

Комисията проучи дали съществуват критични обстоятелства, при които забавянето би причинило вреда, която би била трудно поправима. По-специално беше разгледано дали вносът е продължил да се увеличава през най-скорошния период.

(84)

Въз основа на сравнение между вноса на продукти от стомана през първото тримесечие на 2018 г. и първото тримесечие на 2017 г. изглежда, че за 18 от 23-те категории продукти вносът се е увеличил с 26 %. Това увеличение на вноса е значително по-голямо, отколкото наблюдаваното през периода 2016—2017 г., което е било около 2 %.

(85)

На 23 март 2018 г. по силата на раздел 232 върху продуктите от стомана бяха въведени тарифи със ставка от 25 %. На този етап не е възможно да се оцени пълното въздействие на мерките на САЩ по отношение на отклоняването на търговията. Увеличението на вноса в Съюза през първото тримесечие на 2018 г. обаче би могло да се разглежда като предварителен ефект от тези мерки и, следователно, да даде добра представа какво може да бъде евентуалното бъдещо развитие на вноса в Съюза след налагането на мерките от страна на САЩ.

(86)

На 30 май 2018 г. САЩ реши също така, че мерките по раздел 232 ще се прилагат спрямо Съюза, Мексико и Канада. Комисията счита, че това е допълнителен критичен фактор, тъй като тези мерки не само ще ограничат износа на Съюза, но също така ще увеличат риска от отклоняване на търговията от другите две важни държави — производителки на стомана.

(87)

Предвид уязвимото състояние на промишлеността и с оглед на неотдавнашното нарастване на вноса, допълнителното свръхпредлагане на продукти от стомана на пазара на Съюза и произтичащият натиск върху цените несъмнено ще имат сериозни последици върху състоянието на производителите от Съюза.

(88)

Поради това Комисията счита, че, като се има предвид реалният риск от отклоняване на търговията, и допълнителното ограничаване на вноса за САЩ на важни държави — производителки на стомана, са налице критични обстоятелства, при които всяко забавяне в приемането на временни защитни мерки би причинило трудно поправима вреда. Поради това Комисията стига до заключението, че следва да бъдат приети без забавяне временни защитни мерки.

IX.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(89)

В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2015/478 беше проучено дали, въпреки временното установяване на опасност от сериозна вреда, съществуват неопровержими доводи да се направи заключението, че не е в интерес на Съюза да се приемат временни мерки в този конкретен случай. Интересът на Съюза беше анализиран на базата на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на производителите от Съюза, на вносителите и на ползвателите.

(90)

Промишлеността на Съюза се състои от около 40 производители, разположени в много различни държави — членки на Съюза, и осигуряващи заетост на над 180 000 работници в пряка връзка с разглежданите продукти по време на периода 2013—2017 г. Установено бе, че промишлеността на Съюза е изправена пред опасност от сериозна вреда, причинена от увеличението на вноса. Припомня се, че промишлеността на Съюза не се е възползвала от увеличението на потреблението и че икономическото състояние на промишлеността на Съюза продължава да е нестабилно и уязвимо спрямо по-нататъшно увеличаване на вноса. Стратегическото значение на стоманодобивната промишленост отдавна е признато (14). В интерес на Съюза е да има стабилна и конкурентоспособна стоманодобивна промишленост. Ясно е, че ако не бъдат взети мерки, цените и пазарният дял на производителите от Съюза ще намалеят допълнително, което ще доведе до намаляване на производството, повече финансови загуби и загуба на работни места в стоманодобивната промишленост и в свързаните с нея отрасли. Налагането на временни защитни мерки би поправило временно сериозната вреда и би улеснило приспособяването на промишлеността на Съюза.

(91)

Ползвателите и вносителите като цяло се стремят към възможно най-ниска цена на стоманата и е ясно, че без приемането на мерките цените биха били по-ниски. Все пак в техен интерес е също да има конкурентна и жизнеспособна стоманодобивна промишленост в Съюза, в състояние да отговори на техните потребности в бъдеще.

(92)

В този контекст няколко заинтересовани страни в разследването изказаха твърдението, че не би било в интерес на Съюза да бъдат наложени временни защитни мерки. Те твърдят, че мерките почти със сигурност ще доведат до недостиг в предлагането и поради това ще поставят промишлеността на Съюза в по-силна позиция за преговори с цел упражняване на натиск върху цените. Освен това те заявиха, че източниците на доставки вече са ограничени от налагането на антидъмпингови и антисубсидийни мерки и че продуктите, които не се предлагат от производителите от Съюза или не се предлагат в достатъчно количество или с подходящите технически спецификации, трябва да бъдат изключени от защитните мерки.

(93)

С цел да се намери правилният баланс между различните легитимни интереси и тъй като опасността от причиняване на сериозна вреда в този случай е свързана предимно с наличието на отклоняване на търговията, Комисията счита, че формата на защитните мерки следва да запази историческите равнища на внос и че единствено вносът над това равнище следва да бъде предмет на мерките. В това отношение системата на тарифните квоти, при която не се поставят пречки пред традиционните търговски потоци, гарантира, че защитните мерки са в съответствие с интереса на Съюза. Тази форма на мерките би предотвратила отрицателните последици от отклоняването на търговията за промишлеността на Съюза, като в същото време запази традиционните източници на доставки и ефективната конкуренция на пазара на стомана.

(94)

При тези обстоятелства Комисията счита, че рискът приетата мярка да доведе до недостиг в предлагането или до увеличение на цената не е съществен. Освен това твърдението, че определени специфични категории продукти трябва да бъдат изключени от защитните мерки, тъй като не се предлагат от производителите от Съюза или не се предлагат в достатъчно количество или с подходящите технически спецификации, следва да бъде отхвърлено, тъй като традиционните търговски потоци ще бъдат гарантирани.

(95)

Поради това, след като надлежно разгледа въпроса, Комисията стигна до временното заключение, че интересът на Съюза налага приемането на временни защитни мерки под формата на увеличение на тарифите, което ще се прилага при надхвърляне на традиционните търговски потоци на базата на категория продукти.

X.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРИЕМАНЕ НА ВРЕМЕННИ МЕРКИ

1.   Приемане на временни мерки

(96)

Беше достигнато до предварителното заключение, че стоманодобивната промишленост на Съюза е в положение на опасност от причиняване на сериозна вреда за 23-те категории продукти, предмет на оценката, и че тази ситуация може да се трансформира в реална сериозна вреда в обозримо бъдеще. Като се има предвид наличието на критични обстоятелства, беше счетено, че следва да бъдат приети временни защитни мерки, за да се предотврати трудно поправимо увреждане на стоманодобивната промишленост на ЕС преди приключването на текущото разследване.

2.   Форма и ниво на мерките

(97)

За избора на подходяща форма на мярката Комисията разгледа следните три елемента. Първо, вероятно е за цялата стоманодобивна промишленост на Съюза в действителност да настъпи сериозна вреда в резултат на отклоняването на износа на стомана от САЩ за ЕС вследствие на мерките по раздел 232. На второ място, счита се, че отвореността на пазара на Съюза и традиционните потоци на вноса следва да се запазят. Всъщност вносът, надвишаващ тези традиционни търговски потоци, се счита за основната заплаха за състоянието на стоманодобивната промишленост. На последно място, временните мерки следва да бъдат под формата на тарифни мерки в съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/478 и с международните задължения на Съюза, по-специално член 6 от Споразумението на СТО за защитните мерки.

(98)

Въз основа на това Комисията счита, че, както е посочено в съображение 93, временните защитни мерки следва да бъдат под формата на система от тарифни квоти, при надхвърлянето на които се плаща допълнително мито. С цел да се гарантира достъпът до пазара на Съюза за всички традиционни доставчици тези тарифни квоти следва да се основават на средното годишно равнище на вноса през 2015, 2016 и 2017 г. Тъй като тарифните квоти ще са приложими за период от 200 календарни дни, те следва да бъдат определени пропорционално спрямо годишната стойност.

(99)

Ставката на допълнителното мито за превишаващия квотата внос следва да бъде определена на ниво, което съответства на целта да бъде предотвратено причиняването на сериозна вреда за промишлеността на Съюза. Като се имат предвид заключенията относно опасността от причиняване на сериозна вреда и фактът, че като цяло все още не е възникнала сериозна вреда, Комисията счита, че изчисляването на маржа на вредата въз основа на конструираната средна непричиняваща вреда цена за тон продукти на промишлеността на Съюза през последния период не изглежда целесъобразно.

(100)

При тези обстоятелства Комисията счита, че е по-целесъобразно да се предприеме перспективен подход за оценяване на нивото на митото, необходимо за възпиране на вноса, надвишаващ традиционните търговски потоци, както и за предотвратяване на настъпването на сериозна вреда на промишлеността на Съюза вследствие на този внос, след изчерпване на квотата.

(101)

В тази връзка промишлеността на Съюза представи два допълнителни метода за изчисляване на тарифа с достатъчно възпиращо действие, които Комисията счита за подходящи за тази цел: първият се изразява в модел на частично равновесие на пазара на Съюза за стомана, докато с втория се изчисляват маржовете на приноса за стоманени продукти.

(102)

Моделът на частично равновесие се основава на уравнения на търсенето и предлагането, съсредоточени върху една част на икономиката, при което за останалата част на икономиката се прилага презумпцията за равни други условия. Това предполага също така, че макроикономическото въздействие на анализирания сценарий не е достатъчно голямо, за да може той да влияе върху макроикономическите агрегати, например общото ниво на заплащане в икономиката.

(103)

Моделът, предложен от промишлеността на Съюза, се основава на публично достъпeн код, програмиран и изчислен със софтуер за електронни таблици. Моделите на частично равновесие като цяло са стандартен инструмент за анализ на търговската политика от разследващите органи, включително от Комисията.

(104)

Моделът, както повечето други такива, прилага т.нар. презумпция „Armington“, че продуктите от различен произход са несъвършени заместители. Моделът разглежда пазара на Съюза, като използва единствено функция на предлагането за всеки един от следните елементи: вътрешни доставки на Съюза, доставки от внос от държави, предмет на защитни мерки, и доставки от внос от държави, освободени от защитни мерки. Накрая, моделът използва функция на търсенето в Съюза, която отговаря на общото равнище на цените, за да определи търсенето на стомана на обобщено равнище, и разпределя този резултат съответно спрямо относимите цени на трите посочени по-горе източници на доставка. Този процес е воден от т.нар. „еластичности на Armington“, т.е. икономически параметри, представящи еластичността на взаимозаменяемостта между продуктите от различни държави на произход, която се различава в зависимост от видовете продукти и пазарите.

(105)

Източник на данните за модела са EUROFER и Евростат. Еластичностите на Armington, както и еластичностите на търсенето и предлагането, идват от вече съществуващи източници, като например Комисията за международната търговия на САЩ и Проекта за анализ на световната търговия (ПАСТ). В съответствие с тези източници еластичността на Armington се определя на 3,75, еластичността на търсенето — на -0,5, а трите еластичности на предлагането — на 4.

(106)

Тъй като това е модел за една държава, следва да се направят някои експлицитни и имплицитни допускания, по-специално по отношение на американския пазар на стомана и въздействието на мерките по силата на раздел 232.

(107)

На първо място, приема се, че тези мерки ще успеят да изключат от пазара на САЩ настоящия износ на държавите, които са обект на мерките по раздел 232. На следващия етап, делът на този изключен износ, който ще бъде отклонен към пазара на ЕС за всяка държава производител, понастоящем изнасяща за САЩ, се изчислява в съответствие с методология, при която се разглеждат и претеглят четири различни критерия: разстоянието до Съюза, съществуването в съответния регион на държави, които могат да абсорбират отклонения износ, съществуването на държави в региона със значителен свръхкапацитет и прилагането в държавата на мерки за търговска защита. Тези изчисления показват, че 72 % от настоящия внос в САЩ на стомана ще бъдат пренасочени към пазара на ЕС, което съответства на 55 % от общия внос в Съюза на стомана през 2017 г. Приема се също така, че този допълнителен внос ще измести съответстващо по обем производство на Съюза.

(108)

Моделът се основава на посочените по-горе параметри и пазарните данни, коригирани за допусканията, направени в предходните две съображения. Моделът след това е изчислен със сценарии с различни размери на защитните тарифи за внос извън квотата на Съюза. Според резултатите от модела тарифа от 25 % би позволила нива на вноса, които са с около 19 % по-високи в сравнение с референтния период 2015—2017 г. Тарифа от 32 % би позволила с 10 % повече внос, отколкото през референтния период. Тарифа от 41 %, от друга страна, би намалила вноса до нивата за периода 2015—2017 г.

(109)

Резултатите от макроикономическия търговски модел са допълнени с поредица от макроикономически симулации на типични маржове на приноса за 12 различни категории продукти, предмет на оценката. Анализът се основава на допускането, че в случай на спад на цените производителите ще продължат да използват напълно своя капацитет и ще изнасят за Съюза дотогава, докато променливите разходи са покрити. Разликата между продажната цена и променливите разходи се нарича „марж на приноса“. С други думи, даден производител би продължил да произвежда, докато маржът на приноса не стане отрицателен. Анализът установява за всяка от дванадесетте категории продукти, предмет на оценката, цената при разтоварване в Съюза, при която маржът на приноса за износителите за ЕС ще бъде напълно изчерпан. Поради това разликата между тази цена и невредоносната цена на вътрешния пазар на Съюза следва да бъде тарифата, приложима извън квотата, която тарифа е необходима за гарантиране на невредоносно ценово равнище на пазара на Съюза.

(110)

Анализът използва кошница от цени на суровините въз основа на публични индекси от изданието „Metal Bulletin“, променливи цени на китайските дружества от базата данни на CRU и предполагаеми разходи за навло от 60 USD/тон между Китай и ЕС, които са посочени като консервативна оценка. С анализа се стига до заключението, че маржовете на приноса и следователно необходимите възпиращи тарифи, приложими извън квотата, следва да бъдат от порядъка на 19—45 %, с медиана от 34 %, което по същество потвърждава размера на тарифата, приложима извън квотата, установен с модела на частичното равновесие.

(111)

Въз основа на изложеното по-горе Комисията предварително установи, че временна тарифа, приложима извън квотата, в размер на 25 % би била достатъчна, за да се предотврати настъпването на сериозна вреда. Тази по-ниска тарифа в сравнение с произтичащата от модела тарифа в размер на 32 % за осигуряване на традиционната търговия плюс 10 % увеличение на търговските потоци на вноса представлява предпазлив подход, при който се взема предвид интересът на Съюза. След приемането на временните мерки се очаква заинтересованите страни да представят своите коментари и следва да се извърши по-задълбочено проучване на развитието на вноса, преди да бъдат наложени окончателни мерки.

3.   Управление на квотите

(112)

Най-добрият начин да се използват оптимално тарифните квоти е те да се разпределят по хронологичен ред в съответствие с датите на приемане на декларациите за пускане в свободно обращение, както е предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (15). За всички вносители за Съюза следва да се гарантира равен и непрекъснат достъп до квотите. Този метод на управление изисква тясно сътрудничество между държавите членки и Комисията.

(113)

Допустимостта на внасяните от развиващите се държави стоки за изключване от тарифните квоти зависи от произхода на стоките. Следва да се прилагат критериите за определяне на непреференциален произход, които понастоящем са в сила в Съюза.

(114)

За целите на временните мерки — за да се даде възможност на традиционните търговски потоци да продължат — за всяка от категориите продукти, за които с настоящия регламент се налагат временни мерки, ще бъде определена конкретна квота, независимо от тяхната държава на произход. В останалата част от разследването ще се определи дали е желателно разпределението на квотите според държавата износител, за да се гарантират традиционните търговски потоци от тези държави и като се вземе предвид въздействието на временните мерки. По-специално Комисията ще трябва да вземе под внимание потенциалното въздействие на антидъмпинговите и антисубсидийните мерки, които в момента са в сила, за разпределянето и използването на квотите по държави.

4.   Приложими антидъмпингови и антисубсидийни мерки

(115)

Защитните мерки ще започнат да се прилагат след достигането на определената безмитна квота.

(116)

Няколко заинтересовани страни заявиха, че комбинацията от вече наложени антидъмпингови и изравнителни мерки върху много категории продукти със защитни мерки за вноса на същите тези продукти ще създаде нежелателно обременяваща тежест за някои производители износители, възнамеряващи да изнасят за ЕС, което би могло да има ефекта на отказване на достъпа им до пазара на Съюза.

(117)

Действително за 12 категории продукти от стомана, обхванати от настоящите временни защитни мерки, някои държави на произход понастоящем са обект на антидъмпингови и изравнителни мита. Следователно е необходимо да се разгледа дали комбинирането на тези мерки със защитните мерки няма да доведе до по-голям ефект, отколкото е желателно (16). С цел да се избегне налагането на „двойна защита“, когато тарифната квота бъде надвишена, съществуващите антидъмпингови и изравнителни мерки ще бъдат отменени или намалени, за да се гарантира, че комбинираният ефект от тези мерки не превишава най-високото равнище на защитните мерки или на действащите антидъмпингови/изравнителни мита.

5.   Продължителност

(118)

Временните мерки следва да се прилагат за срок от 200 календарни дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

XI.   ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ

(119)

В съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2015/478 и с международните задължения на Съюза временните мерки няма да се прилагат по отношение на продукти с произход от развиваща се държава, освен ако нейният дял на вноса на този продукт в Съюза не надхвърля 3 % и при условие че развиващите се държави — членки на СТО, с дял на вноса, който е по-малък от 3 %, общо представляват не повече от 9 % от общия внос в Съюза на разглеждания продукт.

(120)

Предварителното определяне от страна на Комисията показва, че разглежданите категории продукти, произхождащи от някои развиващи се държави, отговарят на изискванията, за да се ползват от посочената дерогация. В приложение IV (Списък на продукти с произход от развиващите се държави, към които се прилагат временните мерки) се посочват развиващите се държави за целите на настоящия регламент. В него също така се посочват за всяка от 23-те категории продукти развиващите се държави, към които се прилагат временните мерки. Комисията счита, че на този етап е целесъобразно да се изчисли обемът на вноса от развиващите се държави въз основа на всяка категория продукти, тъй като тарифната квота също се определя, като се вземат под внимание традиционните търговски потоци за всяка категория поотделно. Това не засяга евентуалните бъдещи решения дали дадена държава може да бъде считана за развиваща се държава.

(121)

Както бе посочено в съображение 80 по-горе, предвид тясната интеграция на пазарите с членовете на ЕИП, общите стойности на вноса от тези държави и ниския риск от отклоняване на търговията, Комисията счита, че продуктите, предмет на оценката, с произход от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Откриват се тарифни квоти във връзка с вноса в Съюза на всяка от 23-те категории продукти, изброени в приложение I, за период от 200 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Тарифните квоти са определени в приложение V (чрез позоваване на съответните кодовете по КН).

3.   Когато съответната тарифна квота е изчерпана или когато вносът на категориите продукти не може да се ползва от съответната тарифна квота, се налага допълнително мито в размер на 25 %. Това допълнително мито се прилага към митническата стойност на внасяния продукт.

Член 2

1.   Произходът на всеки продукт, за който се прилага настоящият регламент, се определя в съответствие с действащите в Съюза разпоредби относно непреференциалния произход.

2.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат съответните действащи разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 3

Тарифните квоти се управляват от Комисията и държавите членки в съответствие със системата за управление на тарифни квоти, предвидена в членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията.

Член 4

Вносът на категориите продукти, посочени в член 1, които вече са на път към Съюза към датата на влизане в сила на настоящия регламент и чието местоназначение не може да бъде променено, не се включва в тарифните квоти, нито подлежи на допълнителното мито, посочено в член 1, и тези продукти могат да бъдат допуснати за свободно обращение.

Член 5

Държавите членки и Комисията си сътрудничат тясно, за да гарантират спазването на настоящия регламент.

Член 6

1.   При спазване на параграф 2, по отношение на вноса на 23-те категории продукти, описани в приложение I, с произход от някоя от развиващите се държави, както е посочено в приложение IV, не се прилагат тарифни квоти, нито допълнителното мито, посочено в член 1.

2.   За всяка една от тези 23 категории продукти в приложение IV се определя спрямо кои развиващи се държави, от които произхождат продуктите, се прилагат мерките, предвидени в член 1.

Член 7

Мерките, предвидени в член 1, не се прилагат по отношение на продуктите с произход от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 33.

(3)  ОВ C 111, 26.3.2018 г., стр. 29.

(4)  ОВ C 225, 28.6.2018 г., стр. 54.

(5)  През април 2018 г. бяха приети мерки за предварително наблюдение с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 на Комисията от 28 април 2016 г. за въвеждане на предварително наблюдение от страна на Съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети държави (ОВ L 115, 29.4.2016 г., стр. 37).

(6)  ОВ C 225, 28.6.2018 г., стр. 54.

(7)  Дело № COMP/ECSC.1351 Usinor/Arbed/Aceralia и дело № COMP/M.4137 Mittal/Arcelor.

(8)  Вж. по-специално раздел IV и раздел VI, параграфи 1 и 2.

(9)  Вж. докладите от 83-то и 84-то заседания на Комитета по стоманата на ОИСР, на разположение на адрес: http://www.oecd.org/sti/ind/steel.htm.

(10)  Idem, 83-ти доклад.

(11)  Съобщение за медиите от министъра на търговията на САЩ Ross, https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/02/secretary-ross-releases-steel-and-aluminum-232-reports-coordination.

(12)  Доклад от Министерството на търговията на САЩ по раздел 232, https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf.

(13)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: „Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“, COM (2016) 155 final, 16.3.2016 г.

(14)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка от 16.3.2016 г.: „Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“, COM (2016) 155 final.

(15)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(16)  Регламент (ЕС) 2015/477 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ I — Разглеждани продукти

Номер на продукта

Категория на продукта

Кодове по КН

1

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7225 99 00 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Ламарини с метално покритие

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Ламарини с органично покритие

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Продукти от бяла ламарина

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

12

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Арматурен прокат

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Валцдрат от неръджаема стомана

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Шпунтови прегради

7301 10 00

20

Тръби от видовете, използвани за газопроводи

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Кухи профили

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

23

Лагерни тръби

7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38

25

Заварени тръби с големи диаметри

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Други заварени тръби

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

28

Телове от нелегирани стомани

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


ПРИЛОЖЕНИЕ II

II.1 — Увеличение на вноса за 23-те категории продукти (в тонове)

Номер на продукта

Категория на продукта

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

увеличение през 2017 г. в сравнение с 2013 г.

1

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

4 814 207

5 212 268

7 807 441

8 574 007

6 991 376

45 %

2

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

1 832 159

1 903 092

2 759 877

1 998 437

2 462 471

34 %

3

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

266 559

285 132

280 256

318 496

379 649

42 %

4

Ламарини с метално покритие

1 854 963

2 202 856

2 687 715

3 911 752

4 980 452

168 %

5

Ламарини с органично покритие

681 698

725 296

622 553

730 625

915 248

34 %

6

Продукти от бяла ламарина

552 384

662 861

638 316

756 016

617 567

12 %

7

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

1 419 767

1 959 605

2 554 930

2 814 802

2 530 630

78 %

8

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

175 836

233 028

269 697

351 075

436 173

148 %

9

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

40 %

12

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

911 115

1 219 800

1 200 627

1 400 824

1 385 829

52 %

13

Арматурен прокат

527 008

972 602

1 430 014

1 292 971

1 191 445

126 %

14

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

113 071

147 453

142 416

147 811

159 577

41 %

15

Валцдрат от неръджаема стомана

52 082

71 229

57 627

58 670

62 978

21 %

16

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

1 125 730

1 289 953

1 697 912

2 000 967

2 094 274

86 %

17

Профили от желязо или от нелегирани стомани

223 669

277 507

268 014

388 041

262 745

17 %

18

Шпунтови прегради

15 870

16 503

14 051

36 970

85 054

436 %

20

Тръби от видовете, използвани за газопроводи

266 467

340 051

298 103

336 050

380 257

43 %

21

Кухи профили

461 263

552 874

574 490

725 545

820 667

78 %

22

Безшевни тръби от неръждаема стомана

32 581

38 782

39 719

42 510

42 701

31 %

23

Лагерни тръби

7 489

9 426

11 944

9 773

8 663

16 %

25

Заварени тръби с големи диаметри

286 939

411 273

209 524

159 219

1 044 534

264 %

26

Други заварени тръби

474 949

491 934

510 548

540 386

571 167

20 %

28

Телове от нелегирани стомани

573 988

722 719

692 714

736 500

722 633

26 %

II.2 — Увеличение на вноса за 23-те категории продукти (в тонове)

Номер на продукта

Категория на продукта

първо тримесечие на 2017 г.

първо тримесечие на 2018 г.

увеличение през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с първото тримесечие на 2018 г.

1

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

1 810 764

2 079 408

15 %

2

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

679 628

630 459

– 7 %

3

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

80 836

114 451

42 %

4

Ламарини с метално покритие

1 482 049

1 190 741

– 20 %

5

Ламарини с органично покритие

212 209

201 838

– 5 %

6

Продукти от бяла ламарина

146 457

168 583

15 %

7

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

676 207

640 176

– 5 %

8

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

122 092

107 577

– 12 %

9

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

229 981

280 549

22 %

12

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

319 420

466 154

46 %

13

Арматурен прокат

210 505

551 316

162 %

14

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

40 602

49 988

23 %

15

Валцдрат от неръджаема стомана

14 956

19 642

31 %

16

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

560 863

641 668

14 %

17

Профили от желязо или от нелегирани стомани

73 733

139 670

89 %

18

Шпунтови прегради

19 947

20 326

2 %

20

Тръби от видовете, използвани за газопроводи

94 430

120 512

28 %

21

Кухи профили

223 618

256 998

15 %

22

Безшевни тръби от неръждаема стомана

12 411

12 399

0 %

23

Лагерни тръби

1 316

1 498

14 %

25

Заварени тръби с големи диаметри

48 791

51 285

5 %

26

Други заварени тръби

145 059

153 106

6 %

28

Телове от нелегирани стомани

176 299

202 450

15 %

II.3 — Увеличение на вноса за 5-те категории продукти (в тонове)

Номер на продукта

Категория на продукта

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

увеличение през 2017 г. в сравнение с 2013 г.

10

Горещовалцовани върху четирите си страни ламарини от неръждаеми стомани

34 319

40 218

37 542

31 407

32 917

– 4 %

11

Електротехнически лист със зърнесто ориентирана структура

147 565

160 580

150 047

156 477

121 947

– 17 %

19

Елементи за железопътни линии

1 376

1 096

1 240

1 521

1 342

– 2 %

24

Други безшевни тръби

456 167

528 245

475 132

464 876

402 600

– 12 %

27

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

456 791

521 976

484 927

459 327

458 310

0 %


ПРИЛОЖЕНИЕ III — Икономически показатели за 23-те категории продукти

Продукт 1 Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

30 225 632

31 095 524

33 121 273

34 158 703

32 768 375

Внос

Обем (в тонове)

4 814 207

5 212 268

7 807 441

8 574 007

6 991 376

Пазарен дял (%)

15,9 %

16,8 %

23,6 %

25,1 %

21,3 %

Единична цена (EUR/тон)

463

442

396

351

492

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

75 %

75 %

76 %

75 %

76 %

Производство (в тонове)

76 871 621

77 990 908

77 331 686

77 563 694

79 568 514

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

25 411 425

25 883 256

25 313 832

25 584 696

25 776 999

Пазарен дял (%)

84,1 %

83,2 %

76,4 %

74,9 %

78,7 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

519

493

455

422

556

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

– 1,9 %

0,0 %

– 3,1 %

– 1,0 %

7,8 %

Заетост (края на периода)

37 467

35 573

35 038

33 557

34 815

Запас

2 572 574

2 580 258

2 585 958

2 617 556

2 749 280

Парични потоци

448 135 738

1 065 492 450

763 891 666

603 485 811

1 369 472 142

Възвращаемост на вложения капитал („ROCE“) (%)

– 3,8 %

1,0 %

– 6,6 %

– 1,0 %

7,7 %


Сравнение на цените за 2017 г.

 

Подбиване на цените

11,5 %

Продукт 2 Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

9 772 904

9 728 449

10 353 391

9 849 904

10 085 487

Внос

Обем (в тонове)

1 832 159

1 903 092

2 759 877

1 998 437

2 462 471

Пазарен дял (%)

18,7 %

19,6 %

26,7 %

20,3 %

24,4 %

Единична цена (EUR/тон)

566

546

485

474

606

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

71 %

75 %

75 %

75 %

77 %

Производство (в тонове)

40 855 196

41 632 189

41 639 946

41 738 974

42 811 283

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

7 920 370

7 805 648

7 570 764

7 829 002

7 602 288

Пазарен дял (%)

81,0 %

80,2 %

73,1 %

79,5 %

75,4 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

588

558

522

495

633

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

– 4,4 %

– 2,8 %

– 3,0 %

0,6 %

9,8 %

Заетост (края на периода)

12 690

11 973

11 550

11 230

11 264

Запас

1 078 838

1 052 246

1 064 061

1 054 347

1 093 798

Парични потоци

200 559 843

413 849 620

324 264 435

454 766 919

375 807 983

Възвращаемост на вложения капитал („ROCE“) (%)

– 8,0 %

– 2,4 %

– 12,8 %

– 3,1 %

4,0 %


Сравнение на цените за 2017 г.

 

Подбиване на цените

4,3 %

Продукт 3 Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

1 267 827

1 287 448

1 223 892

1 255 417

1 350 354

Внос

Обем (в тонове)

266 559

285 132

280 256

318 496

379 649

Пазарен дял (%)

21,0 %

22,1 %

22,9 %

25,4 %

28,1 %

Единична цена (EUR/тон)

648

617

578

502

642

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

87 %

80 %

80 %

82 %

81 %

Производство (в тонове)

1 080 894

1 110 013

1 052 273

1 032 560

1 114 309

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

1 001 268

1 002 316

943 636

936 553

969 977

Пазарен дял (%)

79,0 %

77,9 %

77,1 %

74,6 %

71,8 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

705

657

606

576

699

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

– 8,9 %

– 8,1 %

– 13,0 %

– 14,3 %

– 3,2 %

Заетост (края на периода)

1 522

1 707

2 087

2 069

2 065

Запас

45 680

136 605

142 998

125 466

148 259

Парични потоци

110 221 498

213 556 132

127 226 053

131 151 436

– 89 295 095

Възвращаемост на вложения капитал („ROCE“) (%)

– 18,3 %

– 11,7 %

– 38,3 %

– 17,9 %

– 3,4 %


Сравнение на цените за 2017 г.

 

Подбиване на цените

8,1 %

Продукт 4 Ламарини с метално покритие

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

23 229 673

24 289 751

25 840 225

27 439 848

28 231 862

Внос

Обем (в тонове)

1 854 963

2 202 856

2 687 715

3 911 752

4 980 452

Пазарен дял (%)

8,0 %

9,1 %

10,4 %

14,3 %

17,6 %

Единична цена (EUR/тон)

679

657

615

530

662

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

78 %

82 %

84 %

86 %

84 %

Производство (в тонове)

27 930 059

29 517 243

29 875 495

29 905 847

30 450 568

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

21 344 052

22 056 052

23 118 423

23 490 212

23 218 040

Пазарен дял (%)

91,9 %

90,8 %

89,5 %

85,6 %

82,2 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

682

654

614

586

711

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

1,9 %

5,4 %

5,5 %

7,9 %

11,7 %

Заетост (края на периода)

28 915

28 243

28 749

29 863

29 648

Запас

1 970 500

2 433 422

2 498 143

2 329 341

2 597 133

Парични потоци

807 884 294

1 353 026 892

1 343 062 742

1 720 354 890

2 020 588 339

Възвращаемост на вложения капитал („ROCE“) (%)

– 6,8 %

– 0,9 %

– 10,4 %

– 1,7 %

6,0 %


Сравнение на цените за 2017 г.

 

Подбиване на цените

7,0 %

Продукт 5 Ламарини с органично покритие

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

4 533 256

4 823 144

4 809 384

5 121 927

5 221 575

Внос

Обем (в тонове)

681 698

725 296

622 553

730 625

915 248

Пазарен дял (%)

15,0 %

15,0 %

12,9 %

14,3 %

17,5 %

Единична цена (EUR/тон)

854

813

813

709

853

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

70 %

76 %

74 %

76 %

75 %

Производство (в тонове)

4 479 238

4 564 346

4 574 414

4 863 169

4 940 410

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

3 851 467

4 097 788

4 186 771

4 391 169

4 306 231

Пазарен дял (%)

85,0 %

85,0 %

87,1 %

85,7 %

82,5 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

898

868

829

791

934

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

– 1,7 %

1,4 %

1,1 %

3,7 %

3,9 %

Заетост (края на периода)

6 377

6 272

6 047

6 150

6 095

Запас

239 236

182 275

197 241

214 384

258 114

Парични потоци

152 893 378

351 790 418

321 603 588

361 237 401

79 886 901

Възвращаемост на вложения капитал („ROCE“) (%)

– 7,6 %

– 2,1 %

– 12,9 %

– 2,7 %

3,7 %


Сравнение на цените за 2017 г.

 

Подбиване на цените

8,6 %

Продукт 6 Продукти от бяла ламарина

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

3 638 423

3 758 879

3 789 391

3 792 575

3 695 205

Внос

Обем (в тонове)

552 384

662 861

638 316

756 016

617 567

Пазарен дял (%)

15,2 %

17,6 %

16,8 %

19,9 %

16,7 %

Единична цена (EUR/тон)

822

792

781

667

753

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

82 %

84 %

84 %

82 %

84 %

Производство (в тонове)

4 223 583

4 315 402

4 353 002

4 302 367

4 295 575

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

3 085 602

3 095 745

3 150 741

3 036 316

3 077 185

Пазарен дял (%)

84,8 %

82,4 %

83,1 %

80,1 %

83,3 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

845

821

789

728

812

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

1,7 %

4,1 %

4,8 %

4,6 %

3,1 %

Заетост (края на периода)

7 939

7 660

7 683

7 819

7 424

Запас

380 445

394 384

394 712

297 877

356 460

Парични потоци

117 064 184

201 350 074

291 440 814

272 002 110

133 250 945

Възвращаемост на вложения капитал („ROCE“) (%)

– 18,6 %

– 10,1 %

– 35,2 %

– 20,4 %

– 25,0 %


Сравнение на цените за 2017 г.

 

Подбиване на цените

7,3 %

Продукт 7 Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

10 148 839

10 375 274

10 934 966

11 058 596

11 059 068

Внос

Обем (в тонове)

1 419 767

1 959 605

2 554 930

2 814 802

2 530 630

Пазарен дял (%)

14,0 %

18,9 %

23,4 %

25,5 %

22,9 %

Единична цена (EUR/тон)

513

492

474

403

533

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

58 %

62 %

62 %

63 %

65 %

Производство (в тонове)

10 749 475

11 240 103

10 608 260

10 244 950

10 581 040

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

8 727 826

8 414 892

8 377 455

8 242 865

8 527 686

Пазарен дял (%)

14,0 %

18,9 %

23,4 %

25,5 %

22,9 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

700

676

714

582

692

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

– 9,4 %

– 8,9 %

– 4,0 %

– 7,5 %

3,2 %

Заетост (края на периода)

18 472

17 628

17 177

16 763

16 211

Запас

707 152

788 008

896 708

862 084

819 690

Парични потоци

45 651 999

123 399 207

426 592 285

– 44 547 318

205 976 592

Възвращаемост на вложения капитал („ROCE“) (%)

– 12,2 %

– 0,3 %

– 3,3 %

– 9,9 %

– 1,5 %


Сравнение на цените за 2017 г.

 

Подбиване на цените

23,0 %

Продукт 8 Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

1 168 291

1 352 875

1 590 437

1 807 242

1 487 848

Внос

Обем (в тонове)

175 836

233 028

269 697

351 075

436 173

Пазарен дял (%)

15,1 %

17,2 %

17,0 %

19,4 %

29,3 %

Единична цена (EUR/тон)

2 011

1 926

1 877

1 518

1 822

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

61 %

65 %

69 %

73 %

73 %

Производство (в тонове)

3 334 814

3 525 794

3 664 821

3 842 503

3 799 867

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

991 962

1 119 435

1 320 528

1 455 714

1 050 966

Пазарен дял (%)

84,9 %

82,7 %

83,0 %

80,5 %

70,6 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

2 023

2 013

2 028

1 792

2 115

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

– 4,2 %

– 0,3 %

4,0 %

4,9 %

9,2 %

Заетост (края на периода)

5 439

4 914

4 464

4 271

4 133

Запас

103 375

131 557

123 098

106 508

93 335

Парични потоци

144 497 251

182 932 062

613 851 975

116 754 324

218 815 195

Възвращаемост на вложения капитал („ROCE“) (%)

– 33,7 %

– 37,1 %

– 1,5 %

– 0,4 %

13,6 %


Сравнение на цените за 2017 г.

 

Подбиване на цените

13,9 %

Продукт 9 Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

3 362 718

3 671 898

3 587 237

3 913 974

3 816 472

Внос

Обем (в тонове)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

Пазарен дял (%)

20,7 %

27,7 %

22,0 %

21,5 %

25,6 %

Единична цена (EUR/тон)

2 098

1 985

2 064

1 782

2 023

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

71 %

76 %

80 %

84 %

84 %

Производство (в тонове)

3 076 074

3 016 723

3 139 572

3 425 201

3 114 323

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

2 664 602

2 653 177

2 798 719

3 070 197

2 839 979

Пазарен дял (%)

79,2 %

72,3 %

78,0 %

78,4 %

74,4 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

2 259

2 272

2 238

2 014

2 323

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

– 4,2 %

– 2,7 %

2,4 %

5,5 %

9,4 %

Заетост (края на периода)

10 205

9 483

9 220

8 892

8 812

Запас

179 087

206 956

219 170

215 904

213 931

Парични потоци

135 463 456

45 971 825

847 696 098

450 355 017

685 492 711

Възвращаемост на вложения капитал („ROCE“) (%)

– 12,4 %

– 7,7 %

8,5 %

10,6 %

21,5 %


Сравнение на цените за 2017 г.

 

Подбиване на цените

12,9 %

Продукт 12 Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

Данни за календарни години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Потребление (в тонове)

11 891 558

12 422 902

12 297 356

12 678 733

13 617 607

Внос

Обем (в тонове)

911 115

1 219 800

1 200 627

1 400 824

1 385 829

Пазарен дял (%)

7,7 %

9,8 %

9,8 %

11,0 %

10,2 %

Единична цена (EUR/тон)

699

657

640

531

641

Състояние на производителите от ЕС

Използване на капацитета (%)

79 %

82 %

80 %

80 %

74 %

Производство (в тонове)

12 132 593

12 585 360

12 301 986

11 839 241

12 427 808

Обем на продажбите в ЕС (в тонове)

10 964 010

11 189 221

11 095 204

11 276 054

12 230 774

Пазарен дял (%)

92,2 %

90,1 %

90,2 %

88,9 %

89,8 %

Единична продажна цена (EUR/тон)

632

613

573

520

592

Нетна печалба/загуба от продажбите в ЕС (%)

2,2 %

3,4 %

2,4 %

0,8 %