ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 178

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
16 юли 2018 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2018/994 на Съвета от 13 юли 2018 година за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, EИО, Eвратом на Съвета от 20 септември 1976 г.

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/995 на Комисията от 12 юли 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на периодите за подаване на тръжни предложения

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/996 на Комисията от 12 юли 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Limone Femminello del Gargano (ЗГУ)]

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/997 на Съвета от 13 юли 2018 година за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/998 на Комисията от 12 юли 2018 година за изменение на приложение I към Решение 2009/177/ЕО по отношение на статута на Хърватия във връзка с болестта кой-херпесвирусна болест по шарана, на Финландия — инфекциозна хемопоетична некроза, на списъка на райони в Ирландия, свободни от Bonamia ostreae, на списъка на райони в Обединеното кралство, свободни от Marteilia refringens, и за изменение на приложение I към Решение 2010/221/ЕС по отношение на списъка на районите в Обединеното кралство, свободни от Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) (нотифицирано под номер C(2018) 4381)  ( 1)

9

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

16.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/1


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2018/994 НА СЪВЕТА

от 13 юли 2018 година

за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, EИО, Eвратом на Съвета от 20 септември 1976 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 223, параграф 1 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Европейския парламент,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Актът за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори (2) (наричан по-долу „Актът за избиране на членове на ЕП“), приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета (3), влезе в сила на 1 юли 1978 г. и впоследствие беше изменен с Решение 2002/772/ЕО, Евратом (4).

(2)

В Акта за избирането на членове на ЕП трябва да бъдат направени редица изменения.

(3)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., Съветът трябва да установи необходимите разпоредби за избиране на членовете на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори в съответствие със специална законодателна процедура.

(4)

Прозрачността на изборния процес и достъпът до надеждна информация са от значение за повишаване на европейското политическо съзнание и за осигуряване на висока избирателна активност и е желателно гражданите на Съюза да бъдат информирани достатъчно рано преди изборите за Европейски парламент за кандидатите, участващи в тези избори, както и за връзката на националните политически партии с европейска политическа партия.

(5)

За да се насърчи участието на гласоподавателите в изборите за Европейски парламент и за да се използват в пълна степен възможностите, предлагани от развитието на технологиите, държавите членки биха могли да предвидят възможността, наред с другото, за предварително гласуване, гласуване по пощата, електронно гласуване и гласуване по интернет, като същевременно гарантират по-специално надеждността на резултатите, тайната на гласуването и защитата на личните данни в съответствие с приложимото право на Съюза.

(6)

Гражданите на Съюза имат право да участват в неговия демократичен живот, по-специално да гласуват и да бъдат кандидати в изборите за Европейски парламент.

(7)

Държавите членки се насърчават да предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност на своите граждани, пребиваващи в трети държави, да гласуват на изборите за Европейски парламент.

(8)

Ето защо Актът за избирането на членове на ЕП следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Актът за избирането на членове на ЕП се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.   Във всяка държава членка членовете на Европейския парламент се избират като представители на гражданите на Съюза въз основа на пропорционална избирателна система, като се използват листи или система с един прехвърляем глас.

2.   Държавите членки могат да разрешат гласуване, основано на преференциална система на листите, в съответствие с приетата от тях процедура.

3.   Изборите се провеждат чрез всеобщо пряко, свободно и тайно гласуване.“

2)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Държавите членки могат да определят минимален праг за разпределение на местата. На национално равнище този праг не може да надвишава 5 % от подадените действителни гласове.

2.   Държавите членки, в които се използва системата на листите, определят минимален праг за разпределение на местата за избирателните райони с повече от 35 места. Този праг не може да бъде по-нисък от 2 % и не може да надвишава 5 % от действителните гласове, подадени в съответния избирателен район, включително в държавите членки със само един избирателен район.

3.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да изпълнят задължението, установено в параграф 2, най-късно навреме за изборите за Европейски парламент, които следват първите избори, проведени след влизането в сила на Решение (EС, Eвратом) 2018/994 на Съвета (*1).

(*1)  Решение (EС, Евратом) 2018/994 на Съвета от 13 юли 2018 г. за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, EИО, Eвратом на Съвета от 20 септември 1976 г. (ОВ L 178, 16.7.2018 г., стр. 1).“"

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 3а

Когато в националните разпоредби е определен краен срок за представяне на кандидатурите за изборите за Европейски парламент, този срок е най-малко три седмици преди датата за провеждане на изборите за Европейски парламент, определена от съответната държава членка в съответствие с член 10, параграф 1.

Член 3б

Държавите членки могат да разрешат на бюлетините да бъде нанесено името или логото на европейската политическа партия, с която са свързани националната политическа партия или независимият кандидат.“

4)

Вмъква се следният член:

„Член 4а

Държавите членки могат да предвидят възможността за предварително гласуване, гласуване по пощата, електронно гласуване и гласуване по интернет на изборите за Европейски парламент. В този случай те приемат необходимите мерки, за да гарантират по-специално надеждността на резултатите, тайната на гласуването и защитата на личните данни в съответствие с приложимото право на Съюза.“

5)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   Никой не може да гласува повече от веднъж на изборите за членове на Европейския парламент.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че за двойно гласуване на изборите за Европейски парламент се прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.“

6)

Вмъкват се следните членове:

„Член 9а

В съответствие със своите национални изборни процедури държавите членки могат да предприемат необходимите мерки, за да осигурят възможност на своите граждани, пребиваващи в трети държави, да гласуват на изборите за Европейски парламент.

Член 9б

1.   Всяка държава членка определя орган за контакт, отговарящ за обмена на данни за гласоподавателите и кандидатите със съответните компетентни органи в другите държави членки.

2.   Без да се засягат националните разпоредби относно вписването на гласоподаватели в избирателните списъци и представянето на кандидатурите, посоченият в параграф 1 орган започва, в съответствие с приложимото право на Съюза в областта на защитата на личните данни, да предава на тези компетентни органи в другите държави членки, не по-късно от шест седмици преди първия ден на периода за провеждане на изборите по член 10, параграф 1, данните, посочени в Директива 93/109/ЕО на Съвета (*2), за граждани на Съюза, които са били вписани в избирателния списък или са кандидати в държава членка, на която не са граждани.

(*2)  Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34).“"

Член 2

1.   Настоящото решение подлежи на одобрение от държавите членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Държавите членки уведомяват Генералния секретариат на Съвета за приключването на необходимите за тази цел процедури.

2.   Настоящото решение влиза в сила на първия ден след получаването на последната нотификация, посочена в параграф 1 (5).

Съставено в Брюксел на 13 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

H. LÖGER


(1)  Одобрение от 4 юли 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.

(3)  Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 20 септември 1976 г. (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1).

(4)  Решение 2002/772/ЕО, Eвратом на Съвета от 25 юни и 23 септември 2002 г. за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, EИО, Eвратом (ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).

(5)  Датата на влизане в сила на решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/995 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на периодите за подаване на тръжни предложения

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 28 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията (3) бе открита тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах. Първоначално в регламента се предвиждаха по две частични покани за участие в търг месечно, с изключение на месеците август и декември.

(2)

Регламент (ЕС) 2016/2080 бе изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/472 на Комисията (4), при което броят на периодите, през които могат да се подават тръжни предложения, бе намален на един месечно и отпадна възможността за подаване на тръжни предложения през месец август.

(3)

Натрупаният опит от реализираните през 2018 г. частични покани за участие в търг показа, че при сегашните пазарни условия има все по-голям интерес към участие в търга. Поради това е целесъобразно да се възстанови първоначалният брой на периодите, през които могат да се подават тръжни предложения, и да се предвиди такъв период през месец август.

(4)

Предвид това, че периодът през месец август приключва в четвъртия вторник, за да се избегне организирането на два търга в две последователни седмици, е целесъобразно да има само един период през септември.

(5)

С оглед на гореизложеното Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 2, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 се заменя със следното:

„2.   Периодите, през които могат да бъдат подавани тръжни предложения в отговор на втората и последващите частични покани, започват от първия работен ден след края на предходния период. Те приключват в 11:00 часа (брюкселско време) на първия и третия вторник от месеца. Независимо от това, през август периодът приключва в 11:00 часа (брюкселско време) на четвъртия вторник, през септември — в 11:00 часа (брюкселско време) на третия вторник, а през декември — в 11.00 ч (брюкселско време) на втория вторник. Ако вторник е официален празничен ден, крайният срок е 11:00 часа (брюкселско време) на предходния работен ден.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 юли 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах (ОВ L 321, 29.11.2016 г., стр. 45).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/472 на Комисията от 15 март 2017 г. за изменениe на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на периодите за подаване на тръжни предложения (ОВ L 73, 18.3.2017 г., стр. 5).


16.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/996 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2018 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Limone Femminello del Gargano“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Limone Femminello del Gargano“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 148/2007 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Limone Femminello del Gargano“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 148/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 г. за регистриране на определени наименования в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Geraardsbergse mattentaart (ЗГУ) — Pataca de Galicia или Patata de Galicia (ЗГУ) — Poniente de Granada (ЗНП) — Gata-Hurdes (ЗНП) — Patatas de Prades или Patates de Prades (ЗГУ) — Mantequilla de Soria (ЗНП) — Huile d'olive de Nîmes (ЗНП) — Huile d'olive de Corse или Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ЗНП) — Clémentine de Corse (ЗГУ) — Agneau de Sisteron (ЗГУ) — Connemara Hill Lamb или Uain Sléibhe Chonamara (ЗГУ) — Sardegna (ЗНП) — Carota dell'Altopiano del Fucino (ЗГУ) — Stelvio или Stilfser (ЗНП) — Limone Femminello del Gargano (ЗГУ) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ЗНП) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Sangueira de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Batata de Trás-os-Montes (ЗГУ) — Salpicão de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Alheira de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso или Borrego de leite de Barroso (ЗГУ) — Azeite do Alentejo Interior (ЗНП) — Paio de Beja (ЗГУ) — Linguíça do Baixo Alentejo или Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ЗГУ) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ЗНП)) (ОВ L 46, 16.2.2007 г., стр. 14).

(3)  ОВ C 51, 10.2.2018 г., стр. 17.


РЕШЕНИЯ

16.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/7


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/997 НА СЪВЕТА

от 13 юли 2018 година

за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/392/ОВППС (1), с което беше създадена мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер в подкрепа на изграждането на капацитет на нигерските участници, свързани със сигурността, в борбата с тероризма и организираната престъпност (EUCAP Sahel Niger).

(2)

На 18 юли 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/1172 (2), с което мандатът на EUCAP Sahel Niger се удължава за периода до 15 юли 2018 г. На 11 юли 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/1253 (3), с което определи референтната сума за EUCAP Sahel Niger до 15 юли 2018 г.

(3)

EUCAP Sahel Niger и референтната сума следва да бъдат удължени до 30 септември 2018 г.

(4)

Поради това Решение 2012/392/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(5)

EUCAP Sahel Niger ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2012/392/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 13, параграф 1 последната алинея се заменя със следното:

„Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUCAP Sahel Niger разходи за периода от 16 юли 2017 г. до 30 септември 2018 г., е в размер на 31 000 000 EUR.“;

2)

В член 16 второто изречение се заменя със следното:

„Прилага се до 30 септември 2018 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 16 юли 2018 г.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

H. LÖGER


(1)  Решение 2012/392/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 г. относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) (ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 48).

(2)  Решение (ОВППС) 2016/1172 на Съвета от 18 юли 2016 г. за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) (ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 106).

(3)  Решение (ОВППС) 2017/1253 на Съвета от 11 юли 2017 г. за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) (ОВ L 179, 12.7.2017 г., стр. 15).


16.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/9


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/998 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2018 година

за изменение на приложение I към Решение 2009/177/ЕО по отношение на статута на Хърватия във връзка с болестта кой-херпесвирусна болест по шарана, на Финландия — инфекциозна хемопоетична некроза, на списъка на райони в Ирландия, свободни от Bonamia ostreae, на списъка на райони в Обединеното кралство, свободни от Marteilia refringens, и за изменение на приложение I към Решение 2010/221/ЕС по отношение на списъка на районите в Обединеното кралство, свободни от Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar)

(нотифицирано под номер C(2018) 4381)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 43, параграф 2, член 49, параграф 1, член 50, параграф 3, член 51, параграф 2 и член 53, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В част В от приложение I към Решение 2009/177/ЕО на Комисията (2) се определя списък на държавите членки, зоните и отделните части, обявени за свободни от определени заболявания, посочени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО.

(2)

В посочения списък към момента цялата територия на Хърватия е обявена за свободна от заболяването кой-херпесвирусна болест по шарана (KHV), а цялата територия на Финландия — за свободна от заболяването инфекциозна хемопоетична некроза (IHN). През последните години обаче посочените държави членки са обявили съответно няколко огнища на тези заболявания.

(3)

И двете държави членки са изпратили на Комисията информация, в която се уточнява, че са предприети мерки в съответствие с Директива 2006/88/ЕО с цел справяне с огнищата на съответното заболяване. Тези мерки все още продължават да действат в някои райони.

(4)

Понастоящем в този списък цялото крайбрежие на Ирландия е обявено за свободно от Bonamia ostreae, с изключение на осем залива. Поради неотдавнашно възникнало огнище на Bonamia ostreae в друг залив в район на Ирландия, включен в списъка като свободен от това заболяване, в съответствие с Директива 2006/88/ЕО бяха въведени ограничения, които все още се прилагат.

(5)

Освен това цялото крайбрежие на Северна Ирландия е обявено за свободно от Marteilia refringens. Обединеното кралство обаче обяви поява на две огнища на това заболяване в два различни залива в Северна Ирландия. В съответствие с Директива 2006/88/ЕО бяха въведени ограничения на движението, като те продължават да се прилагат.

(6)

В съответствие с информацията, изпратена от Ирландия, Хърватия, Финландия и Обединеното кралство, съответните райони не следва да бъдат включени в списъка като свободни от съответните заболявания и географският обхват на районите, включени в списъка като свободни от заболяванията в Ирландия, Хърватия, Финландия и Обединеното кралство, следва да бъдат актуализирани.

(7)

В приложение I към Решение 2010/221/ЕС на Комисията (3) се определя списък на държавите членки, зоните и отделните части, които се считат за свободни от определени заболявания, непосочени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО.

(8)

В посочения списък понастоящем територията на Северна Ирландия в Обединеното кралство се счита за свободна от Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar), с изключение на някои заливи. Поради неотдавнашно огнище на OsHV-1 μVar, възникнало в друг залив, географският обхват на свободния от заболяването район в Обединеното кралство следва да бъде актуализиран.

(9)

Поради това приложение I към Решение 2009/177/ЕО и приложение I към Решение 2010/221/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В част В от приложение I към Решение 2009/177/ЕО, в таблицата четвъртата колона „Географско разграничаване на района, свободен от заболяване (държава членка, зони или отделни части)“ се изменя, както следва:

1)

в реда за кой-херпесвирусна болест по шарана вписването за Хърватия се заменя със следното: „Цялата територия, с изключение на следните зони: зоната, обхващаща стопанството за производство на аквакултури в Donji Miholjac (номер на одобрението 2HR0109), заедно с река Драва от язовир Дъбрава до устието ѝ при вливането ѝ в река Дунав, и зоната, обхващаща стопанството за производство на аквакултури в Grudnjak (номер на одобрението 2HR0177), заедно с цялото протежение на река Вучица (Vučica) до вливането ѝ в река Карашица (Karašica) и оттам река Карашица (Karašica) до устието ѝ при вливането ѝ в река Драва“;

2)

в реда за заболяването инфекциозна хематопоетична некроза (IHN) вписването за Финландия се заменя със следното: „Цялата територия, с изключение на крайбрежната част в Ii, Kuivaniemi, и следните водосборни басейни: 14,72 Virmasvesi, 14,73 Nilakka, 4,74 район Saarijärvi и 4,41 район Pielinen“;

3)

в реда за заразяването с Bonamia ostreae вписването за Ирландия се заменя със следното:

„Цялото крайбрежие на Ирландия, с изключение на:

1.

пристанище Cork;

2.

залива Galway;

3.

пристанище Ballinakill;

4.

залива Clew;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, залива Blacksod;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly;

9.

Kilkieran Bay.“;

4)

в реда за заразяването с Marteilia refringens вписването за Обединеното кралство се заменя със следното:

„Цялото крайбрежие на Великобритания.

Цялото крайбрежие на Северна Ирландия, с изключение на Belfast Lough и залива Dundrum.

Цялото крайбрежие на Guernsey и Herm.

Крайбрежният район на остров Jersey: районът се състои от приливно-отливния крайбрежен район, непосредствено разположен между средното ниво на прилива на остров Jersey и мислената линия на три морски мили от средното ниво на отлива на остров Jersey. Районът се намира в Нормандско-бретанския залив от южната страна на Ла Манша.

Цялото крайбрежие на остров Man.“

Член 2

В приложение I към Решение 2010/221/ЕС, в таблицата, в четвъртата колона „Географски обхват на територията с одобрени национални мерки“, в реда за Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) вписването за Обединеното кралство се заменя със следното:

„Територията на Великобритания, с изключение на река Roach, река Crouch, устието на Blackwater и река Colne в Essex, северното крайбрежие в Kent, естественото пристанище на Poole в Dorset и река Teign в Devon

Територията на Северна Ирландия, с изключение на заливите Dundrum и Killough, Lough Foyle, Carlington Lough и Strangford Lough

Територията на Guernsey“.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(2)  Решение 2009/177/ЕО на Комисията от 31 октомври 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на програмите за надзор и ликвидиране и статута на свободни от заболяване държави-членки, зони и отделни части (ОВ L 63, 7.3.2009 г., стр. 15).

(3)  Решение 2010/221/ЕС на Комисията от 15 април 2010 г. за одобряване на национални мерки за ограничаване на въздействието на някои болести по аквакултурите и дивите водни животни в съответствие с член 43 от Директива 2006/88/ЕО на Съвета (ОВ L 98, 20.4.2010 г., стр. 7).