ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 174

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
10 юли 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/966 на Съвета от 6 юли 2018 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/967 на Комисията от 26 април 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, що се отнася до неспазването на сроковете за плащане и до приложимия валутен курс при изготвянето на декларациите за разходите

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/968 на Комисията от 30 април 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценките на риска във връзка с инвазивните чужди видове

5

 

*

Регламент (ЕС) 2018/969 на Комисията от 9 юли 2018 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за отстраняване на специфичните рискови материали от дребни преживни животни ( 1)

12

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2018/970 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложения II, III и V към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/971 на Комисията от 9 юли 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 4460)  ( 1)

20

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/683 на Комисията от 4 май 2018 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/163 ( ОВ L 116, 7.5.2018 г. )

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

10.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/966 НА СЪВЕТА

от 6 юли 2018 година

за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, член 100, параграф 2 и член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 29 ноември 2012 г. Съветът оправомощи Комисията да започне преговори за споразумение за свободна търговия с Япония.

(2)

Преговорите за Споразумение между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство („Споразумението“) приключиха успешно.

(3)

Споразумението следва да се подпише,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването на Споразумението между Европейския Съюз и Япония за икономическо партньорство от името на Съюза, при условие че посоченото споразумение бъде сключено (1).

Член 2

Председателят на Съвета получава правомощието да посочи лицето(ата), оправомощено(и) да подпише(ат) Споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  Текстът на Споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


РЕГЛАМЕНТИ

10.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/967 НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2018 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, що се отнася до неспазването на сроковете за плащане и до приложимия валутен курс при изготвянето на декларациите за разходите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 40 и член 106, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 75, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се предвижда държавите членки да извършват в даден срок плащанията на помощта на бенефициерите по интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). В съответствие с член 40 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 извършените извън този срок плащания са недопустими за финансиране от Съюза и поради това не подлежат на възстановяване от Комисията. По отношение на помощта, предоставена по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), тези срокове за плащанията ще започнат да се прилагат за референтната 2019 година. Следователно е необходимо да се установят специални правила за плащанията от ЕЗФРСР.

(2)

В някои случаи държавите членки извършват плащанията по ЕЗФРСР, които са обхванати от ИСАК, след 30 юни поради необходимостта от допълнителни проверки при спорни искове, жалби и други национални съдебни спорове, поради което в съответствие с принципа на пропорционалност следва да се определи фиксиран марж на разходите, в рамките на който плащанията при такива случаи да не бъдат намалявани. С цел финансовото въздействие да съответства на констатираното просрочие на дадено плащане, при надхвърляне на този марж Комисията следва да има правото да намалява плащанията от Съюза пропорционално на продължителността на това констатирано просрочие.

(3)

В член 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (2) се установяват правила за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за пропорционално намаляване на месечните плащания в случаите, когато разходите са били направени след изтичането на сроковете за плащане. Що се отнася до ЕЗФРСР, декларациите за разходи и възстановявания се подават веднъж на тримесечие. От съображения за опростеност и ефективност просрочените плащания, възстановени от ЕЗФРСР всяко тримесечие, следва да се намаляват с единна ставка.

(4)

В член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 се определя валутният курс, който при съставянето на своите декларации за разходите държавите членки извън еврозоната трябва да използват за всяко плащане или операция по събиране на вземания. От друга страна, в съставяните от държавите членки годишни декларации за разходите се съдържат стойности — като например посочените в член 54, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 целеви приходи, породени като финансови последици от несъбиране на вземания, които стойности не представляват записано в отчетите на разплащателната агенция плащане или операция по събиране на вземания. Поради това следва да се определи приложимият валутен курс за операциите извън посочените в член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014.

(5)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 се изменя, както следва:

1)

заглавието на член 5 се заменя със следното:

„Неспазване на крайния срок за плащане по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието“;

2)

след член 5 се вмъква следният член 5а:

„Член 5а

Неспазване на крайния срок за плащане по отношение на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1.   По отношение на ЕЗФРСР, съобразно изключенията, посочени в член 40, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и в съответствие с принципа на пропорционалност разходите, направени след изтичането на сроковете за плащане, са допустими за плащания от Съюза съгласно условията, определени в параграфи 2—6 от настоящия член.

2.   Ако направените разходи след срока, посочен в член 75, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, не надхвърлят 5 % от направените преди изтичането на този срок, не се прави намаление на месечните плащания.

Ако направените разходи след срока, посочен в член 75, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, надхвърлят 5 %, всички други разходи, направени със закъснение, се намаляват за периодите, посочени в член 22, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията (*1), в съответствие със следните разпоредби:

а)

разходите, направени между 1 юли и 15 октомври на годината, в която е изтекъл срокът за плащане, се намаляват с 25 %;

б)

разходите, направени между 16 октомври и 31 декември на годината, в която е изтекъл срокът за плащане, се намаляват с 60 %;

в)

разходите, направени след 31 декември на годината, в която е изтекъл срокът за плащане, се намаляват със 100 %.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, ако прагът, посочен в параграф 2, първа алинея, не е достигнат изцяло по отношение на плащанията за календарна година N, извършени не по-късно от 31 декември на година N + 1, и оставащата част от прага надхвърля 2 %, оставащата част се намалява на 2 %.

4.   Комисията прилага различни срокове от определените в параграфи 2 и 3 или по-ниско или нулево процентно намаляване, ако са налице извънредни условия на управление във връзка с определени мерки или ако държавите членки са представили основателни причини за това.

5.   Спазването на срока за плащане се проверява всяка финансова година за разходите, направени до 15 октомври.

Всяко просрочване на срока за плащане се взема предвид в решението за уравняване на сметките, посочено в член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

6.   Посочените в настоящия член намаления се прилагат без да се засяга последващото решение за уравняването по съответствие, посочено в член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(*1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).“;"

(3)

в член 11, параграф 2 се добавя следната алинея:

„За операциите, за които правопораждащото действие не е определено в законодателството в областта на селското стопанство, приложимият валутен курс е предпоследният валутен курс, установен от Европейската централна банка преди последния месец от периода, по отношение на който са декларирани разходите или целевите приходи.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).


10.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/5


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/968 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценките на риска във връзка с инвазивните чужди видове

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (1), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 Комисията прие списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза („списъкът на Съюза“), който редовно се актуализира. Необходима предпоставка за включването на нов вид в списъка на Съюза е извършването на оценка на риска съгласно член 5 от посочения регламент („оценката на риска“). В член 5, параграф 1, букви а)—з) от Регламент (ЕС) № 1143/2014 се определят общите елементи, които следва да се вземат предвид при оценката на риска („общите елементи“).

(2)

В съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 държавите членки могат да подават искания за включване на инвазивни чужди видове в списъка на Съюза. Тези искания се придружават от оценка на риска. Вече съществуват няколко метода и протокола за извършване на оценката на риска, като те се използват и зачитат в рамките на научната общност в областта на биологичните инвазии. Тези методи и протоколи следва да са с призната стойност и научна издържаност. В интерес на ефективното използване на съществуващите знания, за целите на оценката на риска следва да бъде приет всеки метод или протокол, който включва общите елементи. Въпреки това, за да се гарантира, че всички видове решения относно включването на видове в списъка се основават на оценки на риска с подобно високо качество и издържаност, и за да се предоставят насоки на оценяващите риска относно методите за гарантиране, че общите елементи са подобаващо отчетени, е необходимо да се осигури подробно описание на общите елементи, както и методика, която да бъде прилагана при оценката на риска и на която съответстват съществуващите методи и протоколи.

(3)

За да може оценката на риска да спомогне за вземането на решения на равнището на Съюза, тя следва да бъде от значение за Съюза като цяло, с изключение на най-отдалечените региони („зоната на оценката на риска“).

(4)

За да може оценката на риска да осигури издържана научна основа и солидни доказателства, върху които да се основе вземането на решения, цялата информация в нея, включително по отношение на способността на даден вид да се установи и разпространи в околната среда съгласно член 4, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1143/2014, следва да бъде подкрепена от най-добрите налични научни данни. Този аспект следва да бъде разгледан в методиката, прилагана при оценката на риска.

(5)

Инвазивните чужди видове представляват сериозна заплаха за околната среда, но не всеки вид е еднакво добре проучен. Когато даден вид не присъства в зоната на оценката на риска или числеността му в тази зона е ограничена, е възможно данните за този вид да липсват или да са непълни. Докато се придобие пълна информация, видът може вече да е въведен или разпространен в зоната на оценката на риска. Поради това оценката на риска следва да бъде в състояние да отчита както липсата на данни и информация, така и високата степен на несигурност по отношение на последиците от въвеждане или разпространение на съответния вид.

(6)

За да може оценката на риска да осигури надеждна основа за вземането на решения, тя следва да подлежи на строг контрол на качеството,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Прилагане на общите елементи

Подробно описание на прилагането на общите елементи, посочени в член 5, параграф 1, букви а)—з) от Регламент (ЕС) № 1143/2014 („общите елементи“), се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Методика, прилагана при оценката на риска

1.   Оценката на риска трябва да включва общите елементи, посочени в приложението към настоящия регламент, и да е в съответствие с методиката, определена в настоящия член. Оценката на риска може да се основава на всеки протокол или метод, при условие че са изпълнени всички изисквания, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) № 1143/2014.

2.   Оценката на риска трябва да обхваща територията на Съюза, с изключение на най-отдалечените региони („зоната на оценката на риска“).

3.   Оценката на риска трябва да се основава на най-надеждната налична научна информация, включително на най-актуалните резултати от международните научни изследвания, подкрепени с препратки към рецензирани научни публикации. Когато няма рецензирани научни публикации или когато предоставената в тях информация е недостатъчна, или с цел да се допълни събраната информация, научните доказателства могат да включват и други публикации, експертни мнения, събрана от органите на държавите членки информация, официални уведомления и информация от бази данни, включително информация, събрана от гражданската наука. Всички източници трябва да бъдат отбелязани и да са посочени референтните им данни.

4.   Използваният метод или протокол трябва да позволява извършване на оценката на риска дори когато липсва информация за определен вид или когато тази информация е недостатъчна. Евентуалната липса на такава информация трябва да бъде посочена изрично в оценката на риска, така че нито един въпрос в оценката да не остане без отговор.

5.   Към всеки даден в оценката на риска отговор се прилага оценка на степента на неопределеността или гаранционната вероятност, което отразява възможността информацията, необходима за отговора, да не е налична или да е недостатъчна, или факта, че наличните доказателства са противоречиви. Оценката на степента на неопределеността или гаранционната вероятност, приложена към даден отговор, трябва да се основава на документиран метод или протокол. Оценката на риска трябва да включва препратка към този документиран метод или протокол.

6.   Оценката на риска трябва да включва резюме на различните компоненти, от които се състои, както и ясно и последователно формулирано общо заключение.

7.   Оценката на риска трябва задължително да обхваща процедура за контрол на качеството, която съдържа най-малко преглед на оценката на риска от двама независими оценяващи. Описанието на тази процедура трябва да е включено в оценката на риска.

8.   Авторът(ите) на оценката на риска и рецензентите трябва да са независими един от друг и да притежават съответните експертни познания.

9.   Авторът(ите) на оценката на риска и оценителите, извършващи партньорската оценка, не могат да принадлежат към една и съща институция.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно описание на общите елементи

Общи елементи

Подробно описание

Член 5, параграф 1, буква а) — описание на вида с неговата таксономична идентичност, неговата хронология и неговия естествен и потенциален ареал

1)

Описанието на вида трябва да предоставя достатъчно информация, за да се гарантира, че идентичността на вида може е ясна, без да е необходимо да се използват допълнителни документи.

2)

Обхватът на оценката на риска трябва да е ясно очертан. Въпреки че по принцип следва да се изготви отделна оценка на риска за всеки вид, може да има случаи, когато е оправдано да се изготви една оценка на риска, обхващаща повече от един вид (например видове, които принадлежат към един и същи род и имат сравними или идентични характеристики и въздействие). Трябва ясно да се посочи дали оценката на риска обхваща повече от един вид, или изключва или включва само определени подвидове, по-нисши таксони, хибриди, сортове или породи (и ако е така, кои подвидове, по-нисши таксони, хибриди, сортове или породи). Всеки такъв избор трябва да бъде надлежно обоснован.

3)

Описанието на таксономичната идентичност на вида включва всеки от следните елементи:

таксономично семейство, разред и клас, към които принадлежи видът;

настоящо научно наименование на вида и автор на това наименование;

списък на най-често срещаните синоними на настоящото научно наименование;

наименования, използвани в търговията;

списък на най-често срещаните подвидове, по-нисши таксони, хибриди, сортове или породи;

информация за наличието на други видове, които са много сходни на вид:

други чужди видове със сходни инвазивни характеристики, които да бъдат избягвани като заместващи видове (в такъв случай може да се обмисли изготвянето на обща оценка на риска за повече от един вид — вж. точка 2);

други чужди видове без сходни инвазивни характеристики, които биха могли да се използват като потенциални заместващи видове;

местни видове, за да се избегне тяхното погрешно идентифициране и превръщането им в обект на мерки.

4)

Описанието на историята на видовете трябва да съдържа историята на инвазията на вида, включително информация за държавите, в които вече е установена такава инвазия (в зоната на оценката на риска и другаде, ако е уместно), и да посочва графика на първите наблюдения, установяването и разпространението.

5)

В описанието на естествения и потенциалния ареал на вида трябва да се посочи континентът или частта от континента, климатичната зона и местообитанието, в които видът се среща в природата. Ако е приложимо, следва да бъде посочено дали видът може да се разпространи естествено в зоната на оценката на риска.

Член 5, параграф 1, буква б) — описание на неговите модели и динамика на възпроизвеждане и разпространение, включително оценка дали са налице условията на околната среда, необходими за възпроизвеждането и разпространението на вида

1)

Описанията на моделите на възпроизвеждане и разпространение трябва да включват елементи на жизнения цикъл и поведенческите характеристики на вида, които могат да обяснят неговата способност за установяване и разпространение, като например стратегия за възпроизводство или растеж, способност за разпространение, продължителност на живота, екологични и климатични изисквания, специални или общи характеристики и друга налична информация от значение.

2)

Описанието на моделите и динамиката на възпроизвеждане трябва да включва всеки от следните елементи:

списък и описание на механизмите на възпроизвеждане на вида;

оценка на това дали в зоната на оценката на риска съществуват подходящи за възпроизвеждането на вида условия на околната среда;

указание за натиска от пропагулите на вида (например брой гамети, семена, яйца или пропагули, брой репродуктивни цикли годишно) за всеки от тези механизми на възпроизвеждане по отношение на условията на околната среда в зоната на оценката на риска.

3)

Описанието на моделите и динамиката на разпространение трябва да включва всеки от следните елементи:

списък и описание на механизмите на разпространение на вида;

оценка на това дали в зоната на оценката на риска съществуват подходящи за разпространението на вида условия на околната среда;

указание за процента на всеки от тези механизми на разпространение по отношение на условията на околната среда в зоната на оценката на риска.

Член 5, параграф 1, буква в) — описание на потенциалните пътища за въвеждане и разпространение на вида, преднамерено и непреднамерено, включително, когато е от значение, видовете изделия, с които обикновено се свързва видът

1)

Трябва да бъдат разгледани всички възможни пътища за въвеждане и за разпространение. Като основа се използва класификацията на пътищата, разработена от Конвенцията за биологичното разнообразие (1).

2)

Описанието на пътищата за преднамерено въвеждане трябва да включва всеки от следните елементи:

списък и описание на пътищата с посочване на тяхната значимост и свързаните с тях рискове (например основаната на тези пътища вероятност от въвеждане в зоната на оценката на риска; вероятността от оцеляване, възпроизвеждане или друго увеличаване на числеността на екземплярите по време на тяхното транспортиране и съхранение; способността на екземплярите да преминат от тези пътища към подходящи местообитания или гостоприемници) и вероятността от такова преминаване, включително, когато е възможно, подробности относно конкретните начални и крайни точки на пътищата;

указание за натиска от пропагулите (например приблизителният обем или брой на екземплярите или честотата на преминаване по тези пътища), включително вероятността от повторна инвазия след ликвидиране.

3)

Описанието на пътища за непреднамерено въвеждане трябва да включва всеки от следните елементи:

списък и описание на пътищата с посочване на тяхната значимост и свързаните с тях рискове (например основаната на тези пътища вероятност от въвеждане в зоната на оценката на риска; вероятността от оцеляване, възпроизвеждане или друго увеличаване на числеността на екземплярите по време на тяхното транспортиране и съхранение; вероятността пунктът на влизане да не бъде открит; способността на екземплярите да преминат от тези пътища към подходящи местообитания или гостоприемници) и вероятността от такова преминаване, включително, когато е възможно, подробности относно конкретните начални и крайни точки на пътищата;

указание за натиска от пропагулите (например приблизителният обем или брой на екземплярите или честотата на преминаване по тези пътища), включително вероятността от повторна инвазия след ликвидиране.

4)

Описанието на стоките, с които обикновено се свързва въвеждането на вида, трябва да включва списък и описание на стоките с посочване на свързаните с тях рискове (например обема на търговския поток, вероятността стоката да е заразена или да служи като преносител).

5)

Описанието на пътищата за преднамерено разпространение трябва да включва всеки от следните елементи:

списък и описание на пътищата с посочване на тяхната значимост и свързаните с тях рискове (например основаната на тези пътища вероятност от разпространение в зоната на оценката на риска; вероятността от оцеляване, възпроизвеждане или друго увеличаване на числеността на екземплярите по време на тяхното транспортиране и съхранение; способността на екземплярите да преминат от тези пътища към подходящи местообитания или гостоприемници) и вероятността от такова преминаване, включително, когато е възможно, подробности относно конкретните начални и крайни точки на пътищата;

указание за натиска от пропагулите (например приблизителният обем или брой на екземплярите или честотата на преминаване по тези пътища), включително вероятността от повторна инвазия след ликвидиране.

6)

Описанието на пътища за непреднамерено разпространение трябва да включва всеки от следните елементи:

списък и описание на пътищата с посочване на тяхната значимост и свързаните с тях рискове (например основаната на тези пътища вероятност от разпространение в зоната на оценката на риска; вероятността от оцеляване, възпроизвеждане или друго увеличаване на числеността на екземплярите по време на тяхното транспортиране и съхранение; лекота на откриването; способността на екземплярите да преминат от тези пътища към подходящи местообитания или гостоприемници) и вероятността от такова преминаване, включително, когато е възможно, подробности относно конкретните начални и крайни точки на пътищата;

указание за натиска от пропагулите (например приблизителният обем или брой на екземплярите или честотата на преминаване по тези пътища), включително вероятността от повторна инвазия след ликвидиране.

7)

Описанието на стоките, с която обикновено се свързва разпространението на вида, включва списък и описание на стоките с посочване на свързаните с тях рискове (например обема на търговията; вероятността стоката да е заразени или да служи като преносител).

Член 5, параграф 1, буква г) — задълбочена оценка на риска от въвеждане, установяване и разпространение в съответните биогеографски региони при съществуващите условия и в предвидимите условия, свързани с изменението на климата;

1)

Задълбочената оценка трябва да предоставя информация за рисковете от въвеждането на даден вид в съответните биогеографски региони в рамките на зоната на оценката на риска, от установяването и разпространението му там, като се обяснява как предвидимите условия, свързани с изменението на климата, ще окажат влияние върху тези рискове.

2)

Не е необходимо задълбочената оценка на тези рискове да включва пълен набор от симулации въз основа на различните сценарии за изменението на климата — достатъчно е да се предостави оценка за вероятното въвеждане, установяване и разпространение в рамките на средносрочен период (например 30—50 години) с ясно обяснение на предположенията.

3)

Посочените в точка 1 рискове могат например да бъдат описани с понятия като „вероятност“ или „дял“.

Член 5, параграф 1, буква д) — описание на съществуващото разпределение на вида, включително дали видът вече присъства на територията на Съюза или в съседните държави, и прогноза за вероятното му бъдещо разпространение

1)

Описанието на сегашното разпределение в зоната на оценката на риска или в съседните държави трябва да включва всеки от следните елементи:

списък на биогеографските региони или морските подрегиони в зоната на оценката на риска, в които видът се среща и в които се е установил;

актуалното състояние на установяване на вида във всяка държава членка и, когато е уместно, в съседните държави.

2)

Прогнозата за вероятното бъдещо разпространение в зоната на оценката на риска или в съседните държави трябва да включва всеки от следните елементи:

списък на биогеографските региони или морските подрегиони в зоната на оценката на риска, в които видът би могъл за се установи, по-специално при предвидими условия, свързани с изменението на климата;

списък на държавите членки и, когато е уместно, съседните държави, в които видът би могъл за се установи, по-специално при предвидими условия, свързани с изменението на климата.

Член 5, параграф 1, буква е) — описание на неблагоприятното въздействие върху биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги, включително върху местните видове, защитените обекти и застрашените местообитания, както и върху човешкото здраве, безопасността и икономиката, включително оценка на потенциала за бъдещо въздействие предвид наличните научни знания

1)

В описанието трябва да се прави разграничение между известното въздействие и потенциала за бъдещо въздействие върху биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги. Трябва да се опише известното въздействие по отношение на зоната на оценката на риска и, ако е уместно, по отношение на трети държави (например с подобни екологични и климатични условия). Трябва да се извърши оценка на потенциала за бъдещо въздействие само по отношение на зоната на оценката на риска.

2)

Описанието на известното въздействие и оценката на потенциала за бъдещо въздействие трябва да се основават на най-добрите налични количествени или качествени доказателства. Степента на въздействието трябва да се оценява по точкова система или да се класифицира по друг начин. Използваната система за измерване или класификация на въздействието трябва да съдържа препратка към публикацията, на която се основава.

3)

При описанието на известното въздействие и оценката на потенциала за бъдещо въздействие върху биологичното разнообразие трябва да бъде взет предвид всеки от следните елементи:

различните биогеографски региони или морски подрегиони, в които видът би могъл да се установи;

засегнатите местни видове, включително видовете от Червената книга и видовете, посочени в приложенията към Директива 92/43/ЕИО на Съвета (2), както и видовете, които попадат в обхвата на Директива № 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3);

засегнатите местообитания, включително местообитанията от Червената книга и местообитанията, посочени в приложенията към Директива 92/43/ЕИО;

засегнатите защитени територии;

засегнатите химични, физични или структурни характеристики на екосистемите и тяхното функциониране;

засегнатото екологично състояние на водните екосистеми или засегнатото състояние на околната среда на морските води.

4)

При описанието на известното въздействие и оценката на потенциала за бъдещо въздействие върху биологичното разнообразие трябва да бъде взет предвид всеки от следните елементи:

материалните услуги;

регулиращите услуги;

културните услуги.

5)

Описанието на известното въздействие и оценката на потенциала за бъдещо въздействие върху човешкото здраве, безопасността и икономиката трябва да включва, ако е уместно, информация относно следното:

заболявания, алергии или други болестни състояния при хората, които могат да се дължат — пряко или непряко — на даден вид;

щети, причинени пряко или непряко от даден вид, с последици за безопасността на хората, имуществото или инфраструктурата;

пряко или непряко смущаване на икономическа или социална дейност или други последици за тези дейности поради наличието на даден вид.

Член 5, параграф 1, буква ж) — оценка на потенциалната стойност на щетите

1)

В оценката (в парично или друго изражение) на потенциалната стойност на щетите върху биологичното разнообразие и екосистемните услуги тази стойност трябва да се опише в количествено и/или качествено изражение в зависимост от наличната информация. Ако наличната информация не е достатъчна за оценка на стойността за цялата зона на оценката на риска, трябва да се използват качествени данни или различни проучвания на конкретни случаи от целия Съюз или трети държави, ако има такива.

2)

В оценката (в парично или друго изражение) на потенциалната стойност на щетите върху човешкото здраве, безопасността и икономиката тази стойност трябва да се опише в количествено и/или качествено изражение в зависимост от наличната информация. Ако наличната информация не е достатъчна за оценка на стойността за цялата зона на оценката на риска, трябва да се използват качествени данни или различни проучвания на конкретни случаи от целия Съюз или трети държави, ако има такива.

Член 5, параграф 1, буква з) — описание на известните приложения на вида и на социалните и икономическите ползи от тези приложения

1)

Описанието на известните приложения на вида трябва да включва списък и описание на известните приложения в Съюза и, ако е уместно, извън него.

2)

Описанието на социалните и икономическите ползи от известните приложения на вида трябва да включва описание на екологичното, социалното и икономическото значение на всяко от тези приложения и посочване на асоциираните бенефициери — в количествено и/или качествено изражение в зависимост от наличната информация. Ако наличната информация не е достатъчна за описването на тези ползи за цялата зона на оценката на риска, трябва да се използват качествени данни или различни проучвания на конкретни случаи от целия Съюз или трети държави, ако има такива.


(1)  UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. — Препратките към класификацията на пътищата, разработена от Конвенцията за биологичното разнообразие, се считат за препратки към последната изменена версия на посочената класификация.

(2)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(3)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).


10.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/969 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2018 година

за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за отстраняване на специфичните рискови материали от дребни преживни животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 23, алинея първа от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животните. Той се прилага за производството и пускането на пазара на живи животни и продукти от животински произход, а в някои конкретни случаи — и за износа им.

(2)

В Регламент (ЕО) № 999/2001 специфичният рисков материал (СРМ) се определя като тъканите, посочени в приложение V към него, и се предвижда СРМ да се отстранява и унищожава в съответствие с посоченото приложение и с Регламент (ЕО) № 1069/2009 (2). Отстраняването на СРМ е мярка, предназначена да предотврати риска от СЕГ при животни от рода на едрия рогат добитък, овцете и козите. Списъкът от СРМ за животни от рода на овцете и козите е посочен в точка 1, буква б) от приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(3)

Препоръките на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) относно СЕГ, определени в глава 11.4 от Здравния кодекс за сухоземните животни на OIE (3), се прилагат за агента на СЕГ само при едрия рогат добитък. Поради това, що се отнася до животни от рода на овцете и козите, OIE не определя списък на тъканите, които не трябва да се търгуват поради риска от СЕГ при тях.

(4)

В Стратегическия документ на Комисията относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии за периода 2010—2015 г. (4) се предвижда възможността за преразглеждане на настоящия списък от СРМ въз основа на научни доказателства и като се вземе предвид развитието на епидемиологичната обстановка по отношение на СЕГ. Епидемиологичната обстановка по отношение на СЕГ в Съюза се е подобрила значително. През 2016 г. в Съюза бе докладвано за пет случая на СЕГ при едър рогат добитък в Съюза, докато през 2001 г. техният брой беше 2 166. Доказателство за това подобрение на обстановката по отношение на СЕГ в Съюза е фактът, че 24 държави членки и два региона на държави членки са признати за територии със статус на незначителен риск от СЕГ в съответствие с Решение 2007/453/ЕО на Комисията (5) и въз основа на статуса за риск от СЕГ, признат от OIE.

(5)

Що се отнася до СРМ от дребни преживни животни, в Стратегическия документ на Комисията относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии за периода 2010—2015 г. се посочва текуща за съответния период оценка на риска относно актуалността на списъка от СРМ за дребните преживни животни. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) публикува тази оценка на риска на 2 декември 2010 г. под формата на научно становище относно инфекциозността за СЕГ/ТСЕ на тъкани от дребни преживни животни (наричано по-нататък „становището на ЕОБХ от 2010 г.“) (6). Според посоченото становище на ЕОБХ броят на дребните преживни животни, заразени със СЕГ, които биха могли да влязат в хранителната верига в Съюза всяка година, е много ограничен, и се потвърждава, че тези оценки доказват, че няма голяма епидемия от СЕГ в популацията от дребни преживни животни в Съюза. Това заключение на ЕОБХ е валидно за цялата територия на Съюза, независимо от статуса на риск от СЕГ на държавите членки.

(6)

Както бе посочено в съвместното научно становище относно възможна епидемиологична или молекулярна връзка между ТСЕ при животните и хората, прието от ЕОБХ и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията на 9 декември 2010 г. (7), само два случая на СЕГ в естествени условия са били отчетени в световен мащаб при животните от рода на козите, като не е докладван нито един случай на СЕГ в естествени условия при животни от рода на овцете. Двата случая на СЕГ в естествени условия са установени при кози, родени преди въвеждането на забраната относно храненето на стопански животни с преработен животински протеин и в момент, когато епидемиологичната обстановка по отношение на СЕГ при животни от рода на едрия рогат добитък е била достигнала своите пикови стойности.

(7)

На 5 август 2015 г. ЕОБХ публикува научно становище във връзка с искане за преразглеждане на научна публикация относно зоонозния потенциал на прионите на скрейпи при овцете (наричано по-нататък „становището на ЕОБХ от 2015 г.“) (8). В посоченото становище ЕОБХ стига до заключението, че няма данни за наличие на причинно-следствена връзка между скрейпи и ТСЕ у хората и потвърждава, че единственият агент на ТСЕ, който е доказано зоонозен, е агентът на класическата СЕГ. Освен това ЕОБХ подчерта, че няма епидемиологични доказателства, че скрейпи е зооноза, по-специално тъй като броят на спорадичните случаи на болестта на Кройцфелд-Якоб при хората в държавите с минимална заболеваемост от скрейпи и в държавите с висока заболеваемост от скрейпи е сходен.

(8)

Поради това е целесъобразно да се изменят съществуващите изисквания за отстраняването на СРМ за дребните преживни животни, така че само тъканите с най-високи нива на инфекциозност в заразено със СЕГ дребно преживно животно да бъдат определени за СРМ. Според становището на ЕОБХ от 2010 г. експерименталните данни показват, че най-високите нива на инфекциозност при животни от рода на овцете, при които е посят СЕГ, са открити в мозъка и в гръбначния мозък.

(9)

С оглед на практическите трудности да се гарантира липсата на замърсяване на костите на черепа с мозъчни тъкани, черепът на животни от рода на овцете и на козите на възраст над 12 месеца или които имат пробил венеца постоянен резец, следва да останат определени като специфичен рисков материал в приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(10)

Следователно само черепът, включително мозъкът и очите, и гръбначният мозък на животни на възраст над 12 месеца или които имат пробил венеца постоянен резец, следва да се разглеждат като СРМ при животни от рода на овцете и козите.

(11)

Поради спецификата на отглеждането на животни от рода на овцете и козите определянето на точната дата на раждане на тези животни рядко е възможно и поради това такива данни не се включват в регистъра на стопанството, изискван съгласно Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета (9). Поради това понастоящем се изисква отстраняването на мозъка, черепа и очите на животни от рода на овцете и козите, ако животното е на възраст над 12 месеца или ако има пробил венеца постоянен резец.

(12)

Преценяването на възрастта на животните от рода на овцете и козите въз основа на озъбяването е само приблизително, предвид това, че датата на пробиването на първия постоянен резец при животно от рода на овцете и козите може да варира с няколко месеца. Съществуват и други методи за преценяване дали животните от рода на овцете и козите, изпратени за клане, са на възраст над 12 месеца, които могат да осигурят равностойно равнище на гаранция относно възрастта на животното. Тъй като тези методи може да зависят от особеностите на практиките за клане на животни от рода на овцете и козите на национално равнище, надеждността на тези методи следва да се оценява от компетентния орган на държавата членка, в която се извършва клането. Поради това точка 1, буква б) от приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде изменена, за да бъде предвидена възможност за преценка дали животното е на възраст над 12 месеца чрез метод, одобрен от компетентния орган на държавата членка, в която се извършва клането.

(13)

Приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 точка 1, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

по отношение на овце и кози: черепът, включително мозъкът и очите, и гръбначният мозък на животни на възраст над 12 месеца или които имат пробил венеца постоянен резец, или които са на възраст над 12 месеца, преценена чрез използване на метод, одобрен от компетентния орган на държавата членка, в която се извършва клането.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(3)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm

(4)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Пътна карта относно ТСЕ 2 — стратегически документ относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии за периода 2010—2015 г.“ COM(2010) 384 окончателен.

(5)  Решение 2007/453/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 г. относно установяване статуса по отношение на СЕГ на държави членки, на трети държави или на региони от тях в съответствие с риска от поява на СЕГ (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 84).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010; 8(12): 1875 [92 стр.].

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011; 9(1): 1945 [111 стр.].

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(8): 4197 [58 стр.].

(9)  Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).


10.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/15


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/970 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2018 година

за изменение на приложения II, III и V към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (1), и по-специално член 31, параграфи 1, 3 и 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) се отменя, считано от 7 октомври 2018 г., с Директива (ЕС) 2016/1629. В приложение II към Директива (ЕС) 2016/1629 се определя, че техническите изисквания, приложими към плавателните съдове, са предвидените в стандарт ES-TRIN 2015/1.

(2)

Действията от страна на Съюза в сектора на корабоплаването по вътрешни водни пътища следва да имат за цел да осигуряват единство по отношение на разработването на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, прилагани в Съюза.

(3)

Европейският комитет за изготвяне на стандарти за корабоплаване по вътрешните водни пътища (CESNI) е създаден на 3 юни 2015 г. в рамките на Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР), за да разработва технически стандарти за вътрешните водни пътища в различни области, по-специално що се отнася до плавателните съдове, информационните технологии и екипажа.

(4)

На заседанието си от 6 юли 2017 г. CESNI прие нов европейски стандарт за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища — стандартът ES-TRIN 2017/1 (3).

(5)

Стандартът ES-TRIN определя единните технически изисквания, необходими, за да се гарантира безопасността на плавателните съдове по вътрешните водни пътища. Той включва разпоредби относно корабостроенето, дооборудването и съоръжаването на плавателните съдове по вътрешните водни пътища, специални разпоредби за специфични категории плавателни съдове, като пътнически плавателни съдове, тласкани състави и контейнеровози, разпоредби относно оборудването за автоматичната идентификационна система, разпоредби относно идентификацията на плавателните съдове, образци на сертификатите и регистър, преходни разпоредби, както и инструкции за прилагането на техническия стандарт.

(6)

ЦККР ще измени правната си уредба, разпоредбите за инспекция на плавателните съдове по река Рейн, така че същата да се позовава на новия стандарт и да направи този нов стандарт правно задължителен в рамките на прилагането на ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн.

(7)

Поради това Директива (ЕС) 2016/1629 следва да бъде съответно изменена.

(8)

В интерес на последователността, изменените разпоредби следва да бъдат транспонирани и да се прилагат от една и съща дата, както е било предвидено първоначално за транспонирането и прилагането на Директива (ЕС) 2016/1629,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива (ЕС) 2016/1629 се изменя, както следва:

1)

приложение II се заменя с текста в приложение I към настоящата директива;

2)

приложение III се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива;

3)

приложение V се изменя в съответствие с приложение III към настоящата директива;

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 7 октомври 2018 г., и те се прилагат от същата дата. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 118.

(2)  Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (ОВ L 389, 30.12.2006 г., стр. 1).

(3)  Резолюция CESNI 2017-II-1


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА ОТ ЗОНИ 1, 2, 3 И 4

Техническите изисквания, приложими към плавателните съдове, са изискванията, определени в стандарт ES-TRIN 2017/1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение III към Регламент (ЕС) 2016/1629 се изменя, както следва:

1)

точка 2 се заменя със следното:

„2.   Якост и устойчивост

Степен на усилване на конструкцията и стабилност

Свидетелство/атестация от призната класификационна организация“;

2)

добавя се следната точка 8:

„8.   Машини

Рулеви системи

Валове на витлото и принадлежности

Задвижващи двигатели, съединители и принадлежности

Наличие на носово подрулващо устройство

Системи за трюмната вода и противопожарни инсталации

Аварийни източници на енергия и електрически инсталации

Свидетелство/атестация от призната класификационна организация“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Член 2.01, точка 2 от приложение V към Директива (ЕС) 2016/1629 се изменя, както следва:

1)

буква в) се заменя със следното:

„в)

експерт по корабоплаване, притежаващ свидетелство на капитан на плавателен съд за вътрешни водни пътища, което дава право на своя притежател да управлява плавателния съд, обект на инспекцията;“;

2)

добавя се следната буква г):

„г)

експерт по традиционни плавателни съдове за инспекцията на традиционни плавателни съдове.“

РЕШЕНИЯ

10.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/20


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/971 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2018 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2018) 4460)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I—IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно, за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в Съюза, които промени бе необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение. Приложението към Решение № 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение (ЕС) 2018/950 на Комисията (5) след появата на огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в окръзите Tulcea и Satu Mare в Румъния и в някои други държави членки през юни 2018 г.

(2)

Рискът от разпространение на африканската чума по свинете при дивите животни е свързан с естественото бавно разпространение на болестта сред популациите от диви свине, както и с рисковете, свързани с дейността на човека, както е видно от наскоро възникналата в Съюза епидемиологична обстановка във връзка с тази болест и както е документирано от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в научното становище на Експертната група по въпросите на здравето на животните и хуманното отношение към тях, публикувано на 14 юли 2015 г., в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 23 март 2017 г., и в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 7 ноември 2017 г. (6)

(3)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/950 вирусът на африканска чума по свинете се е разпространил в Румъния. През юни и юли 2018 г. бяха констатирани над двеста огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг Tulcea в Румъния. Освен това през юли 2018 г. бяха констатирани няколко огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в окръзите Braila и Constanta в Румъния. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. След засилените действия, предприети от Румъния за контрол на движението на живи свине, стоки от свине, странични животински продукти и други продукти (които биха могли допълнително да разпространят болестта от областите, засегнати от африканска чума по свинете, към областите, в които не е съобщавано за случаи на африканска чума по свинете), областта в Румъния между река Дунав и румънския бряг от делтата на Дунав до град Констанца, следва да бъде включена в част III от посоченото приложение. Поради това частите от гореспоменатите области, които преди са били включени в част I от посоченото приложение, сега следва да бъдат включени в част III от него.

(4)

С цел да бъде взето под внимание най-актуалното развитие на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат проактивни мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват области в Румъния, които са изложени на повишен риск, и те да бъдат надлежно включени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/950 на Комисията от 3 юли 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (ОВ L 167, 4.7.2018 г., стр. 11).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(7):4163. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(3):4732. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(11):5068.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Чешка република

Следните области в Чешката република:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

3.   Унгария

Следните области в Унгария:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Литва

Следните области в Литва:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy w powiecie łęczyńskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów do wschodniej granicy gminy w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana, Żółkiewka, część gminy Fajsławice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Румъния

Следните области в Румъния:

Bihor county,

Cluj county,

Maramureș county,

Galați county,

Vrancea county,

Brăila county (except Big Island of Brăila),

Buzău county,

Ialomița county (except Pond of Ialomita),

Călărași county.

ЧАСТ II

1.   Чешка република

Следните области в Чешката република:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Естония

Следните области в Естония:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Унгария

Следните области в Унгария:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Латвия

Следните области в Латвия:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Trzebieszów, miasto Łuków i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na wschód i południe od linii stanowiącej granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Sosnowica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na południe od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

część gminy Fajsławice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 82 w miejscowości Wólka Cycowska w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim.

7.   Румъния

Следните области в Румъния:

Sălaj county.

ЧАСТ III

1.   Латвия

Следните области в Латвия:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, część gminy Sosnowica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na północ od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,gminy Adamów, Serokomla i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ i zachód od linii stanowiącej północną i zachodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą od zachodniej granicy miasta Łuków do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Румъния

Следните области в Румъния:

Satu Mare county,

Tulcea county,

Constanța county,

Big Island of Brăila,

Pond of Ialomita.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

tutto il territorio della Sardegna.


Поправки

10.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/38


Поправка на Регламент (ЕС) 2018/683 на Комисията от 4 май 2018 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/163

( Официален вестник на Европейския съюз L 116 от 7 май 2018 г. )

На страница 20 в съображение 119:

вместо:

„По отношение на едно дъщерно дружество на Aeolus Group (Pirelli Tyre Co., Ltd.) Комисията не получи в зададения срок необходимите данни, за да установи експортната цена. На 23 март 2018 г. Комисията информира дружеството, че въпросниците, предоставени от неговите свързани вносители, са непълни и то беше помолено да преразгледа и представи отново отговорите на въпросниците. Дружеството беше информирано, че ако не предостави пълна и точна информация в дадения срок, Комисията ще използва наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. На 4 април 2018 г. въпросното дружество предостави преразгледани отговори. Комисията обаче счете, че същите все още са непълни и поради това не могат да бъдат обработени за целите на анализа на дъмпинга и вредата. В резултат на това Комисията установи дъмпинговия марж въз основа на проверената информация от другите проверени дружества от Aeolus Group, а именно Aeolus Tyre и Chonche Auto Double Happiness Tyre. Aeolus Group беше поканена да актуализира данните относно Pirelli за останалата част от производството.“

да се чете:

„По отношение на Pirelli Tyre Co., Ltd. Комисията не получи в зададения срок необходимите данни, за да установи експортната цена. На 23 март 2018 г. Комисията информира дружеството, че въпросниците, предоставени от неговите свързани вносители, са непълни и то беше помолено да преразгледа и представи отново отговорите на въпросниците. Дружеството беше информирано, че ако не предостави пълна и точна информация в дадения срок, Комисията ще използва наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. На 4 април 2018 г. въпросното дружество предостави преразгледани отговори. Комисията обаче счете, че същите все още са непълни и поради това не могат да бъдат обработени за целите на анализа на дъмпинга и вредата. В резултат на това Комисията установи дъмпинговия марж въз основа на проверената информация от другите проверени дружества от Aeolus Group, а именно Aeolus Tyre и Chonche Auto Double Happiness Tyre. Aeolus Group беше поканена да актуализира данните относно Pirelli за останалата част от производството.“

На страница 45 в приложението:

вместо:

„Quindao GRT Rubber Co. Ltd.

C350 “

да се чете:

„Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350 “