ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 161

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
26 юни 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/902 на Съвета от 21 април 2016 година за подписването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки и за временното прилагане на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

Протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/903 на Съвета от 25 юни 2018 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово ( *1)

7

 

*

Решение (ОВППС) 2018/904 на Съвета от 25 юни 2018 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

12

 

*

Решение (ОВППС) 2018/905 на Съвета от 25 юни 2018 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския рог

16

 

*

Решение (ОВППС) 2018/906 на Съвета от 25 юни 2018 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

22

 

*

Решение (ОВППС) 2018/907 на Съвета от 25 юни 2018 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

27

 

*

Решение (ОВППС) 2018/908 на Съвета от 25 юни 2018 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

32

 

*

Решение (ОВППС) 2018/909 на Съвета от 25 юни 2018 година за установяване на общ набор от правила за управление на проекти по линия на ПСС

37

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/910 на Комисията от 25 юни 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 4060)  ( 1)

42

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/911 на Комисията от 25 юни 2018 година за установяване на временни защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България (нотифицирано под номер С(2018) 4071)  ( 1)

67

 


 

(*1)   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/902 НА СЪВЕТА

от 21 април 2016 година

за подписването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки и за временното прилагане на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 207 и 212 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (1) („Споразумението“), беше подписано в Брюксел на 10 май 2010 г.

(2)

Република Хърватия стана държава — членка на Европейския съюз, на 1 юли 2013 г.

(3)

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяването, присъединяването на Хърватия към Споразумението се одобрява чрез сключване на протокол към Споразумението. Следва да се прилага опростена процедура, посредством която протоколът се сключва между Съвета, който гласува единодушно от името на държавите членки, и въпросните трети държави.

(4)

На 14 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори със съответните трети държави. Преговорите с Република Корея приключиха успешно с парафирането на протокола.

(5)

В член 4, параграф 3 от протокола се предвижда временното му прилагане преди влизането му в сила.

(6)

Протоколът следва да бъде подписан и да се прилага временно до приключване на процедурите по сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза и на неговите държави членки на протокола към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, се разрешава при условие на сключването на протокола.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза и неговите държави членки.

Член 3

Протоколът се прилага временно до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 21 април 2016 година.

За Съвета

Председател

A. VAN DER STEUR


(1)  ОВ L 20, 23.1.2013 г., стр. 2.


26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/3


ПРОТОКОЛ

към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, наричани по-нататък „държавите членки“, и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

от друга страна,

наричани заедно по-нататък „договарящите страни“,

като имат предвид, че:

Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, наричано по-нататък „Споразумението“, беше подписано в Брюксел на 10 май 2010 г.;

Договорът за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, наричан по-нататък „Договор за присъединяване“, беше подписан в Брюксел на 9 декември 2011 г.;

Република Хърватия следва да се присъедини към Споразумението чрез сключването на протокол към Споразумението, сключен между Съвета на Европейския съюз от името на Съюза, от една страна, и Република Корея, от друга страна,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Република Хърватия се присъединява към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна.

Член 2

След парафирането на настоящия протокол Съюзът своевременно предоставя на своите държави членки и на Република Корея хърватската езикова версия на Споразумението. При условие на влизането в сила на настоящия протокол езиковата версия, посочена в първото изречение на настоящия член, става автентична при същите условия като оригиналните езикови версии на Споразумението.

Член 3

Настоящият протокол е неразделна част от Споразумението.

Член 4

1.   Настоящият протокол се одобрява от договарящите страни в съответствие с техните процедури. Договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

2.   Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца след датата, на която всички договарящи страни са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

3.   При условие че бъде сключен на по-късна дата и до влизането му в сила, протоколът се прилага временно от датата на подписването му.

Член 5

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски език и на официалния език, който се използва в Корея, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители, надлежно упълномощени за тази цел, положиха подписите си под настоящия протокол.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého prvního června dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit pirmajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de junho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu iunie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého júna dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta juni år tjugohundrasjutton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā –

Korėjos Respublikos vardu,

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


РЕШЕНИЯ

26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/7


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/903 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (*1)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 4 август 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/1338 (1) за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) в Косово и за назначаване на г-жа Наталия АПОСТОЛОВА за СПЕС в Косово. Мандатът на СПЕС изтича на 30 юни 2018 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 20 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-жа Наталия АПОСТОЛОВА като СПЕС за Косово се удължава до 29 февруари 2020 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в Косово. Тези цели включват заемането на водеща роля в утвърждаването на стабилно, жизнеспособно, мирно, демократично и многоетническо Косово; укрепването на стабилността в региона и допринасянето за регионалното сътрудничество и добросъседските отношения на Западните Балкани; утвърждаването на Косово, ангажирано със спазването на принципите на върховенството на закона и закрилата на малцинствата, както и на културното и религиозното наследство; подкрепата за европейската перспектива на Косово и сближаването със Съюза в съответствие с перспективата на региона и съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (2), (наричано по-нататък „Споразумението за стабилизиране и асоцииране“) и Решение (ЕС) 2015/1988 на Съвета (3), както и съответните заключения на Съвета.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

а)

да предоставя съвети и подкрепа от страна на Съюза в политическия процес;

б)

да съдейства за цялостната политическа координация на Съюза в Косово;

в)

да укрепва присъствието на Съюза в Косово и да осигурява неговата съгласуваност и ефективност;

г)

да предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO), включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер;

д)

да осигурява последователността и съгласуваността на действията на Съюза в Косово, включително като ръководи на местно равнище прехода на EULEX KOSOVO с крайна цел прехвърляне на дейности към СПЕС или бюрото на ЕС в Косово и/или местните власти, според случая;

е)

да оказва подкрепа за европейската перспектива и сближаването на Косово със Съюза в съответствие с перспективата на региона и съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране и Решение (ЕС) 2015/1988, както и съответните заключения на Съвета, чрез целенасочена обществена комуникация и дейности на Съюза за осведомяване, целящи осигуряването на по-широко разбиране и подкрепа от страна на обществеността в Косово по въпросите, свързани със Съюза, включително работата на EULEX KOSOVO;

ж)

да наблюдава, подпомага и улеснява чрез всички средства и инструменти, които са на разположение на СПЕС, и с подкрепата на бюрото на ЕС в Косово напредъка в работата по политическите, икономическите и европейските приоритети съгласно съответните институционални компетентности и отговорности, и да подпомага изпълнението на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, включително чрез Европейската програма за реформи;

з)

да допринася за развитието и укрепването на зачитането на правата на човека и основните свободи в Косово, включително правата на жените и децата и закрилата на малцинствата, в съответствие с политиката на Съюза в областта на правата на човека и насоките на Съюза по въпросите на правата на човека;

и)

да подпомага водения със съдействието на Съюза диалог Белград—Прищина, в т.ч. задачите за оперативна подкрепа, които ще бъдат прехвърлени от EULEX KOSOVO;

й)

да подпомага мандата на специализираните съдебни състави и специализираната прокуратура по целесъобразност, включително чрез комуникационни и информационни дейности.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС, за периода 1 юли 2018 г. — 29 февруари 2020 г. възлиза на 5 150 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза. Няма ограничения за участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за поръчки от страна на СПЕС. Освен това, по отношение на стоките, закупени от СПЕС, не се прилагат правила за произход.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и на съответно предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС своевременно предоставя на Съвета и Комисията информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема съответно от държавата членка, заинтересованата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Целият командирован персонал остава под административното ръководство на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълнява задълженията си и действа в интерес на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят с приемащите държави по целесъобразност. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

1.   СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (4).

2.   ВП е оправомощен да предоставя на НАТО/КФОР класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, изготвени за целите на действията, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС.

3.   В съответствие с оперативните нужди на СПЕС ВП е оправомощен да предоставя на Организацията на обединените нации и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, изготвени за целите на действието, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС. За тази цел се изготвят договорености на местно равнище.

4.   ВП е оправомощен да предоставя на трети страни, свързани с настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, отнасящи се до обсъжданията в Съвета във връзка с действията, за които се прилага задължението за опазване на служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (5).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета осигуряват на СПЕС достъп до всяка информация от значение за него.

2.   Делегацията на Съюза и/или държавите членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза в оперативно качество съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, в съответствие с мандата на СПЕС и въз основа на обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

a)

изготвя конкретен план за сигурност въз основа на насоките от ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и в който се определя план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, съобразно степента на риск, определена за този район от ЕСВД;

г)

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, на ВП и на Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на действията на Съюза и подпомага осигуряването на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки за постигането на целите на политиката на Съюза. Ще се търси установяването на контакти с държавите членки, когато това е целесъобразно. Дейността на СПЕС се координира с тази на Комисията, както и с дейността на други СПЕС в същия регион, когато това е целесъобразно. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегации на Съюза в региона и с ръководителите на мисии на държавите членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на EULEX KOSOVO, включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер. СПЕС и командващият гражданските операции се консултират помежду си при необходимост. СПЕС поддържа също така връзка със съответните местни органи и с други участници на международно и регионално равнище, представени на място.

3.   СПЕС, заедно с други участници от страна на Съюза в региона, гарантира разпространението и обмена на информация между представените на място участници от страна на Съюза с цел постигане на висока степен на познаване и оценка на ситуацията сред всички тях.

Член 13

Помощ във връзка с правни претенции

СПЕС и членовете на персонала на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимото в отговор на правните претенции и задължения, възникнали във връзка с мандатите на предишните СПЕС в Косово, оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в този регион подлежат на редовен преглед. До 31 октомври 2018 г. СПЕС представя на Съвета, на ВП и на Комисията доклад за напредъка, а до 30 ноември 2019 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(*1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(1)  Решение (ОВППС) 2016/1338 на Съвета от 4 август 2016 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2015/2052 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.) (ОВ L 212, 5.8.2016 г., стр. 109).

(2)  ОВ L 71, 16.3.2016 г., стр. 3.

(3)  Решение (ЕС) 2015/1988 на Съвета от 22 октомври 2015 г. за подписване от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (ОВ L 290, 6.11.2015 г., стр. 4).

(4)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (2013/488/ЕС) (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/12


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/904 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 април 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/598 (1) за назначаване на г-н Peter BURIAN за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Централна Азия. Мандатът на СПЕС изтича на 30 юни 2018 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 20 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Peter BURIAN като СПЕС за Централна Азия се удължава до 29 февруари 2020 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в Централна Азия. Тези цели включват:

a)

насърчаване на добри и тесни отношения между Съюза и държавите от Централна Азия, основани на общи ценности и интереси, както е посочено в съответните споразумения;

б)

принос за повишаване на стабилността и сътрудничеството между държавите в региона;

в)

принос за укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека и основните свободи в Централна Азия;

г)

предприемане на мерки по отношение на основни заплахи, по-специално специфични проблеми с преки последици за Съюза;

д)

подобряване на ефективността и видимостта на действията на Съюза в региона, включително чрез по-тясна координация с други значими партньори и международни организации, например Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и ООН.

Член 3

Мандат

1.   За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

a)

да насърчава общата политическа координация на Съюза в Централна Азия и да съдейства за осигуряване на съгласуваност на външните действия на Съюза в региона;

б)

да наблюдава от името на ВП, съвместно с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията, процеса на изпълнение на стратегията на Съюза за ново партньорство с Централна Азия, което ще бъде допълнено със съответните заключения на Съвета и последващи доклади за напредъка при изпълнението на стратегията на Съюза за Централна Азия, да отправя препоръки и да докладва редовно пред съответните органи на Съвета;

в)

да подпомага Съвета при по-нататъшното разработване на цялостна политика по отношение на Централна Азия;

г)

да следи отблизо политическите събития в Централна Азия, като развива и поддържа тесни контакти с правителствата, парламентите, съдебната власт, гражданското общество и средствата за масово осведомяване;

д)

да насърчава Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан да си сътрудничат по регионални въпроси от общ интерес;

е)

да развива подходящи контакти и сътрудничество с основните заинтересовани участници в региона и всички имащи отношение регионални и международни организации;

ж)

в сътрудничество със СПЕС за правата на човека да допринася за изпълнението на политиката на Съюза в областта на правата на човека в региона, включително насоките на Съюза относно правата на човека, и по-специално насоките на Съюза относно децата и въоръжените конфликти и насоките относно насилието срещу жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, както и на политиката на Съюза във връзка с Резолюция 1325(2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, включително като следи и докладва за развитието на събитията и изготвя препоръки в тази област;

з)

в тясно сътрудничество с ООН и ОССЕ да допринася за предотвратяването и разрешаването на конфликти, като установява контакти с властите и други участници на местно ниво, като неправителствени организации, политически партии, малцинства, религиозни групи и техните лидери;

и)

да допринася за определяне на аспектите на общата външна политика и политика на сигурност по отношение на Централна Азия, свързани с енергийната сигурност, сигурността на границите, борбата с тежката престъпност, включително наркотиците и трафика на хора, както и управлението на водните ресурси, околната среда и изменението на климата;

й)

да насърчава постигането на регионална сигурност в границите на Централна Азия в контекста на намаляването на международното присъствие в Афганистан.

2.   СПЕС оказва подкрепа на работата на ВП и следи общо всички дейности на Съюза в региона.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политическо указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с ЕСВД и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС, за периода 1 юли 2018 г.—29 февруари 2020 г., възлиза на 1 660 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и предоставените финансови средства СПЕС отговаря за формирането на екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС своевременно предоставя на Съвета и Комисията информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироване на служители към СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема от съответната държава членка, заинтересованата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство съответно на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС се разполага в същите помещения като съответния отдел на ЕСВД или делегации на Съюза, така че да се гарантират съгласуваността и последователността на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят с приемащите държави по целесъобразност. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, в зависимост от случая, предоставят логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки в съответствие с мандата на СПЕС и обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

a)

изготвя конкретен план за сигурност въз основа на насоките от ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и в който се определя план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, съобразно степента на риск, определена за този район от ЕСВД;

г)

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, на ВП и на Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС се отчита и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на действията на Съюза и подпомага осигуряването на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с оглед постигането на целите на политиката на Съюза. Ще се търси установяването на контакти с държавите членки, когато това е целесъобразно. Дейността на СПЕС се координира със съответния географски отдел на ЕСВД, както и с Комисията. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки със съответните ръководители на мисии на държавите членки и с ръководителите на делегации на Съюза. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. Освен това СПЕС осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво, представени на място.

Член 13

Съдействие по отношение на претенциите

СПЕС и персоналът на СПЕС съдействат за осигуряването на материали за посрещане на претенции и задължения, възникнали във връзка с мандатите на предходните СПЕС за Централна Азия, като оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. До 31 октомври 2018 г. СПЕС представя на Съвета, на ВП и на Комисията доклад за напредъка, а до 30 ноември 2019 г. — подробен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ОВППС) 2015/598 на Съвета от 15 април 2015 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Централна Азия (ОВ L 99, 16.4.2015 г., стр. 25).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/16


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/905 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския рог

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 8 декември 2011 г. Съветът прие Решение 2011/819/ОВППС (1) за назначаване на г-н Alexander RONDOS за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Африканския рог. Мандатът на СПЕС изтича на 20 юни 2018 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 20 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

1.   Мандатът на г-н Alexander RONDOS като СПЕС за Африканския рог се удължава до 29 февруари 2020 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

2.   За целите на мандата на СПЕС се приема, че Африканският рог включва Република Джибути, Държавата Еритрея, Федерална демократична република Етиопия, Република Кения, Федерална република Сомалия, Република Судан, Република Южен Судан и Република Уганда. По въпроси с по-широко регионално отражение СПЕС установява диалог с държави и регионални образувания извън Африканския рог, когато това е целесъобразно.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза по отношение на Африканския рог, определени в Глобалната стратегия на ЕС от юни 2016 г., приетата на 14 ноември 2011 г. стратегическа рамка за Африканския рог, приетия на 26 октомври 2015 г. регионален план за действие 2015 — 2020 г. по отношение на Африканския рог и съответните заключения на Съвета, а именно да дава активен принос към регионалните и международните усилия за постигане на мирно съвместно съществуване и на траен мир, сигурност и развитие в държавите от региона и между тях. Освен това СПЕС допринася за повишаване на качеството, интензивността и въздействието на многостранния ангажимент на Съюза в Африканския рог и обществената осведоменост за него.

2.   Целите на политиката, за които СПЕС дава своя принос, включват, наред с другото:

а)

продължаващото стабилизиране на региона на Африканския рог, като се вземе предвид по-широката регионална динамика;

б)

разрешаването на конфликтите, по-специално тези в Сомалия, Южен Судан и Судан, и предотвратяването и ранното предупреждение за възможни конфликти между или в държавите от региона;

в)

подкрепа на регионалното сътрудничество в областта на политиката, сигурността и икономиката, по-специално в контекста на подновения политически ангажимент между Съюза и Междуправителствения орган за развитие (IGAD);

г)

по-добро управление на смесените миграционни потоци от и в рамките на региона на Африканския рог, насочено също към първопричините за тези потоци и техните хуманитарни аспекти;

д)

сигурност в района на Червено море.

Член 3

Мандат

1.   За постигане на целите на политиката на Съюза по отношение на Африканския рог СПЕС има следния мандат:

а)

въз основа на стратегическата рамка и регионалния план за действие да установи отношения с всички заинтересовани страни в региона, правителствата, регионалните власти, международните и регионалните организации, гражданското общество и диаспорите, за да спомогне за постигането на целите на Съюза и да допринесе за по-доброто разбиране на ролята на Съюза в региона;

б)

да установи контакт с основни участници извън региона, които имат влияние в Африканския рог, с цел справяне с проблемите, свързани с по-широката регионална стабилност, включително по отношение на Червено море, западната част на Индийския океан и по отношение на финансирането на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM). Тези контакти включват двустранен ангажимент със Съединените американски щати, страните от Персийския залив, Египет, Турция, Китай, регионални контакти със Съвета за сътрудничество в Персийския залив и взаимодействие с други заинтересовани участници при тяхната поява;

в)

да представлява Съюза на съответните международни форуми, когато е целесъобразно, и да спомага за популяризирането на подкрепата на Съюза за управление на кризи, както и за решаването и предотвратяването на конфликти;

г)

да насърчава и да подкрепя ефективното сътрудничество в областта на политиката и сигурността и икономическата интеграция в региона чрез партньорството на Съюза с Африканския съюз (АС) и регионалните организации, по-специално IGAD; да допринася за последващите действия във връзка със срещите на ниво министри между ЕС и IGAD и неформалните срещи на равнище министри между ЕС и държави, членуващи в IGAD;

д)

да следи политическите събития в региона и да допринася за разработването на политиката на Съюза по отношение на този регион, с цел изготвяне на конкретни предложения за действие, включително във връзка с Еритрея, Етиопия, Сомалия, Судан, Южен Судан, граничния спор между Джибути и Еритрея, граничния спор между Етиопия и Еритрея, изпълнението на споразумението от град Алжир, спора относно река Нил и други проблеми в региона, които дават отражение върху неговата сигурност, стабилност и благоденствие;

е)

по отношение на Сомалия — като работи в тясна координация с ръководителя на делегацията на Съюза за Сомалия и съответните регионални и международни партньори, включително специалния представител на генералния секретар на ООН за Сомалия, АС и IGAD, да продължи активно да допринася за действията и инициативите, насочени към по-нататъшно стабилизиране на Сомалия, в частност завършването на процеса на изграждане на федерална държава и изпълнението на плана за преход за започване на постепенен преход и прехвърляне на отговорностите от AMISOM към правителството и институциите на Сомалия. Освен това СПЕС продължава да подкрепя развитието на сектора на сигурността в Сомалия, включително чрез мисии на Съюза по линия на общата политика за сигурност и отбрана, разположени в региона, и да работи за подобрена координация на международните донори за подкрепа на сектора на сигурността в Сомалия, в тясна консултация с държавите членки;

ж)

по отношение на Судан — като работи в тясно сътрудничество с ръководителите на делегациите на Съюза в Хартум и към АС в Адис Абеба, да допринася за последователността и ефективността на политиката на Съюза спрямо Судан и да подкрепя политически решения на положението в Дарфур, Южен Кордофан и Сини Нил, и националното помирение чрез цялостен политически процес, включително чрез планирани за 2020 г. избори. Във връзка с това СПЕС следва да допринася за последователен международен подход с АС, и по-специално с групата на високо равнище на АС по изпълнението на договореностите за Судан и Южен Судан, ООН и други водещи регионални и международни заинтересовани страни, като има предвид също така необходимостта да се подкрепи мирното съвместно съществуване на Судан и Южен Судан, по-специално чрез изпълнение на споразуменията от Адис Абеба и решаване на неуредените въпроси след всеобхватното мирно споразумение;

з)

по отношение на Южен Судан — като се основава на Споразумението за разрешаването на конфликта в Южен Судан и процеса на форума на високо равнище за съживяването му, да продължава да сътрудничи на регионално равнище, по-специално с ООН, АС, IGAD, съседните на Южен Судан държави и други водещи международни партньори, за да се гарантира предотвратяването на по-нататъшен конфликт и изпълнението на всяко надеждно споразумение. Във връзка с това СПЕС ще работи в тясно сътрудничество с ръководителите на делегации на Съюза в Джуба и към АС в Адис Абеба;

и)

да проучва трансграничните предизвикателства, по-специално във връзка с миграцията, и при поискване да участва в диалози относно миграцията със съответните заинтересовани страни, както и да допринася в по-общ план за политиката на Съюза в областта на миграцията и бежанците по отношение на региона, в съответствие с политическите приоритети на Съюза, с оглед увеличаване на сътрудничеството, включително относно връщането и обратното приемане;

й)

да следи отблизо други трансгранични предизвикателства, засягащи региона на Африканския рог, с акцент върху радикализацията и тероризма, но и без да пренебрегва сигурността на мореплаването и пиратството, организираната престъпност, контрабандата и трафика на оръжия, продукти от видове от дивата флора и фауна, наркотици и друга контрабанда, и всички политически последици и последици за сигурността от хуманитарните кризи;

к)

да насърчава хуманитарния достъп из целия регион;

л)

да допринася за изпълнението на Решение 2011/168/ОВППС на Съвета (2) и на политиката на Съюза в областта на правата на човека в сътрудничество със СПЕС за правата на човека, включително насоките на ЕС относно правата на човека, и по-специално насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти и насоките на ЕС относно насилието срещу жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, както и за изпълнението на политиката на Съюза във връзка с Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН, включително чрез наблюдение и доклади във връзка с развитието на събитията, както и чрез изготвяне на препоръки в тази област.

2.   За целите на изпълнението на своя мандат СПЕС, наред с другото:

а)

съветва и съответно докладва във връзка с определянето на позициите на Съюза на международни форуми, за да насърчава активно цялостния политически подход на Съюза спрямо Африканския рог;

б)

проследява всички дейности на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

4.   СПЕС е базиран основно в региона, като същевременно осигурява редовно присъствие в централата на ЕСВД.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС, за периода 1 юли 2018 г. — 29 февруари 2020 г. възлиза на 4 295 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на своя мандат и съответно предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката и сигурността съобразно изискванията на мандата, включително пола. СПЕС своевременно и редовно предоставя на Съвета и на Комисията информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема съответно от държавата членка, заинтересованата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Целият командирован персонал остава под административното ръководство на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълнява задълженията си и действа в интерес на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС е разположен в същите сгради като съответните отдели на ЕСВД или делегациите на Съюза, така че да се осигурят съгласуваност и последователност на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и на персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят с приемащите държави по целесъобразност. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват изцяло необходимото съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (3).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета осигуряват на СПЕС достъп до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, според случая, предоставят логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза в оперативно качество съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, в съответствие с мандата на СПЕС и въз основа на обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

a)

изготвя конкретен план за сигурност въз основа на насоките от ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и в който се определя план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, съобразно степента на риск, определена за този район от ЕСВД;

г)

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, на ВП и на Комисията писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, последователността и ефективността на действията на Съюза и подпомага осигуряването на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки за постигането на целите на политиката на Съюза. Ще се търси установяването на контакти с държавите членки, когато това е целесъобразно. Дейността на СПЕС се координира с тази на делегациите на Съюза и тази на Комисията. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и за делегациите на Съюза в региона.

2.   На място се поддържат тесни връзки със съответните ръководители на мисии на държавите членки и на ръководителите на делегации на Съюза. Те полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на мандата му. В тясно сътрудничество със съответните делегации на Съюза СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на командващия силите на EUNAVFOR Atalanta, на командващия мисията EUTM Сомалия и на ръководителя на мисията EUCAP Somalia. СПЕС, командващите операциите на ЕС и командващият гражданските операции се консултират помежду си при необходимост.

3.   СПЕС осъществява тясно сътрудничество с властите на участващите държави, ООН, АС, IGAD, други национални, регионални и международни заинтересовани страни, както и с гражданското общество в региона.

Член 13

Помощ във връзка с правни претенции

СПЕС и членовете на персонала на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимото в отговор на правните претенции и задължения, възникнали във връзка с мандатите на предишните СПЕС в Судан (и Южен Судан), оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. До 31 октомври 2018 г. СПЕС представя на на Съвета, на ВП и на Комисията доклад за напредъка, а до 30 ноември 2019 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2011/819/ОВППС на Съвета от 8 декември 2011 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Африканския рог (ОВ L 327, 9.12.2011 г., стр. 62).

(2)  Решение 2011/168/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 г. относно Международния наказателен съд и за отмяна на Обща позиция 2003/444/ОВППС (ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 56).

(3)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/22


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/906 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 7 декември 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/2274 (1) за назначаване на г-н Ángel LOSADA FERNÁNDEZ за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Сахел. Мандатът на СПЕС изтича на 30 юни 2018 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 20 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява този мандат в обстановка, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

1.   Мандатът на г-н Ángel LOSADA FERNÁNDEZ като СПЕС за Сахел се удължава до 29 февруари 2020 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано, въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

2.   За целите на мандата на СПЕС Сахел обхваща зоната, която е от първостепенно значение в стратегията на ЕС за сигурността и развитието на Сахел („стратегията“) и нейния регионален план за действие („РПД“), а именно Буркина Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер. По въпроси с по-широко регионално отражение СПЕС установява диалог с държавите от басейна на езерото Чад и с други държави и регионални или международни образувания извън Сахел, включително Магреб, Западна Африка и Гвинейския залив, когато това е уместно.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на целта на политиката на Съюза по отношение на Сахел да допринася активно към регионалните и международните усилия за постигане на траен мир, сигурност и развитие в региона. Освен това СПЕС се стреми да повиши качеството, интензивността и въздействието на многостранния ангажимент на Съюза в Сахел.

2.   СПЕС допринася за развитието и реализирането на всички усилия на Съюза в региона, по-специално в областта на политиката, сигурността и развитието, както и за координирането на всички подходящи инструменти за действие на Съюза.

3.   Приоритет се отдава на дългосрочното стабилизиране на Мали, както и на партньорството с Г-5, в координация с делегациите на Съюза и с други заинтересовани страни, включително държавите членки, Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

4.   Целите на политиката на Съюза са чрез координирано и ефективно използване на всичките ѝ инструменти да насърчи връщането на Мали и неговия народ по пътя на мира, помирението, сигурността и развитието.

5.   Целите на политиката на Съюза са насочени и към укрепване на връзката между въпросите на сигурността и развитието в държавите от Г-5 Сахел.

Член 3

Мандат

1.   С оглед постигане на целите на политиката на Съюза по отношение на Сахел, мандатът на СПЕС е:

a)

да допринася активно за прилагането на стратегията и нейния РПД и да координира и доразвива интегрирания подход на Съюза към регионалните кризи, с оглед на засилването на цялостната съгласуваност и ефективност на дейностите на Съюза в Сахел;

б)

да сътрудничи с всички заинтересовани страни в региона, правителствата, регионалните организации, по-специално с Г-5 от Сахел и нейните сили, по отношение на което, наред с другото, следва да се обърне специално внимание на утвърждаването на зачитането на правата на човека и невоенните елементи на силите, като полицейският компонент, международните организации, гражданското общество и диаспората, включително с всички държави от Магреб и от басейна на езерото Чад, с оглед на постигане на целите на Съюза, и да допринася за по-доброто разбиране на ролята на Съюза в Сахел;

в)

да представлява и да утвърждава интересите и видимостта на Съюза в съответните регионални и международни форуми, включително участие в комитета за наблюдение на изпълнението на мирното споразумение за Мали, както и да подпомага цялостно координираните и всеобхватни действия на Съюза в региона, като използва всички подходящи инструменти, включително сътрудничеството за развитие, като например Алианса за Сахел, дейностите на държавите членки и подкрепата на Съюза за управлението на кризи и предотвратяването на конфликти посредством военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали), мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali), мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) и действието за стабилизиране съгласно член 28 от Договора;

г)

да поддържа тясно сътрудничество с ООН, в частност със специалния представител на генералния секретар за Западна Африка и Сахел, със специалния представител на генералния секретар и ръководител на Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране, с Африканския съюз (АС), по-специално с върховния представител на АС за Мали и Сахел, с Г-5 от Сахел, по-специално с председателството на Г-5 и постоянния му секретар, с Икономическата общност на западноафриканските държави, с Комисията за басейна на езерото Чад и с други водещи национални, регионални и международни заинтересовани страни, включително други специални пратеници за Сахел, както и със съответните органи в района на Магреб и Близкия изток;

д)

да следи отблизо регионалните и трансграничните измерения на предизвикателствата, пред които е изправен регионът, включително тероризма, организираната престъпност, контрабандата на оръжие, трафика и контрабандата на хора, трафика на наркотици, бежанските и миграционните потоци и свързаните с тях финансови потоци; в тясно сътрудничество с координатора на ЕС за борбата с тероризма да допринася за по-нататъшното прилагане на стратегията на ЕС за борба с тероризма;

е)

да следи отблизо хуманитарните и политическите последици, както и последиците за сигурността и развитието, произтичащи от големите бежански и миграционни потоци и свързаните с тях незаконни финансови потоци в региона; при поискване да започне диалог по въпросите на миграцията със съответните заинтересовани страни и да допринася по-общо за политиката на Съюза в областта на миграцията и бежанците по отношение на региона в съответствие с политическите приоритети на Съюза с оглед на засилване на сътрудничеството, включително по отношение на връщането и обратното приемане; да работи с държавите от Сахел за изпълнение на дейностите, договорени на срещата на върха във Валета през ноември 2015 г., включително Извънредния доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка, както и във връзка с рамките за партньорство.

ж)

да поддържа редовни политически контакти на високо равнище с държавите от региона, които са засегнати от тероризма и международната престъпност, и да гарантира ключовата роля на Съюза в международните усилия за борба с тероризма и международната престъпност. Това включва усилията на Съюза за оказване на по-силна подкрепа на сектора на сигурността чрез регионализиране на мисиите по линия на ОПСО и активно съдействие за изграждането на регионален капацитет, по-специално обединените сили на Г-5 от Сахел, координацията им с международните фактори като MINUSMA и отношенията им с местното население в съответствие с резолюции 2359 (2017) и 2391 (2017) на Съвета за сигурност на ООН, както и осигуряване на адекватно противодействие на първопричините за тероризма и международната престъпност в Сахел;

з)

да следи отблизо политическите и свързаните със сигурността и развитието последици от хуманитарните кризи в региона;

и)

по отношение на Мали: да допринася за стабилизирането на страната, по-специално за пълното възстановяване на конституционния ред и управление на цялата територия и за установяване на надежден национален приобщаващ диалог в общата рамка на мирното споразумение за Мали. Това включва и насърчаване на институционалното изграждане, на реформата на сектора на сигурността, в съответствие с Резолюция 2364 (2017) на Съвета за сигурност на ООН, и на дългосрочното изграждане на мир и помирение и борба с корупцията и безнаказаността в Мали, както и подпомагане на активните и изцяло координирани усилия на Съюза за насърчаване на незабавно изпълнение на мирното споразумение за Мали;

й)

да допринася, в сътрудничество със СПЕС за правата на човека, за изпълнението на политиката на Съюза в областта на правата на човека в региона, включително насоките на ЕС относно правата на човека, и по-специално насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти и относно насилието над жени и момичета и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, както и на политиката на Съюза по отношение на жените, мира и сигурността, и да насърчава приобщаването и равенството на половете в процеса на изграждането на държавата, в съответствие с Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН и последващите резолюции относно жените, мира и сигурността, включително Резолюция 2242 (2015) на Съвета за сигурност на ООН. Приносът ще включва наблюдение и доклади за развитието на събитията, както и изготвяне на препоръки в тази област, и поддържане на редовни контакти със съответните власти в Мали и в региона, с офиса на прокурора на Международния наказателен съд, със службата на Върховния комисар по правата на човека, както и със защитниците на правата на човека и наблюдателите в региона;

к)

да наблюдава и докладва относно спазването на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и по-конкретно резолюции 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017) и 2374 (2017), 2359 (2017) и 2391 (2017) на Съвета за сигурност на ООН.

2.   За целите на изпълнението на мандата на СПЕС, СПЕС, inter alia:

a)

осигурява експертни становища и докладва относно формулирането на позициите на Съюза на регионалните и международните форуми, когато е целесъобразно, така че активно да насърчава и укрепва глобалния подход на Съюза спрямо кризата в Сахел;

б)

проследява всички дейности на Съюза и осъществява тясно сътрудничество със съответните делегации на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политическо ръководство на СПЕС в рамките на мандата, без да се засягат отговорностите на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 юли 2018 г. до 29 февруари 2020 г., е в размер на 2 400 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата си и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. В екипа се включват експерти по конкретни въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата, включително пола. СПЕС предоставя своевременно актуална информация на Съвета и Комисията за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироване на служители към СПЕС. Възнаграждението на такива командировани служители се поема съответно от държавата членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат да бъдат командировани и към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал трябва да са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, на изпращащата институция на Съюза или на ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС се разполага в същите помещения като съответните отдели на ЕСВД или делегациите на Съюза, така че да се гарантират съгласуваността и последователността на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и другите гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят с приемащите държави в зависимост от случая. Държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие за тази цел.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, в съответствие с мандата на СПЕС и обстановката от гледна точка на сигурността в географския район, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под пряко ръководство на СПЕС, по-специално като:

a)

изготвя конкретен план за сигурността въз основа на насоки от страна на ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и в който се определя план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, съобразно степента на риск, определена за този район от ЕСВД;

г)

гарантира, че са изпълнени всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, на ВП и на Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и по други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни доклади на ВП и КПС, включително междинен доклад през пролетта на 2019 г. При необходимост СПЕС докладва и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация с други участници от Съюза

1.   В рамките на стратегията и на РПД СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на политическата и дипломатическата дейност на Съюза и съдейства за осигуряване на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза и на действията на държавите членки с оглед на постигането на целите на политиката на Съюза. Ще се търси установяването на контакти с държавите членки, когато това е целесъобразно.

2.   Действията на СПЕС се координират с тези на делегациите на Съюза и на Комисията, както и с действията на други СПЕС в региона. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза в региона.

3.   На място се поддържат тесни връзки със съответните ръководители на мисиите на държавите членки и на делегациите на Съюза. Те полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на мандата му. СПЕС, в тясна координация със съответните делегации на Съюза, осигурява политическо ръководство на място за ръководителите на мисиите EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali и за командващия мисията EUTM Мали. СПЕС, командващият мисията EUTM Мали и командващият гражданските операции за EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali се консултират взаимно, когато е необходимо.

Член 13

Съдействие във връзка с претенции

СПЕС и персоналът на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимите елементи за отговор на претенциите и задълженията, възникнали във връзка с мандатите на предишните СПЕС за Сахел, оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други форми на приноса на Съюза за региона подлежат на редовен преглед. До 31 октомври 2018 г. СПЕС представя на Съвета, на ВП и на Комисията доклад за напредъка, а до 30 ноември 2019 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ОВППС) 2015/2274 на Съвета от 7 декември 2015 г. за назначаване на специалния представител на Европейския съюз за Сахел (ОВ L 322, 8.12.2015 г., стр. 44).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/27


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/907 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 13 ноември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/2071 (1), с което за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Южен Кавказ и за кризата в Грузия беше назначен г-н Toivo KLAAR. Мандатът на СПЕС изтича на 30 юни 2018 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да се удължи с още 20 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Toivo KLAAR като СПЕС за Южен Кавказ и за кризата в Грузия се удължава до 29 февруари 2020 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза за Южен Кавказ, включително на целите, посочени в заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в Брюксел на 1 септември 2008 г., и в заключенията на Съвета от 15 септември 2008 г., както и в тези от 27 февруари 2012 г. Тези цели включват:

a)

в съответствие със съществуващите механизми, включително Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и нейната група „Минск“, предотвратяване на конфликти в региона, принос към мирно уреждане на конфликти в региона, включително кризата в Грузия и конфликта в Нагорни Карабах, чрез насърчаване на завръщането на бежанци и вътрешно разселени лица и посредством други подходящи средства и подкрепа на изпълнението на подобни договорености в съответствие с принципите на международното право;

б)

установяване на конструктивни връзки с основните заинтересовани страни по отношение на региона;

в)

насърчаване и подкрепа за по-нататъшно сътрудничество между Армения, Азербайджан и Грузия и съответно техните съседни държави, когато е уместно;

г)

засилване на ефективността и видимостта на присъствието на Съюза в региона.

Член 3

Мандат

С оглед постигане на целите на политиката мандатът на СПЕС включва:

а)

развиване на връзки с правителствата, парламентите, други ключови политически участници, съдебната власт и гражданското общество в региона;

б)

насърчаване на държавите в региона да си сътрудничат по регионални въпроси от общ интерес, като например общите заплахи за сигурността, борбата срещу тероризма, незаконния трафик и организираната престъпност;

в)

принос към мирното уреждане на конфликтите в съответствие с принципите на международното право и улесняване на изпълнението на подобни решения в тясно сътрудничество с Организацията на обединените нации, ОССЕ и нейната група „Минск“;

г)

във връзка с кризата в Грузия:

i)

подпомагане на подготовката на международните преговори, провеждани съгласно точка 6 от споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г.„Международните преговори в Женева“, и мерките за прилагането му от 8 септември 2008 г., в които са включени договорености за сигурността и стабилността в региона; въпроса с бежанците и вътрешно разселените лица, въз основа на международно признати принципи, всякакви други въпроси, по взаимно съгласие между страните,

ii)

подкрепа за определяне на позицията на Съюза и представянето ѝ на равнище СПЕС в хода на преговорите, посочени в подточка i), и

iii)

улесняване на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., както и на мерките за прилагане от 8 септември 2008 г.;

д)

улесняване разработването и прилагането на мерки за изграждане на доверие, съгласувано спрямо експертния опит на държавите членки, където е наличен и подходящ;

е)

съдействие при необходимост за подготовката на участието на Съюза в евентуалното уреждане на конфликта;

ж)

засилване на диалога на Съюза с основните заинтересовани страни по отношение на региона;

з)

подпомагане на Съюза в по-нататъшното разработване на цялостна политика за Южен Кавказ;

и)

в рамките на дейностите, посочени в настоящия член, допринасяне за прилагането на политиката на Съюза в областта на правата на човека и насоките на Съюза по въпросите на правата на човека, и по-специално по отношение на децата и жените в засегнати от конфликти области, особено чрез наблюдение и действия за овладяване на процесите в тази област.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 юли 2018 г. до 29 февруари 2020 г., възлиза на 4 340 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Сформиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. Екипът включва експерти по конкретни въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно актуална информация на Съвета и на Комисията за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироване на служители към СПЕС. Възнаграждението на такива командировани служители се поема съответно от държавата членка, заинтересованата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, на изпращащата институция на Съюза или на ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС се разполага в същите помещения като съответните отдели на ЕСВД или делегациите на Съюза, така че да се гарантират съгласуваността и последователността на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и неговия персонал

Привилегиите, имунитетът и другите гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договорят с приемащите държави в зависимост от случая. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън границите на Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки съобразно мандата на СПЕС и обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

a)

изготвя конкретен план за сигурността въз основа на насоките от ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и в който се определя план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, въз основа на степента на риск, определена от ЕСВД за този район;

г)

гарантира, че са изпълнени всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, на ВП и на Комисията писмени доклади за изпълнението на тези препоръки, както и по други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефикасността на действията на Съюза и спомага за съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с цел да бъдат постигнати целите на политиката на Съюза. Ще се търси установяването на контакти с държавите членки, когато това е целесъобразно. Действията на СПЕС се координират с действията на Комисията. СПЕС редовно провежда брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза и ръководителите на мисиите на държавите членки. Те полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. В тясно сътрудничество с ръководителя на делегацията на Съюза в Грузия СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia). СПЕС и командващият гражданските операции за EUMM Georgia се консултират помежду си при необходимост. СПЕС също така осъществява на място връзка с други участници на международно и регионално равнище.

Член 13

Помощ във връзка с претенции

СПЕС и членовете на неговия персонал съдействат за предоставяне на необходимите елементи за отговор на претенции и задължения, възникнали във връзка с мандатите на предишните СПЕС за Южен Кавказ и за кризата в Грузия, оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други форми на приноса на Съюза за региона подлежат на редовен преглед. До 31 октомври 2018 г. СПЕС представя на Съвета, на ВП и на Комисията доклад за напредъка, а до 30 ноември 2019 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ОВППС) 2017/2071 на Съвета от 13 ноември 2017 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия (ОВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 55).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/32


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/908 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 19 януари 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/77 (1) за назначаване на г-н Lars-Gunnar WIGEMARK за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Босна и Херцеговина. Мандатът на СПЕС изтича на 30 юни 2018 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 14 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Lars-Gunnar WIGEMARK като СПЕС в Босна и Херцеговина се удължава до 31 август 2019 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на следните цели на политиката на Съюза в Босна и Херцеговина:

а)

непрекъснат напредък в процеса на стабилизиране и асоцииране;

б)

гарантиране на стабилна, надеждна, мирна, мултиетническа и обединена Босна и Херцеговина, която да живее в мирно сътрудничество със своите съседи; и

в)

гарантиране, че Босна и Херцеговина е трайно ориентирана към членство в ЕС.

2.   ЕС ще продължи да подкрепя и изпълнението на Общото рамково споразумение за мир в Босна и Херцеговина.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

a)

да предоставя съвети от страна на Съюза и да подпомага политическия процес, по-специално чрез насърчаване на диалога между различните равнища на управление;

б)

да осигурява последователността и съгласуваността на действията на Съюза;

в)

да улеснява напредъка по политическите и икономическите приоритети и приоритетите на Съюза, по-специално чрез насърчаване на по-нататъшната работа по координационния механизъм по въпросите на Съюза и продължаване на прилагането на програмата за реформи;

г)

да оказва подкрепа за националните усилия в съответствие с европейските стандарти за прилагане на резултатите от изборите;

д)

да наблюдава и да съветва с органите на изпълнителната и законодателната власт на всички равнища на управление в Босна и Херцеговина и да осъществява контакти с властите и политическите партии в Босна и Херцеговина;

е)

да осигурява изпълнението на усилията на Съюза във всички дейности в областта на правовата държава и реформата в сектора на сигурността, да насърчава цялостната координация и да осигурява на място политическа ориентация на усилията на Съюза за справяне с организираната престъпност, корупцията и тероризма и в тази връзка да предоставя на ВП и Комисията оценки и съвети, според необходимостта;

ж)

да оказва подкрепа за по-силно и по-ефективно взаимодействие между наказателното правосъдие и полицията в Босна и Херцеговина, както и на инициативи, чиято цел е укрепването на ефективността и безпристрастността на правораздавателните институции, по-специално на структурирания диалог относно правосъдието;

з)

без да се засяга военната верига на командване, да дава на командващия силите на ЕС политически напътствия по военни въпроси с местно политическо измерение, по-специално по отношение на чувствителни по характер операции и на отношенията с местните власти и с местните медии; да се консултира с командващия силите на ЕС, преди да предприеме политически действия, които могат да окажат въздействие върху свързаното със сигурността положение, и да координира съгласуваността на посланията до местните власти и до други международни организации; да допринася за консултациите по стратегическия преглед на EUFOR/ALTHEA;

и)

да координира и изпълнява комуникационните дейности на Съюза по въпроси на ЕС, насочени към обществеността в Босна и Херцеговина;

й)

да насърчава процеса на интеграция в Съюза чрез целенасочена публична дипломация и информационни дейности на Съюза, предназначени да осигурят по-широко разбиране и подкрепа от страна на обществеността в Босна и Херцеговина по свързани със Съюза въпроси, включително чрез ангажиране на местните представители на гражданското общество;

к)

да допринася за развитието и утвърждаването на зачитането на правата на човека и основните свободи в Босна и Херцеговина в съответствие с политиката на ЕС за правата на човека и насоките на ЕС относно правата на човека;

л)

да работи със съответните органи на Босна и Херцеговина за оказване на пълно съдействие от тяхна страна на Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали;

м)

в съответствие с процеса на интеграция в Съюза да съветва, подпомага, улеснява и наблюдава политическия диалог по необходимите конституционни и съответни законодателни промени;

н)

да поддържа тесни контакти и да се консултира редовно с върховния представител за Босна и Херцеговина и с други международни организации, работещи в страната; във връзка с това да информира Съвета за дискусиите на място относно международното присъствие в страната, включително Службата на върховния представител;

о)

да съветва ВП, според необходимостта, относно физическите и юридическите лица, на които биха могли да бъдат наложени ограничителни мерки с оглед на обстановката в Босна и Херцеговина;

п)

без да се засягат приложимите вериги на командване, да помага за гарантиране на съгласуваното прилагане на място на всички инструменти на Съюза с цел постигане на целите на политиката на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 юли 2018 г. до 31 август 2019 г., възлиза на 7 521 937 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза. Няма ограничения за участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за обществени поръчки от страна на СПЕС. Освен това, по отношение на стоките, закупени от СПЕС, не се прилагат правила за произход.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. В екипа се включват експерти по конкретни въпроси на политиката в съответствие с изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно актуална информация на Съвета и Комисията за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители към СПЕС. Възнаграждението на такива командировани служители се поема съответно от държавата членка, от заинтересованата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат да бъдат командировани и към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и другите гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят с приемащите страни по целесъобразност. Държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие за тази цел.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъп на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегацията на Съюза и/или държавите членки по целесъобразност осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки в съответствие със мандата на СПЕС и обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

a)

изготвя конкретен план за сигурността въз основа на насоки от страна на ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и в който се определя план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск в съответствие с условията на района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който СПЕС отговаря, въз основа на степента на риск, определена от ЕСВД за този район;

г)

гарантира, че са изпълнени всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, на ВП и на Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и по други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефикасността на действията на Съюза и спомага за съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с цел да бъдат постигнати целите на политиката на Съюза. Ще се търси установяването на контакти с държавите членки, когато това е целесъобразно. Действията на СПЕС се координират с действията на Комисията, както и с действията на другите СПЕС в същия регион, когато това е целесъобразно. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза в региона и с ръководителите на мисии на държавите членки. Те полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС също така осъществява връзка на място с участниците на международно и регионално ниво и по-специално работи в Босна и Херцеговина в тясна координация с върховния представител.

3.   В подкрепа на операциите на Съюза по управление на кризи СПЕС, с други участници от страна на Съюза на място, подобрява разпространението и предоставянето на информация от тези участници от страна на Съюза на място, с оглед на постигането на висока степен на обща осведоменост и оценка на ситуацията.

Член 13

Помощ във връзка с претенции

СПЕС и персоналът на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимите елементи за отговор на претенциите и задълженията, възникнали във връзка с мандатите на предишните СПЕС в Босна и Херцеговина, оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други форми на приноса на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. До 31 октомври 2018 г. СПЕС представя на Съвета, на ВП и на Комисията доклад за напредъка, а до 31 май 2019 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ОВППС) 2015/77 на Съвета от 19 януари 2015 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ОВ L 13, 20.1.2015 г., стр. 7).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/37


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/909 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за установяване на общ набор от правила за управление на проекти по линия на ПСС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 46, параграф 6 от него,

Като взе предвид Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г. за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки (1),

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“),

като има предвид, че:

(1)

На 11 декември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/2315.

(2)

В член 4, параграф 2, буква е) от посоченото решение се предвижда, че Съветът установява пакет от правила за управление на проекти, които участващите държави членки, които участват в отделен проект, могат да пригодят както е необходимо за този проект.

(3)

Както е посочено в съображение 5 от Решение (ОВППС) 2018/340 на Съвета (2), за да се осигури съгласуваност, изпълнението на всички проекти по линия на ПСС ще се основава на общи правила за управление на проекти, включително inter alia правила относно ролята на наблюдателите, когато е уместно.

(4)

В съответствие с точка 12 от Препоръката на Съвета от 6 март 2018 г. относно пътна карта за осъществяване на ПСС (3) общият набор от правила за управление на проекти следва да бъде приет от Съвета до юни 2018 г. Той следва да осигури рамка, която да гарантира съгласувано и последователно изпълнение на проектите по линия на ПСС и да включва реда и условията за редовно уведомяване на Съвета относно разработването на отделни проекти, в съответствие с член 5, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2017/2315, както и да позволи необходимия надзор от страна на Съвета. В това отношение ролите и отговорностите на участващите държави членки, включително inter alia ролята на държавите наблюдатели, ако е уместно, както и на секретариата на ПСС, който се осигурява съвместно от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), включително Военния секретариат на Европейския съюз (ВСЕС) и Европейската агенция по отбрана (EDA), следва да бъдат допълнително конкретизирани. Освен това тази рамка следва да предостави общи насоки за участниците при разработването на подходящи договорености за управление на всеки проект, в съответствие с член 5, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2017/2315. Във връзка с това до юни 2018 г. До юни 2018 г. Съветът ще разгледа въпроса с координиращите функции на участващите държави членки в рамките на проектите.

(5)

В член 7 от Решение (ОВППС) 2017/2315 се предвижда, че ЕСВД, включително ВСЕС и Европейската агенция по отбрана (EDA) следва съвместно да осигуряват секретариата на ПСС, и допълнително се уточняват ролите и отговорностите на тези образувания за подпомагане на функционирането на ПСС, в т.ч. на проектите по линия на ПСС.

(6)

В съответствие с член 4, параграф 2, буква ж) от Решение (ОВППС) 2017/2315 Съветът следва да приеме решение за своевременно установяване на общите условия, при които трети държави биха могли да бъдат поканени по изключение да участват в отделни проекти, в съответствие с член 9, и по-специално член 9, параграф 1 от него, и с точка 13 от Препоръката на Съвета от 6 март 2018 г.

(7)

Предвид гореизложеното Съветът следва да приеме решение за установяване на общ набор от правила за управление на проекти по линия на ПСС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определение

За целите на настоящото решение „участници в проект“ означава участващите държави членки, които участват в даден проект по линия на ПСС.

Член 2

Информиране на Съвета и надзор от страна на Съвета

1.   Най-късно до ноември всяка година Съветът прави преглед и по целесъобразност актуализира Решение (ОВППС) 2018/340. Актуализираният списък на участниците в проект за всеки отделен проект, състоящ се от тези, които са представили предложение за проект и тези, които са приети в проекта в съответствие с член 5 от Решение (ОВППС) 2017/2315, се публикува заедно с актуализираното решение на Съвета.

2.   Веднъж годишно Съветът бива информиран по целесъобразност от участниците в проект за хода на съответните проекти по линия на ПСС. За тази цел участниците в проект, чрез координаторите на проектите, докладват на секретариата на ПСС за осъществения напредък в рамките на съответните проекти по линия на ПСС, като използват образеца за описание на проекти по линия на ПСС, посочен в параграф 11 от Препоръката на Съвета от 6 март 2018 г., чрез съвместна електронна работна платформа. Тези доклади съдържат консолидирана информация за напредъка по изпълнението на проекта, неговата пътна карта, цели и етапни цели, както и за приноса му към изпълнението на съответните по-обвързващи ангажименти. В съответствие с Решение (ОВППС) 2013/488/ЕС на Съвета (4) участниците в проект могат да се споразумеят за класификацията на съответните части от информацията, която трябва да бъде предоставена.

Секретариатът на ПСС изпраща покана, която дава на координаторите на проекти шест седмици, за да докладват, и събира консолидираната информация за проектите по линия на ПСС с оглед на предаването ѝ на Съвета. Предаването на Съвета предхожда годишния доклад относно ПСС, подаван от върховния представител, като се вземат предвид точки 14, 15 и 16 от Препоръката на Съвета от 6 март 2018 г.

3.   По искане на Съвета участниците в проект, чрез координаторите на проектите, предоставят допълнителна информация по отделни специфични проекти освен редовно събираната информация, посочена в параграф 2.

4.   Участващите държави членки предоставят и информация за своя индивидуален принос към проектите по линия на ПСС, в които участват, чрез националните си планове за изпълнение, които се преглеждат и актуализират ежегодно по целесъобразност в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2017/2315.

5.   Съвместната електронна работна платформа се използва от координаторите на проекти за докладване на друг имащ отношение напредък и промени във връзка с проекта, включително приемането на нови участници в проекта и наблюдатели и датата на тяхното приемане. Съвместната електронна работна платформа се използва така, че да гарантира прозрачност на предоставяната информация за всички участващи държави членки.

Член 3

Секретариат на ПСС

В съответствие с член 7 от Решение (ОВППС) 2017/2315 и за да изпълнява отговорностите си, секретариатът на ПСС:

а)

осигурява единно звено за контакт в рамките на Съюза за всички въпроси от областта на ПСС.

б)

осигурява единно звено за контакт и за всички участващи държави членки с цел обмен на съответната информация, като се използва един имейл адрес и обща електронна платформа. Секретариатът на ПСС също разпространява документите си чрез общата електронна платформа;

в)

изпълнява помощни и координационни функции във връзка с оценяването на предложенията за проекти по линия на ПСС и допринася за структурираното осъществяване на подаването от страна на държавите членки на информацията, необходима за оценяването на проектите, както и за докладването пред Съвета;

г)

подпомага при отправено искане от тяхна страна участващите държави членки, които възнамеряват да предложат проект, да информират останалите участващи държави членки. В съответствие с член 5, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2017/2315 тази информация се разпространява своевременно, така че да се спечели подкрепа и да се даде на заинтересуваните участващи държави членки възможност да се присъединят чрез съвместно представяне на предложението;

д)

оказва подкрепа на участниците в проекти, когато актуализират проектите си в съответните подготвителни органи на Съвета и в рамките на EDA, по целесъобразност;

е)

препраща до съответните отдели в ЕСВД, включително ВСЕС, и EDA получените от участниците в проект искания, за да окаже подкрепа на съответните проекти и тяхното изпълнение.

Член 4

Участници в проект

1.   В съответствие с член 5, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2017/2315 участниците в проект се договарят помежду си единодушно за реда и условията, а също и за обхвата на своето сътрудничество, както и за управлението на проекта.

2.   Редът и условията може да включват необходимите вноски за участие в проекта и неговите изисквания, процеса на вземане на решения в рамките на проекта, условията за напускане на проекта или за присъединяване на други държави членки към проекта, както и разпоредби относно статута на наблюдател. Редът и условията могат също да обхващат въпроси, посочени в член 7.

3.   В съответствие с член 5, параграф 2 от решение (ОВППС) 2017/2315 участниците в проект може да се споразумеят помежду си с единодушие да допуснат други участващи държави членки в проекта при поискване от тяхна страна. Те информират Съвета за допускането на нови участници.

4.   Участниците в проект може да се споразумеят помежду си с единодушие, че определени решения, например решенията, свързани с административни въпроси, ще се вземат съгласно други правила за гласуване.

5.   Приносът на участниците за проекта е под формата на собствени средства и експертен опит. В зависимост от обхвата на проекта всеки участник в него определя естеството на своята вноска, което може да включва човешки ресурси, финансови средства, експертен опит, оборудване или вноски в натура. Вноските подпомагат постигането на целта на проекта и оказват въздействие върху него.

6.   Участниците в проект се стремят да го структурират така, че да се гарантира съгласуваност на резултатите и графиците с други проекти по линия на ПСС и да е съгласуван с инициативи, разработени в други имащи отношение институционални рамки, като същевременно се осигуряват прозрачност и условия за приобщаване и се избягва ненужно дублиране.

7.   В съответствие с по-обвързващите ангажименти, поети в качеството им на участващи държави членки, участниците в проект се стремят да осигурят годни за употреба сили и способности, които в частност са добре оборудвани, обучени и оперативно съвместими, снабдени с необходимите структури, средства и запаси и които да могат да се използват за разгръщане на операции и при тяхното изпълнение и поддържане.

8.   Всеки участник в проект определя национална точка за контакт за всеки проект по линия на ПСС, в който участва.

Член 5

Координатори на проекти

1.   Участниците в проект при всеки отделен проект по линия на ПСС набелязват и определят помежду си един или повече координатори на проекта, които изпълняват координационни функции. По принцип инициаторите на проект могат да поемат ролята на координатор.

2.   Координаторите на проекти по-специално:

а)

актуализират поне веднъж годишно информацията за проекта на обща електронна платформа, създадена от секретариата на ПСС, въз основа на образеца за описание на проекта по линия на ПСС;

б)

улесняват сътрудничеството между участниците в проект, както и с други координатори на проекти в рамките на други имащи отношение проекти по линия на ПСС, по целесъобразност, и действат като лице за контакти за въпроси по проекта;

в)

може да подпомагат разработването на реда и условията за осъществяването на проекта, посочени в член 4, както и на необходимата документация за проекта, включително докладването. За тази цел координаторите на проекти може да използват спомагателните инструменти за управление на проекти, предложени на участващите държави членки в рамките на EDA;

г)

по целесъобразност поощряват разработените по линия на проекта способности да се стремят да преодоляват недостатъците на способностите, набелязани в плана за развитие на способностите и координирания годишен преглед на отбраната, допринасят за изпълнение на по-обвързващите ангажименти, включително с оглед на най-трудните мисии, и спомагат за постигането на равнището на амбиция на Съюза.

3.   Участниците в проект може да договорят помежду си допълнителни ред и условия относно функциите и отговорностите на координатора на проекта, отчитайки конкретните характеристики на проекта. По-специално когато участниците в проект се договорят да поверят ролята на координатор на проекта на няколко от тях самите, поддържат единна точка за контакт със секретариата на ПСС.

Член 6

Наблюдатели

1.   Участниците в проект може да се договорят помежду си да допуснат други участващи държави членки да станат наблюдатели към проекта.

2.   По принцип участващите държави членки може да станат наблюдатели единствено при спазването на условия, включително по отношение на продължителността, определени от участниците в проект в съответствие с конкретните характеристики на проекта. При поискване тези условия се предоставят от координаторите на проекта.

3.   Участниците в проект може да договорят помежду си специални ред и условия относно статута на наблюдател, като се отчитат особеностите на проекта и отделните му етапи на развитие.

4.   Наблюдателите не са задължени да допринасят за проекта със собствени средства и експертния знания и опит. Те може да поискат да се включат в проекта като участници на по-късен етап, без това да спъва напредъка по изпълнението на проекта.

Член 7

Други въпроси, обхванати от реда и условията на проект

1.   Редът и условията, които участниците в проект може да договорят помежду си, когато е целесъобразно в писмена форма, в рамките на всеки проект по линия на ПСС, с оглед на прилагането на член 5, алинея 3 от Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета, може да обхващат наред с другото някое или всичките от следните въпроси:

подготовка, водене и координация на заседанията на участниците в проект;

разпределяне на ролите и отговорностите между участниците в проект;

покана към Комисията да участва, по целесъобразност, в работата по проекта;

правила относно бюджета и финансите;

присъствие на наблюдатели в работата по проекта;

приложими правила при решение на участник да напусне проекта, включително правни и финансови аспекти, или когато участваща държава членка иска да се присъедини към проекта;

определяне на случаите, при които участниците в проект може да поискат подпомагане от ЕСВД, включително ВСЕС и EDA;

конкретни характеристики, стратегия на придобиване, избор на спомагателна структура за управление на проекта и подбор на промишлените предприятия. Във връзка с това участниците в проект може да се договорят помежду си да прилагат използваните от EDA инструменти за управление на проекти, например ред и условия на проекта, общи цели по отношение на персонала, общи изисквания по отношение на персонала или икономически обосновки.

2.   Участниците в проект може да се споразумеят помежду си с единодушие да приемат решения по гореспоменатите въпроси в съответствие с член 4, параграф 4.

Член 8

Разработени сили и способности

Силите и способностите, разработени в рамките на проект по линия на ПСС, може да се използват отделно или съвместно от участниците в проект, по целесъобразност, в контекста на дейности, предприети от Европейския съюз, а също и ООН, НАТО или в други рамки.

Член 9

Клауза за преразглеждане

Настоящото решение се преразглежда преди 31 декември 2020 г.

Настоящото решение се адаптира, ако е необходимо, за да се вземат предвид общите условия за участие на трети държави в индивидуални проекти, за които Съветът приема решение в съответствие с член 4, параграф 2, буква ж) и член 9, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2017/2315.

Член 10

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2017 г., стр. 57.

(2)  Решение (ОВППС) 2018/340 на Съвета от 6 март 2018 г. за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (ОВ L 65, 8.3.2018 г., стр. 24).

(3)  ОВ C 88, 8.3.2018 г., стр. 1.

(4)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/42


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/910 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2018 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2018) 4060)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I — IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно, за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в Съюза, които промени бе необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение.

(2)

Рискът от разпространение на африканската чума по свинете при дивите животни е свързан с естественото бавно разпространение на болестта сред популациите от диви свине, както и с рисковете, свързани с дейността на човека, както е видно от наскоро възникналата в Съюза епидемиологична обстановка във връзка с тази болест и както е документирано от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в научното становище на Експертната група по въпросите на здравето на животните и хуманното отношение към тях, публикувано на 14 юли 2015 г., в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 23 март 2017 г., и в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 7 ноември 2017 г. (5)

(3)

През юни 2018 г. бяха констатирани 38 огнища на африканска чума по свинете при домашни свине и няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в окръг Tulcea в Румъния. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине, както и случаите при диви свине в същата област в Румъния представляват повишено ниво на риск, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тази област в Румъния, засегната от африканска чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в части I, II и III от посоченото приложение.

(4)

През юни 2018 г. беше констатирано огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в област Saldus в Латвия. Това огнище на африканска чума по свинете при домашни свине, както и скорошните случаи при диви свине в същата област в Латвия представляват повишено ниво на риск, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тази област в Латвия, засегната от африканска чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част III от посоченото приложение.

(5)

През юни 2018 г. бяха констатирани три огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в областите Šiauliai, Vilnius и Kaunas в Латвия. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине, както и скорошните случаи при диви свине в същите области в Литва представляват повишено ниво на риск, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тези области в Литва, засегнати от африканска чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част III от посоченото приложение.

(6)

През юни 2018 г. бяха констатирани две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в областите Podlaskie и Lubelskie в Полша. Тези огнища на болестта при домашни свине, както и скорошните случаи при диви свине в същите области в Полша представляват повишено ниво на риск, което следва да бъде отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това тези области в Полша, засегнати от африканска чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част III от посоченото приложение.

(7)

С цел да бъде взето под внимание най-актуалното развитие на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат проактивни мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват, области в Румъния, Латвия, Литва и Полша, които са изложени на повишен риск, и те да бъдат надлежно включени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(7):4163. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(3):4732. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(11):5068.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Чешка република

Следните области в Чешката република:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

3.   Унгария

Следните области в Унгария:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Румъния

Следните области в Румъния:

Satu Mare county:

Commune Apa with folowing localities:

Locality Apa,

Locality Lunca Apei,

Locality Someșeni,

Commune Batarci with folowing localities:

Locality Batarci,

Locality Comlausa,

Locality Sirlău,

Locality Tămășeni,

Commune Bixad with folowing localities:

Locality Bixad,

Locality Boinești,

Locality Trip,

Commune Călinesti-Oaș with folowing localities:

Locality Călinești-Oaș,

Locality Coca,

Locality Lechința,

Locality Pășunea Mare,

Commune Carmazana,

Commune Certeze with folowing localities:

Locality Certeze,

Locality Huța Certeze,

Locality Moișeni,

Commune Culciu with folowing localities:

Locality Culciu Mare,

Locality Apateu,

Locality Cărășeu,

Locality Corod,

Locality Culciu Mic,

Locality Lipău,

Commune Doba with folowing localities:

Locality Doba,

Locality Boghiș,

Locality Dacia,

Locality Paulian,

Locality Traian,

Commune Gherța Mică,

Commune Halmeu with folowing localities:

Locality Babești,

Locality Dobolț,

Locality Halmeu Vii,

Commune Livada with folowing localities:

Locality Livada,

Locality Adrian,

Locality Dumbrava,

Locality Livada Mică,

Commune Medieșu Aurit with folowing localities:

Locality Potău,

Locality Românesti,

Locality Medieșu Aurit,

Locality Babășești,

Locality Iojib,

Locality Medieș Rături,

Locality Medieș Vii,

Satmarel locality from Satu Mare Municipality,

Commune Odoreu with folowing localities:

Locality Odoreu,

Locality Berindan,

Locality Cucu,

Commune Ardud witl folowing localities:

Locality Ardud,

Locality Ardud-Vii,

Locality Baba Novac,

Locality Gerăușa,

Locality Mădăraș,

Locality Sărătura,

Commune Negrești-Oaș with folowing localities:

Locality Negrești-Oaș,

Locality Luna,

Locality Tur,

Commune Orașu Nou with folowing localities:

Locality Orașu Nou,

Locality Orașu Nou-Vii,

Locality Prilog,

Locality Prilog Vii,

Locality Racșa,

Locality Racșa Vii,

Locality Remetea Oașului,

Commune Păulești with folowing localities:

Locality Păulești,

Locality Amati,

Locality Ambud,

Locality Hrip,

Locality Petin,

Locality Rușeni,

Commune Târna Mare with folowing localities:

Locality Târna Mare,

Locality Bocicău,

Locality Valea Seacă,

Locality Văgaș,

Commune Tarsolt with folowing localities:

Locality Tarsolt,

Locality Aliceni,

Commune Terebești with folowing localities:

Locality Terebești,

Locality Aliza,

Locality Gelu,

Locality Pișcari,

Commune Turț with folowing localities:

Locality Turț,

Locality Gherța Mare,

Locality Turț Băi,

Commune Turulung with folowing localities:

Locality Turulung Vii,

Commune Vama,

Commune Vetiș with folowing localities:

Locality Vetiș,

Locality Decebal,

Locality Oar,

Commune Viile Satu Mare with folowing localities:

Locality Viile Satu Mare,

Locality Cionchești,

Locality Medișa,

Locality Tătărești,

Locality Țireac,

Commune Pișcolt with folowing localities:

Locality Pișcolt,

Locality Resighea,

Locality Scărișoara Nouă,

Commune Sanislăuwith folowing localities:

Locality Sanislău,

Locality Marna Nouă,

Commune Ciumeștiwith folowing localities:

Locality Ciumești,

Locality Berea,

Locality Viișoara,

Locality Horea,

Commune Foieniwith folowing localities:

Locality Foieni,

Commune Urziceni with folowing localities:

Locality Urziceni,

Locality Urzicenii de Pădure,

Commune Cămin with folowing localities:

Locality Cămin,

Commune Căpleni with folowing localities:

Locality Căpleni,

Commune Berveni with folowing localities:

Locality Berveni,

Locality Lucăceni,

Commune Moftin with folowing localities:

Locality Domănești.

Tulcea county:

Commune Beidaud with folowing localities:

Locality Beidaud,

Locality Neatârnare,

Locality Sarighiol de Deal,

Commune Mihai Viteazu with folowing localities:

Locality Mihai Viteazu,

Locality Sinoie,

Galati municipality,

Commune I. C. Brătianu with I. C. Brătianu locality,

Commune Jijila with following localities:

Garvăn locality,

Jijila locality,

Commune Smârdan with Smârdan locality,

Commune Măcin with Măcin locality,

Commune Carcaliu with Carcaliu locality,

Commune Greci with Greci Locality,

Commune Turcoaia with Turcoaia locality,

Commune Cerna with following localities:

Cerna locality,

Traian locality,

Mircea Vodă locality,

General Praporgescu locality,

Commune Peceneaga with Peceneaga localitz,

Commune Dorobanțu with following localities:

Ardealu locality,

Dorobanțu locality,

Cârjelari locality,

Fântâna Oilor locality,

Meșteru locality,

Commune Ostrov with following localities:

Ostrov locality,

Piatra locality,

Commune Dăeni with Dăeni locality,

Commune Topolog with follwing localities:

Măgurele locality,

Făgărașu Nou locality,

Luminița locality,

Topolog locality,

Calfa locality,

Sâmbăta Nouă locality,

Cerbu locality,

Commune Casimcea with following localities:

Rahman locality,

Haidar locality,

Cișmeaua Nouă locality,

Stânca locality,

Corugea locality,

Casimcea locality.

ЧАСТ II

1.   Чешка република

Следните области в Чешката република:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Естония

Следните области в Естония:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Унгария

Следните области в Унгария:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Латвия

Следните области в Латвия:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada,Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813 i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź w powiecie chełmskim.

7.   Румъния

Следните области в Румъния:

Tulcea county

Commune Bestepe with folowing localities:

Locality Băltenii de Jos,

Locality Băltenii de Sus,

Locality Bestepe,

Locality Periprava,

Locality Sfistofca,

Commune Sarichioi with folowing localities:

Locality Sarichioi,

Locality Enisala,

Locality Sabangia,

Locality Visterna,

Locality Zebil,

Commune Baia with folowing localities:

Locality Baia,

Locality Camena,

Locality Caugagia,

Locality Ceamurlia de Sus,

Locality Panduru,

Commune Ceamurlia de Jos with folowing localities:

Locality Ceamurlia de Jos,

Locality Lunca,

Commune Ciucurova with folowing localities:

Locality Ciucurova,

Locality Atmagea,

Locality Fântâna Mare,

Commune Babadag with Babadag locality,

Commune Slava Cercheza with folowing localities:

Locality Slava Cercheza,

Locality Slava Rusă,

Commune Stejaru with folowing localities:

Locality Stejaru,

Locality Mina Altan Tepe,

Locality Vasile Alecsandri,

Commune Jurilovca with folowing localities:

Locality Jurilovca,

Locality Visina,

Locality Salcioara.

ЧАСТ III

1.   Латвия

Следните области в Латвия:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Румъния

Следните области в Румъния:

Satu Mare county

Commune Agriș with folowing localities:

Locality Agriș,

Locality Ciuperceni,

Commune Botiz,

Commune Dorolț with folowing localities:

Locality Atea,

Locality Dara,

Locality Petea,

Locality Dorolț,

Commune Halmeu with folowing localities:

Locality Halmeu,

Locality Cidreag,

Locality Mesteacăn,

Locality Porumbești,

Commune Lazuri with folowing localities:

Locality Lazuri,

Locality Bercu,

Locality Nisipeni,

Locality Noroieni,

Locality Peleș,

Locality Pelișor,

Commune Micula with folowing localities:

Locality Micula,

Locality Bercu Nou,

Locality Micula Nouă,

Satu Mare Municipality,

Commune Turulung with folowing localities:

Locality Turulung,

Locality Drăgușeni.

Tulcea county

Tulcea Municipality with folowing localities:

Locality Tulcea,

Locality Tudor Vladimirescu,

Commune Ceatalchioi with folowing localities:

Locality Ceatalchioi,

Locality Patlageanca,

Locality Plauru,

Locality Salceni,

Commune Pardina with Pardina locality,

Commune Somova with folowing localities:

Locality Somova,

Locality Mineri,

Locality Parches,

Commune Frecăței with folowing localities:

Locality Frecăței,

Locality Cataloi,

Locality Poșta,

Locality Telita,

Commune Horia with folowing localities:

Locality Horia,

Locality Cloșca,

Locality Florești,

Commune Izvoarele with folowing localities:

Locality Izvoarele,

Locality Alba,

Locality Iulia,

Locality Valea Teilor,

Commune Mihai Bravu with folowing localities:

Locality Mihai Bravu,

Locality Satu Nou,

Locality Turda,

Commune Mihail Kogălniceanu with folowing localities:

Locality Mihail Kogălniceanu,

Locality Lăstuni,

Locality Rândunica,

Commune Nalbant with folowing localities:

Locality Nalbant,

Locality Nicolae Bălcescu,

Locality Trestenic,

Commune Niculițel with Niculițel locality,

Commune Isaccea with folowing localities:

Locality Isaccea,

Locality Tichilești,

Locality Revărsarea,

Commune C.A.Rosetti with folowing localities:

Locality C.A.Rosetti,

Locality Cardon,

Locality Letea,

Commune Valea Nucarilor with folowing localities:

Locality Valea Nucarilor,

Locality Agighiol,

Locality Iazurile,

Commune Chilia Veche with folowing localities:

Locality Chilia Veche,

Locality Calita,

Locality Ostrovu Tataru,

Locality Tatanir,

Commune Crisan with folowing localities:

Locality Crisan,

Locality Caraorman,

Locality Mila 23,

Commune Mahmudia with Mahmudia locality,

Commune Maliuc with folowing localities:

Locality Maliuc,

Locality Ilganii de Sus,

Locality Gorgova,

Locality Partizani,

Locality Vulturu,

Commune Murighiol with folowing localities:

Locality Murighiol,

Locality Colina,

Locality Dunavatu de Jos,

Locality Dunavatu de Sus,

Locality Plopu,

Locality Sarinasuf,

Locality Uzlina,

Commune Nufaru with folowing localities:

Locality Nufaru,

Locality Ilagnii de Jos,

Locality Malcoci,

Locality Victoria,

Commune Sulina with Sulina localities,

Commune Sfantu Gheorghe with Sfantu Gheorghe locality,

Commune Luncavița with folowing localities:

Locality Văcăreni,

Locality Luncavița,

Locality Rachelu,

Commune Hamcearca with following localities:

Locality Nifon,

Locality Căprioara,

Locality Hamcearca,

Locality Balabancea,

Commune Grindu with Grindu Locality.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

tutto il territorio della Sardegna.


26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/67


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/911 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2018 година

за установяване на временни защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България

(нотифицирано под номер С(2018) 4071)

(само текстът на български език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Чумата по дребните преживни животни (ЧДПЖ) е тежко вирусно заболяване на дребните преживни животни, а именно овцете и козите, което се предава основно чрез пряк контакт. Заболеваемостта и смъртността поради ЧДПЖ могат да са много високи, особено в райони, където ЧДПЖ се наблюдава за първи път, и тя има сериозни икономически последици за земеделския отрасъл. ЧДПЖ не се предава на човека. ЧДПЖ е ендемична в много държави в Африка, Близкия изток и Азия и поражда сериозни опасения за здравето на животните и хуманното отношение към тях.

(2)

В Директива 92/119/ЕИО на Съвета (3) се определят общи мерки за борба с някои болести по животните, включително ЧДПЖ. Сред тях са мерки за борба, които трябва да бъдат предприети при съмнение и потвърждение на наличието на ЧДПЖ в стопанство. Тези мерки за борба включват също така създаването на предпазни и надзорни зони около огнищата и други допълнителни мерки за борба с разпространението на това заболяване.

(3)

В съответствие с член 14.7.7. от Здравния кодекс за сухоземните животни („Кодекса“), издание 2017 г., на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (4), когато огнище на ЧДПЖ или заразяване с ЧДПЖ се наблюдава в свободна от ЧДПЖ държава или зона и когато се осъществява политика за унищожаване на животните, периодът на възстановяване е шест месеца след клането на последното болно от това заболяване животно, при условие че е спазен член 14.7.32. от Кодекса.

(4)

На 23 юни 2018 г. България нотифицира Комисията и останалите държави членки за три огнища на ЧДПЖ в стопанства за дребни преживни животни в община Болярово, област Ямбол в България.

(5)

България предприе мерките за борба, предвидени в Директива 92/119/ЕИО, и по-специално унищожаването на заразените стада и създаването на предпазни и надзорни зони около огнищата, както е предвидено в посочената директива. Надзорът беше също така засилен в общините в съседство със засегнатите зони, както и в общините, разположени по границата на Съюза с трети държави, които не са свободни от ЧДПЖ.

(6)

В допълнение към мерките, предвидени в Директива 92/119/ЕИО, е необходимо да се предприемат временни защитни мерки, за да се предотврати разпространението на ЧДПЖ. Съответно, за да се предотврати разпространението на ЧДПЖ към други райони на България и към други държави членки и трети държави, особено чрез търговия с дребни преживни животни и зародишни продукти от тях, изпращането на пратки с дребни преживни животни и пускането на пазара на определени продукти, получени от дребни преживни животни, следва да се контролират.

(7)

До провеждане на заседанието на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и в сътрудничество със засегнатата държава членка Комисията следва да предприеме временни защитни мерки, свързани с чумата по дребните преживни животни в България.

(8)

Ситуацията ще бъде разгледана на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, а мерките — адаптирани по целесъобразност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се установяват временни защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в Съюза.

То се прилага към дребните преживни животни, семенната течност, яйцеклетките и ембрионите от тези животни, както и към определени стоки от тях.

Член 2

1.   За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

a)

„дребни преживни животни“ са животни от рода на овцете и козите;

б)

„непреработени странични животински продукти“ са странични животински продукти по смисъла на член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5).

2.   Освен това се прилагат определенията в приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Член 3

България забранява изпращането на следните стоки от област Ямбол към други части на България, към други държави членки и към трети държави:

а)

дребни преживни животни;

б)

семенна течност, яйцеклетки и ембриони от дребни преживни животни.

Член 4

1.   България забранява пускането на пазара извън област Ямбол на следните стоки, произведени от дребни преживни животни от област Ямбол:

a)

прясно месо;

б)

мляно месо и месни заготовки, произведени от месото по буква а);

в)

месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека, произведени от месото по буква а), различни от тези, които са преминали обработка за елиминиране на някои ветеринарно-санитарни рискове съгласно приложение III към Директива 2002/99/ЕО на Съвета (7);

г)

сурово мляко и млечни продукти, различни от тези, които са преминали обработка в херметически запечатани контейнери при стойност на F0 3,00 или повече, както е описано в приложение III към Директива 2002/99/EО;

д)

продукти, съдържащи стоките по букви а) — г);

е)

непреработени странични животински продукти.

2.   Чрез дерогация от забраната по параграф 2, буква е) компетентният орган може да разреши изпращането на непреработени странични животински продукти под официален надзор, предназначени за обработка или унищожаване в одобрено предприятие на територията на България в съответствие с разпоредбата на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Член 5

Настоящото решение се прилага до 23 декември 2018 г.

Член 6

Адресат на настоящото решение е Република България.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ppr.htm

(5)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(7)  Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11).