ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 154

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
18 юни 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/875 на Комисията от 15 юни 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

1

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2018/876 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2018/16)

3

 

*

Насоки (ЕС) 2018/877 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2018/17)

22

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети ( ОВ L 158, 27.5.2014 г. )

38

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно някои аспекти на дружественото право ( ОВ L 169, 30.6.2017 г. )

38

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 154/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/875 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2018 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96 (1), и по-специално член 11, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 са изброени институциите, корпорациите и агенциите, физическите и юридическите лица, органите и образуванията от предишното правителство на Ирак, обхванати от предвиденото в същия регламент замразяване на финансови средства и икономически ресурси, които са се намирали извън Ирак към 22 май 2003 г.

(2)

На 7 юни 2018 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да заличи едно вписване от списъка на лицата и образуванията, по отношение на което следва да се прилага замразяването на финансови средства и на икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се изменя в съответствие с посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се заличава следното вписване:

„1.

Централна банка на Ирак, Rashid Street, Багдад, Ирак. Друга информация: предишният управител е бил Dr Issam El Moulla HWEISH; офиси в Мосул и Басра.“

НАСОКИ

18.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 154/3


НАСОКИ (ЕС) 2018/876 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 1 юни 2018 година

относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2018/16)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграфи 2 и 5 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1, 12.1 и 14.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) поддържа регистъра на данни за институциите и филиалите (RIAD). RIAD е споделен набор от референтни данни за правни и други статистически институционални единици, чието събиране подпомага работните процеси в Евросистемата и изпълнението на задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Единния надзорен механизъм (ЕНМ). RIAD съдейства за интегрирането на различни набори от данни, по-специално чрез обозначаването с общи идентификатори. Заедно с данните от други бази данни като Централизираната база данни за ценни книжа (ЦБДЦК), базата данни за статистика на държани ценни книжа на Европейската система на централните банки (БДСДЦК) и общия набор от подробни аналитични данни за кредитите (АнаКредит), данните от RIAD са в основата на анализите и проучванията, които подпомагат вземането на решения в областта на паричната политика, ранното откриване на системни рискове и провеждането на макропруденциални политики и микропруденциален надзор. Данните от RIAD се използват и за изготвянето на официалните списъци на парично-финансовите институции, инвестиционните фондове, финансовите предприятия за секюритизация, институциите от значение за статистиката на плащанията и застрахователните (осигурителните) дружества. Референтните данни за субектите ще се обработват и вписват в RIAD съгласно съществуващите процедури.

(2)

RIAD съдържа широк набор от атрибути за отделните субекти и отношенията между тях, който позволява извличането на групови структури. Тези структури, включително структурата, известна като „тесни връзки“, могат да се изграждат по различен начин за счетоводни цели или за целите на пруденциалната консолидация. Тези процеси с данните и свързаните с тях анализи подпомагат управлението на обезпеченията и риска, финансовата стабилност и микропруденциалния надзор.

(3)

Понастоящем всяка национална централна банка (НЦБ) предоставя данни на RIAD и го актуализира в съответствие с различни правни актове на ЕЦБ като Насоки ЕЦБ/2014/15 (1), Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/48) (2) и Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/13) (3). ЕСЦБ също така използва балансовите данни, отчетени в рамката на ЕЦБ за паричната и финансовата статистика за контрагентите ѝ съгласно определението в член 2, точка 11 от Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (4). В бъдеще от НЦБ ще се изисква да предоставят данни на RIAD и да го актуализират и по отношение на нефинансовите предприятия и други субекти, по-специално с цел да се подпомогне АнаКредит. С настоящите насоки се цели да се постигне по-добра координация на отговорностите на всяка НЦБ и на всяко организационно звено в нея във връзка с предоставянето, актуализирането и валидирането на референтните данни. НЦБ наблюдават и осигуряват качеството на информацията, предоставяна на ЕЦБ, в съответствие с Обществения ангажимент на ЕСЦБ по отношение на европейската статистика и Рамката на ЕЦБ за качество на статистиката и процедурите за осигуряване на качество (5).

(4)

С настоящите насоки се цели да се постигне по-добра координация на отговорностите на всяка НЦБ и на всяко организационно звено в нея във връзка с предоставянето, актуализирането и валидирането на референтните данни.

(5)

Поверителността на статистическите данни, събирани съгласно посочените в настоящите насоки правни актове, следва да се съхрани в съответствие с Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета (6). Спрямо референтните данни, които не са събрани съгласно правната рамка в областта на статистиката, се прилагат разпоредбите за поверителност в договорите със субекта, предоставил данните.

(6)

Точните, навременни и пълни референтни данни за субектите и за отношенията между тях са необходими за изпълнението на задачите на ЕСЦБ и ЕНМ. Следователно е необходимо да се усъвършенства цялостното управление на RIAD и да се консолидират изискванията във връзка със събирането, управлението на качеството и разпространението на данни с оглед на задачите на ЕСЦБ съгласно настоящите насоки, чиито адресати са НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото, както и с оглед на задачите на ЕНМ съгласно отделни насоки, чиито адресати са националните компетентни органи.

(7)

Референтните данни, които понастоящем се отчитат съгласно Насоки ЕЦБ/2014/15, ще се отчитат съгласно настоящите насоки. В бъдеще референтните данни, отчитани съгласно Насоки (ЕС) 2017/2335 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/38) (7) и други насоки на ЕЦБ, ако се сметне за необходимо, ще се отчитат съгласно настоящите насоки.

(8)

Необезпеченият овърнайт лихвен процент в евро, който съгласно решението на Управителния съвет от 20 септември 2017 г. ще се изготви преди 2020 г., ще се основава на обогатяването на отчетените кодове LEI с референтна информация от RIAD. Предвид високата критичност и значимост на бъдещия нов лихвен процент и планираното публикуване на допълнителни данни от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48), компетентните НЦБ следва да полагат всички възможни усилия, за да гарантират качеството и надеждността на тези данни.

(9)

В интерес на тясното и ефективно сътрудничество в рамките на ЕСЦБ във връзка с управлението на RIAD настоящите насоки следва да бъдат съпътствани от препоръка, с която НЦБ на държавите членки, чиято парична единица не е еврото, се приканват да допринасят активно за отчитането и валидирането на данни в RIAD и в условията на реципрочност да споделят данни за местните за тях субекти и да имат достъп до набора от данни за еврозоната.

(10)

Освен това поради взаимното допълване между ЕСЦБ и ЕНМ при обработването и актуализирането на данни за груповите структури изискванията с оглед на задачите на ЕСЦБ следва да бъдат уредени в настоящите насоки, а изискванията с оглед на задачите на ЕНМ следва да бъдат уредени в бъдещите насоки с адресат ЕНМ.

(11)

Личните данни в RIAD следва да се обработват в съответствие с регламенти (ЕО) № 45/2001 (8) и (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(12)

Необходимо е да се създаде процедура за ефективно въвеждане на технически изменения в приложенията към настоящите насоки, при условие че те не променят залегналата концептуална рамка и не оказват влияние върху тежестта на отчетността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и цел

1.   С настоящите насоки се установяват задълженията на НЦБ във връзка с отчитането на референтни данни в RIAD, поддържането на RIAD, управлението на качеството на данните в RIAD, както и някои задължения на ЕЦБ във връзка с организацията на поддържането на данните в RIAD.

2.   RIAD е споделен набор от референтни данни на ЕСЦБ за отделните субекти и отношенията между тях. RIAD съдейства за интегрирането на ЦБДЦК, БДСДЦК и — от момента, в който започне да се прилага задължението на отчетните единици да отчитат данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) — АнаКредит, както и на набори от данни за парично-финансовите институции, инвестиционните фондове, финансовите предприятия за секюритизация, институциите от значение за статистиката на плащанията и застрахователните (осигурителните) дружества, уредени в съответните правни актове на ЕЦБ относно изискванията за статистическа отчетност на тези субекти. По този начин RIAD дава възможност на ЕСЦБ да извлича по-специално консолидираните банкови експозиции и задлъжнялостта на заемополучателите на консолидирана основа.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки се прилагат следните определения:

1)

„субект“ има едно от следните значения: i) правна единица; ii) клон на правна единица; iii) предприятие за колективно инвестиране; или iv) друга институционална единица, която не попада в подточки i), ii) или iii);

2)

„правна единица“ е юридическо лице, чието самостоятелно съществуване, независимо от субектите или институциите, които го притежават или са негови членове, е признато от закона, както и всяко физическо лице, което самостоятелно се занимава с икономическа дейност;

3)

„юридическо лице“ има значението, определено в член 1, точка 5 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13);

4)

„клон“ е място на стопанска дейност, което представлява юридически зависима част от учредена правна единица;

5)

„главно управление“ е субект, който упражнява контрол върху един или повече некорпоративни нерезидентни субекти;

6)

„предприятие за колективно инвестиране“ или „ПКИПЦК“ има значението, определено в член 4, параграф 1, точка 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10);

7)

„институционална единица“ има значението, определено в точки 2.12 и 2.13 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11);

8)

„предприятие“ има значението, определено в раздел III, буква А от приложението към Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета (12);

9)

„група от предприятия“ има значението, определено в раздел III, буква В от приложението към Регламент (ЕИО) № 696/93;

10)

„банкова група“ е група от финансови субекти, които функционират като една икономическа единица чрез общ източник на контрол от лицензирана кредитна институция или финансов холдинг в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 и подлежат на счетоводна консолидация в съответствие с международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 (13);

11)

„контрол“ има значението, определено в член 4, параграф 1, точка 37 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

12)

„референтни данни“ са основните данни, които описват отделния субект и отношенията му с други субекти, вписани в RIAD;

13)

„код по RIAD“ е уникалният идентификатор, създаден от компетентната НЦБ или от ЕЦБ за обозначаването на субект, вписан в RIAD;

14)

„временен код по RIAD“ е идентификатор с предварително зададен формат, различен от формата на кода по RIAD, с който НЦБ или ЕЦБ обозначава всеки нов субект при вписването му в RIAD до определянето на кода по RIAD;

15)

„компетентна НЦБ“ е НЦБ, която отговаря за управлението на субектите в RIAD, които са резиденти в държавата членка на тази НЦБ;

16)

„национален компетентен орган“ има значението, определено в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (14);

17)

„правило за съставяне“ е редът на предимство за всеки един атрибут, използван от НЦБ при противоречащи си източници на данни;

18)

„център на RIAD“ е центърът на дейността, свързана с RIAD в рамките на ЕСЦБ, използван за целите на член 3 от настоящите насоки;

19)

„резидентен субект“ е субектът, който е резидент по смисъла на член 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

20)

„работен ден“ е ден, който не е събота, неделя или официален празник в ЕЦБ или съответната държава членка;

21)

„идентификационен код на правния субект“ или „LEI“ е буквено-цифров референтен код в съответствие със стандарта ISO 17442 (15), с който се обозначава дадено юридическо лице;

22)

„парично-финансова институция“ или „ПФИ“ има значението, определено в член 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/33) (16);

23)

„инвестиционен фонд“ или „ИФ“ има значението, определено в член 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/38) (17);

24)

„финансови предприятия за секюритизация“ или „ФПС“ има значението, определено в член 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/40) (18);

25)

„институции от значение за статистиката на плащанията“ или „ИЗСП“ са доставчиците на платежни услуги съгласно определението в член 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (19) и операторите на платежни системи, които са определени като юридически лица, които са юридически отговорни за опериране на платежна система;

26)

„застрахователно (осигурително) дружество“ (ЗОД) има значението, определено в член 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1374/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/50) (20);

27)

„атрибут“ са атрибутите, които се отчитат за наборите от данни, посочени в приложения I и II към настоящите насоки.

ГЛАВА II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА RIAD И ВПИСВАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО, РЕВИЗИИТЕ И ПРЕДАВАНЕТО НА РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ

Член 3

Създаване на центрове на RIAD

1.   Всяка НЦБ създава местен център на RIAD, който обхваща местните центрове за експертен опит, знания и всички технически операции, свързани с референтните данни за субектите и груповите им структури.

2.   Местните центрове на RIAD изпълняват следните функции: а) действат като единно звено за контакт по всички въпроси, свързани с референтните данни в RIAD, в съответната държава членка; б) координират дейността си с другите национални компетентни органи на национално равнище, с главния център на RIAD и с другите центрове в ЕСЦБ на базата на полагане на разумни усилия, за да осигурят точността, навременността и съответствието на референтните данни за всички резидентни субекти, вписани в RIAD; и в) осигуряват на базата на полагане на разумни усилия последователната употреба на идентификаторите за субектите в другите бази данни, за да е възможно свързването и синхронизацията на различните набори от данни.

3.   ЕЦБ създава главен център на RIAD, който изпълнява следните функции: а) координира работата на местните центрове на RIAD; б) контролира рамката за управление на RIAD, установена съгласно настоящите насоки, и ако е необходимо, предлага на Комитета по статистика изменения в нея; в) проверява качеството на данните; и г) управлява референтните данни за субектите, които са резиденти в трети държави.

Член 4

Вписване на референтни данни в RIAD

1.   НЦБ са длъжни да вземат всички възможни мерки за точното вписване в RIAD на всички субекти, които подлежат на вписване, и последователно посочват тези субекти с кода по RIAD, с който са обозначени, независимо от държавата по резидентност.

2.   Всяка НЦБ поддържа референтни данни за субектите, които са резиденти в държавата членка на тази НЦБ, и гарантира, доколкото е възможно, точното им вписване в RIAD в съответствие с предвидените срокове, които ЕЦБ предоставя на НЦБ. Референтните данни за субекта включват по-специално наименованието му, идентификационния код на правния субект (LEI) или друг приложим идентификатор, институционалния сектор и държавата по резидентност, както и задължителните атрибути на референтните данни, посочени в приложения I и II.

3.   ЕЦБ управлява референтните данни за субектите, които са резиденти в трети държави, на базата на полагане на разумни усилия. ЕЦБ може да сключва двустранни договорености директно с някои НЦБ за територии извън Съюза, например от съображения за професионален опит и езикови умения.

4.   Компетентните НЦБ използват информацията, с която разполагат на национално равнище, за да гарантират, доколкото е възможно, пълнотата, точността и актуалността на вписаните в RIAD референтни данни за всички резидентни субекти, които подлежат на вписване в RIAD. С оглед на това НЦБ могат да използват всички налични източници на информация, които по тяхна преценка са подходящи, при положение че информацията може да бъде използвана за постигането на тази цел в границите, определени от Регламент (ЕО) № 2533/98, и ако е приложимо, при запазване на поверителността в съответствие с член 8 от същия регламент.

5.   В RIAD може да се обработва информация за субектите и за съответните индивидуални атрибути, предоставена от един или повече източници. Ако два или повече източника си противоречат, те се класират съгласно правилото за съставяне. Компетентната НЦБ приема стандартното правило за съставяне или сама решава какъв ще бъде редът на предимство на съответните източници на данни. Ако компетентната НЦБ възприеме различен ред на предимство, тя вписва новия ред на предимство в RIAD и ЕЦБ го одобрява. За всеки атрибут компетентната НЦБ може да създаде различно правило за съставяне и да го променя с течение на времето, ако прецени, че това е уместно. Посредством главния център на RIAD НЦБ могат да съгласуват с ЕЦБ въпросите във връзка с класификациите, които ЕЦБ или НЦБ считат за потенциално спорни, особено по отношение на сектора на ПФИ.

(6)   Като спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 45/2001, в съответствие с които се обработват личните данни в RIAD, НЦБ не могат да заличават вписани в RIAD субекти, за да се гарантира, че има запис за субекта и жизнения му цикъл. ЕЦБ създава процедура за поправяне на фактически грешки и я предоставя на НЦБ.

7.   Компетентните НЦБ не носят отговорност за злоупотребата с данни от друга централна банка от ЕСЦБ.

Член 5

Обозначаване с код по RIAD и с идентификатори и тяхното управление

1.   Компетентните НЦБ обозначават с код по RIAD всеки резидентен субект при първата му регистрация в RIAD. НЦБ или ЕЦБ може да обозначи с временен код по RIAD нерезидентните субекти, които все още не са идентифицирани в RIAD. Кодът по RIAD и временният код по RIAD трябва да отговарят на изискуемия формат, който ЕЦБ предоставя на НЦБ.

2.   НЦБ са длъжни да гарантират, че всеки код по RIAD, с който те обозначават даден субект, е изключителен, тъй като кодът по RIAD не може да се отнася за повече от един субект и не може да се променя с течение на времето. В RIAD субектите се обозначават еднозначно с кода по RIAD, за да се гарантират безпрепятственият обмен на данни и комуникационните системи между RIAD и ЕСЦБ и между RIAD и ЕНМ.

3.   В случаите, в които субектите са вписани с временен код по RIAD, компетентните НЦБ преценяват кои са потенциално дублиращите се кодове и определят код по RIAD не по-късно от последния работен ден на втория месец след датата на получаване на автоматично генерирания от RIAD списък с потенциални дублирания.

4.   ЕЦБ определя код по RIAD и обработва необходимите референтни данни за международните организации в RIAD.

5.   Вписаните в RIAD субекти могат да има множество идентификатори или „псевдоними“. Когато отчитат информация за даден атрибут, НЦБ вписват вида идентификатор (или ако е разрешено, описанието му, когато видът на идентификатора не е включен в предварително определения списък с видовете идентификатори в RIAD) и съответстващия му код. НЦБ също така са длъжни да гарантират, че тази информация се отчита в RIAD в изискуемия формат, който ЕЦБ предоставя на НЦБ.

Член 6

Вписване в RIAD на демографски събития, секторни промени и корпоративни действия

1.   Компетентните НЦБ полагат разумни усилия, за да вписват всички демографски събития, свързани със субектите, чиито референтни данни са вписани в RIAD. Тези събития включват:

а)

дата на създаване на субекта;

б)

дата на прекратяване на субекта;

в)

дата, от която субектът престава да извършва дейност.

2.   Компетентните НЦБ полагат разумни усилия, за да отчитат създаването на атрибути, придружени от диапазона на достоверност на стойностите, или актуализациите във връзка с тях.

3.   Компетентните НЦБ отчитат актуализациите във връзка със секторната прекласификация на субекта в съответствие с приложение I, веднага щом узнаят за промяната или ежедневно, ако промяната се изразява в прекласификацията на ПФИ, независимо от това дали непарична финансова институция става ПФИ или ПФИ става непарична финансова институция.

Компетентните НЦБ предоставят на ЕЦБ писмено обяснение за закъсненията между прекласификацията на ПФИ и вписването ѝ в RIAD.

4.   Компетентните НЦБ полагат разумни усилия, за да отчитат всички корпоративни действия, които засягат положението на субекта, като създаването, промяната (например когато субектът престане да извършва дейност) или прекратяването му.

Компетентните НЦБ отчитат в RIAD следните корпоративни действия по отношение на резидентните субекти, посочени в приложение I, веднага щом узнаят за тях, в съответствие със сроковете, предвидени в глава VI:

а)

сливане чрез учредяване на ново дружество съгласно определението в член 90 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета (21);

б)

сливане чрез придобиване съгласно определението в член 89 от Директива (ЕС) 2017/1132;

в)

разделяне с цел придобиване съгласно определението в член 136 от Директива (ЕС) 2017/1132;

г)

разделяне чрез учредяване на нови дружества съгласно определението в член 155 от Директива (ЕС) 2017/1132;

д)

продажба на дъщерно дружество.

Член 7

Политика по отношение на поддържането и ревизиите

Компетентните НЦБ полагат разумни усилия, за да гарантират непрекъснатото поддържане и актуализиране на всички атрибути. Поддържането включва навременни и ефективни ревизии на атрибутите.

Член 8

Стандарти за предаване

1.   Процесът за качване на данни в RIAD е описан в спецификациите за обмен на данни, до които НЦБ имат достъп. НЦБ качват информация чрез стандартната система на ЕСЦБ или чрез онлайн актуализации.

2.   Преди да предадат данни на RIAD, НЦБ правят проверки за валидност, за да гарантират, че данните отговарят на спецификациите за обмен на данни. НЦБ са длъжни да разполагат с подходящ набор от проверки с цел да се сведат до минимум оперативните грешки и да се гарантират точността и съответствието на данните, вписвани в RIAD.

3.   Когато не могат да осъществят достъп до RIAD поради техническа неизправност, НЦБ използват резервната система, предназначена за тази цел, или предават данните по имейл на следния адрес: RIAD-Support@ecb.europa.eu. В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 2533/98 НЦБ запазват поверителността на данните, изпратени по имейл.

4.   При предаването на данни НЦБ могат да използват националните си буквени знаци, при условие че използват латинската азбука. Когато получават информация от ЕЦБ през RIAD, те са длъжни да използват Unicode (UTF-8), за да може всички специални знаци да излизат правилно.

Член 9

Потвърждения за приемане и грешки

Когато в RIAD се вписват нови данни, автоматично се извършват проверки, за да се валидира качеството на предоставената информация въз основа на договорените стандарти и правила за валидиране. ЕЦБ предоставя на НЦБ автоматичен обратен поток, включително:

а)

потвърждение за приемане, в което се съдържа обобщена информация за актуализациите, които са извършени и въведени успешно в съответния набор от данни; и/или

б)

потвърждение за грешка, в което се съдържа подробна информация за актуализациите и проверките за валидност, които са дали грешка.

При получаване на потвърждение за грешка НЦБ предприемат действия за своевременното предаване на коригираната информация.

ГЛАВА III

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Член 10

Поверителност на стойностите на атрибутите

1.   В съответствие с режима за поверителност, предвиден в член 8 от Регламент (ЕО) № 2533/98, поверителните референтни данни не се публикуват. Статистическата информация, чиито източници са достъпни за обществеността съгласно националното законодателство, не се счита за поверителна и вписаната в RIAD информация обикновено се публикува от юридическите лица, за които тя се отнася. Спрямо референтните данни, които не са събрани съгласно правната рамка в областта на статистиката, се прилагат разпоредбите за поверителност в договорите със субекта, предоставил данните.

2.   НЦБ посочват степента на поверителност на всяка стойност на атрибутите, която описва даден субект, като избират една от следните предварително определени категории:

а)

F, което означава, че стойността на атрибута е свободна за разпространение, т.е. не е поверителна и може да се оповестява публично;

б)

N, което означава, че стойността на атрибута може да бъде разпространена единствено с оглед на използването ѝ от ЕСЦБ и от институциите, за които е сключен меморандум за разбирателство, т.е. забранява се външното ѝ разпространение; или

в)

C, което означава, че стойността на атрибута е поверителна информация.

3.   ЕЦБ обработва предоставената информация, като надлежно закриля поверителността ѝ, и не публикува данни, обозначени с категория C или N. По отношение на количествените измервания, обозначени с категория C или N, ЕЦБ може обаче да публикува или разпространява редове от класове според размера им.

4.   Кодът LEI винаги се обозначава с категория F.

5.   Следните атрибути на субектите, които имат код LEI, винаги се обозначават с категория F:

а)

наименование;

б)

адрес.

6.   Следните атрибути на субектите, посочени в приложение I, винаги се обозначават с категория F:

а)

наименование;

б)

институционален сектор.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ

Член 11

Качество на данните и синхронизация

1.   Без да се засягат правата на проверка, които ЕЦБ има съгласно Регламент (ЕО) № 2533/98 и Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), НЦБ наблюдават и осигуряват качеството на информацията, предоставяна на ЕЦБ, в съответствие с принципите за управление на статистическите данни и рамката за осигуряване на качество, публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

2.   С оглед на планираното интегриране на наборите от данни НЦБ са длъжни да гарантират, че референтните данни са подходящи, пълни и съответстващи си. По-специално, НЦБ полагат разумни усилия, за да гарантират синхронизацията на референтните данни, използвани в различните набори.

3.   В случай на различни възгледи, като например за идентифицирането или класифицирането на субектите, или по други въпроси, свързани с управлението на качеството на данните, ЕЦБ взема решение, след като се консултира с Комитета по статистика на ЕСЦБ.

4.   В срок до една година от приемането на настоящите насоки Комитетът по статистика на ЕСЦБ създава процедури за осигуряване на качеството на данните, включително отчет за качеството на данните в RIAD. Той прави периодичен преглед на процедурите на всеки три години.

ГЛАВА V

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ НЦБ

Член 12

Сътрудничество с органи, различни от НЦБ

1.   Когато източниците на всички или на част от данните, посочени в глави II, VI и VII, попадат в компетентността на национални органи, различни от НЦБ, НЦБ полагат усилия за установяване на постоянни договорености за сътрудничество с тези органи, за да осигурят предаването на данни в съответствие със стандартите на ЕЦБ, особено по отношение на качеството на данните и степента на поверителност, и в съответствие с изискванията, съдържащи се в настоящите насоки, освен ако същият резултат вече е постигнат чрез съществуващото национално законодателство. Ако е приложимо, тези договорености могат да бъдат под формата на меморандуми за разбирателство с националните статистически институти, националните компетентни органи или други национални органи.

2.   Когато в хода на това сътрудничество дадена НЦБ не е в състояние да изпълни изискванията, посочени в глави II, VI и VII, тъй като националният орган не ѝ е предоставил необходимите данни или информация, ЕЦБ и тази НЦБ разглеждат въпроса заедно с националния орган с цел да се осигури навременното предоставяне на информацията в съответствие с приложимите стандарти за качество.

3.   Когато източниците на статистическа информация, обозначена като поверителна, са национални органи, различни от НЦБ, ЕЦБ използва тази информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 2533/98.

ГЛАВА VI

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВПИСВАНЕТО НА РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ

Член 13

Публикуване на списъци на субектите

ЕЦБ публикува списъци на субектите:

а)

в степента и по начина, позволен от статистическите регламенти, посочени в настоящата глава; и

б)

в съответствие с класификацията на институционалните сектори, посочена в приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Член 14

Вписване на референтни данни за ПФИ

1.   С оглед на изготвянето и поддържането на списъка на ПФИ, посочен в член 4 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), НЦБ вписват в RIAD атрибутите, определени в части 1 и 2 от приложение I към настоящите насоки, на предвидените интервали от време.

2.   НЦБ прави вписване в RIAD, ако институция от списъка на ПФИ е ограничена в дейността си по финансово посредничество, като например в приемането на депозити или отпускането на кредити, по-конкретно преди ликвидацията и/или заличаването ѝ от сектор „ПФИ“.

3.   За да може да следи дали данните в RIAD са в съответствие с приложимите национални класификации на ПФИ, ЕЦБ може периодично да иска допълнителна информация от съответната НЦБ, която трябва своевременно да я предостави.

4.   Ако ПФИ е клон, в RIAD се вписва отношението му с неговото нерезидентното главно управление. Ако ПФИ е главно управление, в RIAD се вписват отношенията му с неговите клонове, които са резиденти в други държави членки, чиято парична единица е еврото.

5.   Ако е възможно, НЦБ вписват в RIAD актуализациите на атрибутите за ПФИ, посочени в части 1 и 2 от приложение I, веднага щом настъпят промени в сектор „ПФИ“ или в атрибутите на съществуващите ПФИ. Ако това не е възможно, НЦБ предоставят на ЕЦБ писмено обяснение за закъснението между настъпването на промяната и вписването ѝ в RIAD.

Член 15

Вписване на референтни данни за ИФ

1.   С оглед на изготвянето и поддържането на списъка на ИФ, посочен в член 3 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38), НЦБ вписват в RIAD атрибутите, определени в части 1 и 2 от приложение I към настоящите насоки, на предвидените интервали от време.

2.   Отношенията между ИФ и управляващите дружества и отношенията между подфонд и централен фонд се вписват в RIAD, както е приложимо.

3.   НЦБ отчитат актуализациите на атрибутите за ИФ, посочени в части 1 и 2 от приложение I, по-специално когато ИФ се присъедини към съвкупността от ИФ или я напусне, и ги вписват в RIAD поне на тримесечна база в срок до два месеца след края на тримесечието. Атрибутът „нетна стойност на активите“ обаче се актуализира за всички ИФ на годишна база в срок до два месеца след референтната дата „края на годината“.

Член 16

Вписване на референтни данни за ФПС

1.   С оглед на изготвянето и поддържането на списъка на ФПС, посочен в член 3 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40), НЦБ вписват в RIAD атрибутите, определени в части 1 и 2 от приложение I към настоящите насоки, на предвидените интервали от време.

2.   Отношенията между ФПС и управляващите дружества и отношенията между ФПС и инициаторите се вписват в RIAD, както е приложимо.

3.   НЦБ отчитат актуализациите на атрибутите за ФПС, посочени в части 1 и 2 от приложение I, по-специално когато ФПС се присъедини към съвкупността от ФПС или я напусне, и ги вписват в RIAD поне на тримесечна база в срок до 14 работни дни след края на тримесечието.

Член 17

Вписване на референтни данни за ИЗСП

С оглед на изготвянето и поддържането на списъка на ИЗСП, посочен в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/43) (22), НЦБ вписват в RIAD атрибутите, определени в част 1 от приложение I към настоящите насоки, на предвидените интервали от време. НЦБ отчитат актуализациите на атрибутите, по-специално когато ИЗСП се присъедини към съвкупността от ИЗСП или я напусне, и ги вписват в RIAD с референтна дата „края на годината“ в срок до три месеца след края на годината.

Член 18

Вписване на референтни данни за ЗОД

1.   С оглед на изготвянето и поддържането на списъка на ЗОД, посочен в член 3 от Регламент (ЕС) № 1374/2014 (ЕЦБ/2014/50), НЦБ вписват в RIAD атрибутите, определени в части 1 и 2 от приложение I към настоящите насоки, на предвидените интервали от време. НЦБ отчитат актуализациите на атрибутите, по-специално когато ЗОД се присъедини към съвкупността от ЗОД или я напусне, и ги вписват в RIAD поне на тримесечна база в срок до два месеца след края на всяко тримесечие.

2.   Ако ЗОД е клон, в RIAD се вписват отношенията му с неговото нерезидентно главно управление. Ако ЗОД е главно управление, в RIAD се вписват отношенията му с неговите клоновете, които са резиденти в други държави членки, чиято парична единица е еврото.

Член 19

Редовно публикуване на наборите от данни

1.   Всеки работен ден до 18:00 ч. централноевропейско време ЕЦБ публикува на уебсайта си копие на набора от данни за ПФИ.

2.   До 18:00 ч. централноевропейско време на четвъртия работен ден след изтичането на крайния срок за предаването на актуализации ЕЦБ публикува на уебсайта си копие на набора от данни за ИФ.

3.   До 18:00 ч. централноевропейско време на втория работен ден след изтичането на крайния срок за предаването на актуализации ЕЦБ публикува на уебсайта си копие на набора от данни за ФПС.

4.   До 18:00 ч. централноевропейско време на последния работен ден от месеца след изтичането на крайния срок за предаването на актуализации ЕЦБ публикува на уебсайта си копие на набора от данни за ИЗСП.

5.   До 18:00 ч. централноевропейско време на четвъртия работен ден след изтичането на крайния срок за предаването на актуализации ЕЦБ публикува на уебсайта си копие на набора от данни за ЗОД.

ГЛАВА VII

РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕПУБЛИКУВАНИТЕ НАБОРИ ОТ ДАННИ И ГРУПИ

Член 20

Референтни данни за субектите от значение за непубликуваните набори от данни

Освен данните, необходими за публикуваните списъци на субектите, за допълнителните набори от данни, които не са публикувани, също се използват референтни данни за субектите. Атрибутите от значение за тези набори от данни са посочени в приложение II. В членове 21—28 са посочени условията за отчитане на атрибутите, включени в приложение II. По-специално, НЦБ са длъжни да гарантират пълнотата и съответствието на референтните данни в различните набори от данни.

Член 21

Статистически данни за индивидуалните балансови показатели (ИБП) и индивидуалните лихвени проценти на ПФИ (ИЛП)

Компетентните НЦБ са длъжни да гарантират точното вписване в RIAD на информацията за групата от кредитни институции от еврозоната, за които НЦБ трябва да отчитат на ЕЦБ данни за ИБП и ИЛП в съответствие с Насоки ЕЦБ/2014/15. ЕЦБ уведомява НЦБ за състава на групата. НЦБ правят необходимите изменения във вписаната в RIAD информация, когато членският състав на групата се промени.

Член 22

Референтни данни от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48)

Компетентните НЦБ са длъжни да гарантират вписването в RIAD на референтните данни от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) за субектите, които са идентифицирани с кодове LEI. Компетентните НЦБ са длъжни да гарантират вписването на липсващите референтни данни от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) в срок до десет работни дни от момента, в който ЕЦБ ги уведоми за това. ЕЦБ уведомява на седмична база за обработката на кодовете LEI във връзка с данните от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). Компетентните НЦБ актуализират референтните данни на контрагента от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) за субектите, които са вписани в RIAD, веднага щом узнаят за прoмяната на един или повече атрибути.

Член 23

Референтни данни от значение за управлението на обезпеченията

Компетентните НЦБ са длъжни да гарантират качеството и надеждността на референтните данни за субектите от значение за управлението на обезпеченията и вписват в RIAD всички атрибути, които са посочени в приложение II и са от значение за субектите, за да могат компетентните НЦБ надлежно да проверяват дали контрагентите по паричната политика спазват разпоредбите в областта на тесните връзки, предвидени в четвърта част, дял VIII от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

Член 24

Референтни данни от значение за системата за управление на държавното съкровище (СУДС)

Компетентните НЦБ полагат разумни усилия, за да вписват в RIAD всички атрибути, посочени в приложение II, за субектите от значение за СУДС. ЕЦБ отговаря за обозначаването на субектите от значение за СУДС с идентификатор по СУДС.

Член 25

Референтни данни от значение за БДСДЦК

Компетентните НЦБ вписват в RIAD всички атрибути, посочени в приложение II, за контрагентите от значение за БДСДЦК в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1384 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/22) (23) и Насоки ЕЦБ/2013/7 (24). НЦБ са длъжни да гарантират, че тези субекти са свързани с БДСДЦК чрез общ стабилен идентификатор на субектите, който обхваща тези субекти във всички сектори.

Член 26

Референтни данни от значение за ЦБДЦК

Всяка НЦБ полага разумни усилия, за да вписва в RIAD всички атрибути, посочени в приложение II, за емитентите на ценни книжа, които са резиденти в държавата на тази НЦБ и са вписани в ЦБДЦК в съответствие с Насоки ЕЦБ/2012/21 (25). НЦБ са длъжни да гарантират, че тези субекти са свързани с ЦБДЦК чрез общ стабилен идентификатор на субектите, който обхваща тези субекти във всички сектори.

Член 27

Референтни данни от значение за АнаКредит

НЦБ са длъжни да гарантират вписването в RIAD на референтните данни за контрагентите от значение за АнаКредит в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) и Насоки (ЕС) 2017/2335 (ЕЦБ/2017/38). В приложение II са определени атрибутите, които се изискват в съответствие с посочения регламент и насоки, включително уникалната идентификация в RIAD на всички резидентни контрагенти.

Член 28

Вписване на референтни данни за групите

1.   НЦБ са длъжни да гарантират вписването на референтните данни във връзка с отношенията, които са необходими за отчитането на данни в БДСДЦК в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1384 (ЕЦБ/2016/22) и в АнаКредит в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), както и за преценката на наличието на тесни връзки в съответствие с Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60). Информацията за референтните данни във връзка с отношенията ще позволи динамичното построяване на групови структури от системата.

2.   НЦБ отчитат статистическа информация за банковите групи на ниво правна единица, включително за субектите (пряко дружество майка или пряко дъщерно дружество), които принадлежат към банковата група и са установени извън еврозоната.

3.   НЦБ могат да отчитат на ЕЦБ информация за неконтролираните субекти.

4.   НЦБ могат да попълват информацията за групите, като вписват друг вид членове на групата и зависими субекти, и въз основа на полагането на разумни усилия поддържат информацията актуална.

5.   В случай на противоречива информация за субектите, които принадлежат към дадена групова структура, компетентната НЦБ или компетентните НЦБ вземат предвид указанията на НЦБ на държавата, в която е резидент субектът, който е начело на групата.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

Опростена процедура за изменения

Изпълнителният съвет на ЕЦБ може да прави технически изменения на приложенията към настоящите насоки, при условие че те не променят залегналата концептуална рамка и не оказват влияние върху тежестта на отчетността за отчетните единици в държавите членки. Изпълнителният съвет уведомява своевременно Управителния съвет за всяко подобно изменение.

Член 30

Действие

Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

Член 31

Адресати

Адресати на настоящите насоки са НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 1 юни 2018 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки ЕЦБ/2014/15 от 4 април 2014 г. относно паричната и финансовата статистика (ОВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка от 26 ноември 2014 г. относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2014/48) (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 97).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската централна банка от 18 май 2016 г. относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13) (ОВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 44).

(4)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).

(5)  Публикувани на уебсайта на ЕЦБ. Рамката на ЕЦБ за качество на статистиката и процедурите за осигуряване на качество (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures) е достъпна само на английски език.

(6)  Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(7)  Насоки (ЕС) 2017/2335 на Европейската централна банка от 23 ноември 2017 г. относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2017/38) (ОВ L 333, 15.12.2017 г., стр. 66).

(8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1).

(13)  Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 „Консолидирани финансови отчети“, Фондацията за МСФО.

(14)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(15)  Достъпен на уебсайта на Международната организация по стандартизация (ISO) www.iso.org.

(16)  Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 73).

(18)  Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции (ЕЦБ/2013/40) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 107).

(19)  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

(20)  Регламент (ЕС) № 1374/2014 на Европейската централна банка от 28 ноември 2014 г. относно изисквания за статистическа отчетност за застрахователни (осигурителни) дружества (EЦБ/2014/50) (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 36).

(21)  Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).

(22)  Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията (ЕЦБ/2013/43) (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 18).

(23)  Регламент (ЕС) 2016/1384 на Европейската централна банка от 2 август 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24) относно статистическите данни за държаните ценни книжа (ЕЦБ/2016/22) (ОВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 24).

(24)  Насоки ЕЦБ/2013/7 от 22 март 2013 г. относно статистически данни за държани ценни книжа (ОВ L 125, 7.5.2013 г., стр. 17).

(25)  Насоки ЕЦБ/2012/21 от 26 септември 2012 г. относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа (ОВ L 307, 7.11.2012 г., стр. 89).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕГИСТЪР НА ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ И ФИЛИАЛИТЕ (RIAD) — СПИСЪЦИ, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ЧАСТ 1

Атрибути, отчитани за наборите от данни, поддържани за публикуване

Наименование на атрибута (1)

Приложим в контекста на списъка на

Парично-финансови институции

Инвестиционни фондове

Финансови предприятия за секюритизация

Институции от значение за статистиката на плащанията (1)

Застрахователни (осигурителни) дружества

Вид

Периодичност на актуализация

Вид

Периодичност на актуализация

Вид

Периодичност на актуализация

Вид

Периодичност на актуализация

Вид

Периодичност на актуализация

 

Идентификатори (Identifiers)

Код по RIAD (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Национален идентификатор (National identifier) (ако е наличен)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Код по Eurogroups Register (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

Идентификационен код на правния субект (LEI) (ако е наличен)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Код BIC (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

Международни идентификационни номера на ценни книжа (ISINs) (ако са налични)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Наименование (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Държава по резидентност (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Адрес (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Правна форма (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Обозначение „Котиране на борса“ (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Вид надзор (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Изисквания за отчетност (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Вид лиценз за банкова дейност (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Правна организация (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Обозначение „Съответствие с ПКИПЦК“ (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Обозначение „Подфонд“ (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Вид прехвърляне (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Вид инвестиционен фонд (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Инвестиционна политика за инвестиционните фондове (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Обозначение „Доставчик на платежни услуги“ (Flag Payment service provider (PSP))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Обозначение „Оператор на платежна система“ (Flag Payment system operator (PSO))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Обозначение „Малък доставчик на платежни услуги“ (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Обозначение „Предоставена дерогация на доставчик на платежни услуги“ (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Вид лиценз на доставчика на платежни услуги (Type of PSP licence)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Географски обхват на доставчика на платежни услуги (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Институционален сектор (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Институционален сектор, данни (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Институционален сектор, контрол (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Код NACE (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Географско местоположение NUTS (Geographic location (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Наети лица, местно (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Обща балансова сума, (по съответния регламент на ЕЦБ), местно (Balance sheet total, ECB Regulation domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Нетна стойност на активите, местно (Net assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Начислени брутни премии, местно (Gross premiums written domestic) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Общо наети лица (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Обща балансова сума (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Начислени брутни премии (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Дата на създаване (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Дата на прекратяване (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Обозначение „не извършва дейност“ (Flag „IsInactive“)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Обозначение „в ликвидация“ (Flag is under liquidation)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Контрагенти

Инициатор на финансово предприятие за секюритизация (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Управляващо дружество (Management company)

(ако е приложим)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Главно управление (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Значение: M (задължително), O (незадължително), празно (неприложимо).

Периодичност: a (годишно), q (тримесечно), m (месечно), d (дневно/веднага след настъпване на промяна).

Срок: за годишни данни (ако не е посочено другаде) — един месец след референтната дата.

ЧАСТ 2

Видове отношения между субектите

 

Вид

Периодичност на актуализация

1.   

Отношения в рамките на предприятие

Отношение между правна(и) единица(и) и предприятие

O

2.   

Отношения в рамките на групи предприятия

Отношения на контрол между правни единици

M (c)

q

Отношение на (неконтролирана) собственост между правни единици

O

q

3.   

Други отношения

Връзка между инициатор и неговото финансово предприятие за секюритизация

M

q

Връзка между управляващо дружество и неговото финансово предприятие за секюритизация/инвестиционен фонд (f)  (***)

M

q

Връзка между нерезидентен клон и неговото резидентно главно управление

M

q (d)

Връзка между резидентен клон и неговото нерезидентно главно управление

M

q

Връзка между подфонд и централен фонд (***)

M

q

Връзка между субекта и неговото крайно предприятие майка (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

без нерезидентните клонове (или главни управления).

(2)  

(++)

включително нерезидентните клонове (ако е приложимо).

(***)  както е приложимо.

(1)  Моля да имате предвид, че списъкът с институциите от значение за статистиката на плащанията (ИЗСП) може да се припокрива със списъка на ПФИ.

(2)  Това следва да се отчита поне за една от променливите в зависимост от системата за събиране на данни.

(c)  само за „банкови групи“ с главно управление в еврозоната и за контрагентите, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); иначе незадължително.

(d)  поне тримесечно в зависимост от сектора.

(e)  само за субекти от значение за АнаКредит.

(f)  с изключение на самоуправляващите се субекти.

(***)  както е приложимо.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕГИСТЪР НА ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ И ФИЛИАЛИТЕ (RIAD) — СПИСЪЦИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Атрибути, отчитани за наборите от данни съгласно съответната правна рамка, посочена в глава VII от настоящите насоки

Наименование на атрибута

Статистика на индивидуалните балансови показатели и индивидуалните лихвени проценти (ИБП-ИЛП)

Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48)

Субекти от значение за управлението на обезпеченията

Система за управление на държавното съкровище (СУДС)

База данни за статистика на държани ценни книжа (БДСДЦК) (1)

Централизирана база данни за ценни книжа (ЦБДЦК)

Общ набор от подробни аналитични данни за кредитите (АнаКредит) (2)

Идентификатори на субектите (Entity Identifiers)

Код по RIAD (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Национални идентификатори (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Други идентификатори (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Идентификатори на инструментите (Instrument Identifiers)

ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Наименование (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Държава по резидентност (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Адрес (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Правна форма (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Институционален сектор (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Институционален сектор, данни (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Институционален сектор, контрол (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Група обезпечения (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Код NACE (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Географско местоположение NUTS (Geographic location (NUTS))

 

 

 

 

 

 

x

Обозначение „Централен контрагент“ (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Изисквания за отчетност (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Счетоводна рамка (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Общо наети лица (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Обща балансова сума (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Размер на предприятието (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Годишен оборот (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Статус на съдебните производства (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Дата на създаване (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Дата на прекратяване (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Обозначение „не извършва дейност“(Flag „IsInactive“)

x

x

x

x

x

x

 

 

Relationships

Отношение на собственост (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

Отношение на клон (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Връзка (Link)

с главно управление (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

с предприятие майка, упражняващо пряк контрол (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

с крайно предприятие майка (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

с управляващо дружество (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Списъкът със задължителните атрибути за съответните роли на контрагента в БДСДЦК е посочен в съответните правни актове.

(2)  Списъкът със задължителните атрибути за конкретен контрагент в АнаКредит зависи от ролята му (заемополучател, гарант и т.н.), резидентността му (в/извън отчетната държава членка) или от датата, на която е отпуснат кредитът, съгласно посоченото в съответните правни актове.

(*1)  LEI или ако няма такъв, като задължителни атрибути се предоставят националните идентификатори (national identifiers).


18.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 154/22


НАСОКИ (ЕС) 2018/877 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 1 юни 2018 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2018/17)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1, 12.1 и 14.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да наблюдава трансмисията на паричната политика и по-специално въздействието, което промените на лихвените проценти, прилагани спрямо основните операции по рефинансиране и целевите дългосрочни операции по рефинансиране, и покупките по програмите за закупуване на активи оказват върху условията за кредитиране на домакинствата и нефинансовите предприятия. За тази цел е необходима ежемесечна статистическа информация за секюритизациите и другите прехвърляния на кредити на домакинствата от парично-финансовите институции (ПФИ) с разбивка според предназначението на кредита. Необходима е и статистическа информация за условното обединяване на парични средства, за да може въздействието на тези позиции да бъде разграничавано от въздействието на другите депозити и кредити в баланса на ПФИ. След създаването на Единния съвет за преструктуриране, който започна да действа на 1 януари 2015 г., е необходимо да се отчитат и позициите спрямо него. Поради това е необходимо да се уредят форматите и процедурите, които националните централни банки (НЦБ) на държавите членки, чиято парична единица е еврото, трябва да следват, за да отчитат тази информация на ЕЦБ.

(2)

ЕЦБ поддържа Регистър на данни за институциите и филиалите (RIAD), централен регистър с референтни данни за институционалните единици от значение за статистически цели. В RIAD се съхраняват inter alia списъците с ПФИ, инвестиционните фондове, финансовите предприятия за секюритизация и институциите от значение за статистиката на плащанията. Тъй като правилата и процедурите за отчитането на необходимите данни oт НЦБ на ЕЦБ чрез RIAD са изложени в отделни насоки, от съображения за правна сигурност разпоредбите в Насоки ЕЦБ/2014/15 (1) във връзка с тези правила и процедури трябва да бъдат заличени.

(3)

В Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/38) (2) се съдържат изискванията за отчитането на статистически данни за активите и пасивите на инвестиционните фондове. НЦБ класифицират и обобщават тези данни. По-специално, в статистиката за инвестиционните фондове е необходимо да се посочат предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, във връзка с които ще е необходима нова класификация на съществуващите данни въз основа на информация от RIAD.

(4)

Поради това Насоки ЕЦБ/2014/15 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2014/15 се изменят, както следва:

1.

В член 1 параграф 4 се заличава.

2.

В член 3, параграф 1а) петата алинея се заменя със следното:

„Всички показатели са задължителни; по отношение обаче на клетките в таблици 3 и 4 на част 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), които се отнасят до държавите членки извън еврозоната, се прилагат някои специални разпоредби, както е описано в параграф 8. По отношение на таблица 3, след създаването на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) през 2015 г. съгласно Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*1), НЦБ трябва да представят и позициите спрямо ЕСП в клетка „Избрани институции на ЕС”. Освен това по отношение на изискванията в таблица 5 на част 5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) за отчитането на секюритизирани и отписани кредити, които се обслужват от ПФИ, НЦБ могат да разширят прилагането на изискванията за отчетност към обслужваните от ПФИ кредити, които са прехвърлени по друг начин. Доколкото тази допълнителна информация не е включена в отчитането по таблица 5 на част 5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), но е достъпна за НЦБ, данните се включват в таблица 4 на част 1 от приложение II към настоящите насоки. Доколкото НЦБ разполагат с информация относно необслужвани от ПФИ кредити, които са секюритизирани или прехвърлени по друг начин (напр. от ДФП или от финансови спомагателни организации, които действат като лица, обслужващи кредитите), тези данни се включват в таблица 4 на част 1 от приложение II. Доколкото НЦБ разполагат със статистическа информация за условното обединяване на парични средства, тези данни се включват в таблица 5 на част 1 от приложение II.

(*1)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).“"

3.

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Периодичност и краен срок за отчитане

Статистиката на резервната база се състои от шест динамични реда за кредитни институции, отнасящи се за стойностите на салдата в края на месеца, които се предават на ЕЦБ най-късно на последния работен за НЦБ ден, предшестващ началото на периода на поддържане на резервите, чрез системата за обмен на данни на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Кредитните институции в „опашката“ отчитат на НЦБ ограничена разбивка на тримесечна база. За кредитните институции в „опашката“ се използва опростена статистика на резервната база за трите периода на поддържане на резервите. НЦБ използват тримесечните данни за резервната база от кредитните институции в „опашката“ за месечните стойности, отчитани на ЕЦБ в трите предавания на данни след тяхното публикуване.“

4.

В член 9, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„Трите динамични реда за кредитните институции, отнасящи се за стойностите на салдата в края на месеца, се представят на ЕЦБ най-късно на последния работен за НЦБ ден, предшестващ началото на периода на поддържане.“

5.

В член 17а, параграф 1 петата алинея се заменя със следното:

„НЦБ правят необходимите изменения на записаната в RIAD информация, когато членският състав на групата се промени.“

6.

В член 19, параграф 1, буква а) се изменя, както следва:

а)

третата алинея се заменя със следното:

„Всички салда в края на месеца и месечни данни за корекции на потоците, както и месечните данни за нова емисия/продажба и обратно изкупуване на акции/дялови единици в инвестиционни фондове се отчитат също за i) подсектор „Борсово търгувани фондове“ като позиция „в т.ч.“ на „Общо фондове“ и ii) от референтен период декември 2018 г., отделно за инвестиционните фондове, които са предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), и инвестиционните фондове, които не са ПКИПЦК, за всеки подсектор на инвестиционните фондове според вида инвестиция. За данните за инвестиционните фондове, които са ПКИПЦК, и инвестиционните фондове, които не са ПКИПЦК, НЦБ могат да отчитат приблизителни оценки на базата на полагане на максимални усилия през първата година на отчитане на данните, т.е. от референтен период декември 2018 г. до референтен период ноември 2019 г.“;

б)

четвъртата алинея се заменя със следното:

„Доколкото има данни, включително въз основа на най-добрата приблизителна оценка, салдата в края на тримесечието и тримесечните корекции на потоците, както и тримесечните данни за нова емисия/продажба и обратно изкупуване на акции/дялови единици в инвестиционни фондове се отчитат и за подсектор „Фондове, инвестиращи в частни капиталови инструменти“ (включително фондове за рисков капитал) като позиция „в т.ч.“ на „Общо фондове“.“

7.

В член 20 параграф 6 се заличава.

8.

В член 20, параграф 7 първата алинея се заменя със следното:

„Ако НЦБ съставят данни относно активите и пасивите на финансовите предприятия за секюритизация въз основа на данни, събрани пряко от тези предприятия и ако е уместно — въз основа на данни, отчетени от местни ПФИ съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), и предоставят дерогации на финансовите предприятия за секюритизация съгласно член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40), НЦБ извършват оценка на генералната съвкупност на база на извадка до 100-процентен обхват за всички финансови предприятия за секюритизация при съставянето на данните за тримесечните активи и пасиви на финансовите предприятия за секюритизация, отчетени на ЕЦБ за непогасените суми, финансовите трансакции и отписванията/намаляванията на стойността.“

9.

Член 24 се заличава.

10.

Член 25 се заличава.

11.

Приложения II, III и IV и речникът се изменят в съответствие с приложението към настоящите насоки.

12.

Приложения V и VI се заличават.

Член 2

Действие

Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 1 юни 2018 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки ЕЦБ/2014/15 от 4 април 2014 г. относно паричната и финансовата статистика (ОВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 73).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и IV и речникът към Насоки ЕЦБ/2014/15 се изменят, както следва:

1.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

Част 1 се изменя, както следва:

i)

в третия параграф първото изречение се заменя със следното:

„По отношение на балансовите данни за други парично-финансови институции (ПФИ) НЦБ трябва да отчитат на ЕЦБ данни за непогасени суми в съответствие с таблици 1—4 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) и корекции на потоци в съответствие с таблици 1 и 2 по-долу.“;

ii)

четвъртият параграф се заменя със следното:

„По отношение на изискванията за секюритизация на кредити и други прехвърляния на кредити НЦБ трябва да отчитат на ЕЦБ данни в съответствие с таблици 5а и 5б от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). НЦБ трябва да отчитат на ЕЦБ на месечна база, ако са налични, данни за корекциите на кредити на домакинствата с разбивка според предназначението на кредита за секюритизациите и други прехвърляния на кредити, които се изискват на тримесечна база в съответствие с таблица 5б от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). Освен това НЦБ трябва да отчитат данни за корекциите в потоците в съответствие с таблици 3а и 3б по-долу. Ако са налични, допълнителните показатели относно секюритизацията на кредити и други прехвърляния на кредити трябва да се отчитат в съответствие с таблица 4, доколкото тези данни не се изискват в таблици 5а и 5б от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).“;

iii)

добавя се пети параграф:

„По отношение на изискванията за условното обединяване на парични средства, доколкото има налични данни, НЦБ трябва да отчитат на ЕЦБ непогасените суми и корекциите на потоците, свързани с брутните позиции на депозитите и кредитите в условните обединения на парични средства, които са включени в отчитането на изискванията за данни в таблици 1—4 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) в съответствие с таблица 5 по-долу. Депозитите в условното обединение на парични средства трябва да се отчитат като позиция „в т.ч.“ на „Овърнайт депозити“. Кредитите в условното обединение на парични средства трябва да се третират, където е приложимо, като „револвиращи кредити и овърдрафти“ и „кредити с матуритет до една година включително“ и трябва да се отчитат като позиция „в т.ч.“ на „Кредити“. Кредитите, които не попадат в обединението на паричните средства по силата на договор, но се отпускат на участниците в обединението, не трябва да се включват в отчитането в съответствие с таблица 5.“;

iv)

таблица 3a се заменя със следното:

Таблица 3а

Секюритизации и други прехвърляния на кредити: показатели, за които се изискват месечни корекции на потоците  (*1)

БАЛАНСOВИ ПОКАЗАТЕЛИ

A.

Местни

Б.

Други резиденти на еврозоната, различни от местни

В.

Останал свят

ПФИ

 

Държавно управление (S.13)

 

Други резидентни сектори

ПФИ

 

Държавно управление (S.13)

 

Други резидентни сектори

Общо

Държавно управление — други (S.1312+S.1313+S.1314)

Общо

Инвестиционни фондове, различни от ФПП (S.124)

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

 

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Общо

Държавно управление — други (S.1312+S.1313+S.1314)

Общо

Инвестиционни фондове, различни от ФПП (S.124)

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

 

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Общо

Потребителски кредити

Жилищни кредити

 

Други кредити

Общо

Потребителски кредити

Жилищни кредити

 

Други кредити

 

ЕТ/С (2)

 

ЕТ/С (2)

1.

Непогасени суми по секюритизирани кредити, които не са отписани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

в т. ч. секюритизирани чрез финансово предприятие за секюритизация от еврозоната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Секюритизирани и отписани кредити, за които ПФИ действа като предоставящо услуги лице  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Непогасени суми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЦБ трябва да отчитат, ако са налични, корекциите, свързани с тримесечните изисквания в таблица 5 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2013/33, за кредитите на домакинствата по предназначение на месечна база.

v)

таблица 4 се заменя със следното:

Таблица 4

Секюритизации и други прехвърляния на кредити: кредити, отписани от баланса на ПФИ

БАЛАНСOВИ ПОКАЗАТЕЛИ

A.

Местни

Б.

Други резиденти на еврозоната, различни от местни

В.

Останал свят

ПФИ

НПФИ

ПФИ

НПФИ

 

Държавно управление (S.13)

 

Други резидентни сектори

 

Държавно управление (S.13)

 

Други резидентни сектори

Общо

Държавно управление — други (S.1312+S.1313+S.1314)

Общо

Инвестиционни фондове, различни от ФПП (S.124)

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Общо

Държавно управление — други (S.1312+S.1313+S.1314)

Общо

Инвестиционни фондове, различни от ФПП (S.124)

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Потребителски кредити

Жилищни кредити

 

Други кредити

Потребителски кредити

Жилищни кредити

 

Други кредити

 

ЕТ/С (4)

 

ЕТ/С (4)

3.

Кредити, отписани от ПФИ  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Непогасени суми

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Предназначение на кредита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

над 1 година до 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

над 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Финансови трансакции без въздействието на прехвърлянията на кредити

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Предназначение на кредита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

над 1 година до 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

над 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Изисквания за месечни данни.

Q

Изисквания за тримесечни данни.

M / Q

Изисквания за данните, които се предоставят на тримесечна база и/или на месечна база, ако са налични.

vi)

добавя се следната таблица 5:

Таблица 5

Условно обединяване на парични средства: непогасени суми и корекции на потоците  (*2)

БАЛАНСOВИ ПОКАЗАТЕЛИ

A.

Местни

Б.

Други резиденти на еврозоната, различни от местни

В.

Останал свят

ПФИ

 

Държавно управление (S.13)

 

Други резидентни сектори

ПФИ

 

Държавно управление (S.13)

 

Други резидентни сектори

Общо

Държавно управление — други (S.1312+S.1313+S.1314)

Общо

Инвестиционни фондове, различни от ФПП (S.124)

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Общо

Държавно управление — други (S.1312+S.1313+S.1314)

Общо

Инвестиционни фондове, различни от ФПП (S.124)

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Овърнайт депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. позиции на условно обединение на парични средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1х

Чуждестранни валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. позиции на условно обединение на парични средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. позиции на условно обединение на парични средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуждестранни валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. позиции на условно обединение на парични средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

В част 3 второто изречение в първия параграф се заменя със следното:

„НЦБ трябва да отчитат на ЕЦБ данни за непогасени суми в съответствие със схемата, установена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1074/2013 (ЕЦБ/2013/39), и корекции на потоците в съответствие с таблица 1 по-долу.“

в)

Част 4 се изменя, както следва:

i)

таблица 1 се заменя със следното:

Таблица 1  (*3)

Данни на ЕЦБ/НЦБ

 

Местни

Други резиденти на еврозоната, различни от местни

Останал свят

Общо

ПАСИВИ

 

 

 

 

8.

Валута в обращение

 

 

 

 

в т.ч. банкноти

 

 

 

 

Евробанкноти

 

 

 

#

Банкноти в национална валута

 

 

 

#  (5)

в т.ч. монети

 

 

 

 

Монети, деноминирани в евро

 

 

 

#

Монети в национална валута

 

 

 

#  (5)

11.

Емитирани дългови ценни книжа  (6)

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

13.

Капитал и резерви

 

 

 

 

в т.ч. привлечен акционерен капитал

 

 

 

 

в т.ч. натрупана печалба или загуба през счетоводния период

 

 

 

 

в т.ч. приходи и разходи, признати директно в собствения капитал

 

 

 

 

в т.ч. средства, произтичащи от неразпределени на акционерите приходи

 

 

 

 

в т.ч. провизии

 

 

 

 

14.

Други пасиви

 

 

 

 

в т.ч. начислени лихви по депозити

 

 

 

в т.ч. транзитни сметки

 

 

 

в т.ч. разчетни сметки

 

 

 

в т.ч. финансови деривати

 

 

 

в т.ч. вътрешни за Евросистемата пасиви, отнасящи се до разпределянето на евробанкноти

 (7)

 

 

АКТИВИ

 

 

 

 

7.

Други активи

 

 

 

 

в т.ч. начислени лихви по кредити

 

 

 

в т.ч. транзитни сметки

 

 

 

в т.ч. разчетни сметки

 

 

 

в т.ч. финансови деривати

 

 

 

в т.ч. вътрешни за Евросистемата вземания, отнасящи се до разпределянето на евробанкноти

 (7)

 

 

ii)

таблица 2 се заменя със следното:

Таблица 2  (*4)

Данни за други ПФИ

 

Местни

Други резиденти на еврозоната, различни от местни

Останал свят

Общо

ПАСИВИ

 

 

 

 

9.

Депозити

 

 

 

 

Кореспондиращ пасив към неотписани кредити  (8)

 

11.

Емитирани дългови ценни книжа  (9)

 

 

 

 

до 1 година

#

#

#

 

Евро

#

#

#

 

Чуждестранни валути

#

#

#

 

над 1 година до 2 години

#

#

#

 

Евро

#

#

#

 

Чуждестранни валути

#

#

#

 

13.

Капитал и резерви

 

 

 

 

в т.ч. привлечен акционерен капитал

 

 

 

 

в т.ч. натрупана печалба или загуба през счетоводния период

 

 

 

 

в т.ч. приходи и разходи, признати директно в собствения капитал

 

 

 

 

в т.ч. средства, произтичащи от неразпределени на акционерите приходи

 

 

 

 

в т.ч. провизии

 

 

 

 

14.

Други пасиви

 

 

 

 

в т.ч. начислени лихви по депозити

 

 

 

в т.ч. транзитни сметки

 

 

 

в т.ч. разчетни сметки

 

 

 

в т.ч. финансови деривати

 

 

 

в т.ч. провизии

 

 

 

 

АКТИВИ

 

 

 

 

3

Държани дългови ценни книжа

 

 

 

 

в т.ч. държани собствени дългови ценни книжа

 

 

 

 

4

Собствен капитал

 

 

 

 

в т.ч. държан собствен капитал

 

 

 

 

5

Акции/дялови единици в инвестиционни фондове

 

 

 

 

в т.ч. държани собствени акции/дялови единици във фондове на паричния пазар

 

 

 

 (10)

7.

Други активи

 

 

 

 

в т.ч. начислени лихви по кредити

 

 

 

в т.ч. транзитни сметки

 

 

 

в т.ч. разчетни сметки

 

 

 

в т.ч. финансови деривати

 

 

 

г)

Част 13 се изменя, както следва:

i)

таблица 1 се заличава;

ii)

параграф 1 се заличава.

д)

В част 15а в първия параграф изречението „По-конкретно, от НЦБ се очаква да отчитат спомагателни редове на базата на полагане на максимални усилия за размери, надхвърлящи 50 милиона евро, но само когато спомагателните редове са по-големи от 1 % от непогасените суми по показателя, т.е. праг = max (50 милиона евро, 1 % от салдата)“ се заменя със следното:

„По-конкретно, НЦБ трябва да отчитат спомагателни редове на базата на полагане на максимални усилия за размери, надхвърлящи 50 милиона евро, но само когато спомагателните редове са по-големи от 1 % от непогасените суми по показателя, т.е. праг = max (50 милиона евро, 1 % от салдата).“

е)

В част 16 раздел 3 се заличава.

ж)

В част 18 таблица 3 се заличава.

2.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

Част 1 се заменя със следното:

„ЧАСТ 1

Въведение

Европейската централна банка (ЕЦБ) има специални споразумения за обмен на данни с националните централни банки (НЦБ) от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), с НЦБ на присъединяващите се страни и с някои национални статистически институти (НСИ) от Съюза. При обмена на данни се използват самостоятелни съобщения на стандартизирана платформа (SDMX (*5)), включително данни (цифрови стойности) и/или атрибути (метаданни, поясняващи обменените данни).

За обмена на статистически съобщения е необходимо данните да са структурирани съгласно точни определения за структура на данните (DSDs (*6)), чиито статистически понятия и номенклатури позволяват да се опише адекватно и ясно тяхното съдържание. Съвкупността на определенията за структура на данните, свързаните с тях понятия и номенклатурите се нарича „структурни определения“.

Структурните определения на ЕЦБ съдържат списъка с определенията за структура на данните, свързаните с тях понятия и номенклатурите, разработени от ЕЦБ и използвани в нейния SDMX обмен на статистически данни. Определенията се съхраняват в регистъра на ЕСЦБ (*7), както и на уебсайта на Европейската комисия — CIRCABC (*8), и са достъпни за членовете на групата за електронен обмен на данни (EDI) и групата за статистика (Statistics interest group) (включително членовете на работната група за управление на статистическа информация, Working Group on Statistical Information Management, WGSIM). Обикновено всяка НЦБ съхранява местно копие. Ако това не е така, съответните дирекции на НЦБ следва да се обръщат към своя член на WGSIM.

В част 2 са изброени определенията за структура на данните на ЕЦБ и свързаните с тях потоци/набори от данни, използвани от ЕСЦБ в контекста на паричната и финансовата статистика. За повече информация за определенията за структура на данните, включително специфичните измерения на идентификаторите на редове, техния формат и номенклатури, както и атрибутите, които описват данните, техния формат и ниво на причисляване, вж. регистъра на ЕСЦБ.

(*5)  Обмен на статистически данни и метаданни чрез съобщения SDMX-EDI или SDMX-ML."

(*6)  Известни преди като „родови идентификатори“."

(*7)  https://sreg.escb.eu/"

(*8)  www.circabc.europa.eu“."

б)

Част 2 се заменя със следното:

„ЧАСТ 2

Определения за структура на данни (DSD) и потоци/набори от данни

1.

В обменените SDMX съобщения статистическите понятия могат да се използват или като измерения (при съставянето на „идентификаторите“, определящи динамичните редове), или като атрибути (предоставящи информация за данните). Кодираните измерения и атрибути получават стойностите си от предварително зададени номенклатури. С определенията за структура на данните се определя структурата на обменените идентификатори на редове от гледна точка на понятията и свързаните с тях номенклатури. Освен това с тях се определя връзката им със съответните атрибути. Същата структура може да се използва за няколко потока от данни, които се разграничават според информацията за потока/набора от данни.

2.

В контекста на паричната и финансова статистика ЕЦБ определи 12 определения за структура на данните, използвани понастоящем за обмена на статистически данни с ЕСЦБ и други международни организации. За мнозинството от тези определения за структура на данните се обменя един набор от данни, който използва тази структура, и като последица идентификаторът на определението за структура на данните и свързаният с него идентификатор на набор от данни (DSI), използван при съобщенията за данни SDMX, са едни и същи. За целите на третирането, своевременното доставяне и/или отговорността в обменния контекст се определят два набора от данни, които използват определенията за структура на данните „ECB_BSI1“, „ECB_SSI1“ и „ECB_ICPF1“, и се разграничават на ниво идентификатор за набор от данни. Използват се следните характеристики на потоците от данни:

балансови показатели (BSI), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_BSI1“;

балансови показатели в контекста на Синята книга (BSP), идентификатор на определение за структура на данните „ECB_BSI1“ и идентификатор на набор от данни „ECB_BSP“;

банкови структурни финансови индикатори (SSI), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_SSI1“;

банкови структурни финансови индикатори в контекста на Синята книга (SSP), идентификатор на определение за структура на данните „ECB_SS1“ и идентификатор на набор от данни „ECB_SSP“;

лихвени проценти на ПФИ (MIR), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_MIR1“;

други финансови посредници (OFI), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_OFI1“;

емисии ценни книжа (SEC), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_SEC1“;

платежни системи и системи за сетълмент (PSS), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_PSS1“;

инвестиционни фондове (IVF), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_IVF1“;

финансови предприятия за секюритизация (FVC), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_FVC1“;

консолидирани банкови данни (CBD2), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_CBD2“;

международна консолидирана банкова статистика (CBS), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „BIS_CBS“;

активи и пасиви на застрахователните (осигурителни) дружества (ICB), идентификатор на определение за структура на данните „ECB_ICPF1“ и идентификатор на набор от данни „ECB_ICB“;

операции на застрахователните (осигурителни) дружества (премии, претенции и комисионни) (ICO), идентификатор на определение за структура на данните и идентификатор на набор от данни „ECB_ICO1“;

активи и пасиви на пенсионни фондове (PFB), идентификатор на определение за структура на данните „ECB_ICPF1“ и идентификатор на набор от данни „ECB_PFB“.

в)

Части 3 и 4 се заличават.

3.

В част 3, раздел 2 от приложение IV второто изречение се заменя със следното:

„НЦБ трябва да изпълнят изискванията на основата на данните, отчетени от ПФИ.“

4.

В речника се добавят следните определения:

„Подпозициите на „Капитал и резерви“ са следните:

а)

Привлеченият акционерен капитал включва всички внесени от собствениците средства, от първоначалната вноска до последващото емитиране на форми на собственост, и отразява целия размер на привлечения капитал.

б)

Натрупаната печалба или загуба през счетоводния период се състои от всички печалби и загуби през текущия счетоводен период, записани в отчета за приходите и разходите, които все още не са прехвърлени към неразпределена печалба.

в)

Приходите и разходите, признати директно в собствения капитал се състоят от кореспондиращите позиции на нетните преоценки на активите и пасивите, които са записани директно в собствения капитал, а не в отчета за приходите и разходите съгласно счетоводната рамка.

г)

Средствата, произтичащи от неразпределени на акционерите приходи, включват резервите и други средства (напр. пренесената печалба или загуба след края на счетоводния период и преди да е взето решение за разпределение на дивиденти или преобразуване в резерви), които не са разпределени на акционерите.

д)

Специални и общи провизии за загуби от кредити, ценни книжа и други видове активи. Тези провизии следва да включват всички добавки за намалявания и загуби от кредити, доколкото те не се нетират от категорията активи, за която се отнасят в статистическия баланс.

Държаните от ПФИ собствени ценни книжа включват ценните книжа, които са купени от друг инвеститор при емитирането им и след това са изкупени обратно от първоначалния емитент, както и ценните книжа, които са действително емитирани и задържани от притежателя им при емитирането им. Следва да се събират данни за всички видове собствени държани ценни книжа, а именно:

държани собствени дългови ценни книжа;

държан собствен капитал;

държани собствени акции/дялови единици във фондове на паричния пазар.

Нетна стойност е балансиращата позиция в баланса (B.90) (ЕСС 2010, т. 7.02). Наличностите от активи и пасиви, записани в баланса, се оценяват по подходящите цени, които обикновено са преобладаващите пазарни цени на датата, за която се отнася балансът. В пенсионна схема с предварително определен размер на пенсията обаче нивото на пенсионните плащания, които са обещани на участващите в нея наети лица, се определя посредством предварително съгласувана формула. Пасивът на пенсионната схема с предварително определен размер на пенсията е равен на настоящата стойност на обещаните пенсионни плащания и поради това в пенсионна схема с предварително определен размер на пенсията нетната стойност може да бъде различна от нула. В схема за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност плащаните пенсии зависят от доходността на активите, които са придобити от пенсионната схема. Пасивът на схема за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност е текущата пазарна стойност на активите на фонда. Нетната стойност на фонда винаги е нула.

Условното обединяване на парични средства, за целите на настоящите насоки, e механизъм за обединяване на парични средства, предоставян от една ПФИ (или няколко ПФИ) на група от лица (наричани по-нататък „участници в обединението“), при което: а) всеки участник в обединението има самостоятелна сметка; б) лихвата, плащана или получавана от ПФИ, се изчислява въз основа на „условна“ нетна позиция на всички сметки в обединението; и в) участниците в обединението могат да теглят овърдрафти, обезпечени с депозитите на другите участници в обединението, без да прехвърлят средства между сметките.“


(*1)  Корекции за отписвания/намалявания на стойността се прилагат само по отношение на част 2; корекции от прекласификации се прилагат навсякъде.

(1)  НЦБ могат да разширят обхвата на този показател спрямо кредити, прехвърлени по друг начин и отписани от баланса на ПФИ, за които ПФИ действа като предоставящо услуги лице в съответствие с практиката, прилагана в таблица 5 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2013/33.

(2)  Еднолични търговци/сдружения без юридически статус.“

(3)  НЦБ отчитат наличните данни относно кредити, отписани от ПФИ, които не са включени в отчитаните данни по таблица 5 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2013/33.

(4)  Еднолични търговци/сдружения без юридически статус.“

(*2)  Корекции за отписвания/намалявания на стойността се прилагат само по отношение на Кредити; корекции от прекласификации се прилагат навсякъде.“

(*3)  Салдата се предават на ЕЦБ за всички клетки; корекции от прекласификации — само за клетките, обозначени с #. Клетките, обозначени с кръст (†), посочват поясняващи позиции с нисък приоритет.

(5)  Банкноти и монети, деноминирани в бившите национални валути, които остават непогасени след приемането на еврото. Данните следва да бъдат отчетени поне за 12 месеца след разширяването.

(6)  Дългови ценни книжа, емитирани от НЦБ, се отчитат само ако събитието е приложимо.

(7)  Нетни позиции спрямо Евросистемата, произхождащи от: а) разпределяне на евробанкноти, емитирани от ЕЦБ (8 % от общите емисии), и б) прилагане на механизма за капиталов дял. Отделните нетни кредитни или дебитни позиции на НЦБ и ЕЦБ трябва да се разпределят към активите или към пасивите на баланса в зависимост от знака, т.е. положителната нетна позиция по отношение на Евросистемата трябва да се отчита в активите, а отрицателната нетна позиция — в пасивите.“

(*4)  Салдата се предават на ЕЦБ за всички клетки; корекции от прекласификации и корекции от преоценки — само за клетките, обозначени с #. Клетките, обозначени с кръст (†), посочват поясняващи позиции с нисък приоритет.

(8)  Тези показатели представляват кореспондиращ пасив към секюритизирани, но неотписани кредити от баланса на ПФИ, съгласно приложимите счетоводни стандарти.

(9)  При условие че ЕЦБ и НЦБ се споразумеят, този набор от информация не е необходимо да бъде отчитан от НЦБ, когато ЕЦБ използва алтернативни източници на данни.

(10)  Държаните собствени акции/дялови единици във фондове на паричния пазар се отчитат само ако събитието е приложимо.“


Поправки

18.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 154/38


Поправка на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

( Официален вестник на Европейския съюз L 158 от 27 май 2014 г. )

На страница 217, член 1, точка 25, изменението на член 30е от Директива 2006/43/ЕО

вместо:

„Член 30е

Обмен на информация

1.   Компетентните органи ежегодно предоставят на ЕОЦКП обобщена информация относно всички административни мерки и всички санкции, наложени в съответствие с настоящата глава. ЕОЦКП публикува тази информация в годишен доклад.

2.   Компетентните органи незабавно информират ЕОЦКП за всички временни забрани, посочени в член 30а, параграф 1, букви в) и д).“

да се чете:

„Член 30е

Обмен на информация

1.   Компетентните органи ежегодно предоставят на КЕОНО обобщена информация относно всички административни мерки и всички санкции, наложени в съответствие с настоящата глава. КЕОНО публикува тази информация в годишен доклад.

2.   Компетентните органи незабавно информират КЕОНО за всички временни забрани, посочени в член 30а, параграф 1, букви в) и д).“


18.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 154/38


Поправка на Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно някои аспекти на дружественото право

( Официален вестник на Европейския съюз L 169 от 30 юни 2017 г. )

Навсякъде в текста на директивата, с изключение на приложение II

вместо:

„дружество с ограничена отговорност“

да се чете:

„капиталово дружество“.

Навсякъде в текста на директивата

вместо:

„дружества с ограничена отговорност“

да се чете:

„капиталови дружества“.