ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 117

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
8 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/689 на Съвета от 7 май 2018 година за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/690 на Комисията от 7 май 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество феназаквин ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/691 на Комисията от 7 май 2018 година за одобряване на основното вещество Талк E553B в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/692 на Комисията от 7 май 2018 година за подновяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на одобрението на активното вещество зоксамид и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/693 на Комисията от 7 май 2018 година за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на забраната за риболов над защитени местообитания, минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за риболов с траулери с мрежи gangui в определени териториални води на Франция (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/694 на Съвета от 7 май 2018 година за прилагане на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/695 на Комисията от 30 април 2018 година съгласно член 31, параграф 1 от Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мярка, предприета от Дания за изтеглянето и изземването на композитни газови бутилки от типа PrimaDonna/Compolite CS от 10 kg и 5 kg (нотифицирано под номер С(2018) 2535)  ( 1 )

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/696 на Комисията от 4 май 2018 година за удължаване на срока на действие на мярката за разрешаване на предоставянето на пазара и употребата на биоцидa Phéro-Ball Pin в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета, предприета от френското Министерство на околната среда, енергетиката и морето, отговарящо за международните преговори по въпросите на климата (нотифицирано под номер С(2018) 2643)

21

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/697 на Комисията от 7 май 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2018) 2888)  ( 1 )

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/689 НА СЪВЕТА

от 7 май 2018 година

за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1352/2014 на Съвета от 18 декември 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен (1), и по-специално член 15, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 декември 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 1352/2014.

(2)

На 23 април 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно параграф 19 от Резолюция 2140 (2014) на Съвета за сигурност на ООН, актуализира информацията по отношение на едно лице, подлежащо на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 1352/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1352/2014 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването относно посоченото по-долу лице се заменя със следното:

„3.

Ali Abdullah Saleh (наричан още: Ali Abdallah Salih).

Изписване на оригиналния език: Image

Длъжност: а) председател на Партията на Генералния народен конгрес в Йемен; б) бивш президент на Република Йемен. Дата на раждане: a) 21.3.1945 г.; б) 21.3.1946 г.; в) 21.3.1942 г.; г) 21.3.1947 г. Място на раждане: а) Bayt al-Ahmar, провинция Сана, Йемен; б) Сана, Йемен; в) Сана, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Гражданство: Йемен. Паспорт №: 00016161 (Йемен). Национален идентификационен номер: 01010744444. Друга информация: Пол: мъжки. Гражданско състояние: предполага се, че е починал. Препратка към специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Дата на посочване от ООН: 7.11.2014 г. (изменения на 20.11.2014 г., 23.4.2018 г.).

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ali Abdullah Saleh е посочен с цел налагане на санкции на 7 ноември 2014 г. съгласно параграфи 11 и 15 от Резолюция 2140 (2014) като лице, отговарящо на критериите, определени в параграфи 17 и 18 от резолюцията.

Ali Abdullah Saleh участва в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Йемен, като действия, възпрепятстващи изпълнението на споразумението от 23 ноември 2011 г. между правителството на Йемен и опозиционните групировки, което предвижда мирно предаване на властта в Йемен, както и действия, възпрепятстващи политическия процес в Йемен.

Съгласно споразумението от 23 ноември 2011 г., подкрепено от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Аli Abdullah Saleh се оттегля от властта, след като е президент на Йемен повече от 30 години.

Има сведения, че от есента на 2012 г. Аli Abdullah Saleh става един от основните поддръжници на действията на насилие на движението „Хути“ в Северен Йемен.

Сблъсъците в южната част на Йемен през февруари 2013 г. бяха резултат от общите усилия на Saleh, AКАП и на южния сепаратист Ali Salim al-Вayd да предизвикат размирици преди Конференцията за национален диалог в Йемен на 18 март 2013 г. В последно време, от септември 2014 г., Saleh дестабилизира Йемен чрез използване на други лица за отслабване на централната власт и създаване на достатъчна степен на нестабилност с цел извършване на преврат. Според доклада на експертната група на Организацията на обединените нации за Йемен от септември 2014 г., партньори твърдят, че Saleh подкрепя действията на насилие на някои йеменски граждани чрез предоставяне на финансови средства и политическа подкрепа, както и чрез подпомагане на членовете на Генералния народен конгрес да продължават участието си в дестабилизирането на Йемен с различни средства.“


8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/690 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество феназаквин

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива за изпълнение 2011/39/ЕС на Комисията (2) феназаквин беше включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са включени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Одобрението на активното вещество феназаквин, както е посочено в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, беше ограничено до употребата му като акарицид при декоративни растения в култивационни съоръжения.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 19 септември 2011 г. Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, производителят на активното вещество, подаде заявление до определената за докладчик държава членка, Гърция, с което поиска изменение на условията за одобрение на феназаквин, за да се премахне ограничението и да се позволи употребата му върху грозде, цитрусови плодове, семкови плодове и костилкови плодове. Според държавата членка докладчик заявлението е допустимо.

(5)

Държавата членка докладчик изготви добавка към проекта на доклад за оценка и я представи на Европейския орган по безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) и на Комисията на 14 февруари 2012 г.

(6)

Органът разпространи добавката към проекта на доклада за оценка до заявителя и до държавите членки и я предостави на разположение на обществеността, за представяне на коментари, в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(7)

На 19 март 2013 г. Органът съобщи на Комисията своето заключение (5) относно това дали може да се очаква, че новите видове употреба на активното вещество феназаквин ще изпълняват критериите, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 17 септември 2013 г. Комисията изпрати изменения проект на доклада за преразглеждане на заявителя за представяне на коментари, а на 2 октомври 2013 г. — на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Постоянният комитет не можа да стигне до заключение дали е целесъобразно да се изменят условията за одобрение на феназаквин, както беше поискано от заявителя.

(8)

След допълнително разглеждане на досието Комисията изготви проект на добавка към първоначалния доклад за преразглеждане и проект на регламент относно феназаквин. На 13 декември 2017 г. Комисията представи проекта на добавка и проекта на регламент пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(9)

Комисията прикани заявителя да представи коментари по проекта на добавка към доклада за преразглеждане на феназаквин. Заявителят представи своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(10)

Не е доказано, че може да се очаква, че продуктите за растителна защита, съдържащи феназаквин, като цяло отговарят на изискванията, установени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, освен ако не се запази понастоящем предвиденото ограничение за използване само в култивационни съоръжения. Поради това е целесъобразно да се запази ограничението за употреба само в култивационни съоръжения, както са определени в член 3, параграф 27 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

Бе установено, че предвидените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобрение са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, когато продуктът за растителна защита е използван върху ядивна култура. Поради това е целесъобразно да отпадне ограничението за употреба на феназаквин само върху декоративни растения.

(12)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от него и с оглед на съвременните научно-технически познания е необходимо и целесъобразно да се изменят условията за одобрение на активното вещество феназаквин, като същевременно то продължи да бъде предмет на определени условия и ограничения. Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(2)  Директива за изпълнение 2011/39/ЕС на Комисията от 11 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на феназаквин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (ОВ L 97, 12.4.2011 г., стр. 30).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Европейски орган за безопасност на храните; Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество феназаквин. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(4):3166. [80 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Текстът в графа „Специфични разпоредби“ на ред 342 — феназаквин — в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заменя със следното:

„ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като акарицид в култивационни съоръжения.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат предвид заключенията от доклада за преразглеждане на феназаквин, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателния му вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 март 2011 г., и заключенията от добавката към доклада за преразглеждане във връзка с феназаквин, и по-специално допълнения I и II към нея, в окончателния ѝ вид, изготвена от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите на 22 март 2018 г.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

опазването на водните организми;

б)

безопасността на операторите, като гарантират също, че условията на употреба включват използването на подходящи средства за лична защита;

в)

опазването на пчелите;

г)

риска за пчели и земни пчели, използвани за опрашване, когато веществото се прилага в култивационни съоръжения;

д)

риска за потребителите, по-специално от остатъчни вещества, получени по време на преработката;

е)

условията на употреба с цел да се предотврати експозицията на остатъчни вещества от феназаквин по отношение на култури за консумация от човека и животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.“


8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/691 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2018 година

за одобряване на основното вещество Талк E553B в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 5 във връзка с член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 23 юли 2015 г. Комисията получи заявление от Compo Expert France SAS за одобряване на Талк E553B като основно вещество. Заявлението бе придружено от информацията, изисквана съгласно член 23, параграф 3, втора алинея.

(2)

Комисията поиска научно съдействие от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). На 6 юни 2016 г. Органът представи на Комисията технически доклад относно Талк E553B (2). С оглед на допълнителната документация, подадена от заявителя в отговор на коментарите, събрани по време на консултацията с държавите членки и Органа и отнасящи се до експозицията на оператора, Комисията поиска от Органа допълнително научно съдействие, за да оцени подадената нова информация. На 27 юли 2017 г. Органът представи на Комисията втори технически доклад относно Талк E553B (3).

(3)

На 5 октомври 2017 г. Комисията представи на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите проект на доклада за преразглеждане (4), а на 13 декември 2017 г. — проект на настоящия регламент, и ги изготви в окончателен вид за заседанието на същия комитет на 22 март 2018 г.

(4)

Документацията, предоставена от заявителя, показва, че Талк E553B отговаря на критериите за хранителен продукт съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (5). Освен това веществото не се употребява преимуществено за целите на растителната защита, но независимо от това е полезно за растителната защита в състава на продукт, състоящ се от веществото и вода. Следователно то трябва да се счита за основно вещество.

(5)

Проведените анализи показаха, че може да се очаква, че Талк E553B принципно отговаря на изискванията, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по-специално по отношение на видовете употреба, които са проучени и подробно описани в изготвения от Комисията доклад за преразглеждане. Поради това е целесъобразно Талк E553B да бъде одобрен като основно вещество.

(6)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от него и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения за одобряването, които са изложени подробно в приложение I към настоящия регламент.

(7)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (6) следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на основно вещество

Веществото Талк E553B се одобрява като основно вещество в съответствие с посоченото в приложение I.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Европейски орган за безопасност на храните, 2016 г.; Технически доклад за резултатите от консултацията с държавите членки и ЕОБХ във връзка със заявлението за одобряване като основно вещество на Талк E553B за употреба за растителна защита като репелент при овощните дървета и лозите. Допълнителна публикация на ЕОБХ 2016:EN-1044. 29 стр.

(3)  Европейски орган за безопасност на храните, 2017 г.; Технически доклад за резултатите от консултацията с държавите членки и ЕОБХ във връзка със заявлението за одобряване като основно вещество на Талк E553B за употреба за растителна защита като репелент при овощните дървета и лозите. Допълнителна публикация на ЕОБХ 2017:EN-1277. 21 стр.

(4)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(5)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Специфични разпоредби

Талк E553B

CAS №: 14807-96-6

Магнезиев хидроген метасиликат

силикатен минерал

За хранителни цели в съответствие с Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (2).

< 0,1 % от респирабилен кристален силициев диоксид

28 май 2018 г.

Талк E553B трябва да се използва в съответствие със специфичните условия, включени в заключенията от доклада за преразглеждане относно Талк E553B (SANTE/11639/2017), и по-специално допълнения I и II към него.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността, спецификацията и начина на употреба на основното вещество са представени в доклада за преразглеждане.

(2)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

„19

Талк E553B

CAS №: 14807-96-6

Магнезиев хидроген метасиликат

силикатен минерал

За хранителни цели в съответствие с Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (*1).

< 0,1 % от респирабилен кристален силициев диоксид

28 май 2018 г.

Талк E553B трябва да се използва в съответствие със специфичните условия, включени в заключенията от доклада за преразглеждане относно Талк E553B (SANTE/11639/2017), и по-специално допълнения I и II към него.


(*1)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).“


8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/692 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2018 година

за подновяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на одобрението на активното вещество зоксамид и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2003/119/ЕО на Комисията (2) зоксамид бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са включени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество зоксамид, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 януари 2019 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на зоксамид.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012. Според държавата членка докладчик заявлението е пълно.

(6)

Държавата членка докладчик изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 5 август 2016 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните („Органа“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Освен това Органът направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 21 август 2017 г. Органът предаде на Комисията заключението (6) си за това дали може да се очаква зоксамид да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 26 януари 2018 г. Комисията представи проекта на доклад във връзка с подновяването на одобрението на зоксамид пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(9)

На заявителя бе дадена възможност да представи коментари относно проекта на доклад във връзка с подновяването. Бе установено, че критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество.

(10)

Поради това е целесъобразно одобрението на зоксамид да бъде подновено.

(11)

Оценката на риска във връзка с подновяването на одобрението на зоксамид се основава на ограничен брой представителни видове употреба, но това не ограничава видовете употреба, за които могат да бъдат разрешени продуктите за растителна защита, съдържащи зоксамид. Следователно е целесъобразно ограничението за употреба само като фунгицид да отпадне.

(12)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения. В конкретния случай е целесъобразно да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(13)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(14)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/84 на Комисията (7) срокът на одобрението за зоксамид бе удължен до 31 януари 2019 г., за да се даде възможност процедурата по подновяването да приключи, преди срокът на одобрението да изтече. Като се има предвид обаче, че решение за подновяване на одобрението бе взето преди този удължен срок, настоящият регламент следва да се прилага от 1 юли 2018 г.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество зоксамид се подновява в съответствие с приложение I.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(2)  Директива 2003/119/ЕО на Комисията от 5 декември 2003 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на мезосулфурон, пропоксикарбазон и зоксамид като активни вещества (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 41).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(9):4980. Достъпно на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/84 на Комисията от 19 януари 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, клотианидин, медни съединения, димоксистробин, манкоцеб, мекопроп-P, метирам, оксамил, петоксамид, пропиконазол, пропинеб, пропизамид, пираклостробин и зоксамид (ОВ L 16, 20.1.2018 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Зоксамид

CAS № 156052-68-5

CIPAC № 640

(RS)-N-(1-етил-1-метил-2-оксо-3-хлоропропил)-3,5-дихлоро-p-толуамид

≥ 953 g/kg

1 юли 2018 г.

30 юни 2033 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на зоксамида, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

опазването на подпочвените води от метаболита RH-141455,

опазването на пчелите, водните организми и земните червеи.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

В срок от две години след като Комисията публикува ръководство за оценка на въздействието на процесите за пречистване на водите върху естеството на остатъчните вещества в повърхностните и подпочвените води, заявителят предоставя на Комисията, на държавите членки и на Органа потвърждаваща информация във връзка с въздействието на процесите за пречистване на водите върху естеството на остатъчните вещества в питейната вода.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в част А вписване 77 за зоксамид се заличава;

2)

в част Б се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„123

Зоксамид

CAS № 156052-68-5

CIPAC № 640

(RS)-N-(1-етил-1-метил-2-оксо-3-хлоропропил)-3,5-дихлоро-p-толуамид

≥ 953 g/kg

1 юли 2018 г.

30 юни 2033 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на зоксамида, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

опазването на подпочвените води от метаболита RH-141455,

опазването на пчелите, водните организми и земните червеи.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

В срок от две години след като Комисията публикува ръководство за оценка на въздействието на процесите за пречистване на водите върху естеството на остатъчните вещества в повърхностните и подпочвените води, заявителят предоставя на Комисията, на държавите членки и на Органа потвърждаваща информация във връзка с въздействието на процесите за пречистване на водите върху естеството на остатъчните вещества в питейната вода.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/693 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2018 година

за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на забраната за риболов над защитени местообитания, минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за риболов с траулери с мрежи „gangui“ в определени териториални води на Франция (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (1), и по-специално член 4, параграф 5 и член 13, параграфи 5 и 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 се забранява риболовът с тралове, драги, мрежи гъргър, лодкови грибове, брегови грибове или подобен род мрежи над пластовете с морска трева и по-специално над пластовете с Posidonia oceanica или други морски явнобрачни растения.

(2)

По искане на някоя от държавите членки Комисията може да разреши дерогация от член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, ако са изпълнени определени условия по член 4, параграф 5.

(3)

С член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 се забранява използването на теглени съоръжения в рамките на 3 морски мили от брега или в рамките на 50-метровата изобата, когато тази дълбочина се достига на по-малко разстояние от брега.

(4)

По искане на някоя от държавите членки Комисията може да разреши дерогация от член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, ако са изпълнени определени условия по член 13, параграфи 5 и 9.

(5)

На 18 май 2011 г. Комисията получи искане от Франция за дерогация от член 4, параграф 1, първа алинея, от член 13, параграф 1, първа алинея и от член 13, параграф 2 от посочения регламент по отношение на използването на траулери с мрежи „gangui“ в определени морски зони от териториалните води на Франция — над пластовете с морска трева на растението Posidonia oceanica и в рамките на 3 морски мили от брега, независимо от дълбочината.

(6)

Поисканата от Франция дерогация отговаряше на условията, посочени в член 4, параграф 5 и член 13, параграфи 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, и беше предоставена до 6 юни 2017 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2014 на Комисията (2).

(7)

На 16 юни 2017 г. Комисията получи искане от Франция за дерогации след 6 юни 2017 г. Франция предостави актуализирана информация и данни за обосноваване на дерогациите, включително доклад за изпълнението на плана за управление, приет от Франция на 13 май 2014 година (3).

(8)

В съответствие с член 4, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1967/2006 искането се отнася до риболовните дейности, традиционно извършвани над пластовете от Posidoniа от кораби с габаритна дължина до 12 m, мощност на двигателя до 85 kW и с дънно теглени мрежи.

(9)

На своята 55-та пленарна сесия, проведена през юли 2017 г., Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) разгледа поисканите от Франция дерогации и съответния план за управление. Допълнителните данни и разяснения, предоставени от Франция, бяха оценени от НТИКР по време на 56-та му пленарна сесия, проведена през ноември 2017 г. НТИКР стигна до заключението, че данните, предоставени от френските органи, не са достатъчни и трябва да бъдат подобрени. Вследствие на това Франция предостави достатъчни разяснения на Комисията. Настоящите характеристики на траулерите с мрежи „gangui“ не позволяват предоставянето на пълни данни за дейностите им, тъй като дребномащабните кораби са освободени от определени разпоредби на системата за контрол на Общността, като например данни от риболовния дневник и система за наблюдение на корабите. Франция обоснова поисканите дерогации с научни и технически данни, предоставени от нея по изискванията от Регламент (ЕО) № 1967/2006. Освен това Франция прие конкретни мерки, включително пълен набор от нови мерки за контрол и мониторинг на риболовни дейности с мрежи „gangui“, които ще позволят да се потвърди оценката на използването на траулери с мрежи „gangui“. Упоменатите мерки са предвидени в националната наредба (4), приета на 16 март 2018 г.

(10)

Франция следва да предостави, въз основа на научни и технически данни, актуализираното картографиране на пластовете с Posidonia и годишен доклад по отношение на прилагането на допълнителните мерки за контрол и наблюдение и по отношение на спазването на изискванията за предоставяне на съответните дерогации, включително информация относно всички приети необходими мерки. Въз основа на това Комисията смята, че може да се счита, че поисканите от Франция дерогации отговарят на условията, посочени в член 4, параграф 5 и в член 13, параграфи 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(11)

В съответствие с таваните, определени съгласно изискванията на член 4, параграф 5, първа алинея, подточки ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1967/2006 съответните риболовни дейности засягат приблизително 15 % от зоната, покрита с пластове морска трева на растението Posidonia oceanica, в рамките на зоната, обхваната от френския план за управление, и 5,8 % от пластовете морска трева в териториалните води на Франция.

(12)

Съществуват специфични географски ограничения, обусловени от малкия размер на континенталния шелф.

(13)

Риболовът не оказва значително въздействие върху морската среда.

(14)

Риболовните дейности, които се извършват с траулери с мрежи „gangui“, обхващат широко разнообразие от видове, които съответстват на екологична ниша; използването на други риболовни уреди при тези риболовни дейности не води до такъв състав на улова, най-вече по отношение на броя уловени видове. Поради това риболовните дейности не могат да се извършват с други уреди.

(15)

Поисканите от Франция дерогации се отнасят до ограничен брой кораби — само 24. Това представлява значително намаляване на риболовното усилие по отношение на броя кораби, като се има предвид, че през 2014 г. съответният риболов включваше 36 кораба.

(16)

Планът за управление гарантира, че риболовното усилие няма да се увеличи в бъдеще, тъй като разрешенията за риболов ще се издават само за посочените 24 кораба с общо 1 136 kW, които вече имат разрешение за риболов от Франция. Комисията също така взема под внимание факта, че според Франция риболовното усилие в брой кораби ще бъде намалено постепенно.

(17)

Искането се отнася за кораби, които извършват риболов в продължение на над пет години и провеждат операции съгласно плана за управление, приет от Франция в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(18)

Тези кораби са включени в списък, съобщен на Комисията в съответствие с член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(19)

Съответните риболовни дейности отговарят на изискванията по член 4, член 8, параграф 1, буква з) и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(20)

Планът за управление включва мерки за наблюдение на риболовните дейности, като по този начин отговаря на условията по член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (5).

(21)

Съответните риболовни дейности не възпрепятстват дейностите на корабите, които използват риболовни уреди, различни от тралове, грибове или сходни теглени мрежи.

(22)

Дейността на траулерите с мрежи „gangui“ е регламентирана във френския план за управление, така че да гарантира, че уловът на видовете, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006, е минимален.

(23)

Траулерите с мрежи „gangui“ не се използват за главоноги.

(24)

Френският план за управление включва мерки за наблюдение на риболовните дейности, както е предвидено в член 4, параграф 5, пета алинея и в член 13, параграф 9, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(25)

Поради това исканите дерогации следва да бъдат предоставени.

(26)

Съгласно плана за наблюдение, предвиден в нейния план за управление, Франция следва да изпрати на Комисията доклад в установения срок.

(27)

Следва да се ограничи продължителността на дерогацията, за да могат да бъдат предприети бързи коригиращи мерки за управление, в случай че в доклада до Комисията се съдържат данни за незадоволителен природозащитен статус на експлоатирания запас, като същевременно се предвиди възможност за оптимизиране на научната база с цел подобряване на плана за управление.

(28)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дерогация

Член 4, параграф 1 и член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 не се прилагат по отношение на териториалните води на Франция в близост до крайбрежието на региона Provence-Alpes-Côte d'Azur за траулери с мрежи „gangui“:

а)

с регистрационен номер, посочен в плана за управление, приет от Франция в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1967/2006;

б)

за които е известно, че извършват риболов в продължение на над пет години, и за които не се предвижда бъдещо увеличаване на риболовното усилие; както и

в)

притежаващи разрешение за риболов и провеждащи операции съгласно френския план за управление.

Член 2

Докладване

В срок от две години от влизането в сила на настоящия регламент Франция изпраща на Комисията доклад, изготвен в съответствие с плана за наблюдение, който се съдържа във френския план за управление, посочен в член 1.

До м. юни всяка година след влизането в сила на настоящия регламент и за първи път до м. юни 2019 г. Франция представя на Комисията доклад въз основа на научни и технически данни относно прилагането на допълнителните мерки за контрол и наблюдение и за спазване на изискванията за предоставяне на дерогациите, предвидени в настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 11 май 2018 г. до 11 май 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2014 на Комисията от 2 юни 2014 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на забраната за риболов над защитени местообитания, минималното разстояние от брега и дълбочината за риболов с траулери с мрежи „gangui“ в определени териториални води на Франция (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (ОВ L 164, 3.6.2014 г., стр. 10).

(3)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (Постановление от 13 май 2014 г. за приемане на планове за управление във връзка с дейностите по професионален риболов с мрежи гъргър, дрегиране, плажен гриб и мрежи „gangui“ в Средиземно море от корабите, плаващи под френски флаг). Вж. JORF (Официален вестник на Република Франция) № 0122 от 27.5.2014 г., стр. 8669.

(4)  „Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui“, Референция JORF(Официален вестник на Република Франция) № 0069 от 23 март 2018 г., текст № 43.

(5)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).


РЕШЕНИЯ

8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/17


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2018/694 НА СЪВЕТА

от 7 май 2018 година

за прилагане на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2014/932/ОВППС на Съвета от 18 декември 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен (1), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 декември 2014 г. Съветът прие Решение 2014/932/ОВППС.

(2)

На 23 април 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно параграф 19 от Резолюция 2140 (2014) на Съвета за сигурност на ООН, актуализира информацията по отношение на едно лице, подлежащо на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2014/932/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2014/932/ОВППС се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 147.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването относно посоченото по-долу лице се заменя със следното:

„3.

Ali Abdullah Saleh (наричан още: Ali Abdallah Salih).

Изписване на оригиналния език: Image

Длъжност: а) председател на Партията на Генералния народен конгрес в Йемен; б) бивш президент на Република Йемен. Дата на раждане: a) 21.3.1945 г.; б) 21.3.1946 г.; в) 21.3.1942 г.; г) 21.3.1947 г. Място на раждане: а) Bayt al-Ahmar, провинция Сана, Йемен; б) Сана, Йемен; в) Сана, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Гражданство: Йемен. Паспорт №: 00016161 (Йемен). Национален идентификационен номер: 01010744444. Друга информация: Пол: мъжки. Гражданско състояние: предполага се, че е починал. Препратка към специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Дата на посочване от ООН: 7.11.2014 г. (изменения на 20.11.2014 г., 23.4.2018 г.).

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ali Abdullah Saleh е посочен с цел налагане на санкции на 7 ноември 2014 г. съгласно параграфи 11 и 15 от Резолюция 2140 (2014) като лице, отговарящо на критериите, определени в параграфи 17 и 18 от резолюцията.

Ali Abdullah Saleh участва в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Йемен, като действия, възпрепятстващи изпълнението на споразумението от 23 ноември 2011 г. между правителството на Йемен и опозиционните групировки, което предвижда мирно предаване на властта в Йемен, както и действия, възпрепятстващи политическия процес в Йемен.

Съгласно споразумението от 23 ноември 2011 г., подкрепено от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Аli Abdullah Saleh се оттегля от властта, след като е президент на Йемен повече от 30 години.

Има сведения, че от есента на 2012 г. Аli Abdullah Saleh става един от основните поддръжници на действията на насилие на движението „Хути“ в Северен Йемен.

Сблъсъците в южната част на Йемен през февруари 2013 г. бяха резултат от общите усилия на Saleh, AКАП и на южния сепаратист Ali Salim al-Вayd да предизвикат размирици преди Конференцията за национален диалог в Йемен на 18 март 2013 г. В последно време, от септември 2014 г., Saleh дестабилизира Йемен чрез използване на други лица за отслабване на централната власт и създаване на достатъчна степен на нестабилност с цел извършване на преврат. Според доклада на експертната група на Организацията на обединените нации за Йемен от септември 2014 г., партньори твърдят, че Saleh подкрепя действията на насилие на някои йеменски граждани чрез предоставяне на финансови средства и политическа подкрепа, както и чрез подпомагане на членовете на Генералния народен конгрес да продължават участието си в дестабилизирането на Йемен с различни средства.“


8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/695 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2018 година

съгласно член 31, параграф 1 от Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мярка, предприета от Дания за изтеглянето и изземването на композитни газови бутилки от типа PrimaDonna/Compolite CS от 10 kg и 5 kg

(нотифицирано под номер С(2018) 2535)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 31, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

През август 2016 г., след поредица от произшествия, Дания уведоми Комисията в съответствие с член 30 от Директива 2010/35/ЕС за мярка за изтегляне и изземване от пазара на композитни газови бутилки, произведени от Composite Scandinavia AB, Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn, Швеция и разпространявани в Дания от Primagaz Danmark A/S.

(2)

Въпросните продукти са произведени от Composite Scandinavia AB. Те са били одобрени с обозначение на типа „Compolite CS6“ и „Compolite CS 10, Passion 10“ съгласно сертификати на ЕО за изследване на типа № 01-794441 и № 08-11688701, издадени от нотифицирания орган Inspecta Sweden AB въз основа на изпитвания, извършени съгласно стандарти EN 12245:2002 и EN 14427:2004+A1:2005, и са били продавани от дружеството Primagaz Danmark A/S с търговските наименования „PrimaDonna 5 kg code 1305“ и „PrimaDonna 10 kg code 1310“. Газовите бутилки за мотокарите, задвижвани с газ, които са проектирани в съответствие с гореупоменатите сертификати за обозначение на типа, не са обхванати от изтеглянето и изземването.

(3)

Техническите изисквания, приложими към транспортируемото оборудване под налягане, се съдържат в приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) относно вътрешния превоз на опасни товари. В съответствие със специфичните изисквания в подраздел 6.2.4.1 от раздел I.1 от приложение I и раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО, ако е посочен повече от един стандарт за прилагането на едни и същи изисквания, се прилага само един от тях, но изцяло, освен ако е посочено друго. Поради това сертификат за одобрение на типа не се издава по два различни стандарта.

(4)

В точка 5.2.12 от стандарт EN 12245:2002 е предвидено, че бутилките не бива да се разрушават в продължение на 2 минути от началото на изпитването на горене, докато в точки 5.2.13.1 и 5.2.13.2 от стандарт EN 14427:2004, вкл. A1:2005 се предвижда, че бутилките не бива да се разрушават по катастрофален начин по време на изпитването, което би трябвало да се извършва в продължение на най-малко 30 минути.

(5)

Нотификацията от страна на Дания е придружена от доклад от изпитвания, на които са били подложени тези композитни газови бутилки от Датския институт по противопожарна техника и сигурност (DBI) за съответствието им със стандарт EN 14427:2004, вкл. A1:2005. Според доклада от изпитванията, изпитваните бутилки не отговарят на критериите, описани в точки 5.2.13.1 и 5.2.13.2 от стандарта, тъй като се разрушават по катастрофален начин след по-малко от 3 минути.

(6)

Поради това на датските власти разпоредиха разпространителят на тези бутилки да изтегли от разпространителската верига тези композитни газови бутилки и да изземе тези, които са в притежание на потребителите.

(7)

Комисията прикани производителя и разпространителя за Дания да изпратят забележките си относно мярката, предприета от датските власти. В отговора си, производителят Composite Scandinavia AB заяви, че решението е неоснователно поради погрешната оценка на риска, който представляват продуктите, и че продуктите отговарят на всички необходими изисквания за безопасност. Според производителя неправилното използване на продуктите или прякото излагане на огън не доказват, че самите продукти представляват сериозен риск. Разпространителят Primagaz Danmark A/S също постави под въпрос решението на датските власти.

(8)

Като последващо действие от консултацията Комисията беше уведомена, че подобни мерки за изтегляне във връзка със същите продукти са били приети от Финландия, Швеция и Норвегия.

(9)

Разглеждането на доказателствата, представени от датските власти, потвърждава, че гореупоменатите композитни газови бутилки не отговарят на изискванията, определени в Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. Поради това композитните газови бутилки представляват сериозен риск и следва да бъдат изтеглени и иззети от пазара,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мярката, предприета от Дания, състояща се в изтегляне и изземване на композитни газови бутилки от тип PrimaDonna/Compolite CS от 10 kg и 5 kg, произведени от Composite Scandinavia, е обоснована.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2018 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1.

(2)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).


8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/21


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/696 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2018 година

за удължаване на срока на действие на мярката за разрешаване на предоставянето на пазара и употребата на биоцидa Phéro-Ball Pin в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета, предприета от френското Министерство на околната среда, енергетиката и морето, отговарящо за международните преговори по въпросите на климата

(нотифицирано под номер С(2018) 2643)

(само текстът на френски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 55, параграф 1, третата алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 април 2017 г. френското Министерство на околната среда, енергетиката и морето, отговарящо за международните преговори по въпросите на климата (наричано по-долу „компетентния орган“), прие решение в съответствие с член 55, параграф 1, първата алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 с цел да разреши до 24 октомври 2017 г. предоставянето на пазара и употребата на територията на Франция на биоцида Phéro-Ball Pin за контрол на гъсеницата борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) („действието“). Компетентният орган незабавно уведоми Комисията и компетентните органи на останалите държави членки за действие и за основанието за него в съответствие с член 55, параграф 1, втората алинея от същия регламент.

(2)

Според информацията, предоставена от компетентния орган, предприемането на мярката е необходимо с цел опазване на общественото здраве и здравето на животните, тъй като боровата процесионка може да причини сериозни здравословни проблеми за хората и животните. Парливите космици, които падат от боровата процесионка, причиняват контактен дерматит, чиито симптоми могат да включват реакции на кожата, очите и дихателните пътища, както и алергични реакции. В някои случаи тези алергични реакции могат да бъдат тежки и дори да доведат до анафилактичен шок. Според компетентния орган около 67 % от общините във Франция са засегнати от периодично разпространение на боровата процесионка. Според органа няколкостотин души всяка година страдат от контактен дерматит, причинен от гъсеницата.

(3)

Phéro-Ball Pin съдържа феромона (Z)-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат (CAS № 78617-58-0), който представлява активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 19 като атрактант, както е определено в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012. Тъй като (Z)-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат е ново активно вещество, то трябва да бъде одобрено, преди да бъде разрешена употребата на национално равнище или на равнището на Съюза на биоцидите, които го съдържат. Беше подадено заявление за одобряване на посоченото активно вещество в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 528/2012 и то понастоящем е в процес на оценяване.

(4)

На 26 декември 2017 г. Комисията получи от френските органи мотивирано искане за продължаване на срока на действието в съответствие с член 55, параграф 1, третата алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012. Обоснованото искане беше отправено въз основа на опасенията за заплахата за здравето на човека и на животните, която представлява боровата процесионка, предвид нейното въздействие върху тях и възможните сериозни последици, като беше отчетен и размерът на засегнатата популация. Според френските органи наличните във Франция алтернативни системи за контрол на боровата процесионка (механични средства за контрол, а именно разрушаване на гнезда чрез ръчно или механично улавяне, както и химически и биологични средства за контрол, а именно инсталиране на голям брой къщички за синигери) не са достатъчно ефективни, за да се справят със значителните по размер популации на гъсеницата в държавата. Освен това нито една от тези алтернативи не е подходяща за третирането на места като градски паркове или гори и залесени площи, управлявани от регионалните и местните органи. Поради това френските органи са на мнение, че биоцидът Phéro-Ball Pin все още е необходим за контрола на боровата процесионка и за предотвратяване на опасността, която тези гъсеници представляват за здравето на човека и на животните.

(5)

Възможно е липсата на подходящ контрол на боровата процесионка да доведе до опасност за здравето на човека и на животните, която може да бъде овладяна само с помощта на биоциди, поради което е целесъобразно да се позволи на френските органи да удължат при определени условия срока на действие на мярката за не повече от 550 дни, считано от деня след изтичането на първоначалния срок от 180 дни, разрешен в решението на Франция от 28 април 2017 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Франция може да удължи най-късно до 28 април 2019 г. срока на действие на мярката за разрешаване на предоставянето на пазара и употребата на биоцидa Phéro-Ball Pin Phéro-Ball за контрол на гъсеницата борова процесионка, при условие че гарантира, че продуктът се използва само от сертифицирани оператори и под надзора на компетентния орган.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 4 май 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.


8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/23


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/697 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2018 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер C(2018) 2888)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията (3) бе прието след появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в няколко държави членки („засегнатите държави членки“) и създаването на предпазни и надзорни зони от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват най-малко областите, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към същото решение за изпълнение. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се определя също така, че мерките, които следва да се прилагат в предпазните и надзорните зони, както е предвидено съгласно член 29, параграф 1 и член 31 от Директива 2005/94/ЕО, се спазват поне за срока за посочените зони, указан в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно няколко пъти след датата на приемането му, за да се вземе предвид новата епидемиологична обстановка в Съюза по отношение на инфлуенцата по птиците. По-специално Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 бе изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията (5), за да бъдат определени правила относно изпращането на пратки с еднодневни пилета от областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247. В посоченото изменение се отчита фактът, че при еднодневните пилета рискът от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците е много по-малък отколкото при други стоки от домашни птици.

(4)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 впоследствие бе изменено и с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията (6), за да се укрепят мерките за борба с болестта, приложими при повишен риск от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците. Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече предвижда създаването на равнището на Съюза на допълнителни ограничителни зони в засегнатите държави членки, което е в съответствие с посоченото в член 16, параграф 4 от Директива 2005/94/ЕО, след появата на огнище или на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, както и срока на действие на прилаганите в тях мерки. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече се определят също така и правила за изпращането на живи домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене от допълнителните ограничителни зони до други държави членки при спазването на определени условия.

(5)

Освен това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно многократно, главно за да се вземат предвид промените в границите на предпазните и надзорните зони, създадени от засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(6)

Приложението на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 последно беше изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/642 на Комисията (7) след уведомлението от страна на България за появата на ново огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в стопанство за домашни птици в нейния регион Хасково. България също така уведоми Комисията, че след появата на посоченото ново огнище е предприела надлежно необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО, включително създаването на предпазни и надзорни зони около заразеното стопанство за домашни птици.

(7)

След датата на последното изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247, направено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/642, България уведоми Комисията за появата на нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в стопанства за домашни птици в нейния регион Пловдив.

(8)

България също така уведоми Комисията, че след появата на последните огнища е предприела необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО, включително създаването на предпазни и надзорни зони около заразените стопанства за домашни птици в посочената държава членка.

(9)

Комисията разгледа посочените мерки съвместно с България и е убедена, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на България, са на достатъчно разстояние от стопанствата за домашни птици, в които са потвърдени последните огнища на болестта.

(10)

С цел да се предотврати излишното затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани пречки за търговията, е необходимо възможно най-скоро предпазните и надзорните зони, създадени в България в съответствие с Директива 2005/94/ЕО след появата на последните огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочената държава членка, да бъдат описани на равнището на Съюза в сътрудничество с България.

(11)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде актуализирано с цел да бъде отчетена актуалната епидемиологична обстановка в България по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците. По-специално към списъците в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъдат добавени новосъздадените предпазни и надзорни зони в България, на които понастоящем са наложени ограничения в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(12)

Поради това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, за да бъдат включени предпазните и надзорните зони, създадени в България в съответствие с Директива 2005/94/ЕО след появата на последните огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочената държава членка, и да бъде посочен срокът на действие на приложимите в тях ограничения.

(13)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията от 9 февруари 2017 г. относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 36, 11.2.2017 г., стр. 62).

(4)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията от 11 април 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 80).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията от 10 октомври 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 261, 11.10.2017 г., стр. 26).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/642 на Комисията от 25 април 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 106, 26.4.2018 г., стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя, както следва:

1)

В част А вписването за България се заменя със следното:

Държава членка: България

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Област Пловдив:

Община Родопи:

Крумово

Ягодово

9.5.2018 г.

Община Марица:

Калековец

Трилистник

10.5.2018 г.

Община Раковски:

Стряма

10.5.2018 г.

Община Раковски:

Момино село

Раковски

21.5.2018 г.

Община Калояново:

Главатар

21.5.2018 г.

Община Брезово:

Брезово

21.5.2018 г.

Община Марица:

Граф Игнатиево

22.5.2018 г.

Област Хасково:

Община Хасково:

Малево

15.5.2018 г.“

2)

В част Б вписването за България се заменя със следното:

Държава членка: България

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

Област Ямбол:

Община Ямбол:

Ямбол

6.5.2018 г.

Община Стралджа:

Зимница

Стралджа

Воденичане

Джинот

Община Тунджа:

Могила

Веселиново

Кабиле

Област Сливен:

Община Сливен:

Желю войвода

Блатец

Драгоданово

Горно Александрово

6.5.2018 г.

Област Пловдив:

Община Раковски:

Момино село

Раковски

От 22.5.2018 г. до 30.5.2018 г.

Община Калояново:

Главатар

От 22.5.2018 г. до 30.5.2018 г.

Община Брезово:

Брезово

От 22.5.2018 г. до 30.5.2018 г.

Община Марица:

Граф Игнатиево

От 23.5.2018 г. до 31.5.2018 г.

Община Родопи:

Крумово

Ягодово

Брестник

Белащица

Марково

Браниполе

Община Садово:

Катуница

Караджово

Кочево

Моминско

Община Куклен:

Куклен

Руен

Община Асеновград:

Асеновград

Община Пловдив:

Пловдив

18.5.2018 г.

Община Марица:

Марица

Желязно

Войводино

Скутаре

Рогош

19.5.2018 г.

Община Калояново:

Ръжево Конаре

Ръжево

Община Брезово:

Стрелци

Зелениково

Чоба

Тюркмен

Дрангово

Община Марица:

Граф Игнатиево

Динк

Калековец

Крислово

Желязно

Труд

Строево

Община Калояново:

Дуванлии

Калояново

Дълго поле

Ръжево Конаре

Община Съединение:

Малък чардак

Голям чардак

Царимир

30.5.2018 г.

Община Раковски:

Раковски

Шишманци

Болярино

Стряма

Момино село

Община Марица:

Трилистник

Ясно поле

Маноле

Манолско Конаре

Община Калояново:

Главатар

Община Брезово:

Отец Кирилово

Пъдарско

Борец

31.5.2018 г.

Област Стара Загора:

Община Братя Даскалови:

Колю Мариново

Православ

Верен

30.5.2018 г.

Област Хасково:

Община Хасково:

Войводово

Манастир

Хасково

Криво поле

Книжовник

Орлово

Конуш

Момино

Долно Войводино

Динево

Любеново

Стойково

Стамболийски

Община Стамболово:

Жълти бряг

Стамболово

Кралево

24.5.2018 г.“