ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 114

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
4 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/674 на Комисията от 17 ноември 2017 година за допълване на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища и точките за зареждане с втечнен природен газ за водния транспорт, както и за изменение на посочената директива по отношение на свързващите устройства за зареждане на моторни превозни средства с газообразен водород ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/675 на Комисията от 2 май 2018 година за изменение на допълненията към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕС) 2018/676 на Комисията от 3 май 2018 година за поправка на Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) 2018/677 на Комисията от 3 май 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на тауматин (E 957) като овкусител в някои категории храни ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) 2018/678 на Комисията от 3 май 2018 година за изменение и поправка на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/679 на Комисията от 3 май 2018 година за подновяване на одобрението на активното вещество форхлорфенурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/680 на Комисията от 2 май 2018 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за услуги по вътрешно почистване (нотифицирано под номер С(2018) 2503)  ( 1 )

22

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) ( ОВ L 352, 9.12.2014 г. )

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/674 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2017 година

за допълване на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища и точките за зареждане с втечнен природен газ за водния транспорт, както и за изменение на посочената директива по отношение на свързващите устройства за зареждане на моторни превозни средства с газообразен водород

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (1), и по-специално член 4, параграф 14, член 5, параграф 3 и член 6, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В разглеждания случай стандартизационната работа на Комисията има за цел да осигури в европейските или международните стандарти да бъдат определени технически спецификации за оперативна съвместимост на зарядните точки и точките за зареждане с гориво, посредством идентифициране на необходимите технически спецификации, като се вземат предвид съществуващите европейски стандарти и съответни международни стандартизационни дейности.

(2)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) Комисията поиска (3) от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и от Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) да разработят и приемат подходящи европейски стандарти (EN) или да заменят съществуващи европейски стандарти съответно за: зареждането с електроенергия за целите на автомобилния транспорт, морския транспорт и плаването по вътрешните водни пътища; зареждането с водород за целите на автомобилния транспорт; зареждането с природен газ, включително с биометан, за целите на автомобилния транспорт, морския транспорт и плаването по вътрешните водни пътища.

(3)

Разработените от CEN и CENELEC стандарти бяха приети от европейския промишлен отрасъл с оглед да се осигури мобилност в рамките на целия ЕС на превозни средства и плавателни съдове, задвижвани с алтернативни горива и енергоносители.

(4)

С писмо от 13 юли 2017 г. CEN и CENELEC информираха Комисията за стандартите, приложими по отношение на публично достъпните зарядни точки за променлив ток (~) за зареждане на моторни превозни средства от категория L.

(5)

Стандартът EN ISO 17268, отнасящ се за „Свързващи устройства за зареждане на пътни транспортни средства с водород в газообразно състояние“, бе приет от CEN и CENELEC през юли 2016 г. и бе публикуван през ноември 2016 г.

(6)

Стандартът EN ISO 20519 „Кораби и морски технологии. Спецификации за зареждане на кораби, задвижвани с втечнен природен газ“ бе приет от CEN и CENELEC и съответно публикуван през февруари 2017 г.

(7)

Преди това стандартът EN 15869-2 „Плавателни съдове за плаване по вътрешни водни пътища. Съоръжения за електрическо свързване с брега, с трифазно напрежение 400 V, ток до 63 A, 50 Hz. Част 2: Съоръжения на брега, изисквания за безопасност“ бе вече приет през декември 2009 г. и публикуван през февруари 2010 г.

(8)

Проведена бе консултация с Експертната група към Форума за устойчиво развит транспорт и тя даде своите препоръки относно стандартите, които са предмет на настоящия делегиран акт.

(9)

Комисията следва съответно да допълни и измени Директива 2014/94/ЕС, като включи в нея позовавания на европейските стандарти, разработени от CEN и CENELEC.

(10)

При определянето на нови технически спецификации или при актуализирането или допълването чрез делегирани актове на техническите спецификации, посочени в приложение II към Директива 2014/94/ЕС, следва да се прилага преходен период от 24 месеца. Датите за публикуване на стандартите бяха съгласувани след обсъждане с CEN-CENELEC, като бе взета предвид датата, на която трябва да бъдат осигурени новите точки за зареждане с електроенергия и горива, посочена в Директива 2014/94/ЕС, зрелостта на съответните технологии и текущите дейности на международните стандартизационни организации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Публично достъпните зарядни точки за променлив ток (~) с мощност до 3,7 киловолтампера (kVA), предназначени за електрически превозни средства от категория L, трябва да бъдат оборудвани, за целите на оперативната съвместимост, с поне едно от следните устройства:

а)

щепселни кутии или съединители за превозни средства, тип 3a, описани в стандарта EN 62196-2 (за зареждане в режим 3);

б)

щепселни кутии или съединители, съответстващи на стандарта IEC 60884 (за зареждане в режим 1 и режим 2).

Публично достъпните зарядни точки за променлив ток (~) с мощност над 3,7 kVA, предназначени за електрически превозни средства от категория L, трябва да бъдат оборудвани, за целите на оперативната съвместимост, поне с щепселни кутии или съединители за пътни превозни средства от тип 2, описани в стандарта EN 62196-2.

Член 2

Електрозахранването откъм брега на плавателни съдове за вътрешните водни пътища трябва да съответства на стандарт EN 15869-2 „Плавателни съдове за плаване по вътрешни водни пътища. Съоръжения за електрическо свързване с брега, с трифазно напрежение 400 V, ток до 63 A, 50 Hz. Част 2: Съоръжения на брега, изисквания за безопасност“.

Член 3

Точките за зареждане с втечнен природен газ на плавателни съдове за вътрешните водни пътища, които не попадат в обхвата на Международния правилник за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние (Правилника IGC), трябва да съответстват на стандарт EN ISO 20519.

Член 4

В приложение II към Директива 2014/94/ЕС точка 2.4 се заменя със следното:

„2.4.

Свързващите устройства за зареждане на моторни превозни средства с водород в газообразно състояние трябва да съответстват на стандарт EN ISO 17268 „Свързващи устройства за зареждане на пътни транспортни средства с водород в газообразно състояние“.“

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 24 май 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(3)  M/533 Решение за изпълнение C(2015) 1330 final на Комисията от 12 март 2015 г. относно стандартизационно искане, отправено към Европейските стандартизационни организации в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета, за подготовка на европейски стандарти относно инфраструктурата за алтернативни горива и енергоносители.


4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/675 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2018 година

за изменение на допълненията към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 2 и член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

С вписвания 28, 29 и 30 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се забранява пускането на пазара или употребата за доставка на масовия потребител на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1A или 1B, и на смеси, съдържащи такива вещества в определени концентрации. Съответните вещества са изброени в допълнения 1—6 към посоченото приложение.

(2)

Веществата се класифицират като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) и се включват в списъка в част 3 от приложение VI към посочения регламент.

(3)

Тъй като допълнения 1—6 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са последно актуализирани спрямо новите класификации на вещества като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, част 3 от приложение VI към него беше изменена с Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията (3).

(4)

С Регламент (ЕС) 2017/776 също така се изменят заглавия и номериране в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, които налагат изменение на позоваванията на този регламент в колона 1, вписвания 28—30 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(5)

Веществото формалдехид е класифицирано като канцерогенно от категория 1B с Регламент (ЕС) № 605/2014 на Комисията (4); независимо от това Комисията е предпочела да не го включи в последното актуализиране, в очакване на резултата от текущ преглед на всичките му видове употреба от Европейската агенция по химикали (5), с оглед на евентуално специално ограничение. На заседанието на комитета, учреден съгласно член 133, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, състояло се на 16 март 2017 г., повечето от държавите членки изразиха предпочитание формалдехидът да бъде включен във вписване 28 от приложение XVII към REACH, независимо от всякакво допълнително конкретно предложение за ограничаване на веществото, и Комисията се съгласи да направи това при следваща такава възможност.

(6)

Тъй като операторите могат да прилагат хармонизираните класификации по част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 от по-ранна дата, те следва да имат възможността на доброволна основа да прилагат разпоредбите на настоящия регламент от по-ранна дата.

(7)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва съответно да бъде изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя съгласно приложението.

Член 2

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 декември 2018 г., с изключение на това, че доколкото параграф 2 от приложението се отнася до веществото „формалдехид... %“, посоченият параграф се прилага от датата на влизане в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията от 4 май 2017 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 116, 5.5.2017 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 605/2014 на Комисията от 5 юни 2014 г. за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 167, 6.6.2014 г., стр. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, както следва:

1)

Колона 1 на вписвания 28—30 се заменя със следното:

„28.

Вещества, които са класифицирани като канцерогенни от категория 1A или 1B в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и са изброени съответно в допълнение 1 или допълнение 2.

29.

Вещества, които са класифицирани като мутагенни за зародишните клетки категория 1A или 1B в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и са изброени съответно в допълнение 3 или допълнение 4.

30.

Вещества, които са класифицирани като токсични за репродукцията категория 1A или 1B в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и са изброени съответно в допълнение 5 или допълнение 6.“

2)

В допълнение 2 в таблицата се вмъкват следните вписвания по реда на индекс номерата, посочени в тях:

„2,3-епоксипропилов метакрилат;

глицидилов метакрилат

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

кадмиев карбонат

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

кадмиев хидроксид; кадмиев дихидроксид

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

кадмиев нитрат; кадмиев динитрат

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

формалдехид …%

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

антрахинон

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-метилендиморфолин;

N,N′-метиленбисморфолин;

[формалдехид, отделен от N,N′-метиленбисморфолин];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

реакционни продукти от параформалдехид и 2-хидроксипропиламин (отношение 3:2);

[формалдехид, отделен от 3,3′-метиленбис[5-метилоксазолидин];

формалдехид, отделен от оксазолидин];

[MBO]

612-290-00-1

 

реакционни продукти от параформалдехид и 2-хидроксипропиламин (отношение 1:1);

[формалдехид, отделен от α,α,α-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5(2H,4H,6H)-триетанол];

[HPT]

612-291-00-7

 

метилхидразин

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4“

 

3)

В допълнение 4 в таблицата се вмъкват следните вписвания по реда на индекс номерата, посочени в тях:

„кадмиев карбонат

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

кадмиев хидроксид; кадмиев дихидроксид

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

кадмиев нитрат; кадмиев динитрат

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7“

 

4)

В допълнение 6 в таблицата се вмъкват следните вписвания по реда на индекс номерата, посочени в тях:

„2-мeтил-1-(4-метилтиофенил)-2-морфолинопропан-1-oн

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-епоксипропилов метакрилат;

глицидилов метакрилат

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

ципроконазол (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорофенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол

650-032-00-X

94361-06-5

 

дибутилкалаен дилаурат; дибутил[бис(додеканоилокси)]станан

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

нонадекафлуородеканова киселина; [1]

амониев нонадекафлуородеканоат; [2]

натриев нонадекафлуородеканоат [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

триадименол (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорофенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол;

α-трет-бутил-β-(4-хлорофенокси)-1H-1,2,4-триазол-1-етанол

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

хинолин-8-ол;

8-хидроксихинолин

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

тиаклоприд (ISO);

(Z)-3-(6-хлоро-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид;

{(2Z)-3-[(6-хлоропиридин-3-ил)метил]-1,3-тиазолидин-2-илиден}цианамид

613-325-00-3

111988-49-9

 

карбетамид (ISO);

(R)-1-(етилкарбамоил)етилов карбанилат; (2R)-1-(етиламино)-1-оксопропан-2-илов фенилкарбамат

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3“

 


4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/676 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2018 година

за поправка на Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 29, параграф 6 и член 84, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В буква В, точка 2.5.1.2, подточка i) от част I на приложението към Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията (2), където се определят специфичните принципи, които да бъдат взети предвид в процеса на вземане на решения относно концентрацията на активното вещество и съответните метаболити и продукти от разграждане или реакция в подпочвените води, е допусната грешка.

(2)

Грешката е допусната при въвеждането на някои разпоредби от отменената Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3) в Регламент (ЕС) № 546/2011 в съответствие с член 84, буква г) от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(3)

В приложението към Директива 91/414/ЕИО се съдържа позоваване на Директива 80/778/ЕИО на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (4). Тази директива впоследствие е отменена и заменена с Директива 98/83/ЕО на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (5). Поради това позоваването в Регламент (ЕС) № 546/2011 следва да препраща към Директива 98/83/ЕО на Съвета вместо към Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), която касае опазването на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 546/2011 следва да бъде съответно поправен.

(5)

С цел да се гарантира, че правилните критерии за целесъобразно прилагане на единните принципи се прилагат също така и в хода на текущите процедури за оценка, тази поправка следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 546/2011 се поправя, както следва:

 

В буква В, точка 2.5.1.2 от част I на приложението подточка i) се заменя със следното:

„i)

максимално допустимата концентрация, посочена в Директива 98/83/ЕО на Съвета (*1); или

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията от 10 юни 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита (ОВ L 155, 11.6.2011 г., стр. 127).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Директива 80/778/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 11).

(5)  Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

(6)  Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19).

(*1)  Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).“


4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/677 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2018 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на тауматин (E 957) като овкусител в някои категории храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Този списък може да се актуализира в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

В съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 тауматин (E 957) е разрешен за употреба в Съюза като добавка в храните за различни категории храни и с конкретни нива на употреба.

(4)

На 12 ноември 2014 г. бе подадено заявление за разширяване на обхвата на употребата на тауматин (E 957) като овкусител в няколко категории храни при определени нива на употреба. Комисията предостави на държавите членки достъп до заявлението в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(5)

През 1984 г. (3) и през 1988 г. (4) Научният комитет по храните (НКХ) на Европейския съюз извърши оценки на тауматин. Тауматинът беше счетен за допустим за употреба и допустимият дневен прием (ДДП) беше определен като „неуточнен“. При втората оценка беше отбелязано също така, че като протеин тауматинът се разгражда до нормални хранителни компоненти.

(6)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията трябва да изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните („Органът“), за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(7)

На 13 ноември 2015 г. Органът публикува научно становище (5) относно безопасността на предложеното разширяване на обхвата на употребата и на нивата на употреба на тауматин (E 957) като добавка в храните. При представянето на това становище Органът реши, че сравнението на експозицията, произтичаща от настоящите видове употреба и нива на употреба, с експозицията, произтичаща от допълнително предложените видове употреба, би било достатъчно да даде отговор на въпроса за безопасността на тауматин.

(8)

Оценката на експозицията на понастоящем разрешените и на предложените разширени видове употреба и нива на употреба на тауматин показа среден прием от 0,03 до 0,10 mg/kg тт/ден при по-възрастни хора и от 0,13—0,34 mg/kg тт/ден при деца. При експозиция на високи стойности средният прием варира от 0,13 до 0,32 mg/kg тт/ден при младежи и от 0,09 до 1,10 mg/kg тт/ден при възрастни. Тези нива се считат за ограничена експозиция на потребителите и поради това не пораждат опасения във връзка с безопасността.

(9)

Въз основа на наличните токсикологични оценки Органът заключи, че предложеното разширяване на обхвата на употребата и промените в нивата на употреба не биха породили опасния за безопасността.

(10)

Въпреки че Органът изчисли експозицията на тауматин (E 957), като използва настоящите максимални нива на употреба и предложеното разширяване на обхвата на видовете употреба и промяна на нивата на употреба, предоставени от заявителя, употребата на тауматин (E 957) като овкусител следва да бъде ограничена до категориите храни, за които има основателна технологична необходимост, която не може да бъде удовлетворена с други икономически и технологично осъществими средства, и не трябва да води до заблуда на потребителя.

(11)

Употребата на тауматин (E 957) като овкусител подобрява органолептичните свойства на солени хранителни продукти. Тауматинът може да подчертае съществуващия т. нар. „умами“ вкус или соления вкус в сосове и снаксове и така да увеличи привлекателността на продукта от гледна точка на вкуса му.

(12)

Поради това е целесъобразно да се разреши употребата на тауматин (E 957) като овкусител в продукти, попадащи в категории храни 12.6 „Сосове“ и 15.1 „Снаксове на картофена, зърнена, брашнена или нишестена основа“ с максимални стойности 5 mg/kg за всяка категория храни.

(13)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Доклади на Научния комитет по храните относно подсладителите (становище, изразено от НКХ на 14 септември 1984 г.). Публикувано онлайн на адрес: http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf

(4)  Доклади на Научния комитет по храните относно подсладителите (21-ва серия). Становище, изразено на 11 декември 1987 г. и на 10 ноември 1988 г. и прието на 10 ноември 1988 г. Публикувано онлайн на адрес: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(11):4290.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)

в категорията храни 12.6 „Сосове“ се вмъква следното вписване след вписването за добавката в храните E 955:

 

„E 957

Тауматин

5

 

само като овкусител“

2)

в категорията храни 15.1 „Снаксове на картофена, зърнена, брашнена или нишестена основа“ се вмъква следното вписване след вписването за добавката в храните E 955:

 

„E 957

Тауматин

5

 

само като овкусител“


4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/678 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2018 година

за изменение и поправка на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (1), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се установява списък на Съюза на ароматизантите и изходните материали, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията (3) беше приет списък на ароматичните вещества, който беше въведен като част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008.

(3)

Част А от списъка на Съюза съдържа оценени ароматични вещества, на които не са присвоени бележки под линия, и ароматични вещества в процес на оценка, определени в бележки под линия от 1 до 4 в посочения списък.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) извърши оценка на веществата, включени в списъка на Съюза със следните FL №: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 и 16.111. През 2012 г. посочените вещества бяха включени в списъка като ароматични вещества в процес на оценка. Те вече са оценени от Органа в следните оценки на Групата по ароматизантите: оценка FGE.72rev1 (4) (вещество с FL № 09.931), оценка FGE.21rev4 (5) (вещества с FL № 15.057 и 15.079), оценка FGE.76rev1 (6) (вещества с FL № 15.004, 15.109 и 15.113), оценки FGE.94 (7) и FGE.94rev.2 (8) (вещество с FL № 16.090), оценки FGE.94rev.1 (9) и FGE94rev.2 (10) (вещество с FL № 16.111) и оценка FGE.67rev2 (11) (вещество с FL № 13.058). Органът заключи, че посочените ароматични вещества не пораждат опасения за безопасността при оценените нива на прием с храна.

(5)

Поради това посочените ароматични вещества следва да бъдат включени в списъка като оценени вещества, а бележки под линия 1—4 следва да бъдат заличени от съответните вписвания.

(6)

Освен това бяха констатирани две грешки в списъка на Съюза по отношение на наименованието на веществото с FL № 12.054 и идентификационните номера на веществото с FL № 17.038. Посочените грешки следва да бъдат поправени.

(7)

Част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 следва да бъде съответно изменена и поправена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ L 267, 2.10.2012 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013;11(10):3392.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(11):3451.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(11):3455.

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010; 8(5):1338.

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(4):3622.

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012; 10(6):2747.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(4):3622.

(11)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(5):4115.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А, раздел 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се изменя, както следва:

1)

Вписването за вещество с FL № 09.931 се заменя със следното:

„09.931

2,6-диметил-2,5,7-октатриен-1-ол ацетат

999999-91-4

1226

 

 

 

 

ЕОБХ“

2)

Вписването за вещество с FL № 12.054 се заменя със следното:

„12.054

2-етилтиофенол

4500-58-7

529

11666

 

 

 

СЕКДХ“

3)

Вписването за вещество с FL № 13.058 се заменя със следното:

„13.058

3-(5-метил-2- фурил)бутанал

31704-80-0

1500

10355

 

 

 

ЕОБХ“

4)

Вписването за вещество с FL № 15.004 се заменя със следното:

„15.004

5-метил-2-тиофенкарбалдехид

13679-70-4

1050

2203

 

 

 

ЕОБХ“

5)

Вписването за вещество с FL № 15.057 се заменя със следното:

„15.057

4,6-диметил-2-(1-метилетил)дихидро-1,3,5-дитиазин

104691-40-9

 

 

Най-малко 44 % изопропил-4,6- диметил и 27 % 4-изопропил-2,6- диметил; вторични компоненти — най-малко 24 % 2,4,6-триметилдихидро-1,3,5-дитиазин; 6-метил-2,4- диизопропил-1,3,5-дитиазин; 4-метил- 2,6-диизопропил-1,3,5-дитиазин; 2,4,6- триизопропил-дихидро-1,3,5-дитиазин

 

 

ЕОБХ“

6)

Вписването за вещество с FL № 15.079 се заменя със следното:

„15.079

2-изобутилдихидро-4,6- диметил-1,3,5-дитиазин

101517-87-7

 

 

Най-малко 64 % 2-изобутил-4,6- диметил и 18 % 4-изобутил-2,6- диметил; вторични компоненти — най-малко 13 % 2,4,6-триметил-1,3,5- дитиазин; 2,4-диизобутил-6-метил- 1,3,5-дитиазин; 2,6-диметил-4- бутилдихидро-1,3,5-дитиазин; заместен 1,3,5-тиадиазин

 

 

ЕОБХ“

7)

Вписването за вещество с FL № 15.109 се заменя със следното:

„15.109

2,4,6-триметилдихидро- 1,3,5(4Н)-дитиазин

638-17-5

1049

11649

 

 

 

ЕОБХ“

8)

Вписването за вещество с FL № 15.113 се заменя със следното:

„15.113

5,6-дихидро-2,4,6-трис(2- метилпропил)4Н-1,3,5- дитиазин

74595-94-1

1048

 

 

 

 

ЕОБХ“

9)

Вписването за вещество с FL № 16.090 се заменя със следното:

„16.090

3-(3,4-диметоксифенил)- N-[2-(3,4-диметоксифенил)-етил]-акриламид

69444-90-2

1777

 

 

 

 

ЕОБХ“

10)

Вписването за вещество с FL № 16.111 се заменя със следното:

„16.111

Етилов естер на N- [[(1R,2S,5R)-5-метил-2-(1- метилетил)циклохексил]карбонил]глицин

68489-14-5

1776

 

 

 

 

ЕОБХ“

11)

Вписването за вещество с FL № 17.038 се заменя със следното:

„17.038

гама-глутамил-валил- глицин

38837-70-6

2123

 

5-оксо-L-пропил-L-валил-глицин (PCA- Val-Gly) и L-алфа-глутамил-L-валил- глицин, по-малко от 0,7 %, L-гама- глутамил-L-валил-L-валил-глицин, по- малко от 2,0 %, толуен не може да бъде открит (l.o.d. 10 mg/kg)

Ограничения за употреба като ароматично вещество:

 

В категория 1 — не повече от 50 mg/kg

 

В категории 2 и 5 — не повече от 60 mg/kg

 

В категория 6.3 — зърнени закуски — не повече от 160 mg/kg

 

В категория 7.2 — не повече от 60 mg/kg

 

В категория 8 — не повече от 45 mg/kg

 

В категория 12 — не повече от 160 mg/kg

 

В категория 14.1 — не повече от 15 mg/kg

 

В категория 15 — не повече от 160 mg/kg

 

ЕОБХ“


4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/679 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2018 година

за подновяване на одобрението на активното вещество форхлорфенурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2006/10/ЕО на Комисията (2) форхлорфенурон бе включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са включени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество форхлорфенурон, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 октомври 2018 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на форхлорфенурон.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012. Според докладващата държава членка заявлението е пълно.

(6)

Докладващата държава членка изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира със съдокладващата държава членка, и на 27 май 2016 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните („Органа“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Той също така публикува допълнителното обобщено досие.

(8)

На 31 май 2017 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) за това дали може да се очаква форхлорфенурон да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 5 октомври 2017 г. Комисията представи проекта на доклад във връзка с подновяването на одобрението на форхлорфенурон пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(9)

Комисията прикани заявителя да представи коментари по доклада за преглед на форхлорфенурон. Заявителят представи своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(10)

Бе установено, че предвидените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобряване са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество.

(11)

Оценката на риска във връзка с подновяването на одобрението на форхлорфенурон се основава на ограничен брой представителни видове употреба, но това не ограничава видовете употреба, за които могат да бъдат разрешени продуктите за растителна защита, съдържащи форхлорфенурон. Поради това е целесъобразно да отпадне ограничението за употреба като регулатор на растежа при растенията.

(12)

Поради това е целесъобразно одобрението на форхлорфенурон да бъде подновено.

(13)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения.

(14)

В съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 13, параграф 4 от него приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(15)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1511 на Комисията (7) срокът на одобрението за форхлорфенурон бе удължен до 31 октомври 2018 г., за да се даде възможност процедурата по подновяването да приключи, преди да изтече срокът на одобрението. Като се има предвид, че решение за подновяване на одобрението бе взето преди този удължен срок, настоящият регламент следва да се прилага от 1 юни 2018 г.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество форхлорфенурон се подновява в съответствие с приложение I.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(2)  Директива 2006/10/ЕО на Комисията от 27 януари 2006 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на форхлорфенурон и индоксакарб (ОВ L 25, 28.1.2006 г., стр. 24).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  EFSA Journal 2017 (Бюлетин на ЕОБХ);15(6):4874, 18 стр., достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1511 на Комисията от 30 август 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, флуфенацет, флуртамон, форхлорфенурон, фостиазат, индоксакарб, ипродион, MCPA, MCPB, силтиофам, тиофанат-метил и трибенурон (ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 115).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Форхлорфенурон

CAS № 68157-60-8

CIPAC № 633

1-(2-хлоро-4-пиридил)-3-фенилуреа

≥ 978 g/kg

1.6.2018 г.

31.5.2033 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на форхлорфенурон, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

риска за потребителите по отношение на потенциалния риск от наличие на метаболити в плодовете с ядивни кори.

Когато е целесъобразно, условията за употреба трябва да включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в част А вписване 118 за форхлорфенурон се заличава;

2)

в част Б се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„122

Форхлорфенурон

CAS № 68157-60-8

CIPAC № 633

1-(2-хлоро-4-пиридил)-3-фенилуреа

≥ 978 g/kg

1.6.2018 г.

31.5.2033 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на форхлорфенурон, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

риска за потребителите по отношение на потенциалния риск от наличие на метаболити в плодовете с ядивни кори.

Когато е целесъобразно, условията за употреба трябва да включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.“


РЕШЕНИЯ

4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/22


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/680 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2018 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за услуги по вътрешно почистване

(нотифицирано под номер С(2018) 2503)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 66/2010 се определят правилата за установяване и прилагане на доброволната схема на ЕС за екомаркировка, която е предназначена да популяризира стоки и услуги, които имат високи екологични показатели.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено да се установят специфични критерии за екомаркировката на ЕС по отношение на всяка група продукти.

(3)

Предложението за разработване на критерии за екомаркировката на ЕС за услугите по вътрешно почистване беше внесено от представители на промишлеността от сектора на професионалното почистване. На тази основа Комисията предприе и направляваше разработването на такива критерии.

(4)

Установяването на критерии за екомаркировката на ЕС за услуги по вътрешно почистване е уместно с цел да се популяризират използването на почистващи продукти и принадлежности със слабо въздействие върху околната среда, обучението на персонала по въпросите на околната среда, основите за изграждане на система за управление на околната среда и правилното сортиране на отпадъците.

(5)

Установените критерии за екомаркировка на ЕС за услуги по вътрешно почистване, както и съответните изисквания за оценка и проверка следва да бъдат валидни за период от пет години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение, като се вземе предвид иновационният цикъл за тази група продукти.

(6)

Съответният код на групата продукти е съставна част на регистрационните номера за екомаркировка на ЕС. За да могат компетентните органи да определят регистрационен номер на екомаркировката на ЕС за услуги по вътрешно почистване, които отговарят на критериите за екомаркировка на ЕС, е необходимо да се определи код за тази група продукти.

(7)

Разпоредбите на настоящото решение са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Групата продукти „услуги по вътрешно почистване“ обхваща предоставянето на рутинни услуги по професионално почистване, извършвани на закрито в търговски, административни и други обществено достъпни сгради и частни жилища. Областите, в които се извършват услуги по почистване, могат да включват, но не се ограничават до офис пространства, санитарни помещения и обществено достъпни зони в болнични заведения, като коридори, чакални и стаи за почивка.

2.   Групата продукти обхваща също така почистване на стъклени повърхности, които могат да бъдат достигнати, без да се използва специализирано оборудване или машини.

3.   Тази група продукти не включва дейности по дезинфекция или дейности по почистване, които се извършват на производствени обекти, или дейности, за които почистващите продукти се предоставят от клиента.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1.

„рутинни услуги по професионално почистване“ означава услуги по професионално почистване, които се предоставят най-малко веднъж месечно, с изключение на почистването на стъкла, което се счита за рутинно, когато се извършва най-малко веднъж на всеки три месеца;

2.

„неразредени почистващи продукти“ означава продукти, които трябва да се разреждат преди употреба и чието съотношение на разреждане е най-малко 1:100;

3.

„почистващи принадлежности“ означава почистващи пособия за многократна употреба като кърпи, бърсалки и кофи за вода;

4.

„микрофибър“ означава синтетични влакна, по-фини от 1 дение или dtex/нишка;

5.

„помещения на заявителя“ означава помещенията, в които заявителят осъществява административни и организационни задачи, свързани със своята дейност;

6.

„задачи по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС“ означава задачи, изпълнявани от персонала като част от рутинна услуга по професионално вътрешно почистване.

Член 3

1.   За да ѝ бъде присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, дадена услуга трябва да попада в групата продукти „услуги по вътрешно почистване“, както е определено в член 1 от настоящото решение, и да отговаря на съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложението към настоящото решение, както и на следните условия:

а)

да отговаря на всички задължителни критерии, определени в приложението към настоящото решение;

б)

да отговаря на достатъчен брой незадължителни критерии, посочени в приложението към настоящото решение, за да ѝ бъдат присъдени най-малко 14 точки;

в)

за нея да се води отделна счетоводна отчетност от тази за други услуги, предоставяни от същия оператор, които не попадат в приложното поле на настоящото решение, включително други услуги по вътрешно почистване, които не отговарят на изискванията, посочени в настоящото решение.

2.   Оператор, на който е присъдена екомаркировката на ЕС за услуги по вътрешно почистване, не предоставя други услуги, които не са обхванати от екомаркировката на ЕС, освен ако услугите по вътрешно почистване, обхванати от екомаркировката на ЕС, се предоставят от подразделение, дъщерно дружество, клон или отдел на оператора, които са ясно отделени от него и водят отделна счетоводна отчетност.

Всяка друга услуга, предоставяна от този оператор, която не попада в приложното поле на настоящото решение, включително други услуги по вътрешно почистване, които не отговарят на изискванията, посочени в настоящото решение, не е обхваната от лиценза за екомаркировка на ЕС за услуги по вътрешно почистване и не трябва да бъде предлагана на пазара като такава.

3.   Когато оператор, на който е присъдена екомаркировката на ЕС за услуги по вътрешно почистване, използва подизпълнители за предоставянето на такива услуги, те също трябва да притежават лиценз за екомаркировка на ЕС за услуги по вътрешно почистване.

Член 4

Критериите за групата продукти „услуги по вътрешно почистване“ и свързаните с нея изисквания за оценка и проверка са валидни пет години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 5

Използваният за административни цели код на групата продукти „услуги по вътрешно почистване“ е „052“.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2018 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА ЗА ГРУПА ПРОДУКТИ „УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ“

РАМКА

КРИТЕРИИ

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за група продукти „услуги по вътрешно почистване“:

Задължителни критерии

Критерий M1:

Използване на почистващи продукти със слабо въздействие върху околната среда

Критерий M2:

Дозиране на почистващия продукт

Критерий M3:

Използване на микрофибърни продукти

Критерий M4:

Обучение на персонала

Критерий M5:

Основи на система за управление на околната среда

Критерий M6:

Сортиране на твърди отпадъци в помещенията на заявителя

Критерий M7:

Информация, която присъства върху екомаркировката на ЕС

Незадължителни критерии

Критерий O1:

Силно застъпено използване на почистващи продукти със слабо въздействие върху околната среда (до 3 точки)

Критерий O2:

Използване на концентрирани неразредени почистващи продукти (до 3 точки)

Критерий O3:

Силно застъпено използване на микрофибърни продукти (до 3 точки)

Критерий O4:

Използване на почистващи принадлежности със слабо въздействие върху околната среда (до 4 точки)

Критерий O5:

Енергийна ефективност на прахосмукачките (3 точки)

Критерий O6:

Регистрация по EMAS или сертифициране по ISO 14001 на доставчика на услуги (до 5 точки)

Критерий O7:

Управление на твърдите отпадъци на почистваните обекти (2 точки)

Критерий O8:

Качество на услугата (до 3 точки)

Критерий O9:

Автомобилен парк, притежаван или нает от заявителя (до 5 точки)

Критерий O10:

Ефективност на пералните машини, притежавани или наети от заявителя (до 4 точки)

Критерий O11:

Услуги, на които е присъдена екомаркировка, и други продукти, на които е присъдена екомаркировка (до 5 точки)

Критерий O12:

Консумативи и електрически апарати за сушене на ръце, доставяни на клиента (до 3 точки)

ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

За всеки критерий са посочени съответните специфични изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства, с които да докаже съответствие с критериите, тези документи може да са издадени от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци), и/или от неговия(те) подизпълнител(и).

Компетентните органи отдават предпочитание на удостоверенията, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги. Акредитацията се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Вместо удостоверенията, посочени в предходния параграф, като доказателствено средство може да бъде използвана информацията, извлечена от екологичните декларации, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Може да се използват методи на изпитване, различни от посочените за всеки критерий, ако компетентният орган, оценяващ заявлението, ги приема за еквивалентни.

Компетентните органи може да изискват придружаваща документация и да извършват независими проверки.

Преди присъждането на лиценза компетентните органи извършват посещение на място в помещенията на заявителя и най-малко едно посещение на място на почиствания обект по време на предоставянето на услугата по почистване.

След като бъде присъден лицензът за екомаркировка на ЕС, заявителят представя периодично на компетентния орган списък на почистваните обекти, където той предоставя услуги по почистване, на които е присъдена екомаркировка на ЕС, като за всеки обект посочва първия и последния ден на дейността. Периодът между уведомленията за нови почиствани обекти не надвишава четири месеца, освен ако заявителят не е поел нови договори. Компетентният орган може да извършва последващи посещения на място в помещенията на заявителя или на почиствания обект периодично през срока на лиценза.

Като предварително условие услугите трябва да отговарят на всички правни изисквания на държавата(ите), в която(ито) се предоставят „услугите по вътрешно почистване“. По-конкретно предприятието трябва да е действащо и регистрирано, както се изисква от националните или местните закони, и неговият персонал да е законно назначен и осигурен. За тази цел членовете на персонала имат национални законни валидни писмени договори, заплаща им се най-малко националното или регионалното минимално възнаграждение, определено чрез колективно договаряне или, при отсъствието на колективно договаряне, най-малко националното или регионалното минимално възнаграждение, и имат работно време в съответствие с националното законодателство.

Заявителят декларира и демонстрира съответствието на услугата с тези изисквания, като използва независима проверка или документални свидетелства, без да се засягат разпоредбите на националното законодателство за защита на данните (например копие от писмената социална политика, копия от договорите, декларации за регистрацията на служителите в националната застрахователна система, официални документи/регистър, в които или който инспекцията по труда или служител на местното управление са вписали имената и броя на служителите).

По време на посещенията на място компетентните органи може да провеждат интервюта на случаен принцип с членовете на персонала.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

Критерий M1 —   Използване на почистващи продукти със слабо въздействие върху околната среда

Този критерий обхваща само продукти, използвани пряко при изпълнението на задачи във връзка с услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС. Заявителят трябва да удовлетворява едновременно критерий M1, буква а) и критерий M1, буква б).

M1, буква а)   Продукти с екомаркировка на ЕС и други маркировки ISO вид I

На най-малко 50 % от обема при закупуване на всички почистващи продукти, използвани годишно, с изключение на мокри кърпички, други предварително навлажнени продукти и продукти, използвани за импрегниране и консервиране на бърсалки (по време на процеса на изпиране), е присъдена екомаркировката на ЕС за почистващи продукти за твърда повърхност в съответствие с Решение (ЕС) 2017/1217 на Комисията (3) или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя данни на годишна база (търговско наименование и обем на продуктите) и документация (включително съответните фактури или данни от инвентаризация на обектите), в които се посочват почистващите продукти, използвани при договорите за услуги по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС. Когато се използват продукти с екомаркировка на ЕС, заявителят предоставя копие от сертификата за екомаркировка на ЕС и/или етикета на опаковката, показващи, че тя е присъдена в съответствие с Решение (ЕС) 2017/1217.

Когато се използват продукти с друга маркировка ISO вид I, заявителят предоставя копие от сертификата за маркировка вид I и/или етикета на опаковката.

M1, буква б)   Опасни вещества

i)

Всички продукти, на които не е присъдена екомаркировката на ЕС за почистващи продукти за твърда повърхност или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище, не трябва да съдържат веществата, описани в критерий 4, буква а), подточка i) за почистващи продукти за твърда повърхност, независимо от тяхната концентрация.

ii)

Всички продукти, на които не е присъдена екомаркировката на ЕС за почистващи продукти за твърда повърхност или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище, не трябва да съдържат веществата, описани в критерий 4, буква а), подточка ii) за почистващи продукти за твърда повърхност в количества, надвишаващи разрешените по този критерий.

iii)

Всички продукти, на които не е присъдена екомаркировката на ЕС за почистващи продукти за твърда повърхност или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище, не се класифицират и етикетират като остро токсични, специфично токсични за определени органи, респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията или опасни за околната среда в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4) и в съответствие с тълкуванията съгласно предупрежденията за опасност, описани в таблицата по-долу.

Мокрите кърпички и други предварително навлажнени продукти трябва да отговарят на това изискване.

Класификация и категоризация на опасността, която подлежи на ограничаване

Остра токсичност

Категории 1 и 2

Категория 3

H300 Смъртоносен при поглъщане

H301 Токсичен при поглъщане

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

H311 Токсичен при контакт с кожата

H330 Смъртоносен при вдишване

H331 Токсичен при вдишване

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

EUH070 Токсичен при контакт с очите

Специфична токсичност за определени органи

Категория 1

Категория 2

H370 Причинява увреждане на органите

H371 Може да причини увреждане на органите

H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

Респираторна или кожна сенсибилизация

Категория 1А

Категория 1B

H317 Може да причини алергична кожна реакция

H317 Може да причини алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията

Категории 1A и 1B

Категория 2

H340 Може да причини генетични дефекти

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

H350 Може да причини рак

H351 Предполага се, че причинява рак

H350i Може да причини рак при вдишване

 

H360F Може да увреди оплодителната способност

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

H360D Може да увреди плода

H361d Предполага се, че уврежда плода

H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

H360Fd Може да увреди оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда оплодителната способност

 

Опасно за водната среда

Категории 1 и 2

Категории 3 и 4

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H413 Може да причини дълготраен ефект за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

 

Опасно за озоновия слой

H420 Опасен за озоновия слой

 

Оценка и проверка:

Подточки i) и ii): заявителят представя подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, която потвърждава, че изброените вещества не са включени в състава на продукта независимо от концентрацията или над определените пределно допустими стойности.

Подточка iii): заявителят представя декларация за съответствие, подкрепена от информационните листове за безопасност за всички продукти, на които не е присъдена екомаркировката на ЕС за почистващи продукти за твърда повърхност или друга маркировка ISO вид I.

Критерий M2 —   Дозиране на почистващия продукт

Персоналът, изпълняващ задачите по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС, трябва да има достъп до подходящите пособия за дозиране и разреждане на използваните почистващи продукти (например автоматични дозатори, измервателни чаши/капачки, ръчни помпи, спрейове) или на почиствания обект, или в помещенията на заявителя. Членовете на персонала трябва също така да имат достъп до съответните инструкции за правилно дозиране и разреждане.

Оценка и проверка

Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена от списък на предоставените пособия, както и съответната документация, показваща инструкциите за правилното дозиране и разреждане, които се предоставят на почистващия персонал.

Критерий M3 —   Използване на микрофибърни продукти

Този критерий обхваща само текстилни почистващи принадлежности за многократна употреба, използвани пряко при изпълнението на задачи във връзка с услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС.

Най-малко 50 % от текстилните почистващи принадлежности (например кърпи, резервни бърсалки), използвани годишно, трябва да са изработени от микрофибър.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя данни на годишна база (вид и количество продукти) и документация (включително съответните фактури или данни от инвентаризация на обектите), в които се посочват използваните текстилни почистващи принадлежности и се указва кои от тях са изработени от микрофибър.

Критерий M4 —   Обучение на персонала

Заявителят предоставя информация, включително писмени процедури или наръчници, и обучение на почистващия персонал, изпълняващ задачите по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС, както и на ръководителите, следящи за изпълнението им. Обучението обхваща следните области, когато те са от значение за изпълняваните от служителя задачи:

персоналът трябва да бъде информиран за това какво представлява екомаркировката на ЕС и какви са последиците за услугите по почистване.

 

Почистващи продукти:

персоналът трябва да бъде обучен да използва правилната дозировка на продукта за всяка задача по почистване;

персоналът трябва да бъде обучен да използва правилното съотношение на разреждане за неразредени почистващи продукти и да използва подходящото пособие за дозиране;

персоналът трябва да бъде обучен как да съхранява почистващите продукти по подходящ начин;

обучението трябва да обхваща свеждането до минимум на гамата от използвани почистващи продукти като средство за минимизиране на риска от прекомерно използване и злоупотреба с почистващите продукти.

 

Икономия на енергия:

персоналът трябва да бъде обучен да използва незатоплена вода за разреждане на продуктите, освен ако производителят на продукта не е посочил друго;

когато е уместно, персоналът трябва да бъде обучен да използва подходящите цикли на пране и температура както за промишлени, така и за битови перални машини;

когато е уместно, персоналът трябва да бъде обучен да изключва осветлението, когато приключи с изпълнението на своите задачи.

 

Икономия на вода:

персоналът трябва да бъде обучен да използва микрофибърни продукти, когато е уместно, за да се сведе до минимум използването на вода и почистващи продукти.

 

Отпадъци:

персоналът трябва да бъде обучен да използва трайни и използваеми многократно почистващи принадлежности и да сведе до минимум употребата на консумативи за почистване за еднократна употреба (например ръкавици), когато това не нарушава изискванията за безопасност на персонала и хигиенните изисквания;

персоналът трябва да бъде обучен да изхвърля отпадъчните води правилно;

персоналът трябва да получи специализирано обучение по управление на отпадъците, за да бъде подпомогнат да изпълнява изискванията, посочени в критерий М6 и критерий О7, когато е приложимо. Обучението включва управление на твърдите отпадъци както в помещенията на дружеството, така и на почистваните обекти.

 

Здраве и безопасност:

персоналът трябва да бъде информиран по въпросите на здравето, безопасността и околната среда, свързани със задачите по почистване, и да бъде насърчаван да възприема най-добрите практики. Това включва информация относно:

информационните листове за безопасност и боравенето с химични вещества;

ергономията и приложимото национално законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

свалянето, почистването и съхранението на ръкавици за многократна употреба (ако е приложимо); и

безопасността на движението по пътищата и екологосъобразното шофиране (приложимо за заявители, които имат собствен персонал, отговарящ за шофирането при предоставянето на услуги по почистване).

Подходящо обучение трябва да се предоставя на всички нови постоянно и временно наети служители в рамките на шест седмици след започване на работа. Персоналът трябва да преминава обучение за опресняване на знанията по всички аспекти, посочени в настоящия критерий, най-малко веднъж годишно. Въпреки че обучението за опресняване на знанията не трябва да бъде повторение на първоначалното обучение, предоставено на целия персонал, то трябва да включва всички изброени екологични въпроси и да гарантира, че съответният персонал е напълно запознат с отговорностите си.

Оценка и проверка

Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена от подробни данни на годишна база относно програмата за обучение (дата и вид — първоначално обучение или обучение за опресняване на знанията), съдържанието и информацията, за която е преминал обучение персоналът. Заявителят представя също така копия от процедурите и комуникацията на персонала по всички въпроси, свързани с обучението. Датата и видът на обучението на персонала се записват като доказателство, че са проведени обучения за опресняване на знанията.

Когато курсове на обучение се провеждат като част от схема за външно обучение, като доказателство за съответствие може да бъде представена документацията, показваща участието (например сертификат за обучение) и съдържанието на обучението, при условие че темите, изброени в настоящия критерий, са обхванати.

Ако дружество поеме персонал, постоянно или временно, от друг доставчик на услуги по почистване и ако персоналът е преминал обучение през предходната година, не се изисква преквалификация, при условие че може да се представят документи, показващи участието в програма за обучение (например сертификат за обучение), както и обхванатите от обучението теми.

Критерий M5 —   Основи на система за управление на околната среда

Заявителят трябва да е изпълнил основните минимални изисквания за система за управление на околната среда, като прилага следното:

политика в областта на околната среда, в която са установени най-важните преки и косвени въздействия върху околната среда и политиката на организацията спрямо тези въздействия;

конкретна програма за действие, която гарантира, че политиката на дружеството в областта на околната среда се прилага спрямо предоставяните услуги. В програмата за действие трябва също така да се определят целеви екологични показатели за използването на ресурсите (например намаляване на използваните почистващи продукти) и действия за намаляване на въздействието върху околната среда. Определянето на цели и действия се подпомага чрез събиране на данни за използването на ресурсите и относно други екологични аспекти (например генериране на отпадъци);

процес на вътрешно оценяване, който се провежда всяка година, за да се проверят резултатите на организацията спрямо целите, определени в програмата за действие. Резултатите от оценката се използват от управителния съвет на организацията с цел непрекъснато подобряване на резултатите чрез актуализиране на политиката в областта на околната среда и програмата за действие.

Политиката в областта на околната среда и резултатите на организацията по отношение на поставените цели трябва да бъдат на разположение за преглед от страна на гражданите в помещенията на заявителя.

Трябва да се вземат под внимание коментарите и отзивите от клиенти, събирани чрез въпросник или контролна карта.

Оценка и проверка

Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена от копия от политиката в областта на околната среда, програмата за действие, доклада за оценка и въведените процедури за отчитане на коментарите и отзивите на клиентите. Докладът за оценка включва списък на всички коригиращи действия, които трябва да се предприемат, и се предоставя на компетентния орган възможно най-скоро след датата на подаване на заявлението за екомаркировка на ЕС. Актуализирана документация се предоставя при поискване от компетентния орган, за да се докаже съответствие по време на срока на лиценза.

Счита се, че заявители, регистрирани по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и/или сертифицирани по ISO 14001, и заявители, които са част от организация, регистрирана по EMAS и/или сертифицирана по ISO 14001, са изпълнили този критерий, ако представят регистрацията по EMAS и/или сертификата по ISO 14001 като доказателство за съответствие.

Критерий M6 —   Сортиране на твърди отпадъци в помещенията на заявителя

Този критерий обхваща само отпадъците, генерирани в помещенията на заявителя.

Заявителят осигурява на персонала средствата за сортиране на твърдите отпадъци, генерирани в помещенията на заявителя, в съответните категории потоци от отпадъци, които трябва да бъдат изпратени за преработване (например рециклиране, изгаряне) или изпратени за обезвреждане в съответствие с местните или националните практики и съоръжения за управление на отпадъците.

Оценка и проверка

Заявителят представя декларация за съответствие, подкрепена от описание на различните категории твърди отпадъци, събирани и сортирани в помещенията на заявителя. Представят се също данни за различните потоци от твърди отпадъци, които са приети за по-нататъшно преработване или обезвреждане от местните органи и/или от частни агенции (по съответните договори).

Критерий M7 —   Информация, която присъства върху екомаркировката на ЕС

Насоките на Комисията относно използването на незадължителния етикет с текстово поле можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Незадължителният етикет с текстово поле съдържа следния текст:

„[Оператор по смисъла на член 3, параграф 2] активно предприема мерки за предоставяне на услуги по вътрешно почистване с намалено въздействие върху околната среда чрез:

използването на почистващи продукти с екомаркировка;

специализирано обучение на персонала;

система за управление на околната среда.“

Оценка и проверка

За да отговаря на този критерий, заявителят трябва да представи декларация за съответствие, в която да обясни върху каква основа възнамерява да показва логото.

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

Критерий O1 —   Силно застъпено използване на почистващи продукти със слабо въздействие върху околната среда (до 3 точки)

Този критерий обхваща само продукти, използвани пряко при изпълнението на задачи във връзка с услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС.

На заявителя се присъждат точки въз основа на процентния обем при закупуване на всички почистващи продукти, използвани годишно, с изключение на мокри кърпички и други предварително навлажнени продукти, на които е присъдена екомаркировката на ЕС за почистващи продукти за твърда повърхност или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище, както следва:

най-малко 65 %: 1 точка,

най-малко 75 %: 2 точки,

най-малко 95 %: 3 точки.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя данни на годишна база (търговско наименование и обем на продуктите) и документация (включително съответните фактури или данни от инвентаризация на обектите), в които се посочват почистващите продукти, използвани при договорите за услуги по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС. Когато се използват продукти с екомаркировка на ЕС, заявителят предоставя копие от сертификата за екомаркировка на ЕС и/или етикета на опаковката, показващи, че тя е присъдена в съответствие с Решение (ЕС) 2017/1217. Когато се използват продукти с друга маркировка ISO вид I, заявителят предоставя копие от сертификата за маркировка вид I и/или етикета на опаковката.

Критерий O2 —   Използване на концентрирани неразредени почистващи продукти (до 3 точки)

Този критерий обхваща само продукти, използвани пряко при изпълнението на задачи във връзка с услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС.

На заявителя се присъждат точки въз основа на процентния обем при закупуване на всички почистващи продукти, използвани годишно — с изключение на мокри кърпички, други предварително навлажнени продукти и продукти, използвани за импрегниране и консервиране на бърсалки (по време на процеса на изпиране) — които имат минимално съотношение на разреждане 1:100, както следва:

най-малко 15 %: 1 точка,

най-малко 30 %: 2 точки,

най-малко 50 %: 3 точки.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя данни на годишна база (търговско наименование и обем на продуктите) и документация (включително съответните фактури или данни от инвентаризация на обектите), в които се посочват използваните почистващи продукти. За всеки продукт се предоставя документация за използваното съотношение на разреждане (информационни листове за безопасност, инструкции за употреба или други подходящи средства). Ако даден продукт може да се използва при много съотношения на разреждане, трябва да се посочи най-често използваното съотношение на разреждане, както е обосновано в инструкциите за вътрешния персонал. При готови за употреба продукти съотношението на разреждане се означава с едно.

Критерий O3 —   Силно застъпено използване на микрофибърни продукти (до 3 точки)

Този критерий обхваща само текстилни почистващи принадлежности за многократна употреба, използвани пряко при изпълнението на задачи във връзка с услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС.

На заявителя се присъждат точки въз основа на процента на текстилните почистващи принадлежности (например кърпи, резервни бърсалки), използвани годишно, които са изработени от микрофибър, както следва:

най-малко 65 %: 1 точка,

най-малко 75 %: 2 точки,

най-малко 95 %: 3 точки.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя данни на годишна база (вид и количество продукти) и документация (включително съответните фактури или данни от инвентаризация на обектите), в които се посочват използваните текстилни почистващи принадлежности и се указва кои от тях са изработени от микрофибър.

Критерий O4 —   Използване на почистващи принадлежности със слабо въздействие върху околната среда (до 4 точки)

Този критерий обхваща само почистващи принадлежности, използвани пряко при изпълнението на задачи във връзка с услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС.

O4, буква а)   Бърсалки (до 2 точки)

На заявителя се присъждат точки въз основа на процента бърсалки, използвани годишно, на които е присъдена екомаркировка на ЕС за текстилни изделия или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище, както следва:

най-малко 20 %: 1 точка,

най-малко 50 %: 2 точки.

O4, буква б)   Кърпи (до 2 точки)

На заявителя се присъждат точки въз основа на процента кърпи, използвани годишно, на които е присъдена екомаркировка на ЕС за текстилни изделия или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище, както следва:

най-малко 20 %: 1 точка,

най-малко 50 %: 2 точки.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя данни на годишна база (вид и количество на продуктите) и документация (включително съответните фактури или данни от инвентаризация на обектите), в които се посочват почистващите консумативи и принадлежности, използвани при договорите за услуги по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС. Когато се използват продукти с екомаркировката на ЕС, заявителят предоставя копие от сертификата за екомаркировка на ЕС и/или етикета на опаковката, показващи, че тя е присъдена в съответствие с Решение 2014/350/ЕС на Комисията (5). Когато се използват продукти с друга маркировка ISO вид I, заявителят представя копие от сертификата за маркировка вид I и/или етикета на опаковката.

Критерий O5 —   Енергийна ефективност на прахосмукачките (3 точки)

Този критерий обхваща само прахосмукачки, попадащи в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 (6) на Комисията. Изключени от приложното поле на посочения регламент са прахосмукачките за мокро или за мокро и сухо почистване, прахосмукачките роботи, промишлените, централните и акумулаторните прахосмукачки и подолъскачки, както и прахосмукачките за външни площи.

Най-малко 40 % от прахосмукачките (закръглени до следващото най-близко цяло число), притежавани или наети от заявителя и използвани при предоставянето на услуги по вътрешно почистване, на които е присъдена екомаркировката на ЕС, трябва към момента на закупуване да покриват най-малко изискванията на следните класове на енергийна ефективност, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013:

клас A за прахосмукачки, купени преди 1 септември 2017 г.;

клас A+ за прахосмукачки, купени след 1 септември 2017 г.

Оценка и проверка

Заявителят представя документация, доказваща спазването на изискванията за енергийния клас (като например фактура за закупуване на прахосмукачка и продуктов фиш съгласно приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013), заедно с пълен списък на прахосмукачките, използвани при предоставянето на услуги с екомаркировката на ЕС.

Критерий O6 —   Регистрация по EMAS или сертифициране по ISO 14001 на доставчика на услуги (до 5 точки)

Заявителят е регистриран по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (5 точки) или сертифициран по стандарт ISO 14001 (3 точки).

Оценка и проверка

Заявителят представя регистрацията по EMAS или сертификата по ISO 14001 като доказателство за съответствие с този критерий.

Критерий O7 —   Управление на твърдите отпадъци на почистваните обекти (2 точки)

Този критерий се прилага само когато клиентите на заявителя предоставят на почистващия персонал средствата за сортиране на отпадъците по съответните потоци от твърди отпадъци и само за твърдите отпадъци, генерирани при предоставянето на услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС (например опаковки за еднократна употреба на почистващи продукти, опаковки на консумативи), и твърдите отпадъци, сортирани предварително (например от персонала на клиента) на почистваните обекти.

Почистващият персонал сортира твърдите отпадъци, генерирани по време на предоставянето на услугата, и изхвърля сортираните и предварително сортираните отпадъци в съответните контейнери на или в близост до почистваните обекти. Това се прави, когато клиентите предоставят средствата (например контейнери за отпадъци за отделни потоци от твърди отпадъци) за пренасяне на потоците сортирани отпадъци, които трябва да бъдат изпратени за преработване (например рециклиране, изгаряне) или за обезвреждане в съответствие с местните или националните практики и съоръжения за управление на отпадъците и/или съответните договори за услуги за рециклиране.

Оценка и проверка

Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий заедно с описание на различните потоци твърди отпадъци, приемани от местните органи, и/или съответните договори за услуги за рециклиране, за всеки съответен почистван обект.

Критерий O8 —   Качество на услугата (до 3 точки)

На заявителите се присъждат 2 точки, ако отговарят на изискванията, посочени по-долу, или 3 точки, ако са сертифицирани по ISO 9001 или Nordic INSTA 800.

Заявителят е назначил ръководител за услугите и е въвел процедури за мониторинг, оценка и подобряване на качеството на почистване, както е описано по-долу. Ръководителят може да бъде управител на съоръжение, бригадир или координатор, определен да организира и контролира почистването.

Заявителят въвежда:

процедури за мониторинг, оценка и подобряване на задачите по почистване, изпълнявани от заявителя (описани подробно по-долу);

мерки за подобряване на качеството на почистването въз основа например на отговорите от проучвания за удовлетвореността на клиентите.

Освен това заявителят изготвя писмени указания, подписани от ръководния екип на заявителя, обхващащи служебните задачи, които трябва да бъдат изпълнявани в рамките на услугата. Тези писмени указания се предоставят на почистващия персонал и се оставят на разположение за преглед в помещенията на заявителя и/или на почистваните обекти.

Тези писмени указания за работа включват най-малко следното:

описание на задачата (например почистване на офис, санитарни помещения, прозорци);

качество (например очаквана степен на чистота, стандартизиран контролен списък);

честота (например веднъж седмично);

предмети, които да бъдат почиствани (например маса, стол, умивалник);

приложими методи (например оборудване и метод, използвани за почистване на различни площи или обекти).

Оценка и проверка

Заявителят представя сертификат по ISO 9001 или INSTA 800 или декларация за съответствие, подкрепена от:

документ, в който се посочва ръководителят, отговарящ за спазването на този критерий (за описание на организационната структура на заявителя и указване на ръководителя може да се използва организационна схема);

фирмена документация, която показва процедурите, свързани с качеството на почистването. Забележка: в случай че тези процедури са в съответствие с изискванията на EN 13549 (Услуги за почистване. Основни изисквания и препоръки за системите за измерване на качеството) и/или на регионален стандарт за управление на качеството (например INSTA800: Качество на почистването — Измервателна система за оценка и категоризиране на качеството на почистване), заявителят може да представи сертификата за съответствие;

писмените указания за работа, подписани от ръководния екип на заявителя, обхващащи служебните задачи, които са част от предоставянето на услугата.

Критерий O9 —   Автомобилен парк, притежаван или нает от заявителя (до 5 точки)

Този критерий обхваща само автомобилния парк, притежаван и/или нает от заявителя и използван при изпълнението на задачи във връзка с услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС. Превозните средства могат да включват задвижвани с човешка сила превозни средства (товарни велосипеди), задвижвани с човешка сила превозни средства с помощен електромотор (товарни велосипеди с помощен електромотор), леки превозни средства за превоз на пътници или товари, използвани от ръководителите, контрольорите, почистващия персонал, инспекторите и всяко друго лице, което участва в някои аспекти на предоставянето на услугата по почистване.

Подкритерий O9, буква а) обхваща и хибридни превозни средства, но не и електрически превозни средства.

Подкритерий O9, буква б) обхваща превозни средства с нулеви емисии.

Частните превозни средства, които се използват при предоставянето на услугата, не са обхванати от този критерий.

O9, буква а)   Превозни средства, отговарящи на европейския стандарт за емисии Евро 6 (1 точка)

Най-малко 50 % от превозните средства (закръглени до следващото най-близко цяло число), притежавани или наети от заявителя и използвани при изпълнението на задачи на услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС, трябва да отговарят на европейския стандарт за емисии Евро 6 за леки превозни средства за превоз на пътници и товари.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя съответната документация, в която се посочва кои превозни средства се използват при предоставянето на услугите по почистване, дали те са притежавани или наети от заявителя, и се посочва кои превозни средства отговарят на стандарт Евро 6. Заедно със сертификата за съответствие, като доказателство за съответствие може да се използва регистрацията на превозните средства в публичен регистър.

O9, буква б)   Превозни средства с нулеви емисии (2 точки)

Най-малко 10 % от превозните средства (закръглени до следващото най-близко цяло число), притежавани или наети от заявителя и използвани при изпълнението на задачи във връзка с услугата по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС, трябва да са превозни средства с нулеви емисии, определени чрез изпитвания по новия европейски цикъл на движение (NEDC) съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета (7), задвижвани с човешка сила превозни средства (товарни велосипеди) или задвижвани с човешка сила превозни средства с помощен електромотор (товарни велосипеди с помощен електромотор).

Оценка и проверка

Заявителят предоставя съответната документация, в която се посочва кои превозни средства са използвани при предоставянето на услуги по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС, че те са притежавани или наети от заявителя, както и се посочва кои превозни средства са с нулеви емисии. Заедно с документацията на производителя, показваща резултатите от изпитванията по NEDC, като доказателство за съответствие може да се използва регистрацията на превозните средства в публичен регистър.

O9, буква в)   План за фирмен транспорт (2 точки)

Доставчикът изготвя план за фирмен транспорт, за да се сведе до минимум разходът на гориво, определя цел за намаляване на разхода на гориво (на почистван обект) и разполага с годишни отчети за поддръжката на автомобилния парк.

Оценка и проверка

Заявителят представя копие от плана за фирмен транспорт, най-новата цел с оглед намаляване на разхода на гориво и промяната в разхода на гориво на годишна база въз основа на броя на почистваните обекти. Заявителят представя копие от плана за техническо обслужване на автомобилния парк. Като доказателство за съответствие може да се използват отчетите за обслужване на превозните средства.

Критерий O10 —   Ефективност на пералните машини, притежавани или наети от заявителя (до 4 точки)

Този критерий се прилага само за притежавани или наети от заявителя перални машини, намиращи се в помещенията на заявителя или на почистваните обекти, за изпиране на кърпи, бърсалки и униформи на персонала, използвани като част от предоставянето на услуги по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС.

Подкритерий O10, буква а) се прилага само ако се използват битови перални машини, които са обхванати от Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията (8) и Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията (9).

O10, буква а):   Енергиен етикет (до 2 точки)

На заявителя се присъждат точки въз основа на процента на битовите перални машини (закръглен до следващото най-близко цяло число), отговарящи на енергийния етикет на ЕС за клас A++ или A +++ за енергийна ефективност съгласно делегиран Регламент (ЕС) № 1061/2010, както следва:

най-малко 50 % от машините са A++: 1 точка,

най-малко 90 % от машините са A++: 2 точки,

най-малко 50 % от машините са A+++: 2 точки.

O10, буква б):   Ефективно използване на вода (2 точки)

Битови машини: Консумацията на вода на битовите перални машини, притежавани или наети от заявителя, е по-малка от или равна на референтните показатели за консумация на вода, посочени в приложение IV към Регламент (ЕС) № 1015/2010. Референтните показатели се измерват съгласно EN 60456, като се използва стандартният цикъл на изпиране (програма за памук при 60 °C).

Подгрупа продукти

Консумация на вода: [литри/цикъл]

Битови перални машини с номинален капацитет 3 кг

39

Битови перални машини с номинален капацитет 3,5 кг

39

Битови перални машини с номинален капацитет 4,5 кг

40

Битови перални машини с номинален капацитет 5 кг

39

Битови перални машини с номинален капацитет 6 кг

37

Битови перални машини с номинален капацитет 7 кг

43

Битови перални машини с номинален капацитет 8 кг

56

И

Търговски перални машини: консумацията на вода на търговските перални машини, притежавани или наети от заявителя, е по-малка или равна на 7 литра на килограм изпрано пране.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя данни на годишна база (списък на всички битови перални машини, притежавани и ползвани за изпиране на кърпи, бърсалки и униформи на персонала, използвани като част от предоставянето на услуги по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС) и документация, в които се посочва класът на енергийна ефективност на наличните битови перални машини.

Като доказателство за съответствие с това изискване могат да се използват продуктовите фишове съгласно приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010.

В случай че посочената по-горе документация не е налична, съответствието с критерий O10, буква б) може да се демонстрира чрез предоставяне на документация за общата годишна консумация на вода. В този случай се приемат общо 220 стандартни цикъла на изпиране годишно.

Критерий O11 —   Услуги, на които е присъдена екомаркировка, и други продукти, на които е присъдена екомаркировка (до 5 точки)

Този критерий се прилага за използването на услуги и/или продукти, на които е присъдена екомаркировка, определени като услуги и/или продукти, които не се използват пряко при изпълнението на услуги по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС, но се използват за подпомагане на ежедневната стопанска дейност на заявителя, свързна с предоставяне на услуги по вътрешно почистване с екомаркировката на ЕС. Те могат да включват, но не се ограничават до услуги (например изпиране и измиване на автомобили), възложени от заявителя на трета страна. Те могат да обхващат продукти като детергенти за перални машини, детергенти за съдомиялни машини или копирна хартия.

O11, буква а)   Услуги с екомаркировка (до 2 точки)

100 % от вида услуга са възложени на доставчик, на който е присъдена екомаркировката на ЕС или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище, за тази услуга (1 точка за всяка услуга, до максимум 2 точки общо).

O11, буква б)   Продукти с екомаркировка (до 3 точки)

На 100 % от бройките продукти от дадена група продукти е присъдена екомаркировката на ЕС или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище (0,5 точки за всяка група продукти, до максимум 3 точки общо).

Забележка: Продуктите с екомаркировка, като кърпи и бърсалки, и консумативите, доставяни като част от договор с клиенти, попадат извън обхвата на този критерий. За целите на този подкритерий се счита, че дадена „група продукти“ се определя съгласно критериите за екомаркировка на ЕС или критериите за друга маркировка ISO вид I (например „хартиени продукти“, „детергенти за перални машини“, „текстилни продукти“).

Оценка и проверка

O11, буква а)

Заявителят предоставя подходящи доказателства за сертифициране с маркировка ISO вид I, присъдено на услугата(ите), възложена(и) на трета страна, заедно със съответните фактури.

O11, буква б)

Заявителят предоставя данни и документация (включително съответните фактури), в които се посочват количествата на използваните съответни продукти, и копие от съответните сертификати за екомаркировка на ЕС или сертификати за маркировка ISO вид I и/или етикети на опаковките.

Критерий O12 —   Консумативи и електрически апарати за сушене на ръце, доставяни на клиента (до 3 точки)

Този критерий се прилага само ако заявителят е отговорен за снабдяването с консумативите, които да се използват на почистваните обекти, по най-малко един договор за услуги по почистване с екомаркировката на ЕС. Този критерий обхваща само консумативи и електрически апарати за сушене на ръце, доставяни като част от тези договори:

O12, буква а)   Сапуни за ръце (1 точка)

На най-малко 70 % от обема на сапуните за ръце, доставяни годишно, е присъдена екомаркировката на ЕС за козметични продукти с отмиване в съответствие с Решение 2014/893/ЕС на Комисията (10) или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище.

O12, буква б)   Хартиени изделия (1 точка)

На най-малко 90 % от теглото или обема на консумативите от хартия (хартия за лична хигиена и хартиени кърпи), доставяни годишно, е присъдена екомаркировката на ЕС за хартия тип „тишу“ в съответствие с Решение 2009/568/ЕО на Комисията (11) или друга екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище.

O12, буква в)   Текстилни кърпи във вид на руло (1 точка)

На най-малко 50 % от броя рула текстилни кърпи, доставяни годишно, е присъдена екомаркировката на ЕС за текстилни продукти в съответствие с Решение 2014/350/ЕС на Комисията или друга официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I за текстилни продукти или кърпи от плат, доставяни за дозатори за кърпи.

O12, буква г)   Електрически апарати за сушене на ръце (1 точка)

Всички електрически апарати за сушене на ръце, доставяни и поддържани от заявителя, трябва да имат сензори за близост или да им е била присъдена екомаркировка съгласно стандарт EN ISO 14024 вид I, която е официално призната от държавите членки на национално или регионално равнище.

Оценка и проверка

Заявителят посочва за всеки договор за услуги с екомаркировката на ЕС дали включва доставката на консумативи, или не, данни на годишна база (търговско наименование и тегло, обем или бройка на изделията) и документация (включително съответните фактури или данни от инвентаризация на обектите), в които се посочват доставяните консумативи. Когато се използват продукти с екомаркировката на ЕС, заявителят представя копие от сертификата за екомаркировка на ЕС и/или етикета на опаковката, показващ, че такава е била присъдена, според случая, в съответствие с:

Решение 2014/893/ЕС;

Решение 2009/568/ЕО;

Решение 2014/350/ЕС.

Когато се използват продукти с друга маркировка ISO вид I, заявителят представя копие от сертификата за маркировка вид I и/или етикета на опаковката.

За електрическите апарати за сушене на ръце заявителят предоставя документация, от която става ясно как са изпълнени изискванията (например етикет на опаковката или техническа информация, показващи наличието на сертификат за маркировка ISO вид I или на сензори за близост).


(1)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(2)  Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1).

(3)  Решение (ЕС) 2017/1217 на Комисията от 23 юни 2017 г. за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на почистващи продукти за твърда повърхност (ОВ L 180, 12.7.2017 г., стр. 45).

(4)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(5)  Решение 2014/350/ЕС на Комисията от 5 юни 2014 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за текстилни продукти (ОВ L 174, 13.6.2014 г., стр. 45).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки (ОВ L 192, 13.7.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 47).

(9)  Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 21).

(10)  Решение 2014/893/ЕС на Комисията от 9 декември 2014 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за козметични продукти с отмиване (ОВ L 354, 11.12.2014 г., стр. 47).

(11)  Решение 2009/568/ЕО на Комисията от 9 юли 2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на хартия тип „тишу“ (ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 87).


Поправки

4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/39


Поправка на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)

( Официален вестник на Европейския съюз L 352 от 9 декември 2014 г. )

1.

На страница 9, член 4, точка 2

вместо:

„2)

„основаващ се на застраховане инвестиционен продукт“ е застрахователен продукт, който предлага падеж или откупна стойност, които са изцяло или частично изложени, пряко или непряко, на колебанията на пазара;“

да се чете:

„2)

„основаващ се на застраховане инвестиционен продукт“ е застрахователен продукт, който предлага стойност на падеж или откупна стойност, които са изцяло или частично изложени, пряко или непряко, на колебанията на пазара;“.

2.

На страница 11, член 8, параграф 3, буква в), подточка iv)

вместо:

„iv)

ако ПИПДОЗИП предлага застрахователни премии — подробна информация за тези застрахователни премии, в т.ч. обстоятелствата, при които те биха били задействани;“

да се чете:

„iv)

ако ПИПДОЗИП предлага застрахователни обезщетения — подробна информация за тези застрахователни обезщетения, в т.ч. обстоятелствата, при които те биха били задействани;“.