ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 112

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
2 май 2018 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/643 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно статистиката за железопътния транспорт

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки ( 1 )

19

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства ( 1 )

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите (Европас) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО ( 1 )

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/643 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 април 2018 година

относно статистиката за железопътния транспорт

(преработен текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета (3) е бил неколкократно и съществено изменян (4). Поради необходимостта от по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Железниците са важна част от транспортната мрежа на Съюза.

(3)

Статистиката относно транспорта на товари и пътници по релси е необходима, защото дава възможност на Комисията да следи и да разработва общата транспортна политика, както и транспортните елементи на политиката относно регионите и относно трансевропейските мрежи.

(4)

Статистиката относно железопътната безопасност е необходима и с цел Комисията да подготви и да следи действията на равнището на Съюза в областта на транспортната безопасност. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз събира данни за произшествия съгласно приложение I към Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие.

(5)

Статистически данни на равнището на Съюза за железопътния транспорт се изискват също, за да се изпълнят задачите на мониторинга, предвиден в член 15 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6).

(6)

Статистическите данни на равнището на Съюза за всички видове транспорт би следвало да се събират въз основа на обща концепция и стандарти с цел постигането на най-пълна практически възможна съвместимост между видовете транспорт.

(7)

Важно е да се избягва дублирането на работата и да се оптимизира използването на наличната информация, която дава възможност да бъде използвана за статистически цели. За тази цел и за осигуряването на гражданите на Съюза и на други заинтересовани страни с леснодостъпна и полезна информация относно безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система, включително железопътната инфраструктура, между службите на Комисията и имащите отношение образувания, включително на международно равнище, следва да се сключат подходящи споразумения за сътрудничество относно статистическите дейности.

(8)

При изготвянето на европейската статистика следва да се търси баланс между нуждите на потребителите и тежестта върху респондентите.

(9)

В доклада си до Европейския парламент и до Съвета за своя натрупан опит при прилагането на Регламент (ЕО) № 91/2003 Комисията посочва факта, че дългосрочните тенденции вероятно ще доведат до отпадане или опростяване на данните, които вече са събрани съгласно посочения регламент, както и че целта е съкращаване на срока за предаване на годишните данни относно пътниците, използващи железопътен транспорт. Комисията следва да продължава периодично да предоставя доклади относно прилагането на настоящия регламент.

(10)

Съвместното съществуване на държавни и частни железопътни предприятия на търговския железопътен пазар изисква изрична спецификация на статистическата информация, която трябва да се предоставя от всички железопътни предприятия и се разпространява от Евростат.

(11)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно създаването на общи статистически стандарти, чрез които се получават хармонизирани данни и които се прилагат във всяка държава членка под ръководството на органите и институциите, натоварени с изготвянето на официални статистически данни, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(12)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (7) осигурява референтна рамка за разпоредбите, съдържащи се в настоящия регламент.

(13)

С цел да се отразят новите тенденции в държавите членки, като същевременно продължи хармонизираното събиране на данни за железопътния транспорт и железопътната безопасност на равнището на Съюза, и с оглед да се поддържа високото качество на данните, предадени от държавите членки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменение на настоящия регламент с цел адаптиране на техническите определения и въвеждане на допълнителни технически определения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (8). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти се ползват систематично от достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(14)

Комисията следва да гарантира, че посочените делегирани актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

(15)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на спецификацията на информацията, която трябва да бъде предоставена за докладите относно качеството и съпоставимостта на резултатите и реда и условията за разпространението на посочените резултати от страна на Комисията (Евростат). Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(16)

Бяха проведени консултации с Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е създаването на общи правила за изготвянето на статистика за железопътния транспорт на равнището на Съюза.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент обхваща всички железници в Съюза. Всяка държава членка докладва статистическите данни, които са свързани с железопътния транспорт на нейната територия. Когато железопътно предприятие оперира в повече от една държава членка, съответните национални органи изискват предприятието да предоставя данни отделно за всяка страна, в която оперира, така че да осъществи съставянето на национална статистика.

Държавите членки могат да изключат от приложното поле на настоящия регламент:

а)

железопътни предприятия, които оперират изцяло или основно в рамките на промишлени и подобни инсталации, включително пристанища;

б)

железопътни предприятия, които основно предоставят местни туристически услуги, като запазени исторически парни железници.

Член 3

Дефиниции

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

1)

„докладваща страна“ означава държавата членка, изпращаща данни на Евростат;

2)

„национални органи“ означава национални статистически институти и други органи, отговарящи във всяка държава членка за изготвяне на европейската статистика;

3)

„железопътен“ означава комуникация по релси, използвана от железопътни превозни средства;

4)

„железопътно превозно средство“ означава подвижно съоръжение, движещо се единствено на релси, със собствено задвижване или теглено от друго превозно средство (вагони, спални вагони, цистерни и др.);

5)

„железопътно предприятие“ означава всяко публично или частно предприятие, което осигурява услуги за транспорт на товари и/или пътници по релси. Предприятия, чийто бизнес е само да осигуряват услуги за транспорт на пътници с метро, трамвай и/или полуметро, са изключени;

6)

„транспорт на товари по релси“ означава движение на товари, използвайки железопътни превозни средства между мястото на товарене и мястото на разтоварване;

7)

„транспорт на пътници по релси“ означава движение на пътници с железопътни превозни средства между мястото на качване и мястото на слизане. Транспорт на пътници с метро, трамвай или полуметро се изключва;

8)

„метро“ (също известно като „подземна железница“) означава електрическа железница за транспорт на пътници с капацитет за тежък обем на трафик и характеризираща се с право на път с влакове с много вагони, висока скорост и бързо ускоряване, сложна сигнална система, без места за пресичане, за да се позволи висока честота на влаковете и висока натовареност на платформата. Метрото също се характеризира с близост на гарите, с разстояние 700 м — 1 200 м между гарите. „Висока скорост“ се отнася до сравнението с трамваи и полуметро и означава средно 30—40 км/ч. на по-кратки разстояния, 40—70 км/ч. за по-дълги разстояния;

9)

„трамвай“ означава пътническо превозно средство, предвидено за повече от девет лица (включително водача), свързано с електрическо задвижване или задвижвано с дизелов двигател по релсов път;

10)

„полуметро“ означава релсов път за транспорт на пътници, който използва често електрически вагони, движещи се поединично на фиксирани двурелсови железопътни линии. Обикновено има 1 200 м разстояние между гарите/спирките. В сравнение с метрото, полуметрото е по-леко конструирано, предназначено е за по-малки обеми пътници и обикновено пътува с по-ниска скорост. Понякога е трудно да се направи точно разграничение междуполуметро и трамвай; трамваите обикновено не са отделени от пътния транспорт, докато полуметрото може да бъде отделно от другите системи;

11)

„национален транспорт“ означава релсов транспорт между две места (място на товарене/качване и място на разтоварване/слизане), разположени в докладващата страна. Може да включва транзит през втора страна;

12)

„международен транспорт“ означава релсов транспорт между място (на товарене, качване или разтоварване/слизане) в докладващата страна и място (на товарене, качване или разтоварване/слизане) в друга страна;

13)

„транзит“ означава релсов транспорт през докладващата страна между две места (на товарене, качване или разтоварване/слизане) извън докладващата страна. Транспортни операции, включващи товарене/качване или разтоварване/слизане на товари/пътници на границата на докладващата страна от/на друг вид транспорт, не се счита за транзит;

14)

„пътник, използващ железопътен транспорт“ означава всяко лице, с изключение на персонала на влака, което пътува с железопътно превозно средство. За статистиката на инциденти, пътници, опитващи се да се качат/слязат на/от движещ се влак, се включват;

15)

„брой пътници“ означава броят пътувания на железопътни пътници, като всяко пътуване се определя като движение от мястото на качване до мястото на слизане, с или без прекачване от едно железопътно превозно средство на друго. Ако пътникът използва услугите на повече от едно железопътно предприятие, ако е възможно, те не се броят повече от веднъж;

16)

„пътник/км“ означава единица мярка за транспорта на един пътник, използващ железопътен транспорт за разстояние от 1 км. Само разстоянието на националната територия на докладващата страна се отчита;

17)

„тежест“ означава количеството товари в тонове (1 000 кг). Тежестта, която трябва да се вземе предвид, включва в допълнение на тежестта на транспортирани товари, тежестта на пакетите и тежестта на контейнерите, сменените обекти, палетите, както и транспортните средства, транспортирани по релси по комбиниран транспорт. Ако товарите са транспортирани чрез изпозлване на услугите на повече от едно железопътно предприятие, ако е възможно, тежестта на товарите не се брои повече от веднъж;

18)

„т/км“ означава единица мярка за транспорт на товари, която представлява транспорт на един тон (1 000 кг) товари по релсов път на разстояние един км. Само разстоянието на националната територия на докладващата страна се отчита;

19)

„влак“ означава едно или повече железопътни средства, теглени от един или повече локомотиви или вагони, или един вагон, пътуващ самостоятелно, движещ се под даден номер и по дадена дестинация от начална фиксирана точка до крайна фиксирана точка. Изолирана машина, по-точно локомотив, пътуващ сам, не се смята за влак;

20)

„влак/км“ означава единица мярка, представляваща движение на влак за разстояние един километър. Използваното разстояние е фактически изминатото разстояние, като иначе се използва стандартната мрежа между началото и дестинацията. Само разстоянието на националната територия на докладващата страна се отчита;

21)

„пълен влаков товар“ означава всяка пратка, съставляваща един или повече вагона товар, транспортирана по същото време от същия изпращач на същата гара и изпратена без промяна във влаковата композиция, на адреса на същия получател на същата гара на пристигане;

22)

„пълен вагонен товар“ означава всяка пратка товари, за която се изисква изключително товарене на вагон, независимо дали се използва целия капацитет на вагона или не;

23)

„единица — 20-футов еквивалент (TEU)“ означава стандартна единица въз основа на ISO контейнер с дължина 20 фута (6,10 м), използван за статистическа мярка на трафик поток или капацитети. Един стандартен 40-футов ISO серии 1 контейнер се равнява на 2 TEU. Контейнери под 20 фута съответстват на 0,75 TEU, между 20 фута и 40 фута на 1,5 TEU и над 40 фута — на 2,25 TEU.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 заизменение на настоящия член за адаптиране на техническите определения в параграф 1, точки 8, 9, 10, 21, 22 и 23 от настоящия член, и за въвеждане на допълнителни технически определения, когато това е необходимо, за да се вземат предвид новите тенденции, които изискват определено ниво на технически подробности с оглед на хармонизирането на статистическите данни.

При упражняването на посоченото правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите. Освен това Комисията надлежно обосновава статистическите действия, предвидени в тези делегирани актове, като използва, ако е необходимо, анализ на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 4

Събиране на данни

1.   Статистическите данни, които трябва да се събират, са определени в приложенията към настоящия регламент. Те обхващат следните видове данни:

а)

годишни статистически данни за превоз на товари — подробен доклад (приложение I);

б)

годишни статистически данни за превоз на пътници — подробен доклад (приложение II);

в)

тримесечни статистически данни за превоз на товари и пътници (приложение III);

г)

регионални статистически данни за превоз на товари и пътници (приложение IV);

д)

статистически данни за потоците трафик по железопътната мрежа (приложение V).

2.   Държавите членки докладват съгласно приложения I и II данни за предприятия, които са:

a)

с общ обем на превозите на товари от най-малко 200 000 000 т/км или поне 500 000 т;

б)

с общ обем на превозите на пътници от най-малко 100 000 000 пътник-километра.

Докладването съгласно приложения I и II не е задължително за предприятия, които са под праговете, посочени в букви а) и б).

3.   Държавите членки докладват съгласно приложение VIII всички данни за предприятия, които са под праговете, посочени в параграф 2, ако посочените данни не се докладват в приложения I и II, съгласно предвиденото в приложение VIII.

4.   За целите на настоящия регламент, товарите се класифицират в съответствие с приложение VI. Опасните товари допълнително се класифицират в съответствие с приложение VII.

Член 5

Източници на данни

1.   Държавите членки определят публична или частна организация, която да участва в събирането на данните съгласно настоящия регламент.

2.   Необходимите данни могат да се получават, като се използва всякаква комбинация от следните източници:

а)

задължителни проучвания;

б)

административни данни, включително данни, събрани от регулаторните органи, по-конкретно от товарителница за железопътен товарен превоз, ако е налична такава;

в)

процедури за статистически прогнози;

г)

данни, предоставени от професионални организации в железопътния сектор;

д)

ad hoc изследвания.

3.   Националните органи вземат мерки за координиране на използваните източници на данни и осигуряват качеството на статистическите данни, предавани на Евростат.

Член 6

Предаване на статистически данни на Евростат

1.   Държавите членки предават статистическите данни, посочени в член 4 на Евростат.

2.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията за предаване на статистическите данни, посочени в член 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 7

Разпространение

1.   Статистиката въз основа на данните, посочени в приложения I—V и приложение VIII, се разпространява от Комисията (Евростат).

2.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията относно разпространението на резултатите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 8

Качество на статистическите данни

1.   За да подпомогне държавите членки при поддържане на качеството на статистиките в областта на железопътния транспорт, Евростат разработва и публикува методологически препоръки. Тези препоръки отчитат най-добрите практики на националните органи, на железопътните предприятия и на професионалните организации в железопътния сектор.

2.   Държавите членки вземат всички мерки, необходими за гарантиране на качеството на предаваните данни.

3.   Качеството на статистическите данни се оценява от Евростат. За тази цел, по искане на Евростат, държавите членки предоставят информация за методите, използвани при изготвянето на статистиките.

4.   За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество на предаваните данни, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

5.   Комисията приема актове за изпълнение, с които подробно се определят редът и условията, структурата, периодичността и елементите за съпоставимост на стандартните доклади за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 9

Доклади относно изпълнението

До 31 декември 2020 г. и на всеки четири години след това Комисията, след консултации с Комитета на Европейската статистическа система, представя доклад на Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на настоящия регламент и бъдещото развитие.

В този доклад Комисията взема предвид съответната информация, представена от държавите членки, относно качеството на предаваните данни, използваните методи за събиране на данни и информацията относно възможните подобрения и потребностите на потребителите.

По-специално в доклада:

а)

се дава оценка на ползите за Съюза, държавите членки и доставчиците и потребителите на статистическата информация от представените статистически данни спрямо направените разходи;

б)

се дава оценка на качеството на предаваните данни, на използваните методи за събиране на данни и на качеството на изготвената статистика.

Член 10

Упражняване на делегираните правомощия

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 13 декември 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 91/2003 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение X.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 18 април 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  Становище от 6 декември 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 12 април 2018 г..

(3)  Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт (ОВ L 14, 21.1.2003 г., стр. 1).

(4)  Вж. приложение IX.

(5)  Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44).

(6)  Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32).

(7)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(8)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(9)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГОДИШНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ — ПОДРОБЕН ДОКЛАД

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари във:

тонове

тон/км

Движения на товарните влакове:

влакове/км

Брой на превозени интермодални транспортни единици във:

брой

ЕЕДФ (единица, еквивалентна на 20 фута) (за контейнери и мобилни платформи)

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица I1: превозвани товари по вид транспорт

Таблица I2: превозвани товари по вид на товара (приложение VI)

Таблица I3: превозвани товари (за международен и транзитен трафик) по страна на натоварване и страна на разтоварване

Таблица I4: превозвани товари по категория на опасните товари (приложение VII)

Таблица I5: превозвани товари по вид пратка (по избор)

Таблица I6: превозвани товари в интермодални транспортни единици по вид транспорт и по вид транспортна единица

Таблица I7: брой превозени натоварени интермодални транспортни единици по вид транспорт и по вид транспортна единица

Таблица I8: брой превозени празни интермодални транспортни единици по вид транспорт и по вид транспортна единица

Таблица I9: движения на товарните влакове

Краен срок за предаване на данните

Пет месеца след края на референтния период

Първи референтен период за таблици I1, I2 и I3

2003 година

Първи референтен период за таблици I4, I5, I6, I7, I8 и I9

2004 година

Забележки

1.

Видовете транспорт се разбиват, както следва:

национален

международен-входящ

международен-изходящ

транзитен

2.

Видовете пратки се разбиват, както следва:

пълни влакови товари

пълни вагонни товари

други

3.

Видовете транспортни единици се разбиват, както следва:

контейнери и мобилни платформи

ремарке (непридружавано)

пътни превозни средства (придружавани)

4.

За таблица I3 Евростат и държавите членки могат да изготвят механизъм за улесняване на консолидирането на данни, произхождащи от предприятия в други държави членки, за да се осигури съгласуваността на тези данни.

5.

За таблица I4 държавите членки посочват кои категории превоз, ако има такива, не са обхванати от тези данни.

6.

За таблици от I2 до I8, когато няма на разположение пълна информация за транзитен превоз, държавите членки докладват наличните данни.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГОДИШНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ — ПОДРОБЕН ДОКЛАД

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани пътници:

брой на пътниците

пътник/км

Движения на пътническите влакове:

влак/км

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица II1: превозени пътници по вид транспорт

Таблица II2: превозени пътници по международни линии по държава на качване и държава на слизане

Таблица II3: движение на пътническите влакове

Краен срок за предаване на данните

Осем месеца след края на референтния период

Първи референтен период

2016 г.

Бележки

1.

Разбивка по вид транспорт, както следва:

национален

международен

2.

За таблици II1 и II2 в докладваните данни държавите членки включват информация за продадени билети извън докладващата държава. Тази информация може да се получи директно от националните органи на други страни и чрез международните механизми за компенсация за билети.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТРИМЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари във:

тонове

тон/км

Превозвани пътници във:

брой на пътници

пътник/км

Референтен период

Едно тримесечие

Честота

Всяко тримесечие

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица III1: превозвани товари

Таблица III2: превозвани пътници

Краен срок за предаване на данните

Три месеца след края на референтния период

Първи референтен период за таблици

Първо тримесечие на 2004 година

Забележки

1.

Таблици III1 и III2 могат да се докладват на базата на временни данни, включително прогнози. За Таблица III2 държавите членки могат да докладват данни на базата на продажба на билети в отчитащата се страна или друг наличен източник.

2.

Тези статистически данни се предоставят за предприятията, обхванати от приложения I и II.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РЕГИОНАЛНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари във:

тонове

Превозвани пътници във:

брой пътници

Референтен период

Една година

Честота

Всеки пет години

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица IV1: превоз на национални товари по регион на натоварване и регион на разтоварване (NUTS 2)

Таблица IV2: превоз на международни товари по регион на натоварване и регион на разтоварване (NUTS 2)

Таблица IV3: превоз на национални пътници по регион на качване и регион на слизане (NUTS 2)

Таблица IV4: превоз на международни пътници по регион на качване и регион на слизане (NUTS 2)

Краен срок за предаване на данните

12 месеца след края на референтния период

Първи референтен период за таблици

2005 г.

Забележки

1.

Когато мястото на натоварване или разтоварване (таблици IV1, IV2) или качване или слизане (таблици IV3, IV4) е извън Европейското икономическо пространство, държавите членки декларират само страната.

2.

За да подпомогне държавите членки при подготвянето на тези таблици, Евростат предоставя на държавите членки списък с UIC кодовете на гарите и съответстващите NUTS кодове.

3.

За таблици IV3 и IV4 държавите членки могат да докладват временни данни на базата на продажба на билети в отчитащата се страна или друг наличен източник.

4.

Тези статистически данни се предоставят за предприятията, обхванати от приложения I и II.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПОТОЦИТЕ НА ТРАФИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари:

брой влакове

Превозвани пътници:

брой влакове

Други (обслужващи влакове и т.н.) (опционално):

брой влакове

Референтен период

Една година

Честота

Всеки пет години

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица V1: превоз на товари по сегмент на мрежата

Таблица V2: превоз на пътници по сегмент на мрежата

Таблица V3: други (сервизни влакове и т.н.) по сегмент на мрежата (по избор)

Краен срок за предаване на данните

18 месеца след края на референтния период

Първи референтен период за таблици

2005 г.

Забележки

1.

Държавите членки определят набор от сегменти на мрежата, които трябва да включват най-малко железопътната трансевропейска мрежа (ТЕN) на тяхната национална територия. Те съобщават на Евростат:

географските координати и други данни, необходими за идентифициране и отбелязване на карта на всеки сегмент на мрежата, както и връзките между сегментите,

информация за характеристиките (включително капацитета) на влаковете, които използват всеки сегмент на мрежата.

2.

Всеки сегмент на мрежата, който е част от TEN, се идентифицира с помощта на допълнителен атрибут в записа на данните, за да позволи количественото отчитане на трафика по железопътната ТЕN.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

NST 2007

Разделение

Описание

01

Продукти на селското стопанство, лова и горското стопанство; риба и други рибни продукти

02

Каменни и лигнитни въглища; суров петрол и природен газ

03

Метални руди и други продукти на добивната промишленост; торф; уран и торий

04

Хранителни продукти, напитки и тютюн

05

Текстил и текстилни изделия; гладка кожа и кожени изделия

06

Дърво и артикули от дърво и корк (с изключение на мебели); изделия от слама и материали за плетене; целулозна маса, хартия и изделия от хартия; печатни материали и записани електронни носители

07

Кокс и рафинирани нефтопродукти

08

Химически вещества, химически продукти и синтетични влакна; продукти от каучук или пластмаса; ядрено гориво

09

Други неметални минерални продукти

10

Основни метали; метални изделия, с изключение на машини и оборудване

11

Машини и оборудване, некласифицирани другаде; канцеларска и електронноизчислителна техника; електрически машини и апарати, некласифицирани другаде; радио-, телевизионно и съобщително оборудване и апаратура; медицински, прецизиращи и оптични инструменти; часовници и часовникови механизми

12

Транспортно оборудване

13

Мебели; други фабрични изделия, некласифицирани другаде

14

Вторични суровини; битови и други отпадъци

15

Поща, пратки

16

Оборудване и материали, използвани в превоза на товари

17

Товари, премествани по време на местене в друго жилище или офис; багаж, превозван отделно от пасажерите; моторни превозни средства, премествани за ремонт; други непазарни стоки, некласифицирани другаде

18

Стоки в партида: съвкупност от различни стоки, превозвани заедно

19

Неидентифицируеми стоки: товари, които поради някаква причина не могат да бъдат идентифицирани и следователно не могат да бъдат причислени към групи 01—16

20

Други стоки, некласифицирани другаде


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

1.

Експлозиви

2.

Газове под налягане, втечнени газове или газове, разтворени под налягане

3.

Запалими течности

4.1.

Запалими твърди вещества

4.2.

Вещества, предразположени към самозапалване

4.3.

Вещества, които, при контакт с вода, отделят запалими газове

5.1.

Оксидиращи вещества

5.2.

Органични пероксиди

6.1.

Токсични вещества

6.2.

Вещества, предразположени да причиняват инфекции

7.

Радиоактивни вещества

8.

Корозивнодействащи вещества

9.

Различни опасни вещества

Забележка:

Тези категории са дефинираните в регламентите относно международен железопътен превоз на опасни товари, познат като RID, както са приети съгласно Директива 2008/68/EО на Европейския парламент и на Съвета (1).


(1)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Таблица VIII.1

РАВНИЩЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари:

общо тонове

общо т/км

Движения на товарните влакове:

общо влак/км

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Краен срок за предаване на данните

Пет месеца след края на референтния период

Първи референтен период

2017 г.

Забележки

Само за предприятия с общ обем на товарния превоз под 200 млн. т/км и по-малко от 500 000 т, който не е отчетен съгласно приложение I (подробен доклад).


Таблица VIII.2

РАВНИЩЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани пътници:

общо пътници

общо пътник/км

Движения на пътническите влакове:

общо влак/км

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Краен срок за предаване на данните

Осем месеца след края на референтния период

Първи референтен период

2017 г.

Забележки

Само за предприятия с общ обем на пътническия превоз под 100 млн. пътник/км, който не е отчетен съгласно приложение II (подробен доклад).


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (EО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 14, 21.1.2003 г., стр. 1)

 

Регламент (EО) № 1192/2003 на Комисията

(ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 13)

 

Регламент (EО) № 1304/2007 на Комисията

(ОВ L 290, 8.11.2007 г., стр. 14)

Единствено член 3

Регламент (EО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 109)

Единствено точка 4.4 от Приложението

Регламент (EС) 2016/2032 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 105)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 91/2003

Настоящият регламент

Членове 1, 2 и 3

Членове 1, 2 и 3

Член 4, параграф 1, встъпителни думи

Член 4, параграф 1, встъпителни думи

Член 4, параграф 1, буква a)

Член 4, параграф 1, буква a)

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 1, буква д)

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 1, буква е)

Член 4, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 1, буква ж)

Член 4, параграф 1, буква д)

Член 4, параграфи 2, 3 и 4

Член 4, параграфи 2, 3 и 4

Член 4, параграф 5

Членове 5, 6 и 7

Членове 5, 6 и 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1a

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 5

Членове 9, 10 и 11

Членове 9, 10 и 11

Член 12

Член 13

Член 13

Приложение A

Приложение I

Приложение C

Приложение II

Приложение E

Приложение III

Приложение F

Приложение IV

Приложение G

Приложение V

Приложение J

Приложение VI

Приложение K

Приложение VII

Приложение L

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение X


2.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/644 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 април 2018 година

относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Тарифите, приложими за трансгранични колети и други пощенски пратки за подателите на малък обем такива пратки, по-специално за малки и средни предприятия (МСП) и физически лица, все още са сравнително високи. Това оказва пряко отрицателно въздействие върху ползвателите, които търсят услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, особено в контекста на електронната търговия.

(2)

В член 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се подчертава мястото, което заемат услугите от общ икономически интерес, като например пощенските услуги, сред общите ценности на Съюза, както и тяхната роля за насърчаването на социалното и териториалното сближаване. В него се посочва, че трябва да се полагат усилия тези услуги да се осъществяват съобразно принципи и при условия, които им позволяват да изпълняват своите задачи.

(3)

В Протокол № 26 относно услугите от общ интерес, приложен към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и към ДФЕС, се подчертава освен това, че споделените ценности на Съюза по отношение на услугите от общ икономически интерес по смисъла на член 14 от ДФЕС включват разликите в потребностите и предпочитанията на ползвателите, които могат да произтичат от различни географски, социални и културни условия, както и високо ниво по отношение на качество, безопасност и достъпност, равно третиране и насърчаване на универсалния достъп и на правата на ползвателите.

(4)

Член 169, параграф 1 и член 169, параграф 2, буква а) от ДФЕС предвиждат, че Съюзът следва да допринася за постигането на високо равнище на защита на потребителите посредством мерки, приети по силата на член 114 от ДФЕС.

(5)

Съществуват съществени различия между държавите членки, когато става дума за правомощия, предоставени на националните регулаторни органи по отношение на наблюдението на пазара и регулаторния надзор върху доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки. Например някои органи могат ефективно да изискват от доставчиците да предоставят съответната ценова информация. Съществуването на такива различия беше потвърдено от съвместно становище, изготвено от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги, в което се прави заключението, че националните регулаторни органи се нуждаят от подходящи регулаторни правомощия за намеса и че такива правомощия не изглежда да са налице във всички държави членки. Тези различия водят до допълнителна административна тежест и разходи за привеждане в съответствие с изискванията за доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, които извършват трансгранична дейност. Следователно тези различия представляват пречка за трансграничното предоставяне на услуги за доставка на колетни пратки и по този начин оказват пряко въздействие върху функционирането на вътрешния пазар.

(6)

С оглед на международния характер на сектора на пощенските и колетните пратки, по-нататъшното развитие на европейските и международните технически стандарти е от значение, за да се осигурят ползи за ползвателите и за околната среда и да се разширят пазарните възможности за предприятията. Освен това ползвателите често съобщават за проблеми с качеството на услугата при изпращане, получаване или връщане на трансгранични колетни пратки. Следователно съществува еднаква необходимост от допълнителни подобрения на стандартите за качество на услугата и на оперативната съвместимост на трансграничните услуги за доставка на колетни пратки. И на двете следва допълнително да се отдава приоритетно значение в съответствие с Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), посредством Европейския комитет по стандартизация и по други начини. Необходим е също така по-голям напредък по отношение на подобряване на ефикасността на услугите, при което следва по-специално да се отчитат интересите на ползвателите.

(7)

Стандартизацията на пощенските услуги и подобряването на качеството на услугите в подкрепа на Директива 97/67/ЕО е стратегически приоритет на Съюза, който следва да се преследва и занапред. Техническото стандартизиране е абсолютно наложително, за поощряване на оперативната съвместимост на националните мрежи и за съществуването на ефикасна универсална услуга. През август 2016 г. Комисията отправи до Европейския комитет по стандартизация четвърто искане за стандартизация с цел определяне на работна програма и представяне на окончателен доклад през август 2020 г. (4) Тази работна програма следва по-специално да вземе предвид интересите на ползвателите и съображенията, свързани с околната среда, както и ефикасността и тя следва да допринесе за насърчаване на създаването на цифров единен пазар за Съюза.

(8)

Пазарът на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки е разнообразен, сложен и конкурентен, с различни доставчици, които предлагат различни услуги и цени в зависимост от теглото, размерите и формата на изпращаните колетни пратки, както и от местоназначението, характеристиките на добавената стойност — например системи за проследяване, и от броя на изпращаните колетни пратки. В няколко държави членки доставчиците на универсална услуга не притежават мажоритарен дял от пазара за услуги за доставка на колетни пратки. Това разнообразие затруднява потребителите и ползвателите при сравняването на услугите за доставка на колетни пратки, предложени от различните доставчици както по отношение на качеството, така и по отношение на цените, тъй като те често не знаят за съществуването на различни възможности за доставка на колетни пратки за подобни услуги при трансграничната онлайн търговия. Следва да бъде улеснено получаването на достъп до съответната информация, по-специално за МСП и за частни лица. Освен това малките и средно големите търговци определиха опасенията, свързани с доставката, като пречка при трансграничните продажби.

(9)

С цел да се подобрят услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, особено за частни лица и микро- и малки предприятия, включително тези в отдалечени или слабо населени райони, както и за лицата с увреждания или с намалена подвижност, е необходимо да се подобрят достъпът до и прозрачността на публичните списъци с тарифите за ограничен набор от услуги за трансгранична доставка на колетни пратки. Повишаването на прозрачността на цените на услугите за трансгранична доставка и улесняването на сравняването на тези цени в рамките на Съюза, следва да насърчи намаляването на необоснованите разлики между тарифите, включително, когато е приложимо, на неоснователни разлики между вътрешните и трансграничните тарифи.

(10)

Услугите за единичната колетна пратка са част от универсалната услуга във всяка държава членка и представляват услугите, които най-често се използват от физическите лица и малките предприятия. Подобряването на прозрачността и на достъпността на тарифите за единични пратки е необходимо за последващото развитие на електронната търговия.

(11)

Много дружества, които продават, продавали са или са се опитвали да продават онлайн, считат, че високите разходи за доставка, заедно с големите разходи в процесите за разглеждане на жалби и гаранциите, представляват проблем. Необходимо е да се предприемат допълнителни действия, по-специално, за да се гарантира, че МСП и физическите лица в отдалечени райони се ползват в пълна степен от безпрепятствено предоставяни услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, до които те имат достъп, както и да се гарантира разумна цена на тези услуги.

(12)

Терминът „доставчици на универсална услуга“ се отнася до пощенски оператори, които предоставят универсална пощенска услуга или части от нея в конкретна държава членка. Доставчиците на универсална услуга, които осъществяват дейност в повече от една държава членка, следва да бъдат класифицирани като доставчици на универсална услуга само в държавата членка или държавите членки, в която (които) те предоставят универсална пощенска услуга.

(13)

Понастоящем пощенските услуги са уредени с Директива 97/67/ЕО. С посочената директива са установени общи правила, уреждащи предоставянето на пощенски услуги и универсалната пощенска услуга в рамките на Съюза. Тя е насочена главно, но не единствено, към националните универсални услуги и не разглежда регулаторния надзор върху доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки. Съответствието с минималните изискванията за универсална услуга, предвидени в посочената директива, се гарантира от националните регулаторни органи, определени от държавите членки. Поради това настоящият регламент допълва правилата, определени в Директива 97/67/ЕО, по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки. Настоящият регламент не засяга правата и гаранциите, предвидени в Директива 97/67/ЕО, включително, по-специално, непрекъснатото предоставяне на универсална пощенска услуга на ползвателите.

(14)

Настоящият регламент не променя определението за „пощенска пратка“ в член 2, точка 6 от Директива 97/67/ЕО, нито определенията в националното право, основаващи се на това определение.

(15)

Приблизително 80 % от адресираните колетни пратки, генерирани от електронната търговия, тежат по-малко от два килограма и често се обработват в пощенския поток от писма. Липсва налична информация за теглото на колетните пратки, доставяни по друг начин. Важно е изискванията на настоящия регламент да се прилагат спрямо тези по-леки пратки.

(16)

За целите на прилагането на настоящия регламент е важно да се дадат ясни определения за колетни пратки, услуги за доставка на колетни пратки и доставчици на услуги за доставка на колетни пратки и да се уточни кои пощенски пратки са обхванати от посочените определения. Приема се, че пощенски пратки с дебелина над 20 mm съдържат стоки, различни от кореспондентски пратки, независимо дали се обработват или не от доставчика на универсалната услуга. Пощенските пратки, които съдържат единствено кореспонденция, следва да не попадат в обхвата на услугите за доставка на колетни пратки. Поради това настоящият регламент следва да обхваща, в съответствие с установената практика, колетните пратки, съдържащи стоки със или без търговска стойност, с тегло до 31,5 kg, тъй като едно средностатистическо физическо лице не може да борави с по-тежки пратки без механични помощни средства, и тази дейност е част от сектора за превоз на товари и логистика.

(17)

Изискванията на настоящия регламент следва да се прилагат към доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, които използват алтернативни бизнес модели, например такива, които се основават на икономиката на споделянето и на платформи за електронна търговия ако те предоставят поне една от операциите във веригата на пощенските доставки. Събирането, сортирането и доставката, включително услугите за вземане от адрес, следва да се считат за услуги за доставка на колетни пратки, включително когато се предоставят от доставчици на експресни и куриерски услуги, както и от лица, групиращи пощата в съответствие с настоящата практика. Превозът сам по себе си, когато не е предприет във връзка с една от тези операции, следва да попада извън обхвата на услугите за доставка на колетни пратки, включително когато се извършва от подизпълнители, независимо дали в рамките на алтернативни бизнес модели или не, тъй като в този случай следва да се приеме, че тази дейност е част от транспортния сектор, освен ако съответното предприятие или някое от неговите дъщерни предприятия или свързани предприятия не попада по друг начин в приложното поле на настоящия регламент.

(18)

Настоящият регламент следва да не се прилага за предприятия, които са установени само в една държава членка и които притежават единствено вътрешни за предприятието мрежи за доставка вътре в страната, за да изпълняват само поръчки за стоки, които самите те са продали съгласно договор за продажба по смисъла на член 2, точка 5 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5). Настоящия регламент следва да се прилага и за предприятия, които използват вътрешни за предприятието мрежи за доставка вътре в страната също така и за доставка на стоки, продавани от трети страни..

(19)

Минималната поверителна информация, която следва да се изпраща на националните регулаторни органи, и процедурите, следвани от посочените органи с цел осигуряване на съответствие с търговския характер на националните оператори, следва да бъдат определени и следва да бъдат създадени сигурни канали за съобщаването им.

(20)

Необходимо е националните регулаторни органи да притежават познания и информация за статистически цели относно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, осъществяващи дейност на пазара въз основа на подходящи процедури за предоставяне на разрешение или други правни изисквания. Поради трудоемкия характер на сектора и за да се ограничи административната тежест за малките доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, които осъществяват дейност само на национален или регионален пазар, следва да се прилага праг от по-малко от 50 лица въз основа на броя на лицата, работили за доставчика на услуги през предходната календарна година и участвали в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която е установен доставчикът, освен ако съответният доставчик не е установен в повече от една държава членка. Посоченият праг е в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (6), отразява трудоемкия характер на сектора и обхваща по-голямата част от пазара за доставка на колетни пратки, особено в държавите с малък обем на потоците от пратки. Посоченият праг следва да включва по-специално лицата, участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки, например служителите на пълно работно време, служителите на непълно работно време и временно наетите служители и самостоятелно заетите лица, работещи за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки. Разбивките, показващи броя на лицата по статус на заетост, следва да бъдат в съответствие с националното право на съответните държави членки. В определени случаи, като се вземат предвид особеностите на съответните държави членки, националният регулаторен орган следва да може да понижи прага до 25 души или да изиска от доставчика на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки да включи в прага служителите на пълно работно време, служителите на непълно работно време и временно наетите служители и самостоятелно заетите лица, работещи за неговите подизпълнители, с цел да се увеличи прозрачността на трансграничните тарифи и на пазара като цяло.

(21)

Подаването на информация до националния регулаторен орган за броя на лицата, работещи за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки следва да бъде в съответствие с установените практики на дружествата за докладване на статистическа информация. Това е важно, за да се осигури сравнимост на данните, като същевременно административната тежест за доставчиците се сведе до минимум.

(22)

Мястото, където е установен даден доставчик, се определя в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Когато даден доставчик е установен на няколко места, е важно да се определи мястото на установяване, откъдето действително се предоставя съответната услуга.

(23)

При подаването на информация до националния регулаторен орган характеристиките на услугите за доставка на колетни пратки следва да включват операциите във веригата на пощенските доставки (събиране, сортиране, превоз и доставка), извършени от съответния доставчик, дали услугата попада или не в обхвата на задължението за универсална услуга, какъв е териториалният обхват на услугата (регионална, вътрешна, трансгранична), и дали се предлага добавена стойност.

(24)

Списъкът на пощенските пратки, които са обект на мерки за ценова прозрачност, следва да бъде ограничен, с цел улесняване на съпоставимостта и свеждане до минимум на административната тежест за доставчиците на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки и за националните регулаторни органи. Стандартните и препоръчаните услуги следва да бъдат включени, поради това че те съставляват основата на задължението за универсална услуга, a и поради значението на възможността за локализиране и проследяване за електронната търговия, цените за пратки с възможност за локализиране и проследяване и за препоръчани пратки също следва да бъдат включени, независимо дали са част от задължението за универсална услуга, с цел гарантиране съпоставимостта в целия Съюз. Акцентът следва да се постави върху по-леките пратки, които представляват по-голямата част от пощенските пратки, доставяни от доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, както и върху цените за пощенски пратки с дебелина над 20 mm, които се обработват като писма. Следва да бъдат включени само тарифите за единични пратки, тъй като това са цените, заплащани от най-малките податели. Засегнатите пощенски пратки следва да са ясно посочени в приложение към настоящия регламент. Настоящият регламент не задължава доставчиците на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки да предлагат всички пощенски пратки, изброени в посоченото приложение. С цел гарантиране на точността на информацията за тарифите, тя следва да се предоставя от самите доставчици на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки. Посочените тарифи следва да бъдат публикувани от Комисията на специален уебсайт, който е неутрален и не е търговски по своята същност.

(25)

Когато националните регулаторни органи оценяват обективно трансграничните тарифи, които те считат, че е необходимо да бъдат оценени, те следва да се основават на елементи като: вътрешните и всички други имащи отношение тарифи на сравнимите услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка на произход и в държавата членка по местоназначение; всякакво прилагане на единна тарифа за две или повече държави членки; двустранните обеми, конкретните разходи за превоз или обработка; други имащи отношение разходи и стандарти за качество на услугата; и — когато това е възможно без непропорционална тежест — вероятното въздействие на приложимите трансгранични тарифи върху ползвателите, които са физически лица, малки или средни предприятия, включително тези, които се намират в отдалечени или слабо населени райони, както и върху ползвателите, които са физически лица с увреждания или с намалена подвижност. Тези общи елементи могат да бъдат допълнени от други елементи от особено значение за разясняването на въпросните тарифи, като например дали тарифите са предмет на конкретно ценово регулиране съгласно националното законодателство или дали са установени злоупотреби с господстващо положение на пазара съгласно съответното приложимо право. Освен това, с цел намаляване на административната тежест за националните регулаторни органи и за доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, които са обект на задължението за универсална услуга, и в съответствие с принципа на пропорционалност, националните регулаторни органи могат, когато определят кои трансгранични тарифи е необходимо да оценят, да основават определянето на обективен механизъм за филтриране преди извършването на оценка.

(26)

Единните тарифи за трансгранични доставки до две или повече държави членки могат да са от значение за запазване на регионалното и социалното сближаване. В този контекст следва да се разгледа необходимостта от насърчаване на електронната търговия и предлагане на нови възможности за отдалечени или рядко населени райони да участват в електронната търговия и да укрепват своите регионални икономики.

(27)

Значителните разлики между вътрешните и трансграничните тарифи за услуги за доставка на колетни пратки следва да бъдат обосновани въз основа на обективни критерии, като например специфични разходи за превоз или обработка или други имащи отношение разходи. Може да се окаже необходимо националните регулаторни органи да събират данни за целите на оценката. Тези данни, заедно с всяка обосновка на тарифите, които са предмет на оценка, следва да бъдат представени на националния регулаторен орган при поискване.

(28)

С цел да се гарантира прозрачност в целия Съюз, Комисията следва да публикува неповерителна версия на представената от всеки национален регулаторен орган оценка.

(29)

С цел да се ограничи административната тежест, доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, националните регулаторни органи и Комисията следва да се предават данни по електронен път, и по-специално следва да позволят използването на електронен подпис, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(30)

Тъй като пазарите на услуги за доставка на колетни пратки се променят бързо, Комисията следва да преоценява ефикасността и ефективността на настоящия регламент, като взема предвид развитието на електронната търговия, и следва да представя редовен доклад на Европейския парламент и на Съвета. Посоченият доклад следва да бъде придружен, когато е целесъобразно, от законодателно предложение за преразглеждане до Европейския парламент и Съвета. Посоченият доклад следва да се изготвя с участието на всички съответни заинтересовани страни, включително Европейския комитет за социален диалог в сектора на пощенските услуги.

(31)

Комисията следва да използва като основа ценната информация, предоставяна от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги, която е съставена от представители на националните регулаторни органи.

(32)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за изготвяне на формуляр за подаването на такава информация от доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки до националните регулаторни органи. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(33)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(34)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (9) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (10) се прилагат при обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент.

(35)

Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, и следва да осигурят прилагането им. Посочените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(36)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно установяване на регулаторните принципи и правила, необходими за подобряване на регулаторния надзор, повишаване на прозрачността на тарифите и установяване на определени принципи по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, които следва да подкрепят конкуренцията, като крайната цел е насърчаване на подобряването на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки за ползвателите и по този начин също така повишаване на доверието на потребителите в трансграничната електронна търговия, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради неговия обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и цели

Настоящият регламент установява конкретни разпоредби за насърчаване на подобряването на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки в допълнение към разпоредбите, предвидени в Директива 97/67/ЕО, относно:

а)

регулаторния надзор по отношение на услугите за доставка на колетни пратки;

б)

прозрачността на тарифите и оценката на тарифите за определени трансгранични услуги за доставка на колетни пратки, с цел идентифициране на тарифите, които са необосновано високи;

в)

информация за потребителите, предоставяна от търговците относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 от Директива 97/67/ЕО и в член 2, точки 1, 2 и 5 от Директива 2011/83/ЕС. Освен това се прилагат следните определения:

1)

„колетна пратка“ означава пощенска пратка, съдържаща стоки със или без търговска стойност, различна от кореспондентска пратка, с тегло, непревишаващо 31,5 kg;

2)

„услуги за доставка на колетни пратки“ означава услуги, включващи събирането, сортирането, превоза и доставката на колетни пратки;

3)

„доставчик на услуги за доставка на колетни пратки“ означава предприятие, което предоставя една или повече услуги за доставка на колетни пратки с изключение на предприятия, установени само в една държава членка, които предоставят единствено услуги за доставка на колетни пратки вътре в страната като част от договор за продажба и като част от него доставят на ползвателя лично стоките, които са предмет на съответния договор;

4)

„подизпълнител“ означава предприятие, което осигурява събирането, сортирането, превоза или доставката на колетни пратки за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки.

Член 3

Степен на хармонизация

Изискванията, определени в настоящия регламент, представляват минимални изисквания и не възпрепятстват държавите членки да запазят или да въведат допълнителни необходими и пропорционални мерки с цел постигане на подобряване на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, при условие че тези мерки са съвместими с правото на Съюза.

ГЛАВА II

РЕГУЛАТОРЕН НАДЗОР

Член 4

Предоставяне на информация

1.   Всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация до националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, освен в случаите, когато националният регулаторен орган вече я е поискал и получил:

а)

тяхното име, правен статут и форма, регистрационен номер в търговски или друг подобен регистър, идентификационен номер по ДДС, адрес на установяване и данни за връзка с лице за контакт;

б)

характеристиките и, когато е възможно, подробно описание на услугите за доставка на колетни пратки, които те предлагат;

в)

техните общи условия за предоставяне на услугите за доставка на колетни пратки, включително подробности за процедурите за подаване на жалби от ползвателите и всякакви евентуални ограничения на отговорността.

2.   Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки информират националния регулаторен орган за всяка промяна на информацията по параграф 1, в срок от 30 дни.

3.   До 30 юни всяка календарна година всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация до националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, освен в случаите, когато националният регулаторен орган вече я е поискал и получил:

а)

годишния оборот от услуги за доставка на колетни пратки за предходната календарна година в държавата членка, в която те са установени, разбит по вътрешни, входящи и изходящи трансгранични услуги за доставка на колетни пратки;

б)

броя на лицата, работили за тях през предходната календарна година, които са участвали в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която те са установени, включително разбивки показващи броя на лицата по статус на заетост, и по-специално тези, работещи на пълно работно време и на непълно работно време, тези, които са временно наети служители и тези, които са самостоятелно заети лица;

в)

броя на колетните пратки, обработени през предходната календарна година в държавата членка, в която те са установени, с разбивка по вътрешни, входящи и изходящи трансгранични колетни пратки;

г)

имената на техните подизпълнители, заедно с всякаква информация, с която доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки разполагат относно характеристиките на услугите за доставка на колетни пратки, предоставяни от тези подизпълнители;

д)

ако са налични, публично достъпните списъци с тарифите, приложими за услугите за доставка на колетни пратки към 1 януари за всяка календарна година.

4.   До 23 септември 2018 г. Комисията приема акт за изпълнение за установяване на формуляр за подаване на информацията, посочена в параграфи 1 и 3. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12.

5.   Националните регулаторни органи могат да налагат допълнителни изисквания за информация освен посочените в параграфи 1 и 3, при условие че те са необходими и пропорционални.

6.   Параграфи 1—5 не се прилагат по отношение на доставчик на услуги за доставка на колетни пратки, за който през предходната календарна година са работили средно по-малко от 50 лица, участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която е установен съответният доставчик, освен ако доставчикът е установен в повече от една държава членка. Национален регулаторен орган може да включи в прага от 50 лица и лицата, работещи за подизпълнителите на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки.

7.   Независимо от параграф 6, национален регулаторен орган може да поиска информацията по параграфи 1—5 да се подава от всеки доставчик на услуги за доставка на колетни пратки, който през предходната календарна година е имал средно между 25 и 49 заети лица, когато особеностите на съответната държава членка предполагат това и при условие че това е необходимо и пропорционално, за да се гарантира съответствието с настоящия регламент.

Член 5

Прозрачност на трансграничните тарифи

1.   Всички доставчици на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, освен изключените съгласно член 4, параграфи 6 и 7, представят на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, публичен списък с тарифите, приложим към 1 януари всяка календарна година за доставката на единични колетни пратки, различни от кореспондентски пратки, попадащи в категориите, изброени в приложението. Тази информация се представя до 31 януари всяка календарна година.

2.   Националните регулаторни органи без забавяне и не по-късно от 28 февруари всяка календарна година представят на Комисията публичните списъци с тарифите, получени в съответствие с параграф 1. Комисията ги публикува на специално създаден за целта уебсайт не по-късно от 31 март всяка календарна година и гарантира, че специално създаденият уебсайт е неутрален и с нетърговско естество.

Член 6

Оценка на трансграничните тарифи за единични колетни пратки

1.   Въз основа на публичния списък с тарифите, получен в съответствие с член 5, националният регулаторен орган определя за всяка от единичните пощенски пратки, изброени в приложението, трансграничните тарифи на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки с произход от неговата държава членка и които тарифи са предмет на задължение за универсална услуга и за които националният регулаторен орган обективно счита, че е необходимо да бъдат оценени.

2.   Националният регулаторен орган извършва обективна оценка, в съответствие с принципите по член 12 от Директива 97/67/ЕО, на трансграничните тарифи, определени съгласно параграф 1, с цел да се установят тези трансгранични тарифи, които той счита за необосновано високи. В тази оценка националният регулаторен орган взима предвид по-специално следните елементи:

а)

вътрешните и всякакви други имащи отношение тарифи на сравнимите услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка на произход и в държавата членка по местоназначение;

б)

прилагането на единна тарифа за две или повече държави членки;

в)

двустранните обеми, специфичните разходи за превоз или обработка, и други имащи отношение разходи и стандарти за качество на услугата;

г)

вероятното въздействие на приложимите трансгранични тарифи върху ползвателите, които са физически лица, малки или средни предприятия, включително тези, които се намират в отдалечени или слабо населени райони, както и върху ползватели, които са физически лица с увреждания или с намалена подвижност, когато това е възможно, без това до води до непропорционална тежест.

3.   В допълнение към елементите по параграф 2, националният регулаторен орган може, когато счете за необходимо, по-специално да вземе предвид и следните елементи:

а)

дали тарифите са предмет на специфично ценово регулиране съгласно националното законодателство;

б)

злоупотреби с господстващо положение на пазара, установени в съответствие със съответното приложимо законодателство.

4.   Комисията определя насоки относно методиката, която да бъде използвана по отношение на елементите, изброени в параграфи 2 и 3.

5.   За целите на оценката, посочена в параграф 2, националният регулаторен орган, когато счете за необходимо, изисква всички допълнителни относими данни във връзка със съответните тарифи, които са необходими за извършване на оценката.

6.   Данните, посочени в параграф 5, се предоставят на националния регулаторен орган в срок от един месец от получаване на искането, заедно с обосновка на тарифите, които са предмет на оценка.

7.   Националният регулаторен орган представя своята оценка на Комисията до 30 юни на съответната календарна година. Освен това националният регулаторен орган предоставя на Комисията неповерителна версия на тази оценка.

8.   Комисията публикува неповерителната версия на оценката, предоставена от националните регулаторни органи, без забавяне и при всички случаи в срок от един месец от получаването.

Член 7

Информация за потребителите

За договорите, попадащи в приложното поле на Директива 2011/83/ЕС, всички търговци, които сключват договори за продажба с потребители, включващи изпращането на трансгранични колетни пратки, когато е възможно и приложимо, предоставят на преддоговорния етап информация относно възможностите за трансгранична доставка във връзка с конкретния договор за продажба и относно таксите, дължими от потребителите за трансгранична доставка на колетни пратки, както и, когато е приложимо, своята собствена политика относно разглеждането на жалби.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Санкции

1.   Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на разпоредби на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите членки, не по-късно от 23 ноември 2019 г., нотифицират на Комисията правните разпоредби от тяхното право, които те приемат съгласно параграф 1, и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 9

Поверителност

Всякаква поверителна бизнес информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент на националните регулаторни органи или на Комисията, е предмет на строги изисквания относно поверителността съгласно приложимите разпоредби на правото на Съюза и националното право.

Член 10

Прилагане

Освен в случаите, когато в настоящия регламент изрично е предвидено друго, той не засяга разпоредбите на правото на Съюза и на националното право, не засяга съответните процедури за издаване на разрешение, приложими за доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, не засяга социалните и трудовите разпоредби, нито изискванията за подаване на информация на националните регулаторни органи.

Член 11

Преразглеждане

До 23 май 2020 г. и след това на всеки три години Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за оценка на прилагането и изпълнението на настоящия регламент, придружен, когато е необходимо, от законодателно предложение за неговото преразглеждане. Всички заинтересовани страни, имащи отношение, следва да бъдат включени и информирани преди изготвянето на този доклад.

Комисията оценява най-малко следното:

а)

приноса на настоящия регламент за подобряването на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, включително ценовата достъпност за МСП и физически лица, особено онези, които се намират в отдалечените или слабо населените райони, и дали прозрачността на трансграничните тарифи се е подобрила;

б)

въздействието на настоящия регламент върху равнищата на трансграничните доставки на колетни пратки и електронната търговия, включително данни за таксите за доставка;

в)

степента, в която националните регулаторни органи са имали трудности при прилагането на настоящия регламент, включително количествен анализ на административните последици;

г)

напредъка по други инициативи за завършване на единния пазар за услуги за доставка на колетни пратки, и по-специално напредъка в областта на защитата на потребителите и разработването на стандарти.

Член 12

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета по Директивата за пощенските услуги, създаден съгласно член 21 от Директива 97/67/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 22 май 2018 г., с изключение на член 8, който се прилага от 23 ноември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 18 април 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председате

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 106.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 март 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 12 април 2018 г.

(3)  Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14).

(4)  Решение за изпълнение на Комисията от 1 август 2016 г. относно искане за стандартизация до Европейския комитет за стандартизация по отношение на пощенските услуги и подобряването на качеството на услугите в подкрепа на Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г.

(5)  Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

(6)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(7)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(9)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(10)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Единични пощенски пратки, за които тарифите на доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки са предмет на мерките за ценова прозрачност и на оценката, предвидени в членове 5 и 6:

а)

стандартно писмо до 500 g (за страната и в рамките на Съюза);

б)

стандартно писмо до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

в)

стандартно писмо до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

г)

препоръчано писмо до 500 g (за страната и в рамките на Съюза);

д)

препоръчано писмо до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

е)

препоръчано писмо до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

ж)

писмо с проследяване до 500 g (за страната и в рамките на Съюза);

з)

писмо с проследяване до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

и)

писмо с проследяване до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

й)

стандартна колетна пратка до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

к)

стандартна колетна пратка до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

л)

стандартна колетна пратка до 5 kg (за страната и в рамките на Съюза);

м)

колетна пратка с проследяване до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

н)

колетна пратка с проследяване до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

о)

колетна пратка с проследяване до 5 kg (за страната и в рамките на Съюза);

Пощенските пратки, изброени в букви а)—о), трябва да отговарят на следните критерии:

а)

размерите на пощенските пратки, изброени в букви а)—и) (т.е. писмовни пратки), трябва да са в съответствие със следните правила:

Общо дължина, широчина и дебелина: 900 mm, като най-големият размер трябва да не надвишава 600 mm, а най-малкият размер трябва да надвишава 20 mm;

б)

колетните пратки, посочени в букви й)—о), трябва да не са по-малки от размера, предписан за пощенските пратки, изброени в букви а)—и).

Елементи, които трябва да се вземат предвид при представянето на информацията за тарифите по букви а)—о):

(*)

Тарифите за съответните пощенски пратки трябва да са за единична бройка и да не съдържат каквито и да било специални отстъпки въз основа на обема или на друго специално третиране.

(**)

Цената по тарифите се предоставя на националните регулаторни органи без включен ДДС.

(***)

Доставчици, които предлагат повече от един вид пощенски пратки, отговарящ на горепосочените критерии, следва да съобщят най-ниската тарифа.

(****)

Горепосочените тарифи трябва да са за пощенските пратки, доставени в дома или в други помещения на получателя в държавата членка по местоназначение, или в други помещения, заявени от получателя, ако съответната тарифа включва такава възможност без допълнителна такса.


ДИРЕКТИВИ

2.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/29


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/645 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 април 2018 година

за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В своята Бяла книга от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, Комисията установи цел за нулева смъртност, според която Съюзът следва да се доближи до положение, в което загиналите в автомобилния транспорт до 2050 г. са близо до нула.

(2)

В съобщението си относно насоките за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година, озаглавено „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година“, Комисията заложи цел за допълнително намаляване на общия брой на смъртните случаи по пътищата в Съюза до 2020 г. — наполовина, считано спрямо 2010 г. За постигането на тази цел Комисията определи седем стратегически цели, включително подобряване на образованието и обучението на участниците в пътното движение и защита на уязвимите участници в пътното движение.

(3)

В заключенията си от 23—24 октомври 2014 г. Европейският съвет одобри като обвързваща цел постигането до 2030 г. на вътрешно намаляване на емисиите на парникови газове за цялата икономика с най-малко 40 % спрямо равнищата от 1990 г. Тази цел за намаляване на емисиите ще спомогне за постигането на дългосрочните цели на Парижкото споразумение и всички сектори на икономиката следва да дадат своя принос за постигането ѝ. Транспортният сектор се нуждае от цялостен подход за насърчаване на енергийната ефективност и намаляването на емисиите. Следва да бъде постигнат напредък към мобилност с ниски емисии, наред с другото, чрез научни изследвания и чрез въвеждането на вече съществуващи технологични постижения. Водачите на превозно средство трябва да бъдат добре обучени да управляват превозните средства по най-ефикасния начин.

(4)

След направена оценка на прилагането на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) Комисията установи редица недостатъци. Основните установени недостатъци са свързаните с тълкуването на изключенията трудности и правна несигурност; съдържанието на обучението, за което се констатира, че само отчасти отговаря на нуждите на водачите на превозно средство; затрудненията, с които водачите на превозно средство се сблъскват при получаване на взаимно признаване на завършено или частично завършено обучение в друга държава членка; както и несъответствията по отношение на изискванията за минимална възраст между директиви 2003/59/ЕО и 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(5)

За да се повиши правната яснота в Директива 2003/59/ЕО, всички препратки към отменени или заменени актове на Съюза следва да бъдат заличени или изменени.

(6)

За да се гарантира сигурност и съгласуваност с другите актове на Съюза, следва да бъдат извършени редица промени в изключенията по Директива 2003/59/ЕО, като се вземат предвид аналогичните изключения по Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5). Някои от изключенията се отнасят до случаи, при които управлението на превозно средство не е основна дейност на водача на превозно средство и задължението за спазване на изискванията на Директива 2003/59/ЕО би представлявало непропорционална тежест за водачите на превозно средство. Управлението на превозно средство обикновено не се счита за основна дейност на водача на превозно средство, когато представлява по-малко от 30 % от общото месечно работно време.

(7)

Когато управлението не се извършва често и се осъществява в селски райони от водачи на превозно средство, които извършват доставки за собствената си стопанска дейност, изключенията следва да се прилагат, при условие че пътната безопасност продължава да е гарантирана. Поради различните условия в селските райони в рамките на Съюза от гледна точка на география, климат и гъстотата на населението, държавите членки следва да разполагат с право на преценка при определянето на това дали подобно управление може да се счита за извършвано само в отделни случаи и дали такова изключение оказва въздействие върху пътната безопасност, например въз основа на вида на пътя, обема на трафика или присъствието на уязвими участници в пътното движение.

(8)

Тъй като разстоянията, които лицата, работещи в селското стопанство, градинарството, горското стопанство, земеделието и рибното стопанство, които са изключени от обхвата на настоящата директива, трябва да изминават в хода на своята работа могат да са различни в рамките на Съюза, следва да се даде възможност на държавите членки да определят в националното си право максимални допустими разстояния, изчислени от базата на предприятието, за които да се прилагат изключенията.

(9)

Водачите на превозно средство, които са били освободени от спазването на изискванията за първоначална квалификация, следва, като продължават да се ползват от това изключение, да бъдат въпреки това задължени да преминават периодичен курс на обучение, за да гарантират актуалността на знанията си по въпроси, които са от първостепенно значение за тяхната работа.

(10)

Държавите членки, в сътрудничество с Комисията, следва да обменят по електронен път информация за удостоверенията за професионална компетентност (УПК). Те следва да разработят необходимата електронна платформа, като отчитат анализа на Комисията на разходите и ползите, включително възможността за разширяване на мрежата за свидетелства за управление на превозно средство на ЕС, създадена съгласно Директива 2006/126/ЕО. Наред с другите ползи, това ще позволи на държавите членки да разполагат с лесен достъп до информацията за завършено обучение, което не е документирано в свидетелството за управление на водача на превозно средство. Важно е държавите членки и Комисията да положат усилия да доразвият тази функционалност с цел достъп в реално време при извършването на пътни проверки.

(11)

Като се имат предвид тенденциите в обучението и образованието и за да се повиши приносът на Директива 2003/59/ЕО към пътната безопасност и относимостта на обучението за водачите на превозно средство, в курсовете за обучение следва да се застъпят по-сериозно темите, свързани с пътната безопасност, като възприятие за опасност; защита на уязвимите участници в пътното движение, по-специално пешеходци, велосипедисти и лица с ограничена подвижност; управление според принципа на горивната ефективност; управление при извънредни атмосферни условия и превоз на извънгабаритни товари. В този контекст курсовете следва да са свързани също така с интелигентните транспортни системи и следва да се усъвършенстват, за да са съобразени с технологичното развитие.

(12)

Държавите членки следва да разполагат с ясна възможност за подобряване и осъвременяване на практиките за обучение с използване за част от обучението на инструменти, свързани с информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като електронно обучение и смесени методи на обучение, като едновременно с това се гарантира качеството на обучението. Когато практиките за обучение се подобряват и осъвременяват с използването на инструменти, свързани с ИКТ, е важно да се отчита фактът, че някои специфични теми изискват практическо обучение и не могат да бъдат разгледани по подходящ начин с тези инструменти за обучение, например поставянето на вериги за сняг или обезопасяването на товари, или други елементи на обучението, за които практическата част е важна. Практическото обучение може, но не е задължително, да се състои от управление на превозно средство. Значителна част от обучението, изисквано съгласно настоящата директива, следва да се извършва в одобрен център за обучение.

(13)

За да се гарантира съгласуваност между различните форми на обучение, които се изискват според правото на Съюза, държавите членки следва да имат възможност да комбинират различни видове относимо обучение, например те следва да могат да съчетават обучение за превоз на опасни товари, обучение за осведоменост относно уврежданията или обучение за превоз на животни, с обучението, предвидено в Директива 2003/59/ЕО.

(14)

За да се избегнат ситуации, при които различните практики в отделните държави членки водят до пречки пред взаимното признаване и ограничаване на правото на водачите на превозно средство да преминат продължаващото обучение в държавата членка, в която работят, органите на държавата членка следва да бъдат задължени, ако завършеното обучение не може да бъде отбелязано на свидетелството за управление, да издават карта за квалификация на водач на превозно средство под формата, предвидена в стандартните модели, с която да се гарантира взаимно признаване за всеки водач, който отговаря на изискванията на Директива 2003/59/ЕО.

(15)

Използването на атестации за водач от водачи на превозно средство от трети страни като доказателство за съответствие с изискванията за обучение би могло да представлява пречка за водачите на превозно средство, когато превозвачът върне атестацията на органите, които са я издали, по-специално когато такива водачи на превозно средство желаят да започнат работа в друга държава членка. За да се избегнат ситуации, в които при такива обстоятелства водачите на превозно средство трябва да повторят обучението си при започване на нова работа, държавите членки следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат и да обменят информация относно квалификациите на водачите на превозно средство.

(16)

За да се даде възможност за плавен преход, валидните атестации за водач на превозно средство и валидните карти за квалификация на водач на превозно средство, издадени в съответствие с правилата, приложими преди началото на прилагането на разпоредбите, изменени с настоящата директива, следва да бъдат признавани до изтичането на техния срок на валидност. Тези изменения не обезсилват завършеното обучение или свидетелствата за управление на превозни средства, издадени за удостоверяване на такова обучение, преди измененията да станат приложими.

(17)

За да се осигури правна сигурност и да се гарантират хармонизирани изисквания за минимална възраст за целите, определени в Директива 2003/59/ЕО, в Директива 2006/126/ЕО следва да се предвиди изрично изключение, като се посочи, че свидетелства за управление на превозни средства може да се издават на минималната възраст, посочена в Директива 2003/59/ЕО. Това пояснение се отнася до общата минимална възраст за водачите на определени категории превозни средства, притежаващи УПК, и не засяга съществуващите възможности за намаляване на изискванията за минимална възраст или за предвиждане на изключения от тях.

(18)

Измененията на Директива 2006/126/ЕО следва да бъдат ограничени до такива изменения, които са пряко свързани с преразглеждането на Директива 2003/59/ЕО и с улесняването на използването на превозни средства с алтернативно гориво. Изглежда желателно да бъде направен по-задълбочен анализ на изпълнението и прилагането на Директива 2006/126/ЕО, включващ разграничаване между определени категории превозни средства, и този анализ следва да бъде включен в бъдещите прегледи на Директива 2006/126/ЕО.

(19)

За да се допринесе за намаляването на емисиите на парникови газове и подобряването на качеството на въздуха чрез улесняване на използването на превозни средства с алтернативно гориво, на държавите членки следва да бъде дадена възможност да разрешат на своя територия на притежатели на свидетелство за управление категория В да управляват определени видове превозни средства с алтернативно гориво, чиято максимално допустима маса е по-голяма от 3 500 kg, но не надвишава 4 250 kg. Възможността за маса над 3 500 kg следва да зависи от това дали допълнителната допустима маса се дължи само на превишението на масата, произтичащо от алтернативните системи за задвижване, и за нея следва да се прилагат ограничения и условия, чиято цел е да се избегнат отрицателните последици за пътната безопасност.

(20)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно повишаване на общия за ЕС стандарт за начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради трансграничния характер на автомобилния транспорт и на въпросите, чието решаване се цели с настоящата директива, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(21)

Поради това директиви 2003/59/ЕО и 2006/126/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2003/59/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Обхват

Настоящата директива се прилага за дейността управление на превозно средство, извършвана от:

а)

граждани на държава членка; и

б)

граждани на трети страни, които са наети или са използвани от предприятия, установени в държава членка,

наричани по-долу „водачи на превозно средство“, ангажирани в автомобилния транспорт в рамките на Съюза, по пътища, отворени за обществено ползване, използващи:

превозни средства, за които се изисква свидетелство за управление на превозно средство категория С1, С1 + Е, С или С + Е, както са определени в Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1), или свидетелство за управление на превозно средство, което е признато за еквивалентно,

превозни средства, за които се изисква свидетелство за управление на превозно средство категория D1, D1 + E, D или D + Е, както са определени в Директива 2006/126/ЕО, или свидетелство за управление на превозно средство, което е признато за еквивалентно.

За целите на настоящата директива обозначенията на категории на свидетелствата за управление на превозни средства, съдържащи знака „плюс“ (+), се четат съгласно таблицата на съответствието, съдържаща се в приложение III.

(*1)  Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18).“"

2)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Изключения

1.   Настоящата директива не се прилага за водачи на превозни средства:

а)

с максимална разрешена скорост, непревишаваща 45 km/h;

б)

използвани от или под контрола на въоръжените сили, гражданската защита, противопожарната служба, силите, които отговарят за поддържането на обществения ред, и службите за спешна медицинска помощ, когато превозът се извършва в изпълнение на задачи, възложени на тези служби;

в)

преминаващи през пътни изпитвания за целите на технически разработки, ремонт или поддръжка, или водачите на нови или реконструирани превозни средства, които още не са пуснати в експлоатация;

г)

за които се изисква свидетелство за управление на превозно средство категория D или D1 и които се управляват без пътници от персонала за поддръжка, към или от център за поддръжка, разположен в близост до най-близката база за поддръжка, използвана от транспортния оператор, при условие че управлението на превозното средство не представлява основната дейност на водача на превозно средство;

д)

използвани при бедствени ситуации или включени в спасителни мисии, включително превозни средства, използвани за нетърговски превоз на хуманитарна помощ;

е)

използвани за уроци по кормуване и за практически изпити на лица, които желаят да получат свидетелство за управление на превозно средство или удостоверение за професионална квалификация (УПК), в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, при условие че те не се използват за търговски превоз на товари и пътници;

ж)

използвани за нетърговски превоз на пътници или товари;

з)

превозващи материали, оборудване или машини, които се използват от водача на превозно средство по време на неговата работа, при условие че управлението на превозното средство не е основната дейност на водача на превозно средство.

Във връзка с буква е) от настоящия параграф настоящата директива не се прилага за лице, което желае да получи свидетелство за управление на превозно средство или УПК в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, когато такова лице преминава допълнително обучение за водач в рамките на обучение на работното място, при условие че лицето се придружава от друго лице, притежаващо УПК, или от инструктор за обучение на водачи на превозно средство, за категорията превозно средство, използвано за целта, определена в посочената буква.

2.   Настоящата директива не се прилага, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)

водачите на превозно средство, които се движат в селски райони с цел извършване на доставки за собствената си стопанска дейност,

б)

водачите на превозно средство не предлагат транспортни услуги, и

в)

държавите членки считат, че транспортът се извършва само в отделни случаи и не оказва въздействие върху пътната безопасност.

3.   Настоящата директива не се прилага за водачи на превозни средства, използвани или наети без водач от селскостопански, градинарски, горскостопански, земеделски или рибарски предприятия за превоз на товари в рамките на тяхната собствена предприемаческа дейност, освен когато управлението е част от основната дейност на водача на превозното средство или когато управлението на превозното средство надвишава определено в националното право разстояние от базата на предприятието, което притежава, наема или е взело на лизинг превозното средство.“

3)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Продължаващо обучение

Продължаващото обучение се състои от обучение на притежатели на УПК за актуализиране на знанията, които са особено важни за тяхната работа, като се обръща специално внимание на пътната безопасност, на здравословните и безопасни условия на труд и на намаляването на въздействието на управлението на превозни средства върху околната среда.

Това обучение се организира от одобрен учебен център в съответствие с раздел 5 от приложение I. Обучението се състои от преподаване в класна стая, практическо обучение и — ако такива са на разположение — от обучение чрез средства на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) или висококачествени симулатори. Ако водачът на превозно средство се премести в друго предприятие, преминатото вече продължаващо обучение трябва да се вземе предвид.

Продължаващото обучение е предназначено за по-задълбочено изучаване и преговор на някои от темите, посочени в раздел 1 от приложение I. То обхваща различни теми, като винаги включва най-малко една тема, свързана с пътната безопасност. В темите на обучението се вземат предвид новите елементи на съответното законодателство и технологии и доколкото е възможно, се отчитат специфичните учебни потребности на водача на превозно средство.“

4)

В член 9 първа алинея се заменя със следното:

„Водачите на превозно средство, посочени в член 1, буква а) от настоящата директива, получават началната квалификация, посочена в член 5 от настоящата директива, в държавата членка, в която те имат обичайно пребиваване по смисъла на член 12 от Директива 2006/126/ЕО.“

5)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Код на Съюза

1.   На основание на УПК, удостоверяващо начална квалификация, и на УПК, удостоверяващо продължаващо обучение, компетентните органи на държавите членки отбелязват, като вземат предвид разпоредбите на член 5, параграфи 2 и 3 от настоящата директива и член 8 от настоящата директива, хармонизирания код „95“ на Съюза, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, редом до съответните категории на свидетелството за управление:

на свидетелството за управление на превозно средство, или

на картата за квалификация на водача на превозно средство, изготвена по модела, съдържащ се в приложение II към настоящата директива.

Ако компетентните органи на държавата членка, в която е получено УПК, не могат да отбележат кода на Съюза на свидетелството за управление на превозно средство, те издават на водача на превозно средство карта за квалификация на водач на превозно средство.

За картата за квалификация на водача на превозно средство, издадена от дадена държава членка, се прилага взаимно признаване. При издаване на картата компетентните органи проверяват валидността на свидетелството за управление за съответната категория превозно средство.

2.   На водач на превозно средство, посочен в член 1, буква б), който управлява превозни средства, използвани за автомобилен превоз на товари, се разрешава също така да докаже, че има квалификацията и обучението, предвидени в настоящата директива, чрез атестацията за водач на превозно средство, предвидена в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета (*2), при условие че на нея е нанесен кодът „95“ на Съюза. За целите на настоящата директива издаващата държава членка посочва кода „95“ на Съюза в частта за забележки на атестацията, ако съответният водач на превозно средство е изпълнил изискванията за квалификация, предвидени в настоящата директива.

3.   Атестации за водач на превозно средство, в които не е посочен кодът „95“ на Съюза и които са издадени преди 23 май 2020 г. в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1072/2009, и по-специално параграф 7 от него, с цел удостоверяване на съответствието с изискванията за обучение съгласно настоящата директива, се приемат като доказателство за квалификация до изтичане на срока им на валидност.

(*2)  Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).“"

6)

Вмъква се следният член:

„Член 10а

Мрежа за целите на правоприлагането

1.   За целите на правоприлагането държавите членки обменят информация за издадени или отнети УПК. За тази цел държавите членки, в сътрудничество с Комисията, разработват електронна мрежа или предприемат мерки за разширяването на съществуваща мрежа, като вземат предвид оценката на Комисията за най-ефективния от гледна точка на разходите вариант.

2.   Мрежата може да съдържа информация, съдържаща се в УПК, както и информация относно административните процедури, свързани с УПК.

3.   Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни се извършва единствено за целите на проверка на спазването на настоящата директива, по-специално на изискванията за обучение, предвидени в настоящата директива, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (*3).

4.   Достъпът до мрежата е защитен. Държавите членки могат да предоставят достъп само на компетентните органи, отговарящи за изпълнението и контрола за спазването на настоящата директива.

(*3)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).“"

7)

Приложения I и II се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Директива 2006/126/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

в буква д) третото тире се заменя със следното:

„—

минималната възраст за категории C1 и C1E е 18 години;“

ii)

в буква ж) второто тире се заменя със следното:

„—

минималната възраст за категории C и CE е 21 години;“

iii)

в буква и) второто тире се заменя със следното:

„—

минималната възраст за категории D1 и D1E е 21 години;“

iv)

в буква к) второто тире се заменя със следното:

„—

минималната възраст за категории D и DE е 24 години;“

б)

добавя се следният параграф:

„7.   Чрез дерогация от изискването за минимална възраст, предвидено в параграф 4, букви ж), и) и к) от настоящия член, минималната възраст за издаване на свидетелство за управление на превозно средство съответно за категории C и CE, D1 и D1E, както и D и DE е минималната възраст, предвидена за управлението на такива превозни средства от притежатели на УПК, установена съответно в член 5, параграф 2, член 5, параграф 3, буква а), подточка i), първа алинея, член 5, параграф 3, буква а), подточка ii), първа алинея или член 5, параграф 3, буква б) от Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*4), в зависимост от случая.

Когато в съответствие с член 5, параграф 3, буква а), подточка i), втора алинея или член 5, параграф 3, буква а), подточка ii), втора алинея от Директива 2003/59/ЕО държава членка разрешава управление на нейната територия от по-ранна възраст, валидността на свидетелството за управление на превозно средство е ограничена до територията на издаващата държава членка, до деня, в който притежателят на свидетелството навърши съответната минимална възраст, посочена в първа алинея от настоящия параграф, при условие че има УПК.

(*4)  Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4).“"

2)

В член 6, параграф 4 се добавя следната буква:

„в)

превозни средства с алтернативно гориво, посочени в член 2 от Директива 96/53/ЕО на Съвета (*5), с максимално допустима маса над 3 500 kg, но ненадвишаваща 4 250 kg, предназначени за превоз на товари, работещи без ремарке, с притежатели на свидетелство за управление на моторно превозно средство категория B, което е било издадено най-малко две години по-рано, при условие че масата над 3 500 kg се дължи само на превишението на масата на задвижващата система в сравнение със задвижващата система на превозно средство със същите размери, което е оборудвано с конвенционален двигател с вътрешно горене с принудително запалване или със запалване чрез сгъстяване, и при условие че по отношение на същото превозно средство не се увеличава товарният капацитет.

(*5)  Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).“"

3)

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Взаимопомощ

1.   Държавите членки си помагат взаимно при прилагането на настоящата директива и при необходимост обменят информация за свидетелствата, които издават, заменят, подменят, подновяват или отнемат. Те използват мрежата за свидетелства за управление на превозно средство на ЕС, създадена за тези цели, след като мрежата започне да функционира.

2.   Мрежата може също да се използва и при обмена на информация за целите на контрола съгласно законодателството на Съюза.

3.   Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни съгласно настоящата директива се извършва единствено за целите на изпълнението на настоящата директива и директиви 2003/59/ЕО и (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета (*6). Всяко обработване на лични данни, извършвано в рамките на настоящата директива, трябва да е в съответствие с регламенти (ЕС) 2016/679 (*7) и (ЕО) № 45/2001 (*8) на Европейския парламент и на Съвета.

4.   Достъпът до мрежата е защитен. Държавите членки могат да предоставят достъп само на компетентните органи, отговорни за изпълнението и за контрола на спазването на настоящата директива и директиви 2003/59/ЕО и (ЕС) 2015/413.

(*6)  Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 9)."

(*7)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1)."

(*8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).“"

Член 3

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, до 23 май 2020 г., с изключение на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на член 1, точка 6 от настоящата директива, които се въвеждат в сила до 23 май 2021 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 18 април 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 115.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 март 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 12 април 2018 г.

(3)  Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4).

(4)  Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18).

(5)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Директива 2003/59/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

раздел 1 се изменя, както следва:

i)

втора алинея се заменя със следното:

„Минималното равнище на квалификация трябва да е съпоставимо най-малко с ниво 2 от Европейската квалификационна рамка съгласно приложение II към Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. (*1).

(*1)  Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1).“;"

ii)

точка 1.2 се заменя със следното:

1.2.   Цел: да познава техническите характеристики и работата на регулаторите за безопасност, за да контролира превозното средство, да минимизира износването и да предотвратява неправилното функциониране:

граници на използване на спирачки и забавители, комбинирано използване на спирачки и забавители, по-добро използване на отношението скорост/предавка, използване на инерцията на превозното средство, използване на начини за забавяне и спиране по наклонени надолу участъци, действие в случай на отказ, използване на електронни и механични устройства като електронна стабилизираща програма (ESP), усъвършенствани системи за аварийно спиране (AEBS), антиблокираща спирачна система (ABS), системи за контрол на теглителната сила (TCS) и бордови системи за наблюдение (IVMS), както и други устройства за подпомагане или автоматизиране на дейността на водача, които са одобрени за употреба.“;

iii)

точка 1.3 се заменя със следното:

1.3.   Цел: способност да оптимизира разхода на гориво:

оптимизация на разхода на гориво чрез прилагане на знанията по точки 1.1. и 1.2, значение на предвиждането на транспортния поток, подходяща дистанция спрямо други превозни средства и използване на инерцията на превозното средство, стабилна скорост, плавен стил на управление и подходящо налягане на гумите, както и запознатост с интелигентните транспортни системи, които подобряват ефикасното управление и подпомагат планирането на маршрута.“;

iv)

преди заглавието „Свидетелство за управление на МПС от категория C, C+E, C1, C1+E“ се вмъква следната точка:

1.3а.   Цел: способност да предвижда и оценява рисковете в пътното движение и да се съобразява с тях:

 

да е запознат и да умее да се съобразява с различните пътни условия, пътното движение и атмосферните условия, да предвижда предстоящи събития; да разбира как да подготвя и да планира пътуването по време на необичайни атмосферни условия; да е запознат с използването на свързаното спасително оборудване и да разбира кога пътуването трябва да бъде отложено или отменено поради извънредни атмосферни условия; да се съобразява с рисковете на пътното движение, включително опасно поведение при участие в пътното движение или разсейване при управление на превозно средство (поради използването на електронни устройства, хранене, пиене и т.н.); да разпознава опасните ситуации и да се съобразява с тях, и да бъде в състояние да се справя с произтичащия от тях стрес, по-специално по отношение на размерите и масата на превозните средства и уязвимите участници в пътното движение, като пешеходци, велосипедисти и водачи на двуколесни МПС;

 

да разпознава евентуалните опасни ситуации и правилно да тълкува как те може да се превърнат в ситуации, в които сблъсъкът е неизбежен, и да подбира и изпълнява действия, които способстват за повишаване на безопасността в такава степен, че все пак сблъсъкът да може да се предотврати, в случай че евентуалните опасности настъпят.“;

v)

точка 1.4 се заменя със следното:

1.4.   Цел: способност да товари превозното средство при спазване на правилата за безопасност и правилно използване на превозното средство:

 

сили, които оказват въздействие на превозното средство в движение, използване на предавателното отношение в съответствие с товара на превозното средство и профила на пътя, използване на автоматични предавателни системи, изчисляване на полезния товар на превозното средство или състава от превозни средства, изчисляване на общ обем, разпределение на товара, последствия от претоварване на оста, стабилност и център на тежестта на превозното средство, видове опаковки и палети;

 

основни категории товари, които се нуждаят от прикрепване, техники за затягане и прикрепване, използване на закрепващи ленти, проверка на устройства за прикрепване, използване на оборудване за манипулиране, поставяне и махане на покривало.“;

vi)

точка 1.5 се заменя със следното:

1.5.   Цел: способност да осигури комфорт и безопасност на пътниците:

коригиращи надлъжни и странични движения, разделяне на пътя, разположение върху пътя, плавно спиране, движение на каросерията, използване на специфични инфраструктури (обществени зони, платна на пътя със специално предназначение), разрешаване на противоречия между изискването за безопасно управление на превозно средство и други роли на водача на превозно средство, взаимодействие с пътници, особености на някои групи пътници (хора с увреждания, деца).“;

vii)

точка 1.6 се заменя със следното:

1.6.   Цел: способност да товари превозното средство при надлежно отчитане на правилата за безопасност и правилно използване на превозното средство:

сили, които оказват въздействие на превозното средство в движение, използване на предавателното отношение в съответствие с товара на превозното средство и профила на пътя, използване на автоматични предавателни системи, изчисляване на полезния товар на превозното средство или състава от превозни средства, разпределение на товара, последствия от претоварване на оста, стабилност и център на тежестта на превозното средство.“;

viii)

точка 2.1 се заменя със следното:

2.1.   Цел: да познава социалната среда на автомобилния транспорт и уреждащата го правна уредба:

максимални работни периоди, характерни за транспортния отрасъл; принципи, прилагане и последици на регламенти (ЕО) № 561/2006 (*2) и (ЕС) № 165/2014 (*3) на Европейския парламент и на Съвета; санкции за неизползване, неправилно използване или подправяне на тахографа; познаване на социалната среда на автомобилния транспорт: права и задължение на водачите на превозно средство по отношение на началната квалификация и продължаващото обучение.

(*2)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1)."

(*3)  Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).“;"

ix)

точка 2.2 се заменя със следното:

2.2.   Цел: да познава правната уредба относно превоза на товари:

разрешителни за извършване на превоз, документи, които трябва да се носят в превозното средство, забрана за ползване на определени пътища, пътни такси, задължения по типови договори за превоз на товари, изготвяне на документи, които съставляват договора за транспорт, международни транспортни разрешения, задължения по Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари, изготвяне на международна товарителница, преминаване през граница, спедитори, специални документи, които придружават товарите.“;

x)

точка 3.7 се заменя със следното:

3.7.   Цел: да познава икономическата среда на автомобилния превоз и организацията на пазара:

автомобилният транспорт във връзка с другите видове транспорт (конкуренция, товароизпращачи), различни автомобилни транспортни дейности (превоз за сметка на насрещната страна, за собствена сметка, спомагателни транспортни дейности), организация на основните типове транспортни дружества и спомагателни транспортни дейности, различни транспортни специализации (камиони цистерни, контролирана температура, опасни товари, превоз на животни и т.н.), развитие на отрасъла (диверсификация на предоставяните услуги, автомобилен транспорт – железопътен транспорт, подизпълнение и т.н.).“;

xi)

точка 3.8 се заменя със следното:

3.8.   Цел: да познава икономическата среда на автомобилния превоз на пътници и организацията на пазара:

автомобилният превоз на пътници във връзка с другите видове пътнически транспорт (железопътен транспорт, лични автомобили), различни дейности, включващи автомобилен превоз на пътници, осведоменост относно уврежданията, преминаване на граници (международен транспорт), организация на основните типове транспортни дружества за автомобилен превоз на пътници.“;

б)

раздел 2 се изменя, както следва:

i)

точка 2.1 се заменя със следното:

„2.1.   Възможност за комбиниране на посещаване на курс и изпит

Началната квалификация трябва да включва преподаването на всички теми в списъка на раздел 1. Продължителността на тази начална квалификация трябва да бъде 280 часа.

Всеки обучаващ се водач на превозно средство трябва индивидуално да управлява най-малко 20 часа превозно средство от съответната категория, което отговаря най-малко на изискванията за изпитните превозни средства, определени в Директива 2006/126/ЕО.

Когато управлява превозно средство индивидуално, обучаващият се водач на превозно средство трябва да се придружава от инструктор, нает от одобрен център за обучение. Всеки обучаващ се водач на превозно средство може да управлява превозно средство в продължение на максимум осем часа от 20-те часа индивидуално управление на превозно средство на специален терен или на висококачествен симулатор, така че да се оцени обучението по рационално управление на превозно средство на базата на нормите за безопасност, по-специално по отношение на управлението на превозното средство при различни пътни условия и начина, по който те се променят при различните атмосферни условия и през деня и нощта, както и способността за оптимизиране на разхода на гориво.

Държавите членки може да разрешат част от обучението да бъде предоставено от одобрен център за обучение посредством инструменти, свързани с ИКТ, например електронно обучение, като в същото време се гарантира, че се поддържат високото качество и ефективността на обучението, и като се избират предметите, при които инструментите, свързани с ИКТ, могат да се използват най-ефективно. По-специално държавите членки изискват надеждна идентификация на ползвателя и подходящи средства за контрол. Държавите членки може да зачитат като част от обучението специалното обучение, което се изисква съгласно други законодателни актове на Съюза. Това включва, но не се ограничава до обучението, изисквано съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*4) за превоза на опасни товари, обучението за осведомеността относно уврежданията съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*5) и обучението за превоза на животни съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета (*6).

За водачите на превозно средство, посочени в член 5, параграф 5, продължителността на първоначалната квалификация трябва да бъде 70 часа, включително пет часа индивидуално управление на превозно средство.

В края на обучението компетентните органи на държавите членки или институцията, определена от тях, подлагат водача на превозно средство на писмен или устен изпит. Изпитът трябва да включва най-малко един въпрос по всяка от целите в списъка на темите в раздел 1.

(*4)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13)."

(*5)  Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1)."

(*6)  Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1).“;"

ii)

в точка 2.2, буква б) втора алинея се заменя със следното:

„Превозното средство, използвано за практическия изпит, трябва да отговаря най-малко на изискванията за изпитните превозни средства, установени в Директива 2006/126/ЕО.“;

в)

раздели 3 и 4 се заменят със следното:

„Раздел 3: Ускорена начална квалификация, предвидена в член 3, параграф 2

Ускорената начална квалификация трябва да включва преподаването на всички теми в списъка в раздел 1. Нейната продължителност трябва да бъде 140 часа.

Всеки обучаващ се водач на превозно средство трябва индивидуално да управлява най-малко 10 часа превозно средство от съответната категория, което отговаря най-малко на изискванията за изпитните превозни средства, установени в Директива 2006/126/ЕО.

Когато управлява превозно средство индивидуално, обучаващият се водач на превозно средство трябва да се придружава от инструктор, нает от одобрен център за обучение. Всеки обучаващ се водач на превозно средство може да управлява в продължение на максимум четири часа от 10-те часа индивидуално управление на превозно средство на специален терен или на висококачествен симулатор, така че да се оцени обучението по рационално управление на превозно средство на базата на нормите за безопасност, по-специално по отношение на управлението на превозното средство при различни пътни условия и начина, по който пътните условия се променят при различни атмосферни условия и през деня и нощта, както и способността за оптимизиране на разхода на гориво.

Разпоредбите на точка 2.1, четвърта алинея се прилагат и за ускорената начална квалификация.

За водачите на превозно средство, посочени в член 5, параграф 5, продължителността на началната квалификация трябва да бъде 35 часа, включително два часа и половина индивидуално управление на превозно средство.

В края на обучението компетентните органи на държавите членки или институцията, определена от тях, подлагат водача на превозно средство на писмен или устен изпит. Изпитът трябва да включва най-малко един въпрос по всяка една от целите в списъка на темите в раздел 1.

Раздел 4: Задължително продължаващо обучение, предвидено в член 3, параграф 1, буква б)

Курсовете за задължително продължаващо обучение трябва да се организират от одобрен център за обучение. Тяхната продължителност трябва да бъде 35 часа на всеки пет години, разпределени на периоди с продължителност най-малко седем часа, които може да бъдат разделени в два последователни дни. Когато се използва електронно обучение, одобреният център за обучение гарантира, че се поддържа надлежно качество на обучението, включително като се избират предметите, при които инструментите, свързани с ИКТ, могат да се използват най-ефективно. По-специално, държавите членки изискват надеждна идентификация на потребителя и подходящи средства за контрол. Максималната продължителност на електронното обучение не може да надвишава 12 часа. Поне един от периодите на курса за обучение трябва да обхваща тема, свързана с пътната безопасност. В съдържанието на обучението трябва да се отчитат нуждите от обучение, които са характерни за транспортните дейности, осъществявани от водача на превозното средство, както и съответните правни и технологични промени и доколкото е възможно, специфичните потребности от обучение на водача на превозно средство. През 35-те часа обучение следва да бъде покрит набор от различни теми, включително повторно обучение, ако се установи, че водачът на превозно средство се нуждае от специално обучение за коригиране на пропуски.

Държавите членки могат да обмислят възможността да зачитат завършеното специално обучение, което се изисква съгласно други законодателни актове на Съюза, за максимум един от предвидените седемчасови периоди. Това включва, но не се ограничава до обучението, изисквано съгласно Директива 2008/68/ЕО за превоза на опасни товари, обучението за превоз на животни съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005, както и осведомеността относно уврежданията при обучение за превоз на пътници съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011. Въпреки това държавите членки могат да решат, че завършеното специално обучение, което се изисква съгласно Директива 2008/68/ЕО за превоза на опасни товари, може да се зачита за два от седемчасовите периоди, при условие че това е единственото друго обучение, което се зачита в рамките на продължаващото обучение.“

2)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„РАЗПОРЕДБИ ЗА ОБРАЗЕЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“;

б)

раздел 2 се изменя, както следва:

i)

относно страна 1 на картата за квалификация на водача на превозно средство:

в буква г) точка 9 се заменя със следното:

„9.

категории превозни средства, за които водачът на превозно средство отговаря на изискванията за начална квалификация и продължаващо обучение;“

в буква д) първото изречение се заменя със следното:

„заглавието „Образец на Европейския съюз“ на езика или езиците на държавата членка, която издава картата, и подзаглавието „карта за квалификация на водач на моторно превозно средство“ на останалите официални езици на Съюза, отпечатани в син цвят, така че да образуват фона на картата:“;

ii)

относно страна 2 на картата за квалификация на водача на превозно средство, в буква а) точки 9 и 10 се заменят със следното:

„9.

категории превозни средства, за които водачът на превозно средство отговаря на изискванията за начална квалификация и продължаващо обучение;

10.

хармонизирания код „95“ на Съюза, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО;“

в)

раздел 4 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„ОБРАЗЕЦ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“;

ii)

на страна 2 на образеца, под номер 10 „код на Общността“ се заменя с „код на Съюза“;

г)

добавя се следният раздел:

„5.   Преходни разпоредби

Картите за квалификация на водач на превозно средство, издадени преди 23 май 2020 г., остават валидни до изтичането на срока им на валидност.“

3)

Добавя се следното приложение:

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ОБОЗНАЧЕНИЯТА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Обозначение в настоящата директива

Обозначение в Директива 2006/126/ЕО

C + E

CE

C1 + E

C1E

D + E

DE

D1 + E

D1EРЕШЕНИЯ

2.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/42


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/646 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 април 2018 година

относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 165 и 166 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Когато лицата търсят работа или вземат решения относно ученето, обучението или работата си, те имат нужда от достъп до информация и професионално ориентиране за наличните възможности, за начините за оценяване на своите умения и за способите за представяне на информацията относно своите умения и квалификации.

(2)

Различията в определенията, форматите на документите, езиците и методите за оценка и валидиране представляват значителни предизвикателства за лицата, работодателите, компетентните органи и служби. Тези предизвикателства възникват предимно когато лица се преместват от една държава в друга, включително и в трети държави, но също така и когато те търсят нова работа или учат и управляват на професионалното си развитие. За справяне с тези предизвикателства е важно да се предоставя и широко разпространява ясна информация и да има общо разбиране и по-голяма прозрачност на уменията и квалификациите.

(3)

В Новата европейска програма за умения, приета от Комисията на 10 юни 2016 г., държавите членки, социалните партньори, промишлеността и други заинтересовани страни се приканват да работят съвместно по десет действия за подобряване на качеството и подходящата насоченост на придобиваните умения, за повече видимост и съпоставимост на уменията и за по-добри аналитични данни и по-специално по-добро информиране относно уменията за едно по-добро професионално ориентиране. Преразглеждането на рамката „Европас“ беше предложено като едно от десетте действия, които са ключови за постигане и подпомагане на тези цели.

(4)

С Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) беше създадена рамка за справяне с предизвикателствата, свързани с търсенето на работа, с ученето или с управлението на професионалното развитие. Целта на посоченото решение беше постигането на по-голяма прозрачност на професионалните квалификации и умения с помощта на портфолио от документи, известно като „Европас“, което лицата могат да използват на доброволна основа. Със същото решение бяха създадени национални органи за прилагане на рамката „Европас“, познати под наименованието национални центрове „Европас“.

(5)

За да постигне своята основна цел, рамката „Европас“ се съсредоточава върху инструменти за документиране на уменията и квалификациите. Тези инструменти станаха широко използвани чрез интернет информационната система „Европас“.

(6)

Националните центрове „Европас“ предоставят подкрепа на ползвателите и насърчават документирането на уменията и квалификациите. Мрежата „Euroguidance“, която насърчава европейското измерение на професионалното ориентиране и предоставя информация с високо качество относно професионалното ориентиране през целия живот и транснационалната мобилност с учебна цел, също така допринася за разработването на предлагането на информация относно инструментите на Съюза в областта на уменията и квалификациите. Националните координационни звена за Европейската квалификационна рамка подпомагат националните органи за съотнасянето на националните квалификационни рамки или системи към Европейската квалификационна рамка („ЕКР“) и се стремят да запознаят по-отблизо лицата и организациите с нея. Следва да се гарантира, че на тези национални служби се предоставя подкрепа и че те се координират в по-голяма степен, за да се увеличи тяхното въздействие, като същевременно се зачита многообразието на националните системи.

(7)

В своя доклад до Европейския парламент и Съвета от 19 декември 2013 г. относно оценката на „Европас“ Комисията стигна до заключението, че изпълнението от националните центрове „Европас“ на тяхната задача, състояща се в повишаване на осведомеността за „Европас“ и в предоставяне на необходимата информация на всички заинтересовани страни, представлява задоволителен модел за прилагането на „Европас“. Комисията заключи също така обаче, че повечето инструменти на „Европас“ все още не са достигнали до всички потенциални ползватели и че техният обхват е неравномерен от географска гледна точка и по отношение на възрастовите групи, както и че осъществяването на по-добро координиране със службите, подпомагащи професионалното ориентиране и мобилността, и интегрирането на тези служби в структурата на „Европас“ би дало възможност да се обхванат повече потенциални ползватели.

(8)

Данните показват, че „Европас“ се използва от социални групи с високо равнище на цифрова грамотност, докато групите в по-неблагоприятно положение, като хората с по-ниско ниво на образование, по-възрастните или дългосрочно безработните лица често не знаят за съществуването на „Европас“ и нейните инструменти и съответно не могат да се възползват от нея.

(9)

Портфолиото от документи „Европас“ е един от многобройните инструменти и механизми, въведени на нивото на Съюза с цел подобряване на прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите.

(10)

Портфолиото от документи „Европас“ се състои от пет формуляра. Формулярът за автобиография „Европас“ позволява на лицата да попълват автобиографията си в стандартизиран формат. От създаването на формуляра за автобиография „Европас“ през 2004 г. насам над 100 милиона автобиографии „Европас“ бяха създадени онлайн. В двата формуляра относно приложения за квалификации, а именно приложението към диплома „Европас“ и приложението към сертификат „Европас“ се представя информация за съдържанието и резултатите от ученето, които са свързани с квалификации, както и за образователната система в държавата, в която е издадена квалификацията. Езиковият паспорт „Европас“ се използва за описание на езиковите умения. Във формуляра за мобилност „Европас“ се описват уменията, придобити в чужбина, в резултат на опита относно мобилност в областта на ученето или работата.

(11)

Препоръката на Съвета от 22 май 2017 г. (4) предвижда създаването на обща референтна рамка, която да помага на лицата и организациите при съпоставянето на различните квалификационни системи и на нивата на квалификациите в тези системи.

(12)

В препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. (5) държавите членки са приканени да въведат до 2018 г. — в съответствие с националните условия и особености и по подходящ според тях начин — ред и условия за валидирането на неформалното и самостоятелното учене, които да дават на всяко лице възможността да валидира своите знания, умения и компетентности, които е придобило чрез неформално и самостоятелно учене, и да получи пълна или, където е приложимо, частична квалификация.

(13)

В резолюцията на Съвета от 28 май 2004 г. относно засилването на политиките, системите и практиките в сферата на професионалното ориентиране през целия живот се посочват главните цели на политиката относно професионалното ориентиране през целия живот за всички граждани на Съюза. В резолюцията на Съвета от 21 ноември 2008 г. (6) се подчертава значението на професионалното ориентиране за ученето през целия живот.

(14)

Порталът „Възможности за учене и квалификации в Европа“ осигурява достъп до информация за възможностите за учене и квалификациите, предлагани от различните образователни системи в Европа, както и за съпоставянето чрез ЕКР на националните квалификационни рамки.

(15)

„Панорама на уменията в ЕС“ предоставя информация относно уменията за различните професии и сектори, включително търсенето и предлагането на национално равнище.

(16)

Анализът на свободните работни места и на други тенденции на пазара на труда е утвърден начин за създаване на аналитични данни за уменията, които да спомогнат да бъдат разбрани проблемите с липсващите и недостатъчните умения, както и с несъответствието на квалификациите.

(17)

Многоезичната европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите („ESCO“), разработена и актуализирана редовно от Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, има за цел да насърчава прозрачността на уменията и квалификациите за целите на образованието и обучението, както и за целите на заетостта. След провеждането на целесъобразни изпитвания и при надлежно отчитане на позицията на държавите членки Комисията би могла да използва ESCO в контекста на рамката „Европас“; използването на ESCO от страна на държавите членки е на доброволна основа, след като държавите членки проведат изпитвания и изготвят оценки.

(18)

Европейската мрежа на службите по заетостта („EURES“), създадена с Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета (7), представлява мрежа за сътрудничество за обмен на информация и улесняването на взаимодействието между търсещите работа лица и работодателите. Тя предоставя безплатно съдействие за търсещите работа лица, които желаят да се преместят в друга държава, и съдейства на работодателите, които желаят да наемат работници от други държави. Полезното взаимодействие и сътрудничеството между порталите на „Европас“ и EURES биха могли да увеличат ефекта и на двата вида услуги.

(19)

Процесите на пазара на труда, като публикуването на свободните работни места, кандидатстването за работа, оценките на уменията и набирането на персонал, се извършват все по-често онлайн чрез използването на инструменти, които използват социалните медии, големи информационни масиви и други технологии. Подборът на кандидатите се управлява чрез инструменти и процеси, които търсят информация за уменията и квалификациите, придобити в среда на неформално, формално, и самостоятелно учене.

(20)

Формалното, неформалното и самостоятелното учене понастоящем се осъществяват и в нова форма и в нови среди и се предлагат от различни видове доставчици, по-специално чрез използване на цифрови технологии и платформи, дистанционно учене, електронно учене, учене с партньори, масови отворени онлайн курсове и отворени образователни ресурси. Освен това уменията, опитът и постижения в областта на ученето се признават под различна форма, като например цифрови „отворени баджове“. Цифровите технологии се използват също и за умения, придобити чрез неформално учене, като работа с младежта и доброволческа дейност.

(21)

За целите на настоящото решение, уменията се тълкуват в широк смисъл и обхващат това, което дадено лице знае, разбира и може да извършва. Уменията се отнасят до различни видове резултати от ученето, включително познания и компетентности, както и способности за прилагане на познанията и за използване на ноу-хау за изпълнение на задачи и разрешаване на проблеми. В допълнение към признатото значение на професионалните умения се отчита, че трансверсалните или социалните умения, като критичното мислене, работата в екип, разрешаването на проблеми и творческия подход, както и цифровите или езиковите умения, придобиват все по-голямо значение и са съществена предпоставка за личната и професионалната реализация и могат да се прилагат в различни области. Лицата биха могли да се възползват от инструменти и професионално ориентиране за оценяване и описване на тези и на други умения.

(22)

Традиционно лицата предоставяха информацията за своите придобити умения и квалификации в автобиография и в придружаващи документи като сертификати или дипломи. Понастоящем съществуват нови инструменти, които могат да улеснят представянето на уменията и квалификациите чрез използването на разнообразни онлайн и цифрови формати. Тези нови инструменти могат също да помогнат на лицата да направят самооценка на уменията си, придобити в различни среди.

(23)

Рамката „Европас“ следва да отговори на настоящите и бъдещите нужди. Ползвателите се нуждаят от инструменти за документиране на своите умения и квалификации. Освен това инструментите за оценка и самооценка на уменията, както и достъпът до съответната информация, включително информацията относно възможностите за валидиране и професионалното ориентиране, могат да бъдат от полза за вземането на решения относно възможностите за заетост и учене.

(24)

Инструментите на Съюза в областта на уменията и квалификациите следва да се адаптират към променящите се практики и напредъка в технологиите, за да се гарантира, че те продължават да бъдат актуални и от полза за ползвателите. Това следва да се постигне, наред с другото, чрез създаване на иновативни характеристики, като интерактивни инструменти, редактиране и съставяне на документи, чрез полагане на усилия да се осигурят по-всеобхватни, ефективни и ефикасни инструменти и опростяване, както и засилена техническа оперативна съвместимост и синергии между свързаните инструменти, включително разработените от трети страни, и като се вземат предвид специфичните потребности на лицата с увреждания. Освен това с оглед на проверката на цифровите документи относно уменията и квалификациите могат да се използват мерки за проверка на автентичността.

(25)

Ето защо рамката „Европас“, установена с Решение № 2241/2004/ЕО, следва да бъде заменена с нова рамка, с цел да се даде отговор на променящите се потребности.

(26)

Новата рамка „Европас“ следва да отговори на потребностите и очакванията на всички отделни крайни ползватели, като учащите лица, лицата, търсещи работа, включително безработните лица и заетите лица, както и на други съответни заинтересовани страни, например работодателите (по-специално малките и средните предприятия), търговските палати, организациите на гражданското общество, доброволците, лицата, предоставящи услуги за професионално ориентиране, публичните служби по заетостта, социалните партньори, институциите, предоставящи услуги за образование и обучение, младежките организации, доставчиците на услуги в сферата на работата с младежта, отговорните национални органи и създателите на политики. Тя също така следва да вземе предвид потребностите на гражданите на трети държави, които пристигат или пребивават в Съюза, с цел да се подпомогне тяхната интеграция.

(27)

Рамката „Европас“ следва да претърпи развитие, за да може в нея да се описват различни видове учене и умения, и по-специално уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

(28)

Рамката „Европас“ следва да се разработи чрез подход, който е ориентиран към ползвателите и се основава на обратна връзка, и чрез събиране на информация за изискванията, включително чрез проучвания и изпитвания, като се обръща внимание на специфичните настоящи и бъдещи потребности на целевите групи в контекста на „Европас“. Характеристиките на „Европас“ следва по-специално да отразяват ангажимента на държавите членки и на Съюза да гарантират, че лицата с увреждания имат равен достъп до пазара на труда и до информационните и комуникационните технологии и системи. Инструментите „Европас“ следва да бъдат с лесно разпознаваеми елементи, оперативни, разбираеми и надеждни, като по този начин се дава възможност те да бъдат по-достъпни за ползвателите, и по-специално за лицата с увреждания.

(29)

Актуализациите на рамката „Европас“ и промените в нея следва да се извършват в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, например службите по заетостта, лицата, предоставящи услуги за професионално ориентиране, предоставящите услуги за образование и обучение, социалните партньори като синдикалните организации и асоциациите на работодателите, и при пълно съблюдаване на текущото политическо сътрудничество, например процеса от Болоня във връзка с европейското пространство за висше образование. Конструктивното сътрудничество между Комисията, държавите членки и заинтересованите страни е от първостепенно значение за успешното развитие и прилагане на рамката „Европас“.

(30)

При обработката на лични данни, които се съхраняват и обработват съгласно настоящото решение, следва да се прилагат съответното законодателство на Съюза в областта на защитата на личните данни и националните мерки за изпълнение. Ползвателите следва да разполагат с възможността да ограничават достъпа до своите лични данни.

(31)

Участието в рамката следва да бъде отворено за членовете на Европейското икономическо пространство, които не са държави членки на Съюза, за присъединяващите се държави, за държавите кандидатки и за потенциалните държави кандидатки за присъединяване към Съюза, като се има предвид дългосрочният им интерес и сътрудничеството със Съюза в тази област. Участието следва да бъде в съответствие с приложимите разпоредби на инструментите, уреждащи отношенията между Съюза и тези държави. Информацията за уменията и квалификациите, предоставяна чрез рамката „Европас“, следва да се получава от по-широк кръг държави и образователни системи извън участващите държави и да отразява миграционните движения от и към други части на света.

(32)

Комисията следва да осигури съгласуваното изпълнение и мониторинга на настоящото решение чрез консултативна група за „Европас“, състояща се от представители на държавите членки и на съответните заинтересовани страни. Консултативната група следва по-специално да разработи стратегически подход за прилагането и бъдещото развитие на „Европас“ и да предоставя консултации относно разработването на онлайн инструменти, включително чрез изпитвания, и относно информацията, която се предоставя посредством онлайн платформата на „Европас“, в сътрудничество с други групи, когато това е приложимо.

(33)

Съфинансирането за изпълнението на настоящото решение се предоставя, наред с другото, от програмата на Съюза „Еразъм+“, създадена чрез Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8). Комитетът, създаден съгласно посочения регламент, участва в стратегически дискусии по напредъка по прилагането на „Европас“ и бъдещото развитие.

(34)

Доколкото целта на настоящото решение, а именно създаването на всеобхватна и оперативно съвместима рамка от инструменти и информация, по-специално с оглед на транснационалната мобилност за целите на заетостта и ученето, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради последиците от предвиденото действие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(35)

Като общ принцип задълженията на държавите членки и административната и финансовата тежест върху тях следва да бъдат балансирани по отношение на разходите и ползите.

(36)

Дейностите, извършвани в контекста на настоящото решение, следва да бъдат подпомагани от агенциите на Съюза, по-специално Европейския център за развитие на професионалното обучение, чрез споделянето на експертни познания в съответните им области на компетентност.

(37)

Ето защо Решение № 2241/2004/ЕО следва да се отмени, без да се засяга валидността или статусът на вече издадени документи във формата „Европас“. Всички установени формуляри на документи „Европас“ следва да се запазят в новата рамка, докато не бъдат извършени необходимите промени или актуализации в съответствие с настоящото решение. С цел да се гарантира плавен преход към онлайн платформата на „Европас“, интернет информационната система „Европас“, създадена с Решение № 2241/2004/ЕО, следва да продължи да функционира, докато онлайн платформата на „Европас“ не бъде създадена и не започне да функционира,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложно поле и обхват

1.   С настоящото решение се установява европейска рамка за подпомагане на прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите, придобити в среда на формално, неформално и самостоятелно учене, включително чрез практически опит, мобилност и доброволческа дейност („Европас“).

2.   „Европас“ се състои от онлайн инструменти и от съответната налична информация, включително информация в подкрепа на европейското измерение на професионалното ориентиране, предоставяни чрез онлайн платформа и с подкрепата на националните служби, и предназначени да помагат на ползвателите да описват и да представят по-добре уменията и квалификациите и да съпоставят квалификациите.

3.   „Европас“ е насочена към:

а)

отделните крайни ползватели, като учащите лица, лицата, търсещи работа, заетите лица и доброволците, и

б)

съответните заинтересовани страни, като институциите, предоставящи услуги за образование и обучение, лицата, предоставящи услуги за професионално ориентиране, работодателите, публичните служби по заетостта, социалните партньори, доставчиците на услуги в сферата на работата с младежта, младежките организации и създателите на политики.

4.   Използването на „Европас“ е доброволно и не налага задължения и не предоставя права, различни от задълженията и правата, определени в настоящото решение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„приложение към сертификат“ означава документ, който се прилага към сертификат за професионално образование и обучение или професионален сертификат, издаден от компетентните органи или служби, с цел да се улесни разбирането от трети лица — по-специално в друга държава — на резултатите от ученето, постигнати от притежателя на квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на завършеното образование и обучение и придобитите умения;

б)

„приложение към диплома“ означава документ, който се прилага към диплома за висше образование, издаден от компетентните органи или служби, с цел да се улесни разбирането от трети лица — по-специално в друга държава — на резултатите от ученето, придобити от притежателя на квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на завършеното образование и обучение и придобитите умения;

в)

„приложения „Европас“ означава набор от документи, като приложения към диплома и приложения към сертификат, издадени от компетентните органи или служби;

г)

„професионално ориентиране“ означава непрекъснат процес, който дава възможност на лицата да определят своите способности, умения и интереси чрез набор от индивидуални и колективни дейности с цел да вземат решения, свързани с образованието, обучението и професията, и да направляват своето индивидуално развитие в рамките на ученето, работата и други среди, където тези способности и умения се придобиват или използват;

д)

„европейско измерение на професионалното ориентиране“ означава сътрудничество и подкрепа на равнището на Съюза с цел укрепване на политиките, системите и практиките за професионално ориентиране в рамките на Съюза;

е)

„квалификация“ означава официален резултат от процес на оценяване и валидиране, получен, когато компетентния орган или служба определи, че дадено лице е постигнало резултати от ученето, които съответстват на определени стандарти;

ж)

„оценка на уменията“ означава процес или метод за оценка, измерване и накрая за описание, чрез самооценка или оценка, удостоверена от трета страна, или и двете, на уменията на лицата, придобити в среда на формално, неформално или самостоятелно учене;

з)

„самооценка на уменията“ означава процес на системен размисъл от страна на лицата относно техните умения чрез позоваване на установено описание на умения;

и)

„аналитични данни за уменията“ означава наличен количествен или качествен анализ на обобщените данни относно уменията от съществуващи източници по отношение на пазара на труда и съответните възможности за учене в рамките на системата за образование и обучение, които могат да допринесат за професионалното ориентиране и консултациите, процесите на набиране на персонал и избора на образование, обучение и професионална кариера;

й)

„услуги за установяване на автентичността“ означава технически процеси, като електронни подписи и установяване на автентичността на уебсайтове, които дават възможност на ползвателите да удостоверяват информацията, като своята самоличност, чрез „Европас“;

к)

„техническа оперативна съвместимост“ означава способността на системите за информационни и комуникационни технологии да си взаимодействат, за да се даде възможност за споделянето на информация, постигната чрез споразумение между всички страни и собствениците на информацията;

л)

„валидиране“ означава процес, чрез който компетентен орган или служба потвърждава, че дадено лице е постигнало дадени резултати от учене, включително резултати, постигнати в среда на неформално и самостоятелно учене, които се измерват спрямо съответен стандарт, и който се състои от четири отделни етапа, а именно установяване, документиране, оценяване и удостоверяване на резултатите от оценката под формата на пълна квалификация, кредити или частична квалификация според случая и в съответствие с националните обстоятелства;

м)

„отворени стандарти“ означава технически стандарти, разработени чрез процес на сътрудничество и публикувани с цел безплатно ползване от всички заинтересовани страни;

н)

„онлайн платформа“ означава интернет приложение, което предоставя информация и инструменти на крайните ползватели и им дава възможност да извършват специфични задачи онлайн;

о)

„лични данни“ означава информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност.

Член 3

Онлайн платформа

1.   „Европас“ предоставя чрез онлайн платформа онлайн инструменти за:

а)

документиране и описване на лична информация в голямо разнообразие от формати, включително формуляри за автобиография;

б)

документиране и описване на умения и квалификации, придобити посредством професионалния опит и в процеса на учене, включително чрез мобилност и доброволческа дейност;

в)

оценка и самооценка на уменията;

г)

документиране на резултатите от ученето в рамките на квалификациите, включително формуляри за приложения „Европас“, както са описани в член 5.

Използването на инструментите „Европас“ за оценка и самооценка на уменията, посочени в буква в), не води пряко до официално признаване или издаване на квалификации.

2.   Онлайн платформата на „Европас“ предоставя наличната информация или линкове към наличната информация по следните теми:

а)

възможностите за учене;

б)

квалификациите и квалификационните рамки или системи;

в)

възможностите за валидиране на неформалното и самостоятелното учене;

г)

практиките за признаване и съответното законодателство в различни държави, включително в трети държави;

д)

службите, предлагащи професионално ориентиране в областта на транснационалната мобилност с учебна цел и в управлението на професионалното развитие;

е)

аналитичните данни за уменията, изготвени в рамките на съответните дейности на равнището на Съюза и от агенциите в рамките на техните области на компетентност;

ж)

информация за уменията и квалификациите, която може да има отношение към определени нужди на гражданите на трети държави, които пристигат или пребивават в Съюза, с цел да се подпомогне тяхната интеграция.

Член 4

Основни принципи и характеристики

1.   Онлайн платформата на „Европас“ и онлайн инструментите, включително тяхното съдържание и функции, трябва да бъдат лесни за ползване и сигурни и трябва да са предоставени безплатно за всички ползватели.

2.   Онлайн платформата на „Европас“ и онлайн инструментите, включително тяхното съдържание и функции трябва да са достъпни за лицата с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, установени в съответното право на Съюза.

3.   Онлайн инструментите „Европас“ трябва да използват отворени стандарти, които се предоставят безплатно, с оглед на тяхното многократно ползване от държавите членки и други заинтересовани страни на доброволен принцип.

4.   Онлайн инструментите „Европас“ трябва да се позовават на Европейската квалификационна рамка в информацията за квалификациите, описанията на националните системи за образование и обучение и в други съответни области, доколкото това е целесъобразно и съответства на националните обстоятелства.

5.   Онлайн платформата на „Европас“ може да включва възможност ползвателите да съхраняват лични данни, като личен профил. Правото на Съюза в областта на защитата на данните се прилага за обработването на подобни лични данни. На ползвателите се предоставят различни опции, така че те да имат възможност да ограничават достъпа до техните данни или до определени елементи.

6.   „Европас“ трябва да поддържа услуги за установяване на автентичността на всички видове цифрови документи или форми на представяне на информация за умения и квалификации.

7.   Онлайн инструментите „Европас“ се предоставят на официалните езици на институциите на Съюза.

8.   Онлайн инструментите „Европас“ подкрепят и осигуряват техническа оперативна съвместимост и синергиите с други съответни инструменти и услуги, предлагани на равнището на Съюза и по целесъобразност на национално равнище.

Член 5

Приложения „Европас“

1.   Приложенията „Европас“ се издават от компетентните органи или служби в съответствие с формуляри. По-специално се спазва редът на изреждане на всички елементи във формулярите, с цел да се гарантират лесното разбиране и предоставянето на пълна информация.

2.   Формулярите, посочени в параграф 1, се разработват и ако е необходимо, преразглеждат от Комисията в тясно сътрудничество и чрез консултации с държавите членки и други заинтересовани страни, например Съвета на Европа и Организацията за образование, наука и култура на ООН, за да се гарантира, че приложенията са актуални и могат да се използват.

3.   Приложенията „Европас“ се издават безплатно и по възможност в електронен формат. Приложенията „Европас“ се издават на националния език и, ако е възможно, на друг европейски език.

4.   Приложенията „Европас“ не заместват оригиналните дипломи или сертификати и от тях не следва официално признаване на оригиналната диплома или оригиналния сертификат от компетентните органи или служби на други държави.

Член 6

Задачи на Комисията

1.   Комисията управлява онлайн платформата на „Европас“. Във връзка с това Комисията:

а)

гарантира наличността и високото качество на информацията на равнището на Съюза или на линковете към тази налична информация, посочена в член 3, параграф 2;

б)

разработва, изпитва и при необходимост актуализира онлайн платформата на „Европас“, включително отворените стандарти, в съответствие с потребностите на ползвателите и технологичния напредък, както и с промените на пазарите на труда и промените в предоставянето на образование и обучение;

в)

следи и, когато е приложимо, интегрира най-новите технологични достижения, които могат да подобрят достъпността на „Европас“ за възрастните хора и лицата с увреждания;

г)

гарантира, че развитието или актуализирането на онлайн платформата на „Европас“, включително на отворените стандарти, подпомагат съгласуваността на информацията и предлагат явна добавена стойност;

д)

гарантира, че всички онлайн инструменти, по-специално инструментите за оценка и самооценка, са напълно изпитани и с гарантирано качество; и

е)

гарантира качеството и следи за ефективността на онлайн платформата на „Европас“, включително на онлайн инструментите, в съответствие с потребностите на ползвателите.

2.   Комисията осигурява ефективното изпълнение на настоящото решение. Във връзка с това Комисията:

а)

гарантира активното участие и ангажираността на държавите членки в стратегическото планиране, включително в определянето и управлението на стратегическите цели, осигуряването на качеството и финансирането, и надлежно взема под внимание техните позиции;

б)

гарантира активното участие и ангажираността на държавите членки в разработването, изпитването, актуализирането и оценяването на онлайн платформата на „Европас“, включително на отворените стандарти, и надлежно взема под внимание техните позиции;

в)

гарантира, че на равнището на Съюза съответните заинтересовани страни участват в изпълнението и оценката на настоящото решение;

г)

организира учебни дейности и обмен на най-добри практики между държавите членки и по целесъобразност улеснява партньорските консултации по искане на държавите членки; и

д)

гарантира, че на равнището на Съюза се провеждат ефективни и подходящи дейности за популяризиране, професионално ориентиране и информиране, така че да се достигне до съответните ползватели и заинтересовани страни, включително лицата с увреждания.

Член 7

Задачи на държавите членки

1.   Всяка държава членка отговаря за изпълнението на настоящото решение на национално равнище чрез съответните национални служби, без да се засягат националните ред и условия относно изпълнението и организацията. Във връзка с това държавите членки:

а)

координират дейностите, свързани с прилагането на онлайн инструментите „Европас“;

б)

насърчават използването на „Европас“ и повишават информираността за нея и нейната видимост;

в)

насърчават и предоставят информация относно службите, предлагащи професионално ориентиране в областта на транснационалната мобилност с учебна цел и в управлението на професионалното развитие, включително, ако е целесъобразно, индивидуални услуги за професионално ориентиране;

г)

предоставят информация на онлайн платформата на „Европас“ относно възможностите за учене, квалификациите и практиките за признаване, включително посредством линкове към съответните национални уебсайтове;

д)

включват заинтересованите страни от всички съответни сектори и насърчават сътрудничеството между заинтересованите страни от публичния и частния сектор в дейностите, за които отговарят.

2.   Предоставянето на информация на онлайн платформата на „Европас“ съгласно член 3, параграф 2 не създава каквито и да било допълнителни задължения за държавите членки.

Член 8

Обработка и защита на данните

Мерките, предвидени в настоящото решение, се изпълняват в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10).

Член 9

Мониторинг и оценка

1.   Комисията докладва относно напредъка и прогнозите за бъдещите промени след приемането на настоящото решение, ако това е целесъобразно, в контекста на съответните стратегически рамки в областта на образованието, обучението и заетостта.

2.   В срок до 23 май 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на изпълнението и въздействието на настоящото решение.

3.   Оценката се извършва от независим орган въз основа на качествени и количествени показатели, разработени от Комисията чрез консултации с държавите членки.

Член 10

Участващи държави

1.   Участието в дейностите, посочени в настоящото решение, е отворено за членовете на Европейското икономическо пространство, които не са държави — членки на Съюза, в съответствие с условията, установени в Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2.   Участието е отворено също и за присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки за присъединяване към Съюза в съответствие със споразуменията, които те са сключили със Съюза.

Член 11

Финансови разпоредби

Изпълнението на настоящото решение на национално равнище се съфинансира чрез програми на Съюза. Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в рамките на многогодишната финансова рамка.

Член 12

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Решение № 2241/2004/ЕО се отменя.

2.   Интернет информационната система „Европас“, създадена с Решение № 2241/2004/ЕО, продължава да функционира до момента, в който онлайн платформата на „Европас“, създадена с настоящото решение, бъде създадена и започне да функционира.

Член 13

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 18 април 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ C 173, 31.5.2017 г., стр. 45.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 12 април 2018 г.

(3)  Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас) (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6).

(4)  Препоръка на Съвета от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (ОВ C 189, 15.6.2017 т., стр. 15).

(5)  Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1).

(6)  Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите–членки, заседаващи в рамките на Съвета от 21 ноември 2008 г. — „По-успешно включване на професионалното ориентиране в стратегиите за учене през целия живот“ (ОВ C 319, 13.12.2008 г., стр. 4).

(7)  Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).