ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 101

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
20 април 2018 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/599 на Съвета от 16 април 2018 година за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици от изтичането на срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/600 на Съвета от 10 октомври 2016 година за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

3

 

*

Решение (ЕС) 2018/601 на Съвета от 16 април 2018 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

5

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

6

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/602 на Съвета от 19 април 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/603 на Комисията от 12 април 2018 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/604 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 по отношение на процедурните правила за улесняване на установяването на преференциалния произход на стоките в Съюза, и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 3510/80 и (ЕО) № 209/2005

22

 

*

Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/606 на Комисията от 19 април 2018 година за предоставяне на наименованието Dons (ЗНП) на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607 на Комисията от 19 април 2018 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от посочените държави, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/608 на Комисията от 19 април 2018 година за определяне на технически критерии за електронните етикети за морско оборудване ( 1 )

64

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/609 на Комисията от 19 април 2018 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за втората индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/154

68

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/610 на Комисията от 19 април 2018 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за деветнадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

69

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/611 на Съвета от 19 април 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

70

 

*

Решение (ЕС) 2018/612 на Комисията от 7 април 2016 година относно държавна помощ SA 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009), приведена в действие от Гърция в полза на Container Terminal Port of Piraeus (нотифицирано под номер С(2018) 1978)  ( 1 )

73

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/0000 на Комисията от 30 август 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, флуфенацет, флуртамон, форхлорфенурон, фостиазат, индоксакарб, ипродион, MCPA, MCPB, силтиофам, тиофанат-метил и трибенурон ( ОВ L 224, 31.8.2017 г. )

76

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/1


РЕШЕНИЕ (EС) 2018/599 НА СЪВЕТА

от 16 април 2018 година

за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици от изтичането на срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Протокол № 37 относно финансовите последици от изтичането на срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 2, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана изтече на 23 юли 2002 г. в съответствие с член 97 от него. На 24 юли 2002 г. всички активи и пасиви на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) бяха прехвърлени на Съюза.

(2)

В Протокол № 37 е отчетено желанието финансовите средства на ЕОВС да се използват за научни изследвания в секторите, свързани с въгледобива и производството на стомана, и следователно необходимостта да се предвидят някои специални правила в това отношение. В член 1, параграф 1 от Протокол № 37 се посочва, че нетната стойност на активите и пасивите според счетоводния баланс на ЕОВС от 23 юли 2002 г. се счита за активи, предназначени за научноизследователска дейност в секторите, свързани с въгледобива и производството на стомана, които се наричат „ЕОВС в ликвидация“. След приключването на ликвидацията те ще се наричат „активи на Изследователския фонд за въглища и стомана“.

(3)

Освен това в Протокол № 37 се предвижда, че приходите от активите, наречени „Изследователски фонд за въглища и стомана“, се използват изключително за научни изследвания, извън рамковата научноизследователска програма, в секторите, свързани с въгледобива и производството на стомана, в съответствие с разпоредбите на Протокол № 37 и приетите въз основа на него актове.

(4)

На 1 февруари 2003 г. Съветът прие Решение 2003/76/EО (2), в което се определят правилата за прилагане на Протокол № 37.

(5)

Поради значителното намаляване на предназначените за научни изследвания в областта на въглищата и стоманата приходи, произхождащи от активите на ЕОВС в ликвидация, което се дължи на ниските лихви на капиталовите пазари през последните години, е необходимо да се преразгледат правилата за анулирането на поетите задължения в рамките на научноизследователската програма на Изследователския фонд за въглища и стомана (наричана по-долу „програмата“), така че по програмата да се осигурят сумите, съответстващи на анулирането. Освен това сумите, съответстващи на анулирането на поети задължения след 24 юли 2002 г., също следва да бъдат предоставени на Изследователския фонд за въглища и стомана.

(6)

По същата причина е необходимо да се преразгледат и правилата за възстановените суми по програмата, така че те да бъдат прехвърлени в тази програма съгласно съответните разпоредби на Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(7)

Поради това Решение 2003/76/EО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2003/76/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 4 параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4.   Неусвоените приходи и произтичащите от тези приходи бюджетни кредити, които все още са налични към 31 декември на съответната година, както и възстановените суми, се прехвърлят автоматично за следващата година. Тези бюджетни кредити не могат да бъдат прехвърляни към други бюджетни позиции.

5.   Бюджетните кредити, които съответстват на анулирането на поети задължения, се погасяват автоматично в края на всяка финансова година. Провизиите за поети задължения, освободени вследствие на анулирането, се предоставят на Изследователския фонд за въглища и стомана.“

2)

Вмъква се следният член:

„Член 4а

Сумите, които съответстват на анулирането на поети задължения след 24 юли 2002 г. в съответствие с член 4, параграф 5, се предоставят на Изследователския фонд за въглища и стомана на 10 май 2018 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 16 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Р. ПОРОЖАНОВ


(1)  Одобрение от 13 март 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение 2003/76/EО на Съвета от 1 февруари 2003 г. за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската oбщност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана (ОВ L 29, 5.2.2003 г., стр. 22).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/3


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/600 НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2016 година

за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 207, във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Нова Зеландия с оглед на сключването на Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област („Споразумението“). Преговорите приключиха успешно с парафиране на Споразумението на 23 септември 2015 г.

(2)

Целта на Споразумението е да се създаде правното основание за рамка за сътрудничество, която цели гарантиране на сигурността на веригата за доставки и улесняване на законната търговия, като същевременно се позволи обмен на информация, за да се гарантира правилното прилагане на митническото законодателство, както и за предотвратяване, разследване и борба с нарушенията на митническото законодателство.

(3)

Споразумението следва да бъде подписано,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област се разрешава, при условие на сключването на посоченото споразумение (1).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 10 октомври 2016 година.

За Съвета

Председател

G. MATEČNÁ


(1)  Текстът на Споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/5


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/601 НА СЪВЕТА

от 16 април 2018 година

за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Нова Зеландия с оглед на сключването на Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област („Споразумението“). Преговорите приключиха успешно с парафиране на Споразумението на 23 септември 2015 г. В съответствие с Решение (ЕС) 2018/600 на Съвета (2) Споразумението бе подписано на 3 юли 2017 г.

(2)

Целта на Споразумението е да се създаде правното основание за рамка на сътрудничество, която цели гарантиране на сигурността на веригата за доставки и улесняване на законната търговия, като същевременно се позволи обмен на информация, за да се гарантира правилното прилагане на митническото законодателство, както и за предотвратяване, разследване и борба с нарушенията на митническото законодателство.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област се одобрява от името на Съюза.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предведена в член 21, параграф 1 от Споразумението (3), от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Р. ПОРОЖАНОВ


(1)  Одобрение от 13 март 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2018/600 на Съвета от 10 октомври 2016 г. за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област (вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Датата на влизане в сила на Споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/6


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (наричан по-нататък „Съюзът“) и

НОВА ЗЕЛАНДИЯ,

наричани по-долу „договарящите се страни“,

ОТЧИТАЙКИ значението на търговските връзки между Нова Зеландия и Съюза и водени от желанието да допринесат за хармоничното развитие на тези връзки в полза и на двете договарящи се страни;

ПРИЗНАВАЙКИ, че за постигането на тази цел е необходим ангажимент за развитие на митническото сътрудничество;

ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД развитието на митническото сътрудничество между договарящите се страни във връзка с митническите процедури;

ОТЧИТАЙКИ, че действията в нарушение на митническото законодателство накърняват икономическите, данъчните и търговски интереси на двете договарящи се страни, и признавайки значението на точното определяне на митата и други данъци;

УБЕДЕНИ, че мерки срещу подобни действия могат да се предприемат по-ефективно чрез сътрудничество между митническите власти;

ПРИЗНАВАЙКИ значителната роля на митническите органи и важността на митническите процедури за насърчаване на улесняването на търговията и защитата на гражданите;

КАТО ИМАТ ЗА ЦЕЛ да осигурят рамка за засилване на сътрудничеството си с оглед на по-нататъшното опростяване и хармонизиране на митническите процедури и насърчаването на съвместните действия в контекста на съответните международни инициативи, в това число и улесняването на търговията и подобряването на сигурността на веригата на доставки;

ПРИЗНАВАЙКИ значението на Споразумението за улесняване на търговията, договорено под егидата на Световната търговска организация (СТО), и подчертавайки значението на неговото приемане и ефективно прилагане;

КАТО СЕ ОПИРАТ на основните елементи на Рамката от стандарти за сигурност и улесняване на глобалната търговия (SAFE) на Световната митническа организация (наричана по-долу „Рамка от стандарти SAFE“) на Световната митническа организация (СМО);

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД високото ниво на ангажираност на двете договарящи се страни към митническите дейности и сътрудничеството в борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуалната собственост;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД задълженията, произтичащи от международните конвенции, вече приети от или прилагани спрямо договарящите се страни, както и на свързаните с митниците действия, предприети от СТО; и

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД съответните инструменти на СМО, по-специално препоръката относно административната взаимопомощ от 5 декември 1953 г.;

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

1.   За целите на настоящото споразумение:

а)

„митническо законодателство“ означава всички законови и подзаконови нормативни актове на Съюза или Нова Зеландия, които уреждат вноса, износа и транзита на стоки и тяхното поставяне под всякакъв друг митнически режим или процедура, включително мерки по налагане на забрани, ограничения и контрол, и които се управляват или прилагат или за чието изпълнение се налагат принудителни мерки от митническите органи на договарящите се страни в съответните им територии;

б)

„законовите и подзаконовите нормативни актове на договарящата се страна“, „законовите и подзаконовите нормативни актове на посочената договаряща се страна“ и „законовите и подзаконовите нормативни актове на всяка от договарящите се страни“ означават законовите и подзаконовите нормативни актове, приложими в Съюза при тези обстоятелства, или законовите и подзаконовите нормативни актове, приложими в Нова Зеландия, според контекста;

в)

„митнически орган“ означава, в Съюза, компетентните служби на Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“), отговарящи за митническите въпроси, както и митническите органи на държавите членки на Съюза, а в Нова Зеландия — митническата служба на Нова Зеландия;

г)

„запитващ орган“ означава компетентен административен орган, определен от някоя от договарящите се страни за целта, който отправя искане за помощ на основание на настоящото споразумение;

д)

„запитан орган“ означава компетентен административен орган, определен от някоя от договарящите се страни за целта, който получава искане за помощ на основание на настоящото споразумение;

е)

„лице“ означава всяко физическо лице, всяко юридическо лице или всяко друго образувание без юридическа правосубектност, създадено или организирано съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове на всяка от договарящите се страни, извършващо внос, износ или транзит на стоки;

ж)

„информация“ означава данни, включително лични данни, документи, доклади и други съобщения, независимо от формата, включително електронни копия на такива;

з)

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, чиято самоличност е установена или може да бъде установена;

и)

„действие в нарушение на митническото законодателство“ означава всяко нарушение или опит за нарушение на митническото законодателство.

Член 2

Териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, към митническата територия на Съюза (както е описано в член 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза) и, от друга страна, на територията на Нова Зеландия (с изключение на Токелау), на която е в сила нейното митническо законодателство.

Член 3

Прилагане

1.   Настоящото споразумение се прилага в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове, приложими в Съюза в дадените обстоятелства, и в Нова Зеландия, включително в областта на защитата на данните, и в рамките на наличните ресурси на съответните им митнически органи.

2.   Митническите органи на Съюза и на Нова Зеландия вземат решение относно всички практически мерки и договорености, които са необходими за прилагането на настоящото споразумение.

Член 4

Връзка с други международни споразумения

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат правата и задълженията на никоя договаряща се страна, поети от нея по всякакво друго международно споразумение.

2.   Независимо параграф 1 разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред разпоредбите на което и да е двустранно споразумение за митническо сътрудничество и административна взаимопомощ, което е било или може да бъде сключено между отделните държави — членки на Съюза, и Нова Зеландия, когато разпоредбите на упоменатите двустранни споразумения са несъвместими с тези на настоящото споразумение.

3.   Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат разпоредбите на Съюза, уреждащи предаването между компетентните служби на Комисията и митническите органи на държавите — членки на Съюза, на всякаква информация, получена съгласно настоящото споразумение, която може да е от интерес за Съюза.

ДЯЛ II

МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 5

Обхват на сътрудничеството

1.   Съгласно настоящото споразумение сътрудничеството обхваща всички въпроси във връзка с прилагането на митническото законодателство.

2.   За целите на улесняването на законната търговия и движението на стоки, подобряването на спазването на изискванията от страна на търговците, защитата на гражданите и правоприлагането по отношение на правата върху интелектуалната собственост, митническите органи на Съюза и Нова Зеландия си сътрудничат, за да:

а)

защитават и улесняват законната търговия посредством ефективно правоприлагане по отношение на законодателните изисквания и привеждане в съответствие с тях;

б)

гарантират сигурността на веригата на доставки, за да се улесни безопасното движение на стоки между Съюза и Нова Зеландия;

в)

максимизират приноса си към работата на СМО, СТО и други съответни международни организации за подобряване на митническите техники и за разрешаване на проблеми по митническите процедури, митническото правоприлагане и улесняването на търговията; отстраняват ненужната тежест за икономическите оператори; предвиждат улеснения за операторите с високи равнища на спазване на изискванията; осигуряват предпазни мерки срещу измамите и незаконните или увреждащи дейности;

г)

прилагат международните инструменти и стандарти, приложими в областта на митниците и търговията, които съответните страни са приели, включително и съществените елементи на Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури (преразгледана), както и Международната конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките;

д)

прилагат Споразумението на СТО за улесняване на търговията от момента на влизането му в сила;

е)

си сътрудничат при проучването, разработването, изпитването и оценката на нови митнически процедури, както и при обучението и размяната на служители и предоставянето на помощ;

ж)

обменят информация относно митническото законодателство, неговото прилагане и митническите процедури, по-специално в областта на опростяването и модернизирането на митническите процедури; и

з)

разработват съвместни инициативи, свързани с процедурите по внос и износ и другите митнически процедури, както и такива, целящи да предложат ефективно обслужване на деловите среди.

Член 6

Сигурност на веригата за доставки и управление на риска

1.   Договарящите се страни работят заедно по свързаните с митниците аспекти на осигуряването и улесняването на международната търговска верига на доставки в съответствие с Рамката от стандарти SAFE. По-специално, те си сътрудничат чрез:

а)

засилване на свързаните с митниците аспекти на осигуряване на логистичната верига на международната търговия и същевременно улесняване на законната търговия;

б)

установяване, доколкото е възможно, на минимални стандарти за техниките за управление на риска и свързаните с тях изисквания и програми;

в)

където е уместно, установяване на взаимно признаване на техниките за управление на риска, стандартите за риск, проверките на сигурността, сигурността на веригата на доставка и програмите за търговско партньорство, включително равностойните мерки за улесняване на търговията;

г)

обмен на информация за сигурността на веригата на доставка и управлението на риска;

д)

създаване на звена за контакт за обмен на информация за сигурността на веригата на доставка и управлението на риска;

е)

въвеждане, където е уместно, на интерфейс за обмен на информация, включително за данните преди пристигането или преди заминаването;

ж)

сътрудничество в международни форуми, където въпросите за сигурността на веригата на доставка и управлението на риска могат да бъдат повдигнати и дискутирани по подходящ начин.

ДЯЛ III

АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ

Член 7

Обхват на помощта

1.   Митническите органи на Съюза и Нова Зеландия си сътрудничат при предотвратяването, установяването, разследването на нарушенията на митническото законодателство и борбата срещу тях.

2.   Помощта по силата на настоящото споразумение не следва да засяга правата и задълженията на която и да е договаряща се страна за взаимопомощ по наказателноправни въпроси съгласно международните споразумения или законовите и подзаконовите нормативни актове на всяка от договарящите се страни. Тя също така не се отнася до информацията, получена при упражняване на правомощия по искане на съдебен орган.

3.   Настоящото споразумение не обхваща помощта при събиране на мита, данъци или глоби.

Член 8

Помощ по искане

1.   По искане на запитващия орган запитаният орган му предоставя цялата относима информация, която може да му даде възможност да гарантира правилното прилагане на митническото законодателство, включително информация във връзка с разкрита или планирана дейност, която представлява или може да представлява действие в нарушение на митническото законодателство.

2.   По искане на запитващия орган запитаният орган го уведомява:

а)

дали изнесените от една от договарящите се страни стоки са надлежно внесени в другата, като посочва при необходимост приложения към стоките митнически режим; и

б)

дали внесените от една от договарящите се страни стоки са надлежно изнесени от другата, като посочва при необходимост приложения към стоките митнически режим.

3.   По искане на запитващия орган запитаният орган, в рамките на действащите законови и подзаконови нормативни актове, приложими за него, предприема необходимите стъпки за осигуряване на специално наблюдение на:

а)

лицата, за които има основателни съмнения, че участват или са участвали в действия в нарушение на митническото законодателство;

б)

местата, където са складирани или сглобявани стоки или могат да бъдат складирани или сглобявани стоки, за които има основателни съмнения, че са предназначени за употреба при действия в нарушение на митническото законодателство;

в)

стоки, които са или могат да бъдат превозени по такъв начин, че са налице основателни съмнения, че са предназначени за употреба при действия в нарушение на митническото законодателство; и

г)

транспортни средства, които са използвани или могат да бъдат използвани по такъв начин, че са налице основателни съмнения, че са предназначени за използване при действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 9

Помощ без отправено искане

Договарящите се страни си оказват взаимопомощ по своя собствена инициатива и в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове на всяка от договарящите се страни, ако считат, че това е необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство, и по-специално чрез предоставяне на получената информация относно:

а)

дейности, които са или изглежда, че са действия в нарушение на митническото законодателство, и които могат да бъдат от интерес за другата договаряща се страна;

б)

нови средства или методи, прилагани при извършване на действия в нарушение на митническото законодателство;

в)

стоки, за които се знае, че са обект на действия в нарушение на митническото законодателство;

г)

лица, за които има основателни съмнения, че участват или са участвали в действия в нарушение на митническото законодателство; и

д)

транспортни средства, по отношение на които са налице основателни съмнения, че са били използвани, са използвани или могат да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 10

Предоставяне и уведомяване

1.   По искане на запитващия орган запитаният орган предприема всички необходими мерки, в съответствие с приложимите към него законови и подзаконови нормативни разпоредби, с оглед:

а)

предоставяне на всякакви документи; или

б)

уведомяване за всички решения, произтичащи от запитващия орган и попадащи в обхвата на настоящото споразумение, на адресат, който пребивава или е установен в рамките на юрисдикцията на запитания орган.

2.   Исканията за предоставяне на документи или за уведомяване за решения се отправят в писмен вид на официален език на запитания орган или на език, приемлив за този орган.

Член 11

Форма и съдържание на исканията за помощ

1.   Исканията съгласно настоящото споразумение се отправят в писмена форма. Те са придружени от документите, необходими за постигане на съответствие с искането. Когато е необходимо поради спешност на ситуацията, може да се приеме и устно искане, но то трябва незабавно да бъде потвърдено в писмена форма.

2.   Исканията съгласно параграф 1 включват следната информация:

а)

запитващият орган;

б)

исканата мярка;

в)

предмета и мотива за искането;

г)

съответните законови и подзаконови нормативни актове;

д)

колкото е възможно по-точни и изчерпателни сведения за стоките или лицата, които са обект на разследване; и

е)

обобщение на относимите факти за вече извършените проучвания.

3.   Исканията се отправят на официален език на запитания орган или на език, приемлив за този орган. Това изискване не се прилага за никой от документите, които придружават искането по параграф 1.

4.   Ако искането не отговаря на горепосочените формални изисквания, може да се поиска коригиране или допълване на искането; междувременно могат да се предприемат предохранителни мерки.

Член 12

Изпълнение на исканията

1.   С цел съобразяване с искането за помощ запитаният орган пристъпва към действие незабавно в рамките на своята компетентност и налични ресурси така, както би действал от свое име или по искане на други органи на същата договаряща се страна, като предоставя вече притежаваната информация, като провежда подходящи разследвания или като организира тяхното провеждане. Настоящият параграф се прилага и към всеки друг орган, към който, в съответствие с настоящото споразумение, е било адресирано искането от страна на запитания орган, когато последният не може да действа самостоятелно.

2.   Исканията за помощ се изпълняват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове на договарящата се страна, получаваща искането.

3.   Надлежно упълномощени официални представители на някоя от договарящите се страни могат, със съгласието на другата договаряща се страна и при поставените от нея условия, да присъстват, за да получат, в помещенията на запитания орган или на друг съответен орган съгласно параграф 1, информация във връзка с дейностите, които са или може да представляват действия в нарушение на митническото законодателство, от която запитващият орган се нуждае за целта на настоящото споразумение.

4.   Със съгласието на дадена договаряща се страна и при спазване на условията, поставени от същата, надлежно упълномощените официални лица на другата договаряща се страна могат да присъстват по време на разследванията, провеждани на територията на дадената договаряща се страна.

Член 13

Форма, в която следва да се съобщава информацията

1.   Запитаният орган съобщава в писмен вид на запитващия орган резултатите от разследванията, извършени след искане, отправено по настоящото споразумение, заедно с относимите документи, заверени копия на документи или други елементи.

2.   Информацията, съобщена съгласно параграф 1, може да бъде в компютризирана форма.

3.   Оригиналните дела и документи се предават само по искане в случаите, когато заверените копия биха били недостатъчни. Тези оригинали се връщат при първа възможност на запитания орган.

Член 14

Изключения от задължението за предоставяне на помощ

1.   Всякаква форма на помощ в обхвата на настоящото споразумение може да бъде отказана или може да бъде предоставена при определени условия или изисквания, когато договаряща се страна счита, че помощта съгласно настоящото споразумение:

а)

вероятно би накърнила суверенитета на Нова Зеландия или на държава — членка на Съюза, чийто компетентен орган е получил искане да окаже помощ в изпълнение на настоящото споразумение;

б)

вероятно би накърнила обществения ред, сигурността или други интереси от съществено значение;

в)

е в нарушение на търговска тайна или би накърнила законни търговски интереси; или

г)

е несъвместима с приложимите законови и подзаконови нормативни актове, включително, но не само, актовете за защита на неприкосновеността на личния живот или на финансови интереси и сметки на физически лица.

2.   Оказването на помощ може да бъде отложено от запитания орган на основание на това, че тя би попречила на провеждано разследване, наказателно преследване или съдебно производство. В такъв случай запитаният орган се консултира със запитващия орган, за да определи дали може да бъде предоставена помощ при такива условия, каквито запитаният орган може да изиска.

3.   Когато запитващият орган търси помощ, която самият той не би могъл да предостави, ако това бъде поискано от него, в своето искане той обръща внимание върху този факт. Тогава запитаният орган решава как да отговори на такова искане.

4.   За случаите по параграфи 1 и 2 решението на запитания орган и мотивите за него се съобщават на запитващия орган без ненужно забавяне.

Член 15

Вещи лица и свидетели

Длъжностно лице от запитания орган може да бъде упълномощено да се яви, в рамките на ограниченията съгласно пълномощното, като вещо лице или свидетел пред орган в другата договаряща се страна по въпросите в приложното поле на настоящото споразумение и да представи предмети, документи или поверителни или заверени копия от тях според необходимостта за постигане на тази цел. Искането за явяване трябва изрично да посочва пред кой орган ще трябва да се яви длъжностното лице, по какви въпроси и в какво качество ще бъде разпитвано.

Член 16

Разходи, свързани с помощта

Договарящите се страни се отказват от всякакви претенции помежду си за възстановяване на извършените разходи съгласно настоящото споразумение, с изключение, по целесъобразност, на разходите, платими във връзка с явяването на вещите лица и свидетелите съгласно член 15, както и на разходите, платими на устните и писмени преводачи, които не са служители на публична служба.

ДЯЛ IV

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 17

Поверителност и защита на информацията

1.   Всяка предоставена по настоящото споразумение информация, независимо от формата, има поверителен или служебен характер, в зависимост от приложимите правила във всяка от договарящите се страни.

2.   Нито една от договарящите се страни не може да използва или да разкрива информация, получена в изпълнение на настоящото споразумение, освен за целите на настоящото споразумение, или с предварителното писмено съгласие на предоставящата договаряща се страна и в съответствие с такива условия и ограничения, които предоставящата договаряща се страна може да изиска. Независимо от това, ако по силата на законовите и подзаконовите нормативни актове на дадена договаряща се страна от нея се изисква да разкрие информация, получена съгласно настоящото споразумение, тя уведомява за всяко такова разкриване предоставящата договаряща се страна, по възможност преди това разкриване.

3.   При спазване на всички изисквания по отношение на договаряща се страна по силата на законовите и подзаконовите нормативни актове на тази договаряща се страна, или изрични условия, ограничения или инструкции за боравене, изискващи по-голяма защита, цялата информация, предоставена съгласно настоящото споразумение, се ползва със същото или по-високо равнище на сигурност и защита на неприкосновеността на личния живот, както е указано от класификацията за сигурност или всякакви други условия за боравене, приложени към информацията от запитания орган.

4.   Лични данни се обменят единствено когато договарящата се страна, която може да ги получи, се задължи да им осигури защита, считана за достатъчна от договарящата се страна, която може да предостави такива лични данни.

5.   Всяка от договарящите се страни ограничава достъпа до информация, получена по силата на настоящото споразумение, до онези лица, които е необходимо да са запознати с нейното съдържание.

6.   Всяка от договарящите се страни ограничава, задържа и предава информация, получена по силата на настоящото споразумение, като използва одобрени механизми за сигурност, като например пароли, криптиране или други разумни гаранции в съответствие с класификацията за сигурност, отнасяща се за конкретната информация.

7.   Всяка от договарящите се страни уведомява другата за всеки случай на неволен или неразрешен достъп, използване, разкриване, изменение или унищожаване на информацията, получена по настоящото споразумение, и предоставя пълна информация за неволния или неразрешен достъп, използването, разкриването, изменението или унищожаването на информацията.

8.   Когато информацията, получена съгласно настоящото споразумение, е била неволно разкрита или изменена, всяка от договарящите се страни прави всичко разумно осъществимо за възстановяване или, ако възстановяването не е възможно, за гарантиране на унищожаването на изменената или разкрита информация.

9.   Всяка от договарящите се страни може да поиска осигуряване на допълнителна защита за изключително чувствителната информация.

10.   Информацията не може да бъде обработвана и съхранявана по-дълго от необходимото за целите на прилагането на настоящото споразумение, както и в съответствие с изискванията на всяка от договарящите се страни относно неприкосновеността на личния живот и поддържането на публичните регистри. Всяка от договарящите се страни гарантира правилното унищожаване на информация, която е била получена по силата на настоящото споразумение, както е предвидено в законовите и подзаконовите нормативни актове на тази договаряща се страна.

11.   Съдържанието на настоящото споразумение по никакъв начин не може да попречи на използването на информацията или документите, получени по силата на настоящото споразумение, като доказателства в съдебни производства или впоследствие при наказателни производства пред съдилищата във връзка с действия в нарушение на митническото законодателство. Поради това страните могат да използват като доказателство в своите протоколи, доклади и свидетелски показания, както и в хода на съдебни производства или впоследствие при наказателни производства, получената информация и използваните документи в съответствие с настоящото споразумение. Компетентният орган, който е предоставил тази информация или е дал достъп до тези документи, се уведомява за това използване.

ДЯЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Заглавия

Заглавията на дяловете и членовете на настоящото споразумение са добавени само за улеснение при позоваване и не засягат тълкуването на настоящото споразумение.

Член 19

Консултации

Всички въпроси или спорове, свързани с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се уреждат чрез консултации между договарящите се страни, водещи, когато е уместно, до решение на Съвместния комитет за митническо сътрудничество, посочен в член 20.

Член 20

Съвместен комитет за митническо сътрудничество

1.   Създава се Съвместен комитет за митническо сътрудничество (СКМС), който се състои от представители на митническите и други компетентни органи на договарящите се страни. Комитетът се свиква на място, дата и при дневен ред, определени по взаимно съгласие.

2.   СКМС следи за правилното функциониране и изпълнение на настоящото споразумение и разглежда всички въпроси и спорове, произтичащи от неговото прилагане. При това СКМС, наред с другото:

а)

предприема необходимите мерки за митническо сътрудничество и взаимопомощ в съответствие с целите на настоящото споразумение, по-специално чрез:

i)

определяне на всички изменения на законови и подзаконови нормативни актове, необходими за изпълнението на настоящото споразумение;

ii)

определяне и въвеждане на мерки за подобряване на механизмите за информационен обмен;

iii)

определяне и въвеждане на най-добри практики, включително най-добри практики за хармонизиране на изискванията за предварителната електронна информация за товари с международните стандарти за входящи, изходящи и транзитно преминаващи пратки;

iv)

определяне и въвеждане на стандарти за анализ на риска за информацията, изисквана за идентифициране на високорискови пратки, внасяни в Нова Зеландия и Съюза, превозвани или преминаващи транзитно през тях;

v)

определяне и въвеждане на мерки за хармонизиране на стандартите за оценка на риска;

vi)

определяне на минималните стандарти за контрол и методите, чрез които тези стандарти могат да бъдат изпълнени;

vii)

подобряване и създаване на стандарти за програми за търговско партньорство, предназначени да подобрят сигурността на веригата на доставка и да улеснят осъществяването на законна търговия; и

viii)

определяне и предприемане на конкретни стъпки за установяване на взаимно признаване на техниките за управление на риска, стандартите относно риска, проверките на сигурността и програмите за търговско партньорство, включително равностойните мерки за улесняване на търговията;

б)

действа като компетентен орган, който се занимава с всички въпроси, възникнали във връзка с прилагането на дял III;

в)

е оправомощен да приема решения за прилагане на настоящото споразумение, включително относно предаването на данни и взаимно договорените ползи от взаимно признаване на техниките за управление на риска, стандартите относно риска, проверките на сигурността и програмите за търговско партньорство, както и други мерки за улесняване на търговията;

г)

обменя становища по всички въпроси от взаимен интерес във връзка с митническото сътрудничество, включително бъдещите мерки и ресурси за тях; и

д)

приема своя вътрешен правилник.

3.   СКМС създава подходящи работни механизми, включително работни групи, за да подпомага работата си по изпълнение на настоящото споразумение.

Член 21

Влизане в сила и срок

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която договарящите се страни се уведомяват взаимно за приключването на процедурите, необходими за тази цел, чрез разменени помежду им дипломатически ноти.

2.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно при взаимно съгласие на договарящите се страни чрез разменени между тях дипломатически ноти. Измененията влизат в сила при условията, посочени в параграф 1, освен ако между договарящите се страни е договорено друго.

3.   Всяка от договарящите се страни може да прекрати настоящото споразумение чрез уведомяване на другата в писмен вид. Прекратяването поражда действие три месеца от датата на нотификацията до другата договаряща се страна. Исканията за помощ, получени преди прекратяването на споразумението, се изпълняват в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 22

Еднаква сила на текстовете

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични. В случай на разминаване между текстовете на настоящото споразумение договарящите се страните отнасят въпроса до СКМС.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за целта представители подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.

V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Za Novi Zeland

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


РЕГЛАМЕНТИ

20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/602 НА СЪВЕТА

от 19 април 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (1), и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като имат предвид, че:

(1)

На 30 август 2017 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2017/1509.

(2)

Корейската народнодемократична република (КНДР) продължава своите ядрени и балистични програми в разрез със своите задължения, заложени в няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Тези програми се финансират отчасти чрез незаконни трансфери на средства и икономически ресурси.

(3)

Четири лица, участвали в трансфера на активи или ресурси, които биха могли финансово да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение, следва да бъдат добавени в списъка на лицата и образуванията в приложение XV към Регламент (ЕС) 2017/1509.

(4)

Поради това приложение XV към Регламент (ЕС) 2017/1509 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XV към Регламент (ЕС) 2017/1509 се изменя съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XV към Регламент (ЕС) 2017/1509 следните лица се добавят в списъка на лицата, съдържащ се в буква в) „Физически лица, посочени в съответствие с член 34, параграф 4, буква б)“:

 

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Дата на посочване

Основания

„9.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Дата на раждане: 2.12.1947 г.

Място на раждане: Sinuju, КНДР

20.4.2018 г.

Според експертната група KIM Yong Nam е служител на Главната разузнавателна служба, образувание, което е посочено от ООН. Той и синът му KIM Su Gwang се сочат от експертната група като упражняващи редовни измамни финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. KIM Yong Nam е открил различни текущи и спестовни сметки в Съюза и е участвал в различни мащабни банкови преводи към банкови сметки в Съюза или към сметки извън Съюза по времето, през което работи като дипломат, включително към сметки на името на сина си KIM Su Gwang и снаха си KIM Kyong Hui.

10.

DJANG Tcheul Hy

Дата на раждане: 11.5.1950 г.

Място на раждане: Kangwon

20.4.2018 г.

DJANG Tcheul Hy, наред със съпруга си KIM Yong Nam, сина си KIM Su Gwang и снаха си KIM Kyong Hui, участва в упражняването на редовни измамни финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. Била е собственик на няколко банкови сметки в Съюза, открити от на нейно име от сина ѝ KIM Su Gwang. Участвала е в няколко банкови превода от сметки на снаха ѝ KIM Kyong Hui към банкови сметки извън Съюза.

11.

KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)

Дата на раждане: 18.8.1976 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР

Дипломат в посолството на КНДР в Беларус

20.4.2018 г.

Според експертната група KIM Su Gwang е служител на Главната разузнавателна служба, образувание, което е посочено от ООН. Той и баща му KIM Yong Nam се сочат от експертната група като упражняващи редовни измамни финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. KIM Su Gwang е открил многобройни банкови сметки в няколко държави — членки на Съюза, включително на името на членове на своето семейство. Участвал е в различни мащабни банкови преводи към банкови сметки в Съюза или към сметки извън Съюза по времето, през което работи като дипломат, включително към сметки на името на своята съпруга KIM Kyong Hui.

12.

KIM Kyong Hui

Дата на раждане: 6.5.1981 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР

20.4.2018 г.

KIM Kyong Hui, наред със съпруга си KIM Su Gwang, свекъра си KIM Yong Nam и свекърва си DJANG Tcheul Hy, участва в упражняването на редовни измамни финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. Получила е няколко банкови превода от съпруга си KIM Su Gwang и свекъра си KIM Yong Nam и е превеждала средства към сметки извън Съюза на свое име или на името на своята свекърва DJANG Tcheul Hy.“


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/603 НА КОМИСИЯТА

от 12 април 2018 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 април 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(Код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Надуваема възглавничка от пластмаса (т.нар. „възглавничка за инвалидна количка“) с приблизителни размери 40 × 40 cm, състояща се от две правоъгълни взаимосвързани отделения, напълнени с въздух. Всяко отделение съдържа напълнена с въздух торба от пластмаса, покрита с тънък слой от силикон.

Възглавничката е регулируема в съответствие със степента, до която двете отделения са напълнени, което позволява позицията на пластмасовата торба във всяко отделение да се сменя, когато ползващото възглавничката лице седи на нея.

Възглавничката е облечена в снемаем противоплъзгащ калъф от текстилни материали, към долната страна на който са прикрепени две самозалепващи се ленти тип „велкро“.

Изделието е предназначено да предотвратява възникването на декубитални рани при ползващото го лице. То има облекчаващ ефект за седалищните кости и повишава удобството на ползващото го лице.

Вж. изображенията (*1)

3926 90 97

Класирането се определя от общи правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 3926 , 3926 90 и 3926 90 97 .

Класирането на изделието в позиция 9404 (артикули за легла и подобни артикули) се изключва, защото възглавничките за пълнене с въздух (пневматични) са изключени от тази позиция по смисъла на забележка 1, буква а) към глава 94 и следователно пневматичните възглавнички от пластмаса се класират в позиция 3926 (виж също Обяснителните бележки към Хармонизираната система (ОБХС) за позиция 9404 , последен параграф, буква б).

Класирането в код по КН 8714 20 00 като части и принадлежности за инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди също се изключва, тъй като изделието не може да бъде определено като предназначено за използване изключително или главно с инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди по смисъла на забележка 3 към раздел XVII. Предвид своите обективни характеристики изделието може да се използва за много седалки и столове, както и за седалки на инвалидни колички. Например изделието не е предназначено за употреба със специална седалка, тъй като то не разполага с конкретни средства, чрез които да може да бъде прикрепено, което би било указание за това, че се използва със специална седалка. Противоплъзгащият калъф и самозалепващите се ленти тип „велкро“ може да се прикрепят към множество различни видове седалки. Следователно нищо не определя изделието като предназначено за използване със специален вид седалка (вж. също ОБХС за позиция 8714 , първи параграф, i).

Освен това класиране в код по КН 8714 20 00 като части и принадлежности за инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди се изключва, защото изделието нито е абсолютно необходимо за функционирането на инвалидната количка, нито приспособява инвалидната количка за конкретна операция, нито увеличава диапазона от операции, нито ѝ позволява да изпълнява особена функция, свързана с главната ѝ функция, която е да се даде възможност на човек с увреждания да се движи (вж. решение на Съда от 16 юни 2011 г. по дело Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, т. 29, 30 и 36). Инвалидните колички с възглавничка действат по същия начин като без такава. Възглавничката само прави инвалидната количка по-удобна и по-поносима за потребителите.

Въпреки че изделието се състои от различни компоненти (възглавничката от пластмаса, а калъфът от текстилни материали), то трябва да бъде класирано съгласно пластмасовата възглавничка, тъй като именно възглавничката му придава основния характер по смисъла на общо правило 3, буква б). Текстилният компонент е просто калъф, който предпазва основния компонент и го държи на място. Следователно изделието трябва да бъде класирано според материала, от който е направено, в код по КН 3926 90 97 като „други изделия от пластмаси“.

Image

Image


(*1)  Изображенията са само за информация.


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/604 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 по отношение на процедурните правила за улесняване на установяването на преференциалния произход на стоките в Съюза, и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 3510/80 и (ЕО) № 209/2005

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 66, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (2) се определят, наред с другото, процедурните правила, посочени в член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 („Кодексът“), за улесняване на установяването на преференциалния произход на стоките в Съюза.

(2)

Последното изречение от член 68, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 понастоящем се отнася до прилагането според случая на раздел 2, подраздели 2—9 от същия регламент, които се отнасят до правилата за произход на схемата на Общата система за преференции (ОСП) на Съюза. Само някои разпоредби от тези подраздели обаче са от значение в контекста на регистрацията на износителите извън рамките на схемата ОСП на Съюза. Следователно е необходимо тези разпоредби да бъдат конкретизирани. Задължението на Комисията да предоставя на трета държава, с която Съюзът има преференциално споразумение, адресите на митническите органи, отговарящи за проверката на документ за произход, попълнен от регистриран износител, при всички случаи произтича от разпоредбите на съответното споразумение, и следователно не е нужно то да се определя с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447. Преходната разпоредба, посочена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, която временно позволява на нерегистриран, но одобрен износител в Съюза да попълни документ за произход, е остаряла и следва да бъде премахната. От съображения за опростяване и съгласуваност между преференциалните споразумения малките пратки, които не са внесени с търговска цел, следва да бъдат освободени от задължението за представяне на документ за произход, когато такова освобождаване е разрешено, но не е пряко установено в преференциалното споразумение. Предвид факта, че има други начини за идентифициране на износителя и че в Съюза подписът не допринася за правния статут на документа за произход, от износителите следва да не се изисква да подписват такъв документ, когато това е разрешено, но не е пряко установено в преференциалното споразумение.

(3)

Правилата, определени в член 69 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 във връзка със замяната на доказателствата за преференциален произход, издадени или съставени извън рамките на схемата ОСП на Съюза, следва да се прилагат по-широко за документите за произход. В допълнение следва да се изясни формата, в която може да се издаде заместващ документ за произход.

(4)

Следва да бъдат определени правила с цел улесняване на установяването в Съюза на преференциалния произход на преработени продукти, получени от стоки със статут на преференциален произход. Тъй като тези правила са насочени към предпазване на икономическите оператори от неблагоприятни и нежелани последствия от сливането в Кодекса на режима обработка под митнически контрол с режима активно усъвършенстване, те следва да се прилагат с обратна сила от датата на прилагане на Кодекса.

(5)

В член 80, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да се включи препратка към новото приложение 22-06A, съдържащо формуляра за заявление, който трябва да се използва от износителите от държавите членки за регистрация в системата REX, като по този начин приложение 22-06 ще се прилага само за регистрацията на износителите в държавите — бенефициери по ОСП. Съответно новото приложение 22-06А следва да бъде вмъкнато в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, а приложение 22-06 към същия регламент следва да бъде съответно изменено. Членове 82, 83 и 86 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва също да бъдат изменени вследствие въвеждането на новото приложение 22-06A. Предвид факта, че има други начини за идентифициране на износителя и че в Съюза подписът не допринася за правния статут на документа, от износителите следва да не се изисква да подписват изявлението за произход, посочено в член 92 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447. Параграфи 1, 2 и 3 от посочения член следва да се прилагат според случая спрямо изявления за произход, съставени от износители в Съюза не само за целите на двустранната кумулация, както е посочено в член 53 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (3), но също и за деклариране на произхода на стоки, изнасяни в държава бенефициер по схемите ОСП на Норвегия, Швейцария или Турция за целите на кумулацията с материалите с произход от Съюза. Поради това член 92 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Приложение 22-07 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да бъде изменено, за да се посочи символът, с който износителят ще указва кога изявлението за произход се отнася за продукти с произход от Сеута и Мелиля. То следва да бъде изменено, за да отрази факта, че когато изявлението за произход се отнася до продукти с произход от Съюза, износителят трябва да укаже произхода посредством означението „ЕС“.

(7)

Регламент (ЕИО) № 3510/80 на Комисията (4) е остарял, тъй като предвидените в него разпоредби са били заменени с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията. Поради това той следва да бъде отменен в интерес на правната сигурност и прозрачността.

(8)

Регламент (ЕО) № 209/2005 на Комисията (5) разрешава дерогации от задължението, определено в Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета (6), за представяне на доказателства за произход на текстилни продукти, попадащи в раздел XI от Комбинираната номенклатура. Регламент (ЕО) № 1541/98 бе отменен с Регламент (ЕС) № 955/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7). Поради това Регламент (ЕО) № 209/2005 е остарял и следва да бъде отменен в интерес на правната сигурност и прозрачността.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се изменя, както следва:

1)

Член 68 се изменя, както следва:

а)

последното изречение от параграф 1 се заменя със следния текст:

„Членове 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 и 91 от настоящия регламент се прилагат според случая.“;

б)

в първото изречение на параграф 2 думите „членове 10 и 15“ се заменят с думите „член 10, параграф 1 и член 15“.;

в)

параграфи 3 и 5 се заличават.

г)

Добавят се следните нови параграфи 6 и 7:

„6.   Когато по силата на дадено преференциално споразумение Съюзът може да отмени изискването за представяне на документ за произход по отношение на продуктите с произход, това освобождаване се прилага при условията, определени в член 103, доколкото те не са определени в съответното преференциално споразумение.

7.   Когато по силата на дадено преференциално споразумение Съюзът може да отмени изискването документът за произход да бъде подписан от износителя, не се изисква такъв подпис.“

2)

Член 69 се заменя със следното:

„Член 69

Заместване на документите за произход, издадени или съставени извън рамките на схемата ОСП на Съюза

(член 64, параграф 1 от Кодекса)

1.   Когато продукти с произход, обхванати от документ за произход, издаден или съставен преди това за целите на преференциална тарифна мярка, посочена в член 56, параграф 2, буква г) или д) от Кодекса, различна от схемата ОСП на Съюза, все още не са допуснати за свободно обращение и са поставени под контрола на митническо учреждение в Съюза, първоначалният документ за произход може да бъде заместен от един или повече заместващи документи за произход с цел изпращане на всички или някои от тези продукти на друго място в рамките на Съюза.

2.   Всяко от следните лица може да издаде или състави заместващия документ за произход, посочен в параграф 1, в същата форма като първоначалния документ за произход или във формата на заместващо изявление за произход, изготвени според случая съгласно член 101 и приложение 22-20:

а)

износител, одобрен или регистриран в Съюза, който извършва повторна експедиция на стоките;

б)

лице, извършващо повторна експедиция на стоките в Съюза, когато общата стойност на продуктите с произход в първоначалната пратка, която ще бъде разделена, не надвишава приложимия праг на стойността; или

в)

лице, извършващо повторна експедиция на стоките в Съюза, когато общата стойност на продуктите с произход в първоначалната пратка, която ще бъде разделена, надвишава приложимия праг на стойността, и лицето, извършващо повторната експедиция, приложи копие от първоначалния документ за произход към заместващия документ за произход.

Когато предвидената в първа алинея замяна на първоначалния документ за произход не е възможна, заместващият документ за произход, посочен в параграф 1, може да се издаде или състави под формата на сертификат за движение EUR.1 от митническото учреждение, под чийто контрол са поставени стоките.

3.   Когато заместващият документ за произход е сертификат за движение EUR.1, заверката от митническото учреждение, издаващо заместващия сертификат за движение EUR.1, се поставя в клетка 11 на сертификата. Данните от клетка 4 на сертификата, отнасящи се до държавата на произход, са идентични с данните в първоначалния документ за произход. Клетка 12 се подписва от лицето, извършващо повторна експедиция. Лицето, извършващо повторна експедиция, което добросъвестно подписва клетка 12, не отговаря за точността на данните, вписани в първоначалния документ за произход.

Митническото учреждение, получило искане да издаде заместващия сертификат за движение EUR.1, отбелязва върху първоначалния документ за произход или върху приложение към него теглото, броя, естеството и държавата на получаване на изпращаните продукти и посочва поредните номера на съответния заместващ сертификат или сертификати. То съхранява първоначалния документ за произход за срок от поне три години.“

3)

Вмъква се следният член 69а:

„Член 69а

Преференциален произход на преработени продукти, получени от стоки със статут на преференциален произход

(член 64, параграф 1 от Кодекса)

1.   Когато несъюзни стоки със статут на преференциален произход в рамките на преференциално споразумение между Съюза и трети държави бъдат поставени под режим активно усъвършенстване, се счита, че получените от тях преработени продукти при пускането им в свободно обращение имат същия статут на стоки с преференциален произход като първоначалните стоки.

2.   Параграф 1 не се прилага в следните случаи:

а)

операцията по усъвършенстване включва и несъюзни стоки, различни от посочените в параграф 1, включително стоки със статут на преференциален произход в рамките на различно преференциално споразумение;

б)

преработените продукти са получени от еквивалентни стоки, посочени в член 223 от Кодекса;

в)

митническите органи са разрешили временен реекспорт на стоките за допълнителна преработка в съответствие с член 258 от Кодекса.

3.   Когато се прилага параграф 1, документът за произход, издаден или съставен за поставените под режим активно усъвършенстване продукти, се смята за документ за произход, издаден или съставен за преработените продукти.“;

4)

Параграф 2 от член 80 се заменя със следното:

„2.   След получаване на пълния формуляр за заявление, посочен в приложение 22-06, компетентните органи на държавите бенефициери определят незабавно номер на регистриран износител на износителя и въвеждат в системата REX номера на регистрирания износител, регистрационните данни и датата, от която е валидна регистрацията в съответствие с член 86, параграф 4.

След получаване на пълния формуляр за заявление, посочен в приложение 22-06А, митническите органи на държавите членки незабавно определят за износителя номер на регистриран износител или, когато е уместно, на лицето, което извършва повторна експедиция на стоки, и въвеждат в системата REX номера на регистриран износител, регистрационните данни и датата, от която съответната регистрация е валидна в съответствие с член 86, параграф 4.

Компетентните органи на държавата бенефициер или митническите органи на държавата членка информират износителя или, когато е уместно, лицето, извършващо повторна експедиция на стоки, за номера на регистриран износител, определен на този износител или на лицето, извършващо повторна експедиция на стоки, както и за датата, от която е валидна регистрацията.“

5)

Член 82 се изменя, както следва:

а)

параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Комисията оповестява публично следната информация, при условие че износителят е дал съгласието си, като е подписал клетка 6 от формуляра, посочен в приложение 22-06 или приложение 22-06A, според случая:

а)

име на регистрирания износител, както е указано в клетка 1 от формуляра, поместен в приложение 22-06 или приложение 22-06A, според случая;

б)

адрес на седалището на регистрирания износител, както е указано в клетка 1 от формуляра, поместен в приложение 22-06 или приложение 22-06A, според случая;

в)

данни за връзка на регистрирания износител, както е указано в клетки 1 и 2 от формуляра, поместен в приложение 22-06 или приложение 22-06A, според случая;

г)

примерно описание на стоките, които отговарят на изискванията за преференциално третиране, включително примерен списък с позициите или главите по Хармонизираната система, както е указано в клетка 4 от формуляра, поместен в приложение 22-06 или приложение 22—06A, според случая;

д)

EORI номер на регистрирания износител, както е указано в клетка 1 от формуляра, поместен в приложение 22-06 или 22-06A, или идентификационен номер на търговеца (TIN) на регистрирания износител, както е указано в клетка 1 от формуляра, поместен в приложение 22-06;

е)

дали регистрираният износител е търговец или производител, както е указано в клетка 3 от формуляра, поместен в приложение 22-06 или приложение 22-06A, според случая.

Отказът да се подпише клетка 6 не представлява основание за отказ на регистрация на износителя.“;

б)

в параграф 8 след буква а) се вмъква следната буква б), а настоящите букви б) — д) се преномерират съответно:

„б)

датата на регистрацията на регистрирания износител;“.

6)

Член 83 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 след думите „приложение 22-06“ се добавят думите „или приложение 22-06А, според случая“;

б)

в параграф 4 след думите „приложение 22-06“ се добавят думите „или приложение 22-06А, според случая“;

7)

В член 86, параграф 2 думите „приложение 22-06“ се заменят с думите „приложение 22-06А“.

8)

Член 92 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 се добавя следната алинея:

„От износителя не се изисква да подписва декларацията за произход.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis към следното:

а)

изявленията за произход, съставени в Съюза за целите на двустранната кумулация по член 53 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

б)

изявления за произход на стоки, изнасяни от държава бенефициер по схемите ОСП на Норвегия, Швейцария или Турция, за целите на кумулацията с материали с произход от Съюза.“;

9)

Приложение 22-06 се заменя с текста, изложен в приложение I към настоящия регламент.

10)

След приложение 22-06 се добавя ново приложение 06-22А, изложено в приложение II към настоящия регламент.

11)

В приложение 22-07 бележка под линия 5 се заменя със следното:

„(5)

Посочва се държавата на произход на продуктите. Когато изявлението за произход се отнася до продукти с произход от Съюза, износителят трябва да укаже произхода посредством означението „ЕС“. Когато изявлението за произход се отнася изцяло или отчасти за продукти с произход от Сеута и Мелиля по смисъла на член 112 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, износителят трябва да укаже произхода посредством означението „CM“.“

Член 2

Регламент (ЕИО) № 3510/80 се отменя.

Член 3

Регламент (ЕО) № 209/2005 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точка 3 се прилага от 1 май 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(3)  Делегиран регламент на комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕИО) № 3510/80 на Комисията от 23 декември 1980 г. относно определение на понятието за продукти с произход за прилагането на тарифните преференции, предоставени от Европейската икономическа общност по отношение на определени продукти от развиващи се страни (ОВ L 368, 31.12.1980 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 209/2005 на Комисията от 7 февруари 2005 г. за установяване на списъка на текстилните продукти, за които не се изисква доказателство за произход при пускането им в свободно обращение в Общността (ОВ L 34, 8.2.2005 г., стр. 6.)

(6)  Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета от 13 юли 1998 г. относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства (ОВ L 202, 18.7.1998 г., стр. 11).

(7)  Регламент (ЕС) № 955/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2011 г. за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (ОВ L 259, 4.10.2011 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-06

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО РЕГИСТРИРАН ИЗНОСИТЕЛ

за целите на схемите за общи тарифни преференции на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и Турция  (1)

1.

Име/фирма на износителя, пълен адрес и държава, данни за връзка, TIN.

2.

Допълнителни данни за връзка, включващи номер на телефон и факс и адрес на електронна поща, ако има (незадължително).

3.

Да се посочи дали основната дейност е производство или търговия.

4.

Примерно описание на стоките, които отговарят на условията за преференциално третиране, включително примерен списък на позициите по Хармонизираната система (или главите, когато търгуваните стоки са включени в повече от двадесет позиции по Хармонизираната система).

5.

Задължения, които износителят трябва да поеме

С настоящото долуподписаното лице:

декларира, че посочените по-горе данни са верни;

удостоверява, че не е била заличавана негова предходна регистрация; в противен случай, удостоверява, че ситуацията, която е довела до отмяната, е била отстранена;

поема задължението да съставя изявления за произход само за стоки, които отговарят на изискванията за преференциално третиране и на правилата за произход, определени за тези стоки в Общата система за преференции;

поема задължението да води съответните търговски счетоводни регистри за производството/доставката на стоките, които отговарят на изискванията за преференциално третиране, и да ги съхранява за срок от най-малко три години след края на календарната година, през която е съставено изявлението за произход;

поема задължението да уведомява незабавно компетентния орган за промени, възникнали по отношение на регистрационните му данни след получаването на номер на регистриран износител;

поема задължението да сътрудничи на компетентния орган;

се задължава да приеме извършването на проверка на точността на изявленията му за произход, включително проверка на счетоводните регистри и посещения в помещенията му от страна на Европейската комисия или органите на държавите членки, както и органите на Норвегия, Швейцария и Турция;

поема задължението да поиска заличаване на регистрацията му в системата, ако вече не отговаря на условията за износ на стоки по схемата;

поема задължението да поиска заличаване на регистрацията му в системата, ако вече не възнамерява да изнася такива стоки по схемата.

Място, дата, подпис на упълномощеното лице, име и длъжност  (2)

6.

Изрично и информирано предварително съгласие на износителя за оповестяване на личните му данни на публичния уебсайт

С настоящото долуподписаното лице се информира, че предоставената в това заявление информация може да бъде оповестена чрез публичния уебсайт. Долуподписаното лице е съгласно посочената информация да бъде оповестена чрез публичния уебсайт. Долуподписаното лице може да оттегли своето съгласие за оповестяване на тази информация на публичния уебсайт, като отправи искане към компетентните органи, отговарящи за регистрацията.

Място, дата, подпис на упълномощеното лице, име и длъжност  (2)

7.

Клетка за служебно ползване от компетентния орган

Заявителят е регистриран под следния номер:

 

Регистрационен номер: …

 

Дата на регистрацията …

 

Дата, от която регистрацията поражда действие …

Подпис и печат  (2)

Известие

относно защитата и обработката на личните данни, включени в системата

1.

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящото заявление за получаване на регистрация като регистриран износител, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Съюза и за свободното движение на такива данни. Когато компетентните органи на държава бенефициер или на трета държава, която прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, обработват личните данни, съдържащи се в настоящото заявление за получаване на регистрация като регистриран износител, се прилагат националните разпоредби за изпълнение на посочената директива.

2.

Личните данни от заявлението за получаване на регистрация като регистриран износител се обработват за целите на правилата за произход по ОСП на Съюза, определени в съответните законодателни актове на Съюза. Посочените законодателни актове, установяващи правилата за произход по ОСП на Съюза, представляват правното основание за обработка на личните данни във връзка със заявлението за получаване на регистрация като регистриран износител.

3.

Компетентният орган в държавата, в която е подадено заявлението, е администратор по отношение на обработката на тези данни в системата за регистрираните износители (REX).

Списъкът с компетентните органи е публикуван на уебсайта на Европейската комисия.

4.

Достъп до всички данни в заявлението се предоставя чрез потребителско име/парола за ползвателите в Комисията, компетентните органи на държавите бенефициери и митническите органи в държавите членки, Норвегия, Швейцария и Турция.

5.

Данните във връзка със заличена регистрация се съхраняват от компетентните органи на държавата бенефициер в системата за регистрираните износители (REX) в продължение на десет календарни години. Този срок започва да тече от края на годината, в която е била заличена регистрацията.

6.

Лицето, за което се отнасят данните, има право на достъп до съответните лични данни, които ще се обработват посредством системата за регистрираните износители, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Всички искания за права на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до и обработват от компетентните органи на държавите бенефициери, които отговарят за регистрацията, според случая. Когато регистрираният износител е подал до Комисията искане за упражняване на това право на достъп, тя препраща това искане до компетентните органи на засегнатите държави бенефициери. Ако регистрираният износител не успее да получи правата си от администратора на лични данни, той подава искането си до Комисията, която действа като администратор на лични данни. Комисията има правото да поправи, заличи или блокира тези данни.

7.

Жалби могат да се изпращат до съответния национален орган за защита на данните. Данните за връзка с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, генерална дирекция „Правосъдие“: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Когато жалбата се отнася до обработката на данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


(1)  Настоящият формуляр за заявление е общ за схемите ОСП на четири субекта: Европейския съюз (ЕС), Норвегия, Швейцария и Турция (наричани по-нататък „субектите“). Трябва да се има предвид обаче, че съответните схеми ОСП на тези субекти могат да се различават по включените в тях държави и продукти. Следователно дадена регистрация ще важи единствено за целите на износа по схемата или схемите ОСП, по които Вашата държава се приема за държава бенефициер.

(2)  При съставяне на заявленията за получаване на регистрация като регистриран износител или при извършване на друг обмен на информация между регистрираните износители и компетентните органи в държавите бенефициери или митническите органи в държавите членки чрез средства за електронна обработка на данни, вместо полагане на подпис и поставяне на печат в клетки 5, 6 и 7 се извършва удостоверяване по електронен път.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-06A

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО РЕГИСТРИРАН ИЗНОСИТЕЛ

зa целите на регистрацията на износителите от държавите членки

1.

Име/фирма на износителя, пълен адрес и държава, данни за връзка, EORI номер.

2.

Допълнителни данни за връзка, включващи номер на телефон и факс и адрес на електронна поща, ако има (незадължително).

3.

Да се посочи дали основната дейност е производство или търговия.

4.

Примерно описание на стоките, които отговарят на условията за преференциално третиране, включително примерен списък на позициите по Хармонизираната система (или главите, когато търгуваните стоки са включени в повече от двадесет позиции по Хармонизираната система).

5.

Задължения, които износителят трябва да поеме

С настоящото долуподписаното лице:

декларира, че посочените по-горе данни са верни;

удостоверява, че не е била заличавана негова предходна регистрация; в противен случай, удостоверява, че ситуацията, която е довела до отмяната, е била отстранена;

поема задължението да съставя изявления и други документи за произход само за стоки, които отговарят на изискванията за преференциално третиране и на правилата за произход, определени за тези стоки във въпросното преференциално споразумение;

поема задължението да води съответните търговски счетоводни регистри за производството/доставката на стоките, които отговарят на изискванията за преференциално третиране, и да ги съхранява за срокa, изискван съгласно съответното преференциално споразумение, но най-малко три години след края на календарната година, през която е съставено изявлението или другия документ за произход;

поема задължението да уведомява незабавно митническите органи за промени, възникнали по отношение на регистрационните му данни след получаването на номер на регистриран износител;

поема задължението да сътрудничи на митническите органи;

поема задължението да приема извършването на проверки на точността на неговите изявления или други документи за произход, включително проверка на счетоводните регистри и посещения в обектите му, от страна на Европейската комисия или органите на държавите членки;

поема задължението да поиска заличаване на регистрацията си от системата, ако вече не отговаря на условията за прилагане на системата за регистрираните износители;

поема задължението да поиска заличаване на регистрацията си от системата, ако вече не възнамерява да използва системата за регистрираните износители.

Място, дата, подпис на упълномощеното лице, име и длъжност  (1)

6.

Изрично и информирано предварително съгласие на износителя за оповестяване на личните му/ѝ данни на публичния уебсайт

С настоящото долуподписаното лице се информира, че предоставената в това заявление информация може да бъде оповестена чрез публичния уебсайт. Долуподписаното лице е съгласно посочената информация да бъде оповестена чрез публичния уебсайт. Долуподписаното лице може да оттегли своето съгласие за оповестяване на тази информация на публичния уебсайт, като отправи искане към компетентните органи, отговарящи за регистрацията.

Място, дата, подпис на упълномощеното лице, име и длъжност  (1)

7.

Клетка за служебно ползване от митническите органи

Заявителят е регистриран под следния номер:

 

Регистрационен номер: …

 

Дата на регистрацията …

 

Дата, от която регистрацията поражда действие …

Подпис и печат  (1)

Известие

относно защитата и обработката на личните данни, включени в системата

1.

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящото заявление за получаване на регистрация като регистриран износител, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Съюза и за свободното движение на такива данни.

2.

Личните данни от заявлението за получаване на регистрация като регистриран износител се обработват за целите на правилата за произход от съответните споразумения за преференциална търговия на Съюза. Правилата за произход, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията, представляват правните основания за обработване на лични данни от заявлението за получаване на регистрация като регистриран износител.

3.

Митническите органи в държавата, в която е подадено заявлението, са администратор по отношение на обработката на тези данни в системата за регистрираните износители.

Списъкът на митническите отдели е публикуван на уебсайта на Европейската комисия.

4.

Достъп до всички данни в заявлението се предоставя чрез потребителско име/парола за ползвателите в Комисията и митническите органи в държавите членки, Норвегия, Швейцария и Турция.

5.

Данните във връзка със заличена регистрация се съхраняват от митническите органи на държавите членки в системата за регистрираните износители в продължение на десет календарни години. Този срок започва да тече от края на годината, в която е била заличена регистрацията.

6.

Лицето, за което се отнасят данните, има право на достъп до съответните лични данни, които ще се обработват посредством системата за регистрираните износители, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Всички искания за права на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до и обработват от митническите органи на държавите членки, които отговарят за регистрацията, според случая. Когато регистрираният износител е подал до Комисията искане за упражняване на това право на достъп, тя препраща това искане до митническите органи на съответните засегнати държави членки. Ако регистрираният износител не успее да получи правата си от администратора на лични данни, той подава искането си до Комисията, която действа като администратор на лични данни. Комисията има правото да поправи, заличи или блокира тези данни.

7.

Жалби могат да се изпращат до съответния национален орган за защита на данните. Данните за връзка с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, генерална дирекция „Правосъдие“: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Когато жалбата се отнася до обработката на данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


(1)  При съставяне на заявленията за получаване на регистрация като регистриран износител или при извършване на друг обмен на информация между регистрираните износители и компетентните органи в държавите бенефициери или митническите органи в държавите членки чрез средства за електронна обработка на данни, вместо полагане на подпис и поставяне на печат в клетки 5, 6 и 7 се извършва удостоверяване по електронен път.


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/605 НА КОМИСИЯТА

от 19 април 2018 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 78, параграф 1, буква а) и точка 3.6.5, втора алинея от приложение II към него,

като има предвид, че:

(1)

Научните критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, на активни вещества, антидоти и синергисти следва да бъдат разработени, като се вземат предвид целите на Регламент (ЕО) № 1107/2009, а именно — да се осигури високо равнище на защита както на здравето на човека, така и на животните и на околната среда, и по-конкретно да се гарантира, че пусканите на пазара вещества или продукти не оказват вредно въздействие върху здравето на човека или на животните, нито неприемливо въздействие върху околната среда, както и да се подобри функционирането на вътрешния пазар, като същевременно се подобри земеделското производство.

(2)

През 2002 г. Световната здравна организация (СЗО) чрез своята Международна програма за безопасност на химичните вещества предложи определение за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система (2), а през 2009 г. — определение за неблагоприятните въздействия (3). За тези определения учените вече са постигнали най-широк консенсус. Те бяха потвърдени и в приетото на 28 февруари 2013 г. от Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) научно становище относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система (4) (наричано по-долу „научното становище на Органа“). То съвпада и със становището на Научния комитет по безопасност на потребителите (5). Поради това е целесъобразно критериите за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, да се основават на определенията на СЗО.

(3)

За да бъдат приложени тези критерии, следва да се отчита значимостта на доказателствения материал, като по-специално се спазва подходът, предвиден в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6) по отношение на значимостта на доказателствения материал. Следва да бъде отчетен и досегашният опит с ръководството на ОИСР относно стандартизирани насоки за изпитвания с цел оценка на химичните вещества за функции, нарушаващи ендокринната система (7). Освен това прилагането на критериите следва да се основава на всички съответни научни доказателства, включително изследвания, представени в съответствие с настоящите нормативни изисквания за данни по Регламент (ЕО) № 1107/2009. Тези изследвания до голяма степен се основават на международно приети протоколи за изследвания.

(4)

Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система и имащи отношение към здравето на човека, следва да се основава на данни, свързани със здравето на човека и/или на животните, като по този начин е възможно да се установят както вече известни, така и предполагаеми вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система.

(5)

Тъй като специфичните научни критерии, определени с настоящия регламент, отразяват актуалните научни и технически познания и следва да се прилагат вместо критериите, понастоящем установени в точка 3.6.5 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, те следва да бъдат предвидени в посоченото приложение.

(6)

С цел да се отчетат актуалните научно-технически познания, следва също така да бъдат уточнени и специфичните научни критерии, за да се определят активните вещества, антидотите или синергистите със свойства, които нарушават функциите на ендокринната система и които може да имат неблагоприятни въздействия върху нецелеви организми. Поради това точка 3.8.2. от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде изменена, за да бъдат включени тези специфични критерии.

(7)

В контекста на целите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 Комисията следва да направи оценка на опита, натрупан при прилагането на въведените с настоящия регламент научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система.

(8)

Критериите за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, отразяват актуалното състояние на научните и техническите познания и дават възможност за по-точно определяне на активните вещества с такива свойства. Поради това новите критерии следва да започнат да се прилагат възможно най-скоро, като се отчете времето, необходимо на държавите членки и на Органа да се подготвят за тяхното прилагане. Поради това посочените критерии следва да се прилагат от 20 октомври 2018 г., освен в случаите, когато съответният комитет е гласувал проект на регламент преди 20 октомври 2018 г. Комисията ще разглежда последиците за всяка процедура по Регламент (ЕО) № 1107/2009, по която не е взето решение, и при необходимост ще предприема необходимите мерки при пълно зачитане на правата на заявителите. Това може да включва искане за предоставяне от заявителя на допълнителна информация и/или на допълнителни научни данни от държавата членка докладчик и от Органа.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Точка 3.6.5 и точка 3.8.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, изменени с настоящия регламент, се прилагат, считано от 20 октомври 2018 г., с изключение на процедурите, при които комитетът е гласувал проект на регламент преди 20 октомври 2018 г.

Член 3

До 20 октомври 2025 г. Комисията представя на комитета, посочен в член 79 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, оценка на опита, натрупан при прилагането на въведените с настоящия регламент научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 20 октомври 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  СЗО/МПБХВ (Световна здравна организация/Международна програма за безопасност на химичните вещества), 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors (Обща оценка на най-актуалните научни данни за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система). WHO/PCS/EDC/02.2, публикувано на http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(3)  СЗО/МПБХВ (Световна здравна организация/Международна програма за безопасност на химичните вещества), 2009. Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food (Принципи и методи за оценката на риска от химичните вещества в храните). Environmental Health Criteria 240 (Критерии за здравето на околната среда 240), публикувано на http://www.who.int/foodsafety/publications/chemical-food/en/

(4)  Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment (Научно становище относно оценката на опасността от веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система: научни критерии за определянето на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, и целесъобразност на съществуващите методи за изпитване с цел оценка на въздействието на тези вещества върху здравето на човека и околната среда), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013;11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132.

(5)  Научен комитет по безопасност на потребителите, Меморандум относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, 16.12.2014 г. (SCCS/1544/14).

(6)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(7)  OECD Series on Testing and Assessment No. 150 (Поредица на ОИСР относно изпитването и оценката, брой 150).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 се изменя, както следва:

1)

В точка 3.6.5. след четвъртата алинея се добавят следните алинеи:

„От 20 октомври 2018 г. се приема, че дадено активно вещество, антидот или синергист има свойства, които нарушават функциите на ендокринната система и може да окажат неблагоприятни въздействия върху хората, ако въз основа на посоченото в подточки 1—4 от шестата алинея веществото отговаря на всеки от изброените по-долу критерии, освен когато са налице доказателства, че установените неблагоприятни въздействия не са от значение за хората:

1)

оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на незасегнат организъм или на потомството му, т.е. промяна в морфологията, физиологията, растежа, развитието, възпроизводството или продължителността на живота на организъм, система или (под)популация, която води до увреждане на функционалния капацитет, увреждане на способността за компенсация при допълнителен стрес или увеличаване на чувствителността към други въздействия;

2)

има ендокринен механизъм на действие, т.е. променя функцията/функциите на ендокринната система;

3)

неблагоприятното въздействие е следствие от ендокринния механизъм на действие.

Определянето на дадено активно вещество, антидот или синергист като вещество със свойства, които нарушават функциите на ендокринната система и може да имат неблагоприятно въздействие върху хората в съответствие с петата алинея, се извършва въз основа на всички изброени по-долу елементи:

1)

всички приложими налични научни данни (изследвания in vivo или съответно валидирани други системи за изпитване, при които се прогнозират неблагоприятни въздействия при хората или животните, както и изследвания in vivo, in vitro и — ако е приложимо — in silico, при които се получава информация за ендокринни механизми на действие):

а)

научните данни, получени в съответствие с приетите международни протоколи за изследвания, по-специално посочените в съобщенията на Комисията във връзка с определянето на изискванията за данни за активните вещества и продуктите за растителна защита, съгласно предвиденото в настоящия регламент;

б)

други подбрани научни данни, при които се прилага методология за систематичен преглед, по-специално като се следват насоките за данни в съответната литература, както е посочено в съобщенията на Комисията във връзка с определянето на изискванията за данни за активните вещества и продуктите за растителна защита, в съответствие с настоящия регламент;

2)

оценка на съответните налични научни данни, основана на подход, при който се отчита значимостта на доказателствения материал, за да се установи дали са изпълнени критериите, посочени в петата алинея; при определянето на значимостта на доказателствения материал за оценката на научните доказателства се взема под внимание по-специално всеки един от следните фактори:

а)

положителните и отрицателните резултати;

б)

значението на плановете за изследванията за оценката на неблагоприятните въздействия и на ендокринния механизъм на действие;

в)

качеството и последователността на данните, като се отчитат моделът и съгласуваността на резултатите в рамките на и между различните изследвания със сходен план, засягащи различни видове;

г)

изследванията за пътя на експозицията, токсикокинетиката и метаболизма;

д)

понятието за пределна доза и международните насоки за максимална препоръчителна доза и за оценка на нетипични резултати от изпитванията при крайно висока токсичност;

3)

като се прилага подходът за значимостта на доказателствения материал, връзката между неблагоприятните въздействия и ендокринния механизъм на действие се определя въз основа на биологичната правдоподобност, която от своя страна се определя, като се отчитат съвременните научни познания и международно договорените насоки;

4)

при определянето на веществото като нарушаващо функциите на ендокринната система не се отчитат неблагоприятни въздействия, които са неспецифични вторични последици от други токсични въздействия.“

2)

В точка 3.8.2. след съществуващата към момента единствена алинея се добавят следните алинеи:

„От 20 октомври 2018 г. се приема, че дадено активно вещество, антидот или синергист има свойства, които нарушават функциите на ендокринната система и може да окажат неблагоприятни въздействия върху нецелевите организми, ако въз основа на посоченото в подточки 1—4 от третата алинея веществото отговаря на всеки от изброените по-долу критерии, освен когато са налице доказателства, че установените неблагоприятни въздействия не са от значение за нецелевите организми на равнището на (под)популациите:

1)

оказва неблагоприятно въздействие върху нецелевите организми, т.е. промяна в морфологията, физиологията, растежа, развитието, възпроизводството или продължителността на живота на организъм, система или (под)популация, която води до увреждане на функционалния капацитет, увреждане на способността за компенсация при допълнителен стрес или увеличаване на чувствителността към други въздействия;

2)

има ендокринен механизъм на действие, т.е. променя функцията/функциите на ендокринната система;

3)

неблагоприятното въздействие е следствие от ендокринния механизъм на действие.

Определянето на дадено активно вещество, антидот или синергист като вещество със свойства, които нарушават функциите на ендокринната система и може да имат неблагоприятно въздействие върху нецелевите организми в съответствие с втората алинея, се извършва въз основа на всички изброени по-долу елементи:

1)

всички приложими налични научни данни (изследвания in vivo или съответно валидирани други системи за изпитване, при които се прогнозират неблагоприятни въздействия при хората или животните, както и изследвания in vivo, in vitro и — ако е приложимо — in silico, при които се получава информация за ендокринни механизми на действие):

а)

научните данни, получени в съответствие с приетите международни протоколи за изследвания, по-специално посочените в съобщенията на Комисията във връзка с определянето на изискванията за данни за активните вещества и продуктите за растителна защита, съгласно предвиденото в настоящия регламент;

б)

други подбрани научни данни, при които се прилага методология за систематичен преглед, по-специално като се следват насоките за данни в съответната литература, както е посочено в съобщенията на Комисията във връзка с определянето на изискванията за данни за активните вещества и продуктите за растителна защита, в съответствие с настоящия регламент;

2)

оценка на съответните налични научни данни, основана на подход, при който се отчита значимостта на доказателствения материал, за да се установи дали са изпълнени критериите, посочени във втората алинея; при определянето на значимостта на доказателствения материал за оценката на научните доказателства се взема под внимание всеки един от следните фактори:

а)

положителните и отрицателните резултати, като — когато е приложимо — се прави разграничение между таксономичните групи (напр. бозайници, птици, риби, земноводни);

б)

значението на плановете за изследванията за оценката на неблагоприятните въздействия и значението им на равнището на (под)популациите, както и за оценката на ендокринния механизъм на действие;

в)

неблагоприятните въздействия върху възпроизводството, растежа/развитието и съответните други неблагоприятни въздействия, които биха могли да се отразят на (под)популациите. Когато са налични, се разглеждат адекватни, надеждни и представителни полеви данни или данни от наблюдение и/или резултати от модели на популациите;

г)

качеството и последователността на данните, като се отчитат моделът и съгласуваността на резултатите в рамките на и между различните изследвания със сходен план, засягащи различни таксономични групи;

д)

понятието за пределна доза и международните насоки за максимална препоръчителна доза и за оценка на нетипични резултати от изпитванията при крайно висока токсичност;

3)

като се прилага подходът за значимостта на доказателствения материал, връзката между неблагоприятните въздействия и ендокринния механизъм на действие се определя въз основа на биологичната правдоподобност, която от своя страна се определя, като се отчитат съвременните научни познания и международно договорените насоки;

4)

при определянето на веществото като нарушаващо функциите на ендокринната система при нецелевите организми не се отчитат неблагоприятни въздействия, които са неспецифични вторични последици от други токсични въздействия.“


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/606 НА КОМИСИЯТА

от 19 април 2018 година

за предоставяне на наименованието „Dons“ (ЗНП) на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 99 от него, като има предвид, че:

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 97, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията разгледа заявката за регистрация на наименованието „Dons“ като защитено наименование за произход (ЗНП), изпратена от Дания, и я публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

На 4 февруари 2016 г., 5 февруари 2016 г. и 8 февруари 2016 г. по електронна поща бяха получени възражения съответно от италианското министерство на земеделието, Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani (FEDERDOC), и от L'Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare в съответствие с член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 14 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (3), съответно Комисията счита, че всички три възражения са допустими в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 607/2009.

(3)

С писмо от 24 май 2016 г. Комисията предаде тези възражения на датските власти и ги прикани да представят своите коментари в рамките на два месеца в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 607/2009. Дания изпрати своите коментари на 4 юли 2016 г. в рамките на посочения срок.

(4)

Както е предвидено в член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 607/2009, Комисията с писма от 12 януари 2017 г. информира трите възразяващи страни за коментарите на датските власти и им определи срок от два месеца за евентуален отговор. В резултат на това на 10 март 2017 г. Комисията отново получи писмо от италианското министерство на земеделието, в което повторно бяха изказани възраженията на италианските власти.

(5)

В съответствие с член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 607/2009 Комисията следва да вземе решение въз основа на предоставените ѝ доказателства.

(6)

Трите възразяващи страни настояват, че някои лозови сортове, използвани за производството на „Dons“, а по-конкретно „Cabernet Cortis“, „Orion“, „Regent“, „Rondo“ и „Solaris“, които те считат за хибридни сортове, получени от кръстосването на вида Vitis vinifera с други видове от рода Vitis, не следва да се използват за производството на продукт със защитено наименование за произход съгласно член 93, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Те също така твърдят, че сорт, получен от междувидово кръстосване, в никакъв случай не може да бъде считан за принадлежащ към вида Vitis vinifera. Според италианското министерство на земеделието и FEDERDOC, в която и да е държава от Европейския съюз изследването на генома дава възможност да се определи дали даден сорт принадлежи към вида Vitis vinifera или кръстоска с други видове от рода Vitis.

(7)

Италианското министерство на земеделието в допълнение твърди, че не е недостатъчно позоваването на човешкия фактор,, на причинно-следствената връзка между физическия и човешкия фактори и информацията относно качеството и характеристиките на продукта, които се дължат на географската среда. Освен това според министерството твърдението, че киселинността на продукта се дължи на „подбора на относително издръжливи сортове“, е лишено от техническа и научна обосновка, като се има предвид, че подборът на сортовете е дългосрочен процес, който не е свързан с междувидови хибридни сортове.

(8)

В заключение италианското министерство на земеделието счита, че е излишно да се посочват изискванията за етикетиране на лозовите сортове и годината на реколтата, тъй като тези изисквания са установени в членове 61 и 62 от Регламент (ЕО) № 607/2009.

(9)

Комисията извърши оценка на аргументите и доказателствата, предоставени от възразяващите страни и от заявителя, и стигна до заключението, че наименованието „Dons“ следва да се регистрира като защитено наименование за произход поради изложените по-долу причини.

(10)

По отношение на твърденията, че продуктът не е получен от лозови сортове, принадлежащи към Vitis vinifera, няколко елемента следва да бъдат взети предвид. Първо, не е налице хармонизирана класификация на лозовия сорт от вида Vitis vinifera на равнището на ЕС. Освен това не съществува референтен списък или научен документ, издадени от официален компетентен орган, например Международната организация по лозата и виното (OIV), който понастоящем да дава възможност за недвусмислена категоризация на вида Vitis vinifera или кръстоска на този вид с други видове от рода Vitis, или за разграничение между тях. Въз основа на горепосоченото въпросът за научното определение следва на първо място да бъде разгледан в предварителната национална оценка, извършена от държавите членки в съответствие с член 96 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Дания използва немската класификация, според която въпросните пет лозови сорта се класифицират като принадлежащи към Vitis vinifera. Второ, по силата на член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 607/2009 относно проверката на възражението Комисията взема всяко решение за отхвърляне или регистрация на наименование за произход въз основа на предоставените ѝ доказателства. В конкретния случай възразяващите страни не представиха никакви убедителни научни доказателства или данни, доказващи, че продуктът не е получен от лозови сортове, принадлежащи към Vitis vinifera. На последно място Комисията отбелязва, че няколко други държави членки използват въпросните винени лозови сортове за производство на вина със защитено наименование за произход.

(11)

Поради посочените по-горе причини не е възможно да се заключи, че продуктът с наименованието „Dons“ е получен от лозови сортове, които не принадлежат към Vitis vinifera. Следователно възраженията, изложени на това основание, трябва да бъдат отхвърлени.

(12)

Що се отнася до твърденията, че липсва информация относно причинно-следствената връзка, Комисията отбелязва, че е предоставено описание на съответните природни фактори в географската среда, както и тяхната връзка със специфичното качество и характеристиките на продукта, изразена по-специално в по-високото съдържание на млечна киселина на продукта, което го отличава от класическите пенливи вина. Поради това заключението е, че необходимите елементи на причинно-следствената връзка са посочени съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 607/2009. Що се отнася до човешкия фактор, киселинността на продукта се определя като дължаща се на подбора на относително издръжливи сортове в съответствие с член 93, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(13)

По отношение на твърденията, че е излишно да се посочват изискванията, предвидени в съответния регламент, включването им изглежда уместно от съображения за яснота и правилното им разбиране от страна на производителите, които потенциално отговарят на условията, с оглед на това, че част от изискванията излизат извън обхвата на правото на Съюза.

(14)

Предвид гореизложеното и в съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията смята, че заявката отговаря на условията, установени в посочения регламент, и че наименованието „Dons“ следва да получи правна закрила и да бъде вписано в регистъра, посочен в член 104 от същия регламент.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предоставя се правна закрила на наименованието „Dons“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 407, 8.12.2015 г., стр. 4.

(3)  Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60).


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/607 НА КОМИСИЯТА

от 19 април 2018 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от посочените държави, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Предходни разследвания и действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 1796/1999 (2) Съветът наложи антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република („КНР“), Унгария, Индия, Мексико, Полша, Южна Африка и Украйна. По-долу тези мерки ще бъдат наричани „първоначалните мерки“, а разследването, довело до мерките, наложени с Регламент (ЕО) № 1796/1999, ще бъде наричано „първоначалното разследване“.

(2)

Впоследствие, след провеждането на разследване в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета (3), беше установено, че първоначалните мерки по отношение на вноса от Украйна и КНР се заобикалят чрез внос съответно през Молдова и Мароко. Вследствие на това с Регламент (ЕО) № 760/2004 (4) Съветът разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на стоманени въжета с произход от Украйна, така че да обхване вноса на същите продукти, изпратени от Молдова. Аналогично с Регламент (ЕО) № 1886/2004 на Съвета (5) бе разширен обхватът на антидъмпинговото мито, наложено върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от КНР, така че да се обхване вносът на същите продукти, изпратени от Мароко.

(3)

С Регламент (ЕО) № 1858/2005 (6) след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 Съветът запази първоначалните мерки, наложени върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от КНР, Индия, Южна Африка и Украйна. Срокът на действие на мерките, приложими по отношение на вноса с произход от Мексико, изтече на 18 август 2004 г. (7) Тъй като Унгария и Полша се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 г., мерките по отношение на тях бяха прекратени на тази дата.

(4)

През май 2010 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010 (8) Съветът разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1858/2005 върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от КНР, към вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, вследствие на разследване във връзка със заобикаляне на мерките, проведено съгласно член 13 от основния регламент. На някои корейски производители износители беше предоставено освобождаване от разширените мита, тъй като беше установено, че те не заобикалят окончателните антидъмпингови мита.

(5)

Срокът на действие на мерките, приложими по отношение на вноса с произход от Индия, изтече на 17 ноември 2010 г. (9)

(6)

През януари 2012 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 (10) след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (11) Съветът запази антидъмпинговите мита по отношение на КНР, разширени до Мароко и Република Корея, и по отношение на Украйна, разширени до Молдова. По-долу тези мерки ще бъдат наричани „действащите мерки“, а разследването в рамките на прегледа с оглед изтичане на срока на действие, което бе приключено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012, ще бъде наричано „предходния преглед с оглед изтичане на срока на действие“.

(7)

Със същия регламент Съветът също така прекрати процедурата по отношение на Южна Африка. Срокът на действие на мерките, приложими по отношение на вноса с произход от Южна Африка, изтече на 9 февруари 2012 г.

1.2.   Искане за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(8)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока на действие (12) в Комисията постъпи искане за започване на преглед с оглед изтичането на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент („искането за преглед“).

(9)

Искането за преглед бе подадено на 7 ноември 2016 г. от Посредническия комитет на промишлеността за стоманени въжета в ЕС (EWRIS) („заявителя“) от името на производители, представляващи повече от 25 % от общото производство на стоманени въжета и кабели („СВК“) в Съюза. Като основание за искането е изтъкната вероятността изтичането на срока на действие на мерките по отношение на КНР да доведе до продължаване на дъмпинга и повторно възникване на вредата от него за промишлеността на Съюза. Заявителят не представи достатъчно доказателства, че изтичането на действащите мерки срещу Украйна най-вероятно ще доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинг и на вреда.

1.3.   Започване

(10)

След като се консултира с комитета, учреден по силата на член 15, параграф 1 от основния регламент, и установи, че съществуват достатъчно доказателства за започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, Комисията обяви на 8 февруари 2017 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (13) („известието за започване“), че започва преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

(11)

При липсата на надлежно обосновано искане за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките по отношение на вноса на СВК с произход от Украйна, Комисията обяви, че срокът на действие на антидъмпинговите мерки по отношение на Украйна ще изтече. Поради това срокът на антидъмпинговите мита, наложени върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Украйна, изтече на 10 февруари 2017 г. (14)

1.4.   Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

(12)

Разследването на продължаването или повторното възникване на дъмпинга обхвана периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. („разследван период в рамките на прегледа“, или „РПРП“). Прегледът на тенденциите от значение за оценката на вероятността за продължаване или повторно възникване на вредата обхвана периода от 1 януари 2013 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа — 31 декември 2016 г. („разглеждания период“).

1.5.   Заинтересовани страни

(13)

В известието за започване Комисията прикани всички заинтересовани страни да вземат участие в разследването. Комисията също така официално уведоми заявителя, другите известни производители от Съюза, производителите износители в КНР, вносителите/ползвателите, за които е известно, че са засегнати, както и органите на КНР за започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(14)

Всички заинтересовани страни бяха приканени да изразят становищата си, да представят информация и да осигурят подкрепящи доказателства в рамките на сроковете, определени в известието за започване. На всички заинтересовани страни също така бе предоставена възможност да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването, и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

1.5.1.   Изготвяне на извадка

(15)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересованите страни в съответствие с член 17 от основния регламент.

1.5.1.1.   Извадка от производители износители в КНР

(16)

Предвид големия брой производители износители в КНР в известието за започване бе предвидено да бъде изготвена извадка.

(17)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от известните 21 производители износители в КНР да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Поисканата информация включваше обем на производството и производствен капацитет. Освен това Комисията се обърна към мисията на КНР към Европейския съюз с молба да посочи и/или да се свърже с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(18)

Само една група от производители износители отговори, че е склонна да окаже съдействие. Макар че тази група обхваща 100 % от износа на СВК от КНР за Съюза, на нея се падат по-малко от 2 % от общото производство на СВК в КНР. Предвид факта, че само една група от производители износители бе склонна да окаже съдействие, не беше нужно да се използва извадка.

1.5.1.2.   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(19)

В известието за започване Комисията посочи, че е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. Съгласно член 17 от основния регламент извадката беше подбрана въз основа на обема на продажбите на сходния продукт. Тази извадка се състоеше от шестима производители от Съюза. Тяхното производство представляваше 50,5 % от общото производство на промишлеността на Съюза по време на РПРП. Комисията прикани заинтересованите страни да изразят становището си по временната извадка. Не бяха получени коментари в определения срок и поради това временната извадка бе потвърдена. Тя бе счетена за представителна за промишлеността на Съюза.

1.5.1.3.   Изготвяне на извадка от несвързани вносители

(20)

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, бяха приканени да вземат участие в разследването. Тези страни бяха приканени да заявят своя интерес, като предоставят на Комисията информацията за своето(ите) дружество(а), изисквана в приложение II към известието за започване.

(21)

В допълнение към това на етапа на започване на процедурата Комисията се свърза с 44-ата вносители, посочени в искането за преглед, и ги прикани да разяснят каква е дейността им и да попълнят горепосоченото приложение.

(22)

Само седем вносители се отзоваха, но съгласно отговорите им шестима от тях не са извършвали внос на СВК по време на РПРП. Поради това не бе необходима извадка.

1.5.2.   Въпросници

(23)

Комисията изпрати въпросници на оказалата съдействие група от производители износители, които попълниха формуляра за изготвянето на извадка, на шестимата включени в извадката производители от Съюза, на един вносител, на десет ползватели, които заявиха своя интерес след започването на разследването, и на 50 известни производители в потенциални трети държави с пазарна икономика (Канада, Индия, Япония, Малайзия, Мексико, Русия, Южна Африка, Южна Корея, Швейцария, Тайланд, Турция, Украйна и Съединените американски щати („САЩ“).

(24)

Групата от производители износители и петимата производители от Съюза представиха отговори на въпросника. Нито един от вносителите и ползвателите не представи отговори на въпросника.

(25)

Двама производители от трети държави с пазарна икономика представиха отговори на въпросника, единият от Турция, а другият — от САЩ.

1.5.3.   Контролни посещения

(26)

Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата, както и на интереса на Съюза. В съответствие с член 16 от основния регламент бяха извършени контролни посещения в помещенията на следните дружества:

 

Производители от Съюза

Bridon International Ltd, Doncaster, Обединено кралство

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel, Германия

Drumet Liny i Druty sp z o.o., Wloclawek, Полша

Gustav Wolf GmbH, Guetersloh, Германия

Redaelli Tecna Spa, Milano, Италия

 

Производител износител в КНР

Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd., Jiangyin City, Wuxi, Jiangsu Province

 

Производител от третата държава с пазарна икономика

WireCo World Group, Prairie Village, KS, САЩ.

2.   ПРОДУКТ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕГЛЕДА, И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Продукт, предмет на прегледа

(27)

Продуктът, предмет на настоящия преглед, са стоманени въжета и кабели, включително стоманени въжета закрит тип, с изключение на въжета и кабели от неръждаема стомана, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, с произход от КНДР, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 и ex 7312 10 98 („СВК“ или „продуктът, предмет на прегледа“).

2.2.   Сходен продукт

(28)

СВК, произвеждани в КНР и изнасяни за Съюза, СВК, произвеждани и продавани на вътрешния пазар на САЩ в качеството ѝ на трета държава с пазарна икономика, и СВК, произвеждани и продавани в Съюза от производители от Съюза, имат еднакви основни физически и технически характеристики и крайно предназначение и затова са считани за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА

(29)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга от КНР.

3.1.   Предварителни бележки

(30)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга от КНР.

(31)

Както е посочено в съображение 18, само една група от производители износители, на които се падат по-малко от 2 % от общото производство на СВК в КНР, оказа съдействие в настоящото разследване. Тази група се състои от седем свързани дружества, които се занимават с производството и продажбата на СВК. Тъй като групата обхваща 100 % от износа на СВК от КНР за Съюза по време на РПРП, Комисията счете, че разполага с достатъчно информация, за да оцени експортната цена и дъмпинговия марж по време на РПРП (раздел 3.2.).

(32)

Данните, предоставени от единствената оказала съдействие група от производители износители по отношение на експортните продажби за други трети държави, обаче бяха счетени за недостатъчни: четири дружества, свързани с групата и участващи в производството и продажбата на СВК, не представиха отделни отговори на въпросника съгласно изискванията. Тъй като не отговориха съгласно изискванията, те не предоставиха информация относно експортните си продажби за други трети държави. В допълнение към това, макар че едно свързано дружество от групата представи отговор на въпросника, то не посочи своите експортни продажби за други трети държави по вид на продукта за всяка сделка.

(33)

Поради това Комисията информира единствената оказала съдействие група от производители износители, че възнамерява да приложи член 18 от основния регламент по отношение на експортните продажби за трети държави, като на групата бе дадена възможност да представи становище в съответствие с член 18, параграф 4 от същия регламент.

(34)

В своето становище оказалата съдействие група от производители износители не отрече, че не е представила отговор на въпросника по отношение на четирите свързани дружества. Тя обаче заяви, че не е реалистично да бъде поискана информация за експортните продажби за трети държави по контролен номер на продукта (КНП) за всяка сделка. Посоченият аргумент не може да бъде приет. Поисканата информация беше счетена за необходима, защото с цел да се предвиди бъдещата политика на производителите в КНР при евентуално изтичане на срока на действие на мерките е важно да се разполага с пълна и точна информация за сегашната им политика по отношение на износа на СВК за други трети държави. Когато, както е в настоящия случай, дадена страна не положи всички усилия да представи пълния набор от поисканите данни, а само част от тях, и които освен това не са достатъчно подробни и не могат да бъдат проверени, тази частична информация не може да се счита за достатъчно точна и пълна, за да може Комисията, разполагайки с всички факти, правилно да оцени политиката на китайските производители по отношение на износа на СВК за други трети държави.

(35)

Поради това констатациите в точка 3.3.2 бяха направени въз основа на наличните факти. За тази цел бяха използвани информацията, представена от единствената оказала съдействие група от производители износители — с изключение на информацията за продажбите им за трети държави, искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие, представените от заявителите данни, информация от статистическите данни на КНР за износа (15) („база данни на КНР“), информация от Световната банка и друга публично достъпна информация, за да се добие пълна представа за действащите антидъмпингови мерки на други важни пазари на СВК в трети държави, както е обяснено в съображение 68.

3.2.   Дъмпинг

(36)

Дъмпингът по време на РПРП по отношение на износа от КНР беше установен въз основа на информацията, представена от единствената оказала съдействие група от производители износители, които представляват целия обем на износа на СВК от КНР за Съюза по време на РПРП (вж. съображение 18).

Трета държава с пазарна икономика

(37)

При първоначалното разследване на нито един от производителите износители от КНР не бе предоставено третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика. В съответствие с член 2, параграф 7, букви а) и б) от основния регламент нормалната стойност за всички производители износители се определя на основата на цената или на формираната стойност в трета държава с пазарна икономика. За тази цел трябваше да бъде избрана трета държава с пазарна икономика.

(38)

В известието за започване Комисията посочи, че ще използва Турция като трета държава с пазарна икономика. В известието за започване също така се посочва, че е възможно сходният продукт да се произвежда и в други трети държави с пазарна икономика, като Тайланд, Виетнам и Малайзия. Комисията прикани всички заинтересовани страни да представят становища относно избора на трета държава с пазарна икономика с цел да се определи нормалната стойност за КНР. В срока, определен в известието за започване, становища не бяха получени.

(39)

Както е посочено в известието за започване, Комисията проучи дали в третите държави с пазарна икономика, в които според сведенията се произвежда сходният продукт, действително се осъществяват производство и продажби на този продукт. Освен това въз основа на информацията от искането за преглед и достъпните статистически данни (Евростат) Комисията определи потенциални други трети държави с пазарна икономика: Канада, Индия, Япония, Южна Корея, Малайзия, Мексико, Русия, Южна Африка, Швейцария, Тайланд, Украйна и САЩ. Комисията определи 50 потенциални производители в тези държави, които бяха потърсени и приканени да предоставят необходимата информация.

(40)

Само един производител от Турция и един производител от САЩ обаче се отзоваха и предоставиха исканата информация.

Избор на трета държава с пазарна икономика

(41)

В САЩ има общо 15 потенциални производители на сходния продукт. Освен това бе установено, че пазарът на САЩ представлява отворен пазар със значителен обем на вноса и износа на СВК по време на РПРП. Не са налице действащи вносни мита или антидъмпингови/изравнителни мита върху вноса на СВК в САЩ. Обемът на производството на оказалия съдействие производител в САЩ е значителен в сравнение с предполагаемото общо производство в САЩ (на този производител се падат приблизително 15—25 % от общото предполагаемо вътрешното производство в САЩ).

(42)

Поради това беше счетено, че САЩ представлява отворен и голям пазар, на който се конкурират множество местни производители и вносители. Беше установено, че конкуренцията в САЩ е по-голяма в сравнение с Турция. В допълнение към това данните, предоставени от производителя от Турция, като цяло бяха недостатъчни и липсваха основни елементи за определянето на нормална стойност, докато качеството на отговора на производителя от САЩ бе достатъчно добро, за да се установи надеждна нормална стойност на тази основа. Поради това Комисията избра САЩ като подходяща трета държава с пазарна икономика.

(43)

На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изразят становищата дали изборът на САЩ като трета държава с пазарна икономика е подходящ. В определения срок не бяха получени коментари.

(44)

На тази основа Комисията реши да избере САЩ като трета държава с пазарна икономика за настоящия преглед.

Нормална стойност

(45)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо провери дали общият обем на продажбите на сходния продукт на производителя от третата държава с пазарна икономика на вътрешния пазар е представителен за разследвания период в рамките на прегледа. Продажбите на оказалия съдействие производител от САЩ на сходния продукт бяха счетени за продажби в представителни количества на вътрешния пазар в сравнение с продукта, предмет на прегледа, изнасян за Съюза от китайския производител износител.

(46)

След това Комисията провери дали тези продажби могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби за независими клиенти. Продажбите се считат за рентабилни, когато единичната цена е равна на или надхвърля производствените разходи на производителя от САЩ през разследвания период.

(47)

Комисията установи видовете на продукта, за които повече от 80 % от обема на продажбите на вътрешния пазар надвишават разходите и среднопретеглената продажна цена на съответния вид е равна на себестойността на единица продукция или е по-висока от нея. В тези случай нормалната стойност за всеки вид на продукта бе изчислена като среднопретеглена стойност на действителните цени на вътрешния пазар за всички продажби на въпросния вид, независимо дали тези продажби са били рентабилни. Такъв бе случаят за около 50 % от видовете на продукта, изнасяни за Съюза.

(48)

Там, където обемът на рентабилните продажби на даден вид на продукта е представлявал 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на този вид, нормалната стойност бе основана на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност само от рентабилните продажби на вътрешния пазар за този вид по време на разследвания период. Такъв бе случаят за около 50 % от видовете на продукта, изнасяни за ЕС.

(49)

Поради това за всички видове на продукта нормалната стойност бе определена въз основа на продажните цени на вътрешния пазар.

(50)

Нормалната стойност бе определена въз основа на продажните цени на СВК на оказалия съдействие производител от САЩ съгласно член 2, параграф 7, букви а) и б), както и член 2, параграфи 1—6 от основния регламент.

Експортна цена

(51)

Експортната цена беше основана на информацията, предоставена от оказалата съдействие група от производители износители от КНР съгласно член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно въз основа на експортните цени, реално платени или подлежащи на плащане от първия независим клиент в Съюза, който е несвързан вносител.

Сравнение

(52)

При липсата на съответствие на нивото на пълния КНП между видовете на продукта, изнасяни от групата от оказали съдействие производители износители, и продажбите на вътрешния пазар в третата държава с пазарна икономика, нормалната стойност беше определена въз основа на цената на най-близкия вид на продукта на вътрешния пазар в съответната трета държава с пазарна икономика. С цел да се отразят различията между видовете на продукта при определянето на нормалната стойност бяха взети предвид характеристиките на вида на продукта, определени съгласно КНП: категория на продукта, характеристики на телта, вид въже, външен диаметър и якост на опън. Бяха направени корекции в диапазона [5—15 %], за да се отчетат разликите между видовете на продукта съгласно член 2, параграф 10, буква а) от основния регламент.

(53)

Износът от КНР се облага с отчасти подлежащ на възстановяване данък върху добавената стойност (ДДС), докато в САЩ се възстановяват всички данъци върху продажбите на вътрешния пазар. Поради това Комисията направи корекция съгласно член 2, параграф 10, буква б) от основния регламент по отношение на разликата в ДДС между експортните продажби от КНР за Съюза (където при износ се начислява 17 % ДДС и след това се възстановяват 5 %), за да гарантира обективно сравнение и придържане към установената съдебна практика (16).

(54)

В допълнение към това бяха направени корекции и на нормалната стойност поради разлики в разходите за опаковане (под 2 %) и разходите за превоз на вътрешния пазар (в диапазона 2—10 %) съгласно член 2, параграф 10, букви д) и е) от основния регламент. Бяха направени корекции на експортната цена и във връзка с разходите за обработка и товарене (под 1 %), разходите за превоз на вътрешния пазар в КНР (в диапазона 1—5 %), разходите за морско навло (в диапазона 1—5 %) и за застраховка (под 1 %) съгласно член 2, параграф 10, буква д) от основния регламент. Освен това от експортната цена бяха приспаднати разходите за кредити (под 1 %) и банкови такси (под 1 %) съгласно член 2, параграф 10, букви ж) и к) от основния регламент.

(55)

И на последно място, експортните продажби за Съюза са били извършвани чрез свързани дружества за продажби в Китай. Комисията не проучи дали за тези продажби би било оправдано да се направи корекция съгласно член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент. Причината за това е, че целта на прегледа с оглед изтичане на срока на действие не е да се определят точни дъмпингови маржове, а да се установи дали дъмпингът е продължил по време на разследвания период в рамките на прегледа.

Дъмпингов марж

(56)

Комисията сравни, за всеки вид на продукта, нормалната стойност и експортните цени, изчислени в съображения 45—51, за да гарантира сравнимост на цените. Съгласно предвиденото в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент среднопретеглената нормална стойност на всеки вид на сходния продукт в третата държава с пазарна икономика бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на продукта, предмет на прегледа.

(57)

Въз основа на това установеният среднопретеглен дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF (стойност, застраховка, навло) на граница на Съюза, без платено мито, е 16,7 %.

3.3.   Развитие на вноса, ако мерките бъдат отменени

(58)

В допълнение към заключението за дъмпинг по време на разследвания период в рамките на прегледа Комисията направи анализ дали съществува вероятност от продължаване на дъмпинга, ако мерките бъдат отменени. Бяха анализирани следните елементи: производство, производствен капацитет и свободен капацитет в КНР, китайската политика по отношение на износа в други трети държави, практики на заобикаляне и привлекателност на пазара на Съюза.

(59)

Единствената оказала съдействие група от производители износители представлява по-малко от 3 % от общия производствен капацитет и по-малко от 2 % от общото производство на СВК в КНР. Предвид факта, че останалите производители на СВК в КНР не оказаха съдействие, проучването на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинг с цел да се прецени развитието на вноса, ако мерките бъдат отменени, бе основано на информацията, с която Комисията разполагаше, т.е. информацията, предоставена от единствената оказала съдействие група от производители износители, искането за преглед с оглед изтичането на срока на действие, информацията от базата данни на КНР, информацията от Световната банка и друга публично достъпна информация, както е обяснено в съображение 68, за да се добие пълна представа за действащите антидъмпингови мерки на други важни пазари на СВК.

3.3.1.   Производство, производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(60)

При липсата на друга информация в досието Комисията основа своите констатации на искането за преглед с оглед изтичането на срока на действие, което съдържа аналитично проучване, озаглавено „Развитие на търсенето и предлагането в китайската промишленост за стоманени въжета в периода 2012—2016 г. и в близко бъдеще“ („проучването“). Въз основа на тази информация производственият капацитет за СВК в КНР беше изчислен на 5,8 млн. тона годишно, действителното производство — на около 4,0 млн. тона годишно, и съответно свободният капацитет в КНР бе определен на около 1,8 млн. тона през 2016 г., като това надхвърля общото потребление на СВК в Съюза по време на РПРП повече от 10 пъти, както е показано в съображение 75.

(61)

В проучването се посочва, че вътрешното потребление в КНР възлиза на около 3,8 млн. тона годишно. Разследването не разкри признаци за очаквано значително нарастване на търсенето на вътрешния пазар в Китай в близко бъдеще. Същото важи за китайския износ за други трети държави, тъй като не е достъпна информация за очаквано значително нарастване на търсенето на СВК в световен мащаб.

(62)

По отношение на искането за преглед с оглед изтичането на срока на действие и по-специално на проучването следва да се отбележи, че съдържащата се в тях информация не беше оспорена от нито една заинтересована страна. В допълнение към това, както е посочено в съображения 17 и 18, също така се припомня, че повечето от китайските производители износители на СВК не предоставиха необходимата поискана информация, а единствената оказала съдействие група от производители износители, на която се падат по-малко от 3 % от общия китайски производствен капацитет, оказа съдействие и предостави съответната поискана информация.

(63)

Следователно при липсата на друга информация се счита, че търсенето на СВК нито на вътрешния пазар, нито в световен мащаб няма да е в състояние да поеме значителния свободен капацитет, наличен в Китай.

3.3.2.   Политика по отношение на износа за други трети държави

(64)

Както е обяснено в съображения 32—35, предоставената от единствената оказала съдействие група от производители износители информация не може да се използва за правилна оценка на политиката на китайските производители износители по отношение на износа за други трети държави. Поради това се наложи при оценката на тази политика Комисията да разчита на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. За тази цел Комисията използва базата данни на КНР, както направи и при предходния преглед с оглед изтичане на срока на действие (17).

(65)

Следва обаче да се отбележи, че базата данни на КНР включва по-широк продуктов обхват в сравнение с продукта, предмет на прегледа, тъй като обхваща и едноснопови въжета, въжета и кабели от неръждаема стомана и стоманени въжета и кабели с максимално напречно сечение, ненадвишаващо 3 mm. Поради това въз основа на информацията, намерена в базата данни на КНР, не беше възможно да се направи съдържателен анализ на изнесеното за други пазари количество. Независимо от това бе възможно базата данни на КНР да се използва за анализа на цените. Анализът на цените се основава на разумни оценки предвид сходните характеристики на другите продукти, евентуално включени в анализа.

(66)

На тази основа Комисията установи, че когато китайските експортни цени за петте им основни пазара за износ, различни от Съюза (т.е. Индия, Южна Корея, Тайланд, САЩ и Виетнам), бъдат сравнени с нормалната стойност, установена в третата държава с пазарна икономика, както е описано в съображения 45—50, дъмпинговите маржове са в диапазона 129—314 % по време на РПРП. Китайският износ на СВК за тези пет други пазара представлява около 40 % от общия обем на износа на китайски СВК в световен мащаб. На същата основа дъмпинговият марж за продажбите за Съюза възлиза на 97 %.

(67)

Поради това износът на СВК от КНР за други трети държави по време на РПРП най-вероятно е дъмпингов, и това в степен, по-голяма от тази на експортните продажби за Съюза. При липсата на друга информация равнището на експортните цени за други трети държави може да се разглежда като показател за вероятното ценово равнище при експортните продажби за Съюза, в случай че мерките бъдат отменени. Предвид ниските нива на цените на пазарите на трети държави също така бе заключено, че съществува вероятност от значително понижаване на експортните цени за Съюза, което потенциално би довело до увеличаване на дъмпинга.

(68)

В допълнение към това съгласно публично достъпните данни (18) действащи антидъмпингови мерки върху вноса на СВК с произход от КНР са налице и в Турция (19), Мексико (20) и Бразилия (21). Колумбия наскоро започна антидъмпингово разследване по отношение на вноса на СВК с произход от Китай (22) и през декември 2017 г. бяха наложени временни антидъмпингови мерки в размер на 15 %. Това показва ясно, че е осъществяван износ на СВК от китайски производители износители към други пазари на дъмпингови цени. Освен това е видно, че износът на китайски СВК към тези пазари е или ще бъде ограничен и че китайските производители износители на СВК трябва да намерят алтернативни пазари за свободния си капацитет.

3.3.3.   Привлекателност на пазара на Съюза

(69)

Въз основа на достъпната информация, както е обяснено в съображение 66, бе констатирано, че производителите износители от КНР могат да достигнат по-високи цени на пазара на Съюза в сравнение с други трети държави. Съгласно базата данни на КНР по време на РПРП средната експортна цена FOB (франко борд) за Съюза е била 1 688 EUR/тон, докато за петте основни пазара в трети държави е била средно едва 1 191 EUR/тон. Поради това китайските експортни цени за трети държави са били с около 30 % по-ниски от експортните цени за Съюза (без да се отчитат антидъмпинговите мита, платени на пазара на Съюза). Това показва, че пазарът на Съюза представлява привлекателен пазар, тъй като китайските производители износители могат да генерират по-високи приходи от продажбите за Съюза, отколкото от продажбите на други експортни пазари.

3.3.4.   Заключение

(70)

В заключение дъмпинговият марж, установен за РПРП, значителният свободен капацитет в КНР, установената привлекателност на пазара на Съюза и политиката по отношение на износа в други трети държави показват, че отмяната на мерките най-вероятно ще доведе до продължаване на дъмпинга и че дъмпинговият износ ще навлезе на пазара на Съюза в значителни количества. Поради това се счита, че има вероятност от продължаване на дъмпинга, ако се допусне срокът на настоящите антидъмпингови мерки да изтече.

4.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ВРЕДАТА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(71)

В рамките на Съюза по време на РПРП СВК са били произвеждани от над 22 производители/групи от производители. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

(72)

Общото производство на Съюза по време на РПРП бе изчислено на 168 701 тона въз основа на искането за преглед, предоставените от заявителя допълнителни данни и отговорите на въпросника от включените в извадката производители от Съюза.

(73)

Както е посочено в съображение 19, бе подбрана извадка, състояща се от шестима производители/групи от производители. Комисията получи отговори на въпросника от петима производители от Съюза и провери същите. Тяхното производство представляваше приблизително 43 % от общото производство на Съюза по време на РПРП. Поради това извадката бе счетена за достатъчно представителна за промишлеността на Съюза.

4.2.   Потребление на Съюза

(74)

Потреблението на Съюза бе установено въз основа на обема на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза и обема на вноса от трети държави в Съюза въз основа на данните, докладвани на Комисията от държавите членки съгласно член 14, параграф 6 от основния регламент („база данни по член 14, параграф 6“), и на проверени данни от оказалата съдействие група от китайски производители износители.

(75)

В таблица 1 е показано как се е променяло потреблението на Съюза по време на разглеждания период.

Таблица 1

Потребление на Съюза

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Общо потребление (в тонове)

175 589

175 675

170 454

164 446

Индекс (2013 г. = 100)

100

100

97

94

Източник: База данни по член 14, параграф 6, проверени данни

(76)

Потреблението на Съюза се е запазило стабилно в периода 2013—2014 г. и се е понижило с 6 % между 2014 г. и РПРП.

4.3.   Внос от КНР

4.3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от КНР

(77)

Комисията установи обема на вноса от КНР по време на разглеждания период въз основа на проверения отговор на въпросника от оказалата съдействие група от производители износители и данните от базата данни по член 14, параграф 6.

(78)

На тази основа вносът от КНР в Съюза и неговият пазарен дял са се променяли, както следва:

Таблица 2

Обем на вноса и пазарен дял

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Внос (в тонове)

2 697

1 780

3 207

2 005

Индекс (2013 г. = 100)

100

66

119

74

Пазарен дял (%)

1,5

1,0

1,9

1,2

Индекс (2013 г. = 100)

100

66

122

79

Източник: База данни по член 14, параграф 6, проверени данни

(79)

По време на разглеждания период обемът на вноса на СВК от КНР е показвал колебания на годишна база. Спадът с 34 % в периода 2013—2014 г. е последван от увеличение с 80 % в периода 2014—2015 г. (23) Накрая по време на РПРП обемът на вноса се е понижил от 2 697 през 2013 г. на 2 005 тона. Като цяло през разглеждания период обемът на вноса е отбелязал спад от 26 %.

(80)

Пазарният дял на вноса от КНР е следвал подобна тенденция. Общо той се е понижил от 1,5 % на 1,2 % през разглеждания период.

4.3.2.   Цени на вноса от КНР

(81)

Комисията установи цените на вноса въз основа на проверения отговор на въпросника от оказалата съдействие група от китайски производители износители и данните от базата данни по член 14, параграф 6 по време на разглеждания период. Средната цена на вноса в Съюза от КНР се е променяла по следния начин:

Таблица 3

Средна цена на вноса от КНР

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Средна цена без мито (EUR/тон)

1 712

1 360

1 669

2 474

Индекс (2013 г. = 100)

100

79

98

145

Източник: База данни по член 14, параграф 6, проверени данни

(82)

По време на разглеждания период средната цена на продукта, внасян от КНР, е показвала колебания на годишна база. Първоначално цените са се понижили с 21 % през 2014 г. През 2015 г. цените са се повишили, като почти са достигнали нивото от 2013 г., и са се увеличили още повече през РПРП. Като цяло през разглеждания период цените са се повишили с 45 %.

4.4.   Подбиване на цените

(83)

Комисията определи подбиването на цените по време на разследвания период, като сравни:

а)

среднопретеглените продажни цени на включените в извадката производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода; както и

б)

съответните среднопретеглени цени за всеки вид на продукта на вноса от оказалата съдействие група от китайски производители износители към първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база стойност, застраховка, навло (база CIF). Нито един от осемте вида на продукта, изнасяни за Съюза от единствената оказала съдействие група от производители износители, не се продава от промишлеността на Съюза. За да се постигне съответствие, видовете на продукта бяха опростени, като якостта на опън (24) беше изключена, а ценовият компонент за разликите в диаметъра беше усреднен (25). Чрез прилагане на този метод бе постигнато 100-процентно съответствие.

(84)

Резултатът от сравнението бе изразен като процент от среднопретеглената цена на промишлеността на Съюза по време на РПРП. Липсата на подбиване показва ефективността на мерките. Ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече и китайските производители износители на СВК запазят своите експортни цени на подобно равнище, маржът на подбиване би могъл да се изчисли чрез приспадане на антидъмпинговото мито от цената на вноса. Така установеният марж на подбиване би се равнявал на 36,3 %. Това се счита за разумен индикатор за възможните бъдещи нива на експортните цени за Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

4.5.   Внос от трети държави, различни от КНР

(85)

Вносът от трети държави, различни от КНР, се осъществява най-вече от Република Корея, Турция, Тайланд, Русия и Малайзия.

(86)

В таблица 4 е показан обемът на този внос в Съюза, както и неговият пазарен дял и средни цени:

Таблица 4

Внос от трети държави, различни от КНР

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Внос (в тонове)

63 381

65 336

63 747

63 798

Индекс (2013 г. = 100)

100

103

101

101

Пазарен дял в (%)

36,1

37,2

37,4

38,8

Средна цена (EUR/тон)

1 712

1 588

1 624

1 488

Индекс (2013 г. = 100)

100

93

95

87

Източник: База данни по член 14, параграф 6, проверени данни

(87)

Като цяло обемът на вноса от другите трети държави се е запазал относително стабилен през разглеждания период, като е имало леко увеличение от 1 %.

(88)

Тъй като общото потребление на Съюза се е понижило през разглеждания период, това увеличение е довело до повишаване на техния пазарен дял от 36,1 % на 38,8 % през този период.

(89)

По време на разглеждания период средната цена на продукта, внасян от трети държави, различни от КНР, е показвала колебания на годишна база. Първоначално цените са се понижили със 7 % през 2014 г. През 2015 г. цените са се повишили с 2 %, но отново са се понижили с 8 % по време на РПРП. Като цяло през разглеждания период цените са отбелязали спад от 13 %.

4.5.1.   Внос от държави, обхванати от разширяването на мерките

Република Корея

(90)

По време на разглеждания период Република Корея имаше втория по големина пазарен дял на пазара на Съюза след промишлеността на Съюза.

(91)

Както е посочено в съображение 4, заобикалянето на първоначалните мерки върху вноса на СВК от КНР се е извършвало през Република Корея. Поради това през 2010 г. антидъмпинговото мито, наложено върху вноса с произход от КНР, беше разширено, така че да обхване и вноса на същия продукт, изпратен от Република Корея, с изключение на обема, произведен от 15 действителни производители износители от Корея.

(92)

Практически целият внос на СВК от Република Корея в Съюза по време на РПРП е идвал от производителите износители, освободени от разширеното антидъмпингово мито, т.е. 99,98 % от целия внос от Корея.

(93)

В таблица 5 е показано как са се променяли обемът, пазарният дял и средните цени на вноса от Корея в Съюза по време на разглеждания период:

Таблица 5

Обем, пазарен дял и средни цени на вноса от Корея

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Внос (в тонове)

36 800

34 157

30 274

32 928

Индекс (2013 г. = 100)

100

93

82

89

Пазарен дял (%)

21,0

19,4

17,8

20,0

Индекс (2013 г. = 100)

100

93

85

96

Средна цена (EUR/тон)

1 559

1 621

1 646

1 506

Индекс (2013 г. = 100)

100

104

106

97

Източник: База данни по член 14, параграф 6

(94)

Обемът на вноса от Република Корея се е понижил с 11 % по време на разглеждания период, малко по-бързо от тенденцията на свиване на потреблението.

(95)

Тъй като темповете на спадане при обема на вноса са били по-високи от тези при потреблението, понижението при пазарния дял е било слабо — от 21,0 % на 20,0 % по време на разглеждания период.

(96)

Средната цена на вноса се е увеличила с 6 % между 2013 и 2015 г. и се е понижила с 9 % по време на РПРП, което представлява общ спад с 3 % по време на разглеждания период. Средната цена (CIF, без включено мито) е била с 48 % по-ниска от средната цена (EXW) на промишлеността на Съюза.

Мароко

(97)

Беше констатирано, че вносът с произход или изпращан от Мароко е почти нулев по време на разглеждания период. Затова не беше счетено за необходимо извършването на допълнителен анализ.

4.5.2.   Внос от трети държави, по отношение на които са се прилагали антидъмпингови мита по време на разглеждания период

Украйна и Молдова

(98)

По време на разглеждания период все още е действало антидъмпингово мито от 51,8 % върху вноса на СВК с произход от Украйна, разширено, така че да обхване вноса на същия продукт, изпратен от Молдова, независимо дали е деклариран с произход от Молдова.

(99)

Срокът на действие на тези мерки изтече на 10 февруари 2017 г., както е обяснено в съображение 11.

(100)

Беше констатирано, че вносът с произход или изпращан от Украйна и Молдова е почти нулев по време на разглеждания период. Затова не беше счетено за необходимо извършването на допълнителен анализ за разглеждания период.

4.5.3.   Внос от други трети държави

(101)

Вносът от оставащите трети държави е осъществяван най-вече от Турция, Тайланд, Русия и Малайзия. В таблица 6 е показано как се е променял този внос:

Таблица 6

Внос от други трети държави

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Турция

Внос (в тонове)

6 814

8 608

7 508

7 028

Индекс (2013 г. = 100)

100

126

110

103

Пазарен дял (%)

3,9

4,9

4,4

4,3

Средна цена (EUR/тон)

1 384

1 322

1 328

1 255

Индекс (2013 г. = 100)

100

95

96

91

Тайланд

Внос (в тонове)

5 206

6 514

6 268

6 122

Индекс (2013 г. = 100)

100

125

120

118

Пазарен дял (%)

3,0

3,7

3,7

3,7

Средна цена (EUR/тон)

1 445

1 391

1 656

1 468

Индекс (2013 г. = 100)

100

96

115

102

Русия

Внос (в тонове)

1 639

3 541

5 063

4 838

Индекс (2013 г. = 100)

100

216

309

295

Пазарен дял (%)

0,9

2,0

3,0

2,9

Средна цена (EUR/тон)

1 341

1 150

1 135

1 057

Индекс (2013 г. = 100)

100

86

85

79

Малайзия

Внос (в тонове)

4 525

4 377

5 932

4 530

Индекс (2013 г. = 100)

100

97

131

100

Пазарен дял (%)

2,6

2,5

3,5

2,8

Средна цена (EUR/тон)

1 552

1 416

1 437

1 343

Индекс (2013 г. = 100)

100

91

93

87

Други държави

Внос (в тонове)

8 257

8 061

8 701

8 294

Индекс (2013 г. = 100)

100

98

105

100

Пазарен дял (%)

4,7

4,6

5,1

5,0

Средна цена (EUR/тон)

2 951

2 180

2 196

1 967

Индекс (2013 г. = 100)

100

96

108

100

Общо

Внос (в тонове)

26 441

31 102

33 472

30 812

Индекс (2013 г. = 100)

100

118

127

117

Пазарен дял (%)

15

18

20

19

Средна цена (EUR/тон)

1 912

1 552

1 605

1 471

Индекс (2013 г. = 100)

100

81

84

77

Източник: База данни по член 14, параграф 6

(102)

Общият обем на вноса от други трети държави се е повишил с 27 % в периода 2013—2015 г. По време на РПРП обемът на вноса се е понижил с 10 %. Като цяло през разглеждания период обемът на вноса се е увеличил със 17 %. Тъй като потреблението се е свило по време на разглеждания период, както е описано в съображение 76, пазарният дял на другите трети държави се е увеличил от 15 % на 19 % през същия период.

(103)

Вносът от Турция е показвал колебания през разглеждания период, но по време на РПРП е достигнал ниво, близко до това през 2013 г. (в началото на разглеждания период), а именно 7 028 тона. Като цяло неговият пазарен дял се е запазил относително стабилен, като е отчетено само слабо увеличение с 0,4 процентни пункта през разглеждания период, а именно от 3,9 % през 2013 г. на 4,3 % по време на РПРП. Средната цена се е понижила с 9 %.

(104)

Обемът на вноса от Тайланд се е увеличил с 25 % между 2013 и 2014 г., но впоследствие постоянно се е понижавал и по време на РПРП е достигнал 6 122 тона спрямо 5 206 тона през 2013 г. Като цяло обемът на вноса се е повишил с 18 % през разглеждания период. Пазарният дял също се е увеличил през 2014 г. и е останал стабилен до РПРП. Средната цена на вноса е показвала колебания в периода 2014—2015 г. (– 4 %, + 15 %) и по време на РПРП е достигнала ниво с 2 % по-високо от нивото през 2013 г.

(105)

Обемът на вноса от Русия значително се е увеличил по време на разглеждания период, но е останал на относително ниско ниво през целия разглеждан период. Пазарният дял също е нараснал от 0,9 % на 2,9 %. Средната цена се е увеличила с 21 % през разглеждания период.

(106)

Обемът на вноса от Малайзия е показвал колебания от началото на разглеждания период, но по време на РПРП е достигнал почти същото ниво като нивото през 2013 г., а именно 4 530 тона. Въпреки че е показвал колебания по време на разглеждания период, пазарният дял на вноса на СВК от Малайзия като цяло се е повишил слабо — с 0,2 процентни пункта. Средната цена на вноса се е понижила с 13 % по време на разглеждания период.

(107)

По време на РПРП цените на вноса на СВК от Турция, Тайланд, Русия и Малайзия средно са били по-ниски от средната цена на промишлеността на Съюза (с 49—63 %). Освен това те са били по-ниски и от цените на вноса от КНДР (с 41 % — 57 %).

4.6.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.6.1.   Общи бележки

(108)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички съответни икономически фактори и показатели, които имат отношение към състоянието на промишлеността на Съюза през разглеждания период.

(109)

За определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата. Комисията оцени макроикономическите показатели, касаещи цялата промишленост на Съюза, въз основа на данните, предоставени от заявителя, сверени с информацията, предоставена от редица производители от Съюза на предварителния етап преди започване на процедурата, и проверените отговори на въпросника от включените в извадката производители от Съюза. Комисията направи оценка на микроикономическите показатели въз основа на проверените данни, посочени в отговорите на въпросника от включените в извадката производители от Съюза. И двата набора от данни бяха счетени за представителни за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(110)

Макроикономическите показатели са: производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност и размер на дъмпинговия марж.

(111)

Микроикономическите показатели са: средни единични цени, средни разходи за единица продукция, разходи за труд, материални запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал.

4.6.2.   Макроикономически показатели

4.6.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(112)

В таблица 7 е показано как са се променяли общото производство, производственият капацитет и използването на капацитета в Съюза през разглеждания период:

Таблица 7

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Производство (в тонове)

206 053

203 763

193 757

168 701

Индекс (2013 г. = 100)

100

99

94

82

Производствен капацитет (в тонове)

290 092

299 773

301 160

305 550

Индекс (2013 г. = 100)

100

103

104

105

Използване на капацитета (%)

71

68

64

55

Индекс (2013 г. = 100)

100

96

91

78

Източник: Информация от заявителя, информация на предварителния етап преди започване на процедурата и проверени отговори на въпросника

(113)

Общият обем на производството е останал относително стабилен в периода 2013—2014 г. и се е понижил с 5 % през 2015 г. По време на РПРП обаче обемът на производството е намалял с още 12 %. Като цяло през разглеждания период обемът на производството е намалял с 18 %.

(114)

Производственият капацитет слабо се е увеличил през разглеждания период и като цяло е нараснал едва с 5 %.

(115)

В съответствие с това степента на използване на капацитета е намаляла от 71 % през 2013 г. на 55 % по време на РПРП. Като цяло степента на използване на капацитета е намаляла с 22 % през разглеждания период вследствие на спада в обема на производството.

4.6.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(116)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 8

Обем на продажбите и пазарен дял

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Обем на продажбите (в тонове)

109 511

108 559

103 499

98 643

Индекс (2013 г. = 100)

100

99

95

90

Пазарен дял (%)

62,4

61,8

60,7

60,0

Индекс (2013 г. = 100)

100

99

97

96

Източник: Информация от заявителя, информация на предварителния етап преди започване на процедурата и проверени отговори на въпросника

(117)

Обемът на продажбите е следвал тенденцията при обема на производството. Той е останал относително стабилен в периода 2013—2014 г. и се е понижил с 5 % през 2015 г. По време на РПРП обемът на производството е намалял с още 5 %. Като цяло през разглеждания период обемът на продажбите е намалял с 10 %.

(118)

Пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 2,4 процентни пункта от 62,4 % на 60,0 % през разглеждания период.

4.6.2.3.   Растеж

(119)

През разглеждания период потреблението на Съюза се е свило с 6 %. Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е намалял още повече — с 10 %. Вследствие на това промишлеността на Съюза е претърпяла загуба на пазарен дял от 2,4 процентни пункта. Спадът в обема на продажбите се е отразил и на използването на капацитета, което е намаляло с 22 %.

4.6.2.4.   Заетост и производителност

(120)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 9

Заетост и производителност

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Брой на наетите лица

3 329

3 309

3 238

3 026

Индекс (2013 г. = 100)

100

99

97

91

Производителност (тона/наето лице)

62

62

60

56

Индекс (2013 г. = 100)

100

99

97

90

Източник: Информация от заявителя, информация на предварителния етап преди започване на процедурата и проверени отговори на въпросника

(121)

През разглеждания период броят на наетите лица в промишлеността на Съюза е намалял с 9 %, като най-значителният спад е отчетен по време на РПРП. Той е следвал спада в обема на производство и продажбите, както е описано в съображения 113 и 117.

(122)

Вследствие на по-големия спад в производството в сравнение с намалението в броя на наетите лица, през разглеждания период производителността е намаляла с 10 %.

4.6.2.5.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(123)

Както е посочено в съображение 57, разследването показа, че вносът на продукта, предмет на прегледа, с произход от КНР е продължил да навлиза на пазара на Съюза на дъмпингови цени при процент на дъмпинга, равен на 16,7 %. Обемът на вноса е бил малък поради ефективността на действащите антидъмпингови мерки. Независимо от това китайското присъствие на пазара на Съюза се е запазило, като е бил съхранен пазарен дял от 1,2 % по време на РПРП (вж. таблица 2).

(124)

При предходния преглед с оглед изтичане на срока на действие промишлеността на Съюза е показала признаци на възстановяване от въздействието на предишния дъмпинг. През разглеждания период процесът на възстановяване се е забавил, като при основните показатели за вреда се наблюдава низходяща тенденция. В допълнение към това намаленото търсене на насипни суровини и спадът в цената на петрола доведоха до по-слаба дейност в отраслите на минното дело, нефтодобива и газодобива. Това е повлияло отрицателно на търсенето на СВК, в резултат на което потреблението е намаляло с 6 % през разглеждания период (вж. таблица 1).

(125)

Поради постепенния спад на цените в Съюза през разглеждания период промишлеността на Съюза не е могла да продължи да се възстановява от въздействието на предишния дъмпинг.

4.6.3.   Микроикономически показатели

4.6.3.1.   Цени и фактори, влияещи върху цените

(126)

През разглеждания период средните продажни цени на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10

Средни продажни цени и разходи за единица продукция

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Средна единична продажна цена в Съюза (EUR/тон)

3 297

3 133

2 950

2 887

Индекс (2013 г. = 100)

100

95

89

88

Производствени разходи за единица продукция в Съюза (EUR/тон)

2 774

2 866

3 072

3 138

Индекс (2013 г. = 100)

100

103

111

113

Източник: Проверени отговори на въпросника

(127)

Средната единична продажна цена на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти в Съюза се е понижила с 12 % през разглеждания период.

(128)

Същевременно средните производствени разходи за единица продукция са се повишили с 13 % през разглеждания период. Това увеличение на разходите за единица продукция е породено най-вече от спада в обема на производството и продажбите (съответно 18 % и 10 % през разглеждания период, съображения 113 (вж. таблица 7) и 117 (вж. таблица 8). Следва да се отбележи, че това увеличение на разходите за единица продукция е настъпило въпреки понижението на общите производствени разходи през разглеждания период. По този начин, макар че промишлеността на Съюза е успяла да намали общите производствени разходи, тя не е била в състояние да намали разходите за единица продукция поради значителния спад в обема на производството и продажбите.

4.6.3.2.   Разходи за труд

(129)

През разглеждания период средните разходи за труд на производителите от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 11

Средни разходи за труд на наето лице

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Средни разходи за труд на наето лице

48 708

48 277

51 586

50 021

Индекс (2013 г. = 100)

100

99

106

103

Източник: Проверени отговори на въпросника

(130)

След леки колебания през разглеждания период средните разходи за труд като цяло леко са се повишили с 3 % през разглеждания период.

4.6.3.3.   Материални запаси

(131)

През разглеждания период запасите на производителите от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 12

Материални запаси

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Запаси в края на периода (в тонове)

15 191

15 889

15 260

14 796

Индекс (2013 г. = 100)

100

105

100

97

Запаси в края на периода като процент от производството (%)

16,7

17,4

17,4

23,0

Индекс (2013 г. = 100)

100

104

105

138

Източник: Проверени отговори на въпросника

(132)

През разглеждания период материалните запаси леко са намалели с 3 %. Тъй като промишлеността на Съюза трябва да поддържа минимална складова наличност от най-използваните видове СВК за непосредствено покриване на търсенето, материалните запаси не са могли да бъдат допълнително редуцирани и в резултат на това тяхната стойност като процент от производството се е увеличила с 38 %.

4.6.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(133)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 13

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Рентабилност на общите продажби в Съюза за несвързани клиенти (%)

7,5

6,1

2,6

– 1,6

Индекс (2013 г. = 100)

100

81

34

– 21

Паричен поток (в хиляди евро)

42 881

36 692

33 631

8 885

Индекс (2013 г. = 100)

100

86

78

21

Инвестиции (в хиляди евро)

12 014

8 843

9 003

5 950

Индекс (2013 г. = 100)

100

74

75

50

Възвръщаемост на инвестициите (%)

33,3

20,8

8,6

– 5,2

Индекс (2013 г. = 100)

100

62

26

– 16

Източник: Проверени отговори на въпросника

(134)

През разглеждания период рентабилността на промишлеността на Съюза се е понижила, като започва с печалба от 7,5 % през 2013 г. и приключва през РПРП със загуба от 1,6 %.

(135)

Паричният поток е намалял драстично — със 79 % през разглеждания период. Това е допълнителен показател за незадоволителните резултати на промишлеността на Съюза по отношение на оперативните дейности и за недостига на ликвидност, пред който са изправени.

(136)

В съответствие с това през разглеждания период инвестициите са се понижили с 50 %. Поради свиващите се маржове на печалбата и големият натиск върху цените инвестициите са били ограничени най-вече до такива, които се налагат във връзка с изисквания, свързани с околната среда или сигурността. Същевременно през разследвания период са извършени твърде малко инвестиции във връзка с функционирането и производствените технологии с цел повишаване на ефикасността и производителността.

(137)

С възвръщаемостта на инвестициите се измерва печалбата или загубата от дадена инвестиция спрямо инвестираните средства. През разглеждания период тя се е понижила от 33,3 % до отрицателните – 5,2 %.

4.6.4.   Заключение относно вредата

(138)

Поради действащите антидъмпингови мита промишлеността на Съюза е продължила да се възстановява от въздействието на предишния причиняващ вреда дъмпинг през първите две години от разглеждания период, т.е. 2013 и 2014 г., и е успяла да запази марж на печалба, надхвърлящ целевата печалба от 5 %.

(139)

Независимо от това намаленото търсене на насипни суровини и спадът в цената на петрола са довели до по-слаба дейност в отраслите на минното дело, нефтодобива и газодобива. Вследствие на това търсенето на СВК се е понижило през разглеждания период. Промишлеността на Съюза е била засегната пряко от това свиване на търсенето, в резултат на което са се понижили обемите на нейното производство и продажби, както и пазарният ѝ дял. Същевременно се е увеличил делът на евтини СВК, което е довело до спад на цената в Съюза и допълнително е влошило финансовите резултати. Поради това почти всички показатели за вреда са се влошили. На тази основа се стига до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда.

(140)

Вносът на СВК от КНР е оказал ограничено отрицателно въздействие върху вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Поради действащите мерки неговият пазарен дял е останал нисък през целия разглеждан период. Независимо от това вносът на китайски СВК продължава да присъства на пазара на Съюза.

(141)

Същевременно общият пазарен дял на внос от други трети държави е бил 38,8 % с тенденция към леко повишение през разглеждания период (вж. таблица 4). При средните цени на вноса от други трети държави се наблюдава тенденция към спад и нивата като цяло са под нивото на продажните цени на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза. Поради това този внос значително е влошил вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Както вече бе анализирано в съображения 85—89, през разглеждания период пазарният дял на този внос не само се е запазил, но дори се е увеличил. В допълнение към това през същия период средната цена на вноса се е понижила (съображение 89), което е довело до допълнителен натиск за намаляване на цените на Съюза, в резултат на което цените на Съюза са се понижили с 12 % през целия разглеждан период (вж. съображение 127) и финансовите резултат са се влошили допълнително.

(142)

Поради това Комисията заключи, че първоначалните мерки са били от полза за промишлеността на Съюза, тъй като тя е продължила да се възстановява от въздействието на предишния причиняващ вреда дъмпинг през първите две години от разглеждания период, т.е. 2013 и 2014 г. Процесът на възстановяване обаче е бил забавен поради горепосочените фактори.

4.7.   Вероятност от повторно възникване на вреда от китайския внос

4.7.1.   Предварителни бележки

(143)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи дали съществената вреда от китайския внос би възникнала повторно, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на КНР да изтече. Разследването показа, че през РПРП вносът от КНР е осъществяван на дъмпингови цени (съображение 57) и има вероятност от продължаване на дъмпинга, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече (съображение 70).

(144)

За да се установи вероятността от повторно възникване на вреда, бяха анализирани следните елементи: i) производственият капацитет и наличният свободен капацитет в КНР, ii) възможните нива на цените на китайския внос, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, iii) политиката на китайските производители износители в други трети държави, iv) привлекателността на пазара на Съюза и v) въздействието на китайския внос върху състоянието на промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

4.7.1.1.   Производствен капацитет и наличен свободен капацитет в КНР

(145)

Както е обяснено в съображение 60, производителите в КНР разполагат със значителен производствен капацитет в Китай и съответно със свободен капацитет, който като цяло надхвърля не само количеството на износа за Съюза по време на РПРП, но и общото потребление на Съюза по време на РПРП.

(146)

В допълнение към това, както е посочено в съображение 63, не бяха установени признаци за очаквано значително нарастване на търсенето на СВК на вътрешния пазар в КНР или на пазара на друга трета държава в близко бъдеще. Поради това Комисията заключи, че търсенето на вътрешния пазар в Китай или на пазарите на други трети държави не би могло да поеме наличния свободен капацитет.

4.7.1.2.   Възможни нива на цените на китайския внос

(147)

Както е посочено в съображение 18, единствената оказала съдействие група от производители износители от КНР все пак не посочи своите експортни продажби към пазарите на други трети държави. Следователно при липсата на друга информация бе използвана базата данни на КНР, за да се установят китайските експортни цени за пазарите на други трети държави.

(148)

Нивата на цените на този износ бяха счетени също така за разумна оценка на възможните бъдещи нива на цените за Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(149)

Както е обяснено в съображение 69, експортните цени от КНР за други пазари за износ средно са били значително по-ниски от експортните цени за Съюза, а именно с около 30 %. На тази основа бе заключено, че съществува вероятност производителите от КНР значително да намалят експортните цени за Съюза.

(150)

Освен това цената на вноса от оказалата съдействие група от производители износители, без да се отчитат антидъмпинговите мита, е подбивала продажните цени на промишлеността на Съюза с 36,3 % по време на РПРП, както е посочено в съображение 84. Това се счита за основателен признак за възможните бъдещи нива на цените за Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

4.7.1.3.   Политика на китайските производители износители на СВК в други трети държави

(151)

При липсата на друга достъпна информация беше използвана базата данни на КНР, за да се установят китайските експортни цени за други трети пазари, както е обяснено в съображения 64 и 65.

(152)

Въз основа на тази информация бе установено, че експортните цени на китайски СВК за други трети пазари са средно с около 40 % до около 80 % по-ниски от продажните цени на промишлеността на Съюза в зависимост от пазара за износ.

(153)

Трите основни експортни дестинации за китайски СВК от гледна точка на обема по време на РПРП са били Република Корея (123 891 тона, или 11 % от общия износ), САЩ (97 936 тона, или 9 % от общия износ) и Виетнам (76 344 тона, или 7 % от общия износ). Средните цени на износа за тези пазари са били съответно 1 107 EUR/тон, 1 444 EUR/тон и 781 EUR/тон. По този начин средните цени за тези държави са били с между 50 до около 80 % по-ниски от средната цена на промишлеността на Съюза.

4.7.1.4.   Привлекателност на пазара на Съюза

(154)

Като се вземе предвид анализът на цените в предходното съображение, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, китайските производители износители ще получат възможност значително да понижат своите цени на вноса за пазара на Съюза, като същевременно ще получават по-високи цени на пазара на Съюза в сравнение с пазарите на други трети държави. Поради това е налице сериозен стимул за китайските производители износители да отклонят своя износ към Съюза, където биха постигнали по-високи цени и същевременно пак ще бъдат в състояние значително да подбиват продажните цени на промишлеността на Съюза. В допълнение към това те ще разполагат със стимул да изнасят поне част от продукцията на свободния си капацитет на ниски цени за пазара на Съюза.

(155)

Друг признак за привлекателността на пазара на Съюза е фактът, че от момента на налагането на мерките има опити за заобикалянето им от страна на китайски износители, които бяха идентифицирани и неутрализирани, както е обяснено в съображения 2 и 4.

(156)

Освен това наличието на дъмпингов внос от КНР въпреки действащите мерки от 1999 г. насам потвърждава привлекателността на пазара на Съюза.

(157)

Поради това се стигна до заключението, че производителите износители от КНР ще разполагат с потенциал и стимул значително да увеличат обема на своя износ на СВК за Съюза на дъмпингови цени, които значително подбиват цените на промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

4.7.2.   Въздействие върху промишлеността на Съюза

(158)

В случай че се запазят настоящите нива на цените, промишлеността на Съюза няма да бъде в състояние да запази своя обем на продажби и пазарен дял в конкуренция с евтиния внос от Китай. Съществува голяма вероятност пазарният дял на Китай да се увеличи бързо, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Това най-вероятно ще стане за сметка на промишлеността на Съюза, тъй като нивото на нейните цени е най-високо. Загубата на обем на продажбите ще доведе до още по-ниско използване на капацитета и до увеличение на средните производствени разходи. Това ще доведе до допълнително влошаване на финансовото състояние на промишлеността на Съюза и до работа на загуба, както вече е станало по време на РПРП.

(159)

Ако обаче промишлеността на Съюза реши да понижи нивата на цените си в опит да запази своя обем на продажби и пазарен дял, влошаването на финансовото ѝ състояние ще настъпи почти незабавно и работата на загуба, констатирана по време на РПРП, ще се влоши значително.

(160)

И в двата сценария изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще окаже отрицателно въздействие върху промишлеността на Съюза, особено по отношение на заетостта. През разглеждания период промишлеността на Съюза вече е била принудена да намали свързаната с този продукт заетост с 9 % (вж. таблица 9). Допълнителното влошаване на положението, в което се намира промишлеността на Съюза, може да доведе до закриването на цели производствени единици.

(161)

Поради това може да се заключи, че съществува значителна вероятност изтичането на срока на действие на съществуващите мерки да доведе до повторно възникване на вредата от китайския внос на СВК, като вредата, понесена от промишлеността на Съюза, вероятно ще се влоши допълнително.

(162)

В периода 2007—2010 г. от предходния преглед с оглед изтичане на срока на действие икономическото състояние на промишлеността на Съюза се е подобрило. Тя е успяла да запази рентабилността си близо до целевата печалба от 5 % дори през първите две години от разглеждания понастоящем период, т.е. 2013 и 2014 г. Следователно промишлеността на Съюза е доказала своята жизнеспособност в структурно отношение и способността си да промени положението, свързано с работата на загуба. През разглеждания период в рамките на настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие финансовото състояние на промишлеността на Съюза обаче отново е станало нестабилно и се очаква да се влоши дори повече при евентуално изтичане на срока на действие на мерките. В такъв случай тя няма да бъде в състояние да се възстанови от настоящата вреда и вместо това ще понесе допълнителна вреда поради твърде вероятното увеличение на вноса на китайски СВК на дъмпингови цени.

(163)

Признава се, че предвид своя обем и ниски нива на цените вносът на СВК от Република Корея и от други трети държави е фактор, който допринася за вредата, понесена от промишлеността на Съюза В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент обаче настоящото разследване се ограничава до това да се направи оценка дали съществува вероятност вносът на китайски СВК на причиняващи вреда цени до доведе до повторно възникване на вреда, ако се допусне срокът на настоящите антидъмпингови мерки да изтече. Предвид нестабилното състояние на промишлеността на Съюза всяко съществено увеличение на китайския внос би влошило положението поради значителния свободен капацитет в КНР, привлекателността на пазара на Съюза и възможните ниски нива на цените на износа на китайски СВК за Съюза.

(164)

Обстоятелството, че понастоящем вносът на СВК от КНР на пазара на Съюза е в много по-малки количества, отколкото преди налагането на мерките, сочи, че благодарение на действащите антидъмпингови мита са възстановени лоялни условия на конкуренция между китайските износители на продукта, предмет на прегледа, и промишлеността на Съюза. Фактът, че вносът от Република Корея и от други трети държави подбива китайския внос, не отменя задълженията на Комисията да се придържа към рамките на настоящото разследване. Както е посочено в съображение 165, Комисията показа, че съществува значителна вероятност изтичането на срока на действие на мерките да доведе до повторно възникване на вредата.

4.7.3.   Заключение

(165)

Комисията стигна до заключението, че отмяната на мерките по всяка вероятност би довела до значително увеличение на дъмпинговия внос на СВК от КНР на цени, които подбиват цените на промишлеността на Съюза, което би утежнило последиците от вече причинената вреда за промишлеността на Съюза. Това би представлявало съществен риск за жизнеспособността на промишлеността на Съюза.

5.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(166)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията проучи въпроса дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Интересът на Съюза бе определен на базата на оценка на всички засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите.

(167)

На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становището си съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент.

(168)

Следва да се припомни, че в хода на предходния преглед с оглед изтичане на срока на действие бе счетено, че приемането на мерките не противоречи на интереса на Съюза. Освен това фактът, че настоящото разследване представлява преглед с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, в рамките на който съответно се анализира ситуация, при която вече е имало действащи антидъмпингови мерки, позволява да се оцени всяко неоправдано отрицателно въздействие на настоящите антидъмпингови мерки върху засегнатите страни.

(169)

На тази основа бе проучено дали, въпреки заключенията за вероятността от продължаване на дъмпинга и повтаряне на вредата от него, съществуват наложителни причини, които да доведат до заключението, че в този конкретен случай не е в интерес на Съюза мерките да се запазят.

5.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(170)

Разследването също така показа, че евентуалното изтичане на срока на действие на мерките вероятно би оказало значително неблагоприятно въздействие върху промишлеността на Съюза и нестабилното ѝ понастоящем финансово състояние допълнително ще се влоши. Изтичането на срока на действие на мерките сериозно ще застраши жизнеспособността на промишлеността на Съюза, като принуди производителите от Съюза да преустановят дейност и направи пазара на Съюза изцяло зависим от внос на СВК.

(171)

В миналото промишлеността на Съюза доказа своята жизнеспособност с положителни икономически и финансови резултати. Тя успя да запази своята рентабилност с марж на печалба, който надхвърля целевата печалба.

(172)

Следователно запазването на действащите антидъмпингови мерки е в интерес на промишлеността на Съюза.

5.2.   Интерес на вносителите

(173)

Както е посочено в съображения 20—22 и 24, нито един вносител не оказа съдействие по настоящото разследване и не предостави поисканата информация. Припомня се, че при предишните разследвания бе установено, че въздействието върху вносителите от налагането на мерки няма да бъде значително. В съответствие с това при липсата на доказателства, сочещи обратното, може да бъде потвърдено, че действащите понастоящем мерки не са оказали значително отрицателно въздействие върху тяхното финансово състояние и че продължаването на срока на действие на мерките не би засегнало неправомерно вносителите.

5.3.   Интерес на ползвателите

(174)

СВК имат широка гама от приложения, например риболов, морски транспорт, нефтодобив и газодобив, минно дело, горско стопанство, въздушен транспорт, гражданско и друго строителство, асансьорно производство.

(175)

Както е посочено в съображения 23 и 24, нито един ползвател не оказа съдействие по настоящото разследване и не предостави поисканата информация. Някои от ползвателите, които заявиха своя интерес, посочиха, че употребата им на СВК е незначителна. Поради това, както и при предишните разследвания, бе заключено, че действащите понастоящем мерки не оказват значително отрицателно въздействие върху икономическото състояние на ползвателите и съответно че продължаването на срока на действие на мерките не би засегнало неправомерно състоянието на ползвателите.

5.4.   Заключение относно интереса на Съюза

(176)

Поради това Комисията заключи, че няма наложителни причини, свързани с интереса на Съюза, да не бъде продължено действието на окончателните антидъмпингови мерки срещу вноса на СВК с произход от КНР.

6.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(177)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които бе основано намерението да се препоръча запазване на съществуващите мерки по отношение на вноса на СВК с произход от КНР. Също така им бе даден срок, през който да представят коментари след оповестяването. Не бяха получени мнения от нито една страна.

(178)

Както е посочено в съображение 6, действащите антидъмпингови мита върху вноса на СВК от КНР бяха разширени, за да обхванат и вноса на СВК, изпратени от Мароко и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Мароко и Република Корея. Антидъмпинговите мита върху вноса на СВК от КНР, които следва да бъдат запазени, следва да продължат да бъдат разширени и по отношение на вноса на СВК, изпратени от Мароко и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Мароко и Република Корея. Производителят износител от Мароко, който е освободен от мерките съгласно Регламент (ЕО) № 1886/2004, следва да бъде освободен и от мерките, наложени с настоящия регламент. Петнадесетте производители износители от Република Корея, които са изключени от разширяването на мерките съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010, следва да бъдат изключени и от мерките, наложени с настоящия регламент.

(179)

Като се има предвид най-новата съдебна практика на Съда (26), е целесъобразно да се предвиди процент на лихвата за забава, платима в случай на възстановяване на окончателните мита, тъй като в съответните действащи разпоредби относно митата не е предвиден такъв лихвен процент и прилагането на националните правила би довело до неоправдани различия между стопанските субекти в зависимост от това коя държава членка са избрали за митническото оформяне.

(180)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели, включително стоманени въжета закрит тип, с изключение на въжета и кабели от неръждаема стомана, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 и ex 7312 10 98 (кодове по ТАРИК 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 и 7312109819).

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната CIF цена франко граница на Съюза преди обмитяване, за продукта, описан в параграф 1 и с произход от КНР, е 60,4 %.

3.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към вноса с произход от КНР, посочен в параграф 2, се разширява с цел да обхване вноса на същите стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко, независимо дали са декларирани с произход от Мароко (кодове по ТАРИК 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 и 7312109812), с изключение на произведените от Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Мароко (допълнителен код по ТАРИК A567), и вноса на същите стоманени въжета, изпратени от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея (кодове по ТАРИК 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 и 7312109813), с изключение на произведените от дружествата, изброени по-долу:

Държава

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Република Корея

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo- Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju- Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan- Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Корея 48212

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang- Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable., 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

Член 2

Освен ако е предвидено друго, се прилагат съответните действащи разпоредби в областта на митническото облагане. Лихвата за забава, която се заплаща в случай на възстановяване, което е основание за изплащане на такива лихви, е лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране и публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз, влязъл в сила на първия календарен ден от месеца, през който се пада крайният срок, увеличен с един процентен пункт.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент (ЕО) № 1796/1999 на Съвета от 12 август 1999 г. относно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху внос на стоманени въжета и кабели, произведени в Китайската народна република, Унгария, Индия, Мексико, Полша, Южна Африка и Украйна, и прекратяване на антидъмпинговата процедура по отношение на вносни стоки с произход в Република Корея (ОВ L 217, 17.8.1999 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

(4)  Регламент (ЕО) № 760/2004 на Съвета от 22 април 2004 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1796/1999 за вноса на стоманени въжета, inter alia, с произход от Украйна, за да обхване вноса на стоманени въжета, изпратени от Република Молдова, независимо дали са декларирани с произход от Молдова или не (ОВ L 120, 24.4.2004 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1886/2004 на Съвета от 25 октомври 2004 г. за разширяване на обхвата на наложеното чрез Регламент (ЕО) № 1796/1999 на Съвета окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, с цел да се обхване вносът на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко, независимо дали са декларирани с произход от Мароко или не, както и за прекратяване на разследването относно вноса от един марокански износител (ОВ L 328, 30.10.2004 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1858/2005 на Съвета от 8 ноември 2005 г. за въвеждане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, Индия, Южна Африка и Украйна след преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 (ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 1).

(7)  Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 203, 11.8.2004 г., стр. 4).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010 на Съвета от 26 април 2010 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1858/2005 върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, към вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Малайзия (ОВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 1).

(9)  Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 311, 16.11.2010 г., стр. 16).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 на Съвета от 27 януари 2012 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република и Украйна, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко, Молдова и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от същите страни, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и за прекратяване на процедурата за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие по отношение на вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Южна Африка съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 36, 9.2.2012 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

(12)  Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 180, 19.5.2016 г., стр. 2).

(13)  Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република (ОВ C 41, 8.2.2017 г., стр. 5).

(14)  Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 41, 8.2.2017 г., стр. 4).

(15)  http://info.hktdc.com/chinastat/gcb/index2.htm (последно осъществен достъп на 28.9.2017 г.).

(16)  Решение на Съда от 19 септември 2013 г., Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Council Dashiqiao, C-15/12 P, EU:C:2013:572, точки 34—35.

(17)  За справка вж. съображение 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012.

(18)  Bown, Chad P. (2016 г.) „Global Antidumping Database“ (Световна антидъмпингова база данни), Световна банка, юни, източник: http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/

(19)  Нивото на митото възлиза на 1 000 USD/тон.

(20)  Нивото на митото възлиза на 2 580 USD/тон.

(21)  Нивото на митото варира между 124,33 и 627 USD/тон.

(22)  http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=82791&name=Resolucion_220_del_15_de_diciembre_de_2017__Preliminar_cables_y_torones_....pdf&prefijo=file (последно осъществен достъп на 2.2.2018 г.).

(23)  Процентно увеличение на обема на вноса, таблица 2: (119-66)/66 = 0,80 * 100 = 80 %

(24)  Якостта на опън на кабела показва неговата способност да издържи на определен опън.

(25)  i) вземане на средната стойност на двата КНП с най-близкия възможен диаметър (1 mm по-малко и 1 mm повече) и прилагане към данните на промишлеността на Съюза, при условие че другите цифри от структурата на КНП са същите (важи за 6-ата и 7-ата цифра от КНП); ii) вземане на единичната цена на продукта с най-близкия диаметър, прилагане на съотношение, представляващо разликата в цената на продукта с този диаметър, когато се сравнят всички продажби на продукти със същия диаметър от промишлеността на Съюза, и прилагане към данните на промишлеността на Съюза.

(26)  Решение по делото Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, точки 35—39.


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/64


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/608 НА КОМИСИЯТА

от 19 април 2018 година

за определяне на технически критерии за електронните етикети за морско оборудване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 11, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2014/90/ЕС са предоставени на Комисията изпълнителни правомощия за определяне на подходящи технически критерии за проектирането, работните показатели, полагането и използването на съответните електронни етикети.

(2)

Проведен бе анализ на разходите и ползите (2), в резултат от който бе дадена положителна оценка на използването на електронни етикети в допълнение към маркировката „щурвал“.

(3)

За реализирането на електронно етикетиране на морско оборудване не са необходими значителни инвестиции, а в същото време то осигурява значителни ползи за производителите, корабособствениците и операторите на кораби, както и за органите за пазарен надзор.

(4)

Дадените в настоящия регламент спецификации се основават на сравнение на наличните технологии, направено в рамките на анализа на разходите и ползите, както и на направените при това сравнение предложения за подходящи структури на кодовете, използвани за идентифициране на морско оборудване.

(5)

В резултат от сравнението на съществуващите носители на данни и архитектури за обмен на данни в рамките на анализа на разходите и ползите бе направена препоръка за използване като най-подходящи технологии на матрични кодове (двумерни баркодове) и на радиочестотна идентификация („RFID“).

(6)

Анализът на разходите и ползите показа също, че поради ограничения капацитет за съхранение на данни в електронния етикет е уместно електронният етикет да осигурява линк към бази данни, съдържащи по-подробна информация. Специфицираните в настоящия регламент матрични кодове (двумерни баркодове) и радиочестотна идентификация („RFID“) съдържат ключовата информация, необходима за осигуряване на такъв линк.

(7)

Поради това следва да се използва уникално идентифициране на морското оборудване, базиращо се на стандартизирана структура на кодовете, която да е независима от вида на електронния етикет. Това идентифициране следва да бъде достатъчно гъвкаво, за да дава възможност за пряк достъп на потребителите до най-релевантните бази данни за морско оборудване.

(8)

Форматът за кодиране на необходимата информация върху носителя на данни следва да се базира на стандарти на ISO. Този формат следва да дава също възможност за кодиране на допълнителна информация, използвана от производителите, като по-специално производителите следва да могат да включват в носителя на данни допълнителни защитни елементи, така че да могат по-добре да се идентифицират фалшифицирани продукти.

(9)

За да може по-лесно да се открива чрез визуално инспектиране, морското оборудване, което има електронни етикети, заменящи знака тип „щурвал“, следва да е обозначено с подходящ символ.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби („COSS“),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„електронен етикет“ („electronic tag“) означава маркировка с радиочестотна идентификация („RFID“) или с матричен код (двумерен баркод);

2)

„идентификатор на приложението“ („application identifier“) означава цифрова представка, използвана за дефиниране на смисъла и формата на кодираните елементи от данни.

Член 2

Производителите на морско оборудване могат да използват следните видове електронни етикети, както са специфицирани в приложението:

а)

етикети с радиочестотна идентификация (RFID), фиксирани трайно върху елемент от морското оборудване;

б)

оптично четими етикети, съдържащи матрични кодове (двумерни баркодове), фиксирани трайно върху съответното съоръжение, представляващо съставна част от морско оборудване; или

в)

оптично четими етикети, съдържащи матрични кодове (двумерни баркодове), маркирани трайно върху елемент от морско оборудване.

Член 3

При използване на електронни етикети с радиочестотна идентификация (RFID), които заменят знака тип „щурвал“, е необходимо по ясен, четим и неизтриваем начин да е показан символът, посочен в точки 3.1 и 3.2 от приложението, било върху самите етикети или в съседство с тях.

При използване на оптично четими етикети, съдържащи матрични кодове (двумерни баркодове), които заменят знака тип „щурвал“, е необходимо по ясен, четим и неизтриваем начин да е показан символът, посочен в точки 3.3 от приложението, било върху самите етикети или в съседство с тях.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146.

(2)  „Възможното въвеждане на електронен етикет като допълнение или вместо знака тип „щурвал“ върху морското оборудване“, покана за тръжни оферти № MOVE/D2/2015-372 V1.0 на Европейската комисия, ГД „Мобилност и транспорт“.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Идентификация на морското оборудване

1.1.

Електронните етикети за морско оборудване трябва да включват електронно четима идентификация, представляваща радиочестотна идентификация („RFID“), или оптично четим матричен код (двумерен баркод), съдържащи следната информация:

а)

подходящ идентификатор на приложението в съответствие със стандартите ISO/IEC 15434:2006 и ISO/IEC 15418:2016, като се използва или идентификатор на данни ASC MH10, или идентификатор на приложението GS1;

б)

типа на модула (типовете на модулите) за оценяване на съответствието, посочен (посочени) в приложение II към Директива 2014/90/ЕС, който се използва (които са използвани) за оценяване на съответствието [един буквен знак];

в)

идентификационният номер на нотифицирания орган, определен от Комисията в съответствие с точка 3.1 от приложение IV към Директива 2014/90/ЕС [4 знака];

г)

номерът (номерата) на проверката на изделието (Модул Ж — Module G) или на изследването на ЕО за типа и на сертификатите за съответствие с типа (Модул Б и Модули Г, Д или Е — Module B и Modules D, E или F) [максимум 20 буквено-цифрови знака].

1.2.

В допълнение към информацията, включена съгласно точка 1.1, електронните етикети могат да съдържат също информация, отнасяща се за фабричния номер, кода на продукта, серийния номер и/или допълнителна информация, формулирана от производителя в съответствие със стандарта ISO/IEC 15434:2006 [с използване или на идентификатори на данни ASC MH10, или на идентификатори на приложението GS1]

1.3.

Примери:

 

Модули Б + Г(Modules B+D): [вж. точка 1.2.] + ([идентификатор на приложението]) B 0575 40123 + D 0038 040124

 

Модули Б + Д (Modules B+E): [вж. точка 1.2.] + ([идентификатор на приложението]) B 0575 40123 + E 0038 040125

 

Модули Б + Е (Modules B+F): [вж. точка 1.2.] + ([идентификатор на приложението]) B 0575 40123 + F 0038 040126

 

Модул Ж (Module G): [вж. точка 1.2.] + ([идентификатор на приложението]) G 0575 040126.

2.   Електронни етикети

2.1.   Етикети за радиочестотна идентификация (RFID)

Транспондерите за радиочестотна идентификация трябва да работят в честотния интервал от 860 MHz до 960 MHz в съответствие с тип С от стандарта ISO/IEC 18000-6:2004.

Електронният етикет трябва да бъде здраво фиксиран за съответното морско оборудване по траен начин, така че да е осигурена възможност той да бъде разчитан по предназначение през по време на целия прогнозен живот на морското оборудване.

2.2.   Матрични кодове (двумерни баркодове)

Матричните кодове (двумерните баркодове) трябва да са в съответствие със стандарта ISO/IEC 16022:2006.

Електронният етикет трябва да бъде маркиран върху или здраво фиксиран за съответното морско оборудване по траен начин, така че да е осигурена възможност той да бъде разчитан по предназначение през целия прогнозен живот на морското оборудване.

3.   Символи

3.1.

Image

3.2.

Image

3.3.

Image

20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/68


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/609 НА КОМИСИЯТА

от 19 април 2018 година

за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за втората индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/154

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/154 на Комисията (2) беше открита тръжна процедура за изкупуване на обезмаслено мляко на прах за периода на публична интервенция от 1 март до 30 септември 2018 г. в съответствие с условията, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 Комисията трябва, въз основа на офертите, получени в отговор на индивидуалните покани за търг, да определи максимална изкупна цена или да реши да не определя такава цена.

(3)

Предвид офертите, получени за втората индивидуална покана за търг, не следва да се определя максимална изкупна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За втората индивидуална покана за търг за изкупуване на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/154, за която крайният срок за подаване на оферти изтече на 17 април 2018 г., не се определя максимална изкупна цена.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 април 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/154 на Комисията от 30 януари 2018 г. за откриване на тръжна процедура за изкупуване на обезмаслено мляко на прах през периода на публична интервенция от 1 март до 30 септември 2018 г. (ОВ L 29, 1.2.2018 г., стр. 6).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71).


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/69


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/610 НА КОМИСИЯТА

от 19 април 2018 година

относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за деветнадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 32 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията (3) беше открита тръжна процедура за продажбата на обезмаслено мляко на прах.

(2)

Предвид офертите, получени за деветнадесетата частична покана за участие в търг, следва да се определи минимална продажна цена.

(3)

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари не представи становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За деветнадесетата частична покана за участие в търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) 2016/2080, по отношение на която срокът за представяне на офертите изтече на 17 април 2018 г., минималната продажна цена е 105,10 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 април 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах (ОВ L 321, 29.11.2016 г., стр. 45).


РЕШЕНИЯ

20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/70


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/611 НА СЪВЕТА

от 19 април 2018 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849 (1), с което се определят ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (КНДР).

(2)

КНДР продължава своите ядрени и балистични програми в разрез със своите задължения, заложени в няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Тези програми се финансират отчасти чрез незаконни трансфери на средства и икономически ресурси.

(3)

В списъка на лицата и образуванията в приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъдат добавени четири лица, участвали в трансфера на активи или ресурси, които биха могли финансово да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение.

(4)

Поради това приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  Решение (ОВППС) 2016/849 от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849 се изменя, както следва:

1)

заглавието на раздел II се заменя със следното:

„II.   

Лица и образувания, предоставящи финансови услуги или трансфер на активи или ресурси, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение“;

2)

в раздел II, в подраздел „А. Лица“ се добавят следните вписвания:

 

Име

Друго име

Идентификационни данни

Дата на посочване

Основания

„9.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Дата на раждане: 2.12.1947 г.

Място на раждане: Sinuju, КНДР

20.4.2018 г.

Според експертната група KIM Yong Nam е служител на Главната разузнавателна служба, образувание, което е посочено от ООН. Той и синът му KIM Su Gwang се сочат от експертната група като упражняващи редовни измамни финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. KIM Yong Nam е открил различни текущи и спестовни сметки в Съюза и е участвал в различни мащабни банкови преводи към банкови сметки в Съюза или към сметки извън Съюза по времето, през което работи като дипломат, включително към сметки на името на сина си KIM Su Gwang и снаха си KIM Kyong Hui.

10.

DJANG Tcheul Hy

 

Дата на раждане: 11.5.1950 г.

Място на раждане: Kangwon

20.4.2018 г.

DJANG Tcheul Hy, наред със съпруга си KIM Yong Nam, сина си KIM Su Gwang и снаха си KIM Kyong Hui, участва в упражняването на редовни измамни финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. Била е собственик на няколко банкови сметки в Съюза, открити от на нейно име от сина ѝ KIM Su Gwang. Участвала е в няколко банкови превода от сметки на снаха ѝ KIM Kyong Hui към банкови сметки извън Съюза.

11.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang

Дата на раждане: 18.8.1976 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР

Дипломат в посолството на КНДР в Беларус

20.4.2018 г.

Според експертната група KIM Su Gwang е служител на Главната разузнавателна служба, образувание, което е посочено от ООН. Той и баща му KIM Yong Nam се сочат от експертната група като упражняващи редовни измамни финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. KIM Su Gwang е открил многобройни банкови сметки в няколко държави — членки на Съюза, включително на името на членове на своето семейство. Участвал е в различни мащабни банкови преводи към банкови сметки в Съюза или към сметки извън Съюза по времето, през което работи като дипломат, включително към сметки на името на своята съпруга KIM Kyong Hui.

12.

KIM Kyong Hui

 

Дата на раждане: 6.5.1981 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР

20.4.2018 г.

KIM Kyong Hui, наред със съпруга си KIM Su Gwang, свекъра си KIM Yong Nam и свекърва си DJANG Tcheul Hy, участва в упражняването на редовни измамни финансови практики, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение. Получила е няколко банкови превода от съпруга си KIM Su Gwang и свекъра си KIM Yong Nam и е превеждала средства към сметки извън Съюза на свое име или на името на своята свекърва DJANG Tcheul Hy.“


20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/73


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/612 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2016 година

относно държавна помощ SA 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009), приведена в действие от Гърция в полза на Container Terminal Port of Piraeus

(нотифицирано под номер С(2018) 1978)

(само текстът на гръцки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 23 март 2015 г. Комисията прие окончателно решение (1) („окончателното решение“), с което тя заключи, че Гърция неправомерно е привела в действие, в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, несъвместими мерки за помощ в полза на Piraeus Container Terminal S.A. (PCT) и неговото дружество майка и кредитор, Cosco Pacific Limited („Cosco“), и разпореди отмяната на разглежданите мерки за помощ и възстановяването на предоставените по тях средства.

(2)

На 2 юни 2015 г. Гърция обжалва окончателното решение пред Общия съд на Европейския съюз.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

2.1.   Окончателно решение

(3)

През 2009 г. Комисията получи оплаквания относно няколко фискални мерки, предоставени чрез Закон 3755/2009 („законът“) в полза на концесионера на част от пристанището на Пирея, Cosco и неговото дъщерно дружество PCT (2). Тези освобождавания са свързани с първоначалната концесия, предоставена през 2008 г. На 11 юли 2012 г. Комисията откри официална процедура по разследване, в която изразява съмнения относно тези освобождавания от данъчно облагане („решение за откриване на процедурата“) (3). На 23 март 2015 г. Комисията закри официалната процедура за разследване по делото и прецени, че следните мерки представляват неправомерна и несъвместима държавна помощ (4):

освобождаване от подоходен данък върху лихвите, натрупани до датата на започване на експлоатацията на кей III,

право на възстановяване на данъчен кредит по ДДС независимо от етапа на завършеност на обекта по договора; определяне на понятието „инвестиционна стока“ за целите на правилата относно ДДС; право на лихви за забава, считано от първия ден след шестдесетия ден от подаването на искане за възстановяване на ДДС,

прехвърляне на загуби към бъдещи периоди без времево ограничение,

избор между три амортизационни метода относно инвестиционните разходи за реконструкцията на кей II и изграждането на кей III,

освобождаване от гербови налози върху споразуменията за заем и всички допълнителни споразумения за финансирането на проекта,

освобождаване от данъци, гербови налози, вноски и всички права в полза на държавата или на трети страни по договорите между кредиторите по споразуменията за отпускане на заем, в рамките на които се прехвърлят задълженията и правата, произтичащи от тях,

освобождаване от гербови налози за всяка компенсация, изплатена от Port Piraeus Authority (Управителния орган на пристанището Пирея (PPA) на PCT по силата на договора за концесия, попадаща извън обхвата на Кодекса за ДДС,

закрила по силата на специалния режим за чуждестранните инвестиции.

(4)

В същото решение Комисията стигна до заключението, че Гърция не e предоставила държавна помощ чрез освобождаване на PCT от правилата относно принудителното отчуждаване (5).

2.2.   Оценяваната мярка: освобождаване от гербов налог за компенсации, изплатени от PPA на PCT  (6)

(5)

По отношение на освобождаването от гербов налог за компенсациите, изплатени от PPA на PCT, в окончателното си решение Комисията заключава, че то включва избирателно предимство в полза на PCT, тъй като го облекчава от плащането на гербови налози в случай на: a) компенсация, изплатена от PPA вследствие на задействането на клауза за неустойка от договора за концесия, и б) други видове компенсация, изплатена от PPA, като например за щети във връзка с договора за концесия или за нарушаване на международни договори (7).

(6)

Що се отнася по-специално до случая на компенсация, изплатена от PPA вследствие на задействането на клауза за неустойка (т.е. по буква а) в посоченото непосредствено по-горе съображение), Комисията заключава, че предимството, предоставено на PCT, се е състояло в неговото облекчаване от заплащане на фиксиран гербов налог (8) в такива случаи. Това заключение се основава на съображението, че съгласно общоприложимата рамка, т.е. кодекса за гербовите налози (9), както е тълкуван от циркулярно писмо 44/1987, активирането на допълнително споразумение, свързано с договор, подлежащ на облагане с ДДС, подлежи на облагане с фиксиран гербов налог (10).

(7)

Въпреки това в иска си за отмяна на крайното решение пред Общия съд Гърция посочи, че фиксираните гербови налози са били като цяло премахнати от 2001 г. насам (11), т.е. преди със Закон 3755/2009 да е било въведено съответното освобождаване в полза на PCT.

3.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

(8)

По време на административната процедура, довела до окончателното решение, гръцките органи не са довеждали до знанието на Комисията факта, че фиксираните гербови налози са премахнати от 2001 г. насам по силата на член 25 от Закон 2873/2000. Гръцките органи никога не са споменавали този факт, въпреки че решението за откриване е стартирало формалната процедура по разследване съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС по отношение на освобождаването на PCT от гербовите налози като цяло (включително фиксирани и пропорционални гербови налози), предоставено на PCT въз основа на член 2, параграф 10 от Закона (12). Поради това, въз основа на информацията, с която разполага Комисията, когато окончателното решение е било прието, Комисията е можела да приеме, че чрез член 2, параграф 10 от Закона е била предоставена несъвместима държавна помощ в полза на PCT под формата на освобождаването му както от фиксирани, така и от пропорционални гербови налози върху компенсацията, изплатена от PPA на PCT по силата на договора за концесия (13).

(9)

Въпреки че гръцките органи са информирали със закъснение (14) Комисията относно общото премахване на фиксираните гербови налози, Комисията, действайки съгласно принципите на доброто управление и въпреки че не е задължена да измени окончателното решение, при все това желае да измени окончателното решение, за да бъде напълно отразена настоящата ситуация. По-конкретно, с оглед на член 25 от Закон 2873/2000, Комисията вече няма никакво основание да счита, че освобождаването съгласно член 2, параграф 10 от Закона предоставя предимство на PCT, в случай че PPA изплати компенсации на PCT поради задействането на клауза за неустойка от договора за концесия. Според общоприложимите правила за този вид компенсаторно плащане, към момента на приемането на Закон 3755/2009 не е бил дължим никакъв гербов налог. Поради това съответното освобождаване от гербов налог не предоставя избирателно предимство в полза на PCT и следователно не представлява държавна помощ в това отношение.

(10)

Тъй като в този случай Комисията е била уведомена за това едва след приемането на окончателното си решение по делото, в духа на добрата публична администрация тя реши да измени своето решение от 23 март 2015 г. по отношение на това конкретно предимство, създадено от мярката. Окончателното решение не се изменя по никакъв начин по отношение на освобождаването на PCT от (пропорционалния) гербов налог, който по правило се дължи за други видове компенсация, изплатена от PPA (т.е. съгласно буква б) в съображение (5) от настоящото решение).

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(11)

С оглед на гореспоменатото Комисията реши, че Гърция не е предоставила държавна помощ на PCT под формата на освобождаване от плащане на гербови налози, в случай че PPA заплаща компенсация на PCT поради задействането на клауза за неустойка от договора за концесия. Поради това тя изменя решението си от 23 март 2015 г. по отношение на този аспект на мярката. Всички други заключения в това решение остават същите.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 1, точка 7 от решението по дело SA.28876 относно Container terminal Port Piraeus & Cosco Pacific Limited (ОВ L 269, 15.10.2015 г., стр. 93) се добавя второ изречение:

„тази мярка не обхваща компенсация за PCT, дължима поради задействането на клауза за неустойка от договора за концесия, когато така или иначе няма дължим гербов налог;“.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на 7 април 2016 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 269, 15.10.2015 г., стр. 93.

(2)  Вж. съображения 10—19 от окончателното решение.

(3)  ОВ C 301, 5.10.2012 г., стр. 55.

(4)  Вж. член 1 от окончателното решение.

(5)  Вж. член 2 от окончателното решение.

(6)  Член 2, параграф 10 от Закон 3755/2009.

(7)  Вж. съображения 195—209 от окончателното решение, и в частност съображения 202—205.

(8)  Вж. съображения 201—203 от окончателното решение.

(9)  Президентски указ от 28.7.1931 г., ОВ A239, 1931.

(10)  Вж. съображение 197 от окончателното решение.

(11)  Съгласно член 25 от Закон 2873/2000.

(12)  Вж. раздел 4.2.3.8 (съображения 194—203) от решението за откриване на процедурата.

(13)  Вж. също Решение по дело C-390/06 Nuova Agricast EU:C:2008:224, точка 54.

(14)  За първи път с искането за отмяна на влязлото в сила окончателно решение пред Общия съд.


Поправки

20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/76


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/0000 на Комисията от 30 август 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, флуфенацет, флуртамон, форхлорфенурон, фостиазат, индоксакарб, ипродион, MCPA, MCPB, силтиофам, тиофанат-метил и трибенурон

( Официален вестник на Европейския съюз L 224 от 31 август 2017 г. )

В съдържанието и на страница 115 заглавието

вместо:

„Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/0000 на Комисията от 30 август 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, флуфенацет, флуртамон, форхлорфенурон, фостиазат, индоксакарб, ипродион, MCPA, MCPB, силтиофам, тиофанат-метил и трибенурон“

да се чете:

„Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1511 на Комисията от 30 август 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, флуфенацет, флуртамон, форхлорфенурон, фостиазат, индоксакарб, ипродион, MCPA, MCPB, силтиофам, тиофанат-метил и трибенурон“