ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 100

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
19 април 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2018 на Подкомитета по географските означения от 14 март 2018 година за изменение на приложения XVII-В и XVII-Г към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна [2018/577]

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/1


РЕШЕНИЕ № 1/2018 НА ПОДКОМИТЕТА ПО ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

от 14 март 2018 година

за изменение на приложения XVII-В и XVII-Г към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна [2018/577]

ПОДКОМИТЕТЪТ ПО ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, и по-специално член 179, параграф 3, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни влезе в сила на 1 април 2012 г.

(2)

Въпросното споразумение впоследствие беше инкорпорирано в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (наричано по-долу „споразумението“), което влезе в сила на 1 юли 2016 г.

(3)

В член 171 от споразумението е предвидена възможността в приложения XVII-В и XVII-Г към него да бъдат добавени нови географски означения, които да бъдат защитени, след приключване на процедурата за възражение и след проучване на обобщението на спецификациите, както е посочено в член 170, параграфи 3 и 4 от него, по удовлетворителен и за двете страни начин.

(4)

Посочената процедура и проучването приключиха, поради което приложения XVII-В и XVII-Г могат да бъдат изменени,

РЕШИ:

Член 1

Приложения XVII-В и XVII-Г към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна се заменят с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Тбилиси на 14 март 2018 година.

За Подкомитета по географските означения

Председател (ръководител на грузинската делегация)

Nikoloz GOGILIDZE

Секретари на Подкомитета

Секретар от страна на ЕС

Nuno VICENTE

Секретар от страна на Грузия

Manana PRUIDZE


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVII-В

ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ НА ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 170, ПАРАГРАФИ 3 И 4

ЧАСТ А

Селскостопански продукти и храни от Европейския съюз, различни от вина, спиртни напитки и ароматизирани вина, които подлежат на закрила в Грузия

Държава — членка на Европейския съюз

Наименование, което подлежи на закрила

Транскрипция с грузински букви

Вид продукт

BE

Jambon d'Ardenne

Jambon daRden

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

პოტხესვლეეს უიტ დე ვეშტჰოკ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

BE

Fromage de Herve

fRomaJ de eRv

Сирена

BE

Beurre d'Ardenne

beR daRden

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

BE

Brussels grondwitloof

brasels gronvitlof

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

BE

Plate de Florenville

პლატე დე ფლორენვილე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

BE

Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten

პოპერინგს ჰოპშეუტენ / პოპერინგს ჰოპპეშეუტენ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

BE

Vlaams — Brabantse tafeldruif

flams-brabance tafeldruif

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

BE

Geraardsbergse Mattentaart

gerarsbergse matentaart

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

BE

Liers vlaaike

ლიერს ვლაიკე

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

BE

Gentse azalea

გენტსე აზალეა

Цветя и декоративни растения

BE

Vlaamse laurier

ფლამშე ლაურიერ

Цветя и декоративни растения

BE

Pâté gaumais

pate gome

Други продукти от приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“) (подправки и др.)

BG

Горнооряховски суджук

Eквивалентно наименование на латиница: Gornooryahovski sudzhuk

გორნოორიახოვსკი სუჯუკ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

BG

Българско розово масло

Eквивалентно наименование на латиница: Bulgarsko rozovo maslo

ბალგარსკო როზოვო მასლო

Етерични масла

CZ

Jihočeská Niva

იჰოჩესკა ნივა

Сирена

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

იჰოჩესკა ზლატა ნივა

Сирена

CZ

Olomoucké tvarůžky

ოლომოუცკე ტვარუჟკი

Сирена

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

ხელჩიცკო — ლჰენიცკე ოვოცე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

CZ

Nošovické kysané zelí

noSovicke kisane zeli

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

CZ

Všestarská cibule

vSestarska cibule

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

CZ

Pohořelický kapr

pohorJelicki kapr

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

CZ

Třeboňský kapr

trJebonski kapr

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

CZ

Březnický ležák

ბრჟეზნიცკი ლეჟაკ

Бира

CZ

Brněnské pivo / Starobrněnské pivo

ბრნენსკე პივო / სტარობრნენსკე პივო

Бира

CZ

Budějovické pivo

budeiovicke pivo

Бира

CZ

Budějovický měšťanský var

budeiovicki meStianski var

Бира

CZ

Černá Hora

ჩერნა ხორა

Бира

CZ

České pivo

Ceske pivo

Бира

CZ

Českobudějovické pivo

Ceskobudeiovicke pivo

Бира

CZ

Chodské pivo

xodske pivo

Бира

CZ

Znojemské pivo

znoiemske pivo

Бира

CZ

Hořické trubičky

horJicke trubiCki

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CZ

Karlovarské oplatky

კარლოვარსკე ოპლატკი

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CZ

Karlovarské trojhránky

კარლოვარსკე ტროიჰრანკი

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CZ

Karlovarský suchar

karlovarski suxar

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CZ

Lomnické suchary

lomnicke suxari

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

marianskolazenske oplatki

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CZ

Pardubický perník

pardubicki pernik

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CZ

Štramberské uši

Stramberske uSi

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CZ

Valašský frgál

ვალაშსკი ფრგალ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CZ

Český kmín

Ceski kmin

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

CZ

Chamomilla bohemica

xamomila bohemika

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

CZ

Žatecký chmel

Jatecki xmel

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

DK

Vadehavslam

ველჰაუსლამ

Прясно месо (и карантия)

DK

Vadehavsstude

ველჰაუსტულ

Прясно месо (и карантия)

DK

Danablu

დანაბლუ

Сирена

DK

Esrom

ესრომ

Сирена

DK

Lammefjordsgulerod

ლამეფიორდსგულეროდ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DK

Lammefjordskartofler

ლამეფიორდსკარტოფლერ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

ბაიერიშეს რინდფლაიშ/ რინდფლაიშ აუს ბაიერნ

Прясно месо (и карантия)

DE

Diepholzer Moorschnucke

dipholcer moorSnuke

Прясно месо (и карантия)

DE

Lüneburger Heidschnucke

liuneburger haideSnuke

Прясно месо (и карантия)

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

SvebiS-heliSes kvalitetsSvaineflaiS

Прясно месо (и карантия)

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

ვაიდეოხსე ფომ ლიმფურგერ რინდ

Прясно месо (и карантия)

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst

ახენერ ვაინახტს-ლებერვურსტ / ოხერ ვაინახტს ლებერვურსტ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer Katenschinken

amerlender dilenrauxSinken / amerlender katenSinken

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken

amerlender Sinken / amerlender knoxenSinken

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker

აისფელდერ ფელდგიკერ / აისფელდერ ფელდკიკერ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Flönz

ფლონც

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Göttinger Stracke

გეტინგერ შთრაქე

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Göttinger Feldkieker

გეტინგერ ფელდქიქერ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Greußener Salami

roisner salami

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Halberstädter Würstchen

ჰალბერშთედთერ ვიურსთჰენ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Hofer Rindfleischwurst

ჰოფარ რინდფლაიშვურსთ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken

ჰოლშთაინერ ქათენშინქენ / ჰოლშთაინერ შინქენ/ ჰოლშთაინერ ქათენრაუხშინქენ/ ჰოლშთაინერ ქნოხენშინქენ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

niurenberger bratviurste / niurenberger rostbratviurste

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Oecher Puttes / Aachener Puttes

ოეხრე პუტეს/ ახენერ პუტეს

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Schwarzwälder Schinken

Svarcvelder Sinken

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Thüringer Leberwurst

Tiuringer lebervurst

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Thüringer Rostbratwurst

Tiuringer rostbratvurst

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Thüringer Rotwurst

Tiuringer rotvurst

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Westfälischer Knochenschinken

ვესტფილეშერ კნოხენშინკენ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

DE

Allgäuer Bergkäse

algoier bergkeze

Сирена

DE

Allgäuer Emmentaler

algoier ementaler

Сирена

DE

Allgäuer Sennalpkäse

ალგოიერ ზენალპკეზე

Сирена

DE

Altenburger Ziegenkäse

altenburger cigenkeze

Сирена

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

ჰესიშერ ჰანდქეზე / ჰესიშერ ჰანდქეზ

Сирена

DE

Holsteiner Tilsiter

ჰოლშტაინერ ტილსიტერ

Сирена

DE

Nieheimer Käse

ნიჰაიმერ ქეზე

Сирена

DE

Odenwälder Frühstückskäse

odenvelder friuStukskeze

Сирена

DE

Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

ვაისლაკერ/ ალგაუერ ვაისლაკერ

Сирена

DE

Obazda / Obatzter

ობაცდა / ობატცტერ

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

DE

Lausitzer Leinöl

lauticer lainoel

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

DE

Abensberger Spargel / Abensberger Qualitätsspargel

აბენსკბერგერ შპარგელ /აბენსკბერგერ ქუალიტეტშპარგელ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen

ბამბერგერ ჰორნლა/ ბამბერგერ ჰორნლე /ბამბერგერ ჰორნხენ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren

baieriSer meerreih / baieriSer kren

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

ბონჰაიმერ შპარგელ / შპარგელ აუს დემ ანბაუგებიეთ ბორნჰაიმ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Dithmarscher Kohl

დიტმარშერ ქოლ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Filderkraut / Filderspitzkraut

ფილდეკრაუტ/ფილდეშპიცკრაუტ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß

ფრანკფურტერ გრუნე ზოსე / ფრანკფურტერ გრი ზოს

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Fränkischer Grünkern

ფრანკიშერ გრუნკერნ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Höri Bülle

ჰორი ბულე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / Franken-Spargel

სპარგელ აუს ფრანკენ / ფრანკიშერ შპარგელ / ფრანკენ-შპარგელ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Stromberger Pflaume

შტრომბერგერ ფლაუმე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Walbecker Spargel

ვალბექერ შფარგელ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

feldsalaT fon der inzel raihenau

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Gurken von der Insel Reichenau

gurken fon der inzel raihenau

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

ლიუნებურგერ ჰაიდექართოფელნ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

რაინიშეს ცუქერრუბენქრაუთ / რაინიშერ ცუქერრუბენსირუპ / რაინიშეს რუბენქრაუთ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Rheinisches Apfelkraut

რაინიშეს აპფელქრაუთ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Salate von der Insel Reichenau

salate fon der inzel raihenau

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

შრობენჰაუზენერ შფარგელ/შფარგელ აუს დემ შრობენჰაუზენერ ლანდ/შპარგელ აუს დემ ანბაუგებით შრობენჰაუზენ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Spreewälder Gurken

Spreevelder gurken

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Spreewälder Meerrettich

Spreevelder meerretih

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

tomaten fon der inzel raihenau

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

DE

Aischgründer Karpfen

აიშგრუნდერ კარპფენ

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

DE

Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken

ფრანკიშე კარპფენ/ფრანკენკარპფენ/კარპფენ აუს ფრანკენ

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

DE

Glückstädter Matjes

გლუქშტედტერ მატიეს

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

DE

Holsteiner Karpfen

holStainer karpfen

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

ობერლაუზიტცერ ბიოკარპფენ

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

DE

Oberpfälzer Karpfen

oberpfelcer karpfen

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

DE

Schwarzwaldforelle

Svarcvaldforele

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

DE

Bayerisches Bier

baieriSes bier

Бира

DE

Bremer Bier

bremer bier

Бира

DE

Dortmunder Bier

dortmunder bier

Бира

DE

Hofer Bier

hofer bier

Бира

DE

Kölsch

kiolS

Бира

DE

Kulmbacher Bier

ulmbaxer bier

Бира

DE

Mainfranken Bier

mainfranken bier

Бира

DE

Münchener Bier

miunhener bier

Бира

DE

Reuther Bier

roiTer bier

Бира

DE

Aachener Printen

aaxener printen

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

DE

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische Brezel

ბაიერიშე ბრეცე / ბაერიშე ბრეცნ / ბაერიშე ბრეზენ / ბაერიშე ბრეზელ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

DE

Bremer Klaben

ბრემერ კლაბენ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

DE

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen

დრეზდნერ ქრისთშთოლენ / დრეზდნერ შთოლენ/ დრეზდნერ ვაინახთსშთოლენ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

DE

Lübecker Marzipan

liubeker marcipan

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

DE

Meißner Fummel

maisner fumel

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

DE

Nürnberger Lebkuchen

niurenberger lebkuxen

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

DE

Salzwedeler Baumkuchen

ზალცვედელერ ბაუმქუხენ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

DE

Westfälischer Pumpernickel

ვესტფელიშერ პუმპერნიკელ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

DE

Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer Mostert

დიუსელდორფერ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ზენფ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ურთიფ მოსთერთ / ეხთერ დიუსელდორფერ მოსთერთ

Горчица

DE

Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen

შვებიშე მაულთაშენ / შვებიშე სუპენმაულთაშენ

Макаронени изделия

DE

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

შვებიშე შპეცლე / შვებიშე ქნოპფლე

Макаронени изделия

DE

Elbe-Saale Hopfen

ელბე ზაალე ჰოპფენ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

DE

Hessischer Apfelwein

ჰესიშერ აპფელვაინ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

DE

Hopfen aus der Hallertau

ჰოპფენ აუს დერ ჰალერტაუ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

DE

Spalt Spalter

შპალტ შპალტე

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

DE

Tettnanger Hopfen

თეთნანგერ ჰოპფენ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

IE

Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe Chonamara

konemara hil lamb / uain sleib Conamara

Прясно месо (и карантия)

IE

Timoleague Brown Pudding

Timolig braun puding

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IE

Imokilly Regato

imokili regato

Сирена

IE

Clare Island Salmon

klear ailand salmon

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

IE

Waterford Blaa / Blaa

ვოთერფორდ ბლაა/ ბლაა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IE

Oriel Sea Minerals

ორიელ სი მინერალს

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

IE

Oriel Sea Salt

ორიელ სი სოლთ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

EL

Αρνάκι Ελασσόνας

Eквивалентно наименование на латиница: Arnaki Elassonas

არნაკი ელასონას

Прясно месо (и карантия)

EL

Κατσικάκι Ελασσόνας

Eквивалентно наименование на латиница: Katsikaki Elassonas

კატსიკაკი ელასონას

Прясно месо (и карантия)

EL

Ανεβατό

Eквивалентно наименование на латиница: Anevato

anevato

Сирена

EL

Γαλοτύρι

Eквивалентно наименование на латиница: Galotyri

Ralotiri

Сирена

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Eквивалентно наименование на латиница: Graviera Agrafon

Rraviera aRrafon

Сирена

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Graviera Kritis

Rraviera kritis

Сирена

EL

Γραβιέρα Νάξου

Eквивалентно наименование на латиница: Graviera Naxou

Rraviera naqsu

Сирена

EL

Καλαθάκι Λήμνου

Eквивалентно наименование на латиница: Kalathaki Limnou

kalaTaki limnu

Сирена

EL

Κασέρι

Eквивалентно наименование на латиница: Kasseri

kaseri

Сирена

EL

Κατίκι Δομοκού

Eквивалентно наименование на латиница: Katiki Domokou

katiki domoku

Сирена

EL

Κεφαλογραβιέρα

Eквивалентно наименование на латиница: Kefalograviera

kefaloRraviera

Сирена

EL

Κοπανιστή

Eквивалентно наименование на латиница: Kopanisti

kopanisti

Сирена

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Eквивалентно наименование на латиница: Ladotyri Mytilinis

ladotiri mitilinis

Сирена

EL

Μανούρι

Eквивалентно наименование на латиница: Manouri

manuri

Сирена

EL

Μετσοβόνε

Eквивалентно наименование на латиница: Metsovone

mecovone

Сирена

EL

Μπάτζος

Eквивалентно наименование на латиница: Batzos

baZos

Сирена

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Xynomyzithra Kritis

qsinomiziTra kritis

Сирена

EL

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

Eквивалентно наименование на латиница: Xygalo Siteias / Xigalo Siteias

ქსიღალო სიტიას

Сирена

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

Eквивалентно наименование на латиница: Pichtogalo Chanion

pixtoRalo xanion

Сирена

EL

Σαν Μιχάλη

Eквивалентно наименование на латиница: San Michali

san mixali

Сирена

EL

Σφέλα

Eквивалентно наименование на латиница: Sfela

Sfela

Сирена

EL

Φέτα

Eквивалентно наименование на латиница: Feta

feta

Сирена

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Eквивалентно наименование на латиница: Formaella Arachovas Parnassou

formaela araxovas parnasu

Сирена

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Eквивалентно наименование на латиница: Agios Mattheos Kerkyras

aRios matTeos kerkiras

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Eквивалентно наименование на латиница: Agoureleo Chalkidikis

აღულეო ხალკიდიკის

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Apokoronas Chanion Kritis

apokoronas xanion kritis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Arxanes Irakliou Kritis

arxanes irakliu kritis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Vianos Irakliou Kritis

vianos irakliu kritis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

vorios milopotamos reTimnis kritis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Eквивалентно наименование на латиница: Galano Metaggitsiou Chalkidikis

გალავო მეტაგიციუ ხალკიდიკის

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

Eквивалентно наименование на латиница: Exeretiko partheno eleolado "Trizinia"

eqseretiko parTeno eleolado «trizinia~

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis

ექსერეტიკო პართენო ელეოლადო სელინო კრიტის

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Eквивалентно наименование на латиница: Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

eqseretiko parTeno eleolado Trafsano

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Ζάκυνθος

Eквивалентно наименование на латиница: Zakynthos

zakinTos

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Θάσος

Eквивалентно наименование на латиница: Thassos

Tasos

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Καλαμάτα

Eквивалентно наименование на латиница: Kalamata

kalamata

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Κεφαλονιά

Eквивалентно наименование на латиница: Kefalonia

kefalonia

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Kolymvari Chanion Kritis

kolimvari xanion kritis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Κρανίδι Αργολίδας

Eквивалентно наименование на латиница: Kranidi Argolidas

kranidi arRolidas

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Κροκεές Λακωνίας

Eквивалентно наименование на латиница: Krokees Lakonias

krokees arRolidas

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Λακωνία

Eквивалентно наименование на латиница: Lakonia

lakonia

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Λέσβος / Mυτιλήνη

Eквивалентно наименование на латиница: Lesvos / Mytilini

lesvos / mitilini

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

Eквивалентно наименование на латиница: Lygourio Asklipiou

liRurio asklipiiu

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Μεσσαρά

Eквивалентно наименование на латиница: Messara

მესარა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Ολυμπία

Eквивалентно наименование на латиница: Olympia

olimpia

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Peza Irakliou Kritis

peza irakliu kritis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Πέτρινα Λακωνίας

Eквивалентно наименование на латиница: Petrina Lakonias

petrina lakonias

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Πρέβεζα

Eквивалентно наименование на латиница: Preveza

preveza

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Ρόδος

Eквивалентно наименование на латиница: Rodos

rodos

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Σάμος

Eквивалентно наименование на латиница: Samos

samos

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Sitia Lasithiou Kritis

sitia lasiTiu kritis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Φοινίκι Λακωνίας

Eквивалентно наименование на латиница: Finiki Lakonias

finiki lakonias

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Χανιά Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Chania Kritis

xania kritis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Eквивалентно наименование на латиница: Aktinidio Pierias

aktinidio pierias

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

Eквивалентно наименование на латиница: Aktinidio Sperchiou

aktinidio sperxiu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Ελιά Καλαμάτας

Eквивалентно наименование на латиница: Elia Kalamatas

elia kalamatas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Throumba Ampadias Rethymnis Kritis

Trumba ambadias reTimnis kritis

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Θρούμπα Θάσου

Eквивалентно наименование на латиница: Throumba Thassou

Trumba Tasu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Θρούμπα Χίου

Eквивалентно наименование на латиница: Throumba Chiou

Trumba xiu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Eквивалентно наименование на латиница: Kelifoto fystiki Fthiotidas

kelifoto fistiki ftiotidas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Eквивалентно наименование на латиница: Kerassia Tragana Rodochoriou

kerasia traRana rodoxoriu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Eквивалентно наименование на латиница: Konservolia Amfissis

konservolia amfisis

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κονσερβολιά Άρτας

Eквивалентно наименование на латиница: Konservolia Artas

konservolia artas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

Eквивалентно наименование на латиница: Konservolia Atalantis

konservolia atalantis

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Eквивалентно наименование на латиница: Konservolia Piliou Volou

konservolia piliu volu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

Eквивалентно наименование на латиница: Konservolia Rovion

konservolia rovion

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

Eквивалентно наименование на латиница: Konservolia Stylidas

konservolia stilidas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Eквивалентно наименование на латиница: Korinthiaki Stafida Vostitsa

korinTiaki stafida vostica

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Eквивалентно наименование на латиница: Koum kouat Kerkyras

kum kuat kerkiras

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Μανταρίνι Χίου

Eквивалентно наименование на латиница: Mandarini Chiou

მანდარინი ხიუ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Eквивалентно наименование на латиница: Mila Zagoras Piliou

mila zagoras piliu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Eквивалентно наименование на латиница: Mila Delicious Pilafa Tripoleas

mila delisius pilafa tripoleos

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Μήλο Καστοριάς

Eквивалентно наименование на латиница: Milo Kastorias

milo kastorias

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Ξερά σύκα Κύμης

Eквивалентно наименование на латиница: Xera syka Kymis

qsera sika kimis

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Eквивалентно наименование на латиница: Xira Syka Taxiarchi

ქსირა სიკა ტაქსიარხი

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Eквивалентно наименование на латиница: Patata Kato Nevrokopiou

patata kato nevrokopiu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Πατάτα Νάξου

Eквивалентно наименование на латиница: Patata Naxou

პატატა ნაქსუ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Portokalia Maleme Chanion Kritis

portokalia maleme xanion kritis

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Eквивалентно наименование на латиница: Prasines Elies Chalkidikis

პრასინეს ელიეს ჰალკიდიკის

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Ροδάκινα Νάουσας

Eквивалентно наименование на латиница: Rodakina Naoussas

rodakina nausas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

Eквивалентно наименование на латиница: Stafida Zakynthou

stafida zakinTu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Σταφίδα Ηλείας

Eквивалентно наименование на латиница: Stafida Ilias

სტაფიდა ილიას

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

Eквивалентно наименование на латиница: Stafida Soultanina Kritis

სტაფიდა სულტანინა კრიტის

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Eквивалентно наименование на латиница: Syka Vavronas Markopoulou Messongion

sika vravronas markopulu mesogion

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Τοματάκι Σαντορίνης

Eквивалентно наименование на латиница: Tomataki Santorinis

ტომატაკი სანდორინის

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Eквивалентно наименование на латиница: Tsakoniki Melitzana Leonidiou

cakoniki melitZana leonidiu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φάβα Σαντορίνης

Eквивалентно наименование на латиница: Fava Santorinis

ფავა სანტორინის

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φάβα Φενεού

Eквивалентно наименование на латиница: Fava Feneou

ფავა ფენეუ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Eквивалентно наименование на латиница: Fassolia (Gigantes Elefantes) Prespon Florinas

fasolia (RiRantes elefantes) prespon florinas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Eквивалентно наименование на латиница: Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

fasolia (plake megalosperma) prespon florinas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Eквивалентно наименование на латиница: Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias

fasolia RiRantes elefantes kastorias

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Eквивалентно наименование на латиница: Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

fasolia RiRantes elefantes kato nevrokopiu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Eквивалентно наименование на латиница: Fasolia Vanilies Feneou

ფასოლია ვანილიეს ფენეუ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Eквивалентно наименование на латиница: Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu

fasolia kina mesosperma kato

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φιρίκι Πηλίου

Eквивалентно наименование на латиница: Firiki Piliou

ფირიკი პილიუ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φυστίκι Αίγινας

Eквивалентно наименование на латиница: Fystiki Aeginas

fistiki eRinas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Φυστίκι Μεγάρων

Eквивалентно наименование на латиница: Fystiki Megaron

fistiki meRaron

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Eквивалентно наименование на латиница: Avgotarocho Messolongiou

avRotaraxo mesolonRu

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

EL

Κρητικό παξιμάδι

Eквивалентно наименование на латиница: Kritiko paximadi

kritiko paqsimadi

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

EL

Μαστίχα Χίου

Eквивалентно наименование на латиница: Masticha Chiou

mastixelio xiu

Естествени клейове и смоли

EL

Τσίχλα Χίου

Eквивалентно наименование на латиница: Tsikla Chiou

cixla xiu

Естествени клейове и смоли

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

Eквивалентно наименование на латиница: Mastichelaio Chiou

mastixa xiu

Етерични масла

EL

Κρόκος Κοζάνης

Eквивалентно наименование на латиница: Krokos Kozanis

krokos kozanis

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Eквивалентно наименование на латиница: Meli Elatis Menalou Vanilia

meli elatis menalu vanilia

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ES

Carne de Ávila

karne de avila

Прясно месо (и карантия)

ES

Carne de Cantabria

karne de kantabria

Прясно месо (и карантия)

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

karne de la siera de gvadarama

Прясно месо (и карантия)

ES

Carne de Morucha de Salamanca

კარნე დე მორუჩა დე სალამანკა

Прясно месо (и карантия)

ES

Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela

karne de vakuno del pais vasko / euskal okela

Прясно месо (и карантия)

ES

Cordero de Extremadura

კორდერო დე ესტრემადურა

Прясно месо (и карантия)

ES

Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea

kordero de navara / nafaroako arkumea

Прясно месо (и карантия)

ES

Cordero Manchego

kordero manCego

Прясно месо (и карантия)

ES

Cordero Segureño

კორდერო სეგურენიო

Прясно месо (и карантия)

ES

Gall del Penedès

გოლ დელ პენედეს

Прясно месо (и карантия)

ES

Lechazo de Castilla y León

leCaso de kastilia i leon

Прясно месо (и карантия)

ES

Pollo y Capón del Prat

polio i kapon del prat

Прясно месо (и карантия)

ES

Ternasco de Aragón

ternasko de aragon

Прясно месо (и карантия)

ES

Ternera Asturiana

ternera asturiana

Прясно месо (и карантия)

ES

Ternera de Aliste

ტერნერა დე ალისტე

Прясно месо (и карантия)

ES

Ternera de Extremadura

ternera de eqstremadura

Прясно месо (и карантия)

ES

Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea

ternera de navara / nafaroako aratxea

Прясно месо (и карантия)

ES

Ternera Gallega

ternera galiega

Прясно месо (и карантия)

ES

Botillo del Bierzo

botilio del bierso

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Cecina de León

sesina de leon

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Chorizo de Cantimpalos

ჩორისო დე კანტიმპალოს

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Chorizo Riojano

ჩორიზო რიოხანო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Chosco de Tineo

ჩოსკო დე ტინეო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Dehesa de Extremadura

deesa de estremadura

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Guijuelo

gixuelo

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Jamón de Huelva

xamon de uelva

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Jamón de Serón

ხამონ დე სერონ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

xamon de teruel / paleta de teruel

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Jamón de Trevélez

xamon e treveles

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Lacón Gallego

lakon galiego

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Los Pedroches

ლოს პედროჩეს

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

salCiCon de vik / lionganissa de vik

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Sobrasada de Mallorca

sobrasada de maliorka

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ES

Afuega'l Pitu

afuegal pitu

Сирена

ES

Arzùa-Ulloa

აღზუა ულოა

Сирена

ES

Cabrales

kabrales

Сирена

ES

Cebreiro

sebreiro

Сирена

ES

Gamoneu / Gamonedo

gamoneu / gamonedo

Сирена

ES

Idiazabal

იდიაზიაბალ

Сирена

ES

Mahón-Menorca

maon-menorka

Сирена

ES

Picón Bejes-Tresviso

pikon bexes-tresviso

Сирена

ES

Queso Camerano

ქუესო კამერანო

Сирена

ES

Queso Casín

კესო კასინ

Сирена

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía

კესო დე ფლორ დე გია / კესო დე მედია ფლორ დე გია / კესო დე გია

Сирена

ES

Queso de La Serena

keso de la serena,

Сирена

ES

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya

keso de alt urJei i la serdania

Сирена

ES

Queso de Murcia

keso de mursia

Сирена

ES

Queso de Murcia al vino

keso de mursia al vino

Сирена

ES

Queso de Valdeón

keso de valdeon

Сирена

ES

Queso Ibores

keso ibores

Сирена

ES

Queso Los Beyos

ქუესო ლოს ბეიოს

Сирена

ES

Queso Majorero

keso maxorero

Сирена

ES

Queso Manchego

keso manCego

Сирена

ES

Queso Nata de Cantabria

keso nata de kantabria

Сирена

ES

Queso Palmero / Queso de la Palma

kueso palmero / kueso de la palma

Сирена

ES

Queso Tetilla / Queixo Tetilla

ქუესო ტეტილა / ქუეიხო ტეტილა

Сирена

ES

Queso Zamorano

keso samorano

Сирена

ES

Quesucos de Liébana

kesukos de liebana

Сирена

ES

Roncal

ronkal

Сирена

ES

San Simón da Costa

san simon da kosta

Сирена

ES

Torta del Casar

torta del kasar

Сирена

ES

Miel de Galicia / Mel de Galicia

miel de galisia / mel de galisia

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

ES

Miel de Granada

miel de granada

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

ES

Miel de La Alcarria

miel de la alkaria

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

ES

Miel de Liébana

მიელ დე ლიებანა

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

ES

Miel de Tenerife

მიელ დე ტენერიფე

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

ES

Aceite Campo de Calatrava

ასეიტე კამპო დე კალატრავა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite Campo de Montiel

ასეიტე კამპო დე მონტიელ

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite de La Alcarria

aseite de la alkaria

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite de la Comunitat Valenciana

აცეიტე დე ლა კომუნიტატ ვალენსიანა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite de Lucena

აცეიტე დე ლუჩენა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite de la Rioja

aseite de la rioxa

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí

asiete de maliorka / asiete maliorkin / oli de maliorka / oli maliorki

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite de Navarra

აცეიტე დე ნავარრა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

aseite de tera alta / oli de tera alta

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià

ასეიტე დელ ბაიშ ებრე-მონტსია / ოლი დელ ბაიშ ებრე-მონტსია

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite del Bajo Aragón

aseite del baxo aragon

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite Monterrubio

aseite monterubio

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Aceite Sierra del Moncayo

აცეიტე სიერა დელ მონკაიო

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Antequera

antekera

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Baena

baena

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Estepa

ესტეპა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Gata-Hurdes

gata-urdes

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Les Garrigues

les gariges

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya

მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია / მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Mantequilla de Soria

mantekilia de soria

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Montes de Granada

montes de granada

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Montes de Toledo

montes de toledo

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Montoro-Adamuz

მონტორო — ადამუზ

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Oli de l’Empordà / Aceite de L’Empordà

ოლი დე ლ'ემპორდა / აცეტე დე ლ'ემპორდა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Poniente de Granada

poniente de granada

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Priego de Córdoba

priego de kordoba

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Sierra de Cádiz

siera de kadis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Sierra de Cazorla

siera de kasorla

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Sierra de Segura

siera de segura

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Sierra Mágina

siera de maxina

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Siurana

siurana

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

axo morado de las pedronieras

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

აცეიტუნა ალორენია დე მალაღა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina

აცეიტუნა დე მალიორკა / აცეიტუნა მალიორკინა / ოლივა დე მალიორკა / ოლივა მალიორკინა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Alcachofa de Benicarló / Carxofa de Benicarló

"alkaCofa de benikarlo / karofa de

benikarlo"

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Alcachofa de Tudela

alkaCofa de tudela

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina

ალმენდრა დე მალიორკა / ალმენდრა მალიორკინა / ამეტილა დე მალიორკა / ამეტლია მალიორკინა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Alubia de La Bañeza-León

ალუბია დე ლა ბანეზა-ლეონ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Arroz de Valencia / Arròs de València

aros de valensia / aros de valensia

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l’Ebre

aros del delta del ebro / aros del delta del ebr

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Avellana de Reus

aveliana de reus

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Berenjena de Almagro

berenxena de almagro

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Calasparra

kalaspara

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Calçot de Valls

kalsot de vals

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Castaña de Galicia

კასტანია დე გალისია

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

ცებოლა ფუენტეს დე ებრო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Cereza del Jerte

seresa del xerte

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

seresas de la montania de alikante

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

ჩირიმოია დე ლა კოსტა ტროპიკალ დე გრანადა-მალაღა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Cítricos Valencianos/ Cítrics Valencians

sitrikos valensianos/ sitriks valensians

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l’Ebre

"klementinas de las tieras del ebro / klemantinde letede lebრე"

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Coliflor de Calahorra

koliflor de kalaora

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

esparago de Huetor-Tajar

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Espárrago de Navarra

Eesparago de navara

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Faba Asturiana

faba asturiana

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Faba de Lourenzá

ფაბა დე ლოურენცა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Fesols de Santa Pau

ფესოლს დი სანტა პაუ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Garbanzo de Escacena

გარბანცო დე ესკასენა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

garbanso de fuentesauko

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Gofio Canario

გოფიო კანარიო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Granada Mollar de Elche / Granada de Elche

გრანად მოლიარ დე ელჩე /გრანადა დე ელჩე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Grelos de Galicia

გრელოს დე გალიცია

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Judías de El Barco de Ávila

xudias de el barko de avila

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Kaki Ribera del Xúquer

kaki ribera del xuker

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Lenteja de La Armuña

lentexa de la armunia

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Lenteja de Tierra de Campos

lentexa de tiera de kampos

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Manzana de Girona / Poma de Girona

manana de xirona / poma de xirona

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Manzana Reineta del Bierzo

mansana reineta del bierso

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Melocotón de Calanda

melokoton de kalanda

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Melón de la Mancha

მელონ დე ლა მანჩა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

მელონ დე ტორე პაჩეკო მურსია

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Mongeta del Ganxet

მუნჯეტა დეო განჩეტ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

nisperos kaliosa den saria

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Papas Antiguas de Canarias

პაპას ანტიგუა დე კანარია

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pasas de Málaga

პასას დე მალაღა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pataca de Galicia / Patata de Galicia

pataka de galisia / patata de galisia

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Patatas de Prades / Patates de Prades

patatas de prades / patat de prad

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pemento de Mougán

პემენტო დე მოუღან

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pemento do Couto

პემენტო დო კოუტო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pera de Jumilla

pera de xumilia

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pera de Lleida

პერა დე იეიდა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Peras de Rincón de Soto

peras de rinkon de soto

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pemento da Arnoia

პემენტო და არნოია

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pemento de Herbón

პემენტო დე ერბონ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pemento de Oímbra

პემენტო დე ოიმბრა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pimiento Asado del Bierzo

pimiento asado del bierso

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

პიმიენტო დე ფრესნო ბენავენტე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

პიმიენტო დე გერნიკა OR გერნიკაკო პიპერა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pimiento Riojano

pimiento rioxano

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

pimientos del pikilio de lodosa

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Plátano de Canarias

პლატანო დე კანარიას

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Tomate La Cañada

ტომატე ლა კანიადა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Uva de mesa embolsada "Vinalopó"

uva de mesa embolsadavinalopo

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

ES

Caballa de Andalucia

kabaia de andalusia

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

ES

Mejillón de Galicia / Mexillón de Galicia

mexilion dealisia / meქსilion dealisia

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

ES

Melva de Andalucia

melva de andalusia

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

ES

Mojama de Barbate

მოხამა დე ბარბატე

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

ES

Mojama de Isla Cristina

მოხამა დე ისლა კრისტინა

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

ES

Alfajor de Medina Sidonia

alfaxor de medina sidonia

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina

ensaimada de maliorka / ensaimada maliorkina

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Jijona

xixona

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Mantecadas de Astorga

mantekadas de astorga

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Mantecados de Estepa

მანტეკადოს დე ესტეპა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Mazapán de Toledo

masapan de toledo

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Pa de Pagès Català

პა დე პაჯეს კატალა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Pan de Alfacar

პან დე ალფაკარ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Pan de Cea

pan de sea

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

პან დე კრუზ დე კიუდად რეალ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Polvorones de Estepa

პოლვორონეს დე ესტეპა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Sobao Pasiego

სობაო პასიეგო

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Tarta de Santiago

ტარტა დე სანტიაგო

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt

turron de agramunt / torro dagramunt

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Turrón de Alicante

turon de alikante

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ES

Cochinilla de Canarias

კოჩინილა დე კანარიას

Cochineal (raw product of animal origin)

ES

Azafrán de la Mancha

asafran de la manCa

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ES

Chufa de Valencia

Cufa de valensia

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ES

Pimentón de la Vera

pimenton de la vera

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ES

Pimentón de Murcia

pimenton de mursia PDO

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ES

Sidra de Asturias / Sidra d'Asturies

sidra de asturias / sidra dasturiეს

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ES

Vinagre de Jerez

ბინაგრე დე ხერეს

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

ვინაგრე დე მონტილია-მორილეს

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ES

Vinagre del Condado de Huelva

ბინაგრე დელ კონტანდო დე უელვა

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

FR

Agneau de l'Aveyron

anio de laveiRon

Прясно месо (и карантия)

FR

Agneau de lait des Pyrénées

ანუიო დე ლე დე პიერენი

Прясно месо (и карантия)

FR

Agneau de Lozère

anio de lozeR

Прясно месо (и карантия)

FR

Agneau de Pauillac

anio de poiak

Прясно месо (и карантия)

FR

Agneau de Sisteron

anio de sisteRon

Прясно месо (и карантия)

FR

Agneau du Bourbonnais

anio diu buRbone

Прясно месо (и карантия)

FR

Agneau du Limousin

anio diu limuzen

Прясно месо (и карантия)

FR

Agneau du Périgord

ანიო დიუ პერიგორ

Прясно месо (и карантия)

FR

Agneau du Poitou-Charentes

anio diu puatu-SaRant

Прясно месо (и карантия)

FR

Agneau du Quercy

anio diu keRsi

Прясно месо (и карантия)

FR

Barèges-Gavarnie

bareJ-gavarni

Прясно месо (и карантия)

FR

Bœuf de Charolles

ბეფ დე შაროლ

Прясно месо (и карантия)

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

bef SaRole diu buRbone

Прясно месо (и карантия)

FR

Boeuf de Bazas

bef de bazas

Прясно месо (и карантия)

FR

Bœuf de Chalosse

bef de Salos

Прясно месо (и карантия)

FR

Boeuf de Vendée

ბეფ დე ვანდე

Прясно месо (и карантия)

FR

Bœuf du Maine

bef diu men

Прясно месо (и карантия)

FR

Dinde de Bresse

dind de bRes

Прясно месо (и карантия)

FR

Fin Gras / Fin Gras du Mézenc

ფინ გრა / ფინ გრა დუ მეზენ

Прясно месо (и карантия)

FR

Génisse Fleur d’Aubrac

ჟენის ფლოღ დო ბღაკ

Прясно месо (и карантия)

FR

Maine — Anjou

მენ ანჟუ

Прясно месо (и карантия)

FR

Oie d'Anjou

უა დანჟუ

Прясно месо (и карантия)

FR

Pintade de l'Ardèche

პინტადე დე ლ'არდეშ

Прясно месо (и карантия)

FR

Pintadeau de la Drôme

პინტადე დე ლა დრომე

Прясно месо (и карантия)

FR

Porc d'Auvergne

პორ დოვერნ

Прясно месо (и карантия)

FR

Porc de Franche-Comté

პორ დე ფრანშ-კონტე

Прясно месо (и карантия)

FR

Porc de la Sarthe

poR de la sart

Прясно месо (и карантия)

FR

Porc de Normandie

poR de noRmandi

Прясно месо (и карантия)

FR

Porc de Vendée

poR de vande

Прясно месо (и карантия)

FR

Porc du Limousin

poR diu limuzen

Прясно месо (и карантия)

FR

Porc du Sud-Ouest

პორ დუ სუდ ოუესტ

Прясно месо (и карантия)

FR

Poulet de l'Ardèche / Chapon de l'Ardèche

პულეტ დე ლარდეშ / შაპუნ დუ ლ'არდეშ

Прясно месо (и карантия)

FR

Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes

პულეტ დე სევენ / შაპუნ დე სევენ

Прясно месо (и карантия)

FR

Prés-salés de la baie de Somme

პრე სალეს დე ლა ბეიე დე სომე

Прясно месо (и карантия)

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

პრე სალე დე მონ სან მიშელ

Прясно месо (и карантия)

FR / ES

Rosée des Pyrénées Catalanes

როზე დე პიერენე კატალანე

Прясно месо (и карантия)

FR

Taureau de Camargue

toRo de kamaRg

Прясно месо (и карантия)

FR / ES

Ternera de los Pirineos Catalanes / Vedella dels Pirineus Catalans / Vedell des Pyrénées Catalanes

ტერნერა დე ლოს პირინეოს კატალანეს / ვედელა დელს პირინეუს კატალანს / ვედელ დეს პირინეეს კატალანეს

Прясно месо (и карантия)

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

vo de laveiRon e diu segala

Прясно месо (и карантия)

FR

Veau du Limousin

vo diu limuzen

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles d'Alsace

volai dalzas

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles d'Ancenis

volai danseni

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles d'Auvergne

volai doveRn

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Bourgogne

volai de burgon

Прясно месо (и карантия)

FR

Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de Bresse

volai de bRes, pule de bRes / pulaRd de bRes / Sapon de bRes

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Bretagne

volai de bRetan

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Challans

volai de Salan

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Cholet

volai de Sole

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Gascogne

volai de gaskon

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Houdan

volai de udan

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Janzé

volai de Janze

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de la Champagne

volai de la Sampan

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de la Drôme

volai de la dRom

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de l'Ain

volai de len

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Licques

volai de lik

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de l'Orléanais

volai de loRleane

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Loué

volai de lue

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Normandie

volai de noRmandi

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles de Vendée

volai de vande

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles des Landes

volai de land

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Béarn

volai diu beaRn

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Berry

volai diu beRi

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Charolais

volai diu SaRole

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Forez

volai diu fore

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Gatinais

volai diu gatine

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Gers

volai diu JeR

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Languedoc

volai diu langedok

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Lauragais

volai diu loRage

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Maine

volai diu men

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du plateau de Langres

volai diu plato de langR

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Val de Sèvres

volai diu val de sevR

Прясно месо (и карантия)

FR

Volailles du Velay

volai diu vele

Прясно месо (и карантия)

FR

Boudin blanc de Rethel

buden blan de Retel

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

kanaR a fua gRa diu siud uest (Salos, gaskon, JeR, land, peRigoR, keRsi)

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Coppa de Corse / Coppa de Corse — Coppa di Corsica

კოპა დე კორს/კოპა დე კორს-კოპა დე კორსიკა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Jambon d'Auvergne

ჟამბონ დ'უვერნე

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Jambon de Bayonne

Jambon de baion

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Jambon de l'Ardèche

ჟამბონ დე ლარდეშ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Jambon de Lacaune

ჟამბონ დე ლაკუნე

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Jambon de Vendée

ჟანბონ დე ვანდე

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse — Prisuttu

ჟამბონ სეკ დე კორს/ჟამბონ სეკ დე კორს — პრიზუტუ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Jambon sec des Ardennes / Noix de Jambon sec des Ardennes

ჯამბონ სეკ დე არდენ / ნუა დე ჯამბონ სეც დეს არდენ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Lonzo de Corse / Lonzo de Corse — Lonzu

ლონზო დე კოღსე / ლონზო დე კოღსე-ლონზუ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Pâté de Campagne Breton

პატე დე კამპან ბრეტონ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Rillettes de Tours

რილეტე დე ტურ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Saucisse de Montbéliard

სუსის დე მუნბელიარ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Saucisse de Morteau or Jésus de Morteau

სოსის დე მოღტუ ან ჟესუს დე მოღტუ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Saucisson de l'Ardèche

სოსისონ დე ლარდეშ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune

სოსისონ დე ლაკუნ / სოსის დე ლაკუნ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne

სუცისონ სეკ დ უვერნე / სუცისე სეშ დუვერნე

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FR

Abondance

abondans

Сирена

FR

Banon

banon

Сирена

FR

Beaufort

bofor

Сирена

FR

Bleu d'Auvergne

ble d'overn

Сирена

FR

Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de Septmoncel

ბლე დე ჯექს ო-ჯიურა / ბლე დე სემონსელ

Сирена

FR

Bleu des Causses

ble dez koses

Сирена

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

ble du verkor-sasenaJ

Сирена

FR

Brie de Meaux

bri de mo

Сирена

FR

Brie de Melun

bri de melan

Сирена

FR

Brocciu Corse/ Brocciu

broksiu koRs/ broksiu

Сирена

FR

Camembert de Normandie

kamamber de normandi

Сирена

FR

Cantal / fourme de Cantal / Cantalet

კანტალ / ფურმ დე კანტალ / კანტალეტ

Сирена

FR

Chabichou du Poitou

SabiSu de puatu

Сирена

FR

Chaource

Saurs

Сирена

FR

Charolais

შაროლე

Сирена

FR

Chevrotin

Sevroten

Сирена

FR

Comté

komte

Сирена

FR

Crottin de Chavignol/ Chavignol

kroten de Savinioli/ Savinioli

Сирена

FR

Emmental de Savoie

emantal de savua

Сирена

FR

Emmental français est-central

emantal fRanse est-santRal

Сирена

FR

Époisses

epuase

Сирена

FR

Fourme d'Ambert

furm d'amber

Сирена

FR

Fourme de Montbrison

ფოღმე დე მონბღიზონ

Сирена

FR

Gruyère

გღუერ

Сирена

FR

Laguiole

lagiol

Сирена

FR

Langres

langre

Сирена

FR

Livarot

livaro

Сирена

FR

Maroilles / Marolles

Maroile / marole

Сирена

FR

Mâconnais

მაკონე

Сирена

FR

Mont d'or / Vacherin du Haut-Doubs

მონ დ'ორ / ვაშერენ დუ ოტ დუბს

Сирена

FR

Morbier

morbie

Сирена

FR

Munster / Munster-Géromé

მუნსტერ / მუნსტერ-ჯერომე

Сирена

FR

Neufchâtel

nefSatel

Сирена

FR

Ossau-Iraty

oso-irati

Сирена

FR

Pélardon

pelardon

Сирена

FR

Picodon

pikodon

Сирена

FR

Pont-l'Évêque

pon-l'evek

Сирена

FR

Pouligny-Saint-Pierre

pulini-sen-pier

Сирена

FR

Reblochon / reblochon de Savoie

rebloSon / rebloSon de savua

Сирена

FR

Rigotte de Condrieu

რიგოტე დე კონტრიუ

Сирена

FR

Soumaintrain

სუმანტრაინ

Сирена

FR

Rocamadour

rokamadur

Сирена

FR

Roquefort

rokfor

Сирена

FR

Saint-Marcellin

სან მარსელინ

Сирена

FR

Saint-Nectaire

sen-nekter

Сирена

FR

Sainte-Maure de Touraine

sent-mor de turen

Сирена

FR

Salers

saler

Сирена

FR

Selles-sur-Cher

sel-siur-Ser

Сирена

FR

Tome des Bauges

tom de boJ

Сирена

FR

Tomme de Savoie

tom de savua

Сирена

FR

Tomme des Pyrénées

tom de piRene

Сирена

FR

Valençay

valansei

Сирена

FR

Crème d'Isigny

kRem disini

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

FR

Crème de Bresse

კღემე დე ბღესე

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

kRem fReS fluid dalzas

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

FR

Miel d'Alsace

miel dalzas

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

FR

Miel de Corse / Mele di Corsica

miel de koRs / mele di koRsika

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

FR

Miel de Provence

miel de pRovans

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

FR

Miel de sapin des Vosges

miel de sapen de vosJ

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

FR

Miel des Cévennes

მიელ დე სევენე

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

FR

Œufs de Loué

e de lue

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

FR

Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres

ბერ შარანტ-პუატუ / ბერ დე შარანტ / ბერ დე დე-სევღე

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Beurre d'Isigny

beR disini

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Beurre de Bresse

ბოღე დე ბღესე

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

uil doliv deqs-an-provans

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Huile d'olive de Corse / Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

uil doliv de koRs / uil doliv de koRs-oliu di korsika

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

uil doliv de ot-provans

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

uil doliv de la vale de bo-de-pRovans

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Huile d'olive de Nice

uil doliv de nis

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Huile d'olive de Nîmes

uil doliv de nim

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Huile d'olive de Nyons

uil doliv de nion

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

FR

Abricots rouges du Roussillon

აბრიკოტ რუჟ დუ რუსილლონ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Ail blanc de Lomagne

ai blan de loman

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Ail de la Drôme

ai de la dRom

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Ail fumé d'Arleux

აი ფუმე დ'აღლუ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Ail rose de Lautrec

ai Roz de lotRek

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Artichaut du Roussillon

არტიშუ დუ რუსილიონ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Asperge des sables des Landes

asperJ de sabl de land

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Asperges du Blayais

ასპერჟუ დუ ბლაიე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Béa du Roussillon

ბეა დიუ რუსიონ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Chasselas de Moissac

Sasela de muasak

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Châtaigne d’Ardèche

შატენე დ'არდეშ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Citron de Menton

სიტრონ დე მენტონ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Clémentine de Corse

klementin de koRs

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Coco de Paimpol

koko de pempol

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Echalote d'Anjou

ეშალოტ დ'ანჟუ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან / ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან -გვინიზ დუ ბღეიზ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsa

ფარინ დე შატენ კორს / ფარინა კასტანინა კორსა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence

ფარინ დე პეტიტ ეპუტრე დე ოტ პღოვანს

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Figue de Solliès

ფიგ დე სოლიეს

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Fraise du Périgord

fRez diu peRigoR

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Fraises de Nîmes

ფრეს დე ნიმ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Haricot tarbais

ariko taRbe

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Kiwi de l'Adour

kivi de ladur

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Lentille verte du Puy

lanti vert diu pvi

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Lentilles vertes du Berry

lantii veRt diu beRi

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Lingot du Nord

lingo diu nor

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Mâche nantaise

maS nantez

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Melon de Guadeloupe

მელონ დე გვადელუპ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Melon du Haut-Poitou

melon diu o-puatu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Melon du Quercy

melon diu keRsi

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Mirabelles de Lorraine

miRabel de loRen

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Mogette de Vendée

მოჟეტ დე ვანდე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Muscat du Ventoux

muskat diu vantu

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni

ნუაზეტ დე სეღვიონ — ნუსიოლა დი სეღვიონი

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Noix de Grenoble

nua de gRenobl

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Noix du Périgord

nua diu perigor

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Oignon de Roscoff

ონიონ დე როსკოფ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Oignon doux des Cévennes

onion du de seven

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Olive de Nice

ოლივ დე ნის

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Olive de Nîmes

ოლივ დე ნიმ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

oliv kase de la vale de bo de pRovans

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

oliv nuaR de la vale de bo de pRovans

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Olives noires de Nyons

oliv nuaR de nion

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Petit Épeautre de Haute Provence

peti epotde ot povns

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Poireaux de Créances

puaRo de kReans

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Pomelo de Corse

პომელო დე კოღს

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

pom de teR de li de Re

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Pomme du Limousin

pom diu limuzen

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Pommes de terre de Merville

pom de teR de meRvil

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Pommes des Alpes de Haute Durance

პომე დეს ალპე დე ოტ დურანს

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Pommes et poires de Savoie

pome e puaR de savua

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits

pRiuno daJen / pRiuno daJen mi-kui

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Riz de Camargue

Ri de kamaRg

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FR

Anchois de Collioure

anSua de koliuR

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

koki sen-Jak de kot daRmoR

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

FR

Huîtres Marennes Oléron

uitr maren oleron

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

FR

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

მულ დე ბუშო დე ლა ბე დიუ მონ-სენ-მიშელ

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

FR

Bergamote(s) de Nancy

bergamot de nansi

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

FR

Brioche vendéenne

brioS vandeen

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

FR

Gâche Vendéenne

გაშ ვონდეენ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

FR

Moutarde de Bourgogne

მუტარდ დე ბურგონ

Горчица

FR

Pâtes d'Alsace

pat dalzas

Макаронени изделия

FR

Raviole du Dauphiné

რავიოლ დუ დოფინე

Макаронени изделия

FR

Foin de Crau

fuen de kRo

Сено

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

uil esansiel de lavand de ot-pRovans / esans de lavand de ot-pRovans

Етерични масла

FR

Cidre de Bretagne / Cidre Breton

sidR de bretane / sidRe beton

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

FR

Cidre de Normandie / Cidre Normand

sidRe de noRmandie / sidRe noRmand

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

FR

Cornouaille

kornuai

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

FR

Domfront

domfron

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

FR

Pays d'Auge / Pays d'Auge-Cambremer

pei d'oJ / pei d'oJ-kambremer

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

FR

Piment d'Espelette / Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra

"pimn despelette / pimn despelette — ezpeletako

bipera"

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

სელ დე გერანდ / ფლერ დე სელ დე გერანდ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

FR

Sel de Salies-de-Béarn

სელ დე სალიე დე ბეარნ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

HR

Zagorski puran

ზაგორსკი პურან

Прясно месо (и карантия)

HR

Baranjski kulen

ბარანსკი კულენ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

HR

Dalmatinski pršut

დალმატინსკი პრშუტ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

HR

Drniški pršut

დრნისკი პრშუტ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

HR / SI

Istarski pršut / Istrski pršut

ისტარსკი პრშუტ / ისტრსკი პრშუტ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

HR

Krčki pršut

კრჩკი პრშუტ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

HR

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

ექსტრა დიევიჩანსკო მასლინოვო ულიე კრეს

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

HR

Krčko maslinovo ulje

კრშკო მასლინოვო ულიე

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

HR

Lički krumpir

ლიჩკი კრუმპირ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

HR

Neretvanska mandarina

ნერეტვანსკა მანდარინა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

HR

Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje

ოგულინსკი კისელი კუპუს / ოგულინსკო კისელო ზელიე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

HR

Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak

პოლიჩკი სოპარნიკ / პოლიჩკი ზალიანიკ / პოლიჩკი ულიენიაკ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Abbacchio Romano

abbakio romano

Прясно месо (и карантия)

IT

Agnello del Centro Italia

ანიელო დელ ცენტრო იტალია

Прясно месо (и карантия)

IT

Agnello di Sardegna

aniello di sardenia

Прясно месо (и карантия)

IT

Cinta Senese

ჩინტა სენეზე

Прясно месо (и карантия)

IT

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

vitellone bianco dellappenino Centrale

Прясно месо (и карантия)

IT

Bresaola della Valtellina

brezaola della valtellina

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Capocollo di Calabria

kapokollo di kalabria

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Ciauscolo

ჩიაუსკოლო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Coppa di Parma

კოპა დი პარმა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Coppa Piacentina

koppa piaCentina

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Cotechino Modena

kotekino modena

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Crudo di Cuneo

კრუდო დი კუნეო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Culatello di Zibello

kulatello di Zibello

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Finocchiona

ფინოკიონა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Lardo di Colonnata

lardo di kolonnata

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Mortadella Bologna

mortadella bolonia

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Mortadella di Prato

მორტადელა დი პრატო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Pancetta di Calabria

panCetta di kalabria

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Pancetta Piacentina

panCetta piaCentina

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Porchetta di Ariccia

პორკეტა დი არიჩა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Prosciutto Amatriciano

პროშუტო ამატრიჩანო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Prosciutto di Carpegna

proSuto di karpenia

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Prosciutto di Modena

proSuto di modena

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Prosciutto di Norcia

proSuto di norCia

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Prosciutto di Parma

proSuto di parma

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Prosciutto di San Daniele

proSuto di san daniele

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Prosciutto di Sauris

პროშუტო დი საურის

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Prosciutto Toscano

proSuto toskano

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

proSuto veneto beriko-auganeo

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salama da sugo

სალიამა და სუგო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salame Brianza

salame brianca

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salame Cremona

salame kremona

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salame di Varzi

salame di varZi

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salame d'oca di Mortara

salame doka mortara

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salame Felino

სალიამე ფელინო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salame Piacentino

salame piaCentino

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salame Piemonte

სალიამი პიემონტე

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salame S. Angelo

salame s. anjelo

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salamini italiani alla cacciatora

salamini italiani alla kaCCatora

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Salsiccia di Calabria

salsiCa di kalabria

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Soprèssa Vicentina

sopressa viCentina

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Soppressata di Calabria

sopressata di kalabria

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck

Spekalto adije / zudtiroler markenSpek / zudtiroler Spek

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

valle daosta Jambon de bosses

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad / Vallée d’Aoste Lard d’Arnad

valle daosta lard darnad/vallee daosta lard darnad

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Zampone Modena

Zampone modena

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

IT

Asiago

aziago

Сирена

IT

Bitto

bitto

Сирена

IT

Bra

bra

Сирена

IT

Caciocavallo Silano

kaCokavallo silano

Сирена

IT

Canestrato di Moliterno

კანესტრატო დი მოლიტერნო

Сирена

IT

Canestrato Pugliese

kanestrato pulieze

Сирена

IT

Casatella Trevigiana

kazatella trevijana

Сирена

IT

Casciotta d'Urbino

kaSotta durbino

Сирена

IT

Castelmagno

kastelmanio

Сирена

IT

Fiore Sardo

fiore sardo

Сирена

IT

Fontina

fontina

Сирена

IT

Formaggella del Luinese

ფორმაჯელა დელ ლუინეზე

Сирена

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

ფორმაჯიო დი ფოსა დი სოლიანო

Сирена

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

formai de mut dellalta valle brembana

Сирена

IT

Gorgonzola

gorgonZola

Сирена

IT

Grana Padano

grana padano

Сирена

IT

Montasio

montasio

Сирена

IT

Monte Veronese

monte veroneze

Сирена

IT

Mozzarella di Bufala Campana

moccarella di bufala kampana

Сирена

IT

Murazzano

muraccano

Сирена

IT

Nostrano Valtrompia

ნოსტრანო ვალტრომპია

Сирена

IT

Parmigiano Reggiano

parmijano rejano

Сирена

IT

Pecorino Crotonese

პეკორინო კროტონეზე

Сирена

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

პეკორინო დელე ბალცე ვოლტერანე

Сирена

IT

Pecorino di Filiano

pekorino di filiano

Сирена

IT

Pecorino di Picinisco

პეკორინო დი პიჩინისკო

Сирена

IT

Pecorino Romano

pekorino romano

Сирена

IT

Pecorino Sardo

pecorino sardo

Сирена

IT

Pecorino Siciliano

pecorino siCiliano

Сирена

IT

Pecorino Toscano

pecorino toskano

Сирена

IT

Piacentinu Ennese

პიაჩენტინუ ენეზე

Сирена

IT

Piave

პიავე

Сирена

IT

Provolone del Monaco

პროვოლონე დელ მონაკო

Сирена

IT

Provolone Valpadana

provolone valpadana

Сирена

IT

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

პუცონე დი მოენა/სპრეც ცაორი

Сирена

IT

Quartirolo Lombardo

kuartirolo lombardo

Сирена

IT

Ragusano

ragusano

Сирена

IT

Raschera

raskera

Сирена

IT

Robiola di Roccaverano

robiola di rokkaverano

Сирена

IT

Salva Cremasco

სალვა კრემასკო

Сирена

IT

Silter

სილტერ

Сирена

IT

Spressa delle Giudicarie

spressa delle judikarie

Сирена

IT

Squacquerone di Romagna

სკვაკვერონე დი რომანია

Сирена

IT

Stelvio / Stilfser

Stelvio / stilfser

Сирена

IT

Strachitunt

სტრაკიტუნტ

Сирена

IT

Taleggio

talejo

Сирена

IT

Toma Piemontese

toma piemonteze

Сирена

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

valle daosta fromadZo

Сирена

IT

Valtellina Casera

valtellina kazera

Сирена

IT

Vastedda della valle del Belìce

ვასტედა დელა ვალე დელ ბელიჩე

Сирена

IT

Miele della Lunigiana

miele della lunijana

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

მიელე დელე დოლომიტი ბელუნეზი

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

IT

Miele Varesino

მიელე ვარესინო

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

IT

Ricotta di Bufala Campana

რიკოტა დი ბუფალა კამპანა

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

IT

Ricotta Romana

rikotta romana

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

IT

Alto Crotonese

alto krotoneze

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Aprutino Pescarese

aprutino peskareze

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Brisighella

brizigella

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Bruzio

brucio

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Canino

kanino

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Cartoceto

kartoCeto

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Chianti Classico

kianti klassiko

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Cilento

Cilento

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Collina di Brindisi

kollina di brindizi

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Colline di Romagna

kolline di Romania

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Colline Pontine

კოლინე პონტინე

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Colline Salernitane

kolline salernitane

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Colline Teatine

kolline teatine

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Dauno

dauno

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Garda

garda

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Irpinia — Colline dell’Ufita

ირპინია-კოლინე დელ'უფიტა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Laghi Lombardi

lagi lombardi

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Lametia

ლამეტია

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Lucca

ლუკკა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Molise

მოლისე

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Monte Etna

მონტე ეტნა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Monti Iblei

მონტი იბლეი

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Penisola Sorrentina

პენისოლა სორენტინა

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

pretuciano delle kolline teramane

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Riviera Ligure

riviera ligure

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Sabina

sabina

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Sardegna

sardenia

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Seggiano

სეჯანო

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Sicilia

სიცილია

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Tergeste

terjeste

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Terra di Bari

terra di bari

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Terra d'Otranto

terra dotranto

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Terre Aurunche

ტერე აურუნკე

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Terre di Siena

terre di siena

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Terre Tarentine

terre tarentine

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Toscano

toskano

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Tuscia

tuSia

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Umbria

umbria

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Val di Mazara

val di maZara

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Valdemone

valdemone

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Valle del Belice

valle del beliCe

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Valli Trapanesi

valli trapanezi

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

veneto valpoliCella, veneto euganei e beriCi, veneto del grappa

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Vulture

ვულტურე

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

IT

Aglio Bianco Polesano

აგლიო ბიანკო პოლეზანო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Aglio di Voghiera

ალიო დი ვოგიერა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Amarene Brusche di Modena

ამარენე ბრუსკე დი მოდენა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Arancia del Gargano

aranCa del gargano

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Arancia di Ribera

არანჩა დი რიბერა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Arancia Rossa di Sicilia

aranCa rossa di siCilia

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Asparago Bianco di Bassano

asparago bianko di bassano

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

asparago bianko di Cimadolmo

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Asparago di Badoere

ასპარაგო დი ბადოერე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Asparago di Cantello

ასპარაგო დი კანტელო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Asparago verde di Altedo

asparago verde di altedo

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Basilico Genovese

baziliko jenoveze

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Brovada

ბროვადა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Cappero di Pantelleria

kappero di pentelleria

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Carciofo Brindisino

კარჩოფო ბრინდიზინო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Carciofo di Paestum

karCofo di paestum

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

karCofo romanesko del lacio

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

კარჩოფო სპინოზო დი სარდენია

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

karota dellaltopiano fuCino

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Carota Novella di Ispica

კაროტა ნოველა დი ისპიკა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Castagna Cuneo

kastania kuneo

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Castagna del Monte Amiata

kastania del monte amiata

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Castagna di Montella

kastania di montella

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Castagna di Vallerano

kastania di vallerano

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Ciliegia dell'Etna

ჩილიეჯა დელ ეტნა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Ciliegia di Marostica

Cilieja di marostika

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Ciliegia di Vignola

ჩილიეჯია დი ვინიოლა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Cipolla bianca di Margherita

ჩიპოლა ბიანკა დი მარგერიტა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Cipolla rossa di tropea kalabria

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Cipollotto Nocerino

CipolottonoCerino

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Clementine del Golfo di Taranto

klementine del golfo di taranto

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Clementine di Calabria

klementine di kalabria

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

ფაჯოლი ბიანკი დი როტონდა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

ფაჯოლო კანელინო დი ატინა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Fagiolo Cuneo

ფაჯოლო კუნეო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

fajolo di lamon della vallata beluneze

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Fagiolo di Sarconi

fajolo di sarkoni

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Fagiolo di Sorana

fajolo di sorana

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Farina di castagne della Lunigiana

ფარინა დი კასტანე დელა ლუნიჯიანა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

farina di neCo della garfaniana

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Farro della Garfagnana

farro della garfaniana

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Fichi di Cosenza

ფიკი დი კოზენცა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

ფარო დი მონტელეონე დი სპოლეტო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Fico Bianco del Cilento

fiko bianko del Cilento

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Ficodindia dell'Etna

fikodindia delletna

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Ficodindia di San Cono

ფიკოდინდია დი სანკონო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Fungo di Borgotaro

fungo di borgotaro

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Insalata di Lusia

ინსალატა დი ლუსია

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Kiwi Latina

kivi latina

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

La Bella della Daunia

la bella della daunia

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

lentikia di kasteluCCio di norCia

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Limone Costa d'Amalfi

limone kosta damalfi

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Limone di Rocca Imperiale

ლიმონე დი როკა იმპერიალე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Limone di Siracusa

ლიმონე დი სირაკუზა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Limone di Sorrento

limone di sorrento

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Limone Femminello del Gargano

limone femminello del gargano

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Limone Interdonato Messina

ლიმონე ინტერდონატო მესსინა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Marrone del Mugello

marrone del mujello

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Marrone della Valle di Susa

მარონე დელა ვალე დი სუზა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

მარონე დი კაპრეზე მიკელანჯელო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Marrone di Castel del Rio

marrone di kastel del rio

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Marrone di Combai

მარონე დი კომბაი

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Marrone di Roccadaspide

marrone di rokkadaspide

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Marrone di San Zeno

marrone di san Zeno

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Marroni del Monfenera

მორნი დელ მონფენერა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Mela di Valtellina

მელა დი ვალტელინა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Mela Rossa Cuneo

მელა როსა კუნეო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Mela Val di Non

mela val di non

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

მელანძანა როსა დი როტონდა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Melannurca Campana

melanurka kampana

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Melone Mantovano

მელონე მანტოვანო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Nocciola di Giffoni

noCiola di jiffoni

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Nocciola Romana

ნოჩიოლა რომანა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Nocellara del Belice

noCellara del beliCe

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Oliva Ascolana del Piceno

olive askolana del piCeno

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Patata del Fucino

პატატა დელ ფუჩინო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Patata dell'Alto Viterbese

პატატა დელ ალტო ვიტერბეზე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Patata della Sila

პატატა დელა სილა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Patata di Bologna

პატატა დი ბოლონია

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Patata novella di Galatina

პატატა ნოველა დი გალატინა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Patata Rossa di Colfiorito

პატატა როსა დი კოლფიორიტო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Peperone di Pontecorvo

პეპერონე დი პონტეკორვო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Peperone di Senise

peperone di senize

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pera dell'Emilia Romagna

pera dellemilia romania

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pera mantovana

pera mantovana

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pesca di Leonforte

პესკა დი ლეონფორტე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pesca di Verona

პესკა დი ვერონა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pesca e nettarina di Romagna

peska e nettarina di romania

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pescabivona

პესკაბივონა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pistacchio Verde di Bronte

პისტაკიო ვერდე დი ბრონტე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

პომოდორინო დელ პიენოლო დელ ვეზუვიო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pomodoro di Pachino

pomodoro di pakino

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

pomodoro s. marcano dellagro sarneze-noCerino

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Radicchio di Chioggia

radikkio di kioja

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Radicchio di Verona

radikkio di verona

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Radicchio Rosso di Treviso

radikkio rosso di trevizo

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

radikkio variegato di kastelfranko

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Riso del Delta del Po

რისო დელ დელტა დელ პო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

rizo di barajjia bielleze e verCelleze

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Riso Nano Vialone Veronese

rizo nano vialone veroneze

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Scalogno di Romagna

skalonio di romania

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

სედანო ბიანკო დი სპერლონგა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Susina di Dro

სუზინა დი დრო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Uva da tavola di Canicattì

uva da tavola di kanikatti

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

uva da tavola di macarone

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Uva di Puglia

უვა დი პულია

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

aCuge sotto sale del mar ligure

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

IT

Cozza di Scardovari

კოცა დი სკარდოვარი

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

IT

Salmerino del Trentino

სალმერინო დელ ტრენტინო

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

tinka gobba dorata del pianalto di poirino

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

IT

Trote del Trentino

ტროტე დელ ტრენტინო

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

IT

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

კანტუჩინი ტოსკანი / კანტუჩი ტოსკანი

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Coppia Ferrarese

koppia ferrareze

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Focaccia di Recco col formaggio

ფოკაჩა დი რეკო კოლ ფორმაჯო

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Pagnotta del Dittaino

paniotta del dittano

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara

პამპაპატო დი ფერარა / პამპეპატო დი ფერარა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Pane casareccio di Genzano

pane kazareCCio di jencano

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Pane di Altamura

pane di altamura

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Pane di Matera

pane di matera

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Pane Toscano

პანე ტოსკანო

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Panforte di Siena

პანფორტე დი სიენა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Piadina Romagnola / Piada Romagnola

პიადინა რომანიოლა / პიადა რომანიოლა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Ricciarelli di Siena

რიჩიარელი დი სიენა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Torrone di Bagnara

ტორონე დი ბანიარა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

კაპელაჩი დი ზუკა ფერარეზი

Макаронени изделия

IT

Culurgionis d’Ogliastra

კულურჯონის დ'ოლიასტრა

Макаронени изделия

IT

Maccheroncini di Campofilone

მაკერონჩინი დი კამპოფილონე

Макаронени изделия

IT

Pasta di Gragnano

პასტა დი გრანიანო

Макаронени изделия

IT

Pizzoccheri della Valtellina

პიცოკერი დელა ვალტელინა

Макаронени изделия

IT

Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale

bergamotto di rejio kalabria — olio esenciale

Етерични масла

IT

Aceto Balsamico di Modena

aCeto balzamiko di modena

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

aCeto balzamiko tradicionale di modena

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

aCeto balzamiko tradicionale di rejo emilia

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

IT

Liquirizia di Calabria

ლიკუირიცია დი კალაბრია

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

IT

Sale Marino di Trapani

სალე მარინო დი ტრაპანი

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

IT

Zafferano dell'Aquila

Zafferano dellakuila

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

IT

Zafferano di San Gimignano

Zafferano di san jiminiano

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

IT

Zafferano di Sardegna

Zaferano di sardenia

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

Eквивалентно наименование на латиница: Pafitiko Loukaniko

პაფიტიკო ლუკავიკო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

CY

Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας

Eквивалентно наименование на латиница: Kolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles Sotiras

კალოკასი სოტირას / კალოკასი-პულეს სოტრიას

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

CY

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού

Eквивалентно наименование на латиница: Glyko Triantafyllo Agrou

გლიკო ტრიანდაფილო აგრუ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Eквивалентно наименование на латиница: Koufeta Amygdalou Geroskipou

ქუპეთა ამიღდალუ ეროსქიფუ / ქუპეთა ამიღდალუ გეროსქიფუ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

Eквивалентно наименование на латиница: Loukoumi Geroskipou

lukumi Reroskipu

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

ლატვიას ლიელიე პელეკიე ზირნი

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

LV

Carnikavas nēģi

ცარნიკავას ნეგი

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

LT

Lietuviškas varškės sūris

ლიეტუვიშკას ვარშკეს სურის

Сирена

LT

Liliputas

ლილიპუტას

Сирена

LT/PL

Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny

სეინუ / ლაზდიუ კრაშტო მედუს / მიუდ ზ სეინენშჩიზნი / ლოზძიეიშჩიზნი

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

LT

Daujėnų naminė duona

დაუიენუ ნამინე დუონა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

LT

Stakliškės

სტაკლიშკეს

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

viand de por mark nasional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Прясно месо (и карантия)

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

saleon fume, mark nasional diu gran-diuS de liuqsambur

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

LU

Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

miel-mark naional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

LU

Beurre rose — Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

ber roz — mark naional diu grand-diuSe de liuqsmbur

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

HU

Magyar szürkemarha hús

მადიარ სიურკემარჰა ჰუშ

Прясно месо (и карантия)

HU

Budapesti téliszalámi

budapeSti telisaliami

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

ჩაბაი კოლბას / ჩაბაი ვაშტაგკოლბას

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

HU

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

დიულაი კოლბას / დიულაი პაროშკოლბას

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

HU

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

სჟეგედი სალიამი / სჟეგედი ტელისზალიამი

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

HU

Gönci kajszibarack

გენცი კაისიბარაცკ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

HU

Hajdúsági torma

ხაიდუშაგი თორმა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

HU

Makói vöröshagyma / Makói hagyma

მაკოი ვოროშაგიმა / მაკოი ჰაგიმა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

HU

Szentesi paprika

სენტეში პაპრიკა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

HU

Szőregi rózsatő

სერეგი როჟატე

Цветя и декоративни растения

HU

Alföldi kamillavirágzat

ალფელდი კამილავირაგზათ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

HU

Kalocsai fűszerpaprika — örlemény

კალოჩაი ფიუსზერპაპრიკა — იორლემენი

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

სეგედი ფიუსერპაპრიკა-ერლემეინ /სეგედი პაპრიკა

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

NL

Boeren-Leidse met sleutels

buren-leidse met sleitels

Сирена

NL

Edam Holland

ედამ ჰოლამდ

Сирена

NL

Gouda Holland

გაუდა ჰოლანდ

Сирена

NL

Hollandse geitenkaas

ჰოლანდსე გეიტენკააშ

Сирена

NL

Kanterkaas / Kanternagelkaas / Kanterkomijnekaas

"kanterkaas / kantermaxelkaas /

kanterkomeinekaas"

Сирена

NL

Noord-Hollandse Edammer

nord-holands edamer

Сирена

NL

Noord-Hollandse Gouda

nord-holands xauda

Сирена

NL

Brabantse Wal asperges

ბრაბანტშე ვალ აშპერგეს

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

NL

De Meerlander

დე მეერლანდერ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

NL

Opperdoezer Ronde

operduzer ronde

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

NL

Westlandse druif

vestlandse dreif

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

AT

Gailtaler Speck

gailtaler Spek

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

AT

Tiroler Speck

tirolerSpek

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

AT

Gailtaler Almkäse

gailtaler almkeze

Сирена

AT

Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

tiroler almkeze; tiroler alpkeze

Сирена

AT

Tiroler Bergkäse

Tiroler bergkeze

Сирена

AT

Tiroler Graukäse

Tiroler graukeze

Сирена

AT

Vorarlberger Alpkäse

forarlberger alpkeze

Сирена

AT

Vorarlberger Bergkäse

ფორარლბერგერ ბერგკეზე

Сирена

AT

Steirisches Kürbiskernöl

შტაირიშეs კიუrბისკერნოლ

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

AT

Marchfeldspargel

marxfeldSpargel

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

AT

Pöllauer Hirschbirne

პოლაუა ჰირშბირნე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

AT

Steirische Käferbohne

შტაირიშე კაფარბონე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

AT

Steirischer Kren

StairiSer kren

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

AT

Wachauer Marille

vahauer marilie

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

AT

Waldviertler Graumohn

valdfiertler graumohn

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

AT

Mostviertler Birnmost

მოსთფირთლერ ბირნმოსთ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

PL

Jagnięcina podhalańska

იაგნიეჩინა პოდჰალანსკა

Прясно месо (и карантия)

PL

Kiełbasa lisiecka

კიელბასა ლიშეცკა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PL

Krupnioki śląskie

კრუპნიოკი შლანსკე

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PL

Bryndza Podhalańska

brindJa podhalanska

Сирена

PL

Oscypek

oscipek

Сирена

PL

Redykołka

რედიკოლკა

Сирена

PL

Ser koryciński swojski

სერ კორიჩინსკი სვოისკი

Сирена

PL

Wielkopolski ser smażony

velkopolski ser smaJoni

Сирена

PL

Miód drahimski

მიუდ დრაჰიმსკი

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PL

Miód kurpiowski

მიუდ კურპიოვსკი

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

miud vJosovi z boruv dolnoSlonskix

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PL

Podkarpacki miód spadziowy

პოდკარპაცკი მიუდ სპაჯიოვი

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PL

Fasola korczyńska

ფასოლა კორჩინსკა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca

ფასოლა პიეკნი იაშ ზ დოლინი დუნაიცა / ფასოლა ზ დოლინი დუნაიცა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PL

Fasola Wrzawska

ფასოლა ვჟავსკა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PL

Jabłka grójeckie

იაბლკა გრუიეცკე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PL

Jabłka łąckie

იაბლკა ლონცკე

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PL

Suska sechlońska

სუსკა სეხლონსკა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PL

Śliwka szydłowska

შლივკა შიდლოვსკა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PL

Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna

ტრუსკავკა კასზუბსკა/ კასზებსკო მალენა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PL

Wiśnia nadwiślanka

ვიშნია ნადვიშლანკა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PL

Karp zatorski

კარპ ზატორსკი

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

PL

Andruty kaliskie

andruti kaliskie

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PL

Cebularz lubelski

ცებულარჟ ლუბელსკი

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PL

Chleb prądnicki

ხლებ პრონდნიცკი

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

კოლოჩ შლასკი / კოლაჩ შლასკი

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PL

Obwarzanek krakowski

ობვაჟანეკ კრაკოვსკი

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PL

Rogal świętomarciński

rogal SventomarCinski

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PT

Borrego da Beira

borego de beira

Прясно месо (и карантия)

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

borego de montemor-o-novo

Прясно месо (и карантия)

PT

Borrego do Baixo Alentejo

borego do baiSo alenteJo

Прясно месо (и карантия)

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

ბორეგო დო ნორდეშტე ალენტეჯანო

Прясно месо (и карантия)

PT

Borrego Serra da Estrela

borego sera de estrela

Прясно месо (и карантия)

PT

Borrego Terrincho

borego terinko

Прясно месо (и карантия)

PT

Cabrito da Beira

kabrito da beira

Прясно месо (и карантия)

PT

Cabrito da Gralheira

kabrito da gralieira

Прясно месо (и карантия)

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

kabrito das teras altas do mino

Прясно месо (и карантия)

PT

Cabrito de Barroso

kabrito de barozo

Прясно месо (и карантия)

PT

Cabrito do Alentejo

კაბრიტო დო ალენტეჟო

Прясно месо (и карантия)

PT

Cabrito Transmontano

kabrito transmontano

Прясно месо (и карантия)

PT

Capão de Freamunde

კაპაო დე ფრეამუნდე

Прясно месо (и карантия)

PT

Carnalentejana

karnalenteJana

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne Arouquesa

karne aroukeza

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne Barrosã

karne barozen

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne Cachena da Peneda

karne kakena da peneda

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne da Charneca

karne da karneka

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne de Bísaro Transmontano / Carne de Porco Transmontano

კარნე დე ბისარო ტრანზმონტანო / კარნე დე პორკო ტრანზმონტანო

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

karne de buvino kruzado dos lameiros do barozo

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

კარნე დე ბრავო დო რიბატეჟო

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne de Porco Alentejano

karne de porko alenteJano

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne dos Açores

karne dos asores

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne Marinhoa

karne marinioa

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne Maronesa

karne maroneza

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne Mertolenga

karne mertolenga

Прясно месо (и карантия)

PT

Carne Mirandesa

karne mirandeza

Прясно месо (и карантия)

PT

Cordeiro Bragançano

kordiero bragansano

Прясно месо (и карантия)

PT

Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de Barroso

kodeiro de barozo; anio de barozo; kordeiro de leite de barozo

Прясно месо (и карантия)

PT

Cordeiro mirandês / Canhono mirandês

კორდეირო მირანდეს / კანიონო მირანდეს

Прясно месо (и карантия)

PT

Vitela de Lafões

vitela de lafonS

Прясно месо (и карантия)

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

alieira de barozo-montalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Alheira de Mirandela

ალეირა დე მირანდელა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Alheira de Vinhais

aleira de vinias

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de Vinhais

ბუტელო დე ვინაის / ბუჩო დე ვინაის / კოურისო დე ოსსოს დე ვინაის

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

kakoleira branka de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

korisa de karne de barozo-montalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriça de carne de Melgaço

შოურისა დე კარნე დე მელგასო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais

kourisa de karne de viniais / linguisa de viniais

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

შოურისა დე სანგე დე მელგასო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriça doce de Vinhais

korisa dose de vinias

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriço azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de Vinhais

კოურისო აზედო დე ვინაის / აზედო დე ვინაის / კოურისო დე პაო დე ვინაის

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

koriso de abobora de barozo-montalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

kouriso de karne de estremoz e borba

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriço de Portalegre

kouriso de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

koriso groso de estremoz e borba

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

kouriso moro de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

farineira de estremoz e borba

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Farinheira de Portalegre

farineira de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Linguiça de Portalegre

linguisa de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Linguíça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo Alentejo

linguiCa do baiSo alenteJo / kuriso de karne do baiSo alenteJo

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Lombo Branco de Portalegre

lombo branko de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

lombo enguitado de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Morcela de Assar de Portalegre

morsela de asar de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

morsela de kozer de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Morcela de Estremoz e Borba

morsela de estremoz e borba

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Paia de Estremoz e Borba

paia de estremoz e borba

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

paia de lombo de estremoz e borba

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

paia de tousino de estremoz e borba

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Painho de Portalegre

paino de portalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Paio de Beja

paio de beJa

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

პრესუნტო დე ბარანკოს /

პალეტა დე ბარანკოს

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Presunto de Barroso

prezunto de barozo

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e Elvas

prezunto de kamp maior e elvas / paleta

de kampmaior e elvas

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Presunto de Melgaço

პრეზუნტო დე მელგასო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da Serra

prezunto de santana da sera / paleta de

santana da sera

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

prezunto de vinias/ prezunto bizaro de vinias

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Presunto do Alentejo / Paleta do Alentejo

prezunto du alenteJ/ paleta d

alenteJ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

salpikan de barozo-montalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Salpicão de Melgaço

სალპიკაო დე მელგასო

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Salpicão de Vinhais

salpikon de viniais

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

sangueira de barozo-montalegre

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

PT

Queijo de Azeitão

keiJo de azeiten

Сирена

PT

Queijo de cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho

keiJo de kabra transmontano / keiJo de kabra transmontano veliu

Сирена

PT

Queijo de Évora

keiJo de evora

Сирена

PT

Queijo de Nisa

keiJo de niza

Сирена

PT

Queijo do Pico

keiJo do piko

Сирена

PT

Queijo mestiço de Tolosa

keiJo mestiko de toloza

Сирена

PT

Queijo Rabaçal

keiJo rabasal

Сирена

PT

Queijo S. Jorge

keiJo s. JorJe

Сирена

PT

Queijo Serpa

keiJo serpa

Сирена

PT

Queijo Serra da Estrela

keiJo sera da estrela

Сирена

PT

Queijo Terrincho

keiJo terinko

Сирена

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

keiJos de beira baiSa (keiJo de kastelo branko, keiJo amarelo da beira baiSa, keiJo pikante da beira baiSa)

Сирена

PT

Mel da Serra da Lousã

mel da sera da louzen

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Mel da Serra de Monchique

mel da sera de monkike

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Mel da Terra Quente

mel da tera kuente

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Mel das Terras Altas do Minho

mel das teras altas do mino

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Mel de Barroso

mel de barozo

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Mel do Alentejo

mel do alenteJo

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Mel do Parque de Montezinho

mel do parke de montezinio

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)

mel do ribateJo norte (sera daire, albufeira de kastelo de bode, bairo, alto nabeno)

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Mel dos Açores

mel dos asores

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Requeijão da Beira Baixa

რექუიჟაო და ბეირა ბაიშა

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Requeijão Serra da Estrela

rekeiJen sera da estrela

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Travia da Beira Baixa

ტრავია და ბეირა ბაიხა

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

PT

Azeite de Moura

azeite de mora

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

PT

Azeite de Trás-os-Montes

azeite de tras-os-montes

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

azeites da beira interior (azeite da beira alta, azeite da beira baiSa)

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

PT

Azeite do Alentejo Interior

azeite do alenteJo interior

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

PT

Azeites do Norte Alentejano

azeites do norte alenteJano

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

PT

Azeites do Ribatejo

azeites do ribateJo

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

PT

Ameixa d'Elvas

ameiSa delvas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Amêndoa Douro

amendoa douro

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Ananás dos Açores/São Miguel

ananas dos asores/san miguel

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Anona da Madeira

anona da Madeira

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

aroz karolino das lezirias ribateJanas

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Arroz Carolino do Baixo Mondego

აროზ კაროლინო დო ბაიხო მონდეგო

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

azeitona de konserva negrina de freiSo

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

aseitonas de konserva de elvas e kampo maior

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Batata de Trás-os-montes

batata de tras-os-montes

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Batata doce de Aljezur

ბატატა დოჩე დე ალჟეზურ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Castanha da Terra Fria

kastania de tera fria

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Castanha da Padrela

kastania da padrela

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

kastana dos soutos de lapa

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Castanha Marvão-Portalegre

kastania marveon-portalegre

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Cereja da Cova da Beira

Cereja da Cova da Beira

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

sereJa de san Julieno-portalegre

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Citrinos do Algarve

Citrinos do Algarve

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Ginja de Óbidos e Alcobaça

გინჯა დე ობიდოს ე ალკობასა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

masan bravo de esmolfe

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Maçã da Beira Alta

masan da beira alta

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Maçã da Cova da Beira

masan da kova da beira

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Maçã de Alcobaça

masan de alkobasa

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Maçã de Portalegre

masan de portalegre

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Maçã Riscadinha de Palmela

მასა რისკაჯინია დე პალმელა

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Maracujá dos Açores/S. Miguel

marakuJa dos asores/s.miguel

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Meloa de Santa Maria — Açores

მელოა დე სანტა მარია — ასორეს

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Pêra Rocha do Oeste

pera roka do oeste

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Pêssego da Cova da Beira

pesego da kova da beira

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

PT

Fogaça da Feira

ფოგასა და ფეირა

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PT

Ovos moles de Aveiro

ovuS moles de aveiru

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PT

Pão de Ló de Ovar

პაო დე ლო დე ოვარ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PT

Pastel de Chaves

პასტელ ჯი შავეს

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PT

Pastel deTentúgal

პასტელ დე ტენტუგალ

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

PT

Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira

სალ დე ტავირა / ფლორ დე სალ დე ტავირა

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

RO

Salam de Sibiu

სალიამ დე სიბიუ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

RO

Telemea de Ibăneşti

ტელემეა დე იბანეშტი

Сирена

RO

Magiun de prune Topoloveni

მაჯუმ დე პრუნე ტოპოლოვენი

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

SI

Kranjska klobasa

კრანიშკა კლობასა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

SI

Kraška panceta

კრაშკა პანცეტა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

SI

Kraški pršut

კრაშკი პრშუტ / კრაშკი პერშუტ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

SI

Kraški zašink

კრაშკი ზაშინკ

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

SI

Šebreljski želodec

შებრელსკი ჟელოდეც

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

SI

Zgornjesavinjski želodec

ზგორნიესავინისკი ჟელოდეც

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

SI

Prekmurska šunka

პრეკმურსკა შუნკა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

SI

Prleška tünka

პრლეშკა ტიუნკა / პერლეშკა ტიუნკა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

SI

Bovški sir

ბოუშკი სირ

Сирена

SI

Mohant

მოხანტ

Сирена

SI

Nanoški sir

ნანოშკი სირ

Сирена

SI

Tolminc

ტოლმინც

Сирена

SI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

eqstra deviSko olCno ole slovensktr lstre

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

SI

Štajersko Prekmursko bučno olje

შტაერსკო პრეკმურსკო ბუჩნო ოლიე

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

SI

Kočevski gozdni med

კოჩეუსკი გოზდნი მედ

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

SI

Kraški med

კრაშკი მედ

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

SI

Slovenski med

სლოვენსკი მედ

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

SI

Ptujski lük

პტუისკი ლუკ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

SI

Piranska sol

პირანსკა სოლ

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

SK

Klenovecký syrec

კლენოვეჩკი სირეც

Сирена

SK

Oravský korbáčik

ორავსკი კორბაჩიკ

Сирена

SK

Slovenská bryndza

slovenska brindza

Сирена

SK

Slovenská parenica

slovenska parenica

Сирена

SK

Slovenský oštiepok

slovenski oStiepok

Сирена

SK

Tekovský salámový syr

თეკოვსკი სალამოვი სირ

Сирена

SK

Zázrivské vojky

ზაზრივსკე ვოიკი

Сирена

SK

Zázrivský korbáčik

ზაზრივსკი კორბაჩიკ

Сирена

SK

Skalický trdelník

skaliki trelnik

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

SK

Paprika Žitava / Žitavská paprika

პაპრიკა ჟიტავა / ჟიტავსკა პაპრიკა

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

SK

Levický Slad

ლევიჩკი სალად

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

FI

Lapin Poron liha

lapin poro, liha

Прясно месо (и карантия)

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

ლაპინ პორონ კიულმესავულიჰა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FI

Lapin Poron kuivaliha

ლაპინ პორონ კუივალიჰა

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

FI

Lapin Puikula

lapen puikula

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

FI

Kitkan viisas

კიტკან ვიიშას

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

FI

Puruveden Muikku

პურუვედენ მუიკუ

Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

FI

Kainuun rönttönen

kenun rentenen

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

SE

Svecia

Svecia

Сирена

SE

Bruna bönor från Öland

ბრიუნა ბენურ ფრონ ელანდ

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

SE

Kalix Löjrom

ქალიქს ლერუმ

Прясна риба, мекотели