ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 99

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
19 април 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Изменения в Митническата конвенция за международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.)

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/588 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на 1-метил-2-пиролидон ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2018/589 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на метанола ( 1 )

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/590 на Съвета от 16 април 2018 година за назначаване на член и заместник-член, предложени от Федерална република Германия, в Комитета на регионите

10

 

*

Решение (ЕС) 2018/591 на Съвета от 16 април 2018 година за назначаване на член, предложен от Федерална република Германия, в Комитета на регионите

11

 

*

Решение (ЕС) 2018/592 на Съвета от 16 април 2018 година за назначаване на членове и заместник-членове от Люксембург в Консултативния комитет за свободното движение на работници

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/593 на Съвета от 16 април 2018 година за предоставяне на разрешение на Италианската република да въведе специална мярка за дерогация от членове 218 и 232 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

14

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/594 на Комисията от 13 април 2018 година за идентифициране на веществото 1,2-анхидрид на бензен-1,2,4-трикарбоксилната киселина (тримелитов анхидрид — ТМА) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 2112)  ( 1 )

16

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 94/17/COL от 31 май 2017 година за прекратяване на официалното разследване относно правилото за освобождаване за амбулантни услуги съгласно схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване за периода 2014 — 2020 г. (Норвегия) [2018/595]

18

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/1


Изменения в Митническата конвенция за международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.)

В съответствие с уведомлението от страна на депозитаря C.N.201.2018.TREATIES – XI.A.16 от 1 юли 2018 г. влизат в сила следните изменения на Конвенция ТИР за всички договарящи страни

Приложение 6, обяснителна бележка 0.8.3

Вместо „50 000 щатски долара“ да се чете „100 000 EUR“.

Приложение 6, обяснителна бележка 8.1а.6

Добавя се нова обяснителна бележка 8.1а.6, която гласи:

„Комитетът може да поиска от компетентните служби на ООН да извършат допълнителен преглед. Или Комитетът може да реши да ангажира независим външен одитор и да възложи на Изпълнителния съвет ТИР да изготви условията и реда на одита в зависимост от предмета и целта на одита, както са определени от Комитета. Административният комитет одобрява реда и условията на одита. Допълнителната проверка от независим външен одитор приключва с доклад и писмо до ръководството, които се представят на Комитета. В такъв случай финансовите разходи за ангажирането на независим външен одитор, включително свързаната с това процедура за възлагане на обществени поръчки, се покриват от бюджета на Изпълнителния съвет ТИР.“

Приложение 8, член 1а

След съществуващия текст се добавят нови параграфи 4, 5 и 6, които гласят:

„4.   Комитетът получава и извършва преглед на одитираните годишни финансови отчети и одитния(ите) доклад(и), представяни от упълномощената международна организация в съответствие със задълженията ѝ по приложение 9, част III към Конвенцията ТИР. В хода и обхвата на този преглед Комитетът може да изиска независимият външен одитор или международната организация да му предостави допълнителна информация, пояснения или документи.

5.   Без да се засяга прегледът по параграф 4, Комитетът, въз основа на оценка на риска, има право да изисква извършването на допълнителни прегледи. Комитетът възлага на Изпълнителния съвет ТИР или изисква от компетентните служби на ООН да извършат оценка на риска.

Комитетът определя обхвата на допълнителните прегледи, като взема под внимание оценката на риска, извършена от Изпълнителния съвет ТИР на Обединените нации или от компетентните служби на ООН.

Резултатите от всички прегледи, посочени в настоящия член, се съхраняват от Изпълнителния съвет ТИР и се предоставят на всички договарящи се страни за надлежно разглеждане.

6.   Комитетът одобрява процедурата за извършването на допълнителни прегледи.“

Приложение 9, част I, подзаглавие

Преди „условия и изисквания“ да се добави „Минимални“.

Приложение 9, част I, параграф 1

Преди „условия и изисквания“ да се добави „минимални“

Приложение 9, част I, параграф 7

Вместо „договарящите страни да поискат“ да се чете „всяка договаряща се страна да поиска“.

Приложение 9, част II, типов формуляр за даване на разрешение, параграф 1

Вместо „Асоциацията“ да се чете „Упълномощената асоциация“.

Приложение 9, част III, параграф 2

След буква н) се добавят нови букви о), п) и р), които гласят:

„о)

поддържа отделни записи и отчети, съдържащи информация и документация относно организацията и функционирането на международната гаранционна система и на отпечатването и разпространението на карнетите ТИР;

п)

осигурява пълно и навременно сътрудничество, включително, но не само, предоставяйки на компетентните служби на Организацията на обединените нации или на всеки друг надлежно упълномощен компетентен субект достъп до тези записи и отчети и подпомагайки по всяко време допълнителните инспекции и одити, извършвани от тях от името на договарящите се страни по силата на приложение 8, член 1а, параграфи 5 и 6;

р)

ангажира независим външен одитор да извърши годишен одит на записите и отчетите, посочени в буква о). Външният одит се извършва в съответствие с Международните стандарти за одит и приключва с годишен одитен доклад и писмо до ръководството, които се представят на Административния комитет.“


РЕГЛАМЕНТИ

19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/588 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2018 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на 1-метил-2-пиролидон

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 август 2013 г. Нидерландия представи на Европейската агенция по химикали (по-долу „Агенцията“) досие в съответствие с член 69, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (по-долу „досието по приложение XV“ (2)), в което се предлага да се ограничи употребата на 1-метил-2-пиролидон (NMP). От досието по приложение XV става ясно, че са необходими действия на равнището на Съюза, за да се ограничат рисковете за здравето на работниците, изложени на NMP.

(2)

Изготвената от Нидерландия оценка на опасности от NMP се основава на въздействието на веществото върху няколко крайни точки за човешкото здраве. За най-важна от крайните точки се смята токсичността за развиващия се организъм, и именно тя беше използвана за определяне на равнището (получената недействаща концентрация или DNEL), над което работниците не трябва да бъдат излагани на NMP чрез вдишване.

(3)

В Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) се предвижда, че присъствието на NMP в смеси в концентрация от 0,3 % или по-висока води до класифицирането на тези смеси като токсични за репродукцията от категория 1В. Ограничаването следва да се прилага както по отношение на такива смеси, така и на веществото в самостоятелен вид.

(4)

На 5 юни 2014 г. Комитетът за оценка на риска (КОР) на Агенцията прие становище, в което се потвърждава, че токсичността за развиващия се организъм е най-важната крайна точка за здравето. КОР обаче е на мнение, че за изчисляване на DNEL за NMP следва да се прилага фактор на оценка, различен от използвания от Нидерландия. Това води до равнище, два пъти по-високо от онова, което Нидерландия беше предложила за експозицията на работниците на NMP по инхалационен път. Освен това КОР изчисли DNEL за експозицията на работниците на NMP по дермален път — равнище, което не беше предложено от Нидерландия.

(5)

КОР потвърди, че общата експозиция на NMP над тези две DNEL представлява риск за здравето на работниците и че предложеното ограничение въз основа на двете DNEL е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за намаляване на посочения риск с оглед на ефективността.

(6)

На 25 ноември 2014 г. Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) на Агенцията прие становище, в което стигна до заключението, че с оглед на съответните социално-икономически ползи и разходи предложеното и изменено от КОР ограничение е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за намаляване на произтичащия от NMP риск за здравето на работниците.

(7)

В съответствие със срока, предложен в досието по приложение XV, КСИА препоръча общо отлагане на прилагането на ограничението с пет години, за да може заинтересованите страни да предприемат необходимите мерки за съобразяване с него. КСИА е на мнение, че по-дълъг период на отлагане би могъл да е уместен за сектора на нанасянето на покрития върху проводници, който е бил определен от Нидерландия като сектор, на който предложеното ограничение може да има най-голямо въздействие по отношение на разходите.

(8)

По време на процеса на ограничаване бяха проведени консултации с форума за обмен на информация за прилагане към Агенцията, посочен в член 76, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и неговите препоръки бяха взети под внимание.

(9)

На 9 декември 2014 г. Агенцията представи становищата на КОР и КСИА (4) на Комисията.

(10)

Когато установи несъответствие между DNEL за експозицията на NMP по инхалационен път, предложено от КОР в становището му, и индикативната гранична стойност на професионална експозиция на NMP, определена съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета (5) въз основа на научно становище на Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция (SCOEL), Комисията поиска от КОР и SCOEL да работят заедно за разрешаване на въпроса в съответствие с член 95, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. В резултат на това на 30 ноември 2016 г. КОР предложи изменено DNEL за експозицията на работниците на NMP по инхалационен път.

(11)

Въз основа на становищата на КОР и КСИА Комисията смята, че съществува неприемлив риск за здравето на работниците при производството и употребата на NMP, който налага действия на равнището на Съюза. Ограничение чрез установяване на DNEL на експозицията на работниците на NMP по инхалационен и дермален път е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за ограничаване на този риск. Такова ограничение ще бъде по-подходящо от индикативната гранична стойност на професионална експозиция за NMP, определена съгласно Директива 98/24/ЕО, поради следните причини: общият коефициент на характеристиката на риска се основава на количествено определените DNEL на експозицията на NMP при вдишване и контакт с кожата; хармонизирането на доклада за безопасност на химичното вещество в регистрационното досие чрез хармонизирани DNEL може да бъде постигнато само по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006; потребителите надолу по веригата ще разполагат със същия период от време, с какъвто разполагат производителите и вносителите, за да въведат необходимите мерки за управление на риска и работните условия, с цел да се гарантира, че експозицията на работниците на NMP е под двете DNEL; информационните листове за безопасност ще съдържат тези DNEL в съответните специфични раздели.

(12)

Поради това предложеното ограничение е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за ограничаване на риска за здравето на работниците, произтичащ от експозиция на NMP.

(13)

DNEL се прилагат при извършване на оценка за безопасност на химично вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, за да се помогне за определянето на мерките, които трябва да бъдат предприети за управление на риска, произтичащ от веществото в определени сценарии на експозиция. Когато производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата възнамеряват да пуснат NMP на пазара като вещество в самостоятелен вид или в смеси в определена концентрация, тази оценка следва да бъде на разположение на потребителите на веществото посредством доклади за безопасност на химичното вещество и информационни листове за безопасност. Производителите и потребителите надолу по веригата следва да гарантират, че DNEL се спазват, когато веществото се произвежда или употребява като вещество в самостоятелен вид или в смес.

(14)

На заинтересованите страни следва да се предостави достатъчно време, за да вземат необходимите мерки за спазване на предложеното ограничение, по-специално в сектора на нанасянето на покрития върху проводници, където разходите за прилагане на ограничението ще бъдат особено големи. Поради това и предвид препоръката на КСИА прилагането на ограничението следва да бъде отложено. Периодът на отлагане следва да се съобрази със забавянето в процеса на въвеждане на ограничението поради сътрудничеството между КОР и SCOEL.

(15)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/ee4c88a9-d26f-4872-98fd-fb41646cc9e1

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/aa77c7c4-4026-4ab1-b032-8a73b61ca8bd

(5)  Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното ново вписване:

„71.

1-метил-2-пиролидон

(NMP)

CAS № 872-50-4

ЕС № 212-828-1

1.

Не се пуска на пазара като вещество в самостоятелен вид или в смеси в концентрация, равна на или по-голяма от 0,3 %, след 9 май 2020 г., освен ако в съответните доклади за безопасност на химичното вещество и информационни листове за безопасност производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата са включили равнища за „Получена недействаща концентрация“ (DNEL), отнасящи се до експозицията на работници, в размер на 14,4 mg/m3 за експозиция чрез вдишване и 4,8 mg/kg/ден за дермална експозиция.

2.

Не се произвежда или употребява като вещество в самостоятелен вид или в смеси в концентрация, равна или по-голяма от 0,3 %, след 9 май 2020 г., освен ако производителите и потребителите надолу по веригата вземат необходимите мерки за управление на риска и осигурят необходимите работни условия, с цел да се гарантира, че експозицията на работниците е по-ниска от DNEL, определени в параграф 1.

3.

Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 заложените в тях задължения се прилагат от 9 май 2024 г. по отношение на пускането на пазара за употреба или употребата като разтворител или реагент в процеса на нанасяне на покрития на проводници.“


19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/589 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2018 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на метанола

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 16 януари 2015 г. Полша представи на Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“) досие (2) съгласно член 69, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (наричано по-долу „досието по приложение XV“) с цел да започне процедурата по ограничаване, посочена в членове 69—73 от същия регламент. В досието по приложение XV се посочва, че експозицията на метанол в течности за чистачки и в денатуриран алкохол представлява риск за здравето на човека и се предлага да се забрани пускането им на пазара. От досието по приложение XV става ясно, че са необходими действия на равнището на Съюза.

(2)

Ограничаването, предложено в досието по приложение XV, има за цел да се намалят случаите на тежко отравяне с метанол вследствие на консумация от хронични алкохолици и спорадично — от неалкохолици на течности за чистачки или на денатуриран алкохол, използвани като евтин заместител на алкохол за консумация. Ограничаването се очаква също така да предотврати отравянето с метанол вследствие на случайно поглъщане на течности за чистачки и денатуриран алкохол, включително отравяне на деца. В досието по приложение XV и при обществената консултация са съобщени случаи на отравяне, причинено от поглъщане на течности за чистачки, в седем държави членки и смъртни случаи в поне две държави членки.

(3)

На 4 декември 2015 г. Комитетът за оценка на риска (наричан по-долу „КОР“) към Агенцията прие своето становище със заключението, че експозицията на метанол в течности за чистачки и в денатуриран алкохол в концентрация, надвишаваща 0,6 тегловни процента, поражда риск от смърт, сериозна токсичност за очите или други сериозни ефекти на отравяне с метанол. КОР препоръча освен това предложеното ограничаване като най-подходяща мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове по отношение както на ефективността, така и на осъществимостта.

(4)

На 11 март 2016 г. Комитетът за социално-икономически анализ (наричан по-долу „КСИА“) на Агенцията прие своето становище относно предложеното ограничаване. По отношение на денатурирания алкохол липсата на социално-икономически данни в досието по приложение XV и от обществената консултация означава, че КСИА не може да направи оценка на икономическото въздействие на включването му в предложеното ограничаване. По отношение на течностите за чистачки КСИА счита, че предложеното ограничаване е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове от гледна точка на съответните социално-икономически ползи и разходи. Като цяло КСИА счита, че различия в националните законодателства на държавите членки биха могли да нарушат функционирането на вътрешния пазар.

(5)

По време на процедурата за ограничаването беше проведена консултация с Форума към Агенцията за обмен на информация за прилагане и бяха взети под внимание неговите препоръки — по-специално в предложеното ограничаване да се включат течности, използвани за размразяване на предното стъкло.

(6)

На 28 април 2016 г. Агенцията представи становищата на КОР и КСИА на Комисията (3). Въз основа на тези становища Комисията стигна до заключението, че наличието на метанол в течностите за чистачки и в течностите за размразяване на предното стъкло представлява неприемлив риск за здравето на човека, по отношение на който трябва да се предприемат действия на равнището на Съюза.

(7)

На заинтересованите страни следва да се предостави достатъчно време да вземат необходимите мерки, за да спазят предложеното ограничаване, по-специално за да се даде възможност за продажби на запасите и да се гарантира адекватна комуникация вътре във веригата на доставки. Поради това прилагането на ограничаването следва да бъде отложено.

(8)

Ето защо Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното вписване:

„69.

Метанол

CAS № 67-56-1

ЕО № 200-659-6

Забранява се пускането му на пазара за масовия потребител след 9 май 2018 г. в състава на течности за чистачки или за размразяване на предни стъкла, в концентрация, равна на 0,6 тегловни процента или по-голяма.“


РЕШЕНИЯ

19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/10


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/590 НА СЪВЕТА

от 16 април 2018 година

за назначаване на член и заместник-член, предложени от Федерална република Германия, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Германия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата, въз основа на който беше предложена г-жа Birgit J. HONÉ (Staatssekretärin für Europa und Regionale Landesentwicklung, Niedersächsische Staatskanzlei), се освободи едно място за член на Комитета на регионите.

(3)

След изтичането на мандата на г-н Fritz JAECKEL се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

а)

за член:

г-жа Birgit J. HONÉ, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (Niedersachsen) (промяна в длъжността),

и

б)

за заместник-член:

г-н Clemens LAMMERSKITTEN, Mitglied des Niedersächsischen Landtags.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Р. ПОРОЖАНОВ


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).


19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/11


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/591 НА СЪВЕТА

от 16 април 2018 година

за назначаване на член, предложен от Федерална република Германия, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Германия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. На 4 март 2016 г. с Решение (ЕС) 2016/333 на Съвета (4) г-н Joachim WOLBERGS замени г-жа Dagmar MÜHLENFIELD в качеството ѝ на член.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Joachim WOLBERGS се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

д-р Peter KURZ, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Р. ПОРОЖАНОВ


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).

(4)  Решение (ЕС) 2016/333 на Съвета от 4 март 2016 г. за назначаване на член, предложен от Федерална република Германия, в Комитета на регионите (ОВ L 62, 9.3.2016 г., стр. 16).


19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/12


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/592 НА СЪВЕТА

от 16 април 2018 година

за назначаване на членове и заместник-членове от Люксембург в Консултативния комитет за свободното движение на работници

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (1), и по-специално членове 23 и 24 от него,

като взе предвид списъците с кандидатури, представени на Съвета от правителството на Люксембург,

като има предвид, че:

(1)

С решение от 20 септември 2016 г. (2) Съветът назначи членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за свободното движение на работници за периода от 25 септември 2016 г. до 24 септември 2018 г.

(2)

Правителството на Люксембург предложи кандидатури за няколко свободни поста,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се за членове и заместник-членове на Консултативния комитет за свободното движение на работници за периода до 24 септември 2018 г.:

I.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава

Членове

Заместник-членове

Люксембург

г-н Tom GOEDERS

г-н Laurent PEUSCH

г-н Jonathan PEREIRA NEVES

II.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ

Държава

Членове

Заместник-членове

Люксембург

г-н Carlos PEREIRA

г-н Paul DE ARAUJO

г-н Eduardo DIAS

III.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Държава

Членове

Заместник-членове

Люксембург

г-жа Patricia HEMMEN

г-н François ENGELS

г-жа Héloise ANTOINE

Член 2

Членовете и заместник-членовете, за които все още не са представени кандидатури, ще бъдат назначени от Съвета на по-късна дата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Р. ПОРОЖАНОВ


(1)  Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

(2)  Решение на Съвета от 20 септември 2016 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за свободното движение на работници (ОВ C 348, 23.9.2016 г., стр. 3).


19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/14


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/593 НА СЪВЕТА

от 16 април 2018 година

за предоставяне на разрешение на Италианската република да въведе специална мярка за дерогация от членове 218 и 232 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, заведено в Комисията на 27 септември 2017 г., Италия поиска разрешение за специална мярка за дерогация от членове 218 и 232 от Директива 2006/112/ЕО с цел въвеждане на задължително електронно фактуриране за всички данъчно задължени лица, установени на нейната територия, с изключение на тези, които ползват освобождаването за малките предприятия по член 282 от посочената директива, и изискване за предаване на фактурите чрез системата Sistema di interscambio („SdI“), управлявана от Италианската агенция за приходите.

(2)

В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, с писма от 3 ноември 2017 г. и 6 ноември 2017 г. Комисията информира другите държави членки за отправеното от Италия искане. С писмо от 7 ноември 2017 г. Комисията уведоми Италия, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(3)

Италия заявява, че чрез използването на задължително електронно фактуриране, при което фактурите се предават чрез SdI, се дава възможност на данъчната администрация в страната да придобива в реално време информацията, съдържаща се в издаваните и получаваните от търговците фактури. В резултат на това данъчните органи биха могли да извършват своевременни автоматични проверки за съответствие между сумите на обявения и платения ДДС.

(4)

Италия смята, че въвеждането на общо задължение за електронно фактуриране би подпомогнало борбата срещу данъчното облагане, би насърчило усилията за цифровизация и би опростило събирането на данъка.

(5)

Италия заявява, че основите за въвеждането на задължително електронно фактуриране вече са положени чрез доброволното използване на съществуващата система SdI, което осигурява гладък преход към електронното фактуриране и същевременно ограничава въздействието на специалната мярка върху данъчно задължените лица.

(6)

Предвид на широкия обхват и новостта на специалната мярка е важно да се оцени въздействието на специалната мярка върху борбата с измамите и отклонението от данъчно облагане с ДДС, както и върху данъчно задължените лица. Затова когато Италия прецени, че е необходимо удължаване на срока на действие на специалната мярка, заедно с искането за удължаване на срока на действие тя следва да представи пред Комисията доклад, съдържащ оценката на ефективността на специалната мярка по отношение на борбата с измамите и отклонението от данъчно облагане с ДДС и по отношение на опростяването на събирането на данъка.

(7)

Тази специална мярка следва да не засяга правото на клиента да получава фактури на хартиен носител при вътреобщностни сделки.

(8)

Исканата специална мярка следва да бъде ограничена във времето, за да може да се прецени дали специалната мярка е подходяща и ефективна от гледна точка на целите ѝ.

(9)

Следователно специалната мярка е пропорционална на преследваните цели, тъй като е ограничена във времето и приложното си поле поради факта, че не се прилага по отношение на данъчно задължените лица, които ползват освобождаването за малките предприятия по член 282 от Директива 2006/112/ЕО. Освен това специалната мярка не създава риск от прехвърляне на измамите към други отрасли или други държави членки.

(10)

Специалната мярка няма да има отрицателно отражение върху общия размер на данъчните приходи, събирани на етапа на крайното потребление, нито върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 218 от Директива 2006/112/ЕО на Италия се разрешава само да приема като фактури документи или съобщения в електронен формат, ако те са издадени от данъчно задължени лица, установени на нейната територия и различни от тези, които ползват освобождаването за малките предприятия по член 282 от посочената директива.

Член 2

Чрез дерогация от член 232 от Директива 2006/112/ЕО на Италия се разрешава да постанови, че за използването на електронни фактури, издавани от данъчно задължени лица, установени на нейната територия, не се изисква приемане от получателя, освен когато тези фактури са издадени от данъчно задължени лица, които ползват освобождаванията за малките предприятия по член 282 от Директива 2006/112/ЕО.

Член 3

Италия уведомява Комисията за националните мерки за прилагане на дерогациите, посочени в членове 1 и 2.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 1 юли 2018 г. до 31 декември 2021 г.

Когато Италия прецени, че е необходимо удължаване на срока на действие на дерогациите, посочени в членове 1 и 2, заедно с искането за удължаване Италия представя пред Комисията доклад, съдържащ оценка на ефективността на мярките, посочени в член 3 по отношение на борбата с измамите и отклонението от данъчно облагане с ДДС и по отношение на опростяването на събирането на данъка. Докладът съдържа и оценка на въздействието на тези мерки върху данъчно задължените лица, по-конкретно дали мерките водят до нарастване на административната тежест и разходите.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Люксембург на 16 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Р. ПОРОЖАНОВ


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.


19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/594 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2018 година

за идентифициране на веществото 1,2-анхидрид на бензен-1,2,4-трикарбоксилната киселина (тримелитов анхидрид — ТМА) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2018) 2112)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 59, параграф 9 от него

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, на 8 август 2016 г. Нидерландия подаде в Европейската агенция по химикали („Агенцията“) досие, изготвено в съответствие с приложение XV към посочения регламент („досие по приложение XV“) относно идентифицирането на веществото 1,2-анхидрид на бензен-1,2,4-трикарбоксилната киселина (тримелитов анхидрид — ТМА) (ЕО № 209-008-0, CAS № 552-30-7) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, тъй като то отговаря на критерия, формулиран в член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Съгласно досието по приложение XV, съществуват научни данни за вероятни сериозни въздействия върху човешкото здраве поради свойства на ТМА за респираторна сенсибилизация, които пораждат еквивалентна степен на безпокойство като степените при други вещества, описани в букви а) — д) от член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(2)

На 15 декември 2016 г. Комитетът на държавите членки към Агенцията (MSC) при свое становище (2) относно досието по приложение XV. При все че мнозинството от членовете на MSC сметнаха, че TMA отговаря на условията за идентифициране като вещество, пораждащо сериозно безпокойство в съответствие с член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, MSC не постигна единодушие. Три негови члена се въздържаха. Три члена сметнаха, че липсват достатъчни научни доказателства за вероятни сериозни въздействия на ТМА върху човешкото здраве, които да пораждат степен на безпокойство, еквивалентна на степените при други вещества, описани в букви а) — д) от член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Тези три члена изразиха съмнения относно типа, тежестта, необратимостта, забавеното проявление на въздействията на TMA върху здравето, социалните безпокойства във връзка с неговите въздействия и невъзможността да се определи безопасно ниво на експозиция на въздействието на ТМА.

(3)

На 17 януари 2017 г. в съответствие с член 59, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 Агенцията отнесе становището на MSC до Комисията за вземане на решение за идентифициране на TMA на основание на член 57, буква е) от посочения регламент.

(4)

Комисията отбелязва, в съгласие със становището на мнозинството от членовете на MSC, че данните, представени и разгледани в досието по приложение XV показват, че TMA причинява сериозно и трайно увреждане на функциите на белия дроб в случай на продължителна експозиция и при липса на интервенция. Докладваните случаи на вредни въздействия варират от професионален риноконюнктивит и астма до сериозни заболявания, като например белодробно-анемичен синдром, алергичен ларингит и алергичен алвеолит. Някои от въздействията са били толкова тежки, че са принудили пациентите да напуснат своята работа. Най-тежките въздействия могат да предизвикат необходимост от продължително лечение.

(5)

Комисията отбелязва, че при все че някои от въздействията на ТМА са обратими при спиране на експозицията, първият стадий на сенсибилизацията (индукцията) не е обратим. Също така, от наличните данни за въздействията върху хора не е възможно да се определи ниво на концентрация на TMA, под което не настъпва сенсибилизация. Освен това изглежда, че тежките въздействия се проявяват с известно закъснение във времето. Възможността за настъпване на необратими въздействия преди да бъде забелязан проблем за здравето е била отчетена при идентифицирането на други пораждащи сериозно безпокойство вещества (3) в съответствие с член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 поради свойствата им за респираторна сенсибилизация, което е потвърдено и в европейската съдебна практика (4).

(6)

Комисията отбелязва, че работниците които по-рано са били сенсибилизирани, могат да бъдат преместени да изпълняват само такива задачи, които са с нулева експозиция на TMA, така че да се избегне повтаряне на сериозните вредни въздействия, което причинява социални безпокойства и въздействия върху качеството на живота на сенсибилизираните работници.

(7)

Поради това Комисията смята, в съответствие със становището, подкрепено от мнозинството членове на MSC, че степента на безпокойство, причинявано от ТМА е еквивалентна на степените при веществата по букви а) — д) от член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 и че следователно TMA следва да бъде идентифицирано като вещество, пораждащо сериозно безпокойство съгласно член 57, буква е) от посочения регламент поради свойствата му за респираторна сенсибилизация.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Веществото 1,2-анхидрид на бензен-1,2,4-трикарбоксилната киселина (тримелитов анхидрид — ТМА) (ЕО № 209-008-0, CAS № 552-30-7) се идентифицира като вещество, пораждащо сериозно безпокойство съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, поради свойствата му за респираторна сенсибилизация.

2.   Посоченото в параграф 1 вещество се включва в списъка с кандидат-вещества по член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 със следното указание за „Причина за включването“: „Свойства за респираторна сенсибилизация (член 57, буква е) — въздействие върху човешкото здраве“.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Европейската агенция по химикали.

Съставено в Брюксел на 13 април 2018 година.

За Комисията

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Agreement of the Member States Committee on the identification of Diazene-1,2-dicarboxamide [C,C′-azodi(formamide)] as a substance of very high concern (Съгласие на Комитета на държавите членки за идентифициране на веществото диазен-1,2-дикарбоксамид [C,C′-азоди(формамид)] като вещество, пораждащо сериозно безпокойство) https://echa.europa.eu/documents/10162/5b3971ca-7683-414b-b7df-085744c5b327;

Agreement of the Member States Committee on the identification of Hexahydromethylphthalic anhydride, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Hexahydro-1-methylphthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride as substances of very high concern (Съгласие на Комитета на държавите членки за идентифициране на веществата метилхексахидрофталов анхидрид, 4-метилхексахидрофталов анхидрид, 1-метилхексахидрофталов анхидрид и 3-метилхексахидрофталов анхидрид като вещества, пораждащи сериозно безпокойство) https://echa.europa.eu/documents/10162/ab858db8-5467-429c-a94d-2e563f523d01;

Agreement of the Member States Committee on the identification of cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, transcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride as substances of very high concern (Съгласие на комитета на държавите членки за идентифициране на веществата циклохексан-1,2-дикарбоксилен анхидрид, цис-циклохексан-1,2-дикарбоксилен анхидрид и транс-циклохексан-1,2-дикарбоксилен анхидрид като вещества, пораждащи сериозно безпокойство) https://echa.europa.eu/documents/10162/8a707077-bf1c-462d-bf25-dd58ffa14cf8.

(4)  Решение на Общия съд на Европейския съюз от 30 април 2015 г., Polynt и Sitre/ECHA, T-134/13, ECLI:EU:T:2015:254, и Решение на Общия съд на Европейския съюз от 30 април 2015 г., Hitachi Chemical Europe и др./ECHA, T-135/13, ECLI:EU:T:2015:253.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

19.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/18


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 94/17/COL

от 31 май 2017 година

за прекратяване на официалното разследване относно правилото за освобождаване за амбулантни услуги съгласно схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване за периода 2014 — 2020 г. (Норвегия) [2018/595]

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ („Органът“),

като взе предвид:

Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 61 и 62,

Протокол 26 към Споразумението за ЕИП,

Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд („Споразумението за Надзорен орган и Съд“), и по-специално член 24,

Протокол 3 към Споразумението за Надзорен орган и Съд („Протокол 3“), и по-специално член 7, параграф 3 от част II,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

1.   Процедура

(1)

С писмо от 13 март 2014 г. норвежките власти изпратиха уведомление за схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване за периода 2014 — 2020 г. съгласно част I, член 1, параграф 3 от Протокол 3 (1). Въз основа на това уведомление и подадената след това информация (2) със своето Решение № 225/14/COL от 18 юни 2014 г. Органът одобри схемата за помощ, за която бе получено уведомление.

(2)

С решението си от 23 септември 2015 г. по дело E-23/14 Kimek Offshore AS срещу Надзорния орган на ЕАСТ  (3) Съдът на ЕАСТ отмени частично решението на Органа.

(3)

С писмо от 15 октомври 2015 г. (4) Органът поиска информация от норвежките органи. Норвежките власти отговориха с писмо от 6 ноември 2015 г. (5)

(4)

С решение № 489/15/COL от 9 декември 2015 г. Органът започна официална процедура по разследване. Норвежките власти отговориха на решението на Органа с писмо от 13 януари 2016 г. (6)

(5)

На 30 юни 2016 г. решението за започване на официална процедура по разследване бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и в Притурката за ЕИП към него (7). До 30 юли 2016 г., крайния срок за представяне на мнения, Органът получи мнения от две заинтересовани страни, Kimek Offshore AS (с писмо от 12 май 2016 г. (8)) и NHO Finnmark (с писмо от 4 юли 2016 г. (9)). С писмо от 2 август 2016 г. (10) Органът препрати тези мнения на норвежките власти, на които бе предоставена възможност за отговор. Норвежките власти отговориха с писмо от 5 септември 2016 г. (11)

2.   Обхват на официалното разследване

(6)

С решението си Съдът на ЕАСТ частично анулира решението на Органа, с което се одобрява схемата за регионално диференцирани вноски за социално осигуряване за 2014 — 2020 г. По време на официалното разследване Органът не е разглеждал повторно в подробности цялостната схема на помощи. Разследването е ограничено до онази част от схемата (правило за освобождаване за амбулантни услуги), за която е анулирано одобрението на Органа.

(7)

Тъй като правилото за амбулантни услуги обаче представлява освобождаване от правилата, предвидени в схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване, с цел пълнота, преди да представи правилата за регистриране на дружества в Норвегия и самото правило за освобождаване за амбулантни услуги, Органът предоставя общ преглед за пояснение на целта и правното основание за схемата за помощ като такава.

3.   Общ преглед на схемата

3.1.   Цел

(8)

Целта на схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване е да се намали или предотврати обезлюдяването в най-слабо населените региони на Норвегия чрез стимулиране на заетостта. За да се постигне тази цел, със схемата за оперативна помощ се понижават разходите за труд чрез намаляване на ставките на социалноосигурителните вноски в определени географски райони. Като основно правило интензитетът на помощта варира в зависимост от географската зона, в която е регистрирана стопанската единица. Правилата за регистрирането са разяснени по-подробно по-долу.

3.2.   Национално правно основание

(9)

Националното правно основание за схемата е раздел 23-2 от Националния закон за застраховането (12). В тази разпоредба се посочва основното задължение на работодателя да заплаща вноските за социално осигуряване, изчислени на база на платената на служителя брутна заплата. Съгласно параграф 12 от този раздел Норвежкият парламент може да приеме регионално диференцирани ставки, както и специални клаузи за предприятия от определени сектори. Така именно Националният закон за застраховането, заедно с ежегодните решения на Норвежкия парламент, формира националното правно основание за схемата (13).

3.3.   Правила за регистрация

(10)

Условията за получаване на помощ в рамките на схемата зависят от това дали дадена стопанска единица е регистрирана в допустим район. Основното правило на схемата е, че интензитетът на помощта варира в зависимост от географския район, в който е регистрирана стопанската единица.

(11)

Норвежкият закон изисква от предприятията да регистрират подразделения за всяка отделна стопанска дейност, която осъществяват (14). Ако едно предприятие извършва различни видове стопанска дейност, то трябва да регистрира отделни подразделения. Освен това трябва да се регистрират отделни подразделения, ако дейностите се извършват в различни географски местоположения.

(12)

Според норвежките власти критерият за „отделна стопанска дейност“ е изпълнен, когато поне един служител извършва работа за дружеството майка в отделен район и предприятието може да бъде посетено на това място. Всяко подразделение формира собствена база за изчислението на диференцираните вноски за социално осигуряване в зависимост от мястото на регистрация. Така предприятие, регистрирано извън район, който отговаря на условията за получаване на помощ съгласно схемата, отговаря на условията за помощ, ако и доколкото стопанските му дейности се извършват в подразделение, което се намира в допустим район.

3.4.   Амбулантни услуги – разглежданата мярка

(13)

Посредством освобождаване от основното правило за регистрация схемата важи за предприятия, които са регистрирани извън допустимия район и предоставят работници на такъв район или чиито служители изпълняват мобилни дейности в допустимия район. За целите на това решение извършваната при тези условия работа се нарича „амбулантни услуги“. Това е правилото за освобождаване, което се разглежда в настоящото решение. За целите на това решение правилото се нарича „правило за освобождаване“. Националното правно основание за правилото за освобождаване е разписано в раздел 1(4) от Решение № 1482 на Норвежкия парламент от 5 декември 2013 г.относно определянето на данъчните ставки и пр. съгласно Националния закон за застраховането за 2014 г.

(14)

Освобождаването се прилага само когато работникът или служителят прекарва половината или повече от своите работни дни в допустимия район. Освен това намалената ставка се прилага само за частта от работата, извършена в този район. Като принципно правило периодът за данъчна регистрация е един календарен месец. Вноските за социално осигуряване се изчисляват въз основа на ставката, приложима за зоната, в която се смята, че работодателят осъществява стопанска дейност.

(15)

Това означава, че например ако един служител на регистрирано в Осло дружество (Осло попада в зона 1, която не отговаря на условията, и следователно ставката ще бъде стандартната ставка от 14,1 %) в рамките на един календарен месец извършва 60 % от работата си във Вардьо (намиращ се в зона 5, където приложимата ставка е 0 %) и останалата част – в Осло, предприятието ще отговаря на условията за заплащане на нулева ставка, що се отнася до извършената във Вардьо работа, но не и за работата, извършена в Осло.

4.   Решение на Съда на ЕАСТ

(16)

Съдът на ЕАСТ анулира Решението на Органа № 225/14/COL, доколкото с него се закрива предварителното разследване относно мярката за предоставяне на помощ от раздел 1(4) на Решението на Норвежкия парламент № 1482 от 5 декември 2013 г.относно определянето на данъчните ставки и пр. съгласно Националния закон за застраховането за 2014 г.

(17)

Заключението на Съда на ЕАСТ бе (15), че Органът не е преценил обстоятелствата и последиците от тях, що се отнася до съвместимостта на правилото от раздел 1(4) със Споразумението за Европейското икономическо пространство по смисъла на член 61, параграф 3 от Споразумението за ЕИП, най-вече що се касае до въздействието на правилото за освобождаване върху конкуренцията и търговията, както и съвместимостта му с параграф 16 от Насоките на Органа за регионалните държавни помощи за периода 2014 — 2020 г. (наричани „НРДП“) (16). Според Съда подобна специална оценка е била съществена за преценката на Органа относно схемата, предмет на уведомлението.

(18)

Раздел 1(4) е изготвен така, че правилото за освобождаване (предмет на настоящото решение) да съответства на сходна мярка срещу заобикалянето, която има за цел да не се допуска предприятията да претендират за помощ по схемата посредством регистриране на стопански единици в райони с по-ниска ставка за социалноосигурителните вноски, след което да извършват амбулантни услуги или да наемат служители, които да работят в райони с по-висока ставка. Мярката срещу заобикалянето не е предмет на настоящата процедура (17).

5.   Мнения на норвежките власти по Решение № 489/15/COL

(19)

В отговор на откритата официална процедура от страна на Органа (18) норвежките власти разясниха тезата си, че още преди 2007 г. приложимата ставка съгласно системата за социално осигуряване се е определяла според мястото, на което се приема, че работодателят осъществява стопанската си дейност. Правилото се основава на фундаменталната предпоставка, че само предприятията, осъществяващи икономическа дейност в допустимия район, следва да получават помощ и само доколкото извършват икономически услуги в този район. Основният проблем не е в регистрирането.

(20)

Помощта, която се предоставя по схемата на диференцираните вноски за социално осигуряване, е в размер на около 6,85 милиарда норвежки крони годишно (19). Въз основа на данни, събрани от първите осем месеца на 2015 г., норвежките власти са представили прогноза на въздействието като цяло на правилото за освобождаване за различните зони за 2015 г. За описание на зони 1, 2, 3, 4 и 4а вж. Решение № 225/14/COL, параграф 25. Зона 1 обхваща централните райони на Норвегия, както и всички територии извън Норвегия. Дейностите, които се осъществяват в зона 1, не отговарят на условията за получаване на помощ по схемата. Дейностите, които се осъществяват в зона 1а, също не отговарят на условията за получаване на помощ по схемата. За зона 1а обаче норвежките власти са създали система, при която ставката за вноските за социално осигуряване е намалена. Това намаление се предоставя под формата на помощта de minimis. Мерките, които отговарят на условията на Регламента de minimis  (20), не представляват помощ по смисъла на член 61 от Споразумението за ЕИП.

Таблица

Приблизително изчисление на помощта за 2015 г., предоставена на предприятия, регистрирани в определените в схемата за помощи зони, в приложение на правилото за освобождаване

Зона

Милиони норвежки крони

1

240

38

2

9

3

1

4

1

10

Общо

300

(21)

Норвежките власти са посочили, че е възможно стойностите да варират значително в зависимост от характера на амбулантните услуги. При големите строителни проекти обикновено се разчита на амбулантни услуги, с което използването на такива дейности се увеличава. Освен това предприятията, които осъществяват значителна част от дейността си в допустими зони, може да реорганизират дейността си, като регистрират подразделения в съответната зона. Това ще се отрази и на прогнозното въздействие на правилото за освобождаване. На последно място, норвежките власти подчертават положителното косвено въздействие от увеличения обем дейности в строителния сектор върху заетостта в други сектори в отговарящите на условията зони.

(22)

Правилото за освобождаване дава достъп на предприятията в отговарящите на условията зони до по-евтина работна ръка. Без нея предприятията в тези райони биха били изключително затруднени да привличат специализирани работници и служители. Освен това чрез амбулантни услуги специализираната работна ръка може да допринесе за увеличаване на познанията и уменията на служителите в местните предприятия. Тези познания и умения могат да бъдат запазени от фирмите дори след заминаването на амбулантните работници, като така се създава траен ефект за местната работна сила и предприятия.

(23)

Правилото за освобождаване осигурява равни условия за всички икономически оператори, осъществяващи дейност в допустимия район. Местните предприятия могат да се възползват от преимуществата на конкуренцията, а именно по-ниските цени за амбулантни услуги.

(24)

Служителите, които временно пребивават в допустими райони, ще допринесат към местната икономика чрез закупуване на стоки и услуги. Амбулантните услуги, свързани с временен проект, имат временно въздействие. Когато в даден регион продължи използването на амбулантни услуги, ефектът е дълготраен.

(25)

Регистрираните в централните райони предприятия, които извършват амбулантни услуги в допустими райони, може да наемат местен персонал. Дори ако тези работни места са временни, те ще имат принос за увеличаването на доходите от заплата в отговарящите на условията райони, което на свой ред стимулира стопанската дейност. Норвежките власти твърдят, че правилото за освобождаване намалява разходите за работна ръка и така дава предимство на работната ръка пред капитала, когато те са взаимнозаменяеми. Това допринася за увеличаването на заетостта.

6.   Мнения на заинтересованите страни

6.1.   Kimek Offshore AS

(26)

Kimek Offshore AS (наричано „Kimek“) е дружество за предоставяне на услуги в нефтената и газовата промишленост. Дружеството е част от групата Kimek. Kimek се намира в Киркенес в региона Финмарк, който е район с нулева ставка на данъка за социално осигуряване.

(27)

Освен че изразиха мнение по решението на Органа за откриване на официално разследване, от Kimek предоставиха и мнение по обобщените по-горе коментари на норвежките власти.

(28)

Позицията на Kimek е, че до голяма степен норвежките власти не са документирали следното: че правилото за освобождаване допринася за постигането на точно определена цел от всеобщ интерес, че има нужда от държавна намеса, че правилото е подходящо, че то има стимулиращ ефект, че е съразмерно и че се избягват неправомерно и отрицателно въздействие върху конкуренцията и търговията между държавите от ЕИП.

(29)

Повечето от конкурентите на Kimek се намират извън районите, отговарящи на условията за регионална помощ. От Kimek възразяват срещу правилото за освобождаване, тъй като то дава възможност на предприятията, които се намират извън отговарящите на условията зони, да се възползват от схемата за помощ, когато извършват дейности в допустимите райони. От Kimek смятат, че тези предприятия не са изправени пред същите трудности като дружествата, които се намират в отговарящите на условията зони. От компанията твърдят, че правилото за освобождаване не е подходящо за борба с обезлюдяването и за укрепване на моделите на заселване в допустимите райони. Според компанията е точно обратното – правилото за освобождаване вреди на предприятията, които се намират в допустимите райони.

(30)

От Kimek изразяват несъгласие с тезата на норвежките власти, че правилото за освобождаване дава на местните предприятия достъп до специализирана работна ръка при по-ниски разходи, която иначе не би била на разположение. От Kimek твърдят, че норвежките власти нито са доказали, нито са документирали този факт.

(31)

От Kimek твърдят, че има риск правилото за освобождаване да доведе до „изтичане на мозъци“ от допустимите райони, тъй като хората няма да могат да получават работа на място.

(32)

От Kimek отбелязват, че норвежките власти не са документирали, че предприятията, които не са регистрирани в района, наемат работници, които живеят в допустимия район.

(33)

Наред с това от Kimek твърдят, че амбулантните офшорни работници нямат значителен принос към местната икономика. Те живеят на нефтената платформа, прекарват повечето от свободното си време на нея и се хранят изцяло там.

(34)

Що се отнася до аргумента на норвежките власти, че познанията и уменията на амбулантните работници ще се запазят в местните компании, от Kimek не виждат как това води до намаляване или предотвратяване на обезлюдяването.

(35)

От Kimek твърдят, че норвежките власти не са документирали как правилото за освобождаване увеличава конкуренцията. В тази връзка от Kimek се позовават на специфична подробност в норвежкото трудово законодателство, даваща възможност на дружествата, които изпращат амбулантни работници, да разрешават на персонала си да работи на 12-часови смени, докато местните предприятия подлежат на ограничение за 8-часово работно време. Това е съществена пречка за местните предприятия.

6.2.   NHO Finnmark

(36)

NHO Finnmark е регионалното бюро на Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO). То подкрепя обобщените по-горе мнения на Kimek.

(37)

NHO Finnmark е на мнение, че регионална помощ следва да се предоставя само на предприятия, които се намират в райони, отговарящи на условията за получаване на такава помощ. Предприятията, регистрирани извън допустимите райони, не срещат същите трудности като тези, които са учредени в допустимия район. Правилото за освобождаване не е подходящо за борба с обезлюдяването и укрепване на моделите на заселване. От NHO Finnmark твърдят, че е точно обратното – правилото за освобождаване вреди на предприятията, които се намират в допустимите райони.

(38)

Подобно на Kimek, от NHO Finnmark подчертават, че норвежкото трудово законодателство предоставя специално предимство на предприятията, които не са регистрирани в допустим район. По мнение на NHO Finnmark амбулантните работници не допринасят за местната икономика по същия начин като работниците, които живеят в района.

7.   Мнения на норвежките органи относно мненията на заинтересованите страни

(39)

В отговор на мненията на заинтересованите страни норвежките власти отбелязват, че предмет на официалното разследване е именно правилото за освобождаване, а не схемата за помощи сама по себе си. Норвежките власти разясняват, че правилото за освобождаване е израз на общия принцип, че регионална помощ следва да се предоставя за икономически дейности, които в действителност се осъществяват в географските райони в обхвата на схемата.

(40)

Норвежките власти подчертават, че нито в член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП, нито в НРДП се изисква от бенефициерите на регионална помощ да бъдат регистрирани в района, отговарящ на условията за получаване на регионална помощ. Норвежките власти признават заявеното от Kimek, че е възможно трудностите пред предприятията, официално регистрирани в допустими райони, да не са абсолютно същите като трудностите пред дружествата, които официално са регистрирани извън тези райони, но извършват амбулантни услуги в рамките на допустим район. Въпреки това норвежките власти не са съгласни с твърдението на Kimek, че предприятията, регистрирани извън допустим район, не срещат същите трудности, когато поемат работа в допустим район. Дружествата работят при същите климатични условия и същата отдалеченост от подизпълнители. Освен това предприятията, които изпращат амбулантни работници, имат допълнителни разходи за транспорт и настаняване на персонала. Норвежките власти отбелязват, че доводите на Kimek са изведени от нефтения сектор – икономическия отрасъл, в който дружеството развива дейността си. Те твърдят, че оценката на съвместимостта на помощта трябва да бъде извършена в по-общ план, като се отчитат специфичните или постоянните затруднения за предприятията във всички сектори от значение.

(41)

Норвежките власти обосновават твърдението си относно затрудненията за предприятията при наемането на квалифицирана работна ръка в трите най-северни региона, като се позовават на доклад на NAV Finnmark (21) – норвежкия орган в областта на труда и социалните грижи в региона Финмарк. В регионите Норланд и Тромс 14 % от разгледаните в доклада предприятия са били затруднени при наемането на работници поради липсата на квалифицирана работна ръка. В региона Финмарк тази стойност е съответно 11 %.

(42)

Норвежките власти подчертават, че регистрираните в допустимите райони предприятия могат да използват по-ниската ставка за вноски за социално осигуряване за всичките си разходи за труд (освен ако не осъществяват амбулантни услуги извън допустим район), докато регистрираните в друга зона предприятия, изпълняващи амбулантни услуги, могат да използват намалената ставка само ако служителите прекарват половината или повече от работните си дни в допустима зона, и то само що се касае до заплатите, изплатени за труда, реално извършен там.

(43)

В подкрепа на косвеното въздействие от регионалната помощ норвежките власти се позовават на две проучвания на въздействието на дейностите в нефтения сектор в Северна Норвегия (22). Според първото проучване относно нефтения проект Snøhvit във Финмарк прякото въздействие върху заетостта е било 230 човекогодини, а косвеното въздействие – още 170 човекогодини. Норвежките власти посочват, че това е въздействието от проекта сам по себе си, а не пряк резултат от конкретна мярка. Второто проучване показва, че основното косвено въздействие в нефтения сектор се наблюдава в сектора „частни услуги“, който включва: професионални, научни и технически дейности, предоставяне на персонал, отдаване под наем на машини и транспортни съоръжения, юридически и счетоводни услуги, архитектурни дейности, хотелиерство и ресторантьорство, канализационни услуги и третиране на отпадъци.

(44)

Норвежките власти поставят под въпрос значението на норвежкото трудово законодателство при оценката на правилото за освобождаване. Все пак те посочват, че всички предприятия, независимо от географското местоположение на работника и работодателя, могат да се възползват от правното основание за посоченото от жалбоподателя отклонение от 8-часовото ограничение, стига това обаче да е обвързано с тарифно споразумение.

II.   ОЦЕНКА

1.   Наличие на държавна помощ

(45)

Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП гласи следното: „Освен когато е предвидено друго в настоящото споразумение, всяка помощ, предоставена от държава — членка на ЕО, държавите от ЕАСТ или чрез държавни ресурси, под каквато и да било форма, която нарушава или застрашава да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с общия пазар.“

(46)

Това означава, че мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, ако следните условия са изпълнени кумулативно: мярката i) се предоставя от държавата или чрез държавни ресурси; ii) предоставя избирателно икономическо предимство на получателя; iii) може да засегне търговията между договарящите се страни и да наруши конкуренцията.

(47)

Заключението на Органа в Решение № 225/14/COL е, че схемата на диференцираните вноски за социално осигуряване за 2014 — 2020 г. представлява схема за помощи. Органът се позовава на обосновката си в параграфи 68 — 74 от това решение. Правилото за освобождаване за амбулантни услуги е част от клаузите, с които се определя схемата за помощи. С него се увеличава обхватът на схемата, като кръгът от потенциални бенефициери се разширява до предприятия, които не са регистрирани в допустими райони. Подобно на останалите помощи, предоставяни по схемата, разширяването на схемата до предприятия, които са регистрирани извън допустимите райони, води до избирателно предоставяне на предимства на предприятията чрез държавни ресурси. Тези предимства може да засегнат търговията и да нарушат конкуренцията.

2.   Процедурни изисквания

(48)

В съответствие с част I, член 1, параграф 3 от Протокол 3: „Надзорният орган на ЕАСТ следва да бъде информиран, така че да има достатъчно време, за да може да представи своите коментари спрямо всякакви планове за предоставяне или изменение на помощи. …. Съответната държава не прилага предложените от нея мерки, докато в резултат на процедурата няма произнесено окончателно решение.“

(49)

Норвежките власти са въвели правилото за освобождаване от 1 юли 2014 г., след като Органът го одобри с Решение № 225/14/COL. След като Съдът на ЕАСТ анулира одобрението на Органа за правилото, помощта става незаконна. Норвежките власти отмениха разглежданото правило за освобождаване, считано от 1 януари 2016 г. в очакване на окончателните изводи от официалната процедура по разследване.

3.   Съвместимост на помощта

(50)

Органът трябва да прецени дали правилото за освобождаване е съвместимо с функционирането на Споразумението за ЕИП въз основа на член 61, параграф 3, буква в) от него, съгласно НРДП.

(51)

Правилото за освобождаване за амбулантните услуги дава право на предприятията, които не са регистрирани в допустим район, да се възползват от по-ниски разходи за социално осигуряване, в случай че и доколкото те могат да осъществяват стопански дейности в района на регистрация. Нито с член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП, нито с НРДП (нито с правилата за регионална помощ в ОРГО (23)) се изисква от бенефициерите на регионална помощ да се регистрират в райони, в които се предоставя помощ.

(52)

Регионалната помощ може да бъде ефективна при стимулиране на икономическото развитие на необлагодетелстваните райони, ако се предоставя за генериране на допълнителни инвестиции или стопанска дейност в тези райони (24). С НРДП се допуска както помощ чрез регионални инвестиции, така и регионална оперативна помощ. Помощта чрез регионални инвестиции трябва да води до инвестиции в районите, обхванати от норвежката карта на регионалните помощи, одобрена от Органа (25). Перспективата за разглеждане на регионалната оперативна помощ до известна степен е различна. Тя попада в приложното поле на член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП само ако се предоставя за справяне със специфичните или постоянните затруднения за субектите, осъществяващи стопанска дейност в необлагодетелстваните райони (26). В този контекст член 16 от НРДП постановява: „Оперативна помощ може да бъде считана за съвместима, ако тя е предназначена (…) за предотвратяване или намаляване на обезлюдяването в много слабо населените региони.“

(53)

Няма съмнение, че географският обхват на схемата като такава не е ограничен до необлагодетелстваните региони. Обхватът на настоящото решение се ограничава до правилото за освобождаване. Въпросът е дали това правило, според което предприятията, регистрирани извън регионите, обхванати от схемата, имат право да се възползват от помощ по схемата, доколкото извършват икономическа дейност в необлагодетелстваните региони, е съвместимо с правилата за държавната помощ.

(54)

Органът споделя мнението на норвежките власти, че правилото не може да се оценява отделно от схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване за 2014 — 2020 г., към която принадлежи. В това отношение Органът се позовава на оценката си на същата схема в свое Решение № 225/14/COL, с което констатира, че схемата е съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП въз основа на член 61, параграф 3, буква в). В това решение Органът констатира, че по същество схемата допринася за постигането на точно определена цел от всеобщ интерес (27), че има нужда от държавна намеса (28), че е подходяща (29), че има стимулиращ ефект (30), че е съразмерна (31) и че се избягва неправомерното отрицателно въздействие върху конкуренцията и търговията между държавите от ЕИП (32). Тези общи принципи за оценка важат за всички схеми за помощи. Органът не подлага на самостоятелна оценка въз основа на тези общи принципи отделни правила, които са част от схеми.

(55)

Фактът, че заключението на Съда на ЕАСТ бе, че правилото за освобождаване може да се отдели от схемата (33), не означава, че самото правило следва да се оценява независимо от нея. Въпросът за делимостта е въпрос за това дали един елемент в схема е така неразривно свързан със самата нея, че по пътя на логиката не може да бъде отделен. Въпреки че правилото за освобождаване може по логичен начин да бъде отделено от схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване за 2014 — 2020 г. в смисъл, че може да бъде премахнато от схемата, без да отнеме от нея фундаментален компонент, необходим за съществуването ѝ като такава, Органът трябва да извърши анализ на съвместимостта на това правило, вземайки предвид, че то представлява част от обща схема за помощ.

(56)

Тази обща схема за помощ е основна част от контекста, в който действа правилото за освобождаване. Всъщност правилото за освобождаване съществува само като освобождаване от правила в рамките на общата схема (34). Затова в по-широк смисъл Органът трябва да отчете и факта, че (с изключение на правилото за освобождаване) тази обща схема правомерно е обявена за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП.

(57)

Норвежките власти са предоставили общ преглед на финансовото въздействие на правилото за освобождаване (вж. параграф 20 и таблицата по-горе).

(58)

Подобно на схемата, от която е част, правилото за освобождаване е с регионална цел. Целта му е стимулиране на възможностите за работа в районите, отговарящи на условията. Стимулирането на възможностите за работа обаче е само инструмент за постигане на целта на помощта, а именно намаляване или предотвратяване на обезлюдяването. От съществено значение е при оценката на съвместимостта на помощта да се вземе предвид по-широкото икономическо въздействие на мярката.

(59)

Органът е на мнение, че норвежките власти вече са демонстрирали, че има нужда от държавна намеса за стимулиране на стопанските дейности в допустимите райони. Тази нужда важи в еднаква степен за всички предприятия, осъществяващи стопанска дейност в допустимите райони, независимо дали са регистрирани в тях, или не. Освен това подадената от норвежките власти информация адекватно демонстрира, че субсидирането на амбулантни услуги стимулира стопанската дейност в допустимите райони. Това е в съответствие с параграфи 6 и 71 от НРДП, свързани с помощ, включваща стопанска дейност. Позицията на Kimek и NHO Finnmark е, че помощта трябва да бъде ограничена до дружествата, регистрирани в отговарящите на условията зони. От своя страна Органът е на мнение, че предприятията, предоставящи амбулантни услуги, срещат същите затруднения (климат, отдалеченост от подизпълнители) като местно регистрираните предприятия. В това отношение Органът отбелязва, че заинтересованите страни Kimek и NHO Finnmark не са посочили конкретни предизвикателства, които затрудняват работата на местно регистрираните предприятия повече в сравнение с предприятията, които предоставят амбулантни услуги при осъществяването на дейностите си в районите, които отговарят на условията.

(60)

От друга страна, позицията на Органа е, че норвежките власти не са документирали, че предприятията, които предоставят амбулантни услуги, наемат работници за постоянно от допустимите райони. Норвежките власти не са посочили икономически теории или общи съображения в подкрепа на твърдението, че работниците се наемат за постоянно. В светлината на всичко това Органът намира, че норвежките власти не са демонстрирали, че правилото за освобождаване води до създаването на постоянни работни места в допустимите райони. Това обаче не е абсолютно задължително условие, за да бъде регионалната помощ съвместима (35). Както бе посочено по-горе, регионалната помощ трябва да се предоставя с цел генериране на стопанска дейност. Това важи независимо дали предприятията, които осъществяват стопанска дейност, са регистрирани в съответния район, или не.

(61)

Що се отнася до по-косвеното въздействие на правилото за освобождаване, норвежките власти твърдят, че то е под формата не само на увеличено изразходване на средства за стоки и услуги от страна на амбулантните работници, но и под формата на познания и умения, които се предават на местните фирми. Схемата не е предвидена за един конкретен сектор, а по-скоро обхваща повечето икономически сектори в Норвегия (36). Поради широкия характер на схемата Органът изразява съгласие с норвежките власти, че косвеното въздействие на мярката трябва да се оцени в по-широка перспектива. Проучването в отделните сектори обаче е полезно за изследването на действителното въздействие на правилото за освобождаване. Норвежките власти са предоставили изследвания в подкрепа на твърдението, че амбулантните услуги водят до положително косвено въздействие в допустимите райони. Както вече беше посочено, норвежките власти се позовават на две изследвания на въздействието на дейностите в нефтения сектор в Северна Норвегия. Според първото изследване относно нефтения проект Snøhvit във Финмарк, прякото въздействие върху заетостта е било 230 човекогодини, а косвеното въздействие – още 170 човекогодини. Второто изследване показва, че най-сериозното косвено въздействие в нефтения сектор се наблюдава в сектора „частни услуги“, който включва: професионални, научни и технически дейности, предоставяне на персонал, отдаване под наем на машини и транспортни съоръжения, юридически и счетоводни услуги, архитектурни дейности, хотелиерство и ресторантьорство, канализационни услуги и третиране на отпадъци.

(62)

Органът е на мнение, че тези изследвания дават данни за значително положително косвено въздействие. Тъй като обаче косвеното въздействие не може лесно да бъде изолирано, трябва да се отдаде голямо значение и на общите съображения относно въздействието на мярка като тук разглежданата. Убеждението на Органа е, че субсидирането на амбулантни услуги допринася за продажбата на местни продукти и услуги и така – и за местната икономика. Това важи предимно за служителите, които пътуват до работното си място в районите, най-вече за кратките или средните престои, тъй като за тях има вероятност да отсядат в хотели, да се хранят в ресторанти и т.н. В светлината на това Органът е убеден, че правилото за освобождаване има значително положително косвено въздействие, което допринася за предотвратяване или намаляване на обезлюдяването в много слабо населените региони.

(63)

От Kimek твърдят, че амбулантните работници в открито море нямат значителен принос към местната икономика. Те живеят на нефтената платформа, прекарват повечето от свободното си време на нея и се хранят изцяло там. Органът отбелязва, че се очаква някои работници да имат по-малък принос към косвеното въздействие на правилото за освобождаване поради характера на работата си. Въпреки това правилото за освобождаване не е ограничено до определен сектор, а по-скоро е хоризонтално правило, приложимо за всички сектори.

(64)

Лице, което предоставя амбулантни услуги, изискващи определено ниво на познания и умения, може да предаде тези познания и умения на местните предприятия. Органът обръща внимание на факта, че от Kimek не виждат как познанията и уменията, предадени от служителите, които предоставят амбулантни услуги на предприятия в допустимите райони, могат да предотвратят или намалят обезлюдяването. Органът е на мнение, че познанията и уменията са необходими за развитието на редица стопански дейности и затова са важни за поддържането на заетостта в допустимите райони. И по-конкретно, местните предприятия, които участват в съвместни проекти с предприятия, предоставящи амбулантни услуги (като например големите строителни проекти), могат да придобият знания, умения и опит при работата по този тип проекти. На свой ред местно регистрираните предприятия ще запазят тези облаги. Освен това местно регистрираните предприятия могат да се възползват от познанията и уменията, придобити от комуникацията или работата с предприятия, които предоставят амбулантни услуги (като например консултантски услуги или друга специализирана работа), доколкото тези дейности могат да бъдат определени като „амбулантни“ съгласно норвежкото законодателство. Органът изразява съгласие с норвежките власти, че предаването на знания и умения на местно регистрираните дружества от страна на амбулантните работници може да бъде важен фактор за поддържането на заетостта сред квалифицираните работници в допустимите райони и така значително да допринесе за предотвратяването или намаляването на обезлюдяването в тези райони.

(65)

Наред с предаването на знания и умения местните предприятия получават достъп до специализирана работна ръка при по-ниски разходи, която иначе не би била на разположение. Това е от полза за местните предприятия, тъй като благодарение на по-ниските разходи за амбулантни услуги става по-привлекателно и рентабилно да се развива дейност в допустимите райони. Освен това правилото за освобождаване осигурява равни условия за всички икономически оператори, осъществяващи дейност в допустимия район, що се отнася до разходите им за социално осигуряване за периода, в който осъществяват дейност в района.

(66)

Накратко, Органът е на мнение, че норвежките власти са обосновали адекватно тезата, че субсидиите за амбулантни услуги допринасят за положителното косвено въздействие под формата на увеличено изразходване на средства за стоки и услуги в допустимите райони, което на свой ред носи ползи за пазара на труда в тези райони. Освен това Органът изразява убеждението си, че субсидиите за амбулантни услуги допринасят за предоставянето на специализиран труд при по-ниски разходи и до предаването на знания и умения на установените в района предприятия, което е от съществено значение за постоянното осъществяване на много стопански дейности в допустимите райони. В резултат на това правилото за освобождаване допринася за предотвратяването и намаляването на обезлюдяването в много слабо населените региони.

(67)

Що се отнася до въздействието на правилото за освобождаване върху конкуренцията и търговията, норвежките органи твърдят, че правилото за освобождаване създава равни условия за всички предприятия, извършващи дейност в необлагодетелстваните райони, тъй като то се прилага по еднакъв начин спрямо всички предприятия, установени в ЕИП. Дружествата, регистрирани извън Норвегия, които изпращат служителите си в допустимите райони и подлежат на облагане съгласно норвежките данъци за социално осигуряване, се възползват от правилото за освобождаване, ако са изпълнени съответните условия. Ако го нямаше правилото за освобождаване, тези дружества биха били задължени да регистрират присъствието си в съответния район, така че да подлежат на същите данъчни правила като местно регистрираните норвежки дружества. Това би създало бариера за навлизане на пазара, което би било в противоречие с логиката на параграф 134 от НРДП, в който се посочва, че: „Ако помощта е необходима и пропорционална за постигането на общата цел (…), отрицателните ефекти на помощта вероятно ще бъдат компенсирани от положителните. В някои случаи обаче помощта може да предизвика промени в структурата на пазара или на характеристиките на сектора или индустрията, което би могло значително да наруши конкуренцията чрез бариери за навлизане на пазара или излизане от него, ефект на заместване или изместване на търговските потоци. В тези случаи установените отрицателни ефекти вероятно няма да бъдат компенсирани от никакви положителни ефекти.“ Предвид това Органът е на мнение, че правилото за освобождаване гарантира, че се избягва неправомерното и неблагоприятно въздействие върху конкуренцията и достъпа до пазара. Това е положителна характеристика в светлината на параграф 3 от НРДП, в който се посочва, че оценката на регионалните помощи балансира нуждата от субсидии за регионално развитие, като същевременно гарантира равни условия за държавите от ЕИП. Както бе посочено по-горе, Органът не е убеден в твърдението на Kimek, че предприятията, регистрирани в допустимите райони, срещат повече трудности от постоянен характер в сравнение с предприятията, които изпращат служителите си на временна работа в района. Напротив, възможно е предприятията, регистрирани извън допустимия район, да имат конкурентен недостатък в сравнение с местните фирми заради, наред с други, разходите за превоз и настаняване на персонала.

(68)

Предприятията, извършващи амбулантни услуги, до известна степен могат да регистрират подразделения в допустимите райони. Без правилото за освобождаване за амбулантните услуги в допустимите райони би съществувала разлика в третирането според това дали предприятието, което предоставя услугата, е създало подразделение в допустимия район. Съществува опасността това да засегне по-силно чуждестранните предприятия, отколкото норвежките. Може да се допусне, че предприятията, които не са регистрирани в Норвегия, и най-вече малките и средните предприятия, не са запознати в пълни подробности с особеностите на норвежките правила за регистрация на предприятия и ефекта им върху ставките за социално осигуряване. Предвид това Органът е на мнение, че правилото за освобождаване гарантира избягването на неправомерно отрицателно въздействие (създаване на бариери за навлизане на пазара и изместване на търговските потоци) върху конкуренцията и търговията между държавите от ЕИП, което е в съответствие с параграф 134 от НРДП.

(69)

Въз основа на последните мнения на норвежките власти изглежда, че съгласно норвежкото трудово право, противно на твърденията на заинтересованите страни, няма неоснователна разлика в третирането на предприятия, които извършват амбулантни услуги, и местно регистрираните предприятия. Затова Органът повече няма да разглежда това твърдение.

(70)

Предвид горното, заключението на Органа е, че правилото за освобождаване е съвместимо с функционирането на Споразумението за ЕИП въз основа на член 61, параграф 3, буква в) от него.

4.   Заключение

(71)

Както е посочено по-горе, заключението на Органа е, че правилото за освобождаване за амбулантни услуги в рамките на схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване за периода 2014 — 2020 г. е съвместимо с функционирането на Споразумението за ЕИП. Следователно правилото е разрешено в рамките на схемата до изтичането на одобрението за схемата от страна на Органа, което става на 31 декември 2020 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Правилото за освобождаване за амбулантните услуги в рамките на схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване за периода 2014 — 2020 г. е съвместимо с функционирането на Споразумението за ЕИП съгласно член 61, параграф 3, буква в) от него. С настоящото официалната процедура по разследване се закрива.

Член 2

Привеждането в действие на мярката съответно се разрешава.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Норвегия.

Член 4

Само текстът на английски език на настоящото решение е автентичен.

Съставено в Брюксел на 31 май 2017 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Sven Erik SVEDMAN

Председател

Frank J. BÜCHEL

Член на колегиума


(1)  Документи № 702438-702440, 702442 и 702443.

(2)  Вж. Решение № 225/14/COL (ОВ C 344, 2.10.2014 г., стр. 14 и Притурката за ЕИП № 55, 2.10.2014 г., стр. 4), параграф 2.

(3)  Дело E-23/14 Kimek Offshore AS срещу Надзорния орган на ЕАСТ (Сборник 2015 г., стр. 412).

(4)  Документ № 776348.

(5)  Документи № 779603 и 779604.

(6)  Документ № 787605.

(7)  ОВ C 263, 30.6.2016 г., стр. 21 и Притурка за ЕИП № 36, 30.6.2016 г., стр. 3.

(8)  Документ № 804442.

(9)  Документ № 811491.

(10)  Документ № 813803.

(11)  Документ № 816653.

(12)  LOV-1997-02-28-19.

(13)  За допълнителни подробности относно схемата за помощ вж. Решение на Органа № 225/14/COL.

(14)  Закон за координационния регистър на юридическите лица (LOV-1994-06-03-15).

(15)  Дело E-23/14 Kimek Offshore AS срещу Надзорния орган на ЕАСТ (Сборник 2015 г., стр. 412, параграф 116).

(16)  ОВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 44 и Притурка за ЕИП № 33, 5.6.2014 г., стр. 1.

(17)  Вж. Определение на Съда на ЕАСТ от 23.11.2015 г. по дело E-23/14 INT Kimek Offshore AS срещу Надзорния орган на ЕАСТ (Сборник 2015 г., стр. 666).

(18)  Досега изпратените мнения на норвежките власти са обобщени в решението за откриване на официално разследване, Решение № 489/15/COL, параграфи 15-21.

(19)  Вж. Решение № 225/14/COL, параграф 49.

(20)  Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1), включен в Споразумението за ЕИП, приложение XV, точка 1да.

(21)  NAV Finnmark Bedriftsundersøkelse 2016, Notat 1 2016, на разположение тук: https://www.nav.no/no/Lokalt/Finnmark/Statistikk+og+presse/bedriftsunders%C3%B8kelse--378352.

(22)  Snøhvit og andre eventyr от NHO, на разположение тук: http://www.aksjonsprogrammet.no/vedlegg/Snohvit_12des.pdf и Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi от Statistics Norway, на разположение тук: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/218398?_ts=14b82bba2f0.

(23)  Общият регламент за групово освобождаване (ОРГО). Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1), включен в Споразумението за ЕИП, приложение XV, точка 1й. Измененията на правилата за регионална помощ, принципно одобрени от Европейската комисия на 17.5.2017 г., не променят това. С член 15, параграф 3, буква а) от Регламента за изменение се допуска регионална оперативна помощ, при условие че „производствената дейност на бенефициерите е“ в много слабо населени райони. Регламентът за изменение е достъпен на следния адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1084.

(24)  Член 6 от НРДП.

(25)  Вж. Решение № 91/14/COL (ОВ L 172, 12.6.2014 г., стр. 52).

(26)  Член 16 от НРДП.

(27)  Вж. решение на Органа № 225/14/COL, параграфи 85—91.

(28)  Вж. решение на Органа № 225/14/COL, параграфи 92—99.

(29)  Вж. решение на Органа № 225/14/COL, параграфи 100—107.

(30)  Вж. решение на Органа № 225/14/COL, параграфи 108—112.

(31)  Вж. решение на Органа № 225/14/COL, параграфи 113—117.

(32)  Вж. решение на Органа № 225/14/COL, параграфи 118—121.

(33)  Решение на Съда на ЕАСТ по дело E-23/14 Kimek Offshore AS срещу Надзорния орган на ЕАСТ (Сборник, 2015 г. стр. 412, параграф 58).

(34)  В това отношение Органът отбелязва, че всички дейности, по отношение на които би могло да се използва правилото за освобождаване, са ограничени от норвежкото законодателство за регистриране на стопански дейности (вж. параграфи 11 и 12 по-горе).

(35)  Целта на регионалната помощ е стимулиране на икономическото развитие на определени необлагодетелствани райони (член 1 от НРДП). Това става чрез насърчаване на допълнителна стопанска дейност в тези райони (член 6 от НРДП). Стимулирането на постоянната заетост е един от начините за постигането на тази цел, но не е единственото решение.

(36)  Вж. решение на Органа № 225/14/COL, параграфи 11—16.