ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 91

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
9 април 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Съобщение във връзка с влизането в сила на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/548 на Съвета от 6 април 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/549 на Комисията от 6 април 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/550 на Комисията от 6 април 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/551 на Съвета от 6 април 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/552 на Комисията от 6 април 2018 година за актуализиране на позоваванията на кодовете по Комбинираната номенклатура за някои продукти в Директива 2003/96/ЕО на Съвета

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета ( ОВ L 88, 31.3.2017 г. )

30

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/1


Съобщение във връзка с влизането в сила на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

Европейският съюз и Съединените американски щати се уведомиха взаимно за приключването на процедурите, необходими за влизането в сила на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (1). Следователно това споразумение, съгласно член 8 от него, влезе в сила на 4 април 2018 г.


(1)  ОВ L 258, 6.10.2017 г., стр. 4.


РЕГЛАМЕНТИ

9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/548 НА СЪВЕТА

от 6 април 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (1), и по-специално член 47, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 30 август 2017 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2017/1509.

(2)

На 30 март 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, добави едно лице и 21 образувания към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки и посочи 15 плавателни съдове, които да бъдат запорирани като актив, 25 плавателни съдове, на които да бъде забранено влизането в пристанищата, и 12 плавателни съдове, на които да бъде отнето знамето.

(3)

Поради това приложения XIII и XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения XIII и XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 се изменят съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Следното лице и образувания се добавят в списъка на лицата и образуванията, посочени в член 34, параграфи 1 и 3, които се съдържат в приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509:

„а)   Физически лица

 

Име

Други имена/псевдоними

Идентификационни данни

Дата на посочване от ООН

Основания

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Дата на раждане: 20.10.1957 г.

Паспорт №: 302001581

30.3.2018 г.

Tsang Yung Yuan е координирал износа на въглища от КНДР с посредник от КНДР, който действа в трета държава, и в досието си има и други случаи на избягване на санкции.

б)   Юридически лица, образувания и органи

 

Име

Други имена

Местоположение

Дата на посочване от ООН

Друга информация

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Хонконг, Китай.

30.3.2018 г.

Регистриран собственик, управител на плавателен съд и търговски управител на плаващия под знамето на Панама плавателен съд HUA FU — товарен кораб, натоварил въглища от КНДР в Najin, КНДР на 24 септември 2017 г.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на CHON MYONG 1, плавателен съд, плаващ под знамето на КНДР, който е извършил прехвърляне на гориво между плавателни съдове в края на декември 2017 г.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Собственик на танкера от КНДР PAEK MA, участвал в операция по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в средата на януари 2018 г.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР NAM SAN 8, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове, и собственик на плавателния съд HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan,, Хонконг, Китай

30.3.2018 г..

Управител на плавателен съд и търговски управител на ASIA BRIDGE 1. Регистрираният в Хонконг плавателен съд ASIA BRIDGE 1 се предполага, че на 19 октомври 2017 г. е бил инструктиран от Huaxin Shipping да се подготви за влизане в Nampo, КНДР, за да получи товар от въглища, предназначен за Виетнам. ASIA BRIDGE 1 е бил инструктиран от неидентифициран служител на Huaxin Shipping Ltd. да се подготви да приеме 8 000 метрични тона въглища и да отплава към Cam Pha, Виетнам. Управителят на плавателният съд е бил инструктиран да покрие с платно името на кораба и други обозначения, докато е на пристанище в Nampo.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Маршалови острови

30.3.2018 г.

През 2017 г. Tsang Yung Yuan (известен още като Neil Tsang) и Kingly Won са направили опит да участват в нефтена сделка на стойност над 1 млн. долара с нефтена компания в трета държава, състояща се в незаконен пренос към КНДР. Kingly Won е действал като посредник между тази нефтена компания и китайска компания, която се е свързала с него, за да закупи нефт от нейно име.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР CHON MA SAN. Плаващият под знамето на КНДР плавателен съд CHON MA SAN се е подготвял за евентуални операции по прехвърляне между плавателни съдове в края на януари 2018 г. Собственикът на плаващият под знамето на КНДР моторен танкер YU JONG 2 е докладвал на 18 ноември 2017 г. на неидентифициран, установен в КНДР диспечер, че плавателния съд се опитва да избегне буря преди осъществяването на прехвърляне от един плавателен съд на друг. Управителят е предложил YU JONG 2 да натовари горивно масло преди плаващия под знамето на КНДР танкер CHON MA SAN, тъй като по-големият размер на CHON MA SAN е по-подходящ за извършването на прехвърляне на товар между плавателни съдове по време на буря. След като CHON MA SAN е натоварил горивно масло от плавателен съд, YU JONG 2 е натоварил 1 168  килолитра горивно масло на 19 ноември 2017 г. чрез операция по прехвърляне между плавателни съдове.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР AN SAN 1, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на YU PHYONG 5. В края на ноември 2017 г. YU PHYONG 5 е извършил прехвърляне между плавателни съдове на 1 721 метрични тона горивно масло.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкерите от КНДР SAM JONG 1 и SAM JONG 2. Счита се, че и двата плавателни съда са внесли рафиниран нефт в КНДР в нарушение на санкциите на ООН в края на януари 2018 г.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Плаващият под знамето на КНДР SAM MA 2, собственост на Korea Samma Shipping Company, е извършил прехвърляне между плавателни съдове на нефт и подправени документи в средата на октомври 2017 г., като е натоварил почти 1 600 метрични тона горивно масло в рамките на една операция. Управителят на плавателния съд е бил инструктиран да заличи SAMMA SHIPPING и корейските думи върху печата на кораба и вместо това да постави обозначението Hai Xin You 606, за да прикрие идентифицирането му като плавателен съд от КНДР.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР;

Company Number IMO 5434358

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР YU JONG 2, който е натоварил 1 168 килолитра горивно масло на 19 ноември 2017 г. чрез операция по прехвърляне между плавателни съдове.

67.

KOTI CORP

 

гр. Панама, Панама

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на плаващия под знамето на Панама плавателен съд KOTI, който е извършил прехвърляния вероятно на петролен продукт към плаващият под знамето на КНДР плавателен съд KUM UN SAN 3 на 9 декември 2017 г.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Управител на превозващия нефтопродукти танкер от КНДР YU SON 1, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР PAEK MA, участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в средата на януари 2018 г.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР JI SONG 6, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в края на януари 2018 г. Компанията притежава също плавателните съдове JI SONG 8 и WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Апия, Самоа

30.3.2018 г.

Компания, притежавана или контролирана от Tsang Yung Yuan и участваща в незаконен пренос на въглища от КНДР.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Китай

30.3.2018 г.

Регистриран собственик, управител на плавателен съд и търговски управител на DONG FENG 6, плавателен съд, натоварил въглища в Hamhung, КНДР на 11 юли 2017 г. с цел износ в нарушение на санкциите на ООН.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Хонгконг, Китай

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на HAO FAN 2 и HAO FAN 6, плавателни съдове, плаващи под знамето на Сейнт Китс и Невис. HAO FAN 6 е натоварил въглища в Nampo, КНДР на 27 август 2017 г. HAO FAN 2 е натоварил въглища от Северна Корея в Nampo, КНДР на 3 юни 2017 г.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Китай

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на XIN GUANG HAI, плавателен съд, който е натоварил въглища в Taean, КНДР на 27 октомври 2017 г. и е имал разчетно време на пристигане на 14 ноември 2017 г. в Cam Pha, Виетнам, но не е пристигнал там, а е отишъл в Port Klang, Малайзия на 18 декември 2017 г.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Сингапур 048624, Сингапур

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на YUK TUNG, който е извършвал прехвърляне между плавателни съдове на рафинирани нефтени продукти.“

2)

Следните плавателни съдове се добавят към списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 под заглавие „A. Плавателни съдове, на които е наложена санкция изземване“:

„1.   Име: CHON MYONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8712362

2.   Име: AN SAN 1

Допълнителна информация

ММО: 7303803

3.   Име: YU PHYONG 5

Допълнителна информация

ММО: 8605026

4.   Име: SAM JONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8405311

5.   Име: SAM JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 7408873

6.   Име: SAM MA 2

Допълнителна информация

ММО: 8106496

7.   Име: YU JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 8604917

8.   Име: PAEK MA

Допълнителна информация

ММО: 9066978

9.   Име: JI SONG 6

Допълнителна информация

ММО: 8898740

10.   Име: CHON MA SAN

Допълнителна информация

ММО: 8660313

11.   Име: NAM SAN 8

Допълнителна информация

ММО: 8122347

12.   Име: YU SON

Допълнителна информация

ММО: 8691702

13.   Име: WOORY STAR

Допълнителна информация

ММО: 8408595

14.   Име: JI SONG 8

Допълнителна информация

ММО: 8503228

15.   Име: HAP JANG GANG 6

Допълнителна информация

ММО: 9066540“

3)

Следните плавателни съдове се добавят в списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, съдържащи се в приложение XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 под заглавие „Б. Плавателни съдове, на които е забранено влизането в пристанища“:

„9.   Име: CHON MYONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8712362

10.   Име: AN SAN 1

Допълнителна информация

ММО: 7303803

11.   Име: YU PHYONG 5

Допълнителна информация

ММО: 8605026

12.   Име: SAM JONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8405311

13.   Име: SAM JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 7408873

14.   Име: SAM MA 2

Допълнителна информация

ММО: 8106496

15.   Име: YU JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 8604917

16.   Име: PAEK MA

Допълнителна информация

ММО: 9066978

17.   Име: JI SONG 6

Допълнителна информация

ММО: 8898740

18.   Име: CHON MA SAN

Допълнителна информация

ММО: 8660313

19.   Име: NAM SAN 8

Допълнителна информация

ММО: 8122347

20.   Име: YU SON

Допълнителна информация

ММО: 8691702

21.   Име: WOORY STAR

Допълнителна информация

22.   Име: ASIA BRIDGE 1

Допълнителна информация

ММО: 8916580

23.   Име: XIN GUANG HAI

Допълнителна информация

ММО: 9004700

24.   Име: HUA FU

Допълнителна информация

ММО: 9020003

25.   Име: YUK TUNG

Допълнителна информация

ММО: 9030591

26.   Име: KOTI

Допълнителна информация

ММО: 9417115

27.   Име: DONG FENG 6

Допълнителна информация

ММО: 9008201

28.   Име: HAO FAN 2

Допълнителна информация

ММО: 8747604

29.   Име: HAO FAN 6

Допълнителна информация

ММО: 8628597

30.   Име: JIN HYE

Допълнителна информация

ММО: 8518572

31.   Име: FAN KE

Допълнителна информация

ММО: 8914934

32.   Име: WAN HENG 11

Допълнителна информация

ММО: 8791667

33.   Име: MIN NING DE YOU 078

Допълнителна информация

ММО: не съществува“


9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/549 НА КОМИСИЯТА

от 6 април 2018 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква д) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 е установена стокова номенклатура (наричана по-нататък „Комбинираната номенклатура“ или „КН“), която се съдържа в приложение I към посочения регламент.

(2)

В допълнителна забележка 6 към глава 17 от Комбинираната номенклатура се съдържа определение на „сироп от инулин“ по смисъла на подпозиции 1702 60 80 и 1702 90 80. Това е продукт, получен чрез хидролиза на инулин или олигофруктози, съдържащ в сухо състояние определено количество фруктоза в свободно състояние или под формата на захароза.

(3)

По инициатива на Комисията и въз основа на член 12, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 и член 7, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) в рамките на действие 2 (3) от Европейската мрежа на митническите лаборатории бе извършено изпитване за пригодност на захарите и съдържащите захар продукти от 2016 г. (Proficiency Test on Sugars and Sugar Containing Products 2016) (4). От него стана ясно, че митническите лаборатории в Съюза тълкуват по различен начин фразата „фруктоза в свободно състояние или под формата на захароза“ от допълнителна забележка 6 към глава 17.

(4)

Следователно текстът на посочената допълнителна забележка следва да бъде пояснен. Количеството на съдържащите се захари – изразено в сухо вещество – следва да се определя по метода на високоефективната течна хроматография (HPLC), който е най-точният наличен метод.

(5)

С цел запазване на правната сигурност е необходимо посочената допълнителна забележка да се измени, като към съществуващия текст се добави нов параграф.

(6)

За да се гарантира еднаквото тълкуване на Комбинираната номенклатура в целия Съюз по отношение на определението на сироп от инулин, включен в подпозиции 1702 60 80 и 1702 90 80 по КН, следва допълнителна забележка 6 към глава 17 от Комбинираната номенклатура да се измени.

(7)

Поради това приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В допълнителна забележка 6 към глава 17 от част втора на Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, се добавя следният параграф:

Количеството на „фруктозата в свободно състояние или под формата на захароза“ се определя с помощта на формулата F + 0,5 S/0,95, изчислено в сухо вещество, където „F“ е съдържанието на фруктозата, а „S“ е съдържанието на захарозата, както са определени по метода на високоефективната течна хроматография (HPLC).“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).

(3)  Действие 2 се занимава със сравнения между митническите лаборатории и утвърждаване на методите им.

(4)  Окончателен доклад, издаден на 24 април 2017 г. от Европейската комисия и разпространен до Европейската мрежа на митническите лаборатории.


9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/550 НА КОМИСИЯТА

от 6 април 2018 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2) се установява стокова номенклатура — „Комбинираната номенклатура“, с цел да отговори на изискванията на Общата митническа тарифа, на статистиката за външната търговия на Съюза и на другите политики на Съюза относно вноса или износа на стоки.

(2)

Кодовете, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията (3), следва да се използват за попълването на определени полета с данни в съобщенията, които се разменят за целите на членове 21—25 от Директива 2008/118/ЕО.

(3)

Продуктите, обхванати от разпоредбите на Директива 2003/96/ЕО на Съвета (4), са описани с позовавания на кодовете по Комбинираната номенклатура, установена в Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията (5).

(4)

Някои енергийни продукти са изброени в таблицата в точка 11 (Акцизен продукт) от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 и са описани с позоваване на кодовете по Комбинираната номенклатура, установена в Регламент (ЕО) № 2031/2001.

(5)

Съгласно измененията на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, последните от които са въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията (6), кодовете по Комбинираната номенклатура за някои енергийни продукти, посочени в Директива 2003/96/ЕО, бяха заменени с нови кодове.

(6)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2018/552 на Комисията (7) кодовете по Комбинираната номенклатура за някои енергийни продукти, обхванати от разпоредбите на Директива 2003/96/ЕО, са актуализирани с оглед на измененията на Комбинираната номенклатура, последните от които са въведени с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1925.

(7)

Необходимо е да се гарантира, че кодовете по Комбинираната номенклатура, използвани за описание на енергийните продукти, изброени в точка 11 (Акцизен продукт) от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009, са кодовете по Комбинираната номенклатура, посочени в позоваванията в Директива 2003/96/ЕО, съответно изменена с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/552.

(8)

В Директива 95/60/ЕО на Съвета (8) не се изисква прилагането на общ фискален маркер за гориво за реактивни двигатели, класирано в код по КН 2710 19 21. Следователно посоченият код не следва да се използва за описание на маркиран керосин.

(9)

Описанието на кода на акцизен продукт E490 се отнася до широк набор от кодове по КН, но само някои от тях следва да бъдат обхванати от този код на акцизен продукт в съответствие с член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета. Поради това неговото описание следва да бъде пояснено, за да бъдат изброени само съответните кодове по КН.

(10)

Поради това Регламент (ЕО) № 684/2009 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В таблицата в точка 11 (Акцизен продукт) от приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 редовете с акцизни продукти с кодове от E410 до E490 и кодове E910 и E920 се заменят със следното:

EPC

CAT

ЕДИНИЦА

Описание

A

P

D

E410

E

2

Оловен бензин, класиран в кодове по КН 2710 12 31 , 2710 12 51 и 2710 12 59 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E420

E

2

Безоловен бензин, класиран в кодове по КН 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 и 2710 12 49 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E430

E

2

Газьол, немаркиран, класиран в кодове по КН 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 и 2710 20 19 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E440

E

2

Газьол, маркиран, класиран в кодове по КН 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 и 2710 20 19 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E450

E

2

Керосин, класиран в код по КН 2710 19 21 и керосин, немаркиран, класиран в код по КН 2710 19 25 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E460

E

2

Керосин, маркиран, класиран в код по КН 2710 19 25 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E470

E

1

Тежко гориво, класирано в кодове по КН 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 и 2710 20 39 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

N

E480

E

2

Продукти, класирани в кодове по КН 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 и 2710 20 90 (единствено за продукти, които при дестилация по метод ISO 3405 (еквивалентен на метод ASTM D 86), до 210 °C дестилират по-малко от 90 обемни %, включително загубите и до 250 °C — 65 обемни % или повече, в наливно състояние при движения с търговска цел (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E490

E

2

Продукти, класирани в кодове по КН 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 и 2710 19 55 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E910

E

2

Моноалкилови естери на мастни киселини, съдържащи тегловно 96,5 % или повече естери (FAMAE), класирани в код по КН 3826 00 10 (член 20, параграф 1, буква з) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E920

E

2

Продукти, класирани в кодове по КН 3824 99 86 , 3824 99 92 (с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти), 3824 99 93 , 3824 99 96 (с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти) и 3826 00 90 , ако са предвидени за използване като гориво за отопление или моторно гориво (член 20, параграф 1, буква з) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът се прилага от 15 септември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 24).

(4)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).

(5)  Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията от 6 август 2001 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 279, 23.10.2001 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията от 12 октомври 2017 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 31.10.2017 г., стр. 1).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/552 на Комисията от 6 април 2018 година за актуализиране на позоваванията на кодовете по Комбинираната номенклатура за някои продукти в Директива 2003/96/ЕО на Съвета (вж. страница 27 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Директива 95/60/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно фискалното маркиране на газьол и керосин (ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 46).


РЕШЕНИЯ

9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2018/551 НА СЪВЕТА

от 6 април 2018 година

за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (1), и по-специално член 33, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849.

(2)

На 30 март 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, добави едно лице и 21 образувания към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки, и посочи 15 плавателни съдове, които да бъдат запорирани като актив, 25 плавателни съдове, на които да бъде забранено влизането в пристанищата, и 12 плавателни съдове, на които да бъде отнето знамето.

(3)

Поради това приложения I и IV към Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и IV към Решение (ОВППС) 2016/849 се изменят съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 6 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Посочените по-долу лицe и образувания се добавят в списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849:

„A.   Лица

 

Име

Друго наименование

Дата на раждане

Дата на посочване

Основания

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Дата на раждане: 20.10.1957 г.

Паспорт №: 302001581

30.3.2018 г.

Tsang Yung Yuan е координирал износа на въглища от КНДР с посредник от КНДР, който действа в трета държава, и в досието си има и други случаи на избягване на санкции.

Б.   Образувания

 

Име

Друго наименование

Местоположение

Дата на посочване

Друга информация

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Хонконг, Китай

30.3.2018 г.

Регистриран собственик, управител на плавателен съд и търговски управител на плаващия под знамето на Панама плавателен съд HUA FU — товарен кораб, натоварил въглища от КНДР в Najin, КНДР на 24 септември 2017 г.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на CHON MYONG 1, плавателен съд, плаващ под знамето на КНДР, който е извършил прехвърляне на гориво между плавателни съдове в края на декември 2017 г.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Собственик на танкера от КНДР PAEK MA, участвал в операция по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в средата на януари 2018 г.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР NAM SAN 8, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове, и собственик на плавателния съд HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Хонконг, Китай

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на ASIA BRIDGE 1. Регистрираният в Хонгконг плавателен съд ASIA BRIDGE 1 се предполага, че на 19 октомври 2017 г. е бил инструктиран от Huaxin Shipping да се подготви за влизане в Nampo, КНДР, за да получи товар от въглища, предназначен за Виетнам. ASIA BRIDGE 1 е бил инструктиран от неидентифициран служител на Huaxin Shipping Ltd. да се подготви да приеме 8 000  метрични тона въглища и да отплава към Cam Pha, Виетнам. Управителят на плавателният съд е бил инструктиран да покрие с платно името на кораба и други обозначения, докато е на пристанище в Nampo.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Маршалови острови

30.3.2018 г.

През 2017 г. Tsang Yung Yuan (известен още като Neil Tsang) и Kingly Won са направили опит да участват в нефтена сделка на стойност над 1 млн. долара с нефтена компания в трета държава, състояща се в незаконен пренос към КНДР. Kingly Won е действал като посредник между тази нефтена компания и китайска компания, която се е свързала с него, за да закупи нефт от нейно име.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР CHON MA SAN. Плаващият под знамето на КНДР плавателен съд CHON MA SAN се е подготвял за евентуални операции по прехвърляне между плавателни съдове в края на януари 2018 г. Собственикът на плаващият под знамето на КНДР моторен танкер YU JONG 2 е докладвал на 18 ноември 2017 г. на неидентифициран, установен в КНДР диспечер, че плавателния съд се опитва да избегне буря преди осъществяването на прехвърляне от един плавателен съд на друг. Управителят е предложил YU JONG 2 да натовари горивно масло преди плаващия под знамето на КНДР танкер CHON MA SAN, тъй като по-големият размер на CHON MA SAN е по-подходящ за извършването на прехвърляне на товар между плавателни съдове по време на буря. След като CHON MA SAN е натоварил горивно масло от плавателен съд, YU JONG 2 е натоварил 1 168  килолитра горивно масло на 19 ноември 2017 г. чрез операция по прехвърляне между плавателни съдове.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР AN SAN 1, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на YU PHYONG 5. В края на ноември 2017 г. YU PHYONG 5 е извършил прехвърляне между плавателни съдове на 1 721 метрични тона горивно масло.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкерите от КНДР SAM JONG 1 и SAM JONG 2. Счита се, че и двата плавателни съда са внесли рафиниран нефт в КНДР в нарушение на санкциите на ООН в края на януари 2018 г.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Плаващият под знамето на КНДР SAM MA 2, собственост на Korea Samma Shipping Company, е извършил прехвърляне между плавателни съдове на нефт и подправяне на документи в средата на октомври 2017 г., като е натоварил почти 1 600 метрични тона горивно масло в рамките на една операция. Управителят на плавателния съд е бил инструктиран да заличи SAMMA SHIPPING и корейските думи върху печата на кораба и вместо това да постави обозначението Hai Xin You 606, за да прикрие идентифицирането му като плавателен съд от КНДР.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР;

Company Number IMO 5434358

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР YU JONG 2, който е натоварил 1 168 килолитра горивно масло на 19 ноември 2017 г. чрез операция по прехвърляне между плавателни съдове.

67.

KOTI CORP

 

гр. Панама, Панама

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на плаващия под знамето на Панама плавателен съд KOTI, който е извършил прехвърляния вероятно на петролен продукт към плаващият под знамето на КНДР плавателен съд KUM UN SAN 3 на 9 декември 2017 г.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Управител на превозващия нефтопродукти танкер от КНДР YU SON 1, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР PAEK MA, участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в средата на януари 2018 г.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР JI SONG 6, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в края на януари 2018 г. Компанията притежава също плавателните съдове JI SONG 8 и WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Апия, Самоа

30.3.2018 г.

Компания, притежавана или контролирана от Tsang Yung Yuan и участваща в незаконен пренос на въглища от КНДР.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Китай

30.3.2018 г.

Регистриран собственик, управител на плавателен съд и търговски управител на DONG FENG 6, плавателен съд, натоварил въглища в Hamhung, КНДР на 11 юли 2017 г. с цел износ в нарушение на санкциите на ООН.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Хонгконг, Китай

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на HAO FAN 2 и HAO FAN 6, плавателни съдове, плаващи под знамето на Сейнт Китс и Невис. HAO FAN 6 е натоварил въглища в Nampo, КНДР на 27 август 2017 г. HAO FAN 2 е натоварил въглища от Северна Корея в Nampo, КНДР на 3 юни 2017 г.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Китай

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на XIN GUANG HAI, плавателен съд, който е натоварил въглища в Taean, КНДР на 27 октомври 2017 г. и е имал разчетно време на пристигане на 14 ноември 2017 г. в Cam Pha, Виетнам, но не е пристигнал там, а е отишъл в Port Klang, Малайзия на 18 декември 2017 г.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Сингапур 048624, Сингапур

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на YUK TUNG, който е извършвал прехвърляне между плавателни съдове на рафинирани нефтени продукти.“

2)

Изброените по-долу плавателни съдове се добавят към списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, изброени в приложение IV към Регламент (ЕС) 2016/849 под заглавие „A. Плавателни съдове с отнето знаме“

„1.   Име: ASIA BRIDGE 1

Допълнителна информация

ММО: 8916580

2.   Име: XIN GUANG HAI

Допълнителна информация

ММО: 9004700

3.   Име: HUA FU

Допълнителна информация

ММО: 9020003

4.   Име: YUK TUNG

Допълнителна информация

ММО: 9030591

5.   Име: KOTI

Допълнителна информация

ММО: 9417115

6.   Име: DONG FENG 6

Допълнителна информация

ММО: 9008201

7.   Име: HAO FAN 2

Допълнителна информация

ММО: 8747604

8.   Име: HAO FAN 6

Допълнителна информация

ММО: 8628597

9.   Име: JIN HYE

Допълнителна информация

ММО: 8518572

10.   Име: FAN KE

Допълнителна информация

ММО: 8914934

11.   Име: WAN HENG 11

Допълнителна информация

ММО: 8791667

12.   Име: MIN NING DE YOU 078

Допълнителна информация

ММО: не съществува“

3)

Изброените по-долу плавателни съдове се добавят към списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, изброени в приложение IV към Регламент (ЕС) 2016/849 под заглавие „Г. Плавателни съдове, на които е забранено влизането в пристанища“

„9.   Име: CHON MYONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8712362

10.   Име: AN SAN 1

Допълнителна информация

ММО: 7303803

11.   Име: YU PHYONG 5

Допълнителна информация

ММО: 8605026

12.   Име: SAM JONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8405311

13.   Име: SAM JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 7408873

14.   Име: SAM MA 2

Допълнителна информация

ММО: 8106496

15.   Име: YU JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 8604917

16.   Име: PAEK MA

Допълнителна информация

ММО: 9066978

17.   Име: JI SONG 6

Допълнителна информация

ММО: 8898740

18.   Име: CHON MA SAN

Допълнителна информация

ММО: 8660313

19.   Име: NAM SAN 8

Допълнителна информация

ММО: 8122347

20.   Име: YU SON

Допълнителна информация

ММО: 8691702

21.   Име: WOORY STAR

Допълнителна информация

ММО: 8408595

22.   Име: ASIA BRIDGE 1

Допълнителна информация

ММО: 8916580

23.   Име: XIN GUANG HAI

Допълнителна информация

ММО: 9004700

24.   Име: HUA FU

Допълнителна информация

ММО: 9020003

25.   Име: YUK TUNG

Допълнителна информация

ММО: 9030591

26.   Име: KOTI

Допълнителна информация

ММО: 9417115

27.   Име: DONG FENG 6

Допълнителна информация

ММО: 9008201

28.   Име: HAO FAN 2

Допълнителна информация

ММО: 8747604

29.   Име: HAO FAN 6

Допълнителна информация

ММО: 8628597

30.   Име: JIN HYE

Допълнителна информация

ММО: 8518572

31.   Име: FAN KE

Допълнителна информация

ММО: 8914934

32.   Име: WAN HENG 11

Допълнителна информация

ММО: 8791667

33.   Име: MIN NING DE YOU 078

Допълнителна информация

ММО: не съществува“

4)

Изброените по-долу плавателни съдове се добавят към списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, изброени в приложение IV към Регламент (ЕС) 2016/849 под заглавие „Д. Плавателни съдове, запорирани като актив“

„1.   Име: CHON MYONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8712362

2.   Име: AN SAN 1

Допълнителна информация

ММО: 7303803

3.   Име: YU PHYONG 5

Допълнителна информация

ММО: 8605026

4.   Име: SAM JONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8405311

5.   Име: SAM JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 7408873

6.   Име: SAM MA 2

Допълнителна информация

ММО: 8106496

7.   Име: YU JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 8604917

8.   Име: PAEK MA

Допълнителна информация

ММО: 9066978

9.   Име: JI SONG 6

Допълнителна информация

ММО: 8898740

10.   Име: CHON MA SAN

Допълнителна информация

ММО: 8660313

11.   Име: NAM SAN 8

Допълнителна информация

ММО: 8122347

12.   Име: YU SON

Допълнителна информация

ММО: 8691702

13.   Име: WOORY STAR

Допълнителна информация

ММО: 8408595

14.   Име: JI SONG 8

Допълнителна информация

ММО: 8503228

15.   Име: HAP JANG GANG 6

Допълнителна информация

ММО: 9066540“


9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/552 НА КОМИСИЯТА

от 6 април 2018 година

за актуализиране на позоваванията на кодовете по Комбинираната номенклатура за някои продукти в Директива 2003/96/ЕО на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1), и по-специално член 2, параграф 5, втората алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2) се установява стокова номенклатура — „Комбинираната номенклатура“, с цел да отговори на изискванията на Общата митническа тарифа, на статистиката за външната търговия на Съюза и на другите политики на Съюза относно вноса или износа на стоки.

(2)

Продуктите, обхванати от разпоредбите на Директива 2003/96/ЕО, са описани с кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията (3).

(3)

Съгласно измененията на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, последните от които са въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията (4), кодовете по Комбинираната номенклатура за някои продукти, посочени в Директива 2003/96/ЕО, са заменени с нови кодове.

(4)

Поради това е целесъобразно позоваванията на някои кодове, използвани в Директива 2003/96/ЕО, да се актуализират, за да се гарантира, че продуктите, за които се отнасят, са описани с новите кодове по Комбинираната номенклатура, актуализирани с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925.

(5)

Решението за актуализиране на позоваванията на някои кодове по Комбинираната номенклатура не трябва да води до промяна на минималните данъчни ставки, прилагани съгласно Директива 2003/96/ЕО, или до прибавяне към списъка или заличаването от него на енергийни продукти.

(6)

Поради това Директива 2003/96/ЕО следва да бъде изменена по следния начин.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позоваванията в Директива 2003/96/ЕО на някои кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Регламент (ЕО) № 2031/2001, се актуализират с позовавания на съответните кодове в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925:

(1)

в член 2, параграф 1, буква з) код „3824 90 99“ се заменя с кодове „3824 99 86, 3824 99 92 (с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти), 3824 99 93, 3824 99 96 (с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти), 3826 00 10 и 3826 00 90“;

(2)

в член 16, параграф 1 позоваванията на някои кодове се актуализират по следния начин:

а)

в първата алинея, второто тире код „3824 90 55“ се заменя с код „3824 99 55“;

б)

в първата алинея, второто тире кодове „3824 90 80 до 3824 90 99“ се заменят с кодове „3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти), 3824 99 93, 3824 99 96 (с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти), 3826 00 10 и 3826 00 90“;

в)

във втората алинея код „2851 00 10“ се заменя с код „2853 90 10“;

(3)

в член 20, параграф 1 позоваванията на някои кодове се актуализират, както следва:

а)

в буква в), първото изречение кодове „2710 11 до 2710 19 69“ се заменят с кодове „2710 12 до 2710 19 68 и 2710 20 до 2710 20 39 и 2710 20 90 (единствено за продукти, които при дестилация по метод ISO 3405 (еквивалентен на метод ASTM D 86) до 210 °C дестилират по-малко от 90 обемни %, включително загубите, и до 250 °C — 65 обемни % или повече“;

б)

в буква в), второто изречение код „2710 11 21“ се заменя с код „2710 12 21“;

в)

в буква в), второто изречение код „2710 11 25“ се заменя с код „2710 12 25“;

г)

в буква в), второто изречение код „2710 19 29“ се заменя с кодове „2710 19 29 и 2710 20 90 (единствено за продукти, които при дестилация по метод ISO 3405 (еквивалентен на метод ASTM D 86) до 210 °C дестилират по-малко от 90 обемни %, включително загубите, и до 250 °C — 65 обемни % или повече“;

д)

в буква з) код „3824 90 99“ се заменя с кодове „3824 99 86, 3824 99 92 (с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти), 3824 99 93, 3824 99 96 (с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти), 3826 00 10 и 3826 00 90“;

(4)

в приложение I позоваванията на някои кодове се актуализират, както следва:

а)

таблица А се актуализира, както следва:

i)

код „2710 11 31“ се заменя с код „2710 12 31“;

ii)

код „2710 11 41“ се заменя с код „2710 12 41“;

iii)

код „2710 11 45“ се заменя с код „2710 12 45“;

iv)

код „2710 11 49“ се заменя с код „2710 12 49“;

v)

код „2710 11 51“ се заменя с код „2710 12 51“;

vi)

код „2710 11 59“ се заменя с код „2710 12 59“;

vii)

кодове „2710 19 41 до 2710 19 49“ се заменят с кодове „2710 19 43 до 2710 19 48 и 2710 20 11 до 2710 20 19“.

б)

в таблица Б кодове „2710 19 41 до 2710 19 49“ се заменят с кодове „2710 19 43 до 2710 19 48 и 2710 20 11 до 2710 20 19“.

в)

таблица В се актуализира, както следва:

i)

кодове „2710 19 41 до 2710 19 49“ се заменят с кодове „2710 19 43 до 2710 19 48 и 2710 20 11 до 2710 20 19“;

ii)

кодове „2710 19 61 до 2710 19 69“ се заменят с кодове „2710 19 62 до 2710 19 68 и 2710 20 31 до 2710 20 39“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 15 септември 2018 г.

Съставено в Брюксел на 6 април 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията от 6 август 2001 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 279, 23.10.2001 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията от 12 октомври 2017 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 31.10.2017 г., стр. 1).


Поправки

9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/30


Поправка на Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 88 от 31 март 2017 г. )

На страница 13, член 3, параграф 1, буква е)

вместо:

„е)

производство, притежаване, придобиване, превоз, доставяне или използване на взривни вещества или огнестрелни оръжия, включително химични, биологични, радиологични или ядрени оръжия, както и изследвания и разработване на химични, биологични, радиологични или ядрени оръжия;“

да се чете:

„е)

производство, притежаване, придобиване, превоз, доставяне или използване на взривни вещества или оръжия, включително химични, биологични, радиологични или ядрени оръжия, както и изследвания и разработване на химични, биологични, радиологични или ядрени оръжия;“.