ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 89

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
5 април 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/525 на Комисията от 28 март 2018 година за забрана на риболова на бял марлин в Атлантическия океан от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/526 на Комисията от 28 март 2018 година за забрана на риболова на вълнист скат във води на Съюза от зона 7D от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/527 на Комисията от 28 март 2018 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Patata dell'Alto Viterbese (ЗГУ))

7

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 207/2016 от 28 октомври 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/528]

8

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 208/2016 от 28 октомври 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/529]

10

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 209/2016 от 28 октомври 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/530]

12

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 210/2016 от 28 октомври 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/531]

13

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 211/2016 от 28 октомври 2016 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/532]

14

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 212/2016 от 28 октомври 2016 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/533]

15

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 213/2016 от 28 октомври 2016 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/534]

16

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 214/2016 от 28 октомври 2016 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/535]

17

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 215/2016 от 28 октомври 2016 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/536]

18

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 133/2007 от 26 октомври 2007 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП ( ОВ L 100, 10.4.2008 г. )

19

 

*

Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 256/2014 от 12 декември 2014 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2015/2123] ( ОВ L 311, 26.11.2015 г. )

19

 

*

Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 12/2015 от 25 февруари 2015 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2016/500] ( ОВ L 93, 7.4.2016 г. )

20

 

*

Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 167/2015 от 11 юни 2015 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2016/2202] ( ОВ L 341, 15.12.2016 г. )

20

 

*

Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 198/2016 от 30 септември 2016 г. за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2017/275] ( ОВ L 46, 23.2.2017 г. )

20

 

*

Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 206/2016 от 30 септември 2016 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2017/283] ( ОВ L 46, 23.2.2017 г. )

21

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/525 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2018 година

за забрана на риболова на бял марлин в Атлантическия океан от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета (2) се определят квотите за 2018 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2018 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2018 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 г. за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 27, 31.1.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

02/TQ120

Държава членка

Испания

Запас

WHM/ATLANT

Вид

Бял марлин (Tetrapturus albidus)

Зона

Атлантически океан

Дата на въвеждане на забраната

1.1.2018 г.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/526 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2018 година

за забрана на риболова на вълнист скат във води на Съюза от зона 7D от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета (2) се определят квотите за 2018 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2018 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2018 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 г. за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 27, 31.1.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

04/TQ120

Държава членка

Белгия

Запас

RJU/07D.

Вид

Вълнист скат (Raja undulata)

Зона

Води на Съюза от 7d

Дата на въвеждане на забраната

1.1.2018 г.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/527 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2018 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Patata dell'Alto Viterbese“ (ЗГУ))

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Patata dell'Alto Viterbese“, регистрирано по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 159/2014 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Patata dell'Alto Viterbese“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 159/2014 на Комисията от 13 февруари 2014 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Patata dell'Alto Viterbese (ЗГУ) (ОВ L 52, 21.2.2014 г., стр. 5).

(3)  ОВ C 391, 18.11.2017 г., стр. 14.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/8


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 207/2016

от 28 октомври 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/528]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1004 на Комисията от 22 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1) следва да бъде включен в Споразумението.

(2)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 45щща (Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета) от глава I от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 1004: Регламент (ЕС) 2016/1004 на Комисията от 22 юни 2016 г. (ОВ L 165, 23.6.2016 г., стр. 1)“.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/1004 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 октомври 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 165, 23.6.2016 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/10


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 208/2016

от 28 октомври 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/529]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията от 25 септември 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) 2016/479 на Комисията от 1 април 2016 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни напитки или напитки без добавена захар (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент (ЕС) 2016/127 отменя, считано от 22 февруари 2020 г., Директива 2006/141/ЕО на Комисията (3), която е включена в Споразумението за ЕИП и която следва съответно да отпадне от Споразумението за ЕИП, считано от 22 февруари 2020 г.

(4)

Настоящото решение се отнася до законодателство относно хранителните продукти. Законодателството относно хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(5)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 77а (Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 на Комисията) се вмъква следната точка:

„77б.

32016 R 0127: Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията от 25 септември 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца (ОВ L 25, 2.2.2016 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на Регламента се четат със следните адаптации:

а)

В част A от приложение VI се добавя следното:

на исландски език: „Ungbarnablanda“ и „Stoðblanda“,

на норвежки език: „Morsmelkerstatning“ и „Tilskuddsblanding“,

б)

В част Б от приложение VI се добавя следното:

на исландски език: „Ungbarnamjólk“ и „Mjólkurstoðblanda“,

на норвежки език: „Morsmelkerstatning basert på melk“ и „Tilskuddsblanding basert på melk“.“

2.

В точка 54щщщщс (Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32016 R 0479: Регламент (ЕС) 2016/479 на Комисията от 1 април 2016 г. (ОВ L 87, 2.4.2016 г., стр. 1)“.

3.

Текстът на точка 54щщщх (Директива 2006/141/ЕО на Комисията) се заличава, считано от 22 февруари 2020 г.

Член 2

Текстовете на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 и Регламент (ЕС) 2016/479 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 октомври 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 25, 2.2.2016 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 87, 2.4.2016 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 209/2016

от 28 октомври 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/530]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/918 на Комисията от 19 май 2016 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 12щщд (Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 0918: Регламент (ЕС) 2016/918 на Комисията от 19 май 2016 г. (ОВ L 156, 14.6.2016 г., стр. 1)“.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/918 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 октомври 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 156, 14.6.2016 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/13


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 210/2016

от 28 октомври 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/531]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/575 на Комисията от 29 март 2016 г. за удължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 3к (Решение 2006/502/ЕО на Комисията) от глава XIX от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 D 0575: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/575 на Комисията от 29 март 2016 г. (ОВ L 98, 14.4.2016 г., стр. 4)“.

Член 2

Текстовете на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/575 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 октомври 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 98, 14.4.2016 г., стр. 4.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/14


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 211/2016

от 28 октомври 2016 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/532]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти (1), поправен с ОВ L 146, 3.6.2016 г., стр. 31, следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 21ба (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/68 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„21бб.

32016 R 0799: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти (ОВ L 139, 26.5.2016 г., стр. 1), поправен с ОВ L 146, 3.6.2016 г., стр. 31“.

Член 2

Текстът на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799, поправен с ОВ L 146, 3.6.2016 г., стр. 31, на исландски и на норвежки език, който ще бъде публикуван в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, е автентичен.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 октомври 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1), или в деня, в който влиза в сила Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 122/2016 от 3 юни 2016 г. (2), ако тази дата е по-късна.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 139, 26.5.2016 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.

(2)  ОВ L 308, 23.11.2017 г., стр. 27.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 212/2016

от 28 октомври 2016 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/533]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (1), поправена с ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 117, следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Следователно приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 56е (Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 L 0844: Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. (ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 51), поправена с ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 117“.

Член 2

Текстовете на Директива (ЕС) 2016/844, поправена с ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 117, на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 октомври 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. (*1)

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 51.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/16


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 213/2016

от 28 октомври 2016 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/534]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1006 на Комисията от 22 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 255/2010 по отношение на разпоредбите на ИКАО, посочени в член 3, параграф 1 (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП,

(2)

Следователно приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 66ци (Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 1006: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1006 на Комисията от 22 юни 2016 г. (ОВ L 165, 23.6.2016 г., стр. 8)“.

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1006 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 октомври 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. (*1)

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 165, 23.6.2016 г., стр. 8.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/17


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 214/2016

от 28 октомври 2016 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/535]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/963 на Комисията от 16 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Съюза (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Следователно приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 66щаб (Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 0963: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/963 на Комисията от 16 юни 2016 г. (ОВ L 160, 17.6.2016 г., стр. 50)“.

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/963 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 октомври 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 160, 17.6.2016 г., стр. 50.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/18


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 215/2016

от 28 октомври 2016 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/536]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложения XIII и XX към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 56б (Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32015 R 0757: Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 55)“.

Член 2

След точка 21ах (Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XX към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„21ац.

32015 R 0757: Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 55)“.

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕС) 2015/757 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 29 октомври 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 55.

(*1)  С отбелязани конституционни изисквания.


Поправки

5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/19


Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 133/2007 от 26 октомври 2007 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

( Официален вестник на Европейския съюз L 100 от 10 април 2008 г. )

На страница 30 текстът на точка 15 от приложението към Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 133/2007 се заменя, както следва:

вместо:

„Изречението „Този акт се прилага и за Исландия“ в точки 7 (Директива 93/53/ЕИО на Съвета), 8 (Директива 95/70/ЕО на Съвета) и 10 (Директива 82/894/ЕИО на Съвета) в част 3.1 и точка 29 (Решение 2003/466/ЕО на Комисията) в част 3.2 се заличава.“

да се чете:

„Изречението „Този акт се прилага и за Исландия“ в точки 7 (Директива 93/53/ЕИО на Съвета) и 8 (Директива 95/70/ЕО на Съвета) от част 3.1 и точка 29 (Решение 2003/466/ЕО на Комисията) от част 3.2 се заличава. Изречението „За целите на настоящото споразумение разпоредбите на Директивата се четат със следната адаптация: „Този акт се прилага и за Исландия“ в точка 10 от част 3.1 (Директива 82/894/ЕИО на Съвета) се заличава.“


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/19


Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 256/2014 от 12 декември 2014 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2015/2123]

( Официален вестник на Европейския съюз L 311 от 26 ноември 2015 г. )

На страница 4 текстът на член 1 от Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 256/2014 се заменя, както следва:

вместо:

„В точка 9б (Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета) от глава I, част 7.1 от приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32010 L 0063: Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).“

да се чете:

„В точка 9б (Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета) от глава I, част 7.1 от приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното:

„, изменен с:

32010 L 0063: Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).“


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/20


Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 12/2015 от 25 февруари 2015 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2016/500]

( Официален вестник на Европейския съюз L 93 от 7 април 2016 г. )

На страница 21 текстът на точка 2 от член 1 от Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 12/2015 се заменя, както следва:

вместо:

„Текстът на точка 73 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1048/2012 на Комисията) се заличава.“

да се чете:

„Текстът на точка 74 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 788/2012 на Комисията) се заличава.“


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/20


Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 167/2015 от 11 юни 2015 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2016/2202]

( Официален вестник на Европейския съюз L 341 от 15 декември 2016 г. )

На страница 66 в точки 1 и 2 от член 1 от Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 167/2015 номерът CELEX се заменя, както следва:

вместо:

32015 R 0345

да се чете:

32015 D 0345


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/20


Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 198/2016 от 30 септември 2016 г. за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2017/275]

( Официален вестник на Европейския съюз L 46 от 23 февруари 2017 г. )

На страница 2 текстът в бележка под линия (*) се заменя, както следва:

вместо:

„С отбелязани конституционни изисквания.“

да се чете:

„Без отбелязани конституционни изисквания.“


5.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/21


Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 206/2016 от 30 септември 2016 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2017/283]

( Официален вестник на Европейския съюз L 46 от 23 февруари 2017 г. )

На страница 53 първото изречение на точка 2 от член 1 от Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 206/2016 се заменя, както следва:

вместо:

„След точка 31бб (Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) се вмъква следната точка:“

да се чете:

„След точка 31ббд (Делегиран регламент (ЕС) 2015/514 на Комисията) се вмъква следната точка:“