ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 84

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
28 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/511 на Съвета от 23 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/120 по отношение на някои възможности за риболов

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/512 на Съвета от 27 март 2018 година за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 747/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/513 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Германия — EGF/2017/008 DE/Goodyear

16

 

*

Решение (ЕС) 2018/514 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson

18

 

*

Решение (ЕС) 2018/515 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

20

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/516 на Съвета от 27 март 2018 година за прилагане на Решение 2014/450/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан

22

 

*

Решение (ЕС) 2018/517 на Комисията от 21 март 2018 година относно предложената гражданска инициатива, озаглавена Британски приятели — останете с нас в ЕС (нотифицирано под номер C(2018) 1730)

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/518 на Комисията от 26 март 2018 година за определяне на ветеринарно-санитарните условия и условията за ветеринарно сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за спортни състезания след временен износ в Индонезия, за изменение на приложение I към Решение 93/195/ЕИО по отношение на вписването за Индонезия и за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Индонезия в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни (нотифицирано под номер С(2018) 1725)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

28.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/511 НА СЪВЕТА

от 23 март 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2018/120 по отношение на някои възможности за риболов

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета (1) се определят възможностите за риболов за 2018 г. на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза.

(2)

С цел да се даде възможност за точно отчитане на улова е необходимо да бъдат изменени някои кодове за отчитане. Следва да се коригират някои позовавания в бележките под линия и редакцията им.

(3)

В Регламент (ЕС) 2018/120 общият допустим улов (ОДУ) за пясъчница в участъци 2a и 3a на ICES и подзона 4 на ICES беше определен на нула. Пясъчницата е вид с кратък живот, за който съответното научно становище става достъпно през втората половина на февруари, докато риболовните дейности започват през месец април.

(4)

Ограниченията за улова на пясъчница в участъци 2a и 3a на ICES и подзона 4 на ICES сега следва да бъдат изменени в съответствие с най-актуалното научно становище на Международния съвет за изследване на морето (ICES), прието на 23 февруари 2018 г.

(5)

За целите на риболова на пясъчница участъци 2a и 3a на ICES и подзона 4 на ICES се разделят на зони на управление въз основа на научни становища. Зона на управление 3r се намира основно във водите на Норвегия. В нея обаче попадат и води на Съюза, като някои важни риболовни полета обхващат зони на управление 2r и 3r. В становището на ICES се посочва, че средно 8 % от улова в зона на управление 3r се извършва във водите на Съюза. В съответствие с посоченото становище следва да бъдат установени ограничения на улова за водите на Съюза в зона на управление 3r.

(6)

ОДУ на треска в подзона 1 и участък 2b на ICES следва да бъде изменен, за да отразява коректно наличните възможности за риболов за корабите на Съюза в тази зона.

(7)

Максималният брой на корабите с парагади, разрешени за Малта в зоната на Конвенцията ICCAT, на които може да се разреши извършването на риболов, задържането на борда, трансбордирането, транспортирането или разтоварването на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море следва да се измени, за да се вземе предвид увеличеният брой на корабите, които имат такова разрешение.

(8)

Регламент (ЕС) 2018/120 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Предвидените в Регламент (ЕС) 2018/120 ограничения на улова се прилагат от 1 януари 2018 г. Следователно и разпоредбите, въведени с настоящия регламент, които засягат ограниченията на улова, следва да се прилагат от същата дата. Това обратно действие не засяга принципите на правна сигурност и защита на законните очаквания, тъй като съответните възможности за риболов все още не са изчерпани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения IА, IБ и IV към Регламент (ЕС) 2018/120 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 г. за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 27, 31.1.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложение IА се изменя, както следва:

а)

таблицата за възможностите за риболов на пясъчница и свързания с нея прилов във водите на Съюза от 2а, 3a и 4 се заменя със следното:

Вид:

Пясъчница и свързан с нея прилов

Ammodytes spp.

Зона:

Води на Съюза от 2a, 3a и 4 (1)

Дания

195 875  (2)

 

 

Обединено кралство

4 282  (2)

 

 

Германия

300 (2)

 

 

Швеция

7 193  (2)

 

 

Съюз

207 650

 

 

ОДУ

207 650

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

б)

таблицата за възможностите за риболов на атлантическа аргентина във водите на Съюза от 3a и 4 се заменя със следното:

Вид:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона:

Води на Съюза от 3а и 4

(ARU/3A4-C)

Дания

1 093

 

 

Германия

11

 

 

Франция

8

 

 

Ирландия

8

 

 

Нидерландия

51

 

 

Швеция

43

 

 

Обединено кралство

20

 

 

Съюз

1 234

 

 

ОДУ

1 234

 

Предпазен ОДУ“

в)

таблицата за възможностите за риболов на менек в зона 3a се заменя със следното:

Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

3a

(USK/03A.)

Дания

15

 

 

Швеция

8

 

 

Германия

8

 

 

Съюз

31

 

 

ОДУ

31

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент“

г)

таблицата за възможностите за риболов на менек във водите на Съюза и международните води от 5, 6 и 7 се заменя със следното:

Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

Води на Съюза и международни води от 5, 6 и 7

(USK/567EI.)

Германия

17

 

 

Испания

60

 

 

Франция

705

 

 

Ирландия

68

 

 

Обединено кралство

340

 

 

Други

17 (4)

 

 

Съюз

1 207

 

 

Норвегия

2 923  (5)  (6)  (7)  (8)

 

 

ОДУ

4 130

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент

д)

таблицата за възможностите за риболов на пикша в зона 3a се заменя със следното:

Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

3a

(HAD/03A.)

Белгия

12

 

 

Дания

2 070

 

 

Германия

132

 

 

Нидерландия

2

 

 

Швеция

245

 

 

Съюз

2 461

 

 

ОДУ

2 569

 

Аналитичен ОДУ“

е)

таблицата за възможностите за риболов на мерлуза в зона 3a се заменя със следното:

Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

3a

(HKE/03A.)

Дания

2 890  (9)

 

 

Швеция

246 (9)

 

 

Съюз

3 136

 

 

ОДУ

3 136  (10)

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент

ж)

таблицата за възможностите за риболов на син меджид във водите на Съюза и международните води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14 се заменя със следното:

Вид:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона:

Води на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14

(WHB/1X14)

Дания

61 277  (11)

 

 

Германия

23 825  (11)

 

 

Испания

51 949  (11)  (12)

 

 

Франция

42 644  (11)

 

 

Ирландия

47 451  (11)

 

 

Нидерландия

74 720  (11)

 

 

Португалия

4 826  (11)  (12)

 

 

Швеция

15 158  (11)

 

 

Обединено кралство

79 513  (11)

 

 

Съюз

401 363  (11)  (13)

 

 

Норвегия

110 000

 

 

Фарьорски острови

10 000

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент

з)

таблицата за възможностите за риболов на синя молва във водите на Съюза и международните води от 3а се заменя със следното:

Вид:

Синя молва

Molva dypterygia

Зона:

Води на Съюза и международни води от 3a

(BLI/03A-)

Дания

3

 

 

Германия

2

 

 

Швеция

3

 

 

Съюз

8

 

 

ОДУ

8

 

Предпазен ОДУ“

и)

таблицата за възможностите за риболов на молва във водите на Съюза и международните води от 3а се заменя със следното:

Вид:

Молва

Molva molva

Зона:

Води на Съюза от 3a

(LIN/03A.)

Белгия

6

 

 

Дания

50

 

 

Германия

6

 

 

Швеция

19

 

 

Обединено кралство

6

 

 

Съюз

87

 

 

ОДУ

87

 

Предпазен ОДУ“

й)

таблицата за възможностите за риболов на молва във водите на Съюза и международните води от 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 14 се заменя със следното:

Вид:

Молва

Molva molva

Зона:

Води на Съюза и международни води от 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 14

(LIN/6X14.)

Белгия

48 (14)

 

 

Дания

8 (14)

 

 

Германия

173 (14)

 

 

Испания

3 498

 

 

Франция

3 730  (14)

 

 

Ирландия

935

 

 

Португалия

8

 

 

Обединено кралство

4 296  (14)

 

 

Съюз

12 696

 

 

Норвегия

7 500  (15)  (16)  (17)

 

 

Фарьорски острови

200 (18)  (19)

 

 

ОДУ

20 396

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент

к)

таблицата за възможностите за риболов на норвежки омар в зона 3a се заменя със следното:

Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

3a

(NEP/03A.)

Дания

8 626

 

 

Германия

25

 

 

Швеция

3 087

 

 

Съюз

11 738

 

 

ОДУ

11 738

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент“

л)

в бележка под линия 3 в таблицата за възможностите за риболов на скатоподобни във водите на Съюза от 6a, 6b, 7a-c и 7e-k кодът за отчитане „(RJE/7FG)“ се заменя с „(RJE/7FG.)“;

м)

таблицата за възможностите за риболов на обикновен морски език от 3а и във водите на Съюза от подучастъци 22—24 се заменя със следното:

Вид:

Обикновен морски език

Solea solea

Зона:

3a; води на Съюза от подучастъци 22—24

(SOL/3ABC24)

Дания

376

 

 

Германия

22 (20)

 

 

Нидерландия

36 (20)

 

 

Швеция

14

 

 

Съюз

448

 

 

ОДУ

448

 

Аналитичен ОДУ

н)

таблицата за възможностите за риболов на сафрид и свързания с него прилов във водите на Съюза от 4b, 4c и 7d се заменя със следното:

Вид:

Сафрид (видове) и свързания с него прилов

Trachurus spp.

Зона:

Води на Съюза от 4b, 4c и 7d

(JAX/4BC7D)

Белгия

14 (21)

 

 

Дания

5 985  (21)

 

 

Германия

529 (21)  (22)

 

 

Испания

111 (21)

 

 

Франция

497 (21)  (22)

 

 

Ирландия

376 (21)

 

 

Нидерландия

3 604  (21)  (22)

 

 

Португалия

13 (21)

 

 

Швеция

75 (21)

 

 

Обединено кралство

1 425  (21)  (22)

 

 

Съюз

12 629

 

 

Норвегия

2 550  (23)

 

 

ОДУ

15 179

 

Предпазен ОДУ

2.

Приложение IБ се изменя, както следва:

а)

таблицата за възможностите за риболов на атлантическа треска в зони 1 и 2b се заменя със следното:

Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

1 и 2b

(COD/1/2B.)

Германия

5 409  (26)

 

 

Испания

12 047  (26)

 

 

Франция

2 461  (26)

 

 

Полша

2 359  (26)

 

 

Португалия

2 472  (26)

 

 

Обединено кралство

3 552  (26)

 

 

Други държави членки

390 (24)  (26)

 

 

Съюз

28 690  (25)

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

б)

таблицата за възможностите за риболов на морски костур (пелагичен) в гренландски води от NAFO 1F и гренландски води от 5, 12 и 14 се заменя със следното:

Вид:

Морски костур (пелагичен)

Sebastes spp.

Зона:

Гренландски води от NAFO 1F и гренландски води от 5, 12 и 14

(RED/N1G14P)

Германия

858 (27)  (28)  (29)

 

 

Франция

4 (27)  (28)  (29)

 

 

Обединено кралство

6 (27)  (28)  (29)

 

 

Съюз

868 (27)  (28)  (29)

 

 

Норвегия

628 (27)  (28)

 

 

Фарьорски острови

0 (27)  (28)  (30)

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

3.

В приложение IV точка 4, таблица А се заменя със следното:

„Таблица А

Брой риболовни кораби (31)

 

Кипър (32)

Гърция (33)

Хърватия

Италия

Франция

Испания

Малта (34)

Кораби с мрежи гъргър

1

1

16

12

20

6

1

Кораби с парагади

20 (35)

0

0

30

8

31

54

Кораби със захранка

0

0

0

0

37

60

0

Кораби с въдици без дръжка

0

0

12

0

33 (36)

2

0

Траулери

0

0

0

0

57

0

0

Други кораби за непромишлен риболов (37)

0

42

0

0

118

184

0


(1)  С изключение на водите в шестмилната зона от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula.

(2)  Приловът на меджид и скумрия може да бъде до 2 % от квотата (OT1/*2A3A4). Сумата от прилова на меджид и скумрия, отчетен спрямо квотата в съответствие с настоящата разпоредба, и от прилова на видове, отчетен спрямо квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не може да надхвърля 9 % от квотата.

Специално условие:

в рамките на горните квоти, в следните зони за управление на запасите от пясъчница, определени в приложение IIГ, не може да се ловят повече от посочените по-долу количества:

Зона

:

Води на Съюза в зоните на управление на запасите от пясъчница

 

1r

2r (3)

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Дания

126 837

4 717

8 177

55 979

0

165

0

Обединено кралство

2 772

103

179

1 224

0

4

0

Германия

194

7

13

86

0

0

0

Швеция

4 658

173

300

2 056

0

6

0

Съюз

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

Общо

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

(3)  В зона на управление 2r ОДУ е възможен само като мониторингов ОДУ със съответен протокол за вземане на проби за риболов.“

(4)  Изключително за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.

(5)  Да се лови във водите на Съюза от 2a, 4, 5b, 6 и 7 (USK/*24X7C).

(6)  Специално условие: от които във всеки момент в 5b, 6 и 7 е разрешен случаен улов на други видове от 25 % на кораб. Този процент обаче може да бъде превишен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен улов на други видове в 5b, 6 и 7 не може да надвишава следното количество в тонове (OTH/*5B67-): 3 000. Приловът на атлантическа треска съгласно тази разпоредба в зона 6а не може да надвишава 5 %.

(7)  Включително молва. Следните квоти за Норвегия се ловят само с парагади в 5b, 6 и 7:

Молва (LIN/*5B67-)

7 500

Менек (USK/*5B67-)

2 923

(8)  Квотите на Норвегия за молва и менек са взаимозаменяеми до следното количество в тонове: 2 000“

(9)  От тази квота могат да се правят прехвърляния към водите на Съюза от 2a и 4. За тези прехвърляния обаче се изпраща предварително уведомление до Комисията.

(10)  В рамките на следния съвкупен ОДУ за северния запас от мерлуза: 111 785.“

(11)  Специално условие: в рамките на общото количество за достъп от 21 500 тона за Съюза, държавите членки могат да извършват улов до следните проценти от съответните им квоти във фарьорски води (WHB/*05-F.): 9,2 %.

(12)  От тази квота могат да се правят прехвърляния към 8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1. За тези прехвърляния обаче се изпраща предварително уведомление до Комисията.

(13)  Специално условие: от квотите за ЕС във води на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14 (WHB/*NZJM1) и в 8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1 (WHB/* NZJM2), следните количества могат да се ловят в норвежката икономическа зона или в риболовната зона около Ян Майен: 227 975“

(14)  Специално условие: не повече от 15 % от тази квота могат да се ловят във води на Съюза от 4 (LIN/*04-C.).

(15)  Специално условие: от които във всеки момент в 5b, 6 и 7 е разрешен случаен улов на други видове от 25 % на кораб. Този процент обаче може да бъде превишен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен улов на други видове в 5b, 6 и 7 не може да надвишава следното количество в тонове (OTH/*6X14.): 3 000. Приловът на атлантическа треска съгласно тази разпоредба в зона 6а не може да надвишава 5 %.

(16)  Включително менек. Квотите за Норвегия се ловят само с парагади в 5b, 6 и 7 и възлизат на:

Молва (LIN/*5B67-)

7 500

Менек (USK/*5B67-)

2 923

(17)  Квотите на Норвегия за молва и менек са взаимозаменяеми до следното количество в тонове: 2 000

(18)  Включително менек. Да се лови в 6b и 6a на север от 56° 30′ с.ш. (LIN/*6BAN.).

(19)  Специално условие: от които по всяко време в 6а и 6b е разрешен случаен улов на други видове от 20 % на кораб. Този процент обаче може да бъде превишен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен улов на други видове в 6a и 6b не може да надвишава следното количество в тонове (OTH/*6AB.): 75“

(20)  Улов по тази квота може да се извършва само във водите на Съюза от 3a, подучастъци 22—24.“

(21)  Приловът на капрова риба, пикша, меджид и скумрия може да бъде до 5 % от квотата (OTH/*4BC7D). Сумата от прилова на капрова риба, пикша, меджид и скумрия, отчетен спрямо квотата в съответствие с настоящата разпоредба, и от прилова на видове, отчетен спрямо квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не може да надхвърля 9 % от квотата.

(22)  Cпециално условие: до 5 % от тази квота, уловени в участък 7d, може да се отчетат като уловени по квотата, отнасяща се за следната зона: води на Съюза от 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d и 8e; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14 (JAX/*2A-14).

(23)  Може да се лови във водите на Съюза от 4a, но не може да се лови във водите на Съюза от 7d (JAX/*04-C.).“

(24)  С изключение на Германия, Испания, Франция, Полша, Португалия и Обединеното кралство.

(25)  Разпределянето на дела от запаса от атлантическа треска, с който разполага Съюзът в зоната Spitzbergen и Bear Island, и свързаният с това прилов на пикша не засягат по никакъв начин правата и задълженията, произтичащи от Парижкия договор от 1920 г.

(26)  Приловът на пикша може да представлява до 14 % от количеството на всяко изтегляне. Количествата прилов на пикша са в допълнение към квотата за атлантическа треска.“

(27)  Може да се лови само от 10 май до 31 декември.

(28)  Може да се лови само в гренландски води в рамките на зоната за опазване на морския костур, ограничена от линиите, съединяващи точките със следните координати:

Точка

Географска ширина

Географска дължина

1

64° 45′ с.ш.

28° 30′ з.д.

2

62° 50′ с.ш.

25° 45′ з.д.

3

61° 55′ с.ш.

26° 45′ з.д.

4

61° 00′ с.ш.

26° 30′ з.д.

5

59° 00′ с.ш.

30° 00′ з.д.

6

59° 00′ с.ш.

34° 00′ з.д.

7

61° 30′ с.ш.

34° 00′ з.д.

8

62° 50′ с.ш.

36° 00′ з.д.

9

64° 45′ с.ш.

28° 30′ з.д.

(29)  Специално условие: риболовът по тази квота може да се извършва и в международните води на зоната за опазване на морския костур, посочена по-горе (RED/*5-14P).

(30)  Може да се лови само в гренландски води от 5 и 14 (RED/*514GN).“

(31)  Броят, посочен в раздели 1, 2 и 3, може да бъде намален, за да се изпълнят международните задължения на Съюза.

(32)  Един среден кораб, оборудван с мрежи гъргър, може да бъде заменен с не повече от 10 кораба с парагади или с един малък кораб, оборудван с мрежи гъргър, и не повече от три кораба с парагади.

(33)  Един среден кораб, оборудван с мрежи гъргър, може да бъде заменен с не повече от 10 кораба с парагади или с един малък кораб, оборудван с мрежи гъргър, и три други кораби за непромишлен риболов.

(34)  Един среден кораб, оборудван с мрежи гъргър, може да бъде заменен с не повече от 10 кораба с парагади.

(35)  Поливалентни кораби, използващи разнообразно оборудване.

(36)  Кораби за улов с въдици, извършващи дейност в Атлантическия океан.

(37)  Поливалентни кораби, използващи разнообразно оборудване (парагади, въдици без дръжка, влачени въдици).“


28.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/512 НА СЪВЕТА

от 27 март 2018 година

за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 747/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 747/2014 на Съвета от 10 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 131/2004 и на Регламент (ЕО) № 1184/2005 (1), и по-специално член 15, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 10 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 747/2014.

(2)

На 14 март 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно параграф 5 от Резолюция 1591 (2005) на Съвета за сигурност на ООН, актуализира информацията по отношение на три лица, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 747/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 747/2014 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 203, 11.7.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписванията относно изброените по-долу лица се заменят със следните вписвания:

„2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Известен още като: a) Sheikh Musa Hilal; б) Abd Allah; в) Abdallah; г) AlNasim; д) Al Nasim; е) AlNaseem; ж) Al Naseem; з) AlNasseem; и) Al Nasseem

Длъжност: а) бивш член на Националното събрание на Судан от район Al-Waha, б) бивш специален съветник в Министерството на федералните въпроси, в) върховен вожд на племето Махамид в Северен Дарфур

Дата на раждане: а) 1 януари 1964 г.; б) 1959 г.

Място на раждане: Кутум (Kutum);

Адрес: а) Кабкабия (Kabkabiya), Судан; б) Кутум, Судан (пребивава в Кабкабия и в град Кутум, Северен Дарфур и е пребивавал в Хартум).

Гражданство: Судан

Паспорт: а) дипломатически паспорт D014433, издаден на 21 февруари 2013 г. (валиден до 21 февруари 2015 г.);

б) дипломатически паспорт D009889, издаден на 17 февруари 2011 г. (валиден до 17 февруари 2013 г.)

Национален идентификационен номер: удостоверение за гражданство № A0680623.

Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.

Друга информация: Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:

В доклада на Human Rights Watch се посочва, чe организацията разполага със записка от 13 февруари 2004 г. от местна правителствена служба в Северен Дарфур, с която се нарежда на силите за сигурност в района да позволят на муджахидините и доброволците под ръководството на Sheikh Musa Hilal да действат в района [на Северен Дарфур] и да обезпечават належащите им нужди. На 28 септември 2005 г. 400 души от арабските милиции нападат селата Аро Шароу (Aro Sharrow) (включително лагера за вътрешно разселени лица), Ачо (Acho) и Гозмена (Gozmena) в Западен Дарфур. Смятаме също, че Musa Hilal е присъствал при нападението срещу лагера за вътрешно разселени лица в Аро Шароу: синът му е убит при нападението на Суданската освободителна армия срещу Шарея, така че той е ангажиран в лично кръвно отмъщение. Налице са и основателни причини да се смята, че в качеството си на върховен вожд той носи пряка отговорност за тези действия и е отговорен за нарушения на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, както и за други извършени жестокости.

3.   SHAREIF Adam

Известен още като: a) Adam Yacub Shant; б) Adam Yacoub

Длъжност: командващ Суданската освободителна армия.

Дата на раждане: 1 януари 1970 г.

Място на раждане: Ел-Фашер (El-Fasher)

Гражданство: Судан

Паспорт №: P00182993, издаден на 19 юли 2010 г. (валиден до 18 юли 2015 г.)

Национален идентификационен номер: 103-0037-6235 (както е посочен в паспорта)

Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.

Друга информация: Предполага се, че е починал на 7 юни 2012 г. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:

Под командването на Adam Yacub Shant бойци от Суданската освободителна армия нарушават споразумението за прекратяване на огъня, като на 23 юли 2005 г. извършват нападение над военно формирование на правителството на Судан, ескортиращо конвой от камиони край Абу Хамра (Abu Hamra), Северен Дарфур, при което убиват трима войници. След нападението са присвоени оръжия и боеприпаси на правителствените военни сили. Експертната група разполага със сведения, от които личи, че нападението от бойците на Суданската освободителна армия действително е извършено и несъмнено има организиран характер; следователно е било добре планирано. Поради това има основателни причини да се счита, каквото е и заключението на експертната група, че Shant, в качеството си на потвърден командващ Суданската освободителна армия в района, е знаел за нападението и е одобрил или наредил извършването му. Следователно той носи пряка отговорност за нападението и отговаря на критериите за включване в списъка.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Известен още като: а) генерал Gibril Abdul Kareem Barey; б) „Tek“; в) Gabril Abdul Kareem Badri

Длъжност: полеви командир на Националното движение за реформа и развитие

Дата на раждане: 1 януари 1967 г.

Място на раждане: Ел-Фашер (El-Fasher), Северен Дарфур

Гражданство: суданец по рождение

Адрес: Тина (Tine), Судан (пребивава в Тина, от суданската страна на границата с Чад)

Национален идентификационен номер: a) 192-3238459- 9, б) удостоверение за гражданство по рождение 302581

Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.

Друга информация: Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:

Mayu е отговорен за извършените в Дарфур отвличания на служители на мисията на Африканския съюз в Судан (AMIS) през октомври 2005 г. Mayu се опитва открито да възпрепятства AMIS чрез сплашване; през ноември 2005 г., например, е заплашвал, че ще обстрелва хеликоптерите на Африканския съюз (АС) в района на Джебел Мун. С тези си действия Mayu несъмнено нарушава Резолюция 1591 на Съвета за сигурност, като поставя под заплаха стабилността в Дарфур, поради което отговаря на критериите за включване от комитета в списъка на лицата, подлежащи на санкции.“


РЕШЕНИЯ

28.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/16


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/513 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 март 2018 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Германия — EGF/2017/008 DE/Goodyear

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 — 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)

В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)

На 6 октомври 2017 г. Германия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH в Германия. Към него беше предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)

Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Германия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 165 231 EUR.

(5)

За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 2 165 231 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 14 март 2018 г.

Съставено в Страсбург на 14 март 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


28.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/18


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/514 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 март 2018 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 — 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)

В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)

На 9 август 2017 г. Швеция подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятие Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) в Швеция. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)

Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Швеция заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 130 400 EUR.

(5)

За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 2 130 400 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 14 март 2018 г.

Съставено в Страсбург на 14 март 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


28.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/20


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/515 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 март 2018 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)

В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)

На 19 юли 2017 г. Испания подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в пет предприятия, извършващи дейност в сектора на производство на облекло в региона Галисия, в Испания. Към него беше предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 заявлението на Испания се счита за допустимо, тъй като съкращенията имат сериозно отражение върху заетостта и местната икономика.

(5)

Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Испания заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 720 000 EUR.

(6)

За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 720 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 14 март 2018 г.

Съставено в Страсбург на 14 март 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


28.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2018/516 НА СЪВЕТА

от 27 март 2018 година

за прилагане на Решение 2014/450/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2014/450/ОВППС на Съвета от 10 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан и за отмяна на Решение 2011/423/ОВППС (1), и по-специално член 6 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 10 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/450/ОВППС.

(2)

На 14 март 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно параграф 5 от Резолюция 1591 (2005) на Съвета за сигурност на ООН, актуализира информацията по отношение на три лица, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2014/450/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2014/450/ОВППС се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 203, 11.7.2014 г., стр. 106.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписванията относно изброените по-долу лица се заменят със следните вписвания:

„2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Известен още като: a) Sheikh Musa Hilal; б) Abd Allah; в) Abdallah; г) AlNasim; д) Al Nasim; е) AlNaseem; ж) Al Naseem; з) AlNasseem; и) Al Nasseem

Длъжност: а) бивш член на Националното събрание на Судан от район Al-Waha, б) бивш специален съветник в Министерството на федералните въпроси, в) върховен вожд на племето Махамид в Северен Дарфур

Дата на раждане: а) 1 януари 1964 г.; б) 1959 г.

Място на раждане: Кутум (Kutum);

Адрес: а) Кабкабия (Kabkabiya), Судан; б) Кутум, Судан (пребивава в Кабкабия и в град Кутум, Северен Дарфур и е пребивавал в Хартум).

Гражданство: Судан

Паспорт: а) дипломатически паспорт D014433, издаден на 21 февруари 2013 г. (валиден до 21 февруари 2015 г.);

б) дипломатически паспорт D009889, издаден на 17 февруари 2011 г. (валиден до 17 февруари 2013 г.)

Национален идентификационен номер: удостоверение за гражданство № A0680623.

Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.

Друга информация: Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:

В доклада на Human Rights Watch се посочва, чe организацията разполага със записка от 13 февруари 2004 г. от местна правителствена служба в Северен Дарфур, с която се нарежда на силите за сигурност в района да позволят на муджахидините и доброволците под ръководството на Sheikh Musa Hilal да действат в района [на Северен Дарфур] и да обезпечават належащите им нужди. На 28 септември 2005 г. 400 души от арабските милиции нападат селата Аро Шароу (Aro Sharrow) (включително лагера за вътрешно разселени лица), Ачо (Acho) и Гозмена (Gozmena) в Западен Дарфур. Смятаме също, че Musa Hilal е присъствал при нападението срещу лагера за вътрешно разселени лица в Аро Шароу: синът му е убит при нападението на Суданската освободителна армия срещу Шарея, така че той е ангажиран в лично кръвно отмъщение. Налице са и основателни причини да се смята, че в качеството си на върховен вожд той носи пряка отговорност за тези действия и е отговорен за нарушения на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, както и за други жестокости.

3.   SHAREIF Adam

Известен още като: a) Adam Yacub Shant; б) Adam Yacoub

Длъжност: командващ Суданската освободителна армия.

Дата на раждане: 1 януари 1970 г.

Място на раждане: Ел-Фашер (El-Fasher)

Гражданство: Судан

Паспорт №: P00182993, издаден на 19 юли 2010 г. (валиден до 18 юли 2015 г.)

Национален идентификационен номер: 103-0037-6235 (както е посочен в паспорта)

Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.

Друга информация: Предполага се, че е починал на 7 юни 2012 г. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:

Под командването на Adam Yacub Shant бойци от Суданската освободителна армия нарушават споразумението за прекратяване на огъня, като на 23 юли 2005 г. извършват нападение над военно формирование на правителството на Судан, ескортиращо конвой от камиони край Абу Хамра (Abu Hamra), Северен Дарфур, при което убиват трима войници. След нападението са присвоени оръжия и боеприпаси на правителствените военни сили. Експертната група разполага със сведения, от които личи, че нападението от бойците на Суданската освободителна армия действително е извършено и несъмнено има организиран характер; следователно е било добре планирано. Поради това има основателни причини да се счита, каквото е и заключението на експертната група, че Shant, в качеството си на потвърден командващ Суданската освободителна армия в района, е знаел за нападението и е одобрил или наредил извършването му. Следователно той носи пряка отговорност за нападението и отговаря на критериите за включване в списъка.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Известен още като: а) генерал Gibril Abdul Kareem Barey; б) „Tek“; в) Gabril Abdul Kareem Badri

Длъжност: полеви командир на Националното движение за реформа и развитие

Дата на раждане: 1 януари 1967 г.

Място на раждане: Ел-Фашер (El-Fasher), Северен Дарфур

Гражданство: суданец по рождение;

Адрес: Тина (Tine), Судан (пребивава в Тина, от суданската страна на границата с Чад)

Национален идентификационен номер: a) 192-3238459- 9, б) удостоверение за гражданство по рождение 302581

Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.

Друга информация: Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:

Mayu е отговорен за извършените в Дарфур отвличания на служители на мисията на Африканския съюз в Судан (AMIS) през октомври 2005 г. Mayu се опитва открито да възпрепятства AMIS чрез сплашване; през ноември 2005 г., например, е заплашвал, че ще обстрелва хеликоптерите на Африканския съюз (АС) в района на Джебел Мун. С тези си действия Mayu несъмнено нарушава Резолюция 1591 на Съвета за сигурност, като поставя под заплаха стабилността в Дарфур, поради което отговаря на критериите за включване от комитета в списъка на лицата, подлежащи на санкции.“


28.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/25


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/517 НА КОМИСИЯТА

от 21 март 2018 година

относно предложената гражданска инициатива, озаглавена „Британски приятели — останете с нас в ЕС“

(нотифицирано под номер C(2018) 1730)

(само текстът на английски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предметът на предложената инициатива, озаглавена „Британски приятели — останете с нас в ЕС“, е както следва: „Гласуването за излизане на Обединеното кралство от ЕС през 2016 г. не беше референдум с обвързващо действие, а само обществен референдум, предназначен да позволи на Парламента на Обединеното кралство да прецени мнението на британското население в този момент“.

(2)

Основните цели на предложената инициатива са: „Нашата цел е да създадем платформа, посредством която да се позволи на всички европейски граждани да се включат в тази инициатива и да се достигне до мнозинството от британските граждани (включително тези, които живеят в ЕС и които бяха лишени от избирателни права в първоначалния референдум), като по този начин се даде възможност на всички британски граждани да изразят мнението си.“

(3)

С Договора за Европейския съюз (ДЕС) се укрепва гражданството на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, наред с другото, че всеки гражданин трябва да има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива.

(4)

За тази цел процедурите и условията, необходими за представяне на гражданската инициатива, следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и пропорционални на естеството на гражданската инициатива, така че да насърчават участието на гражданите и да правят Съюза по-достъпен.

(5)

Правото на всяка държава членка да се оттегли от Европейския съюз е залегнало в член 50, параграф 1 от ДЕС, съгласно който всяка държава членка може да реши, в съответствие със своите конституционни изисквания, да се оттегли от Съюза.

(6)

Въпреки че Европейската комисия изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз, както заяви на 24 юни 2016 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер съвместно с председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, председателя на Европейския съвет Доналд Туск и представляващия ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз Марк Рюте (2), в Договорите няма правно основание, което позволява приемането на правен акт, свързан с процеса на вземане на решения в дадена държава членка относно уведомяването за намерението на тази държава членка да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от ДЕС.

(7)

По тези причини предложената гражданска инициатива, озаглавена „Британски приятели — останете с нас в ЕС“, очевидно попада извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите по смисъла на член 4, параграф 2, буква б) от Регламента във връзка с член 2, точка 1 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Регистрирането на предложената инициатива, озаглавена „Британски приятели — останете с нас в ЕС“, се отхвърля.

Член 2

Адресати на настоящото решение са организаторите (членовете на гражданския комитет) на предложената гражданска инициатива, озаглавена „Британски приятели — останете с нас в ЕС“, представлявани от [личните данни бяха изтрити след допитване до организаторите] в качеството им на лица за контакт.

Съставено в Брюксел на 21 март 2018 година.

За Комисията

Frans TIMMERMANS

Първи заместник-председател


(1)  ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_bg.htm


28.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/518 НА КОМИСИЯТА

от 26 март 2018 година

за определяне на ветеринарно-санитарните условия и условията за ветеринарно сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за спортни състезания след временен износ в Индонезия, за изменение на приложение I към Решение 93/195/ЕИО по отношение на вписването за Индонезия и за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Индонезия в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни

(нотифицирано под номер С(2018) 1725)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (1), и по-специално член 12, параграфи 1 и 4, член 16, параграф 2 и член 19, букви а) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2009/156/ЕО се определят ветеринарно-санитарните условия за вноса в Съюза на живи еднокопитни животни. В нея е предвидено, че вносът на еднокопитни животни в Съюза е разрешен само от третите страни, които отговарят на определени ветеринарно-санитарни изисквания.

(2)

В приложение I към Решение 93/195/ЕИО на Комисията (2) се установяват списъци на трети страни, разпределени в санитарни групи от А до Д. Наред с другото, в приложение VII към посоченото решение се съдържа образец на здравен сертификат, който да се използва при повторното въвеждане на регистрирани коне след временен износ за по-малко от 60 дни с цел участието им в конните мероприятия от Азиатските игри или в Световната купа по издръжливост.

(3)

Конните мероприятия в рамките на 18-ото издание на Азиатските игри ще се проведат в Джакарта, Индонезия, от 18 август до 2 септември 2018 г. Тези мероприятия ще включват прескачане на препятствия, обездка и всестранна езда под егидата на Fédération Equestre Internationale (Международната федерация по конен спорт — FEI) и ще привлекат ездачи и коне и от Съюза.

(4)

За да се разреши повторното въвеждане в Съюза между 10 август 2018 г. и 10 септември 2018 г. на регистрирани коне за спортни състезания след временния им износ с цел участието им в Азиатските игри и за да се установи образец на здравен сертификат, който да придружава тези регистрирани коне, е необходимо да се предвиди, че посочените коне могат да бъдат повторно въведени в Съюза само когато се придружават от здравен сертификат в съответствие с образеца, установен в приложение VII към Решение 93/195/ЕИО. За целта е необходимо също така Индонезия да бъде включена в съответната санитарна група в приложение I към посоченото решение.

(5)

Тъй като приложение I бе изменено неколкократно, с цел да се осигури правна яснота то следва да бъде актуализирано и изцяло заменено.

(6)

Поради това Решение 93/195/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(7)

В приложение I към Решение 2004/211/ЕО на Комисията (3) се установява списък на трети страни и в случай че се прилага регионализация — на части от тях, от които държавите членки разрешават вноса на еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях, и се посочват условията, приложими към този внос.

(8)

За да бъдат домакини на конните мероприятия от Азиатските игри през 2018 г., компетентните органи на Индонезия поискаха част от територията на посочената държава, а именно — зона, разположена в и около изцяло ограден състезателен манеж, който се намира в жилищен район в центъра на Джакарта и в който не са пребивавали еднокопитни животни от май 2016 г., да бъде призната за зона, свободна от болести по еднокопитните. Тази зона, свободна от болести по еднокопитните, бе установена в съответствие с препоръките на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (4) и със съдействието на експерти.

(9)

Компетентните органите на Индонезия предоставиха редица гаранции, по-специално по отношение на обявяването на болестите, изброени в приложение I към Директива 2009/156/ЕО, в своята държава, и поеха ангажимент да изпълнят изцяло разпоредбите на член 12, параграф 2, буква е) от посочената директива във връзка с незабавното обявяване на болести по еднокопитните пред Комисията и пред държавите членки.

(10)

Съгласно информацията, предоставена от Индонезия и от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), в Индонезия никога не е докладвано за случаи на африканска чума по конете, венецуелски енцефаломиелит по конете и везикулозен стоматит.

(11)

Въпреки че не са налични доклади относно обстановката във връзка с болестите дурин и сап през предходните години, Индонезия е провела щателно серологично изследване на еднокопитните в надзорната и в защитната зона около центъра на свободната от болести по еднокопитните зона в метрополната част на Джакарта, което е дало отрицателни резултати при всички изследвани случаи за африканска чума по конете и дурин. При един от 600-те изследвани коня обаче бе диагностициран сап чрез серологично изследване.

(12)

За срок от 6 месеца, който официално започна на 15 февруари 2018 г., в централната зона, която обхваща мястото, определено за Азиатските игри, няма да бъдат допускани еднокопитни и ще бъдат приложени всички мерки за контрол и за биологична сигурност, свързани със свободната от болести по еднокопитните зона, до въвеждането на участващите коне съгласно приетия протокол за карантина.

(13)

За да се осигури устойчива защита на здравния статус на еднокопитните животни в свободната от болести по еднокопитните зона, органите на Индонезия поеха ангажимента да въведат в експлоатация карантинно помещение в тази зона, за да контролират въвеждането на еднокопитни от стопанства в други части на Индонезия или от някои трети страни, които не са включени в списъка в приложение I към Решение 2004/211/ЕО. През този карантинен период преди въвеждането им животните се подлагат на ветеринарномедицинските проверки в съответствие с условията за внос на Съюза, приложими за страни от същата санитарна група.

(14)

Предвид задоволителната информацията и гаранциите, предоставени от Индонезия, Индонезия следва да бъде включена в списъка на третите страни, установен в приложение I към Решение 2004/211/ЕО, за повторно въвеждане на регистрирани коне за периода от 10 август до 10 септември 2018 г. Същевременно Индонезия следва да бъде регионализирана по отношение на някои болести по еднокопитните животни. От епидемиологична гледна точка зоната в Индонезия, свободна от болести по еднокопитните, следва да бъде включена в санитарна група В от списъка в приложение I към посоченото решение.

(15)

Поради това Решение 2004/211/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки разрешават повторното въвеждане на регистрирани коне за спортни състезания след временен износ до частта от територията на Индонезия, регионализирана за целите на участието в Азиатските игри през 2018 г. в Джакарта, при условие че всеки кон се придружава от надлежно попълнен здравен сертификат в съответствие с образеца, установен в приложение VII към Решение 93/195/ЕИО, и при условие че конете и придружаващите ги здравни сертификати са представени на граничния инспекционен пункт на въвеждане в Съюза в срока, посочен в приложение I към Решение 2004/211/ЕО.

Член 2

Приложение I към Решение 93/195/ЕИО се заменя с текста от приложение I към настоящото решение.

Член 3

Приложение I към Решение 2004/211/ЕО се изменя в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

То се прилага до 30 септември 2018 г.

Съставено в Брюксел на 26 март 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 93/195/ЕИО на Комисията от 2 февруари 1993 г. относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ (ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 1).

(3)  Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии, от които държавите членки разрешават вноса на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни и за изменение на Решения 93/195/ЕИО и 94/63/ЕО (ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1).

(4)  http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Санитарна група A  (1)

Гренландия (GL), Исландия (IS), Швейцария (CH)

Санитарна група Б  (1)

Австралия (AU), Беларус (BY), бивша югославска република Македония (MK) (2), Нова Зеландия (NZ), Русия (3) (RU), Сърбия (RS), Украйна (UA), Черна гора (ME)

Санитарна група В  (1)

Индонезия (3) (ID), Канада (CA), Китай (3)  (4) (CN), Макао (MO), Малайзия (полуостров) (MY), Сингапур (SG), Съединени американски щати (US), Тайланд (TH), Хонконг (HK), Република Корея (KR), Япония (JP)

Санитарна група Г  (1)

Аржентина (AR), Барбадос (BB), Бермуда (BM), Боливия (BO), Бразилия (3) (BR), Чили (CL), Коста Рика (3) (CR), Куба (CU), Мексико (3) (MX), Парагвай (PY), Перу (3) (PE), Уругвай (UY), Ямайка (JM)

Санитарна група Д  (1)

Алжир (DZ), Бахрейн (BH), Израел (5) (IL), Йордания (JO), Катар (QA), Кувейт (KW), Ливан (LB), Мароко (MA), Обединени арабски емирства (AE), Оман (OM), Саудитска арабия (3) (SA), Тунис (TN), Турция (3) (TR)ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение I към Решение 2004/211/ЕО се изменя, както следва:

1)

Между вписванията за Хонконг и Израел по азбучен ред на кода ISO в таблицата се вмъква следното вписване за Индонезия:

„ID

Индонезия

ID-0

Цялата територия

 

Валидно от 10 август до 10 септември 2018 г.“

ID-1

Свободната от болести по еднокопитните зона на Джакарта (вж. клетка 9 за подробности)

C

X

2)

Добавя се следната клетка 9:

„Клетка 9

ID

Индонезия

ID-1

Свободната от болести по еднокопитните зона в Джакарта, включваща:

(1)

централната част, включваща мястото на събитието в Pulomas;

(2)

магистралния коридор в рамките на надзорната зона от мястото на събитието до международното летище в Джакарта (Soekarno-Hatta и Halim Perdana Kusuma)“