ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 71

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
14 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/394 на Комисията от 13 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на заличаването на изискванията за летателна експлоатация за аеростати

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/396 на Комисията от 13 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/397 на Съвета от 8 март 2018 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия

38

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

14.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/394 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на заличаването на изискванията за летателна експлоатация за аеростати

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 8, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (2) установява условията за безопасност при няколко вида въздушни операции с различни категории въздухоплавателни средства, включително аеростати.

(2)

С Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията (3) се установяват специфични правила за въздушните операции с аеростати. От датата на прилагане на посочения регламент тези въздушни операции вече не се подчиняват на общите правила за въздушните операции, предвидени в Регламент (ЕС) № 965/2012. Същевременно правилата по отношение на извършвания от компетентните органи на държавите членки надзор на въздушните операции, посочени в член 3 от Регламент (ЕС) № 965/2012 и приложение II към него, следва да продължат да се прилагат по отношение на въздушните операции с аеростати, тъй като тези изисквания не се отнасят единствено до специфични въздушни операции, а се прилагат хоризонтално за всички подобни дейности.

(3)

Поради това Регламент (ЕС) № 965/2012 следва да бъде съответно изменен, така че да се вземат предвид новите правила, приложими за операциите с аеростати, и да се изяснят засегнатите разпоредби от същия регламент, когато е целесъобразно.

(4)

Като се има предвид, че тези два регламента са тясно свързани, датата на прилагане на измененията в Регламент (ЕС) № 965/2012, предвидени в настоящия регламент, следва да бъде съгласувана с датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/395.

(5)

Агенцията подготви проект на правила за прилагане и го представи на Комисията под формата на становище (4) в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следния текст:

„1.   Настоящият регламент определя подробни правила за въздушните операции със самолети, вертолети и планери, включително за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор за безопасност от страна на друга държава, когато са се приземили на летища, намиращи се на територията, която подлежи на разпоредбите на Договорите.

2.   Настоящият регламент установява също така подробни правила относно условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване и отнемане на сертификати на операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008, с изключение на аеростатите, извършващи операции на търговския въздушен транспорт, относно привилегиите и отговорностите на притежателите на сертификати, както и относно условията, при които операциите се забраняват, ограничават или се подчиняват на определени условия в интерес на безопасността.

3.   Настоящият регламент определя също така подробни правила относно условията и процедурите за декларациите от оператори, извършващи търговски специализирани операции със самолети, вертолети и планери или нетърговски операции на въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, включително нетърговски специализирани операции с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, в които декларират, че разполагат със средствата и способностите да изпълняват отговорностите си, свързани с експлоатацията на тези въздухоплавателни средства, и относно надзора върху тези оператори.“;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Настоящият регламент не се прилага за въздушни операции с цепелини.“;

в)

добавя се следният параграф 7:

„7.   Настоящият регламент не се прилага за въздушни операции с аеростати. Същевременно спрямо въздушните операции с аеростати, различни от привързаните аеростати с газ, се прилагат изискванията по отношение на надзора, изложени в член 3.“

2)

В член 2 се вмъкват следните подточки 1а) и 1б):

„1а)

„аеростат“ означава пилотирано, по-леко от въздуха въздухоплавателно средство, което не е задвижвано силово и поддържа полета чрез използване на по-лек от въздуха газ или чрез борден нагревател, включително аеростатите с газ, аеростатите с горещ въздух, смесените аеростати и цепелините с горещ въздух (макар и задвижвани силово);

1б)

„привързан аеростат с газ“ означава аеростат с газ със система за привързване, която закрепва трайно аеростата към дадена неподвижна точка по време на експлоатация;“.

3)

В член 3, параграф 1 се добавя втора алинея:

„Системите за администрация и управление на компетентните органи на държавите членки и на Агенцията се съобразяват с изискванията, посочени в приложение II.“

4)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Операторите експлоатират самолети, вертолети или планери за целите на операциите на търговския въздушен транспорт (наричан по-нататък „ТВТ“) само в съответствие с изискванията, посочени в приложения III и IV.“;

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

самолети, вертолети и планери, използвани за превоз на опасни товари (ОТ);“

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Операторите на самолети и вертолети, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга, както и на планери, участващи в нетърговски операции, включително в нетърговски специализирани операции, експлоатират въздухоплавателното средство само в съответствие с изискванията, определени в приложение VII.“;

г)

в параграф 5 буква б) се заменя със следното:

„б)

други самолети и вертолети, както и планери — в съответствие с разпоредбите, посочени в приложение VII.“;

д)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Операторите експлоатират самолети, вертолети или планери за търговски специализирани операции само в съответствие с изискванията, посочени в приложения III и VIII.“

5)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от член 5 от настоящия регламент и без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 216/2008 и на приложение I, подчаст П към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (*1), относно разрешението за полет, полетите, изброени по-долу, продължават да се извършват съгласно изискванията на националното законодателство на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на оператора или, в случай че операторът няма основно място на стопанска дейност, на държавата, в която операторът е установен или пребивава:

а)

полети, свързани с въвеждането или модификацията на типове самолети, вертолети или планери, извършвани от проектантски или производствени организации в рамките на обхвата на техните права;

б)

полети без пътници или товари, при които самолетът, вертолетът или планерът се транспортират за обновяване, ремонт, проверки за поддръжка, инспекции, доставка, износ или други подобни цели.

(*1)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).“;"

б)

в параграф 4а уводната част се заменя със следното:

„Чрез дерогация от член 5, параграфи 1 и 6 следните операции със самолети, вертолети и планери, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга, могат да бъдат извършвани в съответствие с приложение VII:“.

6)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Ограничения на полетното време

1.   Операциите на ТВТ трябва да са съобразени с изискванията на подчаст FTL от приложение III.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, въздухоплавателни таксиметрови услуги, спешна медицинска помощ и еднопилотни операции на ТВТ със самолети трябва да са предмет на изискванията на националните разпоредби, упоменати в член 8, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 3922/91 и в подчаст Р от приложение III към същия регламент.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, операциите на ТВT с вертолети и планери трябва да спазват националните изисквания на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на оператора.

4.   Нетърговските операции, включително специализираните такива, със самолети и вертолети със сложна моторна тяга, както и специализираните търговски операции със самолети, вертолети и планери, трябва да са съобразени по отношение на ограниченията на полетното време с изискванията на националното законодателство на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на оператора или, в случай, че операторът няма основно място на стопанска дейност, на държавата, в която операторът е установен или пребивава.“

7)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Изискванията на приложения II и VII важат за нетърговски операции с планери от 25 август 2013 г. Същевременно държавите членки, които са решили, в съответствие с правото на Съюза преди 8 април 2019 г., че всички или част от тези изисквания не се прилагат към посочените операции на тяхна територия, трябва да оповестят публично тези свои решения. Ако такова решение е все още в сила на 8 април 2020 г., то спира да се прилага от тази дата.

3.   Изискванията в приложения II, III, VII и VIII важат за специализирани операции с планери от 1 юли 2014 г. Същевременно държавите членки, които са решили, в съответствие с правото на Съюза преди 8 април 2019 г., че всички или част от тези изисквания не се прилагат към посочените операции на тяхна територия, трябва да оповестят публично тези свои решения. Ако такова решение е все още в сила на 8 април 2020 г., то спира да се прилага от тази дата.“;

б)

в параграф 5 буква б) се заменя със следното:

„б)

операции на ТВТ с планери — от 1 юли 2014 г. Същевременно държавите членки, които са решили, в съответствие с правото на Съюза преди 8 април 2019 г., че всички или част от тези изисквания не се прилагат към посочените операции на тяхна територия, трябва да оповестят публично тези свои решения. Ако такова решение е все още в сила на 8 април 2020 г., то спира да се прилага от тази дата.“

8)

Приложения I, II, III, IV, VII и VIII се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 април 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 г. за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 10 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Становище № 01/2016 на Европейската агенция за авиационна безопасност от 6 януари 2016 г. относно регламент на Комисията за преразглеждането на европейските оперативни правила за аеростати.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II, III, IV, VII и VIII към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменят, както следва:

1)

В приложение I точка 120 се заменя със следното:

„120.

„Полезен товар“ означава общата маса на пътниците, багажа, товара и носеното специализирано оборудване, включително баласта;“.

2)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в точка ARO.GEN.345 буква а) се заменя със следния текст:

„а)

След получаване на декларация от организация, която осъществява или има намерение да осъществява дейности, за които се изисква подаване на декларация, компетентният орган проверява дали декларацията съдържа цялата информация, изисквана съгласно точка ORO.DEC.100 от приложение III (част ORO) към настоящия регламент, или за операторите на аеростати — цялата информация, изисквана съгласно точка BOP.ADD.100 от приложение II (част BOP) към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията (*1), след което потвърждава получаването на декларацията пред организацията.

(*1)  Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 г. за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 71, 14.3.2018 г., стр. 10).“;"

б)

в точка ARO.GEN.350, буква б) подточка 1 се заменя със следния текст:

„1)

непредоставяне на достъп на компетентния орган до помещенията на организацията в съответствие с точка ORO.GEN.140 от приложение III (част ORO) към настоящия регламент, или за операторите на аеростати — в съответствие с точки BOP.ADD.015 и BOP.ADD.035 от приложение II (част BOP) към Регламент (ЕС) 2018/395, по време на нормалното работно време и след като компетентният орган е отправил две писмени заявки за достъп;“

в)

заглавието на точка ARO.OPS.110 се заменя със следното:

„ARO.OPS.110   Споразумения за лизинг за самолети и вертолети“.

3)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

в точка ORO.GEN.110 буква к) се заменя със следното:

„к)

Независимо от разпоредбите на буква й), операторите, извършващи търговски операции с някое от следните въздухоплавателни средства, гарантират, че полетният екипаж е получил подходящо обучение по опасни товари или инструктаж, които им позволяват да разпознават недекларирани опасни стоки, качени на борда от пътници или като товар:

1)

планери;

2)

едномоторни витлови самолети с максимална сертифицирана излетна маса ≤ 5 700 kg и максимална оперативна конфигурация на пътническите места (MOPSC) от ≤ 5 пътнически места, експлоатирани за полети с излитане и кацане на едно и също летище или експлоатационна площадка, изпълнявани по правилата за визуални полети през деня;

3)

вертолети, различни от сложни вертолети с моторна тяга, с един двигател и MOPSC от ≤ 5 пътнически места, експлоатирани при полети, които излитат и кацат на едно и също летище или експлоатационна площадка, изпълнявани по правилата за визуални полети през деня.“;

б)

в точка ORO.MLR.101 уводната част се заменя със следното:

„С изключение на операции с витлови самолети с един двигател и MOPSC от ≤ 5 пътнически места или несложни вертолети с един двигател и MOPSC от ≤ 5 пътнически места, които излитат и кацат на едно и също летище или експлоатационна площадка, изпълнявани по VFR през деня, и за полети с планери, основната структура на ръководството за експлоатация е както следва:“;

в)

в точка ORO.FC.005, буква б) подточка 1 се заменя със следния текст:

„1)

операции на търговския въздушен транспорт на планери; или“;

г)

в точка ORO.CC.100 буква а) се заменя със следния текст:

„а)

Броят и съставът на кабинния екипаж се определят в съответствие с точка 7.a от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, като се отчитат експлоатационните фактори или условия на конкретния полет. Най-малко един член на кабинния екипаж се включва при експлоатацията на въздухоплавателно средство с MOPSC с повече от 19 пътнически места, когато се превозват един или повече пътници.“

4)

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

точка CAT.GEN.105 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„CAT.GEN.105   Туристически мотопланери и мотоделтапланери“;

ii)

буква г) се заличава;

б)

точка CAT.GEN.NMPA.100 се изменя, както следва:

i)

в буква а) подточка 2 се заменя със следния текст:

„2)

е отговорен за експлоатацията и безопасността на планера — от момента, в който планерът започне излитане, до момента, в който той спре в края на полета;“

ii)

буква г) се заличава;

в)

точка CAT.GEN.NMPA.105 се заличава;

г)

в точка CAT.GEN.NMPA.140, буква а) подточка 19 се заменя със следния текст:

„19)

документация за масата и центровката;“

д)

точка CAT.OP.NMPA.105 се заменя със следното:

„CAT.OP.NMPA.105   Процедури за намаляване на шума — мотоделтапланери

Командирът взема предвид шума на въздухоплавателното средство, като същевременно гарантира, че безопасността има приоритет пред намаляването на шума.“;

е)

точка CAT.OP.NMPA.110 се заличава;

ж)

точка CAT.OP.NMPA.135 се заличава;

з)

точка CAT.OP.NMPA.140 се заменя със следното:

„CAT.OP.NMPA.140   Тютюнопушене на борда

На никого не е позволено тютюнопушене на борда на планера.“;

и)

точка CAT.OP.NMPA.165 се заличава;

й)

точка CAT.OP.NMPA.180 се заличава;

к)

в подчаст В, раздел 5 се заличава;

л)

в подчаст Г раздел 4 се заличава.

5)

Приложение VII (част NCO) се изменя, както следва:

а)

точка NCO.GEN.102 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„NCO.GEN.102   Туристически мотопланери и мотоделтапланери“;

ii)

буква г) се заличава;

б)

в точка NCO.GEN.103 буква а) се заменя със следния текст:

„а)

започват и завършват на едно и също летище или експлоатационна площадка, с изключение на планери;“

в)

точка NCO.GEN.105 се изменя, както следва:

i)

в буква а), точка 4) подточки iii) и iv) се заменят със следния текст:

„iii)

съоръженията и оборудването, необходими за осъществяването на полета, са инсталирани във въздухоплавателното средство и са функциониращи, освен ако според списъка на минималното оборудване (MEL) или еквивалентен документ, ако е приложимо, се разрешава експлоатация с нефункциониращо оборудване съгласно изискванията в точки NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 или NCO.IDE.S.105;

iv)

масата на въздухоплавателното средство и неговият център на тежестта са такива, че позволяват полетът да бъде осъществен в границите, предвидени в документацията за летателна годност;“

ii)

в буква е) подточка 1 се заменя със следния текст:

„1)

е със закопчан и затегнат предпазен колан, когато е на работното си място; и“;

г)

точка NCO.GEN.106 се заличава;

д)

в NCO.GEN.135 буква в) се заменя със следното:

„в)

Независимо от буква а), при полети с планери, с изключение на туристическите мотопланери, документите и информацията, посочена в буква а), точки от 2) до 8) и буква а), точки 11), 12) и 13) могат да се носят в спасителното превозно средство.“;

е)

точка NCO.OP.121 се заличава;

ж)

точка NCO.OP.127 се заличава;

з)

точка NCO.OP.150 се заменя със следното:

„NCO.OP.150   Превоз на пътници

Преди и по време на рулиране, излитане и кацане и винаги когато се счита за необходимо от съображения за безопасност, командирът на въздухоплавателното средство гарантира, че всеки пътник на борда заема място или легло със закопчан и затегнат предпазен колан или предпазно средство.“;

и)

точка NCO.OP.156 се заменя със следното:

„NCO.OP.156   Тютюнопушене на борда — планери

На никого не е позволено тютюнопушене на борда на планера.“;

й)

точка NCO.OP.176 се заличава;

к)

точка NCO.OP.185 се заменя със следното:

„NCO.OP.185   Процедури за управление на разхода на гориво по време на полет

Командирът редовно проверява дали количеството използваемо гориво, оставащо на борда, не е по-малко от необходимото гориво за полет до подходящо по отношение на метеорологичните условия летище или експлоатационна площадка, както и наличието на планираното резервно гориво съгласно изискванията на точки NCO.OP.125 или NCO.OP.126.“;

л)

точка NCO.OP.215 се заличава;

м)

в точка NCO.POL.100 буква а) се заменя със следния текст:

„а)

По време на всички етапи от експлоатацията на въздухоплавателното средство разпределението на товара, масата и центърът на тежестта трябва да съответстват на ограниченията, определени в ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство или в еквивалентен документ.“;

н)

точка NCO.POL.105 се заменя със следното:

„NCO.POL.105   Претегляне

а)

Операторът гарантира, че масата и центровката на въздухоплавателното средство са установени чрез действително претегляне преди въвеждането му в експлоатация. Сумарният ефект от извършваните модификации и ремонтни работи върху масата и центровката се отчита и документира по подходящ начин. Тази информация се предоставя на командира. Въздухоплавателните средства се претеглят отново, ако ефектът от модификациите върху масата и центровката не е известен с необходимата точност.

б)

Претеглянето се извършва:

1)

за самолети и вертолети — от производителя на въздухоплавателното средство или от одобрена организация за техническо обслужване; както и

2)

за планери — от производителя на въздухоплавателното средство или в съответствие с Приложение I към Регламент (ЕС) № 1321/2014.“;

о)

в подчаст Г раздел 4 се заличава;

п)

в точка NCO.SPEC.115 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

По време на критичните фази на полета и винаги когато командирът на въздухоплавателното средство счете това за необходимо от съображения за безопасност, всеки член на екипажа е със закопчан и затегнат предпазен колан на определеното му място, освен ако в контролния списък е посочено друго.“;

р)

в NCO.SPEC.120 буква б) се заменя със следното:

„б)

По време на критичните фази на полета и винаги когато командирът на въздухоплавателното средство счете това за необходимо от съображения за безопасност, всеки специалист за изпълнение на специални задания е със закопчан и затегнат предпазен колан на определеното му място, освен ако в контролния списък е посочено друго.“

6)

Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

точка SPO.GEN.102 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„SPO.GEN.102   Туристически мотопланери и мотоделтапланери“;

ii)

буква г) се заличава;

б)

в точка SPO.GEN.105 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

По време на критичните фази на полета и винаги когато командирът на въздухоплавателното средство счете това за необходимо от съображения за безопасност, всеки член на екипажа е със закопчан и затегнат предпазен колан на определеното му място, освен ако в стандартните оперативни процедури е посочено друго.“;

в)

в точка SPO.GEN.106 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

По време на критичните фази на полета и винаги когато командирът на въздухоплавателното средство счете това за необходимо от съображения за безопасност, всеки специалист за изпълнение на специални задания е със закопчан и затегнат предпазен колан на определеното му място, освен ако в стандартните оперативни процедури е посочено друго.“;

г)

в точка SPO.GEN.107, буква а), точка 4) подточки iii) и iv) се заменят със следното:

„iii)

съоръженията и оборудването, необходими за осъществяването на полета, са инсталирани във въздухоплавателното средство и са функциониращи, освен ако според списъка на минималното оборудване (MEL) или еквивалентен документ, ако е приложимо, се разрешава експлоатация с нефункциониращо оборудване съгласно изискванията в точки SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 или SPO.IDE.S.105;

iv)

масата и центърът на тежестта на въздухоплавателното средство са такива, че позволяват полетът да бъде осъществен в границите, предписани в документацията за летателна годност;“

д)

точка SPO.GEN.108 се заличава;

е)

в SPO.GEN.140 буква в) се заменя със следното:

„в)

Независимо от буква а), при полети с планери, с изключение на туристическите мотопланери, документите и информацията в буква а), точки от 1) до 10) и буква а), точки от 13) до 19) могат да се носят в спасителното превозно средство.“;

ж)

точка SPO.OP.121 се заличава;

з)

точка SPO.OP.132 се заличава;

и)

точка SPO.OP.160 се заменя със следното:

„SPO.OP.160   Използване на пилотски слушалки

Всеки член на полетния екипаж, предвиден да заема работно място в пилотската кабина, трябва да носи слушалки с микрофон или еквивалентно средство за връзка и да ги използва като основно средство за комуникация с ОВД, останалите членове на екипажа и специалистите за изпълнение на специални задания.“;

й)

точка SPO.OP.181 се заличава;

к)

точка SPO.OP.225 се заличава;

л)

в точка SPO.POL.100 буква а) се заменя със следния текст:

„а)

По време на всички етапи от експлоатацията на въздухоплавателното средство разпределението на товара, масата и центровката трябва да съответстват на ограниченията, определени в съответното ръководство.“;

м)

точка SPO.POL.105 се заменя със следното:

„SPO.POL.105   Маса и центровка

а)

Операторът гарантира, че масата и центровката на въздухоплавателното средство са установени чрез действително претегляне преди въвеждането му в експлоатация. Сумарният ефект от извършваните модификации и ремонтни работи върху масата и центровката се отчита и документира по подходящ начин. Тази информация се предоставя на командира. Въздухоплавателните средства се претеглят отново, ако ефектът от модификациите върху масата и центровката не е известен с необходимата точност.

б)

Претеглянето се извършва:

1)

за самолети и вертолети — от производителя на въздухоплавателното средство или от одобрена организация за техническо обслужване; както и

2)

за планери — от производителя на въздухоплавателното средство или в съответствие с Приложение I към Регламент (ЕС) № 1321/2014.“;

н)

в подчаст Г раздел 4 се заличава;

о)

точка SPO.SPEC.PAR.120 се заличава.14.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/395 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2018 година

за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 8, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията следва да приеме необходимите правила за прилагане, за да се установят условията за безопасна експлоатация на аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008, когато тези въздухоплавателни средства отговарят на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от посочения регламент.

(2)

С оглед на специфичния характер на операциите с аеростати са необходими специални оперативни правила в отделен регламент. Тези правила следва да се основават на общите правила за въздушните операции, предвидени в Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (2), но те следва да бъдат преработени и опростени, за да се гарантира, че са пропорционални и произлизат от подход, основан на оценка на риска, като в същото време се гарантира, че операциите с аеростати се извършват безопасно.

(3)

Специфичните правила за въздушните операции с аеростати не следва обаче да се прилагат и спрямо изискванията към извършвания от компетентните органи на държавите членки надзор на въздушните операции, тъй като тези изисквания не се отнасят единствено до специфични въздушни операции, а се прилагат хоризонтално за всички подобни дейности. По отношение на надзора, изискванията по член 3 от Регламент (ЕС) № 965/2012 и приложение II към същия регламент следва да продължат да се прилагат също и по отношение на въздушните операции с аеростати.

(4)

От съображения за безопасност и с оглед да се гарантира спазването на съществените изисквания, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, всички оператори на аеростати, обхванати от настоящия регламент, с изключение на проектантски или производствени организации, изпълняващи определени операции, се подчиняват на набор от основни изисквания.

(5)

С цел да се предостави допълнителна защита за пътуващите с аеростати, следва да се приемат разпоредби относно някои допълнителни изисквания за операторите, извършващи търговски операции с аеростати, които следва да се прилагат в допълнение към основните изисквания.

(6)

В споменатите допълнителни изисквания следва да бъде отчетено по-опростеното естество на търговските операции с аеростати в сравнение с други форми на търговско въздухоплаване, те следва да са пропорционални и да произлизат от подход, основан на оценка на риска. Поради това е целесъобразно изискването за сертификат за търговски операции по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008 да се замени със задължение за предварителна декларация пред компетентния орган и да се приемат подробни правила за представянето на тези декларации, както и някои други допълнителни изисквания.

(7)

Същевременно, предвид сравнително ниското ниво на сложност и съобразно подхода, основан на оценка на риска, операторите, които извършват търговски операции с аеростати, следва да бъдат освободени от изискването за сертифициране и от тези допълнителни изисквания, включително от изискването за подаване на предварителна декларация. Вместо това те следва да отговарят само на основните изисквания, определени в настоящия регламент, които се прилагат към всички въздушни операции с аеростати, обхванати от настоящия регламент.

(8)

За да се гарантира плавен преход и за да се избегне, доколкото е възможно, всякакво прекъсване при въвеждането на нов, специфичен режим за операциите с аеростати, определен в настоящия регламент, всички сертификати, разрешения и одобрения, издадени от операторите на аеростати в съответствие с правилата в сила преди началната дата на прилагане на настоящия регламент, следва да продължат да бъдат валидни и се приемат за декларация, направена в съответствие с настоящия регламент за ограничен срок. След изтичането на този срок всички оператори, извършващи търговски операции с аеростати, следва да направят декларация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

(9)

С цел да се осигури плавен преход и да се предостави на всички заинтересовани страни достатъчно време, за да се подготвят за прилагането на този нов режим, настоящият регламент следва да се прилага от подходяща по-късна дата.

(10)

Агенцията подготви проект на правила за прилагане и го представи на Комисията под формата на становище (3) в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя подробни правила за въздушните операции с аеростати, когато тези въздухоплавателни средства отговарят на условията, определени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

2.   Настоящият регламент не се прилага за въздушни операции с привързани аеростати.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„аеростат“ означава пилотирано, по-леко от въздуха въздухоплавателно средство, което не е задвижвано силово и поддържа полета чрез използване на по-лек от въздуха газ или чрез борден нагревател, включително аеростатите с газ, аеростатите с горещ въздух, смесените аеростати и цепелините с горещ въздух (макар и задвижвани силово);

2)

„аеростат с газ“ означава неуправляем аеростат, чиято подемна сила се осигурява от по-лек от въздуха газ;

3)

„привързан аеростат с газ“ означава аеростат с газ със система за привързване, която закрепва трайно аеростата към дадена неподвижна точка по време на експлоатация;

4)

„неуправляем аеростат“ означава аеростат, който не е постоянно прикрепен към неподвижна точка по време на експлоатация;

5)

„аеростат с горещ въздух“ означава неуправляем аеростат, чиято подемна сила се осигурява от загрят въздух;

6)

„смесен аеростат“ означава неуправляем балон, чиято подемна сила се осигурява от комбинация от загрят въздух и по-лек от въздуха незапалим газ;

7)

„цепелин“ означава силово задвижван аеростат с горещ въздух, при който двигателят не създава подемна сила;

8)

„състезателен полет“ означава всяка въздушна операция с аеростат във въздушни състезания или надпревари, включително тренировките за подобни участия и прелитането до и от мястото на въздушните състезания или надпревари;

9)

„демонстрационен полет“ е всяка въздушна операция, извършвана специално на изложения или за забавление в рамките на обявено събитие пред публика, включително тренировките за подобни участия и прелитането до и от мястото на обявеното събитие;

10)

„въвеждащ полет“ означава всяка въздушна операция срещу заплащане или друго възнаграждение, състоящ се от кратка въздушна обиколка за привличане на нови курсисти или членове, извършвана или от организация за обучение, одобрена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (4), или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушния спорт или развлекателното въздухоплаване;

11)

„основно място на стопанска дейност“ означава мястото на главното управление или седалището на оператора на аеростата, откъдето се упражняват основните финансови функции и оперативен контрол на дейностите, посочени в настоящия регламент.

12)

„споразумение за сух лизинг“ означава споразумение между предприятия, съгласно което аеростатът се експлоатира под отговорността на лизингополучателя.

Член 3

Въздушни операции

1.   Операторите на аеростати ги експлоатират в съответствие с изискванията, изложени в подчаст BAS от приложение II.

Първа алинея не се прилага обаче по отношение на проектантски или производствени организации, които са обхванати съответно от членове 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (5) и които експлоатират аеростата в рамките на своите права, за целите на въвеждането или изменението на типове аеростати.

2.   Чрез дерогация от член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008, посоченото там изискване за сертификат не се прилага спрямо операторите, извършващи търговски операции с аеростати.

Посочените оператори получават право да извършват подобни търговски операции след като декларират пред компетентния орган своята способност и средства да изпълняват отговорностите, свързани с експлоатацията на аеростата. Те декларират това и експлоатират аеростата в съгласие с изискванията, посочени в подчаст BAS, а също и в съответствие с изискванията, изложени в подчаст ADD от приложение II.

Втора алинея не се прилага обаче за оператори, които извършват следните операции с аеростати:

а)

операции със споделяне на разходите от четирима души или по-малко, включително пилота, при условие че преките разходи за полета на аеростата и пропорционална част от годишните разходи за съхраняване, застраховка и поддръжка на аеростата се споделят от всички тези лица;

б)

състезателни или демонстрационни полети, при условие че заплащането или всяко друго възнаграждение за такива полети се ограничава до възстановяването на преките разходи за полета на аеростата и на пропорционална част от годишните разходи за съхраняване, застраховка и поддръжка на аеростата, и че получените награди не надвишават определената от компетентния орган стойност;

в)

въвеждащи полети с четирима души или по-малко, включително пилота, и полети с цел парашутни скокове, извършвани от обучаваща организация, чието основно място на дейност е в държава членка и която е одобрена съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушните спортове и развлекателното въздухоплаване, при условие че аеростатът се експлоатира от организацията въз основа на собствеността ѝ върху него или споразумение за сух лизинг, че полетът не генерира печалби, разпределяни извън организацията, и че когато са включени нечленуващи в организацията лица, тези полети представляват само незначителна странична дейност за нея;

г)

тренировъчни полети, извършвани от обучаваща организация, чието основно място на дейност е в държава членка и която е одобрена съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Член 4

Преходни разпоредби

Сертификатите, разрешенията и одобренията, издадени на операторите на аеростати от държавите членки преди 8 април 2019 г. съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012 или съгласно разпоредби на националното законодателство, които са в съответствие с член 10, параграфи 2, 3 и параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 965/2012, остават валидни до 8 октомври 2019 г.

До 8 октомври 2019 г. всяко позоваване в настоящия регламент на декларация, ще се приема за позоваване на сертификати, разрешения и одобрения, издадени от държавите членки преди 8 април 2019 г.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 април 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Становище № 01/2016 на Европейската агенция за авиационна безопасност от 6 януари 2016 г. относно Регламент на Комисията за преразглеждането на европейските оперативни правила за аеростати.

(4)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за изпълнение на сертифицирането за летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

[ЧАСТ-DEF]

За целите на приложение II се прилагат следните определения:

1.

„приемливи средства за съответствие“ (acceptable means of compliance — AMC) означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията за поясняване на средствата за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

2.

„алтернативни средства за съответствие“ (alternative means of compliance — AltMOC) означава алтернатива на съществуващи приемливи средства за съответствие (AMC) или нови средства за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, по отношение на които няма приети от Агенцията приемливи средства за съответствие;

3.

„командир“ (pilot-in-command) означава пилотът, назначен за командващ и отговарящ за безопасното провеждане на полета.

4.

„член на екипажа“ (crew member) означава лице, което изпълнява възложените му от оператора задължения на борда на аеростата или на земята, когато задълженията са свързани непосредствено с експлоатацията на аеростата;

5.

„член на летателния екипаж“ (flight crew member) е правоспособен член на екипажа, на когото са възложени задължения от съществено значение за експлоатацията на дадено въздухоплавателно средство през полетното дежурство;

6.

„психоактивни вещества“ (psychoactive substances) са алкохолът, опиоидите, канабиноидите, успокоителните и приспивателните, кокаинът, другите психостимуланти, халюциногените и летливите разтворители, без кафето и тютюнът;

7.

„произшествие“ (accident) означава събитие, свързано с експлоатацията на аеростат, което се състои между момента на започване на надуването на аеростата и момента на окончателната дефлация на аеростата и при което:

а)

лице претърпява фатални или сериозни наранявания в резултат на присъствието си на аеростата или в резултат на пряк контакт с която и да е част на аеростата, включително части, които впоследствие са били отделени от аеростата, с изключение на нараняванията в резултат на естествени причини и нанесените самостоятелно или от други хора наранявания;

б)

аеростатът претърпява повреда или конструктивна неизправност, които оказват неблагоприятно въздействие върху здравината на конструкцията, експлоатационните или полетните му характеристики и това изисква значителен ремонт или подмяна на засегнатия компонент; или

в)

аеростатът е изчезнал или достъпът до него е напълно невъзможен;

8.

„инцидент“ (incident) означава събитие, различно от произшествие, което е свързано с експлоатацията на аеростата, и което засяга или би могло да засегне безопасността на експлоатацията му;

9.

„сериозен инцидент“ (serious incident) означава събитие, свързано с експлоатацията на аеростата, което се осъществява между момента на започване на надуването на балона и момента на окончателната дефлация на аеростата, и при което е имало голяма вероятност да настъпи произшествие;

10.

„критични фази на полета“ (critical phases of flight) означава излитането, крайния етап на подхода, преминаването на втори кръг, приземяването и всички други фази на полета, които командирът определя като имащи критично значение за безопасната експлоатация на аеростата;

11.

„ръководство за летателна експлоатация“ (aircraft flight manual (AFM) означава документа, съдържащ приложимите и одобрени експлоатационни ограничения и информация по отношение на аеростата;

12.

„опасни товари“ (dangerous goods) означава предмети или вещества, които могат да изложат на риск здравето, безопасността, собствеността или околната среда и които присъстват в списъка на опасните товари в техническите инструкции или които са класифицирани като такива съгласно тези инструкции;

13.

„технически инструкции“ (technical instructions) означава последното действащо издание на „Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха“, включително приложенията и допълненията, публикувани с решение на ICAO в документ 9284-AN/905;

14.

„експлоатационна площадка“ (operating site) означава площадка, която е определена от командира или оператора за приземяване, излитане или за свързани с външен товар операции;

15.

„зареждане с гориво“ (refuelling) означава пълнене на газови бутилки или резервоари за гориво от външен източник, с изключение на смяната на газови бутилки;

16.

„нощ“ (night) е периодът между края на вечерния граждански полумрак и началото на сутрешния граждански полумрак. Когато центърът на слънчевия диск достигне позиция на 6 градуса под хоризонта, гражданският полумрак завършва вечер и започва сутрин;

17.

„специализирана операция с аеростат“ (balloon specialised operation) означава всяка операция, която може да бъде с търговска или нетърговска цел, с аеростат, чието основно предназначение не е превозът на пътници за разглеждане на забележителности или с приключенски цели, а се използва за парашутни скокове, пускане на делтапланери, демонстрационни полети, състезателни полети или подобни специализирани дейности;

18.

„полезен товар“ (traffic load) означава общото тегло на пътници, багаж и носеното специализирано оборудване;

19.

„празна маса на аеростата“ (balloon empty mass) означава масата, определена чрез претегляне на аеростата с цялото монтирано оборудване, посочено в ръководството за летателна експлоатация;

20.

„споразумение за сух лизинг“ (wet lease agreement) означава споразумение между оператори, съгласно което аеростатът се експлоатира под отговорността на лизингодателя;

21.

„търговски превоз на пътници с аеростат“ (commercial passenger ballooning (CPB) означава форма на въздушна операция с аеростат за превоз на пътници до забележителности или за приключенски цели срещу заплащане или друго възнаграждение;

22.

„операция на търговския въздушен транспорт“ (commercial air transport (ТВТ) означава използване на въздухоплавателно средство, което е свързано с превоз на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ С АЕРОСТАТИ

[ЧАСТ-BOP]

ПОДЧАСТ BAS

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ

Раздел 1

Общи изисквания

BOP.BAS.001   Обхват

В съответствие с член 3 в настоящата подчаст се установяват изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от всеки оператор на аеростати, различен от проектантските или производствените организации, посочени в член 3, параграф 1, втора алинея.

BOP.BAS.005   Компетентен орган

Компетентният орган е органът, определен от държавата членка, където е основното място на стопанска дейност на оператора или, ако операторът няма такова, мястото, където той е установен или пребивава. Органът е обект на изискванията по член 3 от Регламент (ЕС) № 965/2012 в съответствие с член 1, параграф 7 от посочения регламент.

BOP.BAS.010   Доказване на съответствие

а)

При поискване от компетентния орган, проверяващ продължаващото съответствие на оператора съгласно ARO.GEN.300, буква a), параграф 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 965/2012, операторът следва да докаже, че изпълнява съществените изисквания, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, и изискванията в настоящия регламент.

б)

Операторът използва някое от следните средства за доказване на това съответствие:

1)

приемливи средства за съответствие (АМС);

2)

алтернативни средства за съответствие (AltMoC).

BOP.BAS.015   Въвеждащи полети

Въвеждащите полети:

а)

се извършват по правилата за визуални полети (VFR) през деня; както и

б)

са под надзор по отношение на безопасността им от лице, посочено от организацията, изпълняваща въвеждащите полети.

BOP.BAS.020   Незабавна реакция по проблем на безопасността

Операторът изпълнява:

а)

мерките за безопасност, предписани от компетентния орган в съответствие с ARO.GEN.135, буква в) от приложение II към Регламент (ЕС) № 965/2012; както и

б)

указанията за летателна годност и друга задължителна информация, предписани от Агенцията в съответствие с член 20, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

BOP.BAS.025   Определяне на командир

Операторът определя командир, който има квалификацията да бъде командир в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

BOP.BAS.030   Задължения на командира

а)

Командирът:

1)

отговаря за безопасността на аеростата и на всяко лице или товар, превозвани в него по време на експлоатацията на аеростата;

2)

отговаря за започването, поддържането или прекратяването на полета в интерес на безопасността;

3)

гарантира, че всички оперативни процедури и проверки се изпълняват;

4)

започва полет след като се увери, че са спазени всички експлоатационни ограничения, както следва:

i)

аеростатът е годен за полет;

ii)

аеростатът е надлежно регистриран;

iii)

съоръженията и оборудването, необходими за осъществяването на полета, са инсталирани на аеростата и функционират,

iv)

масата на аеростата позволява провеждането на полета в границите, определени от ръководството за летателна експлоатация;

v)

цялото оборудване и багаж са правилно подредени и обезопасени; както и

vi)

експлоатационните ограничения за аеростата, определени в ръководството за летателна експлоатация, няма да бъдат превишени нито веднъж по време на полета;

5)

гарантира, че предполетната инспекция е проведена в съответствие с изискванията на приложение I към Регламент (ЕО) № 1321/2014 (1);

6)

отговаря за предполетния инструктаж на лицата, помагащи при надуването и свиването на обшивката на аеростата;

7)

гарантира, че лицата, помагащи при надуването и свиването на обшивката на аеростата носят подходящо защитно облекло;

8)

се уверява, че достъпът до аварийно-спасителното оборудване е лесен и позволява незабавно използване;

9)

гарантира, че никой не пуши на борда на аеростата или в непосредствена близост до него;

10)

не допуска превоза в аеростата на лице, което изглежда под въздействието на психоактивни вещества до степен, която може да представлява заплаха за безопасността на аеростата, на лицата или товара на борда;

11)

управлява аеростата през целия полет, освен ако друг пилот поеме управлението;

12)

предприема всички действия в критична ситуация, която изисква незабавно решение и реакция, които той прецени за необходими според обстоятелствата. В такива случаи командирът може да се отклони от правилата, оперативните процедури и методи в рамките на необходимото в интерес на безопасността.

13)

ограничава полета до най-близката подходяща по отношение на метеорологичните условия експлоатационна площадка, когато неговата или нейната способност да изпълнява задълженията си е значително намалена поради болест, умора, липса на кислород или някаква друга причина;

14)

записва данните за използването и всички известни или вероятни дефекти на аеростата след приключване на полета или на поредицата от полети в бордния дневник на аеростата;

15)

уведомява незабавно и по най-бързия възможен начин органа за разследване във връзка с безопасността на държавата, на чиято територия се е състояло събитието, и службите за спешна помощ на тази държава за всеки сериозен инцидент или произшествие, свързани с аеростата;

16)

докладва незабавно на компетентния орган за всяко посегателство и уведомява местния орган, определен от държавата, на чиято територия е извършено посегателството; както и

17)

докладва незабавно на съответния орган за обслужване на въздушното движение (ОВД) за всички възникнали опасни метеорологични или полетни условия, които биха могли да засегнат безопасността на други въздухоплавателни средства.

б)

Командирът не изпълнява задължения на аеростата в една от следните ситуации:

1)

ако не е в състояние да изпълнява задълженията си поради каквато и да било причина, включително нараняване, болест, прием на лекарства, умора или въздействие на психоактивно вещество или ако се чувства по друг начин непригоден;

2)

ако не са изпълнени приложимите медицински изисквания.

в)

Когато членове на екипажа участват в експлоатацията на аеростата, командирът:

1)

се уверява, че по време на критичните фази на полета или когато сметне това за необходимо в интерес на безопасността, всеки член на кабинния екипаж заема определеното му място и не изпълнява никакви други дейности, освен необходимите за безопасната експлоатация на аеростата;

2)

не излита, ако някой член на екипажа не е в състояние да изпълнява задълженията си поради каквато и да било причина, включително нараняване, болест, прием на лекарства, умора или въздействие на психоактивно вещество или ако се чувства по друг начин непригоден;

3)

ограничава полета до най-близката подходяща по отношение на метеорологичните условия експлоатационна площадка, когато някой член на екипажа е значително затруднен да изпълнява задълженията си поради болест, умора, липса на кислород или някаква друга причина; както и

4)

гарантира, че всички членове на екипажа могат да комуникират помежду си на общ език.

BOP.BAS.035   Правомощия на командира

Командирът има право:

а)

да издава всякакви заповеди и да предприема всички необходими действия с цел да гарантира безопасността на аеростата и на превозваните в него лица или товари; както и

б)

да откаже качване или превоз на всяко лице или товар, които могат да представляват потенциална опасност за безопасността на аеростата или на всяко лице или товар, превозвани с него.

BOP.BAS.040   Отговорности на членовете на екипажа

а)

Всеки член на екипажа е отговорен за правилното изпълнение на своите задължения по отношение на експлоатацията на аеростата.

б)

Членовете на екипажа не изпълняват задълженията си на аеростата, когато не са в състояние да го сторят поради каквато и да било причина, включително нараняване, болест, прием на лекарства, умора или въздействие на психоактивно вещество или ако се чувстват по друг начин непригодни.

в)

Членовете на екипажа докладват на командира:

1)

всяка грешка, отказ, неизправност или дефект, които според тях може да повлияят върху летателната годност или безопасната експлоатация на аеростата, включително аварийните системи;

2)

всеки инцидент.

г)

Всеки член на екипажа, който поема задължения за повече от един оператор:

1)

поддържа свои индивидуални записи относно времето за полети и дежурства и периодите на почивка, ако е приложимо; както и

2)

предоставя на всеки оператор необходимите данни за определяне на разписанието на дейностите в съответствие с приложимите ограничения на времето за полети и дежурства и изискванията за почивка.

BOP.BAS.045   Спазване на законовите и подзаконовите актове и процедурите

а)

Командирът и всички други членове на екипажа спазват законовите и подзаконовите актове и процедурите на държавите, в които се осъществяват операциите.

б)

Командирът се запознава със законовите и подзаконовите актове и процедурите, които се отнасят до изпълнението на неговите/нейните задължения, предписани за прелетните зони, експлоатационните площадки, които трябва да бъдат използвани, и свързаните с тях съоръжения за въздушна навигация.

BOP.BAS.050   Налични на борда документи, ръководства и информация

а)

По време на всеки полет на борда трябва да са налични оригинали или копия на всички посочени по-долу документи, ръководства и информация:

1)

експлоатационните ограничения, нормалните процедури и процедурите при необичайни и аварийни ситуации и друга съответна информация, специфична за експлоатационните характеристики на аеростата;

2)

подробности от представения на ОВД полетен план, ако се изисква такъв в съответствие с раздел 4 от приложението към Регламент (ЕС) № 923/2012 на Комисията (2);

3)

актуални и подходящи аеронавигационни карти за зоната на планирания полет.

б)

По време на всеки полет на борда или в спасителното превозно средство трябва да са налични оригинали или копия на всички посочени по-долу документи, ръководства и информация:

1)

удостоверението за регистрация;

2)

сертификатът за летателна годност, включително приложенията;

3)

ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство (AFM) или еквивалентни документи;

4)

разрешението за използване на бордните радиостанции, когато аеростатът разполага с радиокомуникационно оборудване в съответствие с BOP.BAS.355, буква а);

5)

сертификат/и на застрахователна полица „Отговорност към трети лица“;

6)

бордният дневник на аеростата или еквивалентни документи;

7)

всяка друга документация, която може да се отнася до полета или се изисква от държавата или държавите, за които полетът е от значение.

в)

При поискване от компетентния орган командирът или операторът предоставя на органа оригиналните документи в срока, определен от органа, който е не по-малко от 24 часа.

BOP.BAS.055   Опасни товари

а)

Превозът на опасни товари на борда на аеростата се осъществява в съответствие с изискванията в приложение 18 към Чикагската конвенция, последно изменена и разширена с техническите инструкции.

б)

Командирът предприема всички необходими мерки, за да предотврати пренасянето на опасни товари на борда на аеростата по невнимание.

в)

Разумни количества предмети и вещества, които иначе биха били класифицирани като опасни товари и които се използват за повишаване безопасността на полета, когато превозът им на борда на аеростата е препоръчителен, за да се гарантира своевременното им наличие за експлоатационни цели, се считат за разрешени съгласно част 1, точка 2.2.1, буква а) от техническите инструкции, независимо дали такива предмети и вещества се изисква да бъдат превозвани или са предназначени за използване при конкретен полет. Командирът гарантира, че опаковането и товаренето на борда на аеростата на тези предмети и вещества се извършват така, че да се сведе до минимум рискът за членовете на екипажа, пътниците и аеростата по време на полет.

г)

Командирът или операторът, когато командирът не е в състояние да стори това, докладва незабавно за всички произшествия или инциденти, свързани с опасни товари, до органа за разследване във връзка с безопасността на държавата, над чиято територия се случва събитието, до службите за спешна помощ на тази държава и до всеки друг орган, определен от въпросната държава и от компетентния орган.

BOP.BAS.060   Изхвърляне на опасни товари

а)

Командирът не изхвърля опасни товари при полет с аеростат над населени зони на агломерации, градове и селища или над събрани на открито лица.

б)

Независимо от буква а) парашутисти могат да скачат от аеростата с цел парашутни демонстрации над посочените населени зони или над събрани на открито лица, носейки димообразуващи средства, произведени за тази цел.

BOP.BAS.065   Дневник на аеростата

За всеки полет или поредица от полети данните за аеростата, неговия екипаж и всяко пътуване се съхраняват под формата на дневник или равностоен документ.

Раздел 2

Оперативни процедури

BOP.BAS.100   Използване на експлоатационни площадки

Командирът използва само експлоатационните площадки, които са подходящи за конкретния тип аеростат и за съответната операция.

BOP.BAS.105   Процедури за намаляване на шума

Командирът взема предвид оперативните процедури за свеждането до минимум на ефекта от шума на системата за подгряване, като същевременно гарантира, че безопасността има приоритет пред намаляването на шума.

BOP.BAS.110   Зареждане с гориво и баласт и планиране

Командирът започва полет само ако резервното гориво или баласт, превозвани на борда на аеростата, са достатъчни за осигуряване на безопасно приземяване.

BOP.BAS.115   Инструктаж за пътниците

Командирът осигурява преди и, когато е приложимо, по време на полета инструктаж на пътниците относно нормалните процедури и процедурите при необичайни и аварийни ситуации.

BOP.BAS.120   Превоз на специални категории пътници

Командирът гарантира, че лицата, които изискват специални условия, грижи или помощни средства, когато са превозвани на борда на аеростата, се превозват при условия, които гарантират безопасността на аеростата и на хората или товара, превозвани с него.

BOP.BAS.125   Подаване на полетен план на органите за обслужване на въздушното движение

а)

Ако до органите за обслужване на въздушното движение (ОВД) не бъде подаден полетен план, когато такъв не се изисква съгласно с точка SERA.4001, буква б) от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012, командирът подава адекватна информация, позволяваща на органите за оповестяване да предприемат необходимите действия, ако е необходимо.

б)

Когато излита от експлоатационна площадка, от която е невъзможно да подаде полетен план до ОВД, а такъв се изисква съгласно точка SERA.4001, буква б) от приложението към Регламент (ЕС) № 923/2012, командирът подава полетния план до ОВД след излитане.

BOP.BAS.130   Подготовка на полета

Преди започване на полета командирът се запознава с наличната метеорологична и аеронавигационна информация, необходима за планирания полет, което включва:

а)

проучване на наличните актуални метеорологични доклади и прогнози;

б)

планиране на алтернативен курс на действие в случай, че полетът не може да приключи, както е планирано.

BOP.BAS.135   Тютюнопушене на борда

Никое лице няма право да пуши на борда на аеростата по време на всички фази на полета или в непосредствена близост до аеростата.

BOP.BAS.140   Превоз и използване на оръжия

а)

Командирът гарантира, че никое лице не носи и не използва оръжия на борда на аеростата.

б)

Чрез дерогация от буква а) командирът може да позволи носенето и използването на оръжия на борда на аеростата, когато това е необходимо за безопасността на членовете на екипажа или пътниците. В такива случаи командирът гарантира, че оръжията са обезопасени, когато не се използват.

BOP.BAS.145   Метеорологични условия

Командирът започва и продължава полет по правилата за визуални полети само ако последната налична метеорологична информация показва, че метеорологичните условия по маршрута и в местоназначението в очакваното време на използване:

а)

съответстват на или ще са по-добри от приложимите експлоатационни минимуми за полети, изпълнявани по правила за визуални полети; както и

б)

са в рамките на метеорологичните ограничения, определени в ръководството за летателна експлоатация.

BOP.BAS.150   Условия за излитане

Преди да предприеме излитане с аеростата, командирът се уверява, че съгласно последната налична информация метеорологичните условия на експлоатационната площадка позволяват да се изпълни безопасно излитане и отлитане.

BOP.BAS.155   Условия за предприемане на подход за приземяване

Освен при аварийни ситуации, преди да предприеме подход за приземяване с аеростата, командирът се уверява, че съгласно последната налична информация условията на планираната експлоатационна площадка позволяват безопасен подход и приземяване.

BOP.BAS.160   Симулиране на особени ситуации по време на полет

а)

Когато на борда има пътници, командирът не симулира ситуации, изискващи прилагането на процедури за извънредни или аварийни ситуации.

б)

Чрез дерогация от буква а), командирът може да симулира подобни ситуации по време на операции, различни от търговските операции с аеростат, при учебни полети с обучавани пилоти или с пътници, при условие че пътниците са били надлежно информирани и предварително са дали съгласие за симулацията.

BOP.BAS.165   Процедури за управление на разхода на гориво по време на полет

Командирът редовно проверява по време на полет дали количеството използваемо гориво или баласт, оставащо на борда, не е по-малко от необходимото гориво или баласт за завършване на планирания полет и резерва, планиран за приземяване.

BOP.BAS.170   Презареждане на гориво с пътници на борда

а)

Аеростатът не се зарежда с гориво, докато на борда му има пътници.

б)

Чрез дерогация от буква а), зареждането на двигателя на дирижаблите с горещ въздух може да се провежда с командира на борда.

BOP.BAS.175   Система за обезопасяване

Когато се изисква система за обезопасяване в съответствие с точка BOP.BAS.320, командирът трябва да е обезопасен поне по време на приземяване.

BOP.BAS.180   Използване на допълнителен кислород

Командирът гарантира, че:

а)

всички членове на полетния екипаж със задължения, от които зависи безопасната експлоатация на аеростата, ползват непрекъснато допълнителен кислород, когато командирът прецени, че на височината на планирания полет недостигът на кислород може да доведе до влошаване на способностите на екипажа; както и

б)

пътниците разполагат с допълнителен кислород, когато неговият недостиг може да им се отрази отрицателно.

BOP.BAS.185   Експлоатационни ограничения през нощта

а)

Аеростатите с горещ въздух:

1)

не се приземяват през нощта освен при извънредни ситуации. както и

2)

могат да излитат през нощта, при условие че разполагат с достатъчно гориво или баласт за приземяване през деня.

б)

Аеростатите с газ и смесените аеростати:

1)

не се приземяват през нощта освен при извънредни ситуации или от предпазливост; както и

2)

могат да излитат през нощта, при условие че разполагат с достатъчно гориво или баласт за приземяване през деня.

в)

Полетите на дирижаблите с горещ въздух се изпълняват в съответствие с одобрените за тях експлоатационни ограничения и информация за визуални полети през нощта.

BOP.BAS.190   Специални операции с аеростати — оценка на риска и контролен списък

а)

Преди започване на специализирана операция с аеростат командирът извършва оценка на риска, преценявайки сложността на действието, за да определи опасностите и рисковете, присъщи на планираната операция, и при необходимост да набележи мерки за ограничаване на последствията.

б)

Специализираните операции с аеростат се извършват съгласно контролен списък. Командирът изготвя контролния списък и се уверява, че той отговаря адекватно на специализираната операция и на използвания аеростат, въз основа на оценката на риска и като взема предвид всички изисквания в настоящата подчаст. При всеки полет командирът и членовете на екипажа трябва да имат лесен достъп до контролния списък, когато това е от значение за изпълнението на задълженията им.

в)

Командирът редовно преразглежда и актуализира контролния списък, когато това е необходимо с оглед на надлежното съобразяване с оценката на риска.

Раздел 3

Летателни характеристики и експлоатационни ограничения

BOP.BAS.200   Експлоатационни ограничения

Командирът се уверява, че по време на операция аеростатът се придържа към ограниченията в ръководството за летателна експлоатация или в равностоен документ.

BOP.BAS.205   Претегляне

а)

Претеглянето на аеростата се извършва от неговия производител или в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 1321/2014.

б)

Операторът гарантира, че масата на аеростата е установена чрез действително претегляне преди въвеждането му в експлоатация. Натрупаните последици от извършваните модификации и ремонти върху масата на аеростата се отчитат и съответно документират. Тази информация се предоставя на командира. Освен това аеростатите се претеглят отново, ако последиците от модификациите върху масата не са известни.

BOP.BAS.210   Летателни характеристики — общи разпоредби

Командирът експлоатира аеростата само ако характеристиките на аеростата отговарят адекватно на изискванията в приложението към Регламент (ЕС) № 923/2012 и на всички останали ограничения, които се отнасят за съответния полет, въздушното пространство или използваните експлоатационни площадки, като се уверява, че всички използвани диаграми или карти, с които разполага, са последни издания.

Раздел 4

Прибори и оборудване

BOP.BAS.300   Прибори и оборудване — общи разпоредби

а)

Приборите и оборудването, изисквани в настоящия раздел, се одобряват съгласно приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012, ако е изпълнено едно от следните условия:

1)

когато те се използват за съобразяване с точки BOP.BAS.355 и BOP.BAS.360;

2)

когато те са трайно монтирани на аеростата.

б)

Чрез дерогация от буква а) всички изброени по-долу инструменти или оборудване, когато се изискват съгласно настоящия раздел, не се нуждаят от одобрение:

1)

прибори и оборудване, използвани от полетния екипаж за определяне на траекторията на полета;

2)

електрически фенерчета с независимо захранване;

3)

хронометър;

4)

комплект принадлежности за първа помощ;

5)

сигнално оборудване и авариен спасителен пакет;

6)

допълнителен кислороден резервоар и подаващо устройство;

7)

алтернативен източник на запалване;

8)

противопожарно одеяло или огнеупорно покривало;

9)

ръчни пожарогасители;

10)

въже за спускане;

11)

нож.

в)

Прибори и оборудване, които не се изискват съгласно настоящия раздел, както и всяко друго оборудване, което не се изисква съгласно настоящото приложение, но се пренасят на борда на аеростата по време на полет, трябва да отговарят на следните изисквания:

1)

информацията, предоставяна от тези прибори или оборудване, не се използва от полетния екипаж за постигането на съответствие със съществените изисквания за летателна годност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 216/2008;

2)

приборите и оборудването не влияят на летателната годност на аеростата, дори когато не функционират или функционират неправилно.

г)

Приборите и оборудването са лесно достъпни и използваеми от работното място на съответния член на екипажа, който трябва да ги използва.

д)

Аварийно-спасителното оборудване е лесно достъпно и готово за незабавно използване.

BOP.BAS.305   Минимално необходими прибори и оборудване за полета

Полетът на аеростата не започва, ако някои от приборите и оборудването, необходими за планирания полет на аеростата, липсват, не работят или не отговарят на изискваните функции.

BOP.BAS.310   Експлоатационни светлини

Аеростатите, които се експлоатират през нощта, се оборудват със:

а)

светлини за предпазване от сблъскване;

б)

средство, осигуряващо необходимата осветеност на всички прибори и оборудване, които са от съществено значение за безопасната експлоатация на аеростата;

в)

преносима лампа с независимо захранване.

BOP.BAS.315   Пилотажно-навигационни прибори и оборудване

Аеростати, които се експлоатират по правилата за визуални полети през деня, се оборудват със:

а)

средство за показване на посоката на отклонение;

б)

средства за измерване и показване на:

1)

времето в часове, минути и секунди;

2)

вертикалната скорост, ако това се изисква от ръководството за летателна експлоатация; както и

3)

барометричната височина, ако това се изисква от ръководството за летателна експлоатация, от изискванията за въздушното пространство или когато е необходимо височината да бъде известна с оглед на използването на кислород.

BOP.BAS.320   Системи за обезопасяване

Аеростатите се оборудват със система за обезопасяване за командира, когато аеростатът е оборудван с едно от следните:

а)

отделение за командира;

б)

въртящ(и) се отвор(и);

BOP.BAS.325   Допълнителен кислород

Аеростати, за чиято експлоатация се изисква подаване на кислород съгласно точка BOP.BAS.180, се оборудват с кислороден резервоар и подаващо устройство, чрез които се съхранява и подава необходимият кислород.

BOP.BAS.330   Комплект за оказване на първа помощ

а)

Аеростатите се оборудват с комплект за оказване на първа помощ.

б)

Комплектът за оказване на първа помощ трябва да е:

1)

лесно достъпен за ползване; както и

2)

с редовно подновявано съдържание.

BOP.BAS.335   Ръчни пожарогасители

Аеростатите, освен тези с газ, се оборудват най-малко с по един ръчен пожарогасител.

BOP.BAS.340   Авариен спасителен пакет и сигнално оборудване — полети над вода

Преди началото на полета командирът на аеростат, експлоатиран над вода, определя рисковете за оцеляването на лицата на борда на аеростата в случай на аварийно приводняване. Предвид тези рискове той определя дали е необходимо да се носи авариен спасителен пакет и сигнално оборудване.

BOP.BAS.345   Авариен спасителен пакет и сигнално оборудване — Търсене и спасяване

Аеростати, експлоатирани при полети над зони, в които търсенето и спасяването могат да бъдат особено затруднени, се снабдяват с животоподдържащо оборудване и сигнализиращи устройства, подходящи за прелитаната зона.

BOP.BAS.350   Допълнително оборудване

а)

Аеростатите се оборудват с предпазни ръкавици за всеки член на екипажа.

б)

Смесените аеростати, аеростатите с горещ въздух и дирижаблите с горещ въздух се оборудват с всичко посочено по-долу:

1)

алтернативен и независим източник на запалване;

2)

средство за измерване и указване на количеството гориво;

3)

противопожарно одеяло или огнеупорно покривало;

4)

въже за спускане, дълго най-малко 25 m.

в)

Аеростатите с газ се оборудват със:

1)

нож;

2)

въже за влачене от естествени влакна или електростатичен проводим материал, дълго най-малко 20 m.

BOP.BAS.355   Радиокомуникационно оборудване

а)

Аеростатите се оборудват с радиокомуникационното оборудване, необходимо за осъществяване на комуникация в съответствие с допълнение 4 към приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 и, ако полетът се извършва във въздушното пространство на трета държава, в съответствие с нейното законодателство.

б)

Радиокомуникационното оборудване трябва да осигурява възможност за комуникация на аварийната въздушна честота от 121,5 MHz.

BOP.BAS.360   Транспондер

Аеростатите се оборудват с транспондер на вторичен обзорен радиолокатор (SSR) с всички необходими функционални възможности в съответствие с буква б) от точка SERA.6005 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 и, ако полетът се извършва във въздушното пространство на трета държава, в съответствие с нейното законодателство.

ПОДЧАСТ ADD

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ

Раздел 1

Общи организационни изисквания

BOP.ADD.001   Обхват

В съответствие с член 3 настоящата подчаст установява изискванията, в допълнение към тези от подчаст BAS, които трябва да бъдат изпълнени от всеки оператор, извършващ търговски операции с аеростати, различен от операторите, посочени в последната алинея от член 3, параграф 2.

BOP.ADD.005   Задължения на оператора

а)

Операторът носи отговорност за експлоатацията на аеростата в съответствие със съществените изисквания в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, със изискванията в настоящата подчаст и със своята декларация.

б)

Всеки полет се извършва в съответствие с разпоредбите на ръководството за експлоатация.

в)

Операторът гарантира, че аеростатът е оборудван и всички членове на екипажа са квалифицирани съгласно с изискванията за зоната на прелитане и типа експлоатация.

г)

Операторът гарантира, че всички членове на екипажа, които са включени или пряко участват в полетни операции, изпълняват условията по-долу:

1)

притежават необходимата подготовка и инструктаж;

2)

познават правилата и процедурите, отнасящи до изпълнението на техните задължения;

3)

доказали са способността си да изпълняват своите конкретни задължения;

4)

запознати са със своите отговорности и взаимовръзката между своите задължения и цялостната експлоатация на аеростата.

д)

Операторът установява процедури и инструкции за безопасната експлоатация на всеки тип аеростат, съдържащи задълженията и отговорностите на членовете на екипажа, за всички видове операции. Тези процедури и инструкции не могат да изискват член на екипажа да изпълнява друга дейност по време на критични фази на полета, освен необходимите за безопасната експлоатация на аеростата.

е)

Операторът взема мерки всички членове на екипажи и на персонала, участващи в експлоатацията на аеростата, да бъдат под надзора на лица с подходящия опит и умения, за да се гарантира спазване на стандартите, посочени в ръководството за експлоатация.

ж)

Операторът гарантира, че всички членове на екипажи и на персонала, участващи в експлоатацията на аеростата, са информирани, че трябва да спазват отнасящите се до изпълнението на техните задължения законови и подзаконови актове и процедури на държавите, в които се извършват операциите.

з)

Операторът определя процедури за полетно планиране с цел осигуряване на безопасно извършване на полета, съобразени с характеристиките на аеростата, други експлоатационни ограничения и съответните очаквани условия по предвидения маршрут, както и със съответните експлоатационни площадки. Тези процедури са включени в ръководството за експлоатация.

BOP.ADD.010   Уведомление за алтернативни мерки за съответствие

При подаване на декларацията съгласно точка BOP.ADD.100 операторът представя на компетентния орган списъка на алтернативните мерки за съответствие (AltMOC), когато възнамерява да използва AltMOC за доказване на съответствие, ако това му бъде поискано съгласно точка BOP.BAS.010. Този списък съдържа позовавания на приемливите мерки за съответствие (АМС), които биват заменени, в случай че Агенцията е установила съответни АМС.

BOP.ADD.015   Достъп

а)

С цел определяне на съответствие със съществените изисквания в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008 и с изискванията и правилата в настоящия регламент операторът предоставя достъп на всяко лице, упълномощено от компетентния орган, по всяко време, до всички съоръжения, аеростати, документи, записи, данни, процедури или всякакви други материали, отнасящи се до дейността му, която попада в обхвата на настоящия регламент, независимо дали дейността е договорена или не.

б)

В случая на превоз на пътници с аеростат с търговски цели, достъпът до аеростата включва възможността да се влиза и да се остава в него по време на полетни операции, освен ако това би застрашило полета.

BOP.ADD.020   Констатации

След като получи уведомлението за констатациите, направени от компетентния орган в съответствие с точки ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 и ARO.GEN.360 от приложение II към Регламент (ЕС) № 965/2012, операторът:

а)

установява първопричината за несъответствието;

б)

съставя план за коригиращи действия;

в)

доказва, че изпълнява плана за коригиращи действия по удовлетворителен за компетентния орган начин в срока, определен от този орган в съответствие с точка ARO.GEN.350 от приложение II към Регламент (ЕС) № 965/2012.

BOP.ADD.025   Докладване за събития

а)

Операторът използва като част от своята система за управление схема за докладване на събития, която позволява както задължително, така и доброволно докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3).

б)

Без да се засяга предвиденото в буква а), операторът докладва на компетентния орган и на организацията, отговорна за проектирането на аеростата, всяка неизправност, технически дефект, надвишаване на техническите ограничения или събитие, които могат да са показателни за наличие на неточност, непълнота или неяснота в информацията, съдържаща се в данните, събрани в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията, и всяко друго събитие, което представлява инцидент, но не и произшествие или сериозен инцидент.

в)

Операторът предприема необходимите мерки, за да гарантира спазването на член 9 от Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) от страна на командира, всеки друг член на екипажа и целия свой персонал по отношение на всеки сериозен инцидент или произшествие, свързани с експлоатацията на аеростата.

BOP.ADD.030   Система за управление

а)

Операторът установява, прилага и поддържа система за управление, която включва всичко посочено по-долу:

1)

ясно определени области на отговорност и отчетност в цялата организация на оператора, включително пряка отговорност на отговорния ръководител за безопасността;

2)

описание на всички виждания и принципи на оператора по отношение на безопасността, наричани „политика на безопасност“;

3)

идентифициране на заплахите за авиационната безопасност, свързани с дейността на оператора, тяхната оценка и управлението на свързаните рискове, включително чрез предприемане на действия за намаляване на рисковете, когато това е необходимо, и проверка на ефективността на тези действия;

4)

поддържане на персонал, който е обучен и квалифициран за изпълнение на задачите;

5)

документация за всички основни процеси на системата за управление, включително процеса за уведомяване на персонала за неговите отговорности, и процедура за изменяне на тази документация;

6)

функция за наблюдаване на съответствието на оператора с изискванията на настоящото приложение. Това наблюдение на съответствието включва система за подаване към отговорния служител на оператора на обратна информация по констатациите, за да се осигури ефективното прилагане на коригиращи действия, когато е необходимо;

7)

процеса, който е необходим за гарантиране на съответствие с изискванията в членове 4, 5, 6 и 13 от Регламент (ЕС) № 376/2014.

б)

Системата за управление е съобразена с размера на оператора и естеството и сложността на неговата дейност, като се вземат предвид заплахите и съответните рискове, присъщи за тази дейност.

BOP.ADD.035   Договорени дейности

Когато договаря каквато и да било част от своята дейност, която попада в обхвата на настоящия регламент, операторът носи отговорност да гарантира, че организацията изпълнител извършва дейността в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, и с изискванията на настоящия регламент. Операторът също така гарантира, че компетентният орган има достъп до организацията изпълнител, за да може да определи дали операторът отговаря на посочените изисквания.

BOP.ADD.040   Изисквания за персонала

а)

Операторът определя отговорен ръководител, който има пълномощия да гарантира, че всички дейности, попадащи в обхвата на настоящия регламент, могат да бъдат финансирани и извършвани в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, и с изискванията на настоящия регламент. Отговорният ръководител отговаря за установяване и поддържане на ефективна система за управление.

б)

Операторът:

1)

определя отговорностите на своя персонал за всички задачи и дейности;

2)

назначава достатъчен квалифициран персонал за изпълнението на посочените задачи и дейности; както и

3)

поддържа подходящи записи за опита, квалификациите и обучението на своя персонал.

в)

Операторът определя едно или повече лица, които да отговарят за управлението и надзора в следните области:

1)

полетни дейности;

2)

наземни операции;

3)

продължаваща летателна годност в съответствие с Регламент (ЕС) № 1321/2014.

BOP.ADD.045   Изисквания за съоръженията

Операторът трябва да разполага със съоръжения, които са достатъчни, за да позволят изпълнението и управлението на всички задачи и дейности, необходими за гарантиране спазването на съществените изисквания, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, и на изискванията на настоящия регламент.

Раздел 2

Декларация, летателна годност, мокър и сух лизинг

BOP.ADD.100   Декларация

а)

В декларацията, посочена в член 3, параграф 2, втора алинея, операторът потвърждава, че отговаря и ще продължи да отговаря на съществените изисквания, установени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, и на изискванията на настоящия регламент.

б)

Операторът включва в декларацията цялата посочена по-долу информация:

1)

име на оператора;

2)

основно място на стопанска дейност на оператора;

3)

име на отговорния ръководител на оператора и данни за контакт с него;

4)

началната дата на търговската операция и, когато е приложимо, датата, на която влиза в сила промяната в съществуваща търговска операция;

5)

по отношение на всички аеростати, използвани за търговската операция — тип на аеростата, регистрация, основна база, вид операция и организация за управление на поддържането на летателната годност.

в)

Когато е приложимо, операторът прилага към декларацията списъка на алтернативните начини за съответствие (AltMOC), в съответствие с точка BOP.ADD.010.

г)

При подаване на декларацията операторът използва формуляра в допълнението към настоящото приложение.

BOP.ADD.105   Промени в декларацията и преустановяване на търговски операции

а)

Операторът незабавно уведомява компетентния орган за всички промени в обстоятелствата, които имат отношение към това дали той изпълнява съществените изисквания в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008 и изискванията на настоящия регламент, съгласно декларираното пред компетентния орган, както и за всяка промяна във включената или приложената към декларацията информация по точка BOP.ADD.100, буква б) и списъка с AltMOC по точка BOP.ADD.100, буква в).

б)

При преустановяване на търговските си операции с аеростати операторът незабавно уведомява компетентния орган.

BOP.ADD.110   Изисквания за летателна годност

Аеростатите трябва да притежават сертификат за летателна годност, издаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012, или, ако са регистрирани в трета държава, аеростатите са предмет на споразумения за мокър или сух лизинг съгласно точка BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115   Мокър и сух лизинг на аеростат, регистриран в трета държава

а)

Операторът уведомява компетентния орган за всяко споразумение за мокър лизинг или сух лизинг за аеростат, регистриран в трета държава.

б)

Когато регистриран в трета държава аеростат е предмет на споразумение за мокър лизинг, операторът гарантира, че равнището на безопасност, произтичащо от прилагането на стандартите за безопасност по отношение на поддържането на летателна годност и на въздушните операции, към които се придържа операторът на аеростат от трета държава, е най-малкото равностойно на равнището на безопасност, произтичащо от прилагането на изискванията на приложение I към Регламент (ЕС) № 1321/2014 и на изискванията на настоящия регламент.

в)

Когато регистриран в трета държава аеростат е предмет на споразумение за сух лизинг, операторът гарантира съответствието със съществените изисквания по отношение на поддържането на летателна годност, установени в приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, и с изискванията на настоящия регламент.

Раздел 3

Ръководства и записи

BOP.ADD.200   Ръководство за експлоатация

а)

Операторът изготвя ръководство за експлоатация.

б)

Съдържанието на ръководството за експлоатация трябва да отразява изискванията, посочени в настоящото приложение, и да не противоречи на информацията, съдържаща се в декларацията на оператора.

в)

Ръководството за експлоатация може да се изготви в отделни части.

г)

На всички членове на персонала на оператора се предоставя лесен достъп до частите на ръководството за експлоатация, които се отнасят до съответните им задължения.

д)

Ръководството за експлоатация редовно се актуализира. Всички членове на персонала на оператора биват информирани за всяка промяна в ръководството за експлоатация, която се отнася до съответните им задължения.

е)

Операторът гарантира, че всяка информация, която лежи в основата на някой от елементите на ръководството за експлоатация, и всяка промяна в тази информация, се отразяват правилно в ръководството за експлоатация.

ж)

Операторът гарантира, че всички членове на персонала разбират езика, на който са написани онези части на ръководството за експлоатация, които се отнасят до съответните им задължения. Съдържанието на ръководството за експлоатация се представя във форма, която позволява използване без затруднения.

BOP.ADD.205   Отчетност

а)

Операторът създава система за водене на отчетност, която да позволява подходящо съхранение и надеждно проследяване на неговите дейности.

б)

Формата на водената отчетност се посочва в процедурите на оператора или в ръководствата.

Раздел 4

Полетен екипаж

BOP.ADD.300   Състав на полетния екипаж

а)

Съставът на полетния екипаж съответства най-малкото на посоченото в ръководството за летателна експлоатация или в експлоатационните ограничения за аеростата.

б)

Полетният екипаж включва допълнителни членове, когато това се изисква от типа на операцията. Полетният екипаж не може да бъде с по-малък брой членове от посочения в ръководството за експлоатация.

в)

Всички членове на полетния екипаж трябва да притежават свидетелства за правоспособност и квалификации, издадени или приети в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011 и съответстващи на възложените им задачи.

г)

По време на полета членовете на полетния екипаж могат да бъдат освобождавани от задълженията им да управляват аеростата от друг подходящо квалифициран член на полетния екипаж.

д)

Когато се ползват услугите на членове на полетен екипаж, които работят като нещатни сътрудници или на непълно работно време, операторът проверява дали са изпълнени:

1)

изискванията на настоящата подчаст;

2)

изискванията в приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011, включително изискванията за скорошен опит;

3)

ограниченията на времето за полети и дежурства и изискванията за почивка в съответствие с националното законодателство на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на оператора, като се вземат предвид всички услуги, предоставени от члена на полетния екипаж на други оператори.

BOP.ADD.305   Определяне на командир

а)

Операторът определя един пилот от летателния екипаж за командир.

б)

Операторът определя даден пилот за командир единствено ако той/тя:

1)

има квалификацията да бъде командир в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

2)

притежава минималното ниво на опит, посочено в ръководството за експлоатация; и

3)

познава достатъчно добре прелитаната зона.

BOP.ADD.310   Предоставяне на обучение и проверки

Цялото обучение и всички проверки на членовете на полетния екипаж, изисквани по точка BOP.ADD.315, се предоставят, както следва:

а)

в съответствие с учебните програми и планове, установени от оператора в ръководството за експлоатация;

б)

от подходящо квалифицирани лица, а по отношение на полетното обучение и проверките — от лица, които притежават квалификация в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

BOP.ADD.315   Периодично обучение и проверка

а)

Всеки член на полетен екипаж преминава на всеки 2 години периодично летателно и наземно обучение, съответстващо на класа на аеростата, който експлоатира, включително обучение за разположението и използването на цялото аварийно-спасително оборудване на борда.

б)

Всеки член на полетен екипаж преминава квалификационни проверки на оператора, за да демонстрира своята компетентност в извършването на нормалните процедури и процедурите при необичайни и аварийни ситуации, обхващащи съответните аспекти, свързани със специализираните задачи, описани в ръководството за експлоатация. При тези проверки се отделя дължимото внимание на членовете на екипажа, които извършват операции по правилата за визуални полети през нощта.

в)

Квалификационната проверка на оператора е валидна за срок от 24 календарни месеца, считано от края на месеца, през който е извършена проверката или, в случай че проверката е извършена през последните 3 месеца от срока на валидност на предишната проверка, считано от последния ден от срока на валидност на предишната проверка.

Раздел 5

Общи експлоатационни изисквания

BOP.ADD.400   Задължения на командира

Командирът спазва:

а)

съответните изисквания в схемата на оператора за докладване на събития, посочена в точка BOP.ADD.025;

б)

всички ограничения на времето за полети и дежурства и изискванията за почивка, приложими за неговата дейност в съответствие с националното право на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на оператора.

BOP.ADD.405   Правомощия на командира

Независимо от точка BOP.BAS.035 операторът взема всички необходими мерки, за да гарантира, че всички лица на борда на аеростата се подчиняват на всички законни команди, дадени от командира с цел осигуряване на безопасността на аеростата и на хората или товара, превозвани с него, както и на хората и имуществото на земята.

BOP.ADD.410   Допълнителен член на екипажа на аеростат

Когато аеростатът превозва повече от 19 пътници, в полетния екипаж на борда на аеростата се включва най-малко още един допълнителен член, както се изисква съгласно букви а) и б) от точка BOP.ADD.300, който оказва помощ на пътниците в случай на аварийна ситуация. Този допълнителен член на екипажа трябва да е с подходящ опит и квалификация.

BOP.ADD.415   Пригодност след гмуркане на голяма дълбочина и кръводаряване

Членовете на екипажа не изпълняват служебни задължения на аеростата при евентуално намалена пригодност след гмуркане на голяма дълбочина или кръводаряване.

BOP.ADD.420   Общ език

Операторът гарантира, че всички членове на екипажа могат да комуникират помежду си на общ език.

BOP.ADD.425   Психоактивни вещества

Операторът взима всички основателни мерки, за да не допусне присъствието на борда на аеростата на лице, което е под въздействието на психоактивни вещества до степен, която може да представлява заплаха за безопасността на аеростата, на лицата или товара на борда или на което и да е лице или имущество на земята.

BOP.ADD.430   Заплаха за безопасността

Операторът взема всички необходими мерки, за да гарантира, че никое лице не предприема умишлено, безотговорно или небрежно действие или бездействие, с което да:

а)

застрашава аеростата или лице на борда или на земята;

б)

причини или допусне аеростатът да застраши безопасността на лице или на имущество.

BOP.ADD.435   Налични на борда документи, ръководства и информация

а)

По време на всеки полет на борда трябва да са налични оригинали или копия на всички посочени по-долу документи, ръководства и информация:

1)

декларацията на оператора;

2)

информация относно службите по търсене и спасяване за зоната на планирания полет;

3)

експлоатационния план на полета.

б)

По време на полет оригиналите на всички посочени по-долу документи, ръководства и информация се съхраняват на безопасно място, не на борда на аеростата:

1)

документите, ръководствата и информацията, посочени в буква а), когато копия от тях са налични на борда по време на полета на аеростата;

2)

актуалните части на ръководството за експлоатация или стандартните оперативни процедури (СОП), отнасящи се до задълженията на членовете на екипажа, които са лесно достъпни за тях;

3)

списъци с пътниците, когато се превозват такива;

4)

документацията за масата, посочена в буква в) на точка BOP.ADD.600.

в)

При поискване от компетентния орган командирът или операторът предоставя на органа оригиналните документи, ръководства и информация в срока, определен от органа, който е не по-малко от 24 часа.

BOP.ADD.440   Опасни товари

Операторът:

а)

установява процедури, за да гарантира, че са предприети всички необходими мерки, за да се предотврати пренасянето на опасни товари на борда на аеростата по невнимание; и

б)

предоставя на членовете на екипажа необходимата информация, която им позволява да изпълняват своите задължения по отношение на опасните товари, които се превозват или са предназначени за превоз на борда на аеростата.

Раздел 6

Оперативни процедури

BOP.ADD.500   Изчисляване на гориво или баласт

Операторът гарантира, че изчисленията по отношение на резервното гориво или баласта са вписани в експлоатационния полетен план.

BOP.ADD.505   Превоз на специални категории пътници

Операторът установява процедури за лицата, които изискват специални условия, грижи или помощни средства, при превоза им на борда на аеростата при условия, които гарантират безопасността на аеростата и на хората или товара, превозвани с него.

BOP.ADD.510   Специализирани търговски операции с аеростат — стандартни оперативни процедури

Независимо от точка BOP.BAS.190:

а)

Преди започване на специализирана търговска операция с аеростат операторът извършва оценка на риска, преценявайки сложността на планираната операция, за да определи опасностите и рисковете, присъщи на операцията, и при необходимост да набележи мерки за ограничаване на последствията.

б)

Въз основа на оценката и преди започване на специализирана търговска операция с аеростата операторът установява стандартните оперативни процедури (СОП), които са подходящи за планираната операция и използвания аеростат. СОП са част от ръководството за експлоатация или са изложени в отделен документ. Операторът редовно преразглежда и актуализира СОП, когато това е необходимо с оглед на надлежното отчитане на оценката на риска.

в)

Операторът гарантира, че специализираните търговски операции с аеростат се изпълняват в съответствие със СОП.

Раздел 7

Летателни характеристики и експлоатационни ограничения

BOP.ADD.600   Система за определяне на масата

а)

Операторът установява система, уточняваща как се определя следното за всеки полет, което позволява на командира да проверява дали се спазват ограниченията, определени в ръководството за летателна експлоатация:

1)

масата на празен аеростат;

2)

масата на полезния товар;

3)

масата на горивото или баласта, заредени за полет;

4)

излетна маса;

5)

натоварване на аеростата, извършено под надзора на командира или квалифициран персонал;

6)

изготвяне и разпределение на всички документи.

б)

Командирът трябва да може да възпроизведе изчислението на масата по електронен начин.

в)

Документацията за масата, в която се изброяват елементите в буква а), се подготвя преди потегляне и се вписва в експлоатационния полетен план.


(1)  Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18).

(4)  Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56//ЕО (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35).


Допълнение

Image Текст на изображението Image Текст на изображението

14.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/396 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2018 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква д) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 е установена номенклатура от стоки (наричана по-нататък „Комбинираната номенклатура“ или „КН“), която се съдържа в приложение I към посочения регламент.

(2)

В част втора, глава 22, допълнителна забележка 10 от КН се посочва, че за прилагането на подпозиции 2206 00 31 и 2206 00 39 ферментирали напитки, различни от представени в бутилки, запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на кошничка, с налягане, равно или по-голямо от 1,5 bar, измерено при температура 20 °C, се считат за „пенливи“.

(3)

Забележка 1 към подпозициите от глава 22 на част втора от КН предвижда, че по смисъла на подпозиция 2204 10 под „пенливи вина“ се разбират вината, които при съхраняване при температура 20 °C в затворени съдове, са със свръхналягане, равно или по-голямо от 3 bar.

(4)

В Директива 92/83/ЕИО на Съвета (2) се посочва, че „други шумящи напитки, получени чрез ферментация“, не само в рамките на позиции № 2204 и № 2205, но също така в рамките на код по КН 2206 00 91, приложима към момента на приемане на директивата (понастоящем под кодове по КН 2206 00 31 и 2206 00 39), имат свръхналягане от 3 bar или повече.

(5)

Не може да бъде обосновано от научна гледна точка или по друг начин прилагането на различни прагове по отношение на свръхналягането за шумящи напитки, получени чрез ферментация, независимо от тяхното класиране в кодове по КН 2204, 2205 или 2206.

(6)

В интерес на правната сигурност е необходимо да измени допълнителна забележка 10 в част втора, глава 22 от КН, като съществуващият праг „равно или по-голямо от 1,5 bar“ се замени с „равно или по-голямо от 3 bar“.

(7)

За да се осигури последователност и еднакво тълкуване на Комбинираната номенклатура в целия Съюз по отношение на определението на „пенливи напитки“ част втора, глава 22, допълнителна забележка 10 от Комбинираната номенклатура следва да бъде изменена.

(8)

Следователно Регламент (ЕИО) № 2658/87 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част втора, глава 22 от Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, второто тире от допълнителна забележка 10 се заменя със следното:

„—

ферментирали напитки, в други съдове, с налягане, равно или по-голямо от 3 bar, измерено при температура 20 °C.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21).


РЕШЕНИЯ

14.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/38


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/397 НА СЪВЕТА

от 8 март 2018 година

за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (1), и по-специално член 33 от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 25, параграф 2 от Решение 2008/615/ПВР предоставянето на лични данни, предвидено в посоченото решение, не може да се осъществи преди общите разпоредби за защита на данните, установени в глава 6 от посоченото решение, да са въведени в националното право на територията на държавите членки, участващи в подобно предоставяне.

(2)

Член 20 от Решение 2008/616/ПВР на Съвета (3) предвижда, че проверката дали условието, посочено в съображение 1, е изпълнено по отношение на автоматизирания обмен на данни в съответствие с глава 2 от Решение 2008/615/ПВР се прави въз основа на доклад за оценка, който се базира на въпросник, посещение за оценка и пилотно изпитване.

(3)

В съответствие с глава 4, точка 1.1 от приложението към Решение 2008/616/ПВР въпросникът, съставен от съответната работна група на Съвета, се отнася за всички случаи на автоматизиран обмен на данни и трябва да бъде попълнен от държавата членка веднага щом тя счете, че е изпълнила необходимите условия за обмен на данни за съответната категория данни.

(4)

Португалия е попълнила въпросника относно защитата на данни, както и въпросника относно обмена на данни за регистрацията на превозните средства.

(5)

Португалия е осъществила успешен пилотен тест с Нидерландия.

(6)

Проведено е посещение за оценка в Португалия, като екипът за оценка от Нидерландия, Испания и Словакия е изготвил доклад за посещението и го е предал на съответната работна група на Съвета.

(7)

На Съвета е представен доклад за цялостна оценка, в който са обобщени резултатите от въпросника, посещението за оценка и пилотното изпитване относно обмена на данни за регистрацията на превозните средства.

(8)

На 12 октомври 2017 г., след като отбеляза съгласието на всички държави членки, обвързани от Решение 2008/615/ПВР, Съветът стигна до заключението, че Португалия е въвела изцяло общите разпоредби за защита на данните, установени в глава 6 от Решение 2008/615/ПВР.

(9)

Поради това за целите на автоматизираното търсене на данни за регистрацията на превозните средства Португалия следва да има право да получава и да предоставя лични данни съгласно член 12 от Решение 2008/615/ПВР.

(10)

С член 33 от Решение 2008/615/ПВР се предоставят изпълнителни правомощия с оглед на приемането на мерки, необходими за изпълнението на посоченото решение, по-специално по отношение на получаването и предоставянето на лични данни съгласно посоченото решение.

(11)

Тъй като условията и процедурата за упражняване на тези изпълнителни правомощия са спазени, следва да бъде прието решение за изпълнение за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия, с което да се даде възможност на тази държава членка да получава и да предоставя лични данни съгласно член 12 от Решение 2008/615/ПВР.

(12)

Дания, Ирландия и Обединеното кралство са обвързани от Решение 2008/615/ПВР и поради това участват в приемането и прилагането на настоящото решение, с което се изпълнява Решение 2008/615/ПВР,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на автоматизираното търсене на данни за регистрацията на превозните средства Португалия има право да получава и да предоставя лични данни съгласно член 12 от Решение 2008/615/ПВР, считано от 15 март 2018 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 8 март 2018 година.

За Съвета

Председател

В. РАДЕВ


(1)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(2)  Становище от 7 февруари 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).