ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 69

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
13 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/385 на Съвета от 16 октомври 2017 година за подписване, от името на Съюза и на държавите членки, и временно прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

3

 

*

Решение (Евратом) 2018/386 на Съвета от 16 октомври 2017 година за одобряване на сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

8

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/387 на Съвета от 12 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/388 на Съвета от 12 март 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/390 на Комисията от 12 март 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/391 на Съвета от 12 март 2018 година за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

46

 

*

Решение (ОВППС) 2018/392 на Съвета от 12 март 2018 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

48

 

*

Решение (ЕС) 2018/393 на Комисията от 12 март 2018 година за одобряване, от името на Европейския съюз, на изменението на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/385 НА СЪВЕТА

от 16 октомври 2017 година

за подписване, от името на Съюза и на държавите членки, и временно прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, член 100, параграф 2 и членове 207 и 209 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на Хърватия присъединяването на Хърватия към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна (1) („Споразумението“), трябва да бъде одобрено посредством протокол към Споразумението. В съответствие с член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, за такова присъединяване се прилага опростена процедура, при която Съветът, действащ единодушно от името на държавите членки, и съответните трети държави следва да сключат протокол.

(2)

На 14 септември 2012 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори с Киргизката република за адаптиране на Споразумението. Преговорите относно протокол към споразумението („Протоколът“) приключиха успешно с размяната на вербални ноти.

(3)

По отношение на въпросите от компетентността на Европейската общност за атомна енергия, за подписването на Протокола се прилага отделна процедура.

(4)

Следователно Протоколът следва да бъде подписан от името на Съюза и на държавите членки, и за да се гарантира ефективното му прилагане, следва да се прилага временно до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването, от името на Съюза и на държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, се разрешава, при условие че посоченият протокол бъде сключен.

Текстът на Протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) Протокола от името на Съюза и на държавите членки.

Член 3

Протоколът се прилага временно в съответствие с член 4, параграф 3 от него, считано от 1 юли 2013 г., до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 октомври 2017 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 196, 28.7.1999 г., стр. 48.


13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/3


ПРОТОКОЛ

към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи се страни по Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, наричани по-нататък „държавите членки“,

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

от една страна,

И

КИРГИЗКАТА РЕПУБЛИКА,

от друга страна,

наричани заедно по-нататък „Страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки и Киргизката република, наричано по-нататък „Споразумението“, беше подписано в Брюксел на 9 февруари 1995 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ Договорът за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз беше подписан в Брюксел на 9 декември 2011 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ съгласно член 6, параграф 2 от Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия нейното присъединяване към Споразумението следва да бъде одобрено чрез сключването на протокол към Споразумението;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ Република Хърватия се присъедини към Съюза и към Европейската общност за атомна енергия на 1 юли 2013 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

С настоящото Република Хърватия се присъединява към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки и Киргизката република. Република Хърватия също така приема и взема предвид, по същия начин като останалите държави членки, текстовете на Споразумението и на съвместните декларации, декларациите и размените на писма, приложени към заключителния акт, подписан на същата дата.

Член 2

След подписването на настоящия протокол Съюзът своевременно предоставя текста на Споразумението на хърватски език на държавите членки и на Киргизката република. При условие че настоящият протокол влезе в сила, текстът, посочен в първото изречение на настоящия член, става автентичен при същите условия като английския, българския, гръцкия, датския, естонския, испанския, италианския, латвийския, литовския, малтийския, немския, нидерландския, полския, португалския, румънския, словашкия, словенския, унгарския, финския, френския, чешкия, шведския, киргизкия и руския текст на Споразумението.

Член 3

Настоящият протокол представлява неразделна част от Споразумението.

Член 4

1.   Настоящият протокол се одобрява от страните в съответствие с приетите от тях процедури. Страните се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

2.   Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, през който е извършена последната нотификация, предвидена в параграф 1.

3.   До влизането си в сила настоящият протокол се прилага временно, считано от 1 юли 2013 г.

Член 5

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски, киргизки и руски език, като всеки текст е еднакво автентичен.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните, надлежно упълномощени за целта представители, подписаха настоящия протокол.

Съставено в Брюксел на шести февруари две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el seis de febrero de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne šestého února dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette februar to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Februar zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the sixth day of February in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le six février deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu šestog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì sei febbraio duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada sestajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Frar fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, zes februari tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego lutego roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em seis de fevereiro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la șase februarie două mii optsprezece.

V Bruseli šiesteho februára dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne šestega februarja leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den sjätte februari år tjugohundraarton.

Image

Составлено в Брюсселе шестого февраля две тысячи восемнадцатого года.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейский Союз

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За государства-члены

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Европейское сообщество по атомной энергии

Image

За киргизката република

Por la república kirguisa

Za kyrgyzskou republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République Kirghize

Za kirgisku republiku

Per la repubblica del kirghizistan

Kirgizstānas Republikas vārdā –

Kirgizijos respublikos vardu

A Kirgiz köztársaság részéről

Għall-Repubblika Kirgiża

Voor de Kirgizische Republiek

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela república do quirguistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú Republiku

Za Kirgiško republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/8


РЕШЕНИЕ (Евратом) 2018/386 НА СЪВЕТА

от 16 октомври 2017 година

за одобряване на сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 101, втора алинея от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на Хърватия присъединяването на Република Хърватия към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна (1) („Споразумението“), трябва да бъде одобрено посредством протокол към Споразумението.

(2)

На 14 септември 2012 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори със съответните трети държави. Преговорите с Киргизката република приключиха успешно с размяната на вербални ноти.

(3)

По отношение на въпросите от компетентността на Европейската общност за атомна енергия, за подписването и сключването на Протокола се прилага отделна процедура.

(4)

По отношение на въпросите от компетентността на Съюза и на държавите членки, за подписването и сключването на Протокола се прилага отделна процедура,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се сключването от Комисията, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (2).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 октомври 2017 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 196, 28.7.1999 г., стр. 48.

(2)  Текстът на Протокола е публикуван на страница 3 от настоящия брой на Официален вестник заедно с Решението за подписването от името на Съюза и на държавите членки.


РЕГЛАМЕНТИ

13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/387 НА СЪВЕТА

от 12 март 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета (2) се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2013/798/ОВППС.

(2)

В Решение 2013/798/ОВППС се предвиждат налагане на оръжейно ембарго срещу Централноафриканската република и замразяване на финансовите средства и на икономическите ресурси на определени лица, участващи в действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република, или подкрепящи такива действия.

(3)

На 30 януари 2018 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2399 (2018), с която се изменят изключенията от оръжейното ембарго и критериите за посочване във връзка със замразяването на активи. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/391 (3) за изменение на Решение 2013/798/ОВППС, за да се приведе в действие Резолюция 2399 (2018) на Съвета за сигурност на ООН.

(4)

Посочената мярка попада в приложното поле на Договора и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от икономическите оператори във всички държави членки.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 224/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 224/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 3 буква а) се заменя със следното:

„а)

предназначени единствено за подпомагане на или използване от Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Централноафриканската република (MINUSCA), мисиите на Съюза, френските сили, разположени в Централноафриканската република, както и други сили на държави — членки на ООН, предоставящи обучение и помощ, след предварително уведомяване съгласно буква в);“.

2)

Член 5, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

буква в) се заменя със следното:

„в)

участват в планирането, ръководенето или извършването на действия в Централноафриканската република, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват нарушения на правата на човека, включително действията срещу цивилното население, нападенията на етническа или религиозна основа, нападенията срещу граждански обекти, в това число срещу административни центрове, съдилища, училища и болници, както и отвличанията и принудителното разселване;“

б)

буква з) се заменя със следното:

„з)

участват в планирането, ръководенето, подпомагането или извършването на нападения срещу мисии на ООН или международни части за сигурност, включително MINUSCA, мисиите на Съюза и френските сили, които им оказват подкрепа, както и срещу хуманитарния персонал;“

в)

добавя се следната буква:

„й)

извършват действия, подбуждащи към насилие, по-специално на етническа или религиозна основа, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република, и извършват действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността в Централноафриканската република или оказват съдействие за такива действия.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. КАРАНИКОЛОВ


(1)  ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51.

(2)  Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република (ОВ L 70, 11.3.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2018/391 на Съвета от 12 март 2018 г. за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (вж. страница 46 от настоящия брой на Официален вестник).


13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/388 НА СЪВЕТА

от 12 март 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграфи 1 и 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Въз основа на извършен преглед от страна на Съвета информацията относно някои лица и образувания в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде изменена.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2018 година.

За Съвета

Председател

E. КАРАНИКОЛОВ


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписванията за изброените по-долу лица и образувания, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014, се заменят със следните вписвания:

Лица:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Дата на раждане: 15.8.1976 г.

Място на раждане: Улан Уде, Бурятска автономна ССР (РСФСР)

Като бивш заместник министър-председател на Крим Темиргалиев изиграва значима роля за решенията, взети от „Върховния съвет“ относно „референдума“ от 16 март 2014 г. срещу териториалната цялост на Украйна. Той лобира активно за присъединяването на Крим към Руската федерация.

На 11 юни 2014 г. подава оставка от длъжността си на „първи заместник министър-председател“ на т.нар. „Република Крим“. Понастоящем генерален директор на дружеството, управляващо Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

17.3.2014 г.

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Дата на раждане: 18.1.1970 г. или 29.3.1965 г.

Място на раждане: Артемовск (Artemivsk) (през 2016 г. се връща предишното наименование Bakhmut/Бахмут), Донецка област, Украйна

На 3 март 2014 г. Зима е назначен за новия ръководител на кримската служба за сигурност (КСС) от „министър-председателя“ Аксьонов и приема назначението си. Той е предоставял информация от значение, включително база данни, на руските разузнавателни служби (ФСБ). Тази информация включва данни за активисти на Евромайдан и защитници на правата на човека в Крим. Той изиграва значима роля, за да се попречи на украинските власти да упражняват контрол върху територията на Крим. На 11 март 2014 г. бивши офицери на КСС в Крим обявяват създаването на независима служба за сигурност на Крим.

17.3.2014 г.

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Дата на раждане: 5.1.1958 г.

Място на раждане: Абакан, Хакасия

Бивш председател на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Озеров, от името на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията, публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

През юли 2017 г. подава оставка като председател на Комисията за сигурност и отбрана. Продължава да бъде член на Съвета и членува в Комисията за вътрешно регулиране и парламентарни въпроси.

На 10 октомври 2017 г. с Указ N 372-SF Озеров е включен във временната комисия на Съвета на федерацията за защита на държавния суверенитет и предотвратяване на намеса във вътрешните работи на Руската федерация.

17.3.2014 г.

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Дата на раждане: 3.4.1957 г.

Място на раждане: Орджоникидзе, Северна Осетия

Бивш член на Комисията по международни отношения към Съвета на федерацията на Руската федерация. Задълженията му като член на Съвета на Руската федерация приключват през септември 2017 г.

Понастоящем е член на парламента на Северна Осетия.

На 1 март 2014 г. Тотоонов публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Дата на раждане: 1.9.1956 г.

Място на раждане: Запорожие, Украинска ССР

Бивш заместник-командващ Черноморския флот, контраадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

На 26 септември 2017 г. с указ на президента на Руската федерация е освободен от този пост и от военна служба.

21.3.2014 г.

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Дата на раждане: 21.8.1946 г.

Място на раждане: Шмаковка, Приморска област

Бивш председател на избирателната комисия в Севастопол (до 26 май 2017 г.). Отговорен за провеждането на референдума в Крим. Отговорен съгласно руската система за подписването на резултатите от референдума.

21.3.2014 г.

33.

Elena Borisovna MIZULINA (моминско име DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна Мизулина (моминско име ДМИТРИЕВА)

Дата на раждане: 9.12.1954 г.

Място на раждане: Буй, Костромска област

Бивш депутат в Държавната дума. Автор и съвносител на неотдавнашните законодателни предложения в Русия, които биха дали възможност региони от други държави да се присъединят към Русия без предварителното съгласие на техните централни власти.

От септември 2015 г. е член на Съвета на федерацията от Омски регион. Понастоящем заместник-председател на комисията на Съвета на федерацията за конституционно законодателство и държавно изграждане.

21.3.2014 г.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Дата на раждане: 19.5.1960 г.

Място на раждане: Игнатово, Вологодска област, СССР

Бивш член на Държавната дума и бивш председател на Комисията по конституционно право на Държавната дума. Отговорен за улесняване на приемането на законодателство относно анексирането на Крим и Севастопол към Руската федерация.

Член на Висшия съвет на партия „Единна Русия“.

12.5.2014 г.

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Дата на раждане: 30.12.1965 г. или 19.12.1962 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим или Запорожие

Бивш ръководител на бюрото на Федералната миграционна служба за Севастопол. Отговорен за систематичното издаване по ускорена процедура на руски паспорти за жителите на Севастопол.

От октомври 2016 г. ръководи администрацията на „Законодателното събрание“ на Севастопол.

12.5.2014 г.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Дата на раждане: 12.1.1981 г.

Бивш ръководител на Централната избирателна комисия на „Луганската народна република“. Взел активно участие в организирането на референдума от 11 май 2014 г. за самоопределение на „Луганската народна република“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките политики.

12.5.2014 г.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Дата на раждане: 20.1.1964 г.

Място на раждане: Ижевск, Руска федерация

Бивш т.нар. „министър-председател на Съвета на министрите на Луганската народна република“, утвърден на 8 юли 2014 г.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Продължава да извършва дейности в подкрепа на сепаратистките структури на Луганската народна република.

12.7.2014 г.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Дата на раждане: 24.6.1964 г. или 25.6.1964 г., или 26.6.1964 г.

Място на раждане: Луганск (или може би Келменци, Чернивецка област)

Бивш т.нар. „министър на отбраната“ и бивш т.нар. „държавен глава“ на „Луганската народна република“.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Продължава да извършва „правителствени“ действия на т.нар. „правителство на Луганската народна република“ като специален пратеник на т.нар. „Луганска народна република“ относно изпълнението на споразуменията от Минск.

12.7.2014 г.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Дата на раждане: 15.12.1950 г.

Място на раждане: Владивосток

Бивш постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Продължава да бъде председател на Висшия съвет на партия „Единна Русия“.

25.7.2014 г.

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Дата на раждане: 7.2.1960 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „заместник-министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, Березин подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Настоящ председател на управителния съвет на Съюза на писателите на „Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Дата на раждане: 13.1.1954 г.

Място на раждане: Дзержинск (Донецка област)

Бивш член на т.нар „Народен съвет“ и бивш председател на т.нар. „Върховен съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“, заемал основно място в процеса на определяне на политиката и организирането на незаконния „референдум“, довел до провъзгласяването на т.нар. „Донецка народна република“, което представлява нарушение на териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Настоящ водач на Комунистическата партия на „Донецката народна република“.

30.7.2014 г.

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (известен още като „Царя“)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Дата на раждане: 14.10.1974 г.

Място на раждане: Горски (Луганска област)

От 14 август 2014 г. заменя Игор Стрелков/Гиркин като т.нар. „министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Според сведенията от април 2014 г. командва отряд сепаратистки бойци в Донецк и е поел обещание „да изпълни стратегическата задача да отблъсне военната агресия на Украйна“. Следователно Кононов подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Дата на раждане: 26.7.1956 г.

Място на раждане: Чобручи, Слободзейски район, понастоящем Република Молдова

Бивш т.нар. „заместник министър-председател по социалните въпроси“ на „Донецката народна република“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Протеже на заместник министър-председателя на Русия Дмитрий Рогозин. Бивш ръководител на администрацията на Съвета на министрите на т.нар. „Донецка народна република“.

До март 2017 г. е т.нар. „пълномощен представител на президента“ на т.нар. „Приднестровска молдовска република“ в Руската федерация.

12.9.2014 г.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Дата на раждане: 11.8.1949 г.

Място на раждане: Клин

Бивш заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

През октомври 2017 г. е назначен с президентски указ за изпълняващ длъжността ръководител на Република Дагестан.

12.9.2014 г.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Дата на раждане: 5.4.1948 г.

Място на раждане: Опошка

Бивш член на Държавната дума и бивш първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Член на Президиума на Централния комитет на Комунистическата партия на Руската федерация.

12.9.2014 г.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Дата на раждане: 21.3.1964 г.

Място на раждане: Рудний, Костанайска област, Казахска ССР

Бивш член на Държавната дума и бивш първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките политики.

12.9.2014 г.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Дата на раждане: 8.2.1963 г.

Място на раждане: Кишинев

Бивш член на Държавната дума. Бивш депутат от Държавната дума, председател на Комисията към Държавната дума по законодателството за развитието на военнопромишления комплекс на Руската федерация. Той е изтъкнат член на „Обединена Русия“ и бизнесмен с големи инвестиции в Украйна и Крим.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Понастоящем е член на Съвета на федерацията на Руската федерация. Заместник-председател на Комисията по външни работи.

12.9.2014 г.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (известен още като Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Дата на раждане: 7.8.1957 г.

Място на раждане: град Сталино (понастоящем Донецк)

Член на „парламента“ на т.нар. „Донецка народна република“ и председател на общественото обединение „Съюз на ветераните на „Беркут“ от Донбас“ и член на общественото движение „Свободен Донбас“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Донецка народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, следователно са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава да бъде член на т.нар. „народен съвет на Донецката народна република“.

29.11.2014 г.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Дата на раждане: 23.2.1969 г.

Място на раждане: Село Белозерное, Ромодановски район, СССР

Бивш т.нар. „първи заместник министър-председател“ и предишен „главен прокурор“ на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем „помощник“ на ръководителя на московското подразделение на Следствения комитет на Руската федерация (ГСУ СК).

29.11.2014 г.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Дата на раждане: 3.2.1963 г.

Място на раждане: Москва

Бивш „заместник министър-председател по финансовите въпроси“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките структури на Луганската народна република.

29.11.2014 г.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (известен още като KUZOVLEV, известен още като TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, известен още като КУЗОВЛЕВ, известен още като ТAMБOB).

Дата на раждане: 7.1.1967 г.

Място на раждане: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Бивш т.нар. главнокомандващ на Народната милиция на „Луганската народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Командир на 8-а армия на руските въоръжени сили.

16.2.2015 г.

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга IгорIвна БЕСЕДIНА)

Дата на раждане: 10.12.1976 г.

Място на раждане: Луганск

Бивш т.нар. „министър на икономическото развитие и търговията“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем ръководител на външноикономическия отдел в кабинета на ръководителя на „Луганската администрация“.

16.2.2015 г.

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Дата на раждане: 25.7.1978 г. (или 23.3.1975 г.)

Място на раждане: Красни луч, Ворошиловград, Лугански район

Бивш т.нар. „главен прокурор“ на т.нар. „Луганска народна република“ (до октомври 2017 г.).

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Дата на раждане: 15.5.1955 г.

Място на раждане: Омск

Бивш заместник-министър на отбраната, в качеството си на такъв е подкрепял разполагането на руски войски в Украйна.

Според сегашната структура на руското Министерство на отбраната, в тази функция участва в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство. Тези политики заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

От 28 декември 2016 г. е бивш заместник-министър на външните работи.

Заема длъжността посланик в дипломатическия корпус на Руската федерация.

16.2.2015 г.

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Дата на раждане: 20.10.1972 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията за контрол и регулиране към Думата.

През март 2014 г. Бахарев е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“, а през август 2014 г. — за първи заместник-председател на този орган. Признава личното си участие в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично подкрепи, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetakrimea.ru на 22 март 2016 г. и на уебсайта c-pravda.ru на 23 август 2016 г. Награден е с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“.

9.11.2016 г.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Дата на раждане: 17.10.1969 г.

Място на раждане: Кулар, Уст-Янска област, Якутска автономна ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексирания град Севастопол.

Член на Комисията за контрол и регулиране към Думата.

Като член на общинската администрация на Севастопол през периода февруари—март 2014 г. подкрепя действията на т.нар. „народен кмет“ Алексей Чалий. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително на личния си уебсайт и в интервю, публикувано на уебсайта nation-news.ru на 21 февруари 2016 г.

За участието си в процеса на анексиране е награден с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“ — втора степен.

9.11.2016 г.

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Генерален директор на OAO „VO TPE“ до обявяването му в несъстоятелност, генерален директор на OOO „VO TPE“.

Дата на раждане: 17.2.1970 г.

В качеството си на генерален директор на OАO „VO TPE“ той е водил преговорите със Siemens Gas Turbine Technologies LLC за закупуване и доставка на газови турбини за електроцентрала в Таман, Краснодарски район на Руската федерация. По-късно, в качеството си на генерален директор на OOO ‘VO TPE’, отговаря за прехвърлянето в Крим на газовите турбини. Това спомага за установяването на независимо снабдяване с енергия на Крим и Севастопол като начин за подкрепа на тяхното отцепване от Украйна и подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

4.8.2017 г.

Образувания:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

3.

Т.нар. „Луганска народна република“

„Луганская народная республика“

„Luganskaya narodnaya respublika“

Официален уебсайт:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Т.нар „Луганска народна република“ е създадена на 27 април 2014 г.

Отговорна за организирането на незаконния референдум на 11 май 2014 г. Обявява независимост на 12 май 2014 г.

На 22 май 2014 г. т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ създават т.нар. „Федерална държава Новорусия“.

Това е в нарушение на конституционното право на Украйна и следователно на международното право, като по този начин се подкопават териториалната цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

Участва и в набирането на бойци за сепаратистката „Армия на Югоизтока“ и други незаконни въоръжени сепаратистки групи, като по този начин подкопава стабилността и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

4.

Т.нар. „Донецка народна република“

„Донецкая народная республика“

„Donétskaya naródnaya respúblika“

Официална информация, включително конституция на Донецката народна република и състав на Върховния съвет:

https://dnr-online.ru/

Т.нар. „Донецка народна република“ беше обявена на 7 април 2014 г.

Отговорна за организирането на незаконния референдум на 11 май 2014 г. Обявява независимост на 12 май 2014 г.

На 24 май 2014 г., т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ подписаха споразумение за създаването на т.нар. „Федерална държава Новорусия“.

Това е в нарушение на конституционното право на Украйна и следователно на международното право, като по този начин се подкопават териториалната цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

Участва и в набирането на бойци за незаконните въоръжени сепаратистки групи, като по този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

5.

Т.нар. „Федерална държава Новорусия“

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Официални съобщения за медиите:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

На 24 май 2014 г. т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ подписаха споразумение за създаването на непризнатата т.нар. „Федерална държава Новорусия“.

Това е в нарушение на конституционното право на Украйна и следователно на международното право, като по този начин се застрашават териториалната цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

20.

Акционерно дружество „Завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’

Известно преди като Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет“

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’” и като държавно предприятие завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Государственное предприятие Завод шампанских вин ‘Новый свет’ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Собствеността на образуванието е прехвърлена в нарушение на украинското право. На 9 април 2014 г.„Президиумът на Парламента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на „Република Крим“ от 26.3.2014 г. за национализация на собствеността на предприятията, институциите и организациите на агро-промишления комплекс на територията на „Република Крим“, с което обявява изземането на активите на държавното предприятие — Завод за шампанизирани вина „Новый свет“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 4.1.2015 г. като държавно единно предприятие на „Република Крим“„Завод за шампанизирани вина „Новый свет“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет“). Основател: Министерство на земеделието на „Република Крим“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Пререгистрирано след реорганизация на 29.8.2017 г. като акционерно дружество Sparkling wine plant ‘Novy Svet’ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет“). Основател: Министерство на поземлените и имуществените отношения на „Република Крим“ ((Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014 г.

21.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КОНЦЕРН ЗА ВЪЗДУШНО-КОСМИЧЕСКА ОТБРАНА „АЛМАЗ-АНТЕЙ“

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз — Антей“

(и.о.к. CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; и.о.к. ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; и.о.к. ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз — Антей“;)

Ул. Верейская 41, Москва, 121471, Русия;

Уебсайт: almaz-antey.ru;

Имейл: antey@almaz-antey.ru

„Алмаз-Антей“ е руско държавно предприятие. То произвежда противовъздушни оръжия, включително ракети земя-въздух, с които снабдява руската армия. Руските власти предоставят тежко въоръжение на сепаратистите в Източна Украйна, с което допринасят за дестабилизирането на Украйна. Тези оръжия се използват от сепаратистите, включително за сваляне на самолети. Следователно като държавно предприятие „Алмаз-Антей“ допринася за дестабилизирането на Украйна.

30.7.2014 г.

22.

DOBROLET (известно още като DOBROLYOT)

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Код на авиолинията QD

Международно шосе, дом 31, сграда 1, 141411 Москва

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Уебсайт: www.dobrolet.com

Добролет е било дъщерно предприятие на руско държавно дружество за авиационна дейност. След незаконното анексиране на Крим Добролет извършва изключително полети между Москва и Симферопол. По този начин улеснява интеграцията на незаконно анексираната Автономна република Крим към Руската федерация и подкопава суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

28.

Лугански икономически съюз (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

„Социална организация“, представила кандидати на незаконните т.нар. „избори“ в т.нар. „Луганска народна република“, 2 ноември 2014 г. Номинирала кандидат, Олег АКИМОВ, за „ръководител“ на т.нар. „Луганска народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като участва официално в незаконните „избори“, организацията следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

29.

Казашка национална гвардия

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Командва се от и следователно е свързана с включеното в списъка лице Николай КОЗИЦЫН.

Според сведенията е част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Луганската народна република“.

16.2.2015 г.

41.

„Държавно единно предприятие на Кримската република „Кримски морски пристанища“

(„Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты“), включително подразделенията:

Търговско пристанище „Феодосия“,

Керченски ферибот,

Керченско търговско пристанище.

28 Kirova Street

Kerch 298312

Крим

(298312, Крым, г. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

На 17 март 2014 г.„Парламентът на Крим“ прие Резолюция № 1757-6/14 за национализация на някои дружества, собственост на украинските министерства на инфраструктурата и на селското стопанство, а на 26 март 2014 г. - Резолюция № 1865-6/14 за държавното предприятие „Кримски морски пристанища“ („О Государственном предприятии „Крымские морские порты“), с която обявява изземането на активите на няколко държавни предприятия, които бяха сляти в „Държавно единно предприятие на Кримската република „Кримски морски пристанища“ в полза на „Република Крим“. По този начин тези предприятия бяха на практика конфискувани от кримските „власти“ и „Кримски морски пристанища“ се облагодетелства от незаконното прехвърляне на собствеността им.

16.9.2017 г.“


13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/23


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/389 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2017 година

за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (1), и по-специално член 98, параграф 4, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Платежните услуги, предлагани по електронен път, следва да се извършват по сигурен начин посредством технологии, които могат да гарантират безопасно установяване на идентичността на ползвателя и възможно най-голямо ограничаване на риска от измами. Процедурата за установяване на идентичността следва по принцип да включва механизми за мониторинг на операциите с цел откриване на опитите за използване на персонализираните средства за сигурност на ползвателя на платежни услуги, които са били изгубени, откраднати или незаконно присвоени, и следва също така да гарантира, че ползвателят на платежни услуги е законният ползвател, който чрез нормално използване на персонализирани средства за сигурност дава съгласие за прехвърляне на финансови средства и достъп до своята информация за сметка. Освен това е необходимо да се уточнят изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента, които следва да бъдат прилагани всеки път, когато платецът получава достъп до своята платежна сметка онлайн, инициира електронна платежна операция или извършва дистанционно действие, което би могло да е свързано с риск от измама при плащането или други злоупотреби, като се изисква генерирането на код за удостоверяване на идентичността, който да е устойчив срещу риск от цялостно подправяне, или чрез оповестяване на някой от елементите, въз основа на които е генериран кодът.

(2)

Тъй като методите на измама се променят непрекъснато, изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента следва да дават възможност за иновации чрез технически решения за справяне с появата на нови заплахи за сигурността на електронните плащания. За да се гарантира, че изискванията, които следва да бъдат установени, се прилагат ефективно и без прекъсване, също така е целесъобразно да се изисква мерките за сигурност при прилагането на задълбоченото установяване на идентичността на клиента и освобождаванията от него, мерките за защита на поверителността и целостта на персонализираните средства за сигурност, както и мерките за създаване на общи и сигурни отворени стандарти на комуникация да се документират, периодично да се изпитват, оценяват и проверяват от оперативно независими одитори с опит в сигурността на информационните технологии и плащанията. С цел да се позволи на компетентните органи да наблюдават качеството на прегледа на тези мерки, резултатите от прегледите следва да им се предоставят при поискване.

(3)

Тъй като електронните дистанционни платежни операции предполагат по-висок риск от измами, е необходимо да се въведат допълнителни изисквания за задълбочено установяване на идентичността на клиента при такива операции, за да се гарантира, че елементите свързват операцията по динамичен начин със стойността и получателя, посочен от платеца при иницииране на операцията.

(4)

Динамичното свързване е възможно чрез генериране на кодове за установяване на идентичността, които се подчиняват на набор от строги изисквания за сигурност. За да се постигне запазване на неутралността в технологично отношение, не следва да се изисква конкретна технология за прилагане на кодове за установяване на идентичността. Поради това кодовете за установяване на идентичността следва да се основават на решения като генериране и валидиране на еднократни пароли, цифрови подписи или други проверки за валидност на основата на криптографски методи, използващи ключове или криптографски материал, съхраняван в елементите за установяване на идентичността, при условие че изискванията за сигурност са изпълнени.

(5)

Необходимо е да се определят специфични изисквания за случаите, когато окончателната стойност не е известна към момента, в който платецът инициира електронна дистанционна платежна операция, за да се гарантира, че задълбоченото установяване на идентичността на клиента съответства на максималната стойност, за която платецът е дал съгласие, както е посочено в Директива (ЕС) 2015/2366.

(6)

С цел да се осигури прилагането на задълбоченото установяване на идентичността на клиента е необходимо също така да се изискват подходящи защитни характеристики за елементите на задълбочено установяване на идентичността на клиента, категоризирани като знание (нещо, което само ползвателят знае), например дължина и сложност, както и за елементите, категоризирани като притежание (нещо, което само ползвателят притежава), например спецификации на алгоритми, дължина на ключове и ентропия на информацията, както и за устройствата и софтуера, четящи елементи, категоризирани като характерни особености (нещо, което потребителят е), например спецификации на алгоритми, защитни функции, използващи биометрични датчици и биометрични шаблони, и по-специално, за намаляване на риска от разкриване, оповестяване и използване на тези елементи от неупълномощени страни. Необходимо е също така да бъдат определени изискванията, с които се гарантира, че тези елементи са независими един от друг, така че нарушаването на един елемент да не влияе на надеждността на останалите, по-специално когато някой от тези елементи се използва чрез устройство с много предназначения, а именно устройство като таблет или мобилен телефон, което може да се използва както за предоставяне на инструкция за извършване на плащането, така и в процеса на установяване на идентичността.

(7)

Изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента се прилагат за плащанията, инициирани от платеца, независимо от това дали платецът е физическо лице или правен субект.

(8)

Поради естеството си плащанията, извършени чрез използването на анонимни платежни инструменти, не са предмет на задължението за задълбочено удостоверяване на идентичността на клиента. Когато анонимността на тези инструменти бъде отменена на договорни или законови основания, плащанията подлежат на изискванията за сигурност, предвидени в Директива (ЕС) 2015/2366 и настоящия регулаторен технически стандарт.

(9)

В съответствие с Директива (ЕС) 2015/2366 са определени освобождавания от принципа за задълбочено установяване на идентичността на клиента въз основа на нивото на риска, размера, периодичността и канала на плащане, използван за изпълнение на платежната операция.

(10)

Действия, които предполагат: достъп до салдото и последните операции по платежна сметка без оповестяване на чувствителни данни за плащанията; периодични плащания за същите получатели, които преди това са били създадени или потвърдени от платеца чрез използването на задълбочено установяване на идентичността на клиента; както и плащания към и от едно и също физическо лице или правен субект със сметки към един и същ доставчик на платежни услуги, представляват действия с ниска степен на риск, поради което на доставчиците на платежни услуги се дава възможност да не прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента. Горепосоченото не засяга обстоятелството, че в съответствие с членове 65, 66 и 67 от Директива (ЕС) 2015/2366 доставчиците на услуги по иницииране на плащане, доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка следва да искат и получават необходима и важна информация единствено от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, с цел предоставянето на дадена платежна услуга, със съгласието на ползвателя на платежни услуги. Подобно съгласие може да се предостави поотделно за всяко искане на информация или за всяко плащане, което ще бъде инициирано, или за доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка — като мандат за определени платежни сметки и свързаните с тях платежни операции, както е определено в договорното споразумение с ползвателя на платежни услуги.

(11)

Освобождаванията за безконтактни плащания с ниска стойност на терминални устройства ПОС, които вземат предвид и максимален брой последователни операции или определен фиксирана максимална стойност на последователни операции, без да се прилага задълбочено установяване на идентичността на клиента, дават възможност за разработването на лесни за ползване платежни услуги с нисък риск и поради това следва да бъдат предвидени. Също така е целесъобразно да се установи освобождаване за случаите на електронни платежни операции, инициирани на необслужвани терминали, където използването на задълбочено установяване на идентичността на клиента може не винаги да бъде лесно приложимо поради оперативни причини (например, за да бъдат избегнати опашки и възможните инциденти на бариерите за пътни такси, или при други рискове за безопасността или сигурността).

(12)

Подобно на освобождаването за безконтактни плащания с ниска стойност на терминални устройства ПОС, следва да се постигне правилен баланс между интереса от засилване на сигурността на дистанционните плащания и нуждата от улеснение и достъпност на плащанията в областта на електронната търговия. В съответствие с тези принципи праговете, под които не е необходимо да се прилага задълбочено установяване на идентичността на клиента, следва да се определят по разумен начин, за да покриват само онлайн покупки с ниска стойност. Праговете за онлайн покупки следва да се определят с по-голяма предпазливост, като се има предвид, че след като лицето не присъства физически, то при покупката възниква малко по-висок риск за сигурността.

(13)

Изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента се прилагат за плащанията, инициирани от платеца, независимо от това дали платецът е физическо лице или правен субект. Много корпоративни плащания се инициират чрез специални процеси или протоколи, гарантиращи високото ниво на сигурност на плащанията, което се цели чрез задълбоченото установяване на идентичността на клиента, предвидено в Директива (ЕС) 2015/2366. Когато компетентните органи определят, че с тези процеси и протоколи, които се предоставят единствено на платците, различни от потребители, се постигат целите на Директива (ЕС) 2015/2366 по отношение на сигурността, доставчиците на платежни услуги могат да бъдат освободени от изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента във връзка с тези процеси и протоколи.

(14)

Когато в реално време се извършва анализ на риска от операциите, в резултат на който дадена платежна операция е категоризирана като нискорискова, е целесъобразно също така да се предвиди освобождаване за доставчика на платежни услуги, който възнамерява да не прилага задълбочено установяване на идентичността на клиента въз основа на въвеждането на ефективни и основани на риска изисквания, които гарантират безопасността на средствата и личните данни на ползвателя на платежни услуги. Тези основани на риска изисквания следва да комбинират резултатите от анализа на риска, за да се потвърди, че не са установени необичайни модели на изразходване на средства или на поведение от страна на платеца, като се вземат под внимание други рискови фактори, включително информацията относно местоположението на платеца и на получателя на плащането с паричен праг въз основа на процента на измами, изчислен за дистанционните плащания. Ако въз основа на анализа на риска от операциите в реално време плащането не може да бъде поставено в категория с ниска степен на риск, доставчикът на платежни услуги трябва да премине към задълбочено установяване на идентичността на клиента. Максималната стойност за такова освобождаване въз основа на риска следва да се определи по начин, който гарантира много нисък съответен процент на измами, също и спрямо процента на измами при всички платежни операции на доставчика на платежни услуги, включително проверените чрез задълбочено установяване на идентичността на клиента периодично и в рамките на определен срок.

(15)

С цел осигуряване на ефективно прилагане, доставчиците на платежни услуги, които желаят да се ползват от освобождаванията от задълбочено установяване на идентичността на клиента, следва редовно да наблюдават и да предоставят на разположение на компетентните органи и на Европейския банков орган (ЕБО) — при поискване от тяхна страна и за всеки вид платежна операция — информация за стойността на неразрешените платежни операции или на платежните операции с цел измама, както и за наблюдавания процент на измами за всички техни платежни операции, независимо дали са установени чрез задълбочено установяване на идентичността на клиента или са изпълнени съгласно съответното освобождаване.

(16)

Събирането на тези нови доказателства за минали периоди за процента на измами на електронни платежни операции също така ще допринесе за ефективен преглед от страна на ЕБО на праговете за освобождаване от задълбочено установяване на идентичността на клиента въз основа на анализ на риска от операциите в реално време. ЕБО следва да направи преглед и да представи на Комисията проекти за актуализация относно тези регулаторни технически стандарти, когато е целесъобразно, чрез представяне на нов проект за прагове и на информация за съответния процент на измами с цел засилване на сигурността на електронните дистанционни плащания, в съответствие с член 98, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366 и с член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(17)

Доставчиците на платежни услуги, които се възползват от предвидените освобождавания, следва по всяко време да имат право да прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента за действията и за платежните операции, посочени в тези разпоредби.

(18)

С мерките, които защитават поверителността и целостта на персонализираните средства за сигурност, както и посредством устройствата и софтуера за установяване на идентичността, следва да се ограничават рисковете, свързани с измами чрез неразрешеното използване, или използване с цел измама, на платежни инструменти, включително неразрешения достъп до платежни сметки. За тази цел е необходимо да се въведат изисквания за сигурното създаване и предоставяне на персонализираните средства за сигурност и тяхното свързване с ползвателя на платежни услуги, както и да се осигурят условия за подновяването и дезактивирането на тези средства.

(19)

С цел да се гарантира ефективна и сигурна комуникация между съответните участници в контекста на услугите по предоставяне на информация за сметка, услугите по иницииране на плащане и потвърждение относно наличността на средства, е необходимо да се определят изискванията за общи и сигурни отворени стандарти за комуникация, които да се спазват от всички засегнати доставчици на платежни услуги. С Директива (ЕС) 2015/2366 се предвижда достъп и използване на информацията за платежната сметка от доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка. Следователно с настоящия регламент не се променят правилата за достъпа до сметки, различни от платежни сметки.

(20)

Всеки доставчик на платежни услуги, обслужващ платежни сметки, които са достъпни онлайн, следва да предложат поне един интерфейс за достъп, който дава възможност за сигурна комуникация с доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти. Интерфейсът следва да дава възможност на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, да се идентифицират пред доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка. Този интерфейс следва също така да позволява на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на услуги по иницииране на плащане да разчитат на процедурите за установяване на идентичността, предоставени от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, на ползвателя на платежни услуги. За да се осигури неутралност на технологиите и на моделите на стопанската дейност, доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, следва да бъдат свободни да решат дали да предложат интерфейс, предназначен за комуникация с доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, или да разрешат, за целите на тази комуникация, използването на интерфейс за идентификация и комуникация с ползвателите на платежни услуги на доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка.

(21)

С цел да се позволи на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, на доставчиците на услуги по иницииране на плащане, както и на доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, да разработят свои технически решения, техническата спецификация на интерфейса следва да бъде документирана по подходящ начин и да се направи обществено достъпна. Освен това доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, следва да предложи механизъм, който дава възможност на доставчиците на платежни услуги да изпробват техническите решения поне шест месеца преди датата, от която започва прилагането на тези регулаторни стандарти, или, ако те се въвеждат след датата на влизане в сила на тези стандарти, то преди датата, на която интерфейсът ще бъде пуснат на пазара. За да се гарантира оперативната съвместимост на различните технологични решения в областта на комуникацията, интерфейсът следва да използва стандарти за комуникация, разработени от международни или европейски организации по стандартизация.

(22)

Качеството на услугите, предоставяни от доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на услуги по иницииране на плащане, зависи от правилното функциониране на интерфейсите, въведени или адаптирани от доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка. Поради това е важно, ако тези интерфейси не съответстват на разпоредбите, предвидени в тези стандарти, да се предприемат мерки за гарантиране на непрекъснатост на дейността в полза на ползвателите на тези услуги. Задача на националните компетентни органи е да гарантират, че доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на услуги по иницииране на плащане не са блокирани или възпрепятствани при предоставянето на своите услуги.

(23)

Когато достъпът до платежни сметки се предлага чрез специален интерфейс, е необходимо да се изисква специалните интерфейси да имат същото равнище на достъпност и функциониране като интерфейса на разположение на ползвателя на платежни услуги, за да се гарантира правото на ползвателите на платежни услуги да се ползват от доставчиците на услуги по иницииране на плащане и услуги, които позволяват достъп до информация за сметка, както е предвидено в Директива (ЕС) 2015/2366. Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, следва също така да определят прозрачни ключови показатели за изпълнението и цели за нивото на обслужване, свързани с достъпността и функционирането на специалните интерфейси, които са поне толкова строги, колкото тези за интерфейса, използван за техните ползватели на платежни услуги. Тези интерфейси следва да се изпитват от доставчиците на платежни услуги, които ще ги използват, и следва да бъдат подложени на стрес тестове и да се наблюдават от компетентните органи.

(24)

За да се гарантира, че доставчиците на платежни услуги, които разчитат на специалния интерфейс, могат да продължат да предоставят услугите си в случай на проблеми с достъпността или незадоволителната оперативност, е необходимо при съответните строги условия да се предвиди резервен механизъм, който ще позволи на такива доставчици да използват интерфейса, поддържан от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, с цел идентификация и комуникация с неговите собствени ползватели на платежни услуги. Някои доставчици на платежни услуги, обслужващи сметка, ще бъдат освободени от задължението да предоставят такъв резервен механизъм чрез интерфейсите, предназначени за техните ползватели, в случаите, когато компетентните органи установяват, че специалните интерфейси отговарят на определени условия, които гарантират безпрепятствена конкуренция. В случай че освободените специални интерфейси не отговарят на необходимите условия, освобождаванията се отменят от съответните компетентни органи.

(25)

За да могат компетентните органи да извършват ефективен надзор и мониторинг на изпълнението и управлението на комуникационните интерфейси, доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, следва да предоставят обобщение на съответната документация на разположение на своя уебсайт, както и при поискване да предоставят на компетентните органи документация за решенията в случай на извънредни ситуации. Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, следва също така да направят обществено достъпни статистическите данни относно достъпността и функционирането на този интерфейс.

(26)

С цел да се запази поверителността и целостта на данните е необходимо да се гарантира сигурността при предаването на информация между доставчици на платежни услуги, обслужващи сметка, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти. Необходимо е по-специално да се изисква прилагането на сигурно криптиране при обмена на данни между доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане, доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти и доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка.

(27)

За да се повиши доверието на ползвателите и да се гарантира задълбоченото установяване на идентичността на клиента, използването на средства за електронна идентификация и удостоверителни услуги, както е посочено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3), следва да се вземе под внимание, по-специално във връзка с нотифицираните схеми за електронна идентификация.

(28)

С цел да се осигури съгласуване на датите на влизане в сила, настоящият регламент следва да се прилага от същата дата, от която държавите членки са длъжни да гарантират прилагането на мерките за сигурност, посочени в членове 65, 66, 67 и 97 от Директива (ЕС) 2015/2366.

(29)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(30)

ЕБО проведе открити и прозрачни обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се установяват изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от доставчиците на платежни услуги за целите на прилагането на мерки за сигурност, даващи им възможност:

а)

да прилагат процедурата за задълбочено установяване на идентичността на клиента в съответствие с член 97 от Директива (ЕС) 2015/2366;

б)

да предоставят освобождаване от прилагането на изискванията за сигурност при задълбочено установяване на идентичността на клиента, при положение че са спазени определени ограничени условия, отчитащи нивото на риска, размера и периодичността на платежната операция, както и канала на плащане, използван за нейното изпълнение;

в)

да защитават поверителността и целостта на персонализираните средства за сигурност на ползвателя;

г)

да установят общи и сигурни отворени стандарти за комуникация между доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, платците, получателите на плащането и други доставчици на платежни услуги във връзка с предоставянето и използването на платежни услуги в съответствие с дял IV от Директива (ЕС) 2015/2366.

Член 2

Общи изисквания за установяване на идентичността

1.   С оглед прилагането на мерките за сигурност, посочени в член 1, букви а) и б), доставчиците на платежни услуги трябва да разполагат с действащи механизми за мониторинг на операциите, които им дават възможност да откриват неразрешените платежни операции или платежните операции с цел измама.

Тези механизми се основават на анализ на платежните операции, като се вземат под внимание елементите, които са типични за ползвателя на платежни услуги в условията на обичайно ползване на персонализираните средства за сигурност.

2.   Доставчиците на платежни услуги гарантират, че механизмите за мониторинг на операциите отчитат като минимум всеки от следните основани на риска фактори:

а)

списъци на компрометирани или откраднати елементи за установяване на идентичността;

б)

стойността на всяка платежна операция;

в)

известни сценарии на измама при предоставянето на платежни услуги;

г)

признаци на заразяване със опасен софтуер при предаването на информация за процедурата по установяване на идентичността;

д)

ако устройството за достъп или софтуерът се предоставят от доставчика на платежни услуги — запис в дневника за използването на устройството за достъп или софтуера, предоставени на ползвателя на платежни услуги, и на необичайно използване на устройството за достъп или софтуера.

Член 3

Преглед на мерките за сигурност

1.   Прилагането на мерките за сигурност, посочени в член 1, се документира, те периодично се изпитват, оценяват и проверяват в съответствие с приложимата правна уредба за доставчика на платежни услуги от одитори с опит в сигурността на информационните технологии и плащанията, които са оперативно независими в рамките на или извън доставчика на платежни услуги.

2.   Периодът между одитите, посочени в параграф 1, се определя, като се вземат предвид приложимата счетоводна рамка и рамката на задължителния одит, приложима по отношение на доставчика на платежни услуги.

Доставчици на платежни услуги, които се ползват от освобождаването, посочено в член 18, обаче подлежат на одит на методологията, модела и докладвания процент на измами най-малко веднъж годишно. Одиторът, извършващ одита, трябва да има опит в сигурността на информационните технологии и плащанията, и да е оперативно независим в рамките на или извън доставчика на платежни услуги. Тази проверка се извършва от независим и квалифициран външен одитор през първата година на използване на освобождаването съгласно член 18 и най-малко на всеки три години след това или по-често по преценка на компетентния орган.

3.   В този одит се представя оценка и доклад относно спазването от страна на доставчика на платежни услуги на мерките за сигурност в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент.

Целият доклад се предоставя на разположение на компетентния орган при поискване.

ГЛАВА II

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАДЪЛБОЧЕНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА

Член 4

Код за установяване на идентичността

1.   Когато доставчиците на платежни услуги прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента в съответствие с член 97, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366, установяването на идентичността се основава на два или повече елемента, категоризирани като знание, притежание и принадлежност, и води до генерирането на код за установяване на идентичността.

Кодът за установяване на идентичността се приема само веднъж от доставчика на платежни услуги, когато платецът използва кода, за да получи достъп до своята платежна сметка онлайн, да инициира електронна платежна операция или да извършва каквото и да било действие дистанционно, което би могло да е свързано с риск от измама при плащането или други злоупотреби.

2.   За целите на параграф 1 доставчиците на платежни услуги приемат мерки за сигурност, гарантиращи, че всяко от следните изисквания е спазено:

а)

от оповестяването на кода за установяване на идентичността не е възможно извличането на информация по отношение на някой от елементите, посочени в параграф 1;

б)

не е възможно да се генерира нов код за установяване на идентичността въз основа на познаването на друг такъв код, генериран преди това;

в)

кодът за установяване на идентичността не може да бъде подправен.

3.   Доставчиците на платежни услуги гарантират, че установяването на идентичността посредством създаването на съответния код включва всяка от следните мерки:

а)

когато установяването на идентичността за достъп от разстояние, електронни плащания и всякакви други дистанционни действия, които биха могли да са свързани с риск от измама при плащането или с други злоупотреби, не е успяло да генерира код за установяване на идентичността за целите на параграф 1, не е възможно да се определи кой от елементите, изброени в посочения параграф, е бил неправилен;

б)

броят последователни неуспешни опити за установяване на идентичността, след които действията, посочени в член 97, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366, се блокират временно или постоянно, не надвишава пет опита в рамките на определен период от време;

в)

предаването на информация е защитено от прихващането на данни, предадени по време на установяване на идентичността, и от манипулиране от страна на неупълномощени лица в съответствие с изискванията на глава V;

г)

максималното време на неактивност от страна на платеца след установяване на идентичността за достъп до неговата платежна сметка онлайн не надхвърля пет минути.

4.   Когато блокирането, посочено в параграф 3, буква б) е временно, продължителността му и броят на повторните опити се определят въз основа на характеристиките на услугата, предоставяна на платеца, и на всички съответни рискове, като се вземат предвид най-малко факторите, посочени в член 2, параграф 2.

Платецът трябва да бъде информиран преди блокирането да бъде направено постоянно.

За случаите, когато блокирането е направено постоянно, се създава процедурата за сигурност, която позволява на платеца да възстанови използването на блокираните електронни платежни инструменти.

Член 5

Динамично свързване

1.   Когато доставчиците на платежни услуги прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента в съответствие с член 97, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366, в допълнение към изискванията по член 4 от настоящия регламент, те също така трябва да приемат мерки за сигурност, които отговарят на всяко едно от следните изисквания:

а)

платецът е осведомен за стойността на платежната операция и относно получателя;

б)

кодът, генериран за установяване на идентичността, е специфичен за стойността на платежната операция и за получателя, посочен от платеца при инициирането на операцията;

в)

кодът за установяване на идентичността, приет от доставчика на платежни услуги, съответства на първоначалната стойност на платежната операция и на идентичността на получателя, посочен от платеца;

г)

всяка промяна в стойността или получателя на плащането води до анулиране на генерирания код за установяване на идентичността.

2.   За целите на параграф 1 доставчиците на платежни услуги приемат мерки за сигурност, които гарантират поверителността, автентичността и целостта на всеки един от следните елементи:

а)

стойността на операцията и получателя по време на всички фази на установяване на идентичността;

б)

информацията, която платецът вижда по време на всички фази на установяването на идентичността, включително генерирането, предаването и използването на кодове за установяване на идентичността.

3.   За целите на параграф 1, буква б) и когато доставчиците на платежни услуги прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента в съответствие с член 97, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366, се прилагат следните изисквания за кода за установяване на идентичността:

а)

във връзка с платежна операция, свързана с карта, за която платецът е дал съгласието си за точния размер на средствата, които да бъдат блокирани, съгласно член 75, параграф 1 от тази директива, кодът за установяване на идентичността е специфичен за размера на средствата, за които платецът е дал съгласие да бъдат блокирани и които платецът е посочил при инициирането на операция;

б)

във връзка с платежни операции, при които платецът е дал съгласие за изпълнение на поредица от дистанционни електронни платежни операции за един или няколко получатели, кодът за установяване на идентичността се отнася конкретно за общия размер на поредицата от платежни операции и за конкретните получатели.

Член 6

Изисквания за елементите, категоризирани като знание

1.   Доставчиците на платежни услуги приемат мерки за намаляване на риска от това елементите на задълбочено установяване на идентичността на клиента, категоризирани като знание, да бъдат разкрити от или оповестени на неупълномощени страни.

2.   Използването на тези елементи от платеца се подлежи на мерки за намаляване на риска, за да се предотврати тяхното оповестяване на неупълномощени страни.

Член 7

Изисквания за елементите, категоризирани като притежание

1.   Доставчиците на платежни услуги приемат мерки за намаляване на риска от това елементите на задълбочено установяване на идентичността на клиента, категоризирани като притежание, да бъдат използвани от неупълномощени страни.

2.   Използването на тези елементи от платеца се подлежи на мерки, предвидени да предотвратяват възпроизвеждането им.

Член 8

Изисквания за устройствата и софтуера, свързани с елементите, категоризирани като принадлежност

1.   Доставчиците на платежни услуги приемат мерки за намаляване на риска от това елементите, категоризирани като принадлежност и прочетени от устройствата и софтуера за достъп, предоставени на платеца, да бъдат разкрити от неупълномощени страни. Доставчиците на платежни услуги най-малко гарантират, че рискът устройствата и софтуера за достъп да допуснат неупълномощени страни вместо платеца при процеса на установяване на идентичността е минимален.

2.   Използването от платеца на тези елементи подлежи на мерки, с които се гарантира, че посочените устройства и софтуер осигуряват защита срещу неразрешено използване на елементите чрез достъп до устройствата и софтуера.

Член 9

Независимост на елементите

1.   Доставчиците на платежни услуги гарантират, че използването на елементите на задълбочено установяване на идентичността на клиента, посочени в членове 6, 7 и 8, подлежи на мерки, които да гарантират, че от гледна точка на технологиите, алгоритмите и параметрите, нарушението на един от елементите не компрометира надеждността на останалите елементи.

2.   В случаите, в които всеки от елементите на задълбоченото установяване на идентичността на клиента или самият код за установяване на идентичността се използва чрез устройство с много предназначения, доставчиците на платежни услуги приемат мерки за сигурност, насочени към намаляване на риска, който би възникнал при компрометирането на това устройство с много предназначения.

3.   За целите на параграф 2 мерките за намаляване на риска трябва да включват всеки от следните елементи:

а)

използването на отделни среди за сигурно изпълнение посредством софтуера, инсталиран в устройството с много предназначения;

б)

механизми, които гарантират, че този софтуер или устройство не са били променяни от платеца или от трета страна;

в)

при наличието на промени — механизми за намаляване на последствията от тях.

ГЛАВА III

ОСВОБОЖДАВАНИЯ ОТ ЗАДЪЛБОЧЕНОТО УСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА НА КЛИЕНТА

Член 10

Информация за платежна сметка

1.   На доставчиците на платежни услуги е позволено да не прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента при спазване на изискванията, посочени в член 2, както и изискванията по параграф 2 от настоящия член, когато достъпът на даден ползвател на платежни услуги е ограничен до онлайн достъп до един или два от следните елементи без оповестяване на чувствителни данни за плащанията:

а)

салдото на една или повече определени платежни сметки;

б)

платежните операции, изпълнени през последните 90 дни, чрез една или повече определени платежни сметки.

2.   За целите на параграф 1 доставчиците на платежни услуги не могат да бъдат освободени от прилагането на задълбоченото установяване на идентичността на клиента, когато е изпълнено едно от следните условия:

а)

ползвателят на платежни услуги осъществява онлайн достъп до информацията, посочена в параграф 1, за пръв път;

б)

изтекли са повече от 90 дни след последния път, когато ползвателят на платежни услуги е осъществил онлайн достъп до информацията, посочена в параграф 1, буква б), и е било приложено задълбочено установяване на идентичността на клиента.

Член 11

Безконтактни плащания на терминални устройства ПОС

На доставчиците на платежни услуги е разрешено да не прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента при спазване на изискванията, определени в член 2, когато платецът инициира безконтактна електронна платежна операция, ако са изпълнени следните условия:

а)

индивидуалната стойност на безконтактната електронна платежна операция не надвишава 50 EUR; както и

б)

кумулативната стойност на предишните безконтактни електронни платежни операции, инициирани чрез платежен инструмент с безконтактна функция от датата на последното прилагане на задълбочено установяване на идентичността на клиента, не надвишава 150 EUR; или

в)

броят на последователните безконтактни електронни платежни операции, инициирани чрез платежен инструмент с безконтактна функция от момента на последното прилагане на задълбочено установяване на идентичността на клиента, не надвишава пет операции;

Член 12

Необслужвани терминали за такси за транспорт и паркинг

На доставчиците на платежни услуги е разрешено да не прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента при спазване на изискванията, определени в член 2, когато платецът инициира електронна платежна операция на необслужван терминал с цел плащане на такса за транспорт или паркинг.

Член 13

Доверени бенефициери

1.   Доставчиците на платежни услуги прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента, когато платецът създава или изменя списък с доверени бенефициери чрез доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката.

2.   На доставчиците на платежни услуги е разрешено да не прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента при спазване на общите изисквания за установяване на идентичността, когато платецът инициира платежна операция и получателят е включен в списък на доверени бенефициери, създаден преди това от платеца.

Член 14

Повтарящи се операции

1.   Доставчиците на платежни услуги прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента, когато платецът създава, изменя или инициира за пръв път редица повтарящи се операции със същия размер и със същия получател.

2.   На доставчиците на платежни услуги е разрешено да не прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента при спазване на общите изисквания за установяване на идентичността с цел иницииране на всички последващи платежни операции, включени в поредица от платежни операции, посочени в параграф 1.

Член 15

Кредитни преводи между сметки, държани от едно и също физическо лице или правен субект

На доставчиците на платежни услуги е разрешено да не прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента при спазване на изискванията, определени в член 2, когато платецът инициира кредитен превод при обстоятелства, при които платецът и получателят са едно и също физическо или юридическо лице, а двете платежни сметки се държат от един и същ доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка.

Член 16

Операции с ниска стойност

На доставчиците на платежни услуги е разрешено да не прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента, когато платецът инициира дистанционна електронна платежна операция, ако са изпълнени следните условия:

а)

размерът на дистанционната електронна платежна операция не надвишава 30 EUR; както и

б)

кумулативната стойност на предишните дистанционни електронни платежни операции, инициирани от платеца от момента на последното използване на задълбочено установяване на идентичността на клиента, не надвишава 100 EUR; или

в)

броят на предишните дистанционни електронни платежни операции, инициирани от платеца от момента на последното използване на задълбочено установяване на идентичността на клиента, не надвишава 5 последователни индивидуални дистанционни електронни платежни операции;

Член 17

Сигурност на корпоративните процеси и протоколи на плащане

На доставчиците на платежни услуги е разрешено да не прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента по отношение на юридически лица, инициирали електронни платежни операции чрез използването на специални процеси или протоколи на плащане, които се предоставят единствено на платци, различни от потребители, ако компетентните органи са уверени, че тези процеси или протоколи гарантират нива на сигурност, които са поне еквивалентни на тези, предвидени в Директива (ЕС) 2015/2366.

Член 18

Анализ на риска от операциите

1.   На доставчиците на платежни услуги е разрешено да не прилагат задълбочено установяване на клиента, когато платецът инициира електронна дистанционна платежна операция, определена от доставчика на платежни услуги като операция с ниска степен на риск съгласно механизмите за мониторинг на операциите, посочени в член 2 и в параграф 2, буква в) от настоящия член.

2.   Електронната платежна операция, посочена в параграф 1, се определя като операция с ниска степен на риск, когато са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)

процентът на измами за такъв вид операции, докладван от доставчика на платежни услуги и изчислен в съответствие с член 19, е еквивалентен на или е под референтните проценти на измама, посочени в таблицата в приложението съответно за „дистанционни електронни плащания, свързани с карти“, и за „дистанционни електронни кредитни преводи“;

б)

размерът на операцията не надвишава съответната прагова стойност за освобождаване („ПСО“), посочена в таблицата, поместена в приложението;

в)

в резултат на извършването на анализ на риска в реално време доставчиците на платежни услуги не са установили нито едно от следните обстоятелства:

i)

необичайни разходи или модел на поведение на платеца;

ii)

необичайна информация за използването на устройството/софтуера за достъп на платеца;

iii)

заразяване със опасен софтуер по време на сесията на процедурата по установяване на идентичността;

iv)

известен сценарий на измама при предоставянето на платежни услуги;

v)

необичайно местоположение на платеца;

vi)

високорисково местоположение на получателя.

3.   Доставчиците на платежни услуги, които възнамеряват да освобождават дистанционни електронни платежни операции от задълбочено установяване на идентичността на клиента на основание, че те представляват нисък риск, вземат предвид най-малко следните основани на риска фактори:

а)

предишните модели на изразходване на средства на отделния ползвател на платежни услуги;

б)

хронологията на извършените платежни операции на всеки от ползвателите на платежни услуги на доставчика на платежни услуги;

в)

местоположението на платеца и на получателя към момента на платежната операция в случаите, когато устройството за достъп или софтуерът се предоставя от доставчика на платежни услуги;

г)

установяването на необичайни модели на плащане на ползвателя на платежни услуги спрямо хронологията на платежните му операции.

Оценката, направена от доставчик на платежни услуги, съчетава всички тези основани на риска фактори в оценка на риска за всяка отделна операция, за да се определи дали конкретно плащане следва да бъде разрешено без задълбоченото установяване на идентичността на клиента.

Член 19

Изчисляване на процента на измами

1.   За всеки вид операция, посочена в таблицата в приложението, доставчикът на платежни услуги гарантира, че общият процент на измами, обхващащ както платежните операции, извършени чрез задълбочено установяване на идентичността на клиента, както и тези, извършени съгласно някое от освобождаванията, посочени в членове 13—18, е еквивалентен на или по-нисък от референтния процент на измами за съответния вид платежна операция, посочена в таблицата в приложението.

Общият процент на измами за всеки вид операция се изчислява като общата стойност на дистанционните неразрешени операции или дистанционните операции с цел измама, независимо дали средствата са възстановени или не, се раздели на общата стойност на всички дистанционни операции за един и същ вид операции, независимо дали за тях е приложено задълбоченото установяване на идентичността на клиента или са извършени съгласно освобождаване, посочено в членове 13—18 за всяко тримесечие (90 дни).

2.   Изчисляването на процента на измами и получените стойности се оценяват при одита, посочен в член 3, параграф 2, който гарантира, че те са пълни и точни.

3.   Методологията и всички модели, използвани от доставчика на платежни услуги за изчисляване на процента на измами, както и самият процент на измами, се документират надлежно и се предоставят в тяхната цялост на компетентните органи и на ЕБО, с предварително известие до съответния компетентен орган (или органи), при поискване от тяхна страна.

Член 20

Преустановяване на освобождаванията, основани на анализ на риска от операциите

1.   Доставчиците на платежни услуги, които се ползват от освобождаването, посочено в член 18, незабавно докладват на компетентните органи, когато един от наблюдаваните проценти на измами, за всеки вид платежна операция, посочена в таблицата в приложението, надвишава приложимия референтен процент на измамите, като предоставят на компетентните органи описание на мерките, които те възнамеряват да предприемат, за да се възстанови съответствието на наблюдавания процент на измамите с приложимите референтни проценти.

2.   Доставчиците на платежни услуги незабавно престават да се ползват от освобождаването, посочено в член 18, за всеки вид платежна операция, посочена в таблицата в приложението за съответния праг на освобождаване, когато наблюдаваният процент на измамите надвишава за две последователни тримесечия референтните стойности, приложими за този платежен инструмент или вид платежна операция за съответния праг на освобождаване.

3.   След прекратяване на освобождаването, посочено в член 18, в съответствие с параграф 2 от настоящия член, доставчиците на платежни услуги нямат право да използват това освобождаване отново, докато техният процент на измамите не стане равен на или спадне под референтните проценти на измами, приложими за този вид платежна операция за съответния праг на освобождаване, в продължение на едно тримесечие.

4.   Когато доставчиците на платежни услуги възнамеряват отново да използват освобождаването, посочено в член 18, те уведомяват компетентните органи в рамките на разумен срок и преди отново да използват освобождаването предоставят доказателство за възстановяване на съответствието на техния наблюдаван процент на измамите с приложимия референтен процент на измамите за съответния праг на освобождаване съгласно параграф 3 от настоящия член.

Член 21

Мониторинг

1.   За да използват освобождаванията, предвидени в членове 10—18, доставчиците на платежни услуги отчитат и наблюдават следните данни за всеки вид платежни операции, с разбивка за дистанционните и другите плащания поне веднъж на всяко тримесечие:

а)

общата стойност на неразрешените платежни операции или на платежните операции с цел измама в съответствие с член 64, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366, общата стойност на всички платежни операции и полученият процент на измами, включително разбивка на платежни операции, инициирани чрез задълбочено установяване на идентичността на клиента и съгласно всяко от освобождаванията;

б)

средната стойност на операциите, включително разбивка на платежни операции, инициирани чрез задълбочено установяване на идентичността на клиента и съгласно всяко от изключенията;

в)

броя на платежните операции, при които всяко от освобождаванията е било приложено, и техния процент по отношение на общия брой платежни операции.

2.   Доставчиците на платежни услуги предоставят резултатите от мониторинга в съответствие с параграф 1 на компетентните органи и на ЕБО, с предварително известие до съответния компетентен орган (или органи), при поискване от тяхна страна.

ГЛАВА IV

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЦЯЛОСТ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА СИГУРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

Член 22

Общи изисквания

1.   Доставчиците на платежни услуги гарантират поверителността и целостта на персонализираните средства за сигурност на ползвателя на платежни услуги, включително кодовете за установяване на идентичността, по време на всички фази на установяването на идентичността.

2.   За целите на параграф 1 доставчиците на платежни услуги гарантират, че всяко от следните изисквания е спазено:

а)

персонализираните средства за сигурност не са видими при изобразяване и не са четими в своята цялост, когато ползвателят на платежни услуги ги въвежда по време на установяване на идентичността;

б)

персонализираните средства за сигурност във формат на данни, както и на криптографски материали, свързани с криптирането на персонализираните средства за сигурност, не се съхраняват в открит текст;

в)

секретният криптографски материал е защитен от неразрешено оповестяване.

3.   Доставчиците на платежни услуги документират целия процес, свързан с управлението на криптографски материал, използван за криптиране или за скриване по друг начин на персонализираните средства за сигурност.

4.   Доставчиците на платежни услуги гарантират, че обработката и пренасочването на персонализирани средства за сигурност и на кодовете за установяване на идентичността, генерирани в съответствие с глава II, се осъществяват в сигурна среда в съответствие със строги и широко признати промишлени стандарти.

Член 23

Създаване и предаване на средствата за сигурност

Доставчиците на платежни услуги гарантират, че създаването на персонализирани средства за сигурност се осъществява в сигурна среда.

Те намаляват рисковете от неразрешено използване на персонализираните средства за сигурност и на устройствата и софтуера за установяване на идентичността, ако те бъдат изгубени, откраднати или копирани, преди да бъдат доставени на платеца.

Член 24

Свързване с ползвателя на платежни услуги

1.   Доставчиците на платежни услуги гарантират, че само ползвателят на платежни услуги е асоцииран по сигурен начин с персонализираните средства за сигурност, устройствата и софтуера за установяване на идентичността.

2.   За целите на параграф 1 доставчиците на платежни услуги гарантират, че всяко от следните изисквания е спазено:

а)

свързването на идентичността на ползвателя на платежни услуги с персонализираните средства за сигурност, устройствата и софтуера за установяване на идентичността се извършва в сигурна среда, под контрола на доставчика на платежни услуги; това обхваща най-малко помещенията на доставчика на платежни услуги, интернет средата, предоставена от доставчика на платежни услуги, или други подобни сигурни уебсайтове, използвани от доставчика на платежни услуги и неговите терминални устройства АТМ, като се вземат под внимание рисковете, свързани с устройствата и свързаните с тях компоненти, използвани по време на процеса на свързване, които не се контролират от доставчика на платежни услуги;

б)

свързването посредством дистанционен канал на идентичността на ползвателя на платежни услуги с персонализираните средства за сигурност и устройствата или софтуера за установяване на идентичността се извършва, като се използва задълбочено установяване на идентичността на клиента.

Член 25

Предоставяне на средства за сигурност и на устройства и софтуер за установяване на идентичността

1.   Доставчиците на платежни услуги гарантират, че предоставянето на персонализирани средства за сигурност, устройства и софтуер за установяване на идентичността на ползвателя на платежни услуги се извършва по сигурен начин, с който се свежда до минимум рискът, свързан с неразрешеното им използване в резултат от тяхната загуба, кражба или копиране.

2.   За целите на параграф 1 доставчиците на платежни услуги прилагат най-малко всяка от следните мерки:

а)

ефективни и сигурни механизми на предоставяне, които гарантират, че персонализираните средства за сигурност, устройствата и софтуерът за установяване на идентичността са доставени на законния ползвател на платежни услуги;

б)

механизми, които позволяват на доставчика на платежна услуга да провери автентичността на софтуера за установяване на идентичността на ползвателя на платежни услуги с помощта на интернет;

в)

когато предоставянето на персонализирани средства за сигурност се осъществява извън помещенията на доставчика на платежни услуги или дистанционно — мерки, гарантиращи, че:

i)

неупълномощени страни не могат да получат повече от една характеристика на персонализираните средства за сигурност, устройствата или софтуера за установяване на идентичността, когато се предоставят чрез един и същи канал;

ii)

предоставените персонализирани средства за сигурност, устройствата или софтуера за установяване на идентичността изискват активиране преди употреба;

г)

мерки, гарантиращи, че в случаите, когато персонализираните средства за сигурност, устройствата или софтуерът за установяване на идентичността трябва да бъдат активирани преди първото използване, активирането се извършва в сигурна среда в съответствие с процедурите за свързване, посочени в член 24.

Член 26

Подновяване на персонализираните средства за сигурност

Доставчиците на платежни услуги гарантират, че при подновяването или повторното активиране на персонализирани средства за сигурност се спазват процедурите за създаването, свързването и предоставянето на средствата за сигурност и на устройствата за установяване на идентичността в съответствие с членове 23, 24 и 25.

Член 27

Унищожаване, деактивиране и оттегляне

Доставчиците на платежни услуги гарантират, че разполагат с ефективни процедури, за да прилагат всяка от следните мерки за сигурност:

а)

сигурното унищожаване, деактивиране или оттегляне на персонализираните средства за сигурност, устройствата и софтуера за установяване на идентичността;

б)

когато доставчикът на платежни услуги разпространява устройства и софтуер за установяване на идентичността с цел повторна употреба, сигурното повторно използване на устройството или софтуера се установяват, документират и въвеждат преди предоставянето им на друг ползвател на платежни услуги;

в)

деактивирането или оттеглянето на информация, свързана с персонализираните средства за сигурност, съхранявани в системите и базите данни на доставчика на платежни услуги и, когато е уместно, в публичните регистри.

ГЛАВА V

ОБЩИ И СИГУРНИ ОТВОРЕНИ СТАНДАРТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Раздел 1

Общи изисквания за комуникация

Член 28

Изисквания за идентификация

1.   Доставчиците на платежни услуги гарантират сигурна идентификация при комуникацията между устройството на платеца и устройствата на получателя за приемане на електронни плащания, включително, но без да са ограничени до платежни терминали.

2.   Доставчиците на платежни услуги гарантират, че рисковете, свързани с неправилното насочване на съобщение към неупълномощени страни при мобилните приложения и други видове интерфейси за ползватели на платежни услуги, в рамите на които се предлагат електронни платежни услуги, се намаляват успешно.

Член 29

Проследимост

1.   Доставчиците на платежни услуги следва да разполагат с действащи процедури, които гарантират, че всички платежни операции и други взаимодействия с ползвател на платежни услуги, с други доставчици на платежни услуги, както и с други субекти, включително търговци, в контекста на предоставянето на платежни услуги, са проследими и осигуряват впоследствие знание за всички събития, които имат отношение към електронната операция във всичките ѝ различни етапи.

2.   За целите на параграф 1 доставчиците на платежни услуги гарантират, че при всяко предаване на информация на ползвателя на платежни услуги, другите доставчици на платежни услуги и други субекти, включително търговци, са спазени всички изброени по-долу условия:

а)

единния идентификационен код при предаване на информацията;

б)

механизми за сигурност за подробното регистриране на операцията, включително номер на операцията, времеви печати и всички съответни данни за операцията;

в)

времеви печати, които се основават на единна времева система и които са синхронизирани спрямо официален времеви сигнал.

Раздел 2

Специфични изисквания за общи и сигурни отворени стандарти за комуникация

Член 30

Общи задължения за интерфейсите за достъп

1.   Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, които предлагат на даден платец платежна сметка, която е достъпна онлайн, трябва да разполагат с поне един интерфейс, който отговаря на всяко от следните изисквания:

а)

доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, са в състояние да се идентифицират пред доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка;

б)

доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка са в състояние да комуникират в сигурна среда при искане и получаване на информация относно една или повече определени платежни сметки и свързаните с тях платежни операции;

в)

доставчиците на услуги по иницииране на плащане са в състояние да комуникират по сигурен начин, за да инициират платежно нареждане от платежната сметка на платеца и да получават цялата информация относно инициирането на платежната операция и цялата информация, достъпна за доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, във връзка с изпълнението на платежната операция.

2.   За целите на установяването на идентичността на ползвателя на платежна сметка интерфейсът, посочен в параграф 1, позволява на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на услуги по иницииране на плащане да използват всички процедури за установяване на идентичността, предоставени от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, на ползвателя на платежни услуги.

Интерфейсът трябва най-малко да отговаря на всички посочени по-долу изисквания:

а)

доставчикът на услуги по иницииране на плащане или доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка трябва да са в състояние да възложат на доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, да започне установяването на идентичността въз основа на съгласието на ползвателя на платежни услуги;

б)

предаването на информация между доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, и доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчика на услуги по иницииране на плащане и всеки съответен ползвател на платежни услуги се осъществява и поддържа по време на целия процес на установяване на идентичността;

в)

поверителността и целостта на персонализираните средства за сигурност и на кодовете за установяване на идентичността, предавани от или чрез доставчика на услуги по иницииране на плащане или доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка, трябва да бъдат гарантирани.

3.   Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, гарантират, че техните интерфейси следват стандарти за комуникация, които са издадени от международни или европейски организации по стандартизация.

Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, също така гарантират, че техническата спецификация на интерфейсите е документирана, като се посочва набор от рутинни действия, протоколи и инструменти, необходими на доставчиците на услуги по иницииране на плащане, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, за да може техният софтуер и приложения да бъдат оперативно съвместими със системите за доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка.

Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка — не по-малко от шест месеца преди датата на прилагане, посочена в член 38, параграф 2, или преди предвидената дата за пускането на пазара на интерфейса за достъп, когато пускането се извършва след датата, посочена в член 38, параграф 2 — трябва най-малко безплатно да предоставят документацията при поискване от упълномощените доставчици на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, или доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, или доставчиците на платежни услуги, които са подали заявление до своите компетентни органи за съответния лиценз, както и да изготвят обобщение на документацията, публично достъпна на техния уебсайт.

4.   В допълнение към параграф 3 доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, гарантират, че, с изключение на извънредни ситуации, всяка промяна в техническата спецификация на техния интерфейс е достъпна за упълномощените доставчици на услуги по иницииране на плащане, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, или доставчиците на платежни услуги, които са подали заявление до своите компетентни органи за издаване на съответния лиценз, възможно най-рано и не по-малко от 3 месеца преди промяната да бъде извършена.

Доставчиците на платежни услуги документират извънредните ситуации, възникващи при извършването на промените, и предоставят тази документация на компетентните органи при поискване.

5.   Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, предоставят механизъм за изпитване, включително поддръжка, за изпитване на връзката и оперативно изпитване, за да се даде възможност на упълномощените доставчици на услуги по иницииране на плащане, доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти и на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, или на доставчиците на платежни услуги, които са подали заявление за издаване на съответния лиценз, да изпитат своя софтуер и приложения, използвани за предоставянето на платежни услуги на ползвателите. Този механизъм следва да се предоставя не по-късно от шест месеца преди датата на прилагане, посочена в член 38, параграф 2, или преди предвидената дата за пускането на пазара на интерфейса за достъп, когато пускането се извършва след датата, посочена в член 38, параграф 2.

Механизмът за изпитване обаче не може да се използва за споделяне на чувствителна информация.

6.   Компетентните органи гарантират, че доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, спазват непрекъснато задълженията, включени в настоящите стандарти във връзка с интерфейса(ите), които те са въвели. В случай че доставчикът на платежни услуги не спазва изискванията за интерфейси, залегнали в настоящите стандарти, компетентните органи гарантират, че предоставянето на услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка не е възпрепятствано или нарушено дотолкова, доколкото съответните доставчици на такива услуги отговарят на условията, определени в член 33, параграф 5.

Член 31

Варианти на интерфейс за достъп

Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, създават интерфейса(ите), посочен(и) в член 30, чрез специален интерфейс или като позволят на доставчиците на платежни услуги, посочени в член 30, параграф 1, да използват интерфейсите, предназначени за установяване на идентичността и за комуникация с ползвателите на платежни услуги, предоставяни от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка.

Член 32

Задължения за специален интерфейс

1.   При спазване на разпоредбите на членове 30 и 31 доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, които са въвели специален интерфейс, гарантират, че този интерфейс предлага по всяко време същото ниво на достъпност и функциониране, включително поддръжка, като интерфейсите на разположение на ползвателя на платежни услуги за директен достъп до неговата платежна сметка онлайн.

2.   Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, които са въвели специален интерфейс, определят прозрачни ключови показатели за изпълнението и цели за нивото на обслужване, които са поне толкова строги, колкото тези за интерфейса, използван от техните ползватели на платежни услуги както по отношение на достъпността, така и на данните, предоставени в съответствие с член 36. Тези интерфейси, показатели и цели се наблюдават от компетентните власти и се подлагат на стрес тестове.

3.   Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, които са въвели специален интерфейс гарантират, че този интерфейс не създава пречки за предоставянето на услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка. Такива пречки могат да включват, наред с другото, предотвратяване на използването от страна на доставчиците на платежни услуги, посочени в член 30, параграф 1, на средствата за сигурност, издадени от доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, на техните клиенти, налагане на пренасочване към процедурите по установяване на идентичността на доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, или към други функции, които изискват допълнителни лицензи и регистрации в допълнение към предвидените в членове 11, 14 и 15 от Директива (ЕС) 2015/2366, или които изискват допълнителни проверки на съгласието, предоставено от ползвателите на платежни услуги пред доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка.

4.   За целите на параграфи 1 и 2 доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, наблюдават достъпността и функционирането на специалния интерфейс. Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, публикуват на своя уебсайт на всеки три месеца статистически данни относно достъпността и функционирането на специалния интерфейс и интерфейса, използван от техните ползватели на платежни услуги.

Член 33

Извънредни мерки за специалния интерфейс

1.   При проектирането на специалния интерфейс доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, включват стратегия и планове за извънредни мерки, в случай че интерфейсът не работи в съответствие с член 32 и се стигне до непланирана недостъпност на интерфейса и прекъсване на работата на системите. Приема се, че непланирана недостъпност или прекъсване на работата на системите възникват при пет последователни искания за достъп до информация за предоставянето на услуги по иницииране на плащане или по предоставяне на информация за сметка, за които не е получен отговор в рамките на 30 секунди.

2.   Извънредните мерки включват комуникационни планове, чрез които доставчиците на платежни услуги, използващи специалния интерфейс, биват уведомявани за мерките за възстановяване на системата и получават описание на непосредствено достъпните алтернативни възможности, които те могат да използват междувременно.

3.   Както доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, така и доставчиците на платежни услуги, посочени в член 30, параграф 1, докладват незабавно на съответните компетентни национални органи за проблеми със специалните интерфейси, както е посочено в параграф 1.

4.   Като част от резервен механизъм, на доставчиците на платежни услуги, посочени в член 30, параграф 1, се разрешава да използват интерфейсите на разположение на ползвателите на платежни услуги за установяване на идентичността и за комуникация със своя доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка, до момента на възстановяването на специалния интерфейс до нивото на достъпност и функциониране, предвидени в член 32.

5.   За тази цел доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, следва да гарантират, че доставчиците на платежни услуги, посочени в член 30, параграф 1, могат да бъдат идентифицирани и могат да използват процедурите за установяване на идентичността, предоставени от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, на ползвателя на платежни услуги. Когато доставчиците на платежни услуги, посочени в член 30, параграф 1, използват интерфейса, посочен в параграф 4, те:

а)

предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че нямат достъп, не съхраняват или обработват данни за цели, различни от предоставянето на услугата, поискана от ползвателя на платежни услуги;

б)

продължават да спазват задълженията, произтичащи съответно от член 66, параграф 3 и член 67, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366;

в)

регистрират данните, до които е получен достъп чрез интерфейса, управляван от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, за неговите ползватели на платежни услуги, и при поискване предоставят незабавно регистрационните файлове на своите компетентни национални органи;

г)

при поискване надлежно и незабавно обосновават пред своя компетентен национален орган използването на интерфейса на разположение на ползвателите на платежни услуги за директен онлайн достъп до тяхната платежна сметка онлайн;

д)

информират доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка.

6.   Компетентните органи, след консултация с ЕБО с цел да се гарантира последователно прилагане на следните условия, освобождават доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, избрали специален интерфейс, от задължението за създаване на резервен механизъм, описано в параграф 4, когато този интерфейс отговаря на всички изброени по-долу условия:

а)

той е в съответствие с всички задължения за специални интерфейси, както са посочени в член 32;

б)

интерфейсът е проектиран и изпитан в съответствие с член 30, параграф 5, като отговаря на посочените в него изисквания на доставчиците на платежни услуги;

в)

в продължение най-малко на три месеца доставчиците на платежни услуги са използвали активно интерфейса за предоставянето на услуги за информация за сметка, иницииране на плащане и предоставяне на потвърждение за наличието на средства за плащания, свързани с карти;

г)

всички проблеми, свързани със специалния интерфейс, са незабавно отстранени.

7.   Компетентните органи отнемат освобождаването, посочено в параграф 6, когато условията по букви а) и г) не са изпълнени от доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, за повече от две последователни календарни седмици. Компетентните органи информират ЕБО за това оттегляне и гарантират, че доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, във възможно най-кратък срок и най-късно в рамките на два месеца, ще създаде резервния механизъм, посочен в параграф 4.

Член 34

Удостоверения

1.   За целите на идентификацията, както е предвидено в член 30, параграф 1, буква а), доставчиците на платежни услуги използват квалифицираните удостоверения за електронни печати, както е посочено в член 3, параграф 30 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета, или квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт, посочено в член 3, параграф 39 от посочения регламент.

2.   За целите на настоящия регламент регистрационният номер, както е посочено в официалните регистри в съответствие с приложение III, буква в) или приложение IV, буква в) към Регламент (ЕС) № 910/2014, е номерът на лиценза на доставчика на платежни услуги, издаващ платежни инструменти, свързани с карти, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на услуги по иницииране на плащане, включително доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, предоставящи такива услуги, вписани в публичния регистър на държавата членка по произход съгласно член 14 от Директива (ЕС) 2015/2366, или произтичащи от уведомленията за всеки лиценз, издаден съгласно член 8 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), в съответствие с член 20 от посочената директива.

3.   За целите на настоящия регламент квалифицираните удостоверения за електронни печати или за автентичност на уебсайт, посочени в параграф 1, включват (на езика, обичайно използван в сферата на международните финанси) допълнителни специфични характеристики във връзка с всички изброени по-долу аспекти:

а)

ролята на доставчик на платежни услуги, която може да се изразява в една или повече от следните функции:

i)

обслужване на сметка;

ii)

иницииране на плащане;

iii)

информация за платежна сметка;

iv)

издаване на платежни инструменти, свързани с карти;

б)

наименованието на компетентните органи, от които е регистриран доставчикът.

4.   Характеристиките, посочени в параграф 3, не засягат оперативната съвместимост и признаването на квалифицираните удостоверения за електронни печати или за автентичност на уебсайт.

Член 35

Сигурност при предаването на информация

1.   Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на услуги по иницииране на плащане гарантират, че когато се обменят данни по интернет, се прилага сигурно криптиране между участниците в съобщението по време на съответното предаване на информация, за да се запази поверителността и целостта на данните, използвайки стабилни и широко признати техники за криптиране.

2.   Доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на услуги по иницииране на плащане поддържат сесиите за достъп, предлагани от доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, възможно най-кратки и от своя страна ги прекратяват в момента на приключване на исканото действие.

3.   При поддържането на паралелни мрежови сесии с доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на услуги по иницииране на плащане гарантират, че тези сесии са сигурно свързани със съответните сесии на ползвателя(ите) на платежни услуги, за да се предотврати възможността съобщение или информация, предавана между тях, да бъде погрешно пренасочена.

4.   В комуникацията си с доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, посочват ясни позовавания на всеки един от следните елементи:

а)

ползвателят или ползвателите на платежни услуги и съответното предаване на информация, за да се разграничат няколко искания от един и същ ползвател или ползватели на платежни услуги;

б)

за услугите по иницииране на плащане — инициираната платежна операция с индивидуален номер;

в)

за потвържденията за наличие на средства — искането с индивидуален номер, свързано със стойността, необходима за изпълнението на платежната операция, свързана с карти.

5.   Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, гарантират, че когато съобщават персонализирани средства за сигурност и кодове за установяване на идентичността, те не са четими, пряко или косвено, в нито един момент от нито един служител.

В случай на нарушаване на поверителността на персонализираните средства за сигурност в рамките на тяхната компетентност, тези доставчици незабавно информират ползвателя на платежни услуги, асоцииран с тях, както и издателя на персонализирани средства за сигурност.

Член 36

Обмен на данни

1.   Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, спазват всяко от следните изисквания:

а)

те предоставят на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка същата информация от определени платежни сметки и свързаните с тях платежни операции на разположение на ползвателя на платежни услуги при пряко искане на достъп до информация за сметка, при условие че тази информация не включва чувствителни данни за плащанията;

б)

незабавно след получаването на платежното нареждане, те предоставят на доставчиците на услуги по иницииране на плащане предоставят същата информация относно инициирането и изпълнението на платежната операция, предоставена или на разположение на ползвателя на платежни услуги, когато операцията е инициирана директно от ползвателя;

в)

при поискване те незабавно предоставят на доставчиците на платежни услуги потвърждение във формат „да“ или „не“ дали стойността, необходима за изпълнението на платежната операция, е налична по платежната сметка на платеца.

2.   В случай на непредвидено събитие или грешка, възникнала по време на процеса на идентификация, установяване на идентичността или обмен на елементи от данни, доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, изпраща уведомление до доставчика на услуги по иницииране на плащане, или на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка, както и на доставчика на платежни услуги, който издава платежен инструмент, свързан с карта, в което се обяснява причината за непредвиденото събитие или грешка.

Когато доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, предлага специален интерфейс в съответствие с член 32, интерфейсът следва да предоставя уведомления относно настъпването на непредвидени събития или грешки, които се съобщават от всеки доставчик на платежни услуги, който открива събитието или грешката, на другите доставчици на платежни услуги, участващи в предаването на информация.

3.   Доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка са длъжни да разполагат с подходящи и ефективни механизми за предотвратяване на достъпа до информация, различна от тази по определените платежни сметки и свързаните с тях платежни операции, в съответствие с изричното съгласие на ползвателя.

4.   Доставчиците на услуги по иницииране на плащане предоставят на доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, същата информация, поискана от ползвателя на платежни услуги при пряко иницииране на платежната операция.

5.   Доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка имат право на достъп до информация от определени платежни сметки и свързаните с тях платежни операции, с която доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка, разполагат за целите на услугите по предоставяне на информация за сметка, в един от следните два случая:

а)

когато ползвателят на платежни услуги от своя страна е поискал такава информация;

б)

когато ползвателят на платежни услуги от своя страна не е поискал такава информация — не повече от четири пъти за период от 24 часа със съгласието на ползвателя на платежни услуги, освен ако е договорена по-голяма честота между доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Преглед

Без да се засягат разпоредбите на член 98, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366 ЕБО извършва преглед до 14 март 2021 г. на процентите на измами, посочени в приложението към настоящия регламент, както и на освобождаванията, предоставени по силата на член 33, параграф 6, във връзка със специалните интерфейси и, ако е необходимо, представя на Комисията проекти за актуализация на тази информация в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 38

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент се прилага от 14 септември 2019 г.

3.   Член 30, параграфи 3 и 5 обаче се прилагат, считано от 14 март 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2017 г.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 53).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Минимален референтен процент (%) на измами:

Прагова стойност за освобождаване (ПСО)

Дистанционни електронни платежни операции, свързани с карти

Дистанционни електронни кредитни преводи

500 EUR

0,01

0,005

250 EUR

0,06

0,01

100 EUR

0,13

0,015


13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/390 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (1), и по-специално член 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 от държавите членки се изисква да съобщават на Комисията всяко решение за признаване или за оттегляне на признаване на организации на производители и междубраншови организации.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията (2) се определят формата, сроковете и процедурите за съобщаване на тези решения.

(3)

На 7 декември 2016 г. Комисията прие нова органиграма на ГД „Морско дело и рибарство“, която влезе в сила на 1 януари 2017 г.

(4)

С цел съобразяване с тази организационна промяна и евентуалните бъдещи организационни промени е необходимо да се измени процедурата за съобщаване на решенията за признаване или за оттегляне на признаване на организации на производители и междубраншови организации.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Съобщенията се изпращат като XML файл, по един за всяко съобщение. XML файлът се изпраща като приложение на посочения от Комисията електронен адрес, като в поле „относно“ се посочва: „communication on POs/IBOs“ (съобщение относно организации на производителите/междубраншови организации).“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 г. относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 43).


РЕШЕНИЯ

13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/46


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/391 НА СЪВЕТА

от 12 март 2018 година

за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 23 декември 2013 г. Съветът прие Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (1).

(2)

На 30 януари 2018 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2399 (2018), която предвижда някои изменения на изключенията от оръжейното ембарго, както и на критериите за включване в списъка на лицата и образуванията, на които се налагат ограничителни мерки.

(3)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнението на някои мерки.

(4)

Поради това Решение 2013/798/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2013/798/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

продажбата, доставката, трансфера или износа на оръжие и свързани с него материали, както и предоставянето на съответната техническа помощ или финансиране и финансова помощ, предназначени единствено за подпомагане или за използване от Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в ЦАР (MINUSCA), мисиите на Съюза и френските сили, разположени в ЦАР, както и други сили на държави — членки на ООН, които предоставят обучение и помощ, след предварително уведомяване съгласно буква б);“.

2)

В член 2а, параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

участват в планирането, ръководенето или извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право или представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения над граждански обекти, в това число административни центрове, съдилища, училища и болници, както и отвличания и принудително разселване;“.

3)

В член 2а, параграф 1 буква з) се заменя със следното:

„з)

участват в планирането, ръководенето, финансирането или извършването на нападения срещу мисии на ООН или международни части в областта на сигурността, включително MINUSCA, мисиите на Съюза и френските сили, които им оказват подкрепа, както и срещу хуманитарни работници;“.

4)

В член 2а, параграф 1 се добавя следната буква й):

„й)

извършват действия за подбуждане към насилие, по-специално на етническа или религиозна основа, които подкопават мира, стабилността или сигурността в ЦАР, и извършват действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността в ЦАР или оказват съдействие за такива действия;“.

5)

В член 2б, параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

участват в планирането, ръководенето или извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право или представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения над граждански обекти, в това число административни центрове, съдилища, училища и болници, както и отвличания и принудително разселване;“.

6)

В член 2б, параграф 1 буква з) се заменя със следното:

„з)

участват в планирането, ръководенето, финансирането или извършването на нападения срещу мисии на ООН или международни части в областта на сигурността, включително MINUSCA, мисиите на Съюза и френските сили, които им оказват подкрепа, както и срещу хуманитарни работници;“.

7)

В член 2б, параграф 1 се добавя следната буква й):

„й)

извършват действия за подбуждане към насилие, по-специално на етническа или религиозна основа, които подкопават мира, стабилността или сигурността в ЦАР, и извършват действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността в ЦАР или оказват съдействие за такива действия;“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. КАРАНИКОЛОВ


(1)  Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51).


13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/48


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/392 НА СЪВЕТА

от 12 март 2018 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 3, параграфи 1 и 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС.

(2)

На 14 септември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/1561 (2), с което удължи срока на прилагането на мерките, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС за още шест месеца.

(3)

С оглед на продължаващите действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, срокът на действие на Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде удължен с още шест месеца.

(4)

Съветът направи преглед на индивидуалните посочвания в приложението към Решение 2014/145/ОВППС и реши да измени информацията относно някои лица и образувания.

(5)

Поради това Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 6 от Решение 2014/145/ОВППС, втора алинея се заменя със следното:

„Настоящото решение се прилага до 15 септември 2018 г.“.

Член 2

Приложението към Решение 2014/145/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 март 2018 година.

За Съвета

Председател

E. КАРАНИКОЛОВ


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.

(2)  Решение (ОВППС) 2017/1561 на Съвета от 14 септември 2017 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 237, 15.9.2017 г., стр. 72).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписванията относно лицата и образуванията, изброени по-долу, съдържащи се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС, се заменят със следните вписвания:

Лица:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Дата на раждане: 15.8.1976 г.

Място на раждане: Улан Уде, Бурятска автономна ССР (РСФСР)

Като бивш заместник министър-председател на Крим Темиргалиев изиграва значима роля за решенията, взети от „Върховния съвет“ относно „референдума“ от 16 март 2014 г. срещу териториалната цялост на Украйна. Той лобира активно за присъединяването на Крим към Руската федерация.

На 11 юни 2014 г. подава оставка от длъжността си на „първи заместник министър-председател“ на т.нар. „Република Крим“. Понастоящем генерален директор на дружеството, управляващо Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

17.3.2014 г.

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Дата на раждане: 18.1.1970 г. или 29.3.1965 г.

Място на раждане: Артемовск (Artemivsk) (през 2016 г. се връща предишното наименование Bakhmut/Бахмут), Донецка област,Украйна

На 3 март 2014 г. Зима е назначен за новия ръководител на кримската служба за сигурност (КСС) от „министър-председателя“ Аксьонов и приема назначението си. Той е предоставял информация от значение, включително база данни, на руските разузнавателни служби (ФСБ). Тази информация включва данни за активисти на Евромайдан и защитници на правата на човека в Крим. Той изиграва значима роля, за да се попречи на украинските власти да упражняват контрол върху територията на Крим. На 11 март 2014 г. бивши офицери на КСС в Крим обявяват създаването на независима служба за сигурност на Крим.

17.3.2014 г.

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Дата на раждане: 5.1.1958 г.

Място на раждане: Абакан, Хакасия

Бивш председател на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Озеров, от името на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията, публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

През юли 2017 г. подава оставка като председател на Комисията за сигурност и отбрана. Продължава да бъде член на Съвета и членува в Комисията за вътрешно регулиране и парламентарни въпроси.

На 10 октомври 2017 г. с Указ N 372-SF Озеров е включен във временната комисия на Съвета на федерацията за защита на държавния суверенитет и предотвратяване на намеса във вътрешните работи на Руската федерация.

17.3.2014 г.

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Дата на раждане: 3.4.1957 г.

Място на раждане: Орджоникидзе, Северна Осетия

Бивш член на Комисията по международни отношения към Съвета на федерацията на Руската федерация. Задълженията му като член на Съвета на Руската федерация приключват през септември 2017 г.

Понастоящем е член на парламента на Северна Осетия.

На 1 март 2014 г. Тотоонов публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Дата на раждане: 1.9.1956 г.

Място на раждане: Запорожие, Украинска ССР

Бивш заместник-командващ Черноморския флот, контраадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

На 26 септември 2017 г. с указ на президента на Руската федерация е освободен от този пост и от военна служба.

21.3.2014 г.

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Дата на раждане: 21.8.1946 г.

Място на раждане: Шмаковка, Приморска област

Бивш председател на избирателната комисия в Севастопол (до 26 май 2017 г.). Отговорен за провеждането на референдума в Крим. Отговорен съгласно руската система за подписването на резултатите от референдума.

21.3.2014 г.

33.

Elena Borisovna MIZULINA (моминско име DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна Мизулина (моминско име ДМИТРИЕВА)

Дата на раждане: 9.12.1954 г.

Място на раждане: Буй, Костромска област

Бивш депутат в Държавната дума. Автор и съвносител на неотдавнашните законодателни предложения в Русия, които биха дали възможност региони от други държави да се присъединят към Русия без предварителното съгласие на техните централни власти.

От септември 2015 г. е член на Съвета на федерацията от Омски регион. Понастоящем заместник-председател на комисията на Съвета на федерацията за конституционно законодателство и държавно изграждане.

21.3.2014 г.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Дата на раждане: 19.5.1960 г.

Място на раждане: Игнатово, Вологодска област, СССР

Бивш член на Държавната дума и бивш председател на Комисията по конституционно право на Държавната дума. Отговорен за улесняване на приемането на законодателство относно анексирането на Крим и Севастопол към Руската федерация.

Член на Висшия съвет на партия „Единна Русия“.

12.5.2014 г.

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Дата на раждане: 30.12.1965 г. или 19.12.1962 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим или Запорожие

Бивш ръководител на бюрото на Федералната миграционна служба за Севастопол. Отговорен за систематичното издаване по ускорена процедура на руски паспорти за жителите на Севастопол.

От октомври 2016 г. ръководи администрацията на „Законодателното събрание“ на Севастопол.

12.5.2014 г.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Дата на раждане: 12.1.1981 г.

Бивш ръководител на Централната избирателна комисия на „Луганската народна република“. Взел активно участие в организирането на референдума от 11 май 2014 г. за самоопределение на „Луганската народна република“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките политики.

12.5.2014 г.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Дата на раждане: 20.1.1964 г.

Място на раждане: Ижевск, Руска федерация

Бивш т.нар. „министър-председател на Съвета на министрите на Луганската народна република“, утвърден на 8 юли 2014 г.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Продължава да извършва дейности в подкрепа на сепаратистките структури на Луганската народна република.

12.7.2014 г.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Дата на раждане: 24.6.1964 г. или 25.6.1964 г., или 26.6.1964 г.

Място на раждане: Луганск (или може би Келменци, Чернивецка област)

Бивш т.нар. „министър на отбраната“ и бивш т.нар. „държавен глава“ на „Луганската народна република“.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Продължава да извършва „правителствени“ действия на т.нар. „правителство на Луганската народна република“ като специален пратеник на т.нар. „Луганска народна република“ относно изпълнението на споразуменията от Минск.

12.7.2014 г.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Дата на раждане: 15.12.1950 г.

Място на раждане: Владивосток

Бивш постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Продължава да бъде председател на Висшия съвет на партия „Единна Русия“.

25.7.2014 г.

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Дата на раждане: 7.2.1960 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „заместник-министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, Березин подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Настоящ председател на управителния съвет на Съюза на писателите на „Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Дата на раждане: 13.1.1954 г.

Място на раждане: Дзержинск (Донецка област)

Бивш член на т.нар „Народен съвет“ и бивш председател на т.нар. „Върховен съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“, заемал основно място в процеса на определяне на политиката и организирането на незаконния „референдум“, довел до провъзгласяването на т.нар. „Донецка народна република“, което представлява нарушение на териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Настоящ водач на Комунистическата партия на „Донецката народна република“.

30.7.2014 г.

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (известен още като „Царя“)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Дата на раждане: 14.10.1974 г.

Място на раждане: Горски (Луганска област)

От 14 август 2014 г. заменя Игор Стрелков/Гиркин като т.нар. „министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Според сведенията от април 2014 г. командва отряд сепаратистки бойци в Донецк и е поел обещание „да изпълни стратегическата задача да отблъсне военната агресия на Украйна“. Следователно Кононов подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Дата на раждане: 26.7.1956 г.

Място на раждане: Чобручи, Слободзейски район, понастоящем Република Молдова

Бивш т.нар. „заместник министър-председател по социалните въпроси“ на „Донецката народна република“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Протеже на заместник министър-председателя на Русия Дмитрий Рогозин. Бивш ръководител на администрацията на Съвета на министрите на т.нар. „Донецка народна република“.

До март 2017 г. е т.нар. „пълномощен представител на президента“ на т.нар. „Приднестровска молдовска република“ в Руската федерация.

12.9.2014 г.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Дата на раждане: 11.8.1949 г.

Място на раждане: Клин

Бивш заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

През октомври 2017 г. е назначен с президентски указ за изпълняващ длъжността ръководител на Република Дагестан.

12.9.2014 г.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Дата на раждане: 5.4.1948 г.

Място на раждане: Опошка

Бивш член на Държавната дума и бивш първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Член на Президиума на Централния комитет на Комунистическата партия на Руската федерация.

12.9.2014 г.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Дата на раждане: 21.3.1964 г.

Място на раждане: Рудний, Костанайска област, Казахска ССР

Бивш член на Държавната дума и бивш първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките политики.

12.9.2014 г.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Дата на раждане: 8.2.1963 г.

Място на раждане: Кишинев

Бивш член на Държавната дума. Бивш депутат от Държавната дума, председател на Комисията към Държавната дума по законодателството за развитието на военнопромишления комплекс на Руската федерация. Той е изтъкнат член на „Обединена Русия“ и бизнесмен с големи инвестиции в Украйна и Крим.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Понастоящем е член на Съвета на федерацията на Руската федерация. Заместник-председател на Комисията по външни работи.

12.9.2014 г.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (известен още като Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Дата на раждане: 7.8.1957 г.

Място на раждане: град Сталино (понастоящем Донецк)

Член на „парламента“ на т.нар. „Донецка народна република“ и председател на общественото обединение „Съюз на ветераните на „Беркут“ от Донбас“ и член на общественото движение „Свободен Донбас“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Донецка народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, следователно са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава да бъде член на т.нар. „народен съвет на Донецката народна република“.

29.11.2014 г.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Дата на раждане: 23.2.1969 г.

Място на раждане: Село Белозерное, Ромодановски район, СССР

Бивш т.нар. „първи заместник министър-председател“ и предишен „главен прокурор“ на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем „помощник“ на ръководителя на московското подразделение на Следствения комитет на Руската федерация (ГСУ СК).

29.11.2014 г.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Дата на раждане: 3.2.1963 г.

Място на раждане: Москва

Бивш „заместник министър-председател по финансовите въпроси“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките структури на Луганската народна република.

29.11.2014 г.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (известен още като KUZOVLEV, известен още като TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, известен още като КУЗОВЛЕВ, известен още като ТAMБOB).

Дата на раждане: 7.1.1967 г.

Място на раждане: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Бивш т.нар. главнокомандващ на Народната милиция на „Луганската народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Командир на 8-а армия на руските въоръжени сили.

16.2.2015 г.

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга IгорIвна БЕСЕДIНА)

Дата на раждане: 10.12.1976 г.

Място на раждане: Луганск

Бивш т.нар. „министър на икономическото развитие и търговията“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем ръководител на външноикономическия отдел в кабинета на ръководителя на „Луганската администрация“.

16.2.2015 г.

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Дата на раждане: 25.7.1978 г. (или 23.3.1975 г.)

Място на раждане: Красни луч, Ворошиловград, Лугански район

Бивш т.нар. „главен прокурор“ на т.нар. „Луганска народна република“ (до октомври 2017 г.).

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Дата на раждане: 15.5.1955 г.

Място на раждане: Омск

Бивш заместник-министър на отбраната, в качеството си на такъв е подкрепял разполагането на руски войски в Украйна.

Според сегашната структура на руското Министерство на отбраната, в тази функция участва в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство. Тези политики заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

От 28 декември 2016 г. е бивш заместник-министър на външните работи.

Заема длъжността посланик в дипломатическия корпус на Руската федерация.

16.2.2015 г.

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Дата на раждане: 20.10.1972 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията за контрол и регулиране към Думата.

През март 2014 г. Бахарев е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“, а през август 2014 г. — за първи заместник-председател на този орган. Признава личното си участие в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично подкрепи, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetakrimea.ru на 22 март 2016 г. и на уебсайта c-pravda.ru на 23 август 2016 г. Награден е с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“.

9.11.2016 г.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Дата на раждане: 17.10.1969 г.

Място на раждане: Кулар, Уст-Янска област, Якутска автономна ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексирания град Севастопол.

Член на Комисията за контрол и регулиране към Думата.

Като член на общинската администрация на Севастопол през периода февруари—март 2014 г. подкрепя действията на т.нар. „народен кмет“ Алексей Чалий. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително на личния си уебсайт и в интервю, публикувано на уебсайта nation-news.ru на 21 февруари 2016 г.

За участието си в процеса на анексиране е награден с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“ — втора степен.

9.11.2016 г.

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Генерален директор на OAO „VO TPE“ до обявяването му в несъстоятелност, генерален директор на OOO „VO TPE“.

Дата на раждане: 17.2.1970 г.

В качеството си на генерален директор на OАO „VO TPE“ той е водил преговорите със Siemens Gas Turbine Technologies LLC за закупуване и доставка на газови турбини за електроцентрала в Таман, Краснодарски район на Руската федерация. По-късно, в качеството си на генерален директор на OOO ‘VO TPE’, отговаря за прехвърлянето в Крим на газовите турбини. Това спомага за установяването на независимо снабдяване с енергия на Крим и Севастопол като начин за подкрепа на тяхното отцепване от Украйна и подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

4.8.2017 г.

Образувания:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

3.

Т.нар. „Луганска народна република“

„Луганская народная республика“

„Luganskaya narodnaya respublika“

Официален уебсайт:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Т.нар „Луганска народна република“ е създадена на 27 април 2014 г.

Отговорна за организирането на незаконния референдум на 11 май 2014 г. Обявява независимост на 12 май 2014 г.

На 22 май 2014 г. т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ създават т.нар. „Федерална държава Новорусия“.

Това е в нарушение на конституционното право на Украйна и следователно на международното право, като по този начин се подкопават териториалната цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

Участва и в набирането на бойци за сепаратистката „Армия на Югоизтока“ и други незаконни въоръжени сепаратистки групи, като по този начин подкопава стабилността и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

4.

Т.нар. „Донецка народна република“

„Донецкая народная республика“

„Donétskaya naródnaya respúblika“

Официална информация, включително конституция на Донецката народна република и състав на Върховния съвет:

https://dnr-online.ru/

Т.нар. „Донецка народна република“ беше обявена на 7 април 2014 г.

Отговорна за организирането на незаконния референдум на 11 май 2014 г. Обявява независимост на 12 май 2014 г.

На 24 май 2014 г., т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ подписаха споразумение за създаването на т.нар. „Федерална държава Новорусия“.

Това е в нарушение на конституционното право на Украйна и следователно на международното право, като по този начин се подкопават териториалната цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

Участва и в набирането на бойци за незаконните въоръжени сепаратистки групи, като по този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

5.

Т.нар. „Федерална държава Новорусия“

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Официални съобщения за медиите:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

На 24 май 2014 г. т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ подписаха споразумение за създаването на непризнатата т.нар. „Федерална държава Новорусия“.

Това е в нарушение на конституционното право на Украйна и следователно на международното право, като по този начин се застрашават териториалната цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

20.

Акционерно дружество „Завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’

Известно преди като Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет“

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’” и като държавно предприятие завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Государственное предприятие Завод шампанских вин ‘Новый свет’ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Собствеността на образуванието е прехвърлена в нарушение на украинското право. На 9 април 2014 г.„Президиумът на Парламента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на „Република Крим“ от 26.3.2014 г. за национализация на собствеността на предприятията, институциите и организациите на агро-промишления комплекс на територията на „Република Крим“, с което обявява изземането на активите на държавното предприятие — Завод за шампанизирани вина „Новый свет“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 4.1.2015 г. като държавно единно предприятие на „Република Крим“„Завод за шампанизирани вина „Новый свет“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет“). Основател: Министерство на земеделието на „Република Крим“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Пререгистрирано след реорганизация на 29.8.2017 г. като акционерно дружество Sparkling wine plant ‘Novy Svet’ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет“). Основател: Министерство на поземлените и имуществените отношения на „Република Крим“ (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014 г.

21.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КОНЦЕРН ЗА ВЪЗДУШНО-КОСМИЧЕСКА ОТБРАНА „АЛМАЗ-АНТЕЙ“

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз — Антей“

(и.о.к. CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; и.о.к. ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; и.о.к. ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз — Антей“;)

Ул. Верейская 41, Москва, 121471, Русия;

Уебсайт: almaz-antey.ru;

Имейл: antey@almaz-antey.ru

„Алмаз-Антей“ е руско държавно предприятие. То произвежда противовъздушни оръжия, включително ракети земя-въздух, с които снабдява руската армия. Руските власти предоставят тежко въоръжение на сепаратистите в Източна Украйна, с което допринасят за дестабилизирането на Украйна. Тези оръжия се използват от сепаратистите, включително за сваляне на самолети. Следователно като държавно предприятие „Алмаз-Антей“ допринася за дестабилизирането на Украйна.

30.7.2014 г.

22.

DOBROLET (известно още като DOBROLYOT)

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Код на авиолинията QD

Международно шосе, дом 31, сграда 1, 141411 Москва

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Уебсайт: www.dobrolet.com

Добролет е било дъщерно предприятие на руско държавно дружество за авиационна дейност. След незаконното анексиране на Крим Добролет извършва изключително полети между Москва и Симферопол. По този начин улеснява интеграцията на незаконно анексираната Автономна република Крим към Руската федерация и подкопава суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

28.

Лугански икономически съюз (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

„Социална организация“, представила кандидати на незаконните т.нар. „избори“ в т.нар. „Луганска народна република“, 2 ноември 2014 г. Номинирала кандидат, Олег АКИМОВ, за „ръководител“ на т.нар. „Луганска народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като участва официално в незаконните „избори“, организацията следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

29.

Казашка национална гвардия

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Командва се от и следователно е свързана с включеното в списъка лице Николай КОЗИЦЫН.

Според сведенията е част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Луганската народна република“.

16.2.2015 г.

41.

„Държавно единно предприятие на Кримската република „Кримски морски пристанища“

(„Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты“), включително подразделенията:

Търговско пристанище „Феодосия“,

Керченски ферибот,

Керченско търговско пристанище.

28 Kirova Street

Kerch 298312

Крим

(298312, Крым, г. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

На 17 март 2014 г.„Парламентът на Крим“ прие Резолюция № 1757-6/14 за национализация на някои дружества, собственост на украинските министерства на инфраструктурата и на селското стопанство, а на 26 март 2014 г. — Резолюция № 1865-6/14 за държавното предприятие „Кримски морски пристанища“ („О Государственном предприятии „Крымские морские порты“), с която обявява изземането на активите на няколко държавни предприятия, които бяха сляти в „Държавно единно предприятие на Кримската република „Кримски морски пристанища“ в полза на „Република Крим“. По този начин тези предприятия бяха на практика конфискувани от кримските „власти“ и „Кримски морски пристанища“ се облагодетелства от незаконното прехвърляне на собствеността им.

16.9.2017 г.“


13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/60


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/393 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2018 година

за одобряване, от името на Европейския съюз, на изменението на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2013/785/ЕС на Съвета от 16 декември 2013 г. относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 10 от Споразумението за партньорство в рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко (2) (наричано по-долу „споразумението“), одобрено с Регламент (ЕО) № 764/2006 на Съвета (3), се създава съвместен комитет, който да осъществява контрол по прилагането на споразумението, и по-специално мониторинг на неговото изпълнение, тълкуване и правилно функциониране, както и да оценява повторно, когато е необходимо, възможностите за риболов.

(2)

По силата на член 5 от Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (4) (наричан по-долу „протоколът“), одобрен с Решение 2013/785/ЕС, съвместният комитет се оправомощава да преразглежда по взаимно съгласие възможностите за риболов, доколкото с преразглеждането се цели устойчивостта на рибните ресурси на Мароко.

(3)

По време на заседанието на смесения комитет, състояло се в Брюксел от 25 до 27 октомври 2017 г., от мароканска страна беше заявено намерение да се намали разпределената квота през 2018 г. за промишлените пелагични траулери (вж. риболовен технически фиш № 6), за да се гарантира устойчивостта на използване на съответните запаси. Като се има предвид очакваното въздействие от такава мярка върху съответния флот, от европейска страна беше предложено по този повод да се изменят определени разпоредби, свързани с реда и условията за прилагане на протокола, по отношение на промишления пелагичен риболов, с цел да се оптимизира използването на възможностите за риболов в тази категория.

(4)

Веднага след посоченото заседание на съвместния комитет Комисията предаде на Съвета документ, в който подробно са изложени конкретните елементи на планираната позиция на Съюза по предвидените промени.

(5)

Тази позиция бе одобрена от Съвета в съответствие с точка 3 от приложението към Решение 2013/785/ЕС.

(6)

Резултатите от заседанието на съвместния комитет, състояло се в Брюксел от 25 до 27 октомври 2017 г., във връзка с изменението на квотата, на тавана на месечния улов и на състава на улова по групи видове от категория 6, бяха потвърдени чрез размяна на писма между Министерството на земеделието, морското рибарство, развитието на селските райони и водите и горите на Мароко и Европейската комисия.

(7)

Измененията следва да бъдат одобрени от името на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряват се от името на Съюза измененията на риболовен технически фиш № 6 от Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко, приети от съвместния комитет, създаден по силата на член 10 от посоченото споразумение, посредством размяна на писмата, поместени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 349, 21.12.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 4.

(3)  Регламент (ЕО) № 764/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. относно сключване на Споразумението за партньорство между Европейската общност и Кралство Мароко (ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

A.   Извадка от писмо (Ares) 5493915 от 10 ноември 2017 г. на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия

Уважаема госпожо Генерален секретар,

Като се позовавам на моето писмо от 3 ноември относно последващите действия във връзка със заключенията от наскоро проведеното заседание на съвместния комитет (реф. документ Ares 5362568 от 3 ноември 2017 г.), имам удоволствието да потвърдя, че в съответствие с член 5 от протокола Съветът на Европейския съюз даде съгласието си за намаляване с 15 % на разпределената квота през 2018 г. за корабите от категория 6, с цел да се гарантира устойчивостта на използване на съответните запаси.

[…]

Освен това, както бе посочено в гореспоменатото писмо, ще Ви бъда благодарен с обратно писмо да одобрите измененията на следните технически условия в категория 6, с които се цели да се оптимизира използването на възможностите за риболов в посочената категория:

изменение на състава на улова с увеличаване на процента на улов от групата на видовете сардина/сардинела на 40 % от разпределената квота, като увеличаването се компенсира със съответно намаляване на процента на улов от групата на видовете сафрид/скумрия/хамсия, а процентът на прилова остава непроменен;

увеличаване на тавана на месечния улов, който се определя на 12 000 тона за периода от 1 април до 14 юли 2018 г., като се има предвид, че от европейска страна се настоява този месечен таван да се запази за периода от 1 януари до 14 юли 2018 г.

Моля, приемете, уважаема госпожо Генерален секретар, моите най-дълбоки почитания.

Б.   Извадка от писмо № 8885 от 27 ноември 2017 г. на Министерството на земеделието, морското рибарство, развитието на селските райони и водите и горите на Мароко

Уважаеми господин Началник-отдел,

Преди всичко позволете ми да Ви благодаря за усилията, положени от служителите от Вашия отдел, за получаването на съгласие от страна на Съвета на Европейския съюз за намаляване с 15 % на разпределената квота през 2018 г. за корабите от категория 6.

[…]

Колкото до останалите въпроси, посочени във Вашето писмо, моля да обърнете внимание на следните елементи, включени в писмото ми от 10 ноември 2017 г.:

1.

Потвърждаваме Ви възможността за преразглеждане на състава на улова от категория 6 при следните проценти: 40 % сардина/сардинела, 58 % сафрид/скумрия/хамсия и 2 % прилов.

2.

От мароканска страна няма възражения по определянето на месечния таван на 12 000 тона, но само считано от месец март 2018 г. включително. За месеците януари и февруари 2018 г., които съответстват на края на периода на полагане на хайвера на сардините, таванът ще бъде запазен на 10 000 тона.

Моля, приемете, уважаеми господин Началник-отдел, моите най-дълбоки почитания.