ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 65

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
8 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/337 на Комисията от 5 март 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/338 на Комисията от 7 март 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, прасета за угояване, свине майки, видове свине с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване или за разплод, пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, всички други видове птици (с изключение на птици носачки) и отбити прасенца (притежател на разрешението BASF SE) ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/339 на Комисията от 7 март 2018 година за изменение и за дерогация от Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на вносните лицензии за млечни продукти с произход от Исландия

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/340 на Съвета от 6 март 2018 година за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество

24

 

*

Решение (ЕС) 2018/341 на Комисията от 27 септември 2017 година относно схемата за държавна помощ SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN), приведена в действие от Франция (данък в полза на Националната организация за селскостопански и морски продукти (France AgriMer) — член 25 от Закон № 2005-1720 от 30 декември 2005 г.) (нотифицирано под номер С(2017) 4431)

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/342 на Комисията от 7 март 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 1509)  ( 1 )

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1538 на Европейската централна банка от 25 август 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ECB/2017/25) ( ОВ L 240, 19.9.2017 г. )

48

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/337 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (1), и по-специално член 10б, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията (2) са определени правила, както и технически спецификации относно дезактивирането на огнестрелни оръжия в ЕС с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност. В този регламент е описано също как дезактивирането на огнестрелни оръжия трябва да бъде проверявано и удостоверявано от държавни органи на държавите членки и са определени правила относно маркирането на дезактивираните огнестрелни оръжия.

(2)

С цел да се осигури възможно най-високо ниво на сигурност по отношение на дезактивирането на огнестрелни оръжия, в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 е предвидено редовно да се преразглеждат и актуализират определените в него технически спецификации, като се отчита опитът, придобит от държавите членки при прилагането на тези разпоредби и на всякакви допълнителни мерки за дезактивиране.

(3)

За тази цел през септември 2016 г. Комисията формира работна група, включваща национални експерти в областта на дезактивирането на огнестрелни оръжия, в рамките на Комитета, учреден съгласно Директива 91/477/ЕИО. Работната група съсредоточи дейността си върху преработване на техническите спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия, формулирани в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, с цел да подобри тяхната яснота, да избегне използването на всякакви неясни за практикуващите лица елементи и да осигури приложимост на техническите спецификации по отношение на всички видове огнестрелни оръжия.

(4)

Директива 91/477/ЕИО е изменена с Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета (3). В обхвата на изменената директива са включени дезактивираните огнестрелни оръжия, дадена е тяхна класификация и дефиниция на дезактивираните огнестрелни оръжия, отразяваща общите принципи на дезактивиране на огнестрелните оръжия съгласно Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части, компоненти и боеприпаси към Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност; Протоколът е приложен към Решение 2014/164/ЕС на Съвета (4), с което той е транспониран в нормативната уредба на ЕС.

(5)

Правилата относно дезактивирането на огнестрелните оръжия, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, следва да отразяват и да са в съответствие с новите правила относно дезактивирането, въведени с Директива (ЕС) 2017/853.

(6)

Обхватът на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 следва да включва огнестрелните оръжия от всички категории, посочени в част II от приложение I към Директива 91/477/ЕИО.

(7)

Техническите спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия следва да предотвратяват възможността за реактивиране на огнестрелните оръжия с използване на обикновени инструменти.

(8)

Техническите спецификации относно дезактивирането на огнестрелни оръжия са насочени към дезактивирането на основните компоненти на огнестрелните оръжия, както те са дефинирани в Директива 91/477/ЕИО. Това е така, защото в Директива 91/477/ЕИО е дадена също и дефиниция за дезактивирани огнестрелни оръжия, в която е включена необходимостта да се гарантира, че всички основни компоненти на съответното огнестрелно оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по какъвто и да било начин. Техническите спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия следва да се отнасят също и за дезактивирането на цеви за смяна, които, бидейки самостоятелни предмети, са свързани в техническо отношение с подлежащото на дезактивиране огнестрелно оръжие и са предназначени да бъдат монтирани на него.

(9)

По искане на работната група, състояща се от национални експерти в областта на дезактивирането, в продължение на 5 седмици — от 9 февруари до 20 март 2017 г. преработените технически спецификации бяха подложени на стрес тест от национални практикуващи лица в областта на дезактивирането. Резултатът от този стрес текст доведе по-специално до решение да бъде преразгледана формулировката на спецификациите за дезактивиране. С цел да бъде постигната яснота специфичните дезактивационни операции трябва да бъдат представени по такъв начин, че да се прави разграничение между различните видове огнестрелни оръжия.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно Директива 91/477/ЕИО.

(11)

За да могат държавите членки да направят необходимите административни промени и да приведат своята практика в съответствие с така изменения регламент за изпълнение, настоящият регламент следва да започне да се прилага три месеца след неговото влизането в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 се изменя, както следва:

1)

Параграф 1 от член 1 се заменя със следното:

„1.   Настоящият регламент се прилага за огнестрелните оръжия от всички категории, изброени в част II от приложение I към Директива 91/477/ЕИО.“

2)

Параграф 1 от член 3 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки определят компетентен държавен орган, който да проверява дали дезактивирането на огнестрелното оръжие е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I („проверяващия субект“).“

3)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Маркировка на дезактивираните оръжия

Върху дезактивираните оръжия се нанася обща уникална маркировка в съответствие с образеца, посочен в приложение II, за да се покаже, че те са били дезактивирани в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I. Маркировката се нанася от проверяващия субект върху всички основни компоненти, модифицирани за дезактивирането на огнестрелното оръжие, и трябва да отговаря на следните критерии:

а)

да бъде ясно видима и неотстранима;

б)

да носи информация за държавата членка, в която е извършено дезактивирането, и за проверяващия субект, който го е удостоверил;

в)

оригиналният(те) сериен(йни) номер(а) на огнестрелното оръжие се запазва(т).“

4)

Приложение I се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

5)

Приложение II се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

6)

Приложение III се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той започва да се прилага от 28 юни 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 62).

(3)  Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (ОВ L 137, 24.5.2017 г., стр. 22).

(4)  Решение 2014/164/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (ОВ L 89, 25.3.2014 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия

Операциите за дезактивиране, които трябва да се извършат при привеждане на огнестрелни оръжия в състояние на необратима нефункционалност, се определят въз основа на три таблици:

в таблица I е даден списък на различните видове огнестрелни оръжия,

в таблица II са посочени общите принципи, които трябва да бъдат спазвани при привеждането на огнестрелните оръжия в състояние на необратима нефункционалност,

в таблица III са описани специфичните операции за отделните видове огнестрелни оръжия, чрез които те се привеждат в състояние на необратима нефункционалност.

Техническите спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия следва да създават невъзможност за тяхното реактивиране с използване на обикновени инструменти.

Техническите спецификации относно дезактивирането на огнестрелни оръжия са насочени към дезактивирането на основните компоненти на огнестрелните оръжия, както те са дефинирани в Директива 91/477/ЕИО Техническите спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия, определени в приложение I, се отнасят също и за дезактивирането на цеви за смяна, които, бидейки самостоятелни предмети, са свързани в техническо отношение с подлежащото на дезактивиране огнестрелно оръжие и са предназначени да бъдат монтирани на него.

С цел да се гарантира правилно и единно прилагане на операциите по дезактивиране на огнестрелни оръжия, Комисията трябва да разработи дефиниции в сътрудничество с държавите членки.

Таблица I

Списък на видовете огнестрелни оръжия

Видове огнестрелни оръжия

1

Пистолети (еднозарядни, полуавтоматични)

2

Револвери (включително револвери с барабанно зареждане)

3

Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев)

4

Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (напр. гладкоцевни, нарезни, комбинирани, с вертикално плъзгащ се/въртящ се затвор, дългоцевни и късоцевни огнестрелни оръжия)

5

Дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

6

Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

7

Автоматични огнестрелни оръжия: напр. автомати, картечници (картечни пистолети), автоматични пистолети

8

Преднозарядни огнестрелни оръжия, включително с чупеща се цев (без револвери с барабанно зареждане)

Таблица II

Общи принципи

Необходимо е да се предотврати възможността за разглобяване на основните компоненти на огнестрелните оръжия чрез заваряване, залепване (bonding) или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

В зависимост от националното законодателство този процес може да се извърши след проверката от националния орган.

Твърдост на влаганите елементи: Дезактивиращият стопански субект трябва да осигури по отношение на използваните щифтове/запушалки/пръти да са с твърдост поне 40 HRC, както и да използва за заваряването материал, осигуряващ трайно и реално съединение.

Таблица III

Специфични операции за отделните видове огнестрелни оръжия

1.

ПИСТОЛЕТИ (ЕДНОЗАРЯДНИ, ПОЛУАВТОМАТИЧНИ)

1.1

Цев (barrel): Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

Formula

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника).

1.2

Цев: За всички пистолети с изключение на тези с чупеща се цев е необходимо да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се вкарва и здраво се заварява в патронника запушалка с размера на патрона.

1.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

1.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 1.2.

1.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към пистолета, се прилагат операции 1.1 — 1.4 и 1.19, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

1.6

Затвор (breech block)/затворна глава (bolt head): Ударникът се отстранява или скъсява.

1.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

1.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

1.9

Затворен блок (slide): Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора.

1.10

Затворен блок: Ударникът се отстранява.

1.11

Затворен блок: Заключващите зъбци в затворния блок се отстраняват.

1.12

Затворен блок: Когато е приложимо, вътрешната част на зацепващия ръб на изреза за изхвърляне на гилзата, намиращ се в затворния блок, се отнема машинно под ъгъл в интервала между 45 градуса и 75 градуса.

1.13

Затворен блок: Ако затворът може да се отделя от тялото на затворния блок, дезактивираният затвор трябва да бъде трайно фиксиран към тялото на затворния блок.

1.14

Затворна рама (frame)/цевна кутия (receiver): Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

1.15

Затворна рама/цевна кутия: Поне 2/3 от релсите на затворния блок от двете страни на затворната рама се отстраняват машинно.

1.16

Спусков механизъм (trigger mechanism): Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

1.17

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

1.18

Автоматична система (automatic system): Газовото бутало, газовата тръба и газовото отверстие се унищожават посредством срязване или заваряване.

1.19

Автоматична система: Ако няма газово бутало, газовата тръба се отстранява. Ако цевта се използва като газово бутало, дезактивираната цев се заварява към гнездото. Във всички случаи, при които има газоотвеждащ отвор, той трябва да се затвори чрез заваряване.

1.20

Пълнители (magazines): Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.

1.21

Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

1.22

Заглушител (silencer/suppressor): Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

1.23

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.


2.

РЕВОЛВЕРИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕВОЛВЕРИ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ)

2.1

Цев: Прави се надлъжен прорез (с широчина > 

Formula

 калибър; дължина: минимум

Formula

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта (forcing cone).

2.2

Цев: Пробива се отвор и през двете страни на цевта (близо до съединителния конус на цевта) и в него трябва да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от калибъра, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се заварява здраво запушалка от закалена стомана (с дължина минимум половината от дължината на камерата на барабана) в цевта, като запушалката се разполага така, че да започва от страната на барабана.

2.3

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към затворната рама чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 2.2.

2.4

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 2.1 — 2.3, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

2.5

Барабан (cylinder): Всички вътрешни стени на барабана се отстраняват по протежение на най-малко 2/3 от дължината му чрез машинна обработка. Отстранява се възможно най-голяма част от вътрешните стени, в идеалния случай по целия диаметър, но без да се засегне външната стена.

2.6

Барабан: Когато е възможно, барабанът се заварява за затворната рама с цел да не може да се изважда или се прилагат други подходящи мерки, като например щифтово съединение, които да правят неговото изваждане невъзможно.

2.7

Барабан: За барабаните за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилага операция 2.5. Освен това възможността барабанът да бъде монтиран на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

2.8

Затворна рама/цевна кутия: Отворът за ударника се разширява до размер, три пъти по-голям от първоначалния размер.

2.9

Затворна рама/цевна кутия: Ударникът се отстранява или скъсява.

2.10

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

2.11

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

2.12

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

2.13

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.


3.

ДЪЛГОЦЕВНИ ЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (БЕЗ ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ)

3.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

Formula

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника).

3.2

Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност в патронника се вкарва и здраво се заварява запушалка с размера на патрона.

3.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

3.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 3.2.

3.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 3.1 — 3.4, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

3.6

Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.

3.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

3.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

3.9

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

3.10

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

3.11

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

3.12

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.


4.

ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (НАПР. ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ, КОМБИНИРАНИ, С ВЕРТИКАЛНО ПЛЪЗГАЩ СЕ/ВЪРТЯЩ СЕ ЗАТВОР, КЪСОЦЕВНИ И ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ)

4.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

Formula

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника). За огнестрелни оръжия без включен в цевта патронник се прави надлъжен прорез (с широчина >

Formula

калибър; дължина: минимум

Formula

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта (forcing cone).

4.2

Цев: В патронника трябва да бъде здраво заварена плътно прилягаща запушалка с дължина поне 2/3 от дължината на камерата, като тя следва да бъде разположена възможно най-близо до задната част на цевта.

4.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

4.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

4.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 4.1 — 4.4, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

4.6

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

4.7

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

4.8

Затворна кутия: Прорязва се машинно конус с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така че да се получи основа с диаметър, който да е най-малко 10 mm или да е равен на диаметъра на челото на затвора.

4.9

Затворна кутия: Ударникът се отстранява, отворът за ударника се уголемява до диаметър най-малко 5 mm и отворът за ударника се заварява.

4.10

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

4.11

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.


5.

ДЪЛГОЦЕВНИ МНОГОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ)

5.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

Formula

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника). За огнестрелни оръжия без включен в цевта патронник се прави надлъжен прорез (с широчина >

Formula

калибър; дължина: минимум

Formula

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта.

5.2

Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се вкарва и здраво се заварява в патронника запушалка с размера на патрона.

5.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

5.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 5.2.

5.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 5.1 — 5.4, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

5.6

Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.

5.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

5.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

5.9

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

5.10

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

5.11

Пълнители: Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.

5.12

Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

5.13

Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, прокарват се един или няколко щифта през пълнителя, патронника и затворната рама, така че те да бъдат трайно свързани помежду си. Съединението се закрепва чрез заваряване.

5.14

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

5.15

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.


6.

ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ)

6.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

Formula

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника). За огнестрелни оръжия без включена в цевта камера се прави надлъжен прорез (с широчина > 

Formula

 калибър; дължина: минимум

Formula

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта.

6.2

Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се вкарва и здраво се заварява в патронника запушалка с размера на патрона.

6.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

6.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 6.2.

6.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 6.1 — 6.4 и 6.12, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

6.6

Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.

6.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

6.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

6.9

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

6.10

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

6.11

Автоматична система: Газовото бутало, газовата тръба и газовото отверстие се унищожават посредством срязване или заваряване.

6.12

Автоматична система: Ако няма газово бутало, газовата тръба се отстранява. Ако цевта се използва като газово бутало, дезактивираната цев се заварява към гнездото. Във всички случаи, при които има газоотвеждащ отвор, той трябва да се затвори чрез заваряване.

6.13

Автоматична система: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отнет материал по цялата повърхност на челото на затвора и другаде, така че масата на затвора/болтовия затвор да бъде намалена с минимум 50 % от първоначалната маса. Затворът трайно се фиксира към огнестрелното оръжие чрез заваряване; залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

6.14

Автоматична система: В случаите, при които затворните глави са вградени в носач на болтовия затвор, носачът трябва да бъде намален с минимум 50 %. Затворната глава трябва да бъде трайно фиксирана към носача и носачът трябва да бъде трайно фиксиран към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

6.15

Пълнители: Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.

6.16

Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

6.17

Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, прокарват се един или няколко щифта през пълнителя, патронника и затворната рама, така че те да бъдат трайно свързани помежду си. Съединението се закрепва чрез заваряване.

6.18

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

6.19

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.


7.

АВТОМАТИЧНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ: НАПР. АВТОМАТИ, КАРТЕЧНИЦИ (КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ), АВТОМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ

7.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

Formula

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника).

7.2

Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към цевната кутия. Като алтернативна възможност в патронника се вкарва и здраво се заварява запушалка с размера на патрона.

7.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

7.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 7.2.

7.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 7.1 — 7.3, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

7.6

Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.

7.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

7.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

7.9

Затворен блок (за автоматични пистолети): Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора.

7.10

Затворен блок (за автоматични пистолети): Ударникът се отстранява.

7.11

Затворен блок (за автоматични пистолети): Заключващите зъбци в затворния блок се отстраняват.

7.12

Затворен блок (за автоматични пистолети): Когато е приложимо, вътрешната част на зацепващия ръб на изреза за изхвърляне на гилзата, намиращ се в затворния блок, се отнема машинно под ъгъл в интервала между 45 градуса и 75 градуса.

7.13

Затворен блок (за автоматични пистолети): Ако затворът може да се отделя от тялото на затворния блок, дезактивираният затвор трябва да бъде трайно фиксиран към тялото на затворния блок.

7.14

Затворна рама/цевна кутия (за автоматични пистолети): Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

7.15

Затворна рама/цевна кутия (за автоматични пистолети): Поне 2/3 от релсите на затворния блок от двете страни на затворната рама се отстраняват машинно.

7.16

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

7.17

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

7.18

Автоматична система: Газовото бутало, газовата тръба и газовото отверстие се унищожават посредством срязване или заваряване.

7.19

Автоматична система: Ако няма газово бутало, газовата тръба се отстранява. Ако цевта се използва като газово бутало, дезактивираната цев се заварява към гнездото. Във всички случаи, при които има газоотвеждащ отвор, той трябва да се затвори чрез заваряване.

7.20

Автоматична система: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отнет материал по цялата повърхност на челото на затвора и другаде, така че масата на затвора/болтовия затвор да бъде намалена с минимум 50 % от първоначалната маса. Затворът трайно се фиксира към огнестрелното оръжие чрез заваряване; залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

7.21

Автоматична система: В случаите, при които затворните глави са вградени в носач на болтовия затвор, носачът трябва да бъде намален с минимум 50 %. Затворната глава трябва да бъде трайно фиксирана към носача и носачът трябва да бъде трайно фиксиран към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

7.22

Пълнители: Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.

7.23

Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

7.24

Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, се прокарват един или няколко щифта през пълнителя, камерата и затворната рама, така че те да бъдат трайно свързани помежду си. Съединението се закрепва чрез заваряване.

7.25

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

7.26

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.


8.

ПРЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕВОЛВЕРИТЕ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ)

8.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на камерата, когато има такава (широчина: > 

Formula

 калибър; дължина: три пъти диаметъра на куршума). За огнестрелни оръжия без включена в цевта газова камера се прави надлъжен прорез (с широчина > 

Formula

 калибър; дължина: минимум

Formula

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта.

8.2

Цев: За огнестрелни оръжия с включена в цевта газова камера е необходимо да бъде пробит отвор през двете стени на газовата камера, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към цевната кутия.

За огнестрелни оръжия без включена в цевта газова камера се заварява здраво съответстваща по размер запушалка от неръждаема стомана (с дължина минимум два пъти диаметъра на куршума), в цевта откъм страната на съединителния конус на цевта.

8.3

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 8.1 — 8.2, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

8.4

В случай на чупеща се цев: Прорязва се машинно конус с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така че да се получи основа с диаметър, който е най-малко 10 mm или е равен на диаметъра на челото на затвора.

8.5

В случай на чупеща се цев: Ударникът се отстранява, отворът за ударника се уголемява до диаметър най-малко 5 mm и отворът за ударника се заварява.

8.6

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

8.7

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

8.8

Нипели/отвори: Нипелът(ите) се отстранява(т) или заварява(т), отворът(ите) се заварява(т).

8.9

Отделна газова камера (няколко на брой газови камери, с изключение на барабанни): При наличие на отделна газова камера или на няколко на брой газови камери се отстранява вътрешната стена на газовата камера (вътрешните стени на газовите камери) по минимум 2/3 от нейната (тяхната) дължина чрез машинна обработка. Отстранява се колкото е възможно повече от вътрешната стена (вътрешните стени), в идеалния случай колкото е диаметърът на калибъра.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за маркировка на дезактивирани огнестрелни оръжия

Image

(1)

Знак, че оръжието е дезактивирано (запазва се като „EU“ във всички национални маркировки).

(2)

Означение за държавата, в която е извършено дезактивирането — официален международен код на съответната държава.

(3)

Символ на субекта (органа), който е удостоверил дезактивирането на огнестрелното оръжие.

(4)

Година на дезактивиране.

Пълната маркировка се поставя единствено върху затворната рама на огнестрелното оръжие, а знакът за дезактивирано оръжие (1) и означението за държавата, в която е извършено дезактивирането (2), се поставят върху всички останали основни компоненти.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец на сертификат за дезактивирани огнестрелни оръжия

(сертификатът се изготвя на хартия със защита срещу фалшифициране)

Лого на ЕС

 

Наименование на субекта (органа), проверил и удостоверил съответствието на дезактивирането

Лого

СЕРТИФИКАТ ЗА ДЕЗАКТИВИРАНЕ

Номер на сертификата:

Мерките за дезактивиране съответстват на изискванията в техническите спецификации за дезактивиране на огнестрелни оръжия, определени в приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2018/337 от 5 март 2018 г.

Наименование на стопанския субект, извършил дезактивирането:

Държава:

Дата/година на удостоверяване на дезактивирането:

Производител/търговска марка на дезактивираното огнестрелно оръжие:

Тип:

Марка/модел:

Калибър:

Сериен номер (серийни номера):

Забележки:

 

 

 

Официален знак на ЕС за дезактивиране

Име, длъжност и подпис на отговорното лице

 

 

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ: Настоящият сертификат е важен документ. Той следва да бъде пазен постоянно от собственика на дезактивираното огнестрелно оръжие. Основните компоненти на дезактивираното оръжие, за което се отнася настоящият сертификат, са маркирани с официален знак за извършена инспекция; тези знаци не трябва да бъдат отстранявани или променяни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подправянето на сертификат за дезактивиране може да представлява престъпление по националното законодателство.


8.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/338 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2018 година

за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, прасета за угояване, свине майки, видове свине с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване или за разплод, пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, всички други видове птици (с изключение на птици носачки) и отбити прасенца (притежател на разрешението BASF SE)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770). Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, прасета за угояване, свине майки, видове свине с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване или за разплод, пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, всички видове птици, отглеждани за угояване, за култивиране или за носачки, и отбити прасенца, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 28 септември 2017 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и хората, нито върху околната среда, както и че подобрява зоотехническите показатели и/или усвояването на фосфора при целевите видове животни. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(11)5024.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a27

BASF SE

6-фитаза

ЕС 3.1.3.26

Състав на добавката:

Препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), с минимално съдържание на:

В твърдо състояние: 5 000  FTU (1)/g

В течно състояние: 5 000 FTU/g

Характеристика на активното вещество:

6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770)

Метод за анализ  (2)

За количественото определяне на активността на фитаза във фуражната добавка:

колориметричен метод, основан на ензимна реакция на фитаза върху фитат

За количественото определяне на активността на фитаза в премикси:

колориметричен метод, основан на ензимна реакция на фитаза върху фитат — VDLUFA 27.1.3

За количественото определяне на активността на фитаза във фуражи:

колориметричен метод, основан на ензимна реакция на фитаза върху фитат — EN ISO 30024

Прасета за угояване

Свине майки

Видове свине с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване или за разплод

100 FTU

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

3.

За употреба при отбити прасенца до 35 kg.

28.3.2028 г.

Отбити прасенца

125 FTU

Пилета за угояване

Пилета, отглеждани за кокошки носачки

750 FTU

Пуйки за угояване

Пуйки, отглеждани за разплод

Всички други видове птици (с изключение на птици носачки)

125 FTU


(1)  1 FTU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат от натриев фитат на минута при pH 5,5 и температура 37 °С.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


8.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/339 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2018 година

за изменение и за дерогация от Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на вносните лицензии за млечни продукти с произход от Исландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 187 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение V към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, въз основа на член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, одобрено с Решение (ЕС) 2017/1913 на Съвета (2), се предвижда повишаване на годишните безмитни квоти и въвеждане на нови квоти за сирена.

(2)

Тези нови количества в рамките на квотата ще се прилагат от 1 май 2018 г. В резултат на това следва, чрез дерогация от член 6 от Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията (3), да се установи нов период от 1 май до 31 декември 2018 г., който да замени периода от 1 юли до 31 декември 2018 г., както и да се определят количествата за този нов период в точка I.И от приложение I към посочения регламент, изменен с настоящия регламент.

(3)

Периодът за подаване на заявления приключва преди края на процедурата по одобрение, чрез която на заявителите се предоставя разрешение да извършват внос в рамките на квотите, считано от 1 юли 2018 г. За да могат заявителите, които все още не са включени в списъка на одобрените заявители, да участват в разпределянето на квотите за периода от 1 май до 31 декември 2018 г., следва да се предвиди дерогация от член 10 от Регламент (ЕО) № 2535/2001.

(4)

Периодът за подаване на заявления за лицензии за внос през първата половина на 2018 г., предвиден в член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 2535/2001, изтече. Поради това чрез дерогация от член 14, параграф 1, буква б) от посочения регламент следва да се предвиди разпоредба за нов период на подаване на заявления, а именно от 1 до 10 април 2018 г.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 2535/2001 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001

Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя, както следва:

а)

В член 5 буква и) се заменя със следното:

„и)

квотите, предвидени в приложение V към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, одобрено с Решение (ЕС) 2017/1913 на Съвета (*1) („Споразумението с Исландия“)

(*1)  Решение (ЕС) 2017/1913 на Съвета от 9 октомври 2017 г. за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (ОВ L 274, 24.10.2017 г., стр. 57).“;"

б)

Точка I.И от приложение I към Регламент (ЕО) № 2535/2001 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Дерогация от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2535/2001

1.   Чрез дерогация от член 6, втората алинея от Регламент (ЕО) № 2535/2001 за количествата, посочени в точка I.И от приложение I към същия регламент, шестмесечният период от 1 юли до 31 декември 2018 г. се заменя с периода от 1 май до 31 декември 2018 г.

2.   Чрез дерогация от член 10, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕО) № 2535/2001 се разрешава заявления за лицензии за внос в рамките на квотата за периода, посочен в параграф 1 от настоящия член, да подават — освен вносителите, фигуриращи в списъка — и заявителите, подали валидно заявление за одобрение преди 1 април 2018 г. в съответствие с член 8 от посочения регламент.

3.   Чрез дерогация от член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2535/2001 заявления за лицензии за внос за периода от 1 май до 31 декември 2018 г. за количествата, определени в точка I.И от приложение I към посочения регламент, изменен с настоящия регламент, се подават от 1 до 10 април 2018 г.

4.   Заявленията, посочени в параграф 3, се подават за не по-малко от 5 тона и не повече от наличното количество. Не се подават заявления за периода от 1 юли до 31 декември 2018 г.

5.   Лицензиите за внос, издадени за подадените в съответствие с параграф 3 заявления, са валидни до 31 декември 2018 г.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Той се прилага от 1 април 2018 г.

Съставено в Брюксел на 7 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Решение (ЕС) 2017/1913 на Съвета от 9 октомври 2017 г. за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (ОВ L 274, 24.10.2017 г., стр. 57).

(3)  Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.И

Тарифни квоти съгласно приложение V към Споразумението с Исландия, одобрено с Решение (ЕС) 2017/1913

Годишна квота от 1 януари до 31 декември

(количество в тонове)

Приложимо мито: освобождаване

Номер на квотата

 

09.4225

09.4226

09.4227

Описание  (*1)

 

Натурално масло

„Skyr“

Сирена

Код по КН

 

0405 10 11

0405 10 19

ex 0406 10 50  (*2)

ex 0406

с изключение на „Skyr“ от подпозиция 0406 10 50 от КН  (*2)

Количество за май – декември 2018 г.

 

201

793

9

Годишно количество през 2019 г.

 

439

2 492

31

Количество за януари — юни

 

220

1 246

16

Количество за юли — декември

 

219

1 246

15

Годишно количество през 2020 г.

 

463

3 095

38

Количество за януари — юни

 

232

1 548

19

Количество за юли — декември

 

231

1 547

19

Годишно количество, считано от 2021 г. и следващите години

 

500

4 000

50

Количество за януари — юни

 

250

2 000

25

Количество за юли — декември

 

250

2 000

25


(*1)  Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като приложимостта на преференциалния режим за целите на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН. Където са посочени „ех“ кодове по КН, приложимостта на преференциалния режим се определя въз основа на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

(*2)  Кодът по КН подлежи на изменение, когато окончателно се потвърди класирането на продукта.“


РЕШЕНИЯ

8.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/24


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/340 НА СЪВЕТА

от 6 март 2018 година

за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 46, параграф 6 от него,

Като взе предвид Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г. за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки (1),

като взе предвид предложението на Федерална Република Германия, Кралство Испания, Френската република и Италианската република,

като имат предвид, че:

(1)

На 11 декември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/2315.

(2)

Член 4, параграф 2, буква д) от посоченото решение предвижда Съветът да приеме решение или препоръка, с която установява списък на проектите, които следва да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), като отразява както подкрепата за развитието на способности, така и предоставянето на подкрепа по същество на операции и мисии по линия на Общата политика за сигурност и отбрана в рамките на средствата и способностите.

(3)

На 11 декември 2017 г. държавите членки, участващи в ПСС, приеха декларация, съдържаща първоначален списък от седемнадесет проекти, които да бъдат разработени в рамките на ПСС, въз основа на представени предложения за проекти. Тази декларация беше приета с оглед на това Съветът да излезе с официално решение до началото на 2018 г. в съответствие с член 46, параграф 6 от Договора за Европейския съюз и член 5 от Решение (ОВППС) 2017/2315.

(4)

Член 5, параграф 2, втора алинея от Решение (ОВППС) 2017/2315 предвижда, че списъкът на участниците в проекта за всеки отделен проект трябва да се приложи към решението на Съвета, посочено в член 4, параграф 2, буква д).

(5)

За да се осигури съгласуваност, изпълнението на всички проекти в рамките на ПСС ще се основава на общи правила за управление на проекти, включително inter alia правила относно ролята на наблюдателите, когато е уместно, които трябва да бъдат приети съгласно член 4, параграф 2, буква е) от Решение (ОВППС) 2017/2315 и които участващите държави членки, участващи в отделен проект биха могли да адаптират, когато е необходимо, към този проект.

(6)

Поради това Съветът следва да приеме решение за установяване на списъка на проектите, които да бъдат разработени в рамките на ПСС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Следните проектите се разработват в рамките на ПСС:

1.

Европейско медицинско командване;

2.

Европейско софтуер-дефинирано радио (ESSOR);

3.

Мрежа от логистични центрове в Европа и подкрепа за операциите;

4.

Военна мобилност;

5.

Център за компетентност на мисиите за обучение на Европейския съюз (EU TMCC);

6.

Европейски център за сертификация на обучението за европейските армии;

7.

Оперативна функция за енергетиката (EOF);

8.

Пакет за капацитет за развръщане с цел оказване на военна помощ при бедствия;

9.

Морски (полу-)автономни системи за мерки за противодействие на мините (MAS MCM);

10.

Наблюдение и защита на пристанища и морски зони (HARMSPRO);

11.

Модернизиране на наблюдението на морски зони;

12.

Платформа за обмен на информация относно киберзаплахи и реагиране при инциденти;

13.

Екипи за бързо реагиране при кибератаки и екипи за взаимопомощ в областта на киберсигурността;

14.

Система за стратегическо командване и контрол (C2) за мисиите и операциите по линия на ОПСО;

15.

Бронирано превозно средство за борба с пехотата/Нападателно превозно средство тип „амфибия“/Леко бронирано превозно средство;

16.

Непряка огнева поддръжка (EuroArtillery);

17.

Група на ключовите държави към EUFOR за операции за реакция при кризи (EUFOR CROC)

Член 2

Списъкът на участниците за всеки отделен проект се съдържа в приложението.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 6 март 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2017 г., стр. 57.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на участниците за всеки отделен проект

Проект

Участници в проекта

1.

Европейско медицинско командване

Германия, Чешка република, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Румъния, Словакия, Швеция

2.

Европейско софтуер-дефинирано радио (ESSOR)

Франция, Белгия, Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Финландия

3.

Мрежа от логистични центрове в Европа и подкрепа за операциите

Германия, Белгия, България, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Унгария, Нидерландия, Словения, Словакия

4.

Военна мобилност

Нидерландия, Белгия, България, Чешка република, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция

5.

Център за компетентност на мисиите за обучение на Европейския съюз (EUTM CC)

Германия, Белгия, Чешка република, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Румъния, Швеция

6.

Европейски център за сертификация на обучението за европейските армии

Италия, Гърция

7.

Оперативна функция за енергетиката (EOF)

Франция, Белгия, Испания, Италия

8.

Пакет за капацитет за развръщане с цел оказване на военна помощ при бедствия

Италия, Гърция, Испания, Хърватия, Австрия

9.

Морски (полу-) автономни системи за контрамерки, свързани с мините (MAS MCM)

Белгия, Гърция, Латвия, Нидерландия, Португалия, Румъния

10.

Наблюдение и защита на пристанища и морски зони (HARMSPRO)

Италия, Гърция, Испания, Португалия

11.

Модернизиране на наблюдението на морски зони

Гърция, България, Ирландия, Испания, Хърватия, Италия, Кипър

12.

Платформа за обмен на информация относно киберзаплахи и реагиране при инциденти

Гърция, Испания, Италия, Кипър, Унгария, Австрия, Португалия

13.

Екипи а бързо реагиране при кибератаки и екипи за взаимопомощ в областта на киберсигурността

Литва, Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Румъния, Финландия

14.

Система за стратегическо командване и контрол (C2) за мисиите и операциите по линия на ОПСО

Испания, Германия, Италия, Португалия

15.

Бронирано превозно средство за борба с пехотата/Нападателно превозно средство тип „амфибия“/Леко бронирано превозно средство

Италия, Гърция, Словакия

16.

Непряка огнева поддръжка (EuroArtillery)

Словакия, Италия

17.

Група на ключовите държави към EUFOR за операции за реакция при кризи (EUFOR CROC)

Германия, Испания, Франция, Италия, Кипър


8.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/28


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/341 НА КОМИСИЯТА

от 27 септември 2017 година

относно схемата за държавна помощ SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN), приведена в действие от Франция (данък в полза на Националната организация за селскостопански и морски продукти (France AgriMer) — член 25 от Закон № 2005-1720 от 30 декември 2005 г.)

(нотифицирано под номер С(2017) 4431)

(само текстът на френски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочената по-горе разпоредба,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

След подадена жалба, с факс от 28 ноември 2011 г. Комисията поиска от френските органи да ѝ изпратят цялата необходима информация за извършване на разследване съгласно членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на данъка, въведен с член 25 от Закон № 2005-1720 от 30 декември 2005 г. в полза на Националната организация за селскостопански и морски продукти (France AgriMer) (наричан по-нататък „данъкът“). Френските органи разполагаха със срок от един месец, за да предоставят въпросната информация.

(2)

С писмо от 11 декември 2011 г. Франция поиска от Комисията удължаване на горепосочения срок до 1 февруари 2012 г.

(3)

С факс от 12 декември 2011 г. Комисията предостави поисканото удължаване на срока.

(4)

С писмо по електронна поща от 14 февруари 2012 г. Франция изпрати на Комисията поисканата на 28 ноември 2011 г. информация.

(5)

С факс от 5 март 2012 г. Комисията уведоми френските органи за образуване на преписка за помощ, за която не е изпратено уведомление, под номер SA.34433 (2012-NN), тъй като използването на данъка е започнало, без Комисията да е била уведомена за помощта съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС и без тя да я е одобрила. С факс от 14 юни 2012 г. Комисията уведоми френските органи за разширяване на обхвата на образуваната преписка, след като от анализа на наличната информация стана ясно, че е налице неправилно прилагане на Регламента de minimis, с което една мярка, която при правилното използване на Регламента de minimis не би съставлявала държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, се превръща в помощ, за която не е изпратено уведомление.

(6)

С писмо от 4 октомври 2012 г. (1) Комисията информира Франция за решението си от 3 октомври 2012 г. да открие процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, по отношение на използването на данъка. Комисията прикани френските органи да представят в срок от един месец коментарите си относно откриването на процедурата.

(7)

Решението на Комисията да открие процедурата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментарите си по отношение на мярката.

(8)

Комисията не получи коментари от заинтересовани страни.

(9)

С писмо по електронна поща от 16 октомври 2012 г. Франция поиска от Комисията удължаване с един месец (до 4 декември 2012 г.) на предвидения срок за изпращане на отговора на Франция във връзка с откриването на процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС.

(10)

С факс от 18 октомври 2012 г. Комисията предостави поисканото удължаване на срока.

(11)

С писмо по електронна поща от 5 декември 2012 г. Франция изпрати на Комисията отговора си във връзка с откриването на процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС.

(12)

След разглеждане на този отговор службите на Комисията и френските органи се срещнаха на 12 декември 2012 г. с цел изясняване на определени точки по преписката. След тази среща Комисията поиска допълнителна информация с факс от 15 януари 2013 г.

(13)

Чрез електронна поща на 18 февруари 2013 г. Франция изпрати на Комисията писмо, съдържащо поисканата на 15 януари 2013 г. допълнителна информация. Френските органи изпратиха нова информация на 23 юни 2016 г. — в отговор на искане от Комисията от 8 октомври 2015 г., и на 20 януари 2017 г. — в отговор на искане от Комисията от 19 октомври 2016 г.

II.   ОПИСАНИЕ

(14)

С член 25 от Закон № 2005-1720 от 30 декември 2005 г. (Закон за корекция на бюджета за 2005 г.) се въвежда данък в полза на France AgriMer с оглед на финансирането на предприети от нея мерки в подкрепа на пазара на млечни продукти. Последната му консолидирана версия е от 1 януари 2012 г.

(15)

Данъкът се дължи от производителите на краве мляко, които имат индивидуално референтно количество за директна продажба по смисъла на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета (3), както и от изкупвачите на мляко. Той се определя въз основа на:

количеството краве мляко, което е доставено от производителя под формата на мляко за периода от дванадесет месеца преди 1 април на всяка година (наричан по-нататък „референтният период“) и което превишава референтното количество, нотифицирано от France AgriMer на този производител по отношение на доставките на мляко за този период (в този случай размерът на дължимия данък се нотифицира от France AgriMer на всеки изкупвач, на когото производителят е доставил млякото си, а изкупвачът плаща на France AgriMer през месеца, следващ това нотифициране, прихода от данъка, събран от производителите, които му доставят млякото),

количеството краве мляко, което е продадено, прехвърлено или използвано за производство на млечни продукти, продадени или прехвърлени от производителя през референтния период, и което превишава референтното количество, нотифицирано на този производител за директни продажби за този период (в този случай размерът на дължимия данък се нотифицира от France AgriMer на всеки производител, който е осъществил директни продажби, и съответният производител плаща сумата на данъка, който дължи, на France AgriMer през месеца, следващ това нотифициране).

(16)

Данъкът може да подлежи на кумулативно възстановяване (4). Данъчното събитие е доставката на мляко или директната продажба на мляко или на млечни продукти по време на референтния период. Като пример може да се посочи постановлението от 17 август 2010 г. относно удържането на данък за сметка на изкупвачите и на производителите на мляко, които са превишили индивидуалната си квота за доставка за пазарната 2009—2010 година, в чийто член 4 се предвижда, че в границите на установените на национално равнище наличности в края на пазарната 2009—2010 година France AgriMer възстановява на изкупвачите част от данъка, дължим от производителите, които им доставят мляко, при следните условия:

всички производители се ползват от възстановяване, равняващо се на 1 % от квотата им (5),

производителите, чиято индивидуална квота е по-малка или равна на 160 000 литра, получават освен това максимално възстановяване в размер на 2 866 EUR, което се равнява на количество от 10 000 литра,

производителите, чиято квота е между 160 000 и 169 900 литра, получават допълнително възстановяване, определено така, че да им позволи да достигнат 171 600 литра.

(17)

Когато производителят дължи таксата, предвидена в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1788/2003, данъкът не се изисква за съответните количества. По силата на тази разпоредба се въвежда такса, считано от 1 април 2004 г. и за единадесет последователни периода, всеки от по дванадесет месеца с начало 1 април, за количествата краве мляко и други млечни продукти, които се предлагат на пазара през съответния дванадесетмесечен период и които превишават националното референтно количество.

(18)

Ставката на данъка е определена за 100 килограма мляко и е в размер на 28,54 EUR за пазарната 2006—2007 година и на 27,83 EUR за следващите пазарни години.

(19)

Приходът от данъка се използва за финансиране на частичното или пълното прекратяване на дейността в областта на млекопроизводството чрез помощта за прекратяване на дейност в областта на млекопроизводството (наричана по-нататък „ППДОМП“). По-специално получателят получава обезщетение за всеки литър от страна на France AgriMer, която е публичен орган. Другите източници за финансиране на ППДОМП представляват средствата от системата за специално прехвърляне без земя (наричано по-нататък „СПБЗ“) (6), държавният бюджет и евентуално средства от местните органи на управление. Част от прихода от данъка е била използвана също и за подпомагане на млекопреработвателни предприятия, които са изпитвали затруднения при унищожаването на мляко, заразено с полихлорирани бифенили (РСВ), по време на пазарната 2007—2008 година. Според френските органи тази финансова подкрепа е била предоставена в рамките на схема за помощ de minimis съгласно Регламент № 1998/2006 на Комисията (7).

(20)

Размерът на ППДОМП се изчисля въз основа на следното:

EUR/литър

2010—2011 г.

2011—2012 г.

2012—2013 г.

2013—2014 г.

До 100 000 литра

0,15

0,1125

0,075

0,0375

От 100 001 до 150 000 литра

0,08

0,06

0,04

0,02

От 150 001 до 200 000 литра

0,05

0,0375

0,025

0,0125

Над 200 000 литра

0,01

0,0075

0,005

0,0025

(21)

Приходът от данъка и неговото използване са се променяли до пазарната 2010—2011 година, както следва:

(в EUR)

Пазарна година

Събран данък

ППДОМП, финансирана от данъка

ППДОМП, финансирана от други данъци

От което СПБЗ

Общо ППДОМП

Други действия, финансирани от данъка

2005/2006 г.

17 080 881

Няма програма за ППДОМП

2006/2007 г.

11 858 443

12 851 977

21 509 339

21 454 252

34 361 316

 

2007/2008 г.

2 959 456

13 228 140

33 848 558

32 798 510

47 076 698

1 260 753

2008/2009 г.

17 183 670

2 571 271

23 411 722

21 311 722

25 982 992

 

2009/2010 г.

10 093 611

17 909 294

12 349 799

12 349 799

30 259 093

 

2010/2011 г.

12 629 142

9 904 398

18 021 681

18 021 681

27 926 079

 

Общо

71 805 202

56 465 080

109 141 098

105 935 964

165 606 178

 

III.   ПРИЧИНИ, ДОВЕЛИ ДО ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(22)

Комисията откри процедурата по член 108, параграф 2 от ДФЕС поради следните причини:

изглеждаше, че самото събиране на данъка съдържа елементи на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, тъй като е съпътствано от възстановявания, които не изглеждат обосновани от логиката на действащата данъчна система; освен това тези елементи на помощ не изглеждаха да са обосновани с оглед на правилата за държавна помощ, приложими в селскостопанския сектор,

прекратяването на дейността в областта на млекопроизводството, финансирано по-специално с данъка, може да бъде частично или пълно; освен това съгласно правилата за държавна помощ, приложими в селскостопанския сектор, помощта за прекратяването не може да бъде смятана за съвместима с правилата на вътрешния пазар, освен ако не става въпрос за пълно прекратяване на всякаква селскостопанска дейност с търговска цел,

част от данъка се е използвала за финансиране на унищожаването на заразено с РСВ мляко в рамките на схема de minimis въз основа на Регламент (ЕО) № 1998/2006; не беше сигурно обаче, че горепосоченият регламент представлява подходящо правно основание за отпускането на помощ de minimis в разглеждания случай; нещо повече, изборът на неподходящо правно основание е можело да доведе до появата на елемент на държавна помощ, чиято съвместимост с правилата на вътрешния пазар не е била доказана;

събирането на данъка и помощта за прекратяването на дейност е можело да бъдат несъвместими с общата организация на пазара на мляко и млечни продукти или да нарушават неговото функциониране; впрочем според правилата за държавна помощ в областта на селското стопанство мярка, която е с изброените по-горе характеристики, не може да бъде смятана за съвместима с правилата на вътрешния пазар.

IV.   КОМЕНТАРИ НА ФРЕНСКИТЕ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА

(23)

В писмото си, изпратено по електронна поща на 5 декември 2012 г., френските органи подчертават на първо място, че правно основание за ППДОМП съществува в законодателството на Съюза относно общата организация на пазара. Това правно основание, породено от член 75, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (8), позволява на държавите членки да предоставят обезщетения чрез една или повече ежегодни вноски на производители, които решават да спрат за постоянно производството на част или на цялото количество произвеждано от тях мляко и да върнат освободените по този начин индивидуални квоти в националния резерв. Според въпросните органи този член се прилага независимо от другите разпоредби относно управлението на квотите за мляко и от прилагането на евентуална такса в случай на превишаване на квотата.

(24)

Френските органи се позовават на позицията на Комисията, според която финансирането на прекратяването на дейността в областта на млекопроизводството съответства prima facie на определението за държавна помощ, след което подчертават, че в законодателството на Съюза преди 2007 г., и по-специално в Регламент (ЕО) № 1788/2003, не се съдържа изричен текст за задължението за изпращане на уведомление за помощ, свързана с продуктите от сектора на млякото и млечните продукти. Те уточняват, че положението е било изяснено с член 180 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, според който механизмът за ППДОМП изрично подлежи на процедурата за изпращане на уведомление, и че те напълно добросъвестно са счели, че спазват правната уредба на Съюза, като редовно изпращат на Комисията информация относно системата за обезщетяване чрез използване на съответни въпросници. Според тях Комисията във всеки случай е знаела за съществуването на ППДОМП, тъй като е отправила запитвания във връзка с нея към Франция по време на разследването на мярката за помощ за доброволното намаляване на дейността в областта на млекопроизводството в Бретан (помощ N 290/2007 – ARVAL). В края на своето мотивирано становище френските органи се ангажират в бъдеще да изпращат уведомление за системата (което е направено — вж. съображение 53).

(25)

Що се отнася до въпроса за съвместимостта на ППДОМП с вътрешния пазар, и по-специално становището на Комисията, според която механизмът не изглежда съвместим с точка 88 от Насоките на Общността за държавни помощи в секторите на земеделието и горското стопанство за периода 2007—2013 г. (наричани по-нататък „Насоките за 2007—2013 г.“) (9), френските органи изтъкват, че механизмът за ППДОМП попада в обхвата на член 75 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и че Комисията е трябвало да вземе предвид въпросния член при анализа си. Те посочват освен това, че само част от досиетата на производители, представени като искания за ППДОМП, се отнасят за прекратяване на дейността поради пенсиониране (около 10 % от всички производители — получатели на помощта); при тези досиета са спазени условията за трайно и окончателно пълно прекратяване на всякаква селскостопанска дейност с търговска цел. За останалите производители френските органи считат, че механизмът за ППДОМП е съвместим с вътрешния пазар по смисъла на точки 143 и 144 от Насоките за 2007—2013 г. по отношение на помощта за закриване на мощности за производство, за преработка и за предлагане на пазара на селскостопански продукти.

(26)

По отношение на точки 143 и 144 от Насоките за 2007—2013 г. френските органи припомнят, че секторът на млякото и млечните продукти се намира в ситуация на свръхкапацитет, което е посочено в съображение 30 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и подчертават, че съгласно този регламент прекратяването на дейността в областта на млекопроизводството може да бъде частично или пълно. Освен това според тях механизмът за ППДОМП изпълнява условието, според което получателят на помощта предлага участие. Последното се осъществява чрез механизма за СПБЗ, въведен от 2006 г. с цел прилагане на член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1788/2003. С този механизъм прехвърлянията се правят срещу заплащане от производителите, на които са предоставени освободени референтни количества мляко, по определена скàла. На производителите, които прехвърлят референтното количество мляко, с което разполагат, се изплаща обезщетение, изчислено по същата скàла, както използваната за ППДОМП. Скàлата и съгласуването ѝ с ППДОМП се определят ежегодно с постановление, приемано за всяка пазарна година за млякото. Според френските органи СПБЗ води до колективна вноска в ППДОМП от сектора получател, която съставлява най-малко 50 % от публичните разходи, направени за изпълнението на схемата. Що се отнася до останалите участници, от механизма за помощ се изключват предприятията, изпитващи затруднения, като той е достъпен за всички икономически оператори при същите условия, не създава конкурентно предимство предвид характера му на обезщетение, тъй като обезщетението се предоставя само в случай на отказ от квота, и по-никакъв начин не води до свръхкомпенсация на загубите на капитал и на бъдещи приходи, тъй като обезщетението се предоставя по намаляваща база (по време на разглеждания период средното обезщетение за отказ е възлизало на 0,083 EUR за литър, докато стойността на квотата през същия период е била 0,10 EUR за литър).

(27)

Що се отнася до обезщетенията, плащани вследствие на унищожаване на заразено с РСВ мляко, френските органи подчертават, че решението на директора на Службата по животновъдство, която е въвела механизма за помощ, за да се компенсират загубите на операторите, се основава едновременно на Регламент (ЕО) № 1998/2006 и на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията (10). Регламент (ЕО) № 1998/2006 е използван за помощите, плащани на мандрите за унищожаване на закупеното мляко, което е преминало първоначална преработка след събирането, докато Регламент (ЕО) № 1535/2007 е използван за финансиране на унищожаването на суровото мляко на производителите, които извършват директни продажби. В никой от случаите не е имало свръхкомпенсиране на понесената загуба.

(28)

И накрая, що се отнася до възстановяванията, френските органи изтъкват, че в министерските постановления се е предвиждало прилагането на механизма за възстановяване единствено в случай че таксата за свръхпроизводство се дължи от производителя съгласно механизма за целево данъчно облагане (TFA) или таксата по член 78 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Следователно мярката е подлежала на прилагане в рамките на механизъм за санкциониране, който не може да се приравнява на преференциално третиране на операторите. При хипотезата, че е констатирано превишаване на националната квота, механизмът за възстановяване се е прилагал съгласно член 84, параграф 1 от горепосочения регламент. От това следва, че макар системата да е имала различна тежест за отделните категории оператори, тя не е нарушавала конкуренцията между производителите. Този, който е разполагал с инфраструктурата и финансовите средства за производство над квотата си, дори и да е плащал по-голям размер на данъка, не е бил в по-неблагоприятно положение от производител, който — въпреки факта на облекчаване на тежестта на данъка — пак не е бил в състояние да се конкурира с него. Според френските органи търговията също не е могла да бъде засегната, тъй като системата на данъчно облагане е оставала затворена в рамките на национален обем на производство и ако облекчаването на тежестта е позволило на някои производители да произвеждат повече без финансови последици за тях, това е било благодарение на факта, че други производители са произвели по-малко. Предлаганото в крайна сметка количество мляко на пазара е останало едно и също и търговията между държавите членки не би могла да е засегната от това.

(29)

По отношение на твърдението на Комисията, според което възможността публичните органи да променят възстановяванията изглежда е доказателство за наличието на дискреционно третиране на икономически оператори извън обикновеното управление на данъчните приходи според обективни критерии, което според Съда на ЕС може да придаде на индивидуалното прилагане на обща мярка качеството на избирателна мярка (11), френските органи подчертават, че една обща мярка, която обхваща всички производители, е била въведена, считано от пазарната 2009—2010 година, пред перспективата за прекратяване на схемата за квотите за мляко, и че прагът за възстановяване от 1 % или 2 % не е дискриминационен, тъй като се прилага за всички производители на мляко въз основа на количеството, превишаващо индивидуалната квота, което фактически означава намаляване на прилагания данък. По същия начин е било предоставено възстановяване и за всички малки производители предвид тяхното нестабилно положение (разходи за производство, уязвимост спрямо временни непредвидени събития), за да се адаптира приносът им към нивото на техните мощности и тяхната структура на производство в съответствие с принципите на прогресивност, уреждащи въвеждането на данъчни скàли. Малките производители са тези, чиято индивидуална квота представлява максимум 55 % от средната индивидуална квота на национално равнище. Те представляват общо 25 % от производителите и по-малко от 20 % от националната квота.

(30)

Поради всички тези причини и предвид прозрачния и публичен характер на механизма за възстановяване, чиито условия за прилагане са били разяснени ясно в постановленията за край на пазарната година, публикувани в Официален вестник на Френската република, както и на интернет страниците на децентрализираните държавни служби, френските органи считат, че механизмът за възстановяване не отговаря на критериите за мярка за държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(31)

И накрая, френските органи посочват, че за пазарните 2006—2007 и 2007—2008 години възстановявания на TFA са били предоставяни за всеки конкретен случай и на животновъди, засегнати от болестта син език.

V.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ НА ФРЕНСКИТЕ ОРГАНИ

(32)

В изпратеното по електронна поща писмо от 18 февруари 2013 г. (12) френските органи, след молба да докажат спазването на всички правила за държавна помощ, приложими за помощта за пенсиониране и за прекратяване на дейността, предвид коментарите им след откриването на процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС (13), и след срещата от 12 декември 2012 г., направиха следните уточнения.

По отношение на ППДОМП, предоставяна за прекратяване на дейността поради пенсиониране

(33)

Според френските органи земеделските стопани са имали достъп до механизма за ППДОМП поради пенсиониране, считано от пазарната 2009—2010 година, след премахването на националния механизъм за помощ за ранно пенсиониране. Условията за прилагането му са отговаряли на разпоредбите на член 23 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (14) и предоставянето на помощ е зависело по-специално от прекратяването на всякаква селскостопанска дейност. Тези условия са прилагани също и в рамките на механизма за ППДОМП. На практика контролът на спазването на пълното прекратяване на дейността в областта на млекопроизводството се осъществява на място от инспектори, натоварени с проверка на извадка от стопанства, подбрани въз основа на анализ на риска, извършен от France AgriMer. Процентът на проверките е в съответствие с определения от нормативната уредба на Съюза. Според френските органи не е била установена никаква нередност.

По отношение на ППДОМП, предоставяна като помощ за закриване на мощности за производство, за преработка и за предлагане на пазара

(34)

След като припомнят, че механизмът за ППДОМП може да бъде задействан, когато производителят прекрати частично или напълно дейността си за производство на мляко съгласно член 75, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и точка 144, буква е) от Насоките за 2007—2013 г. и че в по-голямата част от случаите (от 80 % до 90 % за различните пазарни години) ППДОМП представлява помощ за пълното прекратяване на дейността в областта на млекопроизводството, френските органи анализират механизма с оглед на различните условия, предвидени в точка 144 от Насоките за 2007—2013 г. по отношение на помощта за закриване на мощности.

(35)

Що се отнася до въпроса дали приведената в действие помощ е в общ интерес на един сектор в ситуация на свръхкапацитет (точка 144, букви а)—д) от Насоките за 2007—2013 г.), след като припомнят изложените в съображение 26 доводи, френските органи допълват, че в циркулярните писма, уреждащи механизма за ППДОМП, се подчертава, че част от възстановените квоти се запазват в националния резерв, за да бъдат преразпределени в рамките на обичайното разпределяне на квоти, и че заявеното желание е да се организира преразпределение в полза на производителите, които разполагат с капацитет за производство над първоначалното си референтно количество, като по този начин да се работи в полза на конкурентоспособността на сектора за производство на мляко успоредно с неговото икономическо преструктуриране. Те освен това подчертават своето искане за използване на точка 144, буква д) от Насоките за 2007—2013 г., съгласно която схемите за помощ, приложими за сектори, където има ограничения в обема на производството или квоти, ще бъдат разглеждани за всеки отделен случай.

(36)

Що се отнася до въпроса дали получателят на помощта предлага участие (точка 144, буква е) от Насоките за 2007—2013 г.), френските органи разглеждат случая на производителите, които предлагат млякото си на пазара чрез доставки на изкупвач, и случая на производители, които предлагат млякото си на пазара директно на потребителя, т.е. чрез директна продажба.

(37)

В случая на производителите, които предлагат млякото си на пазара чрез доставки на изкупвач, съответното лице се ангажира да спре напълно и окончателно доставката и предлагането на пазара на мляко или млечни продукти и трябва да представи удостоверение за пълно и окончателно прекратяване в срок от тридесет дни след датата на прекратяване на дейността и не по-късно от 31 март на годината N + 1 (като N е годината на подаване на заявлението за помощ за прекратяване на дейността). Освен това лицето се ангажира да не иска повече квота. В случай на частично прекратяване съответното лице се ангажира да докаже затварянето на едно предприятие (когато притежава няколко) или да представи доказателство за намаляване на максималния обем на производството в същата степен като намаляването на референтния обем, предвидено за онези лица, които притежават само едно стопанство. За тази цел лицето трябва да може да представи уведомлението за установената от неговия изкупвач квота за текущата пазарна година, както и за новата квота за следващата пазарна година. Този контрол остава в сила до края на 2015 г. — годината на премахване на квотите. Освен това производител, който е поискал обезщетение за частично прекратяване, впоследствие не може да получи повече друго обезщетение на това основание. Ако поиска и получи обезщетение за пълно прекратяване, вече обезщетените квоти за частичното прекратяване се вземат предвид при изчисляването.

(38)

В случая на производители, които предлагат млякото си на пазара директно на крайния потребител, производителят трябва да изпрати декларация за спиране на производството за директна продажба в срок от тридесет дни след датата на прекратяването.

(39)

Какъвто и да е предвижданият сценарий, France AgriMer контролира спазването на декларациите не само на административно равнище, но и на място. В случай на нередност неправомерно получените обезщетения се възстановяват с изчислена със законоустановения процент лихва и може да се наложат санкции по силата на Наказателния кодекс.

(40)

Що се отнася до принципа, съгласно който обезщетение могат да получат само производителите, които реално са извършвали производствена дейност, и само за производствени мощности, които реално са били използвани (точка 144, буква ж) от Насоките за 2007—2013 г.), френските органи посочват, че предоставянето на ППДОМП е възможно само за производители, които извършват производствена дейност.

(41)

По отношение на ограничаването на предоставянето на помощта за предприятия, изпълняващи задължителните минимални стандарти, и изключването на производители, чиято производствена мощност вече е бил закрита или закриването ѝ е неизбежно (точка 144, букви и) и й) от Насоките за 2007—2013 г.), френските органи подчертават, че доставеното и платено след анализ мляко задължително отговаря на минималните изисквания за неговото използване от млекопреработвателното предприятие. Никое предприятие за производство на млечни продукти не е задължено да спира производството си поради липсата на спазване на минималните стандарти. Освен това френските органи обясняват, че производителите в производство по несъстоятелност или ликвидация са изключени от получаването на помощта, както и предприятията, които, без да са в такова производство, изпълняват другите критерии от определението за предприятие, изпитващо затруднения (затруднения с ликвидността, силно намаляване на оборота, увеличаване на загубите, нарастваща задлъжнялост, отслабване на активите).

(42)

Що се отнася до достъпността на схемата за всички икономически оператори от сектора (точка 144, буква к) от Насоките за 2007—2013 г.), френските органи поставят акцент върху прозрачността и публичността на механизма, които го правят достъпен за всички. Условията за достъп до механизма за ППДОМП и за неговото прилагане са описани в различните постановления, публикувани в края на пазарната година в Официален вестник на Френската република, както и в циркулярни писма.

(43)

По отношение на липсата на свръхкомпенсация на загубите на капитал и на бъдещи приходи (точка 144, буква л) от Насоките за 2007—2013 г.) френските органи подчертават, че скàлата за обезщетяване е намаляваща в зависимост от обема и времето. Освен това индивидуалното референтно количество е определено в размер на средно 20 % от разпределените количества през петте пазарни години, предхождащи заявлението за ППДОМП, и тази част се изключва при изчисляването на обезщетението. С тази система размерът на обезщетението не превишава стойността на предвидената от Комисията квота за Франция. Това твърдение се подкрепя от цифрите, които показват, че през 2012 г. стойността на френската квота е била предвидена на 200 EUR/1 000 литра, докато стойността, изчислена въз основа на използваните във Франция скàли, е 90 EUR/1 000 литра и тя служи като база за изчисляване на обезщетението.

(44)

Що се отнася до предложеното от сектора участие (точка 144, буква м) от Насоките за 2007—2013 г.), френските органи посочват, че механизмът за ППДОМП се финансира основно от приходите от СПБЗ, въведено по силата на член 75, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и че той дава възможност на производители да придобият квоти срещу заплащане. Останалата част от финансирането се осигурява от публични или частни средства (държавни, териториални органи и междубраншови организации).

(45)

Що се отнася до прилагането на точка 144, буква н) от Насоките за 2007—2013 г., където се предвижда, че ако държава членка въвежда схема за закриване на мощности, тя трябва да поеме задължение да не предоставя никаква помощ за създаване на нови производствени мощности в дадения сектор в течение на петте години, следващи края на действие на програмата за закриване на мощности, френските органи подчертават, че механизмът за ППДОМП има за цел преструктуриране на сектора в съответствие с предлаганата в Регламент (ЕО) № 1234/2007 възможност, че освободените в рамките на ППДОМП квоти са на разположение на други производители и че съвместимостта на този механизъм, предвиден от посочения регламент, следователно трябва да подлежи на тълкуване от страна на Комисията.

Други съображения

(46)

В своя факс от 15 януари 2013 г. Комисията е подчертала, че данъкът е плащан от производителите на изкупвачите, но възстановяванията, предвидени с постановленията, които определят данъка, също са предоставяни на изкупвачите. Поради това тя е поискала от френските органи да докажат, че последните са прехвърляли възстановените суми обратно на производителите.

(47)

В изпратеното по електронна поща писмо от 18 февруари 2013 г. френските органи уточняват, че сумите от евентуални дължими възстановявания на производителите, които са превишили референтното си количество, се събират при източника и следователно се приспадат директно от сумата на данъка, удържан в края на пазарната година, както и че този механизъм за обратно прехвърляне, при който се прави приспадане от дължимия от производителя данък в случай на превишаване, е включен сред задълженията на одобрените изкупвачи по силата на членове 65 и 85 от изменения Регламент (ЕО) № 1234/2007. Освен това изкупвачите са длъжни да се отчитат за възстановяванията съгласно Кодекса за селското стопанство и за морския риболов.

(48)

Що се отнася до прага на възстановяване (15), френските органи потвърждават, че предвидените проценти (1 % и 2 %) се прилагат за всички производители, превишили индивидуалната си квота, и по една и съща ставка по време на цялата съответна пазарна година.

(49)

По отношение на определянето на количествата, които дават право на възстановяване (16), френските органи обясняват, че механизмът е разработен, за да се адаптира френският сектор след края на квотите, като целта е била да се запази на постоянно ниво обхватът на данъка върху свръхпроизводството чрез предоставяне на възстановяване за малките производители с нестабилно положение (15 % от производителите, които съставляват 10 % от националната квота). Според френските органи механизмът е в съответствие с принципите на прогресивност, уреждащи въвеждането на данъчните скàли, посочени в точка 24 от Известието на Комисията за прилагане на правилата за държавна помощ по отношение на мерките за пряко данъчно облагане на дружествата (17), и е създаден допълнителен механизъм за възстановяване за производителите, които не могат да се възползват от възстановяване, предназначено за „малки производители“, но въпреки това се намират в нестабилно положение по отношение на предоставеното им референтно количество, като целта е била да се избегнат праговите ефекти.

(50)

В писмото си от 20 януари 2017 г. френските органи уточняват, че посочените в съображение 16, второ и трето тире възстановявания са извършвани по схема за помощ de minimis в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията (18), като по това време са били предоставяни съгласно предвидените в този регламент условия, който е прилаган с обратно действие.

(51)

И накрая, що се отнася до въпроса за компенсирането на загубите вследствие на болестта син език, френските органи обясняват, че болестта е довела до промяна в поведението на някои производители, които, виждайки, че брутните им печалби намаляват и след като е трябвало да се справят със свързаните с това затруднения, наред с другото, със забраната за извеждане на животните, са компенсирали въпросните печалби с производство над квотата си. При тази ситуация е бил въведен механизъм за възстановяване на таксата, прилагана в рамките на националния механизъм за TFA или съгласно член 84, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, в случай на превишаване на националната квота, посочена в член 78 от същия регламент. Възстановяването е достигнало следните проценти:

през пазарната 2006—2007 година — 5 % от квотата в забранена зона и 2,5 % в останалите регулирани зони, където загубите са били по-малки,

през пазарната 2007—2008 година — максимално възстановяване от 10 000 литра (равняващо се на 4 % от средната квота), независимо от зоната.

(52)

Според френските органи при липсата на превишаване на националната квота системата за възстановяване е в съответствие с всички разпоредби, посочени в подглава V.Б.4 от Насоките за 2007—2013 г., както и с условията, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията (19). Те подчертават по-специално следните моменти:

помощта е предоставена на земеделски стопани (точка 131, точка 132, буква д) и точка 137 от Насоките за 2007—2013 г.),

възстановяването, предназначено за компенсиране на загубите на земеделските стопани — получатели на помощта, попада в обхвата на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС (точка 132, буква а) от Насоките за 2007—2013 г. и член 10, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1857/2006,

мярката за възстановяване е въведена въз основа на разпоредбите на Съюза (Директива 2000/75/ЕО на Съвета (20)) и на националните разпоредби (член L 221-1 от Кодекса за селското стопанство и за морския риболов), за да се противодейства на съответното заболяване (програма за действие), като по този начин се доказва загрижеността на публичните органи във връзка с това здравно събитие (точка 132, буква б) от Насоките за 2007—2013 г. и член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006),

целта на мярката за възстановяване е да се предостави обезщетение поради различните мерки, препоръчани или наредени от компетентните органи (точка 132, буква в) от Насоките за 2007—2013 г.), и по-специално ограничителните мерки, а именно забраната за движение на животните,

поведението на земеделския стопанин не е допринесло за повишаване на риска от заболяване (точка 132, буква г) от Насоките за 2007—2013 г.),

няма риск от свръхкомпенсиране (точка 136 от Насоките за 2007—2013 г.), тъй като става въпрос за единствен механизъм във връзка с разпространението на болестта, като поради това е изключен рискът от натрупване.

VI.   ОЦЕНКА

Обхват

(53)

Като се има предвид, че при откриването на процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС (вж. съображения 24 и 25 от решението за откриване), е било доказано, че събираният данък не е бил данък със специално предназначение по смисъла на съдебната практика, в настоящия анализ ще бъдат разгледани два независими един от друг аспекта: от една страна, възстановяванията на данък, посочени в съображение 16, и от друга страна, ППДОМП, финансирана до пазарната 2011—2012 година, като на 15 май 2013 г. Комисията е одобрила схема за помощ за прекратяване на дейността в областта на млекопроизводството, обхващаща пазарните 2012—2013 и 2013—2014 години (21).

(54)

В настоящия анализ не е включена помощта за унищожаване на заразено с PCB мляко, като се има предвид, че по този въпрос френските органи са предоставили също и уточнения относно точното прилагане на съответните регламенти за помощ de minimis  (22) и че тъй като се счита, че при спазване на условията на тези регламенти помощта не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, не е необходимо Комисията да се произнася по нея. В анализа не е включена и помощта за компенсиране във връзка с болестта син език.

Наличие на помощ

(55)

Член 107, параграф 1 от ДФЕС гласи: „Освен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с вътрешния пазар.“

(56)

Следователно за квалифицирането на една мярка като държавна помощ по смисъла на тази разпоредба е необходимо да бъдат изпълнени едновременно следните условия: i) мярката трябва да може да бъде приписана на държавата и да е финансирана с държавни ресурси; ii) тя трябва да предоставя предимство на своя получател; iii) това предимство трябва да бъде избирателно, и iv) мярката трябва да нарушава или да заплашва да наруши конкуренцията и да засегне търговията между държавите членки. В разглеждания случай, като се има предвид определеният в съображения 53 и 54 обхват, квалифицирането трябва да се прецени на равнището на възстановяванията, посочени в съображение 16, и на равнището на ППДОМП.

(57)

По отношение на възстановяванията, посочени в съображение 16, второ и трето тире, Комисията отбелязва, че френските органи са ги правили по схема за помощ de minimis в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1408/2013, приложим с обратно действие. Поради това те не представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(58)

По отношение възстановяването, посочено в съображение 16, първо тире, въз основа на информацията, с която е разполагала, Комисията е счела в рамките на решението за откриване на официалната процедура, че то (което е било част от посочените в това решение облекчения) съдържа елемент на помощ, тъй като е било финансирано от държавата, която чрез неговото предоставяне се е лишавала от ресурси. Освен това въпросното възстановяване е поставяло в по-благоприятно положение определени предприятия (млекопреработвателните предприятия, които са се ползвали от него и по-този начин са били облекчени от финансова тежест, която другите облагани млекопреработвателни предприятия е трябвало да понасят) и е можело да наруши конкуренцията и да засегне търговията поради заеманото от Франция място на пазара. Също така Комисията е уточнила, че тогава не е било възможно да се определи дали наличието и условията на възстановяването са оправдани от логиката на действащата данъчна система, и е подчертала, че възможността публичните органи да променят възстановяването изглежда е доказателство за наличието на дискреционно третиране на оператори извън обикновеното управление на данъчните приходи. И накрая, нищо не е указвало, че еквивалентната на отстъпките субсидия е могла да се постави в рамката на схема за помощ de minimis, която позволява да се счита, че помощ с малък размер не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(59)

За да се оцени основателността на твърдението на френските органи, според което възстановяването не е представлявало преференциално третиране на една категория оператори, следва да се установи референтна система, която дава възможност да се провери дали мярката има избирателен характер или казано по друг начин — дали поставя в по-благоприятно положение определени производители спрямо други, които се намират в идентично фактическо и правно положение. В разглеждания случай тази система е прилаганата за производителите, превишаващи квотата (всички принадлежащи към тази категория производители се намират в идентично фактическо и правно положение, тъй като се облагат с данъка; за разлика от това производителите, които не са превишили квотата си, не се намират в същото правно и фактическо положение не само защото са останали границите на квотата си, но и защото не са били облагани с данъка).

(60)

С оглед на предоставената от френските органи информация Комисията констатира, че възстановяването е било предоставяно без дискриминация на всички производители, превишили квотата си, и е било променяно през различните пазарни години, а не за производителите — получатели на помощта, по време на една и съща пазарна година. Така например в постановлението от 17 август 2010 г. (23) се е предвиждало възстановяване на данъка върху 1 % от квотата за всички производители, които са превишили своята квота, а в постановлението от 16 август 2011 г. (24) — възстановяване на данъка върху 2 % от квотата, също за всички производители, превишили своята квота. Комисията констатира също, че системата представлява вид санкциониране, защото се прилага само в случай на превишаване на квотата. Предвид факта, че тази санкция засяга само производители, които се намират в еднакво фактическо и правно положение, прилаганото по един и същи начин възстановяване не е поставяло в по-благоприятно положение никой от тях и следователно не е избирателно.. Поради това възстановяването не изпълнява един от критериите по член 107, параграф 1 от ДФЕС и следователно може да се счита, че не представлява държавна помощ, без да е необходимо да се прави анализ на другите критерии по същия член 107, параграф 1.

(61)

Що се отнася до ППДОМП, тя предоставя предимство на своите получатели, които за разлика от конкурентите си могат да разполагат с ресурси за финансиране на други дейности, свързани със селското стопанство. Това предимство се предоставя с държавни ресурси (постъпления от данъка и допълнителни ресурси на публичните органи — вж. съображение 11 от решението за откриване на официалната процедура) и поставя в по-благоприятно положение определени предприятия (тези, които извършват дейност в сектора на производството на мляко и млечни продукти). Според съдебната практика на Съда на ЕС самият факт, че конкурентоспособността на дадено предприятие е подпомогната спрямо тази на конкурентни предприятия чрез предоставяне на икономическо предимство, което тя иначе не би имала при нормални условия, показва, че е налице риск от нарушаване на конкуренцията (25).

(62)

Въз основа на съдебната практика на Съда на ЕС държавната помощ изглежда оказва въздействие върху търговията между държавите членки, когато предприятието осъществява дейност на пазар, който зависи от търговията в рамките на ЕС (26). В разглеждания случай получателите на помощта осъществяват дейност на пазара на млечни продукти, където се осъществява търговия в рамките на ЕС (27). Засегнатият сектор е отворен за конкуренцията на равнището на ЕС и поради това е чувствителен към всяка мярка в полза на производството в една или в няколко държави членки. Поради това ППДОМП може да доведе до нарушаване на конкуренцията и да окаже въздействие върху търговията между държавите членки.

(63)

С оглед на горепосоченото са изпълнени условията на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Следователно може да се направи заключение, че ППДОМП представлява държавна помощ по смисъла на този член. Помощта може да се счита за съвместима с вътрешния пазар само ако може да се възползва от някоя от дерогациите, предвидени в ДФЕС.

(64)

В разглеждания случай, предвид естеството на ППДОМП, единствената дерогация, която може да се посочи, е предвидената в член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, според която помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар, доколкото не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес.

(65)

Като се има предвид, че за ППДОМП не е било изпратено уведомление до Комисията, приложимостта на дерогацията, предвидена в член 107, параграф 3, буква в), трябва да се анализира с оглед на правилата за държавна помощ, които са в сила към момента на нейното предоставяне. Според предоставената от френските органи информация, ППДОМП е била предоставяна в две ясно разграничени форми: помощ за пенсиониране и помощ за закриване на мощности. Посочените в съображение 33 данни показват, че ППДОМП, предоставена под формата на помощ за пенсиониране, е поела ролята на националния механизъм за помощ за ранно пенсиониране, финансиран в рамките на политиката за развитие на селските райони, считано от пазарната 2009—2010 година. Следователно критериите за съвместимост на помощта, които следва да се вземат предвид, са тези от Насоките за 2007—2013 г. Що се отнася до помощта за закриване на мощности, от таблицата в съображение 21 става ясно, че помощта е била изплатена за пазарната 2006—2007 година. Все пак от разпоредбите на постановлението, с което се урежда помощта (28), става ясно, че първите решения за предоставянето ѝ по всяка вероятност са били приети през 2007 г. или с други думи — след началната дата на прилагане на Насоките за 2007—2013 г. Следователно именно последните ще служат също и като отправна точка за анализа на съвместимостта на разглежданата помощ.

Помощ за пенсиониране

(66)

В точка 85 от Насоките за 2007—2013 г. се посочва, че помощта трябва да е предназначена за първични производители (земеделски стопани). В точка 87 се предвижда, че Комисията ще обяви държавната помощ, предоставена в полза на ранното пенсиониране, като съвместима с член 87, параграф 3, буква в) от Договора (понастоящем член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС), ако отговаря на условията, посочени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1698/2005. В точка 88 от Насоките за 2007—2013 г. се изисква освен това окончателното и пълно прекратяване на всякаква селскостопанска дейност с търговска цел.

(67)

В разглеждания случай с оглед на съображение 33 Комисията установява, че от ППДОМП под формата на помощ за пенсиониране са се ползвали само земеделски стопани, че въведеният от Франция механизъм за ранно пенсиониране е бил одобрен в рамките на политиката за развитие на селските райони, или казано с други думи, по-специално защото е бил в съответствие с разпоредбите на член 23 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и защото условията, въз основа на които е одобрен, включително прекратяването на всякаква селскостопанска дейност, са били спазени при предоставянето на ППДОМП.

(68)

Въз основа на тези елементи Комисията стига до заключение, че разпоредбите на Насоките за 2007—2013 г. относно помощта за ранно пенсиониране или за прекратяване на селскостопанските дейности са били спазени.

Помощ за прекратяване на дейността

(69)

В Насоките за 2007—2013 г. се определят следните необходими условия за съвместимост:

помощта трябва да бъде от общ интерес за съответния сектор (точка 144, буква а),

в случай на свръхкапацитет помощта трябва да бъде част от програма за преструктуриране с ясно определени цели и с конкретен график, като заявленията трябва да се съберат за максимален период от шест месеца, а закриването на производствени мощности трябва да се осъществи в срок от последващите дванадесет месеца (точка 144, букви б) и в),

никоя помощ не трябва да възпрепятства механизмите на общата организация на пазара; схемите за подпомагане, прилагани в секторите, където са налице ограничения в обема на производството или квоти, ще бъдат оценявани чрез разглеждане на всеки отделен случай (точка 144, буква д),

получателят на помощта трябва да предложи участие, което нормално би трябвало да съдържа едно окончателно и безвъзвратно решение за бракуване или необратимо спиране на въпросната производствена мощност; това ще включва или пълното спиране на производствените мощности на дадено стопанство, или — в случаите когато става въпрос за предприятие, което притежава няколко производствени площадки — закриване на определена производствена площадка; от получателя трябва да бъдат получени обвързващи ангажименти, че съответното спиране е окончателно и безвъзвратно, както и че той няма да започне същата дейност на друго място; тези ангажименти трябва да се разпростират и върху всеки бъдещ купувач на дадената производствена единица; (точка 144, буква е);

само производителите, които фактически са произвеждали, и само производствените мощности, които фактически са били в постоянна употреба през последните пет години преди спирането им, могат да бъдат допускани до програмите за закриване на мощностите (точка 144, буква ж),

допустими са само предприятия, които изпълняват задължителните минимални стандарти (точка 144, буква и),

трябва да бъде предвидена възможност за изключване на възможността за изплащане на помощ за оздравяване или за преструктуриране на предприятия в затруднение (точка 144, буква й),

схемата следва да бъде достъпна за всички оператори в дадения сектор при равни условия (точка 144, буква к),

размерът на помощта следва да бъде стриктно ограничен до компенсацията на загубата на стойността на активите плюс допълнително стимулиращо плащане, което не може да надхвърли 20 % от стойността на активите (точка 144, буква л),

секторът би следвало да поема поне половината от разходите за тези помощи (точка 144, буква м),

не трябва да се предоставя никаква помощ за създаване на нови производствени мощности в дадения сектор в течение на петте години, следващи края на действие на програмата за закриване на мощности (точка 144, буква н).

(70)

Като се има предвид, че съгласно точка 11 от Насоките за 2007—2013 г. прилагането на членове 107, 108 и 109 от ДФЕС за секторите, обхванати от общата организация на пазара, се подчинява на разпоредбите, установени от съответните регламенти, първото условие, чието спазване ще бъде анализирано, ще бъде липсата на засягане на общата организация на пазарите.

(71)

Съгласно член 75 от Регламент (ЕО) № 1234/2007:

„1.   С цел успешното преструктуриране на производството на мляко или подобряване на състоянието на околната среда, и в съответствие с подробни правила, които следва да приемат, като вземат предвид законните интереси на засегнатите страни, държавите членки могат:

а)

да предоставят обезщетения, чрез една или повече ежегодни вноски, на производители, които решават да спрат за постоянно производството на част или на цялото количество произвеждано от тях мляко и да върнат така освободените индивидуални квоти в националния резерв;

б)

да определят на базата на обективни критерии условията, при които производителите в началото на определен дванадесетмесечен период могат да получат срещу заплащане преразпределение от страна на компетентната институция или орган, определен от компетентната институция, на индивидуални квоти, които са окончателно освободени в края на предходния дванадесетмесечен период от други производители срещу обезщетение, изплатено на една или повече ежегодни вноски, равно по размер на посоченото по-горе плащане;

[…]“.

(72)

Като се има предвид, че с посочения член 75 се описват точно механизмите, присъщи на въведения от Франция механизъм за ППДОМП, и че с него на държавите членки се оставя свободата да приемат подробните правила за въвеждането на механизма за помощ за прекратяване на дейността, Комисията стига до заключение, че механизмът за ППДОМП не засяга общата организация на пазарите и не нарушава доброто им функциониране.

(73)

Що се отнася до интереса по отношение на сектора, който трябва да е налице при помощта, в разглеждания случай — както се доказва в съображение 74 — не може да се прави позоваване на липсата на свръхкапацитет и помощта също така не е свързана с наложителни причини във връзка със здравето или с опазването на околната среда. Тези критерии обаче не са единствените, които могат да оказват въздействие (наличието им е достатъчно за обосноваване на интереса от помощта, но това не означава, че не могат да се вземат под внимание и други критерии), и в разглеждания случай Комисията установява, че представените от френските органи аргументи (29) са валидни не само защото предоставянето на помощта позволява ефективно да се реализират възможностите за производство, преразпределени с оглед на подобряването на конкурентоспособността на предприятията при схема на квоти, но също и защото използваният механизъм съответства на прилагания в рамките на съответната обща организация на пазарите.

(74)

Що се отнася до наличието на програма за преструктуриране с точни цели и график, когато в сектора има свръхкапацитет, Комисията констатира, че посочените критерии са изпълнени, поради следните причини:

може да се счита, че секторът се намира в положение на свръхкапацитет: основната цел на схемата на квоти за мляко, предвидена в Регламент (ЕО) № 1234/2007 (а преди това — в Регламент (ЕО) № 1788/2003), е да се намали дисбалансът между търсенето и предлагането на пазара на млякото и млечните продукти и получените като резултат структурни излишъци, като по този начин се постигне по-добро равновесие на пазара (вж. съображение 36 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и съображение 3 от Регламент (ЕО) № 1788/2003),

предоставянето на ППДОМП е част от механизъм, който има за цел преструктуриране на производството, като на земеделските стопани, които желаят, се даде възможност да се оттеглят от сектора, като предоставят на разположение количествата, които са могли да произведат,

що се отнася до графика, в постановленията, с които се урежда механизмът за ППДОМП, се предвижда подаването на заявления да става в срок, по-малък от шест месеца, а прекратяването на дейността (което в случая е равностойно на закриване на мощности, тъй като квотата се отнема от въпросното лице) — в срок, по-малък от една година. Например в постановлението от 23 юни 2009 г., с което се урежда механизмът за ППДОМП за пазарната 2009—2010 година, се предвижда заявленията за помощ да се подават не по-късно от 31 август 2009 г., а прекратяването на дейността да стане не по-късно от 31 март 2010 г.; в постановленията за другите пазарни години са използвани същите срокове, като е имало разлика в зависимост от датата на приемане на постановлението, но винаги в границите, предписани в Насоките за 2007—2013 г.

(75)

По отношение на участието, което да се предложи, Комисията констатира, с оглед на съображения 36, 37 и 38, че за да получи помощта, получателят трябва да се откаже окончателно от цялата или от част от квотата си за мляко. Въпреки че в точка 144, буква е) е посочено, че участието обикновено се състои в пълното закриване на мощностите на дадено стопанство, следва да се напомни, че в разглеждания случай частичното закриване на мощности е било предвидено от схемата на квоти съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007. В този контекст частичното закриване може да се разглежда като достатъчно участие от страна на получателя. Освен това отказът от квоти в случая може да се приравни на ефективно затваряне на предприятие. Що се отнася до ангажиментите, които трябва да се поемат, кандидатът за получаване на помощ е длъжен да представи удостоверение, с което се доказва окончателното прекратяване на неговото производство, и трябва да се откаже от всяко искане на нова квота в бъдеще. В случай на частично прекратяване действителното намаляване на производството се удостоверява с декларациите, които всяка година се представят на изкупвача. Следователно критерият за участие е изпълнен.

(76)

По отношение на критерия за допустимост, свързан с упражняването на дейността и с използването на производствените мощности през последните пет години преди закриването на мощностите, Комисията констатира, както са посочили френските органи (30), че за да могат да получат помощта, получателите трябва да упражняват ефективно производствената дейност и следователно — да използват квотата си. Вярно е, че в постановленията, с които се урежда механизмът за ППДОМП, не се съдържа посочване на периода от пет години, упоменат в точка 144, буква ж) от Насоките, но спазването на този период се удостоверява от правилата за изчисляване на самата помощ, тъй като — както е посочено в съображение 43 — се определя индивидуално референтно количество в размер средно на 20 % от количествата, предоставени през последните пет пазарни години преди искането за ППДОМП, което е доказателство за производствената дейност през въпросния период. Следователно Комисията счита, че критерият за продължителност на дейността е изпълнен. Тъй като помощта, прилагана в секторите, в които са въведени ограничения за обема на производството или квоти, следва да се разглежда за всеки отделен случай, Комисията подчертава освен това, че в разпоредбите на регламенти (ЕО) № 1788/2003 и (ЕО) № 1234/2007 не се съдържа текст относно необходимостта от спазване на този критерий за петте години.

(77)

Що се отнася до спазването на стандартите, предоставените от френските органи обяснения (31) достатъчно ясно показват, че критерият е изпълнен.

(78)

По отношение на възможността за изключване от получаването на помощ на предприятията в затруднено положение Комисията констатира, че изброените в съображение 41 критерии съответстват на тези от определението за предприятие в затруднение в точка10, буква в) и точка 11 от Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (32) от 2004 г., които са били в сила към момента на предоставянето на разглежданата помощ. Следователно Комисията счита, че критерият за изключване на предприятията в затруднение е изпълнен.

(79)

Що се отнася до достъпността на схемата за всички оператори от сектора, Комисията констатира, че единствените изключения, включени в механизма за ППДОМП, се отнасят за производителите, които нарушават приложимото законодателство, например по отношение на околната среда или на спазването на стандартите. Следователно, тъй като всички, които спазват законодателството, могат да получат достъп до схемата, Комисията счита, че критерият за всеобщ достъп до механизма е изпълнен.

(80)

Що се отнася до ограничаването на помощта до необходимото за компенсиране на загубата на стойност на активите, плюс финансов стимул, който е ограничен до 20 % от тази стойност, Комисията стига до заключение, че липсва свръхкомпенсация по отношение на реалната стойност на квотата предвид посочените в съображение 43 цифрови данни, и по-специално предвид факта, че един от съставните компоненти на индивидуалните количества, представляващ 20 % от тях, се изключва автоматично от базата за изчисляване на помощта.

(81)

Що се отнася до поемането от сектора на най-малко половината от разходите, след разглеждането на представената в съображение 21 таблица и на предоставените от френските органи разяснения (33) Комисията отбелязва, че помощта до голяма степен е финансирана от системата за СПБЗ, при която производителите са тези, които захранват механизма, като закупуват квоти. Съотношението между сумите от СПБЗ и тези от други източници на финансиране, показва по-специално, че приносът на СПБЗ (т.е. на производителите) е повече от 50 % от финансирането на ППДОМП. Следователно Комисията стига до заключение, че критерият за поемане от сектора на най-малко половината от разходите е изпълнен.

(82)

И накрая, що се отнася до забраната за създаване на нови мощности в съответния сектор през следващите пет години след прекратяването на програмата за закриване на мощности, Комисията отбелязва, че този критерий няма отношение към разглеждания случай, тъй като целта на механизма за ППДОМП не е да се гарантира нетно намаляване на производствения капацитет в сектора на млякото и млечните продукти на национално равнище, а производството да се преструктурира в рамките на националната квота в съответствие с член 75 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (34).

VII.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(83)

Комисията отбелязва, че посочените в съображение 16 възстановявания не съдържат елемент на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(84)

Освен това Комисията отбелязва, че ППДОМП е предоставяна при спазване на Насоките за 2007—2013 г. и следователно може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, макар че е била неправомерно приведена в действие в нарушение на член 108, параграф 3 от ДФЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Възстановяванията, свързани с въведения с член 25 от Закон № 2005-1720 от 30 декември 2005 г. данък в полза на Националната организация за селскостопански и морски продукти (France AgriMer), не представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 2

Помощта за прекратяване на дейност в областта на млекопроизводството (ППДОМП), финансирана от началото на пазарната 2006—2007 година до края на пазарната година 2011/2012, представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тя е съвместима с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 27 септември 2017 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  Писмо SG-Greffe (2012 г.) D/15827.

(2)  ОВ C 361, 22.11.2012 г., стр. 10.

(3)  Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за въвеждане на такса в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123).

(4)  В този термин се включват също и „отстъпките“, посочени в решението за откриване на процедурата.

(5)  В действителност, според предоставената от френските органи информация, възстановяването се изчислява не въз основа на квотата, а въз основа на количеството на превишението на квотата (вж. съображение 29).

(6)  Система за закупуване на квоти.

(7)  Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5).

(8)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(9)  ОВ C 319, 27.12.2006 г., стр. 1.

(10)  Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 35).

(11)  Решение на Съда на ЕС от 26 септември 1996 г. по дело Франция/Комисия, C-241/94, ECLI: EU:C:1996:353.

(12)  Вж. съображение 13.

(13)  Вж. съображение 25.

(14)  Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.)

(15)  Вж. съображение 29.

(16)  Вж. съображение 16, второ и трето тире.

(17)  ОВ C 384, 10.12.1998 г., стр. 3.

(18)  Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9).

(19)  Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3).

(20)  Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74).

(21)  Държавна помощ SA.36009 — Франция, помощ за прекратяване на дейност в областта на млекопроизводството (документ C(2013) 2762 final, 15 май 2013 г.).

(22)  Вж. съображение 27.

(23)  Вж. съображение 16.

(24)  Постановление от 16 август 2010 г. относно удържането на данък за сметка на изкупвачите и на производителите на мляко, които са превишили индивидуалната си квота за доставка за пазарната 2010—2011 година (постановление за край на пазарната година за доставки).

(25)  Решение на Съда от 17 септември 1980 г. по дело 730/79, Philip Morris Holland BV/Комисия на Европейските общности, ECLI:EU:C:1980:209.

(26)  Вж. по-специално решение на Съда от 13 юли 1988 г. по дело C-102/87, Република Франция/Комисия на Европейските общности, ECLI:EU:C:1988:391.

(27)  През 2011 г. — година, включена в периода, през който помощта е била изплащана — Франция е била вторият по големина производител в Съюза, с производство от 25,27 милиона тона на пазар, където вътреобшностната търговия е достигала около 14 милиона тона, както по отношение на вноса, така и на износа.

(28)  Постановление от 28 август 2006 г. относно предоставянето на обезщетение за пълно или частично спиране на производството на мляко и относно въвеждането на специален механизъм за прехвърляне на референтни количества мляко за пазарната 2006—2007 година.

(29)  Вж. съображение 35.

(30)  Вж. съображение 40.

(31)  Вж. съображение 41.

(32)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2. Срокът на действие на тези насоки, който първоначално е бил предвиден до 9 октомври 2009 г., е бил продължен веднъж до 9 октомври 2012 г. (Съобщение на Комисията относно продължаване на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (ОВ C 156, 9.7.2009 г., стр. 3) и след това за втори път (Съобщение на Комисията относно удължаване на прилагането на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение от 1 октомври 2004 г. (ОВ C 296, 2.10.2012 г., стр. 3) до замяната им с нови правила, които са в сила от 1 август 2014 г. (Съобщение на Комисията — Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (ОВ C 249, 31.7.2014 г., стр. 1).

(33)  Вж. съображение 44.

(34)  Вж. Държавна помощ SA.36009 — Франция, помощ за прекратяване на дейност в областта на млекопроизводството.


8.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/342 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2018 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2018) 1509)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията (3) бе прието след появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в няколко държави членки („засегнатите държави членки“) и създаването на предпазни и надзорни зони от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват най-малко областите, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към същото решение за изпълнение. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се определя също така, че мерките, които следва да се прилагат в предпазните и надзорните зони, както е предвидено съгласно член 29, параграф 1 и член 31 от Директива 2005/94/ЕО, се спазват поне за срока за посочените зони, указан в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно няколко пъти след датата на приемането му, за да се вземе предвид новата епидемиологична обстановка в Съюза по отношение на инфлуенцата по птиците. По-специално Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 бе изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията (5), за да бъдат определени правила относно изпращането на пратки с еднодневни пилета от областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247. В посоченото изменение се отчита фактът, че при еднодневните пилета рискът от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците е много по-малък отколкото при други стоки от домашни птици.

(4)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 впоследствие бе изменено и с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията (6), за да се укрепят мерките за борба с болестта, приложими при повишен риск от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците. Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече предвижда създаването на равнището на Съюза на допълнителни ограничителни зони в засегнатите държави членки, което е в съответствие с посоченото в член 16, параграф 4 от Директива 2005/94/ЕО, след появата на огнище или на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, както и срока на действие на прилаганите в тях мерки. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече се определят също така и правила за изпращането на живи домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене от допълнителните ограничителни зони до други държави членки при спазването на определени условия.

(5)

Освен това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно многократно, главно за да се вземат предвид промените в границите на предпазните и надзорните зони, създадени от засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(6)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/314 на Комисията (7) след като Нидерландия уведоми за появата на ново огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в провинция Гронинген на посочената държава членка. Нидерландия също така уведоми Комисията, че е предприела надлежно необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО след появата на посоченото огнище, включително създаването на предпазни и надзорни зони около заразеното стопанство за домашни птици.

(7)

След датата на последното изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247, направено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/314, България уведоми Комисията за появата на ново огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанство за домашни птици в нейния регион Добрич. Освен това Италия също уведоми Комисията за появата на ново огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в регион Ломбардия на посочената държава членка.

(8)

България и Италия също така уведомиха Комисията, че са взели необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО след появата на новите огнища, включително създаването на предпазни и надзорни зони около всички заразени стопанства за домашни птици в посочените държави членки.

(9)

Комисията разгледа посочените мерки съвместно с България и Италия и е убедена, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на България и Италия, са на достатъчно разстояние от стопанствата за домашни птици, в които са потвърдени огнищата на болестта.

(10)

С цел да се предотврати излишното затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани пречки за търговията, е необходимо възможно най-скоро предпазните и надзорните зони, създадени в България и Италия, да бъдат описани на равнището на Съюза в сътрудничество с България и Италия, в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, след появата на новите огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочените държави членки.

(11)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде актуализирано с цел да бъде отчетена актуалната епидемиологична обстановка в България и Италия по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците. По-специално към списъците в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъдат добавени предпазните и надзорните зони в България и Италия, на които понастоящем са наложени ограничения в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(12)

Поради това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, за да бъдат включени предпазните и надзорните зони, създадени в България и Италия в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, след появата на новите огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочените държави членки и бъде посочен срокът на приложимите в тях ограничения.

(13)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията от 9 февруари 2017 г. относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 36, 11.2.2017 г., стр. 62).

(4)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията от 11 април 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 80).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията от 10 октомври 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 261, 11.10.2017 г., стр. 26).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/314 на Комисията от 1 март 2018 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 44).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя, както следва:

1)

Част А се изменя, както следва:

а)

вписването за България се заменя със следното:

Държава членка: България

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Област Добрич, община Генерал Тошево

Генерал Тошево

30.3.2018 г.“

б)

вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка: Италия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Зоната от частите на регион Lombardia (ADNS 18/0001), съдържащи се в кръг с радиус от три километра и център с десетични координати N45.561533 E9.752275 по WGS84

28.3.2018 г.“

2)

Част Б се изменя, както следва:

а)

вписването за България се заменя със следното:

Държава членка: България

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

Област Добрич, община Генерал Тошево

Генерал Тошево

От 30.3.2018 г. до 8.4.2018 г.

Присад

Йовково

Равнец

Люляково

Пленимир

Петлешково

Малина

Преселенци

Писарово

Чернооково

Кардам

Снягово

Огражден

Къпиново

Дъбовик

8.4.2018 г.“

б)

вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка: Италия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

Зоната от частите на регион Lombardia (ADNS 18/0001), съдържащи се в кръг с радиус от три километра и център с десетични координати N45.561533 E9.752275 по WGS84

От 29.3.2018 г. до 6.4.2018 г.

Зоната от частите на регион Lombardia (ADNS 18/0001), простиращи се извън зоната, описана в предпазната зона, и намиращи се в кръг с радиус от десет километра и център с десетични координати N45.561533 E9.752275 по WGS84

6.4.2018 г.“


Поправки

8.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/48


Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1538 на Европейската централна банка от 25 август 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ECB/2017/25)

( Официален вестник на Европейския съюз L 240 от 19 септември 2017 г. )

На страница 20 в точка 2, буква б) от приложение I:

вместо:

„б)

добавя се следният параграф 3:

„3.

По изключение от параграф 2 всеки НКО може да реши лицата, посочени в параграф 2 и установени в държавата членка на НКО, да отчитат:

а)

информацията, посочена в образец 9.1, или информацията, посочена в образец 9.1.1, от Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014;

б)

информацията, посочена в образец 11.1, или информацията, посочена в образец 11.2, от Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014;

в)

информацията, посочена в образец 12.0, или информацията, посочена в образец 12.1, от Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.“

да се чете:

„б)

добавя се следният параграф 4:

„4.

По изключение от параграф 2 всеки НКО може да реши лицата, посочени в параграф 2 и установени в държавата членка на НКО, да отчитат:

а)

информацията, посочена в образец 9.1, или информацията, посочена в образец 9.1.1, от Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014;

б)

информацията, посочена в образец 11.1, или информацията, посочена в образец 11.2, от Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014;

в)

информацията, посочена в образец 12.0, или информацията, посочена в образец 12.1, от Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.“