ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 63

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
6 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/324 на Съвета от 5 март 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/325 на Съвета от 5 март 2018 година за прилагане на член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/326 на Съвета от 5 март 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/327 на Комисията от 5 март 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), като фуражна добавка за шарани (притежател на разрешението Huvepharma NV) ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/328 на Комисията от 5 март 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешението ADISSEO France SAS) ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/329 на Комисията от 5 март 2018 година за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/330 на Комисията от 5 март 2018 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/331 на Съвета от 5 март 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

44

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/332 на Съвета от 5 март 2018 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

46

 

*

Решение (ОВППС) 2018/333 на Съвета от 5 март 2018 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

48

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 година относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн

50

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/324 НА СЪВЕТА

от 5 март 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (1), и по-специално член 47, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 30 август 2017 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2017/1509.

(2)

На 15 февруари 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН), създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, измени вписването за едно лице, за което се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Н. ДИМОВ


(1)  ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XIII към Регламент (ОВППС) 2017/1509 вписване 52 от част а) „Физически лица“ се заменя със следното:

„52.

Ri Su Yong

 

Дата на раждане: 25.6.1968 г.

гражданство: КНДР

Паспорт №: 654310175

Адрес: няма данни

Пол: мъжки

Работил като представител в Куба на Korea Ryonbong General Corporation

2.6.2017 г.

Служител на Korea Ryonbong General Corporation, специализиран в придобиването на активи в полза на предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подпомагането на продажбите на КНДР, свързани с военния сектор. Поръчките на дружеството вероятно подпомагат програмата за химически оръжия на КНДР.“


6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/325 НА СЪВЕТА

от 5 март 2018 година

за прилагане на член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 10 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 224/2014.

(2)

На 16 февруари 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, създаден съгласно Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, актуализира информацията относно едно лице, за което се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 224/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 224/2014 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Н. ДИМОВ


(1)  ОВ L 70, 11.3.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) № 224/2014 в част А „Лица“ вписването относно посоченото по-долу лице се заменя със следното:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (други имена: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (роден на 16 декември 1948 г. в Izo, Южен Судан)

Длъжност: а) Бивш президент на Централноафриканската република; б) Преподавател

Дата на раждане: а) 14 октомври 1946 г.; б) 16 декември 1948 г.

Място на раждане: а) Mouila, Габон; б) Izo, Южен Судан

Гражданство: а) Централноафриканска република; б) Южен Судан

Паспорт №: D00002264, издаден на 11 юни 2013 г. (издаден от Министерството на външните работи в Juba, Южен Судан. Изтича на 11 юни 2017 г. Дипломатически паспорт, издаден на името на Samuel Peter Mudde)

Национален идентификационен номер: M4800002143743 (Личен номер в паспорта)

Адрес: Уганда.

Дата на посочване от ООН: 9 май 2014 г.

Друга информация: Името на майката: Martine Kofio. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Bozizе е включен в списъка на 9 май 2014 г. съгласно точка 36 от Резолюция 2134 (2014) за „участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР“.

Допълнителни сведения

Със съдействието на свои поддръжници Bozize подстрекава нападението в Bangui на 5 декември 2013 г. Оттогава той продължава опитите си за провеждане на операции за дестабилизиране, целящи поддържане на напрежението в столицата на ЦАР. Има сведения, че преди да напусне ЦАР на 24 март 2013 г., Bozize създава военизираната групировка Антибалака. В комюнике Bozize призовава групировката си да продължи жестоките нападения срещу настоящия режим и ислямистите. Има сведения, че Bozize предоставя финансова и материална подкрепа на членове на групировката, които работят за дестабилизиране на протичащия в момента преход и за връщането на Bozize на власт. Повечето от членовете на Антибалака са от централноафриканските въоръжени сили, разпръснали се в провинцията след преврата и впоследствие реорганизирани от Bozize. Bozize и поддръжниците му контролират повече от половината части Антибалака.

Лоялните към Bozize сили са въоръжени с автомати, минохвъргачки и ракетомети и все по-често участват в репресиите срещу мюсюлманското население в ЦАР. Обстановката в ЦАР рязко се влошава след нападението на Антибалака в Bangui от 5 декември 2013 г., при което загиват над 700 души.“


6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/326 НА СЪВЕТА

от 5 март 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 5 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 208/2014.

(2)

Въз основа на извършения преглед от Съвета вписванията за две лица следва да бъдат заличени, а изложенията на мотивите за три лица следва да се актуализират.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Н. ДИМОВ


(1)  ОВ L 66, 6.3.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Посочените по-долу лица се заличават от списъка в приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Вписванията за изброените по-долу лица, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014, се заменят със следното:

 

Име

Идентификационни данни

Изложение на мотивите

Дата на включване в списъка

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Роден на 10 юли 1973 г. в Енакиево (Донецка област), син на бившия президент, бизнесмен

Лице, по отношение на което се провежда наказателно производство от украинските власти за присвояване на публични финансови средства или активи или за съучастие в подобно деяние.

6.3.2014 г.

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

Роден на 17 декември 1947 г. в Калуга, Русия, министър-председател на Украйна до януари 2014 г.

Лице, по отношение на което се провежда наказателно производство от украинските власти за присвояване на публични финансови средства или активи или за съучастие в подобно деяние.

6.3.2014 г.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Роден на 21 септември 1985 г. в Харков, бизнесмен

Лице, по отношение на което се провежда наказателно производство от украинските власти за присвояване на публични финансови средства или активи и за злоупотреба със служебно положение с цел получаване на неправомерна облага за себе си или за трето лице, като по този начин се причиняват загуби на украински публични финансови средства или активи.

6.3.2014 г.


6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/327 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2018 година

за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), като фуражна добавка за шарани (притежател на разрешението Huvepharma NV)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), като фуражна добавка за шарани, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на посочения препарат като фуражна добавка вече беше разрешена за срок от десет години с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1043 на Комисията (2) за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, видовете домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване и за носачки, отбити прасенца и прасета за угояване, а с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1906 на Комисията (3) — за пилета, отглеждани за кокошки носачки, и за видовете домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки.

(5)

В становището си от 6 юли 2017 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът заключи, че добавката се счита за ефикасна за подобряването на зоотехническите показатели при шарани. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), полученa от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1043 на Комисията от 30 юни 2015 г. относно разрешаването на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8), получен от Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD 135), като фуражна добавка при пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, отбити прасенца, свине за угояване и видовете домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване и за яйца, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2148/2004, (ЕО) № 828/2007 и (ЕО) № 322/2009 (притежател на разрешителното Huvepharma NV) (ОВ L 167, 1.7.2015 г., стр. 63).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1906 на Комисията от 18 октомври 2017 г. за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-b-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки (притежател на разрешението Huvepharma NV) (ОВ L 269, 19.10.2017 г., стр. 33).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4942.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „Зоотехнически добавки“. Функционална група: „Подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a1617

Huvepharma NV

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

ЕС 3.2.1.8

Състав на добавката:

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8), полученa от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), с минимална активност 6 000 EPU (1)/g

(в твърдо и течно състояние)

Характеристика на активното вещество:

eндо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135)

Метод за анализ  (2)

За определяне на характеристиката на активността на ендо-1,4-бета-ксиланаза:

колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-β-ксиланаза от пшенични арабиноксиланови субстрати, напречно свързани с азурин.

Шарани

1 050 EPU

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, очите и за дихателна защита.

26.3.2028 г.


(1)  1 ЕPU е количеството ензим, което освобождава 0,0083 μmol редуциращи захари (ксилозен еквивалент) от овесено-шпелтен ксилан на минута при pH 4,7 и температура 50 °С.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/328 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2018 година

за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешението ADISSEO France SAS)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 4 юли 2017 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Bacillus subtilis DSM 29784 не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и хората, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че разглежданият препарат може да подобри зоотехническите показатели при пилета за угояване. Това заключение може да се приложи и за пилета, отглеждани за кокошки носачки, ако препаратът се използва в същата доза. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от Bacillus subtilis DSM 29784 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4933.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „Зоотехнически добавки“. Функционална група: „Стабилизатори на чревната флора“

4b1829

Adisseo France SAS

Bacillus subtilis DSM 29784

Състав на добавката:

Препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 с минимално съдържание на 1 × 1010 CFU/g добавка.

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество:

Жизнеспособни спори на Bacillus subtilis DSM 29784

Метод за анализ  (1)

За преброяването на Bacillus subtilis DSM 29784 в добавката, премиксите и фуражите:

метод чрез разстилане върху пластина EN 15784

За идентификацията на Bacillus subtilis DSM 29784:

Идентификация:

пулсова гел електрофореза (PFGE)

Пилета за угояване

Пилета, отглеждани за кокошки носачки

1 × 108

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Разрешава се употребата във фуражи, съдържащи следните разрешени кокцидиостатици: монензин натрий, наразин/никарбазин, салиномицин натрий, ласалоцид А натрий, диклазурил, наразин, мадурамицин амоний, робенидин хидрохлорид или декохинат.

3.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум.чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, дихателните пътища и очите.

26.3.2028 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/329 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2018 година

за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 95, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 95 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията проведе публична процедура за подбор и определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните, който да подпомага дейностите на Комисията и държавите членки във връзка с прилагането на правилата, уреждащи изискванията за хуманно отношение към животните, посочени член 1, параграф 2, буква е) от посочения регламент.

(2)

Комисията за оценка и подбор, определена за посочената процедура, заключи, че консорциумът, воден от Wageningen Livestock Research и състоящ се също така от Aarhus University и Friedrich-Loeffler-Institut, отговаря на изискванията, определени в член 95, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625, и би могъл да отговаря за изпълнението на задачите, предвидени в член 96 от посочения регламент.

(3)

Поради това посоченият консорциум следва да бъде определен за референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните, отговарящ за изпълнението на помощни задачи, доколкото те са включени в годишните или многогодишните работни програми на референтния център. Програмите следва да се изготвят в съответните с целите и приоритетите на съответните работни програми, приети от Комисията в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(4)

Определянето следва да се преразглежда на всеки пет години, считано от деня на прилагане на настоящия регламент.

(5)

Настоящият регламент следва да се прилага от 29 април 2018 г. в съответствие с датата на прилагане, предвидена в член 167, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият по-долу консорциум се определя за референтен център на Европейския съюз за хуманното отношение към животните, отговарящ за помощните хоризонтални дейности на Комисията и на държавите членки в областта на изискванията за хуманно отношение към животните:

Наименование

:

Консорциум, воден от Wageningen Livestock Research и състоящ се също така от Aarhus University и Friedrich-Loeffler-Institut.

Адрес

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

NEDERLAND

Определянето се преразглежда на всеки пет години, считано от деня на прилагане на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага се от 29 април 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).


6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/330 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2018 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

След проведено антидъмпингово разследване („първоначалното разследване“) с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1331/2011 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република (КНР, или „засегнатата държава“).

(2)

Действащите антидъмпингови мита за поименно посочените дружества са от 48,3 % до 71,9 %, със ставка на остатъчното мито от 71,9 %.

1.2.   Започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(3)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока на действащите антидъмпингови мерки (3) по отношение на вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от КНР в Комисията постъпи искане за започване на преглед с оглед изтичането на срока на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 („основния регламент“).

(4)

Искането е подадено от Комитета за защита на промишлеността на Европейския съюз за безшевни тръби от неръждаема стомана („Комитета за защита“, или „заявителя“), който представлява над 50 % от общото производство на такива тръби в Съюза.

(5)

Основание за искането е вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до повторно възникване на дъмпинг и на вреда за промишлеността на Съюза.

(6)

След като установи, че съществуват достатъчно доказателства за започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, на 10 декември 2016 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4), Комисията обяви, че започва преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

(7)

На 17 февруари 2017 г. (5) бе започнато разследване във връзка със заобикаляне на мерките спрямо засегнатия продукт с произход от КНР чрез внос на продукти, изпращани от Индия. Въз основа на резултатите от разследването обхватът на мерките не бе разширен за вноса от Индия (6).

1.3.   Заинтересовани страни

(8)

В известието за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването във връзка с прегледа. Комисията изрично уведоми заявителя, известните производители от Съюза, ползвателите и вносителите, както и производителите износители и съответните органи в КНР за започването на преглед във връзка с изтичане на срока на действие на мерките и ги прикани да окажат съдействие.

(9)

Комисията също така посочи, че възнамерява да използва Съединените американски щати (САЩ) като трета държава с пазарна икономика („държава аналог“) по смисъла на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Поради това Комисията информира производителите в САЩ за започването на процедурата и ги прикани да вземат участие.

(10)

Комисията изпрати писма и до всички известни производители на безшевни тръби от неръждаема стомана в Република Корея, Украйна, Индия, Япония, Норвегия и Турция с молба да окажат съдействие при прегледа.

(11)

Всички заинтересовани страни имаха възможност да изразят мнението си относно започването на прегледа в срока, указан в известието за започване, и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури. По искане на Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. на 14 декември 2017 г. и на 19 януари 2018 г. бяха проведени изслушвания, на които присъства служителят по изслушванията. На 30 януари 2018 г. беше получено искане за провеждане на трето изслушване. Искането бе уважено от служителя по изслушванията и изслушването се проведе на 5 февруари 2018 г.

1.3.1.   Изготвяне на извадка

(12)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересованите страни в съответствие с член 17 от основния регламент.

а)   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(13)

В известието за започване Комисията посочи, че е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза, и прикани заинтересованите страни да изразят становището си в указания за това срок. Извадката беше подбрана въз основа на обема на производството и продажбите на сходния продукт през разследвания период в рамките на прегледа в Съюза, като същевременно се гарантира, че е обхваната цялата територия на Съюза. Включени бяха най-големите дружества (от Швеция, Франция и Испания) в състава на трите най-големи групи от производители в Съюза.

(14)

Един от жалбоподателите — Tubacex Group, поиска вместо дружеството в Испания, което е най-големият производител в групата, Комисията да включи в извадката вторият най-голям производител от Австрия. Като мотив за предложението бе посочено обстоятелството, че през разследвания период в рамките на прегледа видовете на продукта за този производител не са били внасяни от засегнатата държава.

(15)

Като се има предвид обаче, че в съответствие с член 17 от основния регламент Комисията съставя извадка въз основа на най-големия обем на производството и продажбите — и тъй като съответните видове на продукта влизат в обхвата на определението на сходния продукт, бе взето решение искането да бъде отхвърлено. Освен това Комисията счете, че първоначално подбраната извадка е напълно представителна и — както се посочва в съображение 13 по-горе — в достатъчна степен обхваща видовете на продукта.

(16)

Тъй като не бяха представени други становища, временната извадка от производители от Съюза бе потвърдена и бе счетена за окончателна.

б)   Изготвяне на извадка от вносители

(17)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор, Комисията поиска от несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(18)

Само двама несвързани вносители представиха необходимата информация в определения срок и по тази причина бе счетено, че изготвянето на извадка не е необходимо.

в)   Изготвяне на извадка от производители износители в Китайската народна република

(19)

Формуляри за изготвянето на извадка представиха десет производители износители. Първоначално Комисията подбра в състава на извадката двама от тях въз основа на износа им за Съюза и производствения им капацитет. След като единият от включените в извадката производители се оттегли, Комисията състави нова извадка и вместо него включи следващия по ред производител износител; така извадката отново е съставена от двама производители износители въз основа на техния износ за Съюза и производствения им капацитет.

1.3.2.   Въпросници

(20)

Комисията изпрати въпросници на двамата включени в извадката производители износители, на известните производители в потенциалните държави аналог, на тримата включени в извадката производители от Съюза и на всички известни вносители и ползватели, извършващи дейност на пазара на Съюза. Отговори на въпросника бяха получени от двамата включени в извадката производители износители, от четирима производители в държавата аналог и от тримата включени в извадката производители от Съюза. Само един от несвързаните вносители, посочени в съображение 18, представи отговор на въпросника. Отговори на въпросника обаче представиха други петима несвързани вносители, четирима от които са и ползватели.

1.3.3.   Контролни посещения

(21)

Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и за да направи оценка дали налагането на мерки би било в противоречие с интереса на Съюза. В съответствие с член 16 от основния регламент бяха извършени контролни посещения в помещенията на следните дружества:

 

Производители от Съюза:

AB Sandvik Materials Technology, Сандвикен, Швеция,

Tubacex Tubos Inoxidables S.A.U., Билбао, Испания,

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France SAS, Сен-Флорентан, Франция.

 

Вносители и вносители/ползватели от Съюза:

Arcus Nederland BV, Дордрехт, Нидерландия,

VRV S.p.A., Орнаго, Италия,

Mangiarotti S.p.A., Седеляно, Италия.

 

Производители износители от КНР:

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, Хучжоу,

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd (BSS), Шанхай.

1.4.   Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

(22)

Разследването на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга обхвана периода от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2016 г. („разследвания период в рамките на прегледа“, или РПРП).

(23)

Разглеждането на тенденциите от значение за оценката на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата обхвана периода от 1 януари 2013 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглеждания период“).

1.5.   Оповестяване

(24)

Всички заинтересовани страни бяха уведомени за основните факти и съображения, въз основа на които Комисията предвижда действащите антидъмпингови мерки да бъдат запазени. На всички страни бе даден срок, в който да представят своите коментари във връзка с оповестените факти и съображения.

(25)

Коментарите от заинтересованите страни бяха разгледани от Комисията и взети под внимание, когато това беше уместно.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(26)

Разглежданият продукт са безшевни тръби от неръждаема стомана (различни от тези с монтирани фитинги и подходящи за пренос на газове или течности тръби с приложение в гражданската авиация) („разглежданият продукт“), понастоящем класирани в кодове по КН 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 и ex 7304 90 00 (кодове по ТАРИК 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 и 7304900091), с произход от Китайската народна република (КНР).

2.2.   Сходен продукт

(27)

При разследването беше установено, че следните продукти имат едни и същи основни физически и технически характеристики, както и едни и същи видове основна употреба:

разглежданият продукт,

продуктът, произвеждан и продаван от производителите износители на вътрешния пазар в КНР,

продуктът, произвеждан и продаван от подбрания производител в държавата аналог, и

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(28)

Комисията стигна до заключението, че тези продукти са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

(29)

Един китайски производител износител заяви, че в обхвата на продукта неправилно са включени специални продукти с приложение за ядрена техника и военни цели и че тези продукти е следвало да бъдат изключени от обхвата на разследването или обхватът на продукта е следвало да бъде преразгледан, за да бъдат изключени.

(30)

Комисията изтъкна, че в съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент обхватът на продукта остава същият, както при първоначалното разследване. В него са включени широка гама разнообразни видове на продукта с еднакви или сходни основни технически и физически характеристики. Съгласно съдебната практика (7), за да се определи дали продуктите са сходни, така че да представляват част от един и същ продукт, следва да се прецени дали имат еднакви технически и физически характеристики, една и съща основна крайна употреба и едно и също съотношение цена — качество. В тази връзка трябва да бъдат оценени и взаимозаменяемостта и конкуренцията между тези продукти. При разследването беше установено, че всички видове на продукта са изработени от неръждаема стомана чрез използване на производствени процеси, необходими за производството на безшевни тръби, поради което се използват подобни машини и производителите могат да преминават от производството на един вид на продукта към друг в зависимост от търсенето. Поради това, въпреки че различните видове на продукта не са пряко взаимозаменяеми, производителите се конкурират за поръчки, обхващащи широка гама от видовете на продукта. Освен това тези видове на продукта се произвеждат и продават както от промишлеността на Съюза, така и от китайските производители износители, които използват подобни методи на производство. С оглед на това няма основания да се смята, че продуктите с приложение за ядрена техника и военни цели не попадат в обхвата на продукта.

(31)

Извършването на евентуален преглед на обхвата на продукта би представлявало отделно разследване и съответно не попада в обхвата на настоящото разследване. При това самият китайски производител износител не е предприел никакви действия за започването на такъв преглед. Поради това твърдението беше отхвърлено.

3.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА

(32)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга от КНР.

3.1.   Дъмпинг

3.1.1.   Държава аналог

(33)

В известието за започване Комисията прикани всички заинтересовани страни да представят становища относно предложението ѝ да използва САЩ като трета държава с пазарна икономика с цел да се определи нормалната стойност за КНР. Комисията отбеляза и Индия като потенциална държава аналог поради големия брой производители и големия износ за Съюза. Като други потенциални държави аналог в известието за започване се посочват Япония, Република Корея, Норвегия, Турция и Украйна.

(34)

Покана с молба да окажат съдействие при разследването беше изпратена до известните производители в Индия, Япония, Република Корея, Норвегия, Турция, Украйна и САЩ. Информация за производителите в държавите, в които няма такива известни дружества, бе поискана от съответните национални органи. Отговори на въпросника бяха получени от един производител износител от Индия и от трима производители износители в САЩ.

Избор на държава аналог

(35)

При избора между Индия и САЩ Комисията се спря на Индия поради следните основания — в страната са известни над 20 производители и съответно цените на индийския пазар отразяват реална конкуренция. Индийският производител използва същия производствен метод като по-голямата част от производителите в отрасъла в КНР, а продуктовата му гама е съпоставима в по-голяма степен с износа от КНР, отколкото от САЩ. Освен това при първоначалното разследване, както изрично се посочва в съображение 48 от регламента за временните мерки в рамките на първоначалното разследване (8), избраната държава не е САЩ, тъй като производителите там разчитат на внос на основни суровини и готови продукти от дружествата майки в ЕС и производствената им дейност в САЩ е ограничена, най-вече за изпълнение на специални поръчки и поръчки, при които времето за доставка е от съществено значение. Поради спецификата на производството производителите в САЩ имат големи разходи за обработка, които обуславят високи цени на вътрешния пазар в САЩ.

(36)

Индийският производител представи отговор на въпросника и поисканата допълнителна информация. Поради мотивите, изложени в съображение 45, беше прието, че представените данни са точни.

Коментари от заинтересованите страни относно избора на държава аналог

(37)

Промишлеността на Съюза изрази предпочитание за държава аналог да бъдат избрани САЩ. Според представените доводи големият износ от КНР за Индия има неправомерно отражение върху цените на индийския пазар и поради това страната не е подходяща за държава аналог.

(38)

Комисията отбеляза, че твърдението за неправомерно отражение върху цените на вътрешния пазар в Индия не беше подкрепено с доказателства. Тя отбеляза също така, че при всяко положение индийският производител е използвал предимно суровини, произведени от самото дружество, и продажбите му на вътрешния пазар са били рентабилни. Поради това нищо не сочи, че предполагаемото неправомерно отражение е довело до необичайно ниски цени за индийския производител на вътрешния пазар.

(39)

Китайските производители износители заявиха, че след 11 декември 2016 г. раздел 15 от Протокола за присъединяване на КНР към СТО е изтекъл и вече не е обосновано да се използва методологията с държава аналог.

(40)

Комисията припомня, че в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент нормалната стойност е определена въз основа на данни от държавата аналог. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(41)

След оповестяването на окончателните заключения един китайски производител износител оспори избора на Индия като държава аналог и заяви, че окончателните заключения не съдържат достатъчно обоснована аргументация за избора на Индия. На първо място, той заяви, че Индия не е подходяща държава аналог, тъй като продуктовата гама от Индия не е съпоставима в достатъчна степен с износа на китайския производител износител в Съюза. На второ място, той изтъкна, че тъй като при индийския производител не е извършено контролно посещение, Комисията не може да гарантира, че продажбите на вътрешния пазар в Индия не включват специални продукти с приложение за военни цели и ядрена техника. На трето място, според него цените на желязната руда в Индия се формират при нарушения на пазара, както се посочва във временните констатации на Комисията във връзка с антидъмпинговото разследване относно отливки от Китай (9). Вследствие на предполагаемото неправомерно отражение се твърди, че използваните за изчисляване на дъмпинга нормални стойности са завишени. На четвърто място, производителят износител заяви, че нормалните стойности за Индия са необичайно високи, както е видно от обстоятелството, че средните продажни цени за Испания в Съюза са по-ниски от средните цени от Индия. Според него, ако за държава аналог е била използвана Испания, дъмпинговият марж е щял да бъде отрицателен.

(42)

Комисията отбеляза, че мотивите за държава аналог да бъде избрана Индия са подробно изложени в съображение 35 и че китайският производител износител не оспорва нито един от тях. Също така китайският производител износител не твърди, че е следвало да бъде избрана друга държава аналог. Във връзка с отделните твърдения се отбелязва следното. Първият довод относно сравнимостта на продуктовата гама беше отхвърлен, тъй като — както се обяснява в съображение 35 — при съпоставка с износа от КНР за Съюза като цяло сред потенциалните държави аналог в Индия има най-много съпоставими продуктови гами. Сравнението спрямо конкретен производител износител от КНР не може да е причина да се приеме, че изборът на Индия като държава аналог не е подходящ, тъй като оценката се прави за цялата държава. На второ място, Комисията посочи, че — както се обяснява в съображение 30 — продуктите с приложение за ядрена техника и военни цели влизат в обхвата на продукта и това не може да е причина да се приеме, че изборът на Индия като държава аналог не е подходящ. Твърдението за правилното сравнение между различните видове на продукта е отделен въпрос и е разгледано в съображения 60 и 66 по-долу. Третото твърдение — за това, че предполагаемото нарушение при цените на желязната руда е имало отражение върху нормалната стойност — не беше подкрепено с доказателства. При всяко положение желязната руда не е използвана като пряка суровина за разглеждания продукт и не бяха представени никакви доказателства за непряко въздействие върху цените на вътрешния пазар в Индия. Напротив, при проведеното от Комисията разследване, на което се позовава китайският производител износител, твърдението, че е имало нарушение при цените на желязната руда, е отхвърлено. Поради това твърдението за неправомерно отражение във връзка с цените на желязната руда беше отхвърлено. На четвърто място, обстоятелството, че изборът на друга държава аналог би бил по-благоприятен за даден китайски производител износител, не е правомерно основание, за да се избере или отхвърли държава аналог. Освен това направеното от китайския производител износител сравнение с Испания се основава на средните цени на широки продуктови категории, без да се отчитат конкретни видове на продукта. С оглед на това данните не сочат, че цените в Индия са необичайно високи. Поради това този довод беше отхвърлен. Също така Испания не може да бъде избрана за държава аналог, тъй като е държава — членка на Съюза. Комисията отбеляза, че възможността за държава аналог да бъде избран целият Съюз не би променила констатацията, че дъмпинговият внос е продължил. Както се посочва в съображение 126, бе установено, че цените от КНР подбиват цените на Съюза.

(43)

Поради това Комисията стигна до заключението, че нито едно от представените твърдения не дава основание да се отхвърли изборът на Индия като държава аналог, и потвърди, че Индия е подходяща държава аналог.

(44)

След представените допълнителни разяснения китайският производител износител повтори възраженията си срещу използването на Индия като държава аналог и принципно — срещу използването на методологията с държава аналог. Освен изразените по-рано твърдения според него обстоятелството, че при индийския производител не е извършено контролно посещение, прави избора на Индия като държава аналог несъстоятелен.

(45)

Комисията отбеляза, че извършването на контролно посещение не е предварително условие за избора на държавата аналог и може да бъде от значение само при оценката на това дали информацията, предоставена от индийския производител, е вярна. След направената внимателна оценка Комисията стигна до заключението, че данните, представени от индийския производител, са последователни и пълни; също така индийският производител досега винаги е предоставял точни данни при провежданите от Комисията разследвания. Поради това бе счетено, че макар да не е извършено контролно посещение, данните за Индия представляват точна основа. Другите твърдения вече бяха отхвърлени в съображения 40, 42 и 43 и съответно не променят констатациите на Комисията.

(46)

След представените допълнителни разяснения, изложени в съображение 53, китайският производител износител заяви, че Съюзът е бил избран за допълнителна държава аналог, без на заинтересованите страни да се даде възможност да представят коментари по този въпрос.

(47)

Комисията поясни, че държавата аналог е Индия и следователно допълнителна държава аналог няма. Както се посочва в съображения 51 и 53, информация от отговорите на въпросника, представени от други производители, беше използвана за определяне на нормалната стойност само когато това бе необходимо поради липсата на продажби в категорията на продукта „Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ“ в държавата аналог Индия.

3.1.2.   Нормална стойност

(48)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи първо дали общият обем на продажбите на сходния продукт за независими клиенти на вътрешния пазар, извършени от индийския производител, е бил представителен в сравнение с общия обем на износа от КНР за Съюза, т.е. дали общият обем на тези продажби на вътрешния пазар е представлявал най-малко 5 % от общия обем на експортните продажби на разглеждания продукт за Съюза.

(49)

След това Комисията установи кои видове на продукта, продавани на вътрешния пазар в държавата аналог, са идентични или сравними с видовете на продукта, продавани от производителя износител в КНР за износ за Съюза. Комисията провери дали продажбите на всеки от тези видове на продукта на вътрешния пазар в държавата аналог е бил представителен в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент.

(50)

Беше установено, че продажбите на вътрешния пазар са извършвани при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Анализът показа, че продажбите на вътрешния пазар в Индия са рентабилни и че среднопретеглените продажни цени са по-високи от производствените разходи. Така нормалната стойност за всеки вид на продукта беше определена въз основа на реалната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена цена за всеки вид на продукта от всички продажби на вътрешния пазар през разследвания период в рамките на прегледа.

(51)

За изнасяните видове на продукта, за които няма продажби на съответния вид на продукта на вътрешния пазар в държавата аналог, нормалната стойност беше определена въз основа на цената на най-близкия вид на продукта на вътрешния пазар в държавата аналог. С цел да се отразят различията между видовете на продукта при определянето на нормалната стойност бяха взети предвид характеристиките на вида на продукта, определени съгласно контролния му номер — категория на продукта, външен диаметър, дебелина на стената, клас на стоманата, изпитване, край на тръбата, повърхностна обработка и дължина. Тези характеристики бяха отразени с коефициенти, които бяха приложени спрямо цената на най-близкия вид на продукта на вътрешния пазар в Индия. При необходимост информацията в отговорите на въпросника, представени от други производители, беше използвана за установяване на: i) коефициентите и ii) основата за определяне на нормалните стойности за категорията на продукта „Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ“. За две от характеристиките (изпитване и край на тръбата) не беше приложен коефициент за увеличение, вследствие на което определената нормална стойност е по-консервативна.

(52)

След оповестяването на окончателните заключения китайският производител износител изтъкна, че продуктовата гама на индийския производител не включва всички категории на продукта, класове стомана и диаметри, съставляващи износа от КНР за Съюза. С оглед на това според него определянето на нормалната стойност въз основа на продажбите на вътрешния пазар в Индия е неправилно.

(53)

Комисията поясни, че когато за пряко съпоставим вид на продукта не е имало продажби на вътрешния пазар в Индия, вместо това са били използвани данни от отговорите на въпросника от други производители. Тъй като за посочените от китайския производител износител категории на продукта, класове стомана и диаметри няма продажби на вътрешния пазар, като основа за определянето на нормалните стойности за тези видове на продукта Комисията използва най-близките видове на продукта, посочени в отговорите на въпросника от производителите от Съюза. Китайският производител износител получи информация за тези конкретни видове на продукта, като всички те спадат към категорията на продукта „Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ“.

(54)

След представените допълнителни разяснения китайският производител износител заяви, че в категорията на продукта „Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ“ Комисията е избрала най-близките видове на продукта по начин, който е завишил дъмпинговите маржове. На второ място, според него Комисията е следвало да оповести конкретно кои данни за производителя от Съюза са били използвани. На трето място, той заяви, че от представените допълнителни разяснения не става ясно дали данните от промишлеността на Съюза са били използвани, за да се определят всички изнасяни видове на продукта в тази категория, или само някои от тях. На последно място, китайският производител износител представи искане всички продукти от конкретен клас стомана (13 % Cr) да отпаднат от изчисляването на дъмпинга с довода, че износът на продукти от този клас стомана всъщност представлява препродажба на продукти, които не са произведени от него самия.

(55)

Комисията поясни, че най-близките видове на продукта са избрани въз основа на броя съвпадащи характеристики, описани в съображение 60. На китайския производител износител бе представена информация за най-близкия вид на продукта, използван за всеки изнасян вид. На второ място, китайският производител износител не представи доводи в подкрепа на твърдението си. На трето място, в изложените на вниманието му допълнителни разяснения се потвърждава, че за конкретно посочената от него категория на продукта, клас стомана и диаметър не е имало продажби на вътрешния пазар в Индия. По тази причина за всички продажби на тези видове на продукта са използвани данни от други производители. Представеният на вниманието му диапазон на нормалната стойност важи за всички най-близки видове на продукта в тази категория на продукта. На последно място, Комисията е правно задължена да определени нормална стойност за целия износ за Съюза и следователно посочената категория на продукта не може да бъде изключена от изчисляването на дъмпинга. При всяко положение дори износът в тази категория на продукта да не бъде взет предвид при изчисляването на дъмпинга, това не би променило извода, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил. Поради това твърденията бяха отхвърлени.

3.1.3.   Експортна цена

(56)

Експортната цена бе установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент въз основа на действително платените или дължимите експортни цени към първия независим клиент.

3.1.4.   Сравнение и дъмпингови маржове

(57)

Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на включените в извадката производители износители. Съгласно предвиденото в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент среднопретеглената нормална стойност на всеки вид от сходния продукт в държавата аналог бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на съответния вид от разглеждания продукт.

(58)

Тъй като при сравнението между нормалните стойности и експортните цени беше установено наличието на дъмпинг, беше направено заключението, че прилагането на корекции спрямо експортните цени, изразени франко борд, не би имало отражение върху констатацията за дъмпинг, тъй като — ако с помощта на корекции за тяхното занижаване експортните цени бъдат намалени още повече — дъмпинговият марж само ще се увеличи.

(59)

Един китайски производител износител заяви, че сравнението на цените може би е изопачено, тъй като продажбите от Индия може да са включвали висококачествени продукти с приложение за ядрена техника и военни цели, които са били съпоставени с обикновени продукти от КНР. Той отправи забележки към структурата на кода на продукта с довода, че тя не отразява правилно подобни различия и по този начин сравнението не е обективно. Същият производител износител поиска Комисията да изпрати на всички заинтересовани страни нови въпросници, в които структурата на кода на продукта е преработена. Той приведе същите доводи и за продажбите на промишлеността на Съюза (вж. съображение 125).

(60)

Комисията взе под внимание разликите между видовете на продукта и гарантира обективно сравнение. За всеки вид на продукта, произвеждан и продаван от китайските производители износители, от производителя в държавата аналог и от промишлеността на Съюза, бе определен уникален контролен номер на продукта (КНП). КНП зависи от основните характеристики на продукта — в случая категория на продукта, външен диаметър, дебелина на стената, клас на стоманата, изпитване, край на тръбата, повърхностна обработка и дължина. Следователно структурата на КНП подробно представя спецификацията на всеки вид на продукта и това позволява да се направи обективно сравнение. Поради това не бе необходимо да се променя структурата на КНП и да се изпращат нови въпросници. Освен това, както се посочва в съображение 42, продуктите с приложение за ядрена техника или военни цели влизат в обхвата на продукта и няма основание да бъдат изключени от него. Нищо не сочи, че индийски продукти с приложение за ядрена техника или военни цели са били неоснователно сравнени с износа от КНР. Китайският производител износител не е изнасял посочените от самия него видове на продукта, при които според него би могло да стане объркване относно класовете стомана, използвани за стандартни тръби и тръби за ядрена техника. Тъй като с оглед на това не е възможно сравнението да бъде изопачено, твърдението беше отхвърлено.

(61)

Въз основа на това среднопретегленият дъмпингов марж за двамата включени в извадката производители, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза без платено мито, е в диапазона [25 — 35 %]. Поради това беше направено заключението, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил.

(62)

След оповестяването на окончателните заключения един китайски производител износител първо поиска разяснения относно изчисления за него дъмпингов марж, по-конкретно как контролните номера на продукта на производителя от държавата аналог и съответните коефициенти са били използвани за изчисляване на нормалните стойности. На второ място, производителят износител поиска повече информация за цените на вътрешния пазар в Индия с довода, че обявеният диапазон от нормални стойности и дъмпингови маржове не му дава възможност да провери точността на изчисленията, и заяви, че по-високите стойности се дължат на обстоятелството, че констатациите са изопачени. На трето място, производителят износител поиска допълнителни разяснения за видовете на продукта, продавани на вътрешния пазар в Индия, по-конкретно какво е предприела Комисията, за да може износът от КНР за Съюза да не бъде сравняван със специални продукти с приложение за ядрена техника и военни цели, тъй като такава съпоставка не би била обективна.

(63)

След като получи отговор от Комисията, китайският производител износител представи нови твърдения и искания. На четвърто място, той поиска пълен списък с КНП за промишлеността на Съюза и за производителите от САЩ, в който да бъде посочено как са определени коефициентите. На пето място, производителят износител посочи, че представените от производители от САЩ отговори на въпросника не трябва да бъдат използвани при определянето на коефициентите, тъй като поради причините, изложени в съображение 35, е било счетено, че САЩ не са подходяща държава аналог; той заяви също така, че е възможно коефициентите, определени въз основа на цените в САЩ, да бъдат завишени. На шесто място, той посочи, че при изчисляването на експортната му цена неправилно е включена една експортна сделка. На седмо място, според него Комисията е трябвало да предостави повече информация за нормалните стойности и дъмпинговите маржове за всеки КНП, а не да ги представя като диапазон от стойности. На осмо място, производителят износител заяви, че изнасяните видове на продукта, за които няма продажби на съответния вид на продукта на вътрешния пазар в държавата аналог, не е трябвало да бъдат взети предвид при изчислението и е следвало да бъдат определени като недъмпингови продукти с цел да се избегне „презумпцията за вина“. На последно място, китайският производител износител поиска да се удължи срокът за представяне на становища по оповестените констатации и заключения.

(64)

Най-напред Комисията предостави на китайския производител износител списък с КНП, въз основа на който бе определена нормалната стойност, в т.ч. списък с контролните номера на продукта, които пряко съответстват на изнасяните от него продукти за Съюза, а за случаите, при които няма преки съответствия — информация за това кои КНП са използвани като основа за определяне на нормалната стойност с прилагане на коефициенти. От списъка с КНП е видно, че използваните за определяне на нормалната стойност продажби на вътрешния пазар в Индия не включват специалните класове стомана, които обикновено се използват за ядрена техника и военни цели. Комисията представи и подробен списък с всеки от използваните коефициенти.

(65)

По втория въпрос Комисията представи на китайския производител износител диапазони от нормални стойности и дъмпингови маржове за всеки изнасян вид на продукта. Тъй като не беше възможно да се представи подробна информация в цифри за производителите, без да се разкрият техни поверителни данни, данните бяха представени като диапазони от стойности. В отговор на конкретно изразеното безпокойство относно най-високите дъмпингови маржове Комисията отбеляза, че както най-високите, така и най-ниските дъмпингови маржове се отнасят само за малки количества (под 7 % от износа) и съответно не са достатъчно съществени, така че общият дъмпингов марж за китайския производител износител да отпадне. Следователно дори тези стойности да не бъдат взети предвид, това не би променило констатацията, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил.

(66)

По третия въпрос във връзка с обективното сравнение на видовете на продукта Комисията поясни, че определянето на дъмпинговия марж за всеки вид на продукта, изнасян от производител износител от КНР, се основава на сравнение между експортната цена и нормалната стойност за същия вид на продукта или ако няма съответен вид на продукта — за най-близкия вид на продукта, спрямо който са приложени коефициенти, за да се отразят посочените в КНП характеристики. Следователно експортните цени на обикновени видове на продукта не са сравнявани с цените на специални видове на продукта. По-специално сравнимите продажби на вътрешния пазар в Индия не включват специалните класове стомана, които обикновено се използват за специални продукти с приложение за военни цели или ядрена техника. Поради това Комисията стигна до заключението, че не съществува опасност сравнението да не е било обективно, както твърди китайският производител износител. При всяко положение, въпреки че съгласно законоустановените разпоредби Комисията е длъжна да определи нормална стойност за всеки вид на продукта, изнасян за Съюза, наличието на дъмпинг бе констатирано и когато бяха разгледани само пряко съпоставимите видове на продукта. От това е видно, че общата констатация за наличието на дъмпинг не произтича нито от избора на най-близките видове на продукта, нито от определените коефициенти.

(67)

По четвъртия въпрос освен подробен списък на коефициентите Комисията представи допълнителни обяснения за това как са били приложени, за да се определи нормална стойност на базата на близък вид на продукта за видовете на продукта, за които в държавата аналог няма пряко съответствие. Не беше възможно да се представи пълният списък на КНП в САЩ и Съюза, нито информация за изчисляването на коефициентите, тъй като оповестяването им би наложило да се разкрие чувствителна информация за производителите в САЩ и Съюза.

(68)

По петия въпрос Комисията поясни, че коефициентите са определени като проценти, отразяващи относителните различия между видовете на продукта, а не цените в САЩ в абсолютно изражение. Поради това твърдението, че цените в САЩ в абсолютно изражение са довели до завишаване на определената нормална стойност, беше отхвърлено.

(69)

По шестия въпрос Комисията отбеляза, че посочената експортна сделка е за малък обем (под 3 % от износа) и дори да не бъде взета под внимание, това не би променило констатацията, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил.

(70)

По седмия въпрос, както се обяснява в съображение 65, за всеки от използваните за износ контролни номера на продукта Комисията представи диапазони от стойности за нормалната стойност и дъмпинговия марж. Тъй като не беше възможно да се представи подробна информация в цифри за производителите, без да се разкрият техни поверителни данни, данните бяха представени като диапазони от стойности.

(71)

По осмия въпрос Комисията изтъкна, че е длъжна да установи нормална стойност и да определи дали е имало дъмпинг, за всеки изнасян вид на продукта. „Презумпция за вина“ няма, тъй като наличието на дъмпинг се установява само ако експортната цена е по-ниска от нормалната стойност, а всички количества, при които стойността на дъмпинга е отрицателна, изцяло се отчитат при изчисляването на общия дъмпингов марж.

(72)

В заключение срокът беше удължен, за да може китайският производител износител да се произнесе по допълнителните разяснения, изложени в съображения 64 — 70.

(73)

След представените допълнителни разяснения китайският производител износител продължи да оспорва конкретни аспекти във връзка с извършеното сравнение и определянето на дъмпинга и отново изказа някои от изложените по-горе твърдения.

(74)

На първо място, според него цените в държавата аналог е следвало да бъдат коригирани с оглед на икономиите от мащаба, равнището на търговия, по-ниската производителност, разходите за продажби, рандемана, рентабилността и разходите за суровината. На второ място, според него представените разяснения отново не му дават възможност да разбере по какъв начин е била определена нормалната стойност. На трето място, производителят износител отново поиска да получи данни за разходите за всеки контролен номер на продукта за производителите в САЩ и Съюза, най-малкото в определен диапазон. Той поиска информация също така за използвания източник за всеки коефициент и за характеристиките на продукта. На четвърто място, производителят износител заяви, че коефициентите са изопачени, тъй като в САЩ и в Съюза има продукти с приложение за ядрена техника или военни цели. На пето място, според него приложените от Комисията коефициенти са неправилни. Производителят износител представи алтернативни коефициенти, чието прилагане според него сочи, че реализираният от него внос в Съюза не е бил на дъмпингови цени. Като алтернатива той поиска Комисията да коригира коефициентите според използвания метод на производство, свързаните покупки или вида на използваната суровина. На шесто място, според него дори ако са били взети предвид само пряко съпоставимите видове на продукта, при констатацията за наличието на дъмпинг не са отчетени като цяло по-ниските цени в Индия, предложените от него корекции на цените в държавата аналог и конкретните обстоятелства във връзка с производителя от държавата аналог.

(75)

Комисията подробно разгледа представените нови твърдения.

(76)

На първо място, както се посочва в съображение 35, цените на вътрешния пазар в Индия отразяват реална конкуренция и следователно се приема, че са надеждни. Твърденията за неправомерно отражение върху цените на вътрешния пазар в Индия вече бяха разгледани в съображение 42. Тъй като китайският производител износител не представи доказателства в подкрепа на новите твърдения за корекции на цените на вътрешния пазар в Индия, твърденията бяха отхвърлени.

(77)

На второ място, Комисията вече предостави подробна допълнителна информация за коефициентите, използваните за тях източници и метода за изчисляването им, както се обяснява в съображения 64 — 71, и впоследствие отговори на редица технически въпроси във връзка с метода на изчисление (10). Както се посочва в съображение 83, Комисията също така даде пример за това по какъв начин коефициентът се изчислява от данните за разходите. В примера реалните данни за разходите са изразени в диапазони, за да се защити поверителността на данните в съответствие с член 19 от основния регламент. С оглед на това тя стигна до извода, че китайският производител износител е получил достатъчна информация, която му позволява да проследи метода за определяне на нормалната стойност.

(78)

На трето място, искането да бъдат предоставени допълнителни данни за производителите в САЩ и Съюза вече беше отхвърлено с мотивите, изложени в съображение 67. Съобщаването на използваните източници за всеки коефициент би разкрило информация за видовете на продукта, произвеждани от всеки производител. Като се има предвид големият обем на данните за разходите на отделните дружества (повече от 2 000 реда и над 50 колони), предоставянето на всички данни в диапазони би било неоправдано трудоемка задача. Отбелязано бе също така, че изисканите данни се отнасят за разходите за всеки КНП. Самият размер на разходите няма отражение върху определянето на нормалните стойности, тъй като коефициентите се прилагат като съотношения (проценти), а не като абсолютни стойности. С други думи, размерът на разходите за отделните контролни номера на продукта няма отражение върху резултата. На последно място, използването на диапазони не би могло в разумна степен да осигури необходимата степен на прецизност за изчисляване на коефициентите. Кръстосаното умножаване на изразени в диапазони стойности би дало прекалено голям диапазон, който не дава възможност за конструктивно сравнение. Въпреки че данните за разходите, използвани като основа за изчисленията, не бяха оповестени поради изложените мотиви, получените реални коефициенти бяха оповестени изцяло. На последно място, продажните цени на вътрешния пазар в Индия бяха представени в диапазони. Това се дължи на обстоятелството, че за разлика от данните за разходите, които бяха използвани за определяне на коефициентите, цените в Индия определят основата за изчисляването на нормалните стойности. С оглед на това бе оправдано китайският производител износител да получи достъп до тази информация, за да може да провери данните.

(79)

На четвърто място, както се посочва в съображение 30, видовете на продукта с приложение за военни цели и ядрена техника влизат в обхвата на продукта и няма основание обхватът на продукта да се определя отново. Характеристиките на продукта са отразени в структурата на контролния номер на продукта, която — поради основанията, посочени в съображения 60 и 66 — гарантира обективно сравнение между видовете на продукта. Не бяха представени доказателства за реални неправомерни отражения. Също така нищо не сочи, че подобно неправомерно отражение би било достатъчно съществен фактор, за да се промени общата констатация, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил. Поради това твърденията относно видовете на продукта с приложение за ядрена техника и военни цели бяха отхвърлени.

(80)

На пето място, с оглед на получените становища използваните коефициенти за външен диаметър и клас стомана бяха преразгледани и изменени. Преработените коефициенти бяха оповестени успоредно с произтичащите от това промени в индивидуалните дъмпингови маржове. Въпреки че след внесените изменения дъмпинговият марж за един китайски производител износител бе понижен, те не са достатъчно съществени, за да се промени общата констатация, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил. Представените от китайския производител износител алтернативни коефициенти обаче не бяха приети, тъй като се основават на стандартни ценови списъци на производител от Съюза за период, който не попада в разследвания период в рамките на прегледа. Реални данни за отделните дружества през разследвания период в рамките на прегледа са по-надеждна основа за определяне на нормалната стойност. Исканията за коригиране на коефициентите в зависимост от метода на производство, вида на суровината и свързаните покупки не бяха подкрепени с доказателства и не бяха достатъчно конкретни, тъй като нито един от елементите, изтъкнати от китайския производител износител, не оказва влияние върху определянето на коефициентите. Поради това те бяха отхвърлени.

(81)

На шесто място, предлаганите корекции не бяха подкрепени с доказателства и няма признаци, че са достатъчно съществени, за да опровергаят констатацията за наличието на дъмпинг. Общото равнище на цените на износа от Индия за Съюза не е от значение, тъй като нормалната стойност е определена въз основа на цените на вътрешния пазар, а не на експортните цени. Също така сравнението по КНП е по-точно от сравнение на средните цени поради широката гама от видове на продукта и съществените различия в цените между тях, които може да не бъдат отразени в средните цени. Вследствие на това твърдението беше отхвърлено.

(82)

На много късен етап от разследването един китайски производител износител поиска да се проведе второ изслушване със служителя по изслушванията с довода, че правата му на защита са били нарушени, тъй като не е получил достатъчно обстойно обяснение за методологията, която Комисията е използвала за определяне на дъмпинга, по-специално по какъв начин са били определени коефициентите и как са били приложени за установяване на нормалните стойности. Той поиска също така на срещата да присъстват и други заинтересовани страни — производителите от Съюза, производителят от държавата аналог — Индия, и оказалите съдействие производители от САЩ. Нито една от посочените заинтересовани страни не се отзова на поканата.

(83)

След изслушването служителят по изслушванията даде някои препоръки, а именно Комисията по-подробно да обясни използваната методология и отново да допълни оповестената информация и разясненията, представени на по-ранен етап от процедурата. Комисията оповести допълнителна информация, ограничена до елементите, които според служителя по изслушванията биха могли да имат връзка с правата на защита, и прикани производителя износител да представи становището си по тях. Съдържанието на допълнително оповестената информация е изложено в съображения 53, 77, 78 и 80. Корекцията, направена вследствие на получените коментари от производителя износител, доведе до по-нисък среден дъмпингов марж за китайските производители износители — дъмпинговият марж бе намален до [25 — 35 %], както се посочва в съображение 61, и е малко по-малък от първоначално изчисления диапазон [30 — 40 %] на етапа, на който бяха оповестени окончателните заключения. Точният размер на дъмпинговия марж няма последици за производителите износители, тъй като — както се посочва в съображение 195 — прегледът във връзка с изтичането на срока на мерките няма отражение върху самите мерки.

(84)

Комисията предостави на китайските производители износители достатъчно време, за да представят становища по оповестената нова информация относно допълнителните елементи.

(85)

В становището си обаче един китайски производител износител не се ограничи до посочените от служителя по изслушванията елементи, за които Комисията представи допълнителни разяснения. Вместо това той отново оспори използваната от Комисията методология и разясненията, които вече бяха представени на по-ранен етап в процедурата (вж. съображения 59 — 83). Също така в края на деня в петък, 26 януари 2018 г., преди крайния срок за представяне на коментари в понеделник, 29 януари 2018 г., той представи нов списък с въпроси и искания, които не бяха поставени преди това нито на по-ранен етап в процедурата, нито пред служителя по изслушванията, с твърдението, че ако не получи отговор или информация по тях, това би нарушило правата му на защита.

(86)

В отговор на това Комисията преди всичко припомни правните и процедурните етапи и срокове за завършване на разследването в рамките на прегледа, които не ѝ позволяват да продължи да приема доводи, искания и въпроси, представени на късен етап от процедурата, тъй като това може да застраши своевременното приключване на разследването — особено когато на страните са били предоставени много възможности и време да изложат коментарите си на по-ранен етап. Това е особено вярно в конкретния случай, при който методологията бе пространно обяснена на няколко изслушвания и в множество документи за оповестяване на заключенията, които бяха предоставени на заинтересованите страни. Именно по тези причини в разясненията си след изслушването Комисията изрично настоя китайският производител износител да ограничи коментарите си до конкретните въпроси, по които — според представените от него твърдения пред служителя по изслушванията — са нарушени правата му на защита и по които получи допълнителни разяснения. Китайският производител износител не посочи по какъв начин са били нарушени правата му на защита, и не представи доказателства за това по какъв начин повдигнатите въпроси биха имали отражение върху общите констатации от разследването.

(87)

Освен че оспори методологията за определяне на нормалната стойност, китайският производител износител продължи да отстоява становището, че поради сравнение между тръби с приложение за военни цели и ядрена техника и тръби за обща употреба дъмпинговият му марж е бил завишен. Както се посочва в съображение 79 обаче, такова сравнение не е правено и за тези специфични видове на продукта не е определена нормална стойност.

(88)

Също така за пръв път на този късен етап от процедурата производителят износител поиска да бъде направена корекция за обективно сравнение на цените с довода, че производителността му е 2,5 пъти по-голяма от производителността на индийския производител от държавата аналог. Той изтъкна маржа на печалбата на индийския производител и поиска определената нормална стойност да бъде коригирана и понижена с довода, че продажбите на вътрешния пазар в Индия през разследвания период в рамките на прегледа са били по-рентабилни от установената целева печалба за промишлеността на Съюза при първоначалното разследване. Резултатът от тези две твърдения би бил понижаване на нормалната стойност с 28 % и съответно — отрицателен дъмпингов марж.

(89)

Първото твърдение бе представено на етап, когато вече е невъзможно да бъде проверено. При всяко положение дори ако беше представено на по-ранен етап от процедурата, първото твърдение не бе подкрепено с доказателства и съответно не отговаря на изискванията, определени в член 6, параграф 8 от основния регламент. Второто твърдение е неоснователно, тъй като — както се посочва в съображения 48 и 51 — нормалната стойност е определена въз основа на реалните цени на продажбите на производителя от държавата аналог на вътрешния пазар, а не е формирана въз основа на разходите и печалбите. Рентабилността на продажбите на производителя от държавата аналог на вътрешния пазар беше взета предвид при констатацията, че продажбите на вътрешния пазар са извършени при обичайни търговски условия, както се посочва в съображение 50. За разлика от това целевата печалба на промишлеността на Съюза отразява печалбата, която би могла да бъде реализирана, ако не е имало внос на дъмпингови цени. В този смисъл рентабилността на вътрешния пазар и целевата печалба на промишлеността на Съюза са несъпоставими. Ето защо и двете твърдения бяха отхвърлени. Тъй като корекцията от 28 % бе отхвърлена, дори ако беше прието, направеното от китайския производител износител алтернативно изчисление на дъмпинга не би променило констатацията, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил.

(90)

На проведеното изслушване на 5 февруари 2018 г. същият китайски производител износител многократно се позова на решението на апелативния орган на СТО във връзка с вноса на скрепителни елементи от КНР (дело DS397). Според него въз основа на цитираното решение Комисията е следвало да му съобщи всички разходи, цени и нормални стойности за всеки вид на продукта за производителя от държавата аналог — Индия, за оказалите съдействие производители от САЩ и за промишлеността на Съюза, тъй като в противен случай правата му на защита са нарушени.

(91)

Комисията обаче отбеляза, че съгласно решението методологията за определяне на нормалната стойност трябва да бъде оповестена само за видовете на продукта, изнасяни от китайския производител, за да бъде обхванат целият износ. За сметка на това посоченото решение не означава, че производителят износител следва да получи поверителни данни на дружествата за цялостната дейност на всички страни по случая. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(92)

На проведеното изслушване на 5 февруари 2018 г. същият китайски производител износител продължи да отстоява становището, че определените от Комисията преработени коефициенти също са неправилни. Той оспори преработените коефициенти за класа стомана и коефициентите за най-малките диаметри. Според него всички коефициенти, определени въз основа на данни от производителите износите от САЩ, е следвало да се основават на стандартно калкулиране. Той представи алтернативно изчисляване на дъмпинга с алтернативни коефициенти, при което поради корекцията от 28 %, както се посочва в съображения 88 и 89, се получава отрицателен дъмпингов марж.

(93)

Комисията продължи да отхвърля алтернативните коефициенти, тъй като — както се посочва в съображение 80 — те се основават на стандартни ценови списъци за период, различен от разследвания период в рамките на прегледа. Комисията потвърди, че при антидъмпинговите разследвания следва задължително да се използват реалните разходи, т.е. стандартните разходи, коригирани според различията в количеството и цените. Освен това преработените коефициенти до голяма степен съвпадат с представените от китайския производител износител алтернативни коефициенти. При всяко положение дори ако бяха приети, алтернативните коефициенти сами по себе си не са достатъчни, за да се промени констатацията, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил.

3.2.   Вероятност от продължаване на дъмпинга от КНР

(94)

След констатацията за наличие на дъмпинг през разследвания период в рамките на прегледа Комисията разгледа вероятността от продължаване на дъмпинга, в случай че мерките бъдат отменени. Бяха анализирани следните допълнителни елементи: производственият капацитет и свободният капацитет в КНР, ценовата политика на производителите от КНР на други пазари и привлекателността на пазара на Съюза.

3.2.1.   Производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(95)

Беше установено, че двамата включени в извадката китайски производители износители използват [40 — 60 %] от капацитета си. Според констатациите свободният им капацитет е от порядъка на [40 000 — 50 000 тона]. Това съответства на [30 — 50 %] от потреблението на Съюза. Установени бяха и намерения за изграждането на нови мощности.

(96)

Според оценките на заявителя общият капацитет на всички производители в КНР е над един милион тона. Следователно въз основа на използвания капацитет от включените в извадката производители общият свободен капацитет в КНР се изчислява приблизително на 500 000 тона, което четворно превишава потреблението в Съюза. Дори другите производители износители да използват капацитета си в по-голяма степен от включените в извадката производители, общият свободен капацитет в КНР остава значителен и превишава общото потребление в Съюза.

(97)

Според оценките на заявителя, които се основават на вътрешното производство, вноса и износа в КНР, общото вътрешно потребление в КНР е 310 000 тона. Тъй като неизползваният капацитет превишава с повече от 150 % оценките за вътрешното потребление в КНР, може да се направи изводът, че е слабо вероятно вътрешното потребление в страната да се увеличи със 150 % и огромният свободен капацитет да бъде усвоен.

(98)

Поради това се стигна до заключението, че е налице значителен свободен капацитет, който може поне отчасти да се насочи към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на КНР да изтече.

3.2.2.   Ценова политика на КНР на други пазари

(99)

Антидъмпингови мерки за вноса на разглеждания продукт от КНР се прилагат в Евразийския икономически съюз (Беларус, Казахстан и Русия) и в Украйна. Това сочи, че като цяло отрасълът в КНР прилага дъмпингови практики по отношение на разглеждания продукт на други пазари.

(100)

Установено бе също така, че цените на износа от КНР за всички други трети държави като цяло са по-ниски от експортните цени за Съюза. Въз основа на статистическите данни на КНР за износа експортните цени от КНР за трети държави са средно с 23 % по-ниски от експортните цени за Съюза.

(101)

Комисията стигна до заключението, че ако сега действащите мерки бъдат отменени, съществува вероятност китайските производители износители да пренасочат износа си към Съюза на дъмпингови цени.

3.2.3.   Привлекателност на пазара на Съюза

(102)

При размер над 100 000 тона пазарът на Съюза се оценява като втори по големина в света след КНР и е по-голям от пазара в САЩ. Това го прави привлекателна цел за китайските износители.

(103)

На второ място, беше установено, че средните експортни цени от КНР за Съюза са значително по-високи от средните цени на китайския износ за други пазари, което също показва, че пазарът на Съюза е привлекателен за тях. Както се посочва в съображение 100, експортните цени от КНР за трети държави са средно с 23 % по-ниски от експортните цени за Съюза.

(104)

На трето място, действащите антидъмпингови мерки на други пазари, като Русия и Украйна, ограничават достъпните други пазари за КНР. Предвид гореизложеното, ако срокът на действие на мерките изтече, износът от КНР вероятно отново ще се насочи към пазара на Съюза и вероятно пазарният му дял ще се доближи до дела преди налагането на мерките — 18 %.

(105)

В заключение Комисията констатира, че пазарът на Съюза вероятно ще бъде много привлекателна цел за износа от КНР, ако мерките бъдат отменени.

3.3.   Заключение относно вероятността за продължаване на дъмпинга

(106)

Разследването потвърди, че през разследвания период в рамките на прегледа вносът от КНР на пазара на Съюза е продължил да се осъществява на дъмпингови цени. Разследването потвърди също така, че през разследвания период в рамките на прегледа свободният капацитет в КНР значително превишава потреблението в Съюза. Този свободен капацитет вероятно ще се насочи поне отчасти към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(107)

Освен това на други пазари са въведени антидъмпингови мерки за вноса на разглеждания продукт от КНР, а експортните цени от КНР на други пазари са по-ниски от цените за Съюза. Ценовата политика при износа от КНР на трети пазари потвърждава, че съществува вероятност дъмпингът в Съюза да продължи, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(108)

На последно място, обстоятелството, че с мащаба и цените си пазарът на Съюза е привлекателен, както и фактът, че другите пазари остават затворени поради въведените антидъмпингови мерки, сочат, че съществува вероятност износът от КНР да бъде пренасочен към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(109)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че съществува голяма вероятност отмяната на антидъмпинговите мерки да доведе до значителен внос от КНР в Съюза на дъмпингови цени.

4.   СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(110)

През разследвания период в рамките на прегледа сходния продукт са произвеждали 23 известни производители в Съюза, някои от които са свързани помежду си. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(111)

Въз основа на представените от заявителя данни беше установено, че през разследвания период в рамките на прегледа общото производство на Съюза е било приблизително 117 000 тона.

(112)

На дружествата, включени в извадката за целите на разследването, се падат 54 % от общото производство на Съюза и 55 % от продажбите на Съюза. Поради това се приема, че данните от извадката са представителни за състоянието на промишлеността на Съюза.

4.2.   Потребление на Съюза

(113)

Комисията установи потреблението на Съюза, като взе предвид: i) обема на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза въз основа на данните, предоставени от заявителя; и ii) вноса от трети държави въз основа на данните от Евростат. Най-точни данни бяха получени от базата данни, тъй като освен вноса в нормален режим в нея е включен и вносът в режим активно усъвършенстване.

(114)

Потреблението на Съюза се е променяло, както следва:

Таблица 1

Потребление на Съюза (в метрични тонове)

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Общо потребление на Съюза

108 152

116 718

111 324

104 677

Индекс (2013 г. = 100)

100

108

103

97

Източник: отговори на въпросника, данни на заявителя и базата данни на Евростат.

(115)

Въпреки че през 2014 г. потреблението в Съюза се е увеличило с 8 %, от 2014 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа то е намаляло с 11 %. Спадът се дължи най-вече на намаляването на инвестициите за добив на нефт и газ, тъй като отрасълът е един от най-големите ползватели.

4.3.   Внос от засегнатата държава

4.3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатата държава

(116)

Комисията определи обема на вноса въз основа на информация от базата данни на Евростат (по 10-цифрени кодове). От разпределението на държавите на произход на вноса в базата данни на Евростат обаче стана ясно, че някои от държавите не произвеждат безшевни тръби от неръждаема стомана. По тази причина вносът от тези държави не беше взет предвид за целите на настоящото разследване, тъй като явно не е свързан с разглеждания продукт. Съответната подробна информация беше представена в досието, което е на разположение за преглед от заинтересованите страни. Не беше необходимо да се коригират данните за КНР, Индия, Украйна и други държави — производителки на безшевни тръби от неръждаема стомана.

(117)

Пазарният дял на вноса също беше установен въз основа на коригирани данни от Евростат.

(118)

Вносът от КНР в Съюза се е променял, както следва:

Таблица 2

Обем на вноса (в метрични тонове) и пазарен дял

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Общ обем на вноса от КНР (в тонове)

2 437

1 804

1 951

2 317

Индекс (2013 г. = 100)

100

74

80

95

Пазарен дял (%)

2,3

1,5

1,8

2,2

Обем на вноса от КНР, с изключение на режим активно усъвършенстване

1 173

1 120

1 014

820

Индекс (2013 г. = 100)

100

95

86

70

Пазарен дял (%)

1,1

1

0,9

0,8

Източник: отговори на въпросника, данни на заявителя и базата данни на Евростат.

(119)

През разглеждания период обемът на вноса от КНР не е голям. През целия разглеждан период пазарният дял на общия внос от КНР е около 2 %. Ако не се отчита вносът в режим активно усъвършенстване, пазарният дял през целия разглеждан период е около 1 %. Количествата, внесени в режим активно усъвършенстване, са били реекспортирани в крайни продукти, например топлообменници.

(120)

Вносът е останал в тези неголеми количества след налагането на първоначалните мерки през 2011 г. и следователно може да се приеме, че това се дължи на действащите антидъмпингови мерки.

4.3.2.   Цени на вноса от засегнатата държава и подбиване на цените

(121)

Като предварителна бележка следва да се посочи, че средните цени на разглеждания продукт може да не са представителни за отделните видове на продукта поради голямото им разнообразие и значителните различия в цените. При все това те са представени по-долу.

Таблица 3

Средни цени на вноса от КНР

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Средна цена на вноса от КНР (в евро за тон)

5 288

6 911

6 604

4 615

Индекс

100

131

125

87

Нормален режим (в евро за тон)

5 711

6 146

6 442

5 420

Индекс

100

108

113

95

Режим активно усъвършенстване (в евро за тон)

4 895

8 162

6 780

4 174

Индекс

100

167

138

85

Източник: база данни по ТАРИК.

(122)

През разглеждания период средните цени на вноса от КНР са намалели с 13 %.

(123)

Вносът от оказалите съдействие производители износители представлява 56 % от общия внос от КНР, а пазарният му дял през разследвания период в рамките на прегледа е около 1 %.

(124)

Комисията направи оценка за подбиването на цените през разследвания период в рамките на прегледа, като сравни среднопретеглените продажни цени по вид на продукта на тримата включени в извадката производители от Съюза към несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на равнище франко завода, и съответните среднопретеглени цени на равнище CIF на границата на Съюза за всеки вид на продукта при вноса от включените в извадката производители за първия независим клиент на пазара на Съюза, със съответните корекции за разходите след вноса. Сравнението на цените бе извършено поотделно за всеки вид на продукта при осъществяване на сделки, при необходимост със съответните корекции и след приспадане на направените намаления и отстъпки. Резултатът от сравнението бе изразен като процент от оборота на производителите от Съюза по време на разследвания период.

(125)

Един китайски производител износител заяви, че сравнението на цените може би е изопачено, тъй като продажбите на Съюза включват висококачествени продукти с приложение за ядрена техника и военни цели, които са били съпоставени с обикновени продукти от КНР. Той отправи забележки към структурата на кода за вида на продукта с твърдението, че тя не отразява правилно подобни различия. Използваната система за видовете на продукта обаче гарантира, че произвежданите от промишлеността на Съюза специални видове на продукта не се съпоставят с видовете на продукта, внасяни от китайските производители износители. За специалните продукти, произвеждани от промишлеността на Съюза, в полето за класа на стоманата се отбелязва различен код.

(126)

Въз основа на гореизложената методология вносът е подбивал цените на промишлеността на Съюза средно с 44 %. Дори след като се добави антидъмпинговото мито (което не се прилага за внос в режим активно усъвършенстване), средната цена на посочения внос от КНР е подбивала цените на промишлеността на Съюза с 32 %.

(127)

Един китайски производител износител посочи, че една от сделките му за продажба погрешно е определена като сделка в режим активно усъвършенстване. Тъй като посочената сделка (една-единствена при над 100 сделки) е за по-малко от 3 % от обема на продажбите на дружеството за Съюза, това няма съществено отражение върху маржовете, посочени в съображение 126 по-горе.

4.3.3.   Внос от трети държави

(128)

Таблицата по-долу показва развитието на вноса в Съюза от други трети държави през разглеждания период по отношение на обема и пазарния дял, както и средната цена на вноса. Коментарът в съображение 121 за ползата от прилагането на средни цени е приложим и в този случай.

Таблица 4

Внос от трети държави

Държава

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Индия

Обем в тонове

13 531

17 230

18 911

19 845

 

Индекс

100

127

140

147

 

Пазарен дял (%)

12,5

14,8

17,0

19,0

 

Средна цена

(в евро за тон)

5 315

4 790

5 217

4 519

 

Индекс

100

90

98

85

Украйна

Обем в тонове

10 170

12 535

12 201

11 870

 

Индекс

100

123

120

117

 

Пазарен дял (%)

9,4

10,7

11,0

11,3

 

Средна цена

(в евро за тон)

7 276

6 984

6 706

6 069

 

Индекс

100

96

92

83

Република Корея

Обем в тонове

3 731

3 526

3 481

3 166

 

Индекс

100

95

93

85

 

Пазарен дял (%)

3,4

3

3,1

3

 

Средна цена

(в евро за тон)

6 614

6 124

6 537

6 599

 

Индекс

100

93

99

100

САЩ

Обем в тонове

3 062

4 647

3 280

3 113

 

Индекс

100

152

107

102

 

Пазарен дял (%)

2,8

4

2,9

3

 

Средна цена

(в евро за тон)

15 442

12 181

14 801

15 503

 

Индекс

100

79

96

100

Япония

Обем в тонове

3 605

4 980

4 602

3 052

 

Индекс

100

138

128

85

 

Пазарен дял (%)

3,3

4,3

4,1

2,9

 

Средна цена

(в евро за тон)

7 762

5 477

6 359

8 021

 

Индекс

100

71

82

103

Други трети държави

Обем в тонове

7 267

10 257

8 740

4 019

 

Индекс

100

141

120

55

 

Пазарен дял (%)

6,7

8,8

7,9

3,8

 

Средна цена

(в евро за тон)

6 614

6 124

6 537

6 599

 

Индекс

100

93

99

100

Общо от всички трети държави, с изключение на засегнатата държава

Обем в тонове

41 366

53 175

51 215

45 065

 

Индекс

100

129

124

109

 

Пазарен дял (%)

38,2

45,6

46,0

43,1

 

Средна цена

(в евро за тон)

7 434

6 616

6 570

6 454

 

Индекс

100

89

88

87

Източник: база данни по ТАРИК.

(129)

През разследвания период в рамките на прегледа пазарният дял на вноса от трети държави, различни от разглежданата държава, е достигнал 43,1 % от общото потребление в Съюза. Най-голям е пазарният дял на вноса от Индия (19 % от потреблението на Съюза). Значителен е и вносът от Украйна, чийто пазарен дял през разследвания период в рамките на прегледа е 11,3 %.

(130)

Средните цени, при които посоченият внос е влизал в Съюза, са сравнително ниски спрямо средните цени на промишлеността на Съюза. През разследвания период в рамките на прегледа особено ниска е била средната единична продажна цена на вноса от Индия — 4 519 евро за тон.

(131)

Двама китайски производители износители изразиха становище, че средната цена на вноса от индийските производители е по-ниска от цената на вноса от КНР. Както се пояснява в съображение 121 по-горе, средните цени невинаги дават обективна и конструктивна основа за сравнение на цените. Представеният в съображение 126 анализ на Комисията относно подбиването на цените от вноса от КНР е извършен поотделно за всеки вид на продукта. Разследването не разполага с данни за вноса от Индия в Съюза поотделно за всеки вид на продукта.

4.4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.4.1.   Общи бележки

(132)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент при проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза бе направена оценка на всички икономически показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза по време на разглеждания период.

(133)

За анализа на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата. Комисията направи оценка на микроикономическите показатели въз основа на данните, представени от Комитета за защита. Данните се отнасят за всички известни производители от Съюза. Комисията направи оценка на микроикономическите показатели въз основа на проверените данни, посочени в отговорите на въпросника от включените в извадката производители от Съюза. И двата набора от данни бяха счетени за представителни за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(134)

Макроикономическите показатели са: производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, материални запаси, заетост, производителност, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг.

(135)

Микроикономическите показатели са: средни единични цени, разходи за единица продукция, разходи за труд, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал.

4.4.2.   Макроикономически показатели

4.4.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(136)

През разглеждания период общото производство, производственият капацитет и използването на капацитета в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 5

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Обем на производството (в тонове)

146 346

164 008

132 541

117 034

Индекс

100

112

91

80

Производствен капацитет (в тонове)

242 821

249 029

247 420

248 575

Индекс

100

103

102

102

Използване на капацитета (%)

60

66

54

47

Индекс

100

109

89

78

Източник: отговор на въпросника от Комитета за защита — за всички производители от Съюза.

(137)

През разглеждания период обемът на производството е намалял с 20 %, като най-голям спад се отчита през 2015 г.

(138)

През разследвания период в рамките на прегледа производственият капацитет леко се е увеличил — с 2 % в сравнение с разглеждания период. Увеличението се дължи на капиталовложения в обекти и оборудване, благодарение на които ефикасността леко се е повишила.

(139)

През разглеждания период използваният капацитет е намалял. Намаляването му с 22 процента се дължи на свилото се производство през разглеждания период.

4.4.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(140)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 6

Обем на продажбите и пазарен дял

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Обем на продажбите на пазара на Съюза (в тонове)

64 349

61 739

58 157

57 295

Индекс

100

96

90

89

Пазарен дял (%)

59,5

52,9

52,2

54,7

Индекс

100

89

88

92

Обем на износа (в тонове)

63 641

78 164

53 884

49 691

Индекс

100

123

85

78

Източник: отговор на въпросника от Комитета за защита — за всички производители от Съюза.

(141)

През разследвания период в рамките на прегледа обемът на продажбите на пазара на Съюза е намалял до 57 295 — спад с 11 % в сравнение с разглеждания период. През същия период пазарният дял на промишлеността на Съюза се е свил с 8 %, а износът на промишлеността на Съюза е намалял с 22 %.

4.4.2.3.   Растеж

(142)

Както се вижда от таблица 6 по-горе, промишлеността на Съюза не е отбелязала растеж, а през разглеждания период пазарният ѝ дял даже е намалял.

4.4.2.4.   Заетост и производителност

(143)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 7

Заетост и производителност

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Брой на наетите лица

4 825

4 859

4 451

4 462

Индекс

100

101

92

92

Производителност (тона/наето лице)

30

34

30

26

Индекс

100

111

98

86

Източник: отговор на въпросника от Комитета за защита — за всички производители от Съюза.

(144)

През разглеждания период броят на служителите е намалял с 8 % и производителността на работната сила на производителите от Съюза, измерена като продукция (в тонове) на наето лице за една година, е спаднала с 14 %.

4.4.2.5.   Материални запаси

(145)

През разглеждания период запасите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 8

Материални запаси

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Запаси в края на периода (в тонове)

8 065

8 906

8 294

6 470

Индекс

100

110

103

80

Запаси в края на периода като процент от производството

5,5

5,4

6,3

5,5

Индекс

100

99

114

100

Източник: отговор на въпросника от Комитета за защита — за всички производители от Съюза.

(146)

В сравнение с 2013 г. през разследвания период в рамките на прегледа запасите в края на периода са намалели с 20 %. В сравнение с производството през същия период те остават стабилни.

4.4.2.6.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(147)

Както се обяснява в раздел 3 по-горе, през разследвания период в рамките на прегледа дъмпингът е продължил. Осъществяваният от китайските производители значителен дъмпинг е оказал неблагоприятно влияние върху резултатите на промишлеността на Съюза, тъй като цените съществено са подбивали продажните цени на промишлеността на Съюза.

(148)

Въпреки това през разглеждания период вносът на дъмпингови цени от КНР е бил значително по-малък, отколкото през първоначално разследвания период. Въз основа на това може да се направи заключението, че размерът на дъмпинговия марж също е имал по-слабо отражение върху промишлеността на Съюза.

4.4.3.   Микроикономически показатели

4.4.3.1.   Цени и фактори, влияещи върху цените

(149)

През разглеждания период среднопретеглените единични продажни цени на включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 9

Продажни цени в Съюза

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Средни продажни цени за несвързани страни (в евро за тон)

9 601

9 013

9 256

8 668

Индекс

100

94

96

90

Производствени разходи за единица продукция (в евро за тон)

9 065

8155

9 106

8 425

Индекс

100

90

100

93

Източник: данни от включените в извадката производители от Съюза.

(150)

През разглеждания период продажните цени в Съюза са намалели с 10 %. Разходите за единица продукция са намалели със 7 % поради спад в цените на суровините, най-вече в цената на никела. Увеличението на разходите за единица продукция през 2015 г. може да се обясни с отчетения през същата година спад в производството и обема на продажбите (таблици 5 и 6 по-горе).

(151)

Следва да се отбележи, че в посочените средни цени и средни разходи за единица продукция са включени редица висококачествени продукти, които се продават за определени отрасли и не се конкурират с вноса от КНР. Поради това тези продукти не са използвани при сравнението на цените между вноса и продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза (вж. съображение 124).

4.4.3.2.   Разходи за труд

(152)

През разглеждания период средните разходи за труд на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10

Средни разходи за труд за едно наето лице

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Средна работна заплата на наето лице (в евро)

63 156

64 353

64 117

61 394

Индекс

100

102

102

97

Източник: данни от включените в извадката производители от Съюза.

(153)

През разглеждания период тенденцията при средните разходи за труд на наето лице е относително стабилна. В периода от 2013 г. до разследвания период в рамките на прегледа средните разходи за труд на наето лице са намалели с 3 %.

4.4.3.3.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(154)

Комисията определи рентабилността на включените в извадката производители от Съюза, като изрази нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби. Нетният паричен поток представлява способността на производителите от Съюза да самофинансират дейностите си. Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата, изразена като процент от нетната балансова стойност на инвестициите.

(155)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 11

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПРП

Рентабилност на продажбите за несвързани клиенти в Съюза (процент от оборота от продажбите)

5,6

6,8

0,8

0,3

Индекс

100

123

14

5

Паричен поток (в евро) (индекс, 2013 г. = 100)

100

73

60

38

Инвестиции (в евро) (индекс, 2013 г. = 100)

100

76

99

102

Възвръщаемост на инвестициите (%)

35,9

35,6

6,8

3,0

Индекс

100

99

19

8

Източник: данни от включените в извадката производители от Съюза.

(156)

През разглеждания период печалбата на промишлеността на Съюза е намаляла. През 2014 г. промишлеността е отчела увеличение с 23 % в сравнение с 2013 г. В периода 2014—2015 г. печалбата ѝ е намаляла с 88 %, а през разследвания период в рамките на прегледа едва достига точката на рентабилност след спад до 0,3 %.

(157)

Тенденцията при нетния паричен поток и възвръщаемостта на инвестициите е сходна с процесите при рентабилността.

(158)

През разглеждания период инвестициите на включените в извадката дружества остават стабилни. Те са предназначени предимно за повишаване на ефикасността на съществуващите производствени линии и за подобрения във връзка със здравето, безопасността и околната среда.

4.5.   Заключение относно вредата

(159)

В началото на разглеждания период някои икономически показатели сочат положително развитие за промишлеността на Съюза, с ясни признаци за възстановяване от вредата, установена при първоначалното разследване. По-конкретно през 2013 и 2014 г. промишлеността на Съюза е реализирала печалба над целевите стойности. Тя е успяла също така значително да повиши своето производство и процента на използвания капацитет, както и обема на експортните продажби.

(160)

От 2015 г. обаче повечето икономически показатели безспорно се влошават. Тази тенденция е най-ясно изразена при резкия спад на рентабилността (която през разследвания период в рамките на прегледа намалява до 0,3 %), както и при значителното намаляване на производството, използването на капацитета, единичните продажни цени и заетостта. Като цяло през разглеждания период при почти всички икономически показатели тенденциите се влошават.

(161)

Неблагоприятното им развитие може да се обясни с натрупването на редица фактори, чието общо отражение допълнително влошава все още неукрепналата промишленост на Съюза — продължаващия внос на дъмпингови цени от КНР, който, макар и в по-малки количества в сравнение с първоначалното разследване, значително подбива цените на производителите в Съюза; отчетения в световен мащаб значителен спад на инвестициите на най-големия пазар за разглеждания продукт — добива на нефт и газ; все по-голям внос на ниски цени от трети държави (преди всичко Индия и Украйна), който упражнява сериозен натиск за занижаване на цените и обема на промишлеността на Съюза.

(162)

След оповестяването на заключенията двама китайски производители износители изтъкнаха, че би следвало да се представи по-подробна информация за трите причинно-следствени връзки, посочени в съображение 161. Тези връзки обаче са надлежно обяснени и нито една заинтересована страна не изказа предположение, че определено влияние може да са оказали и други фактори. Поради това Комисията счита, че направеният от нея анализ е пълен и отговаря на фактите.

(163)

В съответствие с изискването по член 3, параграф 6 от основния регламент заключението, че вносът от КНР е оказал съществено въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза, произтича от значителното подбиване на цените, посочено в раздел 4.3.2 по-горе. Твърдението на един производител износител след оповестяването на заключенията, че пазарният дял на вноса от КНР е само 1 %, е неточно, тъй като при определянето на пазарния дял на КНР следва да се отчитат и реализираните в Съюза продажби в режим активно усъвършенстване. Основание за това е обстоятелството, че вносът в режим активно усъвършенстване е част от потреблението на разглеждания продукт и се конкурира с другите продажби на пазара на Съюза, в т.ч. с промишлеността на Съюза. В съображение 115 по-горе също така се пояснява, че през разглеждания период потреблението е намаляло с 3 %, най-вече поради започналото от 2015 г. намаляване на инвестициите в отрасъла за добив на нефт и газ — най-важния ползвател на разглеждания продукт. В свое изявление, което бе предоставено на разположение на всички заинтересовани страни и не беше оспорено от нито една от тях, Комитетът за защита потвърди слабото търсене от ползвателите в отрасъла през втората половина на разглеждания период. Следователно този фактор, който е предизвикал спад в търсенето, също е имал отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза през втората половина на разглеждания период. На последно място, нарасналият внос от Индия и други трети държави бе обстойно разгледан в раздел 4.3.3 по-горе, а в таблица 4 е представена изчерпателна информация за увеличените количества, развитието на цените и увеличението на пазарните дялове. Въпреки че от средните цени на вноса от Индия може да се допусне, че този внос подбива цените на промишлеността на Съюза, подобно заключение не може да се направи със сигурност, тъй като за меродавни сравнения на цените би следвало да се използват по-точни данни, като следва да се вземе под внимание и развитието в бъдеще (вж. съображения 176 — 180). При всяко положение Комисията отбелязва, че в член 11, параграф 2 от основния регламент няма изискване да бъде направен отделен анализ на причинно-следствената връзка като условие за това прилагането на митата да продължи, ако има вероятност от повторно възникване на дъмпинга и продължаване на вредата, както бе установено в настоящия регламент. Въз основа на гореизложеното не може да се направи заключението, че през разследвания период в рамките на прегледа вносът от Индия или от други трети държави е бил единственият фактор, който е причинил вреда на промишлеността на Съюза. Съществуването на трите фактора и тяхното значение произтичат от оценката на информацията в досието, което бе предоставено на разположение на всички заинтересовани страни. Поради това твърдението, че оповестените заключения не представят достатъчно ясно причинно-следствената връзка, бе отхвърлено.

(164)

Вследствие на това Комисията стигна до заключението, че първоначалните мерки са били от полза за промишлеността на Съюза, тъй като през целия разглеждан период (по-специално през 2013 и 2014 г.) тя е отбелязала определени подобрения в сравнение с положението през първоначално разследвания период (2010 г.). Промишлеността на Съюза обаче се възстановява бавно и продължава да бъде нестабилна и уязвима поради изложените по-горе фактори. В съответствие с това беше установено, че през разследвания период в рамките на прегледа промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

5.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕДАТА, АКО МЕРКИТЕ БЪДАТ ОТМЕНЕНИ

(165)

Както се посочва в съображение 164 по-горе, при разследването беше установено, че промишлеността на Съюза е претърпяла вреда. С оглед на това в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията прецени дали съществува вероятност вредата, причинена от дъмпинговия внос от КНР, да продължи, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на КНР да изтече.

(166)

Във връзка с това Комисията анализира следните елементи: свободния капацитет в КНР, привлекателността на пазара на Съюза, вероятните цени на вноса от КНР, ако не се прилагат антидъмпингови мерки, и отражението им върху промишлеността на Съюза.

5.1.   Свободен капацитет в КНР и привлекателност на пазара на Съюза

(167)

Комисията установи, че през разследвания период в рамките на прегледа вносът от КНР на пазара на Съюза е бил на дъмпингови цени, които значително са подбивали цените на производителите от Съюза. С оглед на това Комисията стигна до заключението (изложено в съображение 109 по-горе), че съществува вероятност от продължаване на дъмпинга, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(168)

В съображения 95 — 98 Комисията потвърди, че в КНР е налице голям свободен капацитет, който според оценките четворно превишава общото потребление на пазара на Съюза. В същата връзка в хода на разследването беше потвърдено (вж. съображение 102), че след КНР Съюзът е пазарът с най-голямо потребление на безшевни тръби от неръждаема стомана в света.

(169)

При разследването също така стана ясно, че китайските производители износители прилагат дъмпинг и когато изнасят за други пазари. Това е довело до налагането на антидъмпингови мерки спрямо китайските производители износители в няколко държави, вследствие на което достъпните пазари за износ от КНР са ограничени.

(170)

Поради това Комисията стигна до заключението, че поне част от големия свободен капацитет в КНР вероятно ще се насочи към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

5.2.   Въздействие на прогнозния обем на вноса и влияние върху цените, в случай че мерките бъдат отменени

(171)

Въз основа на елементите, описани в раздел 5.1, при разследването беше потвърдено, че ако не се прилагат антидъмпингови мерки, китайските производители износители ще имат сериозен стимул значително да увеличат вноса си на пазара на Съюза. Комисията също така установи, че съществува сериозна вероятност от продължаване на дъмпинга, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече (съображения 106 — 109 по-горе).

(172)

С цел да се добие представа за цените на вноса от КНР, ако не се прилагат мерки, Комисията извърши оценка на следните елементи: i) сравнение на цените между цените на вноса от КНР в Съюза, без да се прилага антидъмпингово мито (т.е. цените за внос в режим активно усъвършенстване) и цените на промишлеността на Съюза през разследвания период в рамките на прегледа; и ii) ценовата политика на китайските производители износители на трети пазари (на които няма въведени антидъмпингови мерки).

(173)

От направените сравнения стана ясно, че цените на вноса от КНР на пазара на Съюза, без да се плаща антидъмпингово мито, са средно с 44 % по-ниски от цените на промишлеността на Съюза. Освен това анализът на експортната политика на китайските производители сочи, че цените на износа им за други трети пазари като цяло са малко по-ниски от цените на износа им за Съюза. С оглед на това Комисията потвърди, че китайските производители износители прилагат последователна политика за износ на много ниски цени на всички пазари.

(174)

Като се има предвид гореизложеното, съществува голяма вероятност дъмпинговият внос от КНР да навлезе на пазара на Съюза в големи обеми и на цени, които значително подбиват цените на производителите от Съюза. Това би се отразило неблагоприятно върху промишлеността на Съюза, тъй като значителният по обем допълнителен внос би занижил продажните ѝ цени и би намалил обема на продажбите и използвания от нея капацитет, а това ще доведе до увеличаване на производствените разходи. Така очакваното увеличение на дъмпинговия внос на ниски цени още по-осезателно ще влоши финансовите резултати на промишлеността на Съюза, по-специално рентабилността ѝ.

(175)

Припомняйки големия понастоящем внос от Индия, един китайски производител износител изрази съмнение, че вносът на разглеждания продукт от КНР отново ще навлезе на пазара на Съюза в големи количества и това ще утежни последиците от вредата за промишлеността на Съюза. Според него вносът от Индия е заместил вноса от КНР и е слабо вероятно вносът от КНР да възвърне предишните си позиции като обем на продажбите, тъй като цените от Индия трайно остават по-ниски от цените от КНР. За разлика от цените на КНР на трети пазари, които са само незначително по-ниски от цените на КНР за Съюза, цените от Индия за Съюза са значително по-ниски от цените от КНР за Съюза.

(176)

В отговор на това твърдение следва да се приведат няколко довода.

(177)

На първо място, съгласно изискванията в член 11, параграф 2 от основния регламент настоящото разследване се ограничава до това да се направи оценка дали съществува вероятност вносът на разглеждания продукт от КНР на причиняващи вреда цени до доведе до повторно възникване на дъмпинга и вредата, ако съответните мита бъдат премахнати. Обстоятелството, че понастоящем вносът от КНР на пазара на Съюза е в много по-малки количества, отколкото преди налагането на мерките, сочи, че благодарение на митата са възстановени лоялни условия на конкуренция между китайските износители на разглеждания продукт и промишлеността на Съюза. Обстоятелството, че вносът от Индия подбива вноса от КНР, не променя задължението на Комисията да не надхвърля рамките на настоящото разследване. Както показва съдебната практика на Общия съд, от член 11, параграф 2 на основния регламент е видно, че Комисията трябва само да потвърди становището, че съществува вероятност от повторно възникване или продължаване на вредата, причинена от дъмпинговия внос от КНР, ако се допусне срокът на мерките да изтече (11). Както се посочва в съображение 183, извършената и изложена в настоящия регламент оценка доказва съществуването на такава вероятност.

(178)

На второ място, отново следва да се припомни (вж. съображение 121 по-горе), че средните цени във връзка с разглеждания продукт следва да се използват внимателно, тъй като цените на тон варират в много широки граници; затова винаги, когато е възможно, цените трябва да се сравняват поотделно за всеки вид на продукта. При установяването на вероятността от продължаване на вредата обаче Комисията сравни продажните цени и обема от КНР не с продажните цени и обема от Индия, а с тези на промишлеността на Съюза. Комисията в никакъв случай не твърди, че вносът от КНР ще замести вноса от Индия. Подобно развитие само по себе си не би утежнило последиците от вредата за промишлеността на Съюза. Поради установения голям марж на подбиване на цените (вж. съображение 173 по-горе) и големия свободен капацитет обаче се счита, че вносът от КНР значително би се увеличил и това би причинило допълнителна вреда на промишлеността на Съюза, ако мерките бъдат отменени. Последиците от този внос биха били изключително тежки за обема на продажбите и рентабилността на промишлеността на Съюза.

(179)

На трето място, във връзка със сравнението между цените на вноса от КНР и Индия анализът на данните за включените в извадката китайски производители износители недвусмислено показва, че през разглеждания период вносът е включвал специализирани продукти (като прецизно обработени тръби) или внос при режим активно усъвършенстване. Очевидно ако мерките бъдат отменени, ще стане възможно да се внася много по-широк асортимент от продукти, а вносът на по-стандартните видове на продукта (тези с най-голям обем за промишлеността на Съюза) ще се увеличи. Независимо от това дали има конкуренция от Индия, вносът от КНР вероятно ще се увеличи.

(180)

Същият китайски производител износител също така използва данните за средната цена на вноса от Индия в Съюза, за да обясни защо цените на износа от КНР за трети държави не потвърждават констатацията за продължаване на вредата. И в този случай използването на средни цени означава, че Комисията не може да приеме представения анализ. Използваните от нея данни за износа от КНР за трети държави се основават на конструктивно сравнение според вида на продукта.

(181)

Китайският износител се позова на случая за заобикаляне на мерките от Индия, посочен в съображение 7. Това твърдение обаче също не може да се приеме, тъй като точни заключения въз основа на сравнение на цените могат да се извлекат само ако сравнението се прави поотделно за всеки вид на продукта. При настоящото разследване за преглед във връзка с изтичане на срока на действие на мерките позоваването на средните цени на вноса, дори те да са ниски, не е конструктивно.

(182)

Поради това и като взе предвид всички гореизложени мотиви, Комисията отхвърля твърдението, че не е дала достатъчно ясно обяснение за продължаването на вредата.

5.3.   Заключение относно вероятността от продължаване на вредата

(183)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че отмяната на мерките по всяка вероятност би довела до значително увеличение на дъмпинговия внос от КНР на цени, които подбиват цените на промишлеността на Съюза, и това би утежнило последиците от вече причинената вреда за промишлеността на Съюза. Това би представлявало съществен риск за жизнеспособността на промишлеността на Съюза.

6.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(184)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията проучи дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки по отношение на КНР би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Интересът на Съюза бе определен на базата на оценка на всички различни засегнати интереси, включително тези на промишлеността на Съюза, вносителите, търговците на едро и ползвателите. Анализът на тези интереси позволява да се оцени всяко неоправдано отрицателно въздействие върху страните, засегнати от настоящите антидъмпингови мерки.

(185)

На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становището си съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент.

(186)

Въз основа на това бе разгледан въпросът дали има наложителни причини да се направи заключението, че запазването на съществуващите мерки не би било в интерес на Съюза.

6.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(187)

Макар че действащите антидъмпингови мерки до голяма степен предотвратяват навлизането на дъмпингов внос на пазара на Съюза, промишлеността на Съюза остава нестабилна, както се потвърждава от отрицателните тенденции при някои показатели за вредата.

(188)

Ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, вероятното навлизане на значителен по обем дъмпингов внос от засегнатата държава може да причини допълнителна вреда за промишлеността на Съюза. Наред с други последици това навлизане вероятно би причинило загуба на пазарен дял, спад на продажните цени и по-слабо използване на капацитета, и като цяло сериозно би влошило финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

(189)

Поради това Комисията стигна до заключението, че запазването на антидъмпинговите мерки по отношение на КНР би било в интерес на промишлеността на Съюза.

6.2.   Интерес на несвързаните вносители и ползвателите

(190)

При първоначалното разследване беше установено, че налагането на мерките вероятно няма да има сериозни отрицателни последици за вносителите и ползвателите в Съюза. Съдействие при разследването оказаха шестима вносители (четирима от които са и ползватели на разглеждания продукт), които представиха отговори на въпросника. Само един от тях посочи, че възразява срещу мерките.

(191)

При разследването беше установено, че по-голямата част от вноса се прави в режим активно усъвършенстване (при който не се дължи антидъмпингово мито). Освен това стопанската дейност на вносителите често е организирана на големи сегменти, в които разглежданият продукт изобщо не се използва. Същите вносители поясниха, че имат много други източници за доставка на разглеждания продукт. Също така от разгледаните разходи на вносителите е видно, че разглежданият продукт формира (средно) по-малко от 10 % от общите им производствени разходи за крайни продукти.

(192)

Тъй като от изложеното в предходното съображение се потвърждава, че мерките не са имали съществено отражение върху вносителите и ползвателите, Комисията стигна до заключението, че продължаването на мерките няма да има сериозно неблагоприятно въздействие за тях.

(193)

Една заинтересована страна, която е сменила вносителите на голяма част от доставките си и вместо от китайски ги набавя от индийски производители износители, изказа твърдението, че мерките не са били от полза за промишлеността на Съюза. Както се пояснява в раздел 4.5 обаче, от общото състояние на промишлеността на Съюза е видно, че тя може да се възползва от мерките, ако няма големи количества внос от КНР.

6.3.   Заключение относно интереса на Съюза

(194)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че няма наложителни причини, свързани с интереса на Съюза, срещу запазването на сега действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от Китайската народна република.

7.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(195)

От направените заключения относно вероятността от продължаване на дъмпинга и на вредата следва, че в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент приложимите антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от КНР с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1331/2011, следва да останат в сила.

(196)

Като се има предвид най-новата съдебна практика на Съда (12), е целесъобразно да се предвиди процент на лихвата за забава, платима в случай на възстановяване на окончателните мита, тъй като в съответните действащи разпоредби относно митата не е предвиден такъв лихвен процент и прилагането на националните правила би довело до неоправдани различия между стопанските субекти в зависимост от това коя държава членка са избрали за митническо оформяне.

(197)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на безшевни тръби от неръждаема стомана (различни от тези с монтирани фитинги и подходящи за пренос на газове или течности тръби с приложение в гражданската авиация), класирани понастоящем в кодове по КН: 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 и ex 7304 90 00 (кодове по ТАРИК 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 и 7304900091), с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произведени от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество/дружества

Ставка на окончателното антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

B119

Дружества, изброени в приложение I

56,9 %

 

Всички други дружества

71,9 %

B999

3.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митата. Лихвата за забава, която се заплаща в случай на възстановяване, което е основание за изплащане на такива лихви, е лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране и публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз, влязъл в сила на първия календарен ден от месеца, през който се пада крайният срок, увеличен с един процентен пункт.

4.   Когато нов производител износител от Китайската народна република представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че: а) не е изнасял за Съюза продукта, описан в параграф 1, в периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. (първоначално разследвания период); б) не е свързан с никой износител или производител в Китайската народна република, за когото се прилагат антидъмпинговите мерки, наложени с настоящия регламент; в) действително е изнасял разглеждания продукт за Съюза или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза след края на първоначално разследвания период, Комисията може да измени приложение I, като добави новия производител износител към оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката при първоначалното разследване и към които поради това се прилага среднопретегленото мито, ненадвишаващо 56,9 %.

5.   Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че (обемът) безшевни тръби от неръждаема стомана, продавани за износ за Европейския съюз и обхванати от настоящата фактура, са произведени от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (засегнатата държава). Декларирам, че информацията, предоставена в настоящата фактура, е пълна и вярна.“ Ако такава фактура не бъде представена, се прилага ставката на митото, приложима за „всички други дружества“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1331/2011 на Съвета от 14 декември 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република (ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 6).

(3)  ОВ C 117, 2.4.2016 г., стр. 10.

(4)  Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, ОВ C 461, 10.12.2016 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 40, 17.2.2017 г., стр. 64.

(6)  ОВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 1.

(7)  Решение от 18 април 2013 г. по дело C-595/11 — Steinel Vertrieb, ECLI:EU:C:2013:251, т. 44.

(8)  ОВ L 169, 29.6.2011 г., стр. 6.

(9)  ОВ L 211, 17.8.2017 г., стр. 22.

(10)  Кореспонденция със законните представители на китайския производител износител от 27 и 29 декември 2017 г.

(11)  Решение на Общия съд от 30 април 2015 г. по дело T-432/12 — VTZ and Others v Council, EU:T:2015:248, т. 74.

(12)  Решение по дело C-365/15 — Wortmann, EU:C:2017:19, т. 35 — 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОКАЗАЛИ СЪДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗНОСИТЕЛИ ОТ КНР, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗВАДКАТА ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ

Наименование

Допълнителен код по ТАРИК

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui

B 236

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou

B 237

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou

B 238

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou

B 239

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou

B 240

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou

B 241

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing

B 242

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian

B 244

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai

B 245

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai

B 246

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai

B 247

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai

B 248

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai

B 249

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou

B 250

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou

B 251

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing

B 252

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing

B 253

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou

B 254

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui

B 255

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui

B 256

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City

B 257

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town

B 258

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou

B 259

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui

B 260

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town

B 261

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou

B 262

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui

B 263

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town

B 264


РЕШЕНИЯ

6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2018/331 НА СЪВЕТА

от 5 март 2018 година

за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (1), и по-специално член 33, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849.

(2)

На 15 февруари 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН), създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, измени вписването за едно лице, за което се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849 се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Н. ДИМОВ


(1)  ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849 вписване 52 от част A „Лица“ се заменя със следното:

„52.

Ri Su Yong

 

Дата на раждане: 25.6.1968 г.

гражданство: КНДР

Паспорт №: 654310175

Адрес: няма данни

Пол: мъжки

Работил като представител в Куба на Korea Ryonbong General Corporation.

2.6.2017 г.

Служител на Korea Ryonbong General Corporation, специализиран в придобиването на активи в полза на предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подпомагането на продажбите на КНДР, свързани с военния сектор. Поръчките на дружеството вероятно подпомагат програмата за химически оръжия на КНДР.“


6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2018/332 НА СЪВЕТА

от 5 март 2018 година

за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (1), и по-специално член 2в от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 23 декември 2013 г. Съветът прие Решение 2013/798/ОВППС.

(2)

На 16 февруари 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, създаден съгласно Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, актуализира информацията относно едно лице, за което се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2013/798/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2013/798/ОВППС се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Н. ДИМОВ


(1)  ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Решение 2013/798/ОВППС в част А „Лица“ вписването относно посоченото по-долу лице се заменя със следното:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (други имена: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (роден на 16 декември 1948 г. в Izo, Южен Судан)

Длъжност: а) Бивш президент на Централноафриканската република; б) Преподавател

Дата на раждане: а) 14 октомври 1946 г.; б) 16 декември 1948 г.

Място на раждане: а) Mouila, Габон; б) Izo, Южен Судан

Гражданство: а) Централноафриканска република; б) Южен Судан

Паспорт №: D00002264, издаден на 11 юни 2013 г. (издаден от Министерството на външните работи в Juba, Южен Судан. Изтича на 11 юни 2017 г. Дипломатически паспорт, издаден на името на Samuel Peter Mudde)

Национален идентификационен номер: M4800002143743 (Личен номер в паспорта)

Адрес: Уганда.

Дата на посочване от ООН: 9 май 2014 г.

Друга информация: Името на майката: Martine Kofio. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Bozizе е включен в списъка на 9 май 2014 г. съгласно точка 36 от Резолюция 2134 (2014) за „участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР“.

Допълнителни сведения

Със съдействието на свои поддръжници Bozize подстрекава нападението в Bangui на 5 декември 2013 г. Оттогава той продължава опитите си за провеждане на операции за дестабилизиране, целящи поддържане на напрежението в столицата на ЦАР. Има сведения, че преди да напусне ЦАР на 24 март 2013 г., Bozize създава военизираната групировка Антибалака. В комюнике Bozize призовава групировката си да продължи жестоките нападения срещу настоящия режим и ислямистите. Има сведения, че Bozize предоставя финансова и материална подкрепа на членове на групировката, които работят за дестабилизиране на протичащия в момента преход и за връщането на Bozize на власт. Повечето от членовете на Антибалака са от централноафриканските въоръжени сили, разпръснали се в провинцията след преврата и впоследствие реорганизирани от Bozize. Bozize и поддръжниците му контролират повече от половината части Антибалака.

Лоялните към Bozize сили са въоръжени с автомати, минохвъргачки и ракетомети и все по-често участват в репресиите срещу мюсюлманското население в ЦАР. Обстановката в ЦАР рязко се влошава след нападението на Антибалака в Bangui от 5 декември 2013 г., при което загиват над 700 души.“


6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/48


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/333 НА СЪВЕТА

от 5 март 2018 година

за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 5 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/119/ОВППС (1).

(2)

Въз основа на преглед на посоченото решение прилагането на ограничителните мерки следва да се удължи до 6 март 2019 г., вписванията за две лица следва да бъдат заличени, а изложенията на мотивите за 3 лица следва да се актуализират.

(3)

Поради това Решение 2014/119/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/119/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 5 втора алинея се заменя със следното:

„Настоящото решение се прилага до 6 март 2019 г.“.

2)

Приложението се изменя съгласно приложението към настоящото решение

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Н. ДИМОВ


(1)  Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 66, 6.3.2014 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Вписванията за следните лица се заличават от списъка, поместен в приложението към Решение 2014/119/ОВППС:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Вписванията за следните лица, посочени в приложението към Решение 2014/119/ОВППС, се заменят със следното:

 

Име

Информация за идентифициране

Изложение на мотивите

Дата на включване в списъка

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Роден на 10 юли 1973 г. в Енакиево (Донецка област), син на бившия президент, бизнесмен

Лице, по отношение на което се провежда наказателно производство от украинските власти за присвояване на публични финансови средства или активи или за съучастие в подобно деяние.

6.3.2014 г.

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

Роден на 17 декември 1947 г. в Калуга, Русия, министър-председател на Украйна до януари 2014 г.

Лице, по отношение на което се провежда наказателно производство от украинските власти за присвояване на публични финансови средства или активи или за съучастие в подобно деяние.

6.3.2014 г.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Роден на 21 септември 1985 г. в Харков, бизнесмен

Лице, по отношение на което се провежда наказателно производство от украинските власти за присвояване на публични финансови средства или активи и за злоупотреба със служебно положение с цел получаване на неправомерна облага за себе си или за трето лице, като по този начин се причиняват загуби на украински публични финансови средства или активи.

6.3.2014 г.


ПРЕПОРЪКИ

6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/50


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2018/334 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2018 година

относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Интернет и доставчиците на услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, имат съществен принос за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. Много от тези доставчици на услуги играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите и улесняват обществения дебат и разпространяването и получаването на фактическа информация, мнения и идеи. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн, като например разпространение на информация, свързана с тероризъм, сексуално насилие над деца, неправомерен език на омразата или нарушения на законодателството за защита на потребителите, като тези злоупотреби могат да подкопаят доверието на потребителите и да увредят бизнес моделите на тези доставчици на услуги. Понякога засегнатите доставчици на услуги може дори да извлекат някои предимства от такива дейности, например вследствие на наличието на защитено с авторско право съдържание, без да е дадено разрешение от носителите на права.

(2)

Наличността на незаконно съдържание онлайн води до сериозни отрицателни последици за потребителите, за други засегнати граждани и дружества, както и за обществото като цяло. Като се имат предвид централната им роля и технологичните средства и способности, свързани с предлаганите от тях услуги, доставчиците на онлайн услуги носят особени обществени отговорности да помагат за борбата с незаконното съдържание, разпространявано чрез използването на техните услуги.

(3)

С оглед на това, че бързото премахване на незаконното съдържание или блокирането на достъпа до него често са от съществено значение за ограничаването на по-широкото разпространение на това съдържание и причиняването на вреди, посочените отговорности предполагат, наред с другото, че засегнатите доставчици на услуги следва да могат да вземат бързи решения относно възможните действия спрямо незаконното съдържание онлайн. Тези отговорности предполагат също така, че доставчиците на услуги следва да въведат ефективни и подходящи гаранции, по-специално с цел осигуряване на надлежността и пропорционалността на своите действия и предотвратяване на неволното премахване на съдържание, което не е незаконно.

(4)

Много доставчици на услуги онлайн са признали тези отговорности и са предприели действия във връзка с тях. На колективно равнище бе постигнат значителен напредък посредством доброволни договорености от различно естество, сред които са Интернет форумът на ЕС за борба с терористичното съдържание онлайн, Кодексът за поведение относно противодействие на незаконния език на омразата онлайн и Меморандумът за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет. Въпреки тази ангажираност и напредък обаче незаконното съдържание онлайн продължава да бъде сериозен проблем в Съюза.

(5)

Загрижен поради серия от терористични нападения в ЕС и разпространението на терористична пропаганда онлайн, Европейският съвет от 22—23 юни 2017 г. заяви, че „очаква от [интернет индустрията] да […] разработи […] нови технологии и инструменти за подобряване на автоматичното откриване и премахване на съдържание, което подбужда към терористични нападения. …“ В своята резолюция от 15 юни 2017 г. Европейският парламент призова настоятелно онлайн платформите „да засилят мерките за борба с незаконното и вредното онлайн съдържание“. Призивът към дружествата да възприемат по-проактивен подход при защитата на своите потребители от терористично съдържание бе повторно отправен и от министрите на държавите членки в рамките на Интернет форума на ЕС. Що се отнася до правата на интелектуална собственост, в заключенията си от 4 декември 2014 г. относно упражняването на тези права Съветът призова Комисията да разгледа използването на наличните инструменти за идентифициране на нарушителите на правата на интелектуална собственост и ролята на посредниците в подпомагането на борбата срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост.

(6)

На 28 септември 2017 г. Комисията прие съобщение, съдържащо насоки във връзка с отговорността на доставчиците на услуги онлайн по отношение на незаконното онлайн съдържание (1). В съобщението Комисията обясни, че ще прецени дали са необходими допълнителни мерки, като за целта ще проследи също така напредъка, постигнат въз основа на доброволните договорености. Настоящата препоръка е следствие от съобщението, като отразява степента на заложената в него амбиция и я реализира, надлежно отчитайки и укрепвайки съществения напредък, постигнат чрез доброволните договорености.

(7)

В настоящата препоръка се признава, че следва надлежно да се вземат под внимание както особеностите при борбата с различните видове незаконно съдържание онлайн, така и специфичните решения, които може да се изискват, включително приемането на специални законодателни мерки. Така например, признавайки необходимостта от такива специални законодателни мерки, Комисията прие на 25 май 2016 г. предложение за изменение на Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) с оглед на променящите се пазарни условия. На 14 септември 2016 г. Комисията прие също така предложение за Директива относно авторското право в цифровия единен пазар (3), в която се предвижда задължение за някои доставчици на услуги да предприемат в сътрудничество с носителите на права мерки за гарантиране на действието на споразуменията, сключени с носителите на права за използване на техни произведения или други обекти или за недопускане в техните услуги да се предлагат произведения или други обекти, идентифицирани от носителите на права в сътрудничество с доставчиците на услуги. Настоящата препоръка не засяга подобни законодателни мерки и предложения.

(8)

В Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) се предвиждат възможности за освобождаване от отговорност, които при определени условия могат да се прилагат спрямо някои доставчици на услуги онлайн, в това число и доставчици на хостинг услуги по смисъла на член 14 от нея. За да се възползват от това освобождаване от отговорност, доставчиците на хостинг услуги трябва да действат експедитивно за отстраняване или блокиране на достъпа до съхраняваната от тях незаконна информация, след като узнаят за нея, а по отношение на исковете за вреди — след като се запознаят с факти или обстоятелства, от които е видна незаконната дейност или информация. Те могат да получат такива сведения или да се запознаят с такива факти или обстоятелства и чрез подадени до тях сигнали за незаконно съдържание. Сама по себе си Директива 2000/31/ЕО представлява основанието за разработване на процедури за премахването на незаконна информация и блокирането на достъпа до такава информация. Директивата предвижда също така възможност държавите членки да изискват от засегнатите доставчици на услуги да действат с дължимата грижа във връзка с незаконно съдържание, което евентуално съхраняват.

(9)

При предприемане на мерки относно незаконното съдържание онлайн държавите членки трябва да спазват принципа на държавата на произход, установен в Директива 2000/31/ЕО. Съответно държавите членки не могат, по причини, свързани с координираната област по смисъла на тази директива, да ограничават свободата на предоставяне на услуги на информационното общество от доставчици, установени в друга държава членка, като обаче се запазва възможността за дерогации при определени условия, посочени в директивата.

(10)

Наред с това няколко други акта от правото на Съюза установяват правна уредба по отношение на някои конкретни видове незаконно съдържание, което е на разположение и се разпространява онлайн. По-специално съгласно Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) от държавите членки се изисква да предприемат мерки за премахване на уебстраници, съдържащи или разпространяващи детска порнография, и им се позволява да блокират достъпа до такива уебстраници при установяване на определени гаранции. Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета (6), която трябва да бъде транспонирана в националното право до 8 септември 2018 г., съдържа сходни разпоредби по отношение на онлайн съдържанието, представляващо публично подстрекаване към извършване на терористично престъпление. Директива (ЕС) 2017/541 установява също така минимални правила относно определението за престъпления в областта на терористичните престъпления, престъпленията, свързани с терористични групи, и престъпленията, свързани с терористични дейности. Съгласно Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) компетентните съдебни органи могат да постановяват забрани срещу посредниците, чиито услуги се използват от трета страна за нарушаване на право върху интелектуална собственост.

(11)

В този контекст по-специално и в допълнение към доброволните мерки, предприети от някои доставчици на услуги онлайн, след приемането на Директива 2000/31/ЕО някои държави членки приеха разпоредби относно механизмите за уведомяване и предприемане на действия. Други държави членки възнамеряват да приемат такива разпоредби. По принцип въпросните механизми имат за цел да улеснят уведомяването на засегнатия доставчик на хостинг услуги за наличието на съдържание, което уведомяващата страна счита за незаконно („уведомяване“), вследствие на което доставчикът може да реши дали е съгласен с преценката на уведомяващия и дали желае да премахне въпросното съдържание или да блокира достъпа до него („действие“). Между тези национални разпоредби има все по-големи различия. В резултат на това засегнатите доставчици на услуги могат да бъдат задължени да спазват редица нормативни изисквания, различаващи се по своето съдържание и обхват.

(12)

В интерес на вътрешния пазар и на ефективността при борбата с незаконното съдържание онлайн и за да се запази балансираният подход, който Директива 2000/31/ЕО има за цел да осигури, е необходимо да се установят някои основни принципи, от които да се ръководят дейностите на държавите членки и на засегнатите доставчици на услуги в тази насока.

(13)

Тези принципи следва да се установят и прилагат при пълно зачитане на основните права, защитавани в правния ред на Съюза, и по-специално на основните права, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“). Борбата с незаконното съдържание онлайн следва да се води чрез предвиждане на подходящи и сериозни гаранции, за да се осигури защита на различните изложени на опасност основни права на всички засегнати страни. В зависимост от случая тези права включват свободата на изразяване на мнение, в това число и свободата да се получава и разпространява информация, правото на зачитане на личния живот, правото на защита на личните данни, както и правото на ефективна съдебна защита на потребителите на засегнатите услуги. Тези права могат да включват също свободата на стопанската инициатива, в това число и свободата на договаряне, на доставчиците на хостинг услуги, както и правата на детето и правата на защита на собствеността, включително на интелектуалната собственост, правото на човешко достойнство и правото на недискриминация на някои други засегнати страни. По-специално, когато доставчиците на хостинг услуги вземат решения за премахване на съхранявано от тях съдържание или за блокиране на достъпа до такова съдържание, те следва да вземат надлежно под внимание основните права и законните интереси на своите потребители, както и централната роля, която самите доставчици обикновено играят за улесняване на обществения дебат и за разпространяването и възприемането на факти, мнения и идеи при спазване на закона.

(14)

Съгласно хоризонталния подход, залегнал в основата на освобождаването от отговорност, предвидено в член 14 от Директива 2000/31/ЕО, настоящата препоръка следва да се прилага за всеки вид съдържание, което не е в съответствие с правото на Съюза или с правото на държавите членки, независимо от конкретния предмет или естеството на съответното право. Достатъчно е да се вземе под внимание правото на държавите членки, засегнати от съответното предоставяне на услуги, и по-конкретно правото на държавите членки, на чиято територия е установен доставчикът на хостинг услуги или на чиято територия се предоставят услугите. Освен това при привеждане в действие на настоящата препоръка следва надлежно да се вземат под внимание степента на тежест на незаконното съдържание, всички видове вреди, които могат да бъдат причинени от него — тези два елемента могат да бъдат тясно свързани с бързината на предприеманите действия — и онова, което може основателно да се очаква от доставчиците на хостинг услуги, като по целесъобразност се вземат предвид степента на развитие на технологиите и възможната им употреба. Също така следва да се отчитат релевантните различия, които може да съществуват между различните видове незаконно съдържание и действията, които следва да се предприемат за борба с това съдържание.

(15)

Доставчиците на хостинг услуги играят особено важна роля в борбата с незаконното съдържание онлайн, тъй като те съхраняват информация, предоставена от техните потребители, по искане на тези потребители и предоставят на други потребители достъп до нея, често в голям мащаб. Поради това настоящата препоръка се отнася преди всичко за дейностите и отговорностите на тези доставчици. Когато е уместно обаче, отправените препоръки може да се прилагат mutatis mutandis и по отношение на други засегнати доставчици на услуги онлайн. Тъй като целта на настоящата препоръка е да се предприемат действия във връзка с рисковете, свързани с незаконното съдържание онлайн, засягащо потребителите в Съюза, тя се отнася за дейностите на всички доставчици на хостинг услуги, независимо дали те са установени в Съюза или в трета държава, при условие че дейностите им са насочени към потребители, пребиваващи в Съюза.

(16)

Механизмите за подаване на сигнали за незаконно съдържание до доставчиците на хостинг услуги във връзка със съдържание, смятано за незаконно, са важно средство за борба с незаконното съдържание онлайн. Тези механизми следва да улесняват подаването на сигнали от всички физически лица или образувания, желаещи да подадат сигнал. По тази причина въпросните механизми следва да са лесно достъпни и лесни за ползване от всички потребители. Въпреки това доставчиците на хостинг услуги следва да запазят гъвкавост, например що се отнася до формата за съобщаване или технологията, които ще бъдат използвани, така че да се даде възможност за намиране на ефикасни решения и да се избегнат непропорционални тежести за тези доставчици.

(17)

Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС във връзка с член 14 от Директива 2000/31/ЕО сигналите за незаконно съдържание следва да бъдат достатъчно точни и адекватно обосновани, за да може получаващият ги доставчик на хостинг услуги да вземе информирано и надлежно решение относно действията, които да бъдат предприети по сигнала. Следователно изпълнението на това изискване следва да се гарантира в колкото се може по-голяма степен. Дали обаче даден сигнал за незаконно съдържание води до получаване на сведения или запознаване с факти по смисъла на член 14 от Директивата ще се преценява с оглед на особеностите на конкретния случай, като се взема предвид, че получаването на тези сведения или запознаването с фактите може да стане и по други начини освен чрез сигнали за незаконно съдържание.

(18)

Получаването на координатите за връзка на подателя на сигнала за незаконно съдържание обикновено не е необходимо, за да може доставчикът на хостинг услуги да вземе информирано и надлежно решение за последващите действия, които да бъдат предприети по получения сигнал. Въвеждането на изискване за предоставяне на координати за връзка като предпоставка за подаване на сигнал за незаконно съдържание би създало пречка за подаването на сигнали. Посочването на координатите за връзка обаче е необходимо, за да може доставчикът на хостинг услуги да предостави обратна информация. Следователно посочването на координатите за връзка следва да е възможност за подателя на сигнала, без обаче да е негово задължение.

(19)

За да се увеличат прозрачността и точността на механизмите за уведомяване и предприемане на действия и да се даде възможност за вземане на мерки за правна защита, когато това е необходимо, доставчиците на хостинг услуги следва да информират своевременно и по подходящ начин подателя на сигнала за незаконно съдържание и/или доставчика на съдържание, ако разполагат с координатите за връзка с тях, относно мерките, предприети в контекста на посочените механизми, и по-специално относно решенията си по исканията за премахване на съответното съдържание или за блокиране на достъпа до него. Предоставяната информация следва да е пропорционална, така че да съответства на изявленията на засегнатите лица, направени в подадените от тях сигнали за незаконно съдържание или възражения срещу такива сигнали, и същевременно да дава възможност за подходящи и диференцирани решения, без да води до прекомерна тежест за доставчиците.

(20)

За да се осигурят прозрачност и справедливост и да се избегне неволното премахване на съдържание, което не е незаконно съдържание, на доставчиците на съдържание следва по принцип да се предоставя информация за решението за премахване или блокиране на достъпа до съдържанието, съхранявано по тяхно искане, и да им се дава възможност да оспорят решението чрез възражение срещу сигнала за незаконно съдържание с цел постигане на оттегляне на решението, когато това е уместно, независимо дали въпросното решение е било взето въз основа на сигнал за незаконно съдържание или на сигнал за терористично съдържание или вследствие на проактивни мерки от страна на доставчика на хостинг услуги.

(21)

При все това, предвид естеството на въпросното съдържание, както и предвид целта на една такава процедура за подаване на възражения срещу сигнали за незаконно съдържание и допълнителната тежест, която тя поражда за доставчиците на хостинг услуги, няма основание да се препоръча предоставяне на такава информация за взетото решение и за възможността за оспорване на решението, когато е очевидно, че въпросното съдържание е незаконно и е свързано с тежки престъпления, при които има заплаха за живота или безопасността на хората, като например престъпленията, посочени в Директива (ЕС) 2017/541 и Директива 2011/93/ЕС. Освен това в определени случаи наличието на съображения, свързани с обществения ред и обществената сигурност, и по-специално съображения, свързани с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления, може да обоснове тази информация да не се предостави пряко на съответния доставчик на съдържание. Поради това доставчиците на хостинг услуги не следва да предоставят информацията, ако компетентен орган е отправил искане в този смисъл по съображения, свързани с обществения ред и обществената сигурност, за периода, поискан от въпросния орган с оглед на тези съображения. Доколкото това води до ограничаване на правото на информация по отношение на обработването на лични данни, следва да се спазват съответните изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(22)

Механизмите за уведомяване и предприемане на действия не следва по никакъв начин да засягат правата на засегнатите страни да започнат съдебно производство съгласно приложимото право по повод съдържание, което се счита за незаконно, или по повод мерки, предприети в тази връзка от доставчиците на хостинг услуги. Механизмите за извънсъдебно уреждане на спорове, възникващи във връзка с това, могат да бъдат важно допълнение към съдебните производства, особено когато дават възможност за ефективно, финансово достъпно и бързо решаване на тези спорове. Поради това извънсъдебното уреждане на спорове следва да се насърчава, при условие че съответните механизми отговарят на определени стандарти, по-специално що се отнася до процесуалната справедливост, както и при условие че достъпът на страните до съд бъде запазен и че се избягват злоупотреби.

(23)

С оглед на по-доброто преценяване на ефективността на механизмите за уведомяване и предприемане на действия и на другите дейности на доставчиците на хостинг услуги във връзка със съдържанието, което се счита за незаконно, и за да се гарантира отчетност, следва да има прозрачност спрямо широката общественост. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва редовно да публикуват доклади относно тези механизми и други дейности, като докладите следва да бъдат достатъчно пълни и изчерпателни, за да се даде възможност за получаване на подходяща представа. Доставчиците на хостинг услуги следва също така предварително да дават яснота, в своите условия за ползване на услугата, относно политиката си за премахване на съхраняваното от тях съдържание, включително незаконно съдържание, или за блокиране на достъпа до такова съдържание.

(24)

В допълнение към механизмите за уведомяване и предприемане на действия, доброволното вземане на пропорционални и конкретни проактивни мерки от страна на доставчиците на хостинг услуги, включително чрез използване на автоматизирани средства в някои случаи, също може да бъде важен елемент в борбата с незаконното съдържание онлайн, без да се засяга член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО. Във връзка с тези проактивни мерки следва да се вземат под внимание както положението на доставчиците на хостинг услуги, които поради размера си или мащаба, в който работят, разполагат с ограничени ресурси и експертен опит, така и необходимостта от ефективни и подходящи гаранции, които да придружават тези мерки.

(25)

По-специално може да е уместно такива проактивни мерки да се вземат, когато незаконният характер на съдържанието е вече установен или когато съдържанието е от такъв вид, че поставянето му в даден контекст не е от съществено значение. Вземането на подобни мерки може да зависи също така от тяхното естество, мащаб и цел, от вида на съответното съдържание, от това дали правоприлагащите органи или Европол са подали сигнал за съдържанието и дали във връзка със съдържанието вече са предприети действия, тъй като то се смята за незаконно. Що се отнася конкретно до материалите, касаещи сексуално насилие над деца, доставчиците на хостинг услуги следва да вземат проактивни мерки за разкриване и предотвратяване на разпространението на такива материали, в съответствие с ангажиментите, поети в контекста на Глобалния алианс срещу сексуалното насилие над деца онлайн.

(26)

В този контекст в съобщението си от 28 септември 2017 г. относно борбата с незаконното онлайн съдържание Комисията изложи мнението си, че предприемането на такива доброволни проактивни мерки не води автоматично до невъзможност за съответния доставчик на хостинг услуги да се ползва от освобождаването от отговорност, предвидено в член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

(27)

От съществено значение е във връзка с всички мерки за борба с незаконното съдържание онлайн да бъдат предвидени ефективни и подходящи гаранции, с които се цели осигуряване на надлежност и пропорционалност на действията на доставчиците на хостинг услуги, когато определят и прилагат политиката си спрямо съдържанието, което съхраняват, включително незаконното съдържание, така че да се гарантира по-специално, че потребителите могат свободно да получават и разпространяват информация онлайн в съответствие с приложимото право. В допълнение към евентуалните гаранции, регламентирани в приложимото право, например във връзка със защитата на личните данни, по отношение на използването на автоматизирани средства следва по целесъобразност да се предвиждат и прилагат специални гаранции, и по-конкретно човешки контрол и проверки, за да се избегне вземането на неволни и погрешни решения.

(28)

Между компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да се осигури лесно, ефективно и подходящо сътрудничество в борбата с незаконното съдържание онлайн. Това сътрудничество би могло да бъде подпомогнато от Европол, когато е целесъобразно, например при борбата с тероризма и сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, с детската порнография и с установяването на контакт с деца за сексуални цели. За да се улесни това сътрудничество, държавите членки и доставчиците на хостинг услуги следва да определят звена за контакт и следва да се въведат процедури за приоритетно разглеждане на сигналите за незаконно съдържание, подавани от компетентните органи, като се отдава подходяща степен на доверие в точността на сигналите предвид конкретните експертни познания и отговорности на въпросните органи. С оглед постигането на ефективност в борбата с някои особено тежки престъпления, като например посочените в Директива (ЕС) 2017/541 и Директива 2011/93/ЕС, за които доставчиците на хостинг услуги могат да узнаят при осъществяване на дейността си, държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват предвидената в член 15, параграф 2 от Директива 2000/31/ЕО възможност за нормативно въвеждане на задължения за докладване при спазване на приложимото право, и по-специално на Регламент (ЕС) 2016/679.

(29)

Наред с компетентните органи някои физически лица или образувания, в това число и неправителствени организации и търговски сдружения, може също да разполагат с особени експертни познания и да желаят да поемат доброволно отговорности във връзка с борбата с незаконното съдържание онлайн. Предвид добавената им стойност и понякога големия брой подадени сигнали за незаконно съдържание, сътрудничеството между такива доверени податели на сигнали за незаконно съдържание и доставчиците на хостинг услуги следва да се насърчава, по-специално чрез приоритетно разглеждане на подадените от тях сигнали и отдаване на подходяща степен на доверие в точността на сигналите. При все това, в съответствие с конкретния им статут, такова сътрудничество следва да е възможно само с физическите лица и образуванията, зачитащи установените в член 2 от Договора за Европейския съюз ценности, на които се основава Съюзът, и отговарящи на определени подходящи условия, като тези условия следва да бъдат ясни и обективни и да са обществено достояние.

(30)

Борбата с незаконното съдържание онлайн изисква да се възприеме цялостен подход, тъй като този вид съдържание често мигрира лесно от един доставчик на хостинг услуги към друг и при него се наблюдава тенденция за използване на най-слабите звена от веригата. По тази причина сътрудничеството, изразяващо се по-специално в доброволно споделяне на опит, технологични решения и най-добри практики, е от първостепенно значение. Това сътрудничество е особено важно за доставчиците на хостинг услуги, които поради своя размер или мащаба, в който работят, разполагат с ограничени ресурси и експертни познания.

(31)

Тероризмът е свързан с неправомерната и безразборна употреба на насилие и сплашване срещу гражданите. Терористите разчитат все повече на интернет за разпространяването на терористична пропаганда, като често използват сложни методи, за да осигурят нейното бързо и широко разпространение. Макар да е постигнат напредък, особено в контекста на Интернет форума на ЕС, все още има спешна нужда от по-бързи и по-ефективни действия срещу терористичното съдържание онлайн в допълнение към необходимостта доставчиците на хостинг услуги, участващи в Интернет форума на ЕС, да изпълняват изцяло ангажиментите си, свързани с ефективното и цялостно докладване.

(32)

С оглед на особеностите, свързани с борбата с терористичното съдържание онлайн, общите препоръки относно борбата с незаконното съдържание следва да бъдат допълнени с някои препоръки, отнасящи се специално за борбата с терористичното съдържание онлайн, като за целта се използва и консолидира постигнатото в резултат на усилията, положени в рамките на Интернет форума за ЕС.

(33)

Като се имат предвид особено сериозните рискове, свързани с терористичното съдържание, и централната роля на доставчиците на хостинг услуги при разпространението на подобно съдържание, доставчиците на хостинг услуги следва да предприемат всички разумни мерки, за да не допускат терористично съдържание и при възможност да предотвратяват неговия хостинг, като следва да се запазва възможността те да определят условията за ползване на предлаганите от тях услуги и да осигуряват спазването на тези условия, при отчитане на необходимостта от ефективни и подходящи гаранции и без да се засяга член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

(34)

Посочените мерки следва в частност да се изразяват в сътрудничество с компетентните органи и Европол във връзка със сигналите за терористично съдържание, представляващи специално средство за уведомяване на доставчиците на хостинг услуги, адаптирано към особеностите на борбата с терористичното съдържание. При подаването на сигнали за терористично съдържание компетентните органи и Европол следва да могат да поискат премахването на съдържание, което те считат за терористично, или блокирането на достъпа до такова съдържание, позовавайки се на съответното приложимо право или на условията за ползване на услугата на съответния доставчик на хостинг услуги. Тези механизми за подаване на сигнали за терористично съдържание следва да съществуват в допълнение към механизмите за подаване на сигнали за незаконно съдържание, включително от доверени податели на сигнали за незаконно съдържание. Механизмите за подаване на сигнали за незаконно съдържание могат да се използват и за съобщаване за наличие на съдържание, считано за терористично съдържание.

(35)

Като се има предвид, че терористичното съдържание обикновено е най-вредно през първия час на неговото появяване онлайн и предвид специфичните експертни познания и отговорности на компетентните органи и Европол, разглеждането на сигналите за терористично съдържание и предприемането при необходимост на действия в отговор на тях следва да се извършват по правило в рамките на един час.

(36)

Без да се засяга член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО мерките за борба с терористичното съдържание следва да включват също така пропорционални и специфични проактивни мерки, осъществявани включително чрез използване на автоматизирани средства, с цел откриване, идентифициране и бързо премахване на терористичното съдържание или блокиране на достъпа до него, както и с оглед да се гарантира, че терористичното съдържание няма да се появи отново. В това отношение следва да се вземе предвид необходимостта от адекватни и ефективни гаранции, които да съпътстват тези мерки, и по-специално гаранциите, които са препоръчани в глава II от настоящата препоръка.

(37)

Сътрудничеството, както между доставчиците на хостинг услуги, така и между тях и компетентните органи, е от изключително значение при воденето на борба с терористичното съдържание онлайн. По-специално, технологичните инструменти, които позволяват автоматизирано откриване на съдържание, като например базата данни с кодове за сегментиране (хеш-база данни), могат да помогнат да се постигне целта за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание в различните хостинг услуги. Това сътрудничество, както и разработването, експлоатацията и споделянето на такива технологични инструменти следва да бъдат насърчавани, като при необходимост се използват експертните познания на Европол. Тези съвместни усилия са особено важни, за да се помогне на онези доставчици на хостинг услуги, които поради своя размер или мащаба, в който работят, разполагат с ограничени ресурси и експертни познания за предприемане на ефективни и спешни действия в отговор на сигналите за терористично съдържание и за вземане на проактивните мерки, които се препоръчват.

(38)

Колкото се може повече доставчици на хостинг услуги следва да се включат в тези съвместни усилия и всички участващи доставчици на хостинг услуги следва да допринасят за оптимизирането и максималното увеличаване на използването на тези инструменти. Сключването на работни договорености между всички съответни страни, включително, когато това е уместно, с Европол, също следва да бъде насърчавано, като се има предвид, че такива договорености могат да способстват за гарантиране на последователен и ефективен подход и да дадат възможност за обмен на опит и експертни познания.

(39)

С цел да се гарантират зачитането на основното право на защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и свободното движение на лични данни, обработването на лични данни в контекста на мерките, предприети за изпълнение на настоящата препоръка, следва да бъде в пълно съответствие с правилата за защита на личните данни, по-специално с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (9), и следва да се наблюдава от компетентните надзорни органи.

(40)

В настоящата препоръка се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати по-специално в Хартата. По-специално, настоящата препоръка има за цел да гарантира пълното зачитане на членове 1, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 24 и 47 от Хартата.

(41)

Комисията възнамерява да наблюдава отблизо всички действия, предприети в отговор на настоящата препоръка. Ето защо държавите членки и доставчиците на хостинг услуги следва да бъдат готови да предоставят на Комисията, по нейно искане, цялата необходима информация, която може основателно да се очаква да предоставят, за да дадат възможност за осъществяването на това наблюдение. Въз основа на така получената информация и цялата друга налична информация, включително информацията от докладване въз основа на различните доброволни договорености, Комисията ще извърши оценка на изпълнението на настоящата препоръка, и ще прецени дали са необходими допълнителни мерки, включително изготвяне на предложения за обвързващи правни актове на Съюза. Като се имат предвид особеностите и спешният характер на борбата с терористичното съдържание онлайн, наблюдението и оценката следва да се извършат въз основа на подробна информация и особено бързо, в срок от три месеца от датата на публикуване на настоящата препоръка, а що се отнася до другото незаконно съдържание, е удачно те да се извършат в срок от шест месеца от датата на нейното публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

ГЛАВА I

Цел и терминология

1.

Държавите членки, от една страна, и доставчиците на хостинг услуги, от друга — що се отнася до съхраняваното от тях съдържание, предоставено от доставчици на съдържание, което се съхранява по искане на доставчиците на съдържание, — се насърчават да предприемат ефективни, подходящи и пропорционални мерки за борба с незаконното съдържание онлайн в съответствие с принципите, установени в настоящата препоръка, и при пълно спазване на Хартата, и по-специално на правото на свобода на изразяване на мнение и на правото на свобода на информацията, както и при спазване на другите приложими разпоредби на правото на Съюза, отнасящи се по-специално до защитата на личните данни, конкуренцията и електронната търговия.

2.

Настоящата препоръка има за основа напредъка, постигнат в рамките на доброволните договорености, сключени между доставчиците на хостинг услуги и другите засегнати доставчици на услуги във връзка с различните видове незаконно съдържание, и укрепва този напредък. В областта на тероризма тя има за основа и укрепва напредъка, постигнат в рамките на Интернет форума на ЕС.

3.

Настоящата препоръка не засяга правата и задълженията на държавите членки да предприемат мерки по отношение на незаконното съдържание онлайн в съответствие с правото на Съюза, включително възможността за съдилищата или административните органи на държавите членки да изискват, в съответствие със своите правни системи, от доставчиците на хостинг услуги да премахват незаконно съдържание или да блокират достъпа до него. Настоящата препоръка не засяга също така положението на доставчиците на хостинг услуги съгласно Директива 2000/31/ЕО и възможността им да определят условията си за ползване на услугата и да осигуряват спазването на тези условия в съответствие с правото на Съюза и правото на държавите членки.

4.

За целите на настоящата препоръка се използват следните термини:

а)

„доставчик на хостинг услуги“ означава доставчик на услуги на информационното общество, състоящи се в съхраняване по молба на получателя на услугата на предоставена от него информация по смисъла на член 14 от Директива 2000/31/ЕО, който доставчик, независимо от мястото си на установяване, насочва дейностите си към потребители, пребиваващи в Съюза;

б)

„незаконно съдържание“ означава всяка информация, която не е в съответствие с правото на Съюза или правото на съответната държава членка;

в)

„потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което е получател на услугите, предоставяни от доставчик на хостинг услуги;

г)

„доставчик на съдържание“ означава потребител, предоставил информация, която се съхранява или е била съхранявана по негова молба от доставчик на хостинг услуги;

д)

„сигнал за незаконно съдържание“ означава всяко съобщение, адресирано до доставчик на хостинг услуги и подадено от подател на сигнал за незаконно съдържание във връзка със съхранявано от този доставчик на хостинг услуги съдържание, считано за незаконно от подателя на сигнала за незаконно съдържание, с искане доставчикът на хостинг услуги доброволно да премахне това съдържание или да блокира достъпа до него;

е)

„подател на сигнал за незаконно съдържание“ означава физическо лице или образувание, което е подало сигнал за незаконно съдържание до доставчик на хостинг услуги;

ж)

„доверен подател на сигнал за незаконно съдържание“ означава физическо лице или образувание, за което доставчиците на хостинг услуги считат, че притежава специфични експертни познания и отговорности за целите на борбата с незаконното съдържание онлайн;

з)

„терористично съдържание“ означава всяка информация, чието разпространение представлява престъпление, предвидено в Директива (ЕС) 2017/541, или терористично престъпление, предвидено в правото на съответната държава членка, включително разпространението на съответна информация, която е изготвена или се счита, че е изготвена от терористични групи или образувания, включени в съответните списъци, установени от Съюза или от Организацията на обединените нации;

и)

„правоприлагащи органи“ означава компетентните органи, определени от държавите членки в съответствие с националното им право да изпълняват правоприлагащи функции за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления във връзка с незаконното съдържание онлайн;

й)

„компетентни органи“ означава компетентните органи, определени от държавите членки в съответствие с тяхното национално право да извършват задачи, сред които е борбата с незаконното съдържание онлайн, включително правоприлагащите и административните органи, които отговарят за осигуряване на спазването на законодателството, приложимо в някои конкретни области, независимо от естеството или специфичния предмет на това законодателство;

к)

„сигнал за терористично съдържание“ означава всяко съобщение, адресирано до доставчик на хостинг услуги и подадено от компетентен орган или от Европол във връзка със съхранявано от този доставчик на хостинг услуги съдържание, считано за терористично от въпросния компетентен орган или Европол, с искане доставчикът на хостинг услуги доброволно да премахне това съдържание или да блокира достъпа до него.

ГЛАВА II

Общи препоръки, отнасящи се до всички видове незаконно съдържание

Подаване и разглеждане на сигнали за незаконно съдържание

5.

Следва да се предвидят механизми за подаване на сигнали за незаконно съдържание. Тези механизми следва да са лесно достъпни, да са удобни за ползване и да предоставят възможност за подаване на сигнали за незаконно съдържание по електронен път.

6.

Тези механизми следва да позволяват и насърчават подаването на сигнали за незаконно съдържание, които са достатъчно точни и адекватно обосновани, за да може съответният доставчик на хостинг услуги да вземе информирано и надлежно решение относно съдържанието, за което се отнася сигналът, и по-специално дали това съдържание трябва да се счита за незаконно и съответно да се премахне или достъпът до него да се блокира. Тези механизми следва да улесняват подаването на сигнали за незаконно съдържание, съдържащи обяснение на причините, поради които подателят на сигнала счита, че съдържанието е незаконно, както и ясно указание за местонахождението на това съдържание.

7.

Подателите на сигнали за незаконно съдържание следва да имат възможността, но не и задължението, да включат в сигнала за незаконно съдържание своите координати за връзка. Ако те решат да направят това, следва да бъде осигурена тяхната анонимност спрямо доставчика на съдържание.

8.

Когато координатите за връзка на подателя на сигнал за незаконно съдържание са известни на доставчика на хостинг услуги, доставчикът следва да изпрати на подателя потвърждение за получаването на сигнала за незаконно съдържание и следва своевременно да го информира по пропорционален начин за решението си по отношение на съдържанието, за което се отнася сигналът за незаконно съдържание.

Информиране на доставчиците на съдържание и възражения срещу сигналите за незаконно съдържание

9.

Когато доставчик на хостинг услуги вземе решение да премахне съдържание, което съхранява, или да блокира достъпа до такова съдържание, тъй като смята, че съдържанието е незаконно, независимо от използваното средство за откриване, идентифициране или премахване на съдържанието или за блокиране на достъпа до него, и когато координатите за връзка на доставчика на съдържанието са известни на доставчика на хостинг услуги, доставчикът на съдържанието следва да бъде информиран своевременно и по пропорционален начин за това решение и за причините, поради които то е взето, както и за посочената в точка 11 възможност да оспори това решение.

10.

Точка 9 обаче не следва да се прилага, когато е очевидно, че въпросното съдържание е незаконно и е свързано с тежки престъпления, при които съществува заплаха за живота или безопасността на хората. Освен това, ако бъде отправено искане от компетентен орган по причини, свързани с обществения ред и обществената сигурност, и по-специално с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления, доставчиците на хостинг услуги следва да не предоставят информацията, посочена в тази точка, докато органът не им позволи.

11.

На доставчиците на съдържание следва да бъде дадена възможност да оспорят в разумен срок решението на доставчика на хостинг услуги, посочено в точка 9, чрез подаване на възражение срещу сигнала за незаконно съдържание до този доставчик на хостинг услуги. Механизмът за подаване на такива възражения срещу сигнали за незаконно съдържание следва да е удобен за ползване и да предоставя възможност за подаване на възраженията по електронен път.

12.

Следва да се гарантира, че доставчиците на хостинг услуги вземат надлежно предвид всички получени от тях възражения срещу сигнали за незаконно съдържание. Когато във възражението срещу сигнала за незаконно съдържание са посочени основания, поради които доставчикът на хостинг услуги счита, че съдържанието, за което се отнася възражението, не трябва да се счита за незаконно, той следва своевременно да оттегли решението си за премахване на това съдържание или за блокиране на достъпа до него, без да се засяга възможността на доставчика на хостинг услуги да определя условията си за ползване на услугата и да осигурява тяхното спазване в съответствие с правото на Съюза и правото на държавите членки.

13.

Доставчикът на съдържание, който е подал възражение срещу сигнала за незаконно съдържание, и съответният подател на сигнал за незаконно съдържание следва, ако техните координати за връзка са известни на съответния доставчик на хостинг услуги, да бъдат информирани своевременно за решението на доставчика на хостинг услуги по отношение на съответното съдържание.

Извънсъдебно уреждане на спорове

14.

Държавите членки се насърчават да подпомагат, когато е целесъобразно, извънсъдебното уреждане на споровете, свързани с премахване на незаконно съдържание или блокиране на достъпа до него. Механизмите за такова извънсъдебно уреждане на спорове следва да са лесно достъпни, ефективни, прозрачни и безпристрастни и да гарантират, че споразуменията са справедливи и спазват приложимото право. Опитите за извънсъдебно уреждане на такива спорове не следва да засягат достъпа на съответните страни до съд.

15.

Доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват използването на извънсъдебни механизми за уреждане на спорове, когато такива механизми съществуват в съответната държава членка.

Прозрачност

16.

Доставчиците на хостинг услуги следва да се насърчават да публикуват ясни, лесно разбираеми и достатъчно подробни обяснения на своята политика по отношение на премахването на съдържание или блокирането на достъпа до съдържание, което те съхраняват, включително съдържание, което те считат за незаконно.

17.

Доставчиците на хостинг услуги следва да бъдат насърчавани да публикуват редовно, за предпочитане най-малко веднъж годишно, доклади относно своите дейности, свързани с премахването на съдържание, което се счита за незаконно, и блокирането на достъпа до такова съдържание. Тези доклади следва да включват по-специално информация относно количеството и вида на премахнатото съдържание, относно броя на получените сигнали за незаконно съдържание и на възраженията срещу такива сигнали и относно времето, необходимо за предприемане на действия.

Проактивни мерки

18.

Доставчиците на хостинг услуги следва да се насърчават да предприемат, когато е целесъобразно, пропорционални и специфични проактивни мерки по отношение на незаконното съдържание. Такива проактивни мерки биха могли да включват използването на автоматизирани средства за откриване на незаконно съдържание само когато това е целесъобразно и пропорционално и са предвидени ефективни и подходящи гаранции, по-специално гаранциите, посочени в точки 19 и 20.

Гаранции

19.

С цел да се избегне премахването на съдържание, което не е незаконно, и без да се засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да определят условията си за ползване на услугата и да осигуряват спазването на тези условия в съответствие с правото на Съюза и правото на държавите членки, следва да съществуват ефективни и подходящи гаранции за надлежността и пропорционалността на действията на доставчиците на хостинг услуги по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално при разглеждането на сигнали за незаконно съдържание и възражения срещу такива сигнали и при вземането на решение за евентуално премахване на съдържание, което се счита за незаконно, или за блокиране на достъпа до такова съдържание.

20.

Когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства по отношение на съдържанието, което съхраняват, следва да бъдат осигурени ефективни и подходящи гаранции за точността и обосноваността на решенията, вземани във връзка със съдържанието, и по-специално на решенията за премахване на съдържание, което се счита за незаконно, или за блокирането на достъпа до такова съдържание. Тези гаранции следва по-специално да се изразяват в човешки контрол и проверки, когато това е целесъобразно и при всички случаи когато се изисква подробна преценка на съответния контекст, за да се определи дали съдържанието трябва да се счита за незаконно.

Защита срещу злоупотреби

21.

Следва да се предприемат ефективни и подходящи мерки за предотвратяване на подаването на недобросъвестни сигнали за незаконно съдържание и на недобросъвестни възражения срещу сигнали за незаконно съдържание или за предотвратяване на предприемането на действия по такива сигнали и възражения, както и за предотвратяване на други злоупотреби, свързани с мерките за борба с незаконното съдържание онлайн, посочени в настоящата препоръка.

Сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги и държавите членки

22.

Държавите членки и доставчиците на хостинг услуги следва да определят звена за контакт по въпросите, свързани с незаконното съдържание онлайн.

23.

Следва да бъдат предвидени ускорени процедури за разглеждане на сигнали за незаконно съдържание, подадени от компетентни органи.

24.

Държавите членки се насърчават да установят правни задължения за доставчиците на хостинг услуги да информират незабавно правоприлагащите органи — за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления — относно доказателства за предполагаеми тежки престъпления, свързани със заплаха за живота или безопасността на хора, получени в контекста на техните дейности по премахване на незаконно съдържание или блокиране на достъпа до такова съдържание, при спазване на приложимите правни изисквания, и по-специално на тези, свързани със защитата на личните данни, включително изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги и доверените податели на сигнали за незаконно съдържание

25.

Сътрудничеството между доставчиците на хостинг услуги и доверените податели на сигнали за незаконно съдържание следва да се насърчава. Следва да бъдат предвидени по-специално ускорени процедури за разглеждане на сигнали за незаконно съдържание, подадени от доверени податели на такива сигнали.

26.

Доставчиците на хостинг услуги следва да бъдат насърчавани да публикуват ясни и обективни условия за определяне на това кои физически лица или образувания те считат за доверени податели на сигнали за незаконно съдържание.

27.

Тези условия следва да имат за цел да гарантират, че съответните физически лица или образувания притежават необходимите експертни познания и извършват надлежно и обективно дейностите си в качеството на доверени податели на сигнали за незаконно съдържание, зачитайки ценностите, на които се основава Съюзът.

Сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги

28.

Доставчиците на хостинг услуги следва, когато е целесъобразно, да споделят опит, технологични решения и най-добри практики в борбата с незаконното съдържание онлайн помежду си и по-специално с доставчиците на хостинг услуги, които поради своя размер или мащаба, в който работят, разполагат с ограничени ресурси и експертни познания, като това следва да се прави включително в контекста на текущото сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги, осъществявано чрез кодекси за поведение, меморандуми за разбирателство и други доброволни договорености.

ГЛАВА III

Специфични препоръки във връзка с терористичното съдържание

Общи положения

29.

Специфичните препоръки във връзка с терористичното съдържание, съдържащи се в настоящата глава, се прилагат в допълнение към общите препоръки, съдържащи се в глава II.

30.

Доставчиците на хостинг услуги следва да посочват изрично в своите условия за ползване на услугата, че няма да съхраняват терористично съдържание.

31.

Доставчиците на хостинг услуги следва да вземат мерки, що се отнася по-специално до сигналите за терористично съдържание, проактивните мерки и сътрудничеството в съответствие с точки 32—40, за да гарантират че не съхраняват терористично съдържание.

Подаване и разглеждане на сигнали за терористично съдържание

32.

Държавите членки следва да гарантират, че техните компетентни органи имат капацитет и достатъчни ресурси за ефективно откриване и идентифициране на терористично съдържание, а така също и за подаване на сигнали за терористично съдържание до съответните доставчици на хостинг услуги, по-специално чрез национални звена за сигнализиране за терористично съдържание в интернет и в сътрудничество със звеното на ЕС за сигнализиране за терористично съдържание в интернет, което е част от Европол.

33.

Следва да се предвидят разпоредби относно механизми, предоставящи възможност за подаване на сигнали за терористично съдържание. Следва да се предвидят ускорени процедури за разглеждане на сигналите за терористично съдържание, по-специално сигналите за терористично съдържание, подадени от националните звена за сигнализиране за терористично съдържание в интернет и от звеното на ЕС за сигнализиране за терористично съдържание в интернет към Европол.

34.

Доставчиците на хостинг услуги следва своевременно да изпращат потвърждения за получаване на сигналите за терористично съдържание и да информират компетентния орган или Европол за решенията си във връзка със съдържанието, за което се отнасят сигналите, като според случая посочват момента, в който съдържанието е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран, или причините, поради които са решили да не премахнат или блокират достъпа до съдържанието.

35.

По правило доставчиците на хостинг услуги следва да преценят съдържанието, идентифицирано в сигнала за терористично съдържание, и при необходимост да го премахнат или блокират достъпа до него в рамките на един час от момента, в който са получили сигнала за терористично съдържание.

Проактивни мерки

36.

Доставчиците на хостинг услуги следва да предприемат пропорционални и специфични проактивни мерки, включително чрез използване на автоматизирани средства, с цел откриване, идентифициране и експедитивно премахване на терористичното съдържание или блокиране на достъпа до него.

37.

Доставчиците на хостинг услуги следва да предприемат пропорционални и специфични проактивни мерки, включително чрез използване на автоматизирани средства, за да попречат незабавно на доставчиците на съдържание да качат повторно съдържание, което вече е било премахнато или достъпът до което вече е бил блокиран, тъй като то се счита за терористично съдържание.

Сътрудничество

38.

С цел да се предотврати разпространението на терористично съдържание в различни услуги за хостинг, доставчиците на хостинг услуги следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат чрез обмен и оптимизиране на ефективни, подходящи и пропорционални технологични инструменти, включително такива инструменти, които позволяват автоматизирано откриване на съдържание. Когато е възможно от техническа гледна точка, следва да бъдат обхванати всички съответни формати, чрез които се разпространява терористично съдържание. Сътрудничеството следва да включва по-специално доставчиците на хостинг услуги, които поради своя размер или мащаба, в който работят, разполагат с ограничени ресурси и експертни познания.

39.

Доставчиците на хостинг услуги следва да бъдат насърчавани да предприемат необходимите мерки за осигуряване на правилното функциониране и подобряването на инструментите, посочени в точка 38, по-специално чрез предоставяне на идентификатори, отнасящи се до цялото съдържание, което се счита за терористично, и чрез пълноценно използване на възможностите на тези инструменти.

40.

Компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да сключват работни договорености, при необходимост и с Европол, по въпросите, свързани с терористичното съдържание онлайн, включително с цел повишаване на разбирането за терористичните дейности онлайн, подобряване на механизмите за сигнализиране за терористично съдържание, предотвратяване на ненужното дублиране на усилия и улесняване на исканията от правоприлагащите органи за целите на наказателните разследвания във връзка с тероризма.

ГЛАВА IV

Предоставяне на информация

41.

Държавите членки следва да докладват на Комисията редовно и за предпочитане веднъж на всеки три месеца за сигналите за терористично съдържание, подадени от техните компетентни органи, и за решенията, взети от доставчиците на хостинг услуги по тези сигнали за терористично съдържание, както и за своето сътрудничество с доставчиците на хостинг услуги във връзка с борбата с терористичното съдържание.

42.

За да дадат възможност за наблюдение на изпълнението на настоящата препоръка по отношение на терористичното съдържание не по-късно от три месеца от датата на нейното публикуване, доставчиците на хостинг услуги следва да предоставят на Комисията, по нейно искане, цялата необходима информация, позволяваща осъществяването на такова наблюдение. Тази информация може да включва по-специално информация за обема на съдържанието, което е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран в отговор на сигнали за терористично съдържание или сигнали за незаконно съдържание или вследствие от проактивни мерки и използване на автоматизирани средства. Тя може също така да включва броя на получените сигнали за терористично съдържание и времето, необходимо за предприемане на действия, както и обема на съдържанието, чието подаване или повторно подаване е било предотвратено чрез използването на технологични инструменти за автоматизирано откриване на съдържание или други технологични инструменти.

43.

За да дадат възможност за наблюдение на изпълнението на настоящата препоръка по отношение на незаконното съдържание, различно от терористично съдържание не по-късно от шест месеца от датата на нейното публикуване, доставчиците на хостинг услуги следва да предоставят на Комисията, по нейно искане, цялата необходима информация, позволяваща осъществяването на такова наблюдение.

Съставено в Брюксел на 1 март 2018 година.

За Комисията

Andrus ANSIP

Заместник-председател


(1)  COM(2017) 555 final, 28 септември 2017 г.

(2)  Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). COM(2016) 287 final.

(3)  COM(2016) 593 final, 14 септември 2016 г.

(4)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(5)  Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).

(6)  Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

(7)  Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45).

(8)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(9)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).