ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 60

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
2 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/306 на Комисията от 18 декември 2017 година за определяне на подробни указания за изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на треска и писия в Балтийско море

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/307 на Комисията от 28 февруари 2018 година за разширяване на специалните гаранции относно Salmonella spp., установени с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета, и до месо, получено от бройлери (Gallus gallus), предназначено за Дания ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/308 на Комисията от 1 март 2018 година за установяване на техническите стандарти за изпълнение по Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на форматите, таблиците и определенията за откриване и предаване на информация от органите за преструктуриране с оглед информиране на Европейския банков орган относно минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/309 на Комисията от 1 март 2018 година за неподновяване на одобрението на активното вещество пропинеб в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/310 на Комисията от 1 март 2018 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 2 март 2018 година

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/311 на Съвета от 27 февруари 2018 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на посоченото споразумение

23

 

*

Решение (ЕС) 2018/312 на Съвета от 27 февруари 2018 година за назначаване на член, предложен от Кралство Испания, в Комитета на регионите

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/313 на Комисията от 28 февруари 2018 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер С(2018) 1149)  ( 1 )

40

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/314 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 1401)  ( 1 )

44

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка № 1/2017 на Съвета за сътрудничество ЕС — Армения от 20 ноември 2017 година относно приоритетите на партньорството между ЕС и Армения [2018/315]

51

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9) ( ОВ L 101, 13.4.2017 г. )

56

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2016/2249 на Европейската централна банка от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34) ( ОВ L 347, 20.12.2016 г. )

57

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2017/2081 на Европейската централна банка от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ (ЕЦБ/2017/30) ( ОВ L 295, 14.11.2017 г. )

57

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (EC) 2017/2379 на Комисията от 18 декември 2017 година за признаване на доклада на Канада, съдържащ данни за типичните стойности на емисиите на парникови газове, дължащи се на отглеждането на селскостопански суровини, в съответствие с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 337, 19.12.2017 г. )

57

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на Европейската централна банка от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22) ( ОВ L 179, 12.7.2017 г. )

58

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2017/1403 на Европейската централна банка от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20) ( ОВ L 199, 29.7.2017 г. )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/306 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2017 година

за определяне на подробни указания за изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на треска и писия в Балтийско море

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) има за цел постепенното премахване на изхвърлянето на улов при всички видове риболов в Съюза, като се въведе задължение за разтоварване по отношение на улова от видовете, спрямо които се прилагат ограничения.

(2)

Съгласно член 15, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължението за разтоварване се прилага от 1 януари 2015 г. при риболова на херинга и цаца, както и при риболова за промишлени цели.

(3)

Съгласно член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при видовете риболов в Балтийско море, които не са обхванати от член 15, параграф 1, буква а) от същия регламент, задължението за разтоварване се прилага от 1 януари 2015 г. по отношение на видовете, които са определящи за съответните видове риболов, а от 1 януари 2017 г. — за всички други видове, спрямо които се прилагат ограничения. Треската се счита за вид, който е определящ за някои видове риболов в Балтийско море. Писията е главно прилов при някои видове риболов на треска. Поради това в съответствие с член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължението за разтоварване се прилага за треска от 1 януари 2015 г., а за писия — от 1 януари 2017 г.

(4)

Когато за съответния вид риболов не е приет многогодишен план, по силата на член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията може да приема план за премахване на изхвърлянето на улов, в който се уточняват подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване, които да се прилагат за ограничен период.

(5)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1396/2014 на Комисията (3) беше създаден план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на сьомга, херинга, цаца и треска в Балтийско море. Този план съдържа, наред с другото, освобождаване от задължението за разтоварване по отношение на треска и сьомга, тъй като при тези видове бе доказан висок процент на оцеляване съгласно член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Срокът на действие на Делегиран регламент (ЕС) № 1396/2014 изтича на 31 декември 2017 г.

(6)

С Регламент (ЕС) 2016/1139 беше създаден многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси. Многогодишният план съдържа също така разпоредби, приложими към запаса от писия. С член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1139 на Комисията се предоставя правомощието да приема разпоредби, свързани със задължението за разтоварване, посредством делегирани актове въз основа на съвместни препоръки, разработени от държавите членки след допитване до съответните консултативни съвети.

(7)

Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция имат пряк управленски интерес в областта на рибарството в Балтийско море. На 31 май 2017 г., след допитване до Консултативния съвет за Балтийско море и след получаване на становища от съответните научни организации, тези държави членки представиха съвместна препоръка (4) на Комисията.

(8)

В съвместната препоръка се предлага предвиденото в Регламент (ЕС) № 1396/2014 освобождаване от задължението за разтоварване при треска и писия, уловени с мрежи капани, кепове/кошове, винтери и даляни, и минимален референтен размер за опазване за треска да продължи да се прилага и след 31 декември 2017 г.

(9)

Съвместната препоръка се основава на научни данни за висока способност за оцеляване, представени от форума за риболов в Балтийско море (BALTFISH), и беше разгледана от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

(10)

НТИКР заяви, че е по отношение на писия по-подробна информация би била от полза, за да се оцени представителността и качеството на прогнозния процент на оцеляване при изхвърлянето. Съгласно становището му има обаче основание да се допусне, че при използване на посочените уреди смъртността ще бъде ниска, тъй като с тях рибата се улавя в структура със статична мрежа, за разлика например от заплитащите мрежи или куките.

(11)

Мерките, предложени в съвместната препоръка, са в съответствие с член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и поради това те следва да бъдат включени в настоящия регламент съгласно член 18, параграф 3 от същия регламент.

(12)

В съответствие с член 15, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и член 7, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/1139 могат да бъдат установени минимални референтни размери за опазване, за да се осигури защитата на младите екземпляри морски организми. Минималният размер от 35 cm за треска, въведен с Делегиран регламент (ЕС) № 1396/2014, следва да продължи да се прилага, като се отчита заключението на НТИКР, че може да има основателни биологични причини за определянето на минималния референтен размер за опазване на 35 cm.

(13)

В Регламент (ЕС) 2016/1139 не се предвижда ограничение на продължителността на прилагане на изключенията от задължението за разтоварване въз основа на способността за оцеляване. Въпреки това е целесъобразно да се гарантира, че въздействието на такова изключение се преразглежда редовно въз основа на най-добрите налични научни становища. В случай на нови данни изключението следва да бъде съответно преработено.

(14)

В съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1139 правомощието да приема делегирани актове по отношение на задължението за разтоварване се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 20 юли 2016 г. Поради това е целесъобразно да се преразгледа въздействието на изключенията от задължението за разтоварване въз основа на способността за оцеляване през третата година от прилагането на настоящия регламент.

(15)

Тъй като срокът на действие на Делегиран регламент (ЕС) № 1396/2014 изтича на 31 декември 2017 г., настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2018 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

В настоящия регламент се определят подробности относно изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на треска и писия, уловени при риболова на херинга, цаца и треска в Балтийско море.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилага следното определение:

 

„Балтийско море“ означава участъци IIIb, IIIc и IIId на ICES, описани в приложение III към Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5).

Член 3

Изключение въз основа на способността за оцеляване

1.   Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължението за разтоварване не се прилага за треска и писия, уловени с мрежи капани, кепове/кошове, винтери и даляни при риболова на херинга, цаца и треска.

2.   Екземпляри от тези видове, уловени без налична квота или под минималния референтен размер за опазване при посочените в параграф 1 обстоятелства, се освобождават обратно в морето.

Член 4

Минимални референтни размери за опазване

Минималният референтен размер за опазване за треска в Балтийско море е 35 cm.

Член 5

Заключителни разпоредби

1.   До 1 март 2019 г. държавите членки с пряк управленски интерес предоставят на Комисията информацията, позволяваща да се оцени представителността и качеството на прогнозния процент на оцеляване при изхвърлянето за писия, уловена с мрежи капани, кепове/кошове, винтери и даляни.

2.   Най късно до 1 август 2019 г. посочената в параграф 1 информация се оценява от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

Член 6

Преразглеждане на изключението въз основа на способността за оцеляване

През третата година от прилагането на настоящия регламент Комисията оценява въздействието на изключението въз основа на способността за оцеляване върху въпросните запаси и видовете риболов, които експлоатират тези запаси, въз основа на становище на НТИКР.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1396/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 г. за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море (ОВ L 370, 30.12.2014 г., стр. 40).

(4)  „Съвместна препоръка на групата на високо равнище BALTFISH относно общите положения на план за премахване на изхвърлянето на улов за Балтийско море“, внесена на 31 май 2017 г.

(5)  Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/307 НА КОМИСИЯТА

от 28 февруари 2018 година

за разширяване на специалните гаранции относно Salmonella spp., установени с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета, и до месо, получено от бройлери (Gallus gallus), предназначено за Дания

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 8, параграф 3, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични хигиенни правила за храните от животински произход за предприятията за хранителни продукти, като се предвиждат специални гаранции за определени храни от животински произход, предназначени за пазарите на Финландия и Швеция. Съответно предприятията за хранителни продукти, които възнамеряват да пускат месо от конкретни животни на пазара в тези държави членки, следва да съблюдават някои правила по отношение на салмонелата. Освен това пратките от такова месо трябва да се придружават от търговски документ, удостоверяващ, че те са били подложени на микробиологично изследване, резултатът от което е отрицателен, в съответствие със законодателството на Съюза.

(2)

В допълнение с Регламент (ЕО) № 1688/2005 на Комисията (2) се уточняват тези специални гаранции, като се установяват правилата относно вземането на проби от такова месо и относно микробиологичните методи за изследването на тези проби. В него се установява и образец на търговски документ, който да придружава пратките от месо.

(3)

На 5 октомври 2007 г. датската служба за ветеринарен и хранителен контрол подаде заявление до Комисията за предоставяне на Дания на специални гаранции относно салмонелата в месо, получено от бройлери (Gallus gallus), за цялата територия на Дания в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004. Заявлението включва описание на датската програма за контрол на салмонелата по отношение на месо, получено от бройлери (Gallus gallus).

(4)

По време на срещата от 18 юни 2008 г. Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните одобри работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Ръководство за минималните изисквания, на които трябва да отговарят програмите за контрол на салмонелата, за да бъдат признати за равностойни на програмите, одобрени за Швеция и Финландия по отношение на месото и яйцата от Gallus gallus (3) („Ръководството“).

(5)

Датската програма за контрол на салмонелата по отношение на месо, получено от бройлери (Gallus gallus), се счита за равностойна на програмата, одобрена за Швеция и Финландия, и отговаря на изискванията на Ръководството. Разпространението на салмонела в родителските стада птици Gallus gallus в Дания е превишило горната граница, предложена в Ръководството, поради което то не може да се счита за равностойно на ситуацията във Финландия и Швеция.

(6)

На 6 февруари 2017 г. датската служба за ветеринарен и хранителен контрол предостави данни относно разпространението на салмонела сред стадата птици за разплод, възрастни птици за разплод и бройлери, както и в месото от птици Gallus gallus за периода 2011—2016 г. Нивата на разпространение за периода 2015—2016 г. отговарят на горните граници, установени в Ръководството.

(7)

Поради това обхватът на специалните гаранции следва да бъде разширен, за да обхване и предназначените за Дания пратки от месо, получено от бройлери (Gallus gallus). Освен това за тези пратки следва се прилагат правилата, установени с Регламент (ЕО) № 1688/2005 по отношение на вземането на проби от такова месо, на микробиологичните методи за изследването на тези проби и на търговския документ.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На Дания се разрешава да прилага специалните гаранции относно Salmonella spp., предвидени в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 853/2004, по отношение на пратките от месо, съгласно определението в точка 1.1 от приложение I към посочения регламент, което месо е получено от бройлери (Gallus gallus) и е предназначено за Дания.

Член 2

Пратките от месо, посочени в член 1, се придружават от търговски документ, който съответства на образеца, предвиден в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1688/2005.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  Регламент (ЕО) № 1688/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните гаранции относно салмонела за пратки към Финландия и Швеция с определени видове месо и яйца (ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 17).

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/308 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2018 година

за установяване на техническите стандарти за изпълнение по Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на форматите, таблиците и определенията за откриване и предаване на информация от органите за преструктуриране с оглед информиране на Европейския банков орган относно минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 45, параграф 17 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Органите за преструктуриране имат задачата да определят минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ) за всяка институция в съответствие с изискванията и процедурите, предвидени в член 45 от Директива 2014/59/ЕС и допълнително уточнени с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията (2).

(2)

По силата на член 45, параграф 16 от Директива 2014/59/ЕС органите за преструктуриране трябва да информират, съгласувано с компетентните органи, Европейския банков орган (ЕБО) относно изискванията, които те са определили. Единните формати, таблици и определения за откриване и предаване на тази информация на ЕБО следва да бъдат оформени по начин, улесняващ извършвания от ЕБО мониторинг на решенията за МИПЗ и гарантиращ рационалната оценка на конвергенцията чрез съгласуван подход в целия Съюз.

(3)

По отношение на групите, за които се прилагат консолидирани МИПЗ, е необходимо да се изясни — чрез съвместно решение между органа за преструктуриране на ниво група и органа за преструктуриране, отговарящ за дъщерното предприятие на индивидуално ниво, или при липса на съвместно решение — чрез решение, взето от органа за преструктуриране на дъщерното предприятие, кой орган за преструктуриране следва да предоставя на ЕБО информацията относно МИПЗ, определено за съответното предприятие майка, както и МИПЗ, приложимо за дъщерните предприятия. С цел да се гарантира, че на ЕБО се предоставя информацията, която му е необходима както по отношение на предприятието майка, така и по отношение на дъщерните предприятия, съответният орган за преструктуриране на ниво група следва да бъде задължен да информира, съгласувано с консолидиращия надзорник, ЕБО относно МИПЗ, определено за съответното предприятие майка както на индивидуална, така и на консолидирана основа, а органите за преструктуриране, отговарящи за дъщерните предприятия на групата, следва да бъдат задължени да информират, съгласувано с компетентните органи, ЕБО относно МИПЗ, определено за всяка институция в рамките на тяхната компетентност.

(4)

С цел насърчаване на сближаването на практиките по отношение на решенията за МИПЗ и укрепване на мониторинговата функция на ЕБО следва да бъдат установени единни периоди и дати на подаване на информация, в рамките на които органите за преструктуриране да докладват информацията на ЕБО.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от ЕБО.

(6)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Информация, включена в таблиците

1.   В съответствие с член 45, параграф 16 от Директива 2014/59/ЕС органите за преструктуриране, съгласувано с компетентните органи, предоставят на ЕБО информацията, определена с таблиците в приложения I и II към настоящия регламент, за да информират ЕБО за минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ) и, когато е приложимо, за изискването по член 45, параграф 13 от посочената директива, определени на индивидуална и консолидирана основа за всяка институция в рамките на тяхната компетентност.

2.   По отношение на институции, които са част от група, за която се прилага консолидирано МИПЗ, органите за преструктуриране, съгласувано с компетентните органи, предоставят на ЕБО също информацията, определена с таблицата в приложение III.

3.   Когато е посочено в таблицата в приложение II, органите за преструктуриране предоставят, за целите на параграфи 1 и 2 и доколкото позволяват техните възможности, качествена информация относно причините за решенията за МИПЗ, включително ако е уместно, препратки към индивидуални и групови планове за преструктуриране, публични решения или политически декларации на органа за преструктуриране, или други придружаващи документи.

4.   Използваните в приложение II термини имат значението, дадено им в съответните разпоредби, посочени в съответната колона от включената в приложението таблица.

Член 2

Опростено изискване за докладване за институциите, подлежащи на освобождаване, и институциите, за които размерът на рекапитализацията е нулев

1.   Чрез дерогация от член 1 от настоящия регламент, органите за преструктуриране предоставят на ЕБО по отношение на институциите, които са освободени от прилагането на МИПЗ съгласно член 45, параграф 11 или 12 от Директива 2014/59/ЕС, информацията, определена в приложение I, в колони 10 — 90 от приложение II и — по отношение на институции, които са част от група, за която се прилага консолидирано МИПЗ, в приложение III към настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от член 1 от настоящия регламент, органите за преструктуриране предоставят на ЕБО по отношение на институциите, за които размерът на рекапитализацията е нулев в съответствие с член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450, информацията, определена в приложение I, в колони 10 — 120 от приложение II и — по отношение на институции, които са част от група, за която се прилага консолидирано МИПЗ, в приложение III към настоящия регламент.

Член 3

Докладващ орган по отношение на групи

По отношение на групи, за които се прилага консолидирано МИПЗ, информацията, посочена в членове 1 и 2, се предоставя по следния начин:

а)

съответният орган за преструктуриране на ниво група информира, съгласувано с консолидиращия надзорник, ЕБО относно МИПЗ, определено както на индивидуална, така и на консолидирана основа за предприятието майка от Съюза или предприятието майка, посочено в член 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4);

б)

съответните органи за преструктуриране информират, съгласувано с компетентния орган, ЕБО за МИПЗ, приложимо на индивидуално ниво за дъщерните предприятия на групата в рамките на тяхната компетентност.

Член 4

Периоди на докладване и дати на подаване на информация

1.   Органите за преструктуриране предават без неоправдано забавяне информацията, посочена в член 1, след като решението за установяване на МИПЗ е било взето или актуализирано.

2.   До 30 април всяка година органите за преструктуриране предават посочената в член 2 информация за МИПЗ, което е определено и продължава да се прилага към 1 април на същата година.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията от 23 май 2016 г. за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методиката за определяне на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви (ОВ L 237, 3.9.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(4)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация относно докладващия орган за преструктуриране

Докладващ орган за преструктуриране

 

 

 

Дата на подаване

 

 

 

Лице за контакт

 

Име

 

Електронна поща

 

Телефонен номер

 

 

 

Общи бележки (ако има такива)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация относно МИПЗ

Задължителни полета

Опростена таблица за докладване

(ако за позиция 90 е посочено „Да“)

Незадължително за институциите, за които размерът на рекапитализацията е нулев при прилагане на член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Попълва се за всички институции

За институциите, за които размерът на рекапитализацията е нулев при прилагане на член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Вид изискване

Общо задължения и собствени средства

Обща рискова експозиция

Знаменател на коефициента на ливъридж

Размер за покриване на загубите

Размер на рекапитализацията

Корекции във връзка с пречки пред преструктурирането, размера, системния риск и вноските за СГД

Комбинирано оценяване на МИПЗ

Временни договорености и такива във връзка с етапа след преструктурирането (ако е приложимо)

 

Препратка към нормативен акт

Член 45, параграфи 7 и 8 от Директива 2014/59/ЕС или член 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 806/2014

Обща информация

Член 45, параграфи 11 и 12 от Директива 2014/59/ЕС или член 12, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 806/2014

Опростена таблица за докладване

(ако е приложимо)

Член 1, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/962 на Комисията

Член 1, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 1, параграф 5, буква б), подточка i) и/или член 1, параграф 5, буква б), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 45, параграфи 9 и 10 от Директива 2014/59/ЕС

Член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията и член 92, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (1)

Член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията и член 429, параграфи 4—11 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 1, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 1, параграф 5, буква б), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 1, параграф 5, буква б), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

 

Член 2, параграфи 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграфи 7 и 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграф 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграф 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

 

Член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

 

Член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 45, параграф 13 от Директива 2014/59/EС

 

Член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 8, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Изискване на индивидуална или на консолидирана основа?

Наименование на субекта

Държава членка на учредяване

Дали докладващият орган за преструктуриране е органът за преструктуриране на ниво група?

Дата на решението за МИПЗ или на решението за освобождаване

Дали прилагането на МИПЗ е отменено от органа за преструктуриране?

Бележки

Опростена таблица за докладване (ако е приложимо)

Категория на институцията (ако е приложимо)

Дали МИПЗ е равно на базовия размер за покриване на загубите?

Видове корекции на размера за покриване на загубите (ако е приложимо)

МИПЗ, определен чрез съвместно решение

Текуща стойност

Референтна дата на отчитане на позиция 140

Текуща стойност

Референтна дата на отчитане на позиция 160

Предполагаема стойност след преструктурирането

Бележки

Текуща стойност

Референтна дата на отчитане на позиция 200

Предполагаема стойност след преструктурирането

Бележки

Базов размер за покриване на загубите съгласно член 1, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Корекция към по-висока стойност

Вид/-ове корекция към по-висока стойност

Бележки

Корекция към по-ниска стойност

Вид/-ове корекция към по-ниска стойност

Бележки

Общо (240 + 250 + 280)

За удовлетворяване на условията за упражняване на дейност

Допълнителна сума по подразбиране за запазване на доверието на пазара чрез спазване на буферите

Корекция за запазване на доверието на пазара след сравнение със сходни групи

Бележки

Корекция към по-ниска стойност с оглед на информацията, получена от компетентния орган по отношение на стопанския модел, модела на финансиране и общия рисков профил на институцията

Бележки

Корекция на колона 330 за дъщерни предприятия на групата

Бележки

Общо (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

За изключения от рекапитализацията чрез вътрешни източници

Бележки

За размер и системен риск

Бележки

За участие на СГД във финансирането на преструктурирането

Бележки

Общо (410 + 430 + 450)

Общо (310 + 400 + 470)

МИПЗ като % общите задължения и собствени средства (480 / 140)

Процент на МИПЗ, удовлетворен чрез договорни инструменти за споделяне на загуби

Дата, на която трябва да бъдат изпълнени изискванията по 490

Вид на преходните договорености

Планирано МИПЗ (като % от общите задължения и собствени средства)

Планирана дата на прилагане

Планирано МИПЗ (като % от общите задължения и собствени средства)

Планирана дата на прилагане

Планирано МИПЗ (като % от общите задължения и собствени средства)

Планирана дата на прилагане

Планирано МИПЗ (като % от общите задължения и собствени средства)

Планирана дата на прилагане

Счетоводна рамка

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Разположение на МИПЗ

Институция

Крайно предприятие майка

Предприятие майка от Съюза

Съответно непосредствено предприятие майка

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Наименование на субекта

Държава членка на учредяване

ИКПС

Наименование на субекта

Държава на учредяване

ИКПС

Наименование на субекта

Държава членка на учредяване

ИКПС

Наименование на субекта

Държава на учредяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/309 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2018 година

за неподновяване на одобрението на активното вещество пропинеб в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2003/39/ЕО на Комисията (2) пропинеб бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са включени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество пропинеб, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 януари 2019 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на пропинеб.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012. Според държавата членка докладчик заявлението е пълно.

(6)

Държавата членка докладчик изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 1 октомври 2015 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните („Органа“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Освен това Органът направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 15 ноември 2016 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) за това дали може да се очаква пропинеб да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът заключи, че оценката на риска за потребителите посредством хранителния прием не може да се извърши за продуктите от растителен и животински произход. Въз основа на наличните в досието данни не беше възможно да бъде завършена оценката на съответните метаболити на пропинеб.

(9)

Освен това Органът подчерта наличието на проблемна за пропинеб област, свързана с нарушаващите функциите на ендокринната система свойства на съответния метаболит 4-метилимидазолидин-2-тион (PTU), който е класифициран като токсичен за репродукцията от категория 2 и чиято токсичност засяга щитовидната жлеза.

(10)

Освен това Органът не можа да приключи оценката на риска за пчелените люпила и заключи, че по отношение на веществото пропинеб не може да бъде изключено наличието на висок риск за развитието на пчелните люпила.

(11)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно заключението на Органа. Освен това в съответствие с член 14, параграф 1, трета алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 Комисията прикани заявителя да представи коментари по проекта на доклад за подновяване. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(12)

Независимо от изложените от заявителя аргументи, не беше възможно да бъдат отхвърлени опасенията, свързани с веществото.

(13)

Въз основа на идентифицираните рискове не беше установено, че посочените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобрение са изпълнени при един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита. Поради това в съответствие с член 20, парaграф 1, буква б) от същия регламент е целесъобразно да не се подновява одобрението на активното вещество пропинеб.

(14)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията следва да бъде съответно изменен.

(15)

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи пропинеб.

(16)

За продуктите за растителна защита, съдържащи пропинеб, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, посоченият период следва да изтече най-късно на 22 юни 2019 г.

(17)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/84 на Комисията (7) срокът на одобрението за пропинеб бе удължен до 31 януари 2019 г., за да се даде възможност процедурата по подновяването да приключи, преди срокът на одобрението да изтече. Тъй като обаче решението е взето преди изтичането на този удължен срок, настоящият регламент следва да започне да се прилага възможно най-бързо.

(18)

Настоящият регламент не възпрепятства подаването на ново заявление за одобрение на пропинеб в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неподновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество пропинеб не се подновява.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ред № 54 относно пропинеб се заличава.

Член 3

Преходни мерки

Държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи пропинеб като активно вещество, не по-късно от 22 юни 2018 г.

Член 4

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 22 юни 2019 г.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2003/39/ЕО на Комисията от 15 май 2003 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно включването на активните вещества пропинеб и пропизамид (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 30).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2016 г. Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество пропинеб като пестицид. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;14(11):4605, 26 стр. doi:10.2903/j.efsa.2016.4605.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/84 на Комисията от 19 януари 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, клотианидин, медни съединения, димоксистробин, манкоцеб, мекопроп-P, метирам, оксамил, петоксамид, пропиконазол, пропинеб, пропизамид, пираклостробин и зоксамид (ОВ L 16, 20.1.2018 г., стр. 8).


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/310 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2018 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 2 март 2018 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията (2) се предвижда, че вносното мито за продуктите, класирани в кодове по КН 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (мека (обикновена) пшеница за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека (обикновена) пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля ставката на митото от Общата митническа тарифа.

(2)

В член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, периодично се определят представителни вносни цени CIF за упоменатите в същия параграф продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010 вносната цена, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито за продуктите по член 1, параграф 1 от посочения регламент, е дневната представителна вносна цена CIF, определена съгласно метода, предвиден в член 5 от същия регламент.

(4)

От 21 септември 2017 г. вносното мито за продуктите с произход от Канада, класирани в кодове по КН 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (висококачествена мека (обикновена) пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00 и 1002 90 00, се изчислява в съответствие с член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 642/2010.

(5)

Необходимо е да се определят вносните мита за периода, започващ от 2 март 2018 г., които да са приложими до определянето и влизането в сила на нови вносни мита.

(6)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в деня на неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 2 март 2018 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010, приложими от 2 март 2018 г.

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)  (2)

(EUR/t)

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда, за посев

0,00

1001 19 00

ПШЕНИЦА твърда, висококачествена, различна от тази за посев

0,00

със средно качество, различна от тази за посев

0,00

с ниско качество, различна от тази за посев

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека (обикновена), за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека (обикновена), висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

РЪЖ, за посев

0,56

1002 90 00

РЪЖ, различна от тази за посев

0,56

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,56

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (3)

0,56

1007 10 90

СОРГО на зърна, различно от хибриди за посев

0,56

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от това за посев

0,56


(1)  Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010 вносителят може да ползва намаление на митата със:

3 EUR на тон, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR на тон, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  За продуктите с произход от Канада, класирани в кодове по КН 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (висококачествена мека (обикновена) пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00 и 1002 90 00, митото се изчислява в съответствие с член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 642/2010.

(3)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR на тон, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МИТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека (обикновена) пшеница (1)

Царевица

Борса

Минеаполис

Чикаго

Котировка

193,300

117,450

Премия за Залива

84,902

21,549

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив – Ротердам:

17,471 EUR/t

Разходи за навло: Големи езера – Ротердам:

— EUR/t


(1)  Включена е положителна премия от 14 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


РЕШЕНИЯ

2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/23


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/311 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2018 година

за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на посоченото споразумение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Решение 2014/242/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи (1),

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С член 12 от Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи (2) („Споразумението“) се създава Съвместен комитет („Съвместният комитет“). В него се предвижда по-специално, че Съвместният комитет трябва да наблюдава прилагането на Споразумението.

(2)

С Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) бяха установени процедурите и условията за издаване на визи за транзитно преминаване или за планиран престой на територията на държавите членки с продължителност, която не превишава 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

(3)

Необходими са общи насоки за осигуряване на напълно последователно прилагане на Споразумението от дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и за изясняване на връзката между разпоредбите на Споразумението и разпоредбите на законодателството на договарящите страни, които продължават да се прилагат по визови въпроси, попадащи извън приложното поле на Споразумението.

(4)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет по отношение на приемането на общи насоки за прилагането на Споразумението.

(5)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (4); следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(6)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (5); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(7)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с член 12 от Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на посоченото споразумение, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 47.

(2)  ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 49.

(3)  Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

(4)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(5)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …/201… НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ

от

във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на посоченото споразумение

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи (1) („Споразумението“), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че Споразумението влезе в сила на 1 септември 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Общите насоки за прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи са определени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Европейския съюз

За Азербайджанската република


(1)  ОВ ЕС L 128, 30.4.2014 г., стр. 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ

Целта на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи („Споразумението“), което влезе в сила на 1 септември 2014 г., е да се улеснят, на основата на реципрочност, процедурите за издаване на визи на гражданите на Съюза и на Азербайджанската република за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Със Споразумението се установяват, на основата на реципрочност, правно обвързващи права и задължения с цел да се опростят процедурите за издаване на визи на гражданите на Съюза и на Азербайджанската република.

С настоящите насоки, приети от Съвместния комитет, създаден съгласно член 12 от Споразумението („Съвместният комитет“), се цели да се осигури хармонизираното прилагане на Споразумението от дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки на Съюза („държавите членки“) и на Азербайджанската република. Настоящите насоки не са част от Споразумението и поради това не са правно обвързващи. Силно препоръчително е обаче дипломатическите и консулските служители да ги съблюдават последователно при прилагането на Споразумението.

Предвижда се настоящите насоки да бъдат актуализирани с оглед на придобития при прилагането на Споразумението опит, като отговорността за това се носи от Съвместния комитет.

За да гарантират трайното и хармонизирано прилагане на Споразумението и в съответствие с процедурния правилник на Съвместния комитет за улесняване на издаването на визи, страните се споразумяха да осъществяват неофициални контакти в периодите между официалните заседания на Съвместния комитет с цел разрешаване на неотложни въпроси. На следващото заседание на Съвместния комитет ще се бъдат представени подробни доклади относно тези въпроси и неофициалните контакти.

I.   ОБЩИ ВЪПРОСИ

1.1.   Цел и приложно поле

Член 1 от Споразумението предвижда, че: „Целта на настоящото споразумение е да улесни, на основата на реципрочност, издаването на визи на гражданите на Съюза и на Азербайджанската република за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни“.

Споразумението се прилага по отношение на всички граждани на Съюза и на Азербайджанската република, които кандидатстват за виза за краткосрочно пребиваване, независимо от държавата, в която пребивават.

Споразумението не се прилага за лицата без гражданство, които притежават разрешение за пребиваване, издадено от някоя от държавите членки или от Азербайджанската република. За тази категория лица се прилагат правилата на достиженията на правото на Съюза в областта на визите и от националното право на Азербайджанската република.

1.2.   Приложно поле на Споразумението

Член 2 от Споразумението предвижда, че:

„1.   Визовите облекчения, предвидени в настоящото споразумение, се прилагат за граждани на Съюза и на Азербайджанската република само дотолкова, доколкото те не са освободени от визовите изисквания съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Азербайджанската република, на Съюза или на държавите членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.

2.   По отношение на въпроси, които не са обхванати от настоящото споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на документи за пътуване, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане и мерки за експулсиране, се прилага националното право на Азербайджанската република или на държавите членки или правото на Съюза.“

Без да се засяга член 10 от него (в който се предвижда освобождаване от изискването за виза за гражданите на Съюза и на Азербайджанската република, притежаващи валидни дипломатически паспорти), Споразумението не засяга съществуващите правила относно задълженията за притежаване на виза и относно освобождаването от изискването за виза. Така например съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета (1) на държавите членки се дава възможност да освобождават от изискването за виза членовете на граждански въздушни и морски екипажи, наред с други категории лица.

В този контекст следва да се добави, че съгласно член 21 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (2), всички държави членки от Шенген трябва да признават визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване, издадени от други държави от Шенген, като валидни за краткосрочно пребиваване на територията им. Всички държави членки от Шенген приемат разрешенията за пребиваване, визите от тип D и визите за краткосрочно пребиваване, издавани от асоциираните към Шенген държави за влизане и краткосрочен престой, като същото се прилага за асоциираните към Шенген държави.

Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) („Визовият кодекс“) се прилага по всички въпроси, които не са уредени от Споразумението, като например определянето на държавата членка от Шенген, отговаряща за обработката на заявлението за виза, основанията за отказ за издаване на виза, правото на обжалване на решение за отказ и общото правило относно лично интервю с кандидата за виза и предоставянето на цялостната информация относно заявлението за виза. Освен това шенгенските правила, а именно Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета (4) (напр. относно отказа за влизане на територията, доказателството за достатъчни средства за издръжка и т.н.) и когато е приложимо — националното право също продължават да се прилагат по въпросите, които не са уредени от Споразумението, като например признаването на документи за пътуване, доказателството за достатъчни средства за издръжка, отказа за влизане на територията на държавите членки и мерките за експулсиране.

Дори ако предвидените в Споразумението условия са изпълнени, например документите за доказване на целта на пътуването за категориите, предвидени в член 4, са представени от кандидата за виза, издаването на виза все пак може да бъде отказано, ако не са изпълнени условията по член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета (Кодекса на шенгенските граници), т.е. лицето не разполага с валиден документ за пътуване, подаден е сигнал в Шенгенска информационна система (ШИС), лицето се счита за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност и др.

Продължават да се прилагат и други възможности за гъвкав подход при издаването на визи, предвидени във Визовия кодекс. Например многократни визи с дълъг срок на валидност, а именно до 5 години, могат да бъдат издавани на категории пътници, различни от посочените в член 5 от Споразумението, ако са изпълнени условията, предвидени в член 24 от Визовия кодекс. Аналогично продължават да се прилагат разпоредбите на член 16, параграфи 5 и 6 от Визовия кодекс, позволяващи освобождаването от визова такса или нейното намаляване.

Що се отнася до Азербайджанската република, Миграционният кодекс (5) и други съответни нормативни правни актове на Азербайджанската република се прилагат по всички въпроси, които не са уредени от Споразумението, като например основанията за отказ за издаване на виза, правото на обжалване на решение за отказ, общото правило относно личното интервю с кандидата за виза и предоставянето на информация относно заявлението за виза, признаването на документи за пътуване, доказателството за достатъчни средства за издръжка, отказа за влизане на територията на Азербайджанската република и мерките за експулсиране.

Продължават да се прилагат и други възможности за гъвкав подход при издаването на визи, разрешени в националното право на Азербайджанската република, ако с тях се създава по-благоприятен режим за кандидата за виза. Например продължават да се прилагат разпоредбите на член 17, параграф 2 от Закона на Азербайджанската република за държавните такси, позволяващи освобождаване от визова такса, и разпоредбите на член 38 от Миграционния кодекс на Азербайджанската република, позволяващи издаване на електронни визи.

Дори ако предвидените в Споразумението условия са изпълнени, например документите за доказване на целта на пътуването за категориите, предвидени в член 4, са представени от кандидата за виза, издаването на виза все пак може да бъде отказано, ако не са изпълнени условията по член 36 от Миграционния кодекс на Азербайджанската република (с изключение на параграф 36.1.7 от него) или ако са налице обстоятелства, изброени в член 16 от Миграционния кодекс на Азербайджанската република.

1.3.   Видове визи, попадащи в приложното поле на Споразумението

В член 3, буква г) от Споразумението „виза“ се определя като „разрешение, издадено от държава членка или Азербайджанската република с цел транзитно преминаване или планиран престой с продължителност от не повече от 90 дни в рамките на който и да бил период от 180 дни на територията на държавите членки или на Азербайджанската република“.

Облекченията, предвидени в Споразумението, се отнасят както за единни визи, валидни за цялата територия на държавите членки, така и за визи с ограничена териториална валидност.

Облекченията, предвидени в Споразумението, се отнасят за всички визи, определени в глава 5 от Миграционния кодекс на Азербайджанската република.

1.4.   Изчисляване на продължителността на престоя, разрешен с виза

Кодексът на шенгенските граници определя понятието за краткосрочен пресот, както следва: „не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, при което се отчита 180-дневният период, предшестващ всеки ден от престоя“.

В съответствие със Споразумението това определение се прилага и за визите за краткосрочно пребиваване, издадени от Азербайджанската република.

Денят на влизане ще се отчита като първи ден от престоя на територията на държавите членки, а денят на излизане — като последен ден от престоя на територията на държавите членки. Понятието „всеки“ предполага прилагането на „подвижен“ референтен период от 180 дни, като за всеки ден от престоя се взема предвид последният период от 180 дни, за да се провери дали продължава да бъде изпълнено изискването за 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Това означава, че отсъствието от територията на държавите членки за непрекъснат период от 90 дни дава възможност за нов престой до 90 дни.

Калкулатор за краткосрочен престой, който може да бъде използван за изчисляване на срока на разрешения престой съгласно новите правила, може да се намери в интернет на следния адрес: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Пример за изчисляване на престоя въз основа на настоящото определение:

Лице, притежаващо многократна виза, валидна за 1 година (18 април 2014 г. — 18 април 2015 г.), влиза за първи път в страната на 19 април 2014 г. и остава три дни. След това същото лице влиза отново на 18 юни 2014 г. и остава 86 дни. Каква е ситуацията към конкретни дати? Кога ще се разреши на това лице да влезе отново?

На 11 септември 2014 г.: през последните 180 дни (16 март 2014 г. — 11 септември 2014 г.) лицето е пребивавало три дни (от 19 до 21 април 2014 г.) плюс 86 дни (от 18 юни 2014 г. до 11 септември 2014 г.) = 89 дни = не надхвърля разрешения срок на престой. Лицето може да остане още един ден.

От 16 октомври 2014 г. нататък: лицето може да влезе за престой от три допълнителни дни. На 16 октомври 2014 г. престоят на 19 април 2014 г. не се взема предвид (извън 180-дневния период); на 17 октомври 2014 г. престоят на 20 април 2014 г. не се взема предвид (извън 180-дневния период); и т.н.

От 15 декември 2014 г. нататък: лицето може да влезе за престой от 86 допълнителни дни (на 15 декември 2014 г. престоят на 18 юни 2014 г. не се взема предвид (извън 180-дневния период); на 16 декември 2014 г. престоят на 19 юни 2014 г. не се взема предвид и т.н..

1.5.   Положение по отношение на държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, държавите членки, които не участват в общата визова политика на Съюза, и асоциираните държави

Държавите членки, които се присъединиха към Съюза през 2004 г. (Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия), през 2007 г. (България и Румъния) и през 2013 г. (Хърватия), са обвързани от Споразумението, считано от влизането му в сила.

България, Хърватия, Кипър и Румъния все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. Те ще продължат да издават национални визи с валидност, ограничена до тяхната собствена национална територия. След като тези държави членки започнат да прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, те изцяло ще прилагат Споразумението.

Националното право продължава да се прилага по отношение на всички въпроси, попадащи извън приложното поле на Споразумението, до датата на пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген от тези държави членки. Считано от тази дата, шенгенските правила и/или националното право се прилагат по въпроси, които не са уредени от Споразумението.

На България, Хърватия, Кипър и Румъния е разрешено да признават разрешенията за пребиваване, визите от тип D и визите за краткосрочно пребиваване, издадени от всички държавите членки от Шенген и асоциираните държави за краткосрочен престой на тяхна територия (6).

Съгласно член 21 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по общите граници, всички страни по конвенцията трябва да признават визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване, издавани от други държави — страни по конвенцията, като валидни за краткосрочен престой на територията си. Те приемат разрешенията за пребиваване, визите от тип D и визите за краткосрочно пребиваване, издадени от асоциираните държави за влизане и краткосрочен престой, като същото се прилага и за асоциираните държави.

Споразумението не се прилага за Дания, Ирландия и Обединеното кралство, но включва съвместни декларации относно това, че е желателно между тези държави членки и Азербайджанската република да бъдат сключени двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.

Въпреки че Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария са асоциирани към Шенген, те не са обвързани от Споразумението. То обаче включва съвместна декларация относно това, че е желателно между тези асоциирани държави и Азербайджанската република да бъдат сключени без забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване.

Споразумението за улесняване на издаването на визи между правителството на Азербайджанската република и правителството на Кралство Норвегия бе подписано на 3 декември 2013 г. и влезе в сила на 1 юни 2015 г. Споразумението за улесняване на издаването на визи между правителството на Азербайджанската република и Федералния съвет на Швейцария бе подписано на 10 октомври 2016 г. и влезе в сила на 1 април 2017 г. Освен това Споразумението между правителството на Азербайджанската република и правителството на Княжество Лихтенщайн относно взаимното прилагане на правилата, посочени в Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи, влезе в сила на 15 февруари 2017 г.

1.6.   Споразумението и двустранни споразумения

Член 13 от Споразумението предвижда, че:

„Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на двустранни или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните държави членки и Азербайджанската република, дотолкова, доколкото разпоредбите на тези споразумения или спогодби уреждат въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.“

Считано от датата на влизане в сила на Споразумението, разпоредбите в действащите двустранни споразумения между държавите членки и Азербайджанската република, отнасящи се до въпроси, които попадат в приложното поле на Споразумението, престанаха да се прилагат. В съответствие с правото на Съюза държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да премахнат несъвместимостта между техните двустранни споразумения и Споразумението.

Ако в двустранно споразумение или договореност, сключени от държава членка с Азербайджанската република по въпроси, които не попадат в приложното поле на Споразумението, се предвижда например освобождаване на притежателите на служебни паспорти от изискването за виза, това освобождаване продължава да се прилага след влизането в сила на Споразумението.

Следните държави членки имат двустранни споразумения с Азербайджанската република, в които се предвижда освобождаване на притежателите на служебни паспорти от изискването за виза: Австрия, България, Хърватия, Унгария, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Латвия и Словакия (7).

Предоставеното от дадена държава членка освобождаване на притежателите на служебни паспорти от изискването за виза се прилага само за пътувания на територията на тази държава членка, но не и за пътуване до други държави членки от Шенген.

II.   КОНКРЕТНИ РАЗПОРЕДБИ

2.1.   Правила, които се прилагат за всички кандидати за виза

Припомня се, че посочените по-долу улеснения по отношение на визовата такса, продължителността на процедурите за обработка на заявленията за виза, заминаването в случай на изгубени или откраднати документи и удължаването на визата при изключителни обстоятелства се прилагат за всички кандидати за виза и притежатели на виза, които са граждани на Азербайджанската република или на държавите членки, обвързани със Споразумението, включително за туристите.

2.1.1.   Такси за обработка на заявленията за визи

Член 6, параграф 1 от Споразумението предвижда, че:

„1.   Таксата за обработка на заявленията за визи е в размер на 35 EUR.“

Съгласно член 6, параграф 1 от Споразумението таксата за обработка на заявлението за виза е 35 EUR. Тя се прилага за всички кандидати за виза от Азербайджанската република и от Съюза (включително за туристите) и се отнася за визите за краткосрочно пребиваване, независимо от броя на влизанията в страната.

Член 6, параграф 2 от Споразумението предвижда, че:

„2.   Без да се засяга параграф 3, следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявления за визи:

а)

близки роднини — съпрузи, деца (включително осиновени), родители (включително настойници/попечители), баби и дядовци, внуци — на граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи на територията на Азербайджанската република, на граждани на Азербайджанската република, законно пребиваващи на територията на държавите членки, на граждани на Европейския съюз, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани, и на граждани на Азербайджанската република, пребиваващи на територията на Азербайджанската република;

б)

членове на официални делегации, включително постоянни членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република участват в официални срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации;

в)

ученици, студенти и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, както и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен, както и други свързани с образованието дейности;

г)

лица с увреждания и придружаващи ги лица, ако е необходимо;“.

За да се възползват от освобождаването от таксата, и двамата кандидати за виза следва да представят доказателство, че попадат в тази категория. В случаите, когато увреждането на кандидата за виза е очевидно (незрящи лица, липса на крайници), е допустима визуална констатация вконсулската служба.

В обосновани случаи заявлението за виза може да се подаде от представител или от настойника или попечителя на лицето с увреждания.

„д)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно; (Важно: Поддръжниците на спортни отбори не се считат за придружаващи лица.);

е)

лица, участващи в научни, културни и художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен;

ж)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел спешно медицинско лечение, и лицето, придружаващо такова лице, или с цел присъствие на погребение на близък роднина, или за посещение на близък роднина, който е тежко болен;

з)

представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;“.

За да се възползват от освобождаването от таксата за тази категория, кандидатите за виза трябва да представят доказателство, че са членове на организация на гражданското общество или нестопанска организация, регистрирана в държава членка или в Азербайджанската република — вж. член 4 от Споразумението.

„и)

пенсионери;“.

За да се възползват от освобождаването от таксата за тази категория,кандидатите за виза трябва да представят доказателство, че са пенсионери. Освобождаването е неоснователно, когато целта на пътуването е платена дейност.

„й)

деца на възраст до 12 години;

к)

журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно;“.

За да се възползват от освобождаването от таксата за тази категория, кандидатите за виза трябва да представят доказателство, че са членове на професионални журналистически или медийни организации— вж. член 4 от Споразумението.

Що се отнася до държавите — членки, горепосочените категории лица са освободени от таксата. Освен това, в съответствие с член 16, параграф 4 от Визовия кодекс, следните категории лица също са освободени от заплащането на такса:

научни работници от трети държави, пътуващи в рамките на Европейския съюз с цел извършване на научни изследвания по смисъла на Препоръка 2005/761/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8);

представители на организации с нестопанска цел на възраст 25 г. или по-малко, участващи в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел.

Член 16, параграф 6 от Визовия кодекс предвижда, че:

„6.   В индивидуални случаи, когато това служи за насърчаване на културни или спортни интереси, както и интереси в областта на външната политика, политиката на развитие и други области от жизненоважен обществен интерес или по причини от хуманитарен характер размерът на визовата такса може да бъде намален или лицето да бъде освободено от заплащането ѝ.“

В член 16, параграф 7 от Визовия кодекс се предвижда, че визовата такса се събира в евро, в националната валута на третата държава, в която е подадено заявлението, или във валутата, обичайно използвана в тази трета държава, и не се възстановява освен в случаи на недопустимо заявление или в случаи, в които консулството не е компетентно.

С цел да се избегнат несъответствия, които могат да доведат до търсене на по-изгодни варианти за получаване на виза (т.нар. „visa shopping“), дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки в Азербайджанската република следва да се стремят да осигурят сходни визови такси за всички азербайджански кандидати за виза, когато таксите се събират в чуждестранна валута.

Освен това, що се отнася до Азербайджанската република, съгласно член 17, параграф 2 от Закона на Азербайджанската република за държавните такси от визова такса са освободени и следните категории чужденци:

членове на делегацията на съответната държава и държавни служители;

представители на международни хуманитарни организации в Азербайджанската република;

учащи или преподаватели в рамките на държавни програми;

лица, които пътуват за целите на отбраната.

Кандидатите за виза от Съюза и от Азербайджанската републикаполучават разписка за платена визова такса.

Член 6, параграф 3 от Споразумението предвижда, че:

„3.   Ако дадена държава членка или Азербайджанската република си сътрудничи с външен доставчик на услуги във връзка с издаването на визи, външният доставчик на услуги може да налага такса за услугата. Тази такса трябва да е пропорционална на разходите, направени от външния доставчик на услуги при изпълнение на неговите задачи, и да не надхвърля 30 EUR. Държавите членки и Азербайджанската република трябва да запазят възможността всички кандидати да подават заявленията си пряко в техните консулства.

По отношение на Съюза, външният доставчик на услуги изпълнява дейностите си в съответствие с Визовия кодекс и при пълно зачитане на законодателството на Азербайджанската република.

По отношение на Азербайджанската република, външният доставчик на услуги изпълнява дейностите си в съответствие с азербайджанското законодателство и законодателството на държавите — членки на ЕС.“

Що се отнася до условията за сътрудничество с външни доставчици на услуги, член 43 от Визовия кодекс съдържа подробна информация за техните задачи.

2.1.2.   Продължителност на процедурите за обработка на заявленията за визи

Член 7 от Споразумението предвижда, че:

„1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република вземат решение по искането за издаване на виза в срок от 10 календарни дни от датата на получаване на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.

2.   Срокът за вземане на решение по заявлението за виза може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и по-специално когато е необходимо допълнително проучване на заявлението.

3.   Срокът за вземане на решение по заявлението за издаване на виза може да бъде съкратен до 2 работни дни или по-малко в спешни случаи.“

Решение по заявлението за издаване на виза се взема по принцип в срок от 10 календарни дни от датата на подаване на допустимо заявление за виза.

В отделни случаи този срок може да бъде продължен до 30 календарни дни, по-конкретно когато е необходимо допълнително разглеждане на заявлението или в случай на представителство, когато се извършва консултация с органите на представляваната държава членка.

Всички тези срокове започват да текат само когато досието за кандидатстване за виза е пълно, т.е. от датата на получаване на заявлението за виза и придружаващите документи.

По принцип, що се отнася до дипломатическите представителства и консулските служби, които имат система за насрочване на срещи, времето за чакане до получаване на среща не се включва във времето за обработка. По този въпрос, както и относно другите практически условия за подаване на заявление за виза, се прилагат общите правила, установени в член 9 от Визовия кодекс и в Миграционния кодекс на Азербайджанската република.

Член7, параграф 3 от Споразумението предвижда следното:

„Ако за кандидатите трябва да бъде насрочена среща за подаване на заявлението, тя като правило се провежда в срок от две седмици от датата, на която е поискана.“

„В надлежно обосновани спешни случаи, когато поради причини, които не са могли да бъдат предвидени от заявителя, не е било възможно заявлението за виза да бъде подадено по-рано, консулството може да разреши на кандидатите да подадат заявленията си без уговорена среща или такава се провежда незабавно.“

При насрочването на срещата следва да се вземе предвид евентуалната спешност, заявена от кандидата за виза, с оглед на прилагането на член 7, параграф 3 от Споразумението. Решението за съкращаване на срока за вземане на решение по заявлението за виза се взема от длъжностното лице на консулството.

2.1.3.   Напускане на страната в случай на загуба кражба на документи за самоличност

Член 8 от Споразумението предвижда, че:

„Граждани на Европейския съюз и на Азербайджанската република, които са изгубили своите документи за самоличност или от които тези документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Азербайджанската република или на държавите членки, могат да напуснат територията на Азербайджанската република или на държавите членки въз основа на валидни документи за самоличност, даващи им право да преминат границата, издадени от дипломатическите представителства или консулските служби на държавите членки или на Азербайджанската република, без каквато и да е виза или друго разрешение.“

В случай на загуба или кражба на документи за самоличност издадените от дипломатическите представителства или консулските служби валидни документи за самоличност, които дават право на притежателите на визи да преминат границата, са достатъчни за напускане на територията на Азербайджанската република или на Шенгенското пространство. Органите на приемащата държава не могат да изискват от притежателя на виза или от консулската служба никакви допълнителни документи, разрешителни или каквито и да са формалности.

2.1.4.   Удължаване на срока на виза при извънредни обстоятелства

Член 9 от Споразумението предвижда, че:

„За граждани на Европейския съюз и Азербайджанската република, които не могат да напуснат територията на Азербайджанската република или на държавите членки преди посочената в техните визи дата поради непреодолима сила, срокът на валидност на издадената виза и/или продължителността на престоя, посочен в нея, се удължава безплатно в съответствие със законодателството, прилагано от Азербайджанската република или от приемащата държава членка, за срока, необходим за връщането им в държавата на пребиваването им.“

По отношение на удължаването на срока на валидност на визата в случаи на основателни лични причини, когато притежателят на визата няма възможност да напусне територията на държавата членка до датата, посочена на визовия стикер, се прилагат разпоредбите на член 33 от Визовия кодекс, при условие че те са съвместими със Споразумението. Със Споразумението обаче удължаването на срока на валидност на визата в случай на непреодолима сила или поради хуманитарни причини се извършва безплатно.

Що се отнася до Азербайджанската република, за удължаването на срока на временен престой на чужденци в нея се прилага Миграционният кодекс.

Решението за удължаване на срока на временен престой на чужденци в Азербайджанската република е официален документ, с който на чужденци се разрешава да пребивават временно в нея.

Чужденците, за които срокът на временен престой в Азербайджанската република е бил удължен, могат да напуснат територията на държавата през държавните гранично-пропускателни пунктове срещу представяне на своите паспорти или други документи за преминаване на границата и на решението за удължаване на срока на временен престой.

2.2.   Правила, които се прилагат за определени категории кандидати за виза

2.2.1.   Документи за доказване на целта на пътуването

За всички категории лица, изброени в член 4, параграф 1 от Споразумението, се изискват само посочените документи за доказване на целта на пътуването. Съгласно член 4, параграф 3 от Споразумението не се изискват друга обосновка, покана или потвърждение във връзка с целта на пътуването.

Това не означава обаче освобождаване от общото изискване за лично явяване за подаването на заявлението за виза или за предоставяне на придружаващите документи относно например средствата за издръжка.

Ако в отделни случаи продължава да има съмнение относно автентичността на документа, доказващ целта на пътуването, съгласно член 21, параграф 8 от Визовия кодекс и съгласно Миграционния кодекс на Азербайджанската република кандидатът за виза може да бъде поканен на допълнително интервю в посолството и/или консулството, при което могат да му бъдат зададени въпроси относно действителната цел на посещението или намерението му да се върне. В такива отделни случаи допълнителни документи могат да бъдат представени доброволно от кандидата за виза или поискани по изключение от длъжностното лице на консулството. Тази практика обаче не може да бъде системна и ще бъде наблюдавана отблизо от Съвместния комитет.

По принцип оригиналът на документа, изискван съгласно член 4, параграф 1 от Споразумението, се подава заедно със заявлението за виза. Консулството обаче може да започне да обработва заявлението за виза, като използва текста на документа, получен под формата на факс или копие. Въпреки това консулството може да поиска оригиналния документ при подаването на заявление за виза за първи път и задължително го изисква в отделни случаи, в които съществуват съмнения.

За категориите лица, които не са посочени в член 4 от Споразумението (например туристите), продължават да се прилагат общите правила по отношение на документите, доказващи целта на пътуването. Същото се отнася за документите относно съгласието на родителите за пътуване на деца под 18 години.

По отношение на въпросите, които не са уредени със Споразумението, като например признаването на документите за пътуване и гаранциите по отношение на връщането и наличието на достатъчни средства за издръжка, се прилагат шенгенските правила и националното право.

Член 4, параграф 1 от Споразумението предвижда, че:

„1.   За следните категории граждани на Съюза и на Азербайджанската република са достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуването до другата страна:

а)

за близки роднини — съпрузи, деца (включително осиновени), родители (включително настойници/попечители), баби и дядовци, внуци — посещаващи граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи на територията на Азербайджанската република, или граждани на Азербайджанската република, законно пребиваващи в държавите членки, или граждани на Европейския съюз, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани, или граждани на Азербайджанската република, пребиваващи на територията на Азербайджанската република:

писмено искане от лицето домакин;“.

Автентичността на подписа на лицето, което отправя поканата, трябва да бъде потвърдена от компетентния орган в съответствие с националното законодателство на държавата на пребиваване. Поканата следва да бъде валидирана от компетентните органи.

Тази разпоредба се прилага и за роднините на служители, работещи в дипломатически представителства и консулски служби, които пътуват, за да посетят роднини за период до 90 дни на територията на държавите членки или на Азербайджанската република, без обаче да е необходимо доказване на законно пребиваване и на семейни връзки.

„б)

без да се засягат разпоредбите на член 10, за членове на официални делегации, включително и постоянни членове на такива делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република участват в официални срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации:

писмо от компетентен орган на държава членка или на Азербайджанската република или от институция на Европейския съюз, в което се потвърждава, че кандидатът е член на делегацията на този орган или институция или постоянен член на тази делегация, която пътува до територията на другата страна, за да участва в посочените мероприятия, придружено от копие на официалната покана;“.

Името на кандидата за виза трябва да бъде посочено в писмото, издадено от компетентния орган, потвърждаващо, че лицето е част от делегацията, която пътува до територията на другата страна, за да участва в официалната среща. Не е необходимо името на кандидата за виза да бъде посочено в официалната покана за участие в заседанието, въпреки че такъв може да е случаят, когато официалната покана е адресирана до конкретно лице.

Тази разпоредба се прилага за членовете на официални делегации, независимо от това какъв паспорт притежават (служебeн или обикновен).

„в)

за делови лица и представители на стопански организации:

писмено искане от домакина — юридическо лице или дружество, организация или офис или клон на такова юридическо лице или дружество, държавни или местни органи на Азербайджанската република или на държавите членки или организационни комитети или търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки, заверено от компетентните органи в съответствие с националното законодателство;“.

В допълнение към горепосоченото националният търговски регистър издава документ, потвърждаващ съществуването на стопанските организации.

„г)

за шофьори, извършващи услуги по международен превоз на товари и на пътници между териториите на Азербайджанската република и на държавите членки с превозни средства, регистрирани в държавите членки или в Азербайджанската република:

писмено искане от националното дружество или сдружение (съюз) на превозвачите в Азербайджанската република или националните сдружения на превозвачите на държавите членки, осъществяващи международен шосеен превоз, в което се посочват целта, маршрутът, продължителността и честотата на пътуванията;“.

Сдружението, компетентно да издава писменото искане, е националното сдружение на държавата на произход на шофьора. Регионални или други клонове на националните сдружения на държавите членки също могат да издават писмените искания.

„д)

за ученици, студенти, лица, участващи в програма за следдипломно обучение, и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен, както и други свързани с образованието дейности:

писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, или ученическа/студентска карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще посещава;“.

Студентската карта се приема като доказателство за целта на пътуването само ако е издадена от приемащия университет, колеж или училище, където ще бъдат провеждани учебните занятия или образователната подготовка.

„е)

за лица, участващи в научни, академични, културни или художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен:

писмено искане от организацията домакин за участие в тези дейности;

ж)

за журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно:

удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация или от работодателя на кандидата, с който се доказва, че съответното лице има квалификация на журналист, и в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност, или с който се доказва, че лицето е член на техническия екип, придружаващ журналиста служебно;“.

Тази категория не обхваща журналистите на свободна практика и техните асистенти.

Трябва да се представи удостоверение или друг документ, издаден от професионална журналистическа организация или от работодателя на кандидата за виза, с който се доказва, че кандидатът за виза е професионален журналист или придружаващо лице в служебното си качество, и в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност или подпомагане на такава дейност.

„з)

за участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно:

писмено искане от приемащата организация, компетентните органи, националните спортни федерации на държавите членки или на Азербайджанската република или Националния олимпийски комитет на Азербайджанската република или националните олимпийски комитети на държавите членки;“.

Списъкът с придружаващите лица при международни спортни мероприятия е ограничен до лицата, придружаващи спортиста служебно: треньори, масажисти, мениджъри, медицински персонал и ръководители на спортни клубове. Ето защо поддръжниците на спортни отбори няма да се считат за придружаващи лица.

„и)

за участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове:

писмено искане от началника на администрацията/кмета на тези градове;“.

Началникът на администрацията/кметът на града или на друго населено място, компетентен да отправи писменото искане, е началникът на администрацията/кметът на града домакин или на друго населено място, където ще се проведе дейността на побратимените градове/населени места. Тази категория обхваща само официално побратимените градове/населени места.

„й)

за лица, които пътуват по медицински причини, и необходимите придружаващи лица:

официален документ от здравното заведение, потвърждаващ необходимостта от медицинско обслужване в това заведение и необходимостта от придружител, и доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;“.

Трябва да бъде представен документ от здравното заведение, потвърждаващ трите елемента (необходимостта от медицинско обслужване в това заведение, необходимостта от придружител и доказателството за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението, т.е доказателство за предплащане).

„к)

за представители на свободни професии, участващи в международни изложби, конференции, симпозиуми, семинари или други подобни мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на държавите членки:

писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че съответното лице е участник в проявата;

л)

за представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен:

писмено искане, издадено от организацията домакин, потвърждение, че лицето представлява организация на гражданското общество, и удостоверението за учредяване на такава организация от съответния регистър, издадено от държавен орган в съответствие с националното законодателство;“.

Трябва да бъде представен документ от организацията на гражданското общество, потвърждаващ, че кандидатът за виза представлява тази организация.

Отделни членове на организации на гражданското общество в това си качество не попадат в приложното поле на Споразумението.

„м)

роднини на посещение с цел присъствие на погребални церемонии:

официален документ, потвърждаващ смъртта, както и потвърждение на семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

н)

за посещение на военни и граждански гробища:

официален документ, потвърждаващ съществуването и запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника.“

В Споразумението не се уточнява дали горепосоченият официален документ следва да бъде издаден от органите на държавата, в която се намира гробището, или от тези на държавата, в която пребивава лицето, което иска да посети гробището. Следва да се приеме, че такъв официален документ може да се издава от компетентните органи и на двете държави.

Трябва да се представи горепосоченият официален документ, потвърждаващ съществуването и запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата за виза и покойника.

Със Споразумението не се въвеждат нови правила за отговорност на физическите или юридическите лица, издаващи писмените искания. В случай на неправомерно издаване на такива искания се прилагат съответните разпоредби от правото на Съюза и/или националното право.

2.2.2.   Издаване на многократни визи

Когато кандидатът за виза трябва да пътува често до територията на държавите членки или на Азербайджанската република, могат да бъдат издавани визи за краткосрочно пребиваване за няколко посещения, при условие че общата продължителност на тези посещения не надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 5 от Споразумението предвижда, че:

„1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република издават многократни визи със срок на валидност пет години на следните категории граждани:

а)

съпрузи, деца (включително осиновени), които са на възраст до 21 години или са на издръжка, и родители (включително настойници/попечители), посещаващи граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи на територията на Азербайджанската република, или граждани на Азербайджанската република, законно пребиваващи на територията на държавите членки, или граждани на Европейския съюз, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани, или граждани на Азербайджанската република, пребиваващи на територията на Азербайджанската република;

б)

постоянни членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република редовно участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации.

Чрез дерогация от първото изречение, когато необходимостта или намерението да се пътува често или редовно са явно ограничени до по-кратък период, срокът на валидност на многократните визи е ограничен до този период, и по-специално когато:

за лицата, посочени в буква а), срокът на валидност на разрешението за законно пребиваване на гражданите на Азербайджанската република, законно пребиваващи в някоя от държавите членки, или на гражданите на Съюза, законно пребиваващи в Азербайджанската република,

за лицата, посочени в буква б), срокът на валидност на положението им на постоянни членове на официална делегация,

е по-кратък от пет години.“

За тези категории лица, като се вземе предвид тяхното професионално положение или семейната им връзка с гражданин на Азербайджанската република, пребиваващ законно на територията на държава членка, с гражданин на Съюза, пребиваващ законно на територията на Азербайджанската република, или с гражданин на Съюза, пребиваващ на територията на държава членка, чийто гражданин е той, съществуват основания да им бъде издадена многократна виза със срок на валидност пет години или многократна виза, чиято валидност е ограничена до срока на мандата или на законното им пребиваване, ако този срок е по-кратък от пет години.

Лицата, попадащи в обхвата на член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението, трябва да представят доказателство за законното пребиваване на лицето, което отправя поканата.

За лицата, попадащи в обхвата на член 5, параграф 1, буква б) от Споразумението, следва да се представи потвърждение за професионалното им положение и за продължителността на техния мандат.

Тази разпоредба не се прилага по отношение на лицата, попадащи в обхвата на член 5, параграф 1, буква б) от Споразумението, ако те са освободени от изискването за виза съгласно Споразумението, т.е. ако притежават дипломатически паспорт.

Когато необходимостта или намерението да се пътува често или редовно са явно ограничени до по-кратък период, срокът на валидност на многократната виза се ограничава до този период.

„2.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република издават многократни визи със срок на валидност една година на следните категории граждани, при условие че през предходната година те са получили най-малко една виза, която са използвали в съответствие със законодателството за влизане и престой на посещаваната държава:

а)

студенти и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, които редовно пътуват с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен;

б)

журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно;

в)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове;

г)

шофьори, извършващи услуги по международен превоз на товари и на пътници между териториите на Азербайджанската република и на държавите членки с превозни средства, регистрирани в държавите членки или Азербайджанската република;

д)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини, и необходимите придружаващи лица;

е)

представители на свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, които редовно пътуват до Азербайджанската република или държавите членки;

ж)

представители на организации на гражданското общество, които редовно пътуват до Азербайджанската република или държавите членки с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

з)

лица, участващи в научни, културни и художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен, които пътуват редовно до Азербайджанската република или държавите членки;

и)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

й)

членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република редовно участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации;

к)

делови лица и представители на стопански организации, които пътуват редовно до Азербайджанската република или до държавите членки.

Чрез дерогация от първото изречение, когато необходимостта или намерението да се пътува често или редовно са явно ограничени до по-кратък период, срокът на валидност на многократните визи е ограничен до този период.“

По принцип многократни визи със срок на валидност една година се издават на горепосочените категории кандидати за визи, ако през предходната година (12 месеца) кандидатът за виза е получил поне една виза и я е използвал в съответствие с правната уредба за влизане и престой на територията (териториите) на посетените държави (например лицето не е пресрочило позволения престой), и ако са налице основания за кандидатстване за многократна виза.

В случаите, когато няма основания да се издаде виза, валидна една година, например ако продължителността на програмата за обмен е по-кратка от една година или на лицето не се налага да пътува през цялата година, срокът на валидност на визата ще бъде по-кратка от една година, при условие че са изпълнени другите изисквания за издаване на виза.

„3.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република издават многократни визи със срок на валидност най-малко две години и най-много пет години на категориите лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законодателството за влизане и престой на посещаваната държава, освен ако необходимостта или намерението да се пътува често или редовно не са явно ограничени до по-кратък период, в който случай срокът на валидност на многократната виза е ограничен до този период.

4.   Общата продължителност на престоя на територията на държавите членки или в Азербайджанската република на лицата, посочени в параграфи 1—3 от настоящия член, не надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни.“

Многократни визи със срок на валидност от минимум 2 години и максимум 5 години се издават на категориите кандидати за виза, посочени в член 5, параграф 2 от Споразумението, при условие че през предходните две години (24 месеца) тези лица са използвали своите две едногодишни многократни визи в съответствие с правната уредба за влизане и престой на територята (териториите) на посетените държави, както и при условие че причините за кандидатстването за многократна виза са все още валидни. Трябва да се отбележи, че виза със срок на валидност от минимум 2 години и максимум 5 години се издава единствено ако през предходните две години (24 месеца) на кандидата за виза са били издадени две визи, валидни за най-малко една година и ако той е използвал тези визи в съответствие правната уредба за влизане и престой на териториите на посетените държави. Дипломатическите представителства и консулските служби определят срока на валидност на тези визи — т.е. от две до пет години — въз основа на преценката на всяко заявление за виза.

Не съществува задължение за издаване на многократна виза, ако кандидатът за виза не е използвал предишна издадена му виза.

2.2.3.   Притежатели на дипломатически паспорти

Член 10 от Споразумението предвижда, че:

„1.   Гражданите на Европейския съюз и на Азербайджанската република, които притежават валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и преминават транзитно през територията на Азербайджанската република или на държавите членки без виза.

2.   Лицата, посочени в параграф 1, могат да останат на територията на Азербайджанската република или на териториите на държавите членки за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни.“

Процедуритеза командироването на дипломати в държавите членки, не се уреждат от Споразумението. В тези случаи се прилага обичайната процедура по акредитация.

III.   СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

В съвместна декларация, приложена към Споразумението, страните се договарят, че Съвместният комитет, следва да оценява въздействието на нивото на сигурност на съответните документи за пътуване върху действието на Споразумението. За тази цел страните се договарят редовно да се информират взаимно относно мерките, предприети с цел да се избегне умножаването на документите за пътуване и с цел развитие на техническите аспекти на сигурността на документите за пътуване, както и във връзка с процеса на персонализиране на издаването на документи за пътуване.

IV.   СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

С цел да се даде възможност на Съвместния комитет да осъществява ефективно наблюдение на прилагането на Споразумението, дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки предоставят статистически данни на Комисията на всеки шест месеца. При възможност, тези статистически данни следва да включват разбивка по месеци на:

броя на отказите за издаване на визи;

броя на издадените многократни визи;

продължителността на валидността на издадените многократни визи;

броя на визите, издадени без такса.


(1)  Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ ЕС L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).

(2)  ОВ ЕС L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.

(3)  Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ ЕС L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ ЕС L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).

(5)  Миграционният кодекс на Азербайджанската република беше приет със Закон на Азербайджанската република № 713-IVQ на 2 юли 2013 г. и влезе в сила на 1 август 2013 г.

(6)  Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за въвеждане на опростен режим за контрола на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Хърватия, Кипър и Румъния на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решения № 895/2006/ЕО и № 582/2008/ЕО (ОВ ЕС L 157, 27.5.2014 г., стр. 23). Поради липсата на дипломатически отношения Кипър понастоящем не прилага разпоредбите на Решение № 565/2014/ЕС по отношение на притежателите на азербайджански паспорти (с изключение на притежателите на дипломатически паспорти).

(7)  Освобождаване от изискването за виза в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 539/2001.

(8)  Препоръка 2005/761/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за улесняване издаването от страна на държавите членки на визи по единен образец за краткосрочен престой на изследователи от трети страни, които пътуват в рамките на Общността с цел извършване на научни изследвания (ОВ ЕС L 289, 3.11.2005 г., стр. 23).


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/39


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/312 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2018 година

за назначаване на член, предложен от Кралство Испания, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Испания,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Iñigo de la SERNA HERNÁIZ се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

Г-жа Concepción GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/40


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/313 НА КОМИСИЯТА

от 28 февруари 2018 година

за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES

(нотифицирано под номер С(2018) 1149)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 20, параграфи 1 и 3 от нея,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (2), и по-специално член 6, параграф 4, втората алинея, второто изречение и член 6, параграф 5 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (3), и по-специално член 6, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/821/ЕО на Комисията (4) се установява списък на граничните инспекционни пунктове, одобрени в съответствие с директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО. Списъкът е установен в приложение I към посоченото решение.

(2)

Белгия уведоми Комисията, че обхватът на одобрението на центровете за инспекция Avia Partner и WFS на летище Брюксел-Завентем следва да бъде ограничен до продукти с определени контролирани температури. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(3)

Вследствие на предложение от Дания обхватът на одобрението на граничния инспекционен пункт на пристанище Копенхаген следва да бъде ограничен само до опаковани продукти. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Германия уведоми Комисията, че е оттеглила одобрението за продукти на граничния инспекционен пункт на летище Хановер-Лангенхаген. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Ирландия уведоми Комисията, че е оттеглила одобрението за живи копитни животни на граничния инспекционен пункт на летище Шанън. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Испания уведоми Комисията, че е спряла действието на одобрението за живи животни и за продукти, непредназначени за консумация от човека, на граничния инспекционен пункт на летище Аликанте. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Вследствие на предложение от Испания одобрението на новия център за инспекция Alaire на граничния инспекционен пункт на летище Мадрид следва да се добави, а действието на одобрението на центъра за инспекции Frigalsa на граничния инспекционен пункт на пристанище Виго следва да бъде възстановено. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

В приложение II към Решение 2009/821/ЕО е установен списъкът на централните, регионалните и местните единици в интегрираната компютризирана ветеринарна система (Traces).

(9)

Вследствие на информация, получена от Хърватия, за посочената държава членка следва да бъдат внесени някои промени в списъка на местните единици в Traces. Поради това Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и II към Решение 2009/821/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(3)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(4)  Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2009/821/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

в частта относно Белгия вписването за летище Brussel-Zaventem се заменя със следното:

„Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T(2)

 

WFS

HC-T(CH)(2)

 

Swiss Port

HC(2)“

 

б)

в частта относно Дания вписването за пристанище København се заменя със следното:

„København

DK CPH 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

в)

в частта относно Германия вписването за летище Hannover-Langenhagen се заменя със следното:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

 

O(10)“

г)

в частта относно Ирландия вписването за летище Shannon се заменя със следното:

„Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

E“

д)

частта относно Испания се изменя, както следва:

i)

вписването за летище Alicante се заменя със следното:

„Alicante

ES ALC 4

A

 

HC(2), NHC(2) (*)

O(10) (*)“

ii)

вписването за летище Madrid се заменя със следното:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) (*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Alaire

HC-T(2)“

 

iii)

вписването за пристанище Vigo се заменя със следното:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

2)

В приложение II вписванията в частта относно Хърватия се заменят със следното:

„HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

VUKOVAR

HR00003

PULA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB

HR00010

KARLOVAC

HR00011

SISAK

HR00012

VIROVITICA“


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/314 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2018 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2018) 1401)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията (3) бе прието след появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в няколко държави членки („засегнатите държави членки“) и създаването на предпазни и надзорни зони от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват най-малко областите, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към същото решение за изпълнение. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се определя също така, че мерките, които следва да се прилагат в предпазните и надзорните зони, както е предвидено съгласно член 29, параграф 1 и член 31 от Директива 2005/94/ЕО, се спазват поне за срока за посочените зони, указан в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно няколко пъти след датата на приемането му, за да се вземе предвид новата епидемиологична обстановка в Съюза по отношение на инфлуенцата по птиците. По-специално, Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 бе изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията (5), за да бъдат определени правила относно изпращането на пратки с еднодневни пилета от областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247. В посоченото изменение се отчита фактът, че при еднодневните пилета рискът от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците е много по-малък отколкото при други стоки от домашни птици.

(4)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 впоследствие бе изменено и с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията (6), за да се укрепят мерките за борба с болестта, приложими при повишен риск от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците. Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече предвижда създаването на равнището на Съюза на допълнителни ограничителни зони в засегнатите държави членки, което е съгласно посоченото в член 16, параграф 4 от Директива 2005/94/ЕО, след появата на огнище или на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, както и срока на действие на прилаганите в тях мерки. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече се определят също така и правила за изпращането на живи домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене от допълнителните ограничителни зони до други държави членки при спазването на определени условия. С Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 също така беше изменен и член 5 на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247, за да се удължи срокът за прилагане на посочения акт до 31 май 2018 г.

(5)

Освен това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно многократно, главно за да се вземат предвид промените в границите на предпазните и надзорните зони, създадени от засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(6)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2412 на Комисията (7) след уведомлението от страна на Нидерландия и Италия за появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочените държави членки. Посочените държави членки също така уведомиха Комисията, че надлежно са предприели необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО след появата на тези огнища, включително създаването на предпазни и надзорни зони около заразените стопанства за домашни птици.

(7)

След датата на последното изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247, направено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2412, Нидерландия уведоми Комисията за появата на ново огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N6 в стопанство за домашни птици в провинция Грьонинген в северната част на посочената държавата членка. Нидерландия също така уведоми Комисията, че е предприела необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО след появата на посоченото ново огнище, включително създаването на предпазни и надзорни зони около заразеното стопанство за домашни птици.

(8)

Комисията разгледа внимателно посочените мерки съвместно с Нидерландия и е удовлетворена от факта, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентния орган в посочената държава членка, са на достатъчно разстояние от стопанството за домашни птици, в което е потвърдено огнището на болестта.

(9)

С цел да се предотврати излишното затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани пречки за търговията, е необходимо възможно най-скоро предпазните и надзорните зони, създадени в Нидерландия, да бъдат описани на равнището на Съюза в сътрудничество с посочената държава членка, в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, след появата на новото огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочената държава членка.

(10)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде актуализирано с цел да бъде отчетена актуалната епидемиологичната обстановка в Нидерландия по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците. По-специално, към списъците в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъдат добавени предпазните и надзорните зони в Нидерландия, на които понастоящем са наложени ограничения в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(11)

Поради това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, за да бъдат включени предпазните и надзорните зони, създадени в Нидерландия в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, след появата на новото огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочената държава членка и да бъде посочен срокът на действие на приложимите в тях ограничения.

(12)

Освен това, като се има предвид потвърждаването на новото огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в Нидерландия, както и съществуващият риск от поява на нови огнища на болестта в Съюза, който може да се запази за по-продължителни времеви периоди дори през летните месеци, предвидените в посоченото решение за изпълнение мерки следва да продължат да се прилагат до края на годината. Поради това е целесъобразно срокът на прилагане на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 да се удължи до 31 декември 2018 г.

(13)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя, както следва:

1)

В член 5 датата „31 май 2018 г.“ се заменя с датата „31 декември 2018 г.“

2)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията от 9 февруари 2017 г. относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 36, 11.2.2017 г., стр. 62).

(4)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията от 11 април 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 80).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията от 10 октомври 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 261, 11.10.2017 г., стр. 26).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2412 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 342, 21.12.2017 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя, както следва:

1)

В част А вписването за Нидерландия се заменя със следното:

Държава членка: Нидерландия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

В провинция Groningen

Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in oostelijke richting tot aan de Bosscherweg.

De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk.

De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaarddijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg.

De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen.

De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frijtumerweg.

De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg.

De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Van Starkenborghkanaal ZZ.

De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoendiep Oostzijde.

De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Niekerkerdiep ZZ.

De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg.

De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot aan de Maarsdijk.

De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N980.

De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de De Noord.

De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk.

De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren.

De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg.

De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg.

De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg.

De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355.

29.3.2018 г.“

2)

В част Б вписването за Нидерландия се заменя със следното:

Държава членка: Нидерландия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

В провинция Groningen

Vanaf de kruising van de Kuipersweg en de N355 (Buitenpost), de N355 volgen in oostelijke richting tot aan de Steenharts.

De Steenharst volgend in noordelijke richting tot aan de Zevenhuisterweg.

De Zevenhuisterweg volgend in west noordelijke richting tot aan de Hesseweg.

De Hesseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Brongersmaweg.

De Brongersmaweg volgend in noordelijke richting tot aan de Foijingaweg.

De Foijingaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Wester-Nieuwkruisland.

De Wester-Nieuwkruisland volgend in noordelijke richting tot aan de Kwelderweg.

De Kwelderweg volgend in oostelijke richting tot aan de W. van der Ploegweg.

De W. van der Ploegweg volgend in noordelijke richting tot aan de Hooge Zuidwal.

De Hooge Zuidwal volgend in oostzuidelijke richting tot aan de N388.

De N388 volgend in noordelijke richting tot aan de Stationsstraat.

De Stationsstraat volgend in noordoostelijke richting tot aan het Hunsingokanaal (Water).

Het Hunsingokanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Kanaalstraat.

De Kanaalstraat volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Hoofdstraat.

De Hoofdstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Vlakkeriet.

De Vlakkeriet volgend in oostelijke richting tot aan de Kattenburgerweg.

De Kattenburgerweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Zuurdijksterweg.

De Zuurdijksterweg volgend in oostelijke richting tot aan de N983.

De N983 volgend in zuidelijke richting tot aan het Reitdiep (Water).

Het Reitdiep (Water) volgend in oostelijke richting tot aan het Aduarderdiep (Water)

Het Aduarderdiep (Water) volgend in zuidelijke richting tot aan het van Starkenborgh Kanaal (Water).

Het Starkenborgh Kanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Gaaikemadijk.

De Gaaikemadijk volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

De N355 volgend in oostelijke richting tot aan de N977.

De N977 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hoendiep.

De Hoendiep volgend in westelijke richting tot aan de Roderwolderdijk.

De Roderwolderdijk volgend in zuidelijke richting tot aan de A7.

De A7 volgend in westelijke richting tot aan de Matsloot.

De Matsloot volgend in zuidelijke richting tot aan de Sandebuur.

De Sandebuur volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Sandebuursedijk.

De Sandebuursedijk volgend in westelijke richting tot aan de Aan De Vaart.

De Aan de Vaart volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.

De Damweg volgend in westelijke richting overgaand in de Turfweg tot aan de N372.

De N372 volgend in west noordelijke richting tot aan de Van Panhuijslaan.

De Van Panhuijslaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Lindensteinlaan.

De Lindensteinlaan volgend in westelijke richting tot aan de Auwemalaan.

De Auwemalaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Pastoor Hopperlaan.

De Pastoor Hopperlaan volgend in westelijke richting overgaand in de Veenderij tot aan de Turfring.

De Turfring volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Tolbertervaart.

De Tolbertervaart volgend in zuidelijke richting tot aan de N979.

De N979 volgend in westzuidelijke richting tot aan de Carolieweg.

De Carolieweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Grouwweg tot aan de Jonkersweg.

De Jonkersweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuweweg.

De Nieuweweg volgend in westelijke richting overgaand in de Kruisweg tot aan de N980.

De N980 volgend in noordelijke richting tot aan de Leidijk.

De Leidijk volgend in westelijke richting tot aan de Zuiderweg.

De Zuiderweg volgend in westelijke richting tot aan de Oude Dijk.

De Oude Dijk volgend in noordelijke richting tot aan de N981.

De N981 volgend in westelijke richting tot aan de N358.

De N358 volgend in noordelijke richting overgaand in Lutkepost overgaand in de Kuipersweg tot aan de kruising met de N355.

29.3.2018 г.

Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in oostelijke richting tot aan de Bosscherweg.

De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk.

De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaarddijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg.

De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen.

De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frijtumerweg.

De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg.

De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Van Starkenborghkanaal ZZ.

De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoendiep Oostzijde.

De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Niekerkerdiep ZZ.

De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg.

De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot aan de Maarsdijk.

De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N980.

De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de De Noord.

De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk.

De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren.

De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg.

De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg.

De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg.

De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355.

29.3.2018 г.“


ПРЕПОРЪКИ

2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/51


ПРЕПОРЪКА № 1/2017 НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕС — АРМЕНИЯ

от 20 ноември 2017 година

относно приоритетите на партньорството между ЕС и Армения [2018/315]

СЪВЕТЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕС — АРМЕНИЯ,

като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, и по-специално член 78 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (1) („Споразумението“), беше подписано на 22 април 1996 г. и влезе в сила на 1 юли 1999 г.

(2)

В съответствие с член 78 от Споразумението Съветът за сътрудничество може да направи подходящи препоръки за постигане на целите на споразумението.

(3)

Съгласно член 95, параграф 1 от Споразумението страните трябва да предприемат всички общи или специални мерки, необходими за изпълнение на задълженията им по Споразумението, и да следят за постигането на целите, определени в него.

(4)

Прегледът на европейската политика за съседство откри нов етап в отношенията с партньорите, позволяващ по-голяма ангажираност и от двете страни.

(5)

Съюзът и Армения решиха да консолидират своето партньорство, като одобрят набор от приоритети за периода 2017 — 2020 г. с цел да подкрепят и подсилят устойчивостта и стабилността на Армения.

(6)

С оглед на това страните по Споразумението постигнаха съгласие по текста на приоритетите на партньорството между ЕС и Армения, с които ще се допринесе за изпълнението на Споразумението, като сътрудничеството се съсредоточи върху съвместно определените взаимни интереси,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Член 1

Съветът за сътрудничество препоръчва страните да изпълнят приоритетите на партньорството между ЕС и Армения, съдържащи се в приложението.

Член 2

Настоящата препоръка поражда действие в деня на приемането ѝ.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2017 година.

За Съвета за сътрудничество

Европейски съюз

F. MOGHERINI

Република Армения

E. NALBANDIAN


(1)  ОВ L 239, 9.9.1999 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИОРИТЕТИ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И АРМЕНИЯ

I.   КОНТЕКСТ

Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Армения, от друга страна (наричано по-нататък „Споразумението за партньорство и сътрудничество“), беше подписано на 22 април 1996 г. и влезе в сила на 1 юли 1999 г. На 27 февруари 2017 г. ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Армения, от друга страна, приключиха преговорите по всеобхватно и засилено споразумение за партньорство (CEPA), чийто текст е в процес на финализиране с цел подписването му. Приоритетите на партньорството между ЕС и Армения целят да улеснят осъществяването на сътрудничество между партньорите, включително в контекста на новото споразумение. Приоритетите на партньорството имат за цел да се укрепят отношенията между ЕС и Армения и да се насърчат универсалните ценности, както и стабилността, устойчивостта, сигурността и просперитетът, основани на демокрацията, правата на човека, върховенството на закона, устойчивия икономически растеж и откритостта. Те са в съответствие с приоритетите, определени от Република Армения и ЕС, включително залегналите в прегледа на европейската политика за съседство (ЕПС) (1). Приоритетите на партньорството следват принципите на диференциация и съвместна отговорност и произтичат от четирите приоритета (2), договорени съвместно през 2015 г. на срещата на върха на Източното партньорство в Рига, които бяха потвърдени от двете страни по време на срещата на министрите на външните работи на Източното партньорство и ЕС през май 2016 г. като насочваща рамка за бъдещата работа. На последно място, приоритетите на партньорството са в съответствие и с целите за устойчиво развитие за 2030 г. и Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата, както и с ангажиментите по тях по въпроси на икономическата, екологичната и социалната устойчивост и изменението на климата.

ЕС и Армения споделят общи интереси и ценности, особено с оглед на ангажимента на Армения в областта на икономическите и политическите реформи, както и в регионалното сътрудничество, включително в рамката на Източното партньорство. Новото всеобхватно споразумение ще поднови и формира правното основание за двустранните отношения и този импулс трябва да се използва за укрепване на отношенията между ЕС и Армения, в това число чрез съгласуване на приоритетите на партньорството. Тази нова всеобхватна рамка и приоритетните области на сътрудничество ще се основават на взаимния интерес за засилване на нашата ангажираност, като се вземат под внимание и други международни задължения на ЕС и Армения.

Приоритетите на партньорството се основават на миналото плодотворно сътрудничество, включително в контекста на изпълнението на плана за действие в рамките на ЕПС, който те ще заменят. Тези приоритети на партньорството следва да оформят дневния ред за редовни срещи за политически диалог и диалог по сектори, както е определено в новото споразумение, което ще бъде също така рамка за изпълнението и мониторинга на приоритетите.

Бъдещото финансово сътрудничество и програмиране между ЕС и Армения, а именно следващата единна рамка за подкрепа за Армения за периода 2017 — 2020 г., ще се основава на тези приоритети на партньорството.

II.   ПРИОРИТЕТИ

Приоритетите на партньорството отразяват общите интереси и се съсредоточават върху области, в които сътрудничеството е от взаимна полза. Армения и ЕС ще продължат да преследват основните цели на подкрепата за регионалната стабилност въз основа на общи ценности и силни ангажименти по отношение на демокрацията и правата на човека. Гражданското общество играе важна роля в контекста на Източното партньорство и ЕС и Армения допълнително ще улеснят участието му в изпълнението на тези приоритети. Икономическото сътрудничество по пътя към устойчив растеж е област, в която взаимният интерес е силен и където ще проучим всички възможности за подобряване на бизнес средата. За постигането на по-бърз и по-приобщаващ растеж са необходими укрепване на подходящите умения и човешкия капитал в публичните институции, допълнително подобряване на управлението и по-добри връзки между инфраструктурите. Разрешаването на тези проблеми ще създаде благоприятни условия за по-тясно сътрудничество в ключови сектори, както и за повишена мобилност, което е от полза за гражданите и на ЕС, и на Армения. Приоритетите са взаимосвързани и се подсилват взаимно. Всяка приоритетна тема включва няколко елемента, чрез мултидисциплинарен и хоризонтален подход, който е необходим за постигането на целта. Това включва съвместно активно участие в многостранни форуми за сътрудничество, включително в рамките на Източното партньорство.

1.   Укрепване на институциите и доброто управление

ЕС и Армения са ангажирани да си сътрудничат по-тясно с цел насърчаване на правата на човека и принципите на правовата държава, както и на основните свободи. Те ще работят съвместно за постоянно подобряване на публичната администрация, доброто управление и съдебната система в Армения, за засилване на борбата с корупцията и за укрепване на гражданското общество. Равенството между половете и екологичните и социалните въпроси ще бъдат включени във всички области.

Акцентът ще бъде поставен върху въвеждането и прилагането на съответното законодателство, включително на новата конституция. От проведените на 2 април 2017 г. парламентарни избори се прилага избирателната реформа, договорена през септември 2016 г. на основата на, inter alia, препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и нейното Бюро за демократични институции и права на човека. Страните ще се стремят и към по-нататъшно развитие на благоприятна среда за гражданското общество, в т.ч. организациите на социалните партньори, и неговото участие в процеса на вземане на решения. С гражданското общество бяха проведени консултации относно определянето на тези приоритети на партньорството и то също ще играе важна роля, като допринася за мониторинга на тяхното изпълнение.

Страните ще увеличат усилията си за реформа на публичната администрация, включително на местните органи и правоприлагащите органи. Особено значение ще бъде отдадено на принципите на правовата държава, насърчаването на независимостта на съдебната власт, достъпа до правосъдие и правото на справедлив процес. Тази реформа ще започне със стратегическа рамка за реформа на публичната администрация. Целта на сътрудничеството ни е да се подобрят отчетността и ефективността на правителството посредством модерно и съобразено с равенството между половете управление на човешките ресурси, както и чрез широко използване на електронното управление, включително в сектора на здравеопазването. Развитието на политиката и нейната оценка ще се основават на ясни доказателства, предоставени, наред с другото, от висококачествени статистически услуги.

Борбата с корупцията ще бъде в центъра на административната реформа и усилията на страната за укрепване на принципите на правовата държава. Сътрудничеството ще се съсредоточи върху укрепването на органите за борба с корупцията и върху преразглеждането на законодателството, по-специално на системата за възлагане на обществени поръчки, на системата за деклариране на имуществено състояние, за да се гарантира правилното ѝ прилагане, както и на управлението на публични функции, където икономическите и други интереси са най-високи (поръчки, митници, разрешителни), с оглед осигуряване на високи етични стандарти и предотвратяване на конфликт на интереси. Страните ще осъществяват помощта в съответствие с принципите на добро финансово управление и ще си сътрудничат в защитата на финансовите интереси на ЕС и Армения в съответствие със съответните разпоредби на CEPA.

Сътрудничеството в сектора на сигурността ще се стреми да увеличи отчетността на операторите и да разреши общите проблеми на сигурността в областта на борбата срещу организираната престъпност, наркотиците и тероризма, включително финансирането на тероризма и изпирането на пари, чрез средства, които зачитат разпоредбите в сферата на правосъдието, свободата и сигурността, установени в различните споразумения, уреждащи отношенията между ЕС и Армения. По-нататъшното модернизиране на управлението на границите ще допринесе както за сигурността на страната и на региона, така и за икономическото развитие посредством улесняване на законния обмен. Страните ще си сътрудничат и в областта на отнемането на незаконно придобито имущество чрез подобряване на правната рамка на Армения и създаване на пълноправна служба за отнемане на активи.

2.   Икономическо развитие и пазарни възможности

Общата цел на страните е устойчиво и приобщаващо икономическо развитие на Армения. Устойчивият растеж изисква стабилни икономически политики, които да гарантират макроикономическата и финансовата стабилност. Това следва да включва постоянен ангажимент за устойчиви бюджетни политики и същевременно запазване на капитала и социалните разходи и консолидиране на буфери срещу външни шокове. Управлението на публичните финанси (което е важен елемент както за управлението и демокрацията, така и за икономическото развитие) ще се придържа към принципите на най-добрите международни практики. Банковият надзор ще бъде допълнително укрепен в съответствие с международните стандарти и най-добрите практики с цел повишаване на стабилността и устойчивостта на финансовия сектор. Модернизацията и реформите в митническата и данъчната администрация, включително и в рамките на международното сътрудничество и засилването на борбата с измамите, ще допринесат за увеличаване на събираемостта на приходите.

Подобрената бизнес среда е основно условие за икономическо развитие. Вниманието в това отношение ще бъде насочено главно към по-нататъшното опростяване на административните процедури и намаляване на административните разходи, към подобряването на достъпа до финансиране за малките и средните предприятия (МСП) в един стабилен и диверсифициран финансов пазар, както и към укрепването на защитата и прилагането на правата на собственост. Създаването на силни организации за подкрепа на бизнеса и стопански сдружения ще помогне на стопанските субекти да използват новите възможности и ще увеличи влиянието им върху изготвянето на икономическата политика. ЕС и Армения ще се стремят да засилят способността на арменските предприятия да участват в международните вериги на стойността, включващи икономически оператори както от ЕС, така и от Армения, което ще стимулира трансфера на технологии и знания. Ролята на организациите за подкрепа на бизнеса в това отношение е от основно значение и подкрепата на ЕС за свързване на арменските и европейските предприятия може да доведе до увеличаване на усилията на национално равнище. Арменското участие в международните вериги на стойността може да включва преки чуждестранни инвестиции, както и да бъде засилено и ускорено чрез такива инвестиции, като те могат да допринесат за изграждане и укрепване на местните умения и компетенции. За тази цел е от съществено значение да се подобри инвестиционната рамка чрез повишаване на нейната прозрачност, надеждност и ефективност. Инвестиционната среда, подпомагаща бизнеса, предполага и ефективна конкуренция на пазарите за продукти и услуги, гарантирана от силен и независим орган по конкуренцията, действащ съобразно най-високите етични стандарти, с достъп до ефективен механизъм за прилагане на антитръстовото законодателство и ефективна защита на правата върху интелектуална собственост, включително географските означения. Включването на улеснени условия за стопанска дейност във всички политики ще бъде от основно значение за стимулирането на растежа. За да се гарантира, че икономическото развитие е приобщаващо, и за да се допринесе за подобряване на благоденствието на всички арменски граждани, са необходими съвременни социални политики и политики за заетостта. Това включва наличието на подходящи институции, които да гарантират ефективен контрол на условията на работа, включително здравословните и безопасни условия на труд.

Важно е да се приложат цялостната стратегия за развитие на Армения, както и специфичните секторни стратегии (стратегията за МСП и препоръките от оценката на Small Business Act, стратегията за насърчаване на износа, развитието на селските райони и др.), за да се участва активно в програмите на ЕС за МСП (COSME) и програмата за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“), както и да се модернизират регулаторната и инфраструктурната среда на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като пълноценно се използва подкрепата на ЕС в тези области.

Насърчаването на цифровата икономика, включително чрез сближаване на цифровата среда на Армения с цифровия единен пазар на ЕС, ще бъде от значение за модернизирането на икономиката и обществото на Армения.

Мониторингът на изпълнението на тези стратегии следва да включва публично-частен диалог и консултация със съответните организации на гражданското общество, включително с организациите на социалните партньори.

Екологичната икономика предлага важна възможност за растеж за устойчивото развитие. Въпросите, свързани с околната среда, включително изменението на климата, ще бъдат интегрирани във всички съответни политики.

ЕС и Армения са установили ефективно сътрудничество в областта на селското стопанство, регионалното развитие и развитието на селските райони с цел насърчаване на развитието на групи от селскостопански производители и на вериги на добавена стойност в Армения. Макар селското стопанство и производството на селскостопанска продукция за собствено потребление да предоставят възможности за продоволствената сигурност и неформалната заетост, е важно да се продължи развитието на конкурентоспособността на сектора, включително чрез изграждане на капацитет и чрез достъп до финансиране. Въз основа на вече постигнатите резултати и в координация с реформата на публичната администрация на всички равнища страните ще продължат да укрепват икономическото, социалното и териториалното сближаване във всички региони.

3.   Свързаност, енергийна ефективност, околна среда и действия по климата

Държава без излаз на море, Армения трябва да преодолява предизвикателствата, свързани с нейната свързаност. Също така някои райони в страната страдат от своята отдалеченост и ограничени връзки с центровете на икономическа, политическа и социална дейност. Сътрудничеството с ЕС и други държави от Източното партньорство в горепосочените области, по-конкретно с Грузия, може да допринесе за намаляване на последиците от географското положение на страната.

Потенциалът за растеж на Армения ще бъде подсилен чрез подобряване на бизнес възможностите, транспорта, логистиката и връзките на веригите на стойността, за което ще допринесе и подобряването на вътрешната и трансграничната свързаност. Сухоземният, железопътният и въздушният транспорт са основните видове транспорт в Армения. Тъй като основните търговски партньори на Армения са ЕС, Русия и Китай, товарите обикновено се прехвърлят чрез железопътни фериботни услуги от грузински пристанища. Страните ще си сътрудничат в разработването на бързи процедури за митническо оформяне по границите, тъй като те са от основно значение за избягването на скъпоструващи забавяния при всички видове транспорт.

Страните ще си сътрудничат и в рамките на разширената основна трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) въз основа на ясно приоритизиране, за да подобрят достъпа на Армения до международните пазари. Сътрудничеството относно безопасността на движението по пътищата, което обхваща аспекти на инфраструктурата и политиката, също ще бъде насърчавано. Инвестициите в инфраструктурата следва да бъдат съобразени с околната среда и изменението на климата.

За да се осигурят ефективни връзки и пазарно развитие отвъд непосредствените съседи, е важно да се продължи реформата на гражданското въздухоплаване, която в крайна сметка ще доведе до сключването на споразумение в областта на въздухоплаването с ЕС.

Доброто управление на околната среда (по-специално използването на стратегическата оценка на въздействието върху околната среда и стратегическата оценка на въздействието, достъпът до информация за околната среда и до правосъдие по въпросите на околната среда) и интегрирането на дейностите по околната среда и по климата в съответните области на политиката ще създадат солидна база за устойчиво развитие. Ангажиментите в областта на околната среда, включени в новото споразумение, ще бъдат в основата на необходимите реформи. По-голямата енергийна ефективност ще генерира бързи, значителни и устойчиви икономии, като същевременно ще увеличи напредъка на прехода към нисковъглеродни емисии и устойчива на изменението на климата икономика; в жилищния сектор такива дейности могат да се свържат с работата на Конвента на кметовете. Докато се използва ядрена енергия за поддържането на адекватно равнище на енергийни доставки в страната, е необходимо да се гарантират високи нива на ядрена безопасност: стандартите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и стандартите и практиките на ЕС, посочени в CEPA, трябва да послужат като основа за това.

Надеждните енергийни доставки на достъпни цени са необходимо условие за функционирането на едно модерно общество и ограничаването на тяхното въздействие върху околната среда и климата е предпоставка за неговата устойчивост. Подобряването на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите, включително в жилищния сектор, както и увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници ще допринесат за постигането на тази цел чрез прилагането на най-съвременните достижения на законодателството в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и пазара на електроенергия. Тези цели биха могли също така да бъдат преследвани чрез процедурите за обществени поръчки за услуги и инфраструктура.

Енергийната сигурност може да бъде увеличена и чрез подобряване и увеличаване на връзките със съседните държави. Продължаването на активното участие на Армения в многостранното сътрудничество в рамките на Източното партньорство ще бъде от съществено значение за определяне на проектите от общ интерес, които биха могли да се ползват от финансова подкрепа от ЕС. Подобряването на енергийната ефективност и насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници с изграждане на капацитет и ясно приоритизиране на инвестициите е от ключово значение за гарантирането на енергийната безопасност и сигурност в Армения.

На последно място, затварянето и безопасното извеждане от експлоатация на атомната електроцентрала в Медзамор (MNPP), както и ранното приемане на пътна карта/план за действие за тази цел остават ключова цел, като се има предвид необходимостта от замяната на тази електроцентрала с нов капацитет, за да се гарантират енергийната сигурност на Армения и създаването на условия за устойчиво развитие.

4.   Мобилност и контакти между хората

Страните ще си сътрудничат с цел улесняване на мобилността на своите граждани, разширяване на обхвата на контактите между хората чрез целенасочени действия, включително за младежите, студентите, научните изследователи, дейците на изкуството и културата и представителите на деловите среди, като потвърждават, че засилената мобилност на гражданите им в сигурна и добре управлявана среда продължава да е основна цел и като обмислят своевременно започването на диалог по въпроса за визите с Армения, при условие че са изпълнени условията за добре управлявана и сигурна мобилност, включително ефективното изпълнение на споразуменията за облекчаване на визовия режим и за обратно приемане между тях. Те ще си сътрудничат в борбата с незаконната миграция, включително чрез прилагането на споразумението за обратно приемане, утвърждаването на политиката за управление на границите, както и на правната и оперативната уредба.

Управлението на миграционните потоци ще се основава на Споразумението за визови облекчения/обратно приемане. ЕС признава ролята на Армения при настаняването на бежанци от Сирия, която роля я превръща в страна, за която се допуска подпомагане от Регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (3).

За посрещане на предизвикателствата на глобалния пазар е необходим солиден пакет от умения на всички равнища, било то в предприятията или в публичната администрация. Предучилищното, основното, средното и висшето образование, професионалното образование и обучение, както и сътрудничеството между системите на образование и обучение и предприятията трябва да бъдат укрепени, за да дадат те своя пълен принос за развитието на тези умения. Особено внимание ще бъде обърнато на научните изследвания и иновациите вследствие на асоциирането на Армения към програмата „Хоризонт 2020“.


(1)  JOIN(2015) 50 final от 18.11.2015 г.

(2)  Вж. четирите заглавия в част II. Приоритети.

(3)  Решение C(2014) 9615 на Комисията от 10 декември 2014 г. относно създаването на регионален доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (фонда „Мадад“).


Поправки

2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/56


Поправка на Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9)

( Официален вестник на Европейския съюз L 101 от 13 април 2017 г. )

На страница 157 в съображение 7

вместо:

„(7)

Правата на избор и преценка по отношение на освобождаването на експозиции от прилагането на максималните размери на големите експозиции, определени в член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да се прилагат последователно както към значимите, така и към по-малко значимите институции, за да се създаде равнопоставеност за кредитните институции в участващите държави членки, да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от конкретни експозиции, и да се гарантира прилагането в ЕНМ на еднакви минимални стандарти за оценка на спазването на условията в член 400, параграф 3 от същия регламент. По-конкретно, следва да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от обезпечените облигации по смисъла на член 129, параграфи 1, 3 и 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и експозициите към регионални или местни органи на власт в държавите членки или гарантирани от такива органи, когато тези вземания биха получили рисково тегло от 20 % съгласно трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013. За вътрешногруповите експозиции, включително участия или други видове позиции, е необходимо да се гарантира, че решението за пълно освобождаване на тези експозиции от прилагането на максималните размери на големите експозиции се основава на обстойна оценка, както е посочено в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4). Необходимо е прилагането на общи критерии за преценката на това дали дадена експозиция, включително участия или други видове позиции, към регионални или централни кредитни институции, с които кредитната институция е свързана в мрежа по силата на правни или законови разпоредби и които съгласно тези разпоредби отговарят за паричните клирингови операции, изпълнява условията, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4), за освобождаване от максималните размери на големите експозиции. Това прилагане следва да гарантира последователното третиране на значимите и по-малко значимите институции, свързани в една и съща мрежа. Упражняването на правото на избор, предвидено в член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, така, както е уредено то в настоящите насоки, следва да се прилага единствено ако съответната държава членка не е упражнила правото на избор, предвидено в член 493, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“

да се чете:

„(7)

Правата на избор и преценка по отношение на освобождаването на експозиции от прилагането на максималните размери на големите експозиции, определени в член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да се прилагат последователно както към значимите, така и към по-малко значимите институции, за да се създаде равнопоставеност за кредитните институции в участващите държави членки, да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от конкретни експозиции, и да се гарантира прилагането в ЕНМ на еднакви минимални стандарти за оценка на спазването на условията в член 400, параграф 3 от същия регламент. По-конкретно, следва да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от обезпечените облигации по смисъла на член 129, параграфи 1, 3 и 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и експозициите към регионални или местни органи на власт в държавите членки или гарантирани от такива органи, когато тези вземания биха получили рисково тегло от 20 % съгласно трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Необходимо е прилагането на общи критерии за преценката на това дали дадена експозиция, включително участия или други видове позиции, към регионални или централни кредитни институции, с които кредитната институция е свързана в мрежа по силата на правни или законови разпоредби и които съгласно тези разпоредби отговарят за паричните клирингови операции, изпълнява условията в приложението към настоящите насоки за освобождаване от максималните размери на големите експозиции. Това прилагане следва да гарантира последователното третиране на значимите и по-малко значимите институции, свързани в една и съща мрежа. Упражняването на правото на избор, предвидено в член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, така, както е уредено то в настоящите насоки, следва да се прилага единствено ако съответната държава членка не е упражнила правото на избор, предвидено в член 493, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/57


Поправка на Насоки (ЕС) 2016/2249 на Европейската централна банка от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34)

( Официален вестник на Европейския съюз L 347 от 20 декември 2016 г. )

На страница 43 в член 13

вместо:

„2.   Чрез дерогация от член 3, буква б), член 9, параграф 4, член 15, параграф 1 и член 17, параграф 2 по отношение на оценката на синтетичните инструменти може да се прилага следното алтернативно третиране:“

да се чете:

„2.   Чрез дерогация от член 3, параграф 2, член 9, параграф 4, член 15, параграф 1 и член 17, параграф 2 по отношение на оценката на синтетичните инструменти може да се прилага следното алтернативно третиране:“


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/57


Поправка на Решение (ЕС) 2017/2081 на Европейската централна банка от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ (ЕЦБ/2017/30)

( Официален вестник на Европейския съюз L 295 от 14 ноември 2017 г. )

На страница 89, в член 1

вместо:

„1.   Добавя се следният член 3а:“

да се чете:

„Решение ЕЦБ/2007/7 се изменя, както следва:

1.

Добавя се следният член 3а:“


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/57


Поправка на Решение за изпълнение (EC) 2017/2379 на Комисията от 18 декември 2017 година за признаване на доклада на Канада, съдържащ данни за типичните стойности на емисиите на парникови газове, дължащи се на отглеждането на селскостопански суровини, в съответствие с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 337 от 19 декември 2017 г. )

На стр. 87, в приложението, подзаглавието в последната графа в таблицата

вместо:

„kg CO2есв./MJ биодизел“

да се чете:

„g CO2екв./MJ биодизел“.


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/58


Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на Европейската централна банка от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22)

( Официален вестник на Европейския съюз L 179 от 12 юли 2017 г. )

На страница 39 съображение 2

вместо:

„(2)

Съгласно член 8, параграф 4а, второ изречение от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета органите или ведомствата, които получават поверителна статистическа информация, предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация.“

да се чете:

„(2)

Съгласно член 8, параграф 4а, второ изречение от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета органите или ведомствата, които получават поверителна статистическа информация, предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация. Управителният съвет прецени, че Единният съвет за преструктуриране е предприел тези мерки.“


2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/58


Поправка на Решение (ЕС) 2017/1403 на Европейската централна банка от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20)

( Официален вестник на Европейския съюз L 199 от 29 юли 2017 г. )

На страница 24 в заглавието

вместо:

„Съвет за програмата TARGET2-Securities“

да се чете:

„Съвет за TARGET2-Securities“

На страница 24 в член 1 параграф 2

вместо:

„2.

В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Съветът за T2S се създава като управителен орган в Евросистемата, чиято задачата е да изготвя предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто техническо естество във връзка с Т2S, възложени му от Управителния съвет. Той действа като един от специализираните състави на Съвета за пазарна инфраструктура.“

да се чете:

„2.

В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Съветът за T2S се създава като управителен орган в Евросистемата, чиято задачата е да изготвя предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто техническо естество, възложени му от Управителния съвет. Той действа като един от специализираните състави на Съвета за пазарна инфраструктура.“