ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 34

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
8 февруари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/182 на Комисията от 7 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 28 и Международни стандарти за финансовo отчитане 1 и 12 ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/183 на Комисията от 7 февруари 2018 година за отказ за предоставяне на разрешение за употреба на формалдехида като фуражна добавка, принадлежаща към функционалните групи консерванти и подобрители на хигиенните условия ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/184 на Комисията от 7 февруари 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества FEN 560 (наричано също така сминдух или прах от семена от сминдух) и сулфурил флуорид ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/185 на Комисията от 7 февруари 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията на одобрението на активното вещество пенфлуфен ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/186 на Комисията от 7 февруари 2018 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/187 на Комисията от 6 февруари 2018 година за изменение на приложение II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на одобряването на програмата за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески за регион Емилия-Романя в Италия (нотифицирано под номер С(2018) 579)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/182 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2018 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 28 и Международни стандарти за финансовo отчитане 1 и 12

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 8 декември 2016 г., в рамките на редовния процес на подобряване с цел уеднаквяване и изясняване на стандартите, Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува Годишни подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане, цикъл 2014—2016 г., наричани по-долу „годишните подобрения“. Целта на годишните подобрения е да се разгледат проблеми, които не са спешни, но е необходимо да бъдат обсъдени от СМСС по време на проектния цикъл във връзка с аспекти, които се отклоняват от международните стандарти за финансово отчитане или чиято формулировка се налага да се уточни.

(3)

След като се допита до Европейската консултативна група за финансова отчетност, Комисията заключи, че измененията на Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 и на Международен стандарт за финансовo отчитане (МСФО) 1 и МСФО 12 отговарят на критериите за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Съгласно решението на СМСС измененията на МСФО 12 влизат в сила на 1 януари 2017 г. Поради това разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат със задна дата, с цел да се гарантира правна сигурност за съответните емитенти и съгласуваност с други счетоводни стандарти, приети с Регламент (ЕО) № 1126/2008.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Счетоводния регулаторен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

а)

МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

б)

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

в)

МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Дружествата прилагат посочените в член 1, буква а) изменения най-късно от началната дата на първата си финансова година, започваща на или след 1 януари 2018 г.

Дружествата прилагат посочените в член 1, буква б) изменения от началната дата на първата си финансова година, започваща на или след 1 януари 2018 г.

Дружествата прилагат посочените в член 1, буква в) изменения от началната дата на първата си финансова година, започваща на или след 1 януари 2017 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Годишни подобрения на МСФО

цикъл 2014—2016 г.

Изменения на МСФО 1

МСФО 1 „Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане“

Изменят се параграфи 39Л и 39У, заличават се параграфи 39Г, 39Е и 39АА и се добавя параграф 39АГ.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

39Г

[Заличен]

39Е

[Заличен]

39Л

С МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен през юни 2011 г.) беше изменен параграф Г1 и бяха заличени параграфи Г10 и Г11. Предприятието прилага тези изменения, когато прилага МСС 19 (изменен през юни 2011 г.).

39У

С „Инвестиционни предприятия“ (изменения на МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27), издадени през октомври 2012 г., бяха изменени параграфи Г16, Г17 и допълнение В. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г. Разрешава се по-ранно прилагане на „Инвестиционни предприятия“. Ако предприятието приложи тези изменения по-рано, то прилага едновременно всички изменения, включени в „Инвестиционни предприятия“.

39АА

[Заличен]

39АГ

С „Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014—2016 г.“, издадени през декември 2016 г., бяха изменени параграфи 39Л и 39У и заличени параграфи 39Г, 39Е, 39АА и Д3—Д7. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г.

В допълнение В се заличават параграфи Д3—Д7 и съответните им заглавия.

ДОПЪЛНЕНИЕ Д

Краткосрочни освобождавания от изискванията на МСФО

Настоящото приложение представлява неразделна част от МСФО.

Д3

[Заличен]

Д4

[Заличен]

Д4А

[Заличен]

Д5

[Заличен]

Д6

[Заличен]

Д7

[Заличен]

Изменения на МСФО 12

МСФО 12 „Оповестяване на дялови участия в други предприятия“

Добавя се параграф 5А.

ОБХВАТ

5A

С изключение на описаното в параграф В17, изискванията на настоящия МСФО са приложими по отношение на дяловите участия на предприятието, посочени в параграф 5, които са класифицирани (или са включени в група за освобождаване, която е класифицирана) като държани за продажба или преустановени дейности в съответствие с МСФО 5 „Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности“.

В допълнение Б се изменя параграф Б17.

ОБОБЩЕНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЩЕРНИ, СЪВМЕСТНИ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПАРАГРАФИ 12 И 21)

Б17

Когато участието на предприятие в дъщерно, съвместно или асоциирано предприятие (или част от участието му в съвместно или асоциирано предприятие) е класифицирано (или е включено в група за освобождаване, която е класифицирана) като държано за продажба в съответствие с МСФО 5, предприятието не е длъжно да оповестява, в съответствие с параграфи Б10—Б16, обобщена финансова информация за това дъщерно, съвместно или асоциирано предприятие.

В допълнение В се добавя параграф В1Г.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

В1Г

С „Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014—2016 г.“, издадени през декември 2016 г., беше добавен параграф 5А и изменен параграф Б17. Предприятието прилага това изменение със задна дата в съответствие с МСС 8 „Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки“ за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г.

Изменения на МСС 28

МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“

Параграфи 18 и 36А се изменят и се добавя параграф 45Д.

Освобождавания от прилагане на метода на собствения капитал

18.

Когато дадена инвестиция в асоциирано предприятие или в съвместно предприятие се притежава от предприятие или се притежава непряко чрез предприятие, което представлява организация за рисков капитал или взаимен фонд, дялов тръст и подобни предприятия, включително застрахователни фондове, свързани с инвестицията, предприятието може да избере да оценява тази инвестиция по справедлива стойност чрез печалбата или загубата в съответствие с МСФО 9. Предприятието прави този избор поотделно за всяко асоциирано предприятие или съвместно предприятие при първоначалното признаване на асоциираното предприятие или съвместното предприятие.

Процедури при метода на собствения капитал

36A

Независимо от изискването в параграф 36, ако предприятие, което само по себе си не е инвестиционно предприятие, има дял в асоциирано предприятие или съвместно предприятие, което е инвестиционно предприятие, то може, при прилагане на метода на собствения капитал, да избере да запази оценяването по справедлива стойност, което това негово асоциирано предприятие или съвместно предприятие прилага към своите дялове в дъщерни предприятия. Този избор се прави отделно за всяко инвестиционно предприятие — асоциирано предприятие или съвместно предприятие — на по-късната от следните дати: а) датата, на която инвестиционното предприятие — асоциирано предприятие или съвместно предприятие — първоначално се признава; б) датата, на която асоциираното предприятие или съвместното предприятие става инвестиционно предприятие; и в) датата, на която инвестиционното предприятие — асоциирано предприятие или съвместно предприятие — става за първи път предприятие майка.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

45Д

С „Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014—2016 г.“, издадени през декември 2016 г., бяха изменени параграфи 18 и 36А. Предприятието прилага тези изменения със задна дата в съответствие с МСС 8 за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.


8.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/183 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2018 година

за отказ за предоставяне на разрешение за употреба на формалдехида като фуражна добавка, принадлежаща към функционалните групи „консерванти“ и „подобрители на хигиенните условия“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като имат предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето или отказа за предоставяне на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

С Директива 83/466/ЕИО на Комисията (3) бе разрешена безсрочната употреба на формалдехида в съответствие с Директива 70/524/ЕИО като фуражна добавка, принадлежаща към групата на консервантите и предназначена за свине до шестмесечна възраст, която да бъде употребявана в обезмаслено мляко. Впоследствие посоченият продукт беше вписан в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Формалдехидът (ЕО № 200-001-8, CAS № 50-00-0) беше включен в установения с Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (4) списък на активните вещества, на които трябва да бъде направена оценка с оглед на тяхното евентуално включване в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5). Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета, с който се заменя Директива 98/8/ЕО (6), не обхваща обаче продуктите, употребявани за консервиране на фураж чрез контролиране на вредителите, и по-конкретно за намаляване на замърсяването на фуражите със Salmonella, поради съображението, че тези продукти попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1831/2003. В съответствие с Решение 2013/204/ЕС на Комисията (7), от 1 юли 2015 г. биоцидите за употреба като консерванти за фураж, съдържащи формалдехид, не трябва да се пускат на пазара. Посочената дата бе определена с цел да се предостави необходимото време за преминаване от регулаторния режим за биоциди към режима за фуражни добавки съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени две заявления за разрешаване на употребата на препарат от формалдехид като фуражна добавка за всички видове животни с искане добавката да се класифицира в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „консерванти“. И двете заявления включват употребата му в обезмаслено мляко за свине до шестмесечна възраст, в качеството му на съществуващ продукт, в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Посочените заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Освен това в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от формалдехид като фуражна добавка за свине и домашни птици с искане добавката да се класифицира в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „подобрители на хигиенните условия“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

В двете си становища от 28 януари 2014 г. (8) и в становището си от 1 юли 2014 г. (9) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че по отношение на целевите видове при определени нива на концентрация препаратът от формалдехид би бил безопасен за пилета за угояване, кокошки носачки, японски пъдпъдъци и прасенца (отбити), но че не може да се определи безопасно ниво за всички видове и категории животни, в т.ч. всички домашни птици и свине. Освен това от всички налични изследвания не бе възможно да се изведе ниво на концентрация на формалдехида, което би било безопасно за възпроизводството на целевите видове. Органът също така стигна до заключението, че препаратът от формалдехид може потенциално да бъде ефективен като консервант, а като подобрител на хигиенните условия — и за намаляване на растежа на микробите в заразен със Salmonella фураж. В посочените три становища Органът стигна също така до заключението, че формалдехидът предизвиква опасения във връзка с безопасността на ползвателите. Формалдехидът е токсично вещество, силен дразнител, потенциален кожен и респираторен сенсибилизатор (включително може да предизвика астма като професионално заболяване) и причинява увреждания на очите. В своите становища Органът посочва, че докато за локалното дразнене се очаква да бъде силен фактор за отключване на карциногенезата, за по-ниските локални концентрации на формалдехид е известно, че образуват адукти с ДНК, поради което счете за разумно да не приема експозицията на непредизвикващата дразнене концентрация за изцяло лишена от риск. Освен това предвид наличните знания Органът стигна и до заключението, че не може да бъде отхвърлено наличието на причинно-следствена връзка между експозицията на формалдехид и левкемията. По отношение на исканата употреба на препарата от формалдехид във фуражи Органът стигна до заключението, че не може да бъде определено безопасно ниво на експозиция на кожата, очите и дихателната система. Ето защо Органът препоръча да бъдат взети мерки, с които да се гарантира, че дихателните пътища, кожата и очите на всяко лице, което борави с продукта, не са изложени на никакъв прах, пръски или пара, получени при употребата на формалдехид. Освен това той препоръча да се обмисли въпросът дали с въвеждането на строги защитни мерки ползвателите действително ще бъдат защитени. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(7)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10) формалдехидът е класифициран като вещество, което е канцерогенно при вдишване (категория 1B) и мутагенно за зародишните клетки (категория 2).

(8)

В рамките на законодателството на Съюза в областта на здравословните и безопасни условия на труд се работи по изготвянето на гранични стойности на професионална експозиция на формалдехид. В своята препоръка от 30 юни 2016 г. (11) създаденият с Решение 2014/113/ЕС на Комисията (12) Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция се произнесе относно гранична стойност на формалдехида, основана на оценка на начина на действие, която гранична стойност впоследствие бе разгледана от тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (13) в съответствие с процедурите за установяване на гранични стойности на професионална експозиция.

(9)

В съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 при изготвянето на мярката относно разрешаването на употребата на дадена добавка се вземат под внимание изискванията на член 5, параграфи 2 и 3 от същия регламент, както и правото на Общността и други основателни фактори, свързани с разглеждания въпрос. Следователно решението за управление на риска във връзка с разрешаването на употребата на формалдехида като фуражна добавка следва да се основава на цялата налична информация относно разглежданите рискове, и по-специално, от една страна, на рисковете за ползвателите, по-конкретно работниците, до които води боравенето с формалдехид, а от друга — на рисковете за животните или за потребителите на съответните животински продукти, които биха възникнали поради факта, че формалдехидът не е използван като фуражна добавка.

(10)

В съответствие със законодателството на Съюза в областта на здравословните и безопасни условия на труд, и по-специално член 4 от Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14), работодателят трябва да намалява използването на канцероген или мутаген на работното място, по-конкретно като го заменя, доколкото това е технически възможно, с вещество, смес или процес, който при неговите условия на работа не е или е по-малко опасен за здравето или безопасността на работниците.

(11)

Предвид сериозните рискове за ползвателите, свързани с боравенето с формалдехида, предприемането на основан на замяна подход е целесъобразно и за тази добавка, като се отчетат преследваната с Регламент (ЕО) № 1831/2003 цел за осигуряване на високо равнище на защита на човешкото здраве и на интересите на ползвателите и предвиденият в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (15) принцип за предприемане на предохранителни мерки.

(12)

Що се отнася до възможните алтернативни продукти на формалдехида като добавка, принадлежаща към функционалната група на консервантите, понастоящем в рамките на същата функционална група е разрешена употребата в Съюза на редица добавки.

(13)

Що се отнася до възможните алтернативни продукти на формалдехида като добавка, принадлежаща към функционалната група на подобрителите на хигиенните условия (16), в момента се провеждат научни изследвания за разработване на добавки, които да са едновременно безопасни и ефикасни при намаляването на микробиологичното замърсяване във фуражите. В рамките на тази функционална група вече беше разрешена употребата на една добавка (17), поради което тя се счита за алтернатива — макар и с различен механизъм на действие — за намаляването на броя на бактериалните патогени, в т.ч. Salmonella spp, във фуражите, без да се предизвикват опасенията относно безопасността на ползвателите, свързани с употребата на формалдехид. Бяха подадени редица заявления за разрешаване на употребата на други добавки в рамките на посочената функционална група, които понастоящем се оценяват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003. Освен това е възможно някои други добавки, например зоотехническите, да подобрят качеството на животинските продукти чрез намаляване на замърсяването с ентеропатогени като Salmonella spp.

(14)

Освен възможността за употреба във фуражите на алтернативни на формалдехида продукти за предвидените цели, изпълнението на хигиенните изисквания и на добрите практики по цялата верига на фуражите, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета (18), допринася за безопасността и качеството на фуражите посредством прилагането на подхода на превенция. По-специално в посочената уредба са предвидени конкретни хигиенни мерки за контрола, превенцията и третирането на заразен със Salmonella фураж.

(15)

От изложеното по-горе следва, че — като се вземат предвид неблагоприятните въздействия на формалдехида върху здравето на ползвателите, които боравят с веществото, заедно с прилагането на принципа на предпазливост за защитата на здравето на работниците и с факта, че като алтернативи на предвидените видове употреба на формалдехида във фуражите са налични някои продукти и мерки, които не предизвикват същите опасения за здравето на човека — предимствата от употребата на формалдехида не компенсират рисковете за здравето. Поради това предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за предоставяне на разрешение за употреба не са удовлетворени и съответно предоставянето на разрешение за употреба на формалдехида като фуражна добавка като консервант и подобрител на хигиенните условия следва да бъде отказано.

(16)

Тъй като продължаването на използването на формалдехид може да изложи на риск здравето на човека, фуражната добавка, принадлежаща към функционалната група „консерванти“ и предназначена за употреба в обезмаслено мляко за свине до шестмесечна възраст, както и съдържащите я премикси следва да бъдат изтеглени от пазара възможно най-бързо. От практически съображения обаче е необходимо да се предвиди ограничен във времето период за изтегляне на съществуващите запаси от съответните продукти от пазара, който да даде възможност на стопанските субекти да изпълнят надлежно задължението за тяхното изтегляне. Поради това следва да бъде предоставен ограничен период от време за изтеглянето от пазара на обезмасленото мляко, съдържащо добавката или премиксите, и на комбинираните фуражи, съдържащи такова обезмаслено мляко, с цел да бъде взета предвид употребата на тези продукти във веригата на фуражите.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Отказ за предоставяне на разрешение

Отказва се предоставянето на разрешение за употреба на формалдехид като добавка при храненето на животните, която принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалните групи „консерванти“ и „подобрители на хигиенните условия“.

Член 2

Изтегляне от пазара

1.   Съществуващите запаси от формалдехид като добавка, принадлежаща към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „консерванти“ и предназначена за употреба в обезмаслено мляко за свине до шестмесечна възраст, и от съдържащите тази добавка премикси се изтеглят от пазара възможно най-бързо и не по-късно от 28 май 2018 г.

2.   Обезмасленото мляко, съдържащо добавката, или обезмасленото мляко, съдържащо премиксите, както е посочено в параграф 1, и комбинираните фуражи, съдържащи такова обезмаслено мляко, които са произведени преди 28 май 2018 г., се изтеглят от пазара възможно най-бързо и не по-късно от 28 август 2018 г.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  Четиридесет и трета директива 83/466/ЕИО на Комисията от 28 юли 1983 г. за изменение на приложенията към Директива 70/524/ЕИО на Съвета относно добавките при храненето на животни (ОВ L 255, 15.9.1983 г., стр. 28). По-прецизно химично описание на добавката бе направено в Директива 85/429/ЕИО на Комисията от 8 юли 1985 г. за изменение на приложенията към Директива 70/524/ЕИО на Съвета относно добавките при храненето на животни (ОВ L 245, 12.9.1985 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(5)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(7)  Решение 2013/204/ЕС на Комисията от 25 април 2013 г. относно невключването на формалдехида в продуктов тип 20 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 117, 27.4.2013 г., стр. 18).

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2014;12(2):3561 и EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2014;12(2):3562.

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014;12(7):3790.

(10)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(11)  SCOEL/REC/125. Може да бъде намерена на следния адрес: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a7ae0c9-c03d-11e6-a6db-01aa75ed71a1

(12)  Решение 2014/113/ЕС на Комисията от 3 март 2014 г. за създаване на Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и за отмяна на Решение 95/320/ЕО (ОВ L 62, 4.3.2014 г., стр. 18).

(13)  Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място бе създаден с Решение 2003/C 218/01 на Съвета от 22 юли 2003 г. за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (ОВ C 218, 13.9.2003 г., стр. 1).

(14)  Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50).

(15)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(16)  Тази функционална група бе създадена с Регламент (ЕС) 2015/2294 на Комисията от 9 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на нова функционална група фуражни добавки (ОВ L 324, 10.12.2015 г., стр. 3) в резултат на технологичното и научно развитие.

(17)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/940 на Комисията от 1 юни 2017 г. за разрешаване на употребата на мравчена киселина като фуражна добавка за всички видове животни (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 40).

(18)  Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1).


8.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/184 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества FEN 560 (наричано също така сминдух или прах от семена от сминдух) и сулфурил флуорид

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) се посочват активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (3) бяха подадени заявления за подновяване на одобрението на FEN 560 (наричано също така сминдух или прах от семена от сминдух) и на сулфурил флуорид. Възможно е обаче срокът на одобрението на посочените вещества да изтече поради причини, които са извън контрола на заявителя, преди да е взето решение относно подновяването на одобрението им. Поради това е необходимо срокът на одобренията на веществата да бъде удължен в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(3)

Предвид времето и ресурсите, необходими за извършването на оценките на заявленията за подновяване на одобренията на големия брой активни вещества, чиито одобрения изтичат между 2019 и 2021 г., с Решение за изпълнение C(2016) 6104 на Комисията (4) бе установена работна програма, с която се обединяват сходни активни вещества и се определят приоритети въз основата на опасения за здравето на човека и на животните или за околната среда, както е предвидено в член 18 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(4)

В съответствие с Решение за изпълнение C(2016) 6104 следва да се даде приоритет на предполагаемите вещества с нисък риск. Одобрението на въпросните вещества следва да бъде удължено с възможно най-кратък срок. Като се има предвид разпределението на отговорностите и на работата между държавите членки, които действат като докладчици и съдокладчици, и наличните ресурси, необходими за оценката и вземането на решение, този срок следва да бъде една година за активното вещество FEN 560 (наричано също така сминдух или прах от семена от сминдух).

(5)

За активни вещества, които не са включени в приоритетните категории в Решение за изпълнение C(2016) 6104, срокът на одобрението следва да бъде удължен с две или три години, като се има предвид сегашният срок на изтичане, обстоятелството, че в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 допълнителното досие за дадено активно вещество се подава не по-късно от 30 месеца преди изтичането на срока на одобрението, необходимостта да се гарантира балансирано разпределение на отговорностите и работата между държавите членки, които действат като докладчици и съдокладчици, и наличните ресурси, необходими за оценката и вземането на решение. Поради това е целесъобразно срокът на одобрението за активното вещество сулфурил флуорид да бъде удължен с три години.

(6)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които най-късно 30 месеца преди датата на изтичане на срока, определен в приложението към настоящия регламент, не е подадено допълнително досие в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012, Комисията посочва като дата на изтичане на срока датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или най-ранната възможна дата след това.

(7)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които Комисията приема регламент, с който не се подновява одобрението на дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобрение, Комисията посочва като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизане в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество. По отношение на случаите, в които Комисията приема регламент, с който се подновява одобрението на дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, Комисията се стреми да определи, по целесъобразност според обстоятелствата, най-ранната възможна дата на прилагане.

(8)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(4)  Решение за изпълнение на Комисията от 28 септември 2016 г. за изготвяне на работна програма за оценка на заявленията за подновяване на одобренията на активни вещества, чийто срок на валидност изтича през 2019 г., 2020 г. и 2021 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ C 357, 29.9.2016 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 307 — „Сулфурил флуорид“, датата се заменя с „31 октомври 2023 г.“;

2.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 308 — „FEN 560 (наричано също така сминдух илия прах от семена от сминдух)“, датата се заменя с „31 октомври 2021 г.“


8.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/185 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията на одобрението на активното вещество пенфлуфен

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Активното вещество пенфлуфен е одобрено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1031/2013 на Комисията (2) и е включено в част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3). Одобрението е ограничено до употребата за третиране на картофени клубени, предназначени за посадъчен материал, преди или по време на засаждане, като засаждането на третирани с пенфлуфен клубени върху една и съща обработваема площ се ограничава до веднъж на всеки три години.

(2)

В съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 13 май 2014 г. Bayer CropScience AG — производителят на активното вещество, подаде заявление до определената за докладчик държава членка — Обединеното кралство, с което поиска изменение на условията на одобрението на пенфлуфен, за да се разреши употребата му при други семена. В досието беше описана употребата при ечемик и при пшеница. В съответствие с член 9, параграф 3 от същия регламент на 16 юни 2014 г. Обединеното кралство уведоми заявителя, останалите държави членки, Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) и Комисията, че заявлението е допустимо.

(3)

Определената за докладчик държава членка направи оценка на новия вид употреба на активното вещество пенфлуфен по отношение на евентуалното въздействие върху здравето на човека и на животните и върху околната среда, в съответствие с разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и на 5 август 2015 г. представи на Комисията и на Органа проект на доклад за оценка. В съответствие с член 12, параграф 3 от същия регламент от заявителя беше поискана допълнителна информация. Обединеното кралство направи оценка на допълнителната информация и на 8 юли 2016 г. представи на Комисията и на Органа актуализиран проект на доклад за оценка.

(4)

На 3 ноември 2016 г. Органът предаде на Комисията заключението си (4) относно това дали може да се очаква новите видове употреба на активното вещество пенфлуфен да отговарят на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 23 януари 2017 г. Комисията представи проекта на добавка към доклада за преразглеждане във връзка с пенфлуфен и проект на регламент пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(5)

Заявителят беше поканен да представи забележките си по добавката към доклада за преразглеждане.

(6)

Бе установено, че предвидените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобрение са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, когато продуктът за растителна защита е използван за третиране на семена или друг посадъчен материал, когато са посети или когато е засаден. Поради това е целесъобразно да се отмени ограничението за употреба на пенфлуфен само за картофени клубени, предназначени за посадъчен материал, и да се разреши употребата му и за други семена или друг посадъчен материал.

(7)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания е необходимо и целесъобразно условията за одобрение да бъдат изменени, като същевременно се запазят определени условия и ограничения, а от заявителя да се изиска да предостави потвърждаващата информация, предвидена в първото одобрение.

(8)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1031/2013 от заявителя се изисква да представи, в срок от две години от влизането в сила на регламента, потвърждаваща информация относно риска в дългосрочен план за птиците. Това изискване се счита за изпълнено, тъй като заявителят представи тези данни като част от досието, с което поиска изменение на условията на одобрението на активното вещество пенфлуфен. Държавите членки следва да се възползват от тази нова информация и ако е целесъобразно, да проверят националните разрешения за продуктите, съдържащи пенфлуфен.

(9)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1031/2013 също така се изисква на Комисията да бъде предоставена информация относно спецификацията на техническия материал, произведен за търговски цели. Това изискване се счита за изпълнено, тъй като посочените данни бяха подложени на оценка от Обединеното кралство като част от процедурата за изменение на условията на одобрението на активното вещество пенфлуфен.

(10)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1031/2013 на Комисията от 24 октомври 2013 г. за одобряване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на активното вещество пенфлуфен и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (ОВ L 283, 25.10.2013 г., стр. 17).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(11):4604. Достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Графа „Специфични разпоредби“ от ред 55 — пенфлуфен — в част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заменя със следното:

„ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата за третиране на семена или на друг посадъчен материал, като прилагането на веществото върху една и съща обработваема площ се ограничава до веднъж на всеки три години.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат предвид заключенията от доклада за преразглеждане на пенфлуфен, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателния му вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 март 2013 г., и заключенията от добавката към доклада за преразглеждане във връзка с пенфлуфен, и по-специално допълнения I и II към нея, в окончателния ѝ вид, изготвена от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите на 13 декември 2017 г.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

безопасността на операторите;

б)

риска в дългосрочен план за птиците;

в)

опазването на подпочвените води, когато веществото се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия;

г)

остатъчните вещества в повърхностните води, отвеждани с цел ползване като питейна вода, във или от области, в които се използват продукти, съдържащи пенфлуфен.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

Заявителят предоставя потвърждаваща информация относно значимостта на метаболита M01 (пенфлуфен-3-хидроксибутил) в подпочвените води, ако пенфлуфенът бъде класифициран като канцерогенно вещество категория 2 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (*1). Тази информация се предоставя на Комисията, на държавите членки и на Органа в срок от шест месеца от нотифицирането на решението за класифициране на посоченото вещество.8.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/186 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2018 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Временни мерки

(1)

На 10 август 2017 г. Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република („КНР“ или „засегнатата държава“) с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1444 на Комисията (2) („регламента за временните мерки“) съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2016/1036 („основния регламент“).

(2)

Разследването бе започнато на 9 декември 2016 г. (3) вследствие на жалба, подадена на 25 октомври 2016 г. от Европейското сдружение на производителите на стомана („Eurofer“ или „жалбоподателя“) от името на производители, които представляват повече от 53 % от общото производство на Съюза на някои корозионноустойчиви стомани.

(3)

Както е посочено в съображение 30 от регламента за временните мерки, разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2016 г. („разследвания период“ или „РП“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2013 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

1.2.   Регистрационен режим

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1238 на Комисията (4) Комисията въведе регистрационен режим по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход и изпратен от КНР. Прилагането на регистрационния режим спрямо вноса бе прекратено с налагането на временни мерки на 11 август 2017 г.

1.3.   Последваща процедура

(5)

След оповестяването на основните факти и съображения, въз основа на които бе наложено временно антидъмпингово мито („оповестяване на временните заключения“), няколко заинтересовани страни направиха писмени изявления, в които изложиха своите становища относно предварителните заключения. На страните, които поискаха да бъдат изслушани, бе предоставена такава възможност.

(6)

По време на окончателния етап от разследването се проведоха изслушвания на 13 ноември 2017 г. с Международната асоциация на търговците на стомана (ISTA) и на 17 ноември 2017 г. с Асоциацията на производителите на желязо и стомана в Китай (CISA).

(7)

Комисията продължи да издирва и проверява цялата информация, която счете за необходима във връзка с изготвянето на окончателните си заключения. За да се разполага с информация във връзка с регистрационния режим на вноса, от включените в извадката производители от Съюза, Европейското сдружение на производителите на стомана (Eurofer) и всички известни вносители бе поискано да предоставят допълнителни данни. Включените в извадката производители от Съюза, Eurofer и шест вносители изпратиха отговори на въпросника.

(8)

За да се проверят отговорите на въпросниците, посочени в съображение 7 по-горе, бяха извършени проверки на място на данните, подадени от;

Eurofer, Брюксел, Белгия,

Vergalle NV, Оуденарде, Белгия.

(9)

Както беше обявено в съображение 22 от регламента за временните мерки, по време на окончателния етап бяха извършени контролни посещения в обектите на следните търговци/вносители, свързани с производители износители в КНР, включени в извадката:

Hebei Iron & Steel Group (HBIS):

Duferco Deutschland GmbH, Ратинген, Германия,

Duferco SA, Лугано, Швейцария.

(10)

Комисията информира всички страни за основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на корозионноустойчиви стомани с произход от КНР и окончателно да събере сумите, обезпечени с временното мито („оповестяване на окончателните заключения“). На всички страни бе даден срок, в който да представят своите коментари във връзка с оповестяването на окончателните заключения. След оповестяване на окончателните заключения една от страните поиска допълнителни обяснения за конкретни дружества, които ѝ бяха предоставени. На Комисията не бяха представени коментари относно тези допълнителни обяснения.

(11)

Коментарите, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани и взети под внимание, когато това бе счетено за целесъобразно.

1.4.   Индивидуално третиране

(12)

В съображение 21 от регламента за временните мерки Комисията отбеляза, че три групи производители износители в КНР поискаха индивидуално третиране съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент. В съображение 22 от регламента за временните мерки бяха обяснени причините, поради които разглеждането на такива искания не бе възможно на предварителния етап.

(13)

След налагането на временни антидъмпингови мерки групата от дружества, посочена в съображение 23 от регламента за временните мерки, заяви, че искането ѝ за индивидуално третиране следва да бъде разгледано по време на окончателния етап i) на основание, че е единственият китайски производител износител, който доставя определени продукти на пазара на Съюза, ii) поради особеностите на своите продукти, което е повторение без нови елементи на предходно искане, отправено отново в съображение 23 от регламента за временните мерки, както и iii) поради факта, че в правилата на СТО се установява задължението за определяне на индивидуални дъмпингови маржове за всеки известен производител (освен при прилагане на ограничен брой изключения). Освен това тази страна заяви, че като цяло броят на износителите не може да се счита за „толкова голям“, че да направи неприложимо определянето на индивидуални маржове.

(14)

По отношение на първите две твърдения се потвърждава, че продуктовата гама, която вече е обхваната от извадката, се счита за представителна, тъй като самата извадка се счита за такава предвид факта, че представлява почти половината от общия китайски внос в Съюза.

(15)

По отношение на третото твърдение Комисията потвърждава заключението, направено по време на предварителния етап, че броят на исканията за индивидуално третиране (от три групи производители износители в КНР, съставени от няколко отделни предприятия) е бил толкова голям, че извършването на индивидуални разглеждания би представлявало прекомерна тежест и не би позволило своевременното приключване на разследването. Всъщност след оценка на работното натоварване, което се очаква да възникне вследствие на исканията, Комисията реши, че на окончателния етап не може да бъде предоставено индивидуално третиране, тъй като броят на субектите, които трябва да бъдат допълнително разследвани, и броят на различните места, които трябва да бъдат посетени за проверка, биха представлявали прекомерна тежест, което не би позволило своевременното приключване на разследването с оглед на неговите срокове и наличните ресурси от страна на Комисията. Комисията вече е разследвала 22 субекта на седем места като част от извадката.

(16)

Освен това, както е отбелязано в съображение 9 по-горе, важните проверки, които обикновено се извършват по време на предварителния етап на разследването, вече трябваше да бъдат отложени за окончателния етап на разследването, като се имат предвид обхватът на казуса и броят на заинтересованите да бъдат разследвани страни в настоящия случай, като по този начин разследването се усложнява допълнително.

(17)

Припомня се също така, че извадката от производителите износители представлява почти половината от общия обем на китайския внос на разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период. Групите, които са поискали индивидуално третиране, биха съставлявали заедно по-малко от 5 % от общия внос.

(18)

Накрая Комисията се позовава и на принципа на недискриминация, който би могъл да бъде нарушен, ако само по отношение на една допълнителна група бъде извършено индивидуално разглеждане, а на другите две дружества/групи извън извадката, които също са поискали индивидуално разглеждане, такова бъде отказано.

(19)

След оповестяване на окончателните заключения групата от дружества, посочена в съображение 13 по-горе, отправи повторно своето искане за индивидуално разглеждане на основание, че i) тя е неинтегриран производител на разглеждания продукт с различна структура на разходите и състав на печалбата от производителите износители, включени в извадката; ii) според нея Комисията не възнамерява да вземе по-рано решение относно индивидуалното разглеждане, за да лиши заинтересованите страни от възможността да представят коментари по въпроса; iii) съгласно правилата на СТО отхвърлянето на исканията за индивидуално разглеждане следва да бъде изключение; iv) Комисията е проверила всички производители износители, включени в извадката, преди април 2017 г.; и v) принципът на недискриминация не е проблем, тъй като според съдебната практика Комисията е следвало да извърши преценка на исканията за ТДПИ от страна на другите две дружества/групи, невключени в извадката, които също са поискали индивидуално разглеждане.

(20)

Никое от посочените по-горе основания не засяга общото заключение, че разглеждането на исканията за индивидуално разглеждане не е било възможно. На първо място, твърдяната разлика в структурата на разходите и състава на печалбата не може сама по себе си да служи като обосновка за искане за индивидуално разглеждане. По-скоро всички дружества, които са поискали индивидуално разглеждане, са в едно и също фактическо и правно положение. Освен това дружеството винаги може да поиска възстановяване на суми или междинен преглед, ако са изпълнени приложимите условия. На второ място, Комисията никога не е възпрепятствала заинтересованите страни да представят коментари по този въпрос. На трето място, Комисията припомня, че в член 6.10 от Антидъмпинговото споразумение съгласно правилата на СТО ясно се посочва, че в случаите, когато броят на участващите [износители] е толкова голям, че да направи [индивидуалното разглеждане] неприложимо, властите могат да ограничат разглеждането им до разумен брой заинтересовани страни, като използват извадки. Прилагането на това правило не възпира представянето на доброволни отговори. Четвърто, Комисията приключи проверката на групите, включени в извадката, едва през октомври 2017 г. На последно място, Комисията отбелязва, че тежестта във връзка с извършването на анализите на исканията от три допълнителни дружества/групи беше разгледана ad abundum в регламента за временните мерки и в съображения 15—17 по-горе.

(21)

Поради липсата на други коментари относно индивидуалното разглеждане предварителните заключения, посочени в съображения 21—24 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

1.5.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(22)

В съображение 25 от регламента за временните мерки е отбелязано, че две групи невключени в извадката оказали съдействие производители в КНР са подали формуляри със заявления за ТДПИ в рамките на искането им за индивидуално третиране. Тъй като Комисията реши да не предостави индивидуално третиране на тези групи, не бе извършена оценка на техните заявления за ТДПИ.

(23)

Поради липсата на коментари относно ТДПИ предварителните заключения, посочени в съображение 25 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

1.6.   Разглеждан продукт и сходен продукт

(24)

В съображение 31 от регламента за временните мерки е посочено определението на разглеждания продукт. Това определение окончателно се потвърждава. Както е посочено в съображение 34 от регламента за временните мерки, някои страни продължиха да искат определението на разглеждания продукт да бъде разяснено. Такива разяснения бяха изготвяни в зависимост от конкретния случай.

(25)

Уточнява се, че кодът по ТАРИК 7225990035, който е включен в съображение 31 и в член 1 от регламента за временните мерки, следва да бъде заличен, тъй като е бил включен погрешка и вече е бил определен за друг продукт, по отношение на който са наложени мерки. Този код не е бил използван от вносителите на разглеждания продукт на пазара на Съюза.

(26)

Поради липсата на коментари относно разглеждания продукт и сходния продукт заключенията в съображения 31—39 от регламента за временните мерки се потвърждават.

2.   ДЪМПИНГ

2.1.   Нормална стойност

(27)

Подробна информация за изчислението на нормалната стойност е представена в съображения 40—51 от регламента за временните мерки.

(28)

След налагането на временни мерки CISA заяви, че разликата между маржовете на вредата и дъмпинговите маржове предизвиква съмнения по отношение на точността на заключенията и изчисленията на Комисията или избора на държавата аналог. CISA е изчислила, че нормалната стойност в държавата аналог е с 21 % по-висока от целевата цена за промишлеността на Съюза и че средната продажна цена на производителя от държавата аналог е по-висока от (вече високите) цени в Бразилия. Според CISA фактът, че нормалната стойност е била формирана за повечето продажби на включените в извадката производители износители поражда също така съмнения относно избора на държава аналог или качеството на данните, получени в Бразилия. В крайна сметка CISA поиска от Комисията да анулира избора на Бразилия за държава аналог.

(29)

Последното твърдение изглежда е в противоречие с изявлението на CISA от 24 март 2017 г., че Бразилия изглежда „най-добрият избор сред няколко държави кандидатки, т.е. Канада, Австралия и Бразилия, особено след сравнение на размера на всеки от пазарите и пазарната сила на оказалите съдействие производители“.

(30)

По същество Бразилия е конкурентен пазар с трима местни производители и значителен внос, предимно от Китай, представляващ около 15 % дял от бразилския вътрешен пазар. Няма въведени антидъмпингови и изравнителни мерки, като бразилските дружества извършват дейност при нормални условия на конкуренция. Поради това Бразилия е подходящ избор.

(31)

Що се отнася до качеството на данните и изчисленията, точността на данните на производителя от държавата аналог бе проверена и те бяха счетени за надеждни. Изчисленията се извършват в съответствие с приложимите правни норми на основния регламент. Те са фактически точни.

(32)

След оповестяването на временните заключения една група от производители износители, включена в извадката, отбеляза, че нормалната стойност трябва да бъде формирана за повече от 75 % от обема ѝ на продажби за Съюза и посочи, че това поражда сериозно съмнение относно сравнимостта на видовете на продукта, продавани на вътрешния пазар на държавата аналог.

(33)

В това отношение следва да се отбележи, че обхватът на продукта включва широка гама от видове на продукта, притежаващи различни характеристики. Фактът, че някои бразилски видове на продукта не са продавани в достатъчни количества или не могат да бъдат съпоставени с китайските видове на продукта, изнасяни за Съюза, не означава, че бразилските видове на продукта не са сравними. В действителност видовете на продукта, произведени от бразилския производител, принадлежат към една и съща продуктова група и до известна степен могат да бъдат съпоставени с тези, изнасяни за Съюза от включените в извадката китайски производители износители. Освен това за изнесени продукти, които не могат да бъдат пряко съпоставени с бразилските нормални стойности, нормалната стойност беше коригирана така, че да отчита всички физически разлики (по-специално по отношение на широчината, качеството на повърхността и масата на покритието) въз основа на ценовата листа на производителя от държавата аналог, където в действителност са предвидени такива разлики. Това означава също така, че видовете на продукта, за които е формирана нормалната стойност, са наистина част от продуктовото портфолио на производителя от държавата аналог, по същия начин като за включените в извадката китайски страни. След оповестяването на окончателните заключения страната продължи по-нататък и поиска точната стойност на всяка от корекциите за физически различия. Въпросното искане е разгледано в съображение 35 по-долу.

(34)

Същата страна заяви също така, че не са оповестени никакви съдържателни данни, свързани с нормалната стойност. Чрез своите адвокати страната поиска достъп до цялата информация на основание, че принципът на правото на защита изисква адресатите на решения, които засягат съществено интересите им, да бъдат поставени в положение, при което могат ефективно да изразят становището си относно доказателствата, на които се основава оспорваното решение.

(35)

Изчисляването на нормалната стойност се основава на данни, свързани с продажбите и разходите на производителя от държавата аналог. Производителят от държавата аналог поиска и обоснова третирането като поверителни на данните за неговите продажби и разходи за целите на настоящото разследване, тъй като такова оповестяване би могло да навреди на конкурентната позиция на дружеството. Освен това оповестяването на нормалната стойност би могло да даде възможност на конкурент да формира по обратен път цените и разходите на производителя от държавата аналог. Следователно изчисленията на нормалната стойност бяха третирани като поверителна информация. В съображение 50 от регламента за временните мерки се използват диапазони от стойности за оповестяване на данните за печалбата и разходите за продажба, общите и административните разходи (ПОАР) на производителя от държавата аналог на процентна основа. Освен това на производителите износители беше конкретно оповестена нормалната стойност за всеки вид на продукта чрез диапазони от стойности. Накрая, за тези въпроси заинтересованата страна бе информирана, че има възможност да се обърне към служителя по изслушванията при търговските процедури съгласно член 15 от неговия мандат (5). Страната не се свърза със служителя по изслушванията по този въпрос.

(36)

След оповестяване на окончателните заключения страната посочи, че напълно си дава сметка за поверителността на данните за установяване на нормалната стойност и че е оценила опасенията, изразени от производителя от държавата аналог относно незащитеното оповестяване на неговите данни. Поради това тя отправи повторно искането си за достъп до изчислението на нормалната стойност чрез свой юрисконсулт „при действието на защитни мерки“ или в рамките на „всяко друго конструктивно решение“. Комисията отбелязва, че в основния регламент не съществува разпоредба, позволяваща по време на разследването достъп до информация, за която предоставилият я е поискал да бъде третирана като поверителна.

(37)

След оповестяване на окончателните заключения страната заяви, че диапазоните в конкретното оповестяване на нормалната стойност по вид на продукта са лишени от смисъл. Комисията отбелязва, че страната не е направила това твърдение по време на оповестяване на временните заключения, докато въпросните диапазони са били едни и същи при оповестяване на временните и на окончателните заключения. Във всеки случай Комисията счита, че използваните диапазони са необходими, за да се запази поверителното третиране на съответните данни, предоставени от производителя от държавата аналог, и дават възможност за разбиране в достатъчна степен на представената в условията на поверителност информация.

(38)

Поради липсата на други коментари във връзка с определянето на нормалната стойност съображения 40—51 от регламента за временните мерки се потвърждават.

2.2.   Експортна цена

(39)

Подробна информация за изчислението на експортната цена е представена в съображения 52 и 53 от регламента за временните мерки.

(40)

Групата Shagang заяви, че Комисията не е оповестила правното основание за приспадане на разходите за продажба, общите и административните разходи и печалбата на свързаните с групата търговци в Хонконг и Сингапур. Освен това групата Shagang заяви, че тя следва да бъде разглеждана като един стопански субект със своите свързани дружества, и поради това оспори посочените по-горе корекции. Страната заяви, че свързаните с нея търговци, намиращи се в Хонконг и Сингапур, са имали незначителна функция в целия процес на продажба и просто са изпълнявали указанията на друг правен субект.

(41)

Комисията поясни, че правното основание за въпросните корекции е член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент, тъй като става въпрос за надценката, получена от свързано дружество, изпълняващо функции, подобни на тези на агент, работещ на базата на комисиона.

(42)

В съответствие с член 2, параграф 10, буква и) Комисията анализира различни фактори и установи, inter alia, че: i) съгласно писмените договори едно свързано дружество в КНР последователно е начислявало надценка на свързаните с него търговци в чужбина; ii) тези писмени договори предполагат, че търговците приемат риска от неизпълнение от страна на клиента; iii) основната дейност на свързаните с дружеството търговци, формираща повече от 95 % от оборота им, е търговия с продукти, различни от разглеждания продукт, включително търговски дейности с несвързани страни; iv) търговците са плащали обезщетения за рекламации във връзка с качеството, направени от клиенти; v) търговците са плащали морски превоз и банкови такси при експортните продажби на разглеждания продукт за Съюза; vi) в разрешителното за стопанска дейност на един от свързаните търговци основният му предмет на дейност е посочен като „продажба на едро срещу заплащане на такса или по договор, например като комисионер“; vii) въз основа на проверения отчет за приходите и разходите собствената печалба на свързаните с дружеството търговци е покривала съответните разходи за офис; viii) търговците не са се намирали в обектите или в близост до производителите и са водили счетоводната си документация в своите обекти. Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че свързаните с дружеството търговци са изпълнявали функции, подобни на тези на агент, работещ на базата на комисиона. Вследствие на това корекциите съгласно член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент бяха запазени.

(43)

След оповестяване на окончателните заключения страната отправи възражения срещу заключението, че двамата свързани търговци в Хонконг и Сингапур и производителят износител не са представлявали един стопански субект. Тя оспори изброените по-горе елементи, като не счита, че са от значение за определяне на това дали функциите на двамата свързани търговци са сходни с тези на агентите, работещи на базата на комисиона.

(44)

Комисията счете, че нито един от аргументите, представени от страната, не би могъл да доведе до различно заключение от достигнатото в съображение 42 по-горе. Напротив, в своето изявление страната е потвърдила следните факти:

двамата търговци са запазвали надценката при извършване на покупки от свързаното дружество в КНР,

повече от 95 % от оборота на свързаните търговци е от търговия с продукти, различни от разглеждания продукт, включително търговски дейности с несвързани страни,

двамата търговци са плащали обезщетения за рекламации във връзка с качеството, направени от клиенти, и са поемали разходите за морски превоз и банкови такси,

двамата търговци са се намирали физически далеч от производителя износител и са водили своя собствена счетоводна документация,

в разрешителното за стопанска дейност на един от свързаните търговци основният му предмет на дейност е посочен като „продажба на едро срещу заплащане на такса или по договор, например като комисионер“. По-специално страната не оспори естеството на стопанската дейност като такава и фактът, че описанието на тази дейност не е свързано конкретно с разглеждания продукт, във всеки случай е без значение,

печалбата на свързаните търговци е покривала съответните разходи за офис.

(45)

Освен това разследването показа, че Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd продава директно на пазарите на трети държави и на китайския вътрешен пазар. Това потвърждава, че групата Shagang има собствен отдел за продажби, включително експортни. Поради посочените по-горе причини свързаните търговци в Хонконг и Сингапур действат като агенти, работещи на базата на комисиона.

(46)

Следователно в съответствие с установената съдебна практика (6), тъй като не е била приложена такава комисиона или надценка върху нормалната стойност, корекцията на експортната цена е обоснована в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент.

(47)

Поради липсата на други коментари относно експортната цена изложеното в съображения 52 и 53 от регламента за временните мерки се потвърждава.

2.3.   Сравнение

(48)

В съображения 54—56 от регламента за временните мерки се обяснява как е направено сравнението между нормалната стойност и експортната цена.

(49)

Групата Shagang оспори методологията за корекция на ДДС, описана в съображение 56 от регламента за временните мерки. Тъй като нормалната стойност е по-висока от експортната цена, страната заяви, че Комисията следва да коригира експортната цена с отчетената сума, представляваща неплатен ДДС.

(50)

В съответствие с член 2, параграф 10, буква б) от основния регламент за разликата при косвеното данъчно облагане, в случая ДДС, който частично се възстановява по отношение на експортните продажби, Комисията може надлежно да коригира само нормалната стойност, а не експортната цена. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(51)

Относно съображение 56 от регламента за временните мерки се прави следното разяснение. Комисията прие както нормалните стойности, така и експортните цени с включен ДДС и коригира нормалната стойност, така че да съответства на ставката на ДДС, приложима при износа след възстановяване, където е приложимо.

(52)

След оповестяване на окончателните заключения групата Shagang отново оспори методологията за корекция на ДДС, описана в съображение 56 от регламента за временните мерки. Според страната член 2, параграф 10, буква б) от основния регламент се прилага за ситуацията, в която сходният продукт е обложен с ДДС на вътрешния пазар, за разлика от продуктите, изнасяни за Съюза. Страната повтори твърдението си, че следва да бъде коригирана не нормалната стойност, а експортната цена, и алтернативно предложи коригиране на нормалната стойност чрез добавяне на ДДС, като този данък се изчислява според количеството в тонаж по вид на продукта. Твърдението бе отхвърлено. Комисията счита, че прилаганата при изчисленията ѝ методология е в съответствие с изискванията на основния регламент, в съответствие с тълкуването му в съдебната практика.

(53)

Поради липсата на други коментари във връзка със сравнението изложеното в съображения 54 и 55 от регламента за временните мерки се потвърждава и се пояснява текстът от съображение 56.

2.4.   Дъмпингови маржове

(54)

Подробна информация за изчислението на дъмпинга бе представена в съображения 57—61 от регламента за временните мерки.

(55)

След оповестяване на временните заключения групата Shagang заяви, че изчислението на дъмпинговия марж следва да се извършва на месечна основа поради значителното колебание на цената на желязната руда (61,9 % между декември 2015 г. и август 2016 г. според цитирания източник), което е повлияло на експортната цена на разглеждания продукт.

(56)

Комисията изчисли дъмпинговия марж чрез сравняване на претеглената нормална стойност със среднопретеглената експортна цена за целия разследван период. В настоящия случай експортните продажби не се ограничават изключително до конкретен кратък период в рамките на разследвания период. Всяко възможно въздействие на колебанията в цените на желязната руда би било равномерно разпределено през целия разследван период. Следователно това не би могло да обоснове извършването на изчисления на месечна основа. Освен това предвид късния етап, по време на който бе отправено искането, различното равнище на интеграция на производителите износители, факта, че други източници сочат различно колебание и че нито една друга страна не изрази подобни опасения, твърдението бе отхвърлено. Отбелязва се също така, че в конкретните примери, представени от страната, ценовите разлики в крайните продукти бяха много по-ниски от колебанията в цените на желязната руда през разглеждания период.

(57)

След оповестяване на окончателните заключения групата Shagang изтъкна отново, че изчислението на дъмпинговия марж следва да се извършва на месечна основа. Искането не бе придружено от нови елементи, които биха могли да обосноват извършването на изчисления на месечна основа, поради което не може да бъде прието.

(58)

След контролните посещения, проведени в Duferco Deutschland GmbH и Duferco SA, трябваше да се преразгледа определена информация, свързана с продажбите и разходите в Съюза.

(59)

След посоченото по-горе преразглеждане и корекцията на една техническа грешка, окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са, както следва:

Таблица 1

Дъмпингови маржове, КНР

Група и дружество

Окончателен дъмпингов марж (%)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

62,9

Група Shougang:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

Група Shagang:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,4

Други оказали съдействие дружества

58,7

Всички други дружества

62,9

3.   ВРЕДА

3.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(60)

Поради липсата на коментари във връзка с определението за промишленост на Съюза и производство на Съюза заключенията, изложени в съображения 62—64 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.2.   Потребление на Съюза

(61)

Стойностите на потреблението в Съюза бяха леко намалени в резултат на корекцията на обема на вноса от засегнатата държава, обяснена в съображения 64—66 по-долу. На тази основа потреблението на Съюза на свободния пазар се е променяло, както следва:

Таблица 2

Потребление на свободния пазар (в тонове)

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РП

Потребление на свободния пазар

7 430 649

7 525 627

8 250 580

9 302 838

Индекс (2013 г. = 100)

100

101

111

125

Източник: Отговор на Eurofer на въпросника и статистически данни от Евростат с корекция от 15 %.

(62)

По време на разглеждания период потреблението на Съюза на свободния пазар се е увеличило с 25 %. Това увеличение се дължи главно на нарасналото търсене в основните сектори надолу по веригата.

(63)

Поради липсата на други коментари във връзка с потреблението на Съюза заключенията, изложени в съображения 65—72 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.3.   Внос от засегнатата държава

3.3.1.   Обем, пазарен дял и цена на вноса от засегнатата държава

(64)

След оповестяването на временните заключения в свое изявление от 20 октомври 2017 г. Eurofer представи доказателства под формата на резултати от проучване на пазара, обхващащо всички основни пазари на корозионноустойчиви стомани, според които данните за вноса от КНР са преувеличени в регламента за временните мерки с до 15 % за разглеждания период. Eurofer отправи запитване до членовете си — дружества, присъстващи на всички основни пазари в Съюза, относно равнището на вноса на пазара на Съюза на продукти, които не представляват разглеждания продукт, но са декларирани под същите кодове по КН. Всички жалбоподатели се съгласиха с използваната методология и направените заключения — според най-добрата приблизителна оценка 15 % от китайския внос следва да се счита за различен от разглеждания продукт. Няма доказателства, че това засяга вноса от други държави. Освен това в свое изявление CISA посочи, че статистическите данни за вноса на корозионноустойчиви стомани биха могли да са завишени.

(65)

По време на предварителния етап Комисията не разполагаше с достатъчно доказателства по случая, за да стигне до заключението, че данните за вноса или обхватът му са били завишени, както бе обсъдено в съображение 74 от регламента за временните мерки.

(66)

Предвид новите доказателства по случая Комисията прие, че искането е основателно, и приложи корекция от 15 % върху вноса от КНР. Комисията счете, че корекцията от 15 % е обоснована, тъй като представлява адекватна оценка, основана на задълбочен анализ на пазара на вноса. Освен това Комисията взе под внимание поверителните статистически данни, събрани по време на окончателния етап от разследването, които отново потвърдиха, че разглежданият продукт не е представлявал целия внос по гореспоменатите кодове по КН. Страните бяха информирани за корекцията и им беше предоставена възможност да изразят становището си. Коментари не бяха получени.

(67)

Съответно вносът в Съюза от КНР се е променял, както следва:

Таблица 3

Обем на вноса (в тонове) и пазарен дял

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РП

Обем на вноса от КНР

755 238

907 320

1 176 071

1 857 490

Индекс (2013 г. = 100)

100

120

156

246

Пазарен дял на КНР

10,2 %

12,1 %

14,3 %

20,0 %

Индекс (2013 г. = 100)

100

119

140

196

Източник: Статистически данни от Евростат с корекция от 15 %.

(68)

От таблицата по-горе се вижда, че в абсолютни стойности вносът от КНР се е увеличил със 146 % по време на разглеждания период. Същевременно общият пазарен дял на дъмпинговия внос в Съюза се е увеличил с 9,8 процентни пункта по време на разглеждания период.

(69)

Коригираните статистически данни за вноса продължават да показват голямо увеличение на вноса както в абсолютно изражение, така и по отношение на пазарния дял. Всъщност дори данните за вноса през 2013—2015 г. да не бъдат коригирани, симулацията показа, че обемът на вноса би се увеличил със 109 %, а пазарният дял — със 70 %.

(70)

Що се отнася до подбиването на цената, CIF стойността на вноса на двама от тримата включени в извадката производители износители бе преизчислена след контролни посещения при свързани с тях вносители. Корекции на тези стойности CIF бяха направени и вследствие на коментари, получени от производител износител след оповестяване на временните заключения (както е обяснено в точка 2.2 по-горе). По този начин окончателните маржове на подбиване на цените бяха преразгледани и възлизат на 8,1 % до 15,1 % за КНР.

(71)

Поради липсата на други коментари във връзка с вноса от засегнатата държава останалите заключения, изложени в съображения 73—81 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

3.4.1.   Общи бележки

(72)

Една от заинтересованите страни заяви, че нейното право на защита е нарушено поради използването на индексирани стойности за микроикономическите показатели. Както е обяснено в регламента за временните мерки, бе използвано индексиране с цел защита на поверителността на включените в извадката производители от Съюза, които идват от 2 групи. На заинтересованата страна бе предоставена допълнителна информация, която може да бъде оповестена в диапазони, които не застрашават третирането ѝ като поверителна. Във всеки случай индексирането се счита за целесъобразен подход, тъй като защитава поверителността на данните, но също така предоставя на заинтересованите страни съдържателна информация. Освен това този подход беше използван само до необходимата степен, а именно само за микроикономическите показатели. Поради това Комисията отхвърля този довод.

(73)

В отговора си при оповестяването на окончателните заключения засегнатата заинтересована страна (CISA) оспори формата на оповестените микроикономически данни. CISA заяви, че продължава да не разбира защо микроикономическите данни са поверителни, като се има предвид, че се отнасят до четиримата включени в извадката производители от Съюза. Както е обяснено по-горе в съображение 72, тези данни, въпреки че са консолидирани за четиримата включени в извадката производители, всъщност се отнасят до производители, които са част от само две групи. Ако тези данни бяха публикувани, тогава всяка група би могла да изчисли данните на другата група. Поради това твърдението, че оповестяването нарушава правото на защита на CISA, се отхвърля.

3.4.2.   Макроикономически и микроикономически показатели

(74)

Делът на свободния пазар на промишлеността на Съюза се е променял, както следва, в резултат на корекцията на вноса от засегнатата държава, посочена по-горе.

Таблица 4

Дял на свободния пазар

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РП

Пазарен дял

80,2 %

78,8 %

74,7 %

67,5 %

Индекс (2013 г. = 100)

100

98

93

84

Източник: Отговор на Eurofer на въпросника и статистически данни от Евростат с корекция от 15 %.

(75)

Следва да се отбележи, че независимо от преоценката на пазарния дял на промишлеността на Съюза към малко по-високо равнище през разглеждания период след корекцията на обема на вноса от КНР, пазарните дялове въпреки това намаляха с почти 13 процентни пункта (или с 16 %).

(76)

Един от производителите износители заяви, че промишлеността на Съюза е инвестирала в нов капацитет, което е признак за добро състояние, а не за наличие на вреда. Тази точка вече бе разгледана в съображение 117 от регламента за временните мерки. Припомня се, че за да оцелее, промишлеността на Съюза е трябвало да запази ефективността и производителността си в контекста на намален капацитет. Уточнява се, че по-голямата част от инвестициите в производствени линии са извършени за замяна на съществуващи такива. Поради това твърдението се отхвърля като неоснователно.

(77)

CISA заяви, че цените на вноса от КНР в Съюза в периода след разследването са се увеличили значително. CISA е сравнила периода май—юни 2017 г. с РП и е установила увеличение от 35 %. Според CISA тази промяна означава, че мерките вече не са необходими. Eurofer обясни, че цените на суровините (желязна руда, скрап и коксови въглища) също са се увеличили с между 10 и 100 %, което намалява всяко увеличение на рентабилността за промишлеността на Съюза. Eurofer отбеляза, че промишлеността на Съюза не е реализирала печалба от 2008 г. насам.

(78)

Както е посочено в съображение 30 от регламента за временните мерки и потвърдено в съображение 3 по-горе, разследването на вредата обхвана разследвания период от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2016 г., а разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, обхвана периода от 1 януари 2013 г. до края на разследвания период. В съответствие с член 6, параграф 1 от основния регламент информацията, отнасяща се до период след разследвания период, обикновено не се взема предвид. Разследването не разкри никакви обстоятелства, които биха обосновали отклонение от този подход. Промяната на цените в този случай не се счита за такава обосновка, тъй като например няма данни за трайните последици от нея. Поради това посоченото твърдение също се отхвърля. Във всеки случай в основния регламент се предвижда възможността за започване на междинни прегледи, ако това е оправдано от съществена промяна на обстоятелствата.

3.4.3.   Заключение относно вредата

(79)

Като се имат предвид коригираните данни за вноса от засегнатата държава и тяхното отражение върху потреблението и пазарните дялове, заключението относно вредата беше преразгледано по време на окончателния етап.

(80)

Тенденцията в обема на вноса показва увеличение от почти 150 %. Пазарният дял на този внос се е увеличил с 9,8 процентни пункта, или почти със 100 % през разглеждания период. Освен това пазарният дял на промишлеността на Съюза отбеляза много вредоносна тенденция.

(81)

Някои заинтересовани страни изтъкнаха, че анализът на вредата е опорочен, тъй като много показатели показват положително развитие, и бе заявено, че за да стигне до своето заключение, Комисията се основава само на два показателя.

(82)

Това твърдение трябва да бъде отхвърлено, тъй като заключението, че промишлеността на Съюза е претърпяла съществена вреда, се основава на оценка на всички показатели и нито един от тези показатели не е от решаващо значение. Въпреки че някои микро- и макроикономически показатели наистина бележат положително развитие, беше надлежно обосновано как е достигнато до заключението за претърпяна съществена вреда.

(83)

Освен това тази страна заяви, че някои показатели за обема бележат положителна тенденция (като например производството, използването на капацитета и обема на продажбите) и че тези тенденции не са били взети в достатъчна степен под внимание при определянето на вредата. Тези тенденции обаче бяха изцяло взети предвид в регламента за временните мерки (в съображение 121) заедно с всички показатели за вредата, и бяха анализирани в техния подходящ контекст. За тази цел се отбелязва, че тези обеми са били продадени в контекста на намаляващи и носещи загуби цени, което е довело до намаляване на пазарния дял. Поради това твърдението се отхвърля като неоснователно.

(84)

Като се вземат предвид тези факти, заедно с непроменените показатели за вредата, представени подробно в регламента за временните мерки, окончателно беше потвърдено, че промишлеността на Съюза е претърпяла съществена вреда през разследвания период.

(85)

Въз основа на гореизложеното и поради липсата на други коментари по въпроса заключението относно състоянието на промишлеността на Съюза, описано в съображения 82—122 от регламента за временните мерки, се потвърждава.

4.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

4.1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(86)

Въздействието на дъмпинговия внос е описано в регламента за временните мерки в точка 5.1. Няколко заинтересовани страни заявиха, че вредата не би могла да е следствие от дъмпинговия внос от засегнатата държава и че причинно-следствената връзка е била нарушена от други фактори. Някои от твърденията бяха просто повторение на тези, които вече бяха обсъдени в регламента за временните мерки, без да се добавят нови елементи. Коментарите, които не бяха представени преди това, се анализират по-долу заедно с оценката на допълнителните данни, събрани след оповестяване на временните заключения, когато е целесъобразно.

(87)

В резултат на корекцията на вноса от КНР, описана в съображения 64—66 по-горе, пазарните дялове на промишлеността на Съюза и вносът от КНР бяха преразгледани. Китайският пазарен дял се е увеличил от 10,2 на 20,0 % (вместо от 11,7 % на 22,7 %, както е посочено в съображение 125 от регламента за временните мерки), докато делът на свободния пазар на промишлеността на Съюза е намалял от 80,2 % на 67,5 % (вместо от 78,8 % на 65,2 %, както е посочено в същото съображение). В резултат на това съображение 125 от регламента за временните мерки се смята за съответно коригирано. Тези промени бяха сравнително незначителни, както беше обяснено по-горе, и имаха още по-малко въздействие по отношение на анализа на тенденциите. Това е така поради обстоятелството, че тенденцията във връзка с обема на вноса от КНР остава непроменена, а тенденцията във връзка с пазарния ѝ дял все още бележи увеличение от над 90 %. Тези промени не оказаха съществено влияние върху анализа на причинно-следствената връзка, описан в съображения 124—128 от регламента за временните мерки.

4.2.   Въздействие на други фактори

4.2.1.   Внос от трети държави

Таблица 5

Пазарен дял на вноса от други държави

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РП

Внос от всички трети държави (%)

9,6

9,1

11,0

12,5

Република Корея (%)

4,6

5,4

6,4

6,2

Индия (%)

1,1

0,6

0,7

1,7

Други трети държави (%)

3,9

3,1

3,9

4,6

Източник: Статистически данни на Евростат с корекция от 15 % (само за КНР).

(88)

Обемът на вноса от трети държави не се промени в абсолютни стойности, но техният пазарен дял се промени леко в резултат на корекцията на вноса от КНР, описана в съображения 64—66 по-горе. Тези промени бяха незначителни и оказаха още по-малко въздействие по отношение на анализа на тенденциите. Това се дължи на факта, че пазарният дял на третите държави след корекцията се е увеличил от 9,6 % на 12,5 % (вместо от 9,5 % до 12,1 %, както е посочено в съображение 129 от регламента за временните мерки). Тези промени не оказаха съществено влияние върху анализа на причинно-следствената връзка, описан в съображения 129—134 от регламента за временните мерки.

(89)

Един китайски производител износител заяви, че вносът от трети държави не е бил оценен правилно в регламента за временните мерки. Тази страна оспорва предварителната оценка на корейските цени (въз основа на средните цени на Евростат), тъй като не се споменава точният вид внасяни продукти. Анализът, извършен по време на разследването, действително се основава на средните цени, тъй като информацията на това равнище е налична в статистическите данни на Евростат.

(90)

Във всеки случай производителят износител не предостави никаква информация относно видовете на продукта или продуктовия асортимент, внасяни от Корея, и не обясни защо подходът въз основа на средната цена е неправилен. Твърдението се отхвърля като неоснователно.

4.2.2.   Цени на суровините

(91)

CISA заяви, че Комисията не е извършила правилна оценка на въздействието на намаляването на разходите за суровини в анализа на причинно-следствената връзка. Както е обяснено в регламента за временните мерки в съображения 103—105, производствените разходи на промишлеността на Съюза са намалели с 20 % през разглеждания период. Спадът в цените на суровините е най-важният фактор при тази тенденция. CISA твърди, че намаляването на разходите за суровини е довело до спад от 18 % на цените на промишлеността на Съюза. Следва обаче да се отбележи, че цените на китайския внос са намалели с 22 %, както е обяснено в съображение 77 от регламента за временните мерки. Следва също така да се припомни, че в съображения 111 и 71 се пояснява контекстът на горепосочените промени, че промишлеността на Съюза е претърпяла загуби през целия разглеждан период, а потреблението на Съюза на свободния пазар е нараснало с 27 %.

(92)

Ясно е, че промишлеността на Съюза през целия анализиран период се е стремила към повишение на цените си, за да достигне отново до положение, при което да реализира печалба. Тя не е успяла да постигне това, въпреки че потреблението се е увеличило с 27 %. Това се дължи на въздействието на дъмпинговия китайски внос, който е увеличил обема си с близо 150 % и пазарния си дял с 96 %, както е обяснено в съображение 67 по-горе. Що се отнася до цените, този внос е отбелязал спад, който е с 22 % по-висок от намаляването на разходите.

(93)

Тъй като намаляването на разходите за суровини е по-малко от спада на цените на китайския внос, е ясно, че преобладаващата причина за претърпяната вреда е ценовият натиск, упражняван от китайския внос. Въпреки че намаляването на разходите за суровини би следвало да помогне на промишлеността на Съюза да се възстанови, тя се е оказала в положение на работа на загуба през целия разглеждан период. Загубите през РП не са били толкова високи, колкото през периода 2013—2015 г., но очевидно чрез понасянето на загуби през РП положението се е влошило, а не се е подобрило. Поради това твърдението се отхвърля.

4.2.3.   Рентабилност на промишлеността на Съюза в края на разглеждания период

(94)

Тенденцията по отношение на рентабилността по време на разглеждания период, показана в съображение 111 от регламента за временните мерки, показва, че в края на разглеждания период загубите са по-малки, когато обемът на китайския внос е най-висок. CISA твърди, че тази промяна нарушава причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата. Въпреки това през целия разглеждан период се регистрират загуби и незначителното подобрение през този период не е било в състояние да намали претърпяната вреда. Освен това от анализа на Комисията е видно, че пазарът на Съюза е под натиск през целия разглеждан период (както е посочено в съображение 113 от регламента за временните мерки). Следователно това твърдение следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

4.3.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(95)

Коригирането на обема на вноса от КНР означава, че заключението относно причинно-следствената връзка трябва да бъде преразгледано по време на окончателния етап от разследването. Преразгледаните обеми на вноса и пазарните дялове на пазара на Съюза, описани по-горе, бяха сравнително малки и оказаха още по-малко въздействие, когато бяха разгледани при анализа на тенденциите.

(96)

Освен това нито един от коментарите, направени от заинтересованите страни, не промени оценката на факторите, извършена по време на предварителния етап.

(97)

Въз основа на горепосоченото и поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 138—140 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

5.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

5.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(98)

Поради липсата на коментари относно интереса на промишлеността на Съюза изложеното в съображения 142—147 от регламента за временните мерки се потвърждава.

5.2.   Интерес на несвързаните вносители и ползвателите

(99)

След оповестяване на временните заключения вносителите и ползвателите предоставиха допълнителна информация. Равнището на сътрудничество от страна на вносителите и ползвателите все още се счита за ниско.

(100)

По-конкретно шестима вносители отговориха на въпросниците във връзка с регистрацията на вноса. Извършена беше проверка в един център за услуги по производство, обработка и търговия със стомана. На 13 ноември 2017 г. бе проведено изслушване с ISTA, по време на което те представиха своето становище, а един голям ползвател в сектора на стоките за домакинството също представи своето становище под формата на писмено изявление.

(101)

Центровете за услуги по производство, обработка и търговия със стомана обикновено продават корозионноустойчивите стомани в малко по-различна форма от тази, в която се внасят (т.е. чрез нарязване на рулони и листове във форми, изисквани от по-малките клиенти). Беше изяснено обаче, че този важен сегмент на ползвателите има възможност да сменя източниците си на доставка и да прехвърля евентуалните допълнителни разходи върху своите клиенти. Следователно оборотът, рентабилността и заетостта в сегмента не са съществено застрашени от мерките.

(102)

При изслушването на 17 ноември 2017 г. CISA отбеляза, че промените в структурата на промишлеността на Съюза през периода след разследвания период са били обект на разследване от страна на Комисията. В твърдението се посочва меморандум за разбирателство между ThyssenKrupp и Tata Steel и сливане между Ilva и ArcelorMittal като доказателство, че налагането на мита върху китайския внос не е в интерес на Съюза. Въпреки че може да се очаква, че в резултат на тази концентрация позициите при водене на преговори на най-големите производители от Съюза ще се засилят, към момента на приемане на настоящия регламент все още не е прието решение за даване на разрешение, което би позволило на Комисията да оцени тяхното значение за настоящия случай. Във всеки случай основният регламент предоставя възможност за вземане предвид на промени в обстоятелствата, когато това е обосновано, и съответно предприемане на междинни прегледи.

(103)

В отговора си при оповестяването на окончателните заключения CISA повтори позицията си относно промените в конкуренцията на пазара на Съюза. Комисията обаче поддържа становището си, че основният регламент дава възможност за вземане предвид на промени в обстоятелствата, когато това е обосновано, но в този конкретен случай тя не е получила доказателства за необходимост от започването на преглед.

(104)

Освен това CISA заяви, че тъй като ситуацията на пазара се е променила след определянето на разследвания период, сега съществува ситуация, която би оправдала спирането на действието на мерките в съответствие с член 14, параграф 4 от основния регламент. Причините, цитирани от CISA, са повишението на цените на разглеждания продукт, предполагаемият недостиг на доставки и продължаващото разследване на сливане, провеждано от Комисията. На първо място, Комисията няма доказателства, че повишаването на цените е довело до съществена разлика в положението на промишлеността на Съюза. На второ място, твърдението за недостиг на доставки не е убедително, както е обяснено в съображение 111. На трето място, Комисията няма доказателства, че условията на конкуренция на пазара на Съюза са се променили и ако това е така, до каква степен. Освен това няма доказателства, които да показват, че няма вероятност вредата а бъде възобновена в резултат на спирането на действието на мерките. Поради това Комисията счита, че спирането на действието на мерките не би било обосновано.

(105)

CISA също така заяви, че окончателните антидъмпингови мита следва да бъдат наложени под формата на минимална цена, а не под формата на адвалорни мита, както са наложени от регламента за временните мерки, поради предполагаемите значителни отрицателни последици за вносителите и ползвателите. Беше изтъкнато, че в два скорошни случая бе достигнато до заключението, че това е било обосновано. Промяната във формата на мерките беше предложена и от ISTA, която представлява вносителите от Съюза. В този конкретен случай Eurofer възрази на въвеждането на минимални цени поради възможността за компенсаторни споразумения в този сектор на пазара.

(106)

Следва да се отбележи, че формата на мерките се определя за всеки отделен случай. В този случай Комисията изрази несъгласие с довода на CISA, че налагането на адвалорни мита би имало значителни отрицателни последици за вносителите и ползвателите. Всъщност в съображения 148—156 от регламента за временните мерки бе доказано, че вносителите са успели да прехвърлят антидъмпинговите мита върху своите клиенти и са имали други източници на доставка. Също така за главните видове промишленост на ползвателите въвеждането на минимална цена не би намалило разходите им, тъй като произтичащото от него отражение както върху минималната цена, така и върху адвалорните мита би било едно и също.

(107)

В отговора си на оповестяването на окончателните заключения CISA отново изтъкна своята довод относно формата на мерките, като заяви, че в интерес на ползвателите и вносителите в Съюза следва да бъдат наложени определени системи на минимални цени или фиксирано мито. Ползвателите в Съюза бяха описани от CISA като намиращи се „в нестабилно положение“ поради предполагаемата концентрация на възможност за заемане на преговорни позиции на равнището на промишлеността на Съюза.

(108)

Въпреки това, както е обяснено по-горе в съображение 100 и в точка 6.2 от регламента за временните мерки, сътрудничеството между ползвателите и вносителите в настоящото разследване е слабо. Всъщност само един ползвател и/или вносител от Съюза е предоставил поисканите данни, обхващащи разследвания период. Поради това Комисията не е успяла да установи точно състоянието на тези сектори, но наличната информация определено не съответства на посоченото от CISA нестабилно положение. Освен това CISA не представи никаква обосновка относно финансовото положение на ползвателите/вносителите и въздействието от твърдяната концентрация. Поради това Комисията не успя да стигне до заключение, че съществуват доказателства за промяна на формата на мерките в интерес на ползвателите и вносителите. Следователно това твърдение се отхвърля.

(109)

Поради това се стигна до заключението, че не съществуват убедителни доказателства в подкрепа на промяна на формата на мерките.

(110)

ISTA, която представлява вносителите от Съюза, заяви, че налагането на мерки ще доведе до проблеми с доставките на пазара, тъй като производителите от Съюза няма да могат да увеличават продукцията си. Освен това тя заяви, че мерките ще доведат до неконкурентност на китайския внос. Като се има предвид, че степента на използване на капацитета на промишлеността на Съюза е била само 79 % през разследвания период и че съществуват много източници на внос, ползвателите разполагат с различни източници и няма причина да се смята, че не могат да сменят доставчика си. Въпреки че не могат да бъдат изключени временни проблеми с доставките, е малко вероятно мерките да доведат до общ недостиг, тъй като промишлеността на Съюза не използва пълния си капацитет и може да увеличи производството, ако поръчките се увеличат.

(111)

ISTA и Electrolux заявиха, че ако бъдат наложени мерки, разходите на ползвателите ще се увеличат. Главните видове промишленост на ползвателите обаче не оказаха съдействие при разследването. Всъщност нито едно дружество не предостави данни, които да докажат, че наложените на разглеждания продукт мита значително ще увеличат разходите за техните крайни продукти или ще доведат до значително намаляване на печалбите. Поради това твърдението се отхвърля като неоснователно.

(112)

Electrolux заяви също така, че всяко покачване на цените на разглеждания продукт/сходния продукт, причинено от настоящото разследване, би ги направило по-малко конкурентни в сравнение с тези на други производители на стоки за домакинството в трети държави. Увеличаването на цените обаче е започнало през разследвания период и се извършва в световен мащаб и поради това не е свързано единствено с настоящото разследване. Независимо от това не може да се изключи възможността налагането на мита да доведе до известна загуба на конкурентоспособност. Както обаче беше обяснено по-горе, нито Electrolux, нито друг производител на стоки за домакинството предоставиха отговори на въпросника или някаква информация относно значението на корозионноустойчивите стомани при формирането на крайните разходи за техните продукти. Следователно това твърдение бе отхвърлено, тъй като не бе подкрепено с доказателства. Във всеки случай, както е посочено по-горе, съществуват различни източници на доставки за разглеждания продукт.

(113)

Въз основа на гореизложеното и при липса на други коментари се потвърждава заключението, че няма основателни причини, доказващи, че не е в интерес на Съюза да бъдат наложени мерките в съображения 157—160 от регламента за временните мерки.

6.   РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАЛАГАНЕТО НА МЕРКИ С ОБРАТНО ДЕЙСТВИЕ

(114)

Както е посочено в съображение 4 по-горе, вносът на разглеждания продукт е подлежал на регистрация от 8 юли 2017 г. до датата на налагане на временните мерки на 11 август 2017 г. с оглед евентуалното налагане на мерки с обратно действие върху регистрирания внос.

(115)

По време на окончателния етап от разследването данните, събрани в контекста на регистрирането, бяха подложени на оценка и беше извършен анализ на изпълнението на критериите съгласно член 10, параграф 4 от основния регламент за налагане на мерки с обратно действие.

(116)

По време на регистрацията на вноса наличните данни, на равнището на кода по КН, показаха, че е имало значително увеличение на вноса. Впоследствие обаче Комисията получи достъп до данни на равнището на ТАРИК, от които се вижда, че не е имало допълнително значително увеличение на вноса над равнището му по време на разследвания период. Следователно това условие съгласно член 10, параграф 4, буква г) не е изпълнено.

(117)

Освен това при разглеждането на факторите за вредата на промишлеността на Съюза не бе открито доказателство, че в периода след РП коригиращият ефект на мерките е бил намален. Поради това се стигна до заключението, че този критерий не е изпълнен.

(118)

Въз основа на горепосоченото Комисията стигна до заключението, че в настоящия случай не е обосновано налагането на мерките с обратно действие.

7.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

7.1.   Равнище на отстраняване на вредата

(119)

След оповестяване на временните заключения някои страни отправиха възражения срещу целевата печалба от 7,4 %, използвана за изчисляване на маржа на вредата по време на предварителния етап. Това беше реално реализираната печалба от промишлеността на Съюза през 2008 г., както е обяснено в съображение 164 от регламента за временните мерки.

(120)

Eurofer смята, че целевата печалба е твърде ниска, защото последното тримесечие на 2008 г. е било това на началото на финансовата криза. Китайските производители износители заявиха, че 7,4 % е твърде висока стойност и че е следвало да се използва информация от други източници, като например предишни случаи на антидъмпингови процедури или базата данни BACH (Банка хармонизирани годишни счетоводни отчети на дружества).

(121)

Смята се, че всяко влошаване на рентабилността през последното тримесечие на 2008 г. се е усетило главно през 2009 г. Освен това, тъй като стойността се основава на данните за действителната рентабилност на разглеждания продукт, това е най-добрата налична информация за тази цел. Не беше налице друга информация, която да постави под въпрос анализа и заключението в съображение 164 от регламента за временните мерки. Освен това не беше необходимо да се извърши проверка в базата данни BACH (или друг външен източник), тъй като в рамките на разследването бяха налични проверени конкретни данни относно промишлеността на Съюза. Поради това рентабилността от 7,4 %, постигната през 2008 г., остава представителна за целите на настоящото разследване и съображения 162—165 от регламента за временните мерки се потвърждават.

(122)

Един от производителите износители коментира целевата печалба в отговора си на оповестяването на окончателните заключения. Според него 2008 г. не е била представителна година за определянето на целевата печалба, тъй като тази година е последвана от няколко години, през които промишлеността на Съюза е била засегната от различни фактори на причинно-следствената връзка. Тъй като положението през 2008 г. не се е повторило след това, изборът на целева печалба въз основа на тази година се счита за непредставителен и използването ѝ поражда подозрението, че Комисията е отдала вредата, причинена от други фактори, на дъмпинговия внос.

(123)

Тъй като 2008 г. е първата година преди икономическата криза, Комисията я счете за представителна, като печалбата през нея може да се счита за реализирана при отсъствието на дъмпингов внос и при отсъствието на други фактори, като например икономическата криза. Използването на такава целева печалба следователно не отдава вредата, причинена от кризата, на дъмпинговия внос, а напротив. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(124)

Eurofer предостави повече данни в подкрепа на твърдението си, че 2008 г. не е била представителна година, тъй като финансовата криза през последното тримесечие е довела до неточна информация относно рентабилността. Това се отнася до макроикономическите данни за началото на финансовата криза и до данните, изготвени от Германската федерация на производителите на стомана, и до доклад за пресата на гръцки производител. Въпреки това Комисията използва 2008 г. като представителна година в предишни случаи на антидъмпингови процедури, включително относно продукти от студеновалцовани плоски продукти от стомана, които са продукт нагоре по веригата за корозионноустойчивите стомани (7). Позицията на Комисията бе, че въздействието на финансовата криза върху рентабилността би се усетило главно през 2009 г. Макар че би могло да се усети известно въздействие върху рентабилността в края на 2008 г., Комисията прие, че 2008 г. като цяло е представителна.

(125)

Няколко производители износители възразиха срещу начина, по който се прилага член 2, параграф 9 от основния регламент при изчислението на вредата, като заявиха, че тази разпоредба попада сред антидъмпинговите разпоредби на основния регламент и не може да бъде използвана по аналогия за изчисляване на вредата. Те изтъкнаха, че цената, която съответно трябва да се използва, следва да се основава на цената, действително фактурирана от свързаните вносители в Съюза на първите независими клиенти в Съюза.

(126)

Както е обяснено в съображение 166 от регламента за временните мерки, изчислението на маржа на вредата се основава на цената на вноса на границата на Съюза, приведена към равнище, сравнимо с цената франко завода на промишлеността на Съюза. Ако продажбите се осъществяват чрез свързани вносители, цената на вноса трябва да бъде формирана на базата на цената на препродажбата на първия независим клиент, надлежно коригирана, така че всички разходи за внос, за продажба и общите и административните разходи и печалбата на свързаните вносители да бъдат надлежно изключени, а цената да бъде надеждна. Това е всъщност логиката за формирането на експортната цена съгласно член 2, параграф 9 от основния регламент. Няма причина същата логика за формиране на експортната цена в случай на продажби чрез свързани вносители да не е валидна за цената на вноса в случай на свързани продажби за целите на изчисляването на вредата. В крайна сметка маржовете на дъмпинга и на вредата се сравняват за прилагането на правилото за по-малкото мито съгласно член 7, параграф 2 и член 9, параграф 4 от основния регламент.

(127)

Освен това ако цената на вноса в случай на свързани продажби за целите на изчислението на вредата се основава на цената, действително наложена от свързаните вносители в Съюза на първите независими клиенти в Съюза, както се предлага от страната, тогава тази цена би включвала разходите за продажба, общите и административните разходи и печалбата за препродажба в Съюза след митническо оформяне, докато в случай че производителят износител продава директно на независими вносители, цената не би включвала такива разходи. Това би довело до неравностойно третиране на производителите износители, които продават чрез свързани вносители, и тези, които продават директно на независими вносители, което е неоправдано. Поради това твърдението се отхвърля като неоснователно.

(128)

Един от производителите износители заяви, че източникът за разходи след вноса не е оповестен и оспори използваната стойност в размер на 7 евро на тон. Тази стойност се основава на друго разследване (8) поради сходствата на продуктите, принадлежащи към една и съща промишленост, както и липсата на други налични данни. След налагането на временните мерки и леко подобреното съдействие от страна на вносителите тази стойност беше проверена спрямо несвързан вносител и бе установено, че е обоснована въз основа на данните за вносителя. Точната стойност на разходите на вносителя след вноса не е цитирана в настоящия регламент поради съображения за поверителност. Това твърдение се отхвърля.

(129)

Съответният производител износител заяви, че все още не разбира естеството на разходите след вноса и поиска те да бъдат представени под формата на разбивка. Разходите след вноса представляват сума за корекция, предоставена в полза на производителите износители, с цел извършването на обективно сравнение между техните експортни цени и цените франко завода на промишлеността на Съюза. Те са свързани с обичайните разходи за обработка, складиране и документация в пристанището на влизане на пазара на Съюза (с изключение на последващия превоз). Тези разходи съществуват за целия внос и са сходни за вноса на всички видове стомана. В посочения по-горе случай стойността от 7 евро на тон е предложена от китайски производител износител. Поради това Комисията е убедена, че цитираната по-горе стойност е обоснована, особено като се има предвид гореспоменатата кръстосана проверка на един вносител на разглеждания продукт при настоящото разследване. Накрая, следва да се отбележи, че стойността в размер на 7 евро на тон се равнява на около 1 % от цената CIF на вноса на разглеждания продукт. В настоящото разследване на Комисията беше оказано съдействие само от един традиционен независим вносител и заради това тя не е в състояние да представи подробната разбивка на разходите, поискана от производителя износител, поради съображения за поверителност. Следователно твърдението, че подходът на Комисията е нарушил правото на защита на тази страна, се отхвърля.

(130)

Бяха направени някои корекции на цените CIF на някои производители износители. Преразгледаните цени CIF бяха оповестени на засегнатите производители износители по време на окончателния етап на разследването.

(131)

Поради липсата на други коментари във връзка с равнището на отстраняване на вредата изложеното в съображения 162—166 от регламента за временните мерки се потвърждава.

Окончателни мерки

(132)

Върху вноса на разглеждания продукт с произход от засегнатата държава следва да бъдат наложени окончателни антидъмпингови мерки в съответствие с правилото за по-малкото мито, предвидено в член 7, параграф 2 от основния регламент. Комисията направи сравнение между маржовете на вредата и дъмпинговите маржове. Размерът на митата следва да бъде определен на равнището на по-ниския от двата маржа.

(133)

Въз основа на горепосоченото окончателните маржове на вредата и окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са, както следва:

Таблица 6

Окончателни маржове и митнически ставки

Група и дружество

Окончателен дъмпингов марж (%)

Окончателен марж на вредата (%)

Ставка на окончателното мито (%)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd. Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

62,9

27,8

27,8

Група Shougang:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

17,2

17,2

Група Shagang:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,4

27,9

27,9

Други оказали съдействие дружества

58,7

26,1

26,1

Всички други дружества

62,9

27,9

27,9

(134)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, посочени в настоящия регламент, бяха установени въз основа на заключенията от настоящото разследване. Поради това те отразяват установените по време на разследването обстоятелства по отношение на тези дружества. Така тези ставки на митото (за разлика от митото, което се прилага в национален мащаб за „всички други дружества“) са приложими изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от засегнатата държава, който е произведен от тези дружества, и следователно — от посочените конкретни правни субекти. Внесеният разглеждан продукт, произведен от всяко друго дружество, чието наименование не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително от субекти, свързани с изрично посочените, не следва да се ползва от тези ставки и следва да се облага със ставката на митото, приложима за „всички други дружества“.

(135)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито за дружествата (например след промяна на наименованието на субекта или след създаване на нови производствени или търговски субекти) следва да бъде отправяно до Комисията (9) заедно с цялата имаща отношение информация, по-специално всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството и продажбите на местния пазар и за износ, която произтича например от споменатата промяна на наименованието или от споменатата промяна на субектите за производство и продажба. Ако е целесъобразно, настоящият регламент ще бъде съответно изменен с актуализиране на списъка с дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.

(136)

С цел да се сведе до минимум рискът от заобикаляне на мерките се счита, че в случая са необходими специални мерки, с които да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мерки. Тези специални мерки включват следното: на митническите органи на държавите членки да се представя валидна търговска фактура, която да отговаря на изискванията на член 1, параграф 3 от настоящия регламент. Към внос, който не е придружен от такава фактура, се прилага митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.

(137)

Предвид неотдавнашната съдебна практика на Съда на Европейския съюз (10) е целесъобразно да се предвиди размер на лихва за забава, която да се заплаща в случай на възстановяване на окончателни мита, тъй като съответните действащи разпоредби относно митата не предвиждат такъв лихвен процент, а прилагането на националните правила би довело до ненужно нарушаване на конкуренцията между икономическите оператори в зависимост от това коя държава членка е избрана за митническо оформяне.

7.2.   Окончателно събиране на временните мита

(138)

С оглед на установените дъмпингови маржове и предвид равнището на вредата, причинена на промишлеността на Съюза, сумите, събрани като обезпечение чрез временното антидъмпингово мито, наложено с регламента за временните мерки, следва да бъдат окончателно събрани.

7.3.   Приложимост на мерките

(139)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на плосковалцовани продукти от желязо или легирана, или нелегирана стомана; откислени с алуминий; плакирани или покрити чрез горещо поцинковане с цинк и/или с алуминий, но не и с други метали; химически пасивирани; съдържащ тегловно: 0,015 % или повече, но не повече от 0,170 % въглерод, 0,015 % или повече, но не повече от 0,100 % алуминий, не повече от 0,045 % ниобий, не повече от 0,010 % титан и не повече от 0,010 % ванадий; на рулони, на разкроени по размери листове и на тесни ленти.

Изключени са следните продукти:

от неръждаеми стомани, от силициеви електротехнически (магнитни) стомани и от бързорежещи стомани,

само горещовалцовани или студеновалцовани.

Разглежданият продукт понастоящем е класиран в кодове по КН ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 и ex 7226 99 70 (кодове по ТАРИК: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) и с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Ставка на окончателното мито (%)

Допълнителен код по TAРИК

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

27,8

C227

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

27,8

C158

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

27,8

C159

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

27,8

C228

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

17,2

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

17,2

C164

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

27,9

C230

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

27,9

C112

Други оказали съдействие дружества, изброени в приложението

26,1

C231

Всички други дружества

27,9

C999

3.   Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че (обемът) корозионноустойчиви стомани, продавани за износ за Европейския съюз и обхванати от настоящата фактура, са произведени от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (засегнатата държава). Декларирам, че информацията, предоставена в настоящата фактура, е пълна и вярна.“ Ако не бъде представена такава фактура, се прилага митото, приложимо за всички други дружества.

4.   Когато нов производител износител в Китайската народна република представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че: а) не е изнасял за Съюза описания в параграф 1 продукт в периода 1 октомври 2015 г. — 30 септември 2016 г. (разследвания период), б) не е свързан с никой износител или производител в Китайската народна република, по отношение на когото се прилагат наложените с настоящия регламент антидъмпингови мерки, в) действително е изнасял разглеждания продукт за Съюза или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза след края на първоначално разследвания период, Комисията може да измени приложението, като добави новия производител износител към оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката и поради това за тях се прилага среднопретегленото мито, ненадвишаващо 26,1 %.

5.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митническото облагане. Лихвата за забава, която трябва да бъде платена в случай на възстановяване, което е основание за изплащане на лихви за забава, е лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка по отношение на нейните основни операции по рефинансиране, както е публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз, влязъл в сила на първия календарен ден от месеца, през който се пада крайният срок, увеличен с един процентен пункт.

Член 2

Сумите, обезпечени чрез временните антидъмпингови мита в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1444 на Комисията, се събират окончателно. Сумите, депозирани като обезпечение, които надхвърлят окончателните ставки на антидъмпинговото мито, се освобождават.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1444 на Комисията от 9 август 2017 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република (C/2017/5512) (ОВ L 207, 10.8.2017 г., стр. 1).

(3)  Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република (2016/C 459/11) (ОВ C 459, 9.12.2016 г., стр. 17).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1238 на Комисията от 7 юли 2017 г. за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република (C/2017/4629) (ОВ L 177, 8.7.2017 г., стр. 39).

(5)  ОВ L 107, 19.4.2012 г., стр. 5.

(6)  T-26/12, PT Musim Mas от 25 юни 2015 г., потвърдено от C-468/15 P от 26 октомври 2016 г., точки 79—84.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1328 на Комисията от 29 юли 2016 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои студеновалцовани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация (ОВ L 210, 4.8.2016 г., стр. 20).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1328 на Комисията от 29 юли 2016 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои студеновалцовани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация (ОВ L 210, 4.8.2016 г., стр. 1).

(9)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, B-1049 Brussels, Белгия.

(10)  Решение на Съда по дело Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, точки 35—39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОКАЗАЛИ СЪДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗНОСИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗВАДКАТА

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

Мааншан (Maanshan), Анхуей

C312

Angang Steel Company Limited

Аншян (Anshan), Ляонин

C313

TKAS Auto Steel Company Ltd.

Далян (Dalian), Ляонин

C314

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

Цзянин (Jiangyin), Дзянсу

C315

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

Бънси (Benxi), Ляонин

C316

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

Бънси (Benxi), Ляонин

C317

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

Ухан (Wuhan), Хубей

C318

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

Бинджоу (Binzhou), Шандун

C319

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

Баотоу (Baotou), Вътрешна Монголия

C320

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

Лоуди (Loudi), Хунан

C321

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

Лини (Linyi), Шандун

C322

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

Лонхай (Longhai), Фудзиен

C323

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Шанхай

C324

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

Джандзян (Zhanjiang), Гуандун

C325

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

Чаншу (Changshu), Дзянсу

C326

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

Жъджао (Rizhao), Шандун

C327

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

Нантун (Nantong), Дзянсу

C328


РЕШЕНИЯ

8.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/36


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/187 НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2018 година

за изменение на приложение II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на одобряването на програмата за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески за регион Емилия-Романя в Италия

(нотифицирано под номер С(2018) 579)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 64/432/ЕИО се определят правила относно търговията със свине в Съюза. В член 9 от посочената директива се предвижда, че държава членка, която има задължителна национална програма за контрол на болестта на Ауески за цялата си територия или част от нея, може да представи за одобрение от Комисията своята програма. В посочения член се предвижда също, че при търговия със свине в рамките на Съюза може да се изискват допълнителни гаранции.

(2)

С Решение 2008/185/ЕО на Комисията (2) се определят допълнителните гаранции при придвижването на свине между държавите членки. Тези гаранции са свързани с класификацията на държавите членки според техния статус по отношение на болестта на Ауески. В приложение II към Решение 2008/185/ЕО са изброени държавите членки или регионите от тях, в които действат одобрени национални програми за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески.

(3)

Италия представи на Комисията подкрепяща документация за одобряване на програмата ѝ за ликвидиране на болестта на Ауески в регион Емилия-Романя и за надлежното включване на посочения регион в приложение II към Решение 2008/185/ЕО. След оценката на представената подкрепяща документация стана ясно, че регион Емилия-Романя следва да бъде включен в приложение II към Решение 2008/185/ЕО. Поради тази причина приложение II към Решение 2008/185/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Поради това Решение 2008/185/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 2008/185/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  Решение 2008/185/ЕО на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави членки или региони от тях, в които действат одобрени национални програми за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески

Код по ISO

Държава членка

Региони

ES

Испания

Всички региони

IT

Италия

Регион Emilia-Romagna

Регион Friuli-Venezia Giulia

Регион Lombardia

Регион Veneto

LT

Литва

Всички региони

PL

Полша

Войводство Dolnośląskie: всички powiaty;

войводство Kujawsko-pomorskie: всички powiaty;

войводство Lubelskie: всички powiaty;

войводство Lubuskie: всички powiaty;

войводство Łódzkie: всички powiaty;

войводство Małopolskie: всички powiaty;

войводство Mazowieckie: всички powiaty;

войводство Opolskie: всички powiaty;

войводство Podkarpackie: всички powiaty;

войводство Podlaskie, следните powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

войводство Pomorskie: всички powiaty;

войводство Śląskie: всички powiaty;

войводство Świętokrzyskie: всички powiaty;

войводство Warmińsko-mazurskie: всички powiaty;

войводство Wielkopolskie: всички powiaty;

войводство Zachodniopomorskie: всички powiaty.