ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 32

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
6 февруари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/171 на Комисията от 19 октомври 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за прага на значимост на просрочено кредитно задължение ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/172 на Комисията от 28 ноември 2017 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали ( 1 )

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/173 на Комисията от 29 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализиране на кодовете по Комбинираната номенклатура, изброени в приложение I към същия регламент

12

 

*

Регламент (ЕС) 2018/174 на Комисията от 2 февруари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка с целеви второстепенни променливи за пренасяне между поколенията на неравностойно положение, за състав на домакинството и за развитие на доходите за 2019 г. ( 1 )

35

 

*

Регламент (ЕС) 2018/175 на Комисията от 2 февруари 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/176 на Съвета от 29 януари 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

50

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2018/177 на Комисията от 2 февруари 2018 година относно елементите, които следва да бъдат включвани в техническите, правните и финансовите договорености между държавите членки за прилагане на механизма за солидарност съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

6.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/171 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2017 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за прага на значимост на просрочено кредитно задължение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 178, параграф 6, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Пазарните и икономическите условия в дадена юрисдикция са сходни, поради което за всички институции в своята юрисдикция компетентните органи следва да определят единен праг за оценка на значимостта на просроченото кредитно задължение по член 178, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Допълнителната полза от такъв праг на значимост, който следва да бъде стабилен във времето, е повишената сравнимост на капиталовите изисквания за институциите в една и съща юрисдикция.

(2)

От една страна, размерът, който може да бъде считан за значим, зависи от размера на общото кредитно задължение. От друга страна, институциите са склонни да считат всички суми под определен размер за несъществени, независимо от техния дял от общото кредитно задължение. Поради това прагът на значимост следва да се състои от два компонента: абсолютен компонент (абсолютен размер) и относителен компонент (процентът от общото кредитно задължение, което просрочената сума представлява). Поради това дадено просрочено кредитно задължение следва да се счита за значимо, когато размерът му надхвърли и двете пределно допустими стойности — изразената като абсолютен размер и изразената като процент.

(3)

Различните длъжници имат различни средни доходи и среден размер на кредитни задължения. Поради това праговете на значимост също следва да бъдат съответно диференцирани, като абсолютният компонент на прага бъде различен за експозициите към индивидуални инвеститори и за останалите експозиции.

(4)

Прагът на значимост следва да бъде съобразен със спецификите на всяка отделна юрисдикция. Различните икономически условия в отделните юрисдикции, в т.ч. различните равнища на цените, дават основание за различен размер, във всяка една от тях, на абсолютния компонент на прага на значимост. Такава диференциация при относителния компонент обаче е рядко обоснована. Поради това размерът на относителния компонент следва по принцип да е еднакъв за всички държави членки, а размерът на абсолютния компонент да бъде относително гъвкав. Това ще позволи на компетентните органи да определят, до даден максимален размер, подходящ праг на значимост според специфичните условия в съответните им юрисдикции.

(5)

Въпреки че условията за определяне на прага на значимост в различните юрисдикции в Съюза следва да бъдат хармонизирани, следва да се допуснат някои разлики в праговете в различните юрисдикции — които отразяват различните равнища на риск, които съответните компетентни органи, предвид спецификите на съответните национални пазари, считат за разумни. Следователно би било добре подходящият праг на значимост да бъде обсъден от различните колегиуми от надзорни органи.

(6)

Прагът на значимост може съществено да повлияе върху изчисляването от всички институции в съответната юрисдикция на капиталовите изисквания и очакваните загуби, независимо от използвания за това изчисляване метод. Поради това, когато определят прага на значимост, компетентните органи следва да отчитат редица фактори, в т.ч. специфичните рискови параметри при експозициите към индивидуални инвеститори. Специфичните рискови параметри при експозициите към индивидуални инвеститори и при всички останали експозиции следва да се разглеждат поотделно.

(7)

Също така, прагът на значимост, определен от компетентен орган на дадена юрисдикция, може да трябва да се прилага от институциите с трансгранична дейност. Определеният от компетентния орган на друга юрисдикция праг би могъл да бъде важен фактор, когато компетентен орган преценява дали отразеното от даден праг равнище на риск е разумно. Поради това определените от компетентните органи прагове на значимост следва да бъдат прозрачни и да се съобщават на Европейския банков орган (ЕБО), така че да могат да бъдат направени обществено достояние.

(8)

Компетентните органи следва да определят прага на значимост така, че той да съответства на равнището на риск, което те са счели за разумно. Равнището на риск зависи от това как се прилага прагът на значимост при самото установяване на неизпълнение, поради което, когато определят прага, компетентните органи трябва да направят някои хипотези за това как ще се изчисляват сумите и показателите, които ще бъдат сравнявани с абсолютния и относителния компонент на прага на значимост, както и на кой етап от установяването на неизпълнение ще се прилага този праг. В тази връзка прагът следва да бъде определен така, че институциите да могат да идентифицират длъжниците, които представляват значително по-висок риск поради частични или нередовни, но систематично просрочвани плащания, както и своевременно да установяват просрочването на значимо кредитно задължение.

(9)

Значимостта на просрочено кредитно задължение е параметър от определението за неизпълнение в член 178, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013. За институциите, които използват вътрешнорейтинговия подход, всяка промяна на определението води до съществени промени в рейтинговите системи, използвани за изчисляването на капиталовите изисквания за кредитен риск. Поради това компетентният орган следва да не променя прага на значимост, освен ако поради промени в пазарните или икономическите условия този праг престане да бъде подходящ, което съществено ще измени процеса по установяване на неизпълнение.

(10)

На компетентните органи следва да бъде разрешено да отложат прилагането на праговете на значимост за институциите, които трябва съществено да изменят вътрешнорейтинговите си модели, и за институциите, за които прилагането на такива прагове е обременително поради факта, че предишният им подход за определяне на значимостта на просрочените експозиции се различава значително от използвания при тези прагове. Освен това за институциите, които използват вътрешнорейтинговия подход, но на основание член 148 или 150 от Регламент (ЕС) № 575/2013 прилагат стандартизирания подход за част от експозициите си, датата на прилагане на новите прагове на значимост следва да бъде една и съща за всички техни експозиции. Все пак, за да не се забави прекомерно прилагането в Съюза на праговете, използването на такива по-дълги срокове следва да бъде ограничено.

(11)

На компетентните органи следва да се предостави достатъчно време, за да извършат задълбочения анализ, необходим за определянето на разумен праг на значимост.

(12)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(13)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Условия за определяне на прага на значимост за експозициите към индивидуални инвеститори

1.   За всички институции в своята юрисдикция компетентният орган определя единен праг на значимост за експозициите към индивидуални инвеститори.

Въпреки това за институциите, които прилагат определението за неизпълнение в член 178, параграф 1, първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на равнището на отделно кредитно улеснение, компетентният орган може да определи отделен единен праг на значимост за експозициите към индивидуални инвеститори.

2.   Прагът на значимост по първа алинея на параграф 1 се състои от абсолютен и от относителен компонент.

Абсолютният компонент се изразява като максимален размер на сбора от всички просрочени суми, дължими от длъжника на институцията, на нейното предприятие майка или на някое от дъщерните ѝ предприятия („просрочено кредитно задължение“). Максималният размер не надхвърля 100 евро или тяхната равностойност в съответната национална парична единица.

Относителният компонент се изразява като процент, който отразява дела на просроченото кредитно задължение от общия размер на всички балансови експозиции на институцията, на нейното предприятие майка или на някое от дъщерните ѝ предприятия към този длъжник, с изключение на експозициите в капиталови инструменти. Процентът е между 0 % и 2,5 % и се фиксира на 1 %, когато отразява равнището на риск, счетено за разумно от компетентния орган в съответствие с член 3.

3.   Прагът на значимост по втора алинея на параграф 1 се определя съгласно условията в параграф 2 с единствената разлика, че „кредитно задължение“ и „общ размер на всички балансови експозиции на институцията към този длъжник, с изключение на експозициите в капиталови инструменти“ се отнася до размера на кредитното задължение на длъжника, произтичащо от едно-единствено кредитно улеснение, предоставено от институцията, от предприятието майка или от нейно дъщерно предприятие.

4.   Когато определя прага на значимост по реда на настоящия член, компетентният орган взима предвид рисковите параметри на експозициите към индивидуални инвеститори и характеристиките на експозициите към индивидуални инвеститори, посочени в член 147 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — за банките, които прилагат вътрешнорейтинговия подход, и в член 123 от същия регламент — за институциите, които прилагат стандартизирания подход.

5.   Когато определя прага на значимост по реда на настоящия член, компетентният орган приема, че длъжникът е в неизпълнение, когато и двете пределно допустими стойности — и абсолютният, и относителният компонент на прага на значимост, са били надхвърлени в продължение на 90 последователни дни или — ако всички експозиции, включени в изчисляването на просроченото кредитно задължение, са обезпечени с жилищен имот или търговски недвижим имот на МСП и на основание член 178, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 срокът от 90 дни за тези експозиции е бил заменен със срок от 180 дни — в продължение на 180 последователни дни.

Член 2

Праг на значимост за експозициите, които не са към индивидуални инвеститори

1.   За всички институции в своята юрисдикция компетентният орган определя единен праг на значимост за експозициите, които не са към индивидуални инвеститори.

2.   Прагът на значимост по параграф 1 се определя съгласно условията в член 1, параграф 2 с единствената разлика, че абсолютният компонент от този праг на значимост не надхвърля 500 евро или тяхната равностойност в съответната национална парична единица.

3.   Когато определя прага на значимост по реда на настоящия член, компетентният орган взима предвид рисковите параметри на експозициите, които не към индивидуални инвеститори.

4.   Когато определя прага на значимост по реда на настоящия член, компетентният орган приема, че длъжникът е в неизпълнение, когато и двете пределно допустими стойности — и абсолютният, и относителният компонент на прага на значимост, са били надхвърлени в продължение на 90 последователни дни или — ако експозициите, включени в изчисляването на просроченото кредитно задължение, са експозиции към субекти от публичния сектор и на основание член 178, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 срокът от 90 дни за тези експозиции е бил заменен със срок от 180 дни — в продължение на 180 последователни дни.

Член 3

Равнище на риска

В съответствие с изискванията на член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентен орган приема, че даден праг на значимост отразява разумно равнище на риск, когато този праг не води до признаването на прекомерен брой неизпълнения, които са породени от други обстоятелства, а не от финансовите затруднения на даден длъжник, нито до значителни закъснения в признаването на неизпълненията, породени от финансовите затруднения на длъжника.

Член 4

Уведомяване за праговете на значимост

Компетентният орган уведомява ЕБО за праговете на значимост, които е определил в своята юрисдикция. Ако компетентният орган определи за относителния компонент на прага на значимост не 1 %, а друг — по-висок или по-нисък процент, той обосновава избора си пред ЕБО.

Член 5

Актуализиране на праговете на значимост

Когато абсолютният компонент на прага на значимост е определен във валута, различна от еврото, и когато поради колебания на валутния курс равностойността на този компонент е по-висока от 100 евро — при експозициите към индивидуални инвеститори, или от 500 евро — при всички останали експозиции, прагът на значимост остава непроменен, освен ако компетентният орган не докаже на ЕБО, че той вече не отразява равнището на риск, което този компетентен орган е счел за разумно.

Член 6

Дата на прилагане на праговете на значимост

Компетентният орган определя дата за прилагането на прага на значимост, която може да варира за различните категории институции, без обаче да бъде по-късно от 31 декември 2020 г. за институциите, използващи стандартизирания подход, посочен в трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 7 май 2018.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


6.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/172 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2017 година

за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 649/2012 се прилага Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди („Ротердамска конвенция“), подписана на 11 септември 1998 г. и одобрена от името на Европейската общност с Решение 2003/106/ЕО на Съвета (2).

(2)

Веществото 3-децен-2-он не беше одобрено, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3), вследствие на което посоченото вещество е забранено за употреба като пестицид и поради това следва да бъде добавено в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(3)

Не бе подадено заявление за подновяване на одобрението, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, на активното вещество карбендазим, вследствие на което карбендазимът е забранен за употреба като пестицид от групата на продуктите за растителна защита и поради това следва да бъде добавен в списъка с химикали в част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(4)

Не бе подадено заявление за подновяване на одобрението, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, на активното вещество тепралоксидим, вследствие на което тепралоксидимът е забранен за употреба като пестицид от групата на продуктите за растителна защита и поради това следва да бъде добавен в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(5)

Веществата цибутрин и триклозан не бяха одобрени, в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4), за употреба в биоциди, вследствие на което посочените вещества са забранени за употреба като пестициди и поради това следва да бъдат добавени в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(6)

Веществото трифлумурон не бе одобрено, в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012, за употреба в биоциди, вследствие на което това вещество е забранено за употреба в подкатегорията „други пестициди, включително биоциди“ и поради това следва да бъде добавено в списъка с химикали в част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(7)

Веществата 5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен, бензилбутилов фталат, диизобутилов фталат, диарсенов пентаоксид и трис(2-хлороетилов) фосфат са изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5), тъй като те бяха идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Следователно тези вещества подлежат на разрешаване. Тъй като не са били издадени разрешения, тези вещества са строго ограничени за промишлена употреба. Следователно посочените вещества следва да бъдат добавени в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(8)

На своето седмо заседание, проведено от 4 до 15 май 2015 г., Конференцията на страните по Ротердамската конвенция реши метамидофос да бъде включен в приложение III към посочената конвенция, вследствие на което посоченият химикал занапред подлежи на процедурата за предварително обосновано съгласие съгласно посочената конвенция. Конференцията на страните реши също така да заличи съществуващото вписване в приложение III за „метамидофос (разтворими течни формулировки на веществото с повече от 600 g активна съставка/l)“. Поради това посочените изменения следва да бъдат отразени в списъците с химикали в части 1 и 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(9)

На седмото си заседание, състояло се от 4 до 15 май 2015 г., Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители („Стокхолмска конвенция“), която е одобрена с Решение 2006/507/ЕО на Съвета (6), реши да включи веществата хексахлоробутадиен и полихлорирани нафталени в приложение А към посочената конвенция. Посочените вещества са изброени в част Б от приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (7) и поради това следва да бъдат добавени в част 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012 с цел прилагане на Стокхолмската конвенция.

(10)

С Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията (8) химикалът хексабромоциклододекан (HBCDD) беше добавен в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 след решението, взето по време на шестото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция, проведено от 28 април до 10 май 2013 г., посоченият химикал да бъде включен в списъка с химикали в част 1 от приложение А към посочената конвенция. Следователно посоченият химикал следва да бъде добавен в част 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(11)

Стокхолмската конвенция позволява рециклирането на изделия, които съдържат или може да съдържат тетра- и пентабромодифенилов етер или хекса- и хептабромодифенилов етер, както и използването и окончателното обезвреждане на изделия, произведени от рециклирани материали, които съдържат посочените вещества, при условие че са предприети стъпки за предотвратяване на износа на такива изделия, които съдържат нива или концентрации на тези вещества над разрешените за продажба, употреба, внос или производство на упоменатите изделия на територията на съответната страна. С оглед на изпълнението на посоченото задължение в Съюза, изделията, съдържащи посочените вещества в концентрации от 0,1 тегловни % или повече, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от материали от отпадъци, подготвени за повторна употреба, следва да бъдат забранени за износ чрез добавянето им в част 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(12)

Поради това Регламент (ЕС) № 649/2012 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок за всички заинтересовани страни, за да предприемат необходимите мерки за спазване на настоящия регламент, както и за държавите членки, за да предприемат мерките, необходими за прилагането му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 649/2012 се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение V се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60.

(2)  Решение 2003/106/ЕО на Съвета от 19 декември 2002 г. относно одобрението от името на Европейската общност на Ротердамската конвенция относно процедурата за „предварително обосновано съгласие“ (PIC процедура) за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия (ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 27).

(3)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(6)  Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).

(8)  Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията от 1 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (ОВ L 55, 2.3.2016 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 се изменя, както следва:

1)

Част 1 се изменя, както следва:

а)

вписването за метамидофос се заменя със следното вписване:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН (***)

Подкатегория (*)

Ограничения за употреба (**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Метамидофос (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

з“

 

б)

вписването за метамидофос (разтворими течни формулировки на веществото, съдържащи повече от 600 g активно вещество/l) се заличава;

в)

добавят се следните вписвания:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН (***)

Подкатегория (*)

Ограничения за употреба (**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„3-децен-2-он (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

з

 

5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

со

 

Бензилбутилов фталат (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

со

 

Карбендазим

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

з

 

Цибутрин (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

з

 

Диизобутилов фталат (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

со

 

Диарсенов пентаоксид (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

со

 

Тепралоксидим (+)

149979-41-9

не се прилага

ex 2932 99 00

p(1)

з

 

Триклозан (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

з

 

Трифлумурон

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

з

 

Трис(2-хлороетилов) фосфат (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

со“

 

2)

Част 2 се изменя, както следва:

а)

вписването за метамидофос се заличава;

б)

добавят се следните вписвания:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН (***)

Категория (*)

Ограничения за употреба (**)

„3-децен-2-он

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

з

5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

со

Бензилбутилов фталат

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

со

Цибутрин

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

з

Диизобутилов фталат

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

со

Диарсенов пентаоксид

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

со

Тепралоксидим

149979-41-9

не се прилага

ex 2932 99 00

p

з

Триклозан

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

з

Трис(2-хлороетилов) фосфат

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

со“

3)

Част 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следното вписване:

Химикал

Съответен(-ни) CAS номер(а)

Код по ХС

Чисто вещество (**)

Код по ХС

Смеси, съдържащи веществото (**)

Категория

„Метамидофос

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Пестицид“

б)

вписването за метамидофос (разтворими течни формулировки на веществото, съдържащи повече от 600 g активно вещество/l) се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012 се добавят следните вписвания:

Описание на забранения или забранените за износ химикали/изделия

Допълнителни данни, ако са от значение (например наименование на химикала, ЕО №, CAS № и др.)

 

„Хексахлоробутадиен

ЕО № 201-765-5

CAS № 87-68-3

Код по КН 2903 29 00

 

Полихлорирани нафталени

ЕО № 274-864-4

CAS № 70776-03-3 и други

Код по КН 3824 99 93

 

Хексабромоциклододекан

ЕО № 247-148-4, 221-695-9

CAS № 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 и други

Код по КН 2903 89 80

Изделия, съдържащи тетра-, пента-, хекса- или хептабромодифенилов етер в концентрации от 0,1 тегловни % или повече, когато се произвеждат частично или изцяло от рециклирани материали или от материали от отпадъци, подготвени за повторна употреба

Тетрабромодифенилов етер

ЕО № 254-787-2 и други

CAS № 40088-47-9 и други

Код по КН 2909 30 38

Пентабромодифенилов етер

ЕО № 251-084-2 и други

CAS № 32534-81-9 и други

Код по КН 2909 30 31

Хексабромодифенилов етер

ЕО № 253-058-6 и други

CAS № 36483-60-0 и други

Код по КН 2909 30 38

Хептабромодифенилов етер

ЕО № 273-031-2 и други

CAS № 68928-80-3 и други

Код по КН 2909 30 38 “


6.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/12


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/173 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализиране на кодовете по Комбинираната номенклатура, изброени в приложение I към същия регламент

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2015 г. относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (1), и по-специално член 35 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети държави, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса, са определени в Регламент (ЕС) 2015/936. В приложение I към този регламент са посочени текстилните продукти, упоменати в член 1, като са изброени съответните им кодове по Комбинираната номенклатура.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2) бе създадена Комбинираната номенклатура. Приложение I към посочения регламент се актуализира ежегодно и се публикува като самостоятелен регламент за изпълнение, за да се приведе Комбинираната номенклатура в съответствие с евентуалните промени, приети в рамките на Световната митническа организация по отношение на номенклатурата на Хармонизираната система, или в рамките на Световната търговска организация по отношение на ставките на конвенционалните мита.

(3)

На 6 октомври 2016 г. Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 (3), с който бе изменена номенклатурата за някои продукти, обхванати от приложение I към Регламент (ЕС) 2015/936.

(4)

С цел Регламент (ЕС) 2015/936 да се приведе в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821, приложение I към Регламент (ЕС) 2015/936 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2015/936 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 160, 25.6.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 294, 28.10.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел A от приложение I се заменя със следното:

„A.   ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

1.

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН), текстовата формулировка на описанието на стоките се счита, че има само индикативна стойност, тъй като продуктите, които спадат към всяка категория, са определени, в рамките на настоящото приложение, чрез кода по КН. Където е поставен символът „ех“ пред кода по КН, продуктите, които спадат към всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответстващото описание.

2.

Облекла, които не могат бъдат определени като облекла за мъже или момчета или като облекла за жени или момичета, се класифицират към последните.

3.

Където е използван изразът „облекла за бебета“, това означава, че те обхващат облекла до търговски размер 86.

Категория

Описание

Код по КН 2017 г.

Таблица на еквивалентност

брой/kg

g/брой

ГРУПА I А

1

Памучни прежди, непригодени за продажба на дребно

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Памучни тъкани, различни от тъкани със сплитка гаце, хавлиени тъкани, ленти, кадифета, тъкани от шенилна прежда, тюл и други мрежести тъкани

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

От които: различни от неизбелени или избелени

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Тъкани от синтетични влакна (развлакнени или отпадъчни), различни от ленти, кадифета (включително хавлиени тъкани) и тъкани от шенилна прежда

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

От които: различни от неизбелени или избелени

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

ГРУПА I Б

4

Ризи, тениски, тънки пòла (различни от изработените от вълна или от фини животински косми) и подобни артикули, плетени или трикотажни

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Фланели, пуловери (със и без ръкави), елечета, жилетки, халати и джемпъри (различни от сака), анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от банските гащета и панталоните, за мъже или момчета (включително спортни панталони); панталони и спортни панталони за жени или момичета от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна; долни части на спортни облекла с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или синтетични или изкуствени влакна

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Ризи за мъже или момчета, различни от плетени или трикотажни, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

ГРУПА II А

9

Хавлиени тъкани и подобни артикули от памук; кърпи и други артикули за тоалет или кухня, различни от трикотажни или плетени, от хавлиени или подобни тъкани, от памук

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Спално бельо, различно от плетено или трикотажно

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Конци от щапелни или отпадъчни синтетични влакна, непригодени за продажба на дребно

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

От които акрилни

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Прежди от щапелни или отпадъчни изкуствени влакна, непригодени за продажба на дребно

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Изтъкани кадифета и тъкани от шенилна прежда (различни от хавлиените тъкани или лентовите тъкани) и тъфтирани текстилни повърхности от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

От които: рипсени кадифета и рипсени плюшове от памук

 

 

5801 22 00

 

 

39

Покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, различни от трикотажни или плетени, различни от хавлиени тъкани или подобни артикули от памук

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

ГРУПА II Б

12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси, и други подобни артикули, трикотажни или плетени, различни от артикулите за бебета, включително чорапи за разширени вени, различни от категория 70

24,3 чифта

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Слипове и долни гащи за мъже или момчета, пликчета за жени или момичета, трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Изтъкани палта, шлифери и подобни артикули за мъже или момчета от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна (различни от полушубки) (от категория 21)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Тъкани палта, шлифери и други подобни артикули за жени и момичета; сака от вълна, памук или изкуствени или синтетични влакна (различни от полушубки) (от категория 21)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Костюми и ансамбли за мъже и момчета, различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, с изключение на комбинезоните и ансамблите за ски; горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, за мъже или момчета, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Сака, различни от плетени или трикотажни, за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, различни от трикотажни или плетени

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, различни от трикотажни или плетени

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Носни кърпи и джобни кърпички, различни от плетени или трикотажни

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Полушубки; анораци, якета, блузони и други подобни артикули, различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна; горната част на горни спортни облекла с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или синтетични или изкуствени влакна

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, плетени или трикотажни

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни халати и подобни артикули за жени или момичета, трикотажни или плетени

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Рокли за жени или момичета, от вълна, памук или от изкуствени или синтетични влакна

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Поли за жени или момичета, включително поли-панталони

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Костюми и ансамбли, различни от трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, с изключение на комбинезоните и ансамблите за ски; горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Сутиени, тъкани, трикотажни или плетени

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, с изключение на ръкавици от категории 10 и 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси, и други подобни артикули за бебета, различни от трикотажни или плетени, от категория 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Горни спортни облекла, трикотажни или плетени, от вълна, памук или от синтетични или изкуствени влакна

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Работни облекла за мъже или момчета, различни от трикотажни или плетени

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Престилки, престилки с ръкави и други работни облекла за жени или момичета, различни от трикотажни или плетени

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Комбинезони и ансамбли за ски, различни от плетени или трикотажни

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Облекла, различни от плетени или трикотажни, с изключение на облекла от категориите 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 и 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Палта, сака и други облекла, включително комбинезони и ансамбли за ски, плетени или трикотажни, с изключение на облекла от категориите 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

ГРУПА III А

33

Тъкани от прежди от синтетични нишки, получени от ленти или от подобни форми от полиетилен или от полипропилен, с широчина под 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Амбалажни чували и торбички, различни от плетени или трикотажни, изработени от ленти или от подобни форми

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Тъкани от прежди от синтетични нишки, получени от ленти или от подобни форми от полиетилен или от полипропилен, с широчина 3 m или повече

 

 

5407 20 19

 

 

35

Тъкани от прежди от синтетични нишки, различни от предназначените за гуми от категория 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

От които: различни от неизбелени или избелени

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Тъкани от изкуствени нишки, различни от предназначените за гуми от категория 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

От които: различни от неизбелени или избелени

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Тъкани от изкуствени щапелни влакна

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

От които: различни от неизбелени или избелени

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Плетени или трикотажни синтетични тъкани за завеси, включително мрежести завеси

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 Б

Мрежести завеси, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане), различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Прежди от синтетични нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, различни от нетекстурирани единични прежди без сук или със сук, непревишаващ 50 сука на метър

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Прежди от синтетични или изкуствени безконечни влакна, непригодени за продажба на дребно

 

 

5401 20 10

 

 

Прежди от изкуствени влакна; прежди от изкуствени нишки, непригодени за продажба на дребно, различни от единични прежди от вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 250 сука на метър, и единични нетекстурирани прежди от ацетатна коприна

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Прежди от синтетични и изкуствени нишки, прежди от изкуствени щапелни влакна, памучни прежди, пригодени за продажба на дребно

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Щрайхгарна или камгарна овча или агнешка вълна или други фини животински косми

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Прежда от щрайхгарна овча или агнешка вълна (вълнена прежда) или от фини щрайхгарни животински косми, непригодена за продажба на дребно

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Прежда от камгарна овча или агнешка вълна (вълнена прежда) или от камгарни животински косми, непригодена за продажба на дребно

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Прежда от овча или агнешка вълна или от камгарни животински косми, пригодена за продажба на дребно

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Тъкани от овча или агнешка вълна от фини животински косми

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Памук, кардиран или пениран

 

 

5203 00 00

 

 

53

Памук със сплитка гаце

 

 

5803 00 10

 

 

54

Изкуствени щапелни влакна, включително отпадъци кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

 

 

5507 00 00

 

 

55

Синтетични щапелни влакна, включително отпадъци, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Прежда от синтетични щапелни влакна (включително отпадъчни), пригодени за продажба на дребно

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Килими, подови настилки, одеяла с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), на парчета и други подобни

 

 

5805 00 00

 

 

61

Ленти и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с лепило, различни от етикети и подобни артикули, посочени в категория 62

Ластични ленти и ширити (различни от трикотажни или плетени), направени от текстилни материали, съдържащи прежди от каучукови нишки

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Шенилна прежда, обвити прежди (различни от метализирана прежда и ширити от конски косъм)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на тъкани, плетени и трикотажни изделия; дантела ръчна или машинна изработка, на парче, на ленти или на мотиви

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани, тъкани

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Ширити и галони, на парче; пискюли, помпони и подобни артикули

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Бродерии, на парче, на ленти или на мотиви

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Трикотажни платове от синтетични влакна, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери, и трикотажни платове, съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Дантели тип „Raschel“ и тъкани с дълъг влас от синтетични влакна

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Трикотажни платове, различни от трикотажните платове от категории 38 A и 63, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Одеяла, различни от трикотажни или плетени, от вълна, памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

ГРУПА III Б

10

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или плетени

17 чифта

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Допълнения за облекла, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла, трикотажни или плетени; одеяла плетени или трикотажни; други артикули, плетени или трикотажни, включително части от облекла или допълнения за облекла

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

От които: амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови ленти

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Пликчета, комбинезони за жени или момичета, плетени или трикотажни

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Чорапогащи и чорапи от синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex (6,7 tex)

30,4 чифта

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Дълги дамски чорапи от синтетични влакна

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Бански костюми, от вълна, памук, от синтетични или изкуствени влакна

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Костюми и ансамбли за жени или момичета, трикотажни или плетени, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна, с изключение на комбинезони и ансамбли за ски

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Костюми и ансамбли за мъже или момчета, трикотажни или плетени, от вълна, памук или изкуствени или синтетични влакна, с изключение на комбинезони и ансамбли за ски

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, различни от плетени или трикотажни, от вълна, памук или от синтетични или от изкуствени влакна

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, различни от плетени или трикотажни, от вълна, памук или от синтетични или от изкуствени влакна

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Корсети, ластични колани, жартиери, тиранти, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Ръкавици с пет пръста, ръкавици с един пръст, ръкавици без пръсти, различни от плетени или трикотажни

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Чорапогащи, чорапи и къси чорапи, различни от трикотажни или плетени; други допълнения за облекла, части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези за бебета, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Канапи, въжета и дебели въжета от синтетични влакна, плетени или не

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Палатки

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Амбалажни чували и торбички, от тъкани, различни от изработените от полиетиленови или полипропиленови ленти

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Филцове и артикули от тях, дори импрегнирани или промазани, различни от подови настилки

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Нетъкани текстилни материали и артикули от тях, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Мрежи и мрежи със завързани бримки, на платна или на части, и конфекционирани мрежи за риболов, изработени от прежди, канапи, въжета или дебели въжета

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Други артикули, направени от прежда, канап, въжета, дебели въжета, различни от текстилни материали, артикули, направени от такива материали, както и артикулите от категория 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги и подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Гумирани тъкани, различни от трикотажни или плетени, с изключение на тези за гуми

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с производни на целулозата или други изкуствени пластмасови материали

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Канап, въжета, дебели въжета, плетени или не, различни от такива от синтетични влакна

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Покривала и външни щори

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Тъкани надуваеми дюшеци

 

 

6306 40 00

 

 

111

Тъкани стоки за къмпинг, различни от надуваеми дюшеци и палатки

 

 

6306 90 00

 

 

112

Други конфекционирани текстилни артикули, тъкани, с изключение на тези от категории 113 и 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, различни от трикотажни или плетени

 

 

6307 10 90

 

 

114

Тъкани и артикули за техническо приложение

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или рами

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Тъкани от лен или рами

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, от лен или от рами, различен от трикотажен или плетен

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане, различни от трикотажни или плетени, от лен или от рами

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Канап, въжета, дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Амбалажни чували и торбички, употребявани, от лен, различни от плетени или трикотажни

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, от лен или рами, различни от ленти

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни артикули от лен или рами, различни от плетени или трикотажни

 

 

ex 6214 90 00

 

 

ГРУПА V

124

Синтетични щапелни влакна

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Прежди от синтетични нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, различни от преждите в категория 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 Б

Монофиламенти, ленти (изкуствена слама и други подобни) и имитация на катгут от синтетични материали

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Изкуствени щапелни влакна

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Синтетични нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, различни от преждата от категория 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 Б

Монофиламенти, ленти (изкуствена слама и други подобни) и имитация на катгут от изкуствени текстилни материали

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

 

 

5105 40 00

 

 

129

Прежди от груби животински косми или от конски косми

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Прежди от естествена коприна, различни от преждите от копринени отпадъци

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 Б

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A; нишки от Месина

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

 

 

5308 90 90

 

 

132

Хартиени прежди

 

 

5308 90 50

 

 

133

Конопени прежди

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Метализирани прежди

 

 

5605 00 00

 

 

135

Тъкани от груби животински косми и от конски косми

 

 

5113 00 00

 

 

136

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Изтъкани кадифета и плюшове, тъкани от шенилна прежда и ленти, от коприна или от копринени отпадъци

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Тъкани от хартиена прежда и други текстилни влакна, различни от тези от рами

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Тъкани от метални нишки или от метализирани прежди

 

 

5809 00 00

 

 

140

Трикотажни платове от текстилни материали, различни от вълна или фини животински косми, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Одеяла от текстилни материали, различни от вълна или фини животински косми, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Тъкани килими и други тъкани подови настилки от текстилни материали, от сизалови или други текстилни влакна от рода Agave или от манилски коноп

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Филцове от груби животински косми

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Канап, въжета, дебели въжета, плетени или не, от абака (манилски коноп) или от коноп

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Канапи за свързване или връзване за селскостопански машини, от сизал или от други влакна от рода Agave

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 Б

Канапи, въжета и дебели въжета от сизал или от други текстилни влакна от рода Аgavе, различни от продуктите от категория 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 В

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, от юта или от други ликови текстилни влакна от позиция 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъци от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от нещрайхгарни или камгарни

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 Б

Прежди от кокосови влакна

 

 

5308 10 00

 

 

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с ширина над 150 сm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; амбалажни чували и торбички от юта или от други ликови текстилни влакна, различни от употребявани

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Подови настилки от кокосови влакна

 

 

5702 20 00

 

 

151 Б

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, от юта или от други ликови текстилни влакна, нито тъфтинг, нито флок

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, неимпрегнирани, нито промазани, различни от подови покрития

 

 

5602 10 11

 

 

153

Употребявани амбалажни чували и торбички, от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

 

 

5001 00 00

 

 

Сурова коприна „греж“ (неусукана)

 

 

5002 00 00

 

 

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъци от прежди и развлакнени текстилни материали, нещрайхгарни или камгарни

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

 

 

5104 00 00

 

 

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Рами и други растителни текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна, различни от кокосови влакна и абака

 

 

5305 00 00

 

 

Памук, некардиран, нито пениран

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработена или обработена, но непредена; дреб и отпадъци от абака (включително отпадъци от прежда и развлакнени отпадъци)

 

 

5305 00 00

 

 

Юта или други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени: дреб и отпадъци от юта и други текстилни ликови влакна (включително отпадъци от прежда и развлакнени отпадъци)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Други растителни текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени: дреб и отпадъци от такива влакна (включително отпадъци от прежда и развлакнени отпадъци)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Блузи и пуловери, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от коприна или копринени отпадъци

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Облекла, плетени или трикотажни, различни от категории 1—123 и 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Рокли, блузи и ризи-блузи, нито трикотажни, нито плетени, от коприна или копринени отпадъци

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нито плетени, нито трикотажни, от коприна или копринени отпадъци

 

 

6214 10 00

 

 

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

6215 10 00

 

 

160

Носни кърпи от коприна или копринени отпадъци

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Облекла, нито трикотажни, нито плетени, различни от категории 1—123 и категория 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули, опаковани, пригодени за продажба на дребно

 

 

3005 90 31 “

 

 


6.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/174 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка с целеви второстепенни променливи за пренасяне между поколенията на неравностойно положение, за състав на домакинството и за развитие на доходите за 2019 г.

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) (1), и по-специално член 15, параграф 2, буква e) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1177/2003 беше установена обща рамка за системното изготвяне на европейски статистически данни за доходите и условията на живот, за да се гарантира, че на национално равнище и на равнището на Съюза са налични съпоставими и актуални данни за моментното състояние, както и данни от повторени във времето изследвания за доходите и за равнището и структурата на бедността и социалната изолация.

(2)

Съгласно член 15, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1177/2003 ежегодно се приемат мерки за прилагане, с които се определят целевите второстепенни области и променливи, които да бъдат включени за годината в компонента на EU-SILC с данните за моментното състояние. Поради това следва да бъдат приети мерки за прилагане, с които да се определят целевите второстепенни променливи и техните идентификатори за модула за 2019 г. за пренасяне между поколенията на неравностойно положение, за състав на домакинството и за развитие на доходите.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът на целевите второстепенни променливи и техните идентификатори за модула за 2019 г. за пренасяне между поколенията на неравностойно положение, за състав на домакинството и за развитие на доходите — част от компонента на EU-SILC с данни за моментното състояние — се съдържа в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Целевите второстепенни променливи и техните идентификатори за модула за 2019 г. за пренасяне между поколенията на неравностойно положение, за състав на домакинството и за развитие на доходите — част от компонента на EU-SILC с данни за моментното състояние — са следните:

1.   Единици

Информацията за променливите за пренасяне между поколенията на неравностойно положение се предоставя за всички настоящи членове на домакинството или, ако е приложимо, за всички подбрани респонденти над 24-годишна възраст и под 60-годишна възраст.

Информацията за развитието на доходите и състава на домакинството се прилага на ниво домакинство и се отнася до домакинството като цяло.

2.   Метод за събиране на данни

По отношение на променливите, приложими за отделни физически лица, методът на събиране на данни е лично интервю с всички настоящи членове на домакинството или, ако е приложимо, за всички подбрани респонденти над 24-годишна възраст и под 60-годишна възраст.

По отношение на приложимите на ниво домакинство променливи методът на събиране на данни е лично интервю с респондента от домакинството.

Ако съответните лица временно отсъстват или са недееспособни, по изключение се разрешават интервюта с упълномощен за целта представител.

3.   Референтен период

За променливите за пренасяне между поколенията на неравностойно положение референтният период е когато интервюираният е бил на около 14-годишна възраст.

За променливите за развитието на доходите и състава на домакинството (структура на домакинството) референтният период е текущият период.

4.   Определения за пренасяне между поколенията на неравностойно положение

1)   Баща: лицето, което интервюираният е считал за свой баща, когато е бил на около 14-годишна възраст. По принцип за баща се приема биологичният баща, но ако интервюираният счита другиго за свой баща по време на референтния период, отговорите трябва да се отнасят именно за това лице, дори ако биологичният баща е жив и известен.

2)   Майка: лицето, което интервюираният е считал за своя майка, когато е бил на около 14-годишна възраст. По принцип за майка се приема биологичната майка, но ако интервюираният счита другиго за своя майка по време на референтния период, отговорите трябва да се отнасят именно за това лице, дори ако биологичната майка е жива и известна.

3)   Домакинство: има се предвид домакинството, в което респондентът е живял, когато е бил на около 14-годишна възраст.

Ако родителите на респондента са били разведени/разделени и са упражнявали поравно родителските права (50 % от времето за всеки родител), респондентът може да:

избере своето домакинство на обективна основа, като вземе предвид своя основен адрес, когато е бил на около 14-годишна възраст (т.е. вписания в регистъра на населението и/или в неговата лична карта/паспорт);

избере своето домакинство на субективна основа според мястото, където в по-голяма степен се е чувствал у дома, когато е бил на около 14-годишна възраст.

Ако родителите на респондента са били разведени/разделени и не са упражнявали поравно родителските права, домакинството следва да бъде това, в което респондентът е живял през цялото или по-голямата част от времето.

Целевите второстепенни променливи се изпращат на Комисията (Евростат) в досието с данни за домакинствата (досие H) и в досието с лични данни (досие P) след целевите първостепенни променливи.

 

Модул за проверка за 2019 г.

Пренасяне между поколенията на неравностойно положение

Наименование на променливата

Код

Целева променлива

Семейни данни

PT220

 

Вид домакинство, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Частно домакинство

2

Живял в колективно домакинство или институция

PT220_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT230

 

Присъствие на майката, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Да

2

Не, тя не живееше в същото домакинство, но поддържах контакт с нея

3

Не, тя не живееше в същото домакинство и нямах контакт с нея

4

Не, починала

PT0230_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT240

 

Присъствие на бащата, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Да

2

Не, той не живееше в същото домакинство, но поддържах контакт с него

3

Не, той не живееше в същото домакинство и нямах контакт с него

4

Не, починал

PT240_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT020

 

Брой на възрастните, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

Брой (2 цифри) 0—99

PT020_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT030

 

Брой на децата, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

Брой (2 цифри) 0—99

PT030_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT040

 

Брой на трудово активните лица в домакинството, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

Брой (2 цифри) 0—99

PT040_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT250

 

Степен на урбанизация, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Голям град (над 100 000 жители)

2

Град или предградие (10 000 до 100 000 жители)

3

Селски район, малък град или село (по-малко от 10 000 жители)

PT250_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT210

 

Жилищно настаняване на респондента, когато е бил на около 14-годишна възраст

1

Собствено жилище

2

Наето жилище

3

Безплатно настаняване

– 1

Не знам

PT210_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

Информация за родителите

PT060

 

Държава на раждане на бащата

 

Държава на раждане на бащата (SCL GEO, 2-буквен код)

– 1

Не знам

PT060_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 5

Не е приложимо — бащата е отсъствал и не е бил поддържан контакт с него или е починал

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT070

 

Гражданство на бащата

 

Държава на основното гражданство (SCL GEO, 2-буквен код)

– 1

Не знам

PT070_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 5

Не е приложимо — бащата е отсъствал и не е бил поддържан контакт с него или е починал

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT090

 

Държава на раждане на майката

 

Държава на раждане на майката (SCL GEO, 2-буквен код)

– 1

Не знам

PT090_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 5

Не е приложимо — майката е отсъствала и не е бил поддържан контакт с нея или е починала

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT100

 

Гражданство на майката

 

Държава на основното гражданство (SCL GEO, 2-буквен код)

– 1

Не знам

PT100_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 5

Не е приложимо — майката е отсъствала и не е бил поддържан контакт с нея или е починала

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

Данни за образованието

PT110

 

Най-високо образователно равнище, достигнато от бащата

1

Ниско равнище (начално, основно образование или прогимназиален етап на основното образование)

2

Средно равнище (гимназиален етап на средното образование и професионално обучение след средното образование, без висше образование)

3

Високо равнище (висше образование с кратък курс на обучение, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“ или еквивалентна на тях степен)

– 1

Не знам

PT110_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 5

Не е приложимо — бащата е отсъствал и не е бил поддържан контакт с него или е починал

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT120

 

Най-високо образователно равнище, достигнато от майката

1

Ниско равнище (начално, основно образование или прогимназиален етап на основното образование)

2

Средно равнище (гимназиален етап на средното образование и професионално обучение след средното образование, без висше образование)

3

Високо равнище (висше образование с кратък курс на обучение, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“ или еквивалентна на тях степен)

– 1

Не знам

PT120_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 5

Не е приложимо — майката е отсъствала и не е бил поддържан контакт с нея или е починала

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

Данни за професията

PT130

 

Заетост на бащата, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Наетo лице, работещо на пълно работно време

2

Наетo лице, работещо на непълен работен ден

3

Самостоятелно заето лице или лице, подпомагащо семейно предприятие

4

Безработно лице/лице, търсещо работа

5

Пенсионер

6

Нетрудоспособно лице с трайни увреждания/нетрудоспособно лице

7

Лице, изпълняващо задачи в домакинството и полагащо грижи за децата или други лица на издръжка

8

Друго неактивно лице

– 1

Не знам

PT130_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 5

Не е приложимо — бащата е отсъствал и не е бил поддържан контакт с него или е починал

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT140

 

Управителна длъжност на бащата, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Да

2

Не

– 1

Не знам

PT140_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 4

Не е приложимо — бащата не е работел (не е бил наето лице)

– 5

Не е приложимо — бащата е отсъствал и не е бил поддържан контакт с него или е починал

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT150

 

Основна професия на бащата, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

 

Код ISCO-08(COM) (1 цифра)

– 1

Не знам

PT150_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 4

Не е приложимо — бащата не е работел (не е бил наето лице)

– 5

Не е приложимо — бащата е отсъствал и не е бил поддържан контакт с него или е починал

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT160

 

Заетост на майката, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Наетo лице, работещо на пълно работно време

2

Наетo лице, работещо на непълен работен ден

3

Самостоятелно заето лице или лице, подпомагащо семейно предприятие

4

Безработно лице/лице, търсещо работа

5

Пенсионер

6

Нетрудоспособно лице с трайни увреждания/нетрудоспособно лице

7

Лице, изпълняващо задачи в домакинството и полагащо грижи за децата или други лица на издръжка

8

Друго неактивно лице

– 1

Не знам

PT160_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 5

Не е приложимо — майката е отсъствала и не е бил поддържан контакт с нея или е починала

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT170

 

Управителна длъжност на майката, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Да

2

Не

– 1

Не знам

PT170_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 4

Не е приложимо — майката не е работела (не е била наето лице)

– 5

Не е приложимо — майката е отсъствала и не е бил поддържан контакт с нея или е починала

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT180

 

Основна професия на майката, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

 

Код ISCO-08(COM) (1 цифра)

– 1

Не знам

PT180_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 4

Не е приложимо — майката не е работела (не е била наето лице)

– 5

Не е приложимо — майката е отсъствала и не е бил поддържан контакт с нея или е починала

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

Материални лишения

PT190

 

Финансово състояние на домакинството, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Много лошо

2

Лошо

3

Умерено лошо

4

Умерено добро

5

Добро

6

Много добро

– 1

Не знам

PT190_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT260

 

Задоволяване на основни нужди, свързани с училище (учебници и учебни принадлежности), когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Да

2

Не, поради финансови причини

3

Не, поради други причини

PT260_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT270

 

Ежедневна консумация на ястие, приготвено с месо, пиле, риба (или вегетариански еквивалент), когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Да

2

Не, поради финансови причини

3

Не, поради други причини

PT270_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

PT280

 

Една седмица почивка в годината извън дома, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст

1

Да

2

Не, поради финансови причини

3

Не, поради други причини

PT280_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25—59 г.)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

 

Незадължителен модул за проверка за 2019 г.

Развитие на доходите и състав на домакинството

Наименование на променливата

Код

Целева променлива

HI010

 

Промяна в доходите в сравнение с предходната година (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО)

1

Увеличение

2

Почти без промяна

3

Понижение

HI010_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

HI020

 

Причина за увеличението (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО)

1

Индексация/преизчисляване на заплатата

2

Увеличаване на работното време, възнаграждението или заплатата (на същата работа)

3

Връщане на трудовия пазар след отпуск поради болест, отпуск за раждане на дете, родителски отпуск, отпуск за отглеждане на дете или за грижа за болно лице или лице с увреждания

4

Започване на работа/смяна на работата

5

Промяна в състава на домакинството

6

Увеличаване на социалните помощи

7

Друго

HI020_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо HI010≠1

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

HI030

 

Причина за понижението на доходите (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО)

1

Намаляване на работното време, възнаграждението или заплата (на същата работа), включително при самостоятелна заетост (недоброволно)

2

Отпуск за раждане на дете, родителски отпуск, отпуск за отглеждане на дете или за грижа за болно лице или лице с увреждания

3

Смяна на работата

4

Загубване на работата/безработица/несъстоятелност на (собствено) предприятие

5

Лицето е станало неработоспособно поради болест или увреждане

6

Развод/раздяла/друг вид промяна в състава на домакинството

7

Пенсиониране

8

Намаляване на социалните помощи

9

Друго

HI030_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо HI010≠3

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

HI040

 

Бъдещи доходи (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО)

1

Увеличение

2

Без промяна

3

Понижение

HI040_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 3

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)

HGYX (1)

 

Структура на домакинството (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО)  (2)

10

Партньор (ниско ниво)

11

Съпруг/съпруга/регистриран партньор (високо ниво)

12

Партньор/несключил брак партньор (високо ниво)

20

Син/дъщеря (ниско ниво)

21

Роден(родна)/осиновен(а) син/дъщеря (високо ниво)

22

Доведен(а)/заварен(а) син/дъщеря (високо ниво)

30

Зет/снаха (ниско; високо ниво)

40

Внук/внучка (ниско; високо ниво)

50

Родител (ниско ниво)

51

Биологичен родител/осиновител (високо ниво)

52

Съпруг на родителя (високо ниво)

60

Родител на другия съпруг (ниско; високо ниво)

70

Дядо/баба (ниско; високо ниво)

80

Брат/сестра (ниско ниво)

81

Биологичен(на) брат/сестра (високо ниво)

82

Доведен(а)/заварен(а) брат/сестра (високо ниво)

90

Друг роднина (ниско; високо ниво)

95

Друго лице без роднинска връзка (ниско; високо ниво)

99

Не е посочено (ниско; високо ниво)

HGYX_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (едночленно домакинство)

– 7

Не е приложимо (RB010≠ 2019)


(1)  X = 1,…, брой лица в домакинството – 1

Y = 2,…, брой лица в домакинството

Y > X.

(2)  Могат да бъдат използвани както отговори от категории с ниско ниво, така и отговори от категории с високо ниво.


6.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/175 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2018 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (1), и по-специално член 26 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 се предвижда, че търговското наименование на спиртните напитки от категория 9 „Плодова дестилатна спиртна напитка“ трябва да бъде „дестилатна спиртна напитка“, предхождано от името на използвания плод или зеленчук. В някои официални езици обаче тези търговски наименования по традиция се изписват чрез допълване на името на плода с наставка. Поради това при посочване на търговското наименование на плодови дестилатни спиртни напитки, етикетирани на тези официални езици, следва да се разреши то да бъде съставено от името на плода, допълнено от наставка.

(2)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 в спецификациите от категория 10 „Ябълкова дестилатна спиртна напитка и крушова дестилатна спиртна напитка“ не е ясно предвидена възможността да се дестилират заедно ябълков и крушов сайдер за производството на тази категория спиртна напитка. В някои случаи обаче спиртната напитка по традиция се получава, като се дестилират заедно ябълков и крушов сайдер. Поради това определението за тази категория спиртни напитки следва да бъде изменено, за да се допусне изрично възможността да се дестилират заедно ябълков и крушов сайдер, когато това е предвидено от традиционните методи на производство. За тези случаи също е необходимо да се определят правила във връзка със съответното търговско наименование. С цел да се избегнат евентуални затруднения за икономическите оператори е целесъобразно също така да се въведе преходна разпоредба по отношение на търговското наименование на спиртните напитки, произведени преди влизането в сила на настоящия регламент.

(3)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 се изменя, както следва:

1)

Буква е) от категория 9 се заменя със следното:

„е)

Търговското наименование на плодова дестилатна спиртна напитка е „дестилатна спиртна напитка“, което се предхожда от името на плода или зеленчука, като например: черешова дестилатна спиртна напитка, която може да бъде наречена и kirsch, сливова дестилатна спиртна напитка, която може да бъде наречена и сливовица, дестилатна спиртна напитка от мирабели, праскови, ябълки, круши, кайсии, смокини, цитрусови плодове, грозде или дестилатни спиртни напитки от всякакъв друг плод. При изписване на гръцки, полски, румънски, словашки, словенски, хърватски и чешки език това търговско наименование може да бъде съставено от името на плода, допълнено от наставка.

Тя може също така да бъде наречена wasser в съчетание с името на плода.

Името на плода може да замени наименованието „дестилатна спиртна напитка“, което се предхожда от името на плода, само за следните плодове:

мирабела (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

слива (Prunus domestica L.),

синя слива (Prunus domestica L.),

плодове от арбутус (Arbutus unedo L.),

ябълка от сорта „Златна превъзходна“.

Ако съществува риск крайният потребител да не разбере лесно някое от тези търговски наименования, несъдържащо думите „дестилатна спиртна напитка“, етикетирането и представянето включват думите „дестилатна спиртна напитка“, евентуално придружени от обяснение.“

2)

Категория 10 се заменя със следното:

„10.

Ябълкова дестилатна спиртна напитка, крушова дестилатна спиртна напитка и ябълково-крушова дестилатна спиртна напитка

а)

Ябълковата дестилатна спиртна напитка, крушовата дестилатна спиртна напитка и ябълково-крушовата дестилатна спиртна напитка са спиртни напитки, които отговарят на следните условия:

i)

произведени са изключително чрез дестилация до 86 об. % на ябълков или крушов сайдер, така че дестилатът да има аромат и вкус, дължащи се на плодовете;

ii)

имат съдържание на летливи вещества, равно на или по-голямо от 200 g/hl при 100 об. % алкохол,

iii)

имат максимално съдържание на метанол от 1 000 g/hl при 100 об. % алкохол.

Условието, посочено в подточка i), не изключва спиртните напитки, произведени чрез традиционни производствени методи, които позволяват ябълковият и крушовият сайдер да се дестилират заедно. В тези случаи търговското наименование е „ябълково-крушова дестилатна спиртна напитка“.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на ябълковата дестилатна спиртна напитка, крушовата дестилатна спиртна напитка и ябълково-крушовата дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Ябълковата дестилатна спиртна напитка, крушовата дестилатна спиртна напитка и ябълково-крушовата дестилатна спиртна напитка не се ароматизират.

д)

Ябълковата дестилатна спиртна напитка, крушовата дестилатна спиртна напитка и ябълково-крушовата дестилатна спиртна напитка могат да съдържат като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.“

Член 2

Спиртните напитки, спадащи към категория 10 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 и чиито търговски наименования отговарят на изискванията на посочения регламент към момента на влизане в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се предлагат на пазара до изчерпване на наличностите.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.


РЕШЕНИЯ

6.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/50


РЕШЕНИЕ (EС) 2018/176 НА СЪВЕТА

от 29 януари 2018 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) („Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

В съответствие с член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, inter alia, приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП.

(3)

Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(4)

Следователно приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено.

(5)

С оглед на това позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2018 година.

За Съвета

Председател

Р. ПОРОЖАНОВ


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(3)  Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2018

от

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Следователно приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 5 (заличена) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„5а.

32014 L 0094: Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на Директивата се четат със следните адаптации:

а)

По отношение на държавите от ЕАСТ думата „ДФЕС“ в член 3, параграф 5 се чете „Споразумението за ЕИП“.

б)

Член 6 не се прилага за Исландия.

в)

Настоящата директива не се прилага за Лихтенщайн.“.

Член 2

Текстовете на Директива 2014/94/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на […] г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

(*1)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


ПРЕПОРЪКИ

6.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/52


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2018/177 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2018 година

относно елементите, които следва да бъдат включвани в техническите, правните и финансовите договорености между държавите членки за прилагане на механизма за солидарност съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид член 13, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (1),

като има предвид, че:

(1)

В член 194, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) е посочено, че политиката на ЕС в областта на енергетиката има за цел, в дух на солидарност между държавите членки, да обезпечава сигурност на енергийните доставки в Съюза.

(2)

С Регламента относно сигурността на доставките на газ се предвижда засилване на солидарността и доверието между държавите членки и осигуряване на възможности вътрешнoевропейският газов пазар да продължи да функционира възможно най-дълго време дори в условия на недостатъчни доставки.

(3)

С Регламента се въвежда за пръв път механизъм за солидарност между държавите членки с цел смекчаване на последиците от евентуална сериозна извънредна ситуация в Съюза и за осигуряване на подаване на газ към защитени по линия на солидарността клиенти.

(4)

Когато приемат нужните мерки за прилагане на механизма за солидарност, държавите членки трябва да съгласуват редица технически, правни и финансови въпроси в рамките на двустранните си договорености и да ги опишат в своите планове за действие при извънредни ситуации.

(5)

С цел да подпомогне държавите членки в прилагането на съответните мерки и след като се консултира с Координационната група по природния газ, Комисията изготви настоящите необвързващи насоки за основните елементи, които да бъдат включени в тези договорености,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите членки следва да се придържат към правно необвързващите насоки, формулирани в приложението към настоящата препоръка. Тези насоки са предназначени да помогнат на държавите членки да разработят технически, правни и финансови договорености за прилагане на задълженията за солидарност по член 13 от Регламент (ЕС) 2017/1938 и да ги опишат в плановете за действие при извънредни ситуации, които те са длъжни да изготвят в съответствие с цитирания регламент.

2.

Настоящата препоръка се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2018 година.

За Комисията

Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 280, 28.10.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

С Регламент (ЕС) 2017/1938 („Регламента“) концепцията за солидарност се реализира на практика, като се създава механизъм за солидарност между държавите членки, който се активира, когато бъдат изпълнени условията, предвидени в съответните разпоредби. Солидарността е механизъм, който се прилага като последно възможно решение: чрез него, в дух на солидарност, се осигурява непрекъснато подаване на газ към най-уязвимите. Това са битови клиенти и някои важни служби, определени като „защитени по линия на солидарността клиенти“ в член 2, параграф 6 от Регламента.

1.   Механизмът за солидарност

Механизмът за солидарност предвижда задължение, ако дадена държава членка отправи искане за солидарност, другите пряко свързани държави членки да отдават приоритет на доставките за защитени по линия на солидарността клиенти в отправилата искането държава членка пред вътрешни клиенти без защита по линия на солидарността. Това е необходимо само когато пазарът не успява да достави необходимите количества газ (1). Ограниченията на помощта, която една държава членка може да предостави, са следните:

наличният капацитет на междусистемните връзки;

необходимото количество газ за снабдяване на нейните собствени защитени по линия на солидарността клиенти, когато доставките на газ за тях са застрашени;

безопасността на собствената ѝ газова мрежа; както и

за някои държави — доставките за газови електроцентрали с критично значение за поддържане на сигурността на доставките на електрическа енергия.

Бидейки последна възможна мярка, солидарността може да бъде задействана от отправила съответно искане държава членка само когато пазарът както в отправилата искането държава членка, така и в потенциалните предоставящи държави членки не успява да предложи необходимите количества газ, включително предлаганите количества на доброволна база от незащитени клиенти, за да бъде задоволено търсенето от страна на защитените по линия на солидарността клиенти. Наред с това трябва да са изчерпани мерките в плана за действие при извънредни ситуации на отправилата искането държава членка, включително принудително ограничаване на потреблението до нивото на защитените по линия на солидарността клиенти. Въпреки тези строги условия за задействане на солидарността, механизмът дава на домакинствата и важните социални служби увереност и сигурност за непрекъснати доставки на газ.

При тези обстоятелства е вероятно и в потенциалните предоставящи държави членки също вече да се прилагат или да предстои прилагането на непазарни мерки или на ограничения. От друга страна все пак би могло да има оферти за определени количества газ и все още да се подава газ към местата, където има нужда, в отговор на ценови сигнали (ако се приеме, че такива има), без да е необходимо да се задейства солидарността. На практика механизмът за солидарност представлява временно пренасочване на останалите количества газ от клиенти, които не са защитени по линия на солидарността в една държава членка, към защитени по линия на солидарността клиенти в друга държава членка, в рамките на един и същ интегриран европейския пазар на газ. Солидарност може да се предоставя само докато мрежата за доставка на газ все още е в състояние безопасно да пренасочва и пренася газ (2).

Различните елементи в двустранна договореност, които се отнасят до правните, техническите и финансовите аспекти на солидарността, отчасти вече са обхванати с член 13 от Регламента. Освен това в двустранните си договорености държавите членки трябва да постигнат съгласие по всички необходими елементи и данни, за да се даде увереност и сигурност на всички, които са ангажирани с функционирането на механизма за солидарност. Тези договорености трябва да бъдат описани в съответните планове за действие при извънредни ситуации; по-специално трябва да бъде включен механизмът за обезщетение или поне негово резюме.

Описаното в член 13 от Регламента обезщетение е широкообхватно. То включва плащания за газа и допълнителни разходи (като пренос) за доставките до защитените по линия на солидарността клиенти в държавата членка, която е отправила искането за солидарност, наред с плащания към клиенти в предоставящата солидарност държава членка за това, че търпят ограничения. За целите на настоящите насоки обезщетението в този по-широк смисъл е наречено „обезщетение за солидарност“. Обезщетението за вреди, претърпени вследствие на ограничаване на потреблението, се посочва като „обезщетение за ограничаване на потреблението“.

Съществуват редица условия за правилното функциониране на мерките за солидарност.

Първо, пазарните мерки следва да се прилагат възможно най-дълго. Необходимо е държавите членки да положат всички усилия за създаването на механизъм или платформа, който/която позволява доброволни мерки от страна на потреблението. Това е в интерес както на потенциалната предоставяща държава членка, така и на държавата членка, отправила искането, тъй като, алтернативно, непазарните мерки — като например принудителна смяна на горивото или ограничаване потреблението на клиентите — ще трябва да започнат на по-ранен етап. Това е съобразено също така с общия принцип, заложен в Регламента, че на пазара трябва да се даде свобода в максимална степен за решаване на проблемите с доставките на газ.

Второ, трябва да се допуска свободно движение на цените на едро, дори при извънредна ситуация; замразяването на цените или определянето на пределни цени не позволява на ценовите сигнали да отразяват нуждата от допълнителни количества газ и съответно няма да има подаване на газ, когато има нужда.

Трето, трансграничният достъп до инфраструктурата трябва винаги да се поддържа технически и от гледна точка на безопасността в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3), дори в случай на извънредна ситуация. С договореностите трябва да се гарантира, в зависимост от техническите ограничения във всяка държава членка, че междусистемните газопроводи, терминалите за втечнен природен газ, подземните газохранилища, хъбовете и офертите от страната на потреблението, когато е целесъобразно, са напълно достъпни за трансгранични пазарни участници. По този начин се забавя необходимостта от задействането на мерките за солидарност в държавата членка, която е изправена пред затруднения с доставките.

Четвърто, държавите членки се насърчават да си сътрудничат на различните етапи в хода на извънредната ситуация. Ефективното сътрудничество на ранните етапи би могло да забави необходимостта от задействането на мерките за солидарност. Това сътрудничество би предотвратило формирането на потенциално различни цени на газа на свързани пазари (например в резултат на стойността на загубите от намалено натоварване на групи клиенти, чието потребление е ограничено) и би действало като демотивиращ фактор за прибягване до (предоставяне на) солидарност.

2.   Правно основание

В член 13, параграф 12 от Регламента е посочено, че до 1 декември 2017 г., след консултация с Координационната група по природния газ, Комисията трябва да предостави правно необвързващи насоки за основните елементи на техническите, правните и финансовите договорености. Тези насоки трябва да обхващат по-специално как да се прилагат на практика елементите, описани в член 13, параграфи 8 и 10 от Регламента.

3.   Приложно поле на насоките

В член 13 от Регламента са определени различни елементи и аспекти на механизма за солидарност, които трябва да бъдат съгласувани и включени в двустранните договорености. За да бъдат предложени полезни насоки по тези и по всички допълнителни елементи, които може да бъдат включени в такива договорености, преди всичко е необходимо по-добро разбиране на ситуацията, в която е възможно да се активира солидарността, и на усилията и основните принципи, които биха могли изцяло да предотвратят възникването на такава ситуация. Настоящите необвързващи насоки нямат и не могат да имат за цел предоставянето на изчерпателен и задължителен списък, който да е подходящ за всички държави членки, тъй като държавите членки трябва да имат свободата да изберат най-подходящите за тях решения предвид техните капацитетни възможности, съществуващите рамки, ситуацията и приоритетите. Вместо това в насоките се препоръчва използването на набор от необходими и от опционни елементи, описват се възможните начини за прилагане на някои мерки за солидарност и се предлагат примери и най-добри практики.

Според предложения подход държавите членки следва да използват съществуващите национални рамки и процедури, когато това е възможно, или да направят необходимите корекции в тях за целите на солидарността. Това може да включва например използването на съществуващи платформи за мерки от страната на потреблението или съществуващи механизми за обезщетение на клиенти.

II.   ПРАВНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ДОГОВОРЕНОСТИ

1.   Правни договорености

С правните договорености се цели осигуряването на правна сигурност за всички, които са ангажирани с предоставянето или получаването на газ в ситуации, изискващи солидарност. На държавите членки, участващи в прилагането на механизма за солидарност, се препоръчва да въведат ясни, прозрачни и ефективни правни договорености, така че заинтересованите страни да бъдат наясно с правилата и процедурите за трансгранична солидарност.

Член 13, параграф 10 от Регламента съдържа изискването за сключване на договорености между взаимосвързани държави членки. Понастоящем има държави членки, които физически не са свързани с никоя друга държава членка (4), група от държави членки, които са свързани една с друга, но не са свързани с никоя друга държава членка (5), и няколко държави членки, които имат обща граница или изключителна икономическа зона, но не са пряко свързани една с друга (6). Това положение може да се промени благодарение на инфраструктурни проекти за междусистемни връзки, които в момента се разработват. Ако междусистемните връзки влязат в експлоатация след 1 декември 2018 г., съответните държави членки ще трябва при първа възможност да сключат правните, финансовите и техническите договорености, посочени в член 13, параграф 10 от Регламента.

1.1.   Съответни държави членки и идентифициране на трета държава (член 13, параграф 2))

Държавите членки, попадащи в обхвата на механизма за солидарност, са:

държавата членка, която е отправила искане за солидарност; както и

всички държави членки, които са пряко свързани с отправилата искането държава членка.

Всички пряко свързани държави членки следва предварително да сключат двустранни договорености за прилагането на механизма за солидарност, освен ако в Регламента е предвидено освобождаване от това задължение. Ако има повече от една държава членка, която може да предостави солидарност, отправилата искане държава членка трябва да се консултира с всяка от тях и да поиска оферти за количествата газ, от които се нуждае за доставки на защитените по линия на солидарността клиенти. Всяка такава оферта придава практическа форма на споразумението за цената на газа, което е включено в предварителната двустранна договореност. Това споразумение може да съдържа препратка към пазарна цена или договорена методология за изчисляване на цената на газа. След като държавата членка, отправила искането за солидарност, избере една или повече оферти, тя определя държавата членка, която реално да участва (или държавите членки, които реално да участват) в предоставянето на солидарност.

Временно се суспендира задължението на другите държави членки, които биха могли да предоставят солидарност, но чиито оферти не са били избрани. Ако кризисната ситуация допълнително се влоши, държавата членка, която е поискала оферти, може по всяко време да се обърне към тях с искане за солидарност. Искането обаче ще трябва да бъде подадено отново, предвид вероятността обстоятелствата да се изменят с течение на времето (например цената на газа може да се промени или количеството на потенциално разполагаемия газ може да намалее). На държавата членка, която получава такова искане, се препоръчва да актуализира своята оферта, като вземе предвид всички промени в ситуацията (количествата газ в подземните газохранилища, преносните количества, температурата, потреблението и т.н.). По тази причина държавите членки, чието задължение временно е било суспендирано, следва да бъдат държани в течение относно ситуацията в отправилата искането държава членка. Комисията ще следи отблизо ситуацията в получаващата солидарност държава членка.

В специфични ситуации понятието за пряко свързани държави членки включва също така връзка през трета държава. Тук правото да се поиска и задължението да се предостави солидарност зависи от съществуващите договорености между държавите членки и съгласието на съответната трета държава. В споразумението между държавите членки би трябвало да се посочи, че третата държава ще трябва да се ангажира да извършва транзитен пренос на количествата газ, преминаващи през нейната територия, докато се предоставя солидарност. Без такъв ангажимент няма гаранция за постигането на солидарност.

1.2.   Искане за солидарност

Кризисните ситуации налагат бързи мерки. Затова искането за солидарност следва да бъде кратко, стандартизирано и да съдържа минималния обем необходима информация. В най-добрия случай, когато държавите членки сключват двустранна договореност, може да помислят за съгласуването на образец, който да приложат към споразумението като приложение. Следната информация може да се счита за необходимия минимум за ефективна реакция на искане за солидарност:

име на отправилата искането държава членка, включително отговорната институция и лице(а) за контакт;

наименование на оператора на преносната система (ОПС) или на мениджъра за пазарния район (където е уместно) и отговорното лице (отговорните лица) за контакт;

поисканото количество газ (изразено във взаимно съгласувана мерна единица);

информация за налягането на газа;

указване от държавата членка, отправила искането за солидарност, на предпочитаната място (предпочитаните места) на доставка;

искане за оферта(и), включително цена (вж. раздел 3.1), количество, места на доставка и време на доставка;

искане за указване на времевите параметри на първата възможна доставка и очакваната продължителност на извършването на доставки (като се укаже очаквания период, през който замолената държава членка ще предоставя солидарност);

препратка към ангажимента, поет от отправилата искането държава членка да плати обезщетение за солидарност.

С одобряването на образец за отговорите от замолените държави членки би могло да се улесни съпоставянето и разбирането на предложените по линия на солидарността количества и условия. В образеца може предварително да се попълни информацията, която е известна при сключването на двустранната договореност между държавите членки, и да се приложи към съответните планове за действие при извънредни ситуации.

1.3.   Начало и край на процедурата по линия на солидарността

Искането за солидарност е валидно и задължението за предоставяне на солидарност се задейства от момента на отправяне на искането. Тези обстоятелства не се повлияват от проверките, които Комисията извършва съгласно член 11, параграф 8 от Регламента във връзка с това дали обявяването на извънредна ситуация от държавата членка, отправила искането за солидарност, е оправдано и дали са предприети мерките за изпълнение на действията, посочени в плана за действие при извънредни ситуации. Комисията разполага с пет дни за тази процедура по извършване на проверки. Малко вероятно е държавата членка да поиска солидарност след по-малко от пет дни от обявяването на извънредна ситуация, тъй като обикновено минава известно време преди проблемите с доставките на газ да достигнат до степен, при която отправянето на такова искане да е оправдано. Ако държавата членка постъпи така, проверките на Комисията по обосновката за обявяване на извънредната ситуация ще бъдат все още в ход. Такава текуща проверка обаче не бива да влияе върху валидността на искането за солидарност.

Рискът от злоупотреба с механизма за солидарност чрез неоправдано искане за солидарност е твърде малък поради сериозните последици и строгите условия, които трябва да бъдат изпълнени преди задействането на механизма за солидарност, а именно:

прилагане на всички извънредни мерки, предвидени в плана за действие при извънредни ситуации; както и

ограничаване на потреблението на клиентите без защита по линия на солидарността в държавата членка, отправила искането за солидарност.

Ако въз основа на проверките на Комисията се стигне до заключението, че искането за солидарност не е оправдано, държавата членка, която е издала неоправданото искане и е получила помощ от пряко свързани съседи, ще заплати получения газ, заедно с допълнителни разходи, на държавите членки, предоставили помощта.

Задължението за предоставяне на солидарност престава да се прилага, когато:

след процедурата по извършване на проверки Комисията стигне до заключението, че обявяването на извънредна ситуация вече не е оправдано;

държавата членка, отправила искането за солидарност, уведоми държавите членки, предоставящи солидарност, че отново е в състояние да доставя газ на своите битови клиенти, защитени по линия на солидарността; както и

държавата членка, предоставяща солидарност, повече не може да снабдява своите собствени защитени по линия на солидарността клиенти.

Възможно е също така, въпреки продължаващата вътрешна остра криза, държавата членка, която първоначално е поискала солидарност, да реши да се откаже от правото си да поиска солидарност, тъй като например не може да си позволи да плати.

1.4.   Роли и отговорности

Държавите членки следва да поемат окончателната отговорност за функционирането на механизма за солидарност. По-специално това включва решението да се поиска солидарност и цялостния мониторинг на прилагането на механизма от субектите, отговарящи за конкретни задачи. Според Регламента не се изисква създаването на специални нови субекти. За предпочитане е и към държавите членки се отправя препоръка да разпределят отговорностите между съществуващи субекти или, ако са налице специални обстоятелства, да ги възложат на нови субекти, като се вземе предвид тяхната организационна структура и опит в управлението на кризи и спешно реагиране. За да се намалят разходите и по-специално да се избегнат фиксираните разходи, държавите членки биха могли да използват съществуващи механизми, когато това е възможно. Водещият принцип в това отношение следва да бъде ефективното и ефикасно предоставяне на солидарност.

Съгласно Регламента компетентните органи отговарят за прилагането на рамката, като задачите и отговорностите следва ясно да бъдат възложени на съответните участници като операторите на преносни системи, националния регулаторен орган и предприятията за природен газ. Компетентните органи разполагат също така с най-добрите възможности за изготвяне на двустранните договорености с компетентните органи от пряко свързаните държави членки. На по-късен етап те биха могли да послужат за правно основание за солидарността, в това число плащането на обезщетение и финансовите разплащания след предоставянето на солидарност. Държавите членки или компетентните органи са също така най-подходящи да отговарят за изпращането или получаването на искания за солидарност, оферти за количества газ и предоставянето на уведомление, когато прилагането на солидарност бъде спряно. Финансовата отговорност във връзка с обезщетението следва в крайна сметка също да се носи от държавата членка.

В съответствие с техническите и правните ограничения във всяка държава членка, националните регулаторни органи са най-подходящи да ръководят или поне да участват в процеса на изчисляване на разходите за обезщетение въз основа на методологията, която предварително са разработили и обявили в плана за действие при извънредни ситуации. В този процес може да бъде включена Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. За предпочитане е операторите на преносни системи да отговарят за изпращането на необходимите количества газ, като правят това по икономически ефективен начин.

Операторите на преносни системи (или даден балансиращ субект) са най-подходящи да поемат отговорност за координирането на всички технически аспекти и за предприемането на всички необходими оперативни мерки, когато се прилага принципът на солидарност. Съответният субект в държавата членка, предоставяща солидарност, би могъл също така да е субектът, отговарящ за събирането на искания за газ и допълнителните разходи, тяхната проверка и препращането им към отговорния субект в държавата членка, която се ползва от солидарността. В този контекст може да е от полза прилагането на принципа за обслужване на едно гише. На държавите членки се препоръчва да определят и да съгласуват субекта, който да отговаря за събирането и препращането на исканията за обезщетение за ограничаване на потреблението.

Ако в двустранните договорености, сключени между държавите членки, бъде предвиден медиатор, това може да създаде увереност и в двете държави членки по отношение на плащането и изчисляването на разходите за обезщетение. Медиаторът би помогнал също така при разрешаването на всички разногласия по отношение на размера на обезщетението, което следва да бъде платено.

1.5.   Правна форма на двустранните договорености

Няма изрично изискване по отношение на правната форма на двустранните договорености. Държавите членки са свободни да определят правната форма, създаваща права и задължения помежду им в случай на прилагане на механизма за солидарност. Правото да се иска солидарност и задължението да се предоставя солидарност са определени в член 13 от Регламента. С двустранните договорености ще бъде определен начинът, по който следва да се упражняват тези права и задължения, които са установени в правото на Съюза. Договореностите ще бъдат оперативни, а не политически по своя характер. Формално погледнато, за целите на прилагането може да е достатъчно съответните органи да сключат обвързваща административна договореност. Това може да включва разпоредби по съществуващи двустранни договори, договорни споразумения между оператори на преносни системи или конкретни лицензионни условия за газовите предприятия, при условие че те се контролират от съответните компетентни органи. От друга страна, един необвързващ правен инструмент като меморандум за разбирателство не би бил достатъчен, тъй като той не създава правни задължения между участниците. Следователно договорености под формата на меморандум не могат да отговорят на изискванията на член 13 за създаване на правно обвързваща система за солидарност и биха могли да се тълкуват като недостатъчно изпълнение на член 13, параграф 10.

2.   Технически договорености

Предназначението на техническите договорености е да бъдат описани всички необходими технически разпоредби и условия, които да осигурят практическото функциониране на механизма за солидарност. Това би изисквало задължителен предварителен обмен на информация относно техническите възможности и ограничения на съответната газова инфраструктура и максималните разчетни количества газ, които може да се насочат за солидарност, както и по отношение на увереността, че няма излишни технически ограничения, които биха затруднили солидарността. Ако съществуват технически и други ограничения, държавите членки се насърчават да намерят и договорят взаимно приемливи решения, които да се прилагат в точките за междусистемно свързване, ако бъде задействан механизмът за солидарност.

В зависимост от техническите ограничения в рамките на всяка държава членка може да се окаже, че операторите на преносни системи (или даден балансиращ субект) са най-подходящи да поемат отговорност за координирането на всички технически аспекти и за прилагането на всички необходими оперативни мерки, когато се прилага принципът на солидарност, въз основа на техните познания за газовите системи и съществуващите трансгранични схеми за сътрудничество помежду им (7). Тези съществуващи структури и споразумения за сътрудничество и опитът с тях следва да се вземат предвид или дори да послужат за база в ситуации, налагащи задействането на солидарността. Във всички случаи трябва да бъде идентифицирана ясна обща рамка (ако вече има налична такава) или тя да бъде създадена, включително със съответните технически условия, така че необходимото сътрудничество да се осъществява на основата на правна сигурност.

Техническите данни следва да могат да се актуализират в плановете, както е необходимо.

2.1.   Технически решения и координация (член 13, параграф 10, буква в))

Може да се предвидят технически решения и договорености за различните части от инфраструктурата в дадена държава членка. Това ще даде ясна представа за помощта, която може да бъде предоставена, и за свързаните технически ограничения, както и по-добра преценка на разходите по прилагането на всяка мярка (ако е уместно). Тъй като потенциалните кризисни ситуации може да са твърде различни, важно е операторите на преносни системи (или балансиращ субект) да разполагат с широк кръг от възможности и инструменти, които да ползват. В техническите договорености може да бъде включен ориентировъчен и неизчерпателен списък с технически решения, за да може и двете страни да са запознати със стъпките, които може да се предприемат за целите на солидарността преди и по време на извънредни ситуации. Провеждането на хидравлични симулации на мерките за солидарност може да е от полза за осигуряването на готовност за такива ситуации.

Ще е необходима координация между съответните оператори на преносни системи или отговорници за регионалните пазари, операторите на разпределителни системи, националните координатори при извънредни ситуации, компетентните органи и субектите, участващи в доставките на газ до защитени по линия на солидарността клиенти. Това ще означава, че газът от намаление на потреблението в една държава членка може да бъде предоставен и доставен на дадена пряко свързана държава членка, която е отправила искане за солидарност. Операторите на преносни системи, операторите на разпределителни системи, националните координатори при извънредни ситуации и други субекти, участващи в доставките на газ до защитени по линия на солидарността клиенти, следва да бъдат включени на достатъчно ранен етап в обсъжданията на разпоредбите за солидарността и евентуално натоварени със съвместни дейности по изпълнение на договореностите за солидарност.

Операторите на преносни системи следва да имат право също така да използват неизползвания преносен капацитет, независимо дали е разпределен или не. Във всеки случай следва да се плати обезщетение за разходите по преноса според договорените принципи.

Достъпът до хъбовете и другите платформи следва да се поддържа възможно най-дълго, дори при извънредни ситуации (член 13, параграф 4 от Регламента), за да се избегне необходимостта от задействане на солидарността. Поради това трябва да има постоянен достъп до капацитета на терминалите за втечнен природен газ, на газохранилищата и на междусистемните връзки, включително двупосочен капацитет, за да се осигурят реални трансгранични преноси (член 13, параграф 10, буква в). Тези аспекти трябва да бъдат изрично уредени в договореностите.

2.2.   Газови количества или методология за тяхното определяне (член 13, параграф 10, буква г) от Регламента)

С оглед на прозрачността и като база за дискусиите по договореностите, държавите членки следва да уведомят съседните държави членки (т.е. потенциални осигурители на солидарност) за разчетните максимални количества газ, които може да поискат, и за пределно допустимия капацитет на междусистемните газопроводи. Все пак точните количества газ, които са необходими, поискани и налични, ще са известни едва при задействане на солидарността. Когато се изчисляват тези разчетни максимални количества газ, трябва да се вземат предвид най-малко следните елементи:

съответните защитени по линия на солидарността клиенти;

съответните газови електроцентрали с критично значение (където е приложимо) и свързаните с тях количества газ; както и

местният добив на газ в добиващите държави членки.

Добра отправна точка за това изчисление може да са стандартните сценарии за доставки, адаптирани към защитените по линия на солидарността клиенти.

Всички държави членки трябва да определят своите защитени по линия на солидарността клиенти, като използват определението по член 2, параграф 6 от Регламента и своето годишно потребление на газ (средно и върхово).

Газовите електроцентрали с критично значение и съответните годишни количества газ (член 13, параграф 1, втора алинея от Регламента) може да имат важно въздействие върху разполагаемите количества газ за целите на солидарността. В осигуряващата солидарност държавата членка тези количества газ ограничават количеството, което потенциално е разполагаемо за целите на солидарността; също така, в някои получаващи държави членки газовите електроцентрали с критично значение са с приоритет пред защитените по линия на солидарността клиенти, но необходимите за тяхното функциониране количества газ не оказват влияние върху количествата, които може да бъдат поискани.

Договореностите трябва да включват подробен списък на газовите електроцентрали, които са определени като критични за електроенергийната система (член 11, параграф 7 от Регламента), до които следва да се доставя природен газ дори при задействането на солидарността. Този списък следва да бъде съставен въз основа на искания и оценка от операторите на газови и електроенергийни преносни системи. Списъкът с електроцентралите следва да бъде надлежно обоснован и да доказва, че краткосрочното изключване на тези централи би могло да застраши безопасността на енергийната система. Освен това държавите членки биха могли да обмислят възможността за съгласуване на периодичността, при която да се проверява и актуализира списъкът.

Когато бъде поискана солидарност, в зависимост от конкретната кризисна ситуация, за необходими ще се считат единствено количествата газ, нужни за електроцентралите, които са посочени в договореностите като имащи критично значение. Това може например да се отнася за централите в определен регион. В рамките на комуникацията между съответните субекти (оператор на преносна система, компетентен орган) в държавите членки преди и по време на предоставянето на солидарността следва да се обменя ad hoc информация относно ситуацията.

Държавите членки, в които се добива газ, трябва да посочат своя годишен добив.

Посочените по-горе количества може да се определят в началото на всяка газова година или на различни интервали въз основа на последните налични данни, актуализации на плана или на ad hoc база.

2.3.   Оперативна безопасност на мрежите (член 13, параграф 7 от Регламента)

В договореностите може да бъдат описани техническите възможности и ограничения на отделните мрежи за доставка на газ, които трябва да се поддържат с оглед на безопасното и надеждно функциониране на газовата система. Това е важна информация както за подаващата, така и за получаващата държава членка. Трябва да бъдат описани най-малко следните елементи:

Максималната междусистемна преносна способност и обстоятелствата, при които операторът на преносна система ще осигури максимална междусистемна преносна способност. Обстоятелствата може да включват например налягане на системата, временно съхранение, наличието на газ в определени входни точки или количеството газ в газохранилищата със съответното ниво на капацитета за извличане от газохранилището. В идеалния случай тези подробни данни се определят за отделните точки на междусистемно свързване;

Максимален местен добив и ограничения, когато е приложимо. Ако съществува местен добив, той може да бъде увеличаван за определени периоди от време. Може да бъдат описани съответните варианти и ограничения.

Където е приложимо, следва да се опише разполагаемият капацитет за пренос през трета държава и техническите елементи на споразумението за него (член 13, параграф 2 от Регламента).

3.   Финансови договорености

Финансовите договорености следва да гарантират, че за доставения газ по линия на механизма за солидарност се заплаща по адекватна цена. Тези договорености може да обхващат сметката за разходите, обезщетението за солидарност (включително обезщетение за ограничаване на потреблението), а процедурите за плащане се определят и въвеждат от съответните субекти.

Механизмът, по който се осигурява обезщетение за ограничаване на потреблението, следва да предлага стимули за решения, основани на пазарната логика, като например търгове и мерки от страна на потреблението (член 13, параграф 4 от Регламента). Това може да включва препратки към механизми, свързани с национални извънредни ситуации, които непряко благоприятстват солидарността, като гарантират функционирането на пазара в държавата членка, предоставяща солидарност, възможно най-дълго. Финансовите договорености не бива да въвеждат нездрави стимули като отказ за предоставяне на газ или спекулиране за постигане на по-високи цени на по-късен етап на извънредната ситуация, които сами по себе си може да породят нуждата от солидарност. Очаква се обезщетението за солидарност да покрива реално направените разходи; то не може да се превръща в източник на печалба за предоставящия субект. Получаващата солидарност държава членка трябва незабавно да плаща на предоставящата държава членка справедлива цена за получения газ. Тогава последната определя как ще се процедира с тези средства и как ще бъдат съгласувани със съществуващите договорености за балансова неутралност.

Всяко обезщетение, което се плаща на клиенти с ограничено потребление при извънредна ситуация — независимо дали е обусловено от задължението за предоставяне на трансгранична солидарност или от извънредна ситуация в национален мащаб — следва да бъде в същия размер като предвиденото в националното право.

С оглед на горното държавите членки може да запазят съществуващия национален механизъм (за свързаното с ограничаване на потреблението обезщетение) за извънредни ситуации само в национален мащаб (т.е. когато няма искане за солидарност). Това им дава свободата да решават дали желаят да плащат обезщетение за ограничено потребление в индустриалния сектор или не. Когато обаче националната извънредна ситуация прерасне в ситуация със задействане на трансгранична солидарност, един от вариантите може да предвижда разпределяне на обезщетението за солидарност, плащано от отправилата искане държава членка на помагащата държава членка, между всички групи клиенти с ограничено потребление (ограничаване), независимо от това дали са били ограничени в потреблението преди или след задействането на солидарността. Възможно е този вариант да се базира на схема, разработена в държавата членка, предоставяща солидарност, но за предпочитане е да се основава на подход от типа на „стойност на загубите от намалено натоварване“. Като алтернативна възможност, държавите членки могат да решат също така да плащат обезщетението, получено за солидарност, в централно управляван „фонд за солидарност“. По този начин съществуващите национални механизми за обезщетение при ограничаване на потреблението остават в компетенциите на държавите членки и в същото време различните подходи в държавите членки няма да доведат до различно третиране на групите клиенти с ограничено потребление в рамките на дадена държава при предоставяне на солидарност в трансграничен контекст, когато ограничението за солидарност е задължително.

Основните елементи на обезщетението за солидарност са цената на газа и допълнителните разходи, възникващи в помагащата държава членка във връзка с извършването на всичко необходимо газът да преминава през границата и представляващи реално направените разходи, които според националната правна рамка в помагащата държава членка се допуска да бъдат платени.

В зависимост от нивото на развитие на пазара в държавата членка, от наличните мерки или от етапа на извънредната ситуация може да се прилагат различни подходи за определяне цената на газа, които да бъдат включени в договореностите. Важно е обаче договореностите да са ясни по отношение на съгласувания подход и обстоятелствата, при които ще се прилагат, и в тях да са определени всички известни параметри, които ще се използват (напр. премията, ако е избран вариантът на последната известна търговска сделка с газ плюс премия).

3.1.   Цена на газа

Във финансовите договорености следва да е посочена цената на доставяния газ и/или методологията за определяне на цената, като се взема предвид въздействието върху пазарните операции (член 13, параграф 10, буква б) от Регламента). Последното споменато условие може да се тълкува като целящо определянето на цена или методология, която не нарушава пазара или не създава нездрави стимули. Цената на газа, която служи като база за обезщетението за солидарност, се определя (от пазара или чрез други средства) в държавата членка, предоставяща солидарност.

а)   Пазарна цена

Като водещ принцип, цената на газа не бива да е по-ниска от пазарната цена, тъй като това би довело до нездрави стимули. Ако цената се остави незамразена и се позволи динамично да следва търсенето и предлагането на газ, тя може да даде съответен ценови сигнал дори в условията на извънредна ситуация. В развитите пазари ценовият сигнал би довел до максимални преноси през междусистемните газопроводи към държави членки, попаднали в извънредна ситуация. При такива обстоятелства се счита, че не е задействана солидарността.

На по-слабо развитите пазари, където цените може да не запазят своята динамика при извънредна ситуация, е възможно да се наложи използването на различни мерки за определяне на цената на газа, но те все пак могат да се базират на пазара. Максималната референтна цена за газа, предоставян по линия на солидарността, би могла да отговаря на цената на последната сделка/търговия в ЕС на дадена борса или виртуално място на търговия, след като се направи регулаторна проверка за стабилността на цената. Държавите членки може да се договорят също така да обвържат цената на газа със съответната цена в конкретен хъб.

В държавите членки, в които има стратегически запаси от газ, държавата членка или компетентният орган решава в кой момент от извънредната ситуация да разреши освобождаването на газ от стратегическите запаси. Цената, която се заплаща от получаващата държава членка, трябва да бъде „пазарната“ цена в момента на (или непосредствено преди) освобождаването на запаса (8).

б)   Административно ценообразуване/случаи на ограничено потребление

Ако няма пазарна цена, може да са нужни други подходи за определяне на цената на газа като последната известна пазарна цена или средната пазарна цена на най-близката достъпна борса, виртуално място на търговия или договорен хъб. Средната стойност може да обхваща разумен период от време преди доставката (напр. 5—7 дни) и същия период след доставката, независимо дали с или без включена премия. Алтернативно като ориентир може да служи и цената при последната известна търговия с газ или съответна мярка, независимо дали с или без премия. Може да се използва премия, за да се попълни разликата — ако съществува такава разлика — между последната известна цена и стойността на загубите от намалено натоварване на клиентите с ограничено потребление (9). Цената може да се определи също така въз основа на алтернативното гориво, на което държавата членка, предоставяща солидарност, трябва да премине, за да освободи нужните количества природен газ.

Изчисляването на стойността на загубите от намалено натоварване може да се използва за определяне на цената на ограничените количества газ, тъй като може да се приеме, че промишлените клиенти знаят каква е стойността за тях. Стойността отразява пропуснатите ползи на конкретната група клиенти в резултат на ограничаването. Ако се използва този подход, тази стойност трябва предварително да е известна или да бъде съобщена на компетентния орган или на националния регулаторен орган. Обикновено тя се отразява също така в заповедта за ограничаване в националните планове за действие при извънредни ситуации. Освен това при този подход е лесно да се съпоставят „офертите“ от различните държави членки (вж. член 13, параграф 4 от Регламента).

Накрая, може да си струва да бъде разгледана методологията за определяне на цените на националния регулаторен орган или на компетентния орган или да се използва даден аналог, като например цената в опциите за покупка.

в)   Готовност за плащане

Може да се окаже разумно да бъде определена максималната сума, която всяка държава членка е готова да плати за газ в ситуация, налагаща задействането на солидарността. Най-вероятно максималната стойност ще бъде стойността на загубите от намалено натоварване за защитените по линия на солидарността клиенти в дадена държава членка. Ако цената на газа надвишава тази стойност, няма да е в интерес на държавата членка да иска газ по механизма за солидарност. Не е задължително обаче тази информация да бъде включена в договореностите или да бъде отразена в плановете.

3.2.   Други категории разходи

Всички други категории разходи трябва да бъдат включени във финансовите договорености, включително подходящите и разумни разходи за предварително определените мерки (член 13, параграф 8, буква б) от Регламента), които ще трябва да бъдат покрити чрез справедливо и бързо обезщетение (член 13, параграф 10, буква д). Допълнителните разходи следва да се ограничават до минимум и да се внимава да не се допусне повторно отчитане на разходи, тъй като много от елементите на допълнителните разходи може вече да са били отразени в цената на газа. Може да се приеме, че повечето допълнителни разходи вече са отразени в цената на газа, като се изключат разходите за пренос.

а)   Разходи за пренос и свързани с тях разходи

Обезщетението следва да обхваща разходите за пренос и свързаните с тях разходи, като разходите за транспортиране на втечнен природен газ, таксите за регазификация и т.н. Държавите членки може да се договорят да се резервират необходимите капацитети за количествата по линия на солидарността, когато е необходимо, така че разходите, свързани с преноса, да се плащат по стандартните процедури на операторите на преносни системи.

б)   Разходи за освобождаването на стратегически запаси от газ или за поемането на задължения за съхранение

В случай на стратегически запаси, разходите за освобождаване на стратегическите запаси, както са били установени предварително, може да бъдат начислени към съответното количество газ, освен ако не са били вече отразени в цената на газа.

По принцип, ако има пазарна цена в момента на освобождаването на допълнителни количества от стратегическите запаси, допълнителните разходи, свързани с тази мярка, вече биха били отразени в пазарната цена, включително разходите по предварителното ѝ установяване. В противен случай мярката не би била поискана в този момент, тъй като все още би имало по-евтини решения.

Разходите за такава непазарна сигурност на мерките за доставки обикновено се разпределят между всички и са част от сметката на крайния потребител. Към допълнителните разходи, които получаващата държава членка трябва да плати, може да се добави договорено пропорционално увеличение според освободените количества за целите на солидарността.

Задълженията за съхранение обаче налагат единствено да се поддържат известни количества газ в запас само в началото на зимния сезон; след това съхраненият газ се използва съобразно пазарното търсене и пазарните цени. Затова при използването на такъв газ освен цената на газа и разходите за пренос не следва да се начисляват допълнителни разходи за освобождаването му. Във всеки случай следва да се имат предвид конкретните начини, по които държавите членки управляват стратегическите запаси от газ и задълженията за съхранение.

в)   Разходи за намаляване на увеличен стандарт за доставки

Намаляването на увеличен стандарт за доставки до нормалните нива представлява задължение съгласно Регламента, когато в съседна държава членка възникне извънредна ситуация и когато има вероятност от трансгранично въздействие. Няма връзка между намаляването на увеличения стандарт за доставки и искането за солидарност, т.е. разходите за тези мерки не могат да бъдат покрити чрез обезщетение.

г)   Вреди, понесени от промишлените предприятия с ограничено потребление (обезщетение за ограничено потребление на газ)

Други разходи може да включват също така разходите, направени във връзка със задължението да се плати обезщетение в помагащата държава членка, в това число за вреди, понесени от промишлени предприятия с ограничено потребление. Тези разходи може да бъдат включени в стойността на обезщетението, ако според националната правна рамка се предвижда, в допълнение към цената на газа, задължение за плащане на вреди, претърпени от промишлени предприятия с ограничено потребление, включително обезщетение за икономически щети. В договореностите следва да бъде включена съответната методология за изчисляване. Може да се постигне съгласие сумата на реално платеното обезщетение да се прехвърли към субектите, които използват газа по линия на солидарността в получаващата солидарност държава членка.

От друга страна обаче разходите за вреди, претърпени от промишлени предприятия с ограничено потребление, могат да бъдат покривани чрез обезщетение само ако не са отразени в цената на газа, която трябва да плати държавата членка, отправила искането за солидарност; държавата членка, която е отправила искането за солидарност, не бива да плаща два пъти обезщетение за едни и същи разходи.

д)   Разходи за съдебни производства в държавата членка, предоставяща солидарност

Други евентуални разходи може да са свързани с възстановяването на разходи по съдебни производства, арбитражни производства и спогодби, заедно с всички разходи, свързани с тези производства, в които участва държавата членка, предоставяща солидарност, спрямо субектите, участвали в предоставянето на такава солидарност (член 13, параграф 8, буква в) от Регламента). Съответно обезщетение следва да се плаща обаче само срещу доказателство за направени разходи.

В случай на съдебен процес, в който участва държавата членка, предоставяща солидарност, и даден субект, който процес касае (недостатъчния размер на) обезщетението от получаващата солидарност държава членка, следва да бъдат предвидени гаранции за защита на тази държава членка от тайни споразумения между държавата членка, предоставяща солидарност и субекта. Може да има обстоятелства, при които съответният субект и държавата членка, в която е неговото седалище, биха могли да започнат съдебен процес помежду си за по-висока цена на газа или по-голямо обезщетение за субекта и да постигат тайно споразумение в ущърб на държавата членка, отправила искането за солидарност, която дори не е страна в съдебното производство. Подобни обстоятелства следва да се избягват.

Горепосочената ситуация се различава от ситуацията, в която дружество в държавата членка, предоставяща солидарност, образува съдебно производство срещу субект в получаващата солидарност държава членка, във връзка с цената на газа или обезщетението за ограничаване на потреблението. В такава ситуация дружеството или субекта, което изгуби делото, трябва да плати съответните разходи.

3.3.   Посочване на метода на изчисляване на справедливо обезщетение (член 13, параграф 10, буква е)

При изчисляването на справедливо обезщетение може да се използват следните методи:

Прост сбор на всички елементи, описани в горния раздел;

Моментна стойност на парите: плащането следва да се извършва бързо. Все пак държавите членки може да се договорят за лихвен процент, който да се прилага върху обезщетението след определен реалистичен период от предоставянето на солидарност и след като е била изчислена и одобрена точната сума на обезщетението;

Споразумение между държави членки, които използват различни валути, по отношение на валутата, в която следва да бъде изчислявано и плащано обезщетението, включително съответния обменен курс.

3.4.   Изчисляване на обезщетение за всички релевантни и разумни разходи и задължение за плащане на обезщетението (член 13, параграф 3)

Вероятно изчисляването на точния размер за плащане към държавата членка, която е предоставила солидарността, и към субектите в тази държава членка, може да се направи реалистично едва известно време, след като е бил доставен поисканият по линия на механизма за солидарност газ. С двустранна договореност държавите членки може да се споразумеят за подхода за изчисляване на цената на газа и на допълнителните разходи и за реалистичен краен срок на плащане.

Информацията относно реално доставените количества газ и всяка друга съответна информация, необходима за изчисляване на обезщетението, трябва да се изпраща на съответното лице (съответните лица) за контакт в държавите членки, участващи в процедурата по линия на солидарността, така че и двете държави да могат да направят окончателното изчисляване на обезщетението. В зависимост от прилаганата мярка, информацията може да бъде получена от операторите на преносни системи, операторите на разпределителни системи, оператора на газохранилище, доставчика или мениджъра за пазарния район (market area manager). Изчисляването на обезщетението може да бъде възложено на друг предварително определен субект.

3.5.   Договорености за плащане (член 13, параграф 8, последна алинея от Регламента)

Като водещ принцип съществуващите процедури за вътрешни плащания и обезщетения (или сделки за балансиране) в дадената държавата членка и съществуващите роли и отговорности в тази връзка следва да се запазват и прилагат, когато е възможно, също така за плащанията на обезщетения за солидарност между държавите членки. Договореностите между държавите членки следва да бъдат насочени към начина на свързване или реализирането на интерфейс между тези съществуващи национални рамки. Естеството на солидарността може да наложи ролята на интерфейс, носещ окончателната финансова отговорност, да се изпълнява от държавата членка или компетентния орган.

3.6.   Роли и отговорности: кой на кого плаща или кой урежда плащанията

Когато в помагащата държава членка все още има възможност за доброволни мерки от страната на потреблението, необходимо е да бъде запазен достъпът до съответната платформа и до капацитета на междусистемните връзки. Трансграничният купувач трябва да има възможност за извършване на плащанията за газ по същия начин като местен купувач — независимо дали направо към газовото предприятие или ако газът се предоставя от балансиращо образувание — чрез балансираща платформа, като се използват действащите за тази платформа процедури за плащане (10).

Когато са въведени ограничения, за плащането на обезщетения от съседна държава може да се използва или приспособи (както е необходимо) всяка съществуваща правна рамка, процес на плащане или орган, отговарящ за администрирането на плащанията в държавата членка, предоставяща солидарност.

Крайният бенефициер на солидарността е битовият потребител. Нужният газ за обслужването на тези клиенти се изпраща от доставчика, трансграничният пренос се управлява от оператора на преносна система и в крайна сметка газът се доставя от оператори на разпределителни системи. В случай на ограничаване на доставките, доставчикът на газ към ограничения незащитен клиент трябва да бъде сигурен по отношение на продължаването на плащанията, като се имат предвид количествата по линия на солидарността. Те следва да се уреждат по схемата за обезщетение в държавата членка. Потенциалните роли и отговорности могат да бъдат разпределени, както е описано в точка 1.4.

3.7.   Описание и стъпки в процеса на плащане

В зависимост от съществуващите рамки и от начина, по който държавите членки са договорили интерфейса между тези рамки, одобрените процедури следва да бъдат включени в договореностите.

Като се изхожда от това, че държавите членки участват пряко в определянето на финансовите аспекти помежду си, и по-специално на мониторинга, проверките и изпращането на искания за плащане след доставянето на газ по линия на солидарността, съответният субект в държавата членка, предоставяща солидарност, изчислява размера на обезщетението въз основа на количеството на доставения газ, съгласуваните компоненти на разходите и одобрения метод на изчисление и представя своето искане за плащане на съответния субект в отправилата искането държава членка. Държавата членка, получила газ по линия на солидарността, потвърждава реално доставеното количество, проверява изчислението и ако няма възражения, плаща в рамките на договорения срок. Финансовите процеси в рамките на държавите членки — като разпределение на обезщетението или начисляване на обезщетение за солидарност — протичат съобразно националните правила (напр. те може да се прилагат направо към предлагащия/ограничения субект или да бъдат разпределени между всички).

Крайните срокове за изчисляване на обезщетението за солидарност, проверката и плащането са аспекти, които трябва да бъдат включени в договореностите. Същото важи за приложимото право и възможностите за арбитражно решаване на спор, произтичащ от използването на механизма за солидарност.

III.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодарение на Регламента за сигурността на доставките на газ, за първи път в енергийната политика на ЕС политическото желание за солидарност между държавите членки се превърна в реална действителност. Освен това с помощта на Регламента солидарността се издига от статута на понятие, прилагано в национален план, до статут на общоевропейска мрежа за помощ за най-уязвимите. С него се въвеждат важни права и задължения, които дават на домакинствата и важните социални служби увереност и сигурност за непрекъснати доставки на газ. Насоките в настоящия документ предлагат широк диапазон от възможности за функционирането на механизма за солидарност, като държавите членки са свободни да избират решенията, които са най-подходящи за тях.


(1)  Вж. член 2, параграф 6 и член 13 от Регламента.

(2)  По тази причина мерките в плана за действие при извънредни ситуации трябва да гарантират, че от техническа гледна точка газопреносната система в държавата членка, отправила искането за солидарност, е в състояние да поеме входящите потоци (например налице е подходящ капацитет за временно съхранение в самата газопроводна мрежа — linepack), когато в напреднал етап на извънредна ситуация бъде активирано действие за солидарност.

(3)  Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36).

(4)  Кипър, Финландия и Малта.

(5)  Естония, Латвия и Литва.

(6)  Полша — Литва, Финландия — Естония, Финландия — Швеция, Малта — Италия, Кипър — Гърция, Унгария — Словения. Полша — Чешката република, Полша — Словакия, Франция — Италия.

(7)  Операторите на преносни системи вече работят заедно по достъпа до гъвкави доставки на газ в съседни държави членки. Някои от тях разполагат с оперативни споразумения за балансиране на доставките със съседни оператори на преносни системи. Тези споразумения дават възможност за сътрудничество, чрез което се покриват оставащите потребности от балансиране, като в същото време се реагира на краткосрочни сътресения в доставките и се осигурява по-добър мониторинг на входящите/изходящите преносни количества.

(8)  Например стратегическият запас на Италия е с фиксирана цена от 63 EUR/MWh; а стратегическият запас на Унгария е обвързан с цената на борсата TTF няколко дни преди освобождаването на запаса, плюс премия.

(9)  Има случаи, в които премията обхваща „застрахователната стойност“ на освободения газ. По данни на газовия отрасъл, тя е в диапазона 0,5—1 EUR/MWh.

(10)  Например с продукта за краткосрочно балансиране NetConnect Germany стоката се плаща по специална сметка, администрирана от мениджъра за пазарния район.